SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar Kulturens Hus Söderhamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn"

Transkript

1 SV Gävleborg Årsmöteshandlingar Kulturens Hus Söderhamn

2 Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 5. Godkännande av kallelsen 6. Avdelningsstyrelsens berättelse 7. Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Fastställande av medlemsavgift 11. Förslag från avdelningsstyrelsen 12. Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi kommande verksamhetsår 13. Lokala Stadgar 14. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare 16. Val av a. avdelningsordförande b. minst sex övriga ledamöter. c. en ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga 17. Val av revisorer enligt 9: två förtroendevalda och en auktoriserad/godkänd revisor samt eventuella ersättare för dessa 18. Val av valberedning samt ordförande i denna. 19. Motioner till Förbundsstämma 20. Val av förbundsstämmoombud 21. Övriga frågor 22. Stämmans avslutande

3 SV Gävleborg Verksamhetsberättelse 2014

4 Sammanfattning av det gångna året! SV Gävleborgs verksamhet Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Organisation Pedagogisk utveckling Cirkelledare Förtroendevalda Tjänstemän SV avdelningen, administration & lokaler Kvalitetsutveckling Volymer för folkbildningsverksamhet Statens syften och områden SV Gävleborg förhåller sig till dessa syften enligt följande: SV Gävleborg förhåller sig till dessa områden enligt följande: Ekonomiskt resultat Styrelsens slutord... 11

5 Sammanfattning av det gångna året! Vi har förverkligat SVs vision genom att som folkbildningsaktör erbjuda kreativa mötesplatser vilka ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan, dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar. Vi inom SV Gävleborg har arbetat för att vara en lokal kraft för samhällsutveckling. Genom att arrangera ett rikt utbud av cirklar, föreläsningar och kulturarrangemang har Gävleborgarna getts möjlighet till att växa genom ny kunskap och spännande möten med andra människor. Vår verksamhet har varit tillgänglig för alla och bedrivits på ett sätt så att det funnits jämlika förutsättningar för alla människor att delta. Verksamheten har genomsyrats av ett jämställdhetsperspektiv och en internationell prägel, som bidragit till ökade kunskaper om omvärlden samt till internationell solidaritet. Vårt samarbete med kommuner och föreningar har skapat mervärden genom att vi tillsammans genomfört en mer omfattande och kvalitativt bättre verksamhet, samtidigt som det också stärkt och utvecklat föreningslivet. Under året har ett stort fokus lagts på att skapa en ny organisation som kan jobba mer effektivt ut mot våra partners. Så att vi kan öka marknadens krav på ökad specialistkompetens samtidigt som vi har en god lokal service och en ökad förmåga att uppnå organisationens mål. Verksamheten på länets asylboenden har varit i fokus under Tyvärr tillåter inte statsbidragssystemet att vi kan utföra all den verksamhet både vore möjlig och nödvändig. Under året har vi engagerat deltagare och genomfört studietimmar inom vår cirkelverksamhet. Av dessa var unika deltagare vilket är en minskning med 705 personer. Dessutom har personer deltagit i de kulturarrangemang/föreläsningar som genomförts under året. Hälsningar från Styrelse och tjänstemän

6 SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Till grund för vår verksamhet 2014 fanns följande: SVs Stadgar. SVs Idéprogram, värdegrund och vision. SVs Strategiska prioriteringar SVs Ekonomiska plan Statens syften och områden Avdelningens resultatavstämningar, analyser och kvalitetsredovisning, under året. Behov och önskemål från deltagare lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala enheter och fristående grupper. Avdelningens verksamhetsplan och budget SV Gävleborgs verksamhet Förbundsstämman har beslutat om fyra prioriterade målgrupper för SVs verksamhet. 1.1 Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa SV Gävleborg har rönt stora framgångar och fått mycket uppmärksamhet kring vårt projekt Unity Gävleborg. Unity är ett nationellt koncept för integration av unga med HipHop som verktyg. Verksamheten har haft ekonomiskt stöd av förbundet, Gävleborgs läns landsting och ett flertal kommuner. Vi har varit aktiva på flera av länets asylboenden. En viktig och växande målgrupp. Tyvärr beränsas våra möjligheter att arbeta på stor skala då verksamheten inte kan rapporteras på vanligt sätt. Men tack vare idérikedom och volontärer har vi ändå kunnat bedriva en omfattande verksamhet och givit många en bättre start in i det svenska samhället. På uppdrag av Hudiksvalls kommun respektive Ljusdals kommun har vi bedrivit uppdragsverksamhet i form av preparand utbildning inför SFI.

7 1.1 Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt Vi har fortsatt med att utveckla vår verksamhet gentemot personer med funktionsnedsättning. Årets stora aktivitet var deltagandet i Mitt Val Ett projekt med syfte att öka valdeltagandet hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. SV Gävleborg deltog även med två medarbetare i Almedalen där Mitt Val kom på andra plats i tävling om bästa opinionsbildande verksamhet. 1.2 Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling SV Gävleborg har haft som mål att utvidga samarbetet med olika byautvecklingsgrupper. Men även stimulera opinionsbildning genom aktiviteter med de till oss knutna politikska partierna och genom egen verksamhet genom olika s.k. SV Arenor. SV Gävleborg var med i invigningen av Landsbygdsriksdagen. 1.3 Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Pensionärsorganisationerna fortsätter att vara en aktiv och viktig grupp för SV. Ett flertal cirklar har genomförts i syfte att öka kunskap om nya digitala plattformar och sociala medier. Men de nära 500 arrangemangen spänner över ett brett fält av ämnen. 2 Organisation SV verkar för att vara lokalt närvarande i länets alla kommuner med bemannade kontor. För närvarande har vi bemannade kontor 9 av länets kommuner. Genom vårt lokala engagemang blir SV en naturlig samarbetspart. För att offensivt kunna möta framtida utmaningar och behov erbjuder vi samtliga medarbetare (förtroendevalda, tjänstemän och cirkelledare) goda och återkommande möjligheter till kompetensutveckling. 2.1 Pedagogisk utveckling SVs värdegrund och pedagogik genomsyrar alla studiecirklar och arrangemang. Ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete är viktigt för vår verksamhet. Detta arbete utgår från en öppenhet att pröva ny metodik, ny teknik och flexibla former för lärande och omfattar alla verksamma inom SV avdelningen. Våra 1500 cirkelledare är mycket viktiga för oss och vi arbetar för att stärka deras roll inom SV Gävleborg. Vi arbetar efter målsättningen att alla våra cirkelledare skall vara godkända enligt statens krav. Inom SV har vi två alternativ att godkänna ledare. Verifiering, vilket innebär att vi godkänner dem baserat på tidigare erfarenhet och/eller utbildning. Utbildning enligt konceptet I Cirkelns Mitt grund 9 tim ( Steg G ).

8 2.2 Cirkelledare Våra cirkelledare är avdelnings viktigaste tillgång för att kunna bedriva en bra folkbildningsverksamhet. Det är deras kompetens, engagemang och lojalitet som leder till bra bildningsverksamhet och nöjda deltagare. Vi genomförde för tredje året i rad en inspirationshelg för cirkelledare. Tyvärr var vi tvungna att begränsa antalet deltagare till 50 stycken. 2.3 Förtroendevalda Engagemang och kunskap är viktiga ledord när man ingår i en styrelse. Andra viktiga faktorer är att varje förtroendevald finner sin roll i styrelsearbetet samt att det finns bra faktaunderlag att tillgå innan viktiga beslut skall fattas. Styrelsen har sammanträtt 29/3, 13/4, 10/6, 11/9, 22/10, 3/12 och 20/ med arbetsutskottet som beredande organ. Styrelsen har lagt fast 4 fokusområden som den framtida verksamheten skall förhålla sig till. Mångfald, Kunskap, Arbete och Landsbygd Styrelsens ledamöter: Ordförande Saga Astner Bollnäs Vice ordförande Kenneth Nilshem Arbrå Övriga ledamöter Urban Sjölander Gävle Helena Thorstensson Söderhamn Hans Betulander Gnarp Rolf Jägare Sandviken Centerpartiet Ann-Helen Persson Folkpartiet Lena Åberg LRF Lotta Zetterlund Personalrepresentanter Ordinarie Helena Petersson Revisorer Auktoriserad David Hansén PWC Ordinarie Hans Jonsson Edsbyn Britt-Marie Passla Edsbyn Ersättare Birgitta Pellpers Gävle Inga-Lill Nyqvist Ljusdal

9 2.3.3 Valberedning Sammankallande Kenth Lövgren Gävle Gunnel Nordin Hudiksvall Magnus Hägglund Bollnäs Yvonne Kardell Nordanstig Centerpartiet Magnus Svensson Söderhamn Folkpartiet Annica Bergström Gävle LRF Lars Norlund Söderhamn 2.4 Tjänstemän Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö. Inom avdelningen tillämpar vi ett insiktsfullt och hållbart ledarskap. Vi ger samtliga medarbetare kompetensutveckling utifrån avdelningens behov. Under året har vi genomfört ett arbete med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön med positivt resultat Könsfördelning Befattning Antal personer Årsanställda Män Kvinnor Män Kvinnor Chefer 1 1 1,0 1,0 Verksamhetsutvecklare ,0 14,6 Assistenter , Lön och Kön In grupperna Chefer och Assistenter är inte lönejämförelse möjlig då det för chefer omfattar två befattningsnivåer och bland assistenterna finns inga män. Bland verksamhetsutvecklarna är den genomsnittliga lönen för kvinnor 99,3% av den genomsnittliga lönen för män Ny organisation Under i princip hela året har ett arbete pågått i syfte att förändra struktur och arbetssätt i organisationen. Ett förändringsarbete med som skall bli verklighet Organisationen förändras så att fler verksamhetsutvecklare ges möjlighet att specialisera inom sitt ämnesområde samt förmågan till aktiv uppsökande verksamhet ökas. 2.5 SV avdelningen, administration & lokaler SV Gävleborg har sitt säte i Söderhamns kommun och arbetar i 10 kommuner. Avdelningen har 10 kontor fördelat på alla kommuner förutom Ockelbo. I dessa lokaler inryms kontorsrum för administration och studierum för cirkelverksamhet. 3 Kvalitetsutveckling SV ska uppvisa god kvalitet i alla delar av verksamheten, det förväntar sig våra deltagare, anslagsgivare och samhället i övrigt. Inom SV arbetar vi tillsammans enligt en gemensam kvalitetsstrategi. Särskilt viktigt i vårt kvalitetsarbete är att ta reda på vad våra deltagare, cirkelledare och samarbetspartners uppfattas oss och vårt arbete. Deras synpunkter tillsammans med avvikelsehantering är bärande faktorer i vårt förbättringsarbete.

10 4 Volymer för folkbildningsverksamhet Studiecirkel (antal timmar) Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nordanstig Hudiksvall/Delsbo Ljusdal Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ockelbo Gävle Sandviken Hofors Studietimmar totalt Annan folkbildning (antal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 timmar) Nordanstig Hudiksvall/Delsbo Ljusdal Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ockelbo Gävle Sandviken Hofors Studietimmar totalt Kultur (antal arrangemang) Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nordanstig Hudiksvall/Delsbo Ljusdal Söderhamn Bollnäs Ovanåker Ockelbo Gävle Sandviken Hofors Studietimmar totalt Totalt studietimmar jämfört med planerade studietimmar.

11 5 Statens syften och områden Staten har fyra syften som folkbildningen skall förhålla sig till: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 5.1 SV Gävleborg förhåller sig till dessa syften enligt följande: En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra. Genom alla möten som vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin. Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där innevånarna i kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang. För våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirklar till både allmänheten och organisationer/föreningar bidrar vår SV avdelning till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån. Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten. Staten har sju särskilt prioriterade områden som folkbildningen skall förhålla sig till: i. Den gemensamma värdegrunden, alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen ii. Det mångkulturella samhällets utmaningar iii. Den demografiska utmaningen iv. Det livslånga lärandet v. Kulturen vi. Tillgänglighet och möjlighet för personer med funktionshinder vii. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa 5.2 SV Gävleborg förhåller sig till dessa områden enligt följande: Människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, annan etnisk bakgrund deltar i vår verksamhet. Vi arbetar för att bli en brygga mellan olika kulturer. Arrangemang med inslag från olika kulturer är bra redskap i detta arbete. Inom vår verksamhet bland nysvenskar läggs stor vikt vid att skapa förståelse för det svenska samhället samt underlätta för integration. Vi inspirerar till gränsöverskridande kultur. Verksamheten vänder sig till alla i samhället oavsett ålder, kön, yrke, religion, etnicitet, utbildning etc. Genom den demografiska blandning som vi har inom vår verksamhet uppstår många spännande möten, vilket kan bidra till ökad förståelse.

12 Det livslånga lärandet är en viktig del inom vår verksamhet dels mot allmänheten och dels mot de organisationer/föreningar som vi arbetar tillsammans med. Vi bedriver en omfattande kulturverksamhet med ett varierat utbud som vänder sig till allmänheten och organisations/föreningslivet. Människor med funktionsnedsättning har tillgång till vår verksamhet vad avser studiecirklar och kultur. Vi arbetar även aktivt för att rikta vår marknadsföring till dessa grupper. Vi arbetar med att genomföra studiecirklar och föreläsningar kring folkhälsofrågor. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som genomsyrar vårt agerande och vår verksamhet. Det handlar om hur vi agerar för att minimera miljöpåverkan, använder kulturen som en lokal kraft samt stimulera till lokal utveckling i tätort och på landsbygd. Vi bidrar till en hållbar livskvalitet där vi ser till hela människan. Genom att erbjuda olika verksamheter inom hälsoområdet kan fler människor få möjlighet att påverka sin livssituation och därmed uppnå en bättre hälsa. Vi erbjuder föreläsningar, temakvällar och studiecirklar kring global rättvisa, rättvisemärkt samt lokal produktion. 6 Ekonomiskt resultat Budget 2014 Utfall 2014 Verksamhetsresultat (ej finansiella poster) Totalt resultat Måltal 1: Eget kapital / Avvecklingskostnader >1 1,08 (skall vara >1)

13 7. Styrelsens slutord SV Gävleborg kan lägga ännu ett framgångsrikt år till handlingarna. Supervalåret 2014 visade på flera sätt vikten av en levande folkbildning. Inte minst arbetet med att öka valdeltagandet bland svagt representerade grupper. Men behovet av folkbildning är också stort för att möta de politiska strömningar som bygger på att odla rädsla och okunskap. Folkbildningens möjlighet att möta en generös migrationspolitik med en effektiv integration har kommit i fokus. Folkbildningens bidrag skulle kunna vara mycket större om möjligheten gavs inom ramen för regelverket. Vi tror på vår nya organisation som medger specialisering för personalen och att nya karriärvägar öppnar sig. Men även att vi kan vara aktivare ute bland våra partners och andra intressenter så att det blir tydligt att SV gör skillnad. Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår energiska personal som skapar folkbildning i hela länet. Vi vill även tacka de människor och organisationer som bedriver sin verksamhet hos oss. Ett tack även till de myndigheter, organisationer och privatpersoner som på olika sätt stödjer vår folkbildningsverksamhet. Styrelsen SV Gävleborg

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Medlemsavgifter 2015 för medlemskap hos SV Gävleborg. Styrelsen föreslår stämman besluta: att medlemsavgiften är 500 kr. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

24 Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi 2015 SV ger människor möjlighet att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla och bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för alla människor att delta på ett jämlikt sätt. SV har ett särskilt ansvar för att nå utsatta människor och grupper liksom för att övervinna olika typer av studiehinder. Verksamheten ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. SVs värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle. Vår vision förverkligas genom att SV som folkbildningsaktör erbjuder kreativa mötesplatser för såväl den enskilda människan som för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar. Övergripande prioriteringar Det övergripande målet för Studieförbundet Vuxenskolan är att 2020 vara det studieförbund som når och engagerar flest människor med folkbildningsaktiviteter. Förbundsstämman har definierat fyra prioriterade målgrupper: 1. Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell bildningsresa 2. Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt 3. Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling 4. Äldre erbjuds möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet Fokusområden Med utgångspunkt från de av Förbundsstämman fastlagda riktlinjerna har SV Gävleborg beslutat att verksamheten skall fokusera mot fyra fokusområden. Dessa fokusområden anser vi vara väsentliga för att långsiktigt trygga folkbildningsverksamheten, ekonomin och SVs roll som samhällsaktör. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

25 Mångfald Verksamhet som syftar till att: Öka förståelsen för och bejaka olikheter. Få och kunna delta på lika villkor med olika förutsättningar. Kunskap Verksamhet som syftar till att: Öka förmågan att delta i samhället och påverka sin egen livssituation. Arbete Verksamhet som syftar till att: Främja entreprenörskap och förmågan till egen försörjning för de som har ingen eller svag koppling till arbetsmarknaden. Landsbygd Verksamhet som syftar till att: Öka möjligheten till att bo och verka på landsbygden. Unika deltagare Vår förmåga att vara det studieförbund som når flest människor mäts genom antalet unika deltagare. Unika deltagare bygger på personnummer. Det medför att studiecirkeln har en särställning för att nå målet. Prioriterade utvecklingsområden Under 2015 skall vi prioritera följande utvecklingsområden: Verksamhet riktad till de prioriterade målgrupperna. Utveckla projekt och uppdragsverksamhet som arbetsmetod och intäktskälla. Genomföra aktiviteter för att öka anställningsbarheten hos svaga grupper Utveckla vår verksamhet kring integration Aktiviteter för att stödja den ideella sektorns funktion som utvecklingsmotor i lokalsamhället. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

26 Ekonomisk inriktning SV Gävleborgs verksamhet finansieras framförallt av deltagarintäkter samt bidrag från kommuner, landsting och stat. Projektstöd och uppdragsverksamhet är prioriterade nya intäktskällor. Avdelningen kommer att omsätta cirka 22 miljoner. Intäkterna består av Deltagaravgifter: 2,1 miljoner Statsbidrag: 14,6 miljoner Landstingsbidrag: 2,3 miljoner Kommunbidrag: 2,0 miljoner Övriga bidrag och intäkter: 1,3 miljoner Kostnader Verksamhet: Kontor, lokaler m.m: Personal: 4,2 miljoner 5,5 miljoner 12,6 miljoner Intäkter och kostnader för planerade projekt och uppdrag är inte budgeterade. Den verksamheten skall alltid ge överskott eller ge kostnadstäckning för befintlig verksamhet. Strategier för ekonomisk hållbarhet SVs verksamhet är mycket mångsidig och varierande. Vissa studiecirklar och arrangemang lockar många deltagare och ger ett visst överskott. Andra verksamheter vänder sig till en smalare grupp eller är av sådan art att det är svårt att ta ut en avgift. För att få en ekonomiskt hållbar SV avdelning måste det finnas tillräckligt stor verksamhet där deltagarintäkterna ger överskott. Detta överskott används till att finansiera de angelägna verksamheter där deltagarna av olika skäl inte kan förväntas betala vad aktiviteterna kostar. Styrelsen fastställer vilka verksamheter som är prioriterade och vilka verksamheter som skall utvecklas för att finansiera dessa. Det kommer att vara angeläget att utveckla fler former av verksamheter som ökar intäkterna. Med en god planering och framförhållning kan en större del av verksamheten finansieras vi beviljade projektmedel. Det finns en stor potential i uppdragsverksamhet gentemot offentliga myndigheter som Arbetsförmedling, Försäkringskassan, kommuner etc. SV Gävleborg Postadress säte Postadress avd.ch. Tel: Organisationsnr: Styrmansgatan 4 Östra Stationsgatan 15 Fax: Säte: Söderhamn Söderhamn Bollnäs e-post: Bankgiro:

27 Stadgar SV Gävleborg Beslutade vid avdelningsstämma

28 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet i syfte att ge människor möjligheter att utvecklas. SV ska verka för att utveckla samhället utifrån demokratiska, humanistiska, jämställda och ekologiska ideal formulerade i av förbundsstämman fastställt idéprogram. SV ska tillhandahålla en bred folkbildnings- och utbildningsverksamhet till dels allmänheten, dels grundorganisationerna, övriga medlemsorganisationer och samverkande organisationer samt erbjuda mötesplatser för att skapa engagemang i angelägna samhällsfrågor. 2 Medlemskap SVs medlemmar är: 1. SVs grundorganisationer: Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund, 1 2. Förbundet Vi Unga, 3. Riksorganisationer och institutioner som godkänner SVs program och stadgar, kan av förbundsstyrelsen beviljas medlemskap. Mom 1 Lokal eller regional enhet inom SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga är automatiskt medlemmar i respektive avdelning i SV. Mom 2 Lokal eller regional enhet av annan riksorganisation, som är medlem av förbundet ska erbjudas medlemskap i avdelning. Mom 3 Lokal eller regional organisation och institution, som godkänner SVs program och stadgar, kan beviljas medlemskap i avdelning. Ansökan om medlemskap görs skriftligt och prövas av respektive styrelse. För att äga sin giltighet ska sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 4 Medlem i SV har rätt att i enlighet med dessa stadgar utse ombud till SVs årsstämmor. Anställda tjänstemän inom SV kan ej väljas till ombud vid SVs stämmor. Mom 5 Medlem, som medvetet bryter mot SVs stadgar eller inte följer i stadge-enlig ordning, fattade beslut eller annars uppträder på ett sätt som inte är förenligt med SVs syfte och ideologi, kan genom styrelsebeslut på respektive nivå där medlemskap beslutats, uteslutas ur förbundet. Innan ärende om uteslutning avgörs ska vederbörande medlem ges tillfälle att yttra sig. Medlem har rätt att få frågan om uteslutning överprövad vid följande ordinarie årsstämma på respektive nivå 2

29 3 Organisation SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Mom 1 Nya avdelningar ska godkännas av SVs förbundsstyrelse. Beslut om sammanläggning eller delning av avdelningar ska godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 2 För att bekosta gemensamma tjänster och uppgifter erlägger varje avdelning en årlig avgift, som fastställs av SVs förbundsstämma. Mom 3 Avdelning, som medvetet bryter mot SVs stadgar eller inte följer i stadgeenlig ordning fattade beslut eller annars uppträder på ett sätt som inte är förenligt med SVs syfte och ideologi, kan genom beslut i förbundsstyrelsen uteslutas ur SV. Innan sådant ärende avgörs ska vederbörande avdelning ges tillfälle att yttra sig. Utesluten avdelning mister omedelbart sin rätt att delta i SVs verksamhet liksom att åberopa eller använda SVs namn eller övriga kännetecken. Utesluten avdelning har rätt att få frågan om uteslutning överprövad vid följande ordinarie förbundsstämma. 4. Högsta beslutande organ SVs högsta beslutande organ är förbundsstämman. Förbundsstyrelsen är mellan förbundsstämmorna SVs högsta beslutande organ. 5 Samverkansavtal Samverkansavtal kan tecknas med riksorganisation och institution vars verksamhet överensstämmer med SVs profil och program. Beslut om samverkansavtal fattas av förbundsstyrelsen. Lokal eller regional enhet av riksorganisation som har samverkansavtal med SV, bör även erbjudas avtal i SVs avdelning. Mom 1 Med lokal eller regional organisation och institution, vars verksamhet överensstämmer med SVs program och profil, kan SVs avdelningar teckna samverkansavtal. 6 Annan juridisk person Innan avdelning går in som majoritetsägare eller med likartat engagemang i annan juridisk person, ska förbundsstyrelsen beredas möjlighet att yttra sig. 7 Samråd med grundorganisationer och Förbundet Vi Unga Det åligger respektive SV-enhet att ta initiativ till årliga överläggningar med grundorganisationerna och Förbundet Vi Unga på respektive nivå. 8 Verksamhets- och räkenskapsår Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 januari o m den 31 december. 3

30 9 Revision Förvaltningen ska granskas av tre revisorer, varav en ska vara auktoriserad/godkänd revisor. 10 Lokala stadgar SVs avdelningar har rätt att antaga lokala stadgar. Dessa får inte stå i strid med SVs övergripande stadgar. Lokala stadgar kan vara tillägg till SVs stadgar, alternativt innebära justeringar av SVs stadgar för avdelningar. Beslut måste fattas i enlighet med 11 och ska för att äga sin giltighet godkännas av förbundsstyrelsen. Mom 1 Förbundsstyrelsen kan pröva lokala stadgar mot SVs stadgar och kan därvid ogiltigförklara stadgar som strider mot SVs stadgar. 11 Stadgeändring Ändring av SVs stadgar kan ske genom beslut med mer än hälften av avgivna röster vid två på varandra följande förbundsstämmor varav den ena förbundsstämman måste vara ordinarie. Beslut om stadgeändring kan också ske vid en ordinarie förbundsstämma genom beslut med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Ovanstående principer gäller också för beslut på avdelningsstämma avseende antagande och ändring av lokala stadgar. 4

31 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas enligt Namn Avdelningen är en ideell förening med namn Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Gävleborg. 14 Uppgift Avdelning ska verka i enlighet med SVs stadgar och program samt på ett effektivt sätt, och i enlighet med av anslagsgivarna och SV uppställda kriterier, använda de samhällsmedel som ställs till verksamhetens förfogande. Avdelning ansvarar för kontakter med lokala och regionala organisationer, institutioner och kommunala och landstingskommunala/ regionala organ. Avdelning ska organisera både lokal och regional verksamhet. I de fall det finns flera SV-avdelningar, inom ramen för samhällets regionala organisationsstruktur, sak avdelningarna bilda en gemensam organisation för att fullgöra det regionala uppdraget. 15 Medlemsavgift Årlig medlemsavgift för organisationer och institutioner fastställs av ordinarie avdelningsstämma. 16 Avdelningsstämma Avdelningens högsta beslutande organ är avdelningsstämman. Ordinarie avdelningsstämma ska hållas årligen senast 31 mars. Mom 1 Extra avdelningsstämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller då avdelningens revisorer begär det. SVs grundorganisationer kan begära extra avdelningsstämma. Detta förutsätter att en tredjedel av till avdelningen anslutna lokala enheter, representerande flera av SVs grundorganisationer, står bakom begäran. Vid extra avdelningsstämma behandlas endast de frågor som föranlett stämman och som angivits i kallelsen. Mellan avdelningsstämmor ska förflyta minst 30 dagar Mom 2 Till ordinarie avdelningsstämma kallas senast 20 dagar och till extra avdelningsstämma senast 10 dagar i förväg. Stämmohandlingar till avdelningsstämma utsänds till ombud och medlemsorganisationer senast 10 dagar före avdelningsstämma Mom 3 Vid ordinarie avdelningsstämma ska följande ärenden behandlas: 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning 4. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 5

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter Stadgar med tillämpningsföreskrifter 1 Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Kärnvärden HELIOS

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer