Effi. rttlt. ,Zi\ 52 I 30 Fatkoping. Tillstind till transport av farligt avfall och atrnat avfall BESLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effi. rttlt. ,Zi\ 52 I 30 Fatkoping. Tillstind till transport av farligt avfall och atrnat avfall BESLUT"

Transkript

1 ,Zi\ rttlt Effi ew LANSSTYRELSEN vasrra G6TAtaND 2010-l l l(4) Dossienwfiner: t499-50t7 Miljijskyddsenheten Delgivningskvino pr Slamsugning AB Annika Lundahl Mossviigen 39 o3l I 30 Fatkoping Tillstind till transport av farligt avfall och atrnat avfall Llinsstlrelsen liimnar med stdd av 26 $ avfallsfiirordningen (2001:1063) PR Slamsuenine AB tillstand till rkesmlissig transpon av farligt avfall och annat avfall pa vag i den omfatming och pi de villkor som anges nedan. TillstAndet onfaftar styckesods-. container- och bulktransport av alla slagav fadiet avfall. Tillstendet ornfattar aven tanktansport av alla slae av farlist avfall. Tillstindet liir transport av farligt at'fall giiller t.o.m Ti[stendet orfattar aven transport av alla slas av annat avfall som inte iir farliet afall. Tillstindet fiir transport av annat ar{a ge er tillsvidare. PR Slarnsugning AB har sitt sate i Falkiipings kommun. Organisationsnummer Fastighetsbeteckning: Falevi 9: I Ett kopia av detta beslut ska medjdras i de Jordon som anviinds Jiir tmnsport av farw aufall och annat aufoll Fiir tilstindet ska ftiliande villkor eiilla: Allmiinna villkor. Om de personella, tekniska och ekonomiska fitrutsattningama vasentligt iin&as under tillstandspedoden i ftirhellalde till ansiikan ska detta anmiilas till Uinsstyrelsen. PGrrd w: B...k d!4: T.l lon.j Fd Webb.dcs: E-po.a: Gol,ebolg Ekelundsgatan (vr) w]anslyel$n.se/vastlgotabnd miljoskydd.vasl ml60 5a 97 /td)

2 I'ANSSTINELSAN visrra GdTALAND BESLT.IT 20lGl1,02 562, z(4) o Tillstindshavaren maste hilla sig sjiilv informerad och se till att anstelld personal som hanterar farligt afall och arurat avfall, har erforderliga kunskaperiimnde de risker, skyddsetgiirder och regler som galler fiir transportema.. Transportdr n ska ha sddan kiinnedom om avfallets innehell att en liimplig avfallsmottagare kan vauas i vade enskilt fall. Villkor frh trunsport av farligt oufau. Olika typer av avfall ska hellas etskilda ftan varandra vid styckegodstlansport.. Liisa beha[are, fat och iiwigt emballage fi'r farligt afall ska vara hela och val m:tkta med vad f6rpackningen inn he[er inna[ transdort fer ske. Fat, containen och iivriga behallare ska vara viil tillslutna under transpon. Transportbehillare i vilken farligt avfall fiirvarats ska normalt rengdras mellan transporter av olika avfallsslag om det inte Zir uppenbart att det inte behiivs. Vid transport av fdrorenade jordar och liknande ska skyddsetg?tder vidtas sa att darnning inte sker. Behallare ska vara vlil tillslutna under tanktransport. De ska ocksi noggrant rengiiras mellan transporter av olika slag av ar{all. Eventuell rcngiiringsliisning ska tas om hard av godkiind omheindertagare pa samma satt som senast [anspofierat ar{all. De kav pa ADR-utbildning som stalls av Myndigheten fitr samhlillsskydd och beredskap ska fdljas vid tansport av farligr avfall som klassas som farligt gods. Fordon ska vid transport medfiira lzimpliga anordningar fiir uppsamlande av eventuellt spill och omh?indertagande av evenhrellt Iackarde behalhre. Tillstindshavare och fiirare som utfiir t&nsporten ska ha kunkap om vilka risker, skyddsitgzirder och regler som giiller fdr transponema t.ex. vika etgiirder som skall vidtas i h?indelse av llickage, spill, brand, kollision elle! dylikt. Miljii- och hiilsoskyddskontoret och kommunens riiddningsqiinst ska omedelbart informeras om hckage eller liknarde intraffar.

3 LANSSAIRELSEN vistra cdtai-and BESLI.]T 20 r0,i r, t O 3(4) Siirskilda illkot Tank bansport. Vad galler transponer som erfordrar ADR-godkiint fordon ornfattar tillstandet erbart medier angi\.na i fordonets certifikat. Tillstandet galler under fiirutsattning att certifikatet fiir fordonen hels akruella. Lensstyrelsens motivering I-iinsstltelsen bediimer att siikanden uppfyller kaven enligt 29 g avfallsftirordningen och har erlagt anstikningsavgift enligt 7 kap 8 g fitrordningen (1998:940) om avgifter fiir pritvning och tillsl,n enligt miljdbalken. Tillstand till tra$port av fadigt avfall och annat avfall karl dzirfitr beviljas. Tillstandet ska ftirenas med villkor. Siirskilda upplysningar Den som transpofierar farligt afall ska fitra anteckningar om varifren de olika avfallsslagen korffner, till vilken adaggning olika slag av avfall transporteras, hur ofta de olika avfallsslagen samlas in och pa vilket sett avfallsslagen tansponeras ( 44 $ avfallsfiirordningen). Anteckningarna ska bevaras i minst ett er och vid anmodan lemnas till tillsynsmlrdighetel En avsiindare av farligt avfall iir skyldig att uppratta ett transpoftdokument fdr va{e tansport. Dokumentet ska innehillla uppgift om avs?indare, mottagare, transportiir, avfallsslag och avfallsm?ingd samt urdertecknas av avsiindare och vid mottagandet av mottagaren ( 41 $ avfallsfiirordnilgen). Vid tnnsport av sedant farligt adall som utgitr farligt gods galler, i till?impliga delar, lagen och fiirordningen om tansport av farligt gods samt de tillzimpningsfiireskrifter som utges av Mlmdigheten fitr sarnhiillsskydd och beredskap (MSB). I avfallsfitrordningen (2001:1063) fums ytterligare bestarftnelserijrande transporter mm av afall och farligt avfall. Ti[stendshavarel iir skyldig att iaktta vad som fitreskrivs i andra lagar och ftirfattningar i fraga om hansport och mellanlagring av farligt afall och annat avfall. Tillstexdet kan eterkallas om det fums skel ftil detta. I 24 kap. 3 g miljitbalken ftamger under vilka ftimtsattningar en tillstandsmyndighet fer arcrkalla ett tillstand. HUR MAN OVERKLAGAR

4 I,INSSTYRTI'SEl{ vistr.^ cotatamt DiarienumnEr: 20tull-o2 562-t o 4<4\ Detta beslut kan dve*lagas hos Viinersborys tings itt, miljiidodstolon, se bilagan med besviirshiinvisning. Mt-* Bilaga: Upplysning om hur man itve*lagar (fomultir nr O22). Kopia tii: Nahrrve[dsverket Miljdfdrvalmingen 6stra Skanborg Expeditionen Miljoskyddsetrheten, Andka frndrhl Miljaiskyddsenhet D, Agneta Harrysson

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken. I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127,2011-05- 18 2011-11-01 DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer