Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna"

Transkript

1 Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Antagna av miljö- och byggnadsnämnden

2 Innehåll Bakgrund sid 3 Omgivningens betydelse sid 3 Stationsmiljöer och centrumområden Bostadsområden sid 4 Kvartersbebyggelse Officiella/administrativa miljöer Sportfält och idrottsplatser Industriområden och handelsplatser Parker och grönområden Trafikmiljöer och järnväg Skyltning på byggnader sid 5 Olika typer av fasadskyltar sid 5 Friliggande bokstäver Neonskyltar Diodskyltar sid 6 Planskylten Skyltlådan Målade skyltar på fasad Utstående skyltar Takskyltar sid 7 Skyltfönster Foliering av fönster Vepor Olika typer av fristående skyltning sid 8 Fristående skylttavlor Vitrinskyltar Stora skylttavlor Vippskyltar sid 9 Flaggor Stolpskyltar/pyloner Kioskskyltning Informationstavlor sid 10 Hänvisningsskyltar Orienteringstavlor Byggskyltar Råd och anvisningar sid 10 Enskilda skyltar Skyltprogram Områdesprogram Säkerhet Ansökan om lov sid 11 Markupplåtelse sid 11 Vad säger lagen? sid 11 Riktlinjer framtagna av kommunledningskontoret och miljö- och byggnadskontoret 2

3 Utformning av kommersiell skyltning i Sollentuna Bakgrund Skyltar utgör en viktig del av vår miljö och kräver lov, både av estetiska och av praktiska skäl. De får inte utgöra en fara eller vara störande. Skyltar är en del av stadsmiljön, och de kan berika den både med sitt ljus, sina färger och sina former. De kan både upplysa och vägleda oss. Fina, spännande eller intressanta skyltar kan bidra till att skapa vackrare och mer inbjudande stadsrum. Det är viktigt att skyltar varken uppfattas som störande eller att de hindrar människor att orientera sig. Om butiker konkurrerar med hjälp av skyltning uppstår lätt ett skyltbuller. Det kan leda till att enskilda skyltar blir svåra att urskilja och att våra gator och platser ges ett oroligt intryck. Det kanske går att göra skyltningen vackrare? Utgångspunkten är att allmänna platser, torg och gaturum ska hållas vårdade. Skyltningen bör kännetecknas av omsorg och estetik och få en genomtänkt storlek och placering. Skyltning på byggnader ska samverka med byggnadernas arkitektur och karaktär. Rörlig, bländande eller på annat sätt störande skyltning ska undvikas. Fastighetsägaren är alltid ansvarig, även om någon annan sätter upp en skylt på fastigheten utan lov. Påföljden drabbar fastighetsägaren. För att få sätta upp en skylt måste du ha fastighetsägarens tillstånd och godkännande av utformningen. Exempel på skyltbuller Omgivningens betydelse Sollentuna kommun innehåller ett antal olika miljöer som har sina egna karaktärer. Det ställer skilda krav, men ger också många möjligheter. Olika platser tål olika sorters skyltar. I känsliga miljöer som bostads- och grönområden passar diskreta skyltar, medan man i ett köpcentrum kan skylta kraftfullare. Stationsmiljöer och centrumområden är dynamiska miljöer med många händelser och aktiviteter. En detaljrik omgivning med många människor i rörelse där handel och skyltningen är ett naturligt inslag. Fastighetsägare rekommenderas att utveckla lokala skyltprogram för att få en samlad eller samordnad skyltning vilket bidrar till en tilltalande stadsbild. 3 Oroligt intryck

4 Öppen kvartersbebyggelse: Den primära funktionen är boendet och möten i omgivningen. Skyltning för butiker och verksamheter ska anpassas så att de smälter in i omgivningen. Endast skyltning som har anknytning till verksamheten accepteras. Tät kvartersbebyggelse: Här är också boendet viktigt, men gatubilden har en mer stadsmässig karaktär. Skyltning för butiker och verksamheter ska bidra till ett lockande och levande gaturum. Skyltar ska anpassas till gatumiljön. Lockande och åskådlig Skyltning anpassad till gatans skala Officiella och administrativa miljöer: Offentliga lokaler, skolor och kulturhistoriskt intressanta byggnader bör karaktäriseras av en respektabel skyltning som ger pondus och värdighet. Sportfält och idrottsplatser: Kommersiell skyltning bör samlas eller samordnas och underordna sig informativ skyltning. Vacker skyltning i mässing Industriområden och handelsplatser: Den större skala som återfinns här gör att de tål en kraftigare skyltning än andra miljöer. Även i dessa ska skyltningen vara prydlig och framför allt vägledande. Parker och grönområden: Rekreation, lek och naturupplevelser är viktiga för vår hälsa och vårt välbefinnande. Platser som kan erbjuda sådana möjligheter måste vårdas och fredas från kommersiell skyltning. Trafikmiljöer och järnväg: Infarter, bensinstationer, busstorg och tågstationer är platser med en storskalig miljö där man är i rörelse. De kan tåla skyltning som inte är knuten till en någon lokal verksamhet. Större trafikleder i kommunen ska ge förbipasserande ett intryck av kommunen som vårdad, välordnad och trivsam. Här är entrén tydligt markerad Stor skylt i vägmiljö 4

5 Skyltning på byggnader Det är viktigt att tänka på att skylten samspelar med byggnaden och dess karaktär. Hänsyn måste tas till husets utformning och kulturhistoriska värde. Skyltar där symboler och bokstäver är frilagda passar bra in i de flesta sammanhang. Byggnadernas arkitektur och deras fasaddetaljer döljs i mindre omfattning än om skyltning utförs med platta planskyltar eller skyltlådor. Onödig upprepning av budskap ska undvikas. Flera skyltar som säger samma sak ger inte bättre information. Lyckat samspel Utformning, färg och format ska anpassa sig till byggnaden och gatumiljön. Affärskedjor med egna skyltprogram kan komma att behöva anpassa skyltningen efter platsens och byggnadens förutsättningar. Skyltar ska placeras i anslutning till verksamheten. Bra platser för skyltar är ofta vid entrén eller i anslutning till skyltfönster. Skyltar ska placeras med hänsyn till byggnadens fasadindelning och får inte placeras på pilastrar, burspråk eller andra viktiga fasaddetaljer. Rörliga, blinkande eller bildväxlande skyltar bör inte sättas upp. Anvisade skyltplatser enligt enskilda fastigheters skyltprogram ska respekteras. Skyltar för enskilda verksamheter får inte sättas upp över takfot. För att skyltens budskap ska gå fram så bra som möjligt bör det vara kortfattat, tydligt och snabbtolkat. Bilder och symboler är ofta effektiva signaler. Olika typer av fasadskyltar Skyltar ska så långt som möjligt ge ett prydligt och ordnat intryck. Tillsammans måste vi sträva efter en välordnad miljö. Friliggande bokstäver på fasaden är ofta en elegant och tydlig lösning. Denna typ av skyltning har fördelen att den inte döljer byggnadens fasad. Om man ger bokstävernas eller logotypens sidor en avvikande färg blir skylten både tydligare och mer lättläst. Ett alternativ kan vara en transparant planskylt med text eller symbol i relief. Neonskyltar kan vara en mycket fin och diskret skyltning med vackert ljus och spännande former. Neonljuset är som gjort för intressanta effekter nattetid. Neonskylten är ofta mest iögonfallande tack vare neonets formbarhet och olika lysfärger. På senare tid har nya ljuskällor utvecklats som kan ge en liknande kvalitet t.ex. diodskyltar och fiberoptikskyltar. 5

6 Diodskyltar är vanliga som butik- och verksamhetsreklam. Dioder har små dimensioner och god ljusstyrka som gör dem speciellt lämpliga vid framställning av komplicerade varumärkesskyltar. Planskylten är kanske den vanligaste skylten. Man målar, trycker eller klistrar text och symboler på en skiva av plåt, plast eller annat material. Stora skivskyltar kan vara svåra att anpassa till byggnaden och de är inte lämpliga på platser med arkitektoniska eller kulturhistoriska värden där man ställer större krav på form och färg. Bakgrundsfärgen är mycket betydelsefull för skyltens anpassning till byggnaden och för en god helhetsverkan. Det är texten eller bilden som ska synas och inte bakgrunden. Skyltlådan liknar planskylten och är som det låter en låda, med inbyggd armatur. Den hör hemma i storskaliga miljöer. Ofta är den svår att anpassa till byggnadernas arkitektur. Stora lysande ytor bör undvikas. Texten ska vara lysande och inte bakgrunden. Ljus bakgrund förstärker karaktären av låda och kan upplevas som påträngande i kvällsljus. Helst ska belysningen koncentreras till bokstäverna genom att bokstäver sågas ut ur skyltfronten. Skyltlådor för lysrör godkännes bara i handels- och industriområden. Målade skyltar direkt på fasaden var förr ett vanligt sätt att skylta. Om bokstäverna och färgen harmoniserar med byggnadens utseende och karaktär fungerar det fint än idag. Det är en billig skylt som dock ställer krav på fasaden. Byte av skyltbudskap innebär ommålning. Eventuell belysning bör vara mycket diskret utformad för att inte bli alltför dominerande. Utstående skyltar som pendelskyltar eller flaggskyltar brukar placeras ovanför eller intill entrédörren och är mycket användbara tack vare sin dubbelsidighet och riktning. Ofta kan de utformas på ett sätt som passar byggnaden och gatumiljön. På skyltar med belysning inuti bör texten vara lysande och inte bakgrunden. Ursågade bokstäver gör att belysningen koncentreras till bokstäverna. Fri höjd över allmän mark för denna typ av skyltar ska vara minst 3,0 meter. De bör inte skjuta ut mer än 1,2 meter från fasad och inte ha en större yta än 1,0 kvm. Skylten ska placeras en bit in på fasaden, helst inte i hörn, och på ett sätt som samspelar med fasaden. 6

7 Takskyltar i storskaliga miljöer har ett stort uppmärksamhetsvärde. De är placerade på en byggnads tak eller på en byggnadsdel ovanför byggnadens taklist. I vissa miljöer kan takskyltar bidra till försköning av stadsbilden, om de utförs på ett estetiskt tilltalande sätt och förekommer i ett begränsat antal. Längs E4, på trafiksäkert avstånd, kan takskyltar tillåtas på utsträckta kontors- och industrihus eller vid vissa större centra i form av centrumets varumärke. De ska utformas med hög konstnärlig och teknisk kvalitet med friliggande bokstäver eller fria konturer, företrädesvis neonskyltar eller liknande kvalitet. Foliering av fönster påverkar i hög grad de flesta byggnaders arkitektur och kräver bygglov. Då foliering hindrar insyn och utsikt kan den skapa otrygghet. Foliering till mer än 30 % av fönstret bör därför undvikas. Skyltning i skyltfönster kräver inget lov. Fördelarna med denna typ av skyltning är att skyltningen hamnar i ögonhöjd och att innehållet berikar byggnadens fasad och berättar om dess verksamheter. Vepor, affischer av väv på ställning eller fasad, ofta i kolossalformat, kan ofta godtas i storskaliga miljöer under en begränsad tid. Denna typ av skyltning kan ge ett helt område en karaktär av tillfällighet varför tiden ska hållas kort och koncentrerad. Vepor får inte vara lättantändliga och de får inte sitta över fönster och liknande som är utrymningsväg. Vepor som innehåller reklam för annat än verksamheter på platsen, bör endast tillåtas på allmänna reklamplatser utpekade i skyltprogram. Vepor är gjorda för tillfälliga kampanjer. Längre tid än tre månader med samma budskap ska undvikas. Mellan två kampanjer på samma plats ska minst dubbla lovtiden vara fri från skyltning. Vepor är inte lämpliga inom kulturhistoriskt värdefulla områden eller fronter mot vatten- eller grönområden. 7 Skandal vid Casa Batlló i Barcelona

8 Olika typer av fristående skyltar Fristående skyltning ska underordna sig de miljömässiga kvaliteter där de placeras. Där människor rör sig måste de användas med återhållsamhet eftersom de kan försvåra den allmänna tillgängligheten. Skyltar i trafikmiljöer kan vara en fara för trafiksäkerheten. Fristående skylttavlor kan vara dubbelsidiga, trekantiga eller runda. Gemensamt är att de inte bör dominera stadsmiljön, upplevas som hinder, störa viktiga blickfång eller skymma utsikter i gatumiljön. Trekantspelare kan bestå av konkava eller konvexa bildytor, ofta med enkla profiler av en lätt och luftig karaktär. De kan passa i storskaliga miljöer, industri- och verksamhetsområden men är mer svårplacerade i småskaliga miljöer, det vill säga där människor rör sig. Cylinderpelaren har ett mer utstuderat utseende än trekantspelaren. Den kan godtas på de flesta platser, men är inte alldeles enkel att placera i småskaliga miljöer. Den bör placeras på ett genomtänkt sätt för att bilda en enhet omgivningen. Den passar utmärkt för allmän affischering, speciellt kompletterad med bänk runtom och med god belysning. Damen kan kanske passa, men skylten? Vitrinskyltar kan passa bra och lysa upp i miljöer som kommersiella miljöer, tågstationer och hållplatser, och vid idrottsanläggningar. Skalan och utförandet är anpassat för gående eller stående. Utförandet är en dubbelsidig, inifrån belyst skylt för affischer. I samtliga fall måste placeringen göras med varsamhet och noggrannhet. En vacker markbehandling kan ofta förhöja intrycket. Planterade växter runt fundamentet är en trevlig gest. Stora skylttavlor karaktäriseras av hög kvalitet på material och detaljer i stora format. De är oftast dubbelsidiga, inifrån belysta skyltar. Tavlornas belysning kan upplevas som störande. Skalan på tavlorna avviker oftast från omgivningen vilket gör dem svårplacerade. De går att acceptera utmed de större kommunikationsstråken så länge de inte är störande för trafik eller placeras i stationsområden. De får inte förekomma i närheten av bostadsområden, parker, rekreationsområden, skolor, eller i kvartersstrukturer. 8

9 Vippskyltar och s.k. trottoarpratare är skyltar med låg höjd, utplacerade på trottoarer eller torg, avsedda för dagsaktuell butiks- eller restaurangreklam. De orsakar ofta problem för synskadade och andra funktionshindrade samt för renhållningsfordon. Den allmänna tillgängligheten får inte störas eller hindras. Vippskyltar får endast placeras i direkt anslutning till verksamheten och de ska plockas bort över natten. Vippskyltar kräver markägarens tillstånd Flaggor med verksamhets- och produktnamn större än 2 kvm bör endast i undantagsfall tillåtas på allmän plats. Flaggan ska placeras och utformas med hänsyn till stadsbilden. Längden på flaggstången, flaggans storlek och placeringen ska anpassas till platsen. Fler än tre flaggor på samma ställe, så kallade flaggborgar, är bygglovpliktiga oavsett flaggornas storlek. De kommer bäst till sin rätt placerade i öppna stads- eller landskapsrum. Tänk på att ljudet av smattrande flagglinor kan vara störande. Trasiga eller slitna flaggor bör tas ned. Står lätt i vägen. Stolpskyltar eller pyloner är höga skyltar som står fritt och som har sin egen bärande konstruktion. Konstruktionen bör utformas på ett sådant sätt att det förhöjer det estetiska värdet och förstärka områdets eller verksamhetens profil. De kan användas till att vara reklamplats för en verksamhet eller ett område och är oftast riktade mot trafikanter. Pyloner kan accepteras i storskaliga miljöer som bensinmackar, industriområden eller affärscentrum. De ska placeras i första hand inom fastigheten som verksamheten tillhör. Ett exempel på pylon Kioskskyltning. Verksamheter som har en mängd skyltar som innehåller löpsedlar, varureklam och annan information kan ge ett skräpigt intryck. Bygglov kan ges för avgränsade fält där små skyltar och reklam får bytas ut och förnyas. Reklamfält blir genom bygglov specificerade till storlek och material så att skyltningen blir anpassad till stadsbilden och byggnaden. Fälten ska vara tydligt avgränsade. Exempel på skyltning som kan förbättras. 9

10 Informationstavlor, belysta tavlor i storformat innehållande orienteringskarta eller annan information bör placeras på för ändamålet lämplig plats. Hänvisningsskyltar ska användas med stor restriktivitet. Detta gäller även vid infarter till handels- och industriområden. Orienteringstavlor vid infarter till ett handelsoch industriområden ger en bättre och tydligare information än en samling hänvisningsskyltar. Orienteringsskyltar underlättar för transporter och besökande att hitta. En samordnad orienteringsskylt vid ett områdes entré kan stödja områdets identitet. Byggskyltar vägleder och informerar. De ska företrädesvis placeras på den fastighet som ska bebyggas. I samband med byggnation i stadsmiljön kan det dock vara nödvändigt att ta allmän platsmark i anspråk under en begränsad tid. Belysning på och i skyltar får inte störa bostäder eller utgöra en fara för trafiksäkerheten. Byggskyltar måste vara stabilt förankrade. Råd och anvisningar Skyltar med väldimensionerad belysning bidrar till stadens karaktär och ger en ombonad miljö. I bostadskvarter och centrumområden rör sig de flesta trafikanter förhållandevis långsamt. Det gör att skyltarna inte behöver vara stora och lysande för att få uppmärksamhet. Belysningen av skylten kan ordnas på olika sätt. En armatur kan placeras inuti skylten eller monteras på väggen ovanför skylten. Armaturer bör göras så diskret som möjligt. Det är viktigt att tänka på att skenet från belysningen inte bländar eller stör boende eller trafikanter. Flaggskyltar med belysning kan vara störande för boende i våningen ovanför. Enskilda skyltar kan ha ett eget konstnärligt värde, och därför ska man vara noga med deras utformning och mått, och hur de placeras. Med en genomtänkt skyltdesign förmedlas den vision man vill föra fram. Skyltprogram innebär en samordning av skyltning på en fastighet med flera verksamheter. Genom skyltprogram som tas fram i samråd med kommunen får man en enklare hantering, både för de enstaka hyresgästerna och i lovskedet. Områdesprogram kan utarbetas genom samverkan mellan fastighetsägare i samma område och kommunen. De kan behandla gemensam profilering och vägvisning. Det är viktigt att både fast och fristående skyltning samordnas på ett lämpligt sätt, för att få en gott intryck. 10

11 Rätt att använda offentlig plats söks hos polismyndigheten som remitterar ärendet till kommunen. Skyltar och skyltanordningar är tillståndspliktiga enligt ordningslagen när de står på offentlig plats. Där prövas lämpligheten med hänsyn till skötseln av den offentliga platsen, dess användning, stadsbild, miljö och trafik. Kommunens medgivande är en förutsättning för tillstånd. På privata fastigheter måste fastighetsägarens medgivande inhämtas. Lov för reklamtavlor som placeras på allmän platsmark kräver polistillstånd och markägarens tillstånd. Ansökan om lov Ansökan om lov lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan ska innehålla: Ifylld ansökningsblankett. Blanketten kan hämtas på Situationsplan, som visar var skylten ska sitta, skala 1:400. Fasadritning med den föreslagna skylten inritad i skala 1:100. Avstånd till mark är speciellt viktigt för skyltar som sticker ut från fasad. Fotografier på fasaden där skylten ska placeras, eventuellt närliggande fasader och annat av betydelse i omgivningen, underlättar handläggningen av lovet. Detaljritning som visar skyltens huvudsakliga mått, belysning, material samt färg. Skyltar utan lov hanteras som olovligt byggande. Vad säger lagen? Enligt plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen är skyltar lovpliktiga i vissa fall inom detaljplanelagt område. Lov krävs även vid flyttning eller avsevärd förändring av en befintlig skylt. Länkar till fullständiga lagtexter finns på 11

12 Det går att komma överens om en ordning. 12

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Skyltning i Sollentuna...3 Generella regler... 3 Omgivningens betydelse...4 Olika typer av skyltar...5 Fasadskyltar...

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

Skyltpolicy Juni 2013

Skyltpolicy Juni 2013 Skyltpolicy Juni 2013 Policyn har godkänts i kommunfullmäktige 2013-05-17 Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Organisation Fotografier: Omslagsbilder: Tryckt: Stockholm 2013 Postadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och exploateringsenheten 2013-04-17 Dnr KS 2012/436-519 Till Kommunstyrelsen Skyltpolicy Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN Skyltpolicy För UDDEVALLA KOMMUN Allmänt om skyltning Utformning Vad säger lagen Byggnadsnämndens riktlinjer 24 april 1998 Reviderad Miljö och stadsbyggnad 20 februari 2003 2 (12) Skyltpolicy för Uddevalla

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

Tjänsteutlåtande 0C. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun

Tjänsteutlåtande 0C. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun 0 Österåke 11 Tjänsteutlåtande 0C Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-11-06 Dnr 2014/0314-209 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun Beslutsförslag Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av skyltar

Riktlinjer för uppsättning av skyltar Riktlinjer för uppsättning av skyltar Beslutade av Miljö- och samhällsnämnden 2010-12-15 Reviderad 2013-02-20 Allmänt om skyltning Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, det

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN 2015-04-23 60, ANTAGNA AV KS 2015-05-20 81 Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet.

Läs mer

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Skyltprogram för centrala Falköpings Stad Antagandehandling 2011 04 26 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Beställare: Projektledare: Medarbetare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun Allmän beskrivning En upprustning av Kalix centrum innebär en standardhöjning av markbehandling

Läs mer

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM INNEHÅLL Inledning... Syfte... Tillstånd Bygglov... Markupplåtelse... Fasadskyltar... Fria bokstäver... Hel skylt... Flaggskylt... Banderoll... Vimplar... 4 4 4 5 6 6

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Skyltar betyder här även affischtavlor, vepor, flaggor m.m. GODKÄNDA AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA NÄMNDEN MAJ 2006 Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret Maj

Läs mer

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltpolicy för Örkelljunga kommun Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 82 Innehållsförteckning

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram för Upplands-Bro kommun Medverkande från Upplands-Bro kommun: Viktoria Pettersson, Cecila Narström, Ingela Sydstrand Sandgren, Ylva

Läs mer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03, 116 Innehållsförteckning Inledning 1 Uppfö ljning 1 Skyltar i olika miljöer 2 Skyltar i Kumla centrum 2 Skyltar i böstadsömra

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län Remissutgåva Juli 2013 Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är en skylt? När behöver den tillstånd?...5 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun Örebro kommun DATUM DNR orebro.se 2015-11-11 Bn 706/2014 2 RIKTLINJER FÖR SKYLTAR PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen Skyltpolicy 2017 Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-11-25 119 Dokumentansvarig Verksamhetschef Samhällsbyggnad Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-04-03 79 Inledning Eda kommun

Läs mer

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 SKYLTNING Riktlinjer för Gnesta kommun Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 INNEHÅLL sid 3 sid 3 sid 3 sid 3 sid 4 sid 4 sid 5 sid 6 sid 6 sid 7 sid 9 sid 9 sid 9 sid 10 sid 10 sid 10 sid 10

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA KOMMUN FÖRORD Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och miljöförvaltningen att se

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Antaget av byggnads- och räddningsnämnden 2013-02-25 33 reviderat i mars inför antagande i kommunfulläktige 2013-05-21 56 Medverkande: Mjölby kommun Magnus Petersson,

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv och puls.

Läs mer

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats STADENS SKYLTAR och försäljning på allmän plats SAMRÅDSHANDLING FEBRUARI 2016 INNEHÅLL Stadens skyltar...4 Reklam i staden...4 Olika typer av skyltar...5 Skyltar och dess belysning...10 Skyltars placering...

Läs mer

regler och vägledning för skyltar

regler och vägledning för skyltar SKYLTPOLICY regler och vägledning för skyltar En attraktiv stad för alla Skyltar är en viktig del i stadsmiljön och dess utformningen har stor betydelse för att skapa attraktiva stads- och bebyggelsemiljöer.

Läs mer

Skyltprogram. för Falköpings Stad

Skyltprogram. för Falköpings Stad Skyltprogram för Falköpings Stad 2010 06 22 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx Råd och riktlinjer för Sk y lta r i Sundsvalls stenstad Skylta vackert Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Reviderad 2010-10-xx 1 In n e h å l l Sk y lt p ro g r a m 3 Bygglov mm 3 Ma r

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 2012-04-17 Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 Antagen i tekniska nämnden 2012-05-03 TN_2012_110 - Policy f%f6r v%e4gvisningsskyltar och tillf%e4lliga

Läs mer

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun

SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun Plan och miljönämnden Antagen: 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning s.3 Bakgrund Skyltarnas syfte Målet med riktlinjerna Vad gäller s.4 Bygglovplikt eller lovfritt

Läs mer

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL 3.8 Skyltar 3.8.1 Fasad 3.8.2 Val av fasad 3.8.3 Val av storlek 3.8.4 Placering på yta 3.8.5 Placering på färg och material 3.8.6 Placering i grupp 3.8.7 Utomhus varumärkesskylt 3.8.8 Utomhus hänvisningsskyltar

Läs mer

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Diarienummer BMN 2014/0060 Antagen av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2015-06-17 125 Ersätter Riktlinje för utformning av skyltar,

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

AU 9:19 Dnr. KS 2014/

AU 9:19 Dnr. KS 2014/ o Öster Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:19 Dnr. KS 2014/0314-209 Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Arvidsjaurs kommun Riktlinjer för skyltning 2016-01-04 Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer har tagits fram av Arvidsjaurs kommun tillsammans med Företagarna i Arvidsjaur. Företagarna, Polisen, Trafikverket,

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun SKYLTPROGRAM Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun 2 Skyltprogram för Lunds kommun Innehåll Skyltprogrammets syfte 3 Om utformning och placering av skylt 3 Råd och riktlinjer 4 Allmänt 4 Skyltens

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

SKYLT POLICY ANTAGEN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

SKYLT POLICY ANTAGEN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SKYLT POLICY ANTAGEN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2014-12-17 Innehåll Inledning... 3 Vad är en skylt?... 3 När behöver skylten tillstånd?... Fel! Bokmärket är inte definierat. inom detaljplanerat område...

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Skyltar i Sundsvalls stenstad. Skylta. vackert. Stadsbyggnadskontoret. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2

Råd och riktlinjer för. Skyltar i Sundsvalls stenstad. Skylta. vackert. Stadsbyggnadskontoret. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Råd och riktlinjer för Skylta Skyltar i Sundsvalls stenstad vackert SUNDSVALL S KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 skylta så här... 1. Diskret, vacker logga

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Riktlinjer för skyltning Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för skyltning Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

Skyltprogram. Skyltprogram. för stadsrum i Göteborg

Skyltprogram. Skyltprogram. för stadsrum i Göteborg Skyltprogram Skyltprogram för stadsrum i Göteborg Innehåll Inledning 3 Skyltar i stadsrummet 4 Att synas väl 4 Att vara en del av det hela 5 Olika miljöer olika krav 6 Bygglovpliktig skyltning 6 Fasadskyltar

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun Innehållsförteckning Allmänt om skyltar 2 Skylten som en del i helheten 3 Skyltbelysning

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN 2014-02-05 SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vad

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Stockholm

Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontoret Stockholm Stadsbyggnadskontorets uppdrag Övergripande planering för bostäder, arbetsplatser, miljö och infrastruktur. Ta fram program och detaljplaner, handlägga bygglov, ge bidrag

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Innehåll Inledning...2 Solna stads policy för skyltar Lagar och regler...2 Inom detaljplanelagt område Utanför detaljplanelagt område

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN INLEDNING Öckerö är en kommun med förhållandevis många miljöer fördelade på alla öar som visar var de finns och att besökare hittar. En bra planerad och väl utförd skyltning

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Vad är ett gestaltningsprogram? En vägledning för hur vi kan forma

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling 2013-08-29 Detaljplan för ERIKSBERGS VERKSAMHETSOMRÅDE Del av Marstrand 6:7 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län 1 INNEHÅLL DETALJPLANEN 3 Inledning 3 Detaljplanens

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102 Författningssamling Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen 2006-04-18, 102 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR PÅ GATOR, TORG OCH ANDRA ALLMÄNNA

Läs mer

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTPOLICY FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTAR GATUPRATARE FASADSKYLTAR SYMBOLSKYLTAR RIKTLINJER SKYLTFÖNSTER PYLONSKYLTAR SKYLTLOV FLAGGOR AFFISCHER VARUSKYLTNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 Skyltpolicy ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 1 2 Foto motstående sida och omslag: Susanne Gustafsson Skyltpolicyn är skapad fritt efter förlaga från Strömstads kommun. Innehåll SKYLTPOLICY FÖR ÄLVKARLEBY KOMMUN

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun 2015 Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun 2015 Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun 2015 Råd & Riktlinjer Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-21 56 Revidering antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xx Medverkande i revidering av Skyltprogrammet 2015 har varit

Läs mer

Skyltprogram Brf. Kungsklippan

Skyltprogram Brf. Kungsklippan 2015 Skyltprogram Brf. Kungsklippan Merja Krank Zenit Arkitekter AB 2015 11 11 Rev. 160107 1 Allmänt om lokala skyltprogram Fastighetsägare, som vill ha en sammanhållen skyltning, kan upprätta ett lokalt

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (29) 2015-06-15 Ks 15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/216-260 Västerviks kommun har sedan 1992 råd och riktlinjer för uteserveringar

Läs mer