AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG..."

Transkript

1 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER...1 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER...2 VILL DU VETA MER?...2 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG... 3 VAD STYR AVGIFTEN?...3 AVGIFTSUTRYMME...5 SÅ HÄR FYLLER DU I INKOMSTFÖRFRÅGAN...6 AVGIFTSBESLUT...8 FÖRÄNDRADE INKOMSTER OCH UTGIFTER UNDER ÅRET....8 OMPRÖVNING AV AVGIFTEN...8 REDUCERING AV AVGIFTEN GÖRS ENDAST I FÖLJANDE FALL...9 ÖVERKLAGAN...10 OM PENGARNA INTE RÄCKER...10 ÖVRIGT...11 SAMMANSTÄLLNING AV AVGIFTER FÖR INSATSER TILL ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA...13 KONTAKTUPPGIFTER...14

2 Inledning Denna broschyr vänder sig till dig som vill ha information om kostnaden för den vård och omsorg som du kan ansöka om hos kommunen. När du första gången beviljas insatser Det första du ska göra när du behöver hjälp är att kontakta någon av kommunens biståndshandläggare. När de har bedömt dina behov och du har blivit beviljad en insats, fastställer vi din avgift utifrån de uppgifter du fyllt i på den inkomstförfrågan som du fick av din biståndshandläggare. I beräkningen av avgiften för hemtjänst, omvårdnad på korttidsvistelse och särskilt boende, trygghetslarm samt hembesök sjukvårdande behandling, har du möjlighet att få avgiften omprövad. Innan avgiften fastställs gör vi en beräkning där vi först drar av skäliga levnadskostnader samt boendekostnader från dina inkomster. Det som blir kvar är det utrymme du har för att kunna betala avgiften. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. Denna så kallade inkomstprövning är frivillig. Om du inte vill ha en inkomstprövning så kryssar du bara i att du accepterar att betala full avgift för dina beviljade insatser, utifrån gällande taxa dvs. maxtaxa. 1

3 Beräkning av avgiften enligt dina inkomster En enkel uppställning illustrerar vad en inkomstprövning innebär: Exempel. Ensamstående person 61 år och äldre. Nettoinkomst inklusive bostadstillägg Boendekostnad Skäliga levnadskostnader enligt lag (minimibelopp) Pengar kvar att betala med (avgiftsutrymme) kr kr kr 299 kr Avgiften* bestäms av vilka insatser du har blivit beviljad, men du betalar aldrig mer än maxtaxa kr alternativt ditt avgiftsutrymme. *Avgiften gäller hemtjänst, omvårdnad på korttidsvistelse och särskilt boende, trygghetslarm samt hembesök sjukvårdande behandling. Hyra och mat inom kommunens vård och omsorg inkomstprövas ej. Läs mer på sidan 5. Om du skickar in din inkomstförfrågan inom 14 dagar så får du inom ett par veckor tillbaka ett beslut om vilken avgift du ska betala. Du kan även ringa till kommunens avgiftshandläggare och få ett preliminärt besked, se kontaktuppgifter på sidan 14. Vill du veta mer? Läs innehållsförteckningen och sök rätt på det som du vill veta mer om när det gäller avgifterna. Vill du veta mer om de särskilda insatserna hänvisas du till separata broschyrer om hemtjänst och särskilt boende som finns att hämta i kommunhuset eller på kommunens hemsida Under fliken Omsorg och hjälp väljer du Hjälp i hemmet eller Boende, särskilda. Du är också välkommen att ringa till Strängnäs Kommun med dina frågor, kontaktuppgifter finner du längst bak i broschyren. 2

4 Avgifter inom vård och omsorg Vad styr avgiften? Avgiften styrs av flera saker; Maxtaxa Minimibelopp Förbehållsbelopp Dessa belopp bestäms av Sveriges riksdag och regleras enligt Socialtjänstlagen. Beloppen omräknas årligen utifrån prisbasbeloppet. Maxtaxa Begreppet innebär att var du än bor i Sverige så betalar du aldrig mer för vissa insatser från kommunen än maxtaxan. Maxtaxan för 2016 är kr. Avgifter som omfattas av maxtaxan Hemtjänst Trygghetslarm Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast Förskrivning av inkontinenshjälpmedel Omvårdnad i särskilt boende Omvårdnad vid korttidsvistelse/växelvistelse Avgifter som inte omfattas av maxtaxan Hyra i särskilt boende Kost i särskilt boende Kost vid korttidsvistelse/växelvistelse Kost vid dagverksamhet Resor till och från dagverksamhet Matdistribution Minimibelopp Den summa pengar som enligt konsumentverket beräknas täcka skäliga levnadskostnader kallas minimibelopp. Beloppet följer konsumentverkets riktlinjer och skall täcka kostnader för 3

5 livsmedel, hälsa och hygien, läkarvård och mediciner, enklare tandvård, kläder och skor, resor, fritid, hemförsäkring, tidningar, TV och telefon samt förbrukningsvaror. Minimibeloppet kr för ensamstående 61 år och äldre kr per make för makar/reg. partner 61 år och äldre kr för ensamstående under 61 år kr per make för makar/reg. partner under 61 år För makar där ena maken bor i särskilt boende och den andra i ordinärt boende beräknas minimibeloppet som om båda vore ensamstående. Förbehållsbelopp Vid beräkning av din avgift för den vård och omsorg som du har beviljats, ska du förbehållas en viss del av dina inkomster, innan avgiften fastställs. Detta kallas förbehållsbelopp och är summan av minimibeloppet och din boendekostnad (läs mer om boendekostnader på sidan 7). Förbehållsbeloppet dras av från den sammanlagda inkomsten efter skatt och summan kallas avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala. Finns det inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. Om du bor på särskilt boende antas du betala för både din hyra och din kost som om du bodde i ett ordinärt boende. Detsamma gäller för kost på korttids- respektive växelvistelse. Skulle dina inkomster inte täcka ditt förbehållsbelopp, dvs. du får minus i avgiftsutrymme, får du inget avdrag på hyra eller kost. Däremot finns det möjlighet att ansöka om bostadstillägg samt försörjningsstöd, se sidan 10 Om pengarna inte räcker. 4

6 Avgiftsutrymme Underlaget för beräkningen är dina uppgifter om inkomster och utgifter. När du har skickat in blanketten Inkomstförfrågan till Socialkontoret räknar en avgiftshandläggare fram ditt avgiftsutrymme enligt nedan. Avgiftsutrymmet avgör hur mycket du kan betala i avgift. Exempel på beräkning av hemtjänstavgiften Din hemtjänstavgift beräknas enligt nedanstående modell. Här finner du exempel på ett antal personer som har lika mycket hemtjänst per vecka, men beroende på olika avgiftsutrymme, får de olika hemtjänstavgift. INKOMSTER ALFRED BEATA FOLKE CARL & Kronor per månad SIGRID Inkomster efter skatt Bostadstillägg UTGIFTER Levnadskostnader X 2 Bostadskostnad Pengar över /2 =3 525/pers. Hemtjänstavgift /pers. 5

7 Så här fyller du i Inkomstförfrågan Sökande, make, maka, sammanboende Gifta par Om du som sökande är gift ska du även uppge make/makas inkomster och utgifter. Era uppgifter räknas sedan samman av avgiftshandläggare vid kommunen och fördelas med hälften på vardera maken. Detta gäller även icke sammanboende makar, förutom hyran, vilken betalas av var och en för sig. Sammanboende Är du sammanboende, men inte gift, beräknas du som ensamstående men ni anses dela på hyran. Du behöver inte uppge din sammanboendes ekonomiska förhållanden då ni enligt lag inte har försörjningsplikt för varandra. Acceptera maxtaxa Det är helt frivilligt att få sin avgift inkomstprövad. Väljer du att avstå från den möjligheten kryssar du i rutan "Jag väljer att inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden". Därmed accepterar du automatiskt att betala full avgift för dina beviljade insatser enligt gällande taxa, dvs. maxtaxa. Hyra/Boendekostnad (anges per månad) Ange hela boendekostnaden, även om ni antas dela lika på det antal vuxna som bor i bostaden. Ej sammanboende makar anger båda sina respektive hyror på denna rad. Hyra i särskilt boende behöver ej anges. Hyreslägenhet Om du bor i hyreslägenhet anger du hyra, samt el för uppvärmning som inte ingår i hyran. Kostnad för hushållsel, garagekostnader med mera inräknas inte. Egen fastighet (anges per år) Underlag för beräkningen är taxeringsvärde, bostadsyta och eventuell räntekostnad för huslån. Vi använder Pensionsmyndighetens antagna schabloner för uppskattning av kostnader för drift- och uppvärmning. Till detta läggs enligt föreskrifterna fastighetsskatt och 70 % av räntekostnader på lån till bostaden. 6

8 Bostadsrätt (avgiften anges per månad, räntekostnader anges per år) Om du bor i bostadsrätt beräknas hyran som faktisk avgift till föreningen samt 70 % av räntekostnader på eventuellt bostadslån. Fördyrade levnadskostnader (anges per månad) Du kan i vissa fall vara berättigad till höjning av ditt förbehållsbelopp. Exempel på kostnader som kan höja ditt förbehållsbelopp: matdistribution - tillägg görs per portion god man/förvaltare kost i särskilt boende tillägg för barn under 18 år som du/ni har vårdnaden om(se nedan). varaktiga merkostnader för specialkost (glutenfri eller mjölkproteinfri) enligt läkarintyg från legitimerad läkare. Kostnaderna skall uppgå till minst 300 kr per månad och vara varaktiga under minst ett år. Denna höjning prövas individuellt. Tillägg för barn upp till 18 år Antal hemmaboende barn innebär att du ska vara vårdnadshavare för barnen samt att de ska vara skrivna på samma bostadsadress. Skattepliktiga inkomster (anges per månad) På blanketten skall du uppge aktuella uppgifter gällande tjänste- och privatpensioner, lön från anställning och andra skattepliktiga inkomster. Inkomstuppgifter som kommer från Pensionsmyndigheten kan inhämtas automatiskt. Ej skattepliktiga inkomster (anges per månad) Här anger du om du har utlandspension, livränta eller andra ej skattepliktiga inkomster. De uppgifter om bostadstillägg som är förtryckta är uppgifter som hämtats från Pensionsmyndigheten i januari. 7

9 Kapitalinkomster (anges per år) Om du har fått avkastning på ditt kapital under föregående inkomstår ska detta fyllas i på inkomstblanketten. Uppgifterna finns på din senaste självdeklaration. Underskrift Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt att skriva din namnteckning får den person som du uppgett till din biståndshandläggare, anhörig eller god man, skriva under i ditt ställe, göra namnförtydligande samt ange relation till dig. Avgiftsbeslut När avgiften är uträknad skickas ett avgiftsbeslut hem till dig eller din fakturamottagare. Beslutet talar om vad du ska betala för dina insatser per månad. Räkningen kommer två månader efter att insatsen har påbörjats. Beslutet gäller tills dina insatser ändras eller dina inkomster förändras. Förändrade inkomster och utgifter under året När exempelvis din inkomst, ditt bostadstillägg/bidrag med mera ändras måste du själv meddela detta till avgiftshandläggaren skriftligen. Endast om ändringen medför ändrad avgift får du ett nytt avgiftsbeslut. Omprövning av avgiften Oavsett när din insats startade under året får du i början av varje år en ny inkomstförfrågan. Denna rutin finns för att säkerställa att din avgift grundar sig på aktuella uppgifter. Du får sedan ett nytt avgiftsbeslut som visar din avgift utifrån dina aktuella uppgifter samt den årliga justeringen utifrån årets basbelopp. 8

10 Reducering av avgiften görs endast i följande fall Hemtjänst Sjukhusvistelse Avdrag görs vid sjukhusvistelse. Avdraget är 1/30 av din månadsavgift per dag, från och med avresedagen och till och med hemresedagen. Utebliven insats Om personalen inte kunnat utföra insatsen på den dag ni bestämt, och inte kan erbjuda ny tid inom samma månad, skall avdrag på avgiften göras. Om personalen däremot erbjuder dig ny tid inom samma månad och du tackar nej, görs inget avdrag. Detsamma gäller om du själv väljer att tacka nej till ett ordinarie inplanerat besök. Matdistribution (mat levererad hem till bostaden) Vid avbeställning och efterbeställning samt eventuella avdrag på fakturan måste Samhall kontaktas. Om du vistas på sjukhus måste du, en anhörig eller god man avboka leveranserna hos Samhall. När du är hemma igen och vill att matleveranserna ska återupptas, måste du/ni åter kontakta Samhall, se kontaktuppgifter på sidan 14. Särskilt boende Omvårdnadsavgift Avdrag görs vid sjukhusvistelse. Avdraget är 1/30 av din månadsavgift per dag, från och med avresedagen och till och med hemresedagen. Kostavgift Avdrag för kost görs vid sjukhusvistelse och vid frånvaro hel dag då du inte ätit några måltider på boendet. Frånvaron måste anmälas senast 3 dagar i förväg. Avdraget är 1/30 av din månadsavgift. Inga avdrag görs om du avstår från enstaka måltider. Avgift för trygghetslarm Avgiften för larm debiteras alltid för hel månad, oavsett när larmet installeras eller bortplockas under månaden. 9

11 Överklagan Vid överklagan lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilken avgift du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och hur det bör ändras. Obs! På sidan 4 kan du se vilka avgifter som prövas mot maxtaxan och därmed kan överklagas. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till oss senast fyra veckor efter att du erhållit beslutet. Om inte beslutsfattaren/socialnämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begär, kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten för prövning. Om pengarna inte räcker Bostadstillägg Du som är pensionär kan ansöka om bostadstillägg. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten, se kontaktuppgifter på sidan 15. Bostadsbidrag Du som har inkomster från anställning, aktivitets- eller sjukersättning, vänder dig till Försäkringskassan för att ansöka om bostadsbidrag. Kontaktuppgifter finns på sidan 14. Äldreförsörjningsstöd När du ansöker om bostadstillägg för pensionär kontrollerar Pensionsmyndigheten även om du är berättigad till äldreförsörjningsstöd. Kontaktuppgifter finns på sidan 15. Försörjningsstöd Du som inte är pensionär och har svårt att få pengarna att räcka kan kontakta Jobbtorg Strängnäs hos kommunens Individ- och familjeomsorg. Kontaktuppgifter finns på sidan

12 Övrigt Autogiro och fakturafrågor Om du vill betala dina räkningar via autogiro kontaktar du kommunens ekonomikontor. Hit vänder du dig även om du har frågor som direkt berör fakturan, till exempel missat förfallodatum, uppdelning av betalning, påminnelser och uteblivna fakturor. Kontaktuppgifter finns på sidan 14. Fakturamottagare Om din faktura ska skickas till anhörig eller god man/förvaltare ska detta meddelas till avgiftshandläggaren. När kommer fakturan? Avgifter faktureras två månader i efterskott! Om fakturabeloppet understiger 25 kronor skickas ingen faktura. Vid flytt Meddela din avgiftshandläggare din nya adress när du flyttar, både inom och utom kommunen. Det är viktigt att du får information och fakturor till rätt adress så du slipper eventuella påminnelseavgifter. Vid dödsfall Anhörig kontaktar kommunens avgiftshandläggare för att meddela vart slutfakturan ska skickas. Dödsfall vid delad bostad Blir du ensamstående efter att ha delat bostad räknas din avgift om från och med månaden efter det att din make/maka/sammanboende avlidit. Dödsfall i särskilt boende När person i särskilt boende avlider debiteras hyra till och med den dag rummet är tömt. För att undvika att personer får vänta på plats på särskilt boende har kommunen tagit fram en rutin för en effektiv utflyttningsprocess. Denna innebär att lägenheten helst bör vara urplockad och slutstädad inom tre dagar efter dödsfallet. Finns inte den möjligheten för anhörig/företrädare kan detta 11

13 ombesörjas av verksamhetens personal. Möbler och övriga tillhörigheter kan då efter överenskommelse magasineras under max en månad utan extra kostnad. För mer information kontakta verksamheten. Registrering av personuppgifter (enligt Personuppgiftslagen, PUL) Personuppgifter registreras enligt Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Dessa uppgifter är sekretesskyddade. Servicetjänster för äldre Personer som är 70 år eller äldre kan få hjälp med sådant som inte ingår i hemtjänstens uppgifter. Vissa är gratis såsom byte av glödlampor, uppsättning av gardiner etc. Andra kostar 315 kr/timme såsom gräsklippning och snöskottning. Servicetjänsterna utförs vardagar under dagtid. Betalning sker en månad i efterskott. Kontaktuppgifter finns på sidan 14. Hushållsnära tjänster Är du endast i behov av städning kan ett privat företag vara ett alternativ om du utnyttjar RUT-avdraget. Gå in på kommunens hemsida för mer information: välj fliken Omsorg och hjälp. Under Hjälp i hemmet hittar du Hushållsnära tjänster. Dagcentral på Kristinagården Till dagcentralen är alla äldre och personer med funktionsnedsättning välkomna. Här kan du bland annat dricka kaffe/te, äta lunch och läsa dagstidningen. Lunch och två mellanmål kostar 68 kr, resor dit och hem kostar 60 kr/resa, max 540 kr/månad. Kontaktuppgifter finns på sidan

14 Sammanställning av avgifter för insatser till äldre och funktionsnedsatta Avgiften för hemtjänst, larm, hembesök, förskrivning av inkontinenshjälpmedel, omvårdnad vid korttidsvistelse samt särskilt boende, beräknas efter dina ekonomiska förutsättningar. Du betalar enligt ditt avgiftsutrymme upp till maxtaxan. Ordinärt boende Insats Hemtjänst (personlig omvårdnad, service, egenvård, ledsagning, avlösning i hemmet) Trygghetslarm Matdistribution Hembesök av arbetsterapeut, distriktssköterska och sjukgymnast Förskrivningsavgift för inkontinenshjälpmedel Särskilt boende Insats Boendekostnad Omvårdnad Kost Avgift Max kr/månad. Max 210 kr/månad. Avgift för hel månad utgår alltid. 53 kr/portion. Max 150 kr/besök Om du är inskriven i hemsjukvården är besöket kostnadsfritt. Max 100 kr/gång Förskrivning görs två gånger per år. Avgift 1-rumslgh kr/mån 2-rumslgh kr/mån Max kr/mån kr/mån Korttidsvistelse/växelvistelse Insats Avgift Omvårdnad Kost 59 kr/dygn, max kr/mån 127 kr/dygn, max 3810 kr/mån Dagverksamhet för personer med demensdiagnos Insats Avgift Måltider (lunch och två mellanmål) Resor 68 kr/dag 60 kr/resa, max 540 kr/mån (samma avgift som för pendlarkort hos länstrafiken) 13

15 Kontaktuppgifter Avgiftshandläggare Dessa når du säkrast vardagar kl via kommunens växel Du som redan har insatser från kommunen hittar namn och telefonnummer till din avgiftshandläggare på avgiftsbeslutet. Dagcentral på Kristinagården Telefon: Ekonomikontoret För frågor angående fakturabetalningen, kontakta Susanne Arvidsson, telefon Försäkringskassan Telefon: , eller Individ- och familjeomsorgen Jobbtorg Strängnäs Hit vänder du dig om du vill ansöka om försörjningsstöd och inte har någon handläggare sedan tidigare. Telefonnummer och lämna ett meddelande med ditt namn, personnummer och telefonnummer på telefonsvararen. Samhall För frågor som berör matdistribution, ring Samhalls kundtjänst, telefon: , telefontid vardagar , lunchstängt Servicetjänster för äldre Telefon: , telefontid måndag torsdag, , lunchstängt , fredagar Äldreomsorgens biståndshandläggare Har du frågor om dina insatser eller allmänna frågor ringer du till din biståndshandläggare på Myndighet och Bistånd, alla vardagar utom tisdagar, 9-16, dock säkrast , eller till växeln

16 Pensionsmyndigheten Telefonnummer: Socialkontoret Besöksadress Nygatan 10 Postadress Socialkontoret, Strängnäs Telefon växel E-post 15

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 SÅ RÄKNAR VI UT DIN AVGIFT I den här broschyren kan du läsa om våra avgifter för omsorg, stöd, samt kostnader för mat. Du kan också läsa om hur vi räknar

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Uppdaterad 2009-01-01 2 (14) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2015 Februari 2016 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Information om avgifter 2016

Information om avgifter 2016 Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om avgifter 2016 Information om avgifter Avgifter för vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderomsorgen regleras i socialtjänstlagen, kapital 8.

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2016 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2016 Avgifter för tjänster som ingår i maxtaxans högkostnadsskydd Biståndsbedömd hemtjänst Timtaxa Insats under 3 timmar per månad 325

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 0 INLEDNING...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 0 INLEDNING... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 0 INLEDNING... 1 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER...1 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER...2 VILL DU VETA MER?...2 AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG...

Läs mer

Avgifter. Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta

Avgifter. Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta Avgifter Inom verksamheter Riktat till Äldre och funktionsnedsatta 1 mars 2016 28 februari 2017 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift för service och omvårdnad... 3 Avgift för trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänsten

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen Gäller from den 1 januari 2008 1 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. I varje enskilt ärende

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Social omsorg 2 Biståndet ska stärka Dina möjligheter att bo kvar hemma eller att på andra sätt leva ett värdigt liv. Socialtjänstlagen talar om

Läs mer

Avgifter 2016. för äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter 2016. för äldre och personer med funktionsnedsättning 160101 Avgifter 2016 för äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Vård- och socialförvaltningen ger stöd, omsorg och omvårdnad till dig som inte

Läs mer

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016

Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 Skurups kommun Avgifter inom Vård & Omsorg 2016 LAGEN/RIKTLINJERNA... 2 AVGIFTSBERÄKNING... 3 INKOMSTER... 4 BOENDEKOSTNAD... 5 Hyres- eller bostadsrätt... 5 Egen fastighet... 5 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 6 Minimibelopp

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2016

Avgifter för omsorg och stöd 2016 Avgifter för omsorg och stöd 2016 Inledning Från och med den 1 januari 2016 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR

Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR Avgifter enligt SoL för PERSONER UNDER 65 ÅR 2016 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom socialtjänsten. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken

Läs mer

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Datum 2010-04-27 Från 1 juli 2002 är det reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Begreppet Hemtjänst används

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg

Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg Tjänsteskrivelse 1 (8) 2012-11-19 SN 2012.0245 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter och regler för beräkning av avgifter inom vård och omsorg samt handikappomsorg 2013 Sammanfattning

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg Information För att beräkna din avgift vad gäller insatser inom vård, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende med mera, behöver vi ha uppgifter från dig rörande din inkomst. Uppgifter som

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM HANDIKAPPOMSORG HÄLSO-OCH SJUKVÅRD ÄLDREOMSORG Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för serviceinsatser omsorg/omvårdnad

Läs mer

Avgifter för omsorg i ordinärt boende

Avgifter för omsorg i ordinärt boende Avgifter för omsorg i ordinärt boende 2015 Inkomsten styr Det är din inkomst som avgör hur hög din avgift blir. Avgiften kan aldrig bli högre än 1 780 kronor i månaden. Som inkomst räknas dina vanliga

Läs mer

Avgifter 2014. inom förvaltningen för Funktionsstöd

Avgifter 2014. inom förvaltningen för Funktionsstöd Avgifter 2014 inom förvaltningen för Funktionsstöd Avgifter för olika former av stöd För vissa av förvaltningens insatser tar vi ut en avgift. I den här broschyren hittar du information om de olika avgifterna.

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2013

Avgifter. inom äldreomsorgen 2013 Avgifter inom äldreomsorgen 2013 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

Avgifter 2016. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2016. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2016 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 5 AVGIFTER avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Antagna av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116, 2015-10-14, 139 Gäller från 2016-01-01

Läs mer

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård Svedala kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård antagen av kommunfullmäktige 2015-09-16, 116 Gäller från 2015-10-01 Allmänt Avgiftsbestämmelser

Läs mer

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun

Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun Avgifter inom äldreoch handikappomsorg i Överkalix kommun 2015 1 Innehåll Nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg 3 Olika alternativ för äldreboende i Överkalix 4 Avgifter för de olika

Läs mer

Avgifter för. Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter för. Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter för Äldre- och handikappomsorgen 2014 Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service.

Läs mer

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2016-04-01 + 2016-07-01

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2016-04-01 + 2016-07-01 Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2016-04-01 + 2016-07-01 LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 2 Denna broschyr är en översiktlig redovisning av avgiftsreglerna

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box Töreboda växel. Avgifter 2019 Äldreomsorgen

TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box Töreboda växel. Avgifter 2019 Äldreomsorgen TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Avgifter 2019 Äldreomsorgen Du som får hjälp via Töreboda kommun i form av hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård,

Läs mer

Regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är beslutade av Riksdagen

Regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är beslutade av Riksdagen 2016 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING

RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING RIKTLINJER AVGIFTSHANTERING Osby kommun Vård och Omsorg ANTAGNA AV VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 2015-11-24 Innehållsförteckning 1. INKOMSTBEGREPPET... 2 1.1 Inkomst av tjänst... 2 1.2 Inkomster av kapital...

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Avgifter 2015 för vård och omsorg

Avgifter 2015 för vård och omsorg Taxe- och avgiftsnämnden INFORMERAR Avgifter 2015 för vård och omsorg Gäller från 2015-10-01 2 Hemtjänstavgift Allmänt Avgiften är baserad enligt Socialtjänstlagen 8 kap. 5. I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift

Läs mer

Information om avgifter Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. inom hemvård och särskilt boende i Åstorps kommun

Information om avgifter Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. inom hemvård och särskilt boende i Åstorps kommun Information om avgifter Mottagningssekreterare kontaktuppgiter inom hemvård och särskilt boende i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

Socialkontoret INKOMSTFÖRFRÅGAN. 1. Personuppgifter. 2. Hemmavarande barn under 18 år. 3. Aktuella inkomster, brutto (inkomster före skatteavdrag)

Socialkontoret INKOMSTFÖRFRÅGAN. 1. Personuppgifter. 2. Hemmavarande barn under 18 år. 3. Aktuella inkomster, brutto (inkomster före skatteavdrag) INKOMSTFÖRFRÅGAN 1. Personuppgifter sökande Adress Postnummer Ort Telefon bostad Telefon mobil E-post Civilstånd Gift/registrerad partner Ensamboende Sammanboende maka/make, registrerad partner 2. Hemmavarande

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

AVGIFTER HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan.

Uppgifterna rörande inkomster och hyra ber vi dig att fylla i på medföljande blanketter samt lämna kopior till oss på de underlag som beskrivs ovan. 1 "[Mottagarens namn]" "[Mottagarens gatuadress]" "[Mottagarens postadress]" INKOMSTFÖRFRÅGAN En inkomstförfrågan skickas ut första gången du blir aktuell för en insats från kommunen som är avgiftsbelagd.

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2017 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2019 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2019... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg Gäller från 1 januari 2019. Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2018 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2018... 6 Övrigt... 7 Några begrepp Du som får hjälp via Skövde kommun

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Socialförvaltningen. Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2019 Avgifter som ingår i maxtaxans högkostnadsskydd Biståndsbedömda insatser Hemtjänst, insats under 3 timmar per månad 328 kr per

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter Hemvård och särskilt boende

Avgifter Hemvård och särskilt boende Avgifter 2019 Hemvård och särskilt boende Innehållsförteckning Avgiftsberäkning... 3 Inkomstförfrågan... 3 Om du inte vill lämna uppgifter... 3 Avgiftsunderlag... 3 Inkomst makar och sammanboende... 4

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

AVGIFTER FÖR INSATSER VÅRD OCH OMSORG FRÅN 1 JANUARI 2018

AVGIFTER FÖR INSATSER VÅRD OCH OMSORG FRÅN 1 JANUARI 2018 AVGIFTER FÖR INSATSER VÅRD OCH OMSORG FRÅN 1 JANUARI 2018 Kommunfullmäktige beslutar om vilka taxor och avgifter som ska gälla för vård och omsorg i Svedala kommun. VAD PÅVERKAR DIN AVGIFT? Hur mycket

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende

omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende omvårdnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Maxtaxa 2015 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Högsta avgift Du kan välja att inte lämna inkomstuppgift. Din avgift kan då inte beräknas och du godkänner därmed den högsta avgiften enligt maxtaxan.

Högsta avgift Du kan välja att inte lämna inkomstuppgift. Din avgift kan då inte beräknas och du godkänner därmed den högsta avgiften enligt maxtaxan. Anvisning till dig som fyller i inkomstförfrågan Personuppgifter Här fyller du i dina egna och eventuell make/makas/sambos personuppgifter. Som gifta samtaxeras ni och det är därför viktigt att ni fyller

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

INFORMATION OM NIVÅTAXA I ÄLDREOMSORGEN. Bergs kommun. www.berg.se

INFORMATION OM NIVÅTAXA I ÄLDREOMSORGEN. Bergs kommun. www.berg.se INFORMATION OM NIVÅTAXA I ÄLDREOMSORGEN Bergs kommun www.berg.se Vård- och omsorgsavdelningen Reviderad januari 2016 2 NIVÅTAXA Från 1 juli 2002 förändrades kommunens hemvårdstaxa. Nivåtaxa infördes, enligt

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Omvårdnad Gävle Avgifter 2017 för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som beviljats stöd, omsorg och service i hemmet eller på ett vård- och omsorgs

Läs mer

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning S i d a 2 Innehåll Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning... 1 Inledning... 3 Inkomst...

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun STORFORS 2019-01-01 KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2019-01-01 Kommunstyrelsen Vård och omsorg 1 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård och äldreomsorg är vanligen avgiftsbelagda.

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet som från år 2018 är fastställt till 45 500 kronor. Din avgift bestäms individuellt Sveriges kommuner har rätt att ta

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Underlag för beräkning av avgift

Underlag för beräkning av avgift Underlag för beräkning av avgift När du får hjälpinsatser från kommunen ska du betala omsorgsavgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och hur mycket hjälp du har. De uppgifter som du

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun STORFORS 2018-03-01 KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2018-03-01 Kommunstyrelsen Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2018-03-01 1 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Läs mer

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg www.hassleholm.se S Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter och taxor Se bilaga Diarienummer: 2016/201 730 Fastställt den: 2016-05-09 71 Fastställt av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet som från år 2018 är fastställt till 45 500 kronor. Din avgift bestäms individuellt Sveriges kommuner har rätt att ta

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016 Avgifter hemvården - from 1 juli 2016 Hemvård Avgiften för hemvård och servicetjänster betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2019

Avgifter Vård och omsorg 2019 Avgifter Vård och omsorg 2019 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom vård och omsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter vård och omsorg. Gäller från och med 1 mars 2018 och ersätter tidigare taxor

Avgifter vård och omsorg. Gäller från och med 1 mars 2018 och ersätter tidigare taxor Avgifter vård och omsorg Gäller från och med 1 mars 2018 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom vård och omsorg Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler för avgifter avseende

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer