Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien."

Transkript

1 2006 ÅRSREDOVISNING

2 Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct Assa Abloy Fagerhult 16 Academic Work 17 Attendo affären & aktiehandel 18 Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning 22 Kassaflödesanalys 23 Balansräkning 24 Förändring eget kapital Bokslutskommentarer och Noter 28 Revisionsberättelse 29 Styrelse och revisorer Kommande rapporter Delårsrapport jan mars maj 2007 Delårsrapport jan juni augusti 2007 Delårsrapport jan sep oktober 2007 Bokslutskommunike för 2007 februari 2008 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls torsdagen den 10 maj 2007 kl i Salénhuset, Aulan, Norrlandsgatan 15,Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 4 maj 2007, dels anmäla sig till SäkI senast fredagen den 4 maj 2007 kl Anmälan kan göras under adress SäkI AB, Box 7158, Stockholm, per telefon eller per telefax Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före fredagen den 4 maj 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 11,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 15 maj Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC med början måndagen den 21 maj 2007 till de aktieägare som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

3 Året som gick 2006 Årets vinst efter skatt uppgick till 397,9 MSEK (739,6) Substansvärdet per sista december var 485 kronor (350) Utdelningen föreslås till 11,50 kronor per aktie (8,70) Fem år i sammandrag (MSEK) Rörelseresultat 398,2 738,4 359,7 36,2 40,8 Resultat efter finansiella poster 398,6 740,6 349,4 19,2 20,4 Årets resultat 397,9 739,6 349,4 19,7 29,3 Vinst per aktie, kr 39,79 73,96 34,94 1,97 2,93 Realisationsvinst 288,7 654,1 304,4 13,5 Erhållna utdelningar 112,1 86,9 57,6 38,4 29,3 Förvaltnings- och administrationskostnader 2,7 2,6 2,3 2,2 2,1 Finansnetto 0,4 2,2 10,3 17,0 20,4 Banklån Soliditet, % Eget kapital Dold reserv aktieportföljen Substansvärde, kr Börskurs SäkI, kr Utdelning av årets resultat, kr 11,50 * 8,70 5,75 3,85 3,00 *) Styrelsens förslag 1

4 VD har ordet Börsåret 2006 Vad ingen riktigt vågade tro hände. Stockholmsbörsen steg för fjärde året i rad. Låga räntor trots fortsatt stark konjunktur, god produktivitetsutveckling och fin vinstutveckling i företagen lade grunden för det positiva börsklimatet. För SäkI s aktieägare var året extra gynnsamt. Substansvärdet ökade med 39 procent. Två framgångsrika affärer bidrog i hög grad. Vår investering i köksföretaget Nobia på en dryg miljard har ökat i värde till 1,8 miljarder. Vi är nu största ägare med 10,7 procent av röster och kapital. Denna investering räknas nu som långsiktig och aktierna kan i en framtid realiseras utan skattebelastning. Vårdföretaget Attendo överträffade alla förväntningar under 2006 vilket resulterade i att huvudägaren Bridgepoint beslutade sig för att sälja. SäkI som ägare av 11 procent av bolaget fick därmed en gynnsam exit långt tidigare än beräknat. En tredje positiv händelse var uppdelningen av Securitas i tre separata bolag. Jag är förvissad om riktigheten i denna åtgärd som kommer att öka fokus kring varje affär och långsiktigt skapa större värden. Målet att bredda SäkI s långa portfölj från två huvudinnehav till mellan fem och tio är nu på god väg att förverkligas. Onoterat en krydda i portföljen Att vid sidan av de långa innehaven och börsportföljen försöka bygga och utveckla något eller några mindre onoterade innehav är krävande, lärorikt och i bästa fall värdeskapande. Erfarenheterna från Tempus och Attendo som tillsammans har givit en realisationsvinst på 1 miljard är uppmuntrande. Vår nya satsning heter Academic Work, ett bemanningsföretag specialiserat på uthyrning av högskolestuderande och unga akademiker. Jag tror och hoppas att denna investering skall bli framgångsrik och skapa värde för SäkI s aktieägare. Varför rabatt Frågan om varför investmentbolag och förvaltningsbolag värderas med rabatt har diskuterats så länge jag kan minnas. Jag skall här försöka belysa några aspekter i frågan med SäkI som exempel. Avgiften i en hedgefond är normalt 1 procent fast avgift på portföljvärdet. Om SäkI vore fond skulle detta betyda 55 miljoner kronor i fast avgift. Dessutom kommer en prestationsbaserad avgift om fonden överträffar statsskuldräntan. Normalt är det 20 procent på överavkastningen. I exemplet SäkI för 2006 skulle ytterligare 220 miljoner försvinna i avgifter. Totalt en avbränning på 275 miljoner. Detta skulle ha inneburit att aktieägarnas substansvärde istället för att växa med 39 procent hade vuxit med 31 procent - en skillnad i avkastning på 20 procent. För 2005 när SäkI s substansvärde ökade med 52 procent skulle avgifterna bli ännu högre. De två senaste åren hade mer än 500 miljoner av kapitalet ätits upp. Om vi tar ett antal investmentbolag och ser på substansvärdeökningen visar nedanstående tabell ökningen i procent de två senaste åren Investor Industrivärden Latour Öresund SäkI Bilden blir ännu tydligare. Investmentbolagen har haft en mycket fin utveckling. Jag har inte kunnat finna någon fond som presterat bättre. Trots de höga avgifterna och en avkastning som i många fall inte ens överträffar börsindex fortsätter 90 procent av alla sparare att köpa fonder istället för aktier i investment- eller förvaltningsbolag. Om fonderna noterades med rabatt skulle jag förstå logiken. När det nu är tvärtom är min slutsats: Behåll Era aktier i SäkI eller andra bolag med rabatt eller köp mera. Vad väntar 2007 När detta skrivs i början av mars 2007 har vi just upplevt en börsnedgång på 7 procent under några dagar. Uppgången från januari och februari sopades bort. Fundamentalt har inget särskilt negativt inträffat. Företagen fortsätter att lämna positiva rapporter om den närmaste framtiden. Det är dock klokt att ha rimliga förväntningar på börsutvecklingen Jag brukar vara optimist och tror på en börs som står högre vid årets slut. Nu väntar en utdelning på 11,50 kronor och förslag till split så att en aktie blir fem nya. Våren 2008 finns goda förutsättningar att höja utdelningen igen. Välkomna till årsstämman torsdagen den 10 maj kl i Salénhuset, Stockholm. Stockholm i mars 2007 Fredrik Palmstierna Verkställande direktör 2

5 Detta är SäkI Antal aktier Alla aktier har en röst. Affärsidé SäkI skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och lös egendom. Aktieportfölj (MSEK) Aktie Antal Anskaffnings- Marknadsvärde st värde 31 dec dec 2005 Kapital % Röster % Nobia ** ,7 10,7 Assa Abloy A* ,5 13,6 Assa Abloy B* ,6 0,4 Securitas A* ,4 16,6 Securitas B* ,1 0,8 Securitas Systems A* ,4 16,6 Securitas Systems B* ,1 0,8 Securitas Direct A* ,4 16,6 Securitas Direct B* ,1 0,8 Fagerhult* ,3 10,3 Övriga börsaktier Academic Work (onoterat)** ,0 5,0 Övriga onoterade innehav 17 Totalt *) Dessa bolag redovisas som intressebolag. **) När innehaven överstiger 10% av rösterna alternativt är onoterade är försäljning av dessa skattefria. Ekonomiska mål och policy Inriktning Långsiktiga innehav överstigande 10 procent. Följande innehav räknas som långsiktiga; Securitas AB, Securitas Direct AB, Securitas Systems AB, Assa Abloy AB, Nobia AB, Fagerhult AB, Academic Work AB. Ökning av antalet 10 procents innehav. Onoterade innehav med tillväxtpotential och intressant värdering. Handel med börsaktier. Skuldsättning Max 45 miljoner negativt räntenetto. Skuldsättning bör understiga 35 procent av förvaltat kapital. Utdelning Förvaltning Skatter Huvudinriktning vidareutdela all emottagen utdelning. Liten effektiv organisation. Målsättning ej över 0,1 procents kostnad av förvaltat kapital. Förvaltningskostnaden bör understiga 3 miljoner. Utdelningsinkomster vidareutdelas utan skattekostnad. Onoterade innehav och innehav över 10 procent belastas ej av reavinstskatt. Reavinster på börsaktier kan kvittas mot eventuella underskottsavdrag. Emottagna utdelningsintäkter MSEK MSEK * * Prognos Utdelning till aktieägarna * 2007 * Styrelsens förslag 3

6 SäkI-aktien Aktier och ägarförhållanden Aktiekapitalet i SäkI uppgår till SEK fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde är 10 SEK. Samtliga aktier har lika rösträtt, rätt till utdelning och rätt till bolagets tillgångar. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringsposter är 25 aktier. Skattesituation SäkI har skattestatus såsom förvaltningsbolag, vilket innebär att erhållen utdelning är skattefri i den omfattning den vidareutdelas. Försäljning av aktier i de noterade bolagen Nobia AB, Securitas AB, Securitas Systems AB, Securitas Direct AB, Assa Abloy AB och Fagerhult utlöser ej reavinstbeskattning så länge ägarandelen i bolagen överstiger 10 procent. Försäljning av aktier i onoterade bolag utlöser ej reavinstbeskattning. Återköp av egna aktier Under året har inga egna aktier återköpts. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att ge styrelsen bemyndigande om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa ordinarie stämma besluta om återköp av bolagets aktier. Detta kan uppgå till maximalt 10 procent av utestående aktievolym. Ägarstruktur Uppgifterna baseras på VPC s aktiebok per den 31 december 2006 samt därefter kända förändringar. Antal aktier Procent Douglas, Gustaf familj och bolag ,9 Palmstierna, Fredrik familj och bolag ,4 Didner & Gerge Aktiefond ,0 Von Essen, Magnus ,4 Dinkelspiel, Ulf ,3 Svenska Röda Korset ,2 Seger, Bengt ,2 Citrom, George ,2 JP Morgan Bank ,1 Forsström, Sara ,1 Övriga aktieägare ,2 Summa Totala antalet aktieägare vid årsskiftet uppgick till Substansvärdeutveckling Substansvärdet sammansättning (MSEK) dec 31 dec Intressebolagsaktier* Övriga aktier Nettoskuld Substansvärde *) Securitas, Securitas Systems, Securitas Direct, Assa Abloy och Fagerhult redovisas som intressebolag. Substansvärde per aktie (SEK) dec 31 dec Intressebolagsaktier Övriga aktier Nettoskuld Substansvärde per aktie Börskurs SäkI Rabatt ( )/premie (+) 11% 4% Substansvärdeutveckling SEK

7 Aktieportföljens marknadsvärde 31 December 2003 Attendo 184 MSEK 31 December 2004 Övriga 49 MSEK Attendo 176 MSEK Totalt MSEK Assa Abloy 691 MSEK Totalt MSEK Assa Abloy MSEK Securitas MSEK Securitas MSEK Övriga 976 MSEK 31 December 2005 Assa Abloy MSEK 31 December 2006 Övriga 423 MSEK Assa Abloy MSEK Securitas MSEK Totalt MSEK Fagerhult 200 MSE Nobia MSEK Securitas Systems 350 MSEK Securitas Direct 274 MSEK Totalt MSEK Fagerhult 197 MSEK Securitas MSEK 500 Aktien SIX Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) (c) FINDATA 5

8 Nobia visar vägen i Europa Som det ledande köksföretaget i Europa är Nobia en huvudaktör i konsolideringen av den europeiska köksmarknaden. Nobia skapar lönsam tillväxt genom effektiviseringar och företagsförvärv. Nobiakoncernen arbetar med mer än 20 starka varumärken i ett flertal europeiska länder, exempelvis Marbodal, HTH och Poggen-pohl. Försäljningen sker huvudsakligen genom specialiserade köksbutiker både i egen regi och genom franchisetagare. Nobia AB Fredrik Cappelen VD och koncernchef (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 8,5 8,0 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 14,78 11,01 Föreslagen utdelning per aktie, kr 6,00 3,50 Klarabergsviadukten 70 A5 Box Stockholm Tel , Fax Utvecklingen under 2006 Omsättningen ökade under 2006 med 25 procent till miljoner kronor (12 442). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent. Resultat per aktie ökade med 34 procent och uppgick till 14,78 kronor (11,01). Rörelsemarginalen stärktes till 8,5 procent (8,0) och rörelseresultatet ökade till miljoner kronor (993). Förbättringen av årets rörelseresultat var en följd av ökad försäljning i samtliga regioner tack vare god efterfrågan, fortsatta marknadssatsningar och förvärvet av franska Hygena. Förvärvet gav inte bara ytterligare försäljnings- och resultattillväxt, utan också en strategisk inbrytning på den franska marknaden. Integrationen av det franska förvärvet med dess 140 butiker och 28 leveransdepåer har varit ett av tre fokusområden under året. Hygenas produktförsörjning integreras successivt in i Nobia med leveranser dels från Nobias komponentfabriker, dels från koncerngemensamma leverantörer. Eftersom det handlar om ett omfattande varuflöde kräver integrationen en varsam och noggrann planering för att inte riskera en försämrad leveransservice. Det andra fokusområdet under 2006, låga produktkostnader, omfattar allt från standardisering av komponenter till specialisering av egna fabriker och samordning av inköp. Under året har koncernens nya och gemensamma produktförsörjningsorganisation satts på plats. Samtidigt har de första sex produktkategorierna genomarbetats vad gäller sortiments- och leverantörsstruktur. Det tredje fokusområdet har varit utveckling av butiksnätet. Slaget om kunden står i butiken. Nobias affärsenheter har därför fortsatt att utveckla sitt butiksnät för att nå gamla och nya kundgrupper med ett attraktivt sortiment. Vid utgången av 2006 hade Nobia sammanlagt 647 köksbutiker, egna eller franchise, att jämföra med 500 året innan. Affärsidé Nobia utvecklar, tillverkar och marknadsför interiörlösningar för kök, bad och förvaring. Med tydliga varumärken och en flerkanalsstrategi ska bred marknadstäckning uppnås. Skalfördelar utnyttjas inom produktion, inköp och logistik för att skapa värde för kunder och ägare. 6

9 Nobias mål Nobia ska leda konsolideringen av den europeiska köksbranschen och verka för såväl finansiell avkastning som hållbar utveckling. Resultat per aktie ska öka med i genomsnitt 12 procent per år. Den genomsnittliga ökningen av resultat per aktie för perioden var 19 procent. Strategi: fyra hörnstenar Nobias affärsmodell bygger på en uppsättning sammanlänkade strategier, som har använt för att systematiskt bygga upp verksamheten. Nettoomsättningen har mer än tredubblats sedan år Nobias strategi vilar på fyra hörnstenar. 1. Decentraliserat lönsamhetsansvar baseras på närhet till lokala marknader tillsammans med kunskapsutbyte och benchmarking i syfte att utveckla best practices. 2. Låga produktkostnader uppstår genom innovativ koncernintern styrning i leverantörskedjan genom fokusering på standardiserade komponenter, ökad specialisering och samordnade inköp. 3. Flerkanalsstrategi med olika varumärken baseras dels på starka varumärken inom de viktigaste försäljningskanalerna dels på partnerskap och samarbeten inom strategisk distribution och försäljning. 4. Lönsam tillväxt baseras såväl på organisk tillväxt som strategiska förvärv. Marknad Kökserbjudandet har successivt breddats och utgörs idag inte bara av skåp och bänkskivor utan även av vitvaror, övriga tillbehör samt olika typer av service och kringtjänster. För Nobias del bidrar det allt bredare kökserbjudandet till att öka det genomsnittliga ordervärdet och generera organisk tillväxt för koncernen. Aktien Nobia-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan Under 2006 förändrades aktiekursen från 161 SEK till 264 SEK motsvarande en ökning på 64 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på MKR. Nobia på 30 sekunder Omsätter cirka 16 miljarder kronor anställda i Norden, Storbritannien och Kontinentaleuropa 650 köksbutiker, egna och franchise Starka varumärken Säljer cirka kök per år i Europa 7

10 Securitas en världsledare i säkerhet Securitas AB Thomas Berglund, VD och koncernchef (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 5,9 6,1 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 2,31 7,31 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,10 3,50 Securitas har, genom organisk tillväxt och förvärv de senaste 20 åren, vuxit till att bli en världsledare i säkerhet. Koncernen är nu organiserad i två specialiserade bevakningsdivisioner; Security Services North America och Security Services Europe och en specialiserad division för värdehanteringstjänster Loomis. De tidigare divisionerna inom Securitas, Securitas Systems och Securitas Direct delades ut till aktieägarna den 29 september 2006 och noterades som separata bolag på Stockholmsbörsen. Värdehanteringsverksamheten, som är under namnändring till Loomis, planeras att delas ut och börsnoteras under andra halvåret Securitaskoncernen kommer efter utdelningen av Loomis att vara helt fokuserad på bevakningstjänster, främst i Europa och Nordamerika. Koncernens utveckling Koncernen visade en organisk tillväxt på 6 procent (4) med en rörelsemarginal på 5,9 procent (6,1). Resultat före skatt ökade, före jämförelsestörande poster, med 4 procent med ett stabilt kassaflöde motsvarande koncernmålet på procent av justerat resultat. Under 2006 har Securitas fokuserat på tre huvudområden: Utdelning och börsnotering av Securitas Systems och Securitas Direct Loomis för värdehanteringstjänster, har blivit en separat legal enhet inom Securitas och är på väg att börsintroduceras under andra halvåret 2007 Skapa en ny ledning för Securitas - Alf Göransson utsedd till ny VD och Koncernchef den 5 mars 2007 Utöver dess tre huvudområden har verksamheten i samtliga divisioner stärkts. Den organiska tillväxten har förbättrats med stabil lönsamhet. Varje division har en stabil organisation och ledningsstruktur med bra positioner inför framtiden. Under 2006 genomfördes också nedskrivningar på totalt 2,060 MSEK som ett resultat av utvecklingen av olika ansvarsförbindelser. Lindhagensplan 70 Box Stockholm Tel , Fax Divisionerna Security Services USA Den organiska tillväxten 2006 var 5 procent (4) med en rörelsemarginal på 5,0 procent (5,0). Trenden från tidigare kvartal 2006 med positiv utveckling både vad gäller organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginal fortsätter. Nyckeltal som nyförsäljning och kontraktsportfölj visar en utveckling som är bättre än föregående år. Divisionen uppvisar både organisatorisk och operationell stabilitet. Under 2006 har fortsatta åtgärder framgångsrikt vidtagits för att öka effektiviteten i verksamheten och uppnå ett konsekvent utförande av tjänsterna. 8

11 I början av augusti 2006 blev det klart att den nordamerikanska verksamheten behåller och utökar kontraktet med General Motors i USA och i Europa. Kontraktet har ett totalt värde om cirka 800 MUSD över fem år och gäller från 1 januari Security Services Europe Den organiska tillväxten 2006 var 7 procent (5) med en rörelsemarginal på 7,1 procent (7,5). Inom Security Services Europe implementerades en ny organisation under Under 2006 etablerades Mobila tjänster och Larmövervakning som separata verksamheter. Per januari 2007 består den europeiska bevakningsverksamheten av Security Services Europe, specialiserad bevakning för stora kunder inklusive Flygplatssäkerhet; Mobila tjänster för små och medelstora kunder och Larmövervakning för elektronisk övervakning av hem och företag. I juli 2006 erhöll Securitas i Sverige ett avtal med Luftfartsverket om att tillhandahålla säkerhetslösningar och tekniksupport till de båda flygplatserna Arlanda och Bromma i Stockholm. Det totala värdet av kontraktet uppgår till cirka MSEK över fem år och började gälla den 1 februari Cash Handling Services Loomis Den organiska tillväxten 2006 var 5 procent (2) med en rörelsemarginal på 7,3 procent (7,2). Cash Handling Services tillhandahåller transport av kontanter, underhåll av kontantuttagsmaskiner och kontanthantering. Målet är att öka andelen underhålls- och kontanthanteringstjänster och denna andel är nu uppe i 34 procent av divisionens totala försäljning. I slutet av 2006 påbörjade divisionen sitt byte av namn och varumärke till Loomis, vilket kommer att bli det gemensamma varumärket för all verksamhet i Europa och USA. Håkan Ericson tillträdde som ny VD i september 2006 och divisionen fokuserar nu på den löpande verksamheten och noteringsförberedelser. Börsnoteringen planeras ske under det andra halvåret Cal Murri, tidigare regionchef i Western Region i USA, utsågs i oktober 2006 till chef för hela den amerikanska verksamheten. Loomis är sedan slutet av 2006 en separat legal enhet inom Securitas-koncernen. Efter förslag från valberedningen i Securitas AB, har styrelsen för Securitas AB utsett Jacob Palmstierna till ny styrelseordförande i den separata Loomis-styrelsen. Han kommer att tillträda i april Förvärv 2006 Securitas genomförde förvärv inom bevakningsverksamheten i Europa och USA under 2006 som bla omfattade nyetablering i Turkiet och fortsatt expansion i Spanien. Aktien Securitas-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan Under 2006 förändrades aktiekursen från 92 SEK till 106 SEK motsvarande en ökning på 15 procent. Kursen är beräknad för Securitas exklusive Securitas Direct och Securitas Systems. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på MKR. 9

12 Securitas Systems en globalt närvarande aktör Securitas Systems AB Lindhagensplan 70 Box Stockholm Tel , Fax Juan Vellejo VD och koncernchef (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 10,4 11,0 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 0,92 0,98 Föreslagen utdelning per aktie, kr 0,40 Den 29 september 2006 knoppades Systems av från Securitaskoncernen och noterades på Stockholmsbörsen. Juan Vallejo, tidigare divisionschef, utsågs till VD och koncernchef, Peter Ragnarsson, CFO och Melker Schörling utsågs till styrelseordförande. Affärsidé Systems erbjuder och integrerar innovativa IT-baserade säkerhets- och övervakningslösningar till företag och organisationer med hög risk och hög tillväxt. Kunderna finns inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Säkerhetslösningarna är integrerade och trygggar såväl kundens medarbetare som lokaler och produktion. Systems tar ett helhetsansvar för kundens säkerhet. Genom grundliga riskanalyser erbjuder Systems lösningar som adderar värde och minimerar störningar i kundernas operativa verksamhet. Operativa mål Systems långsiktiga verksamhetsmål är att bli en globalt ledande aktör inom säkerhetssystemintegration. Systems fokuserar på att växa både organsikt och genom förvärv på de stora marknaderna i Europa och USA samt genom att utveckla prioriterade kundsegment. Finansiella mål Systems finansiella mål prioriterar organisk utveckling samtidigt som förvärv ska kunna hanteras effektivt. Genom en tydlig finansiell styrning kan ansvaret för såväl organisk utveckling som lokala förvärv delegeras till landsledningen. De främsta ekonomiska målen för Systems är att nå en total försäljningstillväxt på mer än 10 procent årligen samt att avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 20 procent. Marknaden Marknaden för säkerhetssystem är starkt fragmenterad och omogen. En stor del av den totala marknaden består av mindre, lokala företag. Marknaden för säkerhetssystemintegratörer och säkerhetsinstallatörer bedöms sammantaget till cirka 250 miljarder svenska kronor i Europa och USA. Denna marknad förväntas växa i genomsnitt med 6 8 procent per år. Systems, en globalt närvarande aktör Systems har idag dotterbolag i 17 länder. Dotterbolagen har en tradition av att leverera helhetslösningar snarare än att vara installatörer eller produktdistributörer. Verksamheten i de olika länderna har också under senare år utvecklats i riktning mot att bli kompletta integratörer av säkerhetssystem. Systems har idag ca anställda och är organiserat i två geografiska segment; Förvärv År 2006 har präglats av ett intensivt separations- och börsnoteringsarbete. Detta till trots har Systems organiska tillväxt varit den största hittills, 9 procent och det med bibehållen lönsamhet. Under perioden genomförde bolaget också fem förvärv. Av dem var fyra kompletteringsförvärv och ett förde Systems in i en ny marknad, Italien, en av de stora marknaderna i Europa. Aktien Securitas Systems-aktien noterades på Stockholmsbörsen under Sedan noteringen förändrades aktiekursen från 23 SEK till 28 SEK motsvarande en ökning på 22 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 350 MKR. 10

13 Securitas Direct ett ledande serviceföretag med högkvalitativa säkerhetstjänster Securitas Direct är ett ledande serviceföretag som erbjuder hem och mindre företag högkvalitativa säkerhetstjänster baserade på ett standardiserat sortiment av larmprodukter. Grunden för Securitas Directs framgång är en kombination av ett starkt tillväxtfokus, skalbara koncept och ett väl utvecklat lokalt entreprenörskap. Securitas Direct AB Dick Seger VD och koncernchef Securitas Directs erbjudande innehåller flera steg i en värdekedja bestående av försäljning av inbrottslarm, installation och service, hantering av larmsignaler i larmcentralen och uppföljning av larm med en åtgärd. Securitas Direct återfinns inom alla led i kedjan förutom larmingripande, där väktare eller polis tar vid. Två affärsområden och tre marknader Securitas Directs verksamhet är uppdelad i de två affärsområdena Consumer (trådlösa larm för hem) och Professional (mer komplexa trådbundna lösningar för mindre företag). Securitas Direct har tre geografiska marknader: Norden, central Europa samt Spanien och Portugal. (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 6,8 7,9 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 0,39 0,37 Föreslagen utdelning per aktie, kr Affärsmodell Kunderna betalar en anslutningsavgift (ca SEK) och en månadsavgift (ca 250 SEK). Månadsavgifterna utgör den viktigaste intäktsströmmen för koncernen. Eftersom nya kunder inte fullt ut betalar den faktiska kostnaden för larmutrustning och installation är varje ny kund en investering för Securitas Direct. Koncernens samlade kostnadsmassa och kassaflöde påverkas därför i stor utsträckning av företagets tillväxttakt. Ökat fokus på försäljning Securitas Directs nyförsäljning sker till mer än 90 procent genom egen marknadsprospektering och uppsökning av nya kunder, antingen genom egen säljkår eller via partners. Kompletterande försäljningskanaler, som allianser med bygg- och telekomföretag samt försäkringsbolag, står för en liten del av försäljningen, men väntas växa i framtiden. Marknader med tillväxtpotential Securitas Directs potentiella marknad i Europa består av cirka 170 miljoner hem och cirka 30 miljoner mindre företag. Antalet larm där någon form av övervakning och åtgärd ingår uppskattas uppgå till 7 8 miljoner, vilket ger en marknadspenetration på cirka fyra procent i Europa. Marknaden beräknas växa årligen med abonnemang netto. Penetrationsgraden för den amerikanska marknaden är cirka 20 procent. Den låga penetrationsgraden i Europa ger utrymme för långsiktig tillväxt. Kalendegatan 26 Box Malmö Tel , Fax Aktien Securitas Direct-aktien noterades på Stockholmsbörsen under Sedan noteringen förändrades aktiekursen från 15 SEK till 22 SEK motsvarande en ökning på 47 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 274 MKR. 11

14 Assa Abloy en koncern med över 150 bolag i mer än 40 länder En koncern med bra fart framåt med över 150 bolag i mer än 40 länder och en andel om cirka 10 % av världsmarknaden är koncernen branschens starkaste globala aktör. ASSA ABLOY är representerat i alla stora regioner på både mogna och nya marknader med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika och Australien. ASSA ABLOY AB Johan Molin VD och koncernchef (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 15,3* 14,7 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt 4.100* Vinst per aktie efter skatt 7,99* 6,97 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,25 3,25 *) exkl. omstruktureringskostnader Klarabergsviadukten 90 Box Stockholm Tel , Fax ASSA ABLOY uppskattar den totala säkerhetsmarknaden till drygt 200 miljarder EURO och utvecklingen drivs främst av den globala trenden mot högre säkerhet. Inom det snabbväxande området för elektromekaniska lås har koncernen en ledande ställning inom till exempel identifiering, dörrautomatik och hotellsäkerhet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag med anställda till en internationell koncern med anställda och en omsättning på 31,1 miljarder kronor. Som världens ledande låskoncern erbjuder ASSA ABLOY ett mer komplett produktutbud än något annat företag på marknaden. Utvecklingen under 2006 År 2006 var ett mycket bra år för ASSA ABLOY med den högsta organiska tillväxten i bolagets historia samt en kraftig förbättring av lönsamheten. Den organiska tillväxten slutade på 9 procent. Ett antal kompletterande förvärv tillförde ytterligare 3 procent till omsättningen som uppgick till MSEK, en ökning med 12 procent jämfört med Rörelseresultatet exklusive strukturkostnader ökade med 17 procent och uppgick till MSEK (4 078). ASSA ABLOYS starka utveckling har sin grund i en god ekonomisk tillväxt på de viktigaste marknaderna i Europa och Nordamerika samt på framgång inom snabbväxande segment som elektromekaniska lås, passagekontroll, automatiska dörrar och identifieringsteknologi. Förvärven av bland annat Fargo Electronics och Adams Rite visar på den stora förvärvspotential som fortfarande finns på marknaden. Strukturprogram Ett treårigt strukturprogram lanserades under året för att realisera synergier och öka effektiviteten inom koncernens tillverkande enheter och omfattar cirka 50 enskilda strukturåtgärder. Programmet innebär att stora delar av produktionen ändrar inriktning från produktion till i huvudsak slutmontering. Delar av produktionen kommer därför att flyttas till lågkostnadsländer vilket innebär att flera produktionsenheter kommer att läggas ned i framför allt Europa. Kostnaden för programmet uppgår till MSEK och beräknas ge 600 MSEK i årliga besparingar med full effekt under Därutöver har nedläggningen av billåstillverkningen i Storbritannien belastat resultatet med ytterligare 200 MSEK. Volymtillväxt, förvärv och genomförda strukturåtgärder har bidragit till den starka ökningen av rörelseresultatet. ASSA ABLOY har under året genom ett antal prishöjningar 12

15 kompenserat för den kraftiga kostnadsökningen på råvaror vilket endast till viss del påverkat rörelsemarginalen negativt. Under året har ASSA ABLOY genomfört ett par förändringar i koncernledningen, Tomas Eliasson tillträdde som Chief Financial Officer (CFO) och har en bred industriell och finansiell erfarenhet från andra globala företag. Ulf Södergren Chief Technology Officer (CTO), Tzachi Wiesenfeld chef för division EMEA och Martin Brandt chef för division Asia Pacific är samtliga, tack vare sina mycket goda prestationer, internt rekryterade. Framtida utveckling Koncernens snabbast växande verksamheter inom elektromekanik, passagekontroll, identifieringsteknologi och automatiska dörrar utgör idag cirka 30 procent av omsättningen. Dessa är till sin natur av mer global karaktär, vilket gör att satsningen på ASSA ABLOY som ett gemensamt varumärke kommer att intensifieras samtidigt som säljorganisationen konsolideras. Förvärvstakten skruvades upp under året och nådde under andra halvåret en takt av cirka 5 procent i tillförd omsättning. ASSA ABLOY kommer att fortsätta förvärva företag för att tillföra ny teknologi, stärka sin geografiska närvaro exempelvis i Asien, eller för att komplettera den befintliga verksamheten. Nya produkter är den viktigaste källan till organisk tillväxt och därför intensifierades produktutvecklingen under året med en ökning av antalet elektronikingenjörer samt utbyggnad av utvecklingsresurser i lågkostnadsländer. Koncerngemensam produktutveckling förstärktes vidare inom områdena elektroniska cylindrar, RFID-teknologi samt inom Hi-O. ASSA ABLOYs initiativ Hi-O är en öppen standard baserad på TCP/IP och medför förenklade låsinstallationer samt möjliggör enkel anslutning av dörrens låskomponenter till olika säkerhetssystem. Hi-O kommer att lanseras brett under andra halvåret Genom ett nära samarbete med kunderna strävar ASSA ABLOY efter att ta fram produkter som skapar ett ökat mervärde inom olika kundsegment. Ett exempel är Future-lab där man genomför kundundersökningar via Internet vilket har visat sig effektivt för att snabbt kartlägga kundpreferenser och därigenom öka träffsäkerheten för nya produkter. Aktien Det framtida aktievärdet kommer att skapas genom en kombination av lönsam organisk tillväxt byggd på innovativa produkter och tjänster, förbättrad effektivitet och selektiva förvärv. ASSA ABLOY-aktien är noterad på Stockholmsbörsen sedan Under 2006 förändrades aktiekursen från 125 SEK till 149 SEK motsvarande en ökning på 19 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på MKR. 13

16 Fagerhult Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner Fagerhult AB (Mkr) Försäljning Rörelsemarginal (EBIT), % 4,4 6,1 Fritt kassaflöde efter skatt Resultat före skatt Vinst per aktie efter skatt 4,53 5,88 Föreslagen utdelning per aktie, kr 3,75 3, HABO Tel , Fax Per Borgvall VD och koncernchef Foto: Örjan Henriksson Fagerhultgruppen med cirka anställda är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer samt erbjuder sortiment för inredningsbelysning. Koncernen har säljbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Holland, Tyskland, Estland, Polen, Ryssland, Spanien, Frankrike och Kina. Tillverkande enheter finns i Habo, Örnsköldsvik, Varberg, Falkenberg, Borås och Åhus i Sverige, Manchester i England och i Suzhou i Kina. Gruppen, där Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Belid, Fagerhult Retail, LampGustaf Inredning, Elenco, ECL och Whitecroft Lighting ingår, omsätter närmare MSEK. AB Fagerhult är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm, Mid Cap -listan. Verksamhetsåret tog koncernen ytterligare några steg längs den strategiska väg som inleddes Den internationella närvaron stärktes med fortsatt expansion i Kina, förvärv i Frankrike och säljbolag i Spanien och Polen. Från att ha varit en stark producent av belysningslösningar i Sverige, tar koncernen nu en större roll, framför allt på den europeiska marknaden. I Storbritannien är vi genom Whitecroft en av marknadens huvudaktörer var det första hela året med Whitecroft i Fagerhultkoncernen. Företaget integreras väl och vi ser framför oss möjligheter till ytterligare synergier. I slutet av året förvärvades Eclairage Conseil Lyonnais (ECL) i Frankrike. ECL koncentrerar sina aktiviteter på butiksbelysning. För Fagerhult Retail öppnas därigenom möjligheten att växa framför allt i södra Europa. Kraven på ökad effektivitet och ökad konkurrenskraft fick konsekvenser för anläggningen i Örnsköldsvik. I december beslutades om nedläggning av verksamheten och överflyttning av produktionen till våra anläggningar i Habo, Sverige och Suzhou, Kina. Efterfrågan har under året varit bra på de flesta av de marknader där koncernen är verksam. Den organiska tillväxten har varit störst i Sverige, Storbritannien, Holland, Australien och Frankrike medan övriga marknader redovisar en omsättning i nivå med tidigare år. Koncernens nettoomsättning uppgick till Mkr vilket är en ökning med 23 % jämfört med Resultatet efter finansnetto har före nedläggningskostnader för fabriken i Örnsköldsvik minskat med 2,9 Mkr till 105,2 Mkr. I föregående års resultat ingår en realisationsvinst rörande försäljning av aktierna i Tryckta i Markaryd AB med 3,4 Mkr. Engångskostnader avseende nedläggningen har därefter 14

17 Foto: Örjan Henriksson belastat resultatet med 22,5 Mkr, i första hand avseende kostnader för personal samt flyttkostnader. Verksamheten i Kina ökar i omfattning och positiva månadsresultat har visats under hela andra halvåret. Affärsområden Professionell belysning Affärsområdet omfattar försäljning av inomhusbelysning för publika miljöer som kontor, skolor, sjukhus, industrier etc. Nettoomsättningen uppgick till Mkr att jämföras med Mkr föregående år. Rörelseresultatet blev 105,5 (92,8) Mkr och rörelsemarginalen 7,1 (8,3) %. Av omsättningsökningen svarar Whitecroft för 307 Mkr. Butiksbelysning Affärsområdet omfattar försäljning av belysningssystem, ljuskällor och service till butiker. Nettoomsättningen uppgick till 313 Mkr att jämföras med 306 Mkr föregående år.. Försäljningen utanför Sverige fortsätter att öka. Rörelseresultatet har kraftigt försvagats jämfört med 2005 och blev 2,9 (10,9) Mkr, således en försämring med 13,8 Mkr. Efter första halvåret var försämringen 19 Mkr. Under andra halvåret har således den negativa trenden brutits och för perioden redovisas en vinst med 6,7 Mkr vilket är 5 Mkr bättre än föregående år. Utomhusbelysning Affärsområdet omfattar försäljning av utomhusprodukter för belysning av byggnader, parker, fritidsområden, gångvägar etc. Nettoomsättningen uppgick till 127 Mkr att jämföras med 107 Mkr föregående år. Rörelseresultatet fördubblades till 6,6 (3,3) Mkr och rörelsemarginalen 5,2 (3,1) %. Inredningsbelysning Affärsområdet omfattar belysning för hotell, konferensanläggningar, offentliga lokaler samt hemmiljö. Nettoomsättningen uppgick till 233 Mkr att jämföra med 229 Mkr föregående år. Rörelseresultatet blev 8,2 Mkr vilket är en förbättring med 0,8 Mkr och rörelsemarginalen 3,5 (3,3) %. Utsikter för 2007 Förvärvet av Whitecroft i slutet av 2005 har under 2006 medfört en fortsatt internationalisering och kraftig omsättningsökning för koncernen. Förvärvet av ECL i Frankrike kommer att tillsammans med fortsatta satsningar på internationalisering bl.a. genom ett nystartat säljbolag i Polen ytterligare stärka koncernen på den internationella marknaden. Konjunkturen talar för en fortsatt god utveckling med bra tillväxt inom bygg- och anläggningssektorn. Fagerhults verksamhet ligger sent i konjunkturcykeln och marknadsförutsättningarna är därför goda även när konjunkturen börjar mattas. Stora investeringar görs globalt i köpcentrum, butiker och ökad varumärkesprofilering, vilket bidrar till en stark marknad för butiksbelysningssystem. Dessutom talar EU:s energidirektiv, som reglerar energiförbrukning i bostäder och offentliga miljöer, för några år med bra utveckling för branschen. Aktien Fagerhult-aktien noterades på Stockholmsbörsen Under 2006 förändrades aktiekursen från 154 SEK till 150 SEK motsvarande en minskning med 3 procent. SäkI s innehav motsvarade vid årsslutet ett värde på 197 MKR. 15

18 Academic Work ett av Sveriges största bemanningsoch rekryteringsföretag Academic Work AB Johan Skarborg VD och koncernchef (Mkr) 2006 Försäljning 553 Rörelsemarginal (EBIT), % 8,9 Resultat före skatt 44 Vinst per aktie efter skatt 19,00 Föreslagen utdelning per aktie, kr 45,00 Academic Work är bemannings- och rekryteringsföretaget vars affärsidé är att hyra ut och rekrytera studenter och unga akademiker. Vi hjälper företag att nå lättlärda, motiverade och snabba personer för såväl korta uppdrag som för heltid och rekryteringar. Vår mission är att skapa möjlighet för studenter att få arbetslivserfarenhet vid sidan av sina studier samt hjälpa dem till ett fast jobb. Vi jobbar inom områden som Ekonomi, IT/teknik, Kundtjänst, Lager, Kontor & Administration och Försäljning. Academic Work grundades 1998 och är idag ett av Sveriges största bemannings- och rekryteringsföretag med närmare jobbsökande kandidater i sin databas. Företaget har sedan 2004 årligen dubblerat sin omsättning som under 2006 nådde 553 MSEK. Academic Work har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping men hjälper kunder över hela Sverige. Sedan januari 2007 har företaget även verksamhet i Oslo. Totalt arbetar runt 170 personer heltid på Academic Work samtidigt som ca konsulter är uthyrda varje månad. Utöver detta så rekryteras ett antal hundra varje år för fast tjänst hos kund. Academic Work arbetare utifrån kollektivavtal och är auktoriserat av bemanningsföretagens branschförening Almega. Detta är en garanti för att vi följer regler och lagar. Kraven för att bli ett auktoriserat bemanningsföretag omfattar bland annat etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, tolv månaders verksamhet, jämställdhetsplan och att vi är ett aktiebolag. Aktien Academic Work är ett onoterat bolag. SäkI s innehav, vilket värderats till anskaffningsvärde, uppgick vid årsskiftet till 6 MSEK. Ägarandelen motsvarar vid samma tidpunkt 5% med en option att under våren 2007 förvärva ytterligare 15%. Säki avser att nyttja denna option. Drottninggatan Linköping Tel , Fax

19 Attendo affären & aktiehandel Försäljning av innehavet i Attendo SäkI träffade den 4 dec 2006 avtal tillsammans med huvudägarna om försäljning av hela innehavet i vårdbolaget Attendo till riskkapitalbolaget Industrikapital. SäkIs anskaffningsvärde för aktier och ägarlån uppgick till 256 MSEK. Slutreglering av affären skedde under januari Den skattefria reavinsten uppgick till 264 MSEK. Genom affären frigjordes en likviditet på 579 MSEK. Under de 7 år som SäkI innehaft investeringen och efter de affärer som gjorts under tiden har man uppnått en total skatttefri reavinst i Attendo uppgående till 913 MSEK. Handel intressebolagsaktier Under helåret har SäkI, genom utdelning från Securitas AB, erhålligt serie A aktier och serie B aktier i vardera Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. Båda bolagen noterades på Stockholmsbörsen under hösten och klassificeras som intressebolag. I Fagerhult har en mindre post om aktier köpts till ett genomsnittspris om SEK 142. Inga andra aktieaffärer har skett i de andra intressebolagen Securitas AB och Assa Abloy AB. Handel börsaktier SäkI har under året fortsatt att utöka sin portfölj av börsaktier. I köksföretaget Nobia, som per den 31 dec 2006 är SäkI s enskilt största innehav, uppgår årets investering till 627 MSEK (455). Marknadsvärdet av innehavet uppgår till MSEK (526). SäkI som är den största ägare i Nobia har en andel i uppgående den sista december 2006 till 10,7% av rösterna och kapitalet i bolaget. Genom att innehavet uppgår till över 10% av rösterna är försäljningar befriat från reavinstskatt. Under året har innehavet i Nobia ökat väsentligt i värde vilket därmed lämnat det största bidraget till SäkI s substansvärdesökning under Inköp övriga börsaktier uppgick under året till 173 MSEK (733) och försäljningarna uppgick till 304 MSEK (400). Realisationsvinsten från försäljningarna var 28 MSEK (6). Marknadsvärdet för andelen av övriga börsaktier uppgick den 31 december 2006 till 417 MSEK (434). Handel övriga börsaktier sker med en klart definierad målsättning. Styrelsen är placeringskommitté. Investeringarna sker i ett fåtal bolag. Syftet är inte att bedriva kort handel utan placeringshorisonten är väsentligt längre. Börsklimatet bedöms löpande av styrelsen och kapital allokeras med hänsyn till framtidsutsikterna. Målsättning med handeln är följande: 1. Bredda aktieportföljen. Öka riskspridningen 2. Finna bolag som är lämpliga för framtida 10% innehav 3. Öka utdelningsunderlaget 4. Skapa reavinster som kan kvittas mot eventuella underskottsavdrag Handel med övriga börsaktier har under 2006 givit följande resultat Reavinster + 28 MSEK Breddat utdelningsunderlag + 47 MSEK Dold reserv i aktieportföljen MSEK exkluderat intressebolag Handel onoterade aktier Under året har SäkI gjort ett nytt förvärv avseende 5 procent i bemanningsföretaget Academic Work. Academic Work beskrivs på sidan 16 i årsredovisningen. SäkI har en option att förvärva ytterligare 15 procent av bolaget vid en kommande riktad nyemission under våren Under året har SäkI sålt hela sina innehav i de onoterade bolagen Attendo, beskrivet ovan, och Bravida. Försäljningarna av dessa redovisas under året med en total skattefri vinst uppgående till 259 MSEK. Breddad aktieportfölj Målsättning för 2006 var att ytterligare bredda aktieportföljen med långsiktiga investeringar. SäkI har sökt bolag med klara affärsidéer som går att internationalisera. Köksföretaget Nobia och det onoterade bemanningsföretaget Academic Work har denna potential. Den dolda reserven i Nobia uppgick per 31 dec 2006 till 587 MSEK. I Academic Work uppgår SäkI s innehav till 5% per årsskiftet med möjlighet att förvärva ytterligare 15%, beskrivet ovan, som man avser att nyttja. Med anledning av att Academic Work är ett onoterat bolag redovisas ingen dold reserv. Försäljningar i onoterade bolag utlöser ingen reavinstskatt. 17

20 Bolagsstyrningsrapport Styrelsens rapport om bolagsstyrning Bolagsstyrning omfattar strukturen och processerna för verksamhetens styrning, ledning och kontroll i syfte att skapa värde för ägare och andra intressenter. Denna rapport innebär en anpassning till informationskravet enligt Svensk Kod för bolagsstyrning ( Koden ) som SäkI följer. Iaktagande av Svensk Kod för bolagsstyrning SäkI har publicerat principer för bolagsstyrning som ett särskilt avsnitt på bolagets hemsida. SäkI följer Kodens bestämmelser och ger följande förklaringar till avvikelser; Icke styrelseledamöter utgör inte en majoritet i valberedningen och styrelsens ordförande är ordförande i valberedningen. Anledningen till att valberedningen i detta avseende avviker från Koden är att huvudägarens Gustaf Douglas anser att delta i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Vidare anses det naturligt att representanten från den största aktieägaren också är ordförande i valberedningen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte omedelbart före underskrifterna i årsredovisningen, försäkrat att denna upprättats enligt god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. Bolaget har valt att inte lämna någon sådan försäkran. Styrelsen anser att ansvarsfrågor regleras uttömmande i aktiebolagslagen och att en särskild försäkran enligt Kodens förslag därför är överflödig. Bolagsordning Bolagsordningen stadgar att SäkI är ett publikt bolag vars affärsidé är att äga och förvalta aktier och lös egendom. Hela bolagsordningen återfinnes på bolagets hemsida, Årsstämma Årsstämman som är bolagets högsta beslutande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande. Bolagsstämmor i SäkI hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare i bolaget. Vid årsstämman ges aktieägarna även tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt till VD. Bolagets revisorer är närvarande vid stämman. Årsstämman fattar bland annat beslut i följande frågor. Fastställande av resultaträkning och balansräkning Disposition av bolagets resultat Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Val av styrelseledamöter samt val av revisorer Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna Beslut fattade vid årsstämman 15 maj 2006 finns att läsa på SäkIs hemsida, Styrelsen och verkställande direktörens arbete SäkIs styrelse består av fem årsstämmovalda ledamöter. Bland ledamöterna återfinns SäkIs huvudägare. SäkIs verkställande direktör, tillika en av huvudägarna, ingår i styrelsen. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande erfarenhet från de verksamhetsområden som är av betydelse för företaget och dess verksamhet som förvaltningsbolag. Styrelsen har under år 2006 haft fyra sammanträden. Utöver beslut som rör värdepappersportföljen har styrelsen följt upp att bolagets ekonomiska mål och policys uppfyllts. Årligen antar styrelsen arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktören samt placerings och riskpolicyn. För att säkerställa styrelsens informationsbehov medverkar en av företagets revisorer vid minst ett styrelsemöte under året. Revisorn rapporterar då iakttagelserna från årets granskning och bedömningen av företagets rutiner. Styrelse Enligt bolagsordningen skall SäkI ha lägst fyra och högst sju ledamöter som väljs av årsstämman. SäkI har 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Årsstämman 2006 omvalde Gustaf Douglas, Fredrik Palmstierna, Mariana Burenstam Linder, Anders G. Carlberg och Carl Douglas. Styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder och Anders G. Carlberg är oberoende i förhållande till huvudaktieägarna och bolaget. För ytterligare uppgifter om styrelsens ledamöter se sidan 29. Ersättningar till styrelsen Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. De av stämman beslutade arvodena avser tiden fram till nästa årsstämma. Sker förändringar i personkretsen under mandattiden anpassas arvodenas storlek härtill. Uppgift om arvoden framgår i noterna och kommentarerna till bolagets finansiella rapportering. Valberedning Valberedningen skall bestå av en representant för någon av de största aktieägarna i bolaget. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det skall åvila styrelsen att sammankalla valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. De största ägarna representerade mer än 80% av aktier och röster i bolaget har beslutat att valberedningen fortsatt skall bestå av styrelseordföranden Gustaf Douglas och Ulf Dinkelspiel. Gustaf Douglas har utsetts till ordförande i valberedningen. Ersättningsutskott Något ersättningsutskott finns ej utsett med beaktande av SäkIs storlek och ringa komplexitet. Ersättningsfrågor till VD och ledande befattningshavare behandlas av styrelsen. Verkställande direktören som också är ledamot i styrelsen deltar ej i beslutet om ersättning till sig själv. Information avseende ersättning till styrelsen, VD och ledande befattningshavare återfinns i noterna och kommentarerna till bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskott Något revisionsutskott finns ej utsett. Alla frågor avseende revision och intern kontroll är av största vikt men styrelsen är av den uppfattningen att den typen av frågor, med beaktande av samma anledning som varför bolaget inte har något ersättningsutskott., bäst behandlas av hela styrelsen. Revisorer Under årsstämman 2004 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor. Ersättningar till revisorer Uppgift om arvoden och ersättningar till revisorerna framgår av Noterna och kommentarerna till bolagets finansiella rapportering. Intern kontroll Den interna kontrollen säkerställs genom en god kontrollmiljö i SäkIs organisation. Kontrollmiljön består av verksamhetens processer aktuella regelverk samt kontroll- och uppföljningsrutiner. SäkI har en enkel organisationsstruktur bestående av en verkställande direktör och en ekonomichef. Beslutsvägar, befogenheter och ansvar är definierade genom interna instruktioner, reglementen och av styrelsen fastställda policys. Nyinvesteringar, försäljningar och omplaceringar i aktieportföljen prövas regelbundet av styrelsen. Mot denna bakgrund och hur den finansiella rapporteringen i övrigt har organiserats finner styrelsen inget behov av en särskild granskningsfunktion i form av internrevision. Revisonsgranskning Två gånger per år granskar bolagets revisorer de affärstransaktioner som genomförts med avseende på redovisning och rapportering. Granskningsrapporterna publiceras i de kvartalsvisa delårsrapporterna. Granskning av bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 18

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1

PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 1 (6) PRESSMEDDELANDE FRÅN SÄKI AB (PUBL) 2008-02-13, Nr 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2007 Årets resultat efter skatt uppgick till 154,5 MSEK (398) Resultatet per aktie uppgick till 3,09 kronor

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

delårsrapport januari - september 2007

delårsrapport januari - september 2007 Tredje kvartalet - delårsrapport januari - september Nettoomsättning 1 853 (1 566) Mkr Resultat efter finansnetto 140,6 (68,1) Mkr Resultat efter skatt 105,0 (47,7) Mkr Resultat per aktie 8,31 (3,77) kronor

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Årsstämma. Innehållsförteckning. Kommande rapporter

Årsstämma. Innehållsförteckning. Kommande rapporter Årsredovisning 2007 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls torsdagen den 8 maj 2008 kl 17.00 i Salénhuset, lokal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

bokslutskommuniké 2008

bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet - bokslutskommuniké Nettoomsättning 2 770 (2 527) Mkr Rörelseresultat 272,4 (197,6) Mkr Resultat efter skatt 184,1 (135,0) Mkr Resultat per aktie 14,62 (10,69) kronor Orderingång 2 724

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB 13 juni 2011 Extra bolagsstämma i Securitas AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av justerare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare Fagerhults ägare Bolagets aktie är sedan maj 1997 noterad

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bolagsstämma 3 maj 2012

Bolagsstämma 3 maj 2012 Bolagsstämma 3 maj 2012 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Val av justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Godkännande

Läs mer