Kallelse. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 2 juni 2015

2 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 2 juni, kl Tema Familjerådgivningen, 30 min Information 1. Ekonomi. 2. Ks ordförande, oppositionsråd, ansvariga politiker för verksamhetsområden. 3. Kommunchef. Beslut Val av justerare. Ks 98 Dnr 2015/ Ekonomiskprognos Ks 99 Dnr 2015/ Preliminära Budgetramar Ks 100 Dnr 2014/ Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Ragunda kommun; 13, förtäring av alkohol på allmän plats... 3 Ks 101 Dnr 2015/ ANDT-policy för kommunens skolor, förskolor och fritidshem... 4 Ks 102 Dnr 2015/ Bidrag till drogförebyggande insatser i samband med skolavslutningarna Ks 103 Dnr 2015/ Kostnader för gode män för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd (PUT) Ks 104 Dnr 2015/ Ändringar i Kommunstyrelens delegationsordning... 7 Ks 105 Dnr 2010/ Upphörande av hyresrabatter till studerande inom Jämtlands Gymnasieförbund, boende i Ragunda kommuns kommunala bostäder Ks 106 Dnr 2015/ Ärende från BMN Trafiksäkerhetsfrågor längs Ljungvägen... 9 Ks 107 Dnr 2015/ Ärende från BMN - Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter Ks 108 Dnr 2015/ Ärende från BMN - Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum Ks 109 Dnr 2014/ Omfördelning i 2015 års investeringsbudget Ks 110 Dnr 2014/ Investeringsmedel för bredband Ks Bredbandskanalisation Bispgården - Lien Ks 112 Dnr 2015/ Beslut gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ks 113 Dnr 2015/ Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Jämtland Ks 114 Dnr 2015/ Nytt konsortialavtal samt nya ägardirektiv Jämtlands räddningstjänstförbund Ks 115 Dnr 2015/ Förslag på ägardirektiv samt konsortialavtal Jämtlands Gymnasieförbund Ks 116 Dnr 2015/ Bring your own device för elever Ks 117 Dnr 2015/ Policy IT stöd för politiker i Ragunda kommuns styrelse och nämnder Ks 118 Dnr 2015/ Ändrade parkeringsavgifter för personal Ks Bevakningslista Ks Anmälan av delegationsbeslut Ks Meddelanden Särskilda bilagor Tänk på barnchecken (Kf 6/97) Jonas Andersson ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 98 Dnr 2015/ Ekonomiskprognos 2015

5 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 99 Dnr 2015/ Preliminära Budgetramar 2016

6 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 100 Dnr 2014/ Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Ragunda kommun; 13, förtäring av alkohol på allmän plats Genom lokala brottsförebyggande rådet initierades 2014 en revidering av den paragraf i de lokala ordningsföreskrifterna som styr alkoholförtäringen på allmänna platser. Revideringen är ett steg i en omfattande översyn och utveckling av det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Ragunda kommun och har arbetats fram på uppdrag av Ragundas brottsförebyggande råd (BRÅ) som företräds av politiker, tjänstemän, externa aktörer och polis. Remissyttrande har skett till följande instanser: Polismyndigheten i Jämtlands län Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län Remissyttrandet skickades även för kännedom till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Efter remissutlåtanden med invändningar från Polisen (bilaga 2-3), en ytterligare bearbetning i BRÅ och ett beslut i Bygg- och Miljönämnden i maj 2015 om att fullmäktige rekommenderas tillstyrka förslaget till revidering, går förslaget nu vidare till Kommunstyrelsen och förhoppningsvis vidare till Kommunfullmäktige därefter. Underlag till beslut Yttrande fr polisen Yttrande fr Räddningstjänsten Tjänstemannayttrande Elin Dahlin. Bygg- och miljönämndens beslut (Bmn ) Bygg- och miljönämnden har inget att erinra om över förslaget och föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Ragunda kommun; 13, förtäring av alkohol på allmän plats. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta om att tillstyrka ny lydelse av 13 i lokala ordningsföreskrifterna avseende förtäring av alkohol på allmän plats och därefter lämna ärendet vidare till Kommunfullmäktige. Brottsförebyggande rådet i Ragunda genom Beredande Tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare/alkohol- och drogförebyggande samordnare

7 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 101 Dnr 2015/ ANDT-policy för kommunens skolor, förskolor och fritidshem Ragunda kommun utvecklar sitt folkhälsoarbete. Ett av elva målområden är alkohol- och drogförebyggande insatser, där verksamheten styrs via en nationell ANDT-strategi (ANDT=Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak), länsgemensamma Mobilisering mot droger och utifrån lokala behov och förutsättningar. En del i detta arbete är att inom mobiliseringens koncept skolor mot knark ta fram en ANDT-policy. Vad elever gör i skolan och på fritiden hänger till stor del samman och påverkar elevens framtid. Användning av tobak, alkohol och andra substanser innebär försämrad arbetsmiljö för både den elev som brukar ANDT och för resten av klassen och inverkar negativt på inlärning och hälsa. Policyn syftar till nolltolerans gällande tobak, alkohol och andra hälsoskadliga substanser vid skolområden och under skoltid. Barn och unga ska skyddas och den som fastnar i beroende ska snabbt och enhetligt få hjälp. Policyn är framtagen för att all personal i skolorna ska veta hur de ska arbeta förebyggande och hjälpande och för att elever och föräldrar/vårdnadshavare ska känna till skolans förhållningssätt och vara trygga i att säga nej. Policyn kompletteras med handlingsplaner för agerande vid upptäckt. Policyn har tagits fram i en arbetsgrupp under ledning av alkohol- och drogförebyggande samordnaren och under våren har policyn varit på remiss hos lärarlag, elevråd på högstadieskolorna, elevhälsan och barn- och utbildningsutskottet. Policyn har även granskats av Staffan Hübinette, expert på förebyggandearbete för ANDT-fria skolor och som arbetar på konsultbasis via Mobilisering mot droger. Underlag till beslut Förslag till ANDT policy Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås anta ANDT-policyn inklusive handlingsplaner så att denna kan träda i kraft inför läsåret och kommuniceras ut i samband med terminsstart. Beredande tjänsteman Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare/alkohol- och drogförebyggande samordnare

8 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 102 Dnr 2015/ Bidrag till drogförebyggande insatser i samband med skolavslutningarna. Vid brottsförebyggande rådets sammanträde 11 maj 2015 ställdes frågan om bidrag till så kallad blås grönt -tävling i samband med skolavslutningen. Blås grönt handlar om att kontinuerligt under avslutningskvällen låta ungdomar blåsa i alkoholmätare för att säkerställa sin nykterhet, och därefter lotta ut vinster bland högstadieelever som förblir nyktra kvällen igenom. Föreningen bakom Club 1880 har tagit på sig att genomföra tävlingen i Hammarstrand under förutsättning att pengar till vinster inkommer från annat håll. Club 1880 har tidigare genomfört blås grönt med bland annat vinster finansierade genom Leader, med god uppslutning. Aktiviteten anses vara en viktig del i det drogförebyggande arbetet riktat till unga. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunen årligen avsätter kr till föreningar eller frivilliga som i anslutning till kommunens högstadieskolor (10 000kr/ort) vill anordna blås grönt - aktiviteter eller andra drogförebyggande aktiviteter i samband med skolavslutningskvällarna. Kostnaden ska belasta ansvar 224, konto 31900, ett så kallat KS övergripande -konto. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslås besluta om att årligen avsätta kr från ansvar 224, konto 31900, till drogförebyggande aktiviteter i samband med skolavslutningarna. Beredande tjänstemän Elin Dahlin, Folkhälsoutvecklare/alkohol- och drogförebyggande samordnare Anna-Märta Johansson, Landsbygdsutvecklare

9 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 103 Dnr 2015/ Kostnader för gode män för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd (PUT). Bakgrund Överförmyndarnämndens kostnad för gode män för ensamkommande asylsökande barn kan återsökas från Migrationsverket för tiden fr o m barnets ankomst till kommunen och fram t o m månaden efter att barnet fått uppehållstillstånd (PUT). Migrationsverket ersätter då överförmyndarens kostnad för godmansarvoden, tolkkostnader samt resekostnader. I och med att barnet fått PUT tar kommunen det ekonomiska ansvaret för denna kostnad helt fram till dess att barnet fått en särskild förordnad vårdnadshavare utsedd för sig eller har blivit myndig. Under utredningstiden fortsätter gode mannen sitt uppdrag dock i något mindre omfattning. Överförmyndarnämnden återsöker idag denna kostnad hos Individ- och familjeomsorgen i kommunen. Kostnaden ska täckas av det statsbidrag som kommunen får för anordnande av flyktingmottagande. Arbetet med detta innebär en hel del intern administration. Detta arbete skulle underlättas om det redan i samband med arvoderingen hos överförmyndaren belastade kommunens konto för ensamkommande barn, då överförmyndarnämnden inte har ansvaret för kostnader som avser personer med uppehållstillstånd. Underlag för beslut Överförmyndarnämndens protokoll Tjänstemannaförslag ÖFN Förslag till beslut Överförmyndarnämnden föreslår att Kommunstyrelsen behandlar frågan om att överförmyndarnämndens kostnad för gode män för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd (PUT) får belasta kontot Ansvar 558 Verksamhet Ensamkommande barn, direkt vid arvoderingen Beredande Tjänsteman Ingrid Larsson, Handläggare överförmyndaren Överförmyndarnämndens beslut Enligt förslag.

10 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 104 Dnr 2015/ Ändringar i Kommunstyrelens delegationsordning Ragunda kommun beslutade hösten 2015 om en ny politisk organisation. Det inrättades ett Teknisktutskott samt ett Barn- och utbildningsutskott. Våren 2015 har kommunen dessutom beslutat om en ny tjänstemannaorganisation med fyra förvaltningar Samhällsbyggnads-, Barn och utbildning-, Stöd och Omsorg- samt Kommunledningsförvaltningen. På Kommunstyrelsen möte i maj 2015 beslutade man att ändra namn på det Tekniskautskottet till Samhällsbyggnadsutskottet, detta för att stämma överens med den nya tjänstemannaorganisationen. Ändringar behöver därför göras i Kommunstyrelsen delegationsordning; 1. Benämningar i delegationsordningen bör ändras enligt följande; a. Teknisk chef ändras till Förvaltningschef Samhällsbyggnad. b. Barn- och utbildningschef ändras till Förvaltningschef Barn- och utbildning c. Benämningen teknisk förvaltning ändras till Samhällsbyggnadsförvaltning. 2. Samhällsbyggnadsutskottet har låtit titta över den delegationsordning som finns från Kommunstyrelsen och föreslår ett antal tillägg, se bilaga. Underlag för beslut Tillägg delegationsordning Samhällsbyggnadsutskottet.. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att göra följande ändringar i delegationsordning; 1. Benämningar i delegationsordningen bör ändras enligt följande; a. Barn- och utbildningschef ändras till Förvaltningschef Barn- och utbildning b. Teknisk chef ändras till Förvaltningschef Samhällsbyggnad. c. Benämningen teknisk förvaltning ändras till Samhällsbyggnadsförvaltning. 2. Samhällsbyggnadsutskottet har låtit titta över den delegationsordning som finns från Kommunstyrelsen och föreslår ett antal tillägg, se bilaga. Beredande tjänsteman Rolf Ivansen, Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Forsberg, Kommunsekreterare

11 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 105 Dnr 2010/ Upphörande av hyresrabatter till studerande inom Jämtlands Gymnasieförbund, boende i Ragunda kommuns kommunala bostäder. Kommunfullmäktige fastslog om hyresrabatter till studerande inom Jämtlands Gymnasieförbund i Ragunda kommuns lägenheter. Vid den tidpunkten ägde Ragunda kommun även hyreshusen på Hallvägen i Bispgården. Nya ägare Bispgården Bostäder erbjuder studentboende på Hallvägen 6. Vårt förslag är att denna rabatt ska upphöra inför höstterminsstarten Vi har idag 2 lägenheter i Bispgården uthyrd med studierabatt, den ena är uppsagd till och den andra har hyresgäst som bor kvar höstterminen 2015 och vårterminen Vi föreslå att den kvarboende hyresgästen får fortsatt hyresrabatt under tiden han studerar eftersom det gällde när han hyrde lägenheten och att hyresrabatten täcks av kommunstyrelsen som tidigare och belastar konto Underlag för beslut Kf Förslag till beslut 1. Hyresrabatt till studerande inom Jämtlandsgymnasieförbund i Ragunda kommuns lägenheter, upphör inför höstterminsstarten Kvarvarande hyresgäst får fortsatt hyresrabatt under tiden han bor kvar (tom Vt 2016). Beredande Tjänsteman Peter Höög Verksamhetsansvarig Bostadsförvaltningen.

12 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 106 Dnr 2015/ Ärende från BMN Trafiksäkerhetsfrågor längs Ljungvägen Skrivelse har inkommit till Bygg- -och miljökontoret gällande trafiksäkerhet längs Ljungvägen. Trafikansvarig har yttrat sig och BMN har beslutat. Underlag för beslut BMN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT ( ) Beslutar att vidarebefordra skrivelsen till tekniska kontoret och Kommunstyrelsen.

13 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 107 Dnr 2015/ Ärende från BMN - Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter Ärendebeskrivning Tillsynen över denna verksamhet skall betalas via avgift från den som är verksamhetsansvarig och Bygg- och miljönämnden skall ha en taxa för avgiften. Underlag för beslut BMN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT ( ) Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap 1 Miljöbalken samt med hänvisning till 8 kap, 3 b Kommunallagen anta bilagda taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter.

14 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 108 Dnr 2015/ Ärende från BMN - Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljönämnden har inom sitt verksamhetsområde tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. Dessa läkemedel återfinns i detaljhandel som COOP, ICA och bensinstationer med detaljhandelssortiment. Även vissa hotell och pensionat har ibland ett mindre sortiment av de vanligaste receptfria läkemedlen som Alvedon och Ipren. Tillsynen över denna verksamhet skall betalas via avgift från den som är verksamhetsansvarig och Bygg- och miljönämnden skall ha en taxa för avgiften. Underlag för beslut BMN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT ( ) Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att med stöd av 27 kap 1 Miljöbalken samt med hänvisning till 8 kap, 3 b Kommunallagen anta bilagda taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.

15 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 109 Dnr 2014/ Omfördelning i 2015 års investeringsbudget Bakgrund Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde togs beslut om att föreslå Kommunstyrelsen göra följande omfördelningar i investeringsbudget Att till projekt 1383 (reservkraft kommunhuset) omfördela 500 tkr från projekt 1326 (energibesparing övriga fastigheter), 500 tkr från projekt 1356 (projekt reservvattentäkter) och 200 tkr från projekt 1341 (energisparåtgärder hyreshus). sammanlagt 1.2 mkr. Projekt reservkraft kommunhuset omfattar kvarvarande delar av de tekniska åtgärderna för inrättande av kommunal ledningsplats. Vissa av de delar som ingår i det ursprungliga projektet har redan genomförts som ombyggnad av entrén, inrättande av ledningsplats m.m. Kommunstyrelsen har i ett beslut KS beslutat genomföra projektet till en total kostnad av kronor, kommunen får av den summan 50 % i bidrag av MSB ( kronor). Kommunen har i samma beslut sagt att medel till investeringen ska avsättas i både 2014 och 2015 års investeringsbudget, rubricerad omfördelning bedöms motsvara 2015 års avsättning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta fördela om investeringsbudgeten enligt förslaget. Beredande tjänsteman Rolf Ivansen Chef Samhällbyggnadsförvaltningen

16 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 110 Dnr 2014/ Investeringsmedel för bredband Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att bevilja extra investeringsmedel för bredband, detta skrevs även in i Ekonomistyrningspolicyn. Då alla investeringarna inte genomfördes under 2014 utan dragit över till 2015 behövs ett beslut om att få kontera detta på 2015 år istället. Det som återstår är Hyreshus: :- Eventuellt 100 privatanslutningar: :- Total investering i Stadsnät: :- Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att investeringarna för 2014 genomförs 2015 Beredande tjänsteman Paul Eriksson Bredbandssamordnare

17 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 111 Bredbandskanalisation Bispgården - Lien Bakgrund Ragunda Kommun har fått beviljat kanalisationsstöd för byggandet av kanalisation mellan Bispgården och Lien. Syftet med kanalisationen är att möta Lien-Pålgårds fiberförening. Stödet skall redovisas varför investeringen måste ske under Kanalisationsstödet omfattar enbart byggandet av kanalisation och material för densamma, inte fiber eller fiberarbete. Den beräknade kostanden för kanalisationen är :- varvid 50% ges i bidrag, alltså egen investering med :- För fiber och fiberarbete tillkommer en kostnad om :-. Denna del kan utföras 2016, till en något dyrare kostnad. Förslag till beslut Alt 1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att investera i kanalisation inklusive fiber och fiberarbete 2015 Alt 2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att investera i kanalisation 2015 samt fiber och fiberarbete 2016 Beredande tjänsteman Paul Eriksson Bredbandssamordnare

18 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 112 Dnr 2015/ Beslut gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter I arbetsmiljölagen finns regler för arbetsgivaren och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att inom organisationen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetet ska ingå som en naturlig del av den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Ytterst ansvarig för arbetsmiljön är politiker i fullmäktige, men på grund av praktiska skäl är det därför nödvändigt att fördela arbetsmiljöuppgifterna så långt ut i organisationen som möjligt. En sådan fördelning av arbetsmiljöuppgifter har nu arbetats fram och är behandlad i ledningsgrupp samt Central samverkansgrupp, MBL Underlag till beslut Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf Förslag till beslut Förslå Kommunfullmäktige att anta bifogat dokument gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Beredande tjänsteman Ann-Marie Åsander Amrén Personalchef

19 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 113 Dnr 2015/ Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Jämtland Bakgrund Enligt ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund ska förbundet redovisa delårsrapporter per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara medlemskommunerna tillhanda cirka 20 maj och cirka 20 september. Delårsrapporten innehåller förutom ekonomisk redovisning en redogörelse för verksamhet och personal. Positivt utfall per april men prognosen för helåret är ett nollresultat. Underlag för beslut Delårsrapp daterad Förslag till beslut Godkänna delårsbokslut. Föreslå Kommunfullmäktige fastställa delårsbokslut.

20 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 114 Dnr 2015/ Nytt konsortialavtal samt nya ägardirektiv Jämtlands räddningstjänstförbund Bakgrund Det har upprättats ett nytt konsortialavtal för Jämtlands räddningstjänstförbund. Avtalet ersätter tidigare konsortialavtal mellan Berg, Bräcke Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersunds kommuner och skrivs om med anledning av JR ska utökas till sju medlemskommuner, med Härjedalen som den sjunde medlemmen. Kommunerna är överens om att utfärda gemensamma medlems- /ägardirektiv för förbundet som direktiv för förbundets budget- och verksamhetsplanering. För beslut om medlems-/ägardirektiv nominerar kommunerna en ägarstämma bestående av en ledamot från varje kommun. Varje kommun representerar ett röstetal som motsvarar kommunens andel av antalet ledamöter i direktionen. För fastställande av medlems-/ägardirektiv krävs kvalificerad majoritet med 75 %. Senast den 30 juni året före respektive budgetår skall kommunerna besluta om ägardirektiv. Ägarsamråd sker den 29 maj där handlingarna ska fastställas. Eventuella ändringar skickas ut snarats möjligt. Underlag för beslut Konsortieavtal Jämtlands räddningstjänstförbund reviderat Utkast ägardirektiv 2016 Jämtlands räddningstjänstförbund Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Godkänna det nya konsortialavtalet för Jämtlands räddningstjänstförbund Godkänna utkastet till ägardirektiv 2016 för Jämtlands räddningstjänstförbund Beredande tjänsteman Tommy Lundkvist T.F Kommunchef

21 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 115 Dnr 2015/ Förslag på ägardirektiv samt konsortialavtal Jämtlands Gymnasieförbund 2016 Bakgrund Kommunerna är överens om att utfärda gemensamma medlems- /ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund som direktiv för förbundets budget- och verksamhetsplanering. För beslut om medlems-/ägardirektiv nominerar kommunerna en ägarstämma bestående av en ledamot från varje kommun. Varje kommun representerar ett röstetal som motsvarar kommunens andel av antalet ledamöter i direktionen. För fastställande av medlems-/ägardirektiv krävs kvalificerad majoritet med 75 %. Senast den 30 juni året före respektive budgetår skall kommunerna besluta om ägardirektiv. Ägarsamråd sker den 29 maj där handlingarna ska fastställas. Eventuella ändringar skickas ut snarats möjligt. Underlag för beslut Utkast ägardirektiv 2016 Jämtlands Gymnasieförbund Utkast konsortialavtal 2016 Jämtlands Gymnasieförbund Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige Godkänna det nya konsortialavtalet för Jämtlands Gymnasieförbund Godkänna utkastet till ägardirektiv 2016 för Jämtlands Gymnasieförbund Beredande tjänsteman Tommy Lundkvist T.F Kommunchef

22 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 116 Dnr 2015/ Bring your own device för elever I läroplanen från 2011 ställs krav på digital teknik i undervisningen. För att elever ska få en tidsenlig utbildning krävs därför tillgång till datorer eller surfplattor. Inom Ragunda kommun har all IT-satsning bekostats av ordinarie läromedelsbudget, vilket lett till att det idag är oerhörd ojämn och i många fall låg status på IT hårdvaran i skolorna. Att hantera hårdvara, speciellt om den är föråldrad, kräver mycket insatser av kommunens ITavdelning. Många av skolans elever har idag i hemmet tillgång till en egen surfplatta eller laptop, som i de flesta fall håller en högre standard än den de får tillgång till på skolan. Dessutom finns ofta individuella preferenser kring operativsystem och modeller Det mesta av skolans IT-användning går idag att skötas via sk molntjänster, vilket innebär att det enda som behövs är en internetuppkoppling. Skollagens 10 kapitlet 10 anger att Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning Detta gör att det inte är oproblematisk att be elever ta med sig sin egen digitala enhet. Om det däremot skulle erbjudas 50 kr/månad (500 kr/läsår) om eleven själv tillhandahåller sin digitala enhet, täcks en eventuell extraförsäkring alternativt slitagekostnad för att nyttja en redan inköpt och dessutom för eleven känd enhet. Det finns kommuner som erbjuder elever att ta med sig egna enheter till skolan utan att få ersättning för det, men det går inte i de fallen att kräva att enheten är med, vilket försvårar för pedagogernas planering. För de elever som inte vill eller har möjlighet att ta med sig en egen enhet ska det finnas tillgång till detta på skolan med samma minsta tekniska minimikrav som ställs på en egen medtagen enhet. Dessa enheter kommer också att kunna användas när skolan ska utbilda i speciella program eller på speciella enheter. En enhet som skolan köper in kostar idag ca 4000 kr och har funktionell livslängd på ca 3-4 år, men får gå betydligt längre. Till detta kommer en massa IT-teknisk tid. Beräknade positiva effekter Digital undervisning kommer underlättas, vilket skapar bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse.

23 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Elever får jobba med de enheter de är vana och bekväma med De hushåll som tidigare inte haft råd att skaffa egen utrustning får nu ett bidrag att göra detta. Miljömässigt positivt att använda befintliga enheter mer istället för att köpa in dubbla uppsättningar Mindre behov av IT-service i kommunens regi Riskerade negativa effekter Familjers olikartade ekonomiska förutsättningar kan skapa statustänk Läraren måste planera lektioner utifrån olika enheter och operativsystem Administration med betalning till elever/vårdnadshavare ökar Underlag för beslut https://sites.google.com/a/utb.nacka.se/laerverktyg-inom-nackas-kommunalaskolor/home Förslag till beslut 1. Erbjuda de elever som vill och kan ta med sig en egen enhet, med av skolan förutbestämda tekniska minimikrav 500 kr/läsår för att nyttja den i skolan. Beredande tjänsteman Tomas Blom Chef Barn- och Utbildningsförvaltningen

24 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 117 Dnr 2015/ Policy IT stöd för politiker i Ragunda kommuns styrelse och nämnder. Till följd av ny politiskorganisation ska policyn uppdateras. Som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, övriga nämnder och Sociala utskottet har du rätt att låna en läsplatta Ändras till Som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, övriga nämnder och utskott har du rätt att låna en läsplatta Förslag till beslut Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa förändringen i policyn enligt ovan. Beredande tjänsteman Anna Forsberg Kommunsekreterare

25 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 118 Dnr 2015/ Ändrade parkeringsavgifter för personal Parkering med motorvärmare för personal i Ragunda kommun har fram till kostat 100 kr/månad. I budget 2015 beslutades att höja avgiften till 185 kr/månad för att det ska stämma överens med vad boende i Ragunda hyreshus betalar, vilket är det gällande marknadspriset i Ragunda. På detta sätt skulle dels budgeten förstärkas, men det skulle även säkerställas att inget förmånsvärde på mellanskillnaden skulle behövas tas upp till taxering. Reaktionerna på den kraftiga avgiftshöjningen har dock blivit att ca 40 personer redan har sagt upp sina motorvärmarplatser och massiva protester och missnöje med personal som är tvungen att ha bil för att komma till och från jobbet. De flesta av de personer som sagt upp platser kommer även i framtiden behöva använda sin bil, och blir på så sätt hänvisade till de begränsade antal fria platser utan motorvärmarstolpar, vilket kan komma att skapa oordning. Ett alternativt förslag som kommit fram är att erbjuda motorvärmarstolpe under de kalla månaderna (oktober april) för 230 kr i månaden och att strömmen slås av maj september och platsen då är fri. På så sätt uppstår ingen förmånsbeskattning och den genomsnittliga kostnaden blir ca 135 kr/månad I samband med tecknande av motorvärmarplats utges ett parkeringsbevis som kan användas på den egna platsen samt på de platser som inte är uthyrda, vilket underlättar för den personal som arbetar på fler ställen i kommunen. Dessutom föreslås att kommunen beslutar att införa parkeringsböter till de som olovligen utnyttjar motorvärmarstolpar Förslag till beslut 1. Erbjuda kommunanställda motorvärmarplatser för 230 kr under perioden oktober april. 2. Införa parkeringsböter på 500 kr/dygn om någon står på motorvärmarplats utan tillstånd Beredande tjänsteman Tommy Lundkvist Tf Kommunchef

26 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 119 Bevakningslista Kommunstyrelsen har att göra ändringar i bevakningslistan. Bilaga.

27 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 120 Anmälan av delegationsbeslut. Su Su Su Vård och omsorg nr (april) Serveringstillstånd nr 1-2 (2015) Barn och utbildning - Förskola nr 1-26 (2015) - Fritidshem nr 1-14 (2015) - Grundskola/särskola nr 1-5 (2015)

28 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen Ks 121 Meddelanden. BMN Yttrande angående åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt BMN Internkontrollplan för Bygg- och miljönämnden BMN Ragunda kommun föreläggs med stöd av bestämmelserna i Miljöbalken 26 kap. 9, 22 att vidta följande åtgärder vid reningsverket i Hammarstrand. Senast 5 augusti lämna in en redovisning hur problemen med bräddningar och efterföljande störningar i reningsverkets biosteg ska lösas. Ny rutin för digital spridning av kallelser och protokoll Fr.o.m försvinner Zonline. Kallelse och protokoll kommer hädanefter att finnas tillgänglig via kommunens hemsida. Kallelse med mötesdetaljer och ärendeförteckning skickas per mail till ledamöter och ersättare. Bilagor på hemsidan.

29 RAGUNDA KOMMUN Kommunstyrelsen BEVAKNINGSLISTA 2015 Paragraf Ärende Åtgärd Ansvar Klart Ks 57/12 Fastighetsutredning Återrapportering Kommunchef sept - 15 Ks 19/10 Skötsel av kommunens grönytor Beredning Teknisk chef sept - 15 Ks 32/02 Systematisk kval. Arb. Skolan Redovisning Barn- och utbildningschef sept-15 Uppföljning Fastighetspolicyn Kommunchef sept - 15 Ks 130/13 Konsekvensanalys av införandet av Utvärdering och Analys Barn och utbildningschef nov-15 fyradagarsvecka i åk. 1 Ks 7/14 Avgifter och taxor Vård o Omsorg samt Årlig uppföljning mars 16 Kostenheten Ks 8/14 Riktlinjer, rutiner, nivå Hemvårdsbidrag Årlig uppföljning mars 16 Ks 59/14 Medborgarförslag Skolmat/pedagogisk Beredning Kommunchef sept-15 lunch för lärare Ks 118/14 Medborgarförslag Arbetsgrupp för Beredning Kommunchef sept-15 Sporthall/Allaktivitetshus. Ks 168/14 Motion - Skolpeng för utemiljön på våra Beredning Tekniska sept-15 skolor Ks 58/15 Internkontroll plan Årlig uppföljning Kommunchef sept -15 Ks 56/15 Revidering av alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram Beredning sept -15

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund

4 Information - Utmanande avstamp KS 2013/412 Föredragande: Johanna Östlund Datum: kl 12:00 Plats: Nämndrummet, Hova Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer