Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan

2 Daterad Framtagen 2014 Reviderad juni 2015 Beslutad av samhällsbyggnadsnämnden Arbetsgrupp Linda Nilsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen Solveig Åkerhielm, tf Samhällsbyggnadsförvaltningen Jonas Andersson, Projektledare Tillväxtpaketet Ludvika Smedjebacken Torkel Berg, Planarkitekt Thomas Olsson, Livsmedelsinspektör Emma Johansson, Samhällsplanerare Fredrik Nordcrantz, Personalsekreterare Christina Wikman, Miljö/hälsoskyddsinspektör Karin Sjöberg, Apel forskning och utveckling

3 Innehåll Vad är mångfald och jämställdhet?... 4 Varför en jämställdhet- och mångfaldsplan?... 4 Planens upplägg... 4 Framtagandet av planen... 4 Ansvar och organisation... 4 Uppföljning och genomförande av planen... 5 Arbetsförhållanden... 7 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, hot och våld... 9 Rekrytering Lönekartläggning Mer läsning Bilaga Sammanfattning jämställdhet- och mångfaldsplan

4 Vad är mångfald och jämställdhet? Mångfald omfattas av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. En del i mångfalden är jämställdhet som innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Att arbeta ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv innebär att förstå, värdesätta och tillvarata olikheter hos oss själva och människor i vår omvärld. Jämställdhet och mångfald är ett kvalitetsarbete som handlar om demokrati, rättvisa och att följa lagar och avtal. Varför en jämställdhet- och mångfaldsplan? Från och med 1 januari 2009 finns en ny lagstiftning mot alla typer av diskriminering, Diskrimineringslagen (2008:567). Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Utifrån lagstiftningen är en arbetsgivare skyldig att vart tredje år upprätta en plan för sitt arbete utifrån diskrimineringsgrunden kön, en så kallad jämställdhetsplan. Lagen kräver också en redovisning av åtgärder kopplade till etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Planens upplägg Samhällsbyggnadsförvaltningens för jämställdhet- och mångfaldsplan innehåller de mål och de aktiva åtgärder som ska utföras för att säkerställa våra medarbetares lika rättigheter och möjligheter utifrån Diskrimineringslagen, 3 kapitlet, 4-9. Åtgärderna är tidsatta för planperioden, d.v.s. vilka som ämnas påbörjas eller genomföras. I planen ligger också en kartläggning med analys som beskriver nuläget på förvaltningen som arbetsplats. Perioden för denna plan är I bilaga 1 finns ett utdrag av könsuppdelad statistik från medarbetarenkät I Bilaga 2 sammanfattas nuläge, mål och aktiva åtgärder, vilken uppdateras årligen. Framtagandet av planen Planen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av förvaltningens jämställdhetsombud, förvaltningschef och med stöd av en extern processledare med erfarenhet från jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Starten med planen var en allmän genomgång av vad jämställdhet är för att få en bakgrund till det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen började sedan analysera alla områden som beskrivs i Diskrimineringslagen, 3 kapitlet, 4-9 utifrån den statistik gruppen har haft tillgänglig för förvaltningen. Bland annat har arbetsgruppen utgått ifrån kommunens medarbetarenkät på förvaltningsnivå från 2012 och sjukfrånvarostatistik från Både medarbetarenkäten och sjukfrånvarostatistiken visar statistik uppdelat på kön. Statistik uppdelat på kön var en nödvändighet för att kunna dra slutsatser och göra en god analys för att se om det fanns skillnader mellan kvinnor och män inom förvaltningen samt för att kunna diskutera åtgärder. Arbetsgruppen har träffats vid 6 tillfällen och gått igenom analys, mål och aktiva åtgärder för varje område. Ansvar och organisation Varje chef på Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att jämställdhet- och mångfaldsarbete bedrivs aktivt på den egna enheten, enligt gällande lagstiftning och utifrån den förvaltningsgemensamma planen för jämställdhet och mångfald. en är ytterst ansvarig för förvaltningens jämställdhet- och mångfaldsarbete. I kommunen finns även en Jämställdhetskommitté under kommunstyrelsen som bland annat ansvarar för den övergripande jämställdhetsplaneringen i frågor som nämnderna har beslutanderätt i (lönefrågor o dyl) och följa nämndernas handlingsplaner för jämställdhet. Kommunen har också en Jämställdhetsansvarig som är kontaktperson för jämställdhetsombuden och informatör till förvaltningarna. Inom kommunen finns även

5 jämställdhetsombud som ska vara delaktiga i framtagandet av förvaltningarnas handlingsplaner. Uppdragen för Jämställdhetskommitté, Jämställdhetsansvarig och jämställdhetsombud finns beskrivna i styrdokument Jämställdhetskommittén - Instruktion för ombud/ansvarig. Uppföljning och genomförande av planen Årligen (Q1) så sker uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen av jämställdhetsombud tillsammans med förvaltningschefen. Resultat sammanfattas och rapporteras (Q2) för förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp samt samhällsbyggnadsnämnden, i syfte att i samverkan med de fackliga organisationerna analysera resultatet. Förvaltningens jämställdhetsombud tillsammans med förvaltningschef ansvarar för att planera det fortsatta arbetet med jämställdhet och mångfald samt att konkretisera aktiviteter och åtgärder i en ny plan. Aktivt arbete utifrån prioriterade aktiviteter Q4 Q3 Q1 Q2 Jämställdhetsombud och : Uppföljning av planen Ledningsgrupp och samverkansgrupp får sammanfattning från Q1 för analysera resultatet och jämställdhetsombud prioriterar fortsatt arbete.

6 Övergripande mål för arbetet med jämställhetsplanen För att jämställdhet- och mångfaldsplanen ska få genomslag i förvaltningen krävs att den implementeras i förvaltningen. Idag finns ingen kännedom huruvida medarbetarna känner till den tidigare jämställdhetsplanen och det är därför viktigt att den nya förvaltningsövergripande planen används och följs upp. I dag är också ansvar och roller för jämställdhetsombuden otydliga samt hur förvaltningen ska arbeta med jämställdhetsfrågor. Mål Jämställdhetsplanen är beslutat i samhällsbyggnadsnämnden och implementerad i förvaltningen och ansvar och rollerna inom jämställdhetsarbetet är tydliga. Kick-off för cheferna för att skapa förståelse för det en fortsatta arbetet med jämställdhet inom förvaltningen. Förvaltningsledningen ska påvisa vikten av att aktivt arbeta med jämställdhet både i det interna (medarbetarna) och en samt ledningsgrupp Ansvariga utformar hur detta ska ske. externa (medborgarna) perspektiv. Alla enhetschefer ska gå igenom planen för jämställdhet på en arbetsplatsträff. Enhetschef Genomgång tillsammans med Jämställdhetsombud. Alla ska ha fått jämställdhetsplanen Enhetschef Ansvariga utformar hur detta ska ske. Det ska finnas minst ett jämställdhetsombud på varje enhet Enhetschef och inriktningen är att ombuden i förvaltningen består av 50% män och 50% kvinnor. Roll och uppdrag för förvaltningens jämställdhetsombud ska förtydligas. Jämställdhetsombud och förvaltningschef Ta fram en beskrivning på uppdraget utifrån den kommunövergripande Berätta om jämställdhetsombudens roll på en arbetsplatsträff Jämställdhetsombuden måste få den utbildning som krävs för att klara sitt uppdrag. Enhetschef och Jämställdhetsombuden Enhetschef beskrivningen. Utgå ifrån den beskrivning som tagits fram.

7 Arbetsförhållanden Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (ur diskrimineringslagen 3 kap. 4 ) Kartläggning och analys av arbetsförhållanden I det visions- och måldokument som kommunfullmäktige i Ludvika Kommun har antagit år 2011 framgår det att medarbetarna i Ludvika Kommun ska känna yrkesstolthet och engagemang. Hur arbetsförhållandena är, och upplevs vara, är därmed högst relevant då det kan antas finnas ett samband mellan dessa och yrkesstolthet och engagemang. Sjukfrånvaro Ett sätt att analysera arbetsförhållandena är att titta närmare på sjukfrånvaron. Ludvika Kommun har en hög sjukfrånvaro och tolv månaders snittet i september 2014 för den totala sjukfrånvaron låg på 8,7 %. Målet är att ha högst 5,5 % total sjukfrånvaro vid 2018 års utgång. Det är stora skillnader mellan förvaltningarnas sjukfrånvaro där Samhällsbyggnadsförvaltningen har lägst sjukfrånvaro med en trendnivå på 3 %. Förvaltningens totala sjukfrånvaro har också sjunkit det senaste året. I statistiken för Ludvika Kommun går det också att utläsa att den medellånga sjukfrånvaron ( dagar) ökar kraftigt medan den riktigt långa frånvaron (dag 366-) minskar. För Samhällsbyggnadsförvaltningen är trenden densamma, den medellånga sjukfrånvaron ökar. Någon lång sjukfrånvaro finns dock inte i nuläget. I statistiken framgår det att det är en skillnad mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro där kvinnornas sjuktal är högre än männens. När förvaltningen bildades halvårsskiftet år 2012 hade kvinnorna lägre sjukfrånvaro än männen. I slutet av 2013 vände dock trenden då kvinnornas sjukfrånvaro ökade kraftigt och ökningen fortgår. I juli 2014 hade kvinnor mer än dubbel så hög tolv månaders snitt än männen, kvinnor 5,6% och män 2,1%. Analysen av statistiken behöver dock fördjupas för att få kunskap om orsakerna. Av ca 140 medarbetare är det enbart 30 % kvinnor i förvaltningen och 70 % män vilket innebär att enstaka individers sjukfrånvaro får stora konsekvenser i statistiken. Utmattad efter arbetsdagens slut Den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2012 visar att 16,7 % av medarbetarna som svarat på enkäten instämmer helt på frågan Jag känner mig så utmattad efter dagens slut att det påverkar min fritid negativt. I Samhällsbyggnadsförvaltningen ser resultatet mycket bättre ut då endast 4,6 % svarat så. Detta är dock fortfarande en för hög siffra och efter att ha könsuppdelat enkäten framgår att kvinnorna upplever detta i en större utsträckning än männen, där 12,8% av kvinnorna svarat att de instämmer helt på frågan Jag känner mig så utmattad efter dagens slut att det påverkar min fritid negativt, Jag känner mig så utmattad efter dagens slut att det påverkar min fritid negativt i jämförelse med 1,1% av männen. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal är ett viktigt verktyg för att arbetsgivaren ska få kunskap om hur den enskilde medarbetaren upplever sina arbetsförhållanden. I medarbetarenkäten framgår att en stor del av medarbetarna fyllt i att de inte har medarbetarsamtal. I kommunen som helhet uppger 80 % av de som svarat på enkäten att de har medarbetarsamtal och i Samhällsbyggnadsförvaltningen 55,5%. När Samhällsbyggnadsförvaltningens statistik könsuppdelas framgår det att 38,5 % av kvinnorna och 62,9 % av männen har uppgett att de har årliga medarbetarsamtal. Mål Kvinnors sjukfrånvaro har minskat från utgångsvärdet 5,6% (tolvmånadssnitt 2014) (mäns sjukfrånvaro 2,1) Kvinnors och mäns sjukfrånvaro ska följas upp och analyseras kvartalsvis. Uppföljning sker kvartalsvis. Statistiken hanteras i förvaltningens ledningsgrupp och i samverkansgruppen. Statistiken ska vara uppdelad på kön.

8 Riktade åtgärder för att minska kvinnornas sjukfrånvaro ska tas fram om det efter genomförd analys visar sig att sjukfrånvaron är arbetsrelaterad. Hanteras i förvaltningens ledningsgrupp och i samverkansgruppen. Handlingsplan mot sjukfrånvaro följs upp årligen och analyseras. Hanteras i förvaltningens ledningsgrupp och i samverkansgruppen. Mål Andelen kvinnor och män som känner sig så utmattade efter arbetsdagens slut att det påverkar fritiden negativt har minskat. Analys ska genomföras för varför fler kvinnor (12,8%) än män (1,1%) upplever utmattning efter arbetsdagens slut. Handlingsplan för friskvård ska arbetas fram och vara ett levande och kontinuerligt uppdaterat dokument. Enhetschef, arbetsledare och förvaltningschef. Ta upp frågan på medarbetarsamtal och utveckla/förbättra riktlinjer för medarbetarsamtal och gruppdiskussion på arbetsplatsträffar. en ansvarar för att samla upp informationen inför analysen. Mål Medarbetarsamtal genomförs med alla kvinnor och män i förvaltningen i enlighet med beslutade styrdokument. Analysera varför svaren kvinnors och mäns uppfattning om huruvida de haft ett medarbetarsamtal eller inte skiljer sig i medarbetarenäten från 2012., och samverkansgrupp analyserar. Samtliga chefer och arbetsledare ska utbildas i hur man genomför medarbetarsamtal. efterfrågar utbildning hos Personalenheten. Förvärvsarbete och föräldraskap Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap (3 kap 5 Diskrimineringslagen) Kartläggning och analys av förvärvsarbete och föräldraskap Föräldraledighetslagen ska garantera föräldrar rätten att vara föräldraledig utan risk att missgynnas på arbetsplatsen. Detta gäller såväl löner som övriga anställningsvillkor. Möjligheten till att kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap är en del i att skapa en attraktiv arbetsplats och vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns idag olika möjligheter att kartlägga dagens situation när det gäller möjligheten att förena förvärvsarbete och föräldraskap mellan manliga och kvinnliga arbetstagare. Kommunens medarbetarenkät är en sådan, där det finns en fråga som mäter om det är möjligt att på enheten kunna förena arbete och föräldraskap. Frågan är ställd utifrån om det är möjligt att förena föräldraskap och arbete. På frågan har 21,3% av männen svarat instämmer helt och 17,9% av kvinnorna har svarat instämmer helt. 44,5% som har svarat vet ej. Detta kan tolkas som att de som svarat vet ej inte har barn. Men i dagsläget finns ingen uppföljning på detta. En slutsats för området Förvärvsarbetet och föräldraskap är att det är små skillnader mellan män och kvinnor.

9 Mål Förvaltningen har arbetsförhållanden som underlättar för både kvinnor och män att kombinera arbete och föräldraskap. Resultatet på frågan från medarbetarenkäten analyseras utifrån hur män respektive kvinnor har svarat. Föräldralediga ska bjudas in till arbetsplatsträffar och större aktiviteter med arbetsgruppen, samt hålla dem informerade vad som händer på arbetsplatsen. Möten som kontoret rår över förläggs inte före eller efter för att underlätta lämnande och hämtande på dagis/fritids/skola. Eventuellt behov av hemarbete skall diskuteras. Enhetschef, arbetsledare, förvaltningschef Medarbetarna/mötesam ordnare, chef Resultatet ska genom förvaltningens samverkansgrupp diskuteras och sätta in åtgärder där det behövs. Varje chef tar ansvar Kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, hot och våld Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. (Ur diskrimineringslagen 3 kap. 6 ) Kartläggning och analys av kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, hot och våld I medarbetarenkäten 2012 ställdes frågan om medarbetaren under det senaste året blivit utsatt för hot eller våld på arbetsplatsen. 5,1 % av kvinnorna och 2,2 % av männen uppger att de utsatts för hot eller våld. Totalt var det fråga om fyra medarbetare. Kvinnorna är alltså mer än dubbelt så utsatta jämfört med männen, men med tanke på det är få som blivit utsatta så kan enstaka händelser förändra det förhållandet radikalt. Under samma tid har inga fall av hot och våld (eller kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier) rapporterats. Det finns alltså en tydlig skillnad mellan medarbetarenkäten och vad som faktiskt rapporteras. Det tycks alltså finnas ett mörkertal som inte registreras. Frågan är om de som utsatts har fått den hjälp de behövt. För närvarande är sådan här statistik inte könsuppdelad. 10,3 % av kvinnorna och 9 % av männen uppger att de utsatts för kränkningar av chef eller arbetskamrater. Totalt 12 personer. Kvinnorna är alltså något mer utsatta, men skillnaden är inte stor. Jämställdhetsplanen handlar i första hand om jämställdheten internt på förvaltningen. Medarbetarenkäten hade med en fråga om kränkningar från kunder/brukare/elever. 15,4 % av kvinnorna uppgav att de utsatts för det och 14,6 % av männen. Totalt sett är något fler utsatta, 19 personer, men skillnaden mellan könen är liten. I stort sett förekommer inte sexuella trakasserier. Endast en man har varit utsatt, inga kvinnor. Allmänt kan konstateras att det kan vara svårt att avgöra var gränsen går för att man har blivit utsatt. Detta kan vara en förklaring till att några har fyllt i Vet inte på några frågor. En rimlig slutsats är att man inte blivit allvarligt utsatt om man skriver Vet inte. En slutsats för området Kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, hot och våld är att det är små skillnader mellan män och kvinnor. Mål Ingen medarbetare ska uppleva sig bli utsatt för eller utsättas av någon form av kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Detta innebär bl.a. att kränkande skämt och kommentarer inte ska accepteras.

10 om Chefer ska hålla sig informerad och informera om 1 kommunens styrdokument kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier. När så är möjligt ska ledigheter beviljas vid religiösa och kulturella högtider som är viktiga för medarbetaren. Ta del av personalenhetens årliga sammanfattning för anmälningar om hot och våld, sammanfattningen ska vara fördelad på kön. All statistik om kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, hot och våld ska finnas könsuppdelad. Alla medarbetare ska ha möjlighet att gå utbildning i hot och våld Underlätta för individer att informera om de blivit utsatta för kränkningar, diskriminering, trakasserier, hot och våld., enhetschef, arbetsledare Ansvarig chef Närmaste chef ansvarar för att informera, följa upp och åtgärda på enhetsnivå. Individ och chef Minst en gång per år ska gå igenom ovanstående styrdokument med sina medarbetare. Detta ska rapporteras i ledningsgrupp och samverkansgruppen, i syfte att sätta in åtgärder där det behövs. efterfrågar sammanfattad statistik fördelat på kön. Erbjuds vartannat år eller när behov finns. Chefer ska uppmuntra och informera anställda Rekrytering Ur diskrimineringslagen 1. Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. Allt som motverkar detta måste bort. Ex på sådana saker som motverkar detta kan vara obefogade och diskriminerande anställningskrav, såsom obefogade krav i platsannonser på medborgarskap, längd, svenskutbildning etc. Kartläggning och analys av rekrytering Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelningen mellan kön 70 % män, samt 30 % kvinnor (jan 2015) De enheter som urskiljer sig främst är enheterna Gata/park, VA och Avfall där % av de anställda är män samt administrationen där 89 % av de anställda är kvinnor. Säsongsanställda ingår ej i statistik. I förvaltningens ledningsgrupp är 4 kvinnor och 3 män. Det finns en tydlig uppdelning där chefer för de mer mansdominerande sektorerna VA, Avfall och Gata Park är män och resterande enheter leds av kvinnor. På Gata/Park, VA och Avfall finns arbetsledare som har ekonomi och personalansvar. Av totalt 9 arbetsledare är alla män. På Miljö- och bygg och planeringsenheten finns sektionsansvariga som har en samordningsfunktion. När det gäller sektionsansvariga är 2 kvinnor och 5 män. Utifrån den könsfördelning som finns på de olika nivåerna är det intressant att fundera kring kravspecifikationer när vi annonserar ut lediga tjänster samt internrekryteringar. Är det så att de krav som ställs i annonserna är obefogade och attraherar manliga sökande framför kvinnliga eller vice versa? Eller är det så att utbudet av personer med kompetens att söka tjänsterna är överrepresenterat bland manliga/kvinnliga sökande? Mål Samhällsbyggnadsförvaltningen har jämställd representation av kvinnor och män inom förvaltningen. Utbilda chefer i kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att det är efterfrågad kompetensen som är avgörande, utifrån vad respektive utannonserad tjänst kräver. Efterfrågar utbildningar genom personalenheten under Lägga till i annonser att vi tillämpar positiv särbehandling. Chef Chef efterfrågar vid framtagande av jobbannons. 1 Se mer under Mer läsning i slutet av jämställdhets- och mångfaldsplanen.

11 Analysera vilka vi når med våra annonser idag eller hur vi kan förbättra oss för att nå mer jämställd fördelning inom förvaltningen och enheter. Följa upp förändringar i könsfördelning mellan chefer anställda per enhet. Följa upp förändringar i könsfördelning för anställda per enhet. Ledningsgrupp Ledningsgrupp Ledningsgrupp Årligen Årligen Lönekartläggning I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera; - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan; - kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och gruppmed arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. (Ur diskrimineringslagen 3 kap. 10 ) Kartläggning och analys av lönekartläggning Det finns inget aktuellt underlag idag. Underlag måste tas fram för att analysen ska kunna genomföras. Mål Riktlinje för lön och personalförmåner med anvisning för lönebildning och lönesättning är avgörande för lönesättning för SBF. Löneskillnader är aldrig beroende av kön. Förvaltningen ska en gång var tredje år gå igenom av personalenheten överlämnad könsuppdelad statistik för löner och analysera resultatet för att se om det finns osakliga skillnader mellan kön. Visar kommunens lönekartläggning att det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom förvaltningen svarar personalenheten för att kommunens centrala handlingsplan följs. efterfrågar könsuppdelad lönestatistik och redovisar för samverkansgrupp, ledningsgrupp och jämställdhetsombud. och ledningsgrupp ansvarar för analys av resultat. ser till att den centrala handlingsplanen följs. Mer läsning Styrdokument Integrationspolicy för att främja integration i Ludvika kommun KF 2008, Styrdokument Personaletiskt program KF 1992 Styrdokument "Jämställdhetspolitiskt program för Ludvika kommun KF 2009 Styrdokument Jämställdhetskommittén - Instruktion för ombud/ansvarig. KF 1994 Styrdokument Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier KS Styrdokument Riktlinjer för hantering av hot och våld mot förtroendevalda och anställda KS 2014 Styrdokument Sexuella trakasserier - Policy och handlingsplan KF 2002

12

13 Bilaga 1 Sammanställning av redovisad statistik i jämställdhets- och mångfaldsplanen. Avsnitt: Arbetsförhållanden Fråga 2: Jag har årliga medarbetarsamtal med min chef Källa: Kommunens medarbetarenkät 2012 Fråga 35: Jag känner mig ofta så utmattad efter arbetsdagens slut att det påverkar min fritid negativt. Avsnitt: Förvärvsarbete och föräldraskap Källa: Kommunens medarbetarenkät 2012 Fråga 13: På min enhet är det möjligt att förena arbete och föräldraskap. Källa: Kommunens medarbetarenkät 2012 Avsnitt: Kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, hot och Fråga 12: Jag har under senaste året utsatts för hot eller våld i mitt arbete.

14 Källa: Kommunens medarbetarenkät 2012 Fråga 7: Jag har under senaste året utsatts för kränkningar från chef eller arbetskamrater. Källa: Kommunens medarbetarenkät 2012 Fråga 8: Jag har under senaste året utsatts för kränkningar av kunder/brukare/elever Källa: Kommunens medarbetarenkät 2012 Fråga 9: Jag har under senaste året utsatts för sexuella trakasserier av chef eller arbetskamrater Källa: Kommunens medarbetarenkät 2012 Fråga 10: Jag har under senaste året utsatts för sexuella trakasserier av kunder/brukare/elever Källa: Kommunens medarbetarenkät 2012 Diagram 2: Könsfördelning - procent per enhet

15 Diagram 1: Könsfördelning - antal per enhet Diagram 2: Könsfördelning - antal per enhet

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år

Mångfalds- och Jämställdhetsplan för. Sotenäs kommun. år Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-12/ 66 Dnr KA 2014/346 Sid 1/8 Mångfalds- och Jämställdhetsplan för år 2015-2017 Mångfalds- och jämställdhetsplan Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan BILAGA 5 SERVICEFÖRVALTNINGEN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012 Inledning I enlighet med gällande lagstiftning, kommunfullmäktiges beslut och stadens riktlinjer ska ett aktivt jämställdhets- och

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Jämställdhets- och mångfaldsplan för överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Anders Hagander 016-710 20 74 2017-09-11 1 (1) ÖFNES/2017:106 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017-2019

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum 2018-10-19 4 Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1 (9) Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Plan Kommunstyrelsen 2016-09-28-09-27 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Personalenheten Castor KS.2016.126 Dokumentinformation Mångfaldsplan 2 (9) Bakgrund

Läs mer

Jämställdhet- och mångfaldsplan

Jämställdhet- och mångfaldsplan VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhet- och mångfaldsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.1 1 (8) Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-08, 3 Ersätter Jämställdhetsplan 2011-2014 antagen av KF 2010-12-13,

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Södermalms stadsdelsförvaltning

Södermalms stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsnämnd Dnr:1272-2013-1.1. Sid 1 (10) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 - Södermalms stadsdelsnämnd Södermalms stadsdelsnämnd Sid 2 (10) Inledning

Läs mer

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober Plan för jämställdhet & mångfald Oktober 2013-2015 Vision för Jämställdhet & Mångfald i Kävlinge kommun Kävlinge kommun ska ha arbetsplatser som är fria från fördomar och där diskriminering och kränkande

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 1 Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2017-2019 Ersätter Jämställdhetsplan 2013-2016 (Jämställdhet, mångfald och likabehandling) Diskrimineringslagen(2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 411 Status: Gällande Giltighetstid: Linköpings kommun

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r

JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r JÄMSTÄLLDHETS-OCH MÅNGFALDSPLAN Norrmalms stadsdelsförvaltning å r 2 0 0 6 Bilaga 9 INLEDNING Jämställdhet mellan könen är en grundläggande värdering och ett viktigt instrument för hur vi vill utveckla

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Likabehandlingsplan Ersätter Jämställdhetsplan

Likabehandlingsplan Ersätter Jämställdhetsplan 1 Likabehandlingsplan 2013-2016 Ersätter Jämställdhetsplan 2009-2011 (Jämställdhet, mångfald och diskriminering) Diskrimineringslagen från 2009 har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (11) 2016-12-01 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Rinkeby-Kista 2017 stockholm.se Sid 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 5 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T?

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T? TöREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 1 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 f')- 'i T? TÖREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 2 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Töreboda kommun ska vara en arbetsplats

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Södermalms stadsdelsnämnd Sid 1 (14) 2017-01-18 Södermalms stadsdelsnämnd Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (14) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Farsta stadsdelsnämnd. Sid 1 (12) Farsta stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan. 3-årsplan stockholm.

Farsta stadsdelsnämnd. Sid 1 (12) Farsta stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan. 3-årsplan stockholm. Farsta stadsdelsnämnd Sid 1 (12) 2016-12-02 Farsta stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 3-årsplan 2016-2018 stockholm.se Sid 2 (12) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

(reviderad version )

(reviderad version ) BILAGA13 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN SID 1-12-09 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010 2012 (reviderad version -12-01) INLEDNING Jämställdhet mellan könen är en grundläggande värdering

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Arbetsmarknadsnämnden BILAGA 3 Dnr: 2013-0384-1.2 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 december 2013 Sid 1 (12) 2013-12-09 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 Arbetsmarknadsnämnden Box 10014 12126

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1(6) Likabehandlingsplan 2018-2019 Inledning Täby kommun har som arbetsgivare ansvar för att motverka diskriminering enligt diskrimineringslagen och ska därför bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete.

Läs mer

Tillväxtverkets likabehandlingsplan

Tillväxtverkets likabehandlingsplan Datum Dessa riktlinjer beslutades 140212 Version Översyn 150901 Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Tillväxtverkets likabehandlingsplan 2014 2016 Tillväxtverket

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet och mångfald

Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet och mångfald Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet mångfald Sollefteå kommuns arbete med jämställdhet mångfald Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 3. Positiva effekter... 2 4. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Dnr 392/16. Likabehandlingsplan 2017

Dnr 392/16. Likabehandlingsplan 2017 2016-09-26 Dnr 392/16 Likabehandlingsplan 2017 Innehåll 1. Utgångspunkter och struktur för planen... 3 1.1 Struktur för planen... 3 2. Arbetsförhållanden... 4 2.2 Delmål i affärsplanen... 4 2.3 Aktiviteter...

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 2. JÄMSTÄLLDHET... 4 2.1 Arbetsmiljö... 4 2.2 Förena arbete och föräldraskap...

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2018 Dokumenttyp: Plan Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-08-26, 45 DNR: KS-2015/00337 Bakgrund Jämställdhet handlar

Läs mer

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet:

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet: Likabehandlingsplan Bakgrund Ädelfors folkhögskola verkar för att alla som studerar och arbetar i verksamheten ska ha samma rättigheter och skyldigheter enligt Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 1 : Denna

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN SID 1 (6) 2009-12-02 Bilaga till VP 2010 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2010 Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Besöksadress Fagerstagatan 15 Telefon 508

Läs mer

Frågeformulär för arbetsmötet

Frågeformulär för arbetsmötet Frågeformulär för arbetsmötet Inledning varför plan för aktiva åtgärder? En arbetsgivare ska ha en plan för aktiva åtgärder som är en handlingsplan för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER

PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER Arbetsförhållanden Utveckling och lönefrågor Rekrytering Trakasserier 2016-2018 DISKRIMINERINGSLAGEN SFS 2008:567, KAP 3, 13 Inledning Räddningstjänsten SÖRFs

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för arbete mot diskriminering. 63 Dnr 2018/00214

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för arbete mot diskriminering. 63 Dnr 2018/00214 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 63 Den 2018-05-08 63 Dnr 2018/00214 Riktlinjer för arbete mot diskriminering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för arbete mot diskriminering

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2016 och 2017 för Områdeskansliet för humanvetenskap

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2016 och 2017 för Områdeskansliet för humanvetenskap 1 (6) BESLUT 2016-12-27 Dnr SU FV-1.1.2-4201-16 Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2016 och 2017 för Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

När riktlinjen anger Norrköpings kommun eller kommunen avses både kommunens nämnder, kontor och majoritetsägda bolag, om inte annat anges.

När riktlinjen anger Norrköpings kommun eller kommunen avses både kommunens nämnder, kontor och majoritetsägda bolag, om inte annat anges. Riktlinje 2018-01-17 Plan för lika rättigheter och möjligheter KS 2018/0112 Antagen av kommundirektören 2018-01-17. Den övergripande viljeinriktningen för Norrköpings kommun och de kommunägda bolagens

Läs mer

Avseende period 2015

Avseende period 2015 Utbildningsnämnden Sid 1 (14) 2016-01-27 Utbildningsnämnden Jämställdhets- och mångfaldsplan uppföljningsrapport Avseende period 2015 stockholm.se Sid 2 (14) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer