SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar Kulturens Hus Söderhamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn"

Transkript

1 SV Gävleborg Årsmöteshandlingar Kulturens Hus Söderhamn

2 Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 5. Godkännande av kallelsen 6. Avdelningsstyrelsens berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Fastställande av medlemsavgift 11. Förslag från avdelningsstyrelsen 12. Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi kommande verksamhetsår 13. Lokala Stadgar 14. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 16. Val av a. avdelningsordförande b. minst sex övriga ledamöter. c. en ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga 17. Val av revisorer enligt 9: två förtroendevalda och en auktoriserad/godkänd revisor samt eventuella ersättare för dessa 18. Val av valberedning samt ordförande i denna. 19. Motioner till Förbundsstämma 20. Val av förbundsstämmoombud 21. Övriga frågor 22. Stämmans avslutande

3 SV Gävleborg Verksamhetsberättelse 2014

4 Sammanfattning av det gångna året! SV Gävleborgs verksamhet Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Organisation Pedagogisk utveckling Cirkelledare Förtroendevalda Tjänstemän SV avdelningen, administration & lokaler Kvalitetsutveckling Volymer för folkbildningsverksamhet Statens syften och områden SV Gävleborg förhåller sig till dessa syften enligt följande: SV Gävleborg förhåller sig till dessa områden enligt följande: Ekonomiskt resultat Styrelsens slutord... 11

5 Sammanfattning av det gångna året! Vi har förverkligat SVs vision genom att som folkbildningsaktör erbjuda kreativa mötesplatser vilka ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan, dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar. Vi inom SV Gävleborg har arbetat för att vara en lokal kraft för samhällsutveckling. Genom att arrangera ett rikt utbud av cirklar, föreläsningar och kulturarrangemang har Gävleborgarna getts möjlighet till att växa genom ny kunskap och spännande möten med andra människor. Vår verksamhet har varit tillgänglig för alla och bedrivits på ett sätt så att det funnits jämlika förutsättningar för alla människor att delta. Verksamheten har genomsyrats av ett jämställdhetsperspektiv och en internationell prägel, som bidragit till ökade kunskaper om omvärlden samt till internationell solidaritet. Vårt samarbete med kommuner och föreningar har skapat mervärden genom att vi tillsammans genomfört en mer omfattande och kvalitativt bättre verksamhet, samtidigt som det också stärkt och utvecklat föreningslivet. Under året har ett stort fokus lagts på att skapa en ny organisation som kan jobba mer effektivt ut mot våra partners. Så att vi kan öka marknadens krav på ökad specialistkompetens samtidigt som vi har en god lokal service och en ökad förmåga att uppnå organisationens mål. Verksamheten på länets asylboenden har varit i fokus under Tyvärr tillåter inte statsbidragssystemet att vi kan utföra all den verksamhet både vore möjlig och nödvändig. Under året har vi engagerat deltagare och genomfört studietimmar inom vår cirkelverksamhet. Av dessa var unika deltagare vilket är en minskning med 705 personer. Dessutom har personer deltagit i de kulturarrangemang/föreläsningar som genomförts under året. Hälsningar från Styrelse och tjänstemän

6 SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Till grund för vår verksamhet 2014 fanns följande: SVs Stadgar. SVs Idéprogram, värdegrund och vision. SVs Strategiska prioriteringar SVs Ekonomiska plan Statens syften och områden Avdelningens resultatavstämningar, analyser och kvalitetsredovisning, under året. Behov och önskemål från deltagare lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala enheter och fristående grupper. Avdelningens verksamhetsplan och budget SV Gävleborgs verksamhet Förbundsstämman har beslutat om fyra prioriterade målgrupper för SVs verksamhet. 1.1 Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa SV Gävleborg har rönt stora framgångar och fått mycket uppmärksamhet kring vårt projekt Unity Gävleborg. Unity är ett nationellt koncept för integration av unga med HipHop som verktyg. Verksamheten har haft ekonomiskt stöd av förbundet, Gävleborgs läns landsting och ett flertal kommuner. Vi har varit aktiva på flera av länets asylboenden. En viktig och växande målgrupp. Tyvärr beränsas våra möjligheter att arbeta på stor skala då verksamheten inte kan rapporteras på vanligt sätt. Men tack vare idérikedom och volontärer har vi ändå kunnat bedriva en omfattande verksamhet och givit många en bättre start in i det svenska samhället. På uppdrag av Hudiksvalls kommun respektive Ljusdals kommun har vi bedrivit uppdragsverksamhet i form av preparand utbildning inför SFI.

7 1.1 Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt Vi har fortsatt med att utveckla vår verksamhet gentemot personer med funktionsnedsättning. Årets stora aktivitet var deltagandet i Mitt Val Ett projekt med syfte att öka valdeltagandet hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. SV Gävleborg deltog även med två medarbetare i Almedalen där Mitt Val kom på andra plats i tävling om bästa opinionsbildande verksamhet. 1.2 Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling SV Gävleborg har haft som mål att utvidga samarbetet med olika byautvecklingsgrupper. Men även stimulera opinionsbildning genom aktiviteter med de till oss knutna politikska partierna och genom egen verksamhet genom olika s.k. SV Arenor. SV Gävleborg var med i invigningen av Landsbygdsriksdagen. 1.3 Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Pensionärsorganisationerna fortsätter att vara en aktiv och viktig grupp för SV. Ett flertal cirklar har genomförts i syfte att öka kunskap om nya digitala plattformar och sociala medier. Men de nära 500 arrangemangen spänner över ett brett fält av ämnen. 2 Organisation SV verkar för att vara lokalt närvarande i länets alla kommuner med bemannade kontor. För närvarande har vi bemannade kontor 9 av länets kommuner. Genom vårt lokala engagemang blir SV en naturlig samarbetspart. För att offensivt kunna möta framtida utmaningar och behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda, tjänstemän och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling. 2.1 Pedagogisk utveckling SVs värdegrund och pedagogik genomsyrar alla studiecirklar och arrangemang. Ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete är viktigt för vår verksamhet. Detta arbete utgår från en öppenhet att pröva ny metodik, ny teknik och flexibla former för lärande och omfattar alla verksamma inom SV avdelningen. Våra 1500 cirkelledare är mycket viktiga för oss och vi arbetar för att stärka deras roll inom SV Gävleborg. Vi arbetar efter målsättningen att alla våra cirkelledare skall vara godkända enligt statens krav. Inom SV har vi två alternativ att godkänna ledare. Verifiering, vilket innebär att vi godkänner dem baserat på tidigare erfarenhet och/eller utbildning. Utbildning enligt konceptet I Cirkelns Mitt grund 9 tim ( Steg G ).

8 2.2 Cirkelledare Våra cirkelledare är avdelnings viktigaste tillgång för att kunna bedriva en bra folkbildningsverksamhet. Det är deras kompetens, engagemang och lojalitet som leder till bra bildningsverksamhet och nöjda deltagare. Vi genomförde för tredje året i rad en inspirationshelg för cirkelledare. Tyvärr var vi tvungna att begränsa antalet deltagare till 50 stycken. 2.3 Förtroendevalda Engagemang och kunskap är viktiga ledord när man ingår i en styrelse. Andra viktiga faktorer är att varje förtroendevald finner sin roll i styrelsearbetet samt att det finns bra faktaunderlag att tillgå innan viktiga beslut skall fattas. Styrelsen har sammanträtt 29/3, 13/4, 10/6, 11/9, 22/10, 3/12 och 20/ med arbetsutskottet som beredande organ. Styrelsen har lagt fast 4 fokusområden som den framtida verksamheten skall förhålla sig till. Mångfald, Kunskap, Arbete och Landsbygd Styrelsens ledamöter: Ordförande Saga Astner Bollnäs Vice ordförande Kenneth Nilshem Arbrå Övriga ledamöter Urban Sjölander Gävle Helena Thorstensson Söderhamn Hans Betulander Gnarp Rolf Jägare Sandviken Centerpartiet Ann-Helen Persson Folkpartiet Lena Åberg LRF Lotta Zetterlund Personalrepresentanter Ordinarie Helena Petersson Revisorer Auktoriserad David Hansén PWC Ordinarie Hans Jonsson Edsbyn Britt-Marie Passla Edsbyn Ersättare Birgitta Pellpers Gävle Inga-Lill Nyqvist Ljusdal

9 2.3.3 Valberedning Sammankallande Kenth Lövgren Gävle Gunnel Nordin Hudiksvall Magnus Hägglund Bollnäs Yvonne Kardell Nordanstig Centerpartiet Magnus Svensson Söderhamn Folkpartiet Annica Bergström Gävle LRF Lars Norlund Söderhamn 2.4 Tjänstemän Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Inom avdelningen tillämpar vi ett insiktsfullt och hållbart ledarskap. Vi ger samtliga medarbetare kompetensutveckling utifrån avdelningens behov. Under året har vi genomfört ett arbete med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön med positivt resultat Könsfördelning Befattning Antal personer Årsanställda Män Kvinnor Män Kvinnor Chefer 1 1 1,0 1,0 Verksamhetsutvecklare ,0 14,6 Assistenter , Lön och Kön In grupperna Chefer och Assistenter är inte lönejämförelse möjlig då det för chefer omfattar två befattningsnivåer och bland assistenterna finns inga män. Bland verksamhetsutvecklarna är den genomsnittliga lönen för kvinnor 99,3% av den genomsnittliga lönen för män Ny organisation Under i princip hela året har ett arbete pågått i syfte att förändra struktur och arbetssätt i organisationen. Ett förändringsarbete med som skall bli verklighet Organisationen förändras så att fler verksamhetsutvecklare ges möjlighet att specialisera inom sitt ämnesområde samt förmågan till aktiv uppsökande verksamhet ökas. 2.5 SV avdelningen, administration & lokaler SV Gävleborg har sitt säte i Söderhamns kommun och arbetar i 10 kommuner. Avdelningen har 10 kontor fördelat på alla kommuner förutom Ockelbo. I dessa lokaler inryms kontorsrum för administration och studierum för cirkelverksamhet. 3 Kvalitetsutveckling SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt. Inom SV arbetar vi tillsammans enligt en gemensam kvalitetsstrategi. Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att ta reda på vad våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattas oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete.

10 4 Volymer för folkbildningsverksamhet Studiecirkel (antal timmar) Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nordanstig Hudiksvall/Delsbo Ljusdal Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ockelbo Gävle Sandviken Hofors Studietimmar totalt Annan folkbildning (antal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 timmar) Nordanstig Hudiksvall/Delsbo Ljusdal Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ockelbo Gävle Sandviken Hofors Studietimmar totalt Kultur (antal arrangemang) Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nordanstig Hudiksvall/Delsbo Ljusdal Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ockelbo Gävle Sandviken Hofors Studietimmar totalt Totalt studietimmar jämfört med planerade studietimmar.

11 5 Statens syften och områden Staten har fyra syften som folkbildningen skall förhålla sig till: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 5.1 SV Gävleborg förhåller sig till dessa syften enligt följande: En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra. Genom alla möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin. Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang. För våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och organisationer/föreningar bidrar vår SV avdelning till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån. Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten. Staten har sju särskilt prioriterade områden som folkbildningen skall förhålla sig till: i. Den gemensamma värdegrunden, alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen ii. Det mångkulturella samhällets utmaningar iii. Den demografiska utmaningen iv. Det livslånga lärandet v. Kulturen vi. Tillgänglighet och möjlighet för personer med funktionshinder vii. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa 5.2 SV Gävleborg förhåller sig till dessa områden enligt följande: Människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, annan etnisk bakgrund deltar i vår verksamhet. Vi arbetar för att bli en brygga mellan olika kulturer. Arrangemang med inslag från olika kulturer är bra redskap i detta arbete. Inom vår verksamhet bland nysvenskar läggs stor vikt vid att skapa förståelse för det svenska samhället samt underlätta för integration. Vi inspirerar till gränsöverskridande kultur. Verksamheten vänder sig till alla i samhället oavsett ålder, kön, yrke, religion, etnicitet, utbildning etc. Genom den demografiska blandning som vi har inom vår verksamhet uppstår många spännande möten, vilket kan bidra till ökad förståelse.

12 Det livslånga lärandet är en viktig del inom vår verksamhet dels mot allmänheten och dels mot de organisationer/föreningar som vi arbetar tillsammans med. Vi bedriver en omfattande kulturverksamhet med ett varierat utbud som vänder sig till allmänheten och organisations/föreningslivet. Människor med funktionsnedsättning har tillgång till vår verksamhet vad avser studiecirklar och kultur. Vi arbetar även aktivt för att rikta vår marknadsföring till dessa grupper. Vi arbetar med att genomföra studiecirklar och föreläsningar kring folkhälsofrågor. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som genomsyrar vårt agerande och vår verksamhet. Det handlar om hur vi agerar för att minimera miljöpåverkan, använder kulturen som en lokal kraft samt stimulera till lokal utveckling i tätort och på landsbygd. Vi bidrar till en hållbar livskvalitet där vi ser till hela människan. Genom att erbjuda olika verksamheter inom hälsoområdet kan fler människor få möjlighet att påverka sin livssituation och därmed uppnå en bättre hälsa. Vi erbjuder föreläsningar, temakvällar och studiecirklar kring global rättvisa, rättvisemärkt samt lokal produktion. 6 Ekonomiskt resultat Budget 2014 Utfall 2014 Verksamhetsresultat (ej finansiella poster) Totalt resultat Måltal 1: Eget kapital / Avvecklingskostnader >1 1,08 (skall vara >1)

13 7. Styrelsens slutord SV Gävleborg kan lägga ännu ett framgångsrikt år till handlingarna. Supervalåret 2014 visade på flera sätt vikten av en levande folkbildning. Inte minst arbetet med att öka valdeltagandet bland svagt representerade grupper. Men behovet av folkbildning är också stort för att möta de politiska strömningar som bygger på att odla rädsla och okunskap. Folkbildningens möjlighet att möta en generös migrationspolitik med en effektiv integration har kommit i fokus. Folkbildningens bidrag skulle kunna vara mycket större om möjligheten gavs inom ramen för regelverket. Vi tror på vår nya organisation som medger specialisering för personalen och att nya karriärvägar öppnar sig. Men även att vi kan vara aktivare ute bland våra partners och andra intressenter så att det blir tydligt att SV gör skillnad. Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår energiska personal som skapar folkbildning i hela länet. Vi vill även tacka de människor och organisationer som bedriver sin verksamhet hos oss. Ett tack även till de myndigheter, organisationer och privatpersoner som på olika sätt stödjer vår folkbildningsverksamhet. Styrelsen SV Gävleborg

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Medlemsavgifter 2015 för medlemskap hos SV Gävleborg. Styrelsen föreslår stämman besluta: att medlemsavgiften är 500 kr. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

24 Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi 2015 SV ger människor möjlighet att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla och bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för alla människor att delta på ett jämlikt sätt. SV har ett särskilt ansvar för att nå utsatta människor och grupper liksom för att övervinna olika typer av studiehinder. Verksamheten ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Vår vision förverkligas genom att SV som folkbildningsaktör erbjuder kreativa mötesplatser för såväl den enskilda människan som för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar. Övergripande prioriteringar Det övergripande målet för Studieförbundet Vuxenskolan är att 2020 vara det studieförbund som når och engagerar flest människor med folkbildningsaktiviteter. Förbundsstämman har definierat fyra prioriterade målgrupper: 1. Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa 2. Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt 3. Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling 4. Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Fokusområden Med utgångspunkt från de av Förbundsstämman fastlagda riktlinjerna har SV Gävleborg beslutat att verksamheten skall fokusera mot fyra fokusområden. Dessa fokusområden anser vi vara väsentliga för att långsiktigt trygga folkbildningsverksamheten, ekonomin och SVs roll som samhällsaktör. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

25 Mångfald Verksamhet som syftar till att: Öka förståelsen för och bejaka olikheter. Få och kunna delta på lika villkor med olika förutsättningar. Kunskap Verksamhet som syftar till att: Öka förmågan att delta i samhället och påverka sin egen livssituation. Arbete Verksamhet som syftar till att: Främja entreprenörskap och förmågan till egen försörjning för de som har ingen eller svag koppling till arbetsmarknaden. Landsbygd Verksamhet som syftar till att: Öka möjligheten till att bo och verka på landsbygden. Unika deltagare Vår förmåga att vara det studieförbund som når flest människor mäts genom antalet unika deltagare. Unika deltagare bygger på personnummer. Det medför att studiecirkeln har en särställning för att nå målet. Prioriterade utvecklingsområden Under 2015 skall vi prioritera följande utvecklingsområden: Verksamhet riktad till de prioriterade målgrupperna. Utveckla projekt och uppdragsverksamhet som arbetsmetod och intäktskälla. Genomföra aktiviteter för att öka anställningsbarheten hos svaga grupper Utveckla vår verksamhet kring integration Aktiviteter för att stödja den ideella sektorns funktion som utvecklingsmotor i lokalsamhället. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

26 Ekonomisk inriktning SV Gävleborgs verksamhet finansieras framförallt av deltagarintäkter samt bidrag från kommuner, landsting och stat. Projektstöd och uppdragsverksamhet är prioriterade nya intäktskällor. Avdelningen kommer att omsätta cirka 22 miljoner. Intäkterna består av Deltagaravgifter: 2,1 miljoner Statsbidrag: 14,6 miljoner Landstingsbidrag: 2,3 miljoner Kommunbidrag: 2,0 miljoner Övriga bidrag och intäkter: 1,3 miljoner Kostnader Verksamhet: Kontor, lokaler m.m: Personal: 4,2 miljoner 5,5 miljoner 12,6 miljoner Intäkter och kostnader för planerade projekt och uppdrag är inte budgeterade. Den verksamheten skall alltid ge överskott eller ge kostnadstäckning för befintlig verksamhet. Strategier för ekonomisk hållbarhet SVs verksamhet är mycket mångsidig och varierande. Vissa studiecirklar och arrangemang lockar många deltagare och ger ett visst överskott. Andra verksamheter vänder sig till en smalare grupp eller är av sådan art att det är svårt att ta ut en avgift. För att få en ekonomiskt hållbar SV avdelning måste det finnas tillräckligt stor verksamhet där deltagarintäkterna ger överskott. Detta överskott används till att finansiera de angelägna verksamheter där deltagarna av olika skäl inte kan förväntas betala vad aktiviteterna kostar. Styrelsen fastställer vilka verksamheter som är prioriterade och vilka verksamheter som skall utvecklas för att finansiera dessa. Det kommer att vara angeläget att utveckla fler former av verksamheter som ökar intäkterna. Med en god planering och framförhållning kan en större del av verksamheten finansieras vi beviljade projektmedel. Det finns en stor potential i uppdragsverksamhet gentemot offentliga myndigheter som Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommuner etc. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

27 Stadgar SV Gävleborg Beslutade vid avdelningsstämma

28 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet i syfte att ge människor möjligheter att utvecklas. SV ska verka för att utveckla samhället utifrån demokratiska, humanistiska, jämställda och ekologiska ideal formulerade i av förbundsstämman fastställt idéprogram. SV ska tillhandahålla en bred folkbildnings- och utbildningsverksamhet till dels allmänheten, dels grundorganisationerna, övriga medlemsorganisationer och samverkande organisationer samt erbjuda mötesplatser för att skapa engagemang i angelägna samhällsfrågor. 2 Medlemskap SVs medlemmar är: 1. SVs grundorganisationer: Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund, 1 2. Förbundet Vi Unga, 3. Riksorganisationer och institutioner som godkänner SVs program och stadgar, kan av förbundsstyrelsen beviljas medlemskap. Mom 1 Lokal eller regional enhet inom SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga är automatiskt medlemmar i respektive avdelning i SV. Mom 2 Lokal eller regional enhet av annan riksorganisation, som är medlem av förbundet ska erbjudas medlemskap i avdelning. Mom 3 Lokal eller regional organisation och institution, som godkänner SVs program och stadgar, kan beviljas medlemskap i avdelning. Ansökan om medlemskap görs skriftligt och prövas av respektive styrelse. För att äga sin giltighet ska sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 4 Medlem i SV har rätt att i enlighet med dessa stadgar utse ombud till SVs årsstämmor. Anställda tjänstemän inom SV kan ej väljas till ombud vid SVs stämmor. Mom 5 Medlem, som medvetet bryter mot SVs stadgar eller inte följer i stadge-enlig ordning, fattade beslut eller annars uppträder på ett sätt som inte är förenligt med SVs syfte och ideologi, kan genom styrelsebeslut på respektive nivå där medlemskap beslutats, uteslutas ur förbundet. Innan ärende om uteslutning avgörs ska vederbörande medlem ges tillfälle att yttra sig. Medlem har rätt att få frågan om uteslutning överprövad vid följande ordinarie årsstämma på respektive nivå 2

29 3 Organisation SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Mom 1 Nya avdelningar ska godkännas av SVs förbundsstyrelse. Beslut om sammanläggning eller delning av avdelningar ska godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 2 För att bekosta gemensamma tjänster och uppgifter erlägger varje avdelning en årlig avgift, som fastställs av SVs förbundsstämma. Mom 3 Avdelning, som medvetet bryter mot SVs stadgar eller inte följer i stadgeenlig ordning fattade beslut eller annars uppträder på ett sätt som inte är förenligt med SVs syfte och ideologi, kan genom beslut i förbundsstyrelsen uteslutas ur SV. Innan sådant ärende avgörs ska vederbörande avdelning ges tillfälle att yttra sig. Utesluten avdelning mister omedelbart sin rätt att delta i SVs verksamhet liksom att åberopa eller använda SVs namn eller övriga kännetecken. Utesluten avdelning har rätt att få frågan om uteslutning överprövad vid följande ordinarie förbundsstämma. 4. Högsta beslutande organ SVs högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundsstyrelsen är mellan förbundsstämmorna SVs högsta beslutande organ. 5 Samverkansavtal Samverkansavtal kan tecknas med riksorganisation och institution vars verksamhet överensstämmer med SVs profil och program. Beslut om samverkansavtal fattas av förbundsstyrelsen. Lokal eller regional enhet av riksorganisation som har samverkansavtal med SV, bör även erbjudas avtal i SVs avdelning. Mom 1 Med lokal eller regional organisation och institution, vars verksamhet överensstämmer med SVs program och profil, kan SVs avdelningar teckna samverkansavtal. 6 Annan juridisk person Innan avdelning går in som majoritetsägare eller med likartat engagemang i annan juridisk person, ska förbundsstyrelsen beredas möjlighet att yttra sig. 7 Samråd med grundorganisationer och Förbundet Vi Unga Det åligger respektive SV-enhet att ta initiativ till årliga överläggningar med grundorganisationerna och Förbundet Vi Unga på respektive nivå. 8 Verksamhets- och räkenskapsår Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari o m den 31 december. 3

30 9 Revision Förvaltningen ska granskas av tre revisorer, varav en ska vara auktoriserad/godkänd revisor. 10 Lokala stadgar SVs avdelningar har rätt att antaga lokala stadgar. Dessa får inte stå i strid med SVs övergripande stadgar. Lokala stadgar kan vara tillägg till SVs stadgar, alternativt innebära justeringar av SVs stadgar för avdelningar. Beslut måste fattas i enlighet med 11 och ska för att äga sin giltighet godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 1 Förbundsstyrelsen kan pröva lokala stadgar mot SVs stadgar och kan därvid ogiltigförklara stadgar som strider mot SVs stadgar. 11 Stadgeändring Ändring av SVs stadgar kan ske genom beslut med mer än hälften av avgivna röster vid två på varandra följande förbundsstämmor varav den ena förbundsstämman måste vara ordinarie. Beslut om stadgeändring kan också ske vid en ordinarie förbundsstämma genom beslut med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Ovanstående principer gäller också för beslut på avdelningsstämma avseende antagande och ändring av lokala stadgar. 4

31 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas enligt Namn Avdelningen är en ideell förening med namn Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Gävleborg. 14 Uppgift Avdelning ska verka i enlighet med SVs stadgar och program samt på ett effektivt sätt, och i enlighet med av anslagsgivarna och SV uppställda kriterier, använda de samhällsmedel som ställs till verksamhetens förfogande. Avdelning ansvarar för kontakter med lokala och regionala organisationer, institutioner och kommunala och landstingskommunala/ regionala organ. Avdelning ska organisera både lokal och regional verksamhet. I de fall det finns flera SV-avdelningar, inom ramen för samhällets regionala organisationsstruktur, sak avdelningarna bilda en gemensam organisation för att fullgöra det regionala uppdraget. 15 Medlemsavgift Årlig medlemsavgift för organisationer och institutioner fastställs av ordinarie avdelningsstämma. 16 Avdelningsstämma Avdelningens högsta beslutande organ är avdelningsstämman. Ordinarie avdelningsstämma ska hållas årligen senast 31 mars. Mom 1 Extra avdelningsstämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller då avdelningens revisorer begär det. SVs grundorganisationer kan begära extra avdelningsstämma. Detta förutsätter att en tredjedel av till avdelningen anslutna lokala enheter, representerande flera av SVs grundorganisationer, står bakom begäran. Vid extra avdelningsstämma behandlas endast de frågor som föranlett stämman och som angivits i kallelsen. Mellan avdelningsstämmor ska förflyta minst 30 dagar Mom 2 Till ordinarie avdelningsstämma kallas senast 20 dagar och till extra avdelningsstämma senast 10 dagar i förväg. Stämmohandlingar till avdelningsstämma utsänds till ombud och medlemsorganisationer senast 10 dagar före avdelningsstämma Mom 3 Vid ordinarie avdelningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 5

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer