Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien."

Transkript

1 2006 ÅRSREDOVISNING

2 Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct Assa Abloy Fagerhult 16 Academic Work 17 Attendo affären & aktiehandel 18 Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 22 Kassaflödesanalys 23 Balansräkning 24 Förändring eget kapital Bokslutskommentarer och Noter 28 Revisionsberättelse 29 Styrelse och revisorer Kommande rapporter Delårsrapport jan mars maj 2007 Delårsrapport jan juni augusti 2007 Delårsrapport jan sep oktober 2007 Bokslutskommunike för 2007 februari 2008 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls torsdagen den 10 maj 2007 kl i Salénhuset, Aulan, Norrlandsgatan 15,Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 4 maj 2007, dels anmäla sig till SäkI senast fredagen den 4 maj 2007 kl Anmälan kan göras under adress SäkI AB, Box 7158, Stockholm, per telefon eller per telefax Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före fredagen den 4 maj 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 11,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 15 maj Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC med början måndagen den 21 maj 2007 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

3 Året som gick 2006 Årets vinst efter skatt uppgick till 397,9 MSEK (739,6) Substansvärdet per sista december var 485 kronor (350) Utdelningen föreslås till 11,50 kronor per aktie (8,70) Fem år i sammandrag (MSEK) Rörelseresultat 398,2 738,4 359,7 36,2 40,8 Resultat efter finansiella poster 398,6 740,6 349,4 19,2 20,4 Årets resultat 397,9 739,6 349,4 19,7 29,3 Vinst per aktie, kr 39,79 73,96 34,94 1,97 2,93 Realisationsvinst 288,7 654,1 304,4 13,5 Erhållna utdelningar 112,1 86,9 57,6 38,4 29,3 Förvaltnings- och administrationskostnader 2,7 2,6 2,3 2,2 2,1 Finansnetto 0,4 2,2 10,3 17,0 20,4 Banklån Soliditet, % Eget kapital Dold reserv aktieportföljen Substansvärde, kr Börskurs SäkI, kr Utdelning av årets resultat, kr 11,50 * 8,70 5,75 3,85 3,00 *) Styrelsens förslag 1

4 VD har ordet Börsåret 2006 Vad ingen riktigt vågade tro hände. Stockholmsbörsen steg för fjärde året i rad. Låga räntor trots fortsatt stark konjunktur, god produktivitetsutveckling och fin vinstutveckling i företagen lade grunden för det positiva börsklimatet. För SäkI s aktieägare var året extra gynnsamt. Substansvärdet ökade med 39 procent. Två framgångsrika affärer bidrog i hög grad. Vår investering i köksföretaget Nobia på en dryg miljard har ökat i värde till 1,8 miljarder. Vi är nu största ägare med 10,7 procent av röster och kapital. Denna investering räknas nu som långsiktig och aktierna kan i en framtid realiseras utan skattebelastning. Vårdföretaget Attendo överträffade alla förväntningar under 2006 vilket resulterade i att huvudägaren Bridgepoint beslutade sig för att sälja. SäkI som ägare av 11 procent av bolaget fick därmed en gynnsam exit långt tidigare än beräknat. En tredje positiv händelse var uppdelningen av Securitas i tre separata bolag. Jag är förvissad om riktigheten i denna åtgärd som kommer att öka fokus kring varje affär och långsiktigt skapa större värden. Målet att bredda SäkI s långa portfölj från två huvudinnehav till mellan fem och tio är nu på god väg att förverkligas. Onoterat en krydda i portföljen Att vid sidan av de långa innehaven och börsportföljen försöka bygga och utveckla något eller några mindre onoterade innehav är krävande, lärorikt och i bästa fall värdeskapande. Erfarenheterna från Tempus och Attendo som tillsammans har givit en realisationsvinst på 1 miljard är uppmuntrande. Vår nya satsning heter Academic Work, ett bemanningsföretag specialiserat på uthyrning av högskolestuderande och unga akademiker. Jag tror och hoppas att denna investering skall bli framgångsrik och skapa värde för SäkI s aktieägare. Varför rabatt Frågan om varför investmentbolag och förvaltningsbolag värderas med rabatt har diskuterats så länge jag kan minnas. Jag skall här försöka belysa några aspekter i frågan med SäkI som exempel. Avgiften i en hedgefond är normalt 1 procent fast avgift på portföljvärdet. Om SäkI vore fond skulle detta betyda 55 miljoner kronor i fast avgift. Dessutom kommer en prestationsbaserad avgift om fonden överträffar statsskuldräntan. Normalt är det 20 procent på överavkastningen. I exemplet SäkI för 2006 skulle ytterligare 220 miljoner försvinna i avgifter. Totalt en avbränning på 275 miljoner. Detta skulle ha inneburit att aktieägarnas substansvärde istället för att växa med 39 procent hade vuxit med 31 procent - en skillnad i avkastning på 20 procent. För 2005 när SäkI s substansvärde ökade med 52 procent skulle avgifterna bli ännu högre. De två senaste åren hade mer än 500 miljoner av kapitalet ätits upp. Om vi tar ett antal investmentbolag och ser på substansvärdeökningen visar nedanstående tabell ökningen i procent de två senaste åren Investor Industrivärden Latour Öresund SäkI Bilden blir ännu tydligare. Investmentbolagen har haft en mycket fin utveckling. Jag har inte kunnat finna någon fond som presterat bättre. Trots de höga avgifterna och en avkastning som i många fall inte ens överträffar börsindex fortsätter 90 procent av alla sparare att köpa fonder istället för aktier i investment- eller förvaltningsbolag. Om fonderna noterades med rabatt skulle jag förstå logiken. När det nu är tvärtom är min slutsats: Behåll Era aktier i SäkI eller andra bolag med rabatt eller köp mera. Vad väntar 2007 När detta skrivs i början av mars 2007 har vi just upplevt en börsnedgång på 7 procent under några dagar. Uppgången från januari och februari sopades bort. Fundamentalt har inget särskilt negativt inträffat. Företagen fortsätter att lämna positiva rapporter om den närmaste framtiden. Det är dock klokt att ha rimliga förväntningar på börsutvecklingen Jag brukar vara optimist och tror på en börs som står högre vid årets slut. Nu väntar en utdelning på 11,50 kronor och förslag till split så att en aktie blir fem nya. Våren 2008 finns goda förutsättningar att höja utdelningen igen. Välkomna till årsstämman torsdagen den 10 maj kl i Salénhuset, Stockholm. Stockholm i mars 2007 Fredrik Palmstierna Verkställande direktör 2

5 Detta är SäkI Antal aktier Alla aktier har en röst. Affärsidé SäkI skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och lös egendom. Aktieportfölj (MSEK) Aktie Antal Anskaffnings- Marknadsvärde st värde 31 dec dec 2005 Kapital % Röster % Nobia ** ,7 10,7 Assa Abloy A* ,5 13,6 Assa Abloy B* ,6 0,4 Securitas A* ,4 16,6 Securitas B* ,1 0,8 Securitas Systems A* ,4 16,6 Securitas Systems B* ,1 0,8 Securitas Direct A* ,4 16,6 Securitas Direct B* ,1 0,8 Fagerhult* ,3 10,3 Övriga börsaktier Academic Work (onoterat)** ,0 5,0 Övriga onoterade innehav 17 Totalt *) Dessa bolag redovisas som intressebolag. **) När innehaven överstiger 10% av rösterna alternativt är onoterade är försäljning av dessa skattefria. Ekonomiska mål och policy Inriktning Långsiktiga innehav överstigande 10 procent. Följande innehav räknas som långsiktiga; Securitas AB, Securitas Direct AB, Securitas Systems AB, Assa Abloy AB, Nobia AB, Fagerhult AB, Academic Work AB. Ökning av antalet 10 procents innehav. Onoterade innehav med tillväxtpotential och intressant värdering. Handel med börsaktier. Skuldsättning Max 45 miljoner negativt räntenetto. Skuldsättning bör understiga 35 procent av förvaltat kapital. Utdelning Förvaltning Skatter Huvudinriktning vidareutdela all emottagen utdelning. Liten effektiv organisation. Målsättning ej över 0,1 procents kostnad av förvaltat kapital. Förvaltningskostnaden bör understiga 3 miljoner. Utdelningsinkomster vidareutdelas utan skattekostnad. Onoterade innehav och innehav över 10 procent belastas ej av reavinstskatt. Reavinster på börsaktier kan kvittas mot eventuella underskottsavdrag. Emottagna utdelningsintäkter MSEK MSEK * * Prognos Utdelning till aktieägarna * 2007 * Styrelsens förslag 3

6 SäkI-aktien Aktier och ägarförhållanden Aktiekapitalet i SäkI uppgår till SEK fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde är 10 SEK. Samtliga aktier har lika rösträtt, rätt till utdelning och rätt till bolagets tillgångar. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringsposter är 25 aktier. Skattesituation SäkI har skattestatus såsom förvaltningsbolag, vilket innebär att erhållen utdelning är skattefri i den omfattning den vidareutdelas. Försäljning av aktier i de noterade bolagen Nobia AB, Securitas AB, Securitas Systems AB, Securitas Direct AB, Assa Abloy AB och Fagerhult utlöser ej reavinstbeskattning så länge ägarandelen i bolagen överstiger 10 procent. Försäljning av aktier i onoterade bolag utlöser ej reavinstbeskattning. Återköp av egna aktier Under året har inga egna aktier återköpts. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att ge styrelsen bemyndigande om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa ordinarie stämma besluta om återköp av bolagets aktier. Detta kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym. Ägarstruktur Uppgifterna baseras på VPC s aktiebok per den 31 december 2006 samt därefter kända förändringar. Antal aktier Procent Douglas, Gustaf familj och bolag ,9 Palmstierna, Fredrik familj och bolag ,4 Didner & Gerge Aktiefond ,0 Von Essen, Magnus ,4 Dinkelspiel, Ulf ,3 Svenska Röda Korset ,2 Seger, Bengt ,2 Citrom, George ,2 JP Morgan Bank ,1 Forsström, Sara ,1 Övriga aktieägare ,2 Summa Totala antalet aktieägare vid årsskiftet uppgick till Substansvärdeutveckling Substansvärdet sammansättning (MSEK) dec 31 dec Intressebolagsaktier* Övriga aktier Nettoskuld Substansvärde *) Securitas, Securitas Systems, Securitas Direct, Assa Abloy och Fagerhult redovisas som intressebolag. Substansvärde per aktie (SEK) dec 31 dec Intressebolagsaktier Övriga aktier Nettoskuld Substansvärde per aktie Börskurs SäkI Rabatt ( )/premie (+) 11% 4% Substansvärdeutveckling SEK

7 Aktieportföljens marknadsvärde 31 December 2003 Attendo 184 MSEK 31 December 2004 Övriga 49 MSEK Attendo 176 MSEK Totalt MSEK Assa Abloy 691 MSEK Totalt MSEK Assa Abloy MSEK Securitas MSEK Securitas MSEK Övriga 976 MSEK 31 December 2005 Assa Abloy MSEK 31 December 2006 Övriga 423 MSEK Assa Abloy MSEK Securitas MSEK Totalt MSEK Fagerhult 200 MSE Nobia MSEK Securitas Systems 350 MSEK Securitas Direct 274 MSEK Totalt MSEK Fagerhult 197 MSEK Securitas MSEK 500 Aktien SIX Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) (c) FINDATA 5

8 Nobia visar vägen i Europa Som det ledande köksföretaget i Europa är Nobia en huvudaktör i konsolideringen av den europeiska köksmarknaden. Nobia skapar lönsam tillväxt genom effektiviseringar och företagsförvärv. Nobiakoncernen arbetar med mer än 20 starka varumärken i ett flertal europeiska länder, exempelvis Marbodal, HTH och Poggen-pohl. Försäljningen sker huvudsakligen genom specialiserade köksbutiker både i egen regi och genom franchisetagare. Nobia AB Fredrik Cappelen VD och koncernchef (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 8,5 8,0 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 14,78 11,01 Föreslagen utdelning per aktie, kr 6,00 3,50 Klarabergsviadukten 70 A5 Box Stockholm Tel , Fax Utvecklingen under 2006 Omsättningen ökade under 2006 med 25 procent till miljoner kronor (12 442). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent. Resultat per aktie ökade med 34 procent och uppgick till 14,78 kronor (11,01). Rörelsemarginalen stärktes till 8,5 procent (8,0) och rörelseresultatet ökade till miljoner kronor (993). Förbättringen av årets rörelseresultat var en följd av ökad försäljning i samtliga regioner tack vare god efterfrågan, fortsatta marknadssatsningar och förvärvet av franska Hygena. Förvärvet gav inte bara ytterligare försäljnings- och resultattillväxt, utan också en strategisk inbrytning på den franska marknaden. Integrationen av det franska förvärvet med dess 140 butiker och 28 leveransdepåer har varit ett av tre fokusområden under året. Hygenas produktförsörjning integreras successivt in i Nobia med leveranser dels från Nobias komponentfabriker, dels från koncerngemensamma leverantörer. Eftersom det handlar om ett omfattande varuflöde kräver integrationen en varsam och noggrann planering för att inte riskera en försämrad leveransservice. Det andra fokusområdet under 2006, låga produktkostnader, omfattar allt från standardisering av komponenter till specialisering av egna fabriker och samordning av inköp. Under året har koncernens nya och gemensamma produktförsörjningsorganisation satts på plats. Samtidigt har de första sex produktkategorierna genomarbetats vad gäller sortiments- och leverantörsstruktur. Det tredje fokusområdet har varit utveckling av butiksnätet. Slaget om kunden står i butiken. Nobias affärsenheter har därför fortsatt att utveckla sitt butiksnät för att nå gamla och nya kundgrupper med ett attraktivt sortiment. Vid utgången av 2006 hade Nobia sammanlagt 647 köksbutiker, egna eller franchise, att jämföra med 500 året innan. Affärsidé Nobia utvecklar, tillverkar och marknadsför interiörlösningar för kök, bad och förvaring. Med tydliga varumärken och en flerkanalsstrategi ska bred marknadstäckning uppnås. Skalfördelar utnyttjas inom produktion, inköp och logistik för att skapa värde för kunder och ägare. 6

9 Nobias mål Nobia ska leda konsolideringen av den europeiska köksbranschen och verka för såväl finansiell avkastning som hållbar utveckling. Resultat per aktie ska öka med i genomsnitt 12 procent per år. Den genomsnittliga ökningen av resultat per aktie för perioden var 19 procent. Strategi: fyra hörnstenar Nobias affärsmodell bygger på en uppsättning sammanlänkade strategier, som har använt för att systematiskt bygga upp verksamheten. Nettoomsättningen har mer än tredubblats sedan år Nobias strategi vilar på fyra hörnstenar. 1. Decentraliserat lönsamhetsansvar baseras på närhet till lokala marknader tillsammans med kunskapsutbyte och benchmarking i syfte att utveckla best practices. 2. Låga produktkostnader uppstår genom innovativ koncernintern styrning i leverantörskedjan genom fokusering på standardiserade komponenter, ökad specialisering och samordnade inköp. 3. Flerkanalsstrategi med olika varumärken baseras dels på starka varumärken inom de viktigaste försäljningskanalerna dels på partnerskap och samarbeten inom strategisk distribution och försäljning. 4. Lönsam tillväxt baseras såväl på organisk tillväxt som strategiska förvärv. Marknad Kökserbjudandet har successivt breddats och utgörs idag inte bara av skåp och bänkskivor utan även av vitvaror, övriga tillbehör samt olika typer av service och kringtjänster. För Nobias del bidrar det allt bredare kökserbjudandet till att öka det genomsnittliga ordervärdet och generera organisk tillväxt för koncernen. Aktien Nobia-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan Under 2006 förändrades aktiekursen från 161 SEK till 264 SEK motsvarande en ökning på 64 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på MKR. Nobia på 30 sekunder Omsätter cirka 16 miljarder kronor anställda i Norden, Storbritannien och Kontinentaleuropa 650 köksbutiker, egna och franchise Starka varumärken Säljer cirka kök per år i Europa 7

10 Securitas en världsledare i säkerhet Securitas AB Thomas Berglund, VD och koncernchef (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 5,9 6,1 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 2,31 7,31 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,10 3,50 Securitas har, genom organisk tillväxt och förvärv de senaste 20 åren, vuxit till att bli en världsledare i säkerhet. Koncernen är nu organiserad i två specialiserade bevakningsdivisioner; Security Services North America och Security Services Europe och en specialiserad division för värdehanteringstjänster Loomis. De tidigare divisionerna inom Securitas, Securitas Systems och Securitas Direct delades ut till aktieägarna den 29 september 2006 och noterades som separata bolag på Stockholmsbörsen. Värdehanteringsverksamheten, som är under namnändring till Loomis, planeras att delas ut och börsnoteras under andra halvåret Securitaskoncernen kommer efter utdelningen av Loomis att vara helt fokuserad på bevakningstjänster, främst i Europa och Nordamerika. Koncernens utveckling Koncernen visade en organisk tillväxt på 6 procent (4) med en rörelsemarginal på 5,9 procent (6,1). Resultat före skatt ökade, före jämförelsestörande poster, med 4 procent med ett stabilt kassaflöde motsvarande koncernmålet på procent av justerat resultat. Under 2006 har Securitas fokuserat på tre huvudområden: Utdelning och börsnotering av Securitas Systems och Securitas Direct Loomis för värdehanteringstjänster, har blivit en separat legal enhet inom Securitas och är på väg att börsintroduceras under andra halvåret 2007 Skapa en ny ledning för Securitas - Alf Göransson utsedd till ny VD och Koncernchef den 5 mars 2007 Utöver dess tre huvudområden har verksamheten i samtliga divisioner stärkts. Den organiska tillväxten har förbättrats med stabil lönsamhet. Varje division har en stabil organisation och ledningsstruktur med bra positioner inför framtiden. Under 2006 genomfördes också nedskrivningar på totalt 2,060 MSEK som ett resultat av utvecklingen av olika ansvarsförbindelser. Lindhagensplan 70 Box Stockholm Tel , Fax Divisionerna Security Services USA Den organiska tillväxten 2006 var 5 procent (4) med en rörelsemarginal på 5,0 procent (5,0). Trenden från tidigare kvartal 2006 med positiv utveckling både vad gäller organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginal fortsätter. Nyckeltal som nyförsäljning och kontraktsportfölj visar en utveckling som är bättre än föregående år. Divisionen uppvisar både organisatorisk och operationell stabilitet. Under 2006 har fortsatta åtgärder framgångsrikt vidtagits för att öka effektiviteten i verksamheten och uppnå ett konsekvent utförande av tjänsterna. 8

11 I början av augusti 2006 blev det klart att den nordamerikanska verksamheten behåller och utökar kontraktet med General Motors i USA och i Europa. Kontraktet har ett totalt värde om cirka 800 MUSD över fem år och gäller från 1 januari Security Services Europe Den organiska tillväxten 2006 var 7 procent (5) med en rörelsemarginal på 7,1 procent (7,5). Inom Security Services Europe implementerades en ny organisation under Under 2006 etablerades Mobila tjänster och Larmövervakning som separata verksamheter. Per januari 2007 består den europeiska bevakningsverksamheten av Security Services Europe, specialiserad bevakning för stora kunder inklusive Flygplatssäkerhet; Mobila tjänster för små och medelstora kunder och Larmövervakning för elektronisk övervakning av hem och företag. I juli 2006 erhöll Securitas i Sverige ett avtal med Luftfartsverket om att tillhandahålla säkerhetslösningar och tekniksupport till de båda flygplatserna Arlanda och Bromma i Stockholm. Det totala värdet av kontraktet uppgår till cirka MSEK över fem år och började gälla den 1 februari Cash Handling Services Loomis Den organiska tillväxten 2006 var 5 procent (2) med en rörelsemarginal på 7,3 procent (7,2). Cash Handling Services tillhandahåller transport av kontanter, underhåll av kontantuttagsmaskiner och kontanthantering. Målet är att öka andelen underhålls- och kontanthanteringstjänster och denna andel är nu uppe i 34 procent av divisionens totala försäljning. I slutet av 2006 påbörjade divisionen sitt byte av namn och varumärke till Loomis, vilket kommer att bli det gemensamma varumärket för all verksamhet i Europa och USA. Håkan Ericson tillträdde som ny VD i september 2006 och divisionen fokuserar nu på den löpande verksamheten och noteringsförberedelser. Börsnoteringen planeras ske under det andra halvåret Cal Murri, tidigare regionchef i Western Region i USA, utsågs i oktober 2006 till chef för hela den amerikanska verksamheten. Loomis är sedan slutet av 2006 en separat legal enhet inom Securitas-koncernen. Efter förslag från valberedningen i Securitas AB, har styrelsen för Securitas AB utsett Jacob Palmstierna till ny styrelseordförande i den separata Loomis-styrelsen. Han kommer att tillträda i april Förvärv 2006 Securitas genomförde förvärv inom bevakningsverksamheten i Europa och USA under 2006 som bla omfattade nyetablering i Turkiet och fortsatt expansion i Spanien. Aktien Securitas-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan Under 2006 förändrades aktiekursen från 92 SEK till 106 SEK motsvarande en ökning på 15 procent. Kursen är beräknad för Securitas exklusive Securitas Direct och Securitas Systems. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på MKR. 9

12 Securitas Systems en globalt närvarande aktör Securitas Systems AB Lindhagensplan 70 Box Stockholm Tel , Fax Juan Vellejo VD och koncernchef (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 10,4 11,0 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 0,92 0,98 Föreslagen utdelning per aktie, kr 0,40 Den 29 september 2006 knoppades Systems av från Securitaskoncernen och noterades på Stockholmsbörsen. Juan Vallejo, tidigare divisionschef, utsågs till VD och koncernchef, Peter Ragnarsson, CFO och Melker Schörling utsågs till styrelseordförande. Affärsidé Systems erbjuder och integrerar innovativa IT-baserade säkerhets- och övervakningslösningar till företag och organisationer med hög risk och hög tillväxt. Kunderna finns inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Säkerhetslösningarna är integrerade och trygggar såväl kundens medarbetare som lokaler och produktion. Systems tar ett helhetsansvar för kundens säkerhet. Genom grundliga riskanalyser erbjuder Systems lösningar som adderar värde och minimerar störningar i kundernas operativa verksamhet. Operativa mål Systems långsiktiga verksamhetsmål är att bli en globalt ledande aktör inom säkerhetssystemintegration. Systems fokuserar på att växa både organsikt och genom förvärv på de stora marknaderna i Europa och USA samt genom att utveckla prioriterade kundsegment. Finansiella mål Systems finansiella mål prioriterar organisk utveckling samtidigt som förvärv ska kunna hanteras effektivt. Genom en tydlig finansiell styrning kan ansvaret för såväl organisk utveckling som lokala förvärv delegeras till landsledningen. De främsta ekonomiska målen för Systems är att nå en total försäljningstillväxt på mer än 10 procent årligen samt att avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 20 procent. Marknaden Marknaden för säkerhetssystem är starkt fragmenterad och omogen. En stor del av den totala marknaden består av mindre, lokala företag. Marknaden för säkerhetssystemintegratörer och säkerhetsinstallatörer bedöms sammantaget till cirka 250 miljarder svenska kronor i Europa och USA. Denna marknad förväntas växa i genomsnitt med 6 8 procent per år. Systems, en globalt närvarande aktör Systems har idag dotterbolag i 17 länder. Dotterbolagen har en tradition av att leverera helhetslösningar snarare än att vara installatörer eller produktdistributörer. Verksamheten i de olika länderna har också under senare år utvecklats i riktning mot att bli kompletta integratörer av säkerhetssystem. Systems har idag ca anställda och är organiserat i två geografiska segment; Förvärv År 2006 har präglats av ett intensivt separations- och börsnoteringsarbete. Detta till trots har Systems organiska tillväxt varit den största hittills, 9 procent och det med bibehållen lönsamhet. Under perioden genomförde bolaget också fem förvärv. Av dem var fyra kompletteringsförvärv och ett förde Systems in i en ny marknad, Italien, en av de stora marknaderna i Europa. Aktien Securitas Systems-aktien noterades på Stockholmsbörsen under Sedan noteringen förändrades aktiekursen från 23 SEK till 28 SEK motsvarande en ökning på 22 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 350 MKR. 10

13 Securitas Direct ett ledande serviceföretag med högkvalitativa säkerhetstjänster Securitas Direct är ett ledande serviceföretag som erbjuder hem och mindre företag högkvalitativa säkerhetstjänster baserade på ett standardiserat sortiment av larmprodukter. Grunden för Securitas Directs framgång är en kombination av ett starkt tillväxtfokus, skalbara koncept och ett väl utvecklat lokalt entreprenörskap. Securitas Direct AB Dick Seger VD och koncernchef Securitas Directs erbjudande innehåller flera steg i en värdekedja bestående av försäljning av inbrottslarm, installation och service, hantering av larmsignaler i larmcentralen och uppföljning av larm med en åtgärd. Securitas Direct återfinns inom alla led i kedjan förutom larmingripande, där väktare eller polis tar vid. Två affärsområden och tre marknader Securitas Directs verksamhet är uppdelad i de två affärsområdena Consumer (trådlösa larm för hem) och Professional (mer komplexa trådbundna lösningar för mindre företag). Securitas Direct har tre geografiska marknader: Norden, central Europa samt Spanien och Portugal. (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 6,8 7,9 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 0,39 0,37 Föreslagen utdelning per aktie, kr Affärsmodell Kunderna betalar en anslutningsavgift (ca SEK) och en månadsavgift (ca 250 SEK). Månadsavgifterna utgör den viktigaste intäktsströmmen för koncernen. Eftersom nya kunder inte fullt ut betalar den faktiska kostnaden för larmutrustning och installation är varje ny kund en investering för Securitas Direct. Koncernens samlade kostnadsmassa och kassaflöde påverkas därför i stor utsträckning av företagets tillväxttakt. Ökat fokus på försäljning Securitas Directs nyförsäljning sker till mer än 90 procent genom egen marknadsprospektering och uppsökning av nya kunder, antingen genom egen säljkår eller via partners. Kompletterande försäljningskanaler, som allianser med bygg- och telekomföretag samt försäkringsbolag, står för en liten del av försäljningen, men väntas växa i framtiden. Marknader med tillväxtpotential Securitas Directs potentiella marknad i Europa består av cirka 170 miljoner hem och cirka 30 miljoner mindre företag. Antalet larm där någon form av övervakning och åtgärd ingår uppskattas uppgå till 7 8 miljoner, vilket ger en marknadspenetration på cirka fyra procent i Europa. Marknaden beräknas växa årligen med abonnemang netto. Penetrationsgraden för den amerikanska marknaden är cirka 20 procent. Den låga penetrationsgraden i Europa ger utrymme för långsiktig tillväxt. Kalendegatan 26 Box Malmö Tel , Fax Aktien Securitas Direct-aktien noterades på Stockholmsbörsen under Sedan noteringen förändrades aktiekursen från 15 SEK till 22 SEK motsvarande en ökning på 47 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 274 MKR. 11

14 Assa Abloy en koncern med över 150 bolag i mer än 40 länder En koncern med bra fart framåt med över 150 bolag i mer än 40 länder och en andel om cirka 10 % av världsmarknaden är koncernen branschens starkaste globala aktör. ASSA ABLOY är representerat i alla stora regioner på både mogna och nya marknader med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien. ASSA ABLOY AB Johan Molin VD och koncernchef (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 15,3* 14,7 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt 4.100* Vinst per aktie efter skatt 7,99* 6,97 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,25 3,25 *) exkl. omstruktureringskostnader Klarabergsviadukten 90 Box Stockholm Tel , Fax ASSA ABLOY uppskattar den totala säkerhetsmarknaden till drygt 200 miljarder EURO och utvecklingen drivs främst av den globala trenden mot högre säkerhet. Inom det snabbväxande området för elektromekaniska lås har koncernen en ledande ställning inom till exempel identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag med anställda till en internationell koncern med anställda och en omsättning på 31,1 miljarder kronor. Som världens ledande låskoncern erbjuder ASSA ABLOY ett mer komplett produktutbud än något annat företag på marknaden. Utvecklingen under 2006 År 2006 var ett mycket bra år för ASSA ABLOY med den högsta organiska tillväxten i bolagets historia samt en kraftig förbättring av lönsamheten. Den organiska tillväxten slutade på 9 procent. Ett antal kompletterande förvärv tillförde ytterligare 3 procent till omsättningen som uppgick till MSEK, en ökning med 12 procent jämfört med Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader ökade med 17 procent och uppgick till MSEK (4 078). ASSA ABLOYS starka utveckling har sin grund i en god ekonomisk tillväxt på de viktigaste marknaderna i Europa och Nordamerika samt på framgång inom snabbväxande segment som elektromekaniska lås, passagekontroll, automatiska dörrar och identifieringsteknologi. Förvärven av bland annat Fargo Electronics och Adams Rite visar på den stora förvärvspotential som fortfarande finns på marknaden. Strukturprogram Ett treårigt strukturprogram lanserades under året för att realisera synergier och öka effektiviteten inom koncernens tillverkande enheter och omfattar cirka 50 enskilda strukturåtgärder. Programmet innebär att stora delar av produktionen ändrar inriktning från produktion till i huvudsak slutmontering. Delar av produktionen kommer därför att flyttas till lågkostnadsländer vilket innebär att flera produktionsenheter kommer att läggas ned i framför allt Europa. Kostnaden för programmet uppgår till MSEK och beräknas ge 600 MSEK i årliga besparingar med full effekt under Därutöver har nedläggningen av billåstillverkningen i Storbritannien belastat resultatet med ytterligare 200 MSEK. Volymtillväxt, förvärv och genomförda strukturåtgärder har bidragit till den starka ökningen av rörelseresultatet. ASSA ABLOY har under året genom ett antal prishöjningar 12

15 kompenserat för den kraftiga kostnadsökningen på råvaror vilket endast till viss del påverkat rörelsemarginalen negativt. Under året har ASSA ABLOY genomfört ett par förändringar i koncernledningen, Tomas Eliasson tillträdde som Chief Financial Officer (CFO) och har en bred industriell och finansiell erfarenhet från andra globala företag. Ulf Södergren Chief Technology Officer (CTO), Tzachi Wiesenfeld chef för division EMEA och Martin Brandt chef för division Asia Pacific är samtliga, tack vare sina mycket goda prestationer, internt rekryterade. Framtida utveckling Koncernens snabbast växande verksamheter inom elektromekanik, passagekontroll, identifieringsteknologi och automatiska dörrar utgör idag cirka 30 procent av omsättningen. Dessa är till sin natur av mer global karaktär, vilket gör att satsningen på ASSA ABLOY som ett gemensamt varumärke kommer att intensifieras samtidigt som säljorganisationen konsolideras. Förvärvstakten skruvades upp under året och nådde under andra halvåret en takt av cirka 5 procent i tillförd omsättning. ASSA ABLOY kommer att fortsätta förvärva företag för att tillföra ny teknologi, stärka sin geografiska närvaro exempelvis i Asien, eller för att komplettera den befintliga verksamheten. Nya produkter är den viktigaste källan till organisk tillväxt och därför intensifierades produktutvecklingen under året med en ökning av antalet elektronikingenjörer samt utbyggnad av utvecklingsresurser i lågkostnadsländer. Koncerngemensam produktutveckling förstärktes vidare inom områdena elektroniska cylindrar, RFID-teknologi samt inom Hi-O. ASSA ABLOYs initiativ Hi-O är en öppen standard baserad på TCP/IP och medför förenklade låsinstallationer samt möjliggör enkel anslutning av dörrens låskomponenter till olika säkerhetssystem. Hi-O kommer att lanseras brett under andra halvåret Genom ett nära samarbete med kunderna strävar ASSA ABLOY efter att ta fram produkter som skapar ett ökat mervärde inom olika kundsegment. Ett exempel är Future-lab där man genomför kundundersökningar via Internet vilket har visat sig effektivt för att snabbt kartlägga kundpreferenser och därigenom öka träffsäkerheten för nya produkter. Aktien Det framtida aktievärdet kommer att skapas genom en kombination av lönsam organisk tillväxt byggd på innovativa produkter och tjänster, förbättrad effektivitet och selektiva förvärv. ASSA ABLOY-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan Under 2006 förändrades aktiekursen från 125 SEK till 149 SEK motsvarande en ökning på 19 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på MKR. 13

16 Fagerhult Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner Fagerhult AB (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 4,4 6,1 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 4,53 5,88 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,75 3, HABO Tel , Fax Per Borgvall VD och koncernchef Foto: Örjan Henriksson Fagerhultgruppen med cirka anställda är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer samt erbjuder sortiment för inredningsbelysning. Koncernen har säljbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Holland, Tyskland, Estland, Polen, Ryssland, Spanien, Frankrike och Kina. Tillverkande enheter finns i Habo, Örnsköldsvik, Varberg, Falkenberg, Borås och Åhus i Sverige, Manchester i England och i Suzhou i Kina. Gruppen, där Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Belid, Fagerhult Retail, LampGustaf Inredning, Elenco, ECL och Whitecroft Lighting ingår, omsätter närmare MSEK. AB Fagerhult är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm, Mid Cap -listan. Verksamhetsåret tog koncernen ytterligare några steg längs den strategiska väg som inleddes Den internationella närvaron stärktes med fortsatt expansion i Kina, förvärv i Frankrike och säljbolag i Spanien och Polen. Från att ha varit en stark producent av belysningslösningar i Sverige, tar koncernen nu en större roll, framför allt på den europeiska marknaden. I Storbritannien är vi genom Whitecroft en av marknadens huvudaktörer var det första hela året med Whitecroft i Fagerhultkoncernen. Företaget integreras väl och vi ser framför oss möjligheter till ytterligare synergier. I slutet av året förvärvades Eclairage Conseil Lyonnais (ECL) i Frankrike. ECL koncentrerar sina aktiviteter på butiksbelysning. För Fagerhult Retail öppnas därigenom möjligheten att växa framför allt i södra Europa. Kraven på ökad effektivitet och ökad konkurrenskraft fick konsekvenser för anläggningen i Örnsköldsvik. I december beslutades om nedläggning av verksamheten och överflyttning av produktionen till våra anläggningar i Habo, Sverige och Suzhou, Kina. Efterfrågan har under året varit bra på de flesta av de marknader där koncernen är verksam. Den organiska tillväxten har varit störst i Sverige, Storbritannien, Holland, Australien och Frankrike medan övriga marknader redovisar en omsättning i nivå med tidigare år. Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr vilket är en ökning med 23 % jämfört med Resultatet efter finansnetto har före nedläggningskostnader för fabriken i Örnsköldsvik minskat med 2,9 Mkr till 105,2 Mkr. I föregående års resultat ingår en realisationsvinst rörande försäljning av aktierna i Tryckta i Markaryd AB med 3,4 Mkr. Engångskostnader avseende nedläggningen har därefter 14

17 Foto: Örjan Henriksson belastat resultatet med 22,5 Mkr, i första hand avseende kostnader för personal samt flyttkostnader. Verksamheten i Kina ökar i omfattning och positiva månadsresultat har visats under hela andra halvåret. Affärsområden Professionell belysning Affärsområdet omfattar försäljning av inomhusbelysning för publika miljöer som kontor, skolor, sjukhus, industrier etc. Nettoomsättningen uppgick till Mkr att jämföras med Mkr föregående år. Rörelseresultatet blev 105,5 (92,8) Mkr och rörelsemarginalen 7,1 (8,3) %. Av omsättningsökningen svarar Whitecroft för 307 Mkr. Butiksbelysning Affärsområdet omfattar försäljning av belysningssystem, ljuskällor och service till butiker. Nettoomsättningen uppgick till 313 Mkr att jämföras med 306 Mkr föregående år.. Försäljningen utanför Sverige fortsätter att öka. Rörelseresultatet har kraftigt försvagats jämfört med 2005 och blev 2,9 (10,9) Mkr, således en försämring med 13,8 Mkr. Efter första halvåret var försämringen 19 Mkr. Under andra halvåret har således den negativa trenden brutits och för perioden redovisas en vinst med 6,7 Mkr vilket är 5 Mkr bättre än föregående år. Utomhusbelysning Affärsområdet omfattar försäljning av utomhusprodukter för belysning av byggnader, parker, fritidsområden, gångvägar etc. Nettoomsättningen uppgick till 127 Mkr att jämföras med 107 Mkr föregående år. Rörelseresultatet fördubblades till 6,6 (3,3) Mkr och rörelsemarginalen 5,2 (3,1) %. Inredningsbelysning Affärsområdet omfattar belysning för hotell, konferensanläggningar, offentliga lokaler samt hemmiljö. Nettoomsättningen uppgick till 233 Mkr att jämföra med 229 Mkr föregående år. Rörelseresultatet blev 8,2 Mkr vilket är en förbättring med 0,8 Mkr och rörelsemarginalen 3,5 (3,3) %. Utsikter för 2007 Förvärvet av Whitecroft i slutet av 2005 har under 2006 medfört en fortsatt internationalisering och kraftig omsättningsökning för koncernen. Förvärvet av ECL i Frankrike kommer att tillsammans med fortsatta satsningar på internationalisering bl.a. genom ett nystartat säljbolag i Polen ytterligare stärka koncernen på den internationella marknaden. Konjunkturen talar för en fortsatt god utveckling med bra tillväxt inom bygg- och anläggningssektorn. Fagerhults verksamhet ligger sent i konjunkturcykeln och marknadsförutsättningarna är därför goda även när konjunkturen börjar mattas. Stora investeringar görs globalt i köpcentrum, butiker och ökad varumärkesprofilering, vilket bidrar till en stark marknad för butiksbelysningssystem. Dessutom talar EU:s energidirektiv, som reglerar energiförbrukning i bostäder och offentliga miljöer, för några år med bra utveckling för branschen. Aktien Fagerhult-aktien noterades på Stockholmsbörsen Under 2006 förändrades aktiekursen från 154 SEK till 150 SEK motsvarande en minskning med 3 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 197 MKR. 15

18 Academic Work ett av Sveriges största bemanningsoch rekryteringsföretag Academic Work AB Johan Skarborg VD och koncernchef (Mkr) 2006 Försäljning 553 Rörelsemarginal (EBIT), % 8,9 Resultat före skatt 44 Vinst per aktie efter skatt 19,00 Föreslagen utdelning per aktie, kr 45,00 Academic Work är bemannings- och rekryteringsföretaget vars affärsidé är att hyra ut och rekrytera studenter och unga akademiker. Vi hjälper företag att nå lättlärda, motiverade och snabba personer för såväl korta uppdrag som för heltid och rekryteringar. Vår mission är att skapa möjlighet för studenter att få arbetslivserfarenhet vid sidan av sina studier samt hjälpa dem till ett fast jobb. Vi jobbar inom områden som Ekonomi, IT/teknik, Kundtjänst, Lager, Kontor & Administration och Försäljning. Academic Work grundades 1998 och är idag ett av Sveriges största bemannings- och rekryteringsföretag med närmare jobbsökande kandidater i sin databas. Företaget har sedan 2004 årligen dubblerat sin omsättning som under 2006 nådde 553 MSEK. Academic Work har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping men hjälper kunder över hela Sverige. Sedan januari 2007 har företaget även verksamhet i Oslo. Totalt arbetar runt 170 personer heltid på Academic Work samtidigt som ca konsulter är uthyrda varje månad. Utöver detta så rekryteras ett antal hundra varje år för fast tjänst hos kund. Academic Work arbetare utifrån kollektivavtal och är auktoriserat av bemanningsföretagens branschförening Almega. Detta är en garanti för att vi följer regler och lagar. Kraven för att bli ett auktoriserat bemanningsföretag omfattar bland annat etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, tolv månaders verksamhet, jämställdhetsplan och att vi är ett aktiebolag. Aktien Academic Work är ett onoterat bolag. SäkI s innehav, vilket värderats till anskaffningsvärde, uppgick vid årsskiftet till 6 MSEK. Ägarandelen motsvarar vid samma tidpunkt 5% med en option att under våren 2007 förvärva ytterligare 15%. Säki avser att nyttja denna option. Drottninggatan Linköping Tel , Fax

19 Attendo affären & aktiehandel Försäljning av innehavet i Attendo SäkI träffade den 4 dec 2006 avtal tillsammans med huvudägarna om försäljning av hela innehavet i vårdbolaget Attendo till riskkapitalbolaget Industrikapital. SäkIs anskaffningsvärde för aktier och ägarlån uppgick till 256 MSEK. Slutreglering av affären skedde under januari Den skattefria reavinsten uppgick till 264 MSEK. Genom affären frigjordes en likviditet på 579 MSEK. Under de 7 år som SäkI innehaft investeringen och efter de affärer som gjorts under tiden har man uppnått en total skatttefri reavinst i Attendo uppgående till 913 MSEK. Handel intressebolagsaktier Under helåret har SäkI, genom utdelning från Securitas AB, erhålligt serie A aktier och serie B aktier i vardera Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. Båda bolagen noterades på Stockholmsbörsen under hösten och klassificeras som intressebolag. I Fagerhult har en mindre post om aktier köpts till ett genomsnittspris om SEK 142. Inga andra aktieaffärer har skett i de andra intressebolagen Securitas AB och Assa Abloy AB. Handel börsaktier SäkI har under året fortsatt att utöka sin portfölj av börsaktier. I köksföretaget Nobia, som per den 31 dec 2006 är SäkI s enskilt största innehav, uppgår årets investering till 627 MSEK (455). Marknadsvärdet av innehavet uppgår till MSEK (526). SäkI som är den största ägare i Nobia har en andel i uppgående den sista december 2006 till 10,7% av rösterna och kapitalet i bolaget. Genom att innehavet uppgår till över 10% av rösterna är försäljningar befriat från reavinstskatt. Under året har innehavet i Nobia ökat väsentligt i värde vilket därmed lämnat det största bidraget till SäkI s substansvärdesökning under Inköp övriga börsaktier uppgick under året till 173 MSEK (733) och försäljningarna uppgick till 304 MSEK (400). Realisationsvinsten från försäljningarna var 28 MSEK (6). Marknadsvärdet för andelen av övriga börsaktier uppgick den 31 december 2006 till 417 MSEK (434). Handel övriga börsaktier sker med en klart definierad målsättning. Styrelsen är placeringskommitté. Investeringarna sker i ett fåtal bolag. Syftet är inte att bedriva kort handel utan placeringshorisonten är väsentligt längre. Börsklimatet bedöms löpande av styrelsen och kapital allokeras med hänsyn till framtidsutsikterna. Målsättning med handeln är följande: 1. Bredda aktieportföljen. Öka riskspridningen 2. Finna bolag som är lämpliga för framtida 10% innehav 3. Öka utdelningsunderlaget 4. Skapa reavinster som kan kvittas mot eventuella underskottsavdrag Handel med övriga börsaktier har under 2006 givit följande resultat Reavinster + 28 MSEK Breddat utdelningsunderlag + 47 MSEK Dold reserv i aktieportföljen MSEK exkluderat intressebolag Handel onoterade aktier Under året har SäkI gjort ett nytt förvärv avseende 5 procent i bemanningsföretaget Academic Work. Academic Work beskrivs på sidan 16 i årsredovisningen. SäkI har en option att förvärva ytterligare 15 procent av bolaget vid en kommande riktad nyemission under våren Under året har SäkI sålt hela sina innehav i de onoterade bolagen Attendo, beskrivet ovan, och Bravida. Försäljningarna av dessa redovisas under året med en total skattefri vinst uppgående till 259 MSEK. Breddad aktieportfölj Målsättning för 2006 var att ytterligare bredda aktieportföljen med långsiktiga investeringar. SäkI har sökt bolag med klara affärsidéer som går att internationalisera. Köksföretaget Nobia och det onoterade bemanningsföretaget Academic Work har denna potential. Den dolda reserven i Nobia uppgick per 31 dec 2006 till 587 MSEK. I Academic Work uppgår SäkI s innehav till 5% per årsskiftet med möjlighet att förvärva ytterligare 15%, beskrivet ovan, som man avser att nyttja. Med anledning av att Academic Work är ett onoterat bolag redovisas ingen dold reserv. Försäljningar i onoterade bolag utlöser ingen reavinstskatt. 17

20 Bolagsstyrningsrapport Styrelsens rapport om bolagsstyrning Bolagsstyrning omfattar strukturen och processerna för verksamhetens styrning, ledning och kontroll i syfte att skapa värde för ägare och andra intressenter. Denna rapport innebär en anpassning till informationskravet enligt Svensk Kod för bolagsstyrning ( Koden ) som SäkI följer. Iaktagande av Svensk Kod för bolagsstyrning SäkI har publicerat principer för bolagsstyrning som ett särskilt avsnitt på bolagets hemsida. SäkI följer Kodens bestämmelser och ger följande förklaringar till avvikelser; Icke styrelseledamöter utgör inte en majoritet i valberedningen och styrelsens ordförande är ordförande i valberedningen. Anledningen till att valberedningen i detta avseende avviker från Koden är att huvudägarens Gustaf Douglas anser att delta i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Vidare anses det naturligt att representanten från den största aktieägaren också är ordförande i valberedningen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte omedelbart före underskrifterna i årsredovisningen, försäkrat att denna upprättats enligt god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. Bolaget har valt att inte lämna någon sådan försäkran. Styrelsen anser att ansvarsfrågor regleras uttömmande i aktiebolagslagen och att en särskild försäkran enligt Kodens förslag därför är överflödig. Bolagsordning Bolagsordningen stadgar att SäkI är ett publikt bolag vars affärsidé är att äga och förvalta aktier och lös egendom. Hela bolagsordningen återfinnes på bolagets hemsida, Årsstämma Årsstämman som är bolagets högsta beslutande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande. Bolagsstämmor i SäkI hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare i bolaget. Vid årsstämman ges aktieägarna även tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt till VD. Bolagets revisorer är närvarande vid stämman. Årsstämman fattar bland annat beslut i följande frågor. Fastställande av resultaträkning och balansräkning Disposition av bolagets resultat Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Val av styrelseledamöter samt val av revisorer Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna Beslut fattade vid årsstämman 15 maj 2006 finns att läsa på SäkIs hemsida, Styrelsen och verkställande direktörens arbete SäkIs styrelse består av fem årsstämmovalda ledamöter. Bland ledamöterna återfinns SäkIs huvudägare. SäkIs verkställande direktör, tillika en av huvudägarna, ingår i styrelsen. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande erfarenhet från de verksamhetsområden som är av betydelse för företaget och dess verksamhet som förvaltningsbolag. Styrelsen har under år 2006 haft fyra sammanträden. Utöver beslut som rör värdepappersportföljen har styrelsen följt upp att bolagets ekonomiska mål och policys uppfyllts. Årligen antar styrelsen arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktören samt placerings och riskpolicyn. För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar en av företagets revisorer vid minst ett styrelsemöte under året. Revisorn rapporterar då iakttagelserna från årets granskning och bedömningen av företagets rutiner. Styrelse Enligt bolagsordningen skall SäkI ha lägst fyra och högst sju ledamöter som väljs av årsstämman. SäkI har 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Årsstämman 2006 omvalde Gustaf Douglas, Fredrik Palmstierna, Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg och Carl Douglas. Styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder och Anders G. Carlberg är oberoende i förhållande till huvudaktieägarna och bolaget. För ytterligare uppgifter om styrelsens ledamöter se sidan 29. Ersättningar till styrelsen Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. De av stämman beslutade arvodena avser tiden fram till nästa årsstämma. Sker förändringar i personkretsen under mandattiden anpassas arvodenas storlek härtill. Uppgift om arvoden framgår i noterna och kommentarerna till bolagets finansiella rapportering. Valberedning Valberedningen skall bestå av en representant för någon av de största aktieägarna i bolaget. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det skall åvila styrelsen att sammankalla valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. De största ägarna representerade mer än 80% av aktier och röster i bolaget har beslutat att valberedningen fortsatt skall bestå av styrelseordföranden Gustaf Douglas och Ulf Dinkelspiel. Gustaf Douglas har utsetts till ordförande i valberedningen. Ersättningsutskott Något ersättningsutskott finns ej utsett med beaktande av SäkIs storlek och ringa komplexitet. Ersättningsfrågor till VD och ledande befattningshavare behandlas av styrelsen. Verkställande direktören som också är ledamot i styrelsen deltar ej i beslutet om ersättning till sig själv. Information avseende ersättning till styrelsen, VD och ledande befattningshavare återfinns i noterna och kommentarerna till bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskott Något revisionsutskott finns ej utsett. Alla frågor avseende revision och intern kontroll är av största vikt men styrelsen är av den uppfattningen att den typen av frågor, med beaktande av samma anledning som varför bolaget inte har något ersättningsutskott., bäst behandlas av hela styrelsen. Revisorer Under årsstämman 2004 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor. Ersättningar till revisorer Uppgift om arvoden och ersättningar till revisorerna framgår av Noterna och kommentarerna till bolagets finansiella rapportering. Intern kontroll Den interna kontrollen säkerställs genom en god kontrollmiljö i SäkIs organisation. Kontrollmiljön består av verksamhetens processer aktuella regelverk samt kontroll- och uppföljningsrutiner. SäkI har en enkel organisationsstruktur bestående av en verkställande direktör och en ekonomichef. Beslutsvägar, befogenheter och ansvar är definierade genom interna instruktioner, reglementen och av styrelsen fastställda policys. Nyinvesteringar, försäljningar och omplaceringar i aktieportföljen prövas regelbundet av styrelsen. Mot denna bakgrund och hur den finansiella rapporteringen i övrigt har organiserats finner styrelsen inget behov av en särskild granskningsfunktion i form av internrevision. Revisonsgranskning Två gånger per år granskar bolagets revisorer de affärstransaktioner som genomförts med avseende på redovisning och rapportering. Granskningsrapporterna publiceras i de kvartalsvisa delårsrapporterna. Granskning av bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 18

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

AB, som är rörelsedrivande i värdepappershandel. Investment AB Öresund har sitt ursprung i Sjöförsäkringsaktiebolaget

AB, som är rörelsedrivande i värdepappershandel. Investment AB Öresund har sitt ursprung i Sjöförsäkringsaktiebolaget Årsredovisning 2007 Om investment AB Öresund består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet, samt dotterföretaget Ven Capital AB, som är

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Om investment AB Öresund Koncernen består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet,

Om investment AB Öresund Koncernen består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet, Årsredovisning 2010 Om investment AB Öresund Koncernen består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet, dotterföretaget Ven Capital AB som

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Securitaskoncernen... 2 11. Ledning... 60 65. Koncernledning... 60 61 Landledning... 62 63 Styrelse och revisorer... 64 65. Övrig information...

Securitaskoncernen... 2 11. Ledning... 60 65. Koncernledning... 60 61 Landledning... 62 63 Styrelse och revisorer... 64 65. Övrig information... Innehåll Innehåll SECURITAS ÅRSREDOVISNING 1997 Securitaskoncernen................................. 2 11 Ärlighet Vaksamhet Hjälpsamhet..................... 2 3 Koncernchefen: Fokus ger säkerhet..................

Läs mer

Industrivärden Årsredovisning 2002

Industrivärden Årsredovisning 2002 Industrivärden Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 5 Industrivärden i korthet 6 Substansvärdet 7 Industrivärdenaktien 9 Ägarbilden 10 Aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation

Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet. och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation Årsredovisning 2004 Under en följd av år har Ledstiernan med försiktighet och kvalificerade insatser i en besvärlig marknadssituation förvaltat och vårdat den portfölj av företag man investerat i 1999

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB. Årsredovisning 2007 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB Årsredovisning 2007 w w w. m i c r o d i a l y s i s. c o m Välkommen till Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägar intressen i svenska

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer