Delårsrapport Q3 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Q3 2011"

Transkript

1 Delårsrapport Q SveaReal AS Delårsrapport Q

2 Tre kvartal i korthet Hyresintäkterna uppgick till 354 MSEK (340 MSEK). Ökningen uppgår till 4,1 procent och beror framförallt på minskad vakans. Fastighetskostnaderna uppgick till 99 MSEK (96 MSEK). Ökade underhållsåtgärder gentemot föregående år. Driftsöverskottet uppgick till 255 MSEK (244 MSEK). Periodens resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (13 MSEK). Investeringarna uppgick till 54 MSEK för perioden och merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster. Marknadsvärdet av koncernens fastigheter bedöms uppgå till samma nivå som den externa värderingen per Q2 (4 761 MSEK). Detta innebär en positiv värdeförändring från årsskiftet med 216 MSEK (+4,7 %). Inklusive investeringar motsvarar detta en förbättring av substansvärdet med 162 MSEK. Inga värdeförändringar ingår i det bokförda resultatet. Värdeförändring på räntederivat uppgick till -159 MSEK för perioden. Ingår inte i det bokförda resultatet. Vision SveaReal ska vara ett framgångsrikt fastighets bolag inom logistik och kontor som långsiktigt levererar både direktavkastning och värdetillväxt. SveaReal är ett bolag med en tydlig profil och i tillväxt för att attrahera kunder, medarbetare, aktieägare, affärspartners och kapitalmarknaden. Affärsidé SveaReal äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för lager, logistik och kontor på tillväxtorter och i logistikcentrum. SveaReals framgång bygger på medarbetarnas kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheterna. Ytterligare information om SveaReal hittar ni på Aktie- och ägarinformation SveaReal AS har 344 aktieägare bestående av institutionella kapital placerare, kommunala pensionskassor, privata bolag och priva t personer. Nästan samtliga aktieägare är hemmahörande i Norge. De tre största ägarna är Fortin AS (41 %), Trondheim Kommunala Pensionskassa (8 %) och Stiftelsen UNI (4 %). Vid årsskiftet fanns aktier. Handel med aktien sker via aktiehandlare på den norska marknaden. 2 SveaReal AS Delårsrapport Q3 2011

3 Kommentarer från VD Positivt utfall trots en turbulent finansmarknad Tredje kvartalet inleddes med en kraftig finansiell turbulens med sitt ursprung på de amerikanska och sydeuropeiska marknaderna. Oron på finansmarknaden har dock inte haft någon negativ effekt på SveaReals löpande verksamhet som utvecklat sig mycket positivt och följer plan. Vår bedömning av utvecklingen för fastighetsmarknaden är att vår externa värdering per halvårsskiftet står sig även under Q3. Vi prognosticerar ett helårsresultat från förvaltningen för 2011 om cirka 45 MSEK (före skatt). Bokslutet för Q3 bekräftar att vi kommer nå dit. Resultatutvecklingen är allt mer stabil och där effekterna av den positiva uthyrningen under 2010 och våren 2011, samt genomförda energisparprojekt, nu ger det resultat vi hela tiden har strävat efter. Den svenska ekonomin är trots den internationella osäkerheten relativt stark. Transaktionsvolymen för 2011, är för de tre första kvartalen uppe på 60 miljarder, och bedöms nå samma nivå som föregående år. Det som kan bli begränsande är bankernas utlåningsvilja som minskat och leder till behov av mer eget kapital. Det finns ett fortsatt investerarintresse gällande SveaReals fastighetssegment och några tecken på en försvagad fastighetsmarknad går inte att se. Nyckeltal Situationen med ett mer stabilt ränteläge, eller till och med sjunkande räntor fungerar som motvikt mot övrig negativ påverkan i konjunkturen vilket innebär att trenden avseende direktavkastning är stabil. SveaReals vakanser är låga och utmaningen är att fortsätta hålla den på en minimal nivå. Det målmedvetna miljöarbetet har börjat ge allt tydligare resultat. En utveckling som i första hand gagnar våra kunder och samtidigt stärker både SveaReals resultat och varumärke. Under tredje kvartalet inleddes försäljningen av två fastigheter: tomträtten Ostmästaren 1 i Stockholm och fastigheten Danmark 29 i Helsingborg. Försäljningarna är ett led i vår strategi att ta hem utvecklingsvinster samtidigt som vi stärker vår likviditet. Försäljningarna avslutades efter kvartalets utgång och tillför koncernen ett resultat om 63 MSEK samt en likviditet om 94 MSEK. Våra medarbetare är väl insatta i våra kunders affärer och är aktiva på de lokala marknaderna. Jag är därför övertygad om att vi är stabilt rustade att hantera även en något tuffare marknad. Med andra ord så ser utvecklingen framåt positiv ut och vi stärker våra positioner både när det gäller utvecklingen av resultatet och bolagets likviditet. Claes Malmkvist VD Det målmedvetna miljö arbetet har börjat ge allt tydligare resultat. Nyckeltal 30 sept sept 2010 Fastighetsrelaterade Antal fastigheter, st Uthyrbar area, Tkvm Marknadsvärde fastigheter, MSEK Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,2 93,8 Ytmässig uthyrningsgrad, % 94,4 92,4 Ekonomisk löptid, år 3,9 4,0 Finansiella Direktavkastning (marknadsvärde), % 5,4 5,5 Avkastning eget kapital, % 3,5 2,0 Soliditet, % 21,5 20,9 Belåningsgrad (marknadsvärde), % 74,8 81,8 SveaReal AS Delårsrapport Q

4 Resultaträkning Koncernen (MSEK) jan sept 2011 jan sept 2010 Hyresintäkter Driftskostnader Fastighetsskatt Tomträttsavgäld -7-6 Underhåll Totala fastighetskostnader Driftsöverskott Central administration Avskrivningar Realiserat fastigheter/inventarier 0 2 Resultat före finansnetto Finansnetto Resultat före skatt Skatt PERIODENS RESULTAT Balansräkning Koncernen (MSEK) 30 sept sept 2010 Tillgångar Fastigheter Maskiner och inventarier 2 3 Långfristiga fordringar 2 3 Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Uppskjutna skatter Räntebärande skulder Långfristiga skulder 30 0 Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (Regnskapsloven) och Bokföringslagen (Bokföringsloven). De principer som används i rapporten är samma som användes i Årsredovisningen för Redovisningsprinciperna innebär bland annat att en förändring av fastigheternas värde skall vara väsentlig, varaktig och bestående för att justering ska göras i redovisningen. Vid årsskiftet kommer det, beroende på utvecklingen av marknadsvärdena, att göras en bedömning om fastigheternas bokförda värde skall justeras. Bankfinansieringen är räntesäkrad med fyra olika räntederivat varav ett förfaller 2012 och tre förfaller Kostnaden för att avsluta dessa i förtid skulle per uppgå till 411 MSEK. Detta belopp redovisas inte i balansräkningen enligt SveaReals redovisningsprinciper. 4 SveaReal AS Delårsrapport Q3 2011

5 Hyresintäkter, kostnader, lånestruktur, investeringar och nyckeltal Hyresintäkter Tre första kvartalens intäkter uppgick till 354 MSEK jämfört med 340 MSEK föregående år. Uppgången beror framförallt på det framgångsrika uthyrningsarbetet vilket resulterat i lägre ekonomisk vakans men även positivt index samt högre utdebitering av mediakostnader till hyresgäster än föregående år. Under perioden har hyreskontrakt tecknats om totalt kvm med en årshyra om 17 MSEK, medan uppsägningar för avflyttning har uppgått till kvm med en årshyra om 14 MSEK. 45 hyresavtal omförhandlades till ett hyresvärde om 50 MSEK med en yta om kvm, effekten blev 6 procent ökning i årshyra till 53 MSEK. Positiv nettoeffekt uppgick således till 6 MSEK. Fastighetskostnader De totala fastighetskostnaderna var något högre än ifjol på grund av större satsningar på underhållsåtgärder. Driftskostnaderna hålls nere tack vare ett varmt Q3 samt gjorda driftsinvesteringar under första halvåret. Fastighetskostnaderna uppgick för perioden till 99 MSEK. Finansnetto Räntekostnad på bankfinansieringen uppgick till 135 MSEK vilket motsvarar 5,6 procent i ränta. Banklånet är säkrat med fyra olika räntederivat. Räntekostnad på reverslånen uppgick till 18 MSEK, räntenivån på reverslånen är 6,9 procent fast ränta. Finansiering och lånestruktur SveaReals bankfinansiering löper till och med januari Eftersom den långsiktiga finansieringen är ett av våra viktigaste fokus har vi fört en tät dialog med kreditgivare under 2011 med målsättningen att landa en ny finansiering så snart som möjligt. Finansmarknaden har under hösten varit mycket turbulent vilket påverkat marginaler och villkor. Vi har därför i ett kort perspektiv valt att bevaka marknaden över årsskiftet för att därefter återuppta dialogen. Typ av lån Förfalloår MSEK Ränta Bankfinansiering ,6 % Reverslån ,9 % Reverslån ,9 % Totalt ,7 % Investeringar Investeringarna för de första tre kvartalen uppgick till 54 MSEK och avser i huvudsak hyresgäst anpassningar i befintliga fastigheter. Periodens investeringar indelas i fyra kategorier: Typ av investering MSEK Investering befintlig kund 22 Investering ny kund 23 Driftsinvestering 7 Utvecklingsprojekt 2 Totalt 54 Nyckeltal per fastighetstyp För att förtydliga de olika fastighetstypernas påverkan på nyckeltalen, har vi gjort en detaljerad uppdelning av dessa. Nyckeltal per fastighetstyp Antal Yta Ekonomisk Direkt- Ekonomisk Marknads- Fastighetskategori fastigheter (Tkvm) löptid (År) avkastning (%) vakans (%) värde (MSEK) Logistik/Lager >10 Tkvm ,0 7,2 2, Logistik/Lager <10 Tkvm ,1 6,7 8,6 956 Kontor/Verksamhetslokaler ,6 6,9 5, Handel/Övrigt ,1 7,3 4,3 154 Industri ,3 8, Total ,9 7,1 4, SveaReal AS Delårsrapport Q

6 Miljö Ett grönt avstamp för en hållbar utveckling SveaReals nya miljösymbol är just en symbol. Ännu viktigare är vad vi som företag i samarbete med våra kunder åstadkommer för att uppnå en hållbar utveckling över tid. Här presenteras några av de projekt som påbörjats och aktuell status: Ansökan har skickats in om GreenBuildingcertifikat för fastigheten Particentralen 1 i Årsta samt lagerlokalen Överstycket 26 i Jönköping. Samtliga fastigheter byggda mellan inventeras för PCB och ska vara genomfört under I december byts den sista oljetanken ut i fastighetsbeståndet och har ersatts med miljövänligare uppvärmning. SveaReal har som mål att minska energiförbrukningen med sammanlagt 5 procent om året. Efter tredje kvartalet är förbrukningen 11 procent lägre jämfört med fjolåret. Målet att minska kostnaderna för avfallshantering ligger på 10 procent. Efter tredje kvartalet är kostnaderna 20 procent lägre jämfört med fjolåret. Även på medarbetarnivå har SveaReal en miljöpolicy för att företaget ska bli mindre miljöbelastande. Under oktober har förbättrade möjligheter för källsortering införts på kontoren och en lathund med 10 gröna spartips implementeras. 6 SveaReal AS Delårsrapport Q3 2011

7 Kundintervju Privat specialistvård för ett lättare liv Specialist Center Skåne ingår i koncernen Global Health Partner som på kort tid etablerat en framgångsrik sjukvårdsverksamhet i området Parkhusen i Lund. Vi trivs fantastiskt bra här och ännu viktigare är att våra patienter visar samma uppskattning över våra lokaler och miljön i och runt Parkhusen, säger Karin Staël von Holstein, VD för företaget. Karin Staël von Holstein, VD Specialist Center Skåne. Övervikt och fetma har blivit ett allt vanligare hälsoproblem för många personer i västvärlden och det inkluderar även Sverige. Den offentliga sjukvårdens överviktsmottagningar har långa väntetider, vilket öppnat möjligheter för privata aktörer som Specialist Center Skåne att erbjuda sina tjänster för att landstingen ska kunna korta köerna. Den mest accepterade behandlingen idag mot svår fetma anses vara kirurgisk behandling, gastric bypass operation, för att minska magsäcken. Gastric bypass operation med titthålskirurgi är en behandling som vi kan erbjuda och har bra erfarenhet av, säger Karin Staël von Holstein. Specialist Center Skåne flyttade in i Parkhusen under sommaren 2010 och har utökat de ursprungliga 600 kvm med ytterligare 300 kvm i takt med att verksamheten kompletterats med ortopedi, mag-/tarmkirurgi och nu även mödrahälsovård. Det började med att vi fick ett ramavtal med region Skåne och kunde starta ett kirurgicenter under Sedan dess har vi haft och har avtal med flera olika landsting, bland annat Västra Götalandsregionen. Vi kommer att behöva expandera ytterligare och räknar med att SveaReal kan tillgodose våra lokalbehov. Vi har hela tiden haft en bra dialog med SveaReal och de har visat ett stort engagemang för att leva upp till våra speciella behov och krav som ett kirurgicenter ställer. Flera bolag och kliniker ingår i Specialist Center Skåne (se faktaruta). Samtliga enheter är dotterbolag till börsnoterade Global Health Partner. Karin Staël von Holstein ser mycket positivt på bolagens framtid. Vår affärsidé är att kunna erbjuda bästa tänkbara specialistsjukvård inom noggrant utvalda behandlingsområden, med hög tillgänglighet och kontinuitet, i en personlig miljö. Patienterna får träffa samma läkare och sköterskor varje gång, alla med många års erfarenhet och stort engagemang. Tack vare att våra läkare är specialiserade och knutna till universitetssjukhusen kan vi erbjuda en effektiv och konkurrenskraftig sjukvård med hög kvalitet och de absolut senaste kunskaperna inom varje behandlingsområde. Våra uppdragsgivare är förutom landstingen, olika försäkringsbolag som har tecknat sjukförsäkringar med företag för sin personal, förklarar Karin Staël von Holstein. Men vid sidan av själva behandlingen så spelar även utemiljön i Parkhusen en viktig roll. Många av våra patienter uppskattar utemiljön med härlig grönska i St Larsparken och ån som ringlar sig mellan husen. Här vill vi verkligen stanna och kunna utveckla verksamheten, konstaterar Karin Staël von Holstein. i Specialist Center Skåne är ett nytt privat sjukhus i Lund där följande bolag och kliniker ingår: Bariatric Center Skåne, Gastro Center Skåne, Ortho Center Skåne och Admira Kvinnohälsa. Samtliga bolag är dotterbolag till sjukvårdskoncernen Global Health Partner (GHP) som är börsnoterad sedan oktober 2008 och grundades av Johan Wachtmeister, före detta VD i Ledstiernan och Per Båtelson, tidigare VD och koncernchef för Capio. GHP omsätter närmare 650 MSEK och har cirka 360 anställda. SveaReal AS Delårsrapport Q

8 Kontakt SveaReal Box GÖTEBORG Besöksadress: Stampgatan 14 Telefon: SveaReal AS Delårsrapport Q3 2011

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area

5 115 mkr. 817 020 kvm. Antal fastigheter. Verkligt värde. Uthyrbar area Årsredovisning 2010 Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handels fastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Antal fastigheter 133

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt

Klövern i korthet. Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxt Nyckelvägen 14 Box 1024 611 29 Nyköping Tel 0155-44 33 00 Fax 0155-44 33 22 info@klovern.se www.klovern.se Årsredovisning 2011 Väst Karlstad Uppsala Täby Kista Västerås Örebro Öst Nyköping Norrköping Linköping

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer