INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM

2 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (publ). Med DAHL och Bolaget avses DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (publ) org.nr Styrelsen för DAHL har ansökt om listning på Aktietorget. Målsättningen är bolagets aktier ska upptas till handel vid AktieTorget under augusti månad Handelsposten omfattar en (1) aktie. AktieTorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd för värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. AktieTorget står därmed under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Handel i bolagets aktier kan följas på internetadressen samt hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare IM, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åliggerenvar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Informationsmemorandumet och erbjudandet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Hongkong och Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta IM och på erbjudandet enligt detsamma. Tvist rörande Nyemissionen enligt Informationsmemorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras med tillämpning av svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Tvist rörande erbjudandet enligt detta IM skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till DAHL är Eminova Fondkommission AB som bistått Bolaget vid upprättandet av Informationsmemorandumet. Eminova äger idag inga aktier i Bolaget. Informationen i detta IM är såvitt Eminova vet uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild av erbjudandet. All information från tredje man har så vitt Bolaget vet återgivits korrekt och inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Uttalanden om framtiden och marknaden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Memorandumet innehåller marknadsinformation, däribland information om storleken på marknader där DAHL avser att vara verksamt. Informationen har inhämtats från olika källor och DAHL ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Styrelsens försäkran Memorandumet har upprättats av styrelsen för DAHL med anledning av nyemission och upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för DAHL är ansvarig för den information som lämnas i detta Memorandum. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerhetsställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Undantag från prospektskyldighet Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandum avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen Lag om handel med finansiella instrument- Undantag avseende erbjudandet till allmänheten. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrument understiger 2,5 Milj Euro under en tolvmånadersperiod. Bolagets revisor har inte granskat information som lämnas i föreliggande memorandum. Stockholm den 27 maj 2013 DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (publ) Styrelsen

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 8 VD HAR ORDET 9 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 10 DAHLS VERKSAMHET OCH PRODUKTER 12 PATENT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 18 BOLAGSTYRNING, STYRELSE OCH REVISORER 19 FINANSIELL ÖVERSIKT 21 BOLAGETS AKTIE 25 INFORMATION OM DE AKTIER SOM ERBJUDS 27 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 28 RISKFAKTORER 29 BOLAGSORDNING 31 SKATTEFRÅGOR 32 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie Teckningstid: 10 juni 24 juni 2013 Emissionsbelopp: Bolagsvärde (pre money) Teckningspost: Upp till SEK 43,2 Msek aktier (därefter i jämna 2000-tal) Utspädning ca 23 % Övertilldelningsoption: Ytterligare aktier motsvarande 8 Msek kan komma att emitteras. Total utspädning kommer då uppgå till ca 33 % 1

4 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av informationen i Memorandumet. Varje beslut att investera i DAHL skall därför baseras på en bedömning av Memorandumet i dess helhet, och således inte enbart på denna sammanfattning. Potentiella investerare bör uppmärksamma att personer får göras ansvariga för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av sammanfattningen, endast om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Memorandumet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Memorandumet kan bli tvungen att bekosta en översättning av detsamma. Introduktion Robin Dahl, en av grundarna av Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ), har sedan början av 2000-talet varit involverad i olika utvecklingsprojekt relaterade till mobiltelefonindustrin. Under några år i USA kom han i kontakt med flera inflytelserika företag verksamma inom telekomindustrin, bl.a. fick han mycket goda kontakter inom Texas Instruments, vilket i sin tur ledde till att han blev introducerad för ledande kinesiska tillverkare av mobiltelefoner. DAHL är sannolikt det enda företaget som lyckats få en av världens största tillverkare av mobiltelefoner, att på ren spekulation utveckla Smartphones och surfplattor för DAHLs räkning. DAHL etablerades på grundval av denna relation som också är central i DAHLS strategi vad gäller utveckling, tillverkning, logistik och leverans till kund. Allt detta hanteras av DAHLs partner. DAHL svarar endast för design, viss utveckling och försäljning. Med en stark och välkänd partner i ryggen som garanterar kvalitet och leverans, kommer produkternas funktioner i första hand. DAHL har en liten och mycket kostnadseffektiv organisation. Genom samarbetet kan man erbjuda telefoner och surfplattor som mer än väl står sig konkurrens med världens övriga tillverkare och detta till ett väsentligen attraktivare pris. I en växande marknad som på senare år dominerats av Samsung och Apple finns utrymme för alternativ. DAHLs partner har identifierat detta vilket också är huvudskälet till samarbetet med DAHL. DAHL är svenskt och passar väl in i tillverkarens målbild av en framgångsrik lansering av ett nytt varumärke inom segmentet. Samarbetsmodellen består i att tillverkaren fördelar sin utvecklingskostnad på enheterna. När denna är återhämtad uppstår en ren vinst i produktion för tillverkaren, vilket också är dennes ekonomiska incitament i samarbetet. Utvecklingen har lett fram till fyra egendesignade Smartphones samt tre surfplattor, alla baserade på Android. Av telefonerna är två varianter i premiumsegmentet varav en variant redan producerats i ca exemplar samt två enklare modeller som inom några månader är i klara för sluttester och därefter serieproduktion. Surfplattorna är även dessa färdigutvecklade och är inom kort klara för sluttester och serietillverkning. Bolaget har övervunnit alla tekniska problem och har ingått produktionsavtal med en av världens största och ledande tillverkare av mobiltelefoner. DAHLs produkter har alla nödvändiga certifikat såsom CE för EU, FCC för USA, CCC för Kina, Rohs vilket är ett globalt certifikat avseende strålning, GSM från Google för att använda Android samt UL vilket är ett globalt miljöcertifikat för batterier. Genom unika samarbeten har DAHL, med en i sammanhanget mycket begränsad budget lyckats utveckla konkurrenskraftiga och marknadsfärdiga produkter. Utöver utvecklingsarbetet som bedrivits och bekostats av DAHLs partner, har ett totalt belopp om 13,5 MSEK investerats i bolaget. Av detta har grundarna Sören Alm och Robin Dahl investerat 10, 5 MSEK och investerare inkommit med 3 MSEK. Parallellt med utvecklingen har ett omfattande marknadsföringsarbete pågått. Bolaget har idag kontakter med ett stort antal potentiella kunder, bl.a. i Kina, Australien, Turkiet, Ryssland, USA, Mellanöstern, Indien, Afrika och Sydamerika. Bolaget och affärsidén DAHLs affärsidé är inte att i första hand konkurrera direkt på konsumentmarknaden. Bolaget menar att marknaden i en snar framtid kommer att se annorlunda ut. Mobiltelefonerna kommer att fyllas med allt 2

5 fler tjänster varav många kommer att vara betaltjänster. Detta i sin tur kommer att leda till dels att ett starkare behov av att kunna skilja på privata och företagsmässiga inköp kommer att uppstå, dels att nya aktörer kommer att vilja vara med i marknaden för telefoner. Dessa nya aktörer behöver inte vara rena tillverkare utan kan vara andra intressenter inom just betalförmedling, exempelvis kan det finnas stort intresse hos utgivare av betal- och kreditkort att ha möjlighet att branda en egen telefon för sina kunder. Bolaget menar att företag och skatteverk inte i längden kommer att acceptera att anställda gör allt fler inköp som är av privat karaktär men som hamnar på företagets mobilräkningar. Det finns därför ett starkt behov av att kunna skilja privata och företagsmässiga kostnader. DAHL har löst detta genom att helt enkelt utrusta telefonen med två SIM-kort. Genom en enkel knapptryckning växlar användaren mellan vilket kort som skall användas och räkningen kommer automatiskt att vara uppdelad på en privat och en företagsmässig del, något som inte minst kommer att glädja enormt många ekonomiavdelningar på företag. Motiv Bolaget genomför föreliggande emission i egenskap av; att utveckla markandsförings- och säljorganisationen. att tillföra Bolaget kapital för att färdigställa samtliga produkter och utveckla verksamheten ytterligare. att kunna genomföra en global lansering av Bolagets kompletta produktportfölj. Vid en expansion i ett tillverknings- och handelsföretag, liksom i många andra branscher binds det kapital i nödvändigt handelslager och kundfordringar. Det är Bolagets uppfattning att kapitalbindningen kommer att minska framgent, men att det nu är viktigt att kunna leverera de order Bolaget har. I dagsläget finns inte detta kapital inom Bolaget. Genom kapitalanskaffningen säkerställs kapital vilket innebär att Bolaget kan öka sin försäljning och ta fortsatta order. Verksamhet DAHL Mobile bedriver utvecklingsverksamhet avseende mobiltelefoner och surfplattor. Utvecklingen har lett fram till fyra egendesignade mobiltelefoner samt tre läsplatta. Av telefonerna är två i premiumsegmentet och varav en klar för tillverkning och två av enklare modell som i skrivandet stund finns i form av en prototyp. Läsplattorna är också färdigutvecklad men vissa ändringar skall göras innan produkten är klar för serietillverkning. Bolaget målsättning är att bolagets produkter skall kunna konkurrera med de bästa på marknaden och man arbetar utan kompromisser för att uppnå detta mål. Utvecklingen sker i nära samarbete med en av de ledande kinesiska tillverkarna av mobiltelefoner. Bolaget har övervunnit alla tekniska problem och för den framtida serietillverkningen finns tillverkningsavtal med en av världens största och ledande tillverkare av mobiltelefoner. Strategier Bolagets strategi är att sälja in produkterna i återförsäljarledet till goda marginaler för såväl återförsäljare som för DAHL. Det är en återkommande problematik bland återförsäljarna att marginalerna på de populäraste smarta mobiltelefonerna är mycket låga. Ofta utgörs hela återförsäljarens förtjänst av provisioner från operatörerna och från olika typer av försäkringar i kombination med försäljning av tillbehör. Genom att tillförsäkra återförsäljarna en förtjänst per enhet som överstiger vad övriga varumärken har att erbjuda, skapas ett mycket stort incitament att erbjuda kunderna DAHLs produkter framför en likvärdig vara från en konkurrerande tillverkare. Här skapas en betydande konkurrensfördel för DAHL. Bolaget strategi är därtill att binda minsta möjliga kapital i lager. När DAHL får en order från en återförsäljare, läggs samtidigt en order hos Bolagets kinesiska tillverkare. 30 % av ordervärdet betalas av kunden vid ordertillfället och resterande vid leverans. På samma sätt betalar DAHL tillverkaren. Det vill säga att DAHL använder kundens initiala 30 % för att betala tillverkarens startkostnad på 30 %. Genom att Bolaget har lyckats förhandla fram ett sådant avtal med tillverkaren, krävs begränsat med rörelsekapital i produktion, jämfört med de större spelarna. DAHL behöver således i detta läge främst säkerställa kapital för marknadsföring, men även för att överbrygga kredittider i återförsäljarledet. I Indien är det t.ex. kutym med dagars kredittid. Vid genomförande av affärer i länder som har standardiserade kredittider är det även vitalt att ha adekvat rörelsekapital att tillgå. Utöver föreliggande nyemission har Bolaget täta diskussioner med såväl husbank som Svenska Exportkreditnämnden. I de fall affären är klar finns det goda förutsättningar att erhålla krediter från den egna banken och EKN. 3

6 MARKNADEN Under 2012 uppgick den internationella marknaden för mobiltelefoner till cirka 1,8 miljarder enheter, motsvarande ett försäljningsvärde om cirka miljarder i konsumentledet. Andelen Smartphones var förhållandevis låg, 550 miljoner men beräknas öka kraftigt, till över 1 miljard enheter Enligt Ericsson Mobility Report beräknas antalet smartphones uppgå till 4,5 miljarder inom fem år. Dominerande på marknaden i dag för Smartphones och surfplattor är Samsung och Apple. Mätt i antalet enheter totalt, även icke smarta telefoner, har Nokia fortfarande en stor marknadsandel, 14,8 % första kvartalet Mätt i lönsamhet och tillväxt är dock Samsung och Apple helt dominerande. Marknaden har historiskt sett dragits med gigantiska utvecklingskostnader, vilket effektivt stoppat alla försök från mindre aktörer att slå sig in på marknaden. Detta gäller även fortfarande i hög grad men varefter tekniken blivit etablerad har ett fåtal mindre aktörer dykt upp med en nischad produktportfölj. Genom att nyttja redan känd teknik där någon annan större aktör redan tagit utvecklingskostnaden och prissätta rätt, har man lyckats erövra marknadsandelar, så det är absolut möjligt. Vinsterna för de aktörer som lyckas komma in i marknaden är gigantiska. En marknadsandel motsvarande 1 promille, d.v.s. en tusendel av världsmarknaden skulle innebära en omsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor. Givet en sådan marknadsandel skulle vinsten kunna uppgå till omkring 5 % eller 125 miljoner före skatt. I kraft av de samarbeten DAHL åtnjuter i produktionsledet är detta absolut fullt möjligt även för DAHL. Diagrammet ovan visar utvecklingen av den totala försäljningen av mobiltelefoner per tillverkare i tusental enheter. Källa Gartner, november Diagrammet visar försäljningen av smartphones i tusental per operativsystem, kvartal jämfört med kvartal Källa Gartner. 4

7 PRODUKTER DAHL har i dagsläget en färdigutvecklad produkt vid namn InTouch 1. De övriga InTouch 2, InTouch M, InTouch L och InTab 1, InTab M samt InTab M mini, beräknas vara färdiga under Sep/Okt DAHLs InTouch 1 är en premiumtelefon med dubbla SIMkort, dubbla 8225 Qualcom processorer, Android 4.0 gränssnitt och stor pekskärm om 4,3 tum (14,4 cm). Telefonen är utrustad med en 8 megapixel kamera för fotografering och en 2 megapixel kamera för bildtelefoni, 3D ljud samt NFC (Near Field Communication). InTouch L är Bolagets Smartphone i lågprissegmentet, och planeras säljas i stora volymer i t.ex. Ryssland, Afrika, Sydamerika, Indien och Kina. Produkten beräknas ha ett slutpris till konsument om ca: 100 USD. InTab 1, InTab M samt InTab M mini är Bolagets egna surfplattor. Gemensamt för samtliga av Bolagets produkter är att de håller mycket god kvalitet och kan konkurrera mycket väl både prestandamässigt och utseendemässigt med de ledande tillverkarna på marknaden idag. Samtliga produkter tillverkas av och distribueras av Bolagets kinesiska tillverkare, som också producerar många av de ledande varumärkenas produkter. Bolagets partner sköter tillverkning, kvalitetstest och distribution. Telefonerna har svenska inslag, t.ex. är stålramen runt InTouch 1 gjord av Svensk stål. Alla produkter använder Android operativsystem och har dubbla SIM kort samt är även i övrigt utrustade med den absolut senaste tekniken. InTouch 1 InTab M InTab M mini 5

8 Framtidsutsikter Qatar, bolaget har tecknat avtal med en agent i Qatar som förbundit sig att inledningsvis köpa enheter på årsbasis, med en första leverans om 5000 enheter. Avtalet är förenat med en option avseende hela Mellanöstern till förvärv av en miljon InTouch 1, fem miljoner InTouch M och en miljon surfplattor In- Tab. Kundbasen i området uppgår till cirka 150 miljoner invånare. Sannolikt kommer dessa volymer ej att uppnås förrän om tre till fem år.australien, vår agent i Australien har lagt en första testorder som uppgår till enheter av InTouch 1 och har sökt importtillstånd av myndigheterna Turkiet, vår agent har lagt en testorder på 500 enheter av InTouch 1, som kommer att levereras inom kort. Irak, agenten i Erbil har beställt 100 enheter av In- Touch 1. Kina, (avseende Kina har letter of intent skrivits med en ledande aktör på marknaden, och försäljningen beräknas starta under sommarmånaderna målsättningen är att sälja enheter perår av InTouch 1 och enheter av InTab). Indien, avseende Indien har en distributör visat stort intresse och genomför i nuläget en marknadsanalys, Thailand, vår partner har fått 25 exemplar för utvärdering. Colombia, InTouch 1 har med mycket gott resultat testats av en operatör och förhandlingar inleds inom kort. Diskussioner har vidare inletts om försäljning av bolagets produkter i bland andra följande länder, Sverige, Ryssland, Polen, Tyskland, Spanien, Malaysia, Taiwan och USA. Hur skall DAHL lyckas på marknaden? Det är otvivelaktigt på det viset att marknaden där DAHL opererar är stenhård ur ett konkurrensmässigt perspektiv. Är det möjligt för ett mindre Svenskt företag att konkurrera med spelare som Samsung, Apple, LG och Huawei? Nyckeln är produktion, kvalitet och logistik. Förutsatt rätt samarbeten i inom dessa områden och med en fortlöpande utveckling av produkterna är detta absolut möjligt. Det är nämligen inom dessa områden som de stora kostnaderna uppstår och som traditionellt hållit små tillverkare utanför marknaden. De kända större tillverkarna satsar härtill stora pengar för att vårda och bygga sitt varumärke, vilket leder till högre priser på telefonerna. Antingen direkt om kunden friköper telefonen eller indirekt om kunden tecknar ett abonnemang och får telefonen gratis. Någon måste betala och det är alltid slutkunden. DAHLs främsta konkurrensmedel är att man kan sälja en likvärdig eller bättre telefon till ett lägre pris. I kombination med en stark partner i ryggen är detta utan tvekan ett framgångsrecept i marknaden. Det avgörande för en konsument är också att telefonens prestanda uppfyller förväntningarna och lite till Om så kommer produkten att efterfrågas av kunderna. Självklara funktioner är i dag en bra Kamera, Bluetooth, bra skärmupplösning, WiFi, stöd för Appar och en tilltalande grafik. DAHLs modeller uppfyller alla dessa förväntningar och krav. DAHL kommer att lansera sina produkter på alla de etablerade marknaderna men även på vissa utvalda tillväxtmarknader där efterfrågan är stor men där marknadens ledande aktörer ännu inte är särskilt aktiva. Kan man inte avsätta miljontals enheter per försäljningstillfälle är man i normalfallet mindre intresserade. En order på telefoner är således inte lika intressant för dessa, men för DAHL är enheter en mycket intressant order. En order i den storleken skulle innebära en intäkt för DAHL om ca MSEK beroende på produkt. Med bruttomarginaler om ca 30 % och en liten organisation, är förutsättningarna att snabbt uppnå god lönsamhet goda även vid lägre omsättningstal. Risker En investering i DAHL innebär ett risktagande, där flera faktorer påverkar eller kan komma att påverka Bolagets verksamhet. Nedan nämnda risker är endast en sammanfattning av de riskfaktorer en investerare bör ha i åtanke vid en investering i Bolaget. För att få en helhetsbild av riskerna med att investera i aktier erbjudna i detta Memorandum är det av stor vikt att alla relevanta risker som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer på sidan 25 beaktas. Utelämnande eller införande av en risk i denna sammanfattning är inte en indikation på dess betydelse. Potentiella investerare bör således noggrant överväga beskrivna riskfaktorer liksom övrig information i detta Memorandum innan beslut fattas om teckning av aktier i DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (publ). Marknadsrelaterade risker utgörs av faktorer som omvärldsekonomi, patentstrider, samt konkurrenter och deras agerande. Omvärldsekonomin speglar omvärldens generella inställning till köp av t.ex. Bolagets produkter. En försämring av den allmänna konjunkturen kan påverka investeringsviljan i Bolagets pro- 6

9 dukter. Patentstrider kan t.ex. yttra sig i temporära försäljningsförbud vilket kraftigt skulle påverkar Bolagets försäljning negativt. Konkurrenternas agerande kan inte förutspås av Bolaget. Generella prissänkningar eller förbättringar av konkurrenters produkter kan försämra Bolagets möjligheter och intäkter. Företagsspecifika risker utgörs av de risker som är förknippade med just DAHL, Bolagets relativt korta historik, planerade men i dagsläget ännu inte genomförda samarbeten, kostnader för Bolaget att kommersialisera sina projekt och investeringar, ägarkoncentration, beroende av nyckelpersoner, finansiella risker och aktiemarknadsrisker. Allt detta är faktorer som kan påverka Bolagets möjligheter att framgångsrikt sälja sina produkter och tjänster och därmed påverka Bolagets intjäningsförmåga. Misslyckas Bolaget i sina intentioner och planer och inte lyckas sälja produkter i den omfattning som man har planerat, kan Bolaget komma att sakna möjlighet att framgångsrikt generera vinster till sina aktieägare. För en komplett redogörelse av föreliggande risker, se RISKFAKTORER på sidan 28. Fakta Firmanamn: Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ). Säte: Stockholms län, Solna kommun. Land: Sverige. Organisationsnummer: Bolagsbildning: Juridisk form: Publikt aktiebolag. Lagstiftning: Svensk rätt och Aktiebolagslagen. Adress: Råsundavägen 166, SOLNA. Webb: LISTNING PÅ AKTIETORGET AktieTorget AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Syfte med listning på AktieTorget DAHL har ansökt om listning på Aktietorget. Bolagets övergripande syfte med att lista Bolagets aktie på AktieTorget är för att förbereda och skapa goda förutsättningar för expansion av verksamheten. Bolagets aktie beräknas tas upp till handel under augusti Likviditet och förutsättningar i aktien Aktiekursen kan påverkas negativt till följd av att aktier avyttras på marknaden i osedvanlig utsträckning eller till följd av förväntningar om att sådana avyttringar kommer att ske. Vidare kan begränsad likviditet i Bolagets aktie medföra ökade aktiekursfluktuationer samt svårigheter för enskilda aktieägare att avyttra större eller ojämna aktieposter. Det kan inte garanteras att Bolagets aktier alltid kan säljas till ett för innehavaren godtagbart pris. En positiv aktiekursutveckling kan inte garanteras. Utdelning Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns inga garantier för att utdelning kommer att kunna lämnas i framtiden. Detta får till följd att avkastningen på en investering i Bolaget för närvarande är helt avhängig utvecklingen av aktiekursen. Risker förknippade med erbjudandet Det finns inga garanter som har garanterat emissionen i någon utsträckning. Detta innebär att det finns risk för att emissionen inte blir fulltecknad och att Bolaget därmed tvingas att söka ytterligare kapital, med den osäkerhet som därmed föreligger, dels sammanhängande med möjligheterna att hitta ytterligare kapital, dels med till vilka villkor detta kommer att ske. Det finns heller inga garantier för att senare nyemissioner inte kan komma att behöva göras till lägre kurs än den som nu genomförs. 7

10 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten till teckning av aktier i Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) i enlighet med villkoren i detta memorandum. Den 16 maj 2013 beslutade styrelsen för Dahl Mobile, att öka Bolagets aktiekapital med högst kronor genom nyemission av högst aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst kronor. Bolaget kommer således att tillföras upp till kronor före emissionskostnader. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från kronor till högst kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från stycken till högst stycken. Den andel av bolaget som de nya ägarna tillsammans kan få uppgår därmed till högst 23 %, efter nyemissionen. Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolagsverket under juli 2013, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Vid övertecknad emission har Bolaget rätt att utnyttja en övertilldelningsoption om högst aktier vilket innebär att erbjudandet kan högst komma att utgöra nytecknade aktier. Teckningskursen är 0,80 SEK, vilket innebär att Bolaget vid fulltecknad emission samt fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs SEK före emissionskostnader. Detta Memorandum har upprättats av styrelsen för DAHL med anledning av nyemissionen. Styrelsen är ansvarig för innehållet i Memorandumet och försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelseledamöterna känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka innebörden i Memorandumet. I de fall information har hämtats från tredje man anges detta särskilt genom källhänvisning. Sådan information har återgivits korrekt och såvitt styrelsen känner till och förvissat sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Styrelsens försäkran Detta IM har upprättats av styrelsen för Dahl med anledning av nyemissionen. Styrelsen för Dahl försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta IM, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Styrelsen Solna den 27 maj 2013 DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (publ) 8

11 VD HAR ORDET När jag möter nya människor och berättar om våra produkter och vårt bolag Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ) blir reaktionen alltid densamma - är detta verkligen möjligt! När jag berättat om bakgrunden, den långa utvecklingsprocessen, om alla våra produkter och reaktionerna hos branschfolk, såsom tillverkare, partners och blivande kunder, börjar alla lyssna och tänker vad sjutton- det kan vara möjligt. När jag därefter berättar om vår samarbetspartner och att vi har alla certifikat som krävs för en global lansering och alla de möten vi genomfört i olika länder, samt framförallt det bemötande vi fått som svenskar och representanter för ett svenskt bolag och ett nytt svenskt varumärke på en marknad som tills nu helt dominerats av asiatiska och amerikanska företag, blir de flesta övertygade om vår framtida tillväxtpotential. Vi har en färdigutvecklad Smartphone InTouch 1, som är redo för marknaden och redan producerad i enheter. Vi har också fungerande ingenjörsexemplar av både InTouch L, InTab M med 9,07 skärm och In- Tab M mini med 7 skärm, och ytterligare modeller på gång. Med vår plattform och tillsammans med vår samarbetspartner inom produktion, utveckling och logistik, har vi en unik möjlighet att som svenskt varumärke och företag erövra en betydande marknadsandel på den globala marknaden för Smartphones. En marknad som för närvarande ökar explosionsartat och under 2013 förväntas uppgå till över 1 miljard sålda Smartphones, i framför allt Indien, Kina, Afrika samt Sydamerika. Enligt Ericsson Mobility Report beräknas antalet smartphones uppgå till 4,5 miljarder inom fem år. För mindre än sex år sedan hade ingen hört talas om Iphone. Sedan dess har Apple vuxit till världens 55:e största företag. Fram till hösten 2007 var Nokia mer värt än Apple. Tre år senare är Apple värt 7 gånger så mycket som Nokia. Detta visar på möjligheterna. Hur ser marknaden ut om fem år? Kommer vi att vara en av aktörerna? Jag vill mena att vi har goda chanser att lyckas ta en värdefull bit av den snabbt växande marknaden. Vi har som mål att inom två år vara ett etablerat varumärke på den globala marknaden för Smartphones och att då ha erövrat minst 1 promille av marknaden. Lyckas vi med det säljer vi omkring 1,5 miljoner enheter till ett värde av mellan 2-3 miljarder SEK beroende på modell och prisutvecklingen. Vår marknad är global och våra produkter är till 100 % internationellt standardiserade. Detta ger oändliga möjligheter. Vi för idag diskussioner med partners i Kina, Taiwan, Thailand, Malaysia, Turkiet, Mellanöstern, Indien, Australien, USA, Ryssland, Colombia, Polen, Tyskland, Spanien och Sverige. Jag och min kollega Robin har tillsammans investerat mer än 10 miljoner kronor i bolaget och i augusti månad 2013, planerar vi att lista bolaget på AktieTorget. Vår resa har bara börjat och vi hälsar dig välkommen som aktieägare i DAHL Sweden Mobile Technology AB (publ) Sören Alm VD Dahl Sweden Mobile Technology AB (Publ) 9

12 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Föreliggande emission rör aktier i Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ). Aktien har upprättats enligt svensk lagstiftning. Företrädesrätt till teckning Aktierna emitteras utan företrädesrätt för existerande aktieägare och riktas till allmänheten. Emissionskurs Teckningskursen uppgår till 0,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Antal aktier i erbjudandet Erbjudandet omfattar högst aktier, samtliga med samma rösträtt, en (1) röst per aktie och samma rätt till Bolagets vinst. Vid fullteckning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från nuvarande till aktier. Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att bli 23 %, beräknat som antalet nya aktier dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad nyemission. Övertilldelningsoption Vid överteckning kan ytterligare maximalt aktier komma att emitteras i enlighet med villkoren i emissionen. Övertilldelningsoptionen omfattar således SEK och kan utnyttjas inom 30 dagar från teckningstidens slut. Tilldelning av aktier i enlighet med övertilldelningsoptionen bestäms av styrelsen i DAHL i samråd med Eminova. Vid fulltecknad emission samt fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår utspädningen för befintliga aktieägare till 33 %. Teckningstid Teckning av aktier skall ske på nedan angivet sätt under perioden med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Betalning och leverans av aktier Betalning skall ske enligt instruktion från Eminova Fondkommission AB efter besked om tilldelning. Efter genomförd emission kommer aktierna att registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i juli 2013, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske. Några betalda tecknade aktier, s.k. BTA, kommer inte att ges ut. Teckningspost Aktier tecknas i poster om st. (8000 SEK) därefter i jämna tal (1 600 SEK) Anmälningssedel Anmälningssedel bifogas detta IM. I det fall anmälningssedel saknas kan en ny anmälningssedel rekvireras kostnadsfritt från Bolaget och/eller från Eminova Fondkommission AB. Anmälningssedel finns även för nedladdning på Bolagets hemsida, eller på Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedeln kan komma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Om en aktietecknare lämnar in fler än en (1) anmälningssedel behandlas dessa tillsammans, såsom en (1) anmälan. Anmälan för teckning av aktier är bindande. Anmälan insändes till: Eminova Fondkommission AB Box Stockholm Inscannad anmälningssedel kan mailas direkt till Anmälningssedeln måste vara Eminova tillhanda senast kl den 24 juni Anmälan är bindande Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas och i det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den senaste att registreras. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Tilldelning Det finns ingen övre gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränserna för nyemissionen. Styrelsen för DAHL beslutar om tilldelning. Vid eventuell överteckning fördelas aktierna enligt styrelsens beslut. Besked om tilldelning sänds ut per post av Eminova Fondkommission AB, till adress som angivits på anmälningssedeln. Rätt till utdelning De nya aktierna berättigar till utdelning fr.o.m. avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter den aktuella nyemissionens registrering. 10

13 Samtliga aktier har samma rätt till utdelning. Några begränsningar i rätten till utdelning finns inte. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Erhållandet av aktier När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas aktierna ut på angivet VP/depåkonto. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 31, Offentliggörande av resultat Styrelsen kommer genom pressmeddelande att offentliggöra resultatet av emissionen efter det att beslut om tilldelning skett. Genomförande av emissionen DAHLs styrelse förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt att fatta beslut om emissionen skall fullföljas eller inte. Övrig information Aktierna i Dahl är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Alla aktier berättigar till samma andel av Bolagets vinst och eventuell utdelning, även vid likvidation. Alla aktier har samma röstvärde, en (1) röst per aktie. Aktieägarnas rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs av Bolagets bolagsordning vilken finns återgiven i sin helhet på sidan 30 i detta IM. Rådgivare Detta IM har upprättats av Styrelsen för Bolaget. Eminova Fondkommission AB har medverkat med råd under upprättandet. För marknadsföring av emissionen, administrativa tjänster i samband därmed samt likvider och registrering av aktier i Euroclear Sweden ABs, system, svarar Eminova Fondkommission AB, som inte har några intressen i Bolaget utöver detta uppdrag. Handel på AktieTorget DAHL har ansökt om upptagande till handel på Aktietorget. Första handelsdag är beräknad att bli under augusti månad. ISIN-kod för aktien är SE

14 DAHLS VERKSAMHET OCH PRODUKTER DAHL har i dagsläget en färdigutvecklad produkt vid namn InTouch 1. De övriga InTouch 2, InTouch M, In- Touch L och InTab 1, InTab M samt InTab M mini, beräknas vara färdiga under Sep/Okt Dahls InTouch 1 är en premiumtelefon med dubbla SIM-kort, dubbla 8225 Qualcom processorer, Android 4.0 gränssnitt och stor pekskärm om 4,3 tum (14,4 cm). Telefonen är utrustad med en 8 megapixel kamera för fotografering och en 2 megapixel kamera för bildtelefoni, 3D ljud samt NFC (Near Field Communication). InTouch L är Bolagets Smartphone i lågprissegmentet, och planeras säljas i stora volymer i t.ex. Ryssland, Afrika, Sydamerika, Indien och Kina. Produkten beräknas ha ett slutpris till konsument om ca: 100 USD. InTab 1, InTab M samt InTab M mini är Bolagets egna surfplattor. Gemensamt för samtliga av Bolagets produkter är att de håller mycket god kvalitet och kan konkurrera mycket väl både prestandamässigt och utseendemässigt med de ledande tillverkarna på marknaden idag. Samtliga produkter tillverkas av och distribueras av Bolagets kinesiska tillverkare, som också producerar många av de ledande varumärkenas produkter. Bolagets partner sköter tillverkning, kvalitetstest och distribution. Telefonerna har svenska inslag, t.ex. är stålramen runt InTouch 1 gjord av Svensk stål. Alla produkter använder Android operativsystem och har dubbla SIM kort samt är även i övrigt utrustade med den absolut senaste tekniken. InTouch1 Dahls toppmodell finns i färgerna svart och vitt. Utpris i butik är tänkt hamna runt USD.- ex lokal VAT. InTouch1 Processor Qualcom 8225 Double core OS Android 4.0 Storlek 131 x 66,5 x 9,5 mm Display 4,3 QHD Kamera Front: 2 Megapixel Rear: 8 Megapixel Nät GPRS/GSM/EDCE/WCDMA/HSPA Simkort Dual simcard 4 MTS: 2100 Mhz GMS: 900/1800/1900 MHz Batteri 1550 mah + portable 1000 mah Minne 32 GB +768 MB RAM Övrigt Viber free call competitive FM/BT/WiFi/GPS 12

15 InTab. Surfplatta med touchscreen och löstagbart tangentbord. InTab 1 Processor Nvdia Tegra3 Quad OS Android 4.0 Storlek 120 x 61 x 9,5 mm Display 9,7 IPS Kamera Front: 2 Megapixel Rear: 8 Megapixel Nät WCDMA/3G Batteri 6000 mah Minne 16, 32 eller 64 GB + 2 GB DDR3. Totalt sex versioner. Övrigt BT/WiFi/GPS 13

16 InTouch 1M. En något enklare mobil än InTouch 1. Utpris i butik beräknas bli c:a USD 200 ex lokal VAT. InTochM Processor Qualcom 8225 Double core OS Android 4.0 Storlek 120 x 61 x 9,5 mm Display 4,0 WVGA Kamera Front: 2 Megapixel Rear: 5 Megapixel Nät GPRS/GSM/EDCE/WCDMA/HSPA Simkort Dual simcard 4 MTS: 2100 Mhz GMS: 900/1800/1900 MHz Batteri 1550 mah + portable 1000 mah Minne 16 GB +768 MB RAM Övrigt Viber free call competitive FM/BT/WiFi/GPS Bolaget har etablerat ett nära samarbete med tillverkare i Shenzhen i södra Kina. Genom Robin Dahl som har varit bosatt i området i fem år har bolaget direktkontakt med såväl utvecklingsavdelningar som tillverkare. Stora delar av konstruktionsarbetet har utförts av konstruktörer i Shenzhenområdet medan design och formgivning i stor utsträckning har gjorts av bolagets delägare, Robin Dahl och Sören Alm själva. Programutvecklingen görs i egen regi genom konsulter, även de i Shenzhen. Tillbehör och förpackning Alla DAHLs produkter levereras i smakfulla och eleganta förpackningar. Till telefonerna medföljer ett extra batteri om ma som enkelt pluggas in för dubbel kapacitet. DAHL har även utvecklat egna hörlurar med unikt 3D-ljud som enligt bolaget ger en unik ljudupplevelse med väsentligt bättre ljud än konkurrenternas. 14

17 Målsättning i siffror Marknaden för Smartphones och surfplattor växer kraftigt. I västvärlden har vi en växande men mogen marknad. Däremot på de geografiska marknader där DAHL inledningsvis avser att sälja, växer efterfrågan kraftigt. Nedan angivna målsättning är anpassad efter Bolagets storlek och förutsättningar. DAHL skall initialt inte jämföras med de etablerade tillverkarna då försäljningsvolymerna kommer att skilja sig avsevärt. DAHL är en liten spelare på en global marknad. På grund av detta behövs betydligt mindre volymer för att säkerställa en god affär. Bolaget har en stor offertstock och förväntas under 2013 att uppnå en försäljningsvolym om cirka enheter, vilket i dagsläget utgör ca 5 % av den totala offertstocken. Bruttovinsten beräknas långsiktigt hamna kring 30 %. Bolaget har dock budgeterat med en bruttomarginal om ca 10 % initialt. Snittpriset till DAHLs kunder för Bolagets premiumtelefon, In Touch 1, är beräknad till ca 270 USD per enhet. Försäljning (USD) MÅLSÄTTNING I SIFFROR Antal enheter Försäljning (USD) Bruttovinst Antal enheter Förutsättningar och antaganden i ovanstående målsättning Bolaget räknar med att sälja telefoner i tre prissegment, premium 400 USD, mellan 200 USD och låg 100 USD samt en läsplatta för omkring 500 USD/ enhet. Priserna förväntas sjunka med 10 % per år för mellan och premiumsegmentet och med 5 % per år för lågprissegmentet. Försäljningen prognosticeras att vara enheter 2013 med en ökning till enheter 2014, enheter 2015, enheter 2016 och enheter Bolagsskatt är beräknad utgå med 22 %. Bruttovinsten är kalkylerad till 10 %. Finansiella kostnader är kalkylerade till 2 % av varukostnaderna. Kommentar till målsättningen Bolagets målsättning visar ett tänkt utvecklingsscenario som styrelsen bedömer möjligt att uppnå. Det finns dock inga garantier för att detta scenario kommer att bli den faktiska utvecklingen. För en närmare beskrivning av de risker som är förknippade med en investering i bolaget bör läsaren närmare studera avsnittet RISKFAKTORER på sidan

18 Diagrammet visar ungefärlig försäljning av smarta mobiler för de senaste kvartalen för de större tillverkarna. Som framgår av diagrammet domineras marknaden av Samsung och Apple. Total försäljning kvartal uppgick till knappt 170 miljoner enheter varav Apple och Samsung tillsammans stod för ungefär hälften. Marknaden för mobil telefoni är, som alla känner till, mycket konkurrensutsatt. En handfull globalt verksamma företag dominerar marknaden medan det finns ett otal små tillverkare som för en tämligen okänd tillvaro för de flesta konsumenter. För att närmare kunna bedöma möjligheterna för ett företag som Dahl krävs en djupare analys och uppdelning av marknaden i segment avseende t.ex. smarta telefoner kontra traditionella mobiltelefoner, operativsystem, geografi, prispolitik, globala handelshinder, lokala förutsättningar och inte minst, konsumenternas förväntade beteenden i framtiden. DAHL kommer enbart att satsa på s.k. smarta telefoner, d.v.s. telefoner med inbyggd datakraft, touchscreen och därigenom möjligheter att utnyttja appar för en mängd tjänster, ett tjänsteutbud som hela tiden ökar, såväl för rena nöjen och tidsfördriv som nyttoprogram för navigering, betalningar, bankärenden etc. En viktig faktor vid köp av mobiltelefon är givetvis vad telefonen kan användas till. Detta styrs i stor utsträckning av vilka s.k. appar som kan användas. I dagsläget finns i princip fem system med respektive appar,, Android, ios, Symbian, Windows och RIM (Blackberry). Android är ett öppet system som används i bl.a. Samsung och Sonys telefoner och surfplattor. ios är det system som används i Apples produkter, Nokia, tidigare världsledande på mobiltelefoni, har sedan något år tillbaka satsat på Windows system. Dahl har valt att satsa på Android, som finns i två tredjedelar av alla smartphones och därmed anses som världsledande för närvarande. Android är ett s.k. öppet system och kan användas i olika tillverkares system medan ios endast går att använda i Apples produkter, ett arv från tidigare strategier inom Apple som alltid har ansett att mjukvaran endast skall finnas i deras egna produkter, en strategi som tidigt gav Apples produkter mycket goodwill då olika appleprodukter oftast fungerade problemfritt tillsammans. Idag finns emellertid kritik mot denna strategi då det anses begränsa och försena utvecklingen och implementeringen av appar. Appar En s.k. app är ett program med relativt liten mängd databites som kombinerar möjligheterna med webben med funktionerna hos en enhet med touchscreen och laddas ner till de mobila enheterna, t.ex. en telefon eller en läsplatta. Apparna används t.ex. som verktyg för att på ett enkelt sätt navigera i sociala medier som Facebook men kan även användas för en mängd andra ändamål som omröstningar, kartor, spel mm. Appar kan vara gratis eller kosta från några kronor och uppåt. Apparna kan kategoriseras olika, en variant är att kategorisera baserat på användarmönster: 16

19 Tidsfördriv: Appar som används som tidsfördriv på tunnelbanan, när man väntar på bussen eller liknande. Många av dessa populära appar är spel som spelas på telefonen eller interaktivt med andra över internet. Basverktyg: Basverktygen kan sägas vara de verktyg som finns på startskärmen; kamera, telefon, kontakter, kalender osv. Basverktygen är i regel förankrade i de användarmönster som användaren hade före smartphone tiden. Episodverktyg: Appar som typiskt sett inte finns på hemskärmen men som kan vara mycket användbara i vissa situationer som t.ex. för att köpa biljetter, hyra bil eller för att göra en bordsreservation på restaurang. Meddelanden: En växande kategori appar av olika slag som används för olika typer av kommunikation, t.ex. som ett internetalternativ till betalda SMS. Gratis nedladdningar av appar uppgick under 2011 till 22 miljarder och beräknas inom den närmaste 5-årsperioden öka till hisnande 288 miljarder. Betalda appar uppgick under samma år till 2,8 miljarder och beräknas öka till 21 miljarder (Källa: Gartner september 2012). Valet av operativsystem är därför mycket viktigt för en telefontillverkare, det kan vara helt avgörande för framgången. En stor brist för t.ex. Nokias Lumiamodeller är att mängden appar som anpassats för Windowssystemet är förhållandevis små i jämförelse med Android. Banker, tidningar och andra som snabbt vill få ut en app anpassar inte alltid appen för Windows utan väljer i första hand de två system som täcker den allra största delen av marknaden. Kostnaden för att utveckla appen även för den förhållandevis lilla andel kunder som använder Windows-baserade telefoner bedöms helt enkelt som för hög i förhållande till nyttan. Dahl Mobile bedömer att Android kommer att ha en fortsatt stark ställning som operativsystem och har därför valt detta system. Konkurrenter Nokia som länge var världsledande inom mobiltelefoni har gjort en del allvarliga strategiska misstag som enligt en del analytiker äventyrar hela företagets framtid. Misstagen bestod framförallt i att man inte i tid insåg potentialen i de smarta telefonerna samt att man satsade på fel operativsystem. Bolaget har dock en fortsatt starkt ställning för traditionella mobiltelefoner. Inte minst i mindre utvecklade delar av världen uppskattas telefonernas robusthet och tillgången till reservdelar. Apple som marknadsför iphone och ipad tog snabbt en stor del av marknaden i samband med lanseringen av iphone Om bolaget kommer att vara fortsatt marknadsledande är dock en källa till diskussion. Många ser attitydproblem hos företaget, problem som bland annat yttrar sig i ovilja att samarbeta med andra tillverkare, något som länge präglat telekomindustrin. Ilskan över Apples attityd stiger nu bland de svenska mobiloperatörerna och återförsäljarna. Trots att IPhone är den i särklass mest populära smarta mobilen i Sverige försöker branschen nu aktivt lyfta fram konkurrerande produkter. Källa: Dagens Industri Det vore fantastiskt om folk slutade köpa Apple. Det är riktigt svårt att tjäna pengar på Apples produkter, säger han på Kinneviks kapitalmarknadsdag. Jag hoppas att äpplet blir dåligt. Det är väldigt besvärligt att göra affärer med Apple», fortsätter Mats Granryd. VD Tele2 Källa: Dagens Industri USA:s Internationella Handelskammare förbjuder import av Iphone 4 och Ipad 2 och 3 till USA enligt ett beslut under förra veckan, Källa Bloomberg För första gången sedan iphone lanserades 2007 har även antalet iphone ägare, som uppger att även deras nästa telefon kommer absolut eller troligen också vara en iphone, minskat. I en nyligen genomförd undersökning uppgav 75 % av iphone ägare i Västeuropa att deras nästa telefon troligen också skulle vara en iphone, vilket är en minskning jämfört med 2011 då siffran var 88 %. Även i USA har man märkt en minskning av återköpsviljan, från 93 % 2011 till 88 % (Källa: IDG.se ) There is no doubt that Apple is continuing its success in retaining existing user base while attracting new customers, commented Paul Brown, Director at Strategy Analytics User Experience Practice. However, negative press prompted by a perceived lack of recent innovation by Apple has meant we are starting to see some growth in the number of previously highly loyal consumers who are now reconsidering whether or not they will purchase a new iphone for their next device. Taryn Tulay, Analyst at Strategy Analytics Wireless Device Lab added, Respondents who say they probably will or definitely will not buy their next phone from Apple is low. However, it is the shift in the number of those who are unsure whether they will remain with the same brand for their next phone that Apple should be concerned about. Källa: Cnet.com

20 Samsung, elektronikgigant från Sydkorea, har kommit att bli en dominant inom marknaden för smarta mobiler. Telefonerna finns för flera operativsystem, i första hand Android men även Windows och det egenutvecklade Bada. Bolaget för en hård kamp med Apple om 1:a platsen för smarta telefoner och surfplattor. Vad kommer att avgöra vilka tillverkare som överlever de närmaste 10 åren? En fråga som sysselsätter analytiker världen över och som naturligtvis inte enkelt går att besvara. DAHL bedömer att analysen måste inbegripa framtida beteenden hos konsumenter och var tillväxten står att finna. Tveklöst finns stora marknader i t.ex. Indien, Kina och Afrika som fortfarande står relativt obearbetade för smart telefoni. Orsakerna är skiftande. Ett stort problem kan vara batterikapaciteten. Om det saknas möjligheter att ladda telefonen blir andra funktioner än de som vi normalt förknippar med en smart telefon, viktigare. System för betalningar via traditionella SMS kan t.ex. vara viktigare än möjligheten att logga in på en bank. I Afrika kan ett entreprenörsjobb vara att samla in telefoner och för en mindre peng cykla iväg till närmaste stad och få telefonerna laddade. Trots stora tekniska landvinningar inom batteriutvecklingen kräver smarta telefoner oftast mycket tätare uppladdningar än vanliga telefoner, mycket beroende på de större skärmarna. DAHL har som ett steg på vägen för att lösa detta problem försett alla telefoner med ett extra batteri som följer med i förpackningen. En annan faktor som måste vägas in är kostnaden för överföring av data. Dataöverföringen i länder utan utbredd WiFi struktur kan bli alltför kostsam för att vanliga konsumenter skall satsa på en smartphone som kräver ökade datamängder än en traditionell telefon för att utnyttjas fullt ut. För en tillverkare som vill vara med i den framtida marknaden är det därför nödvändigt att noggrant följa och analysera utvecklingen och göra nödvändiga satsningar för att kunna ta täten i dessa högintressanta marknader. PATENT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Följande varumärken är registrerade eller under registrering: Varumärke Registreringsnummer InTouch In.Touch InTop inlämnat walk the talk InTab inlämnat Följande domäner är registrerade i bolagets namn: dahlmobile.com dahlmobile.eu dahmobile.se dahlstore.com dahlstore.eu dahlstore.se dahlgroup.com Bolaget har därutöver designskydd för alla telefoner och surfplattor. 18

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 KORT OM DAHL Robin Dahl, en av grundarna av Dahl Sweden Mobile Technology AB (publ), har sedan början av

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

en nytänkare i byggbranschen

en nytänkare i byggbranschen en nytänkare i byggbranschen FOTOGRAF ANDREAS LARSSON BM Impex levererade betongelement till Vasakronans byggnation av Sony Ericssons kontor i Lund. Inbjudan till teckning av aktier i B & M Impex AB (publ)

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i

Inbjudan att teckna aktier i Inbjudan att teckna aktier i 15 januari 15 mars 2016 INNEHÅLL Definitioner... 3 Erbjudandet i korthet... 3 Bakgrund och motiv... 4 Villkor och anvisningar... 5 Styrelse och ledande befattningshavare...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:01 2014-01-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-01-21.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:01 2015-01-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Om Brighter AB (publ) Brighter One - den patenterade allt-i-ett lösningen som ersätter de fem saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger varje dag

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Inbjudan till teckning av B-aktier Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Verksamhet Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ( CLS eller Bolaget ) utvecklar

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:26 2013-05-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer