SYAB DROG- OCH ALKOHOLPOLICY MED RIKTLINJER OCH RUTINER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYAB DROG- OCH ALKOHOLPOLICY MED RIKTLINJER OCH RUTINER"

Transkript

1 1. Inledning Inom SYABS Transportgymnasium bryr vi oss om våra elever och deras framtid. Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens framgång. Vi vill därför markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från bruk av droger av alla slag. Genom vår policy vill vi inom SYABS Transportgymnasium ge våra elever ett stöd i att kunna säga nej till droger. Tidiga upptäckter av droger är angeläget och en viktig del av det förebyggande arbetet på skolan och det är viktigt att reagera och bry sig om. Skolk är många gånger en signal på risk att utveckla ett skadligt beteende och missbruk. I samverkan med socialtjänsten och i vissa fall med hemmet kan ett begynnande missbruk stoppas och eleven kan få stöd och hjälp. I arbetsmiljölagen betraktas skolan som en arbetsplats och lyder under samma regler som på andra arbetsplatser. Det är därför inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller har kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller alkohol på skoltid. 2. Definition Utifrån gällande lagar avses som droger: alkohol, tobak, narkotika, läkemedel och andra preparat som tas i berusningssyfte, medel som används vid sniffning/boffning samt dopningsmedel. Med droger menas här narkotiska preparat som cannabis, amfetamin, ecstasy, anabola steroider och heroin, men även andra preparat som används för berusningssyfte. Hangarvägen 21 1

2 3. Mål Hälsoperspektivet genomsyrar hela verksamheten där friskfaktorerna står i fokus. SYABS Transportgymnasium är en drogfri miljö och Policyn med dess riktlinjer och rutiner är ett stöd för att främja hälsa samt förebygga tillbud, olyckor och förhindra missbruk. SYABS Transportgymnasium motverkar och förhindrar nyrekrytering av elever till drogmissbruk. Elever, personal och anhöriga aktualiseras denna drogpolicy med riktlinjer och rutiner och görs känd vid minst varje läsårsstart. SYAB Transportgymnasium har ett brett kontaktnät och samverkar med övriga aktörer och myndigheter i samhället. 4. Lagstiftning som styr arbetet mot droger Skollagen 1kap. 4 Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Hangarvägen 21 2

3 Tobakslagen 2 Rökning är förbuden Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för skolverksamhet eller annan verksamhet för ungdomar samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid skolan. Samma även för snus, tuggtobak, e-cigaretter. Narkotikastrafflagen Det är straffbart att anskaffa, förvara, använda samt bjuda ut narkotika till försäljning. Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 1 som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. FN:s barnkonvention Skolan är skyldig att skydda barn och ungdomar från droger. Arbetsmiljölagen Föreskriver att skolan ska ha en bra arbetsmiljö och är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall bl orsakat av alkohol och narkotika. Socialtjänstlagen Skolan har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om en elev använder eller misstänks använda narkotika eller missbruka andra droger. Anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen. Dopinglagen All befattning med anabola steroider är förbjuden. Skollagen med läroplan för gymnasieskolan 2.6 Rektors ansvar har ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om risker med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Hangarvägen 21 3

4 Trafikförfattningarna 5. Regler på SYAB Tobak Rökning är förbjuden i, och i anslutning till, våra lokaler och i verksamhet som sker i vår regi. Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för skolverksamhet eller annan verksamhet för ungdomar samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid skolan. Samma även för snus, tuggtobak, e-cigaretter. Alkohol Det är förbjudet att förvara och förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkade inom våra utbildningars geografiska område eller i verksamheter som sker i vår regi. Sniffning/Boffning All hantering och bruk av preparat avseende sniffning/boffning är förbjuden och klassas som missbruk. Narkotika All hantering och bruk av narkotika är förbjuden. Allt bruk av narkotika, dopingmedel och icke ordinerade medicinska preparat samt andra ej narkotikaklassade kemiska substanser är missbruk. Förebyggande arbete Det förebyggande arbetet skall innehålla information om SYABs regler och riktlinjer, föreläsningar, information i samverkan med skola, föräldrar, socialtjänst, landsting och polis. Det förebyggande arbetet ska sträva efter en ökad samhällsmedverkan och medvetenhet om drogvanor. Skolan informerar varje terminsstart och i kurserna alla elever och vårdnadshavare vid föräldramöten om skolans alkohol- och drogpolicy samt rutiner kring dessa, både muntligt och skriftligt. Hangarvägen 21 4

5 Samtidigt informeras om att elevskåpen är skolans egendom som eleverna disponerar för förvaring av läromedel och personliga saker. Vid misstanke om att droger förvaras i skolan kan skolan utan förvarning öppna och gå igenom elevskåpen. Främjande arbete Ett främjande arbete ska alltid finnas för att skapa goda relationer med elever, föräldrar och samarbetspartners. Det ska ge förutsättningar för god dialog och ökad självkänsla. Ett bra bemötande bidrar till trygghet och gemenskap, ger goda förutsättningar för den enskilde att säga nej och avstå från droger. Hög närvaro, goda kamratrelationer och möjlighet till anhörigstöd är viktiga skyddsfaktorer. En väl implementerad drogpolicy ökar förutsättningarna. 7. Handlingsplan - ÅTGÄRDER Alkoholmissbruk/Sniffning/Boffning/Dopning Om personal under dagtid påträffar en påverkad elev ska ansvarig mentor och rektor omgående kontaktas. Eleven avvisas resten av dagen och i de fall eleven är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Uppföljning beslutas i samråd mellan rektor, mentor och elevhälsopersonal. Rektor anmäler ärendet enligt Socialtjänstlagen, kapitel 14:1. Om eleven är över 18 år bör insatser göras för att motivera till kontakt med anhöriga. Om personal får signaler om eller misstänker att omyndig elev varit alkoholpåverkad informeras ansvarig mentor som i sin tur tar upp ärendet med rektor och elevhälsopersonal, om det inte anses obehövligt. Vidare åtgärder beslutas i samråd mellan rektor, mentor och elevhälsopersonal Misstanke om missbruk Misstanke om missbruk kan baseras på att en personal får information av en annan elev eller att personal genom egna iakttagelser fått misstankar. Ofta kan det handla om en känsla av att det inte står rätt till med en elev, men att man inte har konkreta bevis. I detta läge bör kontakt tas med rektor och elevhälsopersonal för samtal. Därefter tas beslut om fortsatta åtgärder. Om eleven verkar uppenbart påverkad av något ska personalen omedelbart ta kontakt med rektor eller elevhälsopersonal för att ta beslut i situationen. Om det finns anledning att drogtesta en elev är det viktigt att rektor eller mentor i ett samtal förklarar för eleven vad som orsakar misstanken om drogpåverkan. Eleven informeras om att rektor och även mentor vid behov får information om testresultatet. Rektor ansvarar för att Hangarvägen 21 5

6 vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år. Om eleven är över 18 år bör insatser göras för att motivera till kontakt med anhöriga. Anmälan till socialtjänst görs i första hand av rektor men all personal har anmälningsplikt och ansvar för att uppmärksamma problem. Anmälan bör vara skriftlig. Anmälan innebär att vår personal står för sin oro att eleven far illa, men det är socialtjänstens uppgift att utreda, bedöma elevens situation och behov. Polisen kontaktas och informeras. Drogtest Drogtester genomförs på Alkohol- och drogmottagningen, Kalmar Kommun. Rektor ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas i de fall eleven är under 18 år. Rektor ansvarar för vidare planering. Det går inte att tvinga någon till provtagning. Endast polisen har sådana befogenheter och då endast i mycket speciella fall. Positivt utfall av drogtest Rektor, i samråd med skolsköterska/kurator, bedömer om ytterligare laboratorieanalys behövs för säkerställande av resultat. Samtal hålls med eleven som även informeras om fortsatta åtgärder från skolans sida och anmälan till socialtjänsten. Polisanmälan ska göras om det handlar om försäljning, bjudning, förmedling eller innehav. Rektor eller den rektor utser informerar transportstyrelsen. Om eleven är under 18 år ansvarar rektor för att vårdnadshavare informeras om vad som framkommit och om fortsatta åtgärder från skolans sida, såsom elevhälsomöte och anmälan till socialtjänsten. Om eleven är över 18 år bör insatser göras för att motivera till kontakt med anhöriga. Rektor tar ansvar för att samordna insatser och uppföljning runt eleven enligt SYABS Ärendegång: Anmälan utredning åtgärdsprogram uppföljning. Hangarvägen 21 6

7 Negativt utfall av drogtest När eleven har lämnat det urinprov som överenskommits och resultatet är negativt ska behovet av andra åtgärder övervägas och utredas enligt SYABS Ärendegång: Anmälan utredning åtgärdsprogram uppföljning. Eleven ska ges extra uppmärksamhet. Rutin 1. Misstanke om droganvändning hos elev När någon på skolan får informationen skall denne omedelbart kontakta rektor. Rektor beslutar vem eller vilka som agerar vid kontakt med vårdnadshavare, socialtjänst och polis. Rektor är ansvarig, men kan delegera till exempelvis skolhälsovård eller mentor. För rådgivning gällande oro för elev kan socialtjänsten kontaktas, även anonymt. Alkohol- och drogmottagningen Kalmar, Tel vxl: Samtal med elev Rektor eller den som rektor bestämmer, kallar eleven till samtal. 3. Kontakt med vårdnadshavare och socialtjänst Omyndig elev Samtal med vårdnadshavare angående oro. Erbjudande om drogtest lämnas. Tillstånd från vårdnadshavare krävs där eleven är under 18 år. Myndig elev Om eleven ger sitt medgivande, kontaktas vårdnadshavare. Erbjudande om drogtest lämnas. Medgivandet skall vara skriftligt; se medgivandeblankett Vid uppenbart påverkad elev eller vid misstanke om narkotikainnehav på skolan kontaktas alltid polis. Skolan kontaktar även polis för att ge polisen information om var och när narkotika misstänks finnas i området. Om kontakt/samarbete med elev/vårdnadshavare ej kan upprättas överlämnas ärendet helt till socialtjänsten. Vid tydlig misstanke om missbruk gör skolan anmälan om misstankarna till socialtjänsten om eleven är under 18 år. Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 kap 1 Hangarvägen 21 7

8 gäller varje enskild anställd. Rektor/biträdande rektor har det yttersta ansvaret för att anmälan görs. Om socialtjänsten inledningsvis vid mötet ber om vårdnadshavares (elev under 18 år) och elevens medgivande till återkoppling och samarbete mellan myndigheter kan arbetet underlättas, t e x mellan skola och socialtjänst. Om vårdnadshavare inte ger sitt medgivande till att provresultat meddelas skolan ansvarar socialtjänsten för de insatser som krävs utöver skolans ansvar. 4. Drogtester Drogtester genomförs på Alkohol- och drogmottagningen, Kalmar kommun alternativt hos skolhälsan. Rutiner vid konstatderad droganvändning 5. Nytt möte åtgärder och handlingsplan Vid konstaterad droganvändning ska skolan utreda elevens studiesituation och vid behov upprätta en åtgärdsplan. Rektor utser ansvarig samordnare för det enskilda ärendet och för planering för eleven. Avstängning Droganvändning är inte tillräcklig grund för avstängning utan det är omständigheterna kring det som är avgörande. En grund för avstängning är elever som i utbildningen ska hantera maskiner och eller fordon och där det kan uppstå farliga situationer. Skadlig inverkan på andra elever kan också vara ett skäl. Huvudmannen beslutar avstängning enligt (Skollagen 5 kap). Rektors kan besluta om omedelbar avstängning upp till 1 vecka till dess huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än 1 vecka. Huvudmannens beslut om av stängning kan uppgå till återstoden av pågående kalenderhalvår och tre ytterligare kalenderhalvår. Utredningen ska innehålla en plan för återgång i studier och beskriva möjligheter till studier under eventuell avstängning där syftet är att eleven ska hållas kvar i sitt strukturerade sammanhang. En individuell planering beträffande insatsernas Hangarvägen 21 8

9 omfattning, tidsbestämd och med tydlig ansvarsfördelning ska upprättas. Alla händelser dokumenteras och lämnas vidare till rektor som bevarar dokumentationen i elevvårdsakten. Polisen informeras samt till transportstyrelsen. Provsvar kommer att skickas till transportstyrelsen. 6. Uppföljning Kontinuerlig uppföljning av insatser ska ske varje vecka. Rektor beslutar om vem eller vilka som genomför uppföljningen (mentor, skolsköterska eller kurator). Uppföljning och utvärdering där alla inblandade parter deltar ska göras inom 3 månader efter det att eleven återgått till vanlig skolgång. Tecken som kan tyda på missbruk Viktiga tecken som skolan ska uppmärksamma är om eleven har låg närvaro, visar beteendeförändringar, onormal trötthet, byter kamrater och inte vårdar sin hälsa. Att tidigt upptäcka narkotikamissbruk är svårt, tecknen är till en början vaga och missbrukaren döljer eller bagatelliserar sitt drogintag. Det är viktigt att vuxna reagerar och agerar vid oro. Kalmar kommun Olika insatser för olika behov Konsumtion av olika droger innebär både fysiska och psykiska risker. Alkoholkulturen finns runt omkring oss, och många av oss använder alkohol. Det finns tydliga gränser för vad som är beroende och missbruk, men övergången mellan bruk och missbruk är successiv. Var tionde person här i landet har problem med alkohol eller droger. Riskbruk är att man dricker ofta och mycket, eller intensivt. Dricker du regelbundet mer än 14 glas vin (eller motsvarande) per vecka som man och mer än 8 glas vin som kvinna, eller dricker du dig berusad två gånger i månaden eller oftare. Då har du riskabla alkoholvanor. Ett Missbruk är ett skadligt bruk av alkohol eller droger, som kan innebära många nackdelar och risker, både socialt, hälsomässigt, i trafik, i arbete eller som problem med polis eller andra myndigheter. Hangarvägen 21 9

10 Beroende kan innebära, att du ökar din tolerans, har abstinens, mycket tid går åt till att tänka på och försöka få tag i alkohol eller droger. Att förändra sitt levnadssätt är en stor omställning som kräver uthållighet. Riskbruk, Missbruk och Beroende kan man antingen bryta på egen hand, med hjälp av familj och vänner, eller få stöd genom olika insatser. Kalmar kommun erbjuder olika sociala stödinsatser för personer med missbruksproblem. Stödinsatserna är gratis. De allra flesta verksamheter kan du kontakta själv genom besök, telefon eller e-post. Mottagningsenheten Barn och vuxen Skeppsbrogatan 55, plan 2 Postadress: Socialförvaltningen, Box 834, Kalmar Tel: Fax: E-post: Bra länkar: Hangarvägen 21 10

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund

Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2008-02-11 4 Inledning I 2007 års skolundersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) uppgav var tionde elev i gymnasiets årskurs 2 att skolarbetet

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Policy avseende alkohol, droger och tobak

Policy avseende alkohol, droger och tobak Datum Kommunstyrelseförvaltningen 2007-12-17 1(11) Sida Policy avseende alkohol, droger och tobak Denna policy har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro -

INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro - INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro - Drogmissbruk - Funktionsnedsättning - Sexuella övergrepp -

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobak.

Policy och handlingsplan för tobak. 1 Policy och handlingsplan för tobak. Policyns riktlinjer Det är enligt lag förbjudet att sälja tobak till ungdomar under 18 år. Rökning är förbjudet för alla ungdomar och alla vuxna på skolområdet. Personalen

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller barn - barn, barn - personal och personal barn samt personal personal. s likabehandlingsplan 2009/10 1 s likabehandlingsplan.

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 2 juni 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-25 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 2 juni, kl 08.00 Tema Familjerådgivningen,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN Fastställt av personalutskottet 1993-12-16 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Reviderad september 2014 RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKANSPOLICY 1 2 RIKTLINJER FÖR

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer