Kallelse. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 2 juni 2015

2 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 2 juni, kl Tema Familjerådgivningen, 30 min Information 1. Ekonomi. 2. Ks ordförande, oppositionsråd, ansvariga politiker för verksamhetsområden. 3. Kommunchef. Beslut Val av justerare. Ks 98 Dnr 2015/ Ekonomiskprognos Ks 99 Dnr 2015/ Preliminära Budgetramar Ks 100 Dnr 2014/ Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Ragunda kommun; 13, förtäring av alkohol på allmän plats... 3 Ks 101 Dnr 2015/ ANDT-policy för kommunens skolor, förskolor och fritidshem... 4 Ks 102 Dnr 2015/ Bidrag till drogförebyggande insatser i samband med skolavslutningarna Ks 103 Dnr 2015/ Kostnader för gode män för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd (PUT) Ks 104 Dnr 2015/ Ändringar i Kommunstyrelens delegationsordning... 7 Ks 105 Dnr 2010/ Upphörande av hyresrabatter till studerande inom Jämtlands Gymnasieförbund, boende i Ragunda kommuns kommunala bostäder Ks 106 Dnr 2015/ Ärende från BMN Trafiksäkerhetsfrågor längs Ljungvägen... 9 Ks 107 Dnr 2015/ Ärende från BMN - Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter Ks 108 Dnr 2015/ Ärende från BMN - Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Ks 109 Dnr 2014/ Omfördelning i 2015 års investeringsbudget Ks 110 Dnr 2014/ Investeringsmedel för bredband Ks Bredbandskanalisation Bispgården - Lien Ks 112 Dnr 2015/ Beslut gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ks 113 Dnr 2015/ Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Jämtland Ks 114 Dnr 2015/ Nytt konsortialavtal samt nya ägardirektiv Jämtlands räddningstjänstförbund Ks 115 Dnr 2015/ Förslag på ägardirektiv samt konsortialavtal Jämtlands Gymnasieförbund Ks 116 Dnr 2015/ Bring your own device för elever Ks 117 Dnr 2015/ Policy IT stöd för politiker i Ragunda kommuns styrelse och nämnder Ks 118 Dnr 2015/ Ändrade parkeringsavgifter för personal Ks Bevakningslista Ks Anmälan av delegationsbeslut Ks Meddelanden Särskilda bilagor Tänk på barnchecken (Kf 6/97) Jonas Andersson ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 98 Dnr 2015/ Ekonomiskprognos 2015

5 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 99 Dnr 2015/ Preliminära Budgetramar 2016

6 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 100 Dnr 2014/ Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Ragunda kommun; 13, förtäring av alkohol på allmän plats Genom lokala brottsförebyggande rådet initierades 2014 en revidering av den paragraf i de lokala ordningsföreskrifterna som styr alkoholförtäringen på allmänna platser. Revideringen är ett steg i en omfattande översyn och utveckling av det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Ragunda kommun och har arbetats fram på uppdrag av Ragundas brottsförebyggande råd (BRÅ) som företräds av politiker, tjänstemän, externa aktörer och polis. Remissyttrande har skett till följande instanser: Polismyndigheten i Jämtlands län Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län Remissyttrandet skickades även för kännedom till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Efter remissutlåtanden med invändningar från Polisen (bilaga 2-3), en ytterligare bearbetning i BRÅ och ett beslut i Bygg- och Miljönämnden i maj 2015 om att fullmäktige rekommenderas tillstyrka förslaget till revidering, går förslaget nu vidare till Kommunstyrelsen och förhoppningsvis vidare till Kommunfullmäktige därefter. Underlag till beslut Yttrande fr polisen Yttrande fr Räddningstjänsten Tjänstemannayttrande Elin Dahlin. Bygg- och miljönämndens beslut (Bmn ) Bygg- och miljönämnden har inget att erinra om över förslaget och föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Ragunda kommun; 13, förtäring av alkohol på allmän plats. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta om att tillstyrka ny lydelse av 13 i lokala ordningsföreskrifterna avseende förtäring av alkohol på allmän plats och därefter lämna ärendet vidare till Kommunfullmäktige. Brottsförebyggande rådet i Ragunda genom Beredande Tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare/alkohol- och drogförebyggande samordnare

7 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 101 Dnr 2015/ ANDT-policy för kommunens skolor, förskolor och fritidshem Ragunda kommun utvecklar sitt folkhälsoarbete. Ett av elva målområden är alkohol- och drogförebyggande insatser, där verksamheten styrs via en nationell ANDT-strategi (ANDT=Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak), länsgemensamma Mobilisering mot droger och utifrån lokala behov och förutsättningar. En del i detta arbete är att inom mobiliseringens koncept skolor mot knark ta fram en ANDT-policy. Vad elever gör i skolan och på fritiden hänger till stor del samman och påverkar elevens framtid. Användning av tobak, alkohol och andra substanser innebär försämrad arbetsmiljö för både den elev som brukar ANDT och för resten av klassen och inverkar negativt på inlärning och hälsa. Policyn syftar till nolltolerans gällande tobak, alkohol och andra hälsoskadliga substanser vid skolområden och under skoltid. Barn och unga ska skyddas och den som fastnar i beroende ska snabbt och enhetligt få hjälp. Policyn är framtagen för att all personal i skolorna ska veta hur de ska arbeta förebyggande och hjälpande och för att elever och föräldrar/vårdnadshavare ska känna till skolans förhållningssätt och vara trygga i att säga nej. Policyn kompletteras med handlingsplaner för agerande vid upptäckt. Policyn har tagits fram i en arbetsgrupp under ledning av alkohol- och drogförebyggande samordnaren och under våren har policyn varit på remiss hos lärarlag, elevråd på högstadieskolorna, elevhälsan och barn- och utbildningsutskottet. Policyn har även granskats av Staffan Hübinette, expert på förebyggandearbete för ANDT-fria skolor och som arbetar på konsultbasis via Mobilisering mot droger. Underlag till beslut Förslag till ANDT policy Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås anta ANDT-policyn inklusive handlingsplaner så att denna kan träda i kraft inför läsåret och kommuniceras ut i samband med terminsstart. Beredande tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare/alkohol- och drogförebyggande samordnare

8 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 102 Dnr 2015/ Bidrag till drogförebyggande insatser i samband med skolavslutningarna. Vid brottsförebyggande rådets sammanträde 11 maj 2015 ställdes frågan om bidrag till så kallad blås grönt -tävling i samband med skolavslutningen. Blås grönt handlar om att kontinuerligt under avslutningskvällen låta ungdomar blåsa i alkoholmätare för att säkerställa sin nykterhet, och därefter lotta ut vinster bland högstadieelever som förblir nyktra kvällen igenom. Föreningen bakom Club 1880 har tagit på sig att genomföra tävlingen i Hammarstrand under förutsättning att pengar till vinster inkommer från annat håll. Club 1880 har tidigare genomfört blås grönt med bland annat vinster finansierade genom Leader, med god uppslutning. Aktiviteten anses vara en viktig del i det drogförebyggande arbetet riktat till unga. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunen årligen avsätter kr till föreningar eller frivilliga som i anslutning till kommunens högstadieskolor (10 000kr/ort) vill anordna blås grönt - aktiviteter eller andra drogförebyggande aktiviteter i samband med skolavslutningskvällarna. Kostnaden ska belasta ansvar 224, konto 31900, ett så kallat KS övergripande -konto. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslås besluta om att årligen avsätta kr från ansvar 224, konto 31900, till drogförebyggande aktiviteter i samband med skolavslutningarna. Beredande tjänstemän Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare/alkohol- och drogförebyggande samordnare Anna-Märta Johansson, Landsbygdsutvecklare

9 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 103 Dnr 2015/ Kostnader för gode män för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd (PUT). Bakgrund Överförmyndarnämndens kostnad för gode män för ensamkommande asylsökande barn kan återsökas från Migrationsverket för tiden fr o m barnets ankomst till kommunen och fram t o m månaden efter att barnet fått uppehållstillstånd (PUT). Migrationsverket ersätter då överförmyndarens kostnad för godmansarvoden, tolkkostnader samt resekostnader. I och med att barnet fått PUT tar kommunen det ekonomiska ansvaret för denna kostnad helt fram till dess att barnet fått en särskild förordnad vårdnadshavare utsedd för sig eller har blivit myndig. Under utredningstiden fortsätter gode mannen sitt uppdrag dock i något mindre omfattning. Överförmyndarnämnden återsöker idag denna kostnad hos Individ- och familjeomsorgen i kommunen. Kostnaden ska täckas av det statsbidrag som kommunen får för anordnande av flyktingmottagande. Arbetet med detta innebär en hel del intern administration. Detta arbete skulle underlättas om det redan i samband med arvoderingen hos överförmyndaren belastade kommunens konto för ensamkommande barn, då överförmyndarnämnden inte har ansvaret för kostnader som avser personer med uppehållstillstånd. Underlag för beslut Överförmyndarnämndens protokoll Tjänstemannaförslag ÖFN Förslag till beslut Överförmyndarnämnden föreslår att Kommunstyrelsen behandlar frågan om att överförmyndarnämndens kostnad för gode män för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd (PUT) får belasta kontot Ansvar 558 Verksamhet Ensamkommande barn, direkt vid arvoderingen Beredande Tjänsteman Ingrid Larsson, Handläggare överförmyndaren Överförmyndarnämndens beslut Enligt förslag.

10 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 104 Dnr 2015/ Ändringar i Kommunstyrelens delegationsordning Ragunda kommun beslutade hösten 2015 om en ny politisk organisation. Det inrättades ett Teknisktutskott samt ett Barn- och utbildningsutskott. Våren 2015 har kommunen dessutom beslutat om en ny tjänstemannaorganisation med fyra förvaltningar Samhällsbyggnads-, Barn och utbildning-, Stöd och Omsorg- samt Kommunledningsförvaltningen. På Kommunstyrelsen möte i maj 2015 beslutade man att ändra namn på det Tekniskautskottet till Samhällsbyggnadsutskottet, detta för att stämma överens med den nya tjänstemannaorganisationen. Ändringar behöver därför göras i Kommunstyrelsen delegationsordning; 1. Benämningar i delegationsordningen bör ändras enligt följande; a. Teknisk chef ändras till Förvaltningschef Samhällsbyggnad. b. Barn- och utbildningschef ändras till Förvaltningschef Barn- och utbildning c. Benämningen teknisk förvaltning ändras till Samhällsbyggnadsförvaltning. 2. Samhällsbyggnadsutskottet har låtit titta över den delegationsordning som finns från Kommunstyrelsen och föreslår ett antal tillägg, se bilaga. Underlag för beslut Tillägg delegationsordning Samhällsbyggnadsutskottet.. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att göra följande ändringar i delegationsordning; 1. Benämningar i delegationsordningen bör ändras enligt följande; a. Barn- och utbildningschef ändras till Förvaltningschef Barn- och utbildning b. Teknisk chef ändras till Förvaltningschef Samhällsbyggnad. c. Benämningen teknisk förvaltning ändras till Samhällsbyggnadsförvaltning. 2. Samhällsbyggnadsutskottet har låtit titta över den delegationsordning som finns från Kommunstyrelsen och föreslår ett antal tillägg, se bilaga. Beredande tjänsteman Rolf Ivansen, Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Forsberg, Kommunsekreterare

11 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 105 Dnr 2010/ Upphörande av hyresrabatter till studerande inom Jämtlands Gymnasieförbund, boende i Ragunda kommuns kommunala bostäder. Kommunfullmäktige fastslog om hyresrabatter till studerande inom Jämtlands Gymnasieförbund i Ragunda kommuns lägenheter. Vid den tidpunkten ägde Ragunda kommun även hyreshusen på Hallvägen i Bispgården. Nya ägare Bispgården Bostäder erbjuder studentboende på Hallvägen 6. Vårt förslag är att denna rabatt ska upphöra inför höstterminsstarten Vi har idag 2 lägenheter i Bispgården uthyrd med studierabatt, den ena är uppsagd till och den andra har hyresgäst som bor kvar höstterminen 2015 och vårterminen Vi föreslå att den kvarboende hyresgästen får fortsatt hyresrabatt under tiden han studerar eftersom det gällde när han hyrde lägenheten och att hyresrabatten täcks av kommunstyrelsen som tidigare och belastar konto Underlag för beslut Kf Förslag till beslut 1. Hyresrabatt till studerande inom Jämtlandsgymnasieförbund i Ragunda kommuns lägenheter, upphör inför höstterminsstarten Kvarvarande hyresgäst får fortsatt hyresrabatt under tiden han bor kvar (tom Vt 2016). Beredande Tjänsteman Peter Höög Verksamhetsansvarig Bostadsförvaltningen.

12 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 106 Dnr 2015/ Ärende från BMN Trafiksäkerhetsfrågor längs Ljungvägen Skrivelse har inkommit till Bygg- -och miljökontoret gällande trafiksäkerhet längs Ljungvägen. Trafikansvarig har yttrat sig och BMN har beslutat. Underlag för beslut BMN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT ( ) Beslutar att vidarebefordra skrivelsen till tekniska kontoret och Kommunstyrelsen.

13 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 107 Dnr 2015/ Ärende från BMN - Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter Ärendebeskrivning Tillsynen över denna verksamhet skall betalas via avgift från den som är verksamhetsansvarig och Bygg- och miljönämnden skall ha en taxa för avgiften. Underlag för beslut BMN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT ( ) Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap 1 Miljöbalken samt med hänvisning till 8 kap, 3 b Kommunallagen anta bilagda taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter.

14 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 108 Dnr 2015/ Ärende från BMN - Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljönämnden har inom sitt verksamhetsområde tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. Dessa läkemedel återfinns i detaljhandel som COOP, ICA och bensinstationer med detaljhandelssortiment. Även vissa hotell och pensionat har ibland ett mindre sortiment av de vanligaste receptfria läkemedlen som Alvedon och Ipren. Tillsynen över denna verksamhet skall betalas via avgift från den som är verksamhetsansvarig och Bygg- och miljönämnden skall ha en taxa för avgiften. Underlag för beslut BMN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT ( ) Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap 1 Miljöbalken samt med hänvisning till 8 kap, 3 b Kommunallagen anta bilagda taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.

15 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 109 Dnr 2014/ Omfördelning i 2015 års investeringsbudget Bakgrund Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde togs beslut om att föreslå Kommunstyrelsen göra följande omfördelningar i investeringsbudget Att till projekt 1383 (reservkraft kommunhuset) omfördela 500 tkr från projekt 1326 (energibesparing övriga fastigheter), 500 tkr från projekt 1356 (projekt reservvattentäkter) och 200 tkr från projekt 1341 (energisparåtgärder hyreshus). sammanlagt 1.2 mkr. Projekt reservkraft kommunhuset omfattar kvarvarande delar av de tekniska åtgärderna för inrättande av kommunal ledningsplats. Vissa av de delar som ingår i det ursprungliga projektet har redan genomförts som ombyggnad av entrén, inrättande av ledningsplats m.m. Kommunstyrelsen har i ett beslut KS beslutat genomföra projektet till en total kostnad av kronor, kommunen får av den summan 50 % i bidrag av MSB ( kronor). Kommunen har i samma beslut sagt att medel till investeringen ska avsättas i både 2014 och 2015 års investeringsbudget, rubricerad omfördelning bedöms motsvara 2015 års avsättning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta fördela om investeringsbudgeten enligt förslaget. Beredande tjänsteman Rolf Ivansen Chef Samhällbyggnadsförvaltningen

16 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 110 Dnr 2014/ Investeringsmedel för bredband Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att bevilja extra investeringsmedel för bredband, detta skrevs även in i Ekonomistyrningspolicyn. Då alla investeringarna inte genomfördes under 2014 utan dragit över till 2015 behövs ett beslut om att få kontera detta på 2015 år istället. Det som återstår är Hyreshus: :- Eventuellt 100 privatanslutningar: :- Total investering i Stadsnät: :- Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att investeringarna för 2014 genomförs 2015 Beredande tjänsteman Paul Eriksson Bredbandssamordnare

17 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 111 Bredbandskanalisation Bispgården - Lien Bakgrund Ragunda Kommun har fått beviljat kanalisationsstöd för byggandet av kanalisation mellan Bispgården och Lien. Syftet med kanalisationen är att möta Lien-Pålgårds fiberförening. Stödet skall redovisas varför investeringen måste ske under Kanalisationsstödet omfattar enbart byggandet av kanalisation och material för densamma, inte fiber eller fiberarbete. Den beräknade kostanden för kanalisationen är :- varvid 50% ges i bidrag, alltså egen investering med :- För fiber och fiberarbete tillkommer en kostnad om :-. Denna del kan utföras 2016, till en något dyrare kostnad. Förslag till beslut Alt 1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att investera i kanalisation inklusive fiber och fiberarbete 2015 Alt 2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att investera i kanalisation 2015 samt fiber och fiberarbete 2016 Beredande tjänsteman Paul Eriksson Bredbandssamordnare

18 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 112 Dnr 2015/ Beslut gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter I arbetsmiljölagen finns regler för arbetsgivaren och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att inom organisationen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetet ska ingå som en naturlig del av den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är politiker i fullmäktige, men på grund av praktiska skäl är det därför nödvändigt att fördela arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen som möjligt. En sådan fördelning av arbetsmiljöuppgifter har nu arbetats fram och är behandlad i ledningsgrupp samt Central samverkansgrupp, MBL Underlag till beslut Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf Förslag till beslut Förslå Kommunfullmäktige att anta bifogat dokument gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Beredande tjänsteman Ann-Marie Åsander Amrén Personalchef

19 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 113 Dnr 2015/ Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Jämtland Bakgrund Enligt ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund ska förbundet redovisa delårsrapporter per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara medlemskommunerna tillhanda cirka 20 maj och cirka 20 september. Delårsrapporten innehåller förutom ekonomisk redovisning en redogörelse för verksamhet och personal. Positivt utfall per april men prognosen för helåret är ett nollresultat. Underlag för beslut Delårsrapp daterad Förslag till beslut Godkänna delårsbokslut. Föreslå Kommunfullmäktige fastställa delårsbokslut.

20 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 114 Dnr 2015/ Nytt konsortialavtal samt nya ägardirektiv Jämtlands räddningstjänstförbund Bakgrund Det har upprättats ett nytt konsortialavtal för Jämtlands räddningstjänstförbund. Avtalet ersätter tidigare konsortialavtal mellan Berg, Bräcke Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersunds kommuner och skrivs om med anledning av JR ska utökas till sju medlemskommuner, med Härjedalen som den sjunde medlemmen. Kommunerna är överens om att utfärda gemensamma medlems- /ägardirektiv för förbundet som direktiv för förbundets budget- och verksamhetsplanering. För beslut om medlems-/ägardirektiv nominerar kommunerna en ägarstämma bestående av en ledamot från varje kommun. Varje kommun representerar ett röstetal som motsvarar kommunens andel av antalet ledamöter i direktionen. För fastställande av medlems-/ägardirektiv krävs kvalificerad majoritet med 75 %. Senast den 30 juni året före respektive budgetår skall kommunerna besluta om ägardirektiv. Ägarsamråd sker den 29 maj där handlingarna ska fastställas. Eventuella ändringar skickas ut snarats möjligt. Underlag för beslut Konsortieavtal Jämtlands räddningstjänstförbund reviderat Utkast ägardirektiv 2016 Jämtlands räddningstjänstförbund Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Godkänna det nya konsortialavtalet för Jämtlands räddningstjänstförbund Godkänna utkastet till ägardirektiv 2016 för Jämtlands räddningstjänstförbund Beredande tjänsteman Tommy Lundkvist T.F Kommunchef

21 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 115 Dnr 2015/ Förslag på ägardirektiv samt konsortialavtal Jämtlands Gymnasieförbund 2016 Bakgrund Kommunerna är överens om att utfärda gemensamma medlems- /ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund som direktiv för förbundets budget- och verksamhetsplanering. För beslut om medlems-/ägardirektiv nominerar kommunerna en ägarstämma bestående av en ledamot från varje kommun. Varje kommun representerar ett röstetal som motsvarar kommunens andel av antalet ledamöter i direktionen. För fastställande av medlems-/ägardirektiv krävs kvalificerad majoritet med 75 %. Senast den 30 juni året före respektive budgetår skall kommunerna besluta om ägardirektiv. Ägarsamråd sker den 29 maj där handlingarna ska fastställas. Eventuella ändringar skickas ut snarats möjligt. Underlag för beslut Utkast ägardirektiv 2016 Jämtlands Gymnasieförbund Utkast konsortialavtal 2016 Jämtlands Gymnasieförbund Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Godkänna det nya konsortialavtalet för Jämtlands Gymnasieförbund Godkänna utkastet till ägardirektiv 2016 för Jämtlands Gymnasieförbund Beredande tjänsteman Tommy Lundkvist T.F Kommunchef

22 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 116 Dnr 2015/ Bring your own device för elever I läroplanen från 2011 ställs krav på digital teknik i undervisningen. För att elever ska få en tidsenlig utbildning krävs därför tillgång till datorer eller surfplattor. Inom Ragunda kommun har all IT-satsning bekostats av ordinarie läromedelsbudget, vilket lett till att det idag är oerhörd ojämn och i många fall låg status på IT hårdvaran i skolorna. Att hantera hårdvara, speciellt om den är föråldrad, kräver mycket insatser av kommunens ITavdelning. Många av skolans elever har idag i hemmet tillgång till en egen surfplatta eller laptop, som i de flesta fall håller en högre standard än den de får tillgång till på skolan. Dessutom finns ofta individuella preferenser kring operativsystem och modeller Det mesta av skolans IT-användning går idag att skötas via sk molntjänster, vilket innebär att det enda som behövs är en internetuppkoppling. Skollagens 10 kapitlet 10 anger att Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning Detta gör att det inte är oproblematisk att be elever ta med sig sin egen digitala enhet. Om det däremot skulle erbjudas 50 kr/månad (500 kr/läsår) om eleven själv tillhandahåller sin digitala enhet, täcks en eventuell extraförsäkring alternativt slitagekostnad för att nyttja en redan inköpt och dessutom för eleven känd enhet. Det finns kommuner som erbjuder elever att ta med sig egna enheter till skolan utan att få ersättning för det, men det går inte i de fallen att kräva att enheten är med, vilket försvårar för pedagogernas planering. För de elever som inte vill eller har möjlighet att ta med sig en egen enhet ska det finnas tillgång till detta på skolan med samma minsta tekniska minimikrav som ställs på en egen medtagen enhet. Dessa enheter kommer också att kunna användas när skolan ska utbilda i speciella program eller på speciella enheter. En enhet som skolan köper in kostar idag ca 4000 kr och har funktionell livslängd på ca 3-4 år, men får gå betydligt längre. Till detta kommer en massa IT-teknisk tid. Beräknade positiva effekter Digital undervisning kommer underlättas, vilket skapar bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse.

23 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Elever får jobba med de enheter de är vana och bekväma med De hushåll som tidigare inte haft råd att skaffa egen utrustning får nu ett bidrag att göra detta. Miljömässigt positivt att använda befintliga enheter mer istället för att köpa in dubbla uppsättningar Mindre behov av IT-service i kommunens regi Riskerade negativa effekter Familjers olikartade ekonomiska förutsättningar kan skapa statustänk Läraren måste planera lektioner utifrån olika enheter och operativsystem Administration med betalning till elever/vårdnadshavare ökar Underlag för beslut https://sites.google.com/a/utb.nacka.se/laerverktyg-inom-nackas-kommunalaskolor/home Förslag till beslut 1. Erbjuda de elever som vill och kan ta med sig en egen enhet, med av skolan förutbestämda tekniska minimikrav 500 kr/läsår för att nyttja den i skolan. Beredande tjänsteman Tomas Blom Chef Barn- och Utbildningsförvaltningen

24 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 117 Dnr 2015/ Policy IT stöd för politiker i Ragunda kommuns styrelse och nämnder. Till följd av ny politiskorganisation ska policyn uppdateras. Som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, övriga nämnder och Sociala utskottet har du rätt att låna en läsplatta Ändras till Som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, övriga nämnder och utskott har du rätt att låna en läsplatta Förslag till beslut Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa förändringen i policyn enligt ovan. Beredande tjänsteman Anna Forsberg Kommunsekreterare

25 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 118 Dnr 2015/ Ändrade parkeringsavgifter för personal Parkering med motorvärmare för personal i Ragunda kommun har fram till kostat 100 kr/månad. I budget 2015 beslutades att höja avgiften till 185 kr/månad för att det ska stämma överens med vad boende i Ragunda hyreshus betalar, vilket är det gällande marknadspriset i Ragunda. På detta sätt skulle dels budgeten förstärkas, men det skulle även säkerställas att inget förmånsvärde på mellanskillnaden skulle behövas tas upp till taxering. Reaktionerna på den kraftiga avgiftshöjningen har dock blivit att ca 40 personer redan har sagt upp sina motorvärmarplatser och massiva protester och missnöje med personal som är tvungen att ha bil för att komma till och från jobbet. De flesta av de personer som sagt upp platser kommer även i framtiden behöva använda sin bil, och blir på så sätt hänvisade till de begränsade antal fria platser utan motorvärmarstolpar, vilket kan komma att skapa oordning. Ett alternativt förslag som kommit fram är att erbjuda motorvärmarstolpe under de kalla månaderna (oktober april) för 230 kr i månaden och att strömmen slås av maj september och platsen då är fri. På så sätt uppstår ingen förmånsbeskattning och den genomsnittliga kostnaden blir ca 135 kr/månad I samband med tecknande av motorvärmarplats utges ett parkeringsbevis som kan användas på den egna platsen samt på de platser som inte är uthyrda, vilket underlättar för den personal som arbetar på fler ställen i kommunen. Dessutom föreslås att kommunen beslutar att införa parkeringsböter till de som olovligen utnyttjar motorvärmarstolpar Förslag till beslut 1. Erbjuda kommunanställda motorvärmarplatser för 230 kr under perioden oktober april. 2. Införa parkeringsböter på 500 kr/dygn om någon står på motorvärmarplats utan tillstånd Beredande tjänsteman Tommy Lundkvist Tf Kommunchef

26 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 119 Bevakningslista Kommunstyrelsen har att göra ändringar i bevakningslistan. Bilaga.

27 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 120 Anmälan av delegationsbeslut. Su Su Su Vård och omsorg nr (april) Serveringstillstånd nr 1-2 (2015) Barn och utbildning - Förskola nr 1-26 (2015) - Fritidshem nr 1-14 (2015) - Grundskola/särskola nr 1-5 (2015)

28 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 121 Meddelanden. BMN Yttrande angående åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt BMN Internkontrollplan för Bygg- och miljönämnden BMN Ragunda kommun föreläggs med stöd av bestämmelserna i Miljöbalken 26 kap. 9, 22 att vidta följande åtgärder vid reningsverket i Hammarstrand. Senast 5 augusti lämna in en redovisning hur problemen med bräddningar och efterföljande störningar i reningsverkets biosteg ska lösas. Ny rutin för digital spridning av kallelser och protokoll Fr.o.m försvinner Zonline. Kallelse och protokoll kommer hädanefter att finnas tillgänglig via kommunens hemsida. Kallelse med mötesdetaljer och ärendeförteckning skickas per mail till ledamöter och ersättare. Bilagor på hemsidan.

29 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen BEVAKNINGSLISTA 2015 Paragraf Ärende Åtgärd Ansvar Klart Ks 57/12 Fastighetsutredning Återrapportering Kommunchef sept - 15 Ks 19/10 Skötsel av kommunens grönytor Beredning Teknisk chef sept - 15 Ks 32/02 Systematisk kval. Arb. Skolan Redovisning Barn- och utbildningschef sept-15 Uppföljning Fastighetspolicyn Kommunchef sept - 15 Ks 130/13 Konsekvensanalys av införandet av Utvärdering och Analys Barn och utbildningschef nov-15 fyradagarsvecka i åk. 1 Ks 7/14 Avgifter och taxor Vård o Omsorg samt Årlig uppföljning mars 16 Kostenheten Ks 8/14 Riktlinjer, rutiner, nivå Hemvårdsbidrag Årlig uppföljning mars 16 Ks 59/14 Medborgarförslag Skolmat/pedagogisk Beredning Kommunchef sept-15 lunch för lärare Ks 118/14 Medborgarförslag Arbetsgrupp för Beredning Kommunchef sept-15 Sporthall/Allaktivitetshus. Ks 168/14 Motion - Skolpeng för utemiljön på våra Beredning Tekniska sept-15 skolor Ks 58/15 Internkontroll plan Årlig uppföljning Kommunchef sept -15 Ks 56/15 Revidering av alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram Beredning sept -15

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Hammarstrand 2015-05-12 Till kommunstyrelsen: Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Ragunda kommun; 13, förtäring av alkohol på allmän plats Genom lokala brottsförebyggande rådet initierades 2014

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö 1 DEFINITION Med droger avses tobak (cigaretter och snu), alkohol, narkotikaklassade preparat samt medel som används vid sniffning. Det gäller även

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015 Drogpolicy och handlingsplan för INLEDNING Denna drogpolicy och handlingsplan gäller samtliga grundskolor och fritidsgårdar i Östersunds kommun. Fristående

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄR- SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Oscars verksamhetsområde

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Handlingsplan. För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun.

Handlingsplan. För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Handlingsplan För drogfri skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Information till vårdnadshavare och barn/elever. Upprättad

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever Handlingsplan för drogfritt gymnasium Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium Information till vårdnadshavare och elever Upprättad av Gymnasienämnden 16-10-28 DROGFRITT GYMNASIUM Kultur o Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige

Kallelse. Kommunfullmäktige Kallelse Kommunfullmäktige Onsdagen den 24 juni 2015 RAGUNDA KOMMUN Datum 2015-06-15 Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder onsdagen den 24 juni 2015, kl 17.00, Anders Olofskolan,

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 BRÄCKE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY MED HANDLINGSPLAN ------- BRÄCKE KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2008.09.01 Alkohol- och drogpolicyn antagen av Barn- och Ungdomsgruppen 2008.12.04 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht 2016/Vt 2017 /Sundlerhälsan 2016-12-08 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande Oöste ft Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr 20\^1I ö izis - Irbi Till Kommunstyrelsen Revidering av Alkohol- och drogpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument

Läs mer

Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017

Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017 Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017 Skolans vision Att kunna erbjuda en rökfri skoltid för alla, såsom elever, personal och besökare på/ till Anders Ljungstedts Gymnasium.

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:15 Dnr. KS 2014/0226-761 Revidering av Alkohol- och drogpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Liljaskolans policy för en drogfri skoltid

Liljaskolans policy för en drogfri skoltid Vännäs gymnasium med vuxenutbildning 0935-14 500 Liljaskolans policy för en drogfri skoltid Vision På Liljaskolan råder en drogfri skolmiljö och vår vision är att alla elever och personal, under sin tid

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Det behövs tid för att vara ung

Det behövs tid för att vara ung Det behövs tid för att vara ung Till den Öppna Fritidsverksamheten ska de unga känna, att de kan komma bara för att vara och delta på det sätt de önskar. Varje ung människa bär på sina funderingar och

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGS- FÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-14 Tillägg 2011-05-09 19.2.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGS- FÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-14 Tillägg 2011-05-09 19.2. ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGS- FÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-14 Tillägg 2011-05-09 19.2.5 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EMMABODA KOMMUN

Läs mer

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901 DE LA GARDIEGYMNASIET handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Antagen av Skolledning 20150901 handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk bland elever på dlg Kommunfullmäktige i Lidköping har beslutat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Mål Skolorna i Gnosjö kommun har enligt det alkohol- och drogpolitiska programmet som strävandemål att inga barn eller ungdomar under

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 5 maj 015 Bygg- och miljönämnden 015-04-8 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 015-05-05 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Handbok för personal och information för föräldrar och elever

Handbok för personal och information för föräldrar och elever SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012 Program mot droger för grundskola och ungdomsgården i Kils kommun Handbok för personal och information för föräldrar och elever Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING GÄLLER FR 2015-06-01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härjedalens kommun Härjedalens kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (SFS 1993:1632) med bemyndigande

Läs mer

SYAB DROG- OCH ALKOHOLPOLICY MED RIKTLINJER OCH RUTINER

SYAB DROG- OCH ALKOHOLPOLICY MED RIKTLINJER OCH RUTINER 1. Inledning Inom SYABS Transportgymnasium bryr vi oss om våra elever och deras framtid. Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens framgång. Vi vill

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri skola

Handlingsplan för en drogfri skola Handlingsplan för en drogfri skola Antagen av Halmstad Utbildnings ledningsgrupp 2012-10-22 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan ett stöd för skolpersonal Syftet med föreliggande

Läs mer

Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever

Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever Policy och handlingsplan för tidig upptäckt av drogmissbruk hos Elever Framtagen i samverkan mellan Ekerö kommun, Polismyndigheten och Landstinget, HT 2012. 1 Innehållsförteckning 1. Varför en Policy och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht2014/Vt 2015 /Sundlerhälsan 2015-05-28 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2011-09-19 1 Ks 1 Dnr 00228/2011 106 Handlingsplan Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs kommun En handlingsplan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Personalavdelningen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Enhet Kommunledningskontoret Giltigt från 2009-05-12 Utarbetat av Margita Westring och Anders Sporrong Fastställt av Kommunstyrelsen

Läs mer

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016 KF 16:1 KF 16:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:294 /-049 2016-04-29 1/2 KF 16:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Resursförstärkning för överförmyndarnämnden

Läs mer

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas.

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas. 2016-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk För Alléskolan, Nästegårdsskolan, Lagmansgymnasiet och fritidsgårdarna Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Antagen av bildningschef 2016-08-01 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Handlingsplan. För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet.

Handlingsplan. För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handlingsplan För drogfri förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksamhet. Handbok för personal som arbetar med barn och ungdom i Ystads kommun. Information till vårdnadshavare och barn/elever.

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Dokumenttyp Ordningsföreskrifter Fastställd/upprättad 1996-01-25 av Kommunfullmäktige 5 Senast reviderad 2002-05-30 av Kommunfullmäktige 54 2014-02-27

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Yttrande gällande En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk SOU 2016:14

Yttrande gällande En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk SOU 2016:14 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-23 Miljönämnden Yttrande gällande En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk SOU 2016:14 Dnr: 2016-1606 Sammanfattning av ärendet I slutbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Kallelse/underrättelse Sida 2014-09-11 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagen av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-10 11 Ersätter: 1995-09-04 KF 105, senast reviderad 2007-04-23 KF 47 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Olofströms kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 2014-11-19 1 (6) Kommunstyrelsen Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 27 oktober 2014, 231 med tillhörande

Läs mer

Handlingsplan mot droger

Handlingsplan mot droger Handlingsplan mot droger Läsåret 2016/17 2016-08-26 0 Innehåll Per Brahegymnasiets handlingsplan mot droger... 1 Mål... 1 Lagstiftning... 1 Förebyggande åtgärder/information... 1 För eleverna:... 1 För

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger

Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger 2013-09-03 1 (7) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 13 maj 2013 Förslag till Sundbybergs stads policy mot alkohol och droger

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer