Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234"

Transkript

1 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

2

3 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING Förord Varningar, anmärkningar och symboler i denna bruksanvisning Språk Förkortningar i texten 6 2 AVSEDD ANVÄNDNING Apparattyper Typ av användning Användning i explosionsfarligt område Säkerhetstekniska parametrar Bearbetningsbara arbetsmaterial Rekommenderade användningsområden Rimligtvis förutsägbar felanvändning Restrisker 9 3 MÄRKNING Explosionsskyddsmärkning Märkning X 10 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsanvisningar för användaren Elektrisk utrustning Personalens kvalifikationer En säker arbetsmiljö Säkerhetsanvisningar för personalen Säker användning av WAGNER-sprutor Jordning av enheten Materialslangar Rengöring Hantering av farliga vätskor, lacker och färger Beröring av heta ytor Användning i explosionsfarliga områden Säkerhetsföreskrifter Drift utan vätska 16 5 BESKRIVNING Ingående detaljer Data Material i de färgförande delarna Tekniska data Mått och anslutningar Volymström Effektdiagram Funktion Pump Tryckregleringsenhet på Cobra 24 3

4 Innehållsförteckning 6 MONTERING OCH IDRIFTTAGNING Uppställning och anslutning Ställa upp pumpen Jordning Idrifttagning Säkerhetsanvisningar Grundspolning Påfyllning av arbetsmaterial 32 7 DRIFT Spruta Avbryta arbetet Urdrifttagande och rengöring Långtidslagring 34 8 STÖRNINGSSÖKNING, UNDERHÅLL OCH REPARATION Störningssökning och åtgärdande 35 9 UNDERHÅLL Underhåll av hydraulsteg Kontrollera oljenivån Oljan byts TILLBEHÖR Cobra tillbehör RESERVDELAR Hur beställs reservdelar? Cobra Översikt över komponentgrupperna Cobra luftmotor Cobra färgsteg Cobra inloppsventil Inloppsventillyftare Avlastningsventil Cobra stativ komplett Överbehållare komplett Vagn Bägare för små mängder ÅRS GARANTI PROFESSIONAL FINISHING Garantiomfattning Garantitid och registrering Hantering Exkludering från garantin Kompletterande bestämmelser Försäkran om överensstämmelse med CE-direktiv 61 4

5 1 OM DENNA HANDLEDNING 1.1 FÖRORD Bruksanvisningen innehåller information om en säker drift, underhåll, rengöring och reparation av utrustningen. Bruksanvisningen hör till apparaten och skall finnas tillgänglig för operatörs- och servicepersonalen. Operatörs- och servicepersonalen skall instrueras i enlighet med säkerhetsanvisningarna. Utrustningen får endast användas i enlighet med denna bruksanvisning. Risk för olyckor om utrustningen används utan att uppgifterna i denna bruksanvisning beaktas. 1.2 VARNINGAR, ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER I DENNA Varningar i denna instruktionsbok gäller för särskilda risker för användaren och anläggningen och anger åtgärder för undvikande av risken. Varningar finns i följande steg: Fara omedelbart hotande fara. Om detta inte beaktas leder det till döden eller till svåra kroppsskador. FARA Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Varning möjlig hotande fara. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. VARNING Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Observera möjlig farlig situation. Den som inte bryr sig om varningen riskerar lätta personskador. OBSERVERA Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Obs! möjlig farlig situation. Den som inte bryr sig om varningen riskerar materiella skador. OBS! Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Anmärkning - ger information om särskilda förhållanden och tillvägagångssättet. 5

6 1.3 SPRÅK Denna bruksanvisning kan erhållas på följande språk: Språk Best.-nr. Språk Best.-nr. Tyska Engelska Franska Nederländska Italienska Spanska Danska Svenska Portugisiska FÖRKORTNINGAR I TEXTEN Best.-nr. Antal Position Märkning i reservdelslistorna Beställningsnummer Dubbelslag Rostfritt stål Två komponenter 6

7 2 AVSEDD ANVÄNDNING 2.1 APPARATTYPER Dubbelmembranpump och dess spraypack: 2.2 TYP AV ANVÄNDNING Apparaten är lämplig för bearbetning av flytande material såsom färger och lacker, i enlighet med deras indelning i explosionsgrupp IIA och IIB. 2.3 ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE Dubbelmembranpumpen kan användas i ett explosionsfarligt område (zon 1). 2.4 SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR WAGNER friskriver sig från ansvar för skador, som uppstått genom icke föreskriven användning. Använd endast utrustningen för bearbetning av material, som rekommenderats av WAGNER. Apparaten ska användas som en helhet. Skyddsanordningar får inte sättas ur funktion. Använd endast WAGNER originalreservdelar och -tillbehör. Driften av dubbelmembranpumpen är endast tillåtet vid följande förutsättningar: Operatörspersonalen skall vara utbildad i enlighet med denna bruksanvisning. De säkerhetsföreskrifter, som anges i denna bruksanvisning skall iakttas. Anvisningarna gällande driften, underhållet och reparationerna, som anges i denna bruksanvisning skall följas. De gällande lagstadgade bestämmelserna i användarlandet och föreskrifter för förebyggande av olyckor skall följas. 7

8 2.5 BEARBETNINGSBARA ARBETSMATERIAL Flytande material såsom färger och lacker. Applicering Vattenförtunnbara material Lösningsmedelhaltiga lacker och lackfärger Tvåkomponents målningsmaterial Dispersionsfärger UV-lacker Grundning Epoxid- och polyuretanlacker, fenollacker Flytande syntetiska material Vaxbaserade golvskydd Skjuvkänsliga lacker Teckenförklaring rekommenderas begränsat lämpligt mindre lämplig Nötande arbetsmaterial och pigment! Ökat slitage på materialförande delar. OBS! Använd den användningsrelaterade modellen (matad mängd/cykel, material, ventiler osv.) såsom anges i kapitel Kontrollera om de använda vätskorna och lösningsmedlen är kompatibla med pumpens konstruktionsmaterial, såsom anges i kapitel REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Applikation Möbelindustri Kökstillverkare Snickerier Fönsterfabriker Stålbearbetande industri Fordonstillverkning Skeppsbyggnad Teckenförklaring rekommenderas begränsat lämpligt mindre lämplig 8

9 2.6 RIMLIGTVIS FÖRUTSÄGBAR FELANVÄNDNING Det är förbjudet att ytbehandla ej jordade arbetsstycken göra egenmäktiga ombyggnader och förändringar på dubbelmembranpumpen bearbeta torra eller liknande bestrykningsmaterial använda bristfälliga komponenter, reservdelar och annat tillbehör än vad som anges i kapitel 10 i denna bruksanvisning Följande listade felanvändningar kan leda till skador på hälsan och/eller till materiella skador: Användning av pulver som ytbehandlingsmaterial. Felinställda värden för matningen. Wagners dubbelmembranpumpar är inte avsedda för matning av livsmedel. 2.7 RESTRISKER Restrisker är sådana risker som inte går att uteslutas även vid ändamålsenlig användning. I förekommande fall informerar varnings- och förbudsskyltar på de respektive farliga ställena om befintliga restrisker. Restrisk Källa Följder Specifika åtgärder Livsfas Hudkontakt med lacker Hantering av Hudretningar, Använd skyddskläder, Drift, och rengöringsmedel lacker och rengöringsmedel allergier beakta säkerhetsfaktabladen underhåll, demontering Lack i luften utanför det definierade arbetsområdet Lackera utanför det definierade arbetsområdet Inandning av hälsovådliga ämnen Beakta arbets- och driftsanvisningar Drift, underhåll 9

10 3 MÄRKNING 3.1 EXPLOSIONSSKYDDSMÄRKNING Apparaten är enligt EG-direktivet 94/9 (ATEX 95) lämplig för användning i explosionsfarliga områden. Europeiska gemenskapernas kommission Symbol för explosionsskydd Apparatgrupp II Kategori 2 (Zon 1) Ex-atmosfär gas Explosionsgrupp Konstruktiv säkerhet Speciella anvisningar (se i kapitel 3.2) 3.2 MÄRKNING X X: Den maximala yttemperaturen motsvarar de n tillåtna materialtemperaturen. Denna samt tillåten omgivningstemperatur anges i kapitlet "Tekniska data". Maximal yttemperatur Den maximala yttemperaturen för pumpen beror inte på aggregatet (friktionsvärme) utan på driftsförhållandena (uppvärmt material). Ytbehandlingsmaterialets antändningstemperatur Kontrollera att ytbehandlingsmaterialets antändningstemperatur ligger över den maximala yttemperaturen. Omgivningstemperatur Den tillåtna omgivningstemperaturen är +10 C till +60 C; +50 F till 140 F. Spridningsstödjande material Använd bara svagt oxiderande gaser för materialspridningen, t.ex. luft. 10

11 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4.1 SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt i närheten av anläggningen. Följ alltid lokala arbetsskyddsföreskrifter och bestämmelser för förhindrande av olycksfall ELEKTRISK UTRUSTNING Elektriska apparater och elektrisk utrustning Följ lokala säkerhetsföreskrifter med avseende på driftsätt och miljöpåverkan. Får endast underhållas av behöriga elektriker eller dessas överinseende. Använd enheten enligt säkerhetsföreskrifterna för arbetsskydd och elektrotekniska regler. Låt genast reparera eventuella fel. Avbryt användningen om det utgår en risk från utrustningen. Koppla från spänningen innan du arbetar med spänningsförande delar. Informera personalen om planerade arbeten. Beakta elsäkerhetsbestämmelserna PERSONALENS KVALIFIKATIONER Säkerställ att utrustningen bara används, underhålls och repareras av utbildad personal EN SÄKER ARBETSMILJÖ Kontrollera att arbetsområdets golv leder bort statisk elektricitet i enlighet med EN (resistansen får inte överstiga 100 MOhm). Kontrollera att alla personer som rör sig inom arbetsområdet har avledande skor. Fotbeklädnaden måste uppfylla EN Det uppmätta isolationsmotståndet får inte överskrida 100 MOhm. Se till att personer bär avledande handskar vid sprutningen. Jordningen sker via sprutpistolens handtag. Om skyddsklädsel, inklusive handskar används, måste dessa uppfylla EN Det uppmätta isolationsmotståndet får inte överskrida 100 MOhm. Kunden skall sätta upp bortsugningssystem för färgdimma. Säkerställ att följande beståndsdelar säkerställer en säker arbetsmiljö: - materialslangar/luftslangar avsedda för arbetstrycket. - personlig skyddsutrustning (andnings- och hudskydd). Kontrollera att inga antändningskällor, såsom öppen eld, gnistor, glödande trådar eller heta ytor finns i omgivningen. Rök inte. 11

12 4.2 SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PERSONALEN Beakta alltid informationen i denna handledning, särskilt allmänna säkerhetsanvisningar och varningar. Lokala arbetsskyddsbestämmelser och bestämmelser för förhindrande av olycksfall måste alltid följas SÄKER ANVÄNDNING AV WAGNER-SPRUTOR Sprutstrålen står under högt tryck och kan orsaka svåra skador. Undvik att få in färg eller rengöringsmedel under huden: Rikta aldrig sprutpistolen mot personer. Stick aldrig in handen i sprutstrålen. Vidta följande åtgärder före arbeten på apparaten, vid raster och funktionsstörningar: - Bryt energi- och trycklufttillförseln. - Tryckavlasta sprutpistolen och enheten. - Säkra sprutpistolen mot hantering. - Vid funktionsstörning skall felet åtgärdas enligt kapitlet "Felsökning". Vätskesprutmunstyckena skall vid behov, dock minst var 12:e månad, kontrolleras av en sakkunnig (t.ex. en servicetekniker från Wagner) så att de är i ett arbetssäkert skick i enlighet med riktlinjen för vätskesprutmunstycken (ZH 1/406 och BGR 500 del 2 kapitel 2.36). - Om aggregatet inte används kan kontrollen vänta tills nästa gång det tas i drift. Utför arbetsstegen i enlighet med kapitlet "Tryckavlastning/arbetsavbrott": - Om det ges en uppmaning till tryckavlastning. - Om sprutarbetena avbryts eller ställs in. - Innan apparaten rengörs, kontrolleras eller underhålls från utsidan. - Innan sprutmunstycket installeras eller rengörs. Vid hudskador från färger eller lösningsmedel: Anteckna vilken färg eller vilket lösningsmedel som använts. Uppsök omedelbart läkare. Undvik skaderisk på grund av returstötar: Se till att du står stadigt när du använder sprutpistolen. Håll sprutpistolen bara en kort stund i samma läge. 12

13 4.2.2 JORDNING AV ENHETEN För att undvika en elektrostatisk uppladdning av enheten skall denna jordas. Friktion, strömmande vätska och luft eller elektrostatiska ytbehandlingsmetoder leder till uppladdningar. Vid en urladdning kan gnistor eller flammor bildas. Säkerställ att enheten är jordad vid varje sprutning. Jorda de arbetsstycken som skall ytbehandlas. Säkerställ att alla personer inom arbetsområdet är jordade, t.ex. genom att bära elektriskt avledande skor. Vid sprutning skall avledande handskar användas. Jordningen sker via sprutpistolens handtag MATERIALSLANGAR Säkerställ att slangens material är kemiskt beständigt gentemot de material som sprutas. Säkerställ att slangens material är lämpligt för det tryck som uppstår i enheten. Säkerställ att följande information är tydligt läsbar på den högtrycksslang som används: - Tillverkare - Tillåtet arbetsövertryck - Tillverkningsdatum Säkerställ att slangar bara dras på lämpliga ställen. Dra framför allt inga slangar: - i trafikerade områden - vid vassa kanter - på rörliga delar - på heta ytor Slangarna får absolut inte användas till att dra eller förflytta apparaten. Hela högtrycksslangens elektriska resistans måste vara lägre än 1 MOhm. Vissa vätskor har en hög expansionskoefficient. I vissa fall kan volymen öka, vilket leder till skador på rör, förskruvningar etc. och att det rinner ut vätska. Om pumpen suger vätska ur en sluten behållare: säkerställ att luft eller en lämplig gas kan komma in i behållaren. På så sätt undviks ett undertryck. Undertrycket kan leda till att behållare imploderar (trycks sönder) och krossas. Behållaren läcker då och vätskan strömmar ut. Trycket, som genereras av pumpen är flera gånger så stor som ingångslufttrycket. 13

14 4.2.4 RENGÖRING Gör enheten strömlös. Lossa tryckluftanslutningen. Tryckavlasta enheten. Säkerställ att rengöringsmedlets flampunkt ligger minst 5 K över omgivningstemperaturen. För rengöring får endast trasor eller penslar som är fuktade med lösningsmedel användas. Använd aldrig hårda föremål, och spruta aldrig rengöringsmedel med pistol. Icke brännbara rengöringsmedel skall i första hand användas. I slutna behållare bildas en explosionsfarlig gas-luftblandning. Spruta aldrig i en sluten behållare vid rengöring av apparaten med lösningsmedel. För rengöringsvätskor får endast elektriskt ledande behållare användas. Behållarna måste vara jordade HANTERING AV FARLIGA VÄTSKOR, LACKER OCH FÄRGER Följ anvisningarna från tillverkarna av lack, lösningsmedel och rengöringsmedel vid sprutningsförberedelse, sprutning och rengöring av utrustningen. Vidta föreskrivna skyddsåtgärder, särskilt när det gäller användning av skyddsglasögon, skyddskläder och -handskar samt eventuellt hudskyddskräm. Använd andningsskyddsmask eller andningsskyddsapparat. Med tanke på både hälsan och miljöskyddet skall enheten användas i en sprutbox eller mot en sprutvägg med aktiv ventilation (utsugning). Bär lämpliga skyddskläder vid arbete med heta material BERÖRING AV HETA YTOR Bär alltid skyddshandskar vid beröring av heta ytor. När enheten används för ytbehandlingsmaterial med en temperatur på > 43 C; 109 F: - skall den förses med en etikett "Varning - het yta". Best.-nr Etikett med information Skyddsetikett Anmärkning: De båda etiketterna skall beställas tillsammans. 14

15 4.3 ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGA OMRÅDEN Den pneumatiska pumpen får användas i explosionsfarliga områden. Beakta och iaktta följande säkerhetsföreskrifter SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säker hantering av sprututrustning från WAGNER Om enheten kommer i kontakt med metall kan gnistbildning uppstå. I explosionsfarlig miljö: Slå inte eller stöt inte apparaten mot stål eller rostigt järn. Låt inte apparaten falla ner. Använd bara verktyg av tillåtet material. Transportmaterialets antändningstemperatur Kontrollera att transportmaterialets antändningstemperatur ligger över den maximalt tillåtna yttemperaturen. Spridningsstödjande material Använd bara svagt oxiderande gaser för materialspridningen, t.ex. luft. Ytbesprutning elektrostatik Utsätt inte apparatdelarna för elektrostatik. Rengöring Risk för elektrostatisk laddning vid avlagringar på ytorna. Risk för flam- eller gnistbildning vid urladdning. Avlägsna avlagringar på ytorna, så att den elektriska ledningsförmågan bibehålls. Rengör endast apparaten med en fuktig duk. 15

16 4.3.2 DRIFT UTAN VÄTSKA Undvik att den arbetande pumpen (utan vätska i sitt inre) suger luft. Luften, kombinerad med ånga från en brännbar vätska kan leda till explosionsrisk i inre områden. Kontrollera med jämna mellanrum om pumpen arbetar regelbundet, framför allt med avseende på luft i transportvätskan, som kan förorsakas av skadade packningar. Undvik att köra pumpen med skadade packningar. Kontrollera att släppmedelsbehållaren är tillräckligt fylld med släppmedel. 16

17 5 BESKRIVNING 5.1 INGÅENDE DETALJER Best.-nr. Benämning Membranpump Cobra på stativ består av: färgsteg, luftmotor och kopplingsdelar Basutrustningen består av: Hänvisningskylt Jordningskabel komplett Dubbel U-nyckel se kapitel CE-överensstämmelse Bruksanvisning Tyska Se avsnitt 1 1 Bruksanvisning på användarens nationella språk Den exakta leveransomfattningen framgår av följesedeln. Tillbehör se kapitel DATA MATERIAL I DE FÄRGFÖRANDE DELARNA Inloppshus Consital (aluminiumlegering) Materialpump Consital (aluminiumlegering) Ventilkulor Rostfritt stål Ventilsäten/ventilkon Hårdmetall Membran PA-beständig Ventilskruvkoppling TEKNISKA DATA Beskrivning Enheter Transmissionsförhållande 40:1 Volymström per dubbelslag (DH) cm3 10 cu inch 0,6 Maximalt driftsövertryck MPa 25 bar 250 psi Maximalt möjliga antal slag vid drift DH/min 200 Minimalt/maximalt luftingångstryck MPa 0,25-0,6 bar 2,5-6 psi 36,

18 Beskrivning Enheter Luftingång (innergänga) Tum, inch G 1/2 Minimal diameter tryckluftsmatning mm 13 inch 0,51 Luftförbrukning vid 0,6 MPa; 6 bar; 87 psi per dubbelslag NL 3,5 Ljudtrycksnivå vid max. tillåtet lufttryck* db(a) 74 Ljudtrycksnivå vid 0,45 MPa; 4,5 bar; 65,27 psi lufttryck* db(a) 72 Ljudtrycksnivå vid 0,3 MPa; 3 bar; 43,5 psi lufttryck* db(a) 69 Diameter luftmotorkolv mm 80 inch 3,15 Materialingång (yttergängning) mm M36x2 Materialutgång (innergängning) Tum, inch G 3/8" Materialutgång (yttergängning) Tum, inch G 1/4" Vikt kg; lb 19; 41,9 Material ph-värde ph 3,5-9 Maximalt materialtryck pumpingång MPa 2 bar 20 psi 290 Materialtemperatur C F Omgivningstemperatur C F Tillåten vinklad position vid drift ±10 Påfyllningsmängd hydraulolja (cirka) L 0,110 cu inch 6,71 * Uppmätt A-vägd ljudtrycksnivå på 1 m avstånd, Lpa 1 m enligt DIN EN 14462: Referensmätningar har genomförts av SUVA (Schweiziska olycksförsäkringsinstitutet). VARNING Oljehaltig frånluft! Risk för förgiftning genom inandning. Tryckluften måste vara olje- och vattenfri (kvalitetsstandard enligt ISO ) = 40 μm / +7 / 5 mg/m³. 18

19 5.2.3 MÅTT OCH ANSLUTNINGAR N E D B F G Cobra P O Q R G F C B_02943 A I B_04235 H M K L Mått mm; inch A 505; 19,88 B 313; 12,32 C 322; 12,68 D 134; 5,28 E 55; 2,16 F 182; 7,16 G 80; 3,15 H M6 I 25; 0,98 K G1/4" L M36x2 M NPSM1/4-18 N 149; 5,87 O 91; 3,58 P 107; 4,21 Q 175; 6,89 R 7; 0,28 19

20 5.2.4 VOLYMSTRÖM Wagner AL-munstycken Volymström* i l/min.* inch mm Sprutvinkel vid vid vid 7 MPa 10 MPa 15 MPa 70 bar 100 bar 150 bar psi psi psi 0,007 0, ,1650 0,2000 0,2400 0,009 0, ,2060 0,2500 0,3090 0,011 0, ,2950 0,3450 0,4260 0,013 0, ,4530 0,5280 0,6600 0,015 0, ,5770 0,6720 0,8130 0,017 0, ,7310 0,7860 1,0640 0,019 0, ,9260 1,0920 1,3700 0,021 0, ,1430 1,3600 1,6900 0,023 0, ,3700 1,5900 2,0100 Cobra ,025 0, ,6200 1,9100 2,4000 0,027 0, ,8300 2,1300 2,6800 0,029 0, ,1900 2,5100 3,1700 0,031 0, ,4000 2,7700 3,4900 0,035 0, ,2200 3,7400 4,6900 0,043 1, ,0700 6,0400 7,4600 0,052 1, ,1200 6,5000 7,5200 Volymströmmen avser vatten. Max-områden för kontinuerlig drift vid 200 DH/min EFFEKTDIAGRAM Exempel Slagfrekvens (DH/min) Materialtryck (bar) Luftförbrukning (nl/min) Materialmängd vatten (nl/min) 20

21 Diagram för Cobra Slagfrekvens (DH/min) Materialtryck bar (MPa) NL/min nl/min <psi> <scfm> 250 (25) <3625> A <35> 200 (20) <2900> 150 (15) <2175> 100 (10) <1450> 50 (5) <725> 0 B_01203 B C <0.1> 0.8 <0.2> 1.2 <0.3> Materialmängd vatten 1.6 <0.4> C B 2 <0.5> A <0.6> 800 <28> 600 <21> 400 <14> 200 <7> L/min l/min <gpm> Luftförbrukning A = 6 bar (0,6 MPa; 87 psi) lufttryck B = 4,5 bar (0,45 MPa; 65 psi) lufttryck C = 3 bar (0,3 MPa; 44 psi) lufttryck 21

22 5.3 FUNKTION PUMP 1 4 Cobra B_ Styrhus med integrerad bullerdämpning 2 Lufttrycksreglering 3 Kulkran 4 Luftmotor 5 Tryckluftsingång 6 Monteringsfläns 7 Avlastningsventil 8 Materialutgång 9 Materialpump 10 Materialingång 11 Jordanslutning 12 Skal trycksteg 13 Returrör 14 Ventillyftare 15 Frånluftsöppning Allmänt Dubbelmembranpumpen drivs med tryckluft. Denna tryckluft sätter luftkolven i luftmotorn (4) i rörelse och därmed även kolvstången i trycksteget (9) uppåt och nedåt. Vid varje slagände vänds tryckluftsriktningen med hjälp av omkopplingsventilerna och styrkolven. Den uppåtgående och nedåtgående rörelsen i de 2 membranen i färgsteget utförs via hydraulolja, som förflyttas av kolvstången i trycksteget. Vid varje kolvstångsslag sugs sprutmaterial in och transporteras samtidigt till pistolen. Luftmotor (4) Luftmotorn med pneumatisk omkoppling (1) är inte i behov av pneumatikolja. Tryckluften förs till motorn via tryckluftsregleringen (2) och kulkranen (3). Luftmotorn är utrustad med en säkerhetsventil. Säkerhetsventilen är fabriksinställd och förseglad. Vid tryckvärden som överskrider tillåtet drifttryck öppnas den fjäderbelastade ventilen automatiskt och släpper ut övertrycket. 22

23 VARNING Övertryck! Risk för personskador om anläggningsdelar exploderar. Ändra aldrig inställningen av säkerhetsventilen. Materialpump (9) Färgsteget är utformat som en dubbelmembranpump med utbytbara in- och utloppsventiler. Koppla om från "sprutning" till "cirkulation" med avlastningsventilen (7). Uppställningspositioner Cobra-pumpen får användas i de visade uppställningspositionerna horisontellt och vertikalt. Användning över huvudhöjd är otillåten. B_01205 Vertikal uppställning Horisontell uppställning B_01207 Uppställning över huvudhöjd OBS! Körning eller lagerhållning över huvudhöjd (luftmotorn med tryckregulator nere) Risk för funktionsstörningar på grund av luft som kommer i hydraulkretsen. Körning eller lagerhållning över huvudhöjd skall alltid undvikas. Luftning, se servicehandledningen. 23

24 5.3.2 TRYCKREGLERINGSENHET PÅ COBRA 1 Tryckregulator 2 Kulkran 3 Manometer 4 Tryckluftsingång 5 AirCoat-filterreglerare Cobra (tillbehör) AirCoat filterregleraren måste monteras lodrätt hur membranpumpen än sitter (se monteringsanvisningen för filterregulatorn, beställningsnr ) B_04300 Läge kulkran 1 Öppen: Arbetsställning 2 Stängd: Luftmotorn kan fortfarande ha tryck. 3 Luftning: Arbetstrycket i luftmotorn avluftas (styrlufttrycket är fortfarande kvar) B_

25 6 MONTERING OCH IDRIFTTAGNING 6.1 UPPSTÄLLNING OCH ANSLUTNING STÄLLA UPP PUMPEN Anmärkning: Denna pump kan kompletteras till ett sprutmålningssystem för Airless- eller AirCoat sprutmålning. Komponenterna framgår bland tillbehören, såvida inte systemet har levererats som spraypack. Beakta pistolanvisningen när munstyckena väljs. Tillvägagångssätt: 2 1 Montera pumpen på stativ, vagn (6) eller väggfäste. 2 För AirCoatsystem: montera extra filtertryckregulator (7) (tillval). 3 Montera insugningssystem (5). 4 Montera returslangen (4) (tillval). 5 Anslut högtrycksslangen och pistolen (2) enligt bruksanvisningen B_04239 VARNING Lutande underlag! Risk för olycksfall om anläggningen rullar iväg/ välter. Placera vagnen med kolvpumpen vågrätt. Ställ vagnsbenen i medlut vid lutande underlag. Säkra vagnen. 25

26 6.1.2 JORDNING VARNING Risk för urladdning av elektrostatiskt laddade komponenter i lösningsmedelshaltig atmosfär! Explosionsrisk genom elektrostatiska gnistor. Kolvpumpen får endast rengöras med en fuktig duk. VARNING Risk för tät färgdimma vid dålig eller ingen jordning! Förgiftningsrisk. Dålig kvalitet på den färdiga ytan. Jorda alla komponenter. Jorda de arbetsstycken som skall ytbehandlas. Jordningsschema (exempel) Matare Arbetsstycke Pump Färgbehållare Sprutplats Avledande golv 26

27 Kabelareor Pump Färgbehållare Matare Kabin Sprutplats 4 mm2; AWG11 6 mm2; AWG10 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 Tillvägagångssätt: 1 Skruva fast jordningskabeln med öglan. 2 Kläm fast jordkabelns klämma vid användningsplatsens jordförbindelse. 3 Jorda materialbehållaren vid användningsplatsen. 4 Jorda övriga anläggningsdelar vid användningsplatsen. 27

28 6.2 IDRIFTTAGNING SÄKERHETSANVISNINGAR Observera följande punkter enligt bruksanvisningen, innan arbetet påbörjas: - Följ säkerhetsbestämmelserna enligt kapitel 4. - Utför idrifttagningen enligt anvisningarna. VARNING Varning för högtrycksstråle! Livsfara om färg eller lösningsmedel sprutas in i huden. Stick aldrig in handen i sprutstrålen. Rikta aldrig sprutpistolen mot personer. Uppsök omedelbart läkare vid hudskador av färg eller lösningsmedel. Informera läkaren om vilken färg eller vilket lösningsmedel det rör sig om. Försök aldrig att täta defekta högtrycksdelar utan avlasta omedelbart trycket och byt komponent. VARNING Giftiga och/eller lättantändliga gasblandningar! Förgiftnings- och brännskaderisk. Använd enheten i en sprutkabin godkänd för de arbetsmaterial som används. -eller- Spruta mot en lämplig sprutvägg med inkopplad ventilation (utsugning). Följ gällande svenska och lokala föreskrifter rörande ventilationskapacitet. VARNING Risk för exploderande gasblandningar vid ofullständigt fylld pump! Livsfara på grund av kringflygande delar. Se till att pumpen och insugningssystemet alltid är helt fyllda med rengöringsmedel resp. arbetsmedel. Spruta inte apparaten tom efter rengöring. 28

29 Före varje idrifttagning ska följande punkter beaktas: - Säkra pistolen med säkringsspärren. - Kontrollera tillåtna tryck. - Kontrollera att alla kopplingsdelar är täta. - Kontrollera att slangarna inte är skadade. Säkerställ följande tillstånd före alla slags arbeten vid apparaten: - Tryckavlasta pumpen och högtrycksslangen med pistolen. - Säkra pistolen med säkringsspärren. - Avbryt lufttillförseln. 29

30 NÖDSTOPP Cobra Vid oförutsedda händelser skall kulkranen (1) omedelbart ställas på luftning och avlastningsventilen (2) öppnas. 1 2 B_04099 ➀ Avlufta ➁ Brytaren står i läget "cirkulation" Öppen B_04302 B_

31 6.2.2 GRUNDSPOLNING 1 Ställ tömning behållaren (5) under returrören (4). 2 Lägg insugningsslangen (7) i en behållare med rengöringsmedel (6). 3 Ställ in ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på tryckregleringsenheten (1). 4 Öppna avlastningsventilen (3). 5 Öppna kulkranen (2) sakta. 1 6 Ställ in lufttrycket på tryckregleringsenheten (1) så att pumpen kör jämnt. 7 Spola igenom tills rent rengöringsmedel rinner ut i behållaren (5). 8 Stäng kulkranen (2). 9 Koppla om avlastningsventilen (3) Rikta pistolen utan munstycke i behållaren (5) och tryck in avtryckarbygeln. B_ Öppna kulkranen (2) sakta. 12 Spola igenom tills rent rengöringsmedel rinner ut ur pistolen. 13 Stäng kulkranen (2). 14 Stäng pistolen när systemet är trycklöst. 15 Säkra pistolen. 16 Avfallshantera innehållet i behållaren (5) enligt lokala bestämmelser V Anmärkning: Tryck kort på båda ventillyftarna (V) under spolningen. 31

32 6.2.3 PÅFYLLNING AV ARBETSMATERIAL Läge kulkran 1 Öppen: Arbetsställning 2 Stängd: Luftmotorn kan fortfarande ha tryck. 3 Luftning: Arbetstrycket i luftmotorn avluftas (styrlufttrycket är fortfarande kvar) B_ Ställ sugslangen (7) i arbetsmaterialbehållaren (6) tillsammans med returröret (4). 2 Ställ in ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på tryckregleringsenheten (1). 3 Öppna avlastningsventilen (3). 4 Öppna kulkranen (2) sakta. 5 Ställ in lufttrycket på tryckregleringsenheten (1) så att pumpen kör jämnt. 6 Stäng kulkranen (2) när rent material rinner ut ur returröret (4). 7 Vrid avlastningsventilen (3) till sprutläget. 8 Rikta pistolen utan munstycke i behållaren (5) och tryck in avtryckarbygeln. 9 Öppna kulkranen (2) sakta. 10 Stäng kulkran (2) när rent material utan luftbubblor rinner ut. 11 Stäng pistolen när systemet är trycklöst. 12 Säkra pistolen. B_04303 Ställning cirkulation Avlastningsventil Ställning sprutning 32

33 7 DRIFT 7.1 SPRUTA Läge kulkran 1 Öppen: Arbetsställning 2 Stängd: Luftmotorn kan fortfarande ha tryck. 3 Luftning: Arbetstrycket i luftmotorn avluftas (styrlufttrycket är fortfarande kvar) Sätt in ett munstycke i pistolen och säkra pistolen. 2 Öppna kulkranen sakta. 3 Ställ in önskat arbetstryck på tryckregulatorn. 4 Optimera sprutbilden med ledning av pistolanvisningen. 5 Påbörja arbetet. Anmärkning: På grund av funktionsskäl är det tillåtet att pumpen fortsätter att gå med stängd pistol med 1-6 DH/min. B_ AVBRYTA ARBETET 1 Stäng pistolen. 2 Stäng kulkranen. 3 Tryckavlasta systemet genom att trycka in pistolens avtryckare. 4 Stäng pistolen och säkra den därefter. Om 2K-material används i systemet: OBS! Risk för härdat sprutmaterial i sprutsystemet vid användning av 2K-material! Risk för att pumpen och sprutsystemet förstörs. Följ tillverkarens hänvisningar, särskilt torktiden. Genomför en grundspolning innan torktiden är slut. 33

34 7.3 URDRIFTTAGANDE OCH RENGÖRING Anmärkning: Inför underhåll och liknande skall utrustningen rengöras. Se till att inga materialrester torkar fast. Tillvägagångssätt: 1 Avbryta arbetet -> Utför enligt avsnitt Grundspolning -> Genomför enligt avsnitt Underhåll pistolen enligt tillhörande bruksanvisning. 4 Rengör och kontrollera insugningssystemet och insugningsfiltret. 6 Rengör systemets utsida. 7 Komplettera hela systemet på nytt. 8 Fyll på systemet med rengöringsmedel enligt avsnitt "Påfyllning av arbetsmaterial". VARNING Spröd filtertryckregulator! Behållaren vid filtertryckregulatorn blir spröd vid kontakt med lösningsmedel och kan explodera. Risk för skador genom delar som flyger omkring. Rengör inte behållaren vid filtertryckregulatorn med lösningsmedel. VARNING Risk för exploderande gasblandningar vid ofullständigt fylld pump! Livsfara på grund av kringflygande delar. Se till att pumpen och insugningssystemet alltid är helt fyllda med rengöringsmedel resp. arbetsmedel. Spruta inte apparaten tom efter rengöring. 7.4 LÅNGTIDSLAGRING Vid lagring av anläggningen under längre tid är grundlig rengöring samt korrosionsskydd nödvändigt. Byt ut vatten och lösningsmedel i materialtransportpumpen mot lämplig konserveringsolja, fyll skiljemedel i den avsedda bägaren. Tillvägagångssätt: 1 Genomför avsnitt 7.3 "Urdrifttagning och rengöring", punkt 1 till 7. 2 Spolning med konserveringsmedel enl. avsnitt

35 8 STÖRNINGSSÖKNING, UNDERHÅLL OCH REPARATION 8.1 STÖRNINGSSÖKNING OCH ÅTGÄRDANDE Problem Orsak Åtgärd Pumpen arbetar inte. Luftmotorn startar inte, står stilla. Öppna/stäng kulkranen vid tryckregleringsenheten eller bryt tryckluftstilledningen kort. Dålig sprutbild. Materialpumpen kör oregelbundet; sprutstrålen förlorar tryck (pulsering). Risk för att materialpumpen arbetar mycket ojämnt. Pumpen arbetar jämnt, suger dock inte in något material. Ingen lufttrycksindikering på manometern (lufttrycksreglering fungerar inte). Blockering i munstycket. Tryckluftsförsörjningen är otillräcklig. Insticksfiltret i sprutpistolen eller högtrycksfiltret igensatt. Igensättning i färgsteget eller högtrycksslangen (t.ex. 2K-material som har härdat). Gör ett kort avbrott i tryckluftstillförseln eller reparera eller byt regulatorn. Rengör munstycket enligt anvisningarna. Kontrollera tryckluftsförsörjningen. Rengör delarna och använd lämpligt arbetsmedel. Demontera färgsteget och rengör därefter, byt ut högtrycksslangen. Fett i smörjmantelkombination. Avfetta glidmantelkombinationen. Av och till står pumpen kvar på en Kontrollera spårhöljet. omkopplingspunkt. Se pistolens bruksanvisning Viskositeten för hög. Förtunna arbetsmedlet. Spruttrycket för lågt. Höj luftingångstrycket. Använd ett mindre munstycke. Ventilerna igensatta. Tryck på ventillyftaren. Rengör materialpumpen, låt den eventuellt stå en stund i rengöringsmedel. Främmande föremål i Demontera insugningsventilens insugningsventilen. hus, rengör därefter och kontrollera ventilsätet. Tryckluftstilledningen har för liten Anslut en större tilledning diameter. -> Tekniska data se avsnitt Slitna ventiler, packningar eller kolvar. Byt ut delarna. Styrluften eller materialluftenfiltret Kontrollera och rengör vid behov. är igensatta. Membranen "blockeras" på grund Kör pumpen en stund med minimal av för snabb insugning. öppning på kulkranen. Insugningssystemets Dra åt. överfallsmutter är lös, pumpen pumpar luft. Insugningsfiltret nedsmutsat. Rengör filtret. Ventilerna igensatta. Tryck på ventillyftaren. Rengör materialpumpen, låt den eventuellt stå en stund i rengöringsmedel. 35

36 Problem Orsak Åtgärd Pumpen arbetar snabbt när Ventiler slitna. Byt ut delarna. pistolen är stängd. Effektförlust på grund av för stark isbildning. Mycket kondensvatten i lufttillförseln. Montera in en vattenavskiljare. Om ingen av ovan nämnda störningsorsaker föreligger, kan störningen åtgärdas vid ett Wagner Kundserviceställe. 36

37 9 UNDERHÅLL VARNING Felaktigt utfört underhåll/reparation! Livsfara och risk för skador på utrustningen. Reparation och byte av delar får endast utföras av en WAGNER serviceverkstad eller av personal med specialutbildning. Endast sådana delar får repareras och bytas, som är upptagna i kapitlet "Reservdelskatalog" och som tillhör utrustningen. Före allt arbete på utrustningen samt vid arbetsavbrott: - Bryt förbindelsen till styrenheten från nätet, - tryckavlasta sprutpistolen och enheten, - spärra sprutpistolen mot manövrering. Följ drifts- och serviceinstruktionen vid allt arbete. 1 Dagligen eller vid behov ska högtrycksfiltret kontrolleras och rengöras. 2 Vid varje urdrifttagande skall tillvägagångssättet enl. avsnitt 7.3 beaktas! 3 Kontrollera slangar, rör och kopplingar dagligen och behövs byte av. WAGNER rekommenderar att låta en fackman (t.ex. en servicetekniker från WAGNER) kontrollera sprutanordningar en gång om året. 37

38 9.3 UNDERHÅLL AV HYDRAULSTEG Demontera apparaten på stativ enligt figuren och ställ den upp och ner. Kontrollera nivåmarkeringen X på oljetanken. 1 B_04241 B_ KONTROLLERA OLJENIVÅN 1 Torrkör pumpen en kort stund. 2 Läs därefter av oljenivån A. 5 A Demontera apparaten på stativ enligt figuren och ställ den upp och ner. Kontrollera nivåmarkeringen X på oljetanken. Oljenivån i oljetanken (1) måste ligga mellan markeringarna X. Vid avvikelser måste hydraulolja fyllas på. max. X min. Tillvägagångssätt: 1 Lossa gängpluggen (5) och ta bort den. 2 Fyll på olja till nivå A = mitten av markering X. 3 Torrkör pumpen långsamt och titta efter luftbubblor. 4 Skruva i gängpluggen (5) och dra åt med 2 Nm; 1,5 lbft. B_04243 OBS! Användning av hydraulolja Risk för funktionsstörningar vid användning av felaktig hydraulolja. Användning av original hydraulolja - Wagners beställningsnummer (250 ml; 15 cu inch). 38

39 9.3.2 OLJAN BYTS Skall genomföras efter 500 driftstimmar eller en gång om året. Nödvändiga tillbehör: Beställningsnr oljepåfyllningssats OBS! Användning av hydraulolja Risk för funktionsstörningar vid användning av felaktig hydraulolja. Användning av original hydraulolja - Wagners beställningsnummer (250 ml; 15 cu inch). Avtappa olja Tillvägagångssätt: 1 Urdrifttagande och rengöring -> avsnitt 7.3 till och med punkt 6. 2 Placera anläggningen enligt figuren och demontera kåpan tillsammans med skalet. 3 Skruva av kolvkåpan (1). 4 Ställ ett uppsamlingskärl (2) under. 5 Skruva av oljetanken (3) med oljan och töm den. 6 Lossa låsskruvarna (4) med tätningar och ta bort dem. 7 Låt pumpen gå långsamt tills ingen olja kommer ut ur oljeinsugningsröret. 8 Skruva på den rena oljetanken (3) tillsammans med tätningen igen. 4 B_04241 B_

40 OBSERVERA Risk för miljöförstöring genom spillolja! Att hälla ut spillolja i avloppsnätet eller i marken ger allvarliga miljöskador. Förorening av grundvattnet är straffbart. Samla upp spilloljan och lämna in den till en allmän uppsamlingsstation. När man köper ny hydraulolja tar försäljaren emot förbrukad olja. Fylla hydraulsteget med olja Tillvägagångssätt: 1 Ställ pumpen (monterad på stativ) upp och ner. 2 Lossa gängpluggen (5) och ta bort den. 3 Lossa 2 låsskruvar (4) och byt dem mot 2 inskruvningsförskruvningar (6) från oljepåfyllningssatsen. 4 Anslut slangarna med Y-röret (7). 5 Fyll på hydraulolja i sprutan (8) och anslut till slangen. 6 Kör fram kolven i det främre stoppläget (9). Fyll på olja med sprutan tills det rinner utan bubblor ur insugningsröret ner i oljetanken (3). 7 Kör tillbaka kolven (9) i det bakre stoppläget. Fyll på olja med sprutan tills det rinner utan bubblor ur insugningsröret ner i oljetanken (3). 8 Fortsätt att fylla på olja tills nivån före luftning ligger ca 17 mm; 0,67 inch under övre kanten på oljetanken. 9 Skruva på gängpluggen (5) utan att dra åt. Lägg pumpen på sidan och demontera oljepåfyllningssatsen. Förslut påfyllningsöppningarna med 2 låsskruvar (4) så det blir tätt. 5 B_ mm; 0.67in B_

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DC-EX 230/9" Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

All-Clean 20s. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt:

All-Clean 20s. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt: All-Clean 20s S Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt: Läs igenom hela bruksanvisningen innan den första idrifttagningen. Användaren är ansvarig för skador som

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innehåll Informationsskyltar 1 Viktiga säkerhetsinformationer 2 Beskrivning 3 Före driftstarten 4 Användning/drift 5 Användningsområden och arbetsmetoder 6 Efter arbetet

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK NEPTUNE 5 FA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC

RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC 0936 MANUAL RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden Tel. +46 910-361 80, Fax. +46 910-130 22 www.fumex.se info@fumex.se Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer