Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234"

Transkript

1 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

2

3 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING Förord Varningar, anmärkningar och symboler i denna bruksanvisning Språk Förkortningar i texten 6 2 AVSEDD ANVÄNDNING Apparattyper Typ av användning Användning i explosionsfarligt område Säkerhetstekniska parametrar Bearbetningsbara arbetsmaterial Rekommenderade användningsområden Rimligtvis förutsägbar felanvändning Restrisker 9 3 MÄRKNING Explosionsskyddsmärkning Märkning X 10 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsanvisningar för användaren Elektrisk utrustning Personalens kvalifikationer En säker arbetsmiljö Säkerhetsanvisningar för personalen Säker användning av WAGNER-sprutor Jordning av enheten Materialslangar Rengöring Hantering av farliga vätskor, lacker och färger Beröring av heta ytor Användning i explosionsfarliga områden Säkerhetsföreskrifter Drift utan vätska 16 5 BESKRIVNING Ingående detaljer Data Material i de färgförande delarna Tekniska data Mått och anslutningar Volymström Effektdiagram Funktion Pump Tryckregleringsenhet på Cobra 24 3

4 Innehållsförteckning 6 MONTERING OCH IDRIFTTAGNING Uppställning och anslutning Ställa upp pumpen Jordning Idrifttagning Säkerhetsanvisningar Grundspolning Påfyllning av arbetsmaterial 32 7 DRIFT Spruta Avbryta arbetet Urdrifttagande och rengöring Långtidslagring 34 8 STÖRNINGSSÖKNING, UNDERHÅLL OCH REPARATION Störningssökning och åtgärdande 35 9 UNDERHÅLL Underhåll av hydraulsteg Kontrollera oljenivån Oljan byts TILLBEHÖR Cobra tillbehör RESERVDELAR Hur beställs reservdelar? Cobra Översikt över komponentgrupperna Cobra luftmotor Cobra färgsteg Cobra inloppsventil Inloppsventillyftare Avlastningsventil Cobra stativ komplett Överbehållare komplett Vagn Bägare för små mängder ÅRS GARANTI PROFESSIONAL FINISHING Garantiomfattning Garantitid och registrering Hantering Exkludering från garantin Kompletterande bestämmelser Försäkran om överensstämmelse med CE-direktiv 61 4

5 1 OM DENNA HANDLEDNING 1.1 FÖRORD Bruksanvisningen innehåller information om en säker drift, underhåll, rengöring och reparation av utrustningen. Bruksanvisningen hör till apparaten och skall finnas tillgänglig för operatörs- och servicepersonalen. Operatörs- och servicepersonalen skall instrueras i enlighet med säkerhetsanvisningarna. Utrustningen får endast användas i enlighet med denna bruksanvisning. Risk för olyckor om utrustningen används utan att uppgifterna i denna bruksanvisning beaktas. 1.2 VARNINGAR, ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER I DENNA Varningar i denna instruktionsbok gäller för särskilda risker för användaren och anläggningen och anger åtgärder för undvikande av risken. Varningar finns i följande steg: Fara omedelbart hotande fara. Om detta inte beaktas leder det till döden eller till svåra kroppsskador. FARA Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Varning möjlig hotande fara. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. VARNING Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Observera möjlig farlig situation. Den som inte bryr sig om varningen riskerar lätta personskador. OBSERVERA Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Obs! möjlig farlig situation. Den som inte bryr sig om varningen riskerar materiella skador. OBS! Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Anmärkning - ger information om särskilda förhållanden och tillvägagångssättet. 5

6 1.3 SPRÅK Denna bruksanvisning kan erhållas på följande språk: Språk Best.-nr. Språk Best.-nr. Tyska Engelska Franska Nederländska Italienska Spanska Danska Svenska Portugisiska FÖRKORTNINGAR I TEXTEN Best.-nr. Antal Position Märkning i reservdelslistorna Beställningsnummer Dubbelslag Rostfritt stål Två komponenter 6

7 2 AVSEDD ANVÄNDNING 2.1 APPARATTYPER Dubbelmembranpump och dess spraypack: 2.2 TYP AV ANVÄNDNING Apparaten är lämplig för bearbetning av flytande material såsom färger och lacker, i enlighet med deras indelning i explosionsgrupp IIA och IIB. 2.3 ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE Dubbelmembranpumpen kan användas i ett explosionsfarligt område (zon 1). 2.4 SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR WAGNER friskriver sig från ansvar för skador, som uppstått genom icke föreskriven användning. Använd endast utrustningen för bearbetning av material, som rekommenderats av WAGNER. Apparaten ska användas som en helhet. Skyddsanordningar får inte sättas ur funktion. Använd endast WAGNER originalreservdelar och -tillbehör. Driften av dubbelmembranpumpen är endast tillåtet vid följande förutsättningar: Operatörspersonalen skall vara utbildad i enlighet med denna bruksanvisning. De säkerhetsföreskrifter, som anges i denna bruksanvisning skall iakttas. Anvisningarna gällande driften, underhållet och reparationerna, som anges i denna bruksanvisning skall följas. De gällande lagstadgade bestämmelserna i användarlandet och föreskrifter för förebyggande av olyckor skall följas. 7

8 2.5 BEARBETNINGSBARA ARBETSMATERIAL Flytande material såsom färger och lacker. Applicering Vattenförtunnbara material Lösningsmedelhaltiga lacker och lackfärger Tvåkomponents målningsmaterial Dispersionsfärger UV-lacker Grundning Epoxid- och polyuretanlacker, fenollacker Flytande syntetiska material Vaxbaserade golvskydd Skjuvkänsliga lacker Teckenförklaring rekommenderas begränsat lämpligt mindre lämplig Nötande arbetsmaterial och pigment! Ökat slitage på materialförande delar. OBS! Använd den användningsrelaterade modellen (matad mängd/cykel, material, ventiler osv.) såsom anges i kapitel Kontrollera om de använda vätskorna och lösningsmedlen är kompatibla med pumpens konstruktionsmaterial, såsom anges i kapitel REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Applikation Möbelindustri Kökstillverkare Snickerier Fönsterfabriker Stålbearbetande industri Fordonstillverkning Skeppsbyggnad Teckenförklaring rekommenderas begränsat lämpligt mindre lämplig 8

9 2.6 RIMLIGTVIS FÖRUTSÄGBAR FELANVÄNDNING Det är förbjudet att ytbehandla ej jordade arbetsstycken göra egenmäktiga ombyggnader och förändringar på dubbelmembranpumpen bearbeta torra eller liknande bestrykningsmaterial använda bristfälliga komponenter, reservdelar och annat tillbehör än vad som anges i kapitel 10 i denna bruksanvisning Följande listade felanvändningar kan leda till skador på hälsan och/eller till materiella skador: Användning av pulver som ytbehandlingsmaterial. Felinställda värden för matningen. Wagners dubbelmembranpumpar är inte avsedda för matning av livsmedel. 2.7 RESTRISKER Restrisker är sådana risker som inte går att uteslutas även vid ändamålsenlig användning. I förekommande fall informerar varnings- och förbudsskyltar på de respektive farliga ställena om befintliga restrisker. Restrisk Källa Följder Specifika åtgärder Livsfas Hudkontakt med lacker Hantering av Hudretningar, Använd skyddskläder, Drift, och rengöringsmedel lacker och rengöringsmedel allergier beakta säkerhetsfaktabladen underhåll, demontering Lack i luften utanför det definierade arbetsområdet Lackera utanför det definierade arbetsområdet Inandning av hälsovådliga ämnen Beakta arbets- och driftsanvisningar Drift, underhåll 9

10 3 MÄRKNING 3.1 EXPLOSIONSSKYDDSMÄRKNING Apparaten är enligt EG-direktivet 94/9 (ATEX 95) lämplig för användning i explosionsfarliga områden. Europeiska gemenskapernas kommission Symbol för explosionsskydd Apparatgrupp II Kategori 2 (Zon 1) Ex-atmosfär gas Explosionsgrupp Konstruktiv säkerhet Speciella anvisningar (se i kapitel 3.2) 3.2 MÄRKNING X X: Den maximala yttemperaturen motsvarar de n tillåtna materialtemperaturen. Denna samt tillåten omgivningstemperatur anges i kapitlet "Tekniska data". Maximal yttemperatur Den maximala yttemperaturen för pumpen beror inte på aggregatet (friktionsvärme) utan på driftsförhållandena (uppvärmt material). Ytbehandlingsmaterialets antändningstemperatur Kontrollera att ytbehandlingsmaterialets antändningstemperatur ligger över den maximala yttemperaturen. Omgivningstemperatur Den tillåtna omgivningstemperaturen är +10 C till +60 C; +50 F till 140 F. Spridningsstödjande material Använd bara svagt oxiderande gaser för materialspridningen, t.ex. luft. 10

11 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4.1 SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt i närheten av anläggningen. Följ alltid lokala arbetsskyddsföreskrifter och bestämmelser för förhindrande av olycksfall ELEKTRISK UTRUSTNING Elektriska apparater och elektrisk utrustning Följ lokala säkerhetsföreskrifter med avseende på driftsätt och miljöpåverkan. Får endast underhållas av behöriga elektriker eller dessas överinseende. Använd enheten enligt säkerhetsföreskrifterna för arbetsskydd och elektrotekniska regler. Låt genast reparera eventuella fel. Avbryt användningen om det utgår en risk från utrustningen. Koppla från spänningen innan du arbetar med spänningsförande delar. Informera personalen om planerade arbeten. Beakta elsäkerhetsbestämmelserna PERSONALENS KVALIFIKATIONER Säkerställ att utrustningen bara används, underhålls och repareras av utbildad personal EN SÄKER ARBETSMILJÖ Kontrollera att arbetsområdets golv leder bort statisk elektricitet i enlighet med EN (resistansen får inte överstiga 100 MOhm). Kontrollera att alla personer som rör sig inom arbetsområdet har avledande skor. Fotbeklädnaden måste uppfylla EN Det uppmätta isolationsmotståndet får inte överskrida 100 MOhm. Se till att personer bär avledande handskar vid sprutningen. Jordningen sker via sprutpistolens handtag. Om skyddsklädsel, inklusive handskar används, måste dessa uppfylla EN Det uppmätta isolationsmotståndet får inte överskrida 100 MOhm. Kunden skall sätta upp bortsugningssystem för färgdimma. Säkerställ att följande beståndsdelar säkerställer en säker arbetsmiljö: - materialslangar/luftslangar avsedda för arbetstrycket. - personlig skyddsutrustning (andnings- och hudskydd). Kontrollera att inga antändningskällor, såsom öppen eld, gnistor, glödande trådar eller heta ytor finns i omgivningen. Rök inte. 11

12 4.2 SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PERSONALEN Beakta alltid informationen i denna handledning, särskilt allmänna säkerhetsanvisningar och varningar. Lokala arbetsskyddsbestämmelser och bestämmelser för förhindrande av olycksfall måste alltid följas SÄKER ANVÄNDNING AV WAGNER-SPRUTOR Sprutstrålen står under högt tryck och kan orsaka svåra skador. Undvik att få in färg eller rengöringsmedel under huden: Rikta aldrig sprutpistolen mot personer. Stick aldrig in handen i sprutstrålen. Vidta följande åtgärder före arbeten på apparaten, vid raster och funktionsstörningar: - Bryt energi- och trycklufttillförseln. - Tryckavlasta sprutpistolen och enheten. - Säkra sprutpistolen mot hantering. - Vid funktionsstörning skall felet åtgärdas enligt kapitlet "Felsökning". Vätskesprutmunstyckena skall vid behov, dock minst var 12:e månad, kontrolleras av en sakkunnig (t.ex. en servicetekniker från Wagner) så att de är i ett arbetssäkert skick i enlighet med riktlinjen för vätskesprutmunstycken (ZH 1/406 och BGR 500 del 2 kapitel 2.36). - Om aggregatet inte används kan kontrollen vänta tills nästa gång det tas i drift. Utför arbetsstegen i enlighet med kapitlet "Tryckavlastning/arbetsavbrott": - Om det ges en uppmaning till tryckavlastning. - Om sprutarbetena avbryts eller ställs in. - Innan apparaten rengörs, kontrolleras eller underhålls från utsidan. - Innan sprutmunstycket installeras eller rengörs. Vid hudskador från färger eller lösningsmedel: Anteckna vilken färg eller vilket lösningsmedel som använts. Uppsök omedelbart läkare. Undvik skaderisk på grund av returstötar: Se till att du står stadigt när du använder sprutpistolen. Håll sprutpistolen bara en kort stund i samma läge. 12

13 4.2.2 JORDNING AV ENHETEN För att undvika en elektrostatisk uppladdning av enheten skall denna jordas. Friktion, strömmande vätska och luft eller elektrostatiska ytbehandlingsmetoder leder till uppladdningar. Vid en urladdning kan gnistor eller flammor bildas. Säkerställ att enheten är jordad vid varje sprutning. Jorda de arbetsstycken som skall ytbehandlas. Säkerställ att alla personer inom arbetsområdet är jordade, t.ex. genom att bära elektriskt avledande skor. Vid sprutning skall avledande handskar användas. Jordningen sker via sprutpistolens handtag MATERIALSLANGAR Säkerställ att slangens material är kemiskt beständigt gentemot de material som sprutas. Säkerställ att slangens material är lämpligt för det tryck som uppstår i enheten. Säkerställ att följande information är tydligt läsbar på den högtrycksslang som används: - Tillverkare - Tillåtet arbetsövertryck - Tillverkningsdatum Säkerställ att slangar bara dras på lämpliga ställen. Dra framför allt inga slangar: - i trafikerade områden - vid vassa kanter - på rörliga delar - på heta ytor Slangarna får absolut inte användas till att dra eller förflytta apparaten. Hela högtrycksslangens elektriska resistans måste vara lägre än 1 MOhm. Vissa vätskor har en hög expansionskoefficient. I vissa fall kan volymen öka, vilket leder till skador på rör, förskruvningar etc. och att det rinner ut vätska. Om pumpen suger vätska ur en sluten behållare: säkerställ att luft eller en lämplig gas kan komma in i behållaren. På så sätt undviks ett undertryck. Undertrycket kan leda till att behållare imploderar (trycks sönder) och krossas. Behållaren läcker då och vätskan strömmar ut. Trycket, som genereras av pumpen är flera gånger så stor som ingångslufttrycket. 13

14 4.2.4 RENGÖRING Gör enheten strömlös. Lossa tryckluftanslutningen. Tryckavlasta enheten. Säkerställ att rengöringsmedlets flampunkt ligger minst 5 K över omgivningstemperaturen. För rengöring får endast trasor eller penslar som är fuktade med lösningsmedel användas. Använd aldrig hårda föremål, och spruta aldrig rengöringsmedel med pistol. Icke brännbara rengöringsmedel skall i första hand användas. I slutna behållare bildas en explosionsfarlig gas-luftblandning. Spruta aldrig i en sluten behållare vid rengöring av apparaten med lösningsmedel. För rengöringsvätskor får endast elektriskt ledande behållare användas. Behållarna måste vara jordade HANTERING AV FARLIGA VÄTSKOR, LACKER OCH FÄRGER Följ anvisningarna från tillverkarna av lack, lösningsmedel och rengöringsmedel vid sprutningsförberedelse, sprutning och rengöring av utrustningen. Vidta föreskrivna skyddsåtgärder, särskilt när det gäller användning av skyddsglasögon, skyddskläder och -handskar samt eventuellt hudskyddskräm. Använd andningsskyddsmask eller andningsskyddsapparat. Med tanke på både hälsan och miljöskyddet skall enheten användas i en sprutbox eller mot en sprutvägg med aktiv ventilation (utsugning). Bär lämpliga skyddskläder vid arbete med heta material BERÖRING AV HETA YTOR Bär alltid skyddshandskar vid beröring av heta ytor. När enheten används för ytbehandlingsmaterial med en temperatur på > 43 C; 109 F: - skall den förses med en etikett "Varning - het yta". Best.-nr Etikett med information Skyddsetikett Anmärkning: De båda etiketterna skall beställas tillsammans. 14

15 4.3 ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGA OMRÅDEN Den pneumatiska pumpen får användas i explosionsfarliga områden. Beakta och iaktta följande säkerhetsföreskrifter SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säker hantering av sprututrustning från WAGNER Om enheten kommer i kontakt med metall kan gnistbildning uppstå. I explosionsfarlig miljö: Slå inte eller stöt inte apparaten mot stål eller rostigt järn. Låt inte apparaten falla ner. Använd bara verktyg av tillåtet material. Transportmaterialets antändningstemperatur Kontrollera att transportmaterialets antändningstemperatur ligger över den maximalt tillåtna yttemperaturen. Spridningsstödjande material Använd bara svagt oxiderande gaser för materialspridningen, t.ex. luft. Ytbesprutning elektrostatik Utsätt inte apparatdelarna för elektrostatik. Rengöring Risk för elektrostatisk laddning vid avlagringar på ytorna. Risk för flam- eller gnistbildning vid urladdning. Avlägsna avlagringar på ytorna, så att den elektriska ledningsförmågan bibehålls. Rengör endast apparaten med en fuktig duk. 15

16 4.3.2 DRIFT UTAN VÄTSKA Undvik att den arbetande pumpen (utan vätska i sitt inre) suger luft. Luften, kombinerad med ånga från en brännbar vätska kan leda till explosionsrisk i inre områden. Kontrollera med jämna mellanrum om pumpen arbetar regelbundet, framför allt med avseende på luft i transportvätskan, som kan förorsakas av skadade packningar. Undvik att köra pumpen med skadade packningar. Kontrollera att släppmedelsbehållaren är tillräckligt fylld med släppmedel. 16

17 5 BESKRIVNING 5.1 INGÅENDE DETALJER Best.-nr. Benämning Membranpump Cobra på stativ består av: färgsteg, luftmotor och kopplingsdelar Basutrustningen består av: Hänvisningskylt Jordningskabel komplett Dubbel U-nyckel se kapitel CE-överensstämmelse Bruksanvisning Tyska Se avsnitt 1 1 Bruksanvisning på användarens nationella språk Den exakta leveransomfattningen framgår av följesedeln. Tillbehör se kapitel DATA MATERIAL I DE FÄRGFÖRANDE DELARNA Inloppshus Consital (aluminiumlegering) Materialpump Consital (aluminiumlegering) Ventilkulor Rostfritt stål Ventilsäten/ventilkon Hårdmetall Membran PA-beständig Ventilskruvkoppling TEKNISKA DATA Beskrivning Enheter Transmissionsförhållande 40:1 Volymström per dubbelslag (DH) cm3 10 cu inch 0,6 Maximalt driftsövertryck MPa 25 bar 250 psi Maximalt möjliga antal slag vid drift DH/min 200 Minimalt/maximalt luftingångstryck MPa 0,25-0,6 bar 2,5-6 psi 36,

18 Beskrivning Enheter Luftingång (innergänga) Tum, inch G 1/2 Minimal diameter tryckluftsmatning mm 13 inch 0,51 Luftförbrukning vid 0,6 MPa; 6 bar; 87 psi per dubbelslag NL 3,5 Ljudtrycksnivå vid max. tillåtet lufttryck* db(a) 74 Ljudtrycksnivå vid 0,45 MPa; 4,5 bar; 65,27 psi lufttryck* db(a) 72 Ljudtrycksnivå vid 0,3 MPa; 3 bar; 43,5 psi lufttryck* db(a) 69 Diameter luftmotorkolv mm 80 inch 3,15 Materialingång (yttergängning) mm M36x2 Materialutgång (innergängning) Tum, inch G 3/8" Materialutgång (yttergängning) Tum, inch G 1/4" Vikt kg; lb 19; 41,9 Material ph-värde ph 3,5-9 Maximalt materialtryck pumpingång MPa 2 bar 20 psi 290 Materialtemperatur C F Omgivningstemperatur C F Tillåten vinklad position vid drift ±10 Påfyllningsmängd hydraulolja (cirka) L 0,110 cu inch 6,71 * Uppmätt A-vägd ljudtrycksnivå på 1 m avstånd, Lpa 1 m enligt DIN EN 14462: Referensmätningar har genomförts av SUVA (Schweiziska olycksförsäkringsinstitutet). VARNING Oljehaltig frånluft! Risk för förgiftning genom inandning. Tryckluften måste vara olje- och vattenfri (kvalitetsstandard enligt ISO ) = 40 μm / +7 / 5 mg/m³. 18

19 5.2.3 MÅTT OCH ANSLUTNINGAR N E D B F G Cobra P O Q R G F C B_02943 A I B_04235 H M K L Mått mm; inch A 505; 19,88 B 313; 12,32 C 322; 12,68 D 134; 5,28 E 55; 2,16 F 182; 7,16 G 80; 3,15 H M6 I 25; 0,98 K G1/4" L M36x2 M NPSM1/4-18 N 149; 5,87 O 91; 3,58 P 107; 4,21 Q 175; 6,89 R 7; 0,28 19

20 5.2.4 VOLYMSTRÖM Wagner AL-munstycken Volymström* i l/min.* inch mm Sprutvinkel vid vid vid 7 MPa 10 MPa 15 MPa 70 bar 100 bar 150 bar psi psi psi 0,007 0, ,1650 0,2000 0,2400 0,009 0, ,2060 0,2500 0,3090 0,011 0, ,2950 0,3450 0,4260 0,013 0, ,4530 0,5280 0,6600 0,015 0, ,5770 0,6720 0,8130 0,017 0, ,7310 0,7860 1,0640 0,019 0, ,9260 1,0920 1,3700 0,021 0, ,1430 1,3600 1,6900 0,023 0, ,3700 1,5900 2,0100 Cobra ,025 0, ,6200 1,9100 2,4000 0,027 0, ,8300 2,1300 2,6800 0,029 0, ,1900 2,5100 3,1700 0,031 0, ,4000 2,7700 3,4900 0,035 0, ,2200 3,7400 4,6900 0,043 1, ,0700 6,0400 7,4600 0,052 1, ,1200 6,5000 7,5200 Volymströmmen avser vatten. Max-områden för kontinuerlig drift vid 200 DH/min EFFEKTDIAGRAM Exempel Slagfrekvens (DH/min) Materialtryck (bar) Luftförbrukning (nl/min) Materialmängd vatten (nl/min) 20

21 Diagram för Cobra Slagfrekvens (DH/min) Materialtryck bar (MPa) NL/min nl/min <psi> <scfm> 250 (25) <3625> A <35> 200 (20) <2900> 150 (15) <2175> 100 (10) <1450> 50 (5) <725> 0 B_01203 B C <0.1> 0.8 <0.2> 1.2 <0.3> Materialmängd vatten 1.6 <0.4> C B 2 <0.5> A <0.6> 800 <28> 600 <21> 400 <14> 200 <7> L/min l/min <gpm> Luftförbrukning A = 6 bar (0,6 MPa; 87 psi) lufttryck B = 4,5 bar (0,45 MPa; 65 psi) lufttryck C = 3 bar (0,3 MPa; 44 psi) lufttryck 21

22 5.3 FUNKTION PUMP 1 4 Cobra B_ Styrhus med integrerad bullerdämpning 2 Lufttrycksreglering 3 Kulkran 4 Luftmotor 5 Tryckluftsingång 6 Monteringsfläns 7 Avlastningsventil 8 Materialutgång 9 Materialpump 10 Materialingång 11 Jordanslutning 12 Skal trycksteg 13 Returrör 14 Ventillyftare 15 Frånluftsöppning Allmänt Dubbelmembranpumpen drivs med tryckluft. Denna tryckluft sätter luftkolven i luftmotorn (4) i rörelse och därmed även kolvstången i trycksteget (9) uppåt och nedåt. Vid varje slagände vänds tryckluftsriktningen med hjälp av omkopplingsventilerna och styrkolven. Den uppåtgående och nedåtgående rörelsen i de 2 membranen i färgsteget utförs via hydraulolja, som förflyttas av kolvstången i trycksteget. Vid varje kolvstångsslag sugs sprutmaterial in och transporteras samtidigt till pistolen. Luftmotor (4) Luftmotorn med pneumatisk omkoppling (1) är inte i behov av pneumatikolja. Tryckluften förs till motorn via tryckluftsregleringen (2) och kulkranen (3). Luftmotorn är utrustad med en säkerhetsventil. Säkerhetsventilen är fabriksinställd och förseglad. Vid tryckvärden som överskrider tillåtet drifttryck öppnas den fjäderbelastade ventilen automatiskt och släpper ut övertrycket. 22

23 VARNING Övertryck! Risk för personskador om anläggningsdelar exploderar. Ändra aldrig inställningen av säkerhetsventilen. Materialpump (9) Färgsteget är utformat som en dubbelmembranpump med utbytbara in- och utloppsventiler. Koppla om från "sprutning" till "cirkulation" med avlastningsventilen (7). Uppställningspositioner Cobra-pumpen får användas i de visade uppställningspositionerna horisontellt och vertikalt. Användning över huvudhöjd är otillåten. B_01205 Vertikal uppställning Horisontell uppställning B_01207 Uppställning över huvudhöjd OBS! Körning eller lagerhållning över huvudhöjd (luftmotorn med tryckregulator nere) Risk för funktionsstörningar på grund av luft som kommer i hydraulkretsen. Körning eller lagerhållning över huvudhöjd skall alltid undvikas. Luftning, se servicehandledningen. 23

24 5.3.2 TRYCKREGLERINGSENHET PÅ COBRA 1 Tryckregulator 2 Kulkran 3 Manometer 4 Tryckluftsingång 5 AirCoat-filterreglerare Cobra (tillbehör) AirCoat filterregleraren måste monteras lodrätt hur membranpumpen än sitter (se monteringsanvisningen för filterregulatorn, beställningsnr ) B_04300 Läge kulkran 1 Öppen: Arbetsställning 2 Stängd: Luftmotorn kan fortfarande ha tryck. 3 Luftning: Arbetstrycket i luftmotorn avluftas (styrlufttrycket är fortfarande kvar) B_

25 6 MONTERING OCH IDRIFTTAGNING 6.1 UPPSTÄLLNING OCH ANSLUTNING STÄLLA UPP PUMPEN Anmärkning: Denna pump kan kompletteras till ett sprutmålningssystem för Airless- eller AirCoat sprutmålning. Komponenterna framgår bland tillbehören, såvida inte systemet har levererats som spraypack. Beakta pistolanvisningen när munstyckena väljs. Tillvägagångssätt: 2 1 Montera pumpen på stativ, vagn (6) eller väggfäste. 2 För AirCoatsystem: montera extra filtertryckregulator (7) (tillval). 3 Montera insugningssystem (5). 4 Montera returslangen (4) (tillval). 5 Anslut högtrycksslangen och pistolen (2) enligt bruksanvisningen B_04239 VARNING Lutande underlag! Risk för olycksfall om anläggningen rullar iväg/ välter. Placera vagnen med kolvpumpen vågrätt. Ställ vagnsbenen i medlut vid lutande underlag. Säkra vagnen. 25

26 6.1.2 JORDNING VARNING Risk för urladdning av elektrostatiskt laddade komponenter i lösningsmedelshaltig atmosfär! Explosionsrisk genom elektrostatiska gnistor. Kolvpumpen får endast rengöras med en fuktig duk. VARNING Risk för tät färgdimma vid dålig eller ingen jordning! Förgiftningsrisk. Dålig kvalitet på den färdiga ytan. Jorda alla komponenter. Jorda de arbetsstycken som skall ytbehandlas. Jordningsschema (exempel) Matare Arbetsstycke Pump Färgbehållare Sprutplats Avledande golv 26

27 Kabelareor Pump Färgbehållare Matare Kabin Sprutplats 4 mm2; AWG11 6 mm2; AWG10 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 Tillvägagångssätt: 1 Skruva fast jordningskabeln med öglan. 2 Kläm fast jordkabelns klämma vid användningsplatsens jordförbindelse. 3 Jorda materialbehållaren vid användningsplatsen. 4 Jorda övriga anläggningsdelar vid användningsplatsen. 27

28 6.2 IDRIFTTAGNING SÄKERHETSANVISNINGAR Observera följande punkter enligt bruksanvisningen, innan arbetet påbörjas: - Följ säkerhetsbestämmelserna enligt kapitel 4. - Utför idrifttagningen enligt anvisningarna. VARNING Varning för högtrycksstråle! Livsfara om färg eller lösningsmedel sprutas in i huden. Stick aldrig in handen i sprutstrålen. Rikta aldrig sprutpistolen mot personer. Uppsök omedelbart läkare vid hudskador av färg eller lösningsmedel. Informera läkaren om vilken färg eller vilket lösningsmedel det rör sig om. Försök aldrig att täta defekta högtrycksdelar utan avlasta omedelbart trycket och byt komponent. VARNING Giftiga och/eller lättantändliga gasblandningar! Förgiftnings- och brännskaderisk. Använd enheten i en sprutkabin godkänd för de arbetsmaterial som används. -eller- Spruta mot en lämplig sprutvägg med inkopplad ventilation (utsugning). Följ gällande svenska och lokala föreskrifter rörande ventilationskapacitet. VARNING Risk för exploderande gasblandningar vid ofullständigt fylld pump! Livsfara på grund av kringflygande delar. Se till att pumpen och insugningssystemet alltid är helt fyllda med rengöringsmedel resp. arbetsmedel. Spruta inte apparaten tom efter rengöring. 28

29 Före varje idrifttagning ska följande punkter beaktas: - Säkra pistolen med säkringsspärren. - Kontrollera tillåtna tryck. - Kontrollera att alla kopplingsdelar är täta. - Kontrollera att slangarna inte är skadade. Säkerställ följande tillstånd före alla slags arbeten vid apparaten: - Tryckavlasta pumpen och högtrycksslangen med pistolen. - Säkra pistolen med säkringsspärren. - Avbryt lufttillförseln. 29

30 NÖDSTOPP Cobra Vid oförutsedda händelser skall kulkranen (1) omedelbart ställas på luftning och avlastningsventilen (2) öppnas. 1 2 B_04099 ➀ Avlufta ➁ Brytaren står i läget "cirkulation" Öppen B_04302 B_

31 6.2.2 GRUNDSPOLNING 1 Ställ tömning behållaren (5) under returrören (4). 2 Lägg insugningsslangen (7) i en behållare med rengöringsmedel (6). 3 Ställ in ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på tryckregleringsenheten (1). 4 Öppna avlastningsventilen (3). 5 Öppna kulkranen (2) sakta. 1 6 Ställ in lufttrycket på tryckregleringsenheten (1) så att pumpen kör jämnt. 7 Spola igenom tills rent rengöringsmedel rinner ut i behållaren (5). 8 Stäng kulkranen (2). 9 Koppla om avlastningsventilen (3) Rikta pistolen utan munstycke i behållaren (5) och tryck in avtryckarbygeln. B_ Öppna kulkranen (2) sakta. 12 Spola igenom tills rent rengöringsmedel rinner ut ur pistolen. 13 Stäng kulkranen (2). 14 Stäng pistolen när systemet är trycklöst. 15 Säkra pistolen. 16 Avfallshantera innehållet i behållaren (5) enligt lokala bestämmelser V Anmärkning: Tryck kort på båda ventillyftarna (V) under spolningen. 31

32 6.2.3 PÅFYLLNING AV ARBETSMATERIAL Läge kulkran 1 Öppen: Arbetsställning 2 Stängd: Luftmotorn kan fortfarande ha tryck. 3 Luftning: Arbetstrycket i luftmotorn avluftas (styrlufttrycket är fortfarande kvar) B_ Ställ sugslangen (7) i arbetsmaterialbehållaren (6) tillsammans med returröret (4). 2 Ställ in ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på tryckregleringsenheten (1). 3 Öppna avlastningsventilen (3). 4 Öppna kulkranen (2) sakta. 5 Ställ in lufttrycket på tryckregleringsenheten (1) så att pumpen kör jämnt. 6 Stäng kulkranen (2) när rent material rinner ut ur returröret (4). 7 Vrid avlastningsventilen (3) till sprutläget. 8 Rikta pistolen utan munstycke i behållaren (5) och tryck in avtryckarbygeln. 9 Öppna kulkranen (2) sakta. 10 Stäng kulkran (2) när rent material utan luftbubblor rinner ut. 11 Stäng pistolen när systemet är trycklöst. 12 Säkra pistolen. B_04303 Ställning cirkulation Avlastningsventil Ställning sprutning 32

33 7 DRIFT 7.1 SPRUTA Läge kulkran 1 Öppen: Arbetsställning 2 Stängd: Luftmotorn kan fortfarande ha tryck. 3 Luftning: Arbetstrycket i luftmotorn avluftas (styrlufttrycket är fortfarande kvar) Sätt in ett munstycke i pistolen och säkra pistolen. 2 Öppna kulkranen sakta. 3 Ställ in önskat arbetstryck på tryckregulatorn. 4 Optimera sprutbilden med ledning av pistolanvisningen. 5 Påbörja arbetet. Anmärkning: På grund av funktionsskäl är det tillåtet att pumpen fortsätter att gå med stängd pistol med 1-6 DH/min. B_ AVBRYTA ARBETET 1 Stäng pistolen. 2 Stäng kulkranen. 3 Tryckavlasta systemet genom att trycka in pistolens avtryckare. 4 Stäng pistolen och säkra den därefter. Om 2K-material används i systemet: OBS! Risk för härdat sprutmaterial i sprutsystemet vid användning av 2K-material! Risk för att pumpen och sprutsystemet förstörs. Följ tillverkarens hänvisningar, särskilt torktiden. Genomför en grundspolning innan torktiden är slut. 33

34 7.3 URDRIFTTAGANDE OCH RENGÖRING Anmärkning: Inför underhåll och liknande skall utrustningen rengöras. Se till att inga materialrester torkar fast. Tillvägagångssätt: 1 Avbryta arbetet -> Utför enligt avsnitt Grundspolning -> Genomför enligt avsnitt Underhåll pistolen enligt tillhörande bruksanvisning. 4 Rengör och kontrollera insugningssystemet och insugningsfiltret. 6 Rengör systemets utsida. 7 Komplettera hela systemet på nytt. 8 Fyll på systemet med rengöringsmedel enligt avsnitt "Påfyllning av arbetsmaterial". VARNING Spröd filtertryckregulator! Behållaren vid filtertryckregulatorn blir spröd vid kontakt med lösningsmedel och kan explodera. Risk för skador genom delar som flyger omkring. Rengör inte behållaren vid filtertryckregulatorn med lösningsmedel. VARNING Risk för exploderande gasblandningar vid ofullständigt fylld pump! Livsfara på grund av kringflygande delar. Se till att pumpen och insugningssystemet alltid är helt fyllda med rengöringsmedel resp. arbetsmedel. Spruta inte apparaten tom efter rengöring. 7.4 LÅNGTIDSLAGRING Vid lagring av anläggningen under längre tid är grundlig rengöring samt korrosionsskydd nödvändigt. Byt ut vatten och lösningsmedel i materialtransportpumpen mot lämplig konserveringsolja, fyll skiljemedel i den avsedda bägaren. Tillvägagångssätt: 1 Genomför avsnitt 7.3 "Urdrifttagning och rengöring", punkt 1 till 7. 2 Spolning med konserveringsmedel enl. avsnitt

35 8 STÖRNINGSSÖKNING, UNDERHÅLL OCH REPARATION 8.1 STÖRNINGSSÖKNING OCH ÅTGÄRDANDE Problem Orsak Åtgärd Pumpen arbetar inte. Luftmotorn startar inte, står stilla. Öppna/stäng kulkranen vid tryckregleringsenheten eller bryt tryckluftstilledningen kort. Dålig sprutbild. Materialpumpen kör oregelbundet; sprutstrålen förlorar tryck (pulsering). Risk för att materialpumpen arbetar mycket ojämnt. Pumpen arbetar jämnt, suger dock inte in något material. Ingen lufttrycksindikering på manometern (lufttrycksreglering fungerar inte). Blockering i munstycket. Tryckluftsförsörjningen är otillräcklig. Insticksfiltret i sprutpistolen eller högtrycksfiltret igensatt. Igensättning i färgsteget eller högtrycksslangen (t.ex. 2K-material som har härdat). Gör ett kort avbrott i tryckluftstillförseln eller reparera eller byt regulatorn. Rengör munstycket enligt anvisningarna. Kontrollera tryckluftsförsörjningen. Rengör delarna och använd lämpligt arbetsmedel. Demontera färgsteget och rengör därefter, byt ut högtrycksslangen. Fett i smörjmantelkombination. Avfetta glidmantelkombinationen. Av och till står pumpen kvar på en Kontrollera spårhöljet. omkopplingspunkt. Se pistolens bruksanvisning Viskositeten för hög. Förtunna arbetsmedlet. Spruttrycket för lågt. Höj luftingångstrycket. Använd ett mindre munstycke. Ventilerna igensatta. Tryck på ventillyftaren. Rengör materialpumpen, låt den eventuellt stå en stund i rengöringsmedel. Främmande föremål i Demontera insugningsventilens insugningsventilen. hus, rengör därefter och kontrollera ventilsätet. Tryckluftstilledningen har för liten Anslut en större tilledning diameter. -> Tekniska data se avsnitt Slitna ventiler, packningar eller kolvar. Byt ut delarna. Styrluften eller materialluftenfiltret Kontrollera och rengör vid behov. är igensatta. Membranen "blockeras" på grund Kör pumpen en stund med minimal av för snabb insugning. öppning på kulkranen. Insugningssystemets Dra åt. överfallsmutter är lös, pumpen pumpar luft. Insugningsfiltret nedsmutsat. Rengör filtret. Ventilerna igensatta. Tryck på ventillyftaren. Rengör materialpumpen, låt den eventuellt stå en stund i rengöringsmedel. 35

36 Problem Orsak Åtgärd Pumpen arbetar snabbt när Ventiler slitna. Byt ut delarna. pistolen är stängd. Effektförlust på grund av för stark isbildning. Mycket kondensvatten i lufttillförseln. Montera in en vattenavskiljare. Om ingen av ovan nämnda störningsorsaker föreligger, kan störningen åtgärdas vid ett Wagner Kundserviceställe. 36

37 9 UNDERHÅLL VARNING Felaktigt utfört underhåll/reparation! Livsfara och risk för skador på utrustningen. Reparation och byte av delar får endast utföras av en WAGNER serviceverkstad eller av personal med specialutbildning. Endast sådana delar får repareras och bytas, som är upptagna i kapitlet "Reservdelskatalog" och som tillhör utrustningen. Före allt arbete på utrustningen samt vid arbetsavbrott: - Bryt förbindelsen till styrenheten från nätet, - tryckavlasta sprutpistolen och enheten, - spärra sprutpistolen mot manövrering. Följ drifts- och serviceinstruktionen vid allt arbete. 1 Dagligen eller vid behov ska högtrycksfiltret kontrolleras och rengöras. 2 Vid varje urdrifttagande skall tillvägagångssättet enl. avsnitt 7.3 beaktas! 3 Kontrollera slangar, rör och kopplingar dagligen och behövs byte av. WAGNER rekommenderar att låta en fackman (t.ex. en servicetekniker från WAGNER) kontrollera sprutanordningar en gång om året. 37

38 9.3 UNDERHÅLL AV HYDRAULSTEG Demontera apparaten på stativ enligt figuren och ställ den upp och ner. Kontrollera nivåmarkeringen X på oljetanken. 1 B_04241 B_ KONTROLLERA OLJENIVÅN 1 Torrkör pumpen en kort stund. 2 Läs därefter av oljenivån A. 5 A Demontera apparaten på stativ enligt figuren och ställ den upp och ner. Kontrollera nivåmarkeringen X på oljetanken. Oljenivån i oljetanken (1) måste ligga mellan markeringarna X. Vid avvikelser måste hydraulolja fyllas på. max. X min. Tillvägagångssätt: 1 Lossa gängpluggen (5) och ta bort den. 2 Fyll på olja till nivå A = mitten av markering X. 3 Torrkör pumpen långsamt och titta efter luftbubblor. 4 Skruva i gängpluggen (5) och dra åt med 2 Nm; 1,5 lbft. B_04243 OBS! Användning av hydraulolja Risk för funktionsstörningar vid användning av felaktig hydraulolja. Användning av original hydraulolja - Wagners beställningsnummer (250 ml; 15 cu inch). 38

39 9.3.2 OLJAN BYTS Skall genomföras efter 500 driftstimmar eller en gång om året. Nödvändiga tillbehör: Beställningsnr oljepåfyllningssats OBS! Användning av hydraulolja Risk för funktionsstörningar vid användning av felaktig hydraulolja. Användning av original hydraulolja - Wagners beställningsnummer (250 ml; 15 cu inch). Avtappa olja Tillvägagångssätt: 1 Urdrifttagande och rengöring -> avsnitt 7.3 till och med punkt 6. 2 Placera anläggningen enligt figuren och demontera kåpan tillsammans med skalet. 3 Skruva av kolvkåpan (1). 4 Ställ ett uppsamlingskärl (2) under. 5 Skruva av oljetanken (3) med oljan och töm den. 6 Lossa låsskruvarna (4) med tätningar och ta bort dem. 7 Låt pumpen gå långsamt tills ingen olja kommer ut ur oljeinsugningsröret. 8 Skruva på den rena oljetanken (3) tillsammans med tätningen igen. 4 B_04241 B_

40 OBSERVERA Risk för miljöförstöring genom spillolja! Att hälla ut spillolja i avloppsnätet eller i marken ger allvarliga miljöskador. Förorening av grundvattnet är straffbart. Samla upp spilloljan och lämna in den till en allmän uppsamlingsstation. När man köper ny hydraulolja tar försäljaren emot förbrukad olja. Fylla hydraulsteget med olja Tillvägagångssätt: 1 Ställ pumpen (monterad på stativ) upp och ner. 2 Lossa gängpluggen (5) och ta bort den. 3 Lossa 2 låsskruvar (4) och byt dem mot 2 inskruvningsförskruvningar (6) från oljepåfyllningssatsen. 4 Anslut slangarna med Y-röret (7). 5 Fyll på hydraulolja i sprutan (8) och anslut till slangen. 6 Kör fram kolven i det främre stoppläget (9). Fyll på olja med sprutan tills det rinner utan bubblor ur insugningsröret ner i oljetanken (3). 7 Kör tillbaka kolven (9) i det bakre stoppläget. Fyll på olja med sprutan tills det rinner utan bubblor ur insugningsröret ner i oljetanken (3). 8 Fortsätt att fylla på olja tills nivån före luftning ligger ca 17 mm; 0,67 inch under övre kanten på oljetanken. 9 Skruva på gängpluggen (5) utan att dra åt. Lägg pumpen på sidan och demontera oljepåfyllningssatsen. Förslut påfyllningsöppningarna med 2 låsskruvar (4) så det blir tätt. 5 B_ mm; 0.67in B_

Kolvpumpar matningsvolym 15 cm 3-30 cm 3

Kolvpumpar matningsvolym 15 cm 3-30 cm 3 Översättning av original Bruksanvisningen Utgåva 03/2013 Kolvpumpar matningsvolym 15 cm 3-30 cm 3 II 2G IIB c T3 X B_04119 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar

Läs mer

IceBreaker kolvpumpar Matningsvolym 40 cm 3

IceBreaker kolvpumpar Matningsvolym 40 cm 3 Översättning av original Bruksanvisningen Wildcat 18-40 Puma 28-40 Utgåva 03/2011 IceBreaker kolvpumpar Matningsvolym B_00365 II 2G IIB c T3 X Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Språk 5

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

AirCoat sprutpistoler för flat- samt rundstrålemunstycken. Översättning av original Bruksanvisningen. AC 4600 Professional.

AirCoat sprutpistoler för flat- samt rundstrålemunstycken. Översättning av original Bruksanvisningen. AC 4600 Professional. Översättning av original Bruksanvisningen fessional Utgåva 06/2012 AirCoat sprutpistoler för flat- samt rundstrålemunstycken B_02695 II 2G X (Atex 95) Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1

Läs mer

Den mångsidiga. En pump - många möjligheter NYHET SF 23 SUPERFINISH PLUS

Den mångsidiga. En pump - många möjligheter NYHET SF 23 SUPERFINISH PLUS Den mångsidiga En pump - många möjligheter NYHET SF 23 SUPERFINISH PLUS En pump......många funktioner Inloppsventilens tryckmekanism säkerställer en hög driftsäkerhet. Med bara ett tryck med tummen gör

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Bruksanvisning Art Målarspruta 210 bar

Bruksanvisning Art Målarspruta 210 bar Bruksanvisning Art. 9047383 Målarspruta 210 bar Beskrivning: 220V målarspruta för målning med färg och träskydd. Levereras komplett med motor, kolvpump, sugslang, tryckslang och färg pistol. Målarsprutan

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

ProSpray. Utökad garanti! Airless sprutanläggningar. Perfekt avstämda kapacitetsklasser Nya produktegenskaper. Välkänd proffs-kvalitet

ProSpray. Utökad garanti! Airless sprutanläggningar. Perfekt avstämda kapacitetsklasser Nya produktegenskaper. Välkänd proffs-kvalitet Professional Finishing ProSpray Airless sprutanläggningar Perfekt avstämda kapacitetsklasser Nya produktegenskaper Välkänd proffs-kvalitet Utökad garanti! ProSpray Ny teknik Den 3:e generationen innanför

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning Varnings- och farosymboler Varnings- och farosymboler följer definitionerna i ANSI Z535.6-2006. Hänvisningar och tecken har följande betydelser: Varning

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar.

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar. Användarhandbok: Oljeseparator, type 5411 Säkerhetsföreskrifter: Oljeavskiljaren måste anslutas till ett korrekt installerat eluttag med jordad kontakt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid installation

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONERNA VIKTIGT: Läs alla dokument noggrant före förvaring, installation eller igångsättning av den berörda utrustningen (endast

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Monterings-, Användningsoch Underhållsanvisning

Monterings-, Användningsoch Underhållsanvisning Monterings-, Användningsoch Underhållsanvisning Klimataggregat KG/KGW som ATEX-modell för ex-miljö Kompletterande användarinformation Wolf GmbH 84048 Mainburg Postfack 1380 Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Kompletteringsblad till bruksanvisningen Tillval från fabrik S OW 480 VOLT 351/451/551 Utrustning av aggregatet för 480 V nätanslutning (ingen komplettering) Beakta vidare systemdokumentation! Allmänna

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Elektriska högtryckslackeringssystem

Elektriska högtryckslackeringssystem Drift Elektriska högtryckslackeringssystem 332794A SV - För applikation av byggnadsmålningsfärg och -beläggningar med bärbara sprutor - - Endast för yrkesmässigt bruk - - Inte godkänd för användning i

Läs mer

Hydraulpumpar används för att skapa hydrauliskt tryck: För att driva t ex hydraulmuttrar för montering och demontering

Hydraulpumpar används för att skapa hydrauliskt tryck: För att driva t ex hydraulmuttrar för montering och demontering Bruksanvisning Hydraulisk pump för 1000, 1600 och 2500 bar En- och tvåstegs 1. Användningsområde Hydraulpumpar används för att skapa hydrauliskt tryck: För att driva t ex hydraulmuttrar för montering och

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Utgåva: 12.2009 610.44482.65.000 Driftinstruktion i original Svenska Tilläggsbruksanvisning G-BH7 Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Apparater av grupp II, kategori 3/2GD och 3GD 2BH7 2 2BH7

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll:

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll: Svivel för fett Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Transportabel luftfri sprututrustning

Transportabel luftfri sprututrustning HANDBOK- RESERVDELSFÖRTECKNING 308 415U Rev. A INFORMATION Handboken innehåller viktig information och varningar. LÄS OCH BEHÅLL SOM REFERENS. Transportabel luftfri sprututrustning Med Premier luftmotor

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Luftdrivna omrörare av rostfritt stål

Luftdrivna omrörare av rostfritt stål HANDBOK - RESERVDELS- FÖRTECKNING 306-565U Rev. D Ersätter C ANVISNINGAR Luftdrivna omrörare av rostfritt stål 7 bar maximalt arbetstryck Handboken innehåller viktig information och säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE S 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 . W 450 SE S Vi gratulerar till ditt inköp av en WAGNER-sprutpistol. Du har

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Gasfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Gasfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Gasfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Gasfilter Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Bruksanvisning Användningsområde... 3 Mättnadsindikator... 3 Byte av filterpatron...

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519

ANVÄNDARMANUAL. Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 ANVÄNDARMANUAL Elektrisk tryckspruta SX-MD5 HN5519 Spara denna användarmanual och håll den i bra skick. För att använda och underhålla sprutan korrekt, läs manualen noggrant innan sprutan tas i bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bruksanvisning. Pneumatisk gängenhet Serie LS 22

Bruksanvisning. Pneumatisk gängenhet Serie LS 22 SE Bruksanvisning Pneumatisk gängenhet Serie LS 22 Läs igenom hela bruksanvisningen före installation och idrifttagande av produkten. Spara bruksanvisningen för framtida referens. MAN069 - Bruksanvisning

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Oljetunna för spillolja

Oljetunna för spillolja 75 l 95 l Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Borttagning av reduktionsmedelskatalysator. Allmänt

Borttagning av reduktionsmedelskatalysator. Allmänt Allmänt Allmänt Reduktionsmedelskatalysatorn innehåller vanadinpentoxid. Vanadinpentoxid kan vara hälsovådligt. Reduktionsmedelskatalysatorn är monterad i ljuddämparen och utgör där ingen hälsofara vid

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

DC-fyrkulskolvpump. Handbok reservdelar 332717DE

DC-fyrkulskolvpump. Handbok reservdelar 332717DE Handbok reservdelar E-Flo DC-fyrkulskolvpump 332717DE SV Elektriskt drivna kolvpumpar för färgcirkulationsapplikationer med låg- till medelvolym. Endast för yrkesmässigt bruk. Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer