Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-10-24. Beslutande: Fullmakt: Bengt-Ove Ohlsson"

Transkript

1 Datum Beteckning Protokoll fört vid Räddningsfullmäktige , kl på Hotell Svea Simrishamn. Beslutande: Bjuv Bromölla Åke Blomqvist Båstad Anders Nilsson Helsingborg Kenney Pihl Hässleholm Conny Ingvarsson Höganäs Lars Scotte Hörby Tonny Antmar tom 37, Claes Jansson fullmakt from 38 Höör Tonny Antmar tom 37, Claes Jansson fullmakt from 38 Klippan Johan Hedin Kristianstad Claes Jansson Landskrona Lomma Osby Fullmakt: Claes Jansson Perstorp Conny Ingvarsson Räddningstjänsten Syd Per Widlundh tom 37, Claes Jansson fullmakt from 38 Staffanstorp Svalöv Svedala Örjan Thorné SÖRF-Rtj-förbund Bengt-Arne Nebrelius Trelleborg Kent Naterman Vellinge Kent Naterman Åstorp Johan Hedin Ängelholm Bengt-Ove Ohlsson Örkelljunga Bengt-Ove Ohlsson Östra Göinge Claes Jansson Övriga: Räddningstjänsten Syd Swen Krook, Kristianstad Jonas Nilsson, Ordf. och sekreterare KF Skåne Göran Orup 27. Räddningsfullmäktiges öppnande, upprop samt fastställande av dagordning. Göran Orup hälsade de närvarande välkomna, förklarade sammanträdet öppnat, förrättade upprop, varefter dagordningen fastställdes. 28. Val av protokollsjusterare. att utse som justerare av dagens protokoll 29. Förändring av arbetsordning för Räddsam Skåne Den beslutade organisationen med ett AG-Skåne har visat sig fungera mindre bra. Förslag finns därför att sakområdesgrupperna lyder direkt under RäddsamSkånes AU. Föreslås samtidigt att AG-Skånes ordförande även fortsättningsvis ingår i AU tom att AG-Skåne skall upphöra from idag och att sakområdesgrupperna skall lyda direkt under AU, samt, att AG-Skånes fd. ordförande skall ingå i AU tom Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org nr Box 13, KLIPPAN Storgatan Box 53, LUND Baravägen

2 2 30. Uppdatering av handlingsplan Beslut om gemensam nomenklatur flyttas från 2007 till 2008 att beslutet om gemensam nomenklatur flyttas från 2007 till Verksamhetsplaner och budget för AG-Skånes sakområde. Föreligger förslag till verksamhetsplaner samt budget för AG-Skånes sakområden. Sakområdesansvariga presenterar förslagen. (Swen Krook ersätter Leif Hylander) att sakområde Kompetensförsörjning skall upphöra, att godkänna övriga presenterade verksamhetsplaner, med komplettering av sakområde Lednings verksamhetsplan: Utarbeta rutin av automatisk utalarmering, samt att fastställa presenterad budgetar som balanserar på kr 32. Utdebitering av Räddsam-Skånes kostnader Informeras att medel på AG-Skånes konto i princip är nästan slut Föreslås att utdebitering skall ske med kr enligt principen kr per kommun/förbund samt 150 kr/tusen invånare. att utdebitering skall ske med kr enligt principen kr per kommun/förbund samt 150 kr/tusen invånare 33. Operativ och strategisk ledning i Skåne Räddningsfullmäktige beslöt enhälligt enligt 5/2007 att uppdra åt sakområde ledning att gå vidare med att utreda möjligheten mot ett ledningsfordon, med förslag till utformning och placering, både på kort och lång sikt, att införa en gemensam stab enligt sakområde Lednings förslag, samt att ge sakområde Ledning i uppdrag att genomföra utbildning för aktuell stabspersonal Räddningsfullmäktige beslöt vidare enligt 6/2007 att i samarbete med Räddningsverket ge sakområde ledning i uppdrag att fortsatt utreda principerna kring övergripande ledning och resursledning, Vid dagens sammanträde informerar Swen Krook att aktuell stabsutbildning handlats upp och genomförs under hösten 2007 och våren Swen Krook redovisar vidare tidigare beslutad stabsorganisation. Räddningsfullmäktige konfirmerar, beslut i Kommunförbundet Skånes styrelse, att av nuvarande tre ledningsfordonen, skall endast fordonet som är placerat i Lund behållas, att fordonet from den 1 mars 2008 skall placeras i Höör, att fordonen placerade i Helsingborg och Kristianstad skall avyttras, samt beslutar att arbetet med ett nytt framtida ledningsfordon skall fortsätta, att den nya stabsorganisation skall träda i kraft den 1 mars 2008, samt att frågan om kompetensutbildning av övrig personal beaktas och planeras av sakområde ledning 34. Gemensam insatsstyrka vid insatser i svårbemästrad miljö Räddningsfullmäktige beslöt enligt 46/2006 att ställa sig positiv till att en gemensam insatsstyrka inrättas för insatser i svårbemästrad miljö, samt, att utse Lars Scotte att representera räddningstjänsten i arbetsgruppen Vid dagens sammanträde informerar Lars Scotte om hur man personellt och resursmässigt har tänkt att bygga upp en gemensam insatsstyrka med Kamber Skåne, samt redovisar också förslag till finansiering. att tacka Lars Scotte för delredovisningen, att uppdra åt gruppen att - gå vidare med att utreda billigare alternativ - ta fram statistik på insatsbehov - utreda ansvarsfrågan, samt - efterfråga polisens intresse av att deltaga i projektet

3 3 35. RAKEL Räddningsfullmäktige beslöt enligt 15/2007 att uppdra åt Göran Orup att undersöka möjligheterna att få disponera en central RAKELkompetens för de Skånska Räddningstjänsterna och KAMBER Skåne. Göran Orup informerar om de senaste angivna villkoren för anslutning. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) föreslår att abonnemangsavgiften för kommuner och landsting i det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel sätts till kronor för åren För år 2011 till 2012 föreslår KBM att abonnemangsavgiften sätts till kronor. Dessa två avgiftsnivåer, som täcker hela systemets uppbyggnadstid, kommer att fastställas under hösten, bland annat efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Göran Orup har meddelat KBM att de Skånska Räddningstjänsterna och KAMBER Skåne är intresserade av att få disponera en central RAKEL-kompetens inför införandet av RAKEL i Skåne. En samlad bedömning är att anslutning av de Skånska Räddningstjänsterna och KAMBER Skåne kan ske tidigast under mitten av att rekommendera styrelserna i Kommunförbundet Skåne och Region Skåne att rekommendera Skånes kommuner och Kamber Skåne att - samtliga ledningsfordon inom räddningstjänsten i Skåne skall förses med RAKEL-terminaler senast ambitionen för Skånes räddningstjänster och KAMBER-Skåne bör vara att en total anslutning till RAKEL sker under 2009, samt beslutar att en gemensam projekttjänst för RAKEL inrättas, med stöd från KBM, eller egen finansiering, för att underlätta och snabba på införandet av RAKEL inom Skånes räddningstjänster 36. Ny ledamot i RAKEL:s etappkontor efter Anders Kindberg Anders Kindberg har avsagt sig uppdraget som ledamot i RAKEL:s etappkontor. Ny ledamot behöver därför utses. att utse Claes Jansson till ny ledamot i RAKEL:s etappkontor 37. Ny AU-ledamot från Skåne NV efter Bengt-Ove Ohlsson Bengt-Ove Ohlssons mandatperiod som ledamot i AU går ut i samband med detta möte. Räddningscheferna i Skåne NV föreslår att Lars Scotte utses till AU-ledamot för en tid av två år. att utse Lars Scotte till AU-ledamot för en tid av två år.

4 4 38. Bandvagnar Vägverket i Borlänge har anmält att de övertagit ett 60-tal bandvagn 206 från Försvarsmakten. Dessa bandvagnar är tänkta som en extra resurs i samhällets krishantering när vägarna är oframkomliga vid exempelvis kraftiga snöoväder, stormar eller översvämningar. Det finns säkert andra situationer när dom kan komma till användning. De kommer att bemannas av förare ur Frivilligrörelserna främst SKBR, FAK och FRO. I slutet av oktober 2007 kommer 20 vagnar att vara insatsberedda. Bandvagnarna kommer att placeras i Sollefteå, Borlänge och Jönköping. Vägverket kommer att bygga upp förarpooler i anslutning till dessa förråd. Det innebär inte att förarna måste bo precis där men alla förare kommer att vara knutna till en av dessa förarpooler. Det finns f.n 1 Rabv med bl a Räddningstjänstens radio samt dator med internet anslutning. Alla 20 vagnarna har GPS så man kan följa dem från Radiobandvagnen och/eller en annan dator. 2 stycken vagnar är utrustade med flak och kran och är tänkta som "trossvagnar". Vagnarna kan vid behov "bokas" och ställs under befäl av Räddningstjänst eller Länsstyrelse, beroende på hur stort behovet är. Vägverket vill teckna avtal med de Skånska Räddningstjänsterna. Ärendet har diskuterats på Regionala rådet den 16 okt att avtal i första hand bör tecknas centralt med SKL och i andra hand lokalt med länsstyrelsen 39. Uppföljning av rapport ang bussolycka SRV har initierat ett ärende hos Länsstyrelsen till följd av Haverikommissionens rapport efter bussolyckan i Arboga i januari 06. SHK har i korthet lämnat tre rekommendationer; den första gäller tung räddning, den andra gäller räddningstjänstens förmåga till samverkan vid masskadesituationer och den tredje gäller tillförlitligheten och kvalitén vid alarmering (flera enheter). att uppdra åt Conny Ingvarsson att tillsammans med av Ingvarsson utsedd grupp, inventera samt säkerställa att de Skånska räddningstjänsterna kan infria förväntningarna 40. Representation från samverkanspartner i våra olika sakområdesgrupper. Samverkanspartnerna har erbjudits deltagande i våra olika sakområdesgrupper. Önskemål föreligger enligt nedan: Kamber Skåne: Önskar deltaga genom Hans Ivarsson i sakområde Kem & miljö samt Ledning enligt önskan 41. Bärhjälp åt Skånetrafiken vid tunga och besvärliga lyft Förfrågan föreligger från Lars Hellström, chef beställningscentraler Skånetrafiken, om räddningstjänsten kan hjälpa till med bärhjälp vid vissa sjukresor/motsvarande. Frågan har tidigare behandlats vid räddningsfullmäktige enligt 19/2006 varvid beslöts att räddningstjänsten inte har möjlighet att hjälpa Skånetrafiken att räddningstjänsten inte har möjlighet att vara behjälplig med ovanstående hjälp 42. Behovsutredning inför tillsynsplaneringen Länsstyrelsen efterfrågar några personer som bollplank inför tillsynsplaneringen. att sakområde Skydd & säkerhet kan utgöra bollplank till Länsstyrelsen inför tillsynsplaneringen 43. Ledarskapsutbildning Föreslås att Örjan Thorné är kontaktperson mot IRC och samordnar och presenterar erbjudande om ledarskapsutbildning i Skåne. enligt förslag

5 44. Klädsel vid sjukvårdslarm Diskuterades vilken klädsel brandmännen skall bära vid sjukvårdslarm. 5 att uppdra åt Conny Ingvarsson, Bengt-Ove Ohlsson och Kent Naterman (sammankallande) att ta fram förslag till klädsel och utmärkning 45. Rapporter/anmälningar - Allmänt: - Uppföljningsmöte ang. SOS-avtalet har skett den 18 okt Konstaterades att upphandlade handläggningstider inte kunnat levereras. Parterna träffas idag för att komma överens om kompensation. - - Från område Syd: Bengt-Arne Nebrelius har aviserat att han avser att lämna sin tjänst den 30 april Från område NV: Jörgen Hallberg tillträder som räddningschef i Helsingborg Från område NO: att lägga informationer/anmälningar till handlingarna 46. Sammanträden/konferenser a) AU: 5 febr. 2008, Höör att lägga anmälningen till handlingarna 47. Nästa Räddningsfullmäktigemöte och Räddsam Skåne-konferens. att nästa Räddningsfullmäktigemöte och Räddsam Skåne-konferens skall äga rum den april 2008 på Hotell Öresund I Landskrona 48. Mötets avslutande. Ordföranden förklarar mötet avslutat Vid protokollet Justerare Göran Orup

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Datum Beteckning 2012-06-03 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer