Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om uppdrag som god man eller förvaltare"

Transkript

1 Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö

2 Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri, 2012

3 Till dig som har eller vill ta uppdrag som god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare (ställföreträdare) är ett ansvarsfullt uppdrag, och det finns en hel del regler som du måste känna till och följa. De viktigaste förklarar vi i den här broschyren. Till din hjälp har du också en ordlista längst bak. De ord som finns förklarade i ordlistan är försedda med en *. Om du har frågor som inte besvaras i broschyren kan du vända dig till Södertörns överförmyndarnämnd på tel: eller titta på vår hemsida Där finns mer utförlig skriftlig information. 3

4 Innehållsförteckning Till dig som har eller vill ta uppdrag som god man eller förvaltare 3 Södertörns överförmyndarnämnd 5 När behövs det en god man eller förvaltare? 6 Tingsrätten beslutar om god man och förvaltare 6 Vad innebär det att vara god man? 7 Vad innebär det att vara förvaltare? 9 Uppdragets innebörd i korthet 11 Dina första uppgifter 14 Redovisning i alla uppdrag oavsett omfattning 15 Förvalta egendom hur du lägger upp ekonomin 16 När behöver jag överförmyndarnämndens samtycke? 20 När behöver jag inte överförmyndarnämndens samtycke? 20 Mer om uppdraget att bevaka rätt 22 Vad gäller för gåvor? 24 Kan huvudmannen upprätta ett testamente? 24 Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun? 24 Vad händer om någon dör? 25 Vad får du för arvode? 27 Ordlista 29 4

5 Södertörns överförmyndarnämnd Södertörns överförmyndarnämnd har en gemensam överförmyndarorganisation för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö kommun. Överförmyndarnämnden har ansvar för verksamheten. Alla administrativa frågor sköts av tjänstemännen på överförmyndarenheten. Överförmyndarnämndens tillsyn Överförmyndarnämndens roll är att: utöva tillsyn över de personer som har utsetts till god man, förvaltare eller förmyndare. se till att de lagar som gäller följs så att den som har en god man, förvaltare eller förmyndare får sin ekonomi och andra angelägenheter skötta på ett bra sätt. så långt som möjligt säkerställa att huvudmannen/barnet inte lider någon rättslig eller ekonomisk skada. Tillsynen sker bl a genom granskning av den årliga redogörelse och ofta även ekonomiska redovisning som gode mannen, förvaltaren och förmyndaren måste lämna in till nämnden. Vissa större rättshandlingar ska nämnden också samtycka till innan de kan genomföras, allt för att skydda den enskilde (huvudmannen/barnet) så långt det är möjligt. 5

6 När behövs det en god man eller förvaltare? När en person helt eller delvis saknar förmågan att ta hand om till exempel sina ekonomiska intressen eller företräda sig själv hos till exempel myndigheter och inom sjukvården, kan han eller hon få en god man eller förvaltare. Det kan finnas flera olika skäl till godmanskap och förvaltarskap, men här handlar det om de fall där personen (huvudmannen) behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande där behovet av hjälp inte kan tillgodoses på enklare sätt genom till exempel fullmakt. Tingsrätten beslutar om god man och förvaltare Reglerna som talar om vad som gäller för godmanskap och förvaltarskap finns i föräldrabalken*. Det är tingsrätten som anordnar godmanskap och förvaltarskap och förordnar (utser) en god man eller förvaltare för uppdraget. Tingsrätten bestämmer också vilken omfattning godmanskapet eller förvaltarskapet ska ha, det vill säga vad huvudmannen ska få hjälp med. Om hjälp från en god man eller förvaltare inte längre behövs är det tingsrätten som ska besluta om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om att byta ut en god man eller förvaltare. 6

7 Vad innebär det att vara god man? Uppdraget som god man innebär att du är huvudmannens ställföreträdare* i vissa frågor och utför en del uppgifter för hans eller hennes räkning. Du ska fungera som biträde åt huvudmannen. Den som fått en god man behåller sin rättshandlingsförmåga*. Det innebär att han eller hon själv kan fatta beslut om sina rättsliga angelägenheter, det vill säga att ingå och säga upp avtal och kontrakt, utfärda fullmakter, betala räkningar, reklamera fel på varor och så vidare. Huvudmannen har därmed alltid rätt att häva eller ändra verkningarna av de rättshandlingar som du i egenskap av god man har utfört, precis som om han eller hon själv hade utfört dem. Godmanskap begränsar inte huvudmannens rättshandlingsförmåga, och du kan aldrig utöva någon slags tvångsåtgärd mot huvudmannen. Huvudmannen måste samtycka Du måste alltid ha huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar. Det enda undantaget gäller skötseln av huvudmannens vardagsekonomi. Då utgår man från att samtycket ligger i själva godmanskapet. Du behöver därför inte begära ett uttryckligt samtycke från huvudmannen för att till exempel betala hyran varje månad. Om det går ska du alltid skaffa huvudmannens samtycke i viktiga frågor. Du ska också stämma av med huvudmannens make, maka eller sambo om vad de tycker. Se längre ner på sidan för exempel. Det är dock du som god man som tillsammans med huvudmannen avgör vad som ska göras. Nämndens samtycke krävs för vissa förvaltningsåtgärder. Om huvudmannen inte kan yttra sig ska du kunna styrka det med ett läkarintyg. När det gäller frågor som huvudmannen inte kan ta ställning till, är det du som fattar beslut inom de delar som ingår i ditt godmansuppdrag. Överförmyndarnämnden kan inte ge samtycke i stället för huvudmannen. 7

8 Samtycke vid större förvaltningsåtgärder Vid större förvaltningsåtgärder, till exempel vid försäljning av en fastighet eller arvskifte, måste du få överförmyndarnämndens samtycke. Innan överförmyndarnämnden beslutar om att ge sitt samtycke till en sådan förvaltningsåtgärd ska huvudmannen och hans eller hennes närstående få möjlighet att yttra sig, om det kan ske utan att för mycket tid går förlorad. Läs mer om nämndens samtycke och de olika situationer då det kan behövas på sid 20 till 21. 8

9 Vad innebär det att vara förvaltare? Uppdraget som förvaltare innebär att du är huvudmannens ställföreträdare i de angelägenheter som ditt förordnande omfattar. Att få en förvaltare är en långtgående inskränkning för den enskilde, och det är många gånger en tvångsåtgärd. Det är ofta den sista utvägen när inga andra insatser är tillräckliga. En läkare måste därför intyga att den enskilde är ur stånd att sköta sig själv och/eller sin egendom för att ett förvaltarskap ska kunna anordnas. I många fall innebär förvaltarskapet att huvudmannen helt eller delvis förlorar sin rättshandlingsförmåga. Han eller hon ska dock inte fråntas sin rättshandlingsförmåga i större utsträckning än vad som är befogat. Överförmyndarnämnden är skyldig att granska samtliga förvaltarskap varje år och pröva om det finns skäl att ansöka hos tingsrätten om att de ska upphöra eller begränsas. Huvudmannen har begränsad rättshandlingsförmåga Fram till 1989 kunde personer bli omyndigförklarade. I dag inskränker ett förvaltarskap inte huvudmannens hela rättshandlingsförmåga när det gäller angelägenheter av ekonomisk eller personlig natur. Huvudmannen kan till exempel få ingå avtal om tjänst eller annat arbete, om tingsrätten inte har meddelat särskilda begränsningar. Huvudmannen får själv förfoga över egendom som han eller hon har fått genom gåva eller testamente, om det finns ett villkor i gåvobrevet eller testamentet som säger att egendomen ska vara undantagen från förvaltarskapet. Han eller hon får också i regel bestämma över sin egen arbetsinkomst. Som arbetsinkomst räknas inte pensionsmedel. Den som har förvaltare har rätt att rösta i allmänna val, att gifta sig och skilja sig. Du kan ha delad bestämmanderätt i vissa frågor I frågor som rör huvudmannens boende eller vård är det inte självklart att du som förvaltare har hela bestämmanderätten. Du kan till exempel inte ensam besluta att huvudmannen ska flytta mot sin vilja. Det är inte heller meningen att du ska företräda huvudmannen i exempelvis medicinska frågor, även om bland annat vårdinrättningar ibland hör av sig för att få dina 9

10 synpunkter. Även i andra viktiga frågor ska du stämma av med huvudmannen och hans eller hennes närmast anhöriga. Samtycke vid större förvaltningsåtgärder Vid större förvaltningsåtgärder, till exempel vid försäljning av en fastighet eller arvskifte, måste du få överförmyndarnämndens samtycke. Innan överförmyndarnämnden beslutar om att ge sitt samtycke till en sådan förvaltningsåtgärd ska huvudmannen och hans eller hennes närstående få möjlighet att yttra sig, om det kan ske utan att för mycket tid går förlorad. Läs mer om nämndens samtycke och de olika situationer då det kan behövas på sid 19 till

11 Uppdragets innebörd i korthet Dina uppgifter som god man eller förvaltare framgår av tingsrättens beslut och av det registerutdrag om ställföreträdarskap som du får av överförmyndarnämnden. Läs igenom noga så att du är insatt i omfattningen av uppdraget. Uppgifterna formuleras i regel som att bevaka rätt förvalta egendom sörja för person. I ditt uppdrag kan alla tre uppgifterna ingå, eller två, eller bara en av dem. Bevaka rätt Uppgiften att bevaka rätt innebär i generell bemärkelse att du ska ta tillvara huvudmannens intressen i juridisk mening. Men det innebär också att i vissa särskilda fall föra huvudmannens talan. Exempel på vad som ingår i uppgiften att bevaka huvudmannens rätt Bevaka huvudmannens rättigheter i ett dödsbo när huvudmannen har rätt till ett arv efter någon. Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av hans eller hennes bostad och när han eller hon söker ny bostad. Bevaka huvudmannens rättigheter i förhandlingar, avbetalningsavtal och liknande med fordringsägare. Ansöka om skuldsanering för huvudmannen. Bevaka huvudmannens rättigheter i ärenden hos hyresnämnden. Ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), till exempel kontaktperson och ledsagarservice. Ansöka om bostadsbidrag åt huvudmannen och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag. Ansöka om pension åt huvudmannen. 11

12 Överklaga beslut som rör huvudmannen. I övrigt företräda huvudmannen gentemot företag, myndigheter med flera. Förvalta egendom Uppgiften att förvalta egendom innebär att du ska förvalta all egendom som tillhör huvudmannen. Du ska sköta huvudmannens ekonomi genom att fördela fickpengar, betala räkningar och förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera. Grundläggande regler för uppgiften att förvalta huvudmannens egendom Reglerna för gode män och förvaltare skiljer sig åt, bland annat när det gäller kraven på samtycke från huvudmannen. De olika reglerna för god man och förvaltare är beskrivna på sidan 7 och 9. Här tar vi upp de generella kraven. Du ska se till att huvudmannen får nytta av sina pengar. Du ska placera ett eventuellt ekonomiskt överskott så att pengarna inte förlorar i värde och så att huvudmannen får avkastning på pengarna. Du ska se till att pengar och värdepapper som tillhör huvudmannen förvaras så att de inte blandas ihop med någon annans tillgångar. Allmänna krav på förvaltningen Det är du som ansvarar för att det finns pengar för huvudmannens fasta utgifter. Därför är det viktigt att du pratar med personalen om huvudmannen bor på ett boende eller har hemtjänst, så att de vet vilket ekonomiskt utrymme som finns för fickpengar, uttag av huvudmannen själv och annat. Du måste se till att huvudmannens pengar används till hans eller hennes nytta. Det innebär att du måste ha god kännedom om huvudmannens personliga förhållanden, vilket kan innebära att du behöver besöka honom eller henne regelbundet. Om du betalar huvudmannens räkningar via post- eller bankgiro måste du göra det i huvudmannens namn. Du får inte använda dina egna giron när du betalar huvudmannens räkningar. 12

13 Sörja för person Uppgiften att sörja för huvudmannens person innebär att du ska bevaka hans eller hennes personliga angelägenheter. Du ska vara det nav som huvudmannens personliga angelägenheter samordnas runt. Uppgiften innebär att du ska se till att huvudmannen har en god och trygg tillvaro med bra livskvalitet. Det är däremot inte din uppgift att sköta huvudmannens dagliga omvårdnad och tillsyn, inköp eller agera som socialt stöd. Grundläggande krav för uppgiften att sörja för huvudmannens person Du ska orientera dig om de insatser som huvudmannen behöver genom att upprätta kontakt med huvudmannen själv, hans eller hennes anhöriga och den som har omedelbar insyn över huvudmannens boende och omvårdnad. Du ska regelbundet hålla dig informerad om huvudmannens boendeförhållanden, materiella behov, hälso- och sjukvårdssituation, behov av omsorg och hjälpmedel med mera. Du ska bevaka huvudmannens personliga intressen när det gäller daglig verksamhet, fritid och sociala kontakter. Det är ditt ansvar att se till att kontakter kommer till stånd och upprätthålls med socialtjänsten, frivilligorganisationer eller andra som kan tänkas täcka huvudmannens sociala behov. Det kan till exempel handla om att tillhandahålla kontaktperson, personlig assistent och ledsagarservice. För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om huvudmannens situation och behov, behöver du besöka honom eller henne 1-2 gånger i månaden. Andra ska fylla huvudmannens personliga sociala behov Det ingår alltså inte i ditt uppdrag att göra vardagliga inköp, utföra rent praktiska sysslor eller besöka huvudmannen enbart i syfte att vara sällskap. Du ska inte överta uppgifter som ska utföras av myndigheter såsom socialtjänst och vårdpersonal eller någon annan. Det är viktigt att tänka på att huvudmannen kan ha anhöriga eller vänner som kan fylla sociala funktioner. Du bör verka för att sådana relationer behålls och utvecklas. 13

14 Dina första uppgifter Så fort du har fått beslutet från tingsrätten om att du förordnats som god man eller förvaltare bör du gå igenom beslutet och registerutdraget från överförmyndarnämnden och utföra vissa administrativa åtgärder. Beslutet gäller omedelbart. Du ska inte avvakta att det vinner laga kraft*. Visa upp ditt registerutdrag om ställföreträdarskap för myndigheter och andra samhällsorgan som du kommer att ha att göra med, till exempel Försäkringskassan, Skatteverket, banken med flera. Registerutdraget fungerar som fullmakt eller legitimation. OBS! Originalet ska du alltid behålla själv. Anmäl en särskild postadress hos Skatteverket dit all officiell post till huvudmannen kan skickas. Du ska helst ha huvudmannens samtycke för att anmäla en sådan adress. Samtycke behövs inte vid förvaltarskap. Kontakta din företrädare om det finns en sådan. Ta också kontakt med huvudmannen, hans eller hennes anhöriga, kurator, personal på vårdinrättning eller boende med flera. Du måste informera dig om huvudmannens situation och behov. Endast om förvalta egendom ingår i uppdraget: Se över huvudmannens ekonomiska situation och gör upp en budget och gå, om möjligt, igenom den med din huvudman. Ni bör försöka komma överens om att huvudmannen inte tar ut pengar från transaktionskontot. Han eller hon bör, om möjligt, få ett annat konto med kort kopplat till dit du kan föra över de pengar som han eller hon kan använda till mat, fickpengar och liknande. Endast om förvalta egendom ingår i uppdraget: Kontakta berörda banker för att ordna rutiner för den löpande ekonomin. Se till att du gör en reservation hos banken, ett så kallat förbehåll, så att det finns pengar för huvudmannens uppehälle på ett fritt konto där de får tas ut av dig utan överförmyndarnämndens samtycke. Alla övriga bankkonton ska du med bankens hjälp förse med överförmyndarspärr. Ett överförmyndarspärrat konto innebär att du som ställföreträdare inte kan ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens samtycke. (Se mer information om spärrade konton på sid 16) 14

15 Endast om förvalta egendom ingår i uppdraget: Om huvudmannen har bankfack bör du inventera det i närvaro av en banktjänsteman. Ingenting ska som regel tas ut ur bankfacket. Om du hittar kontanter i bankfacket ska de sättas in på huvudmannens bankkonto. Finns det förslutna brev i bankfacket får de inte öppnas. Du ska överlämna en inventarielista till överförmyndarnämnden. Redovisning i alla uppdrag oavsett omfattning Före den 1 mars varje år ska en redogörelse lämnas in till överförmyndarnämnden. Blankett skickas ut av nämnden i december varje år. I redogörelsen redogör du för det arbete du utfört inom de delar som ditt uppdrag omfattar. På denna blankett fyller du också i om du vill ha arvode för uppdraget eller inte. Du får också fylla i om du begär kostnadsersättning och/eller bilersättning. Se mer om arvoderingen på sid

16 Förvalta egendom hur du lägger upp ekonomin Överförmyndarspärr Det är din uppgift att sköta huvudmannens ekonomi, det vill säga betala räkningar och fördela mat- och fickpengar. När du blivit utsedd till god man eller förvaltare ska du omgående kontakta banken och begära att samtliga konton utom ett förses med överförmyndarspärr. Ett överförmyndarspärrat konto kan ställföreträdaren inte röra utan överförmyndarens godkännande. Vid godmanskap gäller inte spärren mot uttag som huvudmannen själv vill göra. Han eller hon kan alltid ta ut pengar från alla sina konton. Om du behöver göra uttag från ett spärrat konto krävs överförmyndarnämndens samtycke. Du, och om det är möjligt även huvudmannen, ska i sådana fall underteckna en skriftlig begäran om att få göra uttag från det spärrade kontot. I begäran ska du ange ändamålet för uttaget och från vilket konto som uttaget ska göras. En specifikation av de beräknade kostnaderna eller kopia av faktura ska, om möjligt, bifogas ansökan. Vid förvaltarskap behövs inte samtycke från huvudmannen till uttag. Undantag från huvudregeln om överförmyndarspärr Årsräntan på ett överförmyndarspärrat konto kan tas ut utan samtycke. Det fria kontot transaktionskontot Endast ett konto undantas överförmyndarspärren. Det kontot kan disponeras fritt av dig, ett så kallat fritt konto eller transaktionskonto. Där ska huvudmannens samtliga inkomster sättas in och det är från det kontot du sköter huvudmannens ekonomi. Du ska betala huvudmannens räkningar på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt, helst via autogiro eller internetbank. På det fria kontot bör saldot inte överstiga kronor. Allt utöver det ska placeras på ett överförmyndarspärrat räntebärande konto eller i en annan trygg spärrad sparform som ger skälig avkastning. 16

17 Fick- och matpengar till särskilt konto För att huvudmannen ska ha pengar att röra sig med ska du föra över fickoch matpengar till ett konto som han eller hon ensam disponerar. Till detta konto kan du knyta ett bankomatkort som huvudmannen förfogar över. Förutsättningen för bankomatkort är att huvudmannen klarar av att hantera ett sådant. I annat fall är det lämpligare att du ger honom eller henne kontanter mot kvittens. Om huvudmannen bor på ett boende som kan ta hand om kontanterna, ska en representant från boendet alltid kvittera de pengar som du lämnar över. De har också en skyldighet att föra kassabok. Du har en skyldighet att regelbundet stämma av att kvitton för inköpen finns och att utgifterna verkar rimliga utifrån huvudmannens behov och önskemål. Om pengarna inte räcker Om huvudmannen har låg inkomst kanske pengarna inte räcker. Om huvudmannen har pengar insatta på ett spärrat konto måste du flytta över pengar därifrån till transaktionskontot för att få ekonomin att gå ihop. Det är inte din huvuduppgift att spara huvudmannens pengar. Om det inte finns några pengar på banken kan du ta kontakt med socialförvaltningen för att få det prövat om huvudmannen är berättigad till försörjningsstöd. Du kan också ansöka om bidrag från hjälporganisationer eller från fonder (se annonser i dagstidningar). Du måste upprätta en tillgångsförteckning Inom två månader efter att du blivit god man eller förvaltare är du skyldig att upprätta en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Det gör du genom att fylla i tillgångsförteckningen som du får av överförmyndarnämnden, underteckna den och skicka tillbaka den. Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer så att överförmyndarnämnden lätt kan få kontakt med dig. Glöm inte e-post och mobilnummer. Förteckningen är utgångspunkten för den kommande årsräkningen och du ska redovisa värdet av huvudmannens samtliga tillgångar för den dag du började som god man eller förvaltare, alltså den dag tingsrätten beslutade att förordna dig. Datum för beslutet framgår av registerutdraget. 17

18 Uppgifterna om huvudmannens tillgångar i tillgångsförteckningen ska styrkas med saldobesked för huvudmannens konton och värdebesked för huvudmannens aktier, obligationer, fonder med mera. Eventuella kontanter ska du snarast sättas in på huvudmannens bankkonto. Du ska styrka insättningen med ett saldobesked. Om huvudmannen helt eller delvis äger en fastighet eller en bostadsrätt ska det styrkas med lagfartsbevis och taxeringsvärde. Fastigheter redovisas med taxeringsvärdet och bostadsrätter med uppskattat marknadsvärde. Skulder ska anges för varje fordringsägare för sig. Skulderna ska styrkas med underlag. Redovisning till överförmyndarnämnden Du ska fortlöpande föra räkenskaper över din förvaltning av huvudmannens tillgångar och göra anteckningar om dina åtgärder i övrigt. Du är också redovisningsskyldig till överförmyndarnämnden när det gäller den ekonomiska förvaltningen om uppgiften att förvalta egendom ingår i ditt uppdrag. Skyldigheten omfattar att lämna in en tillgångsförteckning (se föregående sida) över huvudmannens tillgångar och att upprätta en årseller sluträkning. Samtliga redovisningar lämnas på heder och samvete. Årsräkning efter varje år Överförmyndarnämnden skickar ut blanketter och anvisningar för att fylla i årsräkningen i december. I årsräkningen ska du sammanställa årets inkomster och utgifter. Du ska också lämna uppgifter om tillgångar och skulder vid årets slut. Det är viktigt att du sparar alla verifikationer eftersom du ska kunna redovisa vad du har gjort med huvudmannens pengar. Till årsräkningen ska du bifoga underlag för inkomster, utgifter och saldouppgift på tillgångarna. Lämnar du pengar till personal i boendet för inköp ska personalen redovisa inköpen till dig. Kassaböckerna från personalen ska vara korrekt förda med noteringar om vart pengarna har tagit vägen. Du ska under året granska noteringarna och se att de stämmer. Du är skyldig att lämna årsräkning före den första mars varje år. 18

19 Sluträkning när uppdraget upphört Överförmyndarnämnden skickar ut blanketter och anvisningar för att fylla i sluträkningen i och med att ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphört. I sluträkningen ska du sammanställa periodens (oftast 1 januari t o m datum för upphörandet) inkomster och utgifter. Du ska också lämna uppgifter om tillgångar och skulder per upphörandedagen. Du är skyldig att lämna sluträkningen senast en månad efter att uppdraget har upphört. Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan upphöra genom beslut av tingsrätten, att huvudmannen avlider eller vid byte av god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden granskar redovisningen och beslutar om arvode Överförmyndarnämnden granskar förteckningar, års- och sluträkningar med eller utan anmärkning. Om en redovisningshandling granskas med anmärkning kan överförmyndarnämnden komma att pröva om man måste vidta någon åtgärd, till exempel att byta ut ställföreträdaren. För att kunna utföra sin granskning av den ekonomiska skötseln kan överförmyndarnämnden behöva begära in kompletterande uppgifter. När granskningen är klar granskar överförmyndarnämnden den redogörelse som bifogats den ekonomiska redovisningen och fattar beslut om arvode om du har begärt det. Se mer om redogörelsen på sid 15 och om arvoderingen på sid 27. När allt är klart får du en kopia av den granskade års- eller sluträkningen och eventuellt ett beslut om arvode med posten. Om huvudmannen ska betala arvodet får han eller hon en kopia på beslutet tillsammans med skriftlig information. 19

20 När behöver jag överförmyndarnämndens samtycke? Du är skyldig att skaffa överförmyndarnämndens samtycke innan du utför vissa åtgärder för din huvudmans räkning. Ta ut pengar från överförmyndarspärrade bankkonton. Placera pengar på annat sätt än vad som anges i föräldrabalken (14 kap. 5 FB) (läs mer om detta på sid 21) låna ut huvudmannens pengar. Förvärva fast egendom för huvudmannens räkning, till exempel bostadsrätt eller tomträtt genom köp, byte eller gåva. Sälja eller byta bort huvudmannens fasta egendom, bostadsrätt eller tomträtt. Inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt. Ta upp lån, ingå borgen eller ställa huvudmannens egendom som säkerhet. Utföra vissa åtgärder i dödsboförvaltning, bodelning eller skifte. För att få utföra dessa åtgärder krävs att du lämnar in en skriftlig ansökan om samtycke till överförmyndarnämnden. När behöver jag inte överförmyndarnämndens samtycke? Det finns ett antal åtgärder där överförmyndarnämndens samtycke inte behövs. Försäljning av aktier. Uttag från det transaktionskonto som du använder löpande för huvudmannens utgifter. Uttag av ränta som är upplupen under innevarande och föregående år från spärrat konto. Huvudmannens övertagande av hyresrätt till bostadslägenhet. Försäljning av viss lös egendom*, om inte egendomen är till nytta eller har särskilt värde för huvudmannen eller huvudmannens familj. 20

21 Placeringar utan samtycke (enligt 14 kap 5 Föräldrabalken) Grundprincipen är att en god man eller förvaltare ska placera huvudmannens tillgångar på ett sätt som ger tillräcklig trygghet för huvudmannen och som ger skälig avkastning. Det finns inget krav på att du ska maximera avkastningen av huvudmannens tillgångar, utan bankränta räknas som skälig avkastning. Det finns några sätt som tillgångarna kan placeras på utan att du behöver överförmyndarnämndens samtycke. Skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat eller kommun. Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade av hypoteksinstitut eller bank, även utländskt bankföretag eller kreditinstitut. Andelar i värdepappersfond eller utländskt fondföretag. Lån mot säkerhet av panträtt i fast egendom inom 60 procent av senaste taxeringsvärdet. 21

22 Mer om uppdraget att bevaka rätt Vad händer vid arvskifte? När ett arv ska tillfalla huvudmannen är överförmyndarnämndens granskning och samtycke extra viktigt. Under sådana förhållanden ska i princip alltid en arvskifteshandling upprättas och lämnas in i original till överförmyndarnämnden för samtycke till fördelningen, tillsammans med en kopia av bouppteckningen. Om det ingår en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt som ska säljas i dödsboet kräver även det överförmyndarnämndens samtycke, eftersom huvudmannen har del i dödsboet. Det är du som ska ansöka om överförmyndarnämndens samtycke i båda dessa fall. Om bostaden behöver avvecklas Om huvudmannen får permanent plats på ett boende eller liknande kan hans eller hennes lägenhet eller fastighet behöva avvecklas* om han eller hon inte kan ha dubbla boendekostnader. Förutom själva uppsägningen av kontraktet eller försäljningen finns det en hel del åtgärder som du som ställföreträdare ska vidta. Utgångspunkten när du avvecklar bostaden ska vara huvudmannens egen önskan och behov. Innan avvecklingen bör du försäkra dig om att huvudmannen inte kommer att kunna återvända till sitt vanliga boende. Om huvudmannen inte kan yttra sig är det du som får ta ställning till avvecklingen. I sådana fall ska du begära ett utlåtande från en läkare eller kurator som kan intyga att huvudmannen varken kan tillfrågas eller bedöms kunna återvända till bostaden. Vid avvecklingen av en bostad ska du bemöda dig om att visa extra gott omdöme eftersom du ensam bär ansvaret. För att undvika motsättningar bör du samråda med huvudmannens make/maka/sambo och låta dem yttra sig. Du ska också besöka bostaden tillsammans med någon anhörig och upprätta en förteckning (sammanställning) av lösöret. 22

23 Huvudmannens lösöre Det lösöre som inte får plats i det nya boendet kan lämnas till förvaring. Eftersom kostnaderna för förvaring kan vara höga kan ett annat alternativ vara att deponera lösöret hos huvudmannens anhöriga. Du ska då upprätta en skriftlig handling som anger att lösöret är lämnat till förvaring och vem som förvarar det. Den personen ska underteckna handlingen. Du ska också se till att huvudmannens försäkring omfattar huvudmannens lösöre. Om det inte finns något annat alternativ kan lösöret säljas eller avyttras på annat sätt. Uppsägning av hyresrätt När det gäller hyresrätt bör du informera överförmyndarnämnden om den förestående uppsägningen. Din uppsägning av hyreskontraktet för huvudmannens räkning kräver inte överförmyndarnämndens samtycke, men åtgärden är så pass ingripande för huvudmannen att överförmyndarnämnden bör informeras innan du vidtar åtgärden. Försäljning av bostaden Försäljning av fast egendom eller bostadsrätt kräver överförmyndarnämnden samtycke om det är du som undertecknar avtalet. En huvudman som har god man kan underteckna köpeavtal på egen hand. Du ska då lämna en kopia av avtalet till överförmyndarnämnden för att styrka att huvudmannen har undertecknat avtalet själv. 23

24 Vad gäller för gåvor? En förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge bort huvudmannens egendom om det inte är fråga om personliga presenter. Som personliga presenter räknas julklappar och födelsedagspresenter vars värde motsvarar huvudmannens ekonomiska villkor. Det kallas för gåvoförbud och innebär att du inte heller kan ge bort en gåva med överförmyndarnämndens samtycke. Det generella gåvoförbudet gäller både fast och lös egendom. En huvudman som har god man kan själv ge gåvor under förutsättning att hans eller hennes hälsotillstånd är sådant att han eller hon självständigt kan förstå konsekvenserna av sitt handlande och kan ge uttryck för sin vilja. Om huvudmannen behöver praktisk hjälp att utföra gåvan bör du i möjligaste mån undvika att medverka. Huvudmannen bör om det är möjligt be annan person om hjälp för genomförandet av gåvan. Kan huvudmannen upprätta ett testamente? Om huvudmannen vill upprätta ett testamente bör du endast medverka till att han eller hon får kvalificerad hjälp med att upprätta det. Att en person har förvaltare hindrar inte att han eller hon upprättar ett testamente. Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun? När huvudmannen flyttar till en annan kommun och folkbokför sig där, tar den nya hemkommunens överförmyndare eller överförmyndarnämnd över ansvaret för ärendet. Ditt ansvar är att genast anmäla huvudmannens flytt och ändrade folkbokföring till den överförmyndarnämnden i den kommun som huvudmannen flyttat ifrån. Ditt uppdrag fortsätter som tidigare. Du har en möjlighet att begära dig entledigad hos den nya överförmyndaren eller överförmyndarnämnden om avståndet till din huvudman blir för långt. 24

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Överförmyndarnämnden. Ställföreträdarskap

DANDERYDS KOMMUN Överförmyndarnämnden. Ställföreträdarskap Ställföreträdarskap Innehållsförteckning 1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN... 3 1.1 Innan du åtar dig uppdraget som god man eller förvaltare... 4 1.2 Hur påbörjas ett uppdrag?... 5 2 GOD MAN... 7 2.1 Huvudmannen

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ATT VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser.

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man/förvaltare! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Information till dig som vill veta vad det innebär att ha ett uppdrag som god man eller förvaltare Vem kan bli god man eller förvaltare? För att vara god man eller förvaltare

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens uppdrag

Gode mannens/förvaltarens uppdrag LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 INFORMATION TILL Överförmyndarnämnden Gode mannens/förvaltarens uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Med ställföreträdare

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Uppdraget som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Uppdraget som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Uppdraget som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 2 Innehåll Överförmyndarnämnden 3 Varför god man eller förvaltare? 3 God man 4 Förvaltare 4 Uppdragets omfattning 5 Gränsdragningen mellan de

Läs mer

Att vara god man/förvaltare

Att vara god man/förvaltare Att vara god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man/ förvaltare, en vägledning och stöd i det kommande arbetet. Vi hälsar dig välkommen till uppdraget som ställföreträdare.

Läs mer

Välkommen! till ditt uppdrag som god man/förvaltare

Välkommen! till ditt uppdrag som god man/förvaltare ÖVERTORNEÅ KOMMUN Välkommen! till ditt uppdrag som god man/förvaltare Informationen ger Dig som nybliven god man/förvaltare en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet Överförmyndaren i Övertorneå

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Nordmalings kommun. 914 81 Nordmaling Kungsvägen 41. Postadress:

Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden Nordmalings kommun. 914 81 Nordmaling Kungsvägen 41. Postadress: Information från Överförmyndarnämnden Nordmalings kommun Postadress: Besöksadress: Överförmyndarnämnden Kommunhuset 914 81 Nordmaling Kungsvägen 41 e-post adress: overformyndarnamnden@nordmaling.se Telefon:

Läs mer

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare När en anmälan om behov kommer in tar överförmyndarnämnden ställning till om förutsättningar finns för att nämnden ska ansöka hos

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

God man. God man Förvaltare. om uppdraget. Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN

God man. God man Förvaltare. om uppdraget. Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man Förvaltare om uppdraget Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Bli någon som gör skillnad

Bli någon som gör skillnad Bli någon som gör skillnad Den tillfredsställelse du känner när du märker att du kan hjälpa en människa som är väldigt utsatt i vårt samhälle, när du märker skillnaden och att du ser att de får det bättre.

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap

Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Postadress Besöksadress Telefon e-post Organisationsnummer Sandvikens Kommun Odengatan 34 811

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren Information om godmanskap och förvaltarskap 1 1 Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). God man/förvaltare

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Uppdaterad hösten 2017 Innehåll 1. Vem får vara god man eller förvaltare... 3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare... 3 3. Dina första uppgifter... 3 4. Dina övriga

Läs mer

Ytterligare upplysningar om god man och förvaltare finns i bifogat informationsmaterial. E-postadress Telefon (arbetsplats) Mobiltelefon (arbetsplats)

Ytterligare upplysningar om god man och förvaltare finns i bifogat informationsmaterial. E-postadress Telefon (arbetsplats) Mobiltelefon (arbetsplats) Köping7000, v4.2, 2018-05-30 ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN ELLER FÖRVALTARE Blanketten är avsedd för socialtjänsten och sjukvården 1 (6) Västra Mälardalens överförmyndarnämnd Personuppgifterna i denna blankett

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Information från den gemensamma överförmyndarnämnden för kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult Att vara god man eller förvaltare Uppdaterad våren 2019 Illustration: freepik.com Innehåll 1. Vem får vara

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare. Information om uppdraget som god man/förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare. Information om uppdraget som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Information om uppdraget som god man/förvaltare Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge dig som nybliven

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare

Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN MARS 2014 Välkommen till uppdrag som god man eller förvaltare Du ska nu sköta om din huvudmans egendom och i övrigt handha din huvudmans angelägenheter. När du informerar myndigheter

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Godmanskap och förvaltarskap

Godmanskap och förvaltarskap Godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man eller förvaltare...sidan 3 Dina första uppgifter...sidan 4 Dina övriga uppgifter och skyldigheter...sidan 5 Vad ingår inte i

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut (Förslag

Läs mer

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 3 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

Information inför att lämna årsredovisning för 2015

Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Information inför att lämna årsredovisning för 2015 Dagens träff Instruktion till års och sluträkning Genomgång av: Redogörelse Årsräkning Arvode Årsräkning med bokföring Fika Info från Hallands godmans

Läs mer

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. Överförmyndarnämnden kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare utför sitt uppdrag korrekt. 3 ÖVERFÖRMYNDARFÖRVALTNINGEN I varje kommun ska det finnas

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Ansökan/anmälan om behov av förvaltare p.g.a. hälsoskäl (11kap 7 förvaltare) Av 11 kap. 4 föräldrabalken framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Insänds till Umeå Tingsrätt Box UMEÅ

Insänds till Umeå Tingsrätt Box UMEÅ Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande, den som har behov av förvaltare Jag behöver

Läs mer

Ansökan om god man/förvaltare

Ansökan om god man/förvaltare Ansökan om god man/förvaltare Ansökan kan göras av personen det gäller, maka/make/sambo eller närmaste släkting. För övriga (socialtjänsten, vården m fl.) gäller blanketten anmälan om behov av god man/förvaltare.

Läs mer

NOVEMBERFÖRELÄSNING 2018 TEMA: Redovisning

NOVEMBERFÖRELÄSNING 2018 TEMA: Redovisning NOVEMBERFÖRELÄSNING 2018 TEMA: Redovisning Bakgrund: Ställföreträdare har uttryckligen önskat detta ämne ÖFV har sett ett behov av informationsinsatser Syfte: Vi ska få en inblick och förståelse för varandras

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Sökande (den som har behov av god man) Jag behöver hjälp

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Insänds till Umeå tingsrätt Box Umeå

Insänds till Umeå tingsrätt Box Umeå Insänds till Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå Sökande, den som har behov av god man EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Jag behöver hjälp

Läs mer

Insänds till Umeå Tingsrätt Box UMEÅ

Insänds till Umeå Tingsrätt Box UMEÅ Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ Ansökan avser, den som har behov av förvaltare ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Ansökan/anmälan om behov av god man p.g.a. hälsoskäl (11kap 4 föräldrabanken) Av 11 kap. 4 föräldrabalken framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 4 föräldrabalken Sökande (den som har behov av god man) Adress Postnummer

Läs mer

Välkommen som god man/förvaltare

Välkommen som god man/förvaltare 1 Välkommen som god man/förvaltare Du är av tingsrätten/överförmyndaren förordnad till god man/förvaltare. Ditt uppdrag står därmed under tillsyn av överförmyndaren, vilket är en tillsynsmyndighet som

Läs mer

Information från överförmyndarenheten i Linköpings kommun

Information från överförmyndarenheten i Linköpings kommun Information från överförmyndarenheten i Linköpings kommun Här finns mer detaljerad information kring uppdraget som ställföreträdare, om olika roller, arvodering, tillsyn och sekretess etc. Information

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Jag behöver

Läs mer

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Dnr 2/10 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Jag behöver

Läs mer

GOD MAN. för anhörig

GOD MAN. för anhörig GOD MAN för anhörig FÖRÄLDRABALKEN GÄLLER ALLA GODE MÄN Samma regler gäller, oavsett om god man är anhörig eller inte Överförmyndaren får inte göra undantag i sin tillsyn Hur skulle ni vilja att en utomstående

Läs mer