Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys Sandvikens kommunkoncern.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys 2008. Sandvikens kommunkoncern."

Transkript

1 Risk- och sårbarhetsanalys inklusive säkerhetsanalys Sandvikens kommunkoncern.

2 Innehåll: Inledning Definitioner och förkortningar Övergripande bedömningar Uppdrag och avgränsning Kommunens roll och ansvarsområde Hot och risker inom kommunens geografiska yta Redovisning av analyserade situationer Bedömning av förmåga Pågående samverkan och eventuella samverkansbehov Planerade åtgärder och behov av ytterligare insatser Säkerhetsskydd Bilagor

3 Inledning Varför risk- och sårbarhetsanalys? Det viktigaste syftet med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser är att öka medvetandet och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om vilka hot och risker som finns inom det egna verksamhetsområdet. Ett annat viktigt syfte är att få fram ett underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten. Underlaget utgör dessutom en viktig källa till information som skall lämnas till kommuninvånarna och de anställda. Arbetet sker ute i de olika verksamheterna inom hela kommunkoncernen och kommunskyddet sammanställer därefter resultatet i en övergripande risk- och sårbarhetsanalys med bilagor. Den skall skrivas både utifrån rollen som geografiskt områdesansvarig på lokal nivå samt inom den egna myndigheten. Tillsammans med andra aktörer skall vi rusta samhället bättre för extraordinära händelser, både i perspektivet att förebygga och att hantera en händelse. Under förutsättning att analysen genomförs med bred förankring i organisationen är arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser också en lärande process som förbättrar förmågan att hantera kriser, både för den enskilde aktören och för samhället som helhet. Definitioner och förkortningar Hot omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot kan också bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara för något eller någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet och avsikt att orsaka skada. Risk kan rent tekniskt förstås som en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de (negativa) konsekvenser händelsen i fråga kan leda till. Sårbarhet betecknar hur allvarligt (delar av) samhället påverkas av en händelse eller utveckling. De konsekvenser som en aktör eller samhället trots en viss förmåga inte förmår förutse, hantera, motstå och återhämta sig ifrån anger graden av sårbarhet. En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Med geografiskt områdesansvar menas att det inom ett geografiskt område skall finnas ett organ som verkar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella uppgifter som behöver utföras före, under och efter en krissituation. Geografiskt områdesansvar finns på lokal, regional samt nationell nivå. Krisledningsförmåga avser en organisations förmåga att bland annat reagera snabbt, skapa lägesbild, kommunicera och samverka med övriga aktörer, hantera brådskande beslut, leda och samordna verksamhet, prioritera resurser samt informera media och allmänhet.

4 Operativ förmåga definieras som förmågan hos de aktörer och resurser som engageras på fältet för att exempelvis rädda liv, skydda akut hotade objekt, hindra utbredning och spridning av farliga ämnen och på olika sätt sörja för hjälpbehövanden. Kritiska beroendeförhållanden uppstår när funktionen i en samhällsviktig verksamhet kräver att en annan verksamhet fungerar och det saknas andra alternativ. Det kan också vara så att varje enskild del av systemet är robust men att överföringen emellan är sårbar. Pandemi är en stor influensaepidemi som sprider sig över stora delar av världen. RSA LSO EOH SKL KBM Risk- och sårbarhetsanalys Lag om skydd mot olyckor Extraordinär händelse Sveriges kommuner och landsting Krisberedskapsmyndigheten Övergripande bedömningar Samlade reflektioner över arbetets genomförande Inom Sandvikens kommun har vi arbetat med en grovanalys samt fördjupat oss i ett antal olika extraordinära händelser Det stora arbetet har gjorts av säkerhetsombuden som genomfört själva analysen ute i sina respektive verksamheter samt sammanställt både RSA samt plan för att hantera extraordinära händelser inom respektive förvaltning/bolag. Dessa dokument är tagna i nämnder och styrelser och redovisas i detta dokument som bilagor. Mera detaljerade handlingar kan dessutom finnas ute i varje verksamhet. Sandvikens kommun har dessutom deltagit i arbetet med den regionala RSA:n vilket letts av länsstyrelsen. Båda dessa arbeten är ju en ständigt pågående process som aldrig blir klar utan hela tiden utvecklas. En hel del tankemöda har också ägnats åt samhällsviktig verksamhet. Vad måste hållas igång vad som än händer och på vilken ambitionsnivå kan detta ske? Övergripande slutsatser om resultat och dess innebörd Den övergripande slutsats som kan dras är att det är viktigt med ett kontinuerligt arbete med och utveckling av lokala och regionala RSA. Betydelsen av förankring genom att engagera många aktörer i arbetet är också tydlig. Kommunens och länets riskbild är komplex och det kommer att krävas ett långvarigt arbete för att klarlägga sårbarheter samt för att bedöma och höja krisledningsförmågan.

5 Det finns många fler risker och sårbarheter som vi behöver analysera och då det inte finns möjlighet att analysera allt under samma år är ambitionen att göra djupanalys på några händelser varje år. Behovet av nätverk mellan aktörer har blivit tydligt och de behöver utvecklas ytterligare. Vi är mycket glada att Sandvikens kommuns lokala krishanteringsråd fungerar som ett forum att få en gemensam riskbild som gäller hela den geografiska ytan. Likaså är det viktigt att parallellt bygga ny kunskap inom de områden som vi analyserar. Uppdrag och avgränsning Kommunens planer skall baseras på nämndsvisa risk- och sårbarhetsanalyser för all verksamhet som måste kunna upprätthållas vid en extraordinär händelse. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Först och främst har man tittat på konsekvenserna för den samhällsviktiga verksamheten som bedrivs i respektive förvaltning/kommunalt bolag och som påverkar servicen till kommuninvånare och företag. Kommunens roll och ansvarsområde Kommunen skall verka för att de förberedelser för hantering av en extraordinär händelse som inom kommunens geografiska område genomförs av statliga myndigheter, landstinget samt organisationer och företag samordnas. Vid en inträffad extraordinär händelse skall kommunen verka för samordning av krishanteringen inom kommunens geografiska område. I Sandvikens kommun görs detta arbete i det lokala krishanteringsrådet som kommunstyrelsens ordförande leder. Rådet träffas ca. tre gånger per år för kunskapsöverföring och för att utbyta erfarenheter. Alla berörda aktörer inom kommunens geografiska yta har inte en sådan representation i kommunen att de kan medverka i samordningen. Detta gäller bl a en del statliga myndigheter samt aktörer inom kommunikations- och infrastruktursektorn. I vissa avseenden måste därför samordningen ske via länsstyrelsen regional nivå. Hot och risker inom kommunens geografiska yta Inom Sandvikens kommun har vi arbetat med grovanalys som grundkoncept. Vi har spånat enligt Rosa-metoden och till viss del använt riskmatris vad gäller sannolikhet och konsekvens. När det gäller extraordinära händelser har ju sannolikheten inte samma betydelse som vid olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor utan det är just konsekvenserna som kan bli katastrofala hur osannolik händelse än är. Nedan följer en variant av vår diskussion:

6 Risk- och sårbarhetsanalys för Sandvikens kommun, grovanalys gjord tillsammans med säkerhetsombuden Inventering av risker ( alla typer): Brand Elavbrott Utsläpp av kemikalier Smitta IT-avbrott Snöoväder Terrorister Sabotage Gisslandrama Översvämningar Skred Hot och våld Drunkning Fallolyckor Krig Radioaktivitet Trafikolyckor Träd över vägen Gasolycka Personalbortfall Ledningsorg. försvinner Explosion Inbrott Förorenat vatten Ryktesspridning Brister i nyckelhantering Brister i passagesystem Stöld Skadegörelse Klotter Arbetsolyckor Brister i skyddsutrustning Flygolycka Tågolycka Mord Bombhot Våldtäktsman Blottare Alkoholmissbruk Droger Misshandel Psykiskt sjuka Stress Dödsfall Sjukdom Strejk Datavirus Arbetsmarknadskonflikter Mutor/bestickning Kidnappning Rasister Flyktingproblematik Jordbävning Rivaliserande gäng Problem med ekonomin Internationella händelser Kollapser i finansiella system Miljökatastrofer Upplopp Vapenhantering Farliga transporter Pedofili Strålning Nedläggning av större arbetsplats Teleförbindelser bryts Förtroendekris Hot mot demokratin Massmedia som hot Epizooti Psykisk sjukdom hos ledare Personal som hot Epidemi Problem med varuförsörjning Matförgiftning Pandemi Trafikkaos Brand i publika lokaler Brist på upplysning/prevention/övning Förgiftningar Internationalisering Resurserna delas med andra Klantighet Bristande kontroll Naturhändelser Organiserad brottslighet Risker som kan leda till extraordinära händelser: Terrorism Organiserad brottslighet Naturkatastrofer Epidemi Radioaktivitet Internationella händelser Problem med ekonomin Storbrand Kollaps i finansiella system Elavbrott Farliga transporter Avbrott i vattenförsörjningen Strejk Sabotage Nedläggning av Sandvik Hot och våld Kupp Psykisk sjukdom hos ledare IT-haveri Naturhändelser: storm, isstorm, snöoväder, kyla, torka Översvämning Avbrott i teletrafiken Problem i sjukvården Smitta/pandemi Upplopp Problem med kommunikationer Mutor Brist på information

7 Exempel på risker som kan leda till en extraordinär händelse och som vi måste ha beredskap för inom Sandvikens kommun: Terrorism Smitta/pandemi Organiserad brottslighet Extrema natur- och väderhändelser Tekniska kollapser Hot mot IT-system I Sandvikens kommun måste följande funktioner/verksamheter upprätthållas: Ledningsfunktionen, barnomsorg, skola, fritids, äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, sjukvård, matförsörjning, infrastruktur: el, vatten, IT, tele, radio, TV, transporter, vägar, järnvägar. Många av dessa verksamheter kräver samverkan med andra aktörer inom den geografiska ytan!!! Förebyggande: Hantering: Åtgärder: Organisation: Uthållighet: Utbildning/övning: Förmåga:

8 Samtidigt med den lokala risk- och sårbarhetsanalysens framtagande pågår arbetet med den regionala RSA:n. Detta arbete leds av länsstyrelsen som bjudit in att antal aktörer för att tematiskt gå igenom ett antal scenarion. Både den lokala och den regionala RSA:n utvecklas ju hela tiden och blir förhoppningsvis på sikt bra redskap för att förebygga och hantera ett antal risker inom kommunens/länets geografiska yta. Inom Gästrike Räddningstjänst har också en riskanalys som grund för handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet tagits fram. Bilaga 1 Risk- och sårbarhetsanalys, Länsstyrelsen Gävleborg. Bilaga 2 Kommunal riskanalys, Gästrike räddningstjänst. Redovisning av analyserade situationer Pandemi ( planering för 6 8 veckor, 15 20% av personalen frånvarande i början och slutet av perioden, 50% frånvarande under mittenveckorna perioden kan komma i flera skov ) Omfattande brand Långvarigt elavbrott ( en vecka, minus 10 grader ) Avbrott i vattenförsörjningen Förorenat vatten ( sabotage eller annat ) Extrem väderhändelse ( storm, snö, regn, översvämning isstorm etc. ) Berörda förvaltningar och kommunala bolag har gjort en bedömning av hur de olika scenarierna i RSA:n kommer att påverka verksamheten. Först och främst har man tittat på konsekvenserna för den samhällsviktiga verksamheten som bedrivs i respektive förvaltning/kommunalt bolag och som påverkar servicen till kommuninvånare och företag. Fler scenarier kommer att behöva analyseras framledes bl a klimatförändringar, störningar i de elektroniska kommunikationerna, avbrott i de samhällsviktiga transporterna, avbrott eller störningar i de kommunaltekniska systemen, katastrof utomlands med många svenskar drabbade, omfattande kemisk olycka, epizooti/zoonos, olycka med radioaktiva ämnen, ITattack mot finansiella system, hot och våld, organiserad kriminalitet, terrorism, sabotage. Bedömning av förmåga Vad gäller den övergripande förmågan kan vi nog sammanfatta den som god med vissa brister. Förvaltningarnas och de kommunala bolagens bedömning är att flertalet av scenarierna skulle ge störningar men att man trots detta skulle kunna upprätthålla en acceptabel kvalitet i verksamheten.

9 Pågående samverkan och eventuella samverkansbehov I Sandvikens kommun finns ett lokalt krishanteringsråd som kontinuerligt träffas. Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande. Kommunerna i länet samverkar i många frågor under ledning av länsstyrelsen. Dessutom samverkar kommunerna i Gästrikland tillsammans med Gästrike Räddningstjänst i frågor rörande risk- och sårbarhetsanalyser samt handlingsprogram och planer. Planerade åtgärder och behov av ytterligare insatser Förmågan att erhålla en gemensam lägesbild/lägesuppfattning, att kommunicera med varandra, att samordna inriktningen samt att samordna information för inblandade aktörer behöver fortsatt utvecklas. Speciellt behöver detta analyseras kopplat till scenariot långvarigt el/tele-avbrott. Ledningsförmågan skall utvecklas genom utbildnings- och övningsverksamhet. Organisationen för att hantera en kris måste också utvecklas. Uthålligheten måste säkras fler personer måste utbildas och övas i samtliga funktioner så att treskift kan upprätthållas under en längre tid om så skulle behövas. Säkerhetsskydd Kommunen skall tillse att det inom dess verksamhetsområde finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd för uppgifter och förhållanden av betydelse för rikets (samhällets) säkerhet. Detta arbete pågår och mera information finns i Säkerhetsanalys 2008, se nedan. SÄKERHETSANALYS Enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) Inledning: En säkerhetsanalys är grunden till ett bra säkerhetsskydd. Den är en inventering av skyddsvärda resurser kopplat till hot, risk och sårbarheter. Analysen ska leda till en konkret handlings- och åtgärdsplan. Myndigheter som har hemliga uppgifter ska göra en säkerhetsanalys och hålla den uppdaterad. Sandvikens kommun är en sådan myndighet. Sandvikens kommunkoncern ska också undersöka vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller till skydd mot terrorism. Denna undersökning kallas säkerhetsanalys. Resultatet av analysen ska dokumenteras. Säkerhetsanalysen ska revideras regelbundet, en gång om året eller vid behov.

10 Säkerhetsanalysen leder fram till en handlings- och åtgärdsplan som fokuserar på att åtgärda brister i skyddet av de skyddsvärda resurserna. Den fungerar även som ett beslutsunderlag för kommunens ledning när denna fattar beslut om verksamhetens säkerhetsskydd. Pågående arbete: Under 2007 bildades i Sandvikens kommunkoncern en grupp för att diskutera frågor kring säkerhetsskyddet. Frågan drivs av säkerhetschefen som efter diskussioner beslutade att följande verksamheter är de som är med i gruppen ( kan komma att förändras/utvidgas när arbetet kommit längre): kommunledningen IT-kontoret Bygg&Miljö Sandviken Energi AB Sandviken Energi Elnät AB Gruppen har börjat inventera skyddsvärda resurser: de uppgifter och anläggningar som är skyddsvärda identifieras. Därefter har hot mot de skyddsvärda resurserna identifierats. En analys av tänkbara hot visar bl a på följande exempel av säkerhetshot: spioneri sabotage terrorism kriminalitet med säkerhetsanknytning infiltration Varje verksamhet arbetar nu med att analysera risker och sårbarheter. Riskerna med de olika hoten bedöms liksom sannolikheten att ett hot ska genomföras. Vilka konsekvenser det får om ett hot genomförs bedöms också. Exempel på åtgärder: Den första koncernövergripande åtgärd som påbörjats är säkerhetsprövning och registerkontroll. Personal som enligt säkerhetsanalysen arbetar med hemliga uppgifter ska genomgå säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll. Befattningar som är inplacerade i säkerhetsklass ger en vägledning om var viktig verksamhet finns och vem eller vilka som hanterar dem. Eftersom verksamhetens behov är styrande, utgår behovet från aktuell säkerhetsanalys. Varje analyserad verksamhet redovisar detta i en bilaga till Plan för Extraordinära Händelser. Sandviken Energi har nu (januari-08) börjat med säkerhetsprövning och registerkontroll vid nyanställningar på säkerhetsklassade tjänster. (Tidigare finns två säkerhetsklassade tjänster inom Sandvikens kommunkoncern: säkerhetsskyddschef (säkerhetschef) och biträdande säkerhetsskyddschef (beredskapssamordnare). Båda tjänsterna ligger i säkerhetsklass 2.) Information som är nödvändig att hålla hemlig med hänsyn till rikets säkerhet eller till skydd mot terrorism är särskilt skyddsvärd. Uppgifter som kan skada enskilda eller allmänna intressen måste hanteras restriktivt och med omsorg. Skyddsvärda uppgifter kan exempelvis vara beredskapsplanering eller viktiga delar av infrastruktur som rör rikets säkerhet eller till skydd mot terrorism. Dessa återfinns bl a inom elförsörjning, transport, livsmedels- och vattenförsörjning samt inom data- och telekommunikation. Ytterligare exempel kan vara anläggningars kapacitet och de skyddsåtgärder som vidtagits samt exakta lägesangivelser för anläggningar. Dessa uppgifter hanteras restriktivt och med omsorg inom respektive verksamhet.

11 Sammanställning av öppna uppgifter. En sammanställning av öppna uppgifter är i normala fall inte hemlig. Om uppgifterna sammanställts på sådant sätt att ny information framkommer eller kan härledas ur den samlade informationen kan sammanställningen bli hemlig. De uppgifter som inte bedöms vara skyddsvärda med hänsyn till rikets verksamhet eller till skydd mot terrorism kan ändå vara skyddsvärda för den egna verksamheten. Dessa behandlas normalt i verksamhetens risk- och sårbarhetsanalyser. Bilagor: 1. Risk- och sårbarhetsanalys, Länsstyrelsen Gävleborg 2. Kommunal riskanalys, Gästrike räddningstjänst (2007) 3. Kunskapsförvaltningen 4. Bygg & Miljöförvaltningen 5. Sandviken Energi AB 6. Tillväxtförvaltningen 7. Äldreomsorgsförvaltningen 8. Tekniska kontoret 9. Servicekontoret 10. Handikappomsorgsförvaltningen 11. Kultur & Fritidsförvaltningen 12. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 13. IT-kontoret 14. Sandvikenhus AB

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Handlingsprogram för extraordinära händelser

Handlingsprogram för extraordinära händelser Handlingsprogram för extraordinära händelser Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-14 68 Innehållsförteckning Bakgrund och avgränsningar 5 Övergripande mål 4 Nationella mål 4 Inriktningsmål 4 Hur verksamheten

Läs mer

SÅRBARHETSANALYS FÖR JÖNKÖPINGS LÄN Detta är en kort sammanfattning av hela Risk- och sårbarhetsanalysen.

SÅRBARHETSANALYS FÖR JÖNKÖPINGS LÄN Detta är en kort sammanfattning av hela Risk- och sårbarhetsanalysen. >> RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR JÖNKÖPINGS LÄN 2011 Detta är en kort sammanfattning av hela Risk- och sårbarhetsanalysen. Hänvisningar till rapporten för vidare läsning finns under varje textdel. Denna

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga RSA-konferens den 6-7 maj 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Stadskansliet Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Säkerhetsanalys. Agenda. Säkerhetsanalys maj 2012 Svante Barck-Holst. Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd Säkerhetsanalys

Säkerhetsanalys. Agenda. Säkerhetsanalys maj 2012 Svante Barck-Holst. Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd Säkerhetsanalys Säkerhetsanalys 10 maj 2012 Svante Barck-Holst Agenda Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd Säkerhetsanalys Vad är en säkerhetsanalys? Vad är syftet? Begrepp Risk och sårbarhetsanalys vs. Säkerhetsanalys Metod

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet De största hoten och riskerna i vårt län En folder om det svenska krishanteringssystemet Omslagsbild Översvämning i Brattforsen 2013. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/björn Olofsson. Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

RSA från lokal- till europeisk nivå

RSA från lokal- till europeisk nivå RSA från lokal- till europeisk nivå Konferens om risk- och sårbarhetsanalys 2014-05-06 Magnus Winehav, MSB Agenda RSA lokal nationell nivå Nationell risk- och förmågebedömning EU civilskyddslagstiftningen

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-12 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Älvsbyns kommun 1. Inledning Policyn uttrycker kommunens värderingar och ambitioner för säkerhetsarbetet och ger vägledning för följande

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Störningar i elförsörjningen

Störningar i elförsörjningen Störningar i elförsörjningen Scenario Under de senaste månaderna har diskussioner om elmarknaden varit framträdande i samhällsdebatten. Det är kallt och det kommer att fortsätta vara det den närmaste tiden.

Läs mer

RSA Risk- och sårbarhetsanalys

RSA Risk- och sårbarhetsanalys RSA Risk- och sårbarhetsanalys Robert Jönsson Vatten & Miljöbyrån robert.jonsson@vmbyran.se www.vmbyran.se Varför RSA? Viktigt att tänka efter innan något händer Tänk efter före! 1 RSA Enligt lagen om

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Miljö- och byggnadskontoret Maria Pålsson Bilaga 1 2013-03-15 1 (7) Dnr 2013/0039 Miljö- och byggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Bakgrund 2012-06-13 beslutade

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Integrering av klimatanpassning i RSA-arbetet Exempel Staffanstorps kommun Klimatrisker och krisberedskap, SKL 141203

Integrering av klimatanpassning i RSA-arbetet Exempel Staffanstorps kommun Klimatrisker och krisberedskap, SKL 141203 Integrering av klimatanpassning i RSA-arbetet Exempel Staffanstorps kommun Klimatrisker och krisberedskap, SKL 141203 Programpunkter Bakgrund Syfte & mål Hur gick vi tillväga? Resultaten Hur gick vi vidare

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer 2011-08-22, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC,

FORSA en mikrokurs. MSB:s RSA-konferens, WTC, FORSA en mikrokurs MSB:s RSA-konferens, WTC, 2015-05-04 Vidar Hedtjärn Swaling, Analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Enh. Samhällets säkerhet Avd. för försvarsanalys Målsättning Lära känna

Läs mer

Molntjänster och utkontraktering av kritisk verksamhet lagar och regler. Alireza Hafezi

Molntjänster och utkontraktering av kritisk verksamhet lagar och regler. Alireza Hafezi Molntjänster och utkontraktering av kritisk verksamhet lagar och regler Alireza Hafezi Säkerhetsskydd?! 2 Säkerhetsskyddslagen, 6 : Med säkerhetsskydd avses: > skydd mot spioneri, sabotage och andra brott

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt elberedskapsåtgärder, SvK. EI Seminarium om risk- och sårbarhetsanalys 26/11

Risk- och sårbarhetsanalys samt elberedskapsåtgärder, SvK. EI Seminarium om risk- och sårbarhetsanalys 26/11 Risk- och sårbarhetsanalys samt elberedskapsåtgärder, SvK EI Seminarium om risk- och sårbarhetsanalys 26/11 Innehåll > Elberedskapslagen (1997:288) > Risk- och sårbarhetsanalys > Föreskrifter > Process

Läs mer

RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010

RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010 Innehållsförteckning Förord 1. Övergripande beskrivning av kommunen 2. Övergripande beskrivning av identifierad samhällviktig verksamhet inom kommunens geografiska

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Säkerhetspolicy & säkerhetsstrategi

Säkerhetspolicy & säkerhetsstrategi Policy Säkerhetspolicy & säkerhetsstrategi 2 A. Säkerhetspolicy anger de övergripande målen 1 Bakgrund I Luleå kommuns "Vision 2015" sägs att en av byggstenarna för att nå visionens mål är att skapa ett

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

del Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser kbm rekommenderar 2008:1

del Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser kbm rekommenderar 2008:1 del 1 Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser kbm rekommenderar 2008:1 kbm rekommenderar 2008:1 Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser Titel: Vägledning inför kriser Del

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2013/26-016 Kulturnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Kulturnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag till risk-

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Hotet Regelverket Kriget Total-försvaret Kris! Extraordinär händelse! Svår påfrestning! Samhället Krisberedskap

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Stormen Per. Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm

Stormen Per. Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm Stormen Per Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm STORMEN PER 14 JANUARI 2007 En ny storm drar in över Sverige Gudruns lillebror Maximal vindstyrka över fastlandet

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningsplan. för extraordinära händelser och höjd beredskap. Dokumenttyp. Version 1.0

Ledningsplan. för extraordinära händelser och höjd beredskap. Dokumenttyp. Version 1.0 Ledningsplan för extraordinära händelser och höjd beredskap Dokumenttyp Ledningsplan Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Ledningsplan vid extraordinära händelser och höjd beredskap Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunens risk- och sårbarhetsarbete

Kommunens risk- och sårbarhetsarbete RIKTLINJER Datum 2015-05-29 Godkänd/ansvarig Kommunstyrelsens 183/2015 Sida 1(4) Beteckning 2015/000352-003 Författningssamling MBLAFS 2015:18 Kommunens risk- och sårbarhetsarbete Sedan 2006 är det lagstadgat

Läs mer

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem 1 (7) Räddningstjänsten Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem Utgångspunkter Det nuvarande beredskapssystemet för kommunerna regleras i lagen (1994:1720) om civilt försvar. Det kom till

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer