ATC Industrial Group Management AB Emissionsmemorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum"

Transkript

1 ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum

2 Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida. En tryckt version kan beställas via även övriga dokument i anslutning till emissionen finns tillgängliga via Kontaktpersoner: VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Trued Holmquist Telefon ORDFÖRANDE Lars O Grönstedt Telefon Vid frågor kring administrationen av emissionen: Aktieinvest FK AB Telefon Stockholm f Finansiell rådgivare: Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Telefon Grevgatan 39, Stockholm Ansvarsförsäkran Detta Memorandum är upprättat av styrelsen i ATC Industrial Group Management AB med anledning av föreliggande nyemission. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Finansiell rådgivare Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB har biträtt bolaget i upprättandet av detta Memorandum. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från bolaget friskriver sig Alternativa aktiemarknaden från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta Memorandum.

3 Nyemission (utan företrädesrätt) Aktie Antal nyemitterade aktier Emissionsbelopp Minsta teckningspost 620 SEK/aktie ATC Industrial Group Management AB, ISIN SE aktier SEK 50 aktier Teckningstid nyemission 20 januari 7 februari 2014 Betalning Värdering före emissionen Ca 14 februari SEK Teckning och betalning Anmälan om teckning av aktier sker under teckningsperioden. Anmälan att teckna aktier görs på anmälningssedel som kan beställas från Aktieinvest via telefon eller e-post eller laddas ned från www. aktieinvest.se eller Vid tilldelning skall betalning ske kontant enligt anvisningar på avräkningsnota. Adresser ATC Industrial Group Management AB (publ) Kungsgatan 31, 5 tr Stockholm Finansiell rådgivare: Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Grevgatan Stockholm Emissionsinstitut: Aktieinvest FK AB Stockholm Investeraravdraget Riksdagen har beslutat om att ett investeraravdrag gäller från och med 1 december Det är Alternativa aktiemarknadens bedömning att ATC Industrial Group Management AB uppfyller investeraravdragets krav. Det är däremot upp till varje enskild investerare att investeraravdraget kan utnyttjas. Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Backgrund och motiv 8 VD har ordet 10 Villkor & anvisningar 12 Affärside, mål, strategi 14 Verksamhet 16 Kort historik 20 Marknad 22 Aktiekapital & ägarförhållande 28 Styrelse & ledning 30 Finansiell Info i sammandrag 32 Framtidutsikter 34 3

4 Sammanfattning ATC Industrial Group Management AB är ett publikt bolag som sedan 2010 utvecklat Scypho, ett självlärande system för klimatstyrning som inte bara sparar energi, utan samtidigt förbättrar inomhusmiljön och komforten i byggnader. Med ATC:s intelligenta styrning kan man spara upp till 30 % av uppvärmningskostnaderna och samtidigt få bättre inomhusklimat utan att ändra sina dagliga rutiner. Scypho samlar in temperaturvärden med hjälp av tre utplacerade trådlösa sensorer som kommunicerar med Scyphos molntjänst där merparten av logiken ligger. Det som särskiljer Scypho från marknadens många tjänster för fjärrstyrning och energitjänster är möjligheten att erbjuda Comfort on Demand. Det innebär att systemet räknar fram när uppvärmningen ska påbörjas för att nå önskad trivseltemperatur vid ett visst klockslag, t.ex. då man kommer hem från jobbet. Utöver automatisk anpassning av värmetillförseln över dygnet för att spara energi erbjuder Scypho dessutom: Möjlighet att fjärrstyra och övervaka inomhusklimatet via sin mobiltelefon, dator eller surfplatta. Möjlighet att på sikt integrera nya tjänster som automatiserar hemmet och ger ökad säkerhet. Exempelvis inbrotts- och brandlarm och kan även användas för helt andra ändamål som hälsovårdstjänster online. Informationstjänster om energiförbrukning, besparingar och skräddarsydd energirådgivning. Låg investeringskostnad som återbetalas inom ca 1 3 år. Säkerhet och tillförlitlighet, personlig integritet skyddas och IT-miljön är stabil och säker. ATC:s patenterade installationsteknik möjliggör enkel installation mot alla kända värmesystem i småhus. Bolaget har finansierats genom ägarkapital och tidig kundfinansiering med E.ON, ett av Europas största energibolag, som betalande kund, samt ett mjukt lån från Energimyndigheten om 4,95 MSEK. Energimyndighetens tekniska Due Diligence fastställde bl.a. att ATC har utvecklat och patenterat en unik värmestyrningsteknik för villamarknaden. Lånet från Energimyndigheten är ränte- och amorteringsfritt tills företaget har nått kommersiell fakturering. Ägargruppen har genom nyemissioner vuxit till dagens 34 ägare. Grundarna har erfarenhet inom flera kompetensområden, VVS, inbyggda system, neurala nätverk, elektroniska säkerhetslösningar och IT, men också med lång erfarenhet av företagsledning, entreprenörskap och storskaliga implementeringar av ny teknik. Styrelsen består bland annat av styrelseordförande Lars O Grönstedt, tidigare VD och ordförande för Handelsbanken. VD och medgrundare är Trued Holmquist som bland annat var VD och ansvarig för uppbyggnaden för Bank-ID. Scypho Produkten är färdig för kommersiell försäljning och kommer inledningsvis att erbjudas på den svenska marknaden. Över tid väntas merparten av försäljningen ske via kanalpartners som energibolag och telekomoperatörer. Energibolagen söker efter nya tjänster för att öka intäkterna, skapa starkare kundrelationer och även för att öka möjlighet till lastbalansering i elnäten. Idag satsar telekomoperatörerna på ett segment som väntas få mycket stor betydelse i framtiden, applikationer för kommunikation Machine to Machine (M2M) i konsumentledet. Att kunna styra och bevaka det mesta i hemmet från t. ex. sin mobiltelefon. ATC har även tagit upp en dialog med installatörsfirmor för direktförsäljning mot slutkund. Lokala VVS- och rörfirmor sitter på ett kundregister som de gärna utnyttjar för merförsäljning, och en produkt som Scypho passar väl in i deras befintliga utbud.

5 Nya tjänster kommer att utvecklas i takt med att dessa efterfrågas av kanalpartners och kunder. ATC öppnar systemet för externa utvecklare och nya tjänster kan alltså skapas av både ATC, kanalpartners och andra företag. Marknad ATC:s system lanseras initialt på den svenska småhusmarknaden där Schypo har klara konkurrensfördelar jämfört med befintliga konkurrerande system. Försäljningen riktas till villor och radhus med vattenbaserade värmesystem som drivs med t.ex. elpanna, biobränsle, bergvärme och fjärrvärme. Under prototypstadiet har ATC visat att systemet även kan användas för att styra direktverkande el och luftburna värmesystem. ATC avser därför att i ett senare skede erbjuda Scypho till alla småhus, helt oberoende av vilka värmesystem som används. På sikt kommer systemet även att erbjudas till flerfamiljshus, kontorsfastigheter och industriella miljöer. I Sverige finns runt två miljoner småhus varav cirka hälften har vattenburen värme vilket är den potentiella marknaden i första steget. Därefter står resten av Norden, Storbritannien och Tyskland på tur. När marknaden utvidgas till Norden ökar antalet småhus med vattenburen värme till uppskattningsvis cirka 2,2 miljoner. I EU:s 28 medlemsländer lever sammanlagt 506 miljoner invånare. Någon samlad statistik för den Europeiska småhusmarknaden inklusive energistatistik finns inte enkelt tillgänglig men enligt Eurostat lever drygt en tredjedel (34,7 procent) av invånarna i fristående hus och en fjärdedel (23,6 procent) i parhus och radhus. Det innefattar närmare 300 miljoner människor. Konkurrenter Det mest framgångsrika systemet för klimatstyrning på den amerikanska marknaden kommer från Nest Labs, Inc. Företaget erbjuder vad de kallar en självlärande termostat benämnd Nest Thermostat. Nest sålde för redan ett år sedan over sådana system. Den 13 januari i år annonserade Google att man förvärvar Nest för 3,2 miljarder dollar. Affären bekräftar det växande intresset för energieffektiv klimatstyrning och den stora potentialen som ligger i möjligheten att komplettera med andra tjänster. Att koppla upp allt fler funktioner i hemmet är en trend som även benämns Connected Homes, en marknad som förväntas växa explosionsartat under kommande år. En europeisk konkurrent är det tyska bolaget Tado GmbH. Med motsvarande 4.6 miljoner dollar i finansiering från bland andra tyska venture capital-bolaget Target Partners förbereder Tado en fortsatt expansion utanför hemmamarknaden Tyskland. ATC har, till skillnad från sina konkurrenter, patenterat en eftermonteringsteknik som möjliggör enkel installation mot samtliga värme- och kylsystem på marknaden, något som skapar en massmarknadspotential. Speciellt varierande är den Europeiska marknaden vad gäller givare, styrteknik, uppvärmningskällor mm. Detta innebär att konkurrenter som saknar ATC:s eftermonteringsteknik enbart kan erbjuda sina produkter till vissa system på marknaden. Framtidsutsikter Slutkundspriset för ett Scypho system, inklusive professionell installation, är ca kronor med en serviceavgift på ca 100 kronor per månad. Nya tilläggsapplikationer förväntas över tiden höja merförsäljningen och öka serviceavgiften. Rörelsemarginalen beräknas uppgå till 30 % vid större volymer. ATCs prognos för den initiala försäljningen av Scypho under år 2014 är ca system. Från år 2015 förväntas försäljningen nå system för att därefter dubblas årligen och uppgå till enheter år Omkring 80 % av den totala volymen under 2017 beräknas ske utanför Norden. Med dessa förutsättningar omsätter ATC ca 17 miljoner kronor 2014 och närmare 670 miljoner kronor Detta är enligt styrelsen rimliga prognoser med tanke dels på att 2017 förväntas ATC:s marknadsandel vara mindre än 1 procent av den Europeiska marknaden samt 2,2 % av den Nordiska och dels de upparbetade kontakter ATC har med större kanalpartners. Visionen är att Scypho utöver intelligent värmestyrning även erbjuder flera andra Home Energy Management (HEM) tjänster, som t.ex. inbrottslarm, brandlarm, hälsovårdstjänster, automatisering av belysning och andra funktioner i hemmet. 5

6 Riskfaktorer Nedan redogörs för några av de riskfaktorer som bedöms kunna ha påverkan på bolagets framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerheter som bolaget ej känner till eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga, kan komma att utvecklas till faktorer som påverkar bolaget. Utöver information som framkommer i Memorandumet bör därför varje investerare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse för bolagets framtida utveckling samt en allmän omvärldsbedömning. Framtida kapitalbehov & finansieringsförmåga Det är inte säkert att bolaget de närmaste åren kan uppnå sin prognos. Bolaget kan i framtiden komma att behöva anskaffa ytterligare kapital. Det kan inte garanteras att anskaffning av externt kapital kan ske när behovet uppstår och till villkor som är godtagbara för bolaget och dess aktieägare. Om bolaget upptar finansiering genom att emittera nya aktier eller andra aktierelaterade instrument kan detta komma att medföra utspädningseffekter för bolagets befintliga aktieägare. Om bolaget upptar lån kan dessa innefatta begränsande villkor, exempelvis i form av soliditetskrav, vilket skulle kunna inverka negativt på bolagets flexibilitet avseende användningen av kapital i verksamheten. Organisationen Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare. Verksamhetens framtida utveckling beror i stor utsträckning på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenheter och engagemang. Bolaget skulle kunna påverkas negativt om någon eller flera medarbetare lämnar sin anställning. Det är inte heller säkert att Bolaget i framtiden kan rekrytera ny kvalificerad personal i den utsträckning och den takt som Bolaget önskar.

7 Avtal om distribution och försäljning ATCs affärsmodell bygger dels på distribution och försäljning av Bolagets produkter via externa partners, med vilka samarbetsavtal har ingåtts eller förväntas kunna ingås. Det finns alltid en risk att dessa bolag inte uppnår förväntade försäljningsmål för ATC Industrials Groups produkter, vilket medför lägre intäkter än prognostiserat för Bolaget. Aktiens kursutveckling Aktieägande är per definition ett risktagande. Det finns inga garantier för en positiv utveckling av aktiekursen. Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Priset på aktien påverkas av direkta faktorer som bolagets resultat och finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om framtida vinster, utbud och efterfrågan på aktierna, men även av omvärldsfaktorer. Investeringar i bolaget bör därför föregås av en noggrann analys av bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om branschen bolaget är verksam i. Likviditet i aktien Bolagets ambition är att anslutas till Alternativa aktiemarknaden. Handel sker regelbundet men ej dagligen. På Alternativa handlas de listade bolagen en vecka i månaden till ett pris som fastställs i en auktion där köparnas och säljarnas bud vägs ihop till en fastställd kurs. På så sätt samlas likviditeten till ett tillfälle per månad. Det kan däremot inte garanteras att likviditeten i aktien är eller kommer vara tillräcklig eftersom bolaget har relativt få ägare. Om likviditeten ej är tillräcklig kan det medföra svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav. Framtida utdelningar Bolaget har tidigare ej lämnat utdelning till bolagets aktieägare. Tidpunkten för, och storleken på, eventuell framtida utdelning föreslås av bolagets styrelse. Styrelsen kommer härvid att väga in ett flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling, resultat, kassaflöden, finansiell ställning och expansionsplaner. Det finns risker som kan komma att påverka bolagets verksamhet negativt och det finns inga garantier för att bolaget kommer att prestera resultat som möjliggör framtida utdelningar till sina aktieägare. 7

8 Bakgrund & motiv ATC grundades år 2010 och bedriver verksamhet inom området ICT/Cleantech. Basen i ATCs verksamhet är ett självlärande system för styrning av värme i bostäder. Ambitionen är att systemet på sikt ska inkludera fler smarta tjänster än enbart värmereglering, som t.ex. larm, belysning, fjärrhälsa, hemautomation, elprishandel och trådlöst internet. Produkten riktar sig initialt till villamarknaden där produkten har starkast konkurrensfördelar, bl.a. genom den patenterade integrationstekniken som möjliggör enkel installation mot samtliga typer av värmesystem. ATC har under tre års fälttester tillsammans med ett antal energibolag genomfört pilotinstallationer i ett drygt trettiotal villor i södra, mellersta och norra Sverige. Fälttesterna har påvisat energibesparingar på i genomsnitt 15-20%, och i vissa fall upp till 30%. E.ON investerade totalt ca 8 miljoner kronor i samarbetet med ATC, men vid förhandlingar inför ett långsiktigt distributionsavtal valde ATC under hösten 2012 att tacka nej till fortsatt kundfinansiering. Det främsta motivet var att ägarna till ATC inte ville ge E.ON omfattande exklusivitet samt ge E.ON tillgång till all befintlig och kommande IPR. Istället ansökte ATC om ett villkorslån om kr hos Energimyndigheten, vilket beviljades i april Energimyndighetens tekniska Due Diligence fastställde bl.a. att ATC har utvecklat och patenterat en unik värmestyrningsteknik för villamarknaden. Villkorslånet matchades med egna medel från nyemissioner om totalt drygt 5 MSEK.

9 Försäljningen av ATC:s produkt för värmestyrning har nyligen påbörjats i små volymer och installationer kommer ske under första kvartalet Utöver försäljning via kanalpartners planerar ATC även direktförsäljning, i syfte att etablera en nära dialog med de första slutkunderna. Tilltänkta kanalpartners är ett ledande nordiskt energibolag och en telekomoperatör med internationell verksamhet men intresset är även stort utanför Sverige. Bland annat diskuterar ATC även försöksinstallationer tillsammans med en av Storbritanniens största mobiloperatör, och två ledande energibolag i Storbritannien. Under de senaste åren har marknaden för intelligenta styrsystem och hemautomation visat betydande tillväxt och intresset från såväl konsumenter som kanalpartners är större än vad som tidigare förväntats. Samtidigt ökar konkurrensen snabbt och det erbjuds allt fler alternativa lösningar från både svenska och internationella bolag. Styrelsen bedömning är att ATC har betydande konkurrensfördelar vad gäller teknik, flexibiliteten i plattformen och möjlighet att eftermontera systemet vilket dessutom bekräftas av Energimyndighetens utvärdering samt av den uppmärksamhet bolaget erhållit från ledande telekom- och energibolag. För att snabbare ta en ledande position i Norden och för att tidigare än planerat påbörja testinstallationer utanför Norden är det styrelsens bedömning att bolagets finansiering behöver förstärkas. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras SEK före sedvanliga emissionskostnader, med en option att öka emissionsbeloppet till maximalt SEK vid eventuell överteckning. Kapitalet kommer i huvudsak att användas till resursförstärkningar på tekniksidan om cirka 8 MSEK, utbyggnad av en försäljnings- och serviceorganisation om cirka 3 MSEK samt övriga marknadsaktiviteter, testinstallationer utanför Norden och övriga operativa kostnader om cirka 4 MSEK. När bolaget nu påbörjar försäljningen kommer allt större vikt att läggas på att finslipa konsumeterbjudandet och att marknadsföra Scypho. Detta arbete kommer att ske oberoende av kanalpartners försäljningsinsatser då vi vill säkerställa såväl detaljer i paketering som marknadskommunikation. 9

10 VD har ordet Med stolthet och glädje vill jag bjuda in dig till att teckna aktier i ATC. Min ambition är att bygga upp ATC till ett ledande internationellt företag inom Connected Homes, med fokus på intelligent klimatstyrning och till min hjälp har jag en revolutionerande teknologi, ett team med gedigen kompetens och erfarenhet samt en mycket lovande marknadspotential. Efter nästan fyra års intensiv utveckling har vi nu nått en punkt där vi kan påbörja försäljning av vårt system Scypho. Det känns otroligt stimulerande att snart ha våra system installerade hos betalande kunder, och det känns extra spännande med tanke på vilken konkurrenskraftig produkt vi har. Scypho är byggt för att klara av samtliga system, inte bara termostatmiljöer. Internet of things och big data förväntas bli kommande års mest snabbväxande områden globalt. 9

11 Vi har under dessa år sett marknaden för klimatstyrning, eller Home Energy Management (HEM) som det även kallas, växa explosionsartat. Amerikanska Nest som erbjuder en smart termostat som levererade redan förra året ca enheter per månad. Det är intressant att notera att termostater endast representerar en delmängd av den totala marknaden för klimatstyrning. Men enbart marknaden för smarta termostater väntas växa från 1,4 miljoner till 32 miljoner (2020) globalt, vilket motsvarar ett värde på 1,4 miljarder dollar (Navigant Research). Den 13:e januari i år annonserade Google ett uppköp av Nest för 3,2 miljarder dollar. Googles köp av Nest tydliggör den enorma potentialen och de höga förväntningar som finns inom området vi verkar. Vi har märkt ett tilltagande intresse både från energibolag och telekomoperatörer som kanalpartners. Intresset är så stort så att vi i dagsläget inte har resurser att ta tillvara på alla förfrågningar avseende samarbeten. Vi har därför initialt valt ut ett energibolag och en operatör som vi anser har bäst förutsättningar för en lyckad markandsintroduktion i Sverige och vi siktar redan att under 2014 få igång piloter utanför Sverige, men vi kommer även att parallellt påbörja egen direktförsäljning. Scypho har fått stor uppmärksamhet och vi kan konstatera att det till stor del beror på de teknologival vi gjort redan i ett tidigt skede. Vi särskiljer oss i väsentliga delar gentemot våra konkurrenter. Dessa konkurrensfördelar har uppmärksammats och bidrar till det stora intresset från potentiella partners. Att bygga upp ett svenskt företag inom högteknologi som spänner över såväl hårdvara som mjukvara och ge sig i kast med en global marknad är en stor utmaning. Nu har vi systemet på plats och allt detta har vi åstadkommit på fyra år och med en budget på endast ca 25 miljoner kronor. Detta är att betrakta som en mycket låg kostnad i dessa sammanhang med tanke på omfattning och komplexitet. Jag har haft förmånen att arbeta med många intressanta projekt och teknologier tidigare men inget kommer i närheten av den potential vi nu står inför. Vi har under årens lopp byggt upp ett team med mycket hög kompetens och med en dynamik som kan bära oss mycket långt. Vår vision är att erbjuda en plattform för intelligent styrning av hemmets alla funktioner. Däremot har vi valt att begränsa utbudet av tjänster initialt, för att låta kommande utveckling och prioritering av tjänster vara styrd av efterfrågan från marknaden. Med detta sagt bjuder jag in dig till att teckna aktier i ATC, och vara med på vår fantastiska resa. Vår vision är att göra ATC till en globalt ledande aktör inom Connected Homes och vår spjutspets är klimatstyrning. Jag vill även passa på att rekommendera er att testa Scypho. Vi har just nu ett mycket förmånligt erbjudande för våra tidiga kunder. I möjligaste mån kommer vi självklart att prioritera våra aktieägare. 11

12 Villkor & anvisningar Erbjudandet i korthet Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om totalt kronor vilket motsvarar högst aktier till den fastställda emissionskursen om 620 kronor per aktie. Erbjudandet riktar sig i första hand till institutionella placerare och i andra hand allmänheten. Aktie Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller ATC Industrial Group Management AB (publ), aktie, ISIN SE Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Företrädesrätt till teckning Aktieägare i ATC Industrial Group Management AB (publ) äger ej företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 620 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Emissionskursen har fastställts av styrelsen. Minsta teckningspost är 50 aktier. Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 20 januari 2014 till och med den 7 februari Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta beslut om att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckning av aktier Anmälan om teckning skall göras på anmälningssedel, Anmälningssedel för förvärv av aktier i ATC Industrial Group Management AB (publ). och skickas till Aktieinvest på den förtryckta adressen på anmälningssedeln. Anmälningssedel finns att ladda ner från Aktieinvest FK AB:s hemsida, bolagets hemsida, Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. I det fall fler anmälningssedlar insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Vid de fall depå är kopplad till kapitalförsäkring eller investeringssparkonto vänligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning Erbjudandet riktar sig i första hand till institutionella placerare och i andra hand till allmänheten. Vid överteckning beslutar styrelsen i ATC Industrial Group Management AB (publ) om tilldelning av aktier vilket kan innebära att tilldelning kan komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Övertilldelningsoption Övertilldelningsoptionen omfattar aktier. Styrelsen fattar särskilt beslut för eventuellt utnyttjande av övertilldelnigsoptionen.

13 Besked om tilldelning Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utsänds ett besked i form av avräkningsnota om tilldelning, vilket beräknas ske 12 februari 2014, enligt vilken det framgår hur många aktier som tecknaren tilldelats. Tilldelade aktier som tecknats skall betalas enligt instruktion på avräkningsnotan om tilldelning tre bankdagar efter utställande av avräkningsnota. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Ränta utgår ej på emissionslikvid som återbetalas eller på eventuellt överskjutande belopp. Handel i aktien ATC har som ambition att ta upp aktien till handel på Alternativa aktiemarknaden. Handel sker inte dagligen utan en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Läs mer om handeln på eller kontakta Alternativa aktiemarknaden på telefon Leverans av aktier När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas aktierna ut på angivet VP-konto/depå. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske i början av mars Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter emissionens registrering. Utbetalning av utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Offentliggörande Resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. Frågor Frågor avseende nyemissionen besvaras av ATC Industrial Group Management på telefon eller Alternativa aktiemarknaden på telefon ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS TILL: Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm Tel: Fax:

14 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé ATC Industrial Group Management AB erbjuder ett självlärande styrsystem, Scypho, för optimering av värme för villamarknaden. För villaägaren sänks energiförbrukningen samtidigt som komfort och inomhusmiljö förbättras. Lösningen är skalbar och har en stor internationell potential då den kan integreras mot samtliga typer av värmesystem. Scypho kan även vidareutvecklas för att tillhandahålla andra tjänster som t.ex. belysningskontroll, larm och ventilationsstyrning. ATC:s vision är att erbjuda en plattform för det uppkopplade hemmet och erbjuda tjänster som ökar bekvämligheten, sparar kostnader och ger ökad kontroll för de boende. Affärsmål kort sikt (2014) Scypho kommer att marknadsföras och säljas dels i egen regi och dels genom kanalpartners, inledningsvis till villaägare i Sverige i en volym av ca system under Med kanalpartners avses främst energibolag och telekomoperatörer. Parallellt pågår ett arbete för att etablera samarbete med kanalpartners i övriga Norden, Storbritannien och Tyskland. Pågående affärsdiskussioner beräknas kunna resultera i minst två samarbetsavtal under Medellång sikt ( ) Bolaget skall marknadsföra Scypho mot hela europeiska villamarknaden och påbörja samarbeten för försäljning i USA och Asien. Dessutom skall bolaget även erbjuda fler tjänster än enbart värmestyrning och mot fler segment, däribland större kommersiella lokaler och flerbostadshus. Ambitionen är att företaget ska bli en av de ledande globala aktörerna inom HEM (Home Energy management) marknaden.

15 Affärsstrategi Scypho i sin grundversion erbjuder värmestyrning mot villamarknaden, men är förberedd för att vara en plattform för nya tjänster inom bl.a. larm, automatiserade hemfunktioner (belysning, hushållsapparater m.m.), energirådgivning, trådlös internetuppkoppling, lastbalanseringar och elprishandel. Affärsmodellen utgörs av försäljning av produkter och abonnemang. Företaget avser öppna upp plattformen och API:er mot externa utvecklare för att skapa en motsvarighet till AppStore för bostadssektorn. Intäkterna genereras därför både genom produktförsäljning (engångskaraktär) och tjänsteförsäljning, (repetitiva), serviceavgifter. I takt med att nya tjänster utvecklas skapas möjligheter till merförsäljning mot befintliga kunder. 15

16 Verksamhet Bakgrund Uppvärmning står för drygt hälften av många villaägares elräkning. Att göra något åt detta upplevs av de flesta som svårt då det oftast kräver stora investeringar, ändrade vanor eller försämrad inomhuskomfort. De flesta släcker lampor, TV:n och andra apparater när man går hemifrån. Men värmen får oftast stå på dygnet runt. Ingen vill komma hem till ett kallt hem. Scypho löser detta problem på ett revolutionerande nytt sätt med sitt adaptiva styrsystem som optimerar inomhusklimatet och maximerar energibesparingen. För villaägaren sänks energiförbrukningen samtidigt som komforten ökar då systemet ger en jämnare temperatur när man är hemma. Scypho har i grundliga fältmätningar kunnat påvisa energibesparingar på upp till 30 procent, utan att villaägaren behöver förändra sina rutiner. I tillägg till minskad energiförbrukning medför Scypho andra fördelar som fyller villaägarens nuvarande och framtida behov: Jämnare inomhustemperatur. Möjlighet att fjärrstyra och övervaka inomhusklimatet. Möjlighet att på sikt integrera nya tjänster som automatiserar hemmet, ger ökad säkerhet, komfort och lägre energikostnader. Informationstjänster, energiförbrukning, besparingar, skräddarsydd energirådgivning. Låg investeringskostnad som återbetalas inom ca 1 3 år. Säkerhet och tillförlitlighet, personlig integritet skyddas och IT-miljön är stabil och säker. Utöver detta finns även behov som grundar sig på en förändring av elmarknaden. En ökad andel förnyelsebar energiproduktion i Europa ställer allt större krav på att elkonsumtionen blir mer flexibel för att upprätthålla energisystemets krav på balans mellan tillgång och efterfrågan. Sverige kan potentiellt bli världsledande inom smarta elnät genom att tidigt skapa konsumentlösningar som kan interagera med den öppna slutkundsmarknaden; ett område där behovet och efterfrågan definitivt kommer

17 att öka både på hemmaplan och globalt. Av detta skäl samverkar energibolagen i allt större utsträckning med innovationsföretag för sampaketering med intelligenta styrsystem som möjliggör lastbalansering. Teknik Systemet består av en Scypho centralenhet som med ATC:s patenterade installationsteknik enkelt kan integreras mot alla kända värmesystem i småhus. Scypho samlar in temperaturvärden med hjälp av tre utplacerade trådlösa sensorer och kommunicerar med Scyphos molntjänst där merparten av logiken ligger. Scypho är ett unikt system i många avseenden men det som bäst exemplifierar det unika bakom systemet är att den kan leverera Comfort on Demand. Majoriteten av alla konkurrerande produkter erbjuder en enklare fjärrstyrning med av/på av värmen, ibland kompletterat med någon form av enklare logik, som t.ex. timerbaserad nattsänkning. Scypho representerar en ny generation av intelligent adaptiv styrning. Detta betyder att användaren endast behöver ange sin ideala trivseltemperatur och när man är hemma. Scypho räknar sedan själv ut när uppvärmning behöver påbörjas för att uppnå idealtemperaturen i tid till när de boende kommer hem. Scyphos patenterade installationsteknik gör det möjligt att enkelt eftermontera systemet på alla befintliga värmesystem på villamarknaden. Under installationen behöver t.ex. installatören inte ange vare sig fabrikat eller modell utan systemet anpassar sig helt automatiskt till befintligt värmesystem vilket förenklar installationsprocessen och minimerar installationstider och fel högst avsevärt. Scypho använder den insamlade informationen från sensorerna i hemmet, kundens egna behov och andra variabler för att räkna ut de optimala styrparametrarna till värmesystemet. Det utgår från att alla hem är unika och besparingen optimeras utifrån den enskilda villans termodynamiska egenskaper i relation till uppvärmningssystemets kapacitet. GSM kommunikation till molnet Temperatur Patented Retrofit System givare access via mobila enheter 21 C SPARANDE värmepanna patenterad integration NÄR DU SOVER 17 Sön 22:00 0

18 Verksamhet För att förbättra befintliga värmesystem innehåller Scypho t.ex. följande funktioner: Det befintliga värmesystemet kompletteras alltid med flera inomhussensorer runt om i huset samt sensorer för framledning- och returvattentemperatur. Värmestyrningen styrs med en individuellt anpassad modell för husets och värmesystemets dynamiska egenskaper. Schemaläggning av komfortperioder som kan utnyttja de anpassade dynamiska modellerna för Comfort on Demand. Fjärruppkoppling medger kontinuerlig övervakning, automatiserade justeringar samt uppdateringar av programvara och algoritmer. Produktion, distribution och försäljning Inledningsvis erbjuds Scypho enbart på den svenska marknaden och de första installationerna planeras ske under första kvartalet Utöver försäljning via kanalpartners kommer ATC även att erbjuda systemet via direktförsäljning. Avsikten med direktförsäljningen är att upprätta en nära dialog med tidiga användarna för att kunna agera på deras återkoppling och behov. Vid en direktförsäljning kommer ATC att samarbeta med installatörsfirmor för att nå ut till slutkund. Lokala VVS- och rörfirmor sitter på ett kundregister som de gärna utnyttjar för merförsäljning, och en produkt som Scypho passar väl in i deras befintliga utbud. Dessutom drivs installatörerna av att kundbesöket skapar förutsättningar för ytterligare försäljning, det är alltid något som behöver åtgärdas i ett hem. Bland kanalpartners riktar sig ATC primärt till energibolag, vilka söker efter nya tjänster för att öka intäkterna, skapa starkare kundrelationer och även för att öka möjlighet till lastbalansering i elnäten, alltså styra förbrukningen så att elnäten regionalt och lokalt inte överbelastas vid exempelvis sträng kyla. Efter energibolagen är telekomoperatörer en mycket intressant partnerkategori. Den stora mängden datatrafik M2M- system genererar och som går över operatörernas nät anses bli deras nästa stora intäktskälla. ATC har en nära dialog med en ledande telekomoperatör avseende samarbete. Telekomoperatörer har historiskt prioriterat taltjänster och under de senaste decennierna även internetbaserade tjänster. Idag satsar telekomoperatörerna på ytterligare ett segment som väntas få mycket stor betydelse i framtiden, applikationer för kommunikation Machine to Machine (M2M) i konsumentledet. Detta segment benämns även Internet of Things och förväntas växa explosionsartat till 50 miljarder uppkopplade enheter år (Ericsson, Cisco, PWC med flera analytikerhus) Scypho är ett sådant M2M-system. På produktionssidan avser ATC inte bygga egna fabriker utan fokuserar endast på strategisk utveckling och design, bland underleverantörerna finns bl.a. det svenska företaget NOTE och teknikkonsulter.

19 Kund- och försäljningsstrategi I Sverige skall marknadsföring, försäljning och kundsupport ske dels i egen regi men främst via kanalpartners. Syftet med direktförsäljning är framförallt att fullt ut kunna agera agilt och ständigt sträva efter att förbättra kunderbjudandet. Men även om merparten av försäljningen över tiden förväntas ske via kanalpartners kommer ATC själva att lägga betydande resurser på marknadssidan. För att nå massmarknaden och volymsförsäljning krävs inte enbart att produkten fungerar som den ska utan dessutom att paketeringen och kundupplevelsen är enastående. Av detta skäl anlitades t.ex. den prisbelönta Innovations- och designbyrån Screen Interaction för utvecklingen av användarapplikationerna. ATCs affärsmodell bygger på volym där den långsiktiga ambitionen är att merparten av intäkterna genereras från abonnemangsintäkter. Likt mobiloperatörer som ger bort telefoner för att få intäkter från mobilabonnemangen, avser ATC att ge så många som möjligt tillgång till systemet till en rimlig kostnad. Beskrivning av patentet ATC har lagt ner mycket forskning och utveckling för att lösa integrationsutmaningen och har patenterat en eftermonteringsteknik som möjliggör enkel installation mot samtliga värme- och kylsystem på marknaden, något som gör ATC unikt. Få värmesystem har idag ett gränssnitt som gör det möjligt att koppla upp sig emot, varken analogt eller digitalt. Inriktningen var därför att i ett tidigt skede identifiera en gemensam nämnare för alla typer av värme- och kylsystem, vilket är temperaturgivaren som i de flesta fall monterats utomhus. ATC beviljades ett patent för sin retrofitteknik i Sverige i november 2012 och med godkänd internationell sökning som förväntas resultera i ytterligare 6 patent på av bolaget utvalda nyckelmarknader. ATC:s patenterade lösning är att koppla upp sig mot befintlig temperaturgivare och kommunicera via den mot det värmesystem man vill kontrollera. Förenklat kan det beskrivas som att Scypho använder resistans som ett kommunikationsprotokoll mot värmekällan och på så sätt kan styra värmen med stor precision. Andra fördelar är att installatören slipper manuella avläsningar, inställningar och anpassningar under installationsprocessen. Systemet känner av inom vilket spektra resistansgivaren arbetar och kan sedan kommunicera med värmepannan inom detta område. Detta ger Scypho en massmarknadspotential mot villamarknaden, men även stora fördelar gentemot kommersiella system för större fastigheter. 19

20 Kort historik Idén med smart styrteknik föddes redan innan bolaget formellt var grundat och har sedan förädlats till dagens färdiga produkt i ett iterativt och agilt arbete. För oss har kunddriven utveckling och tydligt säljfokus varit ledord redan från start, vilket även återspeglas i sammansättningen av kompetenser, vald affärsmodell och en omsättning på ca 10 MSEK redan under utvecklingsfasen. Bolaget är har finansierats genom ägarkapital och tidig kundfinansiering med E.ON, ett av Europas största energibolag, som betalande kund. Ägargruppen har genom nyemissioner vuxit till dagens 34 ägare, främst privata investerare med intresse för innovationer med betydande potential och positiv miljöpåverkan. ATC är ett publikt bolag som startades år Grundarna har erfarenhet inom flera kompetensområden, VVS, inbyggda system, neurala nätverk, elektroniska säkerhetslösningar och IT, men också med lång erfarenhet av företagsledning, entreprenörskap och storskaliga implementeringar av ny teknik.

21

22 Marknad Home Energy Management (HEM) - en nyckel till det uppkopplade hemmet Under de senaste året har antalet mobila enheter, smartphones och läsplattor exploderat över hela världen. Dessa kommer snart att vara uppkopplade mot våra bostäder, hemelektronik, vitvaror, värmesystem, fordon och andra objekt i vår närhet. Människors växande behov av en digital livsstil driver utvecklingen och mest framgångsrika blir de tjänster som kan ge konsumenter ökad kontroll, kostnadsbesparingar och ökad bekvämlighet i deras dagliga liv. Cisco, Ericsson, PWC och många andra företag uppskattar att antalet enheter som är anslutna till Internet kommer att växa från cirka 10 miljarder idag till 50 miljarder år Det finns redan många olika fjärrstyrningstjänster för t.ex. värmepumpar och termostater, uppkopplad belysning och övervakningskameror som skickar bilder till en fjärransluten bildskärm. Mer nyligen blev TVapparater Internetaktiverade. Enligt ABI Research, är Connected Homes nästa stora grej och skulle kunna nå en global marknad värd 10 miljarder dollar redan i år. Möjligheterna har lockat ett antal startups, av vilka några har lyckats attrahera betydande finansiering från riskkapitalister. Den mest kända är Nest Labs Inc. som är en tillverkare självlärande termostater och brandlarm. Nest såldes nyligen till Google för hissnande 3,2 miljarder dollar i kontanter. Se nästa avsnitt. Just tjänster inom energistyrning (även kallat Home Energy Management, HEM ) är i särklass det största segmentet inom Connected Homes med ca 60% av totala marknaden enligt Ovum and Broadband Forum. Med ökande energikonsumtion och miljömedvetenhet i kombination med stigande energikostnader efterfrågar konsumenter bättre kontroll över sin elförbrukning. ATC avser erbjuda ett fullt sortiment av tjänster och applikationer för det uppkopplade hemmet. Grunden i ATC:s system är intelligent styrning och att styra det som kunderna har behov att kontrollera. Basfunktionen är klimatstyrning med funktionen Comfort on Demand, d.v.s. trivseltemperatur när man behöver det. Automatisk anpassning av värmetillförseln

23 brandlarm samt styrning av belysning och andra funktioner i hemmet. Scypho kan också användas som en plattform för helt andra ändamål som hälsovårdstjänster online. Nya tjänster kommer att utvecklas i takt med att dessa efterfrågas av slutkunder och kanalpartners. Utvecklingen av dessa kan drivas av ATC:s egen personal, av kanalpartners, av andra företag och även av slutkunderna själva. över dygnet är en funktion som särskiljer Scypho från marknadens alla betydligt mer enkla tjänster för fjärrstyrning och smarta termostater. Andra tjänster (applikationer) som kan implementeras i Scyphos system är exempelvis dynamisk elprishandel men även helt andra tjänster som inbrottslarm, ATC avser nämligen att öppna systemets API:er (Application Programming Interface) för externa utvecklare, vilket möjliggör att företag och individer fristående från Bolaget enkelt kan bidra med innehåll till systemplattformen. Systemet är redan förberett för nya tjänster och ur ett användarperspektiv krävs endast att man köper och sätter upp eventuella trådlösa tilläggsmoduler, sedan kan allt styras via samma app som för värmestyrning. Denna breda funktionalitet benämns Scypho Connected Homes. Analysföretaget Navigant Research släppte nyligen en ny rapport benämnd Home Energy Management som förutspår att 87 miljoner HEM-system finns installerade i världen år Det är en kraftig uppgång från 4 miljoner installationer Räknat i intäkter växer marknaden under samma period från 300 miljoner dollar 2012 till 1,8 miljarder dollar Enligt Navigant Research är en viktig förklaring till en väntad tillväxt att nya aktörer ger sig in på denna marknad med ett breddat utbud av tjänster vid sidan av energistyrning. Detta är ligger i linje med ATC:s strategi för hur Scypho kommer att utvecklas och som även bekräftas av Googles förvärv av Nest. Se nästa avsnitt. 23

24 Marknad Konkurrenter inom Home Energy Management Allt fler företag levererar utrustning och tjänster inom klimatstyrning, varav de flesta ännu endast erbjuder någon form av visualiseringstjänst där energiförbrukning presenteras i en dedikerad display, i kundens dator och/eller i mobilapp. Ökad information sparar dock i sig ingen energi. Det kräver att användarna aktivt väljer att ändra sina beteenden, skruva ned temperaturen o.s.v. Något som visat sig svårt eller omöjligt. Tjänster som erbjuder någon form av automatisk styrning av värmekällan är därför ett stort steg framåt. Det mest grundläggande är att värme sätts på och stängs av enligt förbestämda scheman (s.k. timerbaserad styrning). Ytterligare ett steg är att användaren själv kan fjärrstyra värmen. Två exempel är systemet Hive från British Gas och Fortums Hemkontroll. Scyphos självlärande styrning skiljer sig avsevärt från dessa system då det fullt ut automatiserar värmetillförseln utan att slutanvändaren behöver göra manuella justeringar. Den viktigaste skillnaden är dock att Scypho, i motsats till alla andra styrsystem, kan eftermonteras på befintligt värmesystem, oavsett typ och fabrikat. Detta är möjligt tack vare den patenterade installationstekniken. Det mest uppmärksammade tjänsten på den amerikanska marknaden kommer från Nest Labs, Inc. som erbjuder en självlärande termostat. En viktig framgångsfaktor på USA-marknaden är att Nest enkelt monteras i de flesta amerikanska småhus eftersom de till övervägande andel är utrustade med HVAC-system (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) som är Honeywell kompatibla termostatmiljöer. Nest Thermostat väntas snart nå en penetration på 5 procent av USA:s villamarknad. Nyligen förvärvades Nest av Google för otroliga 3,2 miljarder dollar, i kontanter. Det är det näst största förvärvet som Google gjort efter köpet av Motorola Mobility Affären bekräftar det växande intresset och efterfrågan för energieffektiv klimatstyrning, och andra tjänster inom Connected Homes. Nest tog nyligen ett steg mot ett utökat utbud av tjänster genom att lansera ett brandlarm benämnt Nest Protect. Som nämns ovan är Schypo förberett för ett brett utbud av tjänster för framtidens uppkopplade hem och att ATC avser att öppna systemet för externa utvecklare. Här finns likheter med Nest men fortfarande kvartstår den betydande skillnaden att Scypo kan fungera ihop med samtliga system för uppvärmning på marknaden med minimala anpassningar men Nest idag är begränsat till värmesystem med termostatstyrning.

25 Några konkurrenter i Europa I Europa är marknaden för klimatstyrning betydligt mer mångfacetterad än i USA, både vad gäller styrteknik, givare, variation av uppvärmningskällor m.m. Samt genom mängden av olika, ej sinsemellan kompatibla fabrikat. Nest och de europeiska konkurrerande systemen för klimatstyrning har dock det gemensamt att samtliga är anpassade till ett eller ett fåtal olika värmesystem. En uppstickare som fått stor uppmärksamhet är det tyska bolaget Tado GmbH. Med motsvarande 4,6 miljoner dollar i finansiering från bland andra tyska venture capital-bolaget Target Partners förbereder Tado en fortsatt expansion utanför hemmamarknaden Tyskland. I ett första steg har försäljning etablerats i Österrike och Schweiz. Tado använder likt ATC smarta telefoner som användargränssnitt. Tados styrlogisk är baserad på geopositionering vilket innebär att systemet känner av när en person lämnar eller närmar sig hemmet, vilket föranleder systemet att slå på eller stänga av uppvärmningen av huset. ATC erbjuder inte denna geo-funktion i Scypho eftersom försök visat att framförhållningen blir för kort om uppvärmningen påbörjas först när en person är på väg hem från jobbet. För att utnyttja hela energisparpotentialen krävs i många fall ca. två-fyra timmar uppvärmning, inte de minuter som en resa mellan arbetet och hemmet normalt sett tar. Om värmekällan i första hand är en värmepump skapas dessutom andra problem om den används för aggressivt. Energiförbrukningen kan dessutom väsentligt öka eftersom elpatronen kan slå till. Tiden det tar att öka värmen från sparläge till trivseltemperatur är särskilt viktigt att ta hänsyn till i den nordiska miljön. Här är husen vanligtvis välisolerade vilket leder till längre ledtider för avkylning/uppvärmning. Bland svenska konkurrenter finns bland andra Ngenic AB med ett system för klimatstyrning anpassat till värmepumpar. Ngenic likt övriga konkurrenter kan endast eftermonteras på endast ett fåtal typer och fabrikat av värmesystem. I en rapport från Elforsk där Ngenics system använts i ett test av klimatstyrning i ett bredare försök, framgår att den energieffektivisering som uppnåtts ligger runt procent. Av rapporten framgår vidare att Ngenic har haft problem med kommunikationen via fastighetens trådlösa internetuppkoppling. ATC har redan från början insett att M2M kommunikation via GSM/GPRS-anslutning ger en avsevärt mycket högre redundans. Att det finns många konkurrenter på marknaden och att allt fler söker sig till Home Energy Managementsegmentet anser ATC:s styrelse vara något positivt. Det skapar en medvetenhet hos slutkonsument och det blir enklare att jämföra olika lösningars för- och nackdelar. Det är styrelsens bedömning att det inte kommer att vara ett enda företag som vinner denna marknad utan att den kommer att delas av många mycket framgångsrika företag. ATC avser att bli ett av dessa ledande företag. 25

26 Marknad Marknadssegment på kort och lång sikt ATC:s system lanseras initialt på den svenska småhusmarknaden och försäljningen riktas till villor och radhus med alla typer av vattenbaserade värmesystem, t.ex. elpanna, biobränsle, bergvärme och fjärrvärme. Under prototypstadiet har ATC visat att systemet även kan användas för att styra direktverkande el och luftburna värmesystem. ATC avser därför att på sikt erbjuda Scypho till alla småhus, helt oberoende av vilka värmesystem som används. För att möjliggöra snabb och enkel installation av system krävs en enkel integrationen utan alltför stora ingrepp i det befintliga värmesystemet. Detta är särskilt viktigt på villamarknaden där kostnaden för både system och installation måste vara rimlig och kostnadseffektiv. Skälet till att ATC valt att prioritera villamarknaden initialt är Scyphos klara konkurrensfördelar jämfört med befintliga konkurrerande system inom detta segmentet. Scypho kommer även på sikt att erbjudas till flerfamiljshus, kontorsfastigheter och industriella miljöer. För klimatstyrning av större byggnader är priskänsligheten lägre och här kan avsevärt större investeringar motiveras. I detta segment är därför utbudet av kvalificerade system betydligt större än i villasegmentet. Att skala ned vissa av dagens befintliga lösningar för stora byggnader så att de passar villamarknaden och kan säljas till ett betydligt lägre pris bedömer ATC vara svårt, för att inte säga omöjligt, och ser därför inte dessa system som potentiella konkurrenter i villasegmentet i dagsläget. Däremot är det möjligt att skala upp Scypho till att hantera väsentligt större byggnader än småhus. Den europeiska småhusmarknaden Som beskrivs ovan prioriteras småhusmarknaden när försäljningen inleds under Första steget är en lansering i Sverige. Därefter står resten av Norden, Storbritannien och Tyskland på tur. I Sverige finns runt två miljoner småhus varav cirka hälften har vattenburen värme som drivs med elpanna, biobränsle, värmepump, fjärrvärme eller olja, vilket sammantaget är den av ATC definierade initiala marknaden (Energistatistik för småhus 2012, Energimyndigheten), När marknaden utvidgas till Norden ökar antalet småhus med vattenburen värme till uppskattningsvis cirka 2,2 miljoner (Statistiska Centralbyrån). I EU:s 28 medlemsländer lever sammanlagt 506 miljoner invånare. Någon samlad statistik för den europeiska

27 småhusmarknaden inklusive energistatistik finns inte enkelt tillgänglig men enligt Eurostat lever drygt en tredjedel (34,7 procent) i fristående hus och en fjärdedel (23,6 procent) i parhus och radhus. Det innefattar närmare 300 miljoner människor Boende- och energistatistiken varierar något mellan länderna men klart är att vattenburen värme är den dominerande uppvärmningsformen. Sverige skiljer ut sig med en hög andel direktverkande el, ca 25 procent av småhusbeståndet. Två betydande marknader inom EU för klimatstyrning av småhus är Tyskland och Storbritannien: Kombinationen av dåligt isolerade hus och gasuppvärmning skapar mycket fördelaktiga förhållanden för Scyphos styrteknik. Bedömningen är att man genom Comfort on Demand, d.v.s. trivseltemperatur när man behöver det, långt kan överträffa den besparing man uppmätt i svenska hus, där såväl uppvärmning som avkylning av husen är mycket långsammare. Att elpriset inklusive skatter och pålagor i ett antal länder som Tyskland ligger långt över det svenska energipriset skapar dessutom förutsättningar för att kunna erbjuda kunder ett starkare erbjudande med kortare återbetalningstid. I Tyskland finns ca 17 miljoner fristående hus och parhus (German housing markets facts, figures and structures. GdW 2012) och i Storbritannien cirka 20 miljoner. Unikt för Storbritannien är att naturgas sedan 1970-talet vuxit till att svara för cirka 90 procent av uppvärmningen i bostäder (United Kingdom housing energy fact file 2012). 27

28 Aktiekapital & ägarförhållande Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till kronor. Totala antalet utestående aktier uppgår till , envar med ett kvotvärde på 4 kronor. Vid fullteckning i förestående nyemission kommer totala antalet aktier uppgå till högst aktier. Enligt ny bolagsordning fastställd på extra bolagsstämma den 16 december 2013 skall aktiekapitalet uppgå till lägst kr och högst kr. Antalet aktier skall vara lägst aktier och högst aktier. Totalt har drygt 25 MSEK investerats i Bolaget sedan dess start. Inledningsvis tillfördes 2,1 MSEK i ovillkorat aktieägartillskott, därefter 1,9 MSEK i räntefritt lån från Bolagets ledningsgrupp och en anställd, följt av 4,95 MSEK i villkorslån från Energimyndigheten och sammantaget 9,6 MKR i tidig kundfinansiering under utvecklingsfasen. Bolaget har även genomfört ett antal nyemissioner om totalt 6,8 MSEK, se aktiekapitalets utveckling nedan. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av eventuellt överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerad i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. År Händelse Förändring antal aktier Teckningskurs Inbetalt (kr) Förändring av aktiekapital Totalt aktiekapital Antal aktier Kvotvärde 2010 Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Split 100: Fondemission

29 Emissionsbemyndigande Extra bolagsstämma den 16 december 2013 beslutade om bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på sammanlagt högst aktier. Bemyndigandet gäller intill nästkommande årsstämma. Eventuell utdelning Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade aktier enligt förvaltarens rutiner. Handel i Bolagets aktie Bolaget har som ambition att lista aktien på Alternativa aktiemarknaden. Handel sker regelbundet men ej dagligen. På Alternativa handlas de listade bolagen en vecka i månaden. På så sätt samlas likviditeten till ett tillfälle per månad. Central värdepappersförvaring Bolaget och dess aktier är anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, VP-systemet, med Euroclear Sweden AB som central värdepappersförvaltare. Per hade ATC Industrial Management 34 aktieägare Största ägare per Ägare Antal aktier Ägarandel Othken Invest ,10 % Fabius Management AB ,73 % A Widgren Invest AB ,33 % Torbjörn Seger ,04 % Neptunus AB ,65 % Övriga ,15 % Totalt % 29

30 Styrelse & ledning Trued Holmquist - Verkställande Direktör (f. 1966) Trued har jur.kand. från Uppsala Universitet och var tidigare VD och ansvarig för uppbyggnaden av BankID, ansedd som ett av världens ledande exempel på en rikstäckande elektronisk ID-tjänst. Dessförinnan var han Senior Vice President på Handelsbanken där han arbetade 16 år med management och att förändra eller bygga upp nya verksamheter, däribland Internetbanken. Trued har även erfarenhet som konsult och entreprenör, inom implementering av nya teknologier. Aktieinnehav: aktier via Othken Invest AB Charlotta Holmquist - Operativ Chef/Ekonomi (f. 1973) Charlotta har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som VD och entreprenör inom IT, media och telekom. Charlotta påbörjade sin karriär som chefsanalytiker hos Salomon Smith Barney i Chile och blev därefter rekryterad till IBM Center for e-business Innovation som affärsutvecklare. Charlotta har senare som Partner och VD drivit upp en rad start-ups inom ICT-sektorn. Aktieinnehav: aktier via Othken Invest AB Jens Schroer - Teknisk Chef (f. 1980) Jens Schroer (1980) specialist inom Generiska Algoritmer och Neurala Nätverk och civilingenjörsexamen från Chalmers med inriktning Komplexa Adaptiva System. Examen från Humboldt-Universität zu Berlini Datavetenskap. Tidigare arbetat på Bloomberg och Infront AS som Senior System Devloper och finansiell mjukvaruutvecklare. Aktieinnehav: 0 aktier Lars O Grönstedt - Styrelseordförande (f. 1954) Lars är fil kand från Stockholms universitet och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare varit bl a IT-chef, sedan VD, sedan styrelseordförande i Handelsbanken. Idag är han bla ordförande i Nordiska Museet och Vostok Nafta, vice ordförande i Skansen och Riksgälden, styrelseleda mot i East Capital Explorer, IT-företaget Pro4U och Institute for International Economics vid Stockholms Universitet. Aktieinnehav: aktier via Fabius Management AB

31 Anders Widgren - Styrelseledamot (f. 1964) Anders har en lång erfarenhet som utvecklings- och systemchef på en rad företag och har en bakgrund från Chalmers Tekniska Högskola. Under sin tid som utvecklingschef hos det finska börsnoterade företaget Uponor skapade Anders plattformen för deras nya generation styrsystem för energibesparingar. På Telenor VCs start-up Metrima arbetade han med Smart Metering system och under hans tid på Gewa blev företaget bland världens ledande inom sin nisch. Aktieinnehav: aktier via A Widgren Invest AB Lena Grönstedt - Styrelseledamot (f. 1967) Lena har en examen i tillämpad matematik från Universitetet i Lvov samt en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm. Lena har tidigare arbetet för Ericsson och senare 15 år på Handelsbanken där hon haft en rad olika roller, som affärsanalytiker, linjechef inom försäkringar och projektledare. Lena har haft huvudansvar för flera betydande projekt inom Handelsbanken, däribland implementeringen av nästa generation av internetapplikationer. Aktieinnehav: aktier via Fabius Management AB Thomas Ivarson Styrelseledamot (f. 1954) Thomas har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola och dessutom civilekonomsexamen från Göteborgs Universitet. Thomas Ivarson har haft en mängd ledande positioner på Ericsson, sedan som VD för EHPT och sedan CMG Wireless Data Solutions. Mellan perioden arbetade Thomas på Logica, som sälj- och marknadsansvarig. Thomas har i och med detta besuttit flera internationella befattningar. Aktieinnehav: aktier Revisor Anders Meyer Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB 31

32 Finansiell information i sammandrag Legal Struktur Koncernen består av ATC Industrial Group Management AB, 100% ägare av dotterbolaget ATC Industrial Group AB. Moderbolagets bedriver ingen operativ verksamhet utan har som enda syfte är att fungera som ägarbolag. Den operativa verksamheten bedrivs av ATC Industrial Group AB, där även koncernens anställda finns. ATC Solutions AB är ett helägt dotterbolag till ATC Industrial Group AB, och var tidigare tänkt att fungera som R&D bolag framtill kommersialisering. I dagsläget har all verksamhet lagts över till ATC Industrial Group AB och ATC Solutions AB avses vara ett passivt bolag. Under 2011 beviljades ATC Solutions AB ett bidrag från Tillväxtverket om 525 TSEK och för att fullt ut kunna utnyttja detta bidrag har viss verksamhet bedrivits i bolaget fram till 31 oktober I dagsläget har all verksamhet lagts över till ATC Industrial Group AB och ATC Solutions AB avses vara ett passivt bolag. För att ge en rättvis bild av bolagets ekonomi presenteras koncernens sammanslagna resultat. Finansiell info i sammandrag Räkenskapsåret 2011 Nettoomsättningen uppgick till 5,4 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 0,6 MSEK. Eget Kapital uppgick per till 2,3 MSEK. Under utvecklingsfasen valde ATC att samarbeta med ett energibolag i syfte att verifiera intresset och bedriva kunddriven utveckling. Under 2011 genomfördes ett första pilotprojekt med E.ON som betalande kund. Utfallet var mycket positivt och utökades till att omfatta ett 20-tal testinstallationer under vintern 2011/2012. Räkenskapsåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 4,1 MSEK (5,4 MSEK 2011). Resultatet före skatt uppgick till 0,1 MSEK (0,6 MSEK 2011). Eget Kapital uppgick per till 3,6 MSEK. Under 2012 tillträdde ny R&D chef för E.ON och villkoren förändrades. I samband med detta valde ATC att frångå ett beroende av kundfinansiering med syftet att ha en starkare position inför den kommersiella lanseringen av systemet. Den främsta anledningen till den minskade nettoomsättningen var således att ATC valde att frångå beroendet av kundfinansiering från E.ON. Med kort framförhållning sökte ATC alternativa finansieringslösningar för att bekosta verksamheten fram till kommersiell försäljning. För att vara mer uthålliga valde bolagets ledning och en anställd att skjuta på löner och ersättningar. Idag kvarstår detta som en skuld om 1,9 MSEK vilken är bokförd som ett räntefritt lån. Enligt överenskommelsen ska lånet återbetalas med egengenererade medel och i samråd med styrelsen. Under 2012 tillfördes totalt 1,5 MSEK från externa investerare och personer i ATCs Advisory Board genom nyemissioner. Parallellt sökte ATC stöd från Energimyndigheten. Utöver direktförsäljning avser ATC samarbeta med en eller två kanalpartners, varav den ena ett energibolag och en operatör. Under 2012 inleddes förhandlingar med nordiska energi- och telekombolag.

33 Räkenskapsåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (4,1 MSEK 2012). Resultatet före skatt uppgick till -6,2 MSEK (0,1 MSEK 2012). Eget Kapital uppgick per till 13,4 MSEK. Den 15 april 2013 beviljades ATC ett lån från Energimyndigheten om 4,95 MSEK. Lånet från Energimyndigheten är ränte- och amorteringsfritt tills företaget har nått kommersiell fakturering. Under 2013 tillfördes totalt 4 MSEK genom två riktade nyemissioner. ATC följer den budget som är upprättad och verksamheten löper enligt plan. Under första kvartalet 2013 genomfördes pilotinstallationer av nästa version av systemet hos ett stort nordiskt energibolag. Diskussioner förs även med en nordisk operatör. Intresset från liknande aktörer i Storbritannien har varit mycket positivt och ett flertal möten med en ledande operatör förväntas resultera i piloter under Under 2013 har utvecklingsarbetet intensifierats och bolaget har ökat antalet anställda från tidigare fyra till nio anställda. Systemet beräknas vara i lager i februari 2014 då de första installationerna av Scypho i kommersiell version beräknas påbörjas. Bokslutet för 2013 är ännu ej reviderat och slutligt resultat kan därför komma att förändras. T.ex. avser Bolaget aktivera utvecklingskostnader som kommer att påverka resultatet positivt. TSEK Nettoomsättning Årets resultat före skatt Eget kapital Räntebärande skulder Antal anställda I resultatet för 2011 ingår vinst om 400 TSEK avseende försäljning av ett dotterbolag 33

34 Framtidsutsikter Efter tre år av utveckling och fälttester är nu ATC redo för en kommersiell lansering. ATC avser att inleda med småskalig försäljning och parallellt, i nära dialog med de initiala kunderna, utveckla produkten före en bredare marknadsuppskalning. Det är redan idag möjligt att köpa Scypho i Sverige via bolagets hemsida (www.scypho. se). ATC kommer förutom direktförsäljning att använda sig av kanalpartners, bland dessa större energibolag och telekomoperatörer, vilka redan har upparbetade kontakter med slutkunderna. Energibolagens intressen är bl.a. att erbjuda nya tjänster utöver värme och el, skapa starkare kundrelationer och få ökad möjlighet till lastbalansering i elnäten. Teleoperatörer söker efter så kallade Machine to Machine (M2M) applikationer mot konsumentsidan, ett område även kallat Internet of Things som förväntas växa explosionsartat till 50 miljarder uppkopplade enheter till år ATCs system kommer initialt att lanseras på den svenska småhusmarknaden med värmesystem för vattenbaserad distribution, som t.ex. bergvärme, luft/ vatten och fjärrvärme. I Norden finns ca 2.2 miljoner småhus för denna initiala marknad. Primärt prioriteras Norden följt av norra Europa, och därefter övriga Europa där den potentiella målgruppen inkluderar ca 300 miljoner ägare av hus eller radhus. ATC har under prototypstadiet visat att systemet även kan användas för att styra direktverkande el och luftburna värmesystem, utöver vattenburna system, och avser på sikt kunna erbjuda Scypho till alla småhus, helt oberoende av befintliga värmesystem. Marknadsundersökningsföretaget Navigant Research släppte nyligen en ny rapport som förut spår att 32 miljoner smarta termostater kommer att ha installerats ihela världen år 2020, från ca 1,4 miljoner installerade idag. Enligt rapporten kommer den globala marknaden för smarta termostater vara värd drygt 9 miljarder kronor år 2020, en ökning från dagens cirka 650 miljoner kronor. Scypho kan dock säljas mot ett avsevärt bredare segment än enbart termostatmiljöer och systemet har redan påvisade fördelar, däribland den automatiserade funktionen för Comfort on Demand, patenterad installationsteknik och möjligheten till fjärruppdateringar av hela systemet. Slutkundspriset för ett Scypho system, inklusive professionell installation, är ca kronor med en serviceavgift på ca 100 kronor per månad. Den enklare varianten av Scypho för självinstallation i miljöer med central termostatstyrning beräknas kosta ca 2400 kronor Antal system Andel marknad Norden 0,30% 0,90% 1,20% 2,20% Andel marknad Europa - 0,01% 0,03% 0,09% Nettoomsättning 17 MSEK 138 MSEK 340 MSEK 670 MSEK Resultat -12 MSEK 31 MSEK 91 MSEK 196 MSEK Marginal N/A 22,90% 27,20% 29,50% Antal anställda

35 Nya tilläggsapplikationer förväntas över tiden höja merförsäljningen och öka serviceavgiften. Rörelsemarginalen beräknas uppgå till 30 % vid större volymer. ATC prognostiserade försäljning under 2014 är ca system. Under 2017 förväntas ATC nå Omkring 80 % av den totala volymen under 2017 beräknas ske utanför Norden. Med dessa förutsättningar omsätter ATC ca 17 miljoner kronor 2014 och ca 670 miljoner kronor skulle ATC marknadsandel enligt dessa prognoser vara mindre än 1 % av den europeiska marknaden och 2,2 % av den nordiska marknaden. Med tanke på den marknadspotential som tydligt beskrivs i detta memorandum, de nordiska kanalpartners som Bolaget redan idag samarbetar med samt det signifikanta intresset från internationella aktörer bör dessa prognoser vara motiverade. Visionen är att Scypho utöver intelligent värmestyrning även erbjuder flera andra Home Energy Management (HEM) tjänster, som t.ex. inbrottslarm, brandlarm, automatisering av belysning och andra funktioner i hemmet.. Vi kallar detta Scypho Connected Homes. Den globala marknaden för HEM system och hemautomationstjänster förväntas redan om två år omsätta drygt 300 miljarder kronor, från ca 54 miljarder kronor år Om systemet därtill omfattar andra tjänster som larm, säkerhet och hälsovårdstjänster är potentialen avsevärt mycket större. Drivkraften bakom Connected Homes är energibesparande teknik och det är även ATC:s bedömning att den energibesparande funktionaliteten i Scypho är enskilt viktigast. En produkt som kan erbjuda ökad kontroll, bekvämlighet och som dessutom kan återbetala sig för slutkunden inom ca två år är ett mycket starkt erbjudande. Kommande applikationsutveckling kommer att vara efterfrågedriven av såväl slutkunder som kanalpartners. ATC avser även att öppna upp systemets API:er för externa utvecklare, vilket möjliggör att fler företag och individer fristående från ATC kan bidra med innehåll till ATC:s plattform, liknande en App-store i mobilvärlden. Möjligheterna med intelligent styrning är oändliga. Vår vision är att Scypho Connected Homes blir plattformen som ger slutkunderna möjlighet att koppla upp hemmet alla funktioner i takt med att detta efterfrågas. 35

36 ATC Industrial Group AB Kungsgatan 31, 5 tr. SE Stockholm, Sweden

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Vi tror att du kommer att gilla Scypho Heat Control, nästa generations intelligenta styrsystem! Sid. 6-7. Produkt- Framtiden & IoT Control

Vi tror att du kommer att gilla Scypho Heat Control, nästa generations intelligenta styrsystem! Sid. 6-7. Produkt- Framtiden & IoT Control Välkommen hem! Scypho Heat Control är ett intelligent system som effektiviserar energianvändningen för uppvärmning av din villa, samtidigt som den förenklar din vardag och låter dig fokusera på de viktigare

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET

o l ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 Västmanlandsfonden ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET ~ SALA Bilaga KS 2014/9/1 ~KOMMUN 1 (2) 2014-01-02 VlTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET o l Västmanlandsfonden Västmaniandsfonden begär i bifogad skrivelse daterad 2013-12-13 "att kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) tisdagen den 22 april 2014 Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) Sign On har satsat rätt! Elektronisk signatur lika bindande som en namnteckning på ett papper. Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september 2000) - För de tre första kvartalen ökade

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 1 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011

Inbjudan. Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Inbjudan till teckning av B-aktier Företrädesemission i EcoRub AB (publ) september 2011 Patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi Material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser Potentiell

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Raybased AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget

Raybased AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget Raybased AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier inför notering på AktieTorget Vintern 2015 Raybased AB (publ) Raybased är ett svenskt teknikbolag som verkar inom det område som populärt kallas Internet

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer