Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS"

Transkript

1 Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Skyltar betyder här även affischtavlor, vepor, flaggor m.m. GODKÄNDA AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA NÄMNDEN MAJ 2006 Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret Maj 2006

2 Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Tillstånd Bygglov 3 Markupplåtelse 3 Stolptavla 4 Banér 4 Banderoll 5 Reklamflagga 5 Skyltmast 6 Reklamskylt med hänvisning 6 Centrumpelare 7 Trekantspelare 7 Cylinderpelare 7 Pelartavla 8 Mindre pelartavla 8 Större pelartavla 8 Tresidig pelartavla 9 Stortavla 9 Byggplatsskylt 10 Byggplatsinformation 10 Ersättningsskylt 10 Megapelare 11 Vepa 11 Orienteringskarta med reklam 12 Stadstavla- kommuninformation 12 Välkommenpelare 12 Informations- och orienteringstavla 13 Medverkande: Susanne Klint, SBK Christer Liljemark, SBK Eva Lundqvist, GK Maria Sundell-Isling, GK Illustrationer: Christer Liljemark Karta: Mark Sonesson Layout: Marie Åkerström-Olsson Anslagspelare 13 Föreningstavla 14 Tillfällig reklamanordning 14 Mindre reklamanordning 14 Större reklamanordning 15 Gatupratare 15 Tidningsskåp 16 Varuskyltning 16 Varuautomater 17 Zonkarta 18

3 SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Skyltar betyder här även affischer, vepor, flaggor m.m. INLEDNING Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med i huvudsak storskalig utomhusreklam. De har tagits fram gemensamt av gatukontoret och stadsbyggnadskontoret och gäller inom detaljplanelagt område för all allmän/ offentlig plats. De förekommande skylttyperna presenteras i tur och ordning med en illustration och upplysningar om karaktär, placering och erforderliga tillstånd. Skriften avslutas med en zonkarta och bilder på goda exempel SYFTE Syftet med riktlinjerna är att analysen av olika skyltars egenskaper och platsers förutsättningar skall leda till en förbättrad gatumiljö. Stadsrummen tillhör alla och därför får inte skyltarrangemang som är till fördel för vissa inte vara till för stor nackdel för andra. Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska övergå i kaos och bli störande och inkräkta på framkomlighet och överskådlighet måste inslagen balanseras. Därför får man se till att trygga viktiga siktlinjer och värna om karaktären på vissa platser eller områden. Skyltar placerade och utformade med stor hänsyn till sin omgivning kan berika miljön och bli stimulerande inslag i stadsbilden. Men, reklam hör hemma i kommersiella miljöer och riktlinjerna syftar därför bl a till att känsliga miljöer undantas från skyltar t ex parker och kanalzoner, områden intill kyrkor, öppna platser, teatrar, museer mm liksom bostadskvarter. TILLSTÅND För att få sätta upp en skylt på allmän plats behövs vanligtvis både bygglov och markupplåtelse. Ansökningarna skiljer sig något från varandra vilket framgår av texten nedan. Bygglov Enligt Plan- och bygglagen (PBL) är skyltar bygglovpliktiga inom detaljplanelagt område. Enligt PBL är även affischtavlor mm att anse som skyltar. En skylt behöver inte ha ett reklambudskap för att vara lovpliktig. Enligt samma lag skall skyltar vara välanpassade och estetiskt tilltalande. (Utanför detaljplan erfordras inget bygglov, däremot tillstånd enligt 7 kap miljöbalken och vanligtvis även väglagen.) Bygglov söks hos stadsbyggnadskontoret som prövar anpassningen i stadsbilden och den estetiska utformningen. Ärendet remitteras till gatukontoret, som prövar lämpligheten utifrån i princip samma kriterier som för markupplåtelse nedan. Följande handlingar behövs i två exemplar för prövningen: Ifylld och undertecknad ansökningsblankett med uppgift om sökanden, aktuell fastighetsbeteckning, typ av skylt och tiden för vilken bygglovet önskas gälla. Skalenlig ritning som visar dels skyltens placering (situationsplan) dels dess utformning vad avser typ av skylt, material, färger, storlek samt eventuell skyltbelysning. Utformningen kan också presenteras som ett fotomontage. Markupplåtelse Skyltar och skyltanordningar är tillståndspliktiga enligt ordningslagen när de står på offentlig plats. Enligt den lokala ordningsstadgan krävs tillstånd även för skyltar på och ovan fastighet och byggnad när dessa riktar sig mot offentlig plats. Markupplåtelsen söks hos polismyndigheten som remitterar ärendet till gatukontoret. Där prövas lämpligheten och bedöms villkoren vad avser skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Gatukontorets medgivande är en förutsättning för tillstånd. Polismyndigheten behöver följande handlingar i ett exemplar för prövning av markupplåtelse: Ifylld och undertecknad ansökningsblankett med uppgift om både ansvarig anordnare (fysisk person) och sökande (juridisk eller fysisk person), syftet med skylten eller anordningen, vilken verksamhet den gör reklam för eller lämnar information om, samt tiden för vilken markupplåtelsen önskas gälla. Skalenlig ritning som visar dels skyltens placering (situationsplan) dels dess utformning vad avser typ av skylt, material, färger, storlek samt eventuell belysning. Utformningen kan också presenteras som ett fotomontage. 3

4 STOLPTAVLA Skylten är en obelyst mindre dubbelsidig reklamaffisch (0,7x 1,0 m) i en stålram på kommunens belysningsstolpar, vid sidan om gator, avsedd för aktuella kampanjer och budskap. Se zonkarta. Skylten placeras med fri höjd 3,0 m över gångbanan. Denna typ av skylt är olämplig i innerstadsmiljö. Markupplåtelse: Krav på bygglov. Krav på markupplåtelse. Stolptavla BANÉR Mindre långsmal skylt, lodrätt placerad på lyktstolpe i mittrefug. Banér skall endast användas vid kampanjer av allmän betydelse för Malmö. Grundprincip för upphängningstiden är ca en månad. Stadsunika kampanjer (som Bo01, Renare stad) kan få tillstånd för längre upphängningstid. Förutbestämda gatustråk i innerstaden och gator som leder in mot centrum, se zonkarta. En kampanj får inte direkt avlösas av en annan på samma plats. Markupplåtelse: Ej krav på bygglov. Krav på markupplåtelse. Banér 4

5 BANDEROLL Långsmal vävskylt, vågrätt uppsatt, som är avsedd endast för kulturevenemang och särskilt intressanta händelser i Malmö då budskapet är av allmänt intresse. Kommersiell reklam är inte tillåten. Upphängningstiden är max 14 dagar/ gång. Begränsat antal på bestämda, väl utprovade lägen, se zonkarta. Placerad mellan hus över gata dvs aldrig på broar eller mellan stolpar. Fri höjd över körbanan skall vara minst 4,6 m. Krav på bygglov. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse Tillstånd kan enbart ges för två platser per upphängningstillfälle. Tiden för ett och sam- ma budskap är maximerad till sammanlagt fyra veckor om året. Banderoll REKLAMFLAGGA Reklamflagga större än 2 kvm. Reklamflagga större än 2 kvm bör endast i undantagsfall tillåtas på allmän plats. Flaggan skall placeras och utformas med hänsyn till stadsbilden. Flaggor på husfasader placeras med underkant av flagga på minst 2,5 m höjd över gångbanan och 4,6 m över gata. Krav på bygglov om upphängningstiden överstiger två veckor. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse. Reklamflagga 5

6 SKYLTMAST Skylt med t ex information gällande bensinmackar, hotell och matställen. Skall inte placeras på allmän platsmark. Krav på bygglov. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse. Skyltmast REKLAMSKYLT MED HÄNVISNING Reklamskylt med information och som visar riktning till närbelägen verksamhet. Hänvisningsskyltar, som sorterar under begreppet vägmärken, och som sätts upp av väghållaren faller utanför denna skrift. Skall inte placeras på allmän platsmark. Markupplåtelse: Krav på bygglov. Krav på markupplåtelse. Hänvisningsskylt 6

7 CENTRUMPELARE Trekantspelare, Cylinderpelare TREKANTSPELARE Trekantspelare bestående av något konkava bildytor och enkla profiler med en lätt och luftig karaktär eller belyst pelare med något konvexa bildytor och kraftigare profiler i en mer sluten form. Företrädesvis i storskaliga miljöer, industri- och verksamhetsområden. Svårplacerade i småskaliga miljöer. Ska inte placeras så att skylten dominerar stadsmiljön, upplevs som hinder eller skymmer viktiga siktlinjer. Trekantspelare CYLINDERPELARE Cylinderpelaren har ett mer utstuderat utseende än trekantspelaren. Kan godtas på de flesta ställen, men är svårplacerad i småskaliga miljöer. Ska placeras på ett genomtänkt sätt så att den bildar en enhet med övriga stadselement. Gäller både trekantspelare och cylinderpelare Krav på bygglov. Endast tidsbegränsat lov lämnas. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse. Cylinderpelare 7

8 PELARTAVLA Mindre pelartavla, Större pelartavla, Tresidig pelartavla, Stortavla MINDRE PELARTAVLA En dubbelsidig, inifrån belyst skylt för affischer med måtten 1,2 x 1,8 m. Skala och utförande är anpassad för gående. I alla typer av kommersiella miljöer samt vid publika idrottsanläggningar. I samtliga fall måste placeringen göras med varsamhet och noggrannhet. (Affischer av detta format kan även förekomma i väderskydd för bussar). Mindre pelartavla STÖRRE PELARTAVLA En skylt med hög kvalitet på material och detaljer. Dubbelsidig, ev bildväxlande samt inifrån belyst skylt med pelaren i Malmögrön kulör samt med en mer återhållen kulör på ramen. Tavlans belysning kan i vissa miljöer upplevas som störande. Skalan på tavlan avviker oftast från omgivningen vilket gör tavlan mycket svårplacerad. Den går dock att acceptera utmed större infartsvägar i stadens ytterområden samt vid storskaliga områden t ex i industriområden, se zonkarta. Bör inte förekomma vid parker, rekreationsområden, skolor, kanalzoner, bostadsområden eller i den täta kvartersstaden. Större pelartavla 8

9 TRESIDIG PELARTAVLAA Tavlan är uppbyggd av ett triangulärt tavelstativ fäst på en mittpelare. Tavlan kan därmed visa tre olika reklambudskap samtidigt. Skylten kan lätt upplevas dominerande i stadsbilden samt även bidra till en skalförskjutning. En mycket svårplacerad skylt. Ska inte förekomma i Malmö. Gäller mindre pelartavla, större pelartavla och tresidig pelartavla och stortavla Krav på bygglov. Endast tidsbegränsat lov kan lämnas, max 10 år/ tillfälle. Mindre pelartavla : 5-10 år/tillfälle. Större pelartavla: 5 år/ tillfälle. Tresidig pelartavla: Lov medges ej. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse. Tresidig pelartavla STORTAVLA Belyst skylt med enkel utformning (större än pelartavlan). Skylten kan förekomma både på ben eller placerad på plank. Utformningen ska ske på sådant sätt att den inte dominerar och/ eller förfular gatan eller platsen. Gäller särskilt vid centrala stråk. I första hand skall kvartersmark användas. I samband med byggnation i stadsmiljön kan det dock vara nödvändigt att ta allmän platsmark i anspråk under en begränsad tid. Krav på bygglov. Endast tidsbegränsat lov lämnas, som följer tiden för aktuell byggnation. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse. Stortavla 9

10 BYGGPLATSSKYLT Byggplatsskylt, Ersättningsskylt Bbon BYGGPLATSINFORMATION Belyst eller obelyst skylt av enkel beskaffenhet som oftast bygger på höjden, placerad på fristående master, byggställningar eller på inhägnader. Innehåller information om vilken verksamhet som bedrivs och vad som byggs, eller ska bedrivas samt som vägvisning för leverantörer. Skylten är också reklam för byggherre, konsulter och entreprenörer. I första hand skall skylten placeras inom byggområdet, men om plats för detta saknas kan skylten också ställas utanför, på allmän platsmark, i direkt anslutning till byggarbetsplatsen. Skylten får inte bli ett störande inslag i miljön vad beträffar estetik, framkomlighet eller sikt. Skylten måste anpassas till omgivande stadsmiljö. ERSÄTTNINGSSKYLT Skyltar från befintliga butiker eller verksamheter som ej längre är synliga pga pågående förändringsarbete av fastigheten. Byggplatsskylt På plank eller byggnadsställning som avgränsar byggarbetsplatsen. Gäller byggplatsinformation och ersättningsskylt Ej krav på bygglov om skylten placeras på byggplatsen eller i omedelbar anslutning till denna. (Gäller även för byggplatser på kvartersmark). Byggplatsinformation med bildväx- lande information och kommersiell reklam kräver dock bygglov liksom skyltar i form av vepor. Lov för byggplatsinformation och ev. ersättningsskylt bör lämnas i samband med bygglovet för den aktuella byggnationen. Markupplåtelse: Inget krav på markupplåtelse om skylten placeras på byggplatsen. I annat fall krav på markupplåtelse. 10 Ersättningsskylt

11 MEGAPELARE Megapelaren är ca 8 m hög samt har en bildyta på 3x6 m. Skyltanordningen är alltför dominerande i stadsbilden. Megapelare med hittillsvarande utformning ska inte förekomma i Malmö. Dock kan en mindre pelare med bättre anpassad design, efter särskild utredning, tas upp till prövning för ett begränsat antal väl utprovade platser. Markupplåtelse: Krav på bygglov. Krav på markupplåtelse. Megapelare VEPA Se även separat PM gällande vepor. Kolossalaffisch av väv på byggnadsställning. Kan med vissa undantag (exempelvis gångbroar) godtas i de flesta miljöer under en begränsad tid. Krav på bygglov. Endast tidsbegränsat lov lämnas. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse på byggnadsställningar på allmän plats. Vepa 11

12 ORIENTERINGSKARTA MED REKLAM med / utan företagsinformation Belyst tavla i storformat innehållande orienteringskarta, företagsinformation och reklam. Orienteringskartor, som sorteras under begreppet vägmärken, och som sätts upp av väghållaren faller utanför denna skrift. Denna typ av skylt skall inte placeras på allmän platsmark. Markupplåtelse: Ej krav på bygglov. Krav på markupplåtelse. Orienteringskarta STADSTAVLA -Kommuninformation Välkommenpelare, Informations- och orienteringstavla, Stadsdelsinformationstavla VÄLKOMMENPELARE Vertikal pelare, utan geografisk information, placerad fristående eller i ett sammanhang av flaggor med kortfattad information som skall kunna läsas från vägen. Placerad vid infarterna till Malmö, väl anpassad till platsen och trafiksäkerheten. Välkommenpelare 12

13 INFORMATIONS- OCH ORIENTERINGSTAVLA En skylt i form av en tavla med fast budskap med geografisk information. Tavlan har olika utseende beroende på om informationen omfattar: 1. Hela kommunen 2. En stadsdel 3. Ett område (ex Ribersborgsstranden) Tavlan kan passa in i alla typer av miljöer, både i utkanten av staden och i centrum. Varje placering måste dock genomföras med stor och noggrann anpassning till sin omgivning. Gäller Välkommenpelare, Informationsoch orienteringstavla Ej krav på bygglov. Markupplåtelse: På allmän plats sätts dessa tavlor enbart upp av gatukontoret i egenskap av väghållare. Informations- och orienteringstavla ANSLAGSPELARE Skylttavlan är av enkel beskaffenhet med ett rektangulärt utseende, ca 2 m hög. Tavlan har karaktären av en anslagstavla med utbytbar information där verksamheter, kommunen och stadsdelen kan informera om vad som är på gång inom den egna stadsdelen. Tavlan kan passa in i alla typer av kommersiella miljöer, både i utkanten av staden och i centrum. Varje placering måste dock genomföras med stor och noggrann anpassning till sin omgivning. Ej krav på bygglov. Markupplåtelse: På allmän plats sätts dessa tavlor enbart upp av gatukontoret i egenskap av väghållare. Stadsdelsinformationstavla 13

14 FÖRENINGSTAVLA En mindre skylttavla av enkel beskaffenhet med utbytbar information. Beror på tavlans storlek, utformning och hur omgivningen ser ut. Ska placeras på ett genomtänkt sätt med noggrann anpassning till omgivningen. Ej krav på bygglov. Markupplåtelse: På allmän plats sätts dessa tavlor enbart upp av gatukontoret i egenskap av väghållare. Föreningstavla TILLFÄLLIG REKLAMANORDNING Mindre och större reklamanordning MINDRE REKLAMANORDNING Lösa reklamskyltar av bockkaraktär, liggande (ca 1x3 m) eller stående (ca 1x 0,7 m). Används oftast vid tillfälliga kampanjer t ex inför riksdags- och kommunalval. Vid frekventerade stråk. Får inte vara hindrande för gångtrafikanter och rullstolsburna eller vara till fara för synskadade. Krav på bygglov för uppställning längre tid än en månad. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse. Tillfällig reklamanordning 14

15 STÖRRE REKLAMANORDNINGG NING Lösa, framför allt, stående reklamskyltar av enkel karaktär som överstiger måtten för mindre reklamanordning enligt ovan. Denna typ av reklamanordning är olämplig i tät stadsbebyggelse. Markupplåtelse: Krav på bygglov. Krav på markupplåtelse. Större reklamanordning GATUPRATARE Skylt med fast eller rörlig konstruktion med låg höjd, utplacerad endast under dagtid, avsedd för dagsaktuell butiks- eller restaurangreklam. På trottoar eller gågata invid lokalen reklamen är avsedd för. Då möbleringszon finns, skall denna användas. Får inte utgöra hinder för gångtrafikanter och rullstolsburna eller vara till fara för synskadade. Markupplåtelse: Ej krav på bygglov. Krav på markupplåtelse. Gatupratare 15

16 TIDNINGSSKÅP Skåp max 0,36x 0,48 m och till en höjd av ca 1 m, ej av skyltkaraktär. Placering skall göras med hänsyn till utrymme, framkomlighet och trafiksäkerhet. Ej krav på bygglov. Vid en samling av flera tidningsskåp tillsammans (fler än tre) krävs dock bygglov. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse. Tidningsskåp VARUSKYLTNING Butikers exponering av sina varor i stadsrummet, i korgar och/ eller på hyllor. Fästa i eller placerade direkt intill fasaden i anslutning till butiker. Får aldrig placeras så att framkomligheten försämras och endast under affärens öppethållande. Fasta hyllor placerade på husfasader är olämpliga med hänsyn till utseendet utan varor efter stängningsdags. Ej krav på bygglov såvida det inte är permanenta anordningar och betraktas som fasadändring. Markupplåtelse: Krav på markupplåtelse. Varuskyltning 16

17 VARUAUTOMAT Oftast stora, reklamförsedda, ej estetiskt tilltalande skåp. Intill butiker och kiosker/ gatukök. Ska inte förekomma på allmän plats i Malmö. Markupplåtelse: Krav på bygglov. Krav på markupplåtelse. Varuautomat 17

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM INNEHÅLL Inledning... Syfte... Tillstånd Bygglov... Markupplåtelse... Fasadskyltar... Fria bokstäver... Hel skylt... Flaggskylt... Banderoll... Vimplar... 4 4 4 5 6 6

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx Råd och riktlinjer för Sk y lta r i Sundsvalls stenstad Skylta vackert Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Reviderad 2010-10-xx 1 In n e h å l l Sk y lt p ro g r a m 3 Bygglov mm 3 Ma r

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Skyltar. i Härnösand

Råd och riktlinjer för. Skyltar. i Härnösand Råd och riktlinjer för Skyltar i Härnösand Antaget av Samhällsnämnden den 17 oktober 2013 Innehåll Inledning 3 Generella riktlinjer för utformning/gestaltning 3 Bygglov 3 Markupplåtelse 4 Skylttyper 4

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN 2015-04-23 60, ANTAGNA AV KS 2015-05-20 81 Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet.

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Skyltning i Sollentuna...3 Generella regler... 3 Omgivningens betydelse...4 Olika typer av skyltar...5 Fasadskyltar...

Läs mer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03, 116 Innehållsförteckning Inledning 1 Uppfö ljning 1 Skyltar i olika miljöer 2 Skyltar i Kumla centrum 2 Skyltar i böstadsömra

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Arvidsjaurs kommun Riktlinjer för skyltning 2016-01-04 Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer har tagits fram av Arvidsjaurs kommun tillsammans med Företagarna i Arvidsjaur. Företagarna, Polisen, Trafikverket,

Läs mer

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen Skyltpolicy 2017 Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-11-25 119 Dokumentansvarig Verksamhetschef Samhällsbyggnad Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-04-03 79 Inledning Eda kommun

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av skyltar

Riktlinjer för uppsättning av skyltar Riktlinjer för uppsättning av skyltar Beslutade av Miljö- och samhällsnämnden 2010-12-15 Reviderad 2013-02-20 Allmänt om skyltning Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, det

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

Regler kring nyttjande av mark

Regler kring nyttjande av mark Regler kring nyttjande av mark Innehållsförteckning 1 Lagar och bestämmelser...2 2 Byggplatsetableringar, byggnadsställningar...2 3 Containrar...3 4 Byggskyltar...3 5 Reklam, reklamanordningar...3 6 Försäljning

Läs mer

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltpolicy för Örkelljunga kommun Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 82 Innehållsförteckning

Läs mer

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram för Upplands-Bro kommun Medverkande från Upplands-Bro kommun: Viktoria Pettersson, Cecila Narström, Ingela Sydstrand Sandgren, Ylva

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 2012-04-17 Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 Antagen i tekniska nämnden 2012-05-03 TN_2012_110 - Policy f%f6r v%e4gvisningsskyltar och tillf%e4lliga

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Skyltprogram för centrala Falköpings Stad Antagandehandling 2011 04 26 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Beställare: Projektledare: Medarbetare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun

SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun Plan och miljönämnden Antagen: 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning s.3 Bakgrund Skyltarnas syfte Målet med riktlinjerna Vad gäller s.4 Bygglovplikt eller lovfritt

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 SKYLTNING Riktlinjer för Gnesta kommun Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 INNEHÅLL sid 3 sid 3 sid 3 sid 3 sid 4 sid 4 sid 5 sid 6 sid 6 sid 7 sid 9 sid 9 sid 9 sid 10 sid 10 sid 10 sid 10

Läs mer

regler och vägledning för skyltar

regler och vägledning för skyltar SKYLTPOLICY regler och vägledning för skyltar En attraktiv stad för alla Skyltar är en viktig del i stadsmiljön och dess utformningen har stor betydelse för att skapa attraktiva stads- och bebyggelsemiljöer.

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna Råd och riktlinjer för uteserveringar På offentlig plats inom Arboga stadskärna Antagen av Tekniska nämnden 2007-02-27 Tillägg och ändringar 2012 Projekt- och trafikavdelningen Innehåll Allmän inledning

Läs mer

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-14 Innehåll Bakgrund sid 3 Omgivningens betydelse sid 3 Stationsmiljöer och centrumområden Bostadsområden

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun Örebro kommun DATUM DNR orebro.se 2015-11-11 Bn 706/2014 2 RIKTLINJER FÖR SKYLTAR PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN 2014-02-05 SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vad

Läs mer

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTPOLICY FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTAR GATUPRATARE FASADSKYLTAR SYMBOLSKYLTAR RIKTLINJER SKYLTFÖNSTER PYLONSKYLTAR SKYLTLOV FLAGGOR AFFISCHER VARUSKYLTNING

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

Skyltprogram. för Falköpings Stad

Skyltprogram. för Falköpings Stad Skyltprogram för Falköpings Stad 2010 06 22 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN Skyltpolicy För UDDEVALLA KOMMUN Allmänt om skyltning Utformning Vad säger lagen Byggnadsnämndens riktlinjer 24 april 1998 Reviderad Miljö och stadsbyggnad 20 februari 2003 2 (12) Skyltpolicy för Uddevalla

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 Skyltpolicy ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 1 2 Foto motstående sida och omslag: Susanne Gustafsson Skyltpolicyn är skapad fritt efter förlaga från Strömstads kommun. Innehåll SKYLTPOLICY FÖR ÄLVKARLEBY KOMMUN

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden En god SKYLTNING Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 2014-08-21 4 Innehållsförteckning INLEDNING... - 2 - LAGARNA SOM STYR... -

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Gatukontoret. Policy för upplåtelser av offentlig plats

Gatukontoret. Policy för upplåtelser av offentlig plats Gatukontoret Policy för upplåtelser av offentlig plats juni 2011 Policyn för upplåtelser har arbetats fram under 2010 och 2011 av en arbetsgrupp på drift- och underhållsavdelningen på gatukontoret. Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Riktlinjer för skyltning Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för skyltning Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län Remissutgåva Juli 2013 Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är en skylt? När behöver den tillstånd?...5 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungälvs kommun Föreskrifter Diarienummer: KS 2015/1690 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/handläggare Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för trottoarpratare

Riktlinjer för trottoarpratare Tekniska förvaltningen Monica Söderlund,0550-85856 monica.soderlund@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 1(1) 2015-10-02 Tn/2015:172 430 Gator/vägar/parker - allmänt Riktlinjer för trottoarpratare Förslag

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Nässjö kommun

Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Nässjö kommun Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 1995-10-26 159 Reviderad: Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Nässjö kommun Lagar och bestämmelser 1 Polismyndigheten upplåter offentlig

Läs mer

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA KOMMUN FÖRORD Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och miljöförvaltningen att se

Läs mer

UTOMHUSAFFISCHERING I MALMÖ

UTOMHUSAFFISCHERING I MALMÖ UTOMHUSAFFISCHERING I MALMÖ INNEHÅLL MALMÖ EN ATTRAKTIV STAD 4 UTOMHUSAFFISCHERING I MALMÖ 6 VARFÖR UTOMHUSREKLAM? 12 DÄRFÖR UTOMHUSREKLAM! 13 SAMARBETSPARTNER CLEAR CHANNEL/BOKNINGSRUTINER 14 SAMARBETSPARTNER

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

Bestämmelser för Uteserveringar. på offentlig plats i Sundsvalls stenstad. Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3. Revidering 2006-02-15

Bestämmelser för Uteserveringar. på offentlig plats i Sundsvalls stenstad. Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3. Revidering 2006-02-15 Bestämmelser för Uteserveringar på offentlig plats i Sundsvalls stenstad Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3 Revidering 2006-02-15 innehåll Sid 1. Sid 2. Sid 3. Varför bestämmelser? Placering

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Innehåll Inledning...2 Solna stads policy för skyltar Lagar och regler...2 Inom detaljplanelagt område Utanför detaljplanelagt område

Läs mer

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Bygg- och miljönämnden 2011-03-08 Skyltpolicy Ragunda kommun 1 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats STADENS SKYLTAR och försäljning på allmän plats SAMRÅDSHANDLING FEBRUARI 2016 INNEHÅLL Stadens skyltar...4 Reklam i staden...4 Olika typer av skyltar...5 Skyltar och dess belysning...10 Skyltars placering...

Läs mer

Policy för Markupplåtelse av allmän platsmark i Borås

Policy för Markupplåtelse av allmän platsmark i Borås Policy för Markupplåtelse av allmän platsmark i Borås 1. Lagar och bestämmelser Polismyndigheten upplåter offentlig plats med stöd av ordningslagen. Enligt 1 kap 2 i ordningslagen avses med offentlig plats

Läs mer

MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN

MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN Bjuvs kommun Box 501, 267 25 Bjuv BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS Mejerigatan 3 042-458 50 00 info@bjuv.se www.bjuv.se MURAR, PLANK OCH STAKET I BJUVS KOMMUN Riktlinjer och rådgivning Läs våra riktlinjer

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Diarienummer BMN 2014/0060 Antagen av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2015-06-17 125 Ersätter Riktlinje för utformning av skyltar,

Läs mer

Råd och riktlinjer Skyltning

Råd och riktlinjer Skyltning Råd och riktlinjer Skyltning Skyltning riktlinjer antagna av stadsbyggnadsnämnden juni 2016 Omslagsbild: Reklammålningar vid Stortorget från 1900-talets början. INNEHÅLL Inledning 3 Regelverket i korthet

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun Allmän beskrivning En upprustning av Kalix centrum innebär en standardhöjning av markbehandling

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen. Dessa

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Handläggning och remissförfarande för bygglov gällande fasadändring vid konstnärlig utsmyckning på byggnader Innehåll Inledning 3 Förutsättningar 4 Plan-

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum.

Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum. Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum. Antagen av Tekniska Nämnden 2012-06-18. Förord Vår målsättning är att Växjö skall bestå av vackra, trygga och tillgängliga miljöer att leva och vistas i för

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer