Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson"

Transkript

1 Datum Beteckning Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige , kl på Hotell Svea Simrishamn. Beslutande: Bjuv Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg Kenney Pihl Hässleholm Conny Ingvarsson Höganäs Lars Scotte Hörby Tonny Antmar tom 37, Claes Jansson fullmakt from 38 Höör Tonny Antmar tom 37, Claes Jansson fullmakt from 38 Klippan Johan Hedin Kristianstad Claes Jansson Landskrona Lomma Osby Fullmakt: Claes Jansson Perstorp Conny Ingvarsson Räddningstjänsten Syd Per Widlundh tom 37, Claes Jansson fullmakt from 38 Staffanstorp Svalöv Svedala Örjan Thorné SÖRF-Rtj-förbund Bengt-Arne Nebrelius Trelleborg Kent Naterman Vellinge Kent Naterman Åstorp Johan Hedin Ängelholm Bengt-Ove Ohlsson Örkelljunga Bengt-Ove Ohlsson Östra Göinge Claes Jansson Övriga: Räddningstjänsten Syd Swen Krook, Kristianstad Jonas Nilsson, Ordf. och sekreterare KF Skåne Göran Orup 27. Räddningsfullmäktiges öppnande, upprop samt fastställande av dagordning. Göran Orup hälsade de närvarande välkomna, förklarade sammanträdet öppnat, förrättade upprop, varefter dagordningen fastställdes. 28. Val av protokollsjusterare. att utse som justerare av dagens protokoll 29. Förändring av arbetsordning för Räddsam Skåne Den beslutade organisationen med ett AG-Skåne har visat sig fungera mindre bra. Förslag finns därför att sakområdesgrupperna lyder direkt under RäddsamSkånes AU. Föreslås samtidigt att AG-Skånes ordförande även fortsättningsvis ingår i AU tom att AG-Skåne skall upphöra from idag och att sakområdesgrupperna skall lyda direkt under AU, samt, att AG-Skånes fd. ordförande skall ingå i AU tom Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org nr Box 13, KLIPPAN Storgatan Box 53, LUND Baravägen

2 2 30. Uppdatering av handlingsplan Beslut om gemensam nomenklatur flyttas från 2007 till 2008 att beslutet om gemensam nomenklatur flyttas från 2007 till Verksamhetsplaner och budget för AG-Skånes sakområde. Föreligger förslag till verksamhetsplaner samt budget för AG-Skånes sakområden. Sakområdesansvariga presenterar förslagen. (Swen Krook ersätter Leif Hylander) att sakområde Kompetensförsörjning skall upphöra, att godkänna övriga presenterade verksamhetsplaner, med komplettering av sakområde Lednings verksamhetsplan: Utarbeta rutin av automatisk utalarmering, samt att fastställa presenterad budgetar som balanserar på kr 32. Utdebitering av Räddsam-Skånes kostnader Informeras att medel på AG-Skånes konto i princip är nästan slut Föreslås att utdebitering skall ske med kr enligt principen kr per kommun/förbund samt 150 kr/tusen invånare. att utdebitering skall ske med kr enligt principen kr per kommun/förbund samt 150 kr/tusen invånare 33. Operativ och strategisk ledning i Skåne Räddningsfullmäktige beslöt enhälligt enligt 5/2007 att uppdra åt sakområde ledning att gå vidare med att utreda möjligheten mot ett ledningsfordon, med förslag till utformning och placering, både på kort och lång sikt, att införa en gemensam stab enligt sakområde Lednings förslag, samt att ge sakområde Ledning i uppdrag att genomföra utbildning för aktuell stabspersonal Räddningsfullmäktige beslöt vidare enligt 6/2007 att i samarbete med Räddningsverket ge sakområde ledning i uppdrag att fortsatt utreda principerna kring övergripande ledning och resursledning, Vid dagens sammanträde informerar Swen Krook att aktuell stabsutbildning handlats upp och genomförs under hösten 2007 och våren Swen Krook redovisar vidare tidigare beslutad stabsorganisation. Räddningsfullmäktige konfirmerar, beslut i Kommunförbundet Skånes styrelse, att av nuvarande tre ledningsfordonen, skall endast fordonet som är placerat i Lund behållas, att fordonet from den 1 mars 2008 skall placeras i Höör, att fordonen placerade i Helsingborg och Kristianstad skall avyttras, samt beslutar att arbetet med ett nytt framtida ledningsfordon skall fortsätta, att den nya stabsorganisation skall träda i kraft den 1 mars 2008, samt att frågan om kompetensutbildning av övrig personal beaktas och planeras av sakområde ledning 34. Gemensam insatsstyrka vid insatser i svårbemästrad miljö Räddningsfullmäktige beslöt enligt 46/2006 att ställa sig positiv till att en gemensam insatsstyrka inrättas för insatser i svårbemästrad miljö, samt, att utse Lars Scotte att representera räddningstjänsten i arbetsgruppen Vid dagens sammanträde informerar Lars Scotte om hur man personellt och resursmässigt har tänkt att bygga upp en gemensam insatsstyrka med Kamber Skåne, samt redovisar också förslag till finansiering. att tacka Lars Scotte för delredovisningen, att uppdra åt gruppen att - gå vidare med att utreda billigare alternativ - ta fram statistik på insatsbehov - utreda ansvarsfrågan, samt - efterfråga polisens intresse av att deltaga i projektet

3 3 35. RAKEL Räddningsfullmäktige beslöt enligt 15/2007 att uppdra åt Göran Orup att undersöka möjligheterna att få disponera en central RAKELkompetens för de Skånska Räddningstjänsterna och KAMBER Skåne. Göran Orup informerar om de senaste angivna villkoren för anslutning. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) föreslår att abonnemangsavgiften för kommuner och landsting i det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel sätts till kronor för åren För år 2011 till 2012 föreslår KBM att abonnemangsavgiften sätts till kronor. Dessa två avgiftsnivåer, som täcker hela systemets uppbyggnadstid, kommer att fastställas under hösten, bland annat efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Göran Orup har meddelat KBM att de Skånska Räddningstjänsterna och KAMBER Skåne är intresserade av att få disponera en central RAKEL-kompetens inför införandet av RAKEL i Skåne. En samlad bedömning är att anslutning av de Skånska Räddningstjänsterna och KAMBER Skåne kan ske tidigast under mitten av att rekommendera styrelserna i Kommunförbundet Skåne och Region Skåne att rekommendera Skånes kommuner och Kamber Skåne att - samtliga ledningsfordon inom räddningstjänsten i Skåne skall förses med RAKEL-terminaler senast ambitionen för Skånes räddningstjänster och KAMBER-Skåne bör vara att en total anslutning till RAKEL sker under 2009, samt beslutar att en gemensam projekttjänst för RAKEL inrättas, med stöd från KBM, eller egen finansiering, för att underlätta och snabba på införandet av RAKEL inom Skånes räddningstjänster 36. Ny ledamot i RAKEL:s etappkontor efter Anders Kindberg Anders Kindberg har avsagt sig uppdraget som ledamot i RAKEL:s etappkontor. Ny ledamot behöver därför utses. att utse Claes Jansson till ny ledamot i RAKEL:s etappkontor 37. Ny AU-ledamot från Skåne NV efter Bengt-Ove Ohlsson Bengt-Ove Ohlssons mandatperiod som ledamot i AU går ut i samband med detta möte. Räddningscheferna i Skåne NV föreslår att Lars Scotte utses till AU-ledamot för en tid av två år. att utse Lars Scotte till AU-ledamot för en tid av två år.

4 4 38. Bandvagnar Vägverket i Borlänge har anmält att de övertagit ett 60-tal bandvagn 206 från Försvarsmakten. Dessa bandvagnar är tänkta som en extra resurs i samhällets krishantering när vägarna är oframkomliga vid exempelvis kraftiga snöoväder, stormar eller översvämningar. Det finns säkert andra situationer när dom kan komma till användning. De kommer att bemannas av förare ur Frivilligrörelserna främst SKBR, FAK och FRO. I slutet av oktober 2007 kommer 20 vagnar att vara insatsberedda. Bandvagnarna kommer att placeras i Sollefteå, Borlänge och Jönköping. Vägverket kommer att bygga upp förarpooler i anslutning till dessa förråd. Det innebär inte att förarna måste bo precis där men alla förare kommer att vara knutna till en av dessa förarpooler. Det finns f.n 1 Rabv med bl a Räddningstjänstens radio samt dator med internet anslutning. Alla 20 vagnarna har GPS så man kan följa dem från Radiobandvagnen och/eller en annan dator. 2 stycken vagnar är utrustade med flak och kran och är tänkta som "trossvagnar". Vagnarna kan vid behov "bokas" och ställs under befäl av Räddningstjänst eller Länsstyrelse, beroende på hur stort behovet är. Vägverket vill teckna avtal med de Skånska Räddningstjänsterna. Ärendet har diskuterats på Regionala rådet den 16 okt att avtal i första hand bör tecknas centralt med SKL och i andra hand lokalt med länsstyrelsen 39. Uppföljning av rapport ang bussolycka SRV har initierat ett ärende hos Länsstyrelsen till följd av Haverikommissionens rapport efter bussolyckan i Arboga i januari 06. SHK har i korthet lämnat tre rekommendationer; den första gäller tung räddning, den andra gäller räddningstjänstens förmåga till samverkan vid masskadesituationer och den tredje gäller tillförlitligheten och kvalitén vid alarmering (flera enheter). att uppdra åt Conny Ingvarsson att tillsammans med av Ingvarsson utsedd grupp, inventera samt säkerställa att de Skånska räddningstjänsterna kan infria förväntningarna 40. Representation från samverkanspartner i våra olika sakområdesgrupper. Samverkanspartnerna har erbjudits deltagande i våra olika sakområdesgrupper. Önskemål föreligger enligt nedan: Kamber Skåne: Önskar deltaga genom Hans Ivarsson i sakområde Kem & miljö samt Ledning enligt önskan 41. Bärhjälp åt Skånetrafiken vid tunga och besvärliga lyft Förfrågan föreligger från Lars Hellström, chef beställningscentraler Skånetrafiken, om räddningstjänsten kan hjälpa till med bärhjälp vid vissa sjukresor/motsvarande. Frågan har tidigare behandlats vid räddningsfullmäktige enligt 19/2006 varvid beslöts att räddningstjänsten inte har möjlighet att hjälpa Skånetrafiken att räddningstjänsten inte har möjlighet att vara behjälplig med ovanstående hjälp 42. Behovsutredning inför tillsynsplaneringen Länsstyrelsen efterfrågar några personer som bollplank inför tillsynsplaneringen. att sakområde Skydd & säkerhet kan utgöra bollplank till Länsstyrelsen inför tillsynsplaneringen 43. Ledarskapsutbildning Föreslås att Örjan Thorné är kontaktperson mot IRC och samordnar och presenterar erbjudande om ledarskapsutbildning i Skåne. enligt förslag

5 44. Klädsel vid sjukvårdslarm Diskuterades vilken klädsel brandmännen skall bära vid sjukvårdslarm. 5 att uppdra åt Conny Ingvarsson, Bengt-Ove Ohlsson och Kent Naterman (sammankallande) att ta fram förslag till klädsel och utmärkning 45. Rapporter/anmälningar - Allmänt: - Uppföljningsmöte ang. SOS-avtalet har skett den 18 okt Konstaterades att upphandlade handläggningstider inte kunnat levereras. Parterna träffas idag för att komma överens om kompensation. - - Från område Syd: Bengt-Arne Nebrelius har aviserat att han avser att lämna sin tjänst den 30 april Från område NV: Jörgen Hallberg tillträder som räddningschef i Helsingborg Från område NO: att lägga informationer/anmälningar till handlingarna 46. Sammanträden/konferenser a) AU: 5 febr. 2008, Höör att lägga anmälningen till handlingarna 47. Nästa Räddningsfullmäktigemöte och Räddsam Skåne-konferens. att nästa Räddningsfullmäktigemöte och Räddsam Skåne-konferens skall äga rum den april 2008 på Hotell Öresund I Landskrona 48. Mötets avslutande. Ordföranden förklarar mötet avslutat Vid protokollet Justerare Göran Orup

2007-04-17. Beslutande: Eva Löwbom Olsson. Ingvar Ahlström Lars-Anders Svensson

2007-04-17. Beslutande: Eva Löwbom Olsson. Ingvar Ahlström Lars-Anders Svensson Datum Beteckning 2007-04-17 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2007-04-17, kl. 08.15-12.00 på Rusthållargården Arild. Beslutande: Bjuv Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg Kenney

Läs mer

2006-04-24. Hässleholm Tonny Antmar 1-7, Leif Hylander, from 8

2006-04-24. Hässleholm Tonny Antmar 1-7, Leif Hylander, from 8 Datum Beteckning 2006-04-24 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2006-04-24, kl. 13.00-15.40. på Hotell Brunnby gård. Beslutande: Bjuv Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg Lars Jönsson

Läs mer

Lomma Ingvar Ahlström, from 40 Lars-Anders Svensson. Svedala Örjan Thorné, from 40 SÖRF-Rtj-förbund Bengt-Arne Nebrelius

Lomma Ingvar Ahlström, from 40 Lars-Anders Svensson. Svedala Örjan Thorné, from 40 SÖRF-Rtj-förbund Bengt-Arne Nebrelius Datum Beteckning 2006-11-20 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2006-11-20, kl. 13.00-14.30. på Hotel ÅhusStrand Åhus. Beslutande: Bjuv Eva Löwbom Olsson Bromölla Torgny Ekholm Båstad Anders Nilsson

Läs mer

2008-04-16. Beslutande: Eva Löwbom. Lomma/Staffanstorp Bertil Persson Lars-Anders Svensson

2008-04-16. Beslutande: Eva Löwbom. Lomma/Staffanstorp Bertil Persson Lars-Anders Svensson Datum Beteckning 2008-04-16 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2008-04-16, kl. 08.15 12.05. på Hotell Öresund Landskrona. Beslutande: Bjuv Eva Löwbom Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

2002-11-28. Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2002-11-28, kl. 13.00-16.30. på Löderups Strandbad

2002-11-28. Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2002-11-28, kl. 13.00-16.30. på Löderups Strandbad Datum Beteckning 2002-11-28 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2002-11-28, kl. 13.00-16.30. på Löderups Strandbad Beslutande: Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Helsingborg Hässleholm Höganäs Klippan Kristianstad

Läs mer

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2010-11-09, kl. 08.30 12.10. på Grand Hotell, Mölle. Beslutande: Christer Nilsson. Lars-Anders Svensson

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2010-11-09, kl. 08.30 12.10. på Grand Hotell, Mölle. Beslutande: Christer Nilsson. Lars-Anders Svensson Datum Beteckning 2010-11-09 Göran Orup 0709-71 99 03 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2010-11-09, kl. 08.30 12.10. på Grand Hotell, Mölle Beslutande: Bjuv Bromölla Båstad Helsingborg Hässleholm

Läs mer

2004-04-26. Burlöv Ken Henningson, from 16. Mats Paulsson Malmö Ken Henningson, from 16 Lars-Anders Svensson

2004-04-26. Burlöv Ken Henningson, from 16. Mats Paulsson Malmö Ken Henningson, from 16 Lars-Anders Svensson Datum Beteckning 2004-04-26 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2004-04-26, kl. 13.00-16.10. på Hotell Continental i Ystad. Beslutande: Bjuv Eva-Marie Abrahamsson Bromölla Sven Nilsson Burlöv Ken Henningson,

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige , kl på Höörs Gästgivaregård, Höör. Beslutande: Eva Löwbom

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige , kl på Höörs Gästgivaregård, Höör. Beslutande: Eva Löwbom Datum Beteckning 2010-04-16 Göran Orup 0709-71 99 03 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2010-04-16, kl. 08.45 12.15. på Höörs Gästgivaregård, Höör Beslutande: Bjuv Eva Löwbom Bromölla Åke Blomqvist

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Kallelse/Inbjudan till Räddsam-Skåne konferens den 19 oktober och chefsmöte den 20 oktober

Kallelse/Inbjudan till Räddsam-Skåne konferens den 19 oktober och chefsmöte den 20 oktober INBJUDAN 2015-09-15 150301 Kallelse/Inbjudan till Räddsam-Skåne konferens den 19 oktober och chefsmöte den 20 oktober Kommunförbundet Skåne inbjuder till höstens traditionella konferens för räddningscheferna

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2012-04-13, kl. 08.15 12.00. på Odengården i Röstånga. Eva Löwbom. Lars-Anders Svensson

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2012-04-13, kl. 08.15 12.00. på Odengården i Röstånga. Eva Löwbom. Lars-Anders Svensson Datum Beteckning 2012-04-13 Göran Orup 0709-71 99 03 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2012-04-13, kl. 08.15 12.00. på Odengården i Röstånga. Beslutande: Bjuv Bromölla Båstad Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2013-04-19, kl. 08.40 12.00 på Kastanjelund i Yngsjö. Beslutande: Christer Nilsson

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2013-04-19, kl. 08.40 12.00 på Kastanjelund i Yngsjö. Beslutande: Christer Nilsson Datum Beteckning 2013-04-19 Göran Orup 0709-71 99 03 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2013-04-19, kl. 08.40 12.00 på Kastanjelund i Yngsjö. Beslutande: Bjuv Christer Nilsson Bromölla Torgny Ekholm

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner BESLUT 1 (4) Datum Diarienummer A. 2016-10-10 851 28845-2016 Länets kommuner, e-post: info@bjuv.se; burlovs.kommun@burlov.se; kommunstyrelsen@bromolla.se; bastads.kommun@bastad.se; kommunstyrelsen@eslov.se;

Läs mer

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2012-11-13, kl. 08.15 12.05 på Hotell Statt i Hässleholm.

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2012-11-13, kl. 08.15 12.05 på Hotell Statt i Hässleholm. Datum Beteckning 2012-11-13 Göran Orup 0709-71 99 03 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2012-11-13, kl. 08.15 12.05 på Hotell Statt i Hässleholm. Beslutande: Bjuv - Bromölla Torgny Ekholm Båstad Anders

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE 2012-04-13 RÄDDNINGSTJÄNSTEN I SKÅNE Sakområdenas verksamhetsplaner 2012-2013 Verksamhetsmål för Sakområde Skydd och Säkerhet 2012-2013 Verksamhetens syfte är att stödja kommunerna i deras arbete med att

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Utvecklingsområden Utvecklingsplanen omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden under avtalsperioden: utveckling

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden. Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C) Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S) Eva Stjärnlind (S)

PROTOKOLL Räddningsnämnden. Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C) Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S) Eva Stjärnlind (S) Sida 1(5) Paragrafer 8-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, kl 13.30-13.55 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C) Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S) Eva Stjärnlind

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Joanna Linde Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753223 Joanna.linde@skane.se Utredning Datum 2015-09-17 Bakgrund

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige , kl på Örums Nygård i Löderup. Beslutande: Eva Löwbom. Båstad Anders Nilsson, 26-37

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige , kl på Örums Nygård i Löderup. Beslutande: Eva Löwbom. Båstad Anders Nilsson, 26-37 Datum Beteckning 2013-11-08 Göran Orup 0709-71 99 03 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2013-11-08, kl. 08.15 12.00. på Örums Nygård i Löderup. Beslutande: Bjuv Eva Löwbom Bromölla Torgny Ekholm Båstad

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Tillstånd enligt 6 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Tillstånd enligt 6 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning asdf BESLUT 1(5) Vår referens Förvaltningsavdelningen Förvaltningsjuridiska enheten 040/044-25 20 00 Region Skåne Skånetrafiken 281 83 Hässleholm Tillstånd enligt 6 lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen 2012-06-21 1. Start kl 08.30 och avslutning kl 10.35 varefter IT-nämnd tog vid.

SKÅNE NORDOST Datum Sid Styrelsen 2012-06-21 1. Start kl 08.30 och avslutning kl 10.35 varefter IT-nämnd tog vid. Styrelsen 2012-06-21 1 Plats och tid Beslutande Gästgivargården, Broby Start kl 08.30 och avslutning kl 10.35 varefter IT-nämnd tog vid. Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene Fritzon, Kristianstad

Läs mer

Samarbete om dricksvatten i Skåne

Samarbete om dricksvatten i Skåne Samarbete om dricksvatten i Skåne Behövs en regional dricksvattenstrategi? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån? Finns vattenskyddsområden där det behövs i din kommun? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån?

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 77% Nej 23% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige , kl på Bjärsjölagård Slott. Beslutande: Eva Löwbom

Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige , kl på Bjärsjölagård Slott. Beslutande: Eva Löwbom Datum Beteckning 2014-04-11 Göran Orup 0709-71 99 03 Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige 2014-04-11, kl. 08.45 11.50. på Bjärsjölagård Slott. Beslutande: Bjuv Eva Löwbom Bromölla Torgny Ekholm Båstad

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal. Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne Syfte med mötet Att tillsammans starta upp arbetet med avtalet Ge en gemensam bild av vart vi ska och varför Beskriva vad som händer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer