Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling"

Transkript

1 Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Detta dokument är ett utkast på kärnfrågor för ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Kärnfrågorna syftar till att fungera som diskussionsunderlag under workshopserien. Workshopdeltagarna ska reflektera över följande: Är kärnfrågorna relevanta? Ska något tas bort, omformuleras eller struktureras om? Saknas några kärnfrågor, för att kunna omfatta de komplexa problem och möjligheter som kan kopplas till hållbar stadsutveckling? Genom att delta på workshopen och komma med synpunkter och förslag har du möjlighet att vara med och påverka hur Sweden Green Building Council (SGBC) definierar hållbar stadsutveckling och utformningen av det som blir kärnan i SGBC:s två tjänster som ska underlätta hållbar stadsutveckling; Certifieringssystemet och Citylab 1. Vi har, i utvecklingen av dessa kärnfrågor, utgått från förstudier och de 22 stadsutvecklingsprojekt som testade på BREEAM Communties inom projektet HCS 2. Vi har också utgått från Delegationen för hållbara städers dokument Femton hinder för hållbar stadsutveckling, men samtidigt omformulerat dessa hinder så att vi beskriver vad som behöver göras för att möjliggöra en hållbar stadsutveckling. Utöver det har vi också utgått från Sveriges nationella miljökvalitetsmål, mål för folkhälsans utveckling samt Sveriges vision för 2025 som Boverket har formulerat på uppdrag av regeringen. Vi har även fått inspiration från Malmös kommission för ett socialt hållbart Malmö och projekt som Decode, Bygga-om-dialogen och c/o City. Ni känner säkert till ännu fler mål och resultat från projekt som vi bör ta hänsyn till i vidareutvecklingen av kärnfrågor och de två tjänsterna. Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd eller slutresultat det är ett kontinuerligt målinriktat arbete. SGBC kommer i nuläget att fokusera på certifiering av processen vid planering av ett stadsutvecklingsprojekt, baserat på långsiktiga effektmål. Certifieringssystemet innefattar inte instruktioner om hur genomförandet ska gå till för att nå långsiktiga mål för en hållbar utveckling, utan varje specifikt stadsutvecklingsprojekt väljer de arbetssätt och åtgärder som bedöms mest lämpliga, med hänsyn till lokala resurser och förhållanden. I SGBC:s andra tjänst Citylab sker en gemensam lärandeprocess och utbyte av kunskap och erfarenhet avseende stadsutvecklingsprojekts processer, utformning och genomförande samt uppnådda resultat. 1 Namn på båda tjänsterna kommer att beslutas våren HCS är en förkortning av Hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

2 Översikt: Kärnfrågor Stadsutvecklingsprojektet åtar sig att ta hänsyn till följande: Organisation och samverkan Skapa förutsättningar för att hållbarhetsmål nås genom en organisation med ledningsfunktioner, kompetensbemanning och samverkansprocesser som möjliggör hållbar utveckling. Hållbara investeringar Skapa förutsättningar för att hållbarhetsmål nås genom hållbara investeringar och incitament för medverkande aktörer och invånare. Hållbar resurshushållning Skapa förutsättningar för hållbar resurshushållning genom nyttjande av resurser på ett effektivt, miljöanpassat och klimatsmart sätt. Mångfunktionell stadsnatur Skapa förutsättningar för att utveckla en mångfunktionell stadsnatur där den biologiska mångfalden och ekosystemen bevaras och ges möjlighet att utvecklas på ett resilient och långsiktigt hållbart sätt. Välbefinnande och hälsa Skapa förutsättningar för att människor ska ha ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Social sammanhållning Skapa förutsättningar för social sammanhållning genom att stärka invånarnas delaktighet och att utveckla en sammanhållen stad.

3 Tema 1: Organisation och samverkan Skapa förutsättningar för att hållbarhetsmål nås genom en organisation med ledningsfunktioner, kompetensbemanning och samverkansprocesser som möjliggör hållbar utveckling. 1.1 Medverkande aktörer ska verka för en kontinuerlig uppbyggnad av kunskap inom hållbar stadsutveckling och skapa en gemensam process för uppföljning och erfarenhetsåterföring. 1.2 Ledningen och organisationen för stadsutvecklingsprojektet ska bemannas med kompetens som möjliggör att ekologiska, sociala och ekonomiska mål kan nås. 1.3 Hållbarhetsmål ska förankras politiskt och med projektets medverkande aktörer. 1.4 Projektets hållbarhetsmål ska synkroniseras med översiktsplanens mål och intentioner. 1.5 Ett stort fokus ska läggas på genomförbarheten, så att visioner konkretiseras till mål som tar hänsyn till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt strategier, åtgärder och uppföljning av resultat. 1.6 Potentiella målkonflikter ska identifieras och en prioritering av mål ska formuleras och motiveras innan strategier utformas för hur de ska nås. 1.7 Samverkan ska ske inom och mellan aktörer i projektet, hos t.ex. kommunen, byggherrar, fastighetsbolag, energibolag, arkitekter m.fl. samt vid behov regionala och nationella aktörer. 1.8 Medverkande aktörer ska inte arbeta i stuprör, utan samverkan skapas mellan sakområden. Tema 2: Hållbara investeringar Skapa förutsättningar för att hållbarhetsmål nås genom hållbara investeringar och incitament för medverkande aktörer och invånare. 2.1 Utredning ska genomföras om det finns behov av affärsmodeller där en kombination av offentliga och privata medel och ett holistiskt och långsiktigt perspektiv kan skapa försörjning och sociala mervärden för invånarna i staden samt framtida samhällsvinster. 2.2 Långsiktiga sociala och ekologiska värden ska beaktas innan investeringsbeslut fattas. 2.3 Samhällsekonomiska analyser och sociala konsekvensbedömningar ska utföras för alternativa utvecklingsscenarier. 2.4 Alternativa utvecklingsscenarier och kostnader för dessa ska utvärderas utifrån ett livscykelperspektiv. 2.5 Möjliga framtida förändringar och resiliens ska beaktas innan beslut fattas om investeringar i t.ex. bebyggelse, infrastruktur, grönstruktur och offentliga rum. 2.6 Incitament ska skapas så att medverkande aktörer kan bidra till att hållbarhetsmål nås, t.ex. i markanvisning, upphandling och avtal. Socialt ansvarstagande ska ingå i all upphandling. 2.7 Incitament ska skapas för att invånare i staden ska bidra till att hållbarhetsmål nås.

4 Tema 3: Hållbar resurshushållning Skapa förutsättningar för hållbar resurshushållning genom nyttjande av resurser på ett effektivt, miljöanpassat och klimatsmart sätt. 3.1 Mark, vatten, energi, material och andra resurser ska användas på ett resursbesparande sätt. 3.2 Stadsutvecklingsprojektet ska bidra till en förtätning av staden och/eller upprustning av ett befintligt område. Ingen stadsutbredning ska ske. 3.3 Hänsyn ska tas till stadens omland och försörjningssamband. 3.4 Projektet ska verka för att minimera förekomsten av ämnen i miljön inomhus och utomhus som kan påverka människors hälsa eller naturmiljön negativt. 3.5 Projektet ska verka för att ingen negativ klimatpåverkan sker i genomförandet eller efter slutfört projekt. Infrastruktur för transport- och försörjningssystem ska anpassas för att minska resurs- och energianvändning. Främst förnybara energikällor ska användas. 3.6 En effektiv avfallshantering ska utformas. Resurser ska tas till vara i kretslopp i mesta möjliga mån. 3.7 En säker och hållbar dricksvattenförsörjning ska upprättas. 3.8 Åtgärder ska vidtas för att tekniska systemlösningar och människors livsstilar kan understödja och förstärka varandra positivt. Tema 4: Mångfunktionell stadsnatur Skapa förutsättningar för att utveckla en mångfunktionell stadsnatur där den biologiska mångfalden och ekosystemen bevaras och ges möjlighet att utvecklas på ett resilient och långsiktigt hållbart sätt. 4.1 Den biologiska mångfalden ska bevaras och ges möjlighet att utvecklas på ett resilient och långsiktigt hållbart sätt. 4.2 Området ska planeras så att alla människor får tillgång till en mångfunktionell natur- och kulturmiljö med stor variation och mångfald. 4.3 En utredning ska genomföras avseende hur stadsnaturen kan utformas för att utnyttja och skapa ekosystemtjänster. 4.4 Möjlighet till stadsodling inom området ska utredas och i möjligaste mån skapas plats för. 4.5 Möjlighet att skapa vattenmiljöer ska utredas. 4.6 Utredning ska göras med fokus på hur gröna och blåa funktioner kan utnyttjas för klimatanpassning av området (översvämningsrisk, temperaturreglering m.m.).

5 Tema 5: Välbefinnande och hälsa Skapa förutsättningar för att människor ska ha ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 5.1 Området ska utformas för att minimera risken att människor utsätts för skadliga halter av luftföroreningar och kemiska ämnen, höga radonhalter, ohälsosamma ljudnivåer eller för andra typer av hälso- och säkerhetsrisker, inomhus och utomhus. 5.2 Ekonomiska och sociala förutsättningar ska beaktas ur ett folkhälsoperspektiv, t.ex. om stadsutvecklingsprojektet kan skapa lokal sysselsättning och utbildningstillfällen. 5.3 Området ska möjliggöra förutsättningar för att människor som bor eller arbetar i området ska kunna ha goda hälsomässiga vanor, få rekreation i vardagen och tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter. Tillgång ska skapas till kvalitativa parker och grönska, säkra och attraktiva offentliga rum, gång- och cykelvägar samt till kultur- och idrottsanläggningar. Tema 6: Social sammanhållning Skapa förutsättningar för social sammanhållning genom att stärka invånarnas delaktighet och att utveckla en sammanhållen stad. 6.1 Stadsutvecklingsprojektet ska bidra till att stärka invånarnas medborgerliga inflytande. Rätten till inflytande ska gälla oavsett kön, könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 6.2 Samskapande och lösningsinriktade medborgardialoger ska ske tidigt och kontinuerligt. Jämställdheten i den offentliga miljön prioriteras genom att involvera alla generationsgrupperingar i behovsformulering och designprocess. 6.3 Stadsutvecklingsprojektet ska bidra till att utveckla en sammanhållen stad som motverkar social och rumslig uppdelning. 6.4 Området ska skapa förutsättningar för människor att mötas, som bidrag till aktiv delaktighet och till en socialt sammanhållen stad. 6.5 Området ska präglas av trygghet och god tillgänglighet till sociala mötesplatser, offentlig och kommersiell service. Funktionshinder eller andra hinder ska inte påverka människors möjlighet att röra sig fritt och verka i området. 6.6 Förutsättningar ska skapas för ett socialt och kulturellt deltagande samt möjlighet för människor att bedriva olika vardagsaktiviteter i området.

Citylab verktygslådan för hållbar stadsutveckling

Citylab verktygslådan för hållbar stadsutveckling Citylab verktygslådan för hållbar stadsutveckling Sigrid Walve, chef Citylab Sweden Green Building Council sigrid.walve@sgbc.se Huvudarrangörer: Medarrangörer: Guldpartners: Silverpartners: Mediapartner:

Läs mer

Citylabs utbildningar

Citylabs utbildningar Citylabs utbildningar VAD ÄR CITYLAB? Citylab är ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling skapat Sweden Green Building Council (SGBC) och dess medlemmar. Utgångspunkten för Citylab är

Läs mer

Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun

Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun KS 2017/0149 Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun Inledning Norrköping är en kommun i förvandling och

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Hållbar stadsutveckling Skeppsbron och Citylab. Henric Wahlgren

Hållbar stadsutveckling Skeppsbron och Citylab. Henric Wahlgren Hållbar stadsutveckling Skeppsbron och Citylab Henric Wahlgren 0725-749327 Henric.wahlgren@sodramunksjon.se Filmtajm! https://youtu.be/1az2ge5mcvi Vi bygger knutpunkten i framtidens Jönköping Södra

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. 2 Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Öresundsvägens utvecklingsområde. Projektforum 2 juni

Öresundsvägens utvecklingsområde. Projektforum 2 juni Öresundsvägens utvecklingsområde Projektforum 2 juni Agenda 13.00 Start. Välkommen, presentation 13.15 Knäckfrågor just nu i projektet 13.30 Tema-WS Disposition grön-blå infrastruktur Inledning om vad

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken?

Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Hållbarhetscertifiering vad innebär det i praktiken? Maria Skarrie, 2014-10-06 www.boras.se/norrbyvaxer Hur görs valet? Pris Egenskaper/Funktion Miljömärkning Miljömärkning Kund Försäkran att det är en

Läs mer

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen Sida 1 (8) Innehåll INLEDNING... 2 FORUMETS ROLL... 2 HANDLINGSPLANEN OCH DESS FEM DELMÅL... 2 HANDLINGSPLAN... 3 1. MINIMERING AV RESURSANVÄNDNING OCH MILJÖPÅVERKAN... 3 2. MINIMERA BYGGNADERNAS ENERGIBEHOV...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Vi behöver en regional utvecklingsplan Regionens samlade vilja det regionala kontraktet Gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan med länen i östra

Läs mer

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering

Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering Social hållbarhet, folkhälsa och samhällsplanering 11 mars 2015 Filippa Myrbäck, Sektionen för hälsa och jämställdhet, SKL Kongressuppdrag: SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande

Läs mer

Christina Ingelsten, Affärsutvecklare Skanska Nya hem

Christina Ingelsten, Affärsutvecklare Skanska Nya hem Christina Ingelsten, Affärsutvecklare Skanska Nya hem 1 Idag - Erfarenheter av samverkan med kommuner i markanvisningsprocessen. - Lärdomar från konkreta exempel, men även generellt utifrån Skanskas perspektiv

Läs mer

Lansering av Citylab Action 0.1

Lansering av Citylab Action 0.1 Lansering av Citylab Action, version 0.1, 2015-06-30 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Lansering av Citylab Action 0.1 Den 30 juni 2015 lanserar Sweden Green Building Council

Läs mer

community design for conflicting desires Maria Borup Åsa Norman Tyréns

community design for conflicting desires Maria Borup Åsa Norman Tyréns community design for conflicting desires Maria Borup Åsa Norman Tyréns Decode-projektet : ledning, partners & kompetenser VINNOVA : Utmaningsdriven Innovation Hållbara städer (2013 2016, 2017 2018) PROJEKTLEDNING

Läs mer

Projektet. Västerbro i Lund. Projektforum 30juni

Projektet. Västerbro i Lund. Projektforum 30juni Projektet Västerbro i Lund Projektforum 30juni Agenda 12.30 Öppet. Vi finns på plats i Kristallen. Anmälan i receptionen - så hämtar vi till rummet i bottenplanet. 13.00 Start. Välkommen! Presentation

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Och hur ska det gå till då?

Och hur ska det gå till då? Och hur ska det gå till då? EN GEMENSAM VISION FÖR DE NORDISKA STÄDERNA POLITISKT LEDARSKAP OCH SAMSKAPANDE De nordiska städerna ska vara hållbara socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt genom

Läs mer

Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa

Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa Sara Kollberg och Ida Knutsson Sid. Miljömålsarbetet bidrar till folkhälsa Sara Kollberg och Ida Knutsson Folkhälsomyndigheten Nationell kunskapsmyndighet

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 En sammanhållen politik för hållbar utveckling Viktiga vägval för att nå miljömålen Sverige kan påverka den globala utvecklingen Förebild hantera våra nationella

Läs mer

Strategiska planen

Strategiska planen Strategiska planen 2015 2020 Strategisk plan Datum för beslut: 2015-04-08 Kommunledningskontoret Reviderad: Beslutsinstans: Giltig till: 2020 Innehållsförteckning 1. Så styrs Vännäs kommun... 4 2. Vad

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

HÅLLBAR STADSUTVECKLING I PLANERING OCH GENOMFÖRANDE

HÅLLBAR STADSUTVECKLING I PLANERING OCH GENOMFÖRANDE HÅLLBAR STADSUTVECKLING I PLANERING OCH GENOMFÖRANDE Handledning och certifiering Delar av Citylab har utvecklats i samarbete med forskningsprojekten Decode, som leds av KTH Arkitekturskolan, och C/O City

Läs mer

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407). Bakgrund Projektet HCS (Hållbarhetscertifiering

Läs mer

K O RT V E R S I O N

K O RT V E R S I O N KORTVERSION Sedan 2013 är Göteborgs Stads kulturprogram ett styrdokument för alla verksamheter i Göteborgs Stad. Kulturprogrammet visar hur Göteborg ska utvecklas till en ledande stad för konst, kultur

Läs mer

FOCUS 11. Certification of urban districts

FOCUS 11. Certification of urban districts FOCUS 11. Certification of urban districts Moderator: Ann-Kristin Belkert, Director, Citylab, Sweden Green Building Council Tomas Gustafsson, Program Director, Citylab, Sweden Green Building Council (Sweden)

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

PROGRAM FÖR

PROGRAM FÖR PROGRAM FÖR 2018 2022 2 SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL ÄR SVERIGES INTRESSEORGANISATION FÖR HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE. VI ARBETAR FÖR BÄTTRE BYGGNADER OCH PLATSER SOM GER MÄNNISKOR SUNDA MILJÖER FÖR ARBETE,

Läs mer

Västerbro i Lund inriktningsbeslut Öresundsvägen, Fjelievägen, Bryggaregatan

Västerbro i Lund inriktningsbeslut Öresundsvägen, Fjelievägen, Bryggaregatan Stadsbyggnadskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Planavdelningen Handläggare: Katarina Meier Telefonnummer: 046-359 56 57 E-post: katarina.meier@lund.se Byggnadsnämnden Västerbro i Lund inriktningsbeslut Öresundsvägen,

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Fördjupad utvärdering av miljömålen Naturvårdsverkets forskningsdag 19 mars Hans Wrådhe, Naturvårdsverket

Fördjupad utvärdering av miljömålen Naturvårdsverkets forskningsdag 19 mars Hans Wrådhe, Naturvårdsverket Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 Naturvårdsverkets forskningsdag 19 mars Hans Wrådhe, Naturvårdsverket En sammanhållen politik för hållbar utveckling Viktiga vägval för att nå miljömålen Sverige

Läs mer

Riktlinjer för arkitektur och gestaltningsfrågor. i Uppsala kommun

Riktlinjer för arkitektur och gestaltningsfrågor. i Uppsala kommun Riktlinjer för arkitektur och gestaltningsfrågor i Uppsala kommun Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om den 14 december 2016 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinjer

Läs mer

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS Gällivare idag Befolkningens beskrivning av hur de vill använda Gällivare Arkitekternas visioner av befolkningens beskrivningar och dagens Gällivare

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige

STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige STRATEGISKT PROGRAM Gäller från och med budgetåret 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 PÅ VÄG MOT 2030 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Det strategiska programmet

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Kunskap till handling. Att hantera olika perspektiv på social hållbarhet

Kunskap till handling. Att hantera olika perspektiv på social hållbarhet Kunskap till handling Att hantera olika perspektiv på social hållbarhet 17 globala mål för hållbar utveckling En del i hållbar utveckling Ekologisk Ekonomisk Social Social Ekonomisk Ekologisk Hållbar utveckling

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

HÅLLBARHETSANALYS AV UTKAST TILL PLANPROGRAM FÖR HÖGSÄTRA, LIDINGÖ STAD

HÅLLBARHETSANALYS AV UTKAST TILL PLANPROGRAM FÖR HÖGSÄTRA, LIDINGÖ STAD RAPPORT HÅLLBARHETSANALYS AV UTKAST TILL PLANPROGRAM FÖR HÖGSÄTRA, LIDINGÖ STAD 2016-05-16 UPPDRAG Hållbarhetsanalys Titel på rapport: Status: Hållbarhetsanalys av utkast till planprogram för Högsätra,

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass 2012-05-07 VISION NDS - en miljöstadsdel i världsklass Klimat ÖVERGRIPANDE MÅL Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

SOCIAL HÅLLBARHET EN FRÅGA FÖR OCH UTANFÖR SAMHÄLLSPLANERINGEN

SOCIAL HÅLLBARHET EN FRÅGA FÖR OCH UTANFÖR SAMHÄLLSPLANERINGEN SOCIAL HÅLLBARHET EN FRÅGA FÖR OCH UTANFÖR SAMHÄLLSPLANERINGEN 2019-04-04 Av: Ekologigruppen Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa ett socialt hållbart och inkluderande samhälle. Men den kan bidra

Läs mer

Stadsutveckling för social hållbarhet. Örjan Trapp Stadsbyggnadsförvaltningen 17 september 2018

Stadsutveckling för social hållbarhet. Örjan Trapp Stadsbyggnadsförvaltningen 17 september 2018 Stadsutveckling för social hållbarhet Örjan Trapp Stadsbyggnadsförvaltningen 17 september 2018 Uppsala idag Sveriges fjärde storstad (220 000 invånare) och största landsbygdskommun (ö invånare) Landets

Läs mer

Social hållbarhet i samhällsplanering. en kunskapsöversikt

Social hållbarhet i samhällsplanering. en kunskapsöversikt Social hållbarhet i samhällsplanering en kunskapsöversikt Frågeställningar och metod 1. Vad innebär social hållbarhet i samhällsplanering? 2. Hur integreras det i olika processer inom samhällsplanering?

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

VÄLKOMNA. till TOPPMÖTE. i Nordic City Network:s FORUM FÖR POLITISKA LEDARE. 17 april 2018 Malmö

VÄLKOMNA. till TOPPMÖTE. i Nordic City Network:s FORUM FÖR POLITISKA LEDARE. 17 april 2018 Malmö VÄLKOMNA till TOPPMÖTE i Nordic City Network:s FORUM FÖR POLITISKA LEDARE 17 april 2018 Malmö PROGRAM NORDIC CITY LAB OCH VÄRLDSUTSTÄLLNING Hannah Wadman Direktör Nordic City Network EN GEMENSAM VISION

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Ny översiktsplan för Göteborg Samrådsförslag

Ny översiktsplan för Göteborg Samrådsförslag Ny översiktsplan för Göteborg Samrådsförslag Vad är en översiktsplan? En långsiktig och hållbar målbild för användning av mark, vatten och bebyggd miljö En samlad framtidsdiskussion med medborgarna och

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

KLIMATET FÖRÄNDRAS SNABBARE ÄN NÅGONSIN

KLIMATET FÖRÄNDRAS SNABBARE ÄN NÅGONSIN 1 KLIMATET FÖRÄNDRAS SNABBARE ÄN NÅGONSIN DEN GLOBALA medeltemperaturen har ökat drastiskt 17 av de 18 varmaste åren genom tiderna har alla inträffat efter år 2001. Detta utgör en direkt risk mot våra

Läs mer

Miljöprofil

Miljöprofil www.hplus.helsingborg.se Miljöprofil Resurseffektiv stad Varför en miljöprofil? För att uppfylla H+ vision om en långsiktigt hållbar stadsutveckling har Miljöprofil H+ tagits fram. Denna ska fungera som

Läs mer

Vi ska värna om och utveckla småföretagarkulturen i Uddevalla kommun

Vi ska värna om och utveckla småföretagarkulturen i Uddevalla kommun 12 BILD! Mål 13 Här listas målsättningar och styrdokument som har påverkat framtagandet av innehållet i denna översiktsplan. Uddevalla kommuns vision Uddevalla hjärtat i Bohuslän där människor växer och

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Miljööverenskommelse

Miljööverenskommelse Miljööverenskommelse för ett hållbart Värmland Värmland står inför flera miljö- klimatutmaningar! Nu skrivs miljööverenskommelser i Värmland för att driva arbetet framåt synliggöra kommunernas Landstinget

Läs mer

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner ANSÖKAN 1 (7) 2012-06-11 2011/123 Lena Åström Strategisk samhällsplanerare 0431-40 29 66 lena.astrom@engelholm.se Komplettering avseende ansökan om statligt stöd för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling

Läs mer

Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen. Josephine Nellerup, Malmö stad

Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen. Josephine Nellerup, Malmö stad Hållbar förtätning genom kulturdriven stadsutveckling behöver unika partnerskap för mellanrummen Josephine Nellerup, Malmö stad KLIMATHOT RESURSBRIST MIGRATION URBANISERING DIGITALISERING FOLKHÄLS SOCIAL

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG Process till antagande BN-beslut Samråd BN-beslut Utställning BN-beslut Godkänd Antagande KF STRATEGIER FÖR STADENS UTBYGGNAD Bygg och utveckla centralt! Komplettera

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

CSR-strategi. Koncernen Stockholm Business Region

CSR-strategi. Koncernen Stockholm Business Region Bilaga 1 CSR-strategi Koncernen Stockholm Business Region Sammanfattning För att systematiskt styra det sociala hållbarhetsarbetet inom Stockholms Stadshus AB och dotterbolagen har kommunfullmäktige i

Läs mer

Miljöredovisning. Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad Matilde Törnqvist Lotten J. Johansson Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljöredovisning. Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad Matilde Törnqvist Lotten J. Johansson Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljöredovisning Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 Matilde Törnqvist Lotten J. Johansson Miljöförvaltningen, Malmö stad Sveriges klimatsmartaste stad Effektivare användning av energi

Läs mer

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 lägger grunden för den fortsatta fysiska planeringen på kort och lång sikt. Planen sätter ramarna för mer

Läs mer

Session: Grön infrastruktur i fysisk planering vinsterna med att sätta gröna samband på kartan. Arrangör: Boverket

Session: Grön infrastruktur i fysisk planering vinsterna med att sätta gröna samband på kartan. Arrangör: Boverket Session: Grön infrastruktur i fysisk planering vinsterna med att sätta gröna samband på kartan Arrangör: Boverket Gröna infrastrukturens roll för ekosystemtjänster i den byggda miljön Hur hanteras grön

Läs mer

Fördjupad utvärdering av miljömålen Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket

Fördjupad utvärdering av miljömålen Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket Målet för detta webbinarium Ni som lyssnar ska känna till bedömningen av miljötillståndet

Läs mer

Malmö och Malmös klimatstrategiska arbete Hur vi arbetar

Malmö och Malmös klimatstrategiska arbete Hur vi arbetar Malmö och Malmös klimatstrategiska arbete Hur vi arbetar Malmö Den unga staden 29,5 år Malmö är en ung stad och den mest typiska Malmöbon är en 29-årig tjej eller en 30-årig kille. En stad som växer Sveriges

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Strategisk energiplanering i Borås Stad

Strategisk energiplanering i Borås Stad Strategisk energiplanering i Borås Stad Susanne Arneborg Energisamordnare E-post: susanne.arneborg@boras.se My-Linda Lorentsson Strategisk planerare E-post: my-linda.lorentsson@boras.se CO 2 -utsläpp från

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Grönstrukturplan 2019 Jönköpings tätorter

Grönstrukturplan 2019 Jönköpings tätorter Grönstrukturplan 2019 Jönköpings tätorter SAMMANFATTNING jonkoping.se Grönstruktur är en viktig byggsten för hållbara samhällen Grönstrukturen bidrar till rekreationsmöjligheter och positiva hälsoeffekter,

Läs mer

och affärsmässighet

och affärsmässighet och affärsmässighet ⁰ Magistratsvägen Internet of Things i staden IoT i staden bidrar till en hållbarare stad, bl a med Högre leveranssäkerhet genom ökad övervakning Resurseffektivisering

Läs mer

Extremism och lägesbilder

Extremism och lägesbilder Extremism och lägesbilder Kongressbeslut 2015 Inriktningsmål nummer fem för kongressperioden 2016-2019 anger att: SKL ska verka för att medlemmarna har tillgång till goda exempel på lokala och regionala

Läs mer

Hållbarhetskommissionens rekommendationer och åtgärder

Hållbarhetskommissionens rekommendationer och åtgärder Sida 1 (6) Hållbarhetskommissionens rekommendationer och åtgärder Bakgrund Stockholms stad inrättade Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm under 2015 med uppdraget att analysera skillnader i

Läs mer

Trygg stadsplanering enligt Hyresgästföreningen LITA

Trygg stadsplanering enligt Hyresgästföreningen LITA En sammanfattning 2 (12) Januari 2019. Kortversion av rapporten Trygg stadsplanering enligt Hyresgästföreningen LITA. Författare: Kenneth Berglund, utredare Stadsutveckling, Hyresgästföreningen, kenneth.berglund@hyresgastforeningen.se

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING KRAFTLEDNINGSSTRÅKET, ORMINGE. Bilaga

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING KRAFTLEDNINGSSTRÅKET, ORMINGE. Bilaga MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING KRAFTLEDNINGSSTRÅKET, ORMINGE Bilaga 7 2019-04-04 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning...

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

VISION VÄSTRA GÖTALAND - DET GODA LIVET

VISION VÄSTRA GÖTALAND - DET GODA LIVET - DET GODA LIVET Gemensam inriktning för att stärka Västra Götaland som en attraktiv region. Har tagits fram tillsammans med kommunförbunden och i samarbete med organisationer, högskolor/universitet, statliga

Läs mer

VINSTER OCH RISKER MED TÄTARE STÄDER

VINSTER OCH RISKER MED TÄTARE STÄDER VINSTER OCH RISKER MED TÄTARE STÄDER Samhällsbyggnadsdagen 2015 Den goda kompakta staden Meta Berghauser Pont Forskningsgrupp SMoG Utveckling täthet i Amsterdam 1400-2000 Täthet inhabitants per hectare

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Utställning 27 juni 3 november 2017 En omfattande process med tät dialog RUFS 2050 fyller flera funktioner Befolkningstillväxten är utgångspunkt Stockholmsregionen

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Vägledning för ekosystemtjänster i den byggda miljön. Doris Grellmann Ekolog, Fil Dr Boverket och Umeå kommun

Vägledning för ekosystemtjänster i den byggda miljön. Doris Grellmann Ekolog, Fil Dr Boverket och Umeå kommun Vägledning för ekosystemtjänster i den byggda miljön Doris Grellmann Ekolog, Fil Dr Boverket och Umeå kommun Planera med ekosystemtjänster Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturens ekosystem

Läs mer

En ny grönplan för Eskilstuna kommun. strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster

En ny grönplan för Eskilstuna kommun. strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster En ny grönplan för Eskilstuna kommun strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster Eskilstuna industristad i omvandling som växer genom förtätning Ställningstaganden

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility (CSR)

Strategi för Corporate Social Responsibility (CSR) 1 Styrelseärende Styrelsen 2016-02-11 Ärende 8 Handläggare: Lars Brogren Telefon: 08-508 372 07 Till styrelsen Strategi för Corporate Social Responsibility (CSR) VD:s förslag till beslut Styrelsen för

Läs mer

Agenda Livsmiljö. - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden

Agenda Livsmiljö. - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Hållbar livsmiljö en prioritet för forskningspropositionen! 700.000 bostäder behövs till 2025. FNs hållbarhetsmål och åtaganden

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE Bilaga x Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala och rekreativa värden...

Läs mer

uuu Citylab Guide Hållbar stadsutveckling för aktör Handledning och certifiering 1.0

uuu Citylab Guide Hållbar stadsutveckling för aktör Handledning och certifiering 1.0 uuu Citylab Guide Hållbar stadsutveckling för aktör Handledning och certifiering 1.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Citylabs 7 principer... 4 Övergripande hållbarhetsmål... 5 Certifiering

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Stor inverkan nationellt (ja/nej) Myndigheten stödjer möjligheten till livslångt lärande genom arkiv/bibliotek samt besöksmålsverksamhet (ja).

Stor inverkan nationellt (ja/nej) Myndigheten stödjer möjligheten till livslångt lärande genom arkiv/bibliotek samt besöksmålsverksamhet (ja). Mål och delmål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Stor inverkan nationellt (ja/) Verksamhet inom myndigheten som avses samt om

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Kommunala verktyg för minskad energianvändning i nybyggnation

Kommunala verktyg för minskad energianvändning i nybyggnation WP2 Urban och regional planering samt infrastruktur Kommunala verktyg för minskad energianvändning i nybyggnation Lena Neij, IIIEE Bakgrund Redan idag finns ett antal styrmedel för minskad energianvändning

Läs mer