Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014"

Transkript

1 Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Social omsorg

2 2

3 Biståndet ska stärka Dina möjligheter att bo kvar hemma eller att på andra sätt leva ett värdigt liv. Socialtjänstlagen talar om att biståndet skall utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Socialnämnden i Ystads kommun har antagit följande omsorgsgarantier som ska vara vårt löfte till Dig om sociala insatser av hög kvalitet. Omsorgsgarantierna bygger på ett ömsesidigt förtroende och förhoppningen är att vi tillsammans ska leva upp till dem. Omsorgsgarantier grundregler för sociala insatser av hög kvalitet Omsorgsgarantierna som antagits av socialnämnden är viktiga grundregler för sociala insatser av hög kvalitet. Omsorgsgarantierna innebär ett löfte som var och en av alla anställda ska leva upp till inom Vård och Omsorg. Vi garanterar att vi behandlar Din ansökan utan dröjsmål. Vi förväntar oss att Du medverkar i utredningsarbetet genom att lämna de uppgifter som behövs för att fatta beslut. Vi garanterar att vi gör allt vad vi kan för att kunna erbjuda ett parboende inom tre månader. Vi garanterar att Du ska möta kunniga medarbetare som bemöter Dig med respekt. För Din trygghet garanterar vi att våra medarbetare kan legitimera sig. 3

4 Vi förväntar oss att Du bemöter våra medarbetare på bästa möjliga sätt, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter. Vi garanterar att en genomförandeplan upprättas tillsammans med Dig och att Dina beviljade insatser utformas. Vi förväntar oss att Du är delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen. Vi garanterar att Dina beviljade insatser utförs på överenskommen tid. Om vi blir försenade meddelar vi Dig detta. Vi förväntar oss att Du lämnar besked i förväg, om Du inte är hemma vid den avtalade tiden. Vi garanterar att viktig information till Dig finns dokumenterad i en pärm som förvaras i Din bostad. Vi förväntar oss att pärmen finns lättåtkomlig för våra medarbetare. Vi garanterar att Du får en kontaktman. Kontaktmannen är i huvudsak den person Du möter och som utför Dina beviljade insatser, som är ett praktiskt stöd i det dagliga livet och en länk till Dina närstående m.fl. Om Du inte är nöjd med Din kontaktman har Du rätt att byta. Om Du av någon anledning inte kan föra Din egen talan garanterar vi att våra medarbetare med sitt engagemang och sin kunskap skall göra sitt yttersta för att Du ska kunna leva ett självständigt liv. 4

5 Allmän inriktning Insatser i ordinärt och särskilt boende skall utföras enligt ett rehabiliterande synsätt som innebär hjälp till självhjälp. Den enskilde skall få stöd att utveckla sin egen förmåga. Målet är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Behovet prövas individuellt och insatserna beviljas efter ett biståndsbeslut på delegation av socialnämnden. Riktlinjer för biståndsbeslut Bistånd för hjälp i hemmet kan beviljas till den brukare som av fysiska eller psykiska funktionshinder inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. Genom biståndet skall en skälig levnadsnivå tillförsäkras den enskilde. Hjälpen skall beviljas i dialog med den enskilde och utifrån eget självbestämmande och personlig integritet. Städning Här kan ingå dammsugning, våttorkning av golv, dammtorkning, städning av hygienutrymme. Städning sker var 14:e dag. De utrymmen som omfattas av städning är: Kök, sovrum (kan innebära två sovrum om två makar har var sitt sovrum), vardagsrum, hygienutrymme och hall. Vid behov rengörs kylskåp, frys, spis/ugn, spisfläkt, sopskåp. I städning ingår även rengöring/avtorkning av hjälpmedel. 5

6 Fönsterputs Fönsterputs kan beviljas högst två gånger per år och i det fall det inte kan lösas på annat sätt. Fönsterputs begränsas till två rum och kök. Klädvård Här kan ingå tvätt av kläder och hemtextilier för personligt bruk samt strykning av enstaka klädesplagg. I tjänsten innefattas även enklare klädvård som skoborstning och att sy i knappar. Renbäddning utförs vid behov. Inköp Inköp av dagligvaror sker en gång per vecka och skall ske i närmaste butik. Ärenden Hjälp med övriga inköp kan beviljas en gång i månaden. Betalning av räkningar skall ske via post-, bank- eller autogiro. Måltider Här kan ingå enklare beredning och i förekommande fall uppvärmning av mat. För och efterarbete i samband med måltid. (Frukost, lunch, middag och mellanmål) Vad som ska ingå i måltiden bestämmer brukaren. Så långt möjligt skall brukaren själv välja tidpunkt för måltiden. Matdistribution Bistånd kan beviljas med distribution av färdiglagad mat från anvisade kök. 6

7 Måltidsstöd Kan innebära hjälp med matning alternativt att sitta bredvid och vara ett stöd. Personlig hygien Här kan ingå övre och nedre toalett, munvård, hårvård (kamning, borstning) och rakning. Klädsel Stöd, hjälp eller handräckning i samband med klädsel. Dusch/bad I dusch/bad kan ingå hårtvätt, torkning och läggning av hår, nagelvård och andra hygienåtgärder. Förflyttning Fysiskt stöd vid förflyttning i bostaden eller dess omedelbara närhet. Tillsyn Tillsynsbesök beviljas endast i det fall brukaren inte kan larma på ett adekvat sätt. Hjälp med husdjur Den som har hjälp med service eller omvårdnad kan också få hjälp med skötsel av sällskapsdjur. Insatserna kan gälla rastning av hund, rengöring och matning. Detta beviljas endast om djuret funnits i hemmet innan hjälpbehovet uppstod. Ledsagning Ledsagning kan beviljas när brukaren av olika skäl inte klarar sig på egen hand till exempel vid läkarbesök, tandläkarbesök, fotvård, hårvård samt till specifik aktivitet. 7

8 Utevistelse/social samvaro Kan beviljas med en timme per vecka. Utevistelsen/social samvaro kan delas upp på flera tillfällen. Social samvaro sker i bostaden. Avlösning i hemmet Avlösning i hemmet kan beviljas om brukaren vårdas av närstående i hemmet. Avlösning beviljas när brukaren inte kan lämnas ensam eller klara sig själv med trygghetslarm. Egenvård Kan beviljas när brukaren av fysiska orsaker inte kan utföra den själv. Beviljad egenvård är insatser av medicinsk karaktär, såsom exempelvis stödstrumpor, ögondroppar och insmörjning. Trygghetslarm Trygghetslarm beviljas den som på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder, eller annan orsak, har förhöjd fallrisk eller känner stor otrygghet i den egna bostaden. Om äkta makar eller sammanboende har behov av trygghetslarm ska båda brukarna ha beslut på trygghetslarm. Paret har samma larm, men debiteras för var sitt larm. Däremot betalas enbart en installationsavgift. Dagverksamhet Biståndsbedömd dagverksamhet kan erbjudas brukare med demensdiagnos. Dagverksamheten syftar till att underlätta för den enskilde att bo hemma samt ha kontakter med andra. Dagverksamhet kan även erbjudas som avlastning för personer som vårdar en närstående i hemmet. Omfattningen av vistelsen på dagverksamheten anpassas efter den enskildes förmåga, behov och önskemål. Dagverksamheten kan beviljas upp till tre tillfällen per vecka och upphör när den enskilde flyttar till särskilt boende. 8

9 Regler för avgifter inom omsorgen i Ystad Från och med 1 juli, 2002 gäller dessa regler för avgifter inom äldreomsorgen. Utgångspunkten är att de samlade avgifterna inom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte ska vara högre än det lagstadgade avgiftstaket. F n kronor i månaden. Här kan Du läsa om vad som ingår i kommunens avgifter för äldreomsorg och hur Din avgift räknas ut. Som inkomst räknas den skattepliktiga inkomsten före skatt. Pension (ex ATP, tjänstepension, garantipension, tilläggspension, privat pensionsförsäkring) Beloppen hittar Du på Dina senaste pensionsavier. Äldreförsörjningsstöd (utbetalas från pensionsmyndigheten) Inkomster av kapital Till exempel räntor och utdelningar på bankmedel, aktier, obligationer och fonder före skatt per den 31 december föregående år. Beloppen kan Du se antingen i den förenklade deklaration eller årsbesked från banken, finansinstitut och värdepapperscentralen VPC. Vid beräkningen delas alla årsbelopp med tolv för att få fram summa per månad. Övriga skattepliktiga inkomster Till exempel sjukpension, vårdbidrag, lön och andra ersättningar. Bruttointäkt av näringsverksamhet. 9

10 Övriga inte skattepliktiga inkomster Till exempel studiemedel/stipendier, ersättning vid sjukfall AGF, barnbidrag, ekonomiskt bistånd (socialbidrag), underhållsbidrag, ersättning av kapitalförsäkring, försäkringsersättningar och handikappersättning. Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag räknas till Din avgiftsgrundande inkomst (ange belopp per månad). Bostadstillägg (BTP) ansöker Du om hos Pensionsmyndigheten. Telefon: Bostadsbidrag (för personer under 65 år) ansöker Du om hos Försäkringskassan. Tel: Skatter Det sammanlagda beloppet av alla skatter Du betalar på pension, kapitalinkomster och övriga inkomster. Bostadskostnad Är det hyresbelopp Du betalar per månad till Din hyresvärd. Om t ex el, kabel, TV avgift eller garageplats ingår i hyran för bostads/hyresrätt skall dessa dras av. Om Du bor i eget småhus räknar vi fram boendekostnad baserat på boytan enligt samma normer som pensionsmyndigheten använder. 10

11 Förbehållsbelopp Är ett minimibelopp för normala levnadskostnader som tillsammans med bostadskostnaden skall räknas från inkomsterna för att bestämma om och hur stor avgift som kan debiteras för Din hemtjänst. Detta belopp skall täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV avgift, hemförsäkring, öppen hälsooch sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Minimibeloppet i ordinärt/särskilt boende Ensamstående 65 år och äldre kr Makar 65 år och äldre kr Ensamstående under 65 år kr Makar under 65 år kr För personer i särskilt boende kan minimibeloppet reduceras med 160 kronor om hushållsel tillhandahålls kostnadsfritt. I de fall helinackorderingssystem för maten finns, skall ett individuellt tillägg med 970 kronor göras för skillnaden mellan kommunens måltidspriser som är kronor och det belopp för livsmedel som ingår i det generella förbehållsbeloppet kronor. Beräkning av avgifter Din nettoinkomst och eventuella bostadstillägg eller bostadsbidrag sammanräknas. Därefter beräknas Ditt totala förbehållsbelopp inklusive bostadskostnad. Om Din nettoinkomst överstiger det totala förbehållsbeloppet har kommunen rätt att ta ut olika avgifter (upp till maxtaket på kronor per månad) för de insatser Du erhåller. 11

12 Avgiftsutrymme Skillnaden mellan Din totala inkomst efter skatt och summa av Din bostadskostnad och Dina förbehåll. Om de sammanlagda avgifterna för de insatser Du erhåller är högre än Ditt avgiftsutrymme kommer kommunen att korrigera avgifterna till detta belopp. Om Ditt avgiftsutrymme är negativt reducerar kommunen Din avgift. Så här räknas avgiftsutrymmet fram: Inkomster: + Pensioner + Inkomst av kapital (räntan) + Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag + Övriga inkomster - Skatt Kostnader: - Hyra/boendekostnad - Förbehållsbelopp +/- Individuella tillägg eller avdrag Inkomster - kostnader = Avgiftsutrymme. 12

13 Särskilt boende Social omsorg tillämpar fyra typer av taxor i särskilda boenden: - Hyra/ boendeavgift fastställs enligt hyreslagen. Hyran skall inte räknas in i maxtaket. - Omvårdnadsavgift uppgår till maxtaket (1 776 kronor per månad eller ca 59 kronor per dag) oavsett omfattningen av insatserna. Avgiften räknas in i maxtaket och kan reduceras beroende på Ditt avgiftsutrymme. - Måltidskostnad max 89 kronor per dag motsvarar kronor per månad. Den boendes förbehållsbelopp höjs med 970 kronor individuellt tillägg (se ovan) och måltidskostnad skall därför inte räknas in i maxtaket. - I vissa boende kan kommunens förbrukningsartiklar tillhandahållas till en kostnad av (120 kronor + moms 30 kronor) = 150 kronor per månad. Kostnaden räknas inte in i maxtaket. - Hyresjämkning kan beviljas där likvida medel saknas eller understiger 2 basbelopp = kronor. Ersättning av lägsta hyreskostnad beviljas dock högst 3 månader. Ansökan om hyresjämkning gör Du på särskild blankett.. Den enskilde uppmanas att söka bostadstillägg alternativt bostadsbidrag hos Pensionsmyndigheten respektive Försäkringskassan. 13

14 Avgift för korttidsvistelse/växelboende Omvårdnadsavgift 59 kronor per dygn upp till maxtak dvs kronor Mat 89 kronor per dygn ingår inte i maxtaxan. Hemtjänst/omvårdnadsavgift Vårdnivå Avgift/mån kr Här kan ingå städning, klädvård, inköp och ärenden, uppvärmning av middagsmål samt egenvård kr Här kan ingå nivå 1 + dusch, utevistelse, ledsagning kr Här kan ingå nivå 2 + personlig hygien, på/avklädning, tillredning av övriga måltider, bäddning, djurvård kr Här kan ingå nivå 3 + förflyttningar, toalettbesök, tillsyn måltidsstöd/matning Timtaxa Timtaxa debiteras med kommunens bruttokostnad f n 350 kronor per timme. 14

15 Dagverksamhet Dagverksamhet uppgår till 40 kronor per dag för Dig som inte har hemtjänst. Avgiften räknas in i maxtaket, men kostnad för lunch 54 kronor och kaffe 6 kronor tillkommer. Biståndsbedömd matdistribution Portionerna kostar 49 kronor för varm mat som levereras varje dag. Denna avgift ligger inte inom ramen för maxtaket Leveransavgift tillkommer med 10 kronor per portion. Denna avgift ligger inom ramen för maxtaket. Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 200 kronor per månad, avgiften räknas in i maxtaket. Då larmet provar sig var 24:e timme tillkommer ca 25 kronor i månaden, detta debiteras på telefonräkningen. Vid förlust av larmet debiteras faktisk kostnad. Installationsavgiften för trygghetslarm är 500 kronor och räknas inte in i maxtaket. 15

16 Avgift hemsjukvård/hemrehabilitering Gäller för insats utförd av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser där legitimerad personal överlämnat ansvaret till vårdpersonalen att utföra hemsjukvården. Avgiften debiteras med en kostnad per besök. Antal besök/månad 1 besök 100 kr/månad 2 besök 200 kr/månad 3 besök 300 kr/månad 4 besök 400 kr/månad 5 besök 500 kr/månad 6 besök och flera enligt nivå 1 i maxtaxa 592 kr/månad Du som redan har hemtjänst betalar inget extra för Din hemsjukvård. Avgift för tekniska hjälpmedel En avgift på 500 kronor tas ut per tekniskt hjälpmedel inklusive tillbehör. Avgiften ingår i maxtaxan. Hämtning av tekniska hjälpmedel När kommunens personal kommer hem till dig enbart för att hämta hjälpmedel som skall lämnas tillbaka kostar detta 500 kronor per hämtning. Avgiften gäller för alla typer av hjälpmedel som hämtas i ordinärt boende. Ingen avgift tas ut om Du själv lämnar tillbaka hjälpmedlet rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd. Avgiften ingår inte i maxtaxan. 16

17 Allmänna bestämmelser Årlig omräkning Enligt socialtjänstlagen ska avgifter räknas om när de ekonomiska förutsättningarna förändras. Därför måste avgifterna årligen räknas om i samband med att regeringen ändrar prisbasbeloppet och Pensionsmyndigheten ändrar pensionerna. Dessa omräkningar gäller i regel från 1 januari. Ändring av avgift Ditt beslut om avgift skall ändras om Din inkomst, Ditt civilstånd, Din bostadskostnad (inklusive bostadsbidrag och bostadstillägg) eller Ditt behov av förhöjt förbehållsbelopp förändras. Alla dessa förändringar måste Du själv meddela kommunen så De kan ändra Ditt avgiftsbeslut Om omräkningen gäller retroaktivt och avgiften förändras, debiteras eller återbetalas mellanskillnaden för den aktuella perioden. Debitering Debiteringen av avgifter sker månadsvis i efterskott. Vid låga månadsavgifter sker debiteringen när beloppen sammanlagt uppgår till 50 kronor. Beslut om avgift Kommunen räknar fram och fastställer vilka avgifter Du ska betala. Varje beslut meddelas skriftligen tillsammans med en redovisning hur avgiften har räknats fram. Kommunen har rätt att debitera högsta avgift när Du inte medverkar till (lämnar nödvändiga uppgifter om inkomst och boendekostnad) att den ekonomiska utredningen kan genomföras. 17

18 Överklagande Rätt att överklaga Om Du är missnöjd med Ditt avgiftsbeslut eller debitering bör Du i första hand framföra Dina synpunkter till den handläggare hos Vård och Omsorg som har ansvar för avgiftsbeslutet eller debiteringen för att rätta till eventuella felaktigheter. Anser Du att avgiften har fastställts på felaktiga grunder har Du möjlighet att överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten i Malmö. Hur man överklagar Tala om vilket beslut Du överklagar, varför Du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring Du vill ha. Underteckna och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om beslutet överklagas genom ombud ska fullmakt bifogas. Tid för överklagan För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag Du fick ta del av beslutet. Har Ditt överklagande inkommit i rätt tid skickas det vidare till Förvaltningsrätten i Malmö, om inte kommunen gör en omprövning och ändrar beslutet. Överklagan ska lämnas in eller skickas till: Ystads Kommun Socialnämnden Blekegatan Ystad 18

19 Egna anteckningar 19

20 Telefon Vård och Omsorg Reception Social Omsorg Biståndshandläggare telefontid Måndag, tisdag, torsdag och fredag Vårdplaneringsteam Assistenter telefontid Vardagar , Trygghetslarm

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 SÅ RÄKNAR VI UT DIN AVGIFT I den här broschyren kan du läsa om våra avgifter för omsorg, stöd, samt kostnader för mat. Du kan också läsa om hur vi räknar

Läs mer

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015 Avgifter vård och omsorg Gäller från 1 januari 2015 Omsorgsgarantier grundregler för sociala insatser av hög kvalitet Omsorgsgarantierna som antagits av socialnämnden är viktiga grundregler för sociala

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

AVGIFTER HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2015 Februari 2016 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

Information om avgifter 2016

Information om avgifter 2016 Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om avgifter 2016 Information om avgifter Avgifter för vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderomsorgen regleras i socialtjänstlagen, kapital 8.

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG...

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG... Innehållsförteckning INLEDNING... 1 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER...1 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER...2 VILL DU VETA MER?...2 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG... 3 VAD STYR AVGIFTEN?...3

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg Tjänsteskrivelse 1 (8) 2012-11-19 SN 2012.0245 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg 2013 Sammanfattning

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Uppdaterad 2009-01-01 2 (14) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning

Läs mer

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2016 Avgifter för tjänster som ingår i maxtaxans högkostnadsskydd Biståndsbedömd hemtjänst Timtaxa Insats under 3 timmar per månad 325

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för serviceinsatser omsorg/omvårdnad

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Avgifter 2016. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2016. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2016 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård antagen av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116 Gäller från 2015-10-01 Allmänt Avgiftsbestämmelser

Läs mer

Avgifter. Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta

Avgifter. Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta Avgifter Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta 1 mars 2016 28 februari 2017 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift för service och omvårdnad... 3 Avgift för trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänsten

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2013

Avgifter. inom äldreomsorgen 2013 Avgifter inom äldreomsorgen 2013 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Datum 2010-04-27 Från 1 juli 2002 är det reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Begreppet Hemtjänst används

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Antagna av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116, 2015-10-14, 139 Gäller från 2016-01-01

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

Avgifter 2015 för vård och omsorg

Avgifter 2015 för vård och omsorg Taxe- och avgiftsnämnden INFORMERAR Avgifter 2015 för vård och omsorg Gäller från 2015-10-01 2 Hemtjänstavgift Allmänt Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING Osby kommun Vård och Omsorg ANTAGNA AV VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-11-24 Innehållsförteckning 1. INKOMSTBEGREPPET... 2 1.1 Inkomst av tjänst... 2 1.2 Inkomster av kapital...

Läs mer

Avgifter 2014. inom förvaltningen för Funktionsstöd

Avgifter 2014. inom förvaltningen för Funktionsstöd Avgifter 2014 inom förvaltningen för Funktionsstöd Avgifter för olika former av stöd För vissa av förvaltningens insatser tar vi ut en avgift. I den här broschyren hittar du information om de olika avgifterna.

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Gäller from den 1 januari 2008 1 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. I varje enskilt ärende

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun 2015 1 Innehåll Nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg 3 Olika alternativ för äldreboende i Överkalix 4 Avgifter för de olika

Läs mer

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR 2016 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom socialtjänsten. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 5 AVGIFTER avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Avgifter 2016. för äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter 2016. för äldre och personer med funktionsnedsättning 160101 Avgifter 2016 för äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Vård- och socialförvaltningen ger stöd, omsorg och omvårdnad till dig som inte

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

INFORMATION OM NIVÅTAXA I ÄLDREOMSORGEN. Bergs kommun. www.berg.se

INFORMATION OM NIVÅTAXA I ÄLDREOMSORGEN. Bergs kommun. www.berg.se INFORMATION OM NIVÅTAXA I ÄLDREOMSORGEN Bergs kommun www.berg.se Vård- och omsorgsavdelningen Reviderad januari 2016 2 NIVÅTAXA Från 1 juli 2002 förändrades kommunens hemvårdstaxa. Nivåtaxa infördes, enligt

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2016

Avgifter för omsorg och stöd 2016 Avgifter för omsorg och stöd 2016 Inledning Från och med den 1 januari 2016 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

Avgifter för. Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter för. Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter för Äldre- och handikappomsorgen 2014 Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service.

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Avgifter för omsorg i ordinärt boende

Avgifter för omsorg i ordinärt boende Avgifter för omsorg i ordinärt boende 2015 Inkomsten styr Det är din inkomst som avgör hur hög din avgift blir. Avgiften kan aldrig bli högre än 1 780 kronor i månaden. Som inkomst räknas dina vanliga

Läs mer

Taxa för hemtjänst 2015. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Taxa för hemtjänst 2015. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Taxa för hemtjänst 2015 Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Innehållsförteckning Om avgiften Högkostnadsskydd...3 Inkomstsuppgift...3 Förbehållsbelopp...4 Makar...4 Sammanboende...4

Läs mer

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2016-04-01 + 2016-07-01

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2016-04-01 + 2016-07-01 Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2016-04-01 + 2016-07-01 LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 2 Denna broschyr är en översiktlig redovisning av avgiftsreglerna

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun STORFORS 2019-01-01 KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2019-01-01 Kommunstyrelsen Vård och omsorg 1 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård och äldreomsorg är vanligen avgiftsbelagda.

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun STORFORS 2018-03-01 KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2018-03-01 Kommunstyrelsen Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2018-03-01 1 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala

AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala Denna broschyr innehåller information om avgifter för hemtjänst och hemsjukvård, hur vi räknar

Läs mer

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2019 Avgifter som ingår i maxtaxans högkostnadsskydd Biståndsbedömda insatser Hemtjänst, insats under 3 timmar per månad 328 kr per

Läs mer

Regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är beslutade av Riksdagen

Regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är beslutade av Riksdagen 2016 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg 2019

Avgifter för äldreomsorg 2019 Avgifter för äldreomsorg 2019 För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Göteborgs Stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse eller bor på äldreboende. www.goteborg.se Vad

Läs mer

Information om avgifter Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. inom hemvård och särskilt boende i Åstorps kommun

Information om avgifter Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. inom hemvård och särskilt boende i Åstorps kommun Information om avgifter Mottagningssekreterare kontaktuppgiter inom hemvård och särskilt boende i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter för hemtjänst,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2017 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala.

AVGIFTER ÅR 2017 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala. AVGIFTER ÅR 2017 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala. Denna broschyr innehåller information om avgifter för hemtjänst och hemsjukvård, hur vi räknar ut vad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder 2019

Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder 2019 Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder 2019 Insatser enligt socialtjänstlagen SoL För dig som är 64 år eller yngre, är bosatt i Göteborgs Stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet,

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2019 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning S i d a 2 Innehåll Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning... 1 Inledning... 3 Inkomst...

Läs mer

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet. Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller trygghetsboende. Hemtjänsten hjälper Dig som inte klarar av den dagliga livsföringen på

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453

Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453 Sektor Stöd och Omsorg Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453 2018-01-01 sida 1 Inledning Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet som från år 2018 är fastställt till 45 500 kronor. Din avgift bestäms individuellt Sveriges kommuner har rätt att ta

Läs mer

Avgifter Version Vård och Omsorg

Avgifter Version Vård och Omsorg Avgifter 2019 Version 2019-01-16 Vård och Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen inom äldre- och omsorg

Läs mer

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg www.hassleholm.se S Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter och taxor Se bilaga Diarienummer: 2016/201 730 Fastställt den: 2016-05-09 71 Fastställt av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2019

Avgifter Vård och omsorg 2019 Avgifter Vård och omsorg 2019 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom vård och omsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en

Läs mer

AVGIFTER FÖR INSATSER VÅRD OCH OMSORG FRÅN 1 JANUARI 2018

AVGIFTER FÖR INSATSER VÅRD OCH OMSORG FRÅN 1 JANUARI 2018 AVGIFTER FÖR INSATSER VÅRD OCH OMSORG FRÅN 1 JANUARI 2018 Kommunfullmäktige beslutar om vilka taxor och avgifter som ska gälla för vård och omsorg i Svedala kommun. VAD PÅVERKAR DIN AVGIFT? Hur mycket

Läs mer

Avgifter Hjälp i hemmet VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter Hjälp i hemmet VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2018 Hjälp i hemmet Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och106. 28 november 2011, 214, därpå följande revideringar. Avgiftsmodellen

Läs mer