Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234"

Transkript

1 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

2

3 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING Förord Varningar, anmärkningar och symboler i denna bruksanvisning Språk Förkortningar i texten 6 2 AVSEDD ANVÄNDNING Apparattyper Typ av användning Användning i explosionsfarligt område Säkerhetstekniska parametrar Bearbetningsbara arbetsmaterial Rekommenderade användningsområden Rimligtvis förutsägbar felanvändning Restrisker 9 3 MÄRKNING Explosionsskyddsmärkning Märkning X 10 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR Säkerhetsanvisningar för användaren Elektrisk utrustning Personalens kvalifikationer En säker arbetsmiljö Säkerhetsanvisningar för personalen Säker användning av WAGNER-sprutor Jordning av enheten Materialslangar Rengöring Hantering av farliga vätskor, lacker och färger Beröring av heta ytor Användning i explosionsfarliga områden Säkerhetsföreskrifter Drift utan vätska 16 5 BESKRIVNING Ingående detaljer Data Material i de färgförande delarna Tekniska data Mått och anslutningar Volymström Effektdiagram Funktion Pump Tryckregleringsenhet på Cobra 24 3

4 Innehållsförteckning 6 MONTERING OCH IDRIFTTAGNING Uppställning och anslutning Ställa upp pumpen Jordning Idrifttagning Säkerhetsanvisningar Grundspolning Påfyllning av arbetsmaterial 32 7 DRIFT Spruta Avbryta arbetet Urdrifttagande och rengöring Långtidslagring 34 8 STÖRNINGSSÖKNING, UNDERHÅLL OCH REPARATION Störningssökning och åtgärdande 35 9 UNDERHÅLL Underhåll av hydraulsteg Kontrollera oljenivån Oljan byts TILLBEHÖR Cobra tillbehör RESERVDELAR Hur beställs reservdelar? Cobra Översikt över komponentgrupperna Cobra luftmotor Cobra färgsteg Cobra inloppsventil Inloppsventillyftare Avlastningsventil Cobra stativ komplett Överbehållare komplett Vagn Bägare för små mängder ÅRS GARANTI PROFESSIONAL FINISHING Garantiomfattning Garantitid och registrering Hantering Exkludering från garantin Kompletterande bestämmelser Försäkran om överensstämmelse med CE-direktiv 61 4

5 1 OM DENNA HANDLEDNING 1.1 FÖRORD Bruksanvisningen innehåller information om en säker drift, underhåll, rengöring och reparation av utrustningen. Bruksanvisningen hör till apparaten och skall finnas tillgänglig för operatörs- och servicepersonalen. Operatörs- och servicepersonalen skall instrueras i enlighet med säkerhetsanvisningarna. Utrustningen får endast användas i enlighet med denna bruksanvisning. Risk för olyckor om utrustningen används utan att uppgifterna i denna bruksanvisning beaktas. 1.2 VARNINGAR, ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER I DENNA Varningar i denna instruktionsbok gäller för särskilda risker för användaren och anläggningen och anger åtgärder för undvikande av risken. Varningar finns i följande steg: Fara omedelbart hotande fara. Om detta inte beaktas leder det till döden eller till svåra kroppsskador. FARA Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Varning möjlig hotande fara. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. VARNING Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Observera möjlig farlig situation. Den som inte bryr sig om varningen riskerar lätta personskador. OBSERVERA Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Obs! möjlig farlig situation. Den som inte bryr sig om varningen riskerar materiella skador. OBS! Här står den text, som varnar för faran! Här anges möjliga följder om varningen inte beaktas. Signalordet visar risknivån. Här anges åtgärder för förhindrande risken och dess följder. Anmärkning - ger information om särskilda förhållanden och tillvägagångssättet. 5

6 1.3 SPRÅK Denna bruksanvisning kan erhållas på följande språk: Språk Best.-nr. Språk Best.-nr. Tyska Engelska Franska Nederländska Italienska Spanska Danska Svenska Portugisiska FÖRKORTNINGAR I TEXTEN Best.-nr. Antal Position Märkning i reservdelslistorna Beställningsnummer Dubbelslag Rostfritt stål Två komponenter 6

7 2 AVSEDD ANVÄNDNING 2.1 APPARATTYPER Dubbelmembranpump och dess spraypack: 2.2 TYP AV ANVÄNDNING Apparaten är lämplig för bearbetning av flytande material såsom färger och lacker, i enlighet med deras indelning i explosionsgrupp IIA och IIB. 2.3 ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGT OMRÅDE Dubbelmembranpumpen kan användas i ett explosionsfarligt område (zon 1). 2.4 SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR WAGNER friskriver sig från ansvar för skador, som uppstått genom icke föreskriven användning. Använd endast utrustningen för bearbetning av material, som rekommenderats av WAGNER. Apparaten ska användas som en helhet. Skyddsanordningar får inte sättas ur funktion. Använd endast WAGNER originalreservdelar och -tillbehör. Driften av dubbelmembranpumpen är endast tillåtet vid följande förutsättningar: Operatörspersonalen skall vara utbildad i enlighet med denna bruksanvisning. De säkerhetsföreskrifter, som anges i denna bruksanvisning skall iakttas. Anvisningarna gällande driften, underhållet och reparationerna, som anges i denna bruksanvisning skall följas. De gällande lagstadgade bestämmelserna i användarlandet och föreskrifter för förebyggande av olyckor skall följas. 7

8 2.5 BEARBETNINGSBARA ARBETSMATERIAL Flytande material såsom färger och lacker. Applicering Vattenförtunnbara material Lösningsmedelhaltiga lacker och lackfärger Tvåkomponents målningsmaterial Dispersionsfärger UV-lacker Grundning Epoxid- och polyuretanlacker, fenollacker Flytande syntetiska material Vaxbaserade golvskydd Skjuvkänsliga lacker Teckenförklaring rekommenderas begränsat lämpligt mindre lämplig Nötande arbetsmaterial och pigment! Ökat slitage på materialförande delar. OBS! Använd den användningsrelaterade modellen (matad mängd/cykel, material, ventiler osv.) såsom anges i kapitel Kontrollera om de använda vätskorna och lösningsmedlen är kompatibla med pumpens konstruktionsmaterial, såsom anges i kapitel REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Applikation Möbelindustri Kökstillverkare Snickerier Fönsterfabriker Stålbearbetande industri Fordonstillverkning Skeppsbyggnad Teckenförklaring rekommenderas begränsat lämpligt mindre lämplig 8

9 2.6 RIMLIGTVIS FÖRUTSÄGBAR FELANVÄNDNING Det är förbjudet att ytbehandla ej jordade arbetsstycken göra egenmäktiga ombyggnader och förändringar på dubbelmembranpumpen bearbeta torra eller liknande bestrykningsmaterial använda bristfälliga komponenter, reservdelar och annat tillbehör än vad som anges i kapitel 10 i denna bruksanvisning Följande listade felanvändningar kan leda till skador på hälsan och/eller till materiella skador: Användning av pulver som ytbehandlingsmaterial. Felinställda värden för matningen. Wagners dubbelmembranpumpar är inte avsedda för matning av livsmedel. 2.7 RESTRISKER Restrisker är sådana risker som inte går att uteslutas även vid ändamålsenlig användning. I förekommande fall informerar varnings- och förbudsskyltar på de respektive farliga ställena om befintliga restrisker. Restrisk Källa Följder Specifika åtgärder Livsfas Hudkontakt med lacker Hantering av Hudretningar, Använd skyddskläder, Drift, och rengöringsmedel lacker och rengöringsmedel allergier beakta säkerhetsfaktabladen underhåll, demontering Lack i luften utanför det definierade arbetsområdet Lackera utanför det definierade arbetsområdet Inandning av hälsovådliga ämnen Beakta arbets- och driftsanvisningar Drift, underhåll 9

10 3 MÄRKNING 3.1 EXPLOSIONSSKYDDSMÄRKNING Apparaten är enligt EG-direktivet 94/9 (ATEX 95) lämplig för användning i explosionsfarliga områden. Europeiska gemenskapernas kommission Symbol för explosionsskydd Apparatgrupp II Kategori 2 (Zon 1) Ex-atmosfär gas Explosionsgrupp Konstruktiv säkerhet Speciella anvisningar (se i kapitel 3.2) 3.2 MÄRKNING X X: Den maximala yttemperaturen motsvarar de n tillåtna materialtemperaturen. Denna samt tillåten omgivningstemperatur anges i kapitlet "Tekniska data". Maximal yttemperatur Den maximala yttemperaturen för pumpen beror inte på aggregatet (friktionsvärme) utan på driftsförhållandena (uppvärmt material). Ytbehandlingsmaterialets antändningstemperatur Kontrollera att ytbehandlingsmaterialets antändningstemperatur ligger över den maximala yttemperaturen. Omgivningstemperatur Den tillåtna omgivningstemperaturen är +10 C till +60 C; +50 F till 140 F. Spridningsstödjande material Använd bara svagt oxiderande gaser för materialspridningen, t.ex. luft. 10

11 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4.1 SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt i närheten av anläggningen. Följ alltid lokala arbetsskyddsföreskrifter och bestämmelser för förhindrande av olycksfall ELEKTRISK UTRUSTNING Elektriska apparater och elektrisk utrustning Följ lokala säkerhetsföreskrifter med avseende på driftsätt och miljöpåverkan. Får endast underhållas av behöriga elektriker eller dessas överinseende. Använd enheten enligt säkerhetsföreskrifterna för arbetsskydd och elektrotekniska regler. Låt genast reparera eventuella fel. Avbryt användningen om det utgår en risk från utrustningen. Koppla från spänningen innan du arbetar med spänningsförande delar. Informera personalen om planerade arbeten. Beakta elsäkerhetsbestämmelserna PERSONALENS KVALIFIKATIONER Säkerställ att utrustningen bara används, underhålls och repareras av utbildad personal EN SÄKER ARBETSMILJÖ Kontrollera att arbetsområdets golv leder bort statisk elektricitet i enlighet med EN (resistansen får inte överstiga 100 MOhm). Kontrollera att alla personer som rör sig inom arbetsområdet har avledande skor. Fotbeklädnaden måste uppfylla EN Det uppmätta isolationsmotståndet får inte överskrida 100 MOhm. Se till att personer bär avledande handskar vid sprutningen. Jordningen sker via sprutpistolens handtag. Om skyddsklädsel, inklusive handskar används, måste dessa uppfylla EN Det uppmätta isolationsmotståndet får inte överskrida 100 MOhm. Kunden skall sätta upp bortsugningssystem för färgdimma. Säkerställ att följande beståndsdelar säkerställer en säker arbetsmiljö: - materialslangar/luftslangar avsedda för arbetstrycket. - personlig skyddsutrustning (andnings- och hudskydd). Kontrollera att inga antändningskällor, såsom öppen eld, gnistor, glödande trådar eller heta ytor finns i omgivningen. Rök inte. 11

12 4.2 SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PERSONALEN Beakta alltid informationen i denna handledning, särskilt allmänna säkerhetsanvisningar och varningar. Lokala arbetsskyddsbestämmelser och bestämmelser för förhindrande av olycksfall måste alltid följas SÄKER ANVÄNDNING AV WAGNER-SPRUTOR Sprutstrålen står under högt tryck och kan orsaka svåra skador. Undvik att få in färg eller rengöringsmedel under huden: Rikta aldrig sprutpistolen mot personer. Stick aldrig in handen i sprutstrålen. Vidta följande åtgärder före arbeten på apparaten, vid raster och funktionsstörningar: - Bryt energi- och trycklufttillförseln. - Tryckavlasta sprutpistolen och enheten. - Säkra sprutpistolen mot hantering. - Vid funktionsstörning skall felet åtgärdas enligt kapitlet "Felsökning". Vätskesprutmunstyckena skall vid behov, dock minst var 12:e månad, kontrolleras av en sakkunnig (t.ex. en servicetekniker från Wagner) så att de är i ett arbetssäkert skick i enlighet med riktlinjen för vätskesprutmunstycken (ZH 1/406 och BGR 500 del 2 kapitel 2.36). - Om aggregatet inte används kan kontrollen vänta tills nästa gång det tas i drift. Utför arbetsstegen i enlighet med kapitlet "Tryckavlastning/arbetsavbrott": - Om det ges en uppmaning till tryckavlastning. - Om sprutarbetena avbryts eller ställs in. - Innan apparaten rengörs, kontrolleras eller underhålls från utsidan. - Innan sprutmunstycket installeras eller rengörs. Vid hudskador från färger eller lösningsmedel: Anteckna vilken färg eller vilket lösningsmedel som använts. Uppsök omedelbart läkare. Undvik skaderisk på grund av returstötar: Se till att du står stadigt när du använder sprutpistolen. Håll sprutpistolen bara en kort stund i samma läge. 12

13 4.2.2 JORDNING AV ENHETEN För att undvika en elektrostatisk uppladdning av enheten skall denna jordas. Friktion, strömmande vätska och luft eller elektrostatiska ytbehandlingsmetoder leder till uppladdningar. Vid en urladdning kan gnistor eller flammor bildas. Säkerställ att enheten är jordad vid varje sprutning. Jorda de arbetsstycken som skall ytbehandlas. Säkerställ att alla personer inom arbetsområdet är jordade, t.ex. genom att bära elektriskt avledande skor. Vid sprutning skall avledande handskar användas. Jordningen sker via sprutpistolens handtag MATERIALSLANGAR Säkerställ att slangens material är kemiskt beständigt gentemot de material som sprutas. Säkerställ att slangens material är lämpligt för det tryck som uppstår i enheten. Säkerställ att följande information är tydligt läsbar på den högtrycksslang som används: - Tillverkare - Tillåtet arbetsövertryck - Tillverkningsdatum Säkerställ att slangar bara dras på lämpliga ställen. Dra framför allt inga slangar: - i trafikerade områden - vid vassa kanter - på rörliga delar - på heta ytor Slangarna får absolut inte användas till att dra eller förflytta apparaten. Hela högtrycksslangens elektriska resistans måste vara lägre än 1 MOhm. Vissa vätskor har en hög expansionskoefficient. I vissa fall kan volymen öka, vilket leder till skador på rör, förskruvningar etc. och att det rinner ut vätska. Om pumpen suger vätska ur en sluten behållare: säkerställ att luft eller en lämplig gas kan komma in i behållaren. På så sätt undviks ett undertryck. Undertrycket kan leda till att behållare imploderar (trycks sönder) och krossas. Behållaren läcker då och vätskan strömmar ut. Trycket, som genereras av pumpen är flera gånger så stor som ingångslufttrycket. 13

14 4.2.4 RENGÖRING Gör enheten strömlös. Lossa tryckluftanslutningen. Tryckavlasta enheten. Säkerställ att rengöringsmedlets flampunkt ligger minst 5 K över omgivningstemperaturen. För rengöring får endast trasor eller penslar som är fuktade med lösningsmedel användas. Använd aldrig hårda föremål, och spruta aldrig rengöringsmedel med pistol. Icke brännbara rengöringsmedel skall i första hand användas. I slutna behållare bildas en explosionsfarlig gas-luftblandning. Spruta aldrig i en sluten behållare vid rengöring av apparaten med lösningsmedel. För rengöringsvätskor får endast elektriskt ledande behållare användas. Behållarna måste vara jordade HANTERING AV FARLIGA VÄTSKOR, LACKER OCH FÄRGER Följ anvisningarna från tillverkarna av lack, lösningsmedel och rengöringsmedel vid sprutningsförberedelse, sprutning och rengöring av utrustningen. Vidta föreskrivna skyddsåtgärder, särskilt när det gäller användning av skyddsglasögon, skyddskläder och -handskar samt eventuellt hudskyddskräm. Använd andningsskyddsmask eller andningsskyddsapparat. Med tanke på både hälsan och miljöskyddet skall enheten användas i en sprutbox eller mot en sprutvägg med aktiv ventilation (utsugning). Bär lämpliga skyddskläder vid arbete med heta material BERÖRING AV HETA YTOR Bär alltid skyddshandskar vid beröring av heta ytor. När enheten används för ytbehandlingsmaterial med en temperatur på > 43 C; 109 F: - skall den förses med en etikett "Varning - het yta". Best.-nr Etikett med information Skyddsetikett Anmärkning: De båda etiketterna skall beställas tillsammans. 14

15 4.3 ANVÄNDNING I EXPLOSIONSFARLIGA OMRÅDEN Den pneumatiska pumpen får användas i explosionsfarliga områden. Beakta och iaktta följande säkerhetsföreskrifter SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säker hantering av sprututrustning från WAGNER Om enheten kommer i kontakt med metall kan gnistbildning uppstå. I explosionsfarlig miljö: Slå inte eller stöt inte apparaten mot stål eller rostigt järn. Låt inte apparaten falla ner. Använd bara verktyg av tillåtet material. Transportmaterialets antändningstemperatur Kontrollera att transportmaterialets antändningstemperatur ligger över den maximalt tillåtna yttemperaturen. Spridningsstödjande material Använd bara svagt oxiderande gaser för materialspridningen, t.ex. luft. Ytbesprutning elektrostatik Utsätt inte apparatdelarna för elektrostatik. Rengöring Risk för elektrostatisk laddning vid avlagringar på ytorna. Risk för flam- eller gnistbildning vid urladdning. Avlägsna avlagringar på ytorna, så att den elektriska ledningsförmågan bibehålls. Rengör endast apparaten med en fuktig duk. 15

16 4.3.2 DRIFT UTAN VÄTSKA Undvik att den arbetande pumpen (utan vätska i sitt inre) suger luft. Luften, kombinerad med ånga från en brännbar vätska kan leda till explosionsrisk i inre områden. Kontrollera med jämna mellanrum om pumpen arbetar regelbundet, framför allt med avseende på luft i transportvätskan, som kan förorsakas av skadade packningar. Undvik att köra pumpen med skadade packningar. Kontrollera att släppmedelsbehållaren är tillräckligt fylld med släppmedel. 16

17 5 BESKRIVNING 5.1 INGÅENDE DETALJER Best.-nr. Benämning Membranpump Cobra på stativ består av: färgsteg, luftmotor och kopplingsdelar Basutrustningen består av: Hänvisningskylt Jordningskabel komplett Dubbel U-nyckel se kapitel CE-överensstämmelse Bruksanvisning Tyska Se avsnitt 1 1 Bruksanvisning på användarens nationella språk Den exakta leveransomfattningen framgår av följesedeln. Tillbehör se kapitel DATA MATERIAL I DE FÄRGFÖRANDE DELARNA Inloppshus Consital (aluminiumlegering) Materialpump Consital (aluminiumlegering) Ventilkulor Rostfritt stål Ventilsäten/ventilkon Hårdmetall Membran PA-beständig Ventilskruvkoppling TEKNISKA DATA Beskrivning Enheter Transmissionsförhållande 40:1 Volymström per dubbelslag (DH) cm3 10 cu inch 0,6 Maximalt driftsövertryck MPa 25 bar 250 psi Maximalt möjliga antal slag vid drift DH/min 200 Minimalt/maximalt luftingångstryck MPa 0,25-0,6 bar 2,5-6 psi 36,

18 Beskrivning Enheter Luftingång (innergänga) Tum, inch G 1/2 Minimal diameter tryckluftsmatning mm 13 inch 0,51 Luftförbrukning vid 0,6 MPa; 6 bar; 87 psi per dubbelslag NL 3,5 Ljudtrycksnivå vid max. tillåtet lufttryck* db(a) 74 Ljudtrycksnivå vid 0,45 MPa; 4,5 bar; 65,27 psi lufttryck* db(a) 72 Ljudtrycksnivå vid 0,3 MPa; 3 bar; 43,5 psi lufttryck* db(a) 69 Diameter luftmotorkolv mm 80 inch 3,15 Materialingång (yttergängning) mm M36x2 Materialutgång (innergängning) Tum, inch G 3/8" Materialutgång (yttergängning) Tum, inch G 1/4" Vikt kg; lb 19; 41,9 Material ph-värde ph 3,5-9 Maximalt materialtryck pumpingång MPa 2 bar 20 psi 290 Materialtemperatur C F Omgivningstemperatur C F Tillåten vinklad position vid drift ±10 Påfyllningsmängd hydraulolja (cirka) L 0,110 cu inch 6,71 * Uppmätt A-vägd ljudtrycksnivå på 1 m avstånd, Lpa 1 m enligt DIN EN 14462: Referensmätningar har genomförts av SUVA (Schweiziska olycksförsäkringsinstitutet). VARNING Oljehaltig frånluft! Risk för förgiftning genom inandning. Tryckluften måste vara olje- och vattenfri (kvalitetsstandard enligt ISO ) = 40 μm / +7 / 5 mg/m³. 18

19 5.2.3 MÅTT OCH ANSLUTNINGAR N E D B F G Cobra P O Q R G F C B_02943 A I B_04235 H M K L Mått mm; inch A 505; 19,88 B 313; 12,32 C 322; 12,68 D 134; 5,28 E 55; 2,16 F 182; 7,16 G 80; 3,15 H M6 I 25; 0,98 K G1/4" L M36x2 M NPSM1/4-18 N 149; 5,87 O 91; 3,58 P 107; 4,21 Q 175; 6,89 R 7; 0,28 19

20 5.2.4 VOLYMSTRÖM Wagner AL-munstycken Volymström* i l/min.* inch mm Sprutvinkel vid vid vid 7 MPa 10 MPa 15 MPa 70 bar 100 bar 150 bar psi psi psi 0,007 0, ,1650 0,2000 0,2400 0,009 0, ,2060 0,2500 0,3090 0,011 0, ,2950 0,3450 0,4260 0,013 0, ,4530 0,5280 0,6600 0,015 0, ,5770 0,6720 0,8130 0,017 0, ,7310 0,7860 1,0640 0,019 0, ,9260 1,0920 1,3700 0,021 0, ,1430 1,3600 1,6900 0,023 0, ,3700 1,5900 2,0100 Cobra ,025 0, ,6200 1,9100 2,4000 0,027 0, ,8300 2,1300 2,6800 0,029 0, ,1900 2,5100 3,1700 0,031 0, ,4000 2,7700 3,4900 0,035 0, ,2200 3,7400 4,6900 0,043 1, ,0700 6,0400 7,4600 0,052 1, ,1200 6,5000 7,5200 Volymströmmen avser vatten. Max-områden för kontinuerlig drift vid 200 DH/min EFFEKTDIAGRAM Exempel Slagfrekvens (DH/min) Materialtryck (bar) Luftförbrukning (nl/min) Materialmängd vatten (nl/min) 20

21 Diagram för Cobra Slagfrekvens (DH/min) Materialtryck bar (MPa) NL/min nl/min <psi> <scfm> 250 (25) <3625> A <35> 200 (20) <2900> 150 (15) <2175> 100 (10) <1450> 50 (5) <725> 0 B_01203 B C <0.1> 0.8 <0.2> 1.2 <0.3> Materialmängd vatten 1.6 <0.4> C B 2 <0.5> A <0.6> 800 <28> 600 <21> 400 <14> 200 <7> L/min l/min <gpm> Luftförbrukning A = 6 bar (0,6 MPa; 87 psi) lufttryck B = 4,5 bar (0,45 MPa; 65 psi) lufttryck C = 3 bar (0,3 MPa; 44 psi) lufttryck 21

22 5.3 FUNKTION PUMP 1 4 Cobra B_ Styrhus med integrerad bullerdämpning 2 Lufttrycksreglering 3 Kulkran 4 Luftmotor 5 Tryckluftsingång 6 Monteringsfläns 7 Avlastningsventil 8 Materialutgång 9 Materialpump 10 Materialingång 11 Jordanslutning 12 Skal trycksteg 13 Returrör 14 Ventillyftare 15 Frånluftsöppning Allmänt Dubbelmembranpumpen drivs med tryckluft. Denna tryckluft sätter luftkolven i luftmotorn (4) i rörelse och därmed även kolvstången i trycksteget (9) uppåt och nedåt. Vid varje slagände vänds tryckluftsriktningen med hjälp av omkopplingsventilerna och styrkolven. Den uppåtgående och nedåtgående rörelsen i de 2 membranen i färgsteget utförs via hydraulolja, som förflyttas av kolvstången i trycksteget. Vid varje kolvstångsslag sugs sprutmaterial in och transporteras samtidigt till pistolen. Luftmotor (4) Luftmotorn med pneumatisk omkoppling (1) är inte i behov av pneumatikolja. Tryckluften förs till motorn via tryckluftsregleringen (2) och kulkranen (3). Luftmotorn är utrustad med en säkerhetsventil. Säkerhetsventilen är fabriksinställd och förseglad. Vid tryckvärden som överskrider tillåtet drifttryck öppnas den fjäderbelastade ventilen automatiskt och släpper ut övertrycket. 22

23 VARNING Övertryck! Risk för personskador om anläggningsdelar exploderar. Ändra aldrig inställningen av säkerhetsventilen. Materialpump (9) Färgsteget är utformat som en dubbelmembranpump med utbytbara in- och utloppsventiler. Koppla om från "sprutning" till "cirkulation" med avlastningsventilen (7). Uppställningspositioner Cobra-pumpen får användas i de visade uppställningspositionerna horisontellt och vertikalt. Användning över huvudhöjd är otillåten. B_01205 Vertikal uppställning Horisontell uppställning B_01207 Uppställning över huvudhöjd OBS! Körning eller lagerhållning över huvudhöjd (luftmotorn med tryckregulator nere) Risk för funktionsstörningar på grund av luft som kommer i hydraulkretsen. Körning eller lagerhållning över huvudhöjd skall alltid undvikas. Luftning, se servicehandledningen. 23

24 5.3.2 TRYCKREGLERINGSENHET PÅ COBRA 1 Tryckregulator 2 Kulkran 3 Manometer 4 Tryckluftsingång 5 AirCoat-filterreglerare Cobra (tillbehör) AirCoat filterregleraren måste monteras lodrätt hur membranpumpen än sitter (se monteringsanvisningen för filterregulatorn, beställningsnr ) B_04300 Läge kulkran 1 Öppen: Arbetsställning 2 Stängd: Luftmotorn kan fortfarande ha tryck. 3 Luftning: Arbetstrycket i luftmotorn avluftas (styrlufttrycket är fortfarande kvar) B_

25 6 MONTERING OCH IDRIFTTAGNING 6.1 UPPSTÄLLNING OCH ANSLUTNING STÄLLA UPP PUMPEN Anmärkning: Denna pump kan kompletteras till ett sprutmålningssystem för Airless- eller AirCoat sprutmålning. Komponenterna framgår bland tillbehören, såvida inte systemet har levererats som spraypack. Beakta pistolanvisningen när munstyckena väljs. Tillvägagångssätt: 2 1 Montera pumpen på stativ, vagn (6) eller väggfäste. 2 För AirCoatsystem: montera extra filtertryckregulator (7) (tillval). 3 Montera insugningssystem (5). 4 Montera returslangen (4) (tillval). 5 Anslut högtrycksslangen och pistolen (2) enligt bruksanvisningen B_04239 VARNING Lutande underlag! Risk för olycksfall om anläggningen rullar iväg/ välter. Placera vagnen med kolvpumpen vågrätt. Ställ vagnsbenen i medlut vid lutande underlag. Säkra vagnen. 25

26 6.1.2 JORDNING VARNING Risk för urladdning av elektrostatiskt laddade komponenter i lösningsmedelshaltig atmosfär! Explosionsrisk genom elektrostatiska gnistor. Kolvpumpen får endast rengöras med en fuktig duk. VARNING Risk för tät färgdimma vid dålig eller ingen jordning! Förgiftningsrisk. Dålig kvalitet på den färdiga ytan. Jorda alla komponenter. Jorda de arbetsstycken som skall ytbehandlas. Jordningsschema (exempel) Matare Arbetsstycke Pump Färgbehållare Sprutplats Avledande golv 26

27 Kabelareor Pump Färgbehållare Matare Kabin Sprutplats 4 mm2; AWG11 6 mm2; AWG10 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 16 mm2; AWG5 Tillvägagångssätt: 1 Skruva fast jordningskabeln med öglan. 2 Kläm fast jordkabelns klämma vid användningsplatsens jordförbindelse. 3 Jorda materialbehållaren vid användningsplatsen. 4 Jorda övriga anläggningsdelar vid användningsplatsen. 27

28 6.2 IDRIFTTAGNING SÄKERHETSANVISNINGAR Observera följande punkter enligt bruksanvisningen, innan arbetet påbörjas: - Följ säkerhetsbestämmelserna enligt kapitel 4. - Utför idrifttagningen enligt anvisningarna. VARNING Varning för högtrycksstråle! Livsfara om färg eller lösningsmedel sprutas in i huden. Stick aldrig in handen i sprutstrålen. Rikta aldrig sprutpistolen mot personer. Uppsök omedelbart läkare vid hudskador av färg eller lösningsmedel. Informera läkaren om vilken färg eller vilket lösningsmedel det rör sig om. Försök aldrig att täta defekta högtrycksdelar utan avlasta omedelbart trycket och byt komponent. VARNING Giftiga och/eller lättantändliga gasblandningar! Förgiftnings- och brännskaderisk. Använd enheten i en sprutkabin godkänd för de arbetsmaterial som används. -eller- Spruta mot en lämplig sprutvägg med inkopplad ventilation (utsugning). Följ gällande svenska och lokala föreskrifter rörande ventilationskapacitet. VARNING Risk för exploderande gasblandningar vid ofullständigt fylld pump! Livsfara på grund av kringflygande delar. Se till att pumpen och insugningssystemet alltid är helt fyllda med rengöringsmedel resp. arbetsmedel. Spruta inte apparaten tom efter rengöring. 28

29 Före varje idrifttagning ska följande punkter beaktas: - Säkra pistolen med säkringsspärren. - Kontrollera tillåtna tryck. - Kontrollera att alla kopplingsdelar är täta. - Kontrollera att slangarna inte är skadade. Säkerställ följande tillstånd före alla slags arbeten vid apparaten: - Tryckavlasta pumpen och högtrycksslangen med pistolen. - Säkra pistolen med säkringsspärren. - Avbryt lufttillförseln. 29

30 NÖDSTOPP Cobra Vid oförutsedda händelser skall kulkranen (1) omedelbart ställas på luftning och avlastningsventilen (2) öppnas. 1 2 B_04099 ➀ Avlufta ➁ Brytaren står i läget "cirkulation" Öppen B_04302 B_

31 6.2.2 GRUNDSPOLNING 1 Ställ tömning behållaren (5) under returrören (4). 2 Lägg insugningsslangen (7) i en behållare med rengöringsmedel (6). 3 Ställ in ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på tryckregleringsenheten (1). 4 Öppna avlastningsventilen (3). 5 Öppna kulkranen (2) sakta. 1 6 Ställ in lufttrycket på tryckregleringsenheten (1) så att pumpen kör jämnt. 7 Spola igenom tills rent rengöringsmedel rinner ut i behållaren (5). 8 Stäng kulkranen (2). 9 Koppla om avlastningsventilen (3) Rikta pistolen utan munstycke i behållaren (5) och tryck in avtryckarbygeln. B_ Öppna kulkranen (2) sakta. 12 Spola igenom tills rent rengöringsmedel rinner ut ur pistolen. 13 Stäng kulkranen (2). 14 Stäng pistolen när systemet är trycklöst. 15 Säkra pistolen. 16 Avfallshantera innehållet i behållaren (5) enligt lokala bestämmelser V Anmärkning: Tryck kort på båda ventillyftarna (V) under spolningen. 31

32 6.2.3 PÅFYLLNING AV ARBETSMATERIAL Läge kulkran 1 Öppen: Arbetsställning 2 Stängd: Luftmotorn kan fortfarande ha tryck. 3 Luftning: Arbetstrycket i luftmotorn avluftas (styrlufttrycket är fortfarande kvar) B_ Ställ sugslangen (7) i arbetsmaterialbehållaren (6) tillsammans med returröret (4). 2 Ställ in ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi på tryckregleringsenheten (1). 3 Öppna avlastningsventilen (3). 4 Öppna kulkranen (2) sakta. 5 Ställ in lufttrycket på tryckregleringsenheten (1) så att pumpen kör jämnt. 6 Stäng kulkranen (2) när rent material rinner ut ur returröret (4). 7 Vrid avlastningsventilen (3) till sprutläget. 8 Rikta pistolen utan munstycke i behållaren (5) och tryck in avtryckarbygeln. 9 Öppna kulkranen (2) sakta. 10 Stäng kulkran (2) när rent material utan luftbubblor rinner ut. 11 Stäng pistolen när systemet är trycklöst. 12 Säkra pistolen. B_04303 Ställning cirkulation Avlastningsventil Ställning sprutning 32

33 7 DRIFT 7.1 SPRUTA Läge kulkran 1 Öppen: Arbetsställning 2 Stängd: Luftmotorn kan fortfarande ha tryck. 3 Luftning: Arbetstrycket i luftmotorn avluftas (styrlufttrycket är fortfarande kvar) Sätt in ett munstycke i pistolen och säkra pistolen. 2 Öppna kulkranen sakta. 3 Ställ in önskat arbetstryck på tryckregulatorn. 4 Optimera sprutbilden med ledning av pistolanvisningen. 5 Påbörja arbetet. Anmärkning: På grund av funktionsskäl är det tillåtet att pumpen fortsätter att gå med stängd pistol med 1-6 DH/min. B_ AVBRYTA ARBETET 1 Stäng pistolen. 2 Stäng kulkranen. 3 Tryckavlasta systemet genom att trycka in pistolens avtryckare. 4 Stäng pistolen och säkra den därefter. Om 2K-material används i systemet: OBS! Risk för härdat sprutmaterial i sprutsystemet vid användning av 2K-material! Risk för att pumpen och sprutsystemet förstörs. Följ tillverkarens hänvisningar, särskilt torktiden. Genomför en grundspolning innan torktiden är slut. 33

34 7.3 URDRIFTTAGANDE OCH RENGÖRING Anmärkning: Inför underhåll och liknande skall utrustningen rengöras. Se till att inga materialrester torkar fast. Tillvägagångssätt: 1 Avbryta arbetet -> Utför enligt avsnitt Grundspolning -> Genomför enligt avsnitt Underhåll pistolen enligt tillhörande bruksanvisning. 4 Rengör och kontrollera insugningssystemet och insugningsfiltret. 6 Rengör systemets utsida. 7 Komplettera hela systemet på nytt. 8 Fyll på systemet med rengöringsmedel enligt avsnitt "Påfyllning av arbetsmaterial". VARNING Spröd filtertryckregulator! Behållaren vid filtertryckregulatorn blir spröd vid kontakt med lösningsmedel och kan explodera. Risk för skador genom delar som flyger omkring. Rengör inte behållaren vid filtertryckregulatorn med lösningsmedel. VARNING Risk för exploderande gasblandningar vid ofullständigt fylld pump! Livsfara på grund av kringflygande delar. Se till att pumpen och insugningssystemet alltid är helt fyllda med rengöringsmedel resp. arbetsmedel. Spruta inte apparaten tom efter rengöring. 7.4 LÅNGTIDSLAGRING Vid lagring av anläggningen under längre tid är grundlig rengöring samt korrosionsskydd nödvändigt. Byt ut vatten och lösningsmedel i materialtransportpumpen mot lämplig konserveringsolja, fyll skiljemedel i den avsedda bägaren. Tillvägagångssätt: 1 Genomför avsnitt 7.3 "Urdrifttagning och rengöring", punkt 1 till 7. 2 Spolning med konserveringsmedel enl. avsnitt

35 8 STÖRNINGSSÖKNING, UNDERHÅLL OCH REPARATION 8.1 STÖRNINGSSÖKNING OCH ÅTGÄRDANDE Problem Orsak Åtgärd Pumpen arbetar inte. Luftmotorn startar inte, står stilla. Öppna/stäng kulkranen vid tryckregleringsenheten eller bryt tryckluftstilledningen kort. Dålig sprutbild. Materialpumpen kör oregelbundet; sprutstrålen förlorar tryck (pulsering). Risk för att materialpumpen arbetar mycket ojämnt. Pumpen arbetar jämnt, suger dock inte in något material. Ingen lufttrycksindikering på manometern (lufttrycksreglering fungerar inte). Blockering i munstycket. Tryckluftsförsörjningen är otillräcklig. Insticksfiltret i sprutpistolen eller högtrycksfiltret igensatt. Igensättning i färgsteget eller högtrycksslangen (t.ex. 2K-material som har härdat). Gör ett kort avbrott i tryckluftstillförseln eller reparera eller byt regulatorn. Rengör munstycket enligt anvisningarna. Kontrollera tryckluftsförsörjningen. Rengör delarna och använd lämpligt arbetsmedel. Demontera färgsteget och rengör därefter, byt ut högtrycksslangen. Fett i smörjmantelkombination. Avfetta glidmantelkombinationen. Av och till står pumpen kvar på en Kontrollera spårhöljet. omkopplingspunkt. Se pistolens bruksanvisning Viskositeten för hög. Förtunna arbetsmedlet. Spruttrycket för lågt. Höj luftingångstrycket. Använd ett mindre munstycke. Ventilerna igensatta. Tryck på ventillyftaren. Rengör materialpumpen, låt den eventuellt stå en stund i rengöringsmedel. Främmande föremål i Demontera insugningsventilens insugningsventilen. hus, rengör därefter och kontrollera ventilsätet. Tryckluftstilledningen har för liten Anslut en större tilledning diameter. -> Tekniska data se avsnitt Slitna ventiler, packningar eller kolvar. Byt ut delarna. Styrluften eller materialluftenfiltret Kontrollera och rengör vid behov. är igensatta. Membranen "blockeras" på grund Kör pumpen en stund med minimal av för snabb insugning. öppning på kulkranen. Insugningssystemets Dra åt. överfallsmutter är lös, pumpen pumpar luft. Insugningsfiltret nedsmutsat. Rengör filtret. Ventilerna igensatta. Tryck på ventillyftaren. Rengör materialpumpen, låt den eventuellt stå en stund i rengöringsmedel. 35

36 Problem Orsak Åtgärd Pumpen arbetar snabbt när Ventiler slitna. Byt ut delarna. pistolen är stängd. Effektförlust på grund av för stark isbildning. Mycket kondensvatten i lufttillförseln. Montera in en vattenavskiljare. Om ingen av ovan nämnda störningsorsaker föreligger, kan störningen åtgärdas vid ett Wagner Kundserviceställe. 36

37 9 UNDERHÅLL VARNING Felaktigt utfört underhåll/reparation! Livsfara och risk för skador på utrustningen. Reparation och byte av delar får endast utföras av en WAGNER serviceverkstad eller av personal med specialutbildning. Endast sådana delar får repareras och bytas, som är upptagna i kapitlet "Reservdelskatalog" och som tillhör utrustningen. Före allt arbete på utrustningen samt vid arbetsavbrott: - Bryt förbindelsen till styrenheten från nätet, - tryckavlasta sprutpistolen och enheten, - spärra sprutpistolen mot manövrering. Följ drifts- och serviceinstruktionen vid allt arbete. 1 Dagligen eller vid behov ska högtrycksfiltret kontrolleras och rengöras. 2 Vid varje urdrifttagande skall tillvägagångssättet enl. avsnitt 7.3 beaktas! 3 Kontrollera slangar, rör och kopplingar dagligen och behövs byte av. WAGNER rekommenderar att låta en fackman (t.ex. en servicetekniker från WAGNER) kontrollera sprutanordningar en gång om året. 37

38 9.3 UNDERHÅLL AV HYDRAULSTEG Demontera apparaten på stativ enligt figuren och ställ den upp och ner. Kontrollera nivåmarkeringen X på oljetanken. 1 B_04241 B_ KONTROLLERA OLJENIVÅN 1 Torrkör pumpen en kort stund. 2 Läs därefter av oljenivån A. 5 A Demontera apparaten på stativ enligt figuren och ställ den upp och ner. Kontrollera nivåmarkeringen X på oljetanken. Oljenivån i oljetanken (1) måste ligga mellan markeringarna X. Vid avvikelser måste hydraulolja fyllas på. max. X min. Tillvägagångssätt: 1 Lossa gängpluggen (5) och ta bort den. 2 Fyll på olja till nivå A = mitten av markering X. 3 Torrkör pumpen långsamt och titta efter luftbubblor. 4 Skruva i gängpluggen (5) och dra åt med 2 Nm; 1,5 lbft. B_04243 OBS! Användning av hydraulolja Risk för funktionsstörningar vid användning av felaktig hydraulolja. Användning av original hydraulolja - Wagners beställningsnummer (250 ml; 15 cu inch). 38

39 9.3.2 OLJAN BYTS Skall genomföras efter 500 driftstimmar eller en gång om året. Nödvändiga tillbehör: Beställningsnr oljepåfyllningssats OBS! Användning av hydraulolja Risk för funktionsstörningar vid användning av felaktig hydraulolja. Användning av original hydraulolja - Wagners beställningsnummer (250 ml; 15 cu inch). Avtappa olja Tillvägagångssätt: 1 Urdrifttagande och rengöring -> avsnitt 7.3 till och med punkt 6. 2 Placera anläggningen enligt figuren och demontera kåpan tillsammans med skalet. 3 Skruva av kolvkåpan (1). 4 Ställ ett uppsamlingskärl (2) under. 5 Skruva av oljetanken (3) med oljan och töm den. 6 Lossa låsskruvarna (4) med tätningar och ta bort dem. 7 Låt pumpen gå långsamt tills ingen olja kommer ut ur oljeinsugningsröret. 8 Skruva på den rena oljetanken (3) tillsammans med tätningen igen. 4 B_04241 B_

40 OBSERVERA Risk för miljöförstöring genom spillolja! Att hälla ut spillolja i avloppsnätet eller i marken ger allvarliga miljöskador. Förorening av grundvattnet är straffbart. Samla upp spilloljan och lämna in den till en allmän uppsamlingsstation. När man köper ny hydraulolja tar försäljaren emot förbrukad olja. Fylla hydraulsteget med olja Tillvägagångssätt: 1 Ställ pumpen (monterad på stativ) upp och ner. 2 Lossa gängpluggen (5) och ta bort den. 3 Lossa 2 låsskruvar (4) och byt dem mot 2 inskruvningsförskruvningar (6) från oljepåfyllningssatsen. 4 Anslut slangarna med Y-röret (7). 5 Fyll på hydraulolja i sprutan (8) och anslut till slangen. 6 Kör fram kolven i det främre stoppläget (9). Fyll på olja med sprutan tills det rinner utan bubblor ur insugningsröret ner i oljetanken (3). 7 Kör tillbaka kolven (9) i det bakre stoppläget. Fyll på olja med sprutan tills det rinner utan bubblor ur insugningsröret ner i oljetanken (3). 8 Fortsätt att fylla på olja tills nivån före luftning ligger ca 17 mm; 0,67 inch under övre kanten på oljetanken. 9 Skruva på gängpluggen (5) utan att dra åt. Lägg pumpen på sidan och demontera oljepåfyllningssatsen. Förslut påfyllningsöppningarna med 2 låsskruvar (4) så det blir tätt. 5 B_ mm; 0.67in B_

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll:

Svivel för fett. Bruksanvisning. Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel. Innehåll: Svivel för fett Z-Svivel 360 L-Svivel 90 Rak-Svivel Bruksanvisning Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktion och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

All-Clean 20s. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt:

All-Clean 20s. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt: All-Clean 20s S Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt: Läs igenom hela bruksanvisningen innan den första idrifttagningen. Användaren är ansvarig för skador som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa.

Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Artnr: 11-S29050 Pris: 11500:- Defensa Service Tel: 0555-425 80 Fax: 0555-425 89 www.defensa.se info@defensa. SPILLOLJA / PUMPAR Pumputrustning för spillolja för väggmontage med sugsondsats och kolvpump Artnr: 11-45100 Pris: 6310:- Sugpump med tryckförhållande 1:1 med vakuummeter för sugning av spillolja, diesel,

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat

O.Bodins Maskin AB. Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat O.Bodins Maskin AB Bruksanvisning i Original Hydrauliskt gaffelspridning-och sidoförskjutningsaggregat Reservdelslista och skötselinstruktion gällande B-rundstångsmodell. 2 Innehåll: Kapitel Sida 1. Utförande

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm nivito Instruktionsmanual Rostfritt stål - köksblandare w w Flo FL-100 Flo FL-110 230mm 170mm 200mm Explode Rostfritt stål Köksblandare 2 1 3 4 5 Blandarens delar 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12

Läs mer

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225

Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 Bruksanvisning Fjärås vikplogar 155 225 (Utgåva: 2014-08-04) Innehållsförteckning Om handboken 3 Garantiåtagande 3 Säkerhet 3 Montering 4 Flytläge & Pendling 4 Stödskor 4 El-ventil 4 Chockventil 4 Handhavande

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

SVENSKA HN65J SPIKPISTOL MED HÖGT TRYCK FÖR MONTERING AV SPIKPLÅT INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 2. SPECIFIKATIONER OCH TEKNISKA DATA...

SVENSKA HN65J SPIKPISTOL MED HÖGT TRYCK FÖR MONTERING AV SPIKPLÅT INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 2. SPECIFIKATIONER OCH TEKNISKA DATA... SVENSKA HN65J SPIKPISTOL MED HÖGT TRYCK FÖR MONTERING AV SPIKPLÅT INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 2. SPECIFIKATIONER OCH TEKNISKA DATA... 7 3. LUFTTILLFÖRSEL OCH LUFTANSLUTNINGAR... 8 4. ANVÄNDARINSTRUKTION...

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad)

SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) Flexolub -A1 Sida 1 av 2 SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) Flexolub -A1 Uppladdat säkerhetsdatablad SD_Flexolub-A1_swedish rev 1.pdf Utgivningsdatum

Läs mer

Vätsketrycksregulatorer

Vätsketrycksregulatorer RESERVDELSFÖRTECKNING ANVISNINGAR Handboken innehåller viktig information och säkerhetsföreskrifter LÄS OCH BEHÅLL SOM REFERENS Ditt bästa val när kvalitet får avgöra. 308 647U Rev. B Ersätter A HÖGTRYCKS-,

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer