SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar Kulturens Hus Söderhamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn"

Transkript

1 SV Gävleborg Årsmöteshandlingar Kulturens Hus Söderhamn

2 Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 5. Godkännande av kallelsen 6. Avdelningsstyrelsens berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Fastställande av medlemsavgift 11. Förslag från avdelningsstyrelsen 12. Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi kommande verksamhetsår 13. Lokala Stadgar 14. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 16. Val av a. avdelningsordförande b. minst sex övriga ledamöter. c. en ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga 17. Val av revisorer enligt 9: två förtroendevalda och en auktoriserad/godkänd revisor samt eventuella ersättare för dessa 18. Val av valberedning samt ordförande i denna. 19. Motioner till Förbundsstämma 20. Val av förbundsstämmoombud 21. Övriga frågor 22. Stämmans avslutande

3 SV Gävleborg Verksamhetsberättelse 2014

4 Sammanfattning av det gångna året! SV Gävleborgs verksamhet Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Organisation Pedagogisk utveckling Cirkelledare Förtroendevalda Tjänstemän SV avdelningen, administration & lokaler Kvalitetsutveckling Volymer för folkbildningsverksamhet Statens syften och områden SV Gävleborg förhåller sig till dessa syften enligt följande: SV Gävleborg förhåller sig till dessa områden enligt följande: Ekonomiskt resultat Styrelsens slutord... 11

5 Sammanfattning av det gångna året! Vi har förverkligat SVs vision genom att som folkbildningsaktör erbjuda kreativa mötesplatser vilka ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan, dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar. Vi inom SV Gävleborg har arbetat för att vara en lokal kraft för samhällsutveckling. Genom att arrangera ett rikt utbud av cirklar, föreläsningar och kulturarrangemang har Gävleborgarna getts möjlighet till att växa genom ny kunskap och spännande möten med andra människor. Vår verksamhet har varit tillgänglig för alla och bedrivits på ett sätt så att det funnits jämlika förutsättningar för alla människor att delta. Verksamheten har genomsyrats av ett jämställdhetsperspektiv och en internationell prägel, som bidragit till ökade kunskaper om omvärlden samt till internationell solidaritet. Vårt samarbete med kommuner och föreningar har skapat mervärden genom att vi tillsammans genomfört en mer omfattande och kvalitativt bättre verksamhet, samtidigt som det också stärkt och utvecklat föreningslivet. Under året har ett stort fokus lagts på att skapa en ny organisation som kan jobba mer effektivt ut mot våra partners. Så att vi kan öka marknadens krav på ökad specialistkompetens samtidigt som vi har en god lokal service och en ökad förmåga att uppnå organisationens mål. Verksamheten på länets asylboenden har varit i fokus under Tyvärr tillåter inte statsbidragssystemet att vi kan utföra all den verksamhet både vore möjlig och nödvändig. Under året har vi engagerat deltagare och genomfört studietimmar inom vår cirkelverksamhet. Av dessa var unika deltagare vilket är en minskning med 705 personer. Dessutom har personer deltagit i de kulturarrangemang/föreläsningar som genomförts under året. Hälsningar från Styrelse och tjänstemän

6 SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Till grund för vår verksamhet 2014 fanns följande: SVs Stadgar. SVs Idéprogram, värdegrund och vision. SVs Strategiska prioriteringar SVs Ekonomiska plan Statens syften och områden Avdelningens resultatavstämningar, analyser och kvalitetsredovisning, under året. Behov och önskemål från deltagare lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala enheter och fristående grupper. Avdelningens verksamhetsplan och budget SV Gävleborgs verksamhet Förbundsstämman har beslutat om fyra prioriterade målgrupper för SVs verksamhet. 1.1 Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa SV Gävleborg har rönt stora framgångar och fått mycket uppmärksamhet kring vårt projekt Unity Gävleborg. Unity är ett nationellt koncept för integration av unga med HipHop som verktyg. Verksamheten har haft ekonomiskt stöd av förbundet, Gävleborgs läns landsting och ett flertal kommuner. Vi har varit aktiva på flera av länets asylboenden. En viktig och växande målgrupp. Tyvärr beränsas våra möjligheter att arbeta på stor skala då verksamheten inte kan rapporteras på vanligt sätt. Men tack vare idérikedom och volontärer har vi ändå kunnat bedriva en omfattande verksamhet och givit många en bättre start in i det svenska samhället. På uppdrag av Hudiksvalls kommun respektive Ljusdals kommun har vi bedrivit uppdragsverksamhet i form av preparand utbildning inför SFI.

7 1.1 Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt Vi har fortsatt med att utveckla vår verksamhet gentemot personer med funktionsnedsättning. Årets stora aktivitet var deltagandet i Mitt Val Ett projekt med syfte att öka valdeltagandet hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. SV Gävleborg deltog även med två medarbetare i Almedalen där Mitt Val kom på andra plats i tävling om bästa opinionsbildande verksamhet. 1.2 Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling SV Gävleborg har haft som mål att utvidga samarbetet med olika byautvecklingsgrupper. Men även stimulera opinionsbildning genom aktiviteter med de till oss knutna politikska partierna och genom egen verksamhet genom olika s.k. SV Arenor. SV Gävleborg var med i invigningen av Landsbygdsriksdagen. 1.3 Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Pensionärsorganisationerna fortsätter att vara en aktiv och viktig grupp för SV. Ett flertal cirklar har genomförts i syfte att öka kunskap om nya digitala plattformar och sociala medier. Men de nära 500 arrangemangen spänner över ett brett fält av ämnen. 2 Organisation SV verkar för att vara lokalt närvarande i länets alla kommuner med bemannade kontor. För närvarande har vi bemannade kontor 9 av länets kommuner. Genom vårt lokala engagemang blir SV en naturlig samarbetspart. För att offensivt kunna möta framtida utmaningar och behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda, tjänstemän och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling. 2.1 Pedagogisk utveckling SVs värdegrund och pedagogik genomsyrar alla studiecirklar och arrangemang. Ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete är viktigt för vår verksamhet. Detta arbete utgår från en öppenhet att pröva ny metodik, ny teknik och flexibla former för lärande och omfattar alla verksamma inom SV avdelningen. Våra 1500 cirkelledare är mycket viktiga för oss och vi arbetar för att stärka deras roll inom SV Gävleborg. Vi arbetar efter målsättningen att alla våra cirkelledare skall vara godkända enligt statens krav. Inom SV har vi två alternativ att godkänna ledare. Verifiering, vilket innebär att vi godkänner dem baserat på tidigare erfarenhet och/eller utbildning. Utbildning enligt konceptet I Cirkelns Mitt grund 9 tim ( Steg G ).

8 2.2 Cirkelledare Våra cirkelledare är avdelnings viktigaste tillgång för att kunna bedriva en bra folkbildningsverksamhet. Det är deras kompetens, engagemang och lojalitet som leder till bra bildningsverksamhet och nöjda deltagare. Vi genomförde för tredje året i rad en inspirationshelg för cirkelledare. Tyvärr var vi tvungna att begränsa antalet deltagare till 50 stycken. 2.3 Förtroendevalda Engagemang och kunskap är viktiga ledord när man ingår i en styrelse. Andra viktiga faktorer är att varje förtroendevald finner sin roll i styrelsearbetet samt att det finns bra faktaunderlag att tillgå innan viktiga beslut skall fattas. Styrelsen har sammanträtt 29/3, 13/4, 10/6, 11/9, 22/10, 3/12 och 20/ med arbetsutskottet som beredande organ. Styrelsen har lagt fast 4 fokusområden som den framtida verksamheten skall förhålla sig till. Mångfald, Kunskap, Arbete och Landsbygd Styrelsens ledamöter: Ordförande Saga Astner Bollnäs Vice ordförande Kenneth Nilshem Arbrå Övriga ledamöter Urban Sjölander Gävle Helena Thorstensson Söderhamn Hans Betulander Gnarp Rolf Jägare Sandviken Centerpartiet Ann-Helen Persson Folkpartiet Lena Åberg LRF Lotta Zetterlund Personalrepresentanter Ordinarie Helena Petersson Revisorer Auktoriserad David Hansén PWC Ordinarie Hans Jonsson Edsbyn Britt-Marie Passla Edsbyn Ersättare Birgitta Pellpers Gävle Inga-Lill Nyqvist Ljusdal

9 2.3.3 Valberedning Sammankallande Kenth Lövgren Gävle Gunnel Nordin Hudiksvall Magnus Hägglund Bollnäs Yvonne Kardell Nordanstig Centerpartiet Magnus Svensson Söderhamn Folkpartiet Annica Bergström Gävle LRF Lars Norlund Söderhamn 2.4 Tjänstemän Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Inom avdelningen tillämpar vi ett insiktsfullt och hållbart ledarskap. Vi ger samtliga medarbetare kompetensutveckling utifrån avdelningens behov. Under året har vi genomfört ett arbete med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön med positivt resultat Könsfördelning Befattning Antal personer Årsanställda Män Kvinnor Män Kvinnor Chefer 1 1 1,0 1,0 Verksamhetsutvecklare ,0 14,6 Assistenter , Lön och Kön In grupperna Chefer och Assistenter är inte lönejämförelse möjlig då det för chefer omfattar två befattningsnivåer och bland assistenterna finns inga män. Bland verksamhetsutvecklarna är den genomsnittliga lönen för kvinnor 99,3% av den genomsnittliga lönen för män Ny organisation Under i princip hela året har ett arbete pågått i syfte att förändra struktur och arbetssätt i organisationen. Ett förändringsarbete med som skall bli verklighet Organisationen förändras så att fler verksamhetsutvecklare ges möjlighet att specialisera inom sitt ämnesområde samt förmågan till aktiv uppsökande verksamhet ökas. 2.5 SV avdelningen, administration & lokaler SV Gävleborg har sitt säte i Söderhamns kommun och arbetar i 10 kommuner. Avdelningen har 10 kontor fördelat på alla kommuner förutom Ockelbo. I dessa lokaler inryms kontorsrum för administration och studierum för cirkelverksamhet. 3 Kvalitetsutveckling SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt. Inom SV arbetar vi tillsammans enligt en gemensam kvalitetsstrategi. Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att ta reda på vad våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattas oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete.

10 4 Volymer för folkbildningsverksamhet Studiecirkel (antal timmar) Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nordanstig Hudiksvall/Delsbo Ljusdal Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ockelbo Gävle Sandviken Hofors Studietimmar totalt Annan folkbildning (antal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 timmar) Nordanstig Hudiksvall/Delsbo Ljusdal Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ockelbo Gävle Sandviken Hofors Studietimmar totalt Kultur (antal arrangemang) Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nordanstig Hudiksvall/Delsbo Ljusdal Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ockelbo Gävle Sandviken Hofors Studietimmar totalt Totalt studietimmar jämfört med planerade studietimmar.

11 5 Statens syften och områden Staten har fyra syften som folkbildningen skall förhålla sig till: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 5.1 SV Gävleborg förhåller sig till dessa syften enligt följande: En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra. Genom alla möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin. Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang. För våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och organisationer/föreningar bidrar vår SV avdelning till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån. Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten. Staten har sju särskilt prioriterade områden som folkbildningen skall förhålla sig till: i. Den gemensamma värdegrunden, alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen ii. Det mångkulturella samhällets utmaningar iii. Den demografiska utmaningen iv. Det livslånga lärandet v. Kulturen vi. Tillgänglighet och möjlighet för personer med funktionshinder vii. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa 5.2 SV Gävleborg förhåller sig till dessa områden enligt följande: Människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, annan etnisk bakgrund deltar i vår verksamhet. Vi arbetar för att bli en brygga mellan olika kulturer. Arrangemang med inslag från olika kulturer är bra redskap i detta arbete. Inom vår verksamhet bland nysvenskar läggs stor vikt vid att skapa förståelse för det svenska samhället samt underlätta för integration. Vi inspirerar till gränsöverskridande kultur. Verksamheten vänder sig till alla i samhället oavsett ålder, kön, yrke, religion, etnicitet, utbildning etc. Genom den demografiska blandning som vi har inom vår verksamhet uppstår många spännande möten, vilket kan bidra till ökad förståelse.

12 Det livslånga lärandet är en viktig del inom vår verksamhet dels mot allmänheten och dels mot de organisationer/föreningar som vi arbetar tillsammans med. Vi bedriver en omfattande kulturverksamhet med ett varierat utbud som vänder sig till allmänheten och organisations/föreningslivet. Människor med funktionsnedsättning har tillgång till vår verksamhet vad avser studiecirklar och kultur. Vi arbetar även aktivt för att rikta vår marknadsföring till dessa grupper. Vi arbetar med att genomföra studiecirklar och föreläsningar kring folkhälsofrågor. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som genomsyrar vårt agerande och vår verksamhet. Det handlar om hur vi agerar för att minimera miljöpåverkan, använder kulturen som en lokal kraft samt stimulera till lokal utveckling i tätort och på landsbygd. Vi bidrar till en hållbar livskvalitet där vi ser till hela människan. Genom att erbjuda olika verksamheter inom hälsoområdet kan fler människor få möjlighet att påverka sin livssituation och därmed uppnå en bättre hälsa. Vi erbjuder föreläsningar, temakvällar och studiecirklar kring global rättvisa, rättvisemärkt samt lokal produktion. 6 Ekonomiskt resultat Budget 2014 Utfall 2014 Verksamhetsresultat (ej finansiella poster) Totalt resultat Måltal 1: Eget kapital / Avvecklingskostnader >1 1,08 (skall vara >1)

13 7. Styrelsens slutord SV Gävleborg kan lägga ännu ett framgångsrikt år till handlingarna. Supervalåret 2014 visade på flera sätt vikten av en levande folkbildning. Inte minst arbetet med att öka valdeltagandet bland svagt representerade grupper. Men behovet av folkbildning är också stort för att möta de politiska strömningar som bygger på att odla rädsla och okunskap. Folkbildningens möjlighet att möta en generös migrationspolitik med en effektiv integration har kommit i fokus. Folkbildningens bidrag skulle kunna vara mycket större om möjligheten gavs inom ramen för regelverket. Vi tror på vår nya organisation som medger specialisering för personalen och att nya karriärvägar öppnar sig. Men även att vi kan vara aktivare ute bland våra partners och andra intressenter så att det blir tydligt att SV gör skillnad. Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår energiska personal som skapar folkbildning i hela länet. Vi vill även tacka de människor och organisationer som bedriver sin verksamhet hos oss. Ett tack även till de myndigheter, organisationer och privatpersoner som på olika sätt stödjer vår folkbildningsverksamhet. Styrelsen SV Gävleborg

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Medlemsavgifter 2015 för medlemskap hos SV Gävleborg. Styrelsen föreslår stämman besluta: att medlemsavgiften är 500 kr. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

24 Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi 2015 SV ger människor möjlighet att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla och bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för alla människor att delta på ett jämlikt sätt. SV har ett särskilt ansvar för att nå utsatta människor och grupper liksom för att övervinna olika typer av studiehinder. Verksamheten ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Vår vision förverkligas genom att SV som folkbildningsaktör erbjuder kreativa mötesplatser för såväl den enskilda människan som för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar. Övergripande prioriteringar Det övergripande målet för Studieförbundet Vuxenskolan är att 2020 vara det studieförbund som når och engagerar flest människor med folkbildningsaktiviteter. Förbundsstämman har definierat fyra prioriterade målgrupper: 1. Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa 2. Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt 3. Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling 4. Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Fokusområden Med utgångspunkt från de av Förbundsstämman fastlagda riktlinjerna har SV Gävleborg beslutat att verksamheten skall fokusera mot fyra fokusområden. Dessa fokusområden anser vi vara väsentliga för att långsiktigt trygga folkbildningsverksamheten, ekonomin och SVs roll som samhällsaktör. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

25 Mångfald Verksamhet som syftar till att: Öka förståelsen för och bejaka olikheter. Få och kunna delta på lika villkor med olika förutsättningar. Kunskap Verksamhet som syftar till att: Öka förmågan att delta i samhället och påverka sin egen livssituation. Arbete Verksamhet som syftar till att: Främja entreprenörskap och förmågan till egen försörjning för de som har ingen eller svag koppling till arbetsmarknaden. Landsbygd Verksamhet som syftar till att: Öka möjligheten till att bo och verka på landsbygden. Unika deltagare Vår förmåga att vara det studieförbund som når flest människor mäts genom antalet unika deltagare. Unika deltagare bygger på personnummer. Det medför att studiecirkeln har en särställning för att nå målet. Prioriterade utvecklingsområden Under 2015 skall vi prioritera följande utvecklingsområden: Verksamhet riktad till de prioriterade målgrupperna. Utveckla projekt och uppdragsverksamhet som arbetsmetod och intäktskälla. Genomföra aktiviteter för att öka anställningsbarheten hos svaga grupper Utveckla vår verksamhet kring integration Aktiviteter för att stödja den ideella sektorns funktion som utvecklingsmotor i lokalsamhället. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

26 Ekonomisk inriktning SV Gävleborgs verksamhet finansieras framförallt av deltagarintäkter samt bidrag från kommuner, landsting och stat. Projektstöd och uppdragsverksamhet är prioriterade nya intäktskällor. Avdelningen kommer att omsätta cirka 22 miljoner. Intäkterna består av Deltagaravgifter: 2,1 miljoner Statsbidrag: 14,6 miljoner Landstingsbidrag: 2,3 miljoner Kommunbidrag: 2,0 miljoner Övriga bidrag och intäkter: 1,3 miljoner Kostnader Verksamhet: Kontor, lokaler m.m: Personal: 4,2 miljoner 5,5 miljoner 12,6 miljoner Intäkter och kostnader för planerade projekt och uppdrag är inte budgeterade. Den verksamheten skall alltid ge överskott eller ge kostnadstäckning för befintlig verksamhet. Strategier för ekonomisk hållbarhet SVs verksamhet är mycket mångsidig och varierande. Vissa studiecirklar och arrangemang lockar många deltagare och ger ett visst överskott. Andra verksamheter vänder sig till en smalare grupp eller är av sådan art att det är svårt att ta ut en avgift. För att få en ekonomiskt hållbar SV avdelning måste det finnas tillräckligt stor verksamhet där deltagarintäkterna ger överskott. Detta överskott används till att finansiera de angelägna verksamheter där deltagarna av olika skäl inte kan förväntas betala vad aktiviteterna kostar. Styrelsen fastställer vilka verksamheter som är prioriterade och vilka verksamheter som skall utvecklas för att finansiera dessa. Det kommer att vara angeläget att utveckla fler former av verksamheter som ökar intäkterna. Med en god planering och framförhållning kan en större del av verksamheten finansieras vi beviljade projektmedel. Det finns en stor potential i uppdragsverksamhet gentemot offentliga myndigheter som Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommuner etc. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

27 Stadgar SV Gävleborg Beslutade vid avdelningsstämma

28 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet i syfte att ge människor möjligheter att utvecklas. SV ska verka för att utveckla samhället utifrån demokratiska, humanistiska, jämställda och ekologiska ideal formulerade i av förbundsstämman fastställt idéprogram. SV ska tillhandahålla en bred folkbildnings- och utbildningsverksamhet till dels allmänheten, dels grundorganisationerna, övriga medlemsorganisationer och samverkande organisationer samt erbjuda mötesplatser för att skapa engagemang i angelägna samhällsfrågor. 2 Medlemskap SVs medlemmar är: 1. SVs grundorganisationer: Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund, 1 2. Förbundet Vi Unga, 3. Riksorganisationer och institutioner som godkänner SVs program och stadgar, kan av förbundsstyrelsen beviljas medlemskap. Mom 1 Lokal eller regional enhet inom SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga är automatiskt medlemmar i respektive avdelning i SV. Mom 2 Lokal eller regional enhet av annan riksorganisation, som är medlem av förbundet ska erbjudas medlemskap i avdelning. Mom 3 Lokal eller regional organisation och institution, som godkänner SVs program och stadgar, kan beviljas medlemskap i avdelning. Ansökan om medlemskap görs skriftligt och prövas av respektive styrelse. För att äga sin giltighet ska sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 4 Medlem i SV har rätt att i enlighet med dessa stadgar utse ombud till SVs årsstämmor. Anställda tjänstemän inom SV kan ej väljas till ombud vid SVs stämmor. Mom 5 Medlem, som medvetet bryter mot SVs stadgar eller inte följer i stadge-enlig ordning, fattade beslut eller annars uppträder på ett sätt som inte är förenligt med SVs syfte och ideologi, kan genom styrelsebeslut på respektive nivå där medlemskap beslutats, uteslutas ur förbundet. Innan ärende om uteslutning avgörs ska vederbörande medlem ges tillfälle att yttra sig. Medlem har rätt att få frågan om uteslutning överprövad vid följande ordinarie årsstämma på respektive nivå 2

29 3 Organisation SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Mom 1 Nya avdelningar ska godkännas av SVs förbundsstyrelse. Beslut om sammanläggning eller delning av avdelningar ska godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 2 För att bekosta gemensamma tjänster och uppgifter erlägger varje avdelning en årlig avgift, som fastställs av SVs förbundsstämma. Mom 3 Avdelning, som medvetet bryter mot SVs stadgar eller inte följer i stadgeenlig ordning fattade beslut eller annars uppträder på ett sätt som inte är förenligt med SVs syfte och ideologi, kan genom beslut i förbundsstyrelsen uteslutas ur SV. Innan sådant ärende avgörs ska vederbörande avdelning ges tillfälle att yttra sig. Utesluten avdelning mister omedelbart sin rätt att delta i SVs verksamhet liksom att åberopa eller använda SVs namn eller övriga kännetecken. Utesluten avdelning har rätt att få frågan om uteslutning överprövad vid följande ordinarie förbundsstämma. 4. Högsta beslutande organ SVs högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundsstyrelsen är mellan förbundsstämmorna SVs högsta beslutande organ. 5 Samverkansavtal Samverkansavtal kan tecknas med riksorganisation och institution vars verksamhet överensstämmer med SVs profil och program. Beslut om samverkansavtal fattas av förbundsstyrelsen. Lokal eller regional enhet av riksorganisation som har samverkansavtal med SV, bör även erbjudas avtal i SVs avdelning. Mom 1 Med lokal eller regional organisation och institution, vars verksamhet överensstämmer med SVs program och profil, kan SVs avdelningar teckna samverkansavtal. 6 Annan juridisk person Innan avdelning går in som majoritetsägare eller med likartat engagemang i annan juridisk person, ska förbundsstyrelsen beredas möjlighet att yttra sig. 7 Samråd med grundorganisationer och Förbundet Vi Unga Det åligger respektive SV-enhet att ta initiativ till årliga överläggningar med grundorganisationerna och Förbundet Vi Unga på respektive nivå. 8 Verksamhets- och räkenskapsår Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari o m den 31 december. 3

30 9 Revision Förvaltningen ska granskas av tre revisorer, varav en ska vara auktoriserad/godkänd revisor. 10 Lokala stadgar SVs avdelningar har rätt att antaga lokala stadgar. Dessa får inte stå i strid med SVs övergripande stadgar. Lokala stadgar kan vara tillägg till SVs stadgar, alternativt innebära justeringar av SVs stadgar för avdelningar. Beslut måste fattas i enlighet med 11 och ska för att äga sin giltighet godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 1 Förbundsstyrelsen kan pröva lokala stadgar mot SVs stadgar och kan därvid ogiltigförklara stadgar som strider mot SVs stadgar. 11 Stadgeändring Ändring av SVs stadgar kan ske genom beslut med mer än hälften av avgivna röster vid två på varandra följande förbundsstämmor varav den ena förbundsstämman måste vara ordinarie. Beslut om stadgeändring kan också ske vid en ordinarie förbundsstämma genom beslut med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Ovanstående principer gäller också för beslut på avdelningsstämma avseende antagande och ändring av lokala stadgar. 4

31 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas enligt Namn Avdelningen är en ideell förening med namn Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Gävleborg. 14 Uppgift Avdelning ska verka i enlighet med SVs stadgar och program samt på ett effektivt sätt, och i enlighet med av anslagsgivarna och SV uppställda kriterier, använda de samhällsmedel som ställs till verksamhetens förfogande. Avdelning ansvarar för kontakter med lokala och regionala organisationer, institutioner och kommunala och landstingskommunala/ regionala organ. Avdelning ska organisera både lokal och regional verksamhet. I de fall det finns flera SV-avdelningar, inom ramen för samhällets regionala organisationsstruktur, sak avdelningarna bilda en gemensam organisation för att fullgöra det regionala uppdraget. 15 Medlemsavgift Årlig medlemsavgift för organisationer och institutioner fastställs av ordinarie avdelningsstämma. 16 Avdelningsstämma Avdelningens högsta beslutande organ är avdelningsstämman. Ordinarie avdelningsstämma ska hållas årligen senast 31 mars. Mom 1 Extra avdelningsstämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller då avdelningens revisorer begär det. SVs grundorganisationer kan begära extra avdelningsstämma. Detta förutsätter att en tredjedel av till avdelningen anslutna lokala enheter, representerande flera av SVs grundorganisationer, står bakom begäran. Vid extra avdelningsstämma behandlas endast de frågor som föranlett stämman och som angivits i kallelsen. Mellan avdelningsstämmor ska förflyta minst 30 dagar Mom 2 Till ordinarie avdelningsstämma kallas senast 20 dagar och till extra avdelningsstämma senast 10 dagar i förväg. Stämmohandlingar till avdelningsstämma utsänds till ombud och medlemsorganisationer senast 10 dagar före avdelningsstämma Mom 3 Vid ordinarie avdelningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 5

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer 914000-0283 Antagna vid Folkhögskoleförbundets förbundsstämma 2015-06-28. 1 Ändamål och huvudman Folkhögskoleförbundets ändamål är

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

STADGAR FÖR NBV. Antagna vid NBVs förbundsmöte STADGAR FÖR NBV SID 1

STADGAR FÖR NBV. Antagna vid NBVs förbundsmöte STADGAR FÖR NBV SID 1 STADGAR FÖR NBV Antagna vid NBVs förbundsmöte 2014-05-24 STADGAR FÖR NBV SID 1 NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET Förbundet Box 12825, 112 97 Stockholm Gammelgårdsv. 38, Stockholm 08-672 61 00 www.nbv.se

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA

STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA STADGAR FÖR HIV-SVERIGE RIKSFÖRBUNDET FÖR HIVPOSITIVA Hiv-Sverige 2013 Stadgar för Hiv-Sverige Riksförbundet för hivpositiva Antagna den 21 april 2013 Stadgarna består av 21 paragrafer Hiv-Sverige Tjurbergsgatan

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR FÖR REGIONER inom Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle

STADGAR FÖR REGIONER inom Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle STADGAR FÖR REGIONER inom Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle Dessa stadgar reglerar regionernas organisation och verksamhet. Stadgarna reviderades senast vid förbundsstämman 2016. Studieförbundet

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige

Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige Förslag till Stadgar för Funktionsrätt Sverige 1. Vision, utgångspunkter och uppgift Bilaga 02 Organisationens namn är Funktionsrätt Sverige. Organisationen är ett samarbete mellan förbund som samlar människor

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer