1. GENERELLA LOKALA REGLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. GENERELLA LOKALA REGLER"

Transkript

1 GENERELLA LOKALA REGLER, LOKALA REGLER, TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER, ORDNINGSFÖRESKRIFTER, TÄVLINGSREGLER OCH VILLKOR FÖR TÄVLING Uppdaterad GENERELLA LOKALA REGLER 1.1 Stenar i bunkrar Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig. 1.2 Följande markeringar gäller på banan Banmarkering Innebörd Regel i Regler för Golfspel Vit Out of Bounds 27 Gul Vattenhinder 26 Röd Sidovattenhinder 26 Blå Mark Under Arbete 25 Blå-Vit MUA Spel förbjudet Bilaga 1-B (2a) Orange Oflyttbart hindrande föremål LOKALA REGLER 2.1 Out of bounds (Regel 27-1) Out of bounds markeras med vita stolpar. 2.2 Vattenhinder (Regel 26) a. Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret. b. Allebanan Oändligt sidovattenhinder/vattenhinder Sidovattenhindret på Hål 7 och till vänster om green på Hål 8 är oändligt. c. Tournament Course TC Sidovattenhindret på Hål 8 är oändligt. Boll spelad provisoriskt enligt Regel 26-1 Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret på Hål 8 får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.

2 Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. 2.3 Onormala markförhållanden (Regel 25-1) Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete. 2.4 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2) Om ett ungt träd identifierat av stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b 2.5 Sprinklerlock nära green (Regel 24-2) Lättnad för störande inverkan av sprinklerlock får tas enligt Regel Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett sprinklerlock som befinner sig i spellinjen, om bollen ligger utanför green och inte i ett hinder och sprinklerlocket är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har sprinklerlocket i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts. Lättnad enligt denna lokala regel kan också tas om spelarens boll ligger på green och ett sprinklerlock inom två klubblängder från green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren får ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts. Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än det hindrande föremålet gör slaget uppenbart ogörligt. 2.6 Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning) Vid allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade). Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att: applikationen endast mäter avstånd och den multifunktionella

3 apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används. 2.7 Organisk del av banan (Regel 13 ingen lättnad utan plikt från dessa förh.) Alla stengärdesgårdar är en organisk del av banan. Lösa delar får inte avlägsnas. 3. TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla. Därutöver gäller ovanstående lokala regler för alla tävlingar på klubben såvida inget annat stipuleras i samband med en enskild tävling. 4. ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BANA OCH ÖVNINGSOMRÅDEN SAMT KLUBBHUS MED RESTAURANG OCH KLUBBHUSOMRÅDE 4.1 Bana och övningsområden Synpunkter eller förslag beträffande banan ställs till banchef. 4.2 Banan och spelet Banpersonal i arbete på banan har företräde. Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen. Bagvagnar får inte dras över tee eller green eller mellan green och greenbunker. Hund i koppel får, på egen risk, tas med vid sällskapsspel, under förutsättning att alla i bollen samtycker. Undantag: Hund får inte medtas vid spel på TC. Golfbilar får inte framföras i högruffen, följ anslag i golfbil. Det är inte tillåtet att påbörja spel/bryta in på hål 10 utan godkännande från reception eller starters. Klubben förbehåller sig rätten att när som helst och utan förbehåll utföra greenfeekontroll och avgiftskontroll på gäster och medlemmar som spelar på våra banor. Spelare som inte följer en golfvärds anvisningar kan komma att visas av banan. Det är tillåtet att ta en kort paus vid kiosken. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus. Spelarna ska försäkra sig om att elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner) inte stör andra spelare.

4 Receptionen/starter har rätt att boka om tvåbollar till fyrboll om tiderna ligger intill varandra. 4.3 Driving range samt övriga övningsområden Övningsbollarna får inte användas för spel på banan och inte heller på putting green eller övriga övningsområden (undantag för träning under tränarens ledning). Bollplockning sköts av banpersonalen. Av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet att gå ut på driving rangen för att själv plocka bollar. 4.4 Klubbhus med restaurang och klubbhusområde Klubbhuset med restaurang är öppen för klubbens medlemmar och deras gäster, greenfee-spelare och allmänheten. Inom klubbens område krävs vårdad klädsel. Skor med metallspikar får inte användas på anläggningen. Anslagstavlorna sköts av kansliet och respektive kommitté. Privata meddelanden får endast sättas upp av kanslipersonal, efter godkännande, och ha ett datum angivet då anslaget ska tas bort. Medhavd matsäck får inte förtäras i klubbhuset eller på restaurangens uteplatser. Utanför gamla receptionen samt vid gaveln på klubbhuset finns sittgrupper där egen matsäck kan intas. Greenfeegäster får låna handduk utan kostnad. Låsbara dagskåp finns i omklädningsrummen. Klubben ansvarar inte för inlåsta tillhörigheter vid eventuellt inbrott. Lås finns att köpa i receptionen. Golfbilar får inte framföras i klubbhusområdet. Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 5. TÄVLINGSREGLER 5.1 Långsamt spel (Regel 6-7) Klubben har antagit SGF:s generella tävlingsregel beträffande långsamt spel enligt SGF:s Spel- och tävlingshandbok , kapitel Avbrott i spel (Regel 6-8) Om spelet måste avbrytas av tävlingsledningen sker detta genom signal med siren. Följande signaler används: En lång signal: Avbryt spelet omedelbart (åska). Spelarna återsamlas vid klubbhuset. Tre signaler upprepade gånger: Avbryt spelet och invänta information där spelet avbrutits. Två korta signaler upprepade gånger: Återuppta spelet.

5 Plikt: Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av plikten enligt Regel Paus efter 9 spelade hål Under tävling har spelarna, efter hål 9 vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar under förutsättning att speltempo hålls. 5.4 Avståndsmätare, se lokala regler Persontransporthjälpmedel (PTH) Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTH, annat än efter tillåtelse av tävlingsledningen. Plikt: Matchspel - Efter avslutandet av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond - Två hål. Slagspel - Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett. Maximal plikt per rond - Fyra slag. Match eller slagspel: Om överträdelse sker mellan spelet av två hål, läggs plikten på nästa hål. Poängbogey: Se Regel 32-1b. En spelare som använder persontransporthjälpmedel i strid med denna tävlingsregel ska omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, försäkra sig om att han inte använder persontransporthjälpmedel under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. 5.6 Övrigt Tillfälliga lokala regler meddelas av ansvarig TL och/eller anslås på anslagstavlan före tävlingen. I övrigt gäller bestämmelserna i SGF:s Spel- och tävlingshandbok Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet. 6. VILLKOR FÖR TÄVLING 6.1 Allmänt Rätt att delta har medlemmar i Vasatorps GK och gäster (medlemmar i erkänd golfklubb) med officiell handicap (max 36,0) om inte annat anges. Gästande spelare betalar utöver startavgift gällande greenfee om inte annat anges. Frikort (ex. SGF:s och PGA:s introduktionskort etc.) kan inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid tävling. 6.2 EGA Exakt Tävlingshandicap

6 För att erhålla pris i tävling på Vasatorps GK ska spelaren inneha EGA Exakt Tävlingshandicap. Detta gäller både för deltagande i par/lagtävlingar samt individuella tävlingar med undantag för scratchtävling. 6.3 Anmälan, avanmälan samt startlista till tävling Anmälan till tävling kan ske tidigast 3 veckor före tävling och ska göras senast klockan tre dagar före tävling om inget annat anges. Anmälan kan göras via golf.se, i golfterminalen eller via telefonsamtal till receptionen. Startavgift ska betalas innan start. Önskemål om tidig respektive sen start kan medges och framgår när anmälan görs till tävlingen. OBS! Det tidiga respektive sena önskemålet gäller bara inom den egna klassen. Övriga önskemål medges inte. Vid eventuell överanmälning gäller principen anmälningsordning om inte annat angivits. Spelare som anmält sig till reservlistan har själv skyldighet att kontrollera om plats erhållits i tävlingen. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Spelare som uteblir från start utan giltig anledning, debiteras gällande startavgift samt kan avstängas från deltagande i tävling under nästkommande två veckor. Betalning ska ske före inlottning i ny tävling. Tävlingsledningen har rätt att sätta in reserv om scorekort inte hämtats ut 15 minuter före start. Startlista publiceras på golf.se senast kl , 2 dagar före tävling om inte annat anges. 6.4 Handicapklasser Handicapklasser framgår i regel i tävlingsinbjudan. Vid klubbens tävlingar gäller generellt annars följande indelning: Klass A: +8,0-9,4 Klass B: 9,5-20,4 Klass C: 20,5-36,0 Klass D: Vid färre startande än fyra spelare i en klass kan den slås samman med en annan klass eller ställas in enligt tävlingsledningens val. 6.5 Tee Tävlingskommittén fastställer från vilken tee en tävling spelas. 6.6 Särskiljning i slagspel med handicap I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. 6.7 Prisutdelning Prisutdelning sker efter att en klass är färdigspelad om inget annat anges. Priser som inte avhämtas av spelaren eller dennes ombud tillfaller nästa pristagare. Särskilda regler kan

7 gälla vid speciella tävlingar. Visa gärna din uppskattning mot våra sponsorer genom att närvara vid prisutdelningen. 6.8 Mobiltelefon/Personsökare Mobiltelefon och personsökare som medförs av spelare eller caddie får inte avge ljud under tävling. Mobiltelefon får inte användas för samtal. Mobiltelefon får dock användas för uppringning vid nödsituation t.ex. för att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande. 6.9 Övrigt Hundförbud gäller på tävling. Överträdelse av ett villkor för tävling kan medföra tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) 1 Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) Inledning R&A förbehåller sig rätten att ändra Amatörreglerna samt att när som helst utfärda och ändra

Läs mer

Regler Gällande från 1 november 2011

Regler Gällande från 1 november 2011 Regler Gällande från 1 november 2011 Curling bygger på tradition och skicklighet. Ett väl utfört slag är ett nöje att se och detta gäller även spelets traditioner och anda. En curlare spelar för att vinna

Läs mer

Forsgårdens GK. Tävlingsprogram

Forsgårdens GK. Tävlingsprogram Forsgårdens GK Tävlingsprogram 2014 2010 Allmänna tävlingsbestämmelser 2014 Samtliga tävlingar spelas enligt Regler för golfspel, tillämpliga delar av SGF s Spel och Tävlingshandbok 2012-2015 samt klubbens

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tanken med spelet i Svenska Innebandy Ligan sid 4 2. Speciella regler i SIL sid 4 Målvakt / utespelare får; sid 4 Spelfakta

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET Tävlingsregler för Svensk Kickboxning INLEDNING REGEL 1, RINGEN 4 REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING 4 REGEL 3, KLÄDSEL 5 REGEL 4, RINGUTRUSTNING 5 REGEL 5, LÄKARUNDERSÖKNING OCH

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 7, reviderad av RDK och tryckt aug 2013 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer