Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2014"

Transkript

1 Söka bygglov s

2 Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2014

3 Innehåll Bygglovsfritt 4 Måla om ditt hus 4 Altan 4 Staket 4 Plank 4 Murar 4 Skärmtak 4 Friggebod - liten komplementbyggnad 5 Ekonomibyggnad 5 Bygglov 5 Förhandsbesked 6 Strandskyddsdispens 6 Villkorsbesked 6 Så här ansöker du om bygglov 7 Ritningar 8 Nybyggnadskarta 8 Situationsplan 9 Planritning 10 Fasadritning 11 Sektionsritning 12 Bygglovsprocessen 14 Avgifter 16 Byggsanktionsavgifter 17 Planavgift 18 Bygg energisnålt - få lägre avgifter 19 Tips och råd på vägen 20 Ordlista 21 Kontakta oss 23

4 Bygglovsfritt Åtgärder som inte kräver bygglov Måla om ditt hus Du får byta färg på ditt hus, om det ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller om områdets karaktär inte förändras väsentligt. Altan Du får bygga en altan utan bygglov, om altangolvet inte blir högre än 0,6 meter över omgivande mark. Det kräver inte grannens godkännande. Men informera gärna grannen om altanen byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Staket Staket är bygglovsfritt och kräver inte grannens godkännande. Men informera ändå grannen om staketet byggs vid tomtgräns. För att kallas staket ska det vara genomsiktligt mer än en tredjedel, jämnt fördelat. För att bygga staket högre än 1,8 meter från marken ska du samråda med bygglovsenheten. Höjden på ett staket räknas från marken på den sida där det upplevs som högst. Plank Ett plank är genomsiktligt mindre än en tredjedel. Höjden på ett plank räknas från marken på den sida där det upplevs som högst. Du behöver inte bygglov för plank som byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, om planket är högst 1,8 meter från mark och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens godkännande får planket placeras närmare tomtgräns. Murar Du får bygga en mur inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren är högst 1,8 meter från mark och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens godkännande får muren placeras närmare tomtgräns. En mur kan vara fristående eller en stödmur. Kontakta bygglovsenheten för bedömning om bygglov krävs. Höjden på en mur räknas från marken på den sida där muren upplevs som högst. Skärmtak Skärmtak får byggas vid bostadshuset om taket är högst 15 kvadratmeter och det placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Du kan bygga flera mindre skärmtak, om den sammanlagda ytan på skärmtaken inte blir mer än 15 kvadratmeter. Med grannens godkännande får skärmtaket placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Friggebod - liten komplementbyggnad En friggebod får byggas utan bygglov. Friggeboden får inte byggas ihop med en annan byggnad, men ska placeras i närheten av bostadshuset. En eller flera friggebodar får byggas utan bygglov om 4

5 den sammanlagda byggnadsarean är högst 15 kvadratmeter. Höjden från omgivande mark till taknock får vara högst 3,0 meter och den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens godkännande får friggeboden byggas närmare tomtgräns. Ekonomibyggnad Ekonomibyggnader som behövs för fiske-, jord- och skogsbruksverksamhet kräver inte bygglov utanför detaljplanerat område. Att bygga ett stall för hästar på en gård kan däremot kräva bygglov, fråga bygglovsenheten vad som gäller. Skatteverket har mer information om vad som definierar en ekonomibyggnad. Bygglovsfritt men kräver startbesked Du som har en- eller tvåbostadshus kan också göra följande åtgärder utan bygglov, men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar. Uppförande av en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter byggnadsarea med högst fyra meters nockhöjd. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnad med högst två mindre takkupor. Finns det en takkupa får man bygga en till. Inredning av ytterligare en bostad, gäller för enbostadshus - gäller inte komplementbostadshus. Se mer information på sidan 7 Hur gör jag en anmälan? Du behöver bygglov när du ska: bygga nytt, bygga till, bygga om eller ändra användning. bygga murar, plank eller anlägga pakeringsplatser. sätta upp skyltar och ljusanordningar inom detaljplanelagt område. riva en byggnad inom detaljplan. Då behöver du söka rivningslov. Det kan göras i samband med bygglovsansökan. Gäller bygglov inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. 5

6 Förhandsbesked Om du vill bygga ett hus på mark som tidigare inte bebyggts och som ligger utanför detaljplan, bör du pröva det i ett så kallat förhandsbesked. I prövningen bedöms om ny byggnation är möjlig på platsen. Förhandsbeskedet kan också användas som underlag för en avstyckning av fastigheten. Ett godkännande - positivt förhandsbesked - medför en så kallad byggrätt på fastigheten och gäller i två år. Inom den tiden ska bygglov sökas. Ett förhandsbesked kräver oftast inte att utformning av byggnaden är bestämd, men typ av byggnad ska anges och ungefärlig placering, på en situationsplan. Strandskyddsdispens I de flesta fall finns strandskydd som ska hindra bebyggelse nära en sjö eller ett vattendrag. Den som vill bygga vid en sjö eller ett vattendrag med strandskydd, måste söka dispens vid all typ av byggnation. Om du är osäker, kontakta miljöenheten på Lerums kommun via kommunens växel Vad är detaljplan, områdesbestämmelser och situationsplan? Se ordlistan på sidan 21. Villkorsbesked Den som ska göra något som är bygglovspliktigt kan begära besked för att få veta om åtgärden kommer att omfattas av särskilda följdvillkor, för att uppfylla de så kallade utformningskraven i plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden, den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen (PBL) är då skyldig att lämna ett villkorsbesked. 6

7 så här ansöker du om bygglov När du ansöker om bygglov är det viktigt att alla uppgifter och handlingar finns med. En komplett ansökan går fortare att handlägga. Det går att söka bygglov direkt via internet på Då behöver du ha en e-legitimation. I din ansökan ska följande finnas med, oavsett på vilket sätt du söker: Ansökningsblankett Blanketten ska vara ifylld och undertecknad. Blanketten hittar du på Lerums kommuns webb plats. Kontrollansvarig krävs vanligtvis för byggnationer över 30 kvadratmeter. Nybyggnadskarta/situationsplan Karta på fastigheten (marken) där alla bygg nader är redovisade. Se avsnittet om ritningar. Ritningar Ritningarna ska visa vad du vill bygga i plan, fasad och i sektion. Se avsnittet om ritningar på sidan 8. Format på ritningarna ska vara max A3- storlek. E-posta gärna in dina ritningar till Kontrollplan Alla byggprojekt måste ha en kontrollplan med projektanpassade kontrollpunkter. Kontrollplanen ska beskriva vad som ska kontrolleras, hur det kontrolleras, vad det kontrolleras mot och vem som utför kontrollen. Förslag på enklare kontrollplan hittar du på Lerums kommuns webbplats. Energiberäkning Beräkningen redovisar energiförbrukningen i byggnaden i kwh/m 2 och år. Har du frågor om energianvändningen i din byggnad, kontakta vår energirådgivare via kommunens växeln Du kan också skicka eventuella frågor via e-post till Hur gör jag en anmälan? Bygglovsenheten tar emot din anmälan. Den ska innehålla: 1. Anmälan - blankett finns på Lerums kommuns webbplats, 2. Ritningar - fasadritning, planritning och situationsplan - ritningarna ska vara skalenliga. 3. Teknisk redovisning - en konstruktionsritning som visar byggnadens konstruktion. 4. Kontrollplan - blankett finns på Lerums kommuns webbplats, Medgivande från grannar krävs om åtgärden kommer närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Ligger din fastighet i ett område som anses vara särskilt värdefull kan det krävas bygglov. Kontakta bygglovsenheten om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. 7

8 ritningar Ritningar ska vara: Fackmannamässigt utförda Om de är handritade ska de vara ritade med linjal. Text och linjer ska ha svart färg. Ritningarna ska vara på vitt papper, inte rutat. Skalenliga Innebär att varje ritning ska vara i den skala som passar ditt byggprojekt, vanligtvis i skala 1:100. Ritningshuvud En ruta ska finnas i det nedre högra hörnet med uppgifter om; fastighetsbeteckning, fastighetsadress, ritningstyp (fasad, plan med mera), skala, datum och vem som gjort ritningen. Nybyggnadskarta Här följer några exempel på ritningar som kan krävas vid ansökan om bygglov. Kontakta bygglovsenheten om du är osäker på vad som krävs för ditt projekt. En nybyggnadskarta krävs för alla nya huvudbyggnader. Den innehåller bestämmelser från detaljplanen, byggnader, avstånd till fastighetsgränser, höjdkurvor, anslutningspunkter till vatten och avlopp samt plushöjder på mark, väg och planerad byggnad. Nybyggnadskarta beställs på 8

9 Situationsplan På en situationsplan syns fastigheten med befintliga och eventuella nya byggnader. Den ska finnas med vid de flesta bygglov och utgår från kommunens primärkarta. Det är viktigt att måtten från byggnaden till tomtgräns finns med. Situationsplan för din fastighet finns att köpa hos Medborgarkontoret KomIn

10 Planritning En planritning visar rumsindelning, rummens användning samt placering av fönster och dörrar, sett ovanifrån. Alla våningar ska redovisas i egna plan. Måtten på en planritning ska ange yttermått. Det ska vara lätt att beräkna byggnadens area. Lämplig skala är 1:100. Vid tillbyggnad är det viktigt att markera tydligt vad som redan finns och vad som ska byggas till. En ritning på befintligt utseende och en med den tilltänkta åtgärden kan behövas. Det är viktigt att redovisa hela byggnadens plan, inte bara tillbyggnaden. Visa gärna rummens möblerbarhet, genom att rita ut möbler. Redovisa att kravet på tillgänglighet uppfylls genom att sätta ut mått och vändcirkel för rullstol. Kraven hittar du i Boverkets byggregler. 10

11 Fasadritning En fasadritning visar varje sida av byggnaden sett direkt framifrån. Även enskilda delar ska redovisas till exempel tak, väggar, sockel, fönster, dörrar, trappor, balkonger. På ritningen anges byggnadshöjden och åt vilket håll fasaden vetter. Fasadritningen ska tydligt visa vilket material fasad och tak har, gärna också uppgift om fasadens och takets kulör. Lämplig skala är 1:100. Om marknivån ändras, ska befintliga och nya marklinjer redovisas ända till tomtgränsen. Om det är stora nivåskillnader så ska du visa hur du löser anslutning till intilliggande fastigheter, exempelvis en slänt. 11

12 Sektionsritning En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan så att konstruktionen kan bedömas. Ibland kan flera snitt krävas. I sektionsritningen ska våningshöjd, färdig golvnivå och marknivå redovisas. Vid marklov redovisar man en genomskärning genom marken och anger både befintlig och kommande marknivå. 12

13 En plankarta visar vilka regler som gäller för byggande inom ett område. 13

14 Bygglovsprocessen 1 2 Ansökan om Mottagningsbrev bygglov Bygglovsprocessen kan se olika ut beroende på hur stort ditt byggprojekt är. Alla byggnationer som behöver bygglov kräver också ett startbesked. Så här går ett bygglovsärende till: 1. Du lämnar in ansökan om bygglov till bygglovsenheten. Ärendet registreras och du får en handläggare. Ett mottagningsbrev skickas till dig som sökande. 2. Bygglovsenheten går igenom alla nya ärenden en gång per vecka. Efter granskningen går ansökan vidare till andra experter inom kommunen om bygglovshandläggaren anser att det behövs för att avgöra ärendet. Efter granskningen skickas ett brev ut till dig om du behöver komplettera din ansökan med någonting. Följande saker tittar vi på: Inom eller utanför detaljplan? Vad med- ger planbestämmelserna eller översiktsplanen? Geotekniska förhållanden Miljö (buller, kraftledningar, lukt, vibrationer) Kommunalt eller enskilt vatten och avlopp Trafiksäkerhet 3. När vi granskat din ansökan och den är komplett får du ett meddelande om det. Nu ska det ta maximalt tio veckor innan bygglovsbeslut tas, om det inte behövs en förlängning på grund av oförutsedda händelser. Ska grannar eller remissinstanser tillfrågas, gör bygglovsenheten det. Remissinstanser kan vara Trafikverket (trafikfrågor), Räddningstjänsten (säkerhetsfrågor), Sveriges geotekniska institut (rasrisk med mera) eller Västarvet (om särskilda kulturvärden finns). Normalt får grannar och remissinstanser två veckor på sig att lämna sina synpunkter. 4. När alla svar från grannar och remissinstanser inkommit är det dags att ta beslut om bygglov. Beslutet vinner laga kraft cirka fyra veckor efter att beslutet har skickats ut till alla som haft synpunkter, intilliggande fastighetsägare och har publicerats i Postoch inrikes Tidningar på internet. 5. Innan byggstart krävs ett skriftligt beslut om startbesked från bygglovsenheten. Inför beslut om startbesked utreds den tekniska utformningen och hur byggnationen ska kontrolleras. Alla startbesked kräver en kontrollplan. 6. Handläggare kallar till ett tekniskt samråd i de fall bygglovsenheten bedömer att det behövs eller sökande önskar ett möte. Vid det tekniska samrådet går man igenom 14

15 3 4 5/ Kompletteringar/ Beslut om Tekniskt Startbesked Byggnation Arbetsplats- Slutsamråd Slutbesked komplett bygglov samråd besök Processen vid anmälan hela byggnationen från ritningar till färdigt hus. Man bestämmer villkor för att påbörja byggnationen, vilka sedan fastställs i beslut om startbesked (7 nedan). På samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med. Vid mötet kommer man också fram till vad som krävs för startbesked och slutbesked. 7. När all teknisk redovisning är inlämnad tar byggnadsinspektören beslut om startbesked. Det innebär att byggnationen får starta. Att påbörja byggnationen innan beslut om startebesked tagits, innebär att man får betala en så kallad byggsanktionsavgift. Se avsnitt angående byggsanktionsavgifter på sidan Byggnationen får starta när beslut om startbesked finns och kontrollplanen är fastställd. 9. Bygglovsenheten ska i alla större byggprojekt göra arbetsplatsbesök. Det innebär att byggnadsinspektören från kommunen åker ut till fastigheten och går igenom byggnationen. Kontrollansvarig måste närvara vid detta besök. Antalet besök som krävs beror på vilken typ av byggnation det handlar om. 10. Slutsamråd ska hållas på plats. Då går man igenom hur byggnationen har gått och de intyg som krävs för att få slutbesked. 11. Slutbesked ska fattas när alla intyg och signerad kontrollplan är inlämnade till bygglovsenheten. Slutbeskedet innebär att man får ta byggnaden/byggnadsdelen i bruk. 1. Anmälan lämnas till bygglovsenheten. Ärendet registreras och får en handläggare. Ett mottagningsbrev skickas till sökande. 2. Bygglovsenheten granskar ärendet och vid behov går ärendet runt på granskning till övriga enheter på Sektor samhällsbyggnad. Behöver ärendet kompletteras skickar handläggaren ut ett kompletteringsbrev till sökande. 3. När ärendet anses klart tar handläggaren beslut om startbesked, som expedieras till sökande. 4. Sökande kan påbörja åtgärden. 5. När åtgärden är klar ska kontrollplan och eventuella intyg skickas in till bygglovsenheten, som då kan utfärda ett slutbesked. Slutbeskedet innebär att man får ta byggnaden/byggnadsdelen i bruk. 15

16 Avgifter Bygglov och startbesked Avgiften för bygglov beräknas för varje enskilt ärende och beror bland annat på byggnadens storlek och om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanerat område. På Lerums kommuns webbplats kan du läsa taxan som är beslutad av kommunfullmäktige. Avgifterna baseras på prisbasbelopp, vilket medför att avgifterna förändras från år till år. Byggsanktionsavgift Om en åtgärd påbörjas utan bygg-, rivnings- eller marklov, utan startbesked eller om en byggnad tas i bruk utan slutbesked kan det medföra att byggsanktionsavgift måste tas ut. Sanktionerna beräknas enligt plan- och byggförordningen 9 kap. Observera att byggsanktionsavgifterna baseras på byggnadens bruttoarea. Om byggnadens bruttoarea är mer än 150 m 2 blir avgifterna högre. För mer information kontakta bygglovsenheten. planavgift Vid bygglov inom vissa detaljplaner tas planavgift ut. Det är ett sätt för kommunen att täcka de kostnader som finns vid ett planarbete. Planavgiften kan minskas genom åldersreducering, som betyder att äldre planer kan ha en lägre planavgift. Det finns även miljörabatt för planavgiften, allt från halverad eller hel eftergift på planavgift. Vill du veta mer om planavgifter, kontakta planenheten via kommunens växel. Vill du veta mer om miljörabatten, kontakta energirådgivaren på Lerums kommun eller läs mer på sidan

17 17

18 Bygg energisnålt - få lägre avgifter I Lerums kommun ger man en så kallad miljörabatt om man bygger energisnålt vid nybyggnation av bostäder eller lokaler. Det är ett steg i kommunens vision att bli ledande miljökommun Om man i energiberäkningen visar ett energibehov som ligger 60 procent under Boverkets energikrav får man halverad avgift för bygglov och startbesked. Vill du veta mer om miljörabatten, kontakta energirådgivaren i Lerums kommun. Att använda solfångare och solceller är ett sätt att bygga mer energisnålt. 18

19 19

20 Tips och råd på vägen E-posta bygglovsenheten om du har frågor kring bygglov, vad som gäller på din fastighet eller vill boka tid för möte. Besök oss på öppet hus, se tider på sidan 23. Ta reda på vilka blanketter och ritningar du ska lämna in. Vid komplett ansökan går handläggningen snabbare. Våren är högsäsong för bygglovsansökningar. Planera ditt byggprojekt i god tid, så du är säker på att få ditt beslut innan semestern kommer. När du har fått bygglov måste åtgärden påbörjas inom två år och slutföras inom fem år. Informer dina grannar innan du sätter spaden i marken. Vill du slippa papper och kommunikation via post? Ansök om bygglov via internet Påbörja aldrig bygget innan du har fått startbesked. Ta kontakt med energi- och klimatrådgivarna om du känner dig osäker kring energifrågor. 20

21 Ordlista Byggnadsarea (BYA) Byggnadsarea är den area som byggnadsverket upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark exempelvis taksprång, balkonger, skärmtak med mera. Bruttoarea (BTA) Bruttoarea är den sammanlagda arean av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida. Väggar, trappor och inredningsenheter i form av köksskåp och garderober räknas in i bruttoarean. Öppenarea (OPA) Öppenarea är den area på yta som helt eller delvis är öppna och inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning av en byggnad, exempelvis en carport. Byggherre Enligt plan- och bygglagen (PBL) är byggherren den som utför eller låter uppföra byggnads-, rivnings- eller markåtgärder. Som byggherre har du ett övergripande ansvar för att bygget uppfyller gällande lagar och bestämmelser. Kontrollansvarig Vid bygglovsansökan ska en kontrollansvarig redovisas. Det är byggherren som ska anlita en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska upprätta en kontrollplan, se till att gällande bestämmelser och villkor följs, närvara vid samråd och slutligen lämna ett utlåtande inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska ha en fristående ställning till de andra i byggprocessen och vara certifierad. På Boverkets webbplats hittar du ett register över de certifierade kontrollansvariga som finns i Sverige. Detaljplan En del områden i Lerums kommun omfattas av en detaljplan. I detaljplanen har man i detalj reglerat bebyggelsens utformning och användning. Bestämmelserna i detaljplanen är bindande och därför avgörande i prövningen om bygglov. Kontakta bygglovsenheten om du vill veta om det finns detaljplan i ert område och vad den i så fall reglerar. 21

22 Översiktsplan (ÖP) I översiktsplanen anger kommunen i stora drag hur utvecklingen av bebyggelse ska se ut och hur marken ska användas. Till översiktsplanen finns också några tillägg som berör bland annat rekommenderade bullernivåer och ett naturvårdsprogram för kommunen. Vad översiktsplanen säger är viktigt för dig som söker bygglov utanför detaljplanerat område. Översiktsplanen hittar du på Lerums kommuns webbplats eller kontakta bygglovsenheten. Laga kraft = Bygglov gäller När ett beslut har vunnit laga kraft kan beslutet inte längre överklagas. Beslut vinner laga kraft cirka fyra veckor från det att berörda fått del av beslutet. Alla bygglovsbeslut kungörs i Post- och inrikes Tidningar på internet, vilket medför att alla har chans att ta del av beslutet inom rätt tid. Överklagan Innan bygglovet har vunnit laga kraft kan beslutet överklagas. Överklagan ska vara inlämnat till kommunen inom tre veckor från att beslutet är expedierat. Utstakning Enligt plan-och bygglagen krävs att nya byggnader, större tillbyggnader eller anläggningar stakas ut. Det innebär att en mätningsingenjör mäter ut med koordinater exakt var byggnaden ska placeras. Inför startbeskedet redovisas vem det är som ska göra utstakningen. Tjänsten kan beställas på Lägeskontroll Byggnadens läge mäts in av en mätkunnig person och resultatet redovisas till bygglovsenheten innan slutbesked utfärdas. Tjänsten kan beställas hos lageskontroll. 22

23 Kontakta oss Vill du veta mer eller har frågor och funderingar kring bygglov kontakta gärna bygglovsenheten: Via e-post kan du ställa frågor och lämna uppgifter för att boka ett besök. Ange namn, kontaktuppgifter, vilken fastighet det gäller och vad du undrar över. Vi försöker svara inom 24 timmar på vardagar. E-tjänster Ansök om bygglov via internet på Du behöver ha en e-legitimation. Öppet hus Måndagar klockan och onsdagar klockan har bygglovsenheten öppet hus. Då kan du träffa en handläggare för att få svar på enklare frågor och ärenden. Ingen tidsbokning, cirka tio minuters konsultation. Arkitektrådgivning Gratis arkitektrådgivning med bygglovsarkitekt. Tisdagar klockan och torsdagar Kontakt Telefon (växel): Övriga frågor till sektor samhällsbyggnad: Blanketter finns på Lerums kommuns webbplats. För mer information om bygglov Lerums kommun: Mittbygge: Länsstyrelsen: Boverket: 23

24 Sektor samhällsbyggnad Lerums kommun, Lerum s

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013

Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson. Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Söka bygglov s Bilder Omslag: Kate Kärrberg Inlaga: Emelie Hansson, Per-Ola Johannesson Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad 2013 Innehåll Bygglovsfritt 4 Måla om ditt hus 4 Altan 4 Staket 4 Plank 4 Murar

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 ATTEFALLSTILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska göra en s.k. attefallstillbyggnad information om hur du går till väga och vilka handlingar

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov TILLBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar

Läs mer

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 TILLBYGGNAD I det här häftet får du som ska bygga till ditt bostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad information om hur du går

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov KOMPLEMENTBYGGNAD 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014

Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 INFORMATIONSBREV JUNI 2014 Nya plan och bygglovsregler fr.o.m. 2 juli 2014 Med anledning av de nya plan och bygglovsreglerna kommer här lite information angående de nya reglerna som träder i kraft den

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat:

ANMÄLAN. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Affärshus. Annat: Inkom Diarienr ANMÄLAN Obs! Obligatoriska fält Datum Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Fastighetsägare om annan än sökanden Telefax: Fastighetens adress Telefon: arbetet Sökandes namn Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL

NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 1 NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS I det här häftet får du som ska bygga ett nytt bostadshus eller fritidshus information om hur du går till väga

Läs mer

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus

Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus Exempelritningar Tillbyggnad, en- och tvåbostadshus eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER FÖR BYGGLOV Antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10 - 03 111 När behövs bygglov/anmälan? Det finns olika typer av ansökningar som kan göras för olika typer av åtgärder inom en fastighet Bygglov

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Attefallshus. Attefallshus

Attefallshus. Attefallshus Attefallshus Attefallshus Byggavdelningen Byggavdelningen Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret 2017-03-04 2017-03-18 Vad är ett Attefallshus? Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport Samhällsbyggnad Gävle Garage/Carport Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo Adress

Läs mer

Nybyggnad av enbostadshus

Nybyggnad av enbostadshus EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av enbostadshus Kundtjänst Plan och bygg 090-6 3 6 Vad är ett enbostadshus? Ett enbostadshus är en byggnad med endast en bostad i. Det här exemplet går även att använda till

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus

Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus Tillbyggnation av en- och tvåbostadshus När krävs det bygglov? Plan- och bygglagen (PBL) är beslutad av Riksdagen och det är PBL som säger att det krävs bygglov för vissa åtgärder så som exempelvis nybyggnad,

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Nybyggnad, en- och tvåbostadshus

Nybyggnad, en- och tvåbostadshus Exempelritningar Nybyggnad, en- och tvåbostadshus eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Plank

Samhällsbyggnad Gävle. Plank Samhällsbyggnad Gävle Plank Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo Adress Gävle

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Anmälan "Attefallshus"

Anmälan Attefallshus Anmälan "Attefallshus" Fastighet och sökande/byggherre Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Fastighetsägare (om annan än sökanden) Sökanden: Förnamn Personnummer / Organisationsnummer Utdelningsadress

Läs mer

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov MBF_45.Ansökanbyggmarkrivning 2017-04-06 Sida 1 / 5 Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov Den här blanketten använder du för att ansöka om bygglov för att bygga nytt, ändra eller riva. Enligt plan-

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Bygglov och Förhandsbesked

Bygglov och Förhandsbesked Bygglov och Förhandsbesked BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll INNEHÅLL 1 BYGGLOV ALLMÄNT 2 Att söka bygglov 2 Förhandsbesked 2 När behöver du inte ansöka om bygglov 2 Olovligt byggande 2 Innan en ansökan

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK

Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK Exempel på ritningar och handlingar för ansökan om bygglov PLANK 1 Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov? Nedanstående text och ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Förhandsbesked beviljat Villkorsbesked Rivningslov Tidsbegränsat bygglov, t o m Ingripandebesked

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2017 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov eller göra en anmälan hos kommunens

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus Samhällsbyggnad Gävle Nybyggnad av bostadshus Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo

Läs mer

Nybyggnad av komplementbyggnad

Nybyggnad av komplementbyggnad Kundtjänst Plan och bygg 090-16 13 61 EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av komplementbyggnad Vad är en komplementbyggnad? En komplementbyggnad är en mindre byggnad som utgör ett komplement till ett bostadshus.

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Simrishamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Behandlat av Myndighetsnämnden den 8 april 2014 Bygglovspliktigt

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Information. Handlingar hanteras på följande sätt: Vilka handlingar krävs? Vad händer med din ansökan? Bygglovsavdelningen

Information. Handlingar hanteras på följande sätt: Vilka handlingar krävs? Vad händer med din ansökan? Bygglovsavdelningen Information När du ansöker om bygglov via denna e-tjänst kan du välja om du vill skicka in övriga handlingar, som krävs för behandling av din ansökan, via denna e-tjänst och/eller via post. Det är viktigt

Läs mer

Information till dig som ska lämna in en anmälan

Information till dig som ska lämna in en anmälan Information till dig som ska lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning, installera eller väsentlig

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Garage/Carport. Exempelritningar med förklaringar

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Garage/Carport. Exempelritningar med förklaringar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Garage/Carport Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-24 00 00 (Medborgarservice) E-post: vgs@sandviken.se www.sandviken.se/vgs

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Ordlista för byggtermer A-Ö Vad är egentligen en byggherre och vad betyder k-märkt? Här hittar du förklaringar till olika byggtermer i

Ordlista för byggtermer A-Ö Vad är egentligen en byggherre och vad betyder k-märkt? Här hittar du förklaringar till olika byggtermer i Ordlista för byggtermer A-Ö Vad är egentligen en byggherre och vad betyder k-märkt? Här hittar du förklaringar till olika byggtermer i bokstavsordning. Avgifter Bygglovsavgifter tas ut för bygglov, anmälan,

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus FASAD FASAD MOT NORR BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen april 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket ALLMÄNT Det finns olika anledningar varför man vill sätta upp någon form av inhägnad. Några exempel kan vara skydd mot buller, vind, insyn eller för att

Läs mer

Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga

Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga MBF_51.Anmälanbyggprojekt 2017-04-06 Sida 1 / 4 Anmälan om byggprojekt som inte är lovpliktiga Byggprojekt som inte kräver bygglov är exempelvis eldstad, ändrad planlösning eller attefallsåtgärd. Sökande

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga.

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga. Sid 1 (6) Ansökan om bygglov Datum.... 667 22 Forshaga 054-17 20 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio

Läs mer