Huvudsakligt innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudsakligt innehåll"

Transkript

1 LAGFÖRSLAG nr x/ Datum 200X-XX-XX REMISSVERSION Till Ålands lagting Ändringar i skattelagstiftningen 2012 Huvudsakligt innehåll Inför skatteåret 2012 föreslår landskapsregeringen vissa ändringar i kommunalbeskattningen. Grundavdragets maximibelopp höjs från euro till euro och det tillfälliga donationsavdraget förlängs att gälla även för Samfundsskattesatsen höjs dels permanent dels temporärt. Den temporära höjningen tillämpas under perioden och är 1,2501 procentenheter när det gäller företag och 2,0862 procentenheter för samfällda förmåner. Den permanenta höjningen tillämpas från och med skatteåret 2014 och är endast marginell för företag (0,0001 procentenheter) och 0,6862 procentenheter för samfällda förmåner. Till följd av ändringar av statens andel av skatten kommer skattesatserna totalt sett att vara på samma nivå under hela perioden, det vill säga 25 % för företag och 28 % för samfällda förmåner. Slutligen föreslå även en ändring av procentsatsen för den kompensation för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst som landskapet betalar till kommunerna. Procentsatsen bestäms av förhållandet mellan kommunalskattesatsen för samfund i landskapet och kapitalinkomstskattesatsen. Förändringarna av dessa båda skattesatser medför att procentsatsen för kompensationen höjs temporärt med 2,7686 procentenheter för skatteåren 2012 och 2013, men sänks permanent med 1,3981 procentenheter från och med skatteåret De ändringar som ingår i lagförslaget föreslås bli tillämpade från och med skatteåret skatteändr2012.docx

2 2 INNEHÅLL Huvudsakligt innehåll... 1 Allmän motivering Gällande lagstiftning Kommunalbeskattning Beskattning av samfund och samfällda förmåner Kompensation för uteblivna intäkter från kapitalbeskattningen Behov av ändring och landskapsregeringens förslag Grundavdraget och donationsavdraget Skattesatsen för samfund och samfällda förmåner Kompensation för uteblivna intäkter från kapitalbeskattningen Förslagets verkningar Beredningen av förslaget... 7 Lagtext... 8 L A N D S K A P S L A G om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland... 8 L A N D S K A P S L A G om upphävande av 4a landskapslagen om kompensation för förlust av skatteintäkter... 9 L A N D S K A P S L A G om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst... 9

3 3 Allmän motivering 1. Gällande lagstiftning 1.1 Kommunalbeskattning Enligt 18 5 p. självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet vad gäller skatt till kommunerna. Den nu gällande kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland är en blankettlag enligt vilken inkomstskattelagen (FFS 1535/1992) och lagen om skatteredovisning (FFS 532/1998) med vissa undantag tillämpas i landskapet. Från och med skatteåret 2012 ersätts kommunalskattelagen av en ny landskapslag med samma namn (LTB 49/2011, nedan den nya kommunalskattelagen). Lagen har ännu inte trätt i kraft men avsikten är att den ska göra det vid årsskiftet Den nya kommunalskattelagen är också en blankettlag som anger att inkomstskattelagen och lagen skatteredovisning ska tillämpas i landskapet. Både den nu gällande och den nya kommunalskattelagen innehåller en automatik när det gäller ändringar av rikslagstiftningen, dessa träder i kraft i landskapet vid samma tidpunkt som i riket. Detta gäller dock inte bestämmelser i landskapslagen som avviker från rikslagstiftningen. I den nya kommunalskattelagen är avvikelserna mer omfattande än i den nu gällande lagen genom att samtliga bestämmelser om avdrag vid kommunalbeskattningen regleras i den nya lagen. Automatiken beträffande ändringar gäller således inte dessa bestämmelser Beskattning av samfund och samfällda förmåner När det gäller beskattningen av samfund och samfällda förmåner i landskapet är regleringen tämligen komplicerad. Med samfund avses enligt definitionen i inkomstskattelagen bland annat aktiebolag, andelslag och utländska dödsbon. Som samfällda förmåner betraktas till exempel samfällda skogar, väglag, fiskelag och skifteslag. I riket anges skattesatsen för samfund och samfällda förmåner i 124 inkomstskattelagen till 26 %. Skatteinkomsterna fördelas mellan de tre skattetagarna staten, kommunerna och församlingarna enligt vad som anges i 12 lagen om skatteredovisning. Eftersom landskapet har lagstiftningsbehörighet vad gäller skatt till kommunerna är behörigheten beträffande skatt från samfund och samfällda förmåner delad mellan landskapet och riket. Procentsatsen för den skatt åländska företag och samfälligheter betalar till staten följer av den totala skatteprocenten i riket och den statliga andelen av skatten som anges i lagen som skatteredovisning. Motsvarande gäller för den skatt som betalas till församlingarna. Procentsatsen för den kommunala skatten anges i 29 i den nya kommunalskattelagen (4 i den nu gällande lagen). Formellt sett är den inte beroende av de ovan nämnda bestämmelserna men i praktiken har lagtinget hittills valt att sätta procentsatsen så att skatten för företag och samfälligheter i landskapet totalt sett är på samma nivå som i riket. I enlighet med det anges i den nya kommunalskattelagen, liksom i den gällande lagen, att kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner är 5,7174 %. Procentsatsen utgör 21,99 % av den totala samfundsskattesatsen på 26 %. Under skatteåren 2010 och 2011 tilllämpas temporärt en skattesats på 8,3174 %, den totala skattesatsen har dock varit oförändrad under dessa år. Den högre procentsatsen vid kommunalbeskattningen beror på att staten i syfte att balansera kommunalekonomin beslöt höja kommunernas andel av skatten samtidigt som den statliga andelen sänktes. Lagtinget beslöt att stöda kommunerna på samma sätt och höjde genom en temporär ändring av kommunalskattelagen (2010/38) skattesatsen för samfund och samfällda förmåner med 2,6 procentenheter för

4 4 skatteåren 2010 och Den högre procentsatsen tillämpas bara till och med utgången av 2011 och finns därför inte med i den nya kommunalskattelagen som träder i kraft den 1 januari Kompensation för uteblivna intäkter från kapitalbeskattningen I landskapslagen (2007:14) om kompensation för förlust av skatteintäkter ingår en bestämmelse om kompensation till kommunerna för uteblivna intäkter från kapitalinkomstbeskattningen (4a ). Denna form av kompensation tillkom i samband med att fördelningsnyckeln för samfundsskatten förnyades Syftet var att kompensera kommunerna för att en allt större del av de inkomster som genereras av småföretagare utgörs av kapitalinkomster som inte beskattas av kommunen. Genom att kompensationen infördes uppnåddes målsättningen att kommunen även får del av skatteinkomsterna från den näringsverksamhet som bedrivs av småföretagare i kommunen. Därmed är det inte någon skillnad ur kommunens synvinkel vilken bolagsform näringspolitiska satsningar resulterar i. Regleringen av kompensationen placerades ursprungligen inom landskapsandelssystemet men överfördes till landskapslagen om kompensation för förlust av skatteintäkter när lagens tillämpningsområde utvidgades i samband med landskapsandelsreformen Det belopp som fördelas mellan kommunerna bestäms utgående från den kapitalinkomstskatt som jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet betalar och kompensationen är enligt gällande lag 20,4564 % av nämnda belopp. Procentsatsen bestäms utgående från förhållandet mellan skattesatsen för samfund och skattesatsen för kapitalinkomst så att beloppet blir lika stort som det belopp jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare skulle ha betalat om de i stället hade samfundsbeskattats. För närvarande utgör det således 5,7278 procentenheter av 28 %, vilket var de procentsatser som gällde vid den senaste ändringen. 2. Behov av ändring och landskapsregeringens förslag 2.1. Grundavdraget och donationsavdraget I förslaget till statsbudget för 2012 (rp 59/2011) ingår bland annat förslag om höjning av grundavdragets maximibelopp och förlängning av det tillfälliga donationsavdraget. Grundavdraget regleras i 23 i den nya kommunalskattelagen. Där anges att om en skattskyldig har en förvärvsinkomst som efter andra avdrag inte är högre än euro dras detta belopp av från inkomsten. Enligt förslaget till statsbudget skulle beloppet höjas till euro. I riket motiveras höjningen av grundavdraget med att man vill kompensera den skattehöjande effekten av inflationen och stegringen i förtjänstnivån (se vidare rp 50/2011). Genom höjningen av grundavdraget lindras beskattningen av låginkomsttagare. Landskapsregeringen anser att denna förändring är ändamålsenlig och föreslår att den genomförs även i landskapet. Under skatteåren har det varit möjligt för fysiska personer att göra avdrag för penningdonationer som gjorts för att främja vetenskap eller konst till offentligt finansierade universitet eller högskolor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Donationer om minst 850 euro och högst euro har varit avdragsgilla. Donationsavdraget görs från den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst vid stats- och kommunalbeskattningen. Eftersom det temporära avdraget var avsett att tillämpas fram till och med skatteåret 2011 togs bestämmelsen om det inte med i den nya kommunalskattelagen. Enligt förslaget till statsbudget förlängs tillämpningen av donationsavdraget så att det gäller även vid beskattningen Landskapsregeringen föreslår att förlängningen även ska göras i landskapet.

5 Skattesatsen för samfund och samfällda förmåner Förslaget till statsbudget innehåller också förslag till ändring av samfundsskattesatsen, skattesatsen för samfällda förmåner samt kommunernas andel av skatten från samfund och samfällda förmåner. När det gäller den totala skattesatsen för samfund föreslås den i riket bli sänkt från 26 % till 25 % samtidigt som skattesatsen för samfällda förmåner höjs till 28 %. För att kompensera kommunerna för den sänkta skattesatsen föreslås att kommunernas andel av skatten höjs med 0,88 procentenheter, från 21,99 % till 22,87 %. Den kommunala andelen höjs därutöver tillfälligt för åren 2012 och 2013 med ytterligare 5 procentenheter till 27,87 %. Den kommunala andelen höjs på bekostnad av statens andel som sänks permanent från 76,26 % till 75,38 % och temporärt för skatteåren 2012 och 2013 till 69,98 %. Den sistnämnda perioden höjs även församlingarnas andel i viss mån. Följande tabell visar de olika skattetagarnas andelar och den totala skattesatsen för samfund. För skatt från samfällda förmåner gäller samma andelar men den totala skattesatsen föreslås bli 28 %. Skattetagare Gällande lag 2012 Skatte- Andel sats Förslag Skatte- Andel sats Förslag 2014 Skatte- Andel sats Staten 76,26 19, ,98 17,495 75,38 18,845 Kommunerna 21,99 5, ,87 6, ,87 5,7175 Församlingarna 1,75 0,455 2,15 0,5375 1,75 0,4375 Totalt Det här betyder att om den kommunala skattesatsen inte ändras kommer den totala skattesatsen för samfund i landskapet att bli 23,7499 % under perioden medan den i riket kommer att vara 25 %. Från och med 2014 är skillnaden marginell, då kommer den totala skattesatsen att bli 24,9999 % i landskapet. När det gäller samfällda förmåner blir skillnaden större. I riket kommer den totala skattesatsen att ligga på 28 % medan den i landskapet blir 25,9138 % under perioden och 27,3138 % från och med Landskapsregeringen anser att den totala skattesatsen för företag i landskapet ska vara 25 % och att kommunerna i landskapet ska kompenseras för den sänkta skattesatsen på samma sätt som kommunerna i riket. Därför föreslås att skattesatsen ändras på motsvarande sätt som i riket. Landskapsregeringen anser inte heller att det finns någon orsak till att ha en lägre skattesats totalt sett för samfällda förmåner i landskapet än i riket. Slutligen anser landskapsregeringen att det är befogat att höja samfundsskattesatsen tillfälligt under skatteåren 2012 och 2013, dels för att stöda kommunerna ekonomiskt dels för att även denna period behålla skattesatsen på totalt 25 % Kompensation för uteblivna intäkter från kapitalbeskattningen Syftet med kompensationen för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst är att kommunerna som ett tillägg till inkomsterna från samfundsskatten även skulle få del av skatteinkomsterna från den näringsverksamhet som bedrivs av småföretagare i kommunen. När kompensationsbeloppet beräknas utgår man från kapitalinkomstskatten och inte från kapitalinkomsten. Av den orsaken påverkas den procentsats som ligger till grund för kompensationsbeloppet av både kommunalskattesatsen för samfund och kapitalinkomstskattesatsen. Den procentsats som nu anges i lagen är 20,4564 % vilket speglar förhållandet 2007 då

6 6 kommunalskatten för samfund var 5,7278 % och kapitalinkomstskatten 28 %. Sedan dess har kommunalskattesatsen för samfund ändrats flera gånger utan att procentsatsen för kompensationen för uteblivna intäkter från kapitalinkomstbeskattningen har justerats. För skatteåret 2012 kommer den att ändras igen samtidigt som också kapitalinkomstskattesatsen kommer att höjas från 28 till 30 %. Ändringen av samfundsskattesatsen är temporär och tillämpas under skatteåren 2012 och Landskapsregeringen föreslår därför att procentsatsen för kompensation till kommunerna för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst höjs till 23,225 för skatteåren 2012 och 2013, samt därefter sänks till 19,0583 från och med skatteåret Landskapsregeringen har härvid valt att i detta sammanhang inte beakta den högre skattesatsen för kapitalinkomster som kommer att gälla för inkomster över euro från och med skatteåret Genom ett annat lagförslag föreslår landskapsregeringen att de övriga kompensationer som betalas till kommunerna med stöd av landskapslagen om kompensation för förlust av skatteintäkter ska avskaffas under en övergångsperiod. Det innebär att efter den 1 januari 2014 skulle den lagen enbart omfatta bestämmelserna om kompensation för uteblivna intäkter från kapitalinkomstbeskattningen. Alternativet att återföra bestämmelserna till landskapsandelslagstiftningen har inte bedömts vara ändamålsenligt, utan landskapsregeringen föreslår att dessa bestämmelser införs i en ny lag som bara gäller denna typ av kompensation. För övrigt föreslås inga materiella ändringar av bestämmelserna. 3. Förslagets verkningar Förslaget har ekonomiska effekter för de skattskyldiga, för kommunerna och för landskapet. Höjningen av grundavdragets maximibelopp medför en högre disponibel inkomst för låginkomsttagare medan det samtidigt innebär en lägre skatteinkomst för kommunerna. Höjningen beräknas sänka de åländska kommunernas skatteinkomster med drygt 0,8 miljoner euro Effekten av att donationsavdraget förlängs är sannolikt marginell. Genom förslaget höjs den kommunala samfundsskatten för de åländska företagen under perioden , men totalt sett sänks skatten från 26 % till 25 %. För samfällda förmåner höjs dock skatten både vid kommunalbeskattningen och totalt sett. För kommunerna innebär förändringarna av kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner att skatteinkomsterna ökar. Höjningen av den kommunala andelen av samfundsskatten med 0,88 procentenheter beräknas kompensera kommunerna för sänkningen av den totala samfundsskattesatsen. Den temporära höjningen av den kommunala andelen med 5 procentenheter som ska tillämpas under 2012 och 2013 innebär också att skatteinkomsterna blir högre. Däremot beräknas samfundsskatteinkomsterna totalt sett minska 2012 i jämförelse med 2011, enligt ÅSUB:s prognos från 10,8 miljoner euro till 9,1 miljoner euro (se ÅSUB Rapport 2011:7). Sannolikt blir beloppet något högre för 2012 eftersom höjningen av den kommunala andelen med 0,88 procentenheter inte är beaktad i prognosen. Ändringen av procentsatsen för kompensationen för uteblivna intäkter från kapitalinkomstbeskattningen innebär att landskapet betalar en högre kompensation till kommunerna under åren 2012 och 2013, för att från och med 2014 betala en något lägre kompensation.

7 7 4. Beredningen av förslaget Förslaget har beretts vid lagberedningen i samarbete med finansavdelningen. Förslaget har skickats på remiss till kommunerna och Ålands kommunförbund kf.

8 8 Lagtext Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas. 1. L A N D S K A P S L A G om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland I enlighet med lagtingets beslut ändras 23 och 29 kommunalskattelagen (2011: ) för landskapet Åland samt fogas temporärt till lagen nya 18a och 29a som följer: 18a Donationsavdrag för fysiska personer Fysiska personer och dödsbon får från sin nettoförvärvsinkomst dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst euro som gjorts för att främja vetenskap eller konst till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa. 23 Grundavdrag Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten. 29 Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner Samfund ska på den beskattningsbara inkomsten betala 5,7175 procent i kommunalskatt. Samfällda förmåner ska på den beskattningsbara inkomsten betala 6,4036 procent i kommunalskatt. 29a Kommunalskattesatsen för skatteåren 2012 och 2013 Med avvikelse från 29 ska samfund betala 6,9675 procent och samfällda förmåner 7,8036 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåren 2012 och Denna lag träder i kraft den och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret Lagens 18a gäller till och med den 31 december 2012 och tillämpas vid beskattningen för skatteåret Lagens 29a gäller till och med den 31 december 2013 och tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2012 och Vid den första redovisningen av skatt till kommunerna efter att lagen har trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2012 så att de motsvarar denna lag. 2.

9 9 L A N D S K A P S L A G om upphävande av 4a landskapslagen om kompensation för förlust av skatteintäkter I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 Genom denna lag upphävs 4a landskapslagen (2007:14) om kompensation för förlust av skatteintäkter. Denna lag träder i kraft den 2 3. L A N D S K A P S L A G om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 1 Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Det belopp som ska fördelas mellan kommunerna bestäms årligen som 19,0583 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid den senast slutförda beskattningen påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet. Med avvikelse från 1 mom. bestäms det belopp som ska fördelas mellan kommunerna för skatteåren 2012 och 2013 som 23,225 procent av summan av den kapitalinkomstskatt som vid den senast slutförda beskattningen påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i landskapet. 2 Det belopp som avses i 1 fördelas mellan de enskilda kommunerna i förhållande till beloppet av den skatt på kapitalinkomst som påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare i respektive kommun vid de tre senast slutförda beskattningarna. Kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst betalas skatteårsvis och bestäms med uppgifterna om debiterad skatt som grund. Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts. 3 Denna lag träder i kraft den Lagens 1 2 mom. tillämpas enbart på kompensation som betalas till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst som avser skatteåren 2012 och Mariehamn den L a n t r å d Föredragande minister

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2012-2013 Datum 200X-XX-XX REMISSVERSION 29.1.2012 Till Ålands lagting Ändringar i samfundsbeskattningen 2013 2016 Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår vissa ändringar när

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 2/2013. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL Kl Förbundskansliet 2/2013. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Onsdag 13 februari 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 9 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 194/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari Genom ändringen av utdelningen kompenseras

RP 194/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari Genom ändringen av utdelningen kompenseras RP 194/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

LANDSKAPSSTYREIJSENS FRAMSTÄLLNING

LANDSKAPSSTYREIJSENS FRAMSTÄLLNING . I- LANDSKAPSSTYREIJSENS FRAMSTÄLLNING Lagstiftning om höjning av kommunalskattesatsen för swnfund nr 3 Landskapsstyrelsen föreslår att kommunalskattelagen för landskapet Åland ändras så att kommunalskattesatsen

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar (RP 50/2011

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2018 2019 Datum 200X-XX-XX REMISS 15.2.2019 Till Ålands lagting Stöd till kommunernas it-samordning Huvudsakligt innehåll I enlighet med vad som anges i landskapets budget för 2019 föreslår

Läs mer

RP 71/2017 rd. Dessutom föreslås det att lagförslaget om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland stryks.

RP 71/2017 rd. Dessutom föreslås det att lagförslaget om ändring av avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland stryks. Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården

Läs mer

RP 269/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 269/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 181/2013 rd. ändras så att inkomstgränserna i inkomstskatteskalan,

RP 181/2013 rd. ändras så att inkomstgränserna i inkomstskatteskalan, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändringar av vissa lagar (RP 105/2013

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting E-fakturadirektivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 105 a och 143 inkomstskattelagen och ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 ÅSUB Rapport 2013:3 Översikter och indikatorer 2014:1 Publicerad: 13-10-2014 Katarina Fellman, forskningschef, tel. 25 493 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 I korthet - Tillväxten i ekonomin (BNP)

Läs mer

RP 10/2003 rd. ändrad så att procenttalen och maximibeloppet beskattningen för Det föreslås att de

RP 10/2003 rd. ändrad så att procenttalen och maximibeloppet beskattningen för Det föreslås att de Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 105 a inkomstskattelagen och 2 lagen om skatteskalorna för 2003 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 47/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav38och39 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås en sådan ändring

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 17 05 6 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2017 Nr 26/17 Hänvisning Finansministeriets skrivelse 22.5.2017, 891/03.01.00/2017 Till Finansministeriet Ärende I skrivelse 22.5.2017

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 66/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 66/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 66/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 6 19.05.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - MN - WV Omedelbart Ordförande

Läs mer

RP 158/1999 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 158/1999 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 158/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till höjning av inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst och inkomstskatteprocenten för samfund och därav röranledda ändringar i inkomstskattelagstiftningen

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

RP 365/2014 rd 2016.

RP 365/2014 rd 2016. RP 365/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 och 56 i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 10 f i inkomstskattelagen för gårdsbruk och 15

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 18 1.11.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - MN - WV TA Omedelbart Ordförande

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna

l. Nuläget och de föreslagna ändringarna 1992 rd- RP 206 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit RP 96/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 a och 143 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2012-XX-XX Till Ålands lagting Utkomststöd Huvudsakligt innehåll I lagförslaget höjs grunddelen i det utkomststöd som enskilda människor beviljas för att de på kort sikt

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2018/02415/S1 Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Juni 2018 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 ÅSUB Rapport 2013:3 Publicerad: 11 10 2013 Katarina Fellman, utredningschef, tel. 25 493 Maria Rundberg, utredare, tel. 25 495 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 I korthet Tillväxten i ekonomin

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav30och31 lagenomortodoxakyrkosamfundet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att begreppet skatteöre slopas

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende

Lag. RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, Ärende RIKSDAGENS SVAR 221/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av vissa andra skattelagar

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Ändring av tillämpningen i landskapet Åland av barnbidragslagen nr 38 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen förslår att lagtinget antar en ändring av blankettlagen om tillämpning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

1992 rd - RP 281. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

1992 rd - RP 281. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst 1992 rd - RP 281 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att den tidsbestämda lagen om källskatt

Läs mer

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas.

RP 31/2015 rd. Det föreslås också att lagen om skatt på arv och gåva ändras så att minimibeloppet för förseningsränta på obetald skatt slopas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller

Läs mer

det år under vilket egendomen har tagits i bruk.

det år under vilket egendomen har tagits i bruk. RP 27/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 114 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland RP 217/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att självstyrelselagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar Promemoria 2003-04-22 Fi2002/2971 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S3 Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet, lagen om beskattningsförvarande och

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 .1.2015 PROTOKOLL Nummer 6 22.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - RN - VT - CA - WV FK

Läs mer

1993 rd - RP 109 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 109 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 109 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt och till lag om behandling av gottgörelse för bolagsskatt i de redovisningar

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Ny lagstiftning om tjänstledighet för politiska förtroendeuppdrag 1998-99 nr 13 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen föreslår att en ny lag om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman,

Läs mer

2 Lokalförvaltningens framtida skatteunderlag

2 Lokalförvaltningens framtida skatteunderlag Jukka Hakola, utvecklingschef, skattefrågor 2 Lokalförvaltningens framtida skatteunderlag Vård- och landskapsreformen påverkar kommunerna på många olika sätt. Vissa saker kommer man inte genast att tänka

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2019/02411/S1 Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år Juni 2019 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2020 är det angeläget att

Läs mer

liksom inkomstskatt tas ut vid förskottsuppbörden. att de temporära bestämmelserna om skatte-

liksom inkomstskatt tas ut vid förskottsuppbörden. att de temporära bestämmelserna om skatte- RP 28/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

~ nr 25. ~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av 2 fastighetsskattelagen för landskapet Åland

~ nr 25. ~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av 2 fastighetsskattelagen för landskapet Åland ., ~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av 2 fastighetsskattelagen för landskapet Åland ~ 1995-96 nr 25 Landskapsstyrelsen föreslår att fastighetsskattelagen för landskapet Åland (15/93) ändras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Rapport 2009:11 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn Hösten 2009

Rapport 2009:11 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn Hösten 2009 Rapport 2009:11 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn Hösten 2009 De senaste rapporterna från ÅSUB 2008:7 Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen 2008:8 Den åländska flyttningsrörelsen

Läs mer

Slutprotokoll våren -hösten 2010

Slutprotokoll våren -hösten 2010 Slutprotokoll våren -hösten 2010 Slutprotokoll från överläggningarna mellan Ålands landskapsregering (LR) och kommunerna representerade av Ålands kommunförbund (KF) 2010 Förhandlare: Mats Perämaa (LR)

Läs mer

Avdelningsjurist Ida Hellgren

Avdelningsjurist Ida Hellgren PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum 62 6.11.2018 Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mats Perämaa Avdelningsjurist Ida

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 22 29.11.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - NF - TA - MN - WV MP Omedelbart Ordförande

Läs mer

RP 271/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 i strafflagen

RP 271/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 i strafflagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 i strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att strafflagen ändras så att bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2015 och lagar om ändring av vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1

Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 PROTOKOLL Nummer 1 22.1.2019 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Regeringskansliet Allmänna byrån, Rk1 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP -NF TA- MN- WV Omedelbart Ordförande

Läs mer

RP 72/2010 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

RP 72/2010 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter RP 72/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 148/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2014 samt till andra ändring av vissa lagar Regeringens proposition till riksdagen med

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2014 INNEHÅLLANDE Nr 1 62 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2014 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida C 10 C 11 D 4 D 21 D 22 D 41 E 6 E F 3 F 6 F G 1 H 1 I 25

Läs mer

RP 22/2013 rd. skatteåren

RP 22/2013 rd. skatteåren RP 22/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013 2015 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Lag. om ändring av lagen om beskattningsförfarande Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 1 3 mom., 2 2 mom., 7 1 4 och 7 mom., 8 3 mom., 32, 34 a och 49,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 77/2011 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2012 och avses bli behandlad i samband med den. RP 77/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 och 19 a i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 119 Nr 119 KOMMUNALSKATTELAG för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 16 december 2011 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2011 I enlighet med lagtingets

Läs mer

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning

Läs mer

2. Propositionens konsekvenser

2. Propositionens konsekvenser RP 191/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 i kyrkolagen samt 3 och 9 i lagen om kyrkans centralfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 168/2018 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 168/2018 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nederländerna för Arubas

Läs mer

RP 322/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna

RP 322/2018 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att veteranförmånerna,

Läs mer

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet Juni 2016 1 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

I sitt utlåtande konstaterar justitieministeriet högaktningsfullt följande:

I sitt utlåtande konstaterar justitieministeriet högaktningsfullt följande: YTTRANDE I ÖVERSÄTTNING 8.2.2019 Justitieministeriet Lagberedningsavdelningen Lagstiftningsråd Janina Groop-Bondestam Hörande GrU 8.2.2019 kl. 13.30 Till riksdagens grundlagsutskott REGERINGENS PROPOSITION

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om skatteredovisning samt av 30 och 31 i lagen om Skatteförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Ytterligare skattesänkning för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ytterligare skattesänkning för pensionärer Maj 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Skatteredovisningsguiden

Skatteredovisningsguiden Skatteredovisningsguiden Skatteförvaltningen Januari 2019 INNEHÅLL 1 ÄNDRINGAR 11/2018... 3 2 GRUNDERNA FÖR REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER... 3 2.1 Lagen om skatteredovisning... 4 2.2 Skatter och skattetagare...

Läs mer

RP 121/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 121/2000 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 121/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 8 lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 2011-05-24 Till Ålands lagting Trafiknykterhet Huvudsakligt innehåll För att främja trafiknykterheten föreslår landskapsregeringen att trafikbrottslagen ändras. Enligt

Läs mer

Skattefinansieringen år 2014, md

Skattefinansieringen år 2014, md Skattefinansieringen år 2014, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 1,5 STATEN skatteinkomster 39,3 27,8 1,5 18,2 6,4 2,4 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 20 8.11.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Närvarande Frånvarande Justerat CG - TA - MN - WV KS - MP - NF Omedelbart Ordförande

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2012 INNEHÅLLANDE Nr 1 88 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2012 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 1 C 7 D 1 D 30 D 30 E 6 E 7 E 10 E 10 E F 6 F 6 F

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares

Läs mer

RP 143/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 143/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 143/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Läs mer

RP 125/2010 rd. penningspelverksamhet med

RP 125/2010 rd. penningspelverksamhet med RP 125/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lotteriskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lotteriskattelagen ändras.

Läs mer

MELLANRAPPORT FRÅN ARBETS-/ REFERENSGRUPPEN FÖR NY KOMMUNALSKATTELAG

MELLANRAPPORT FRÅN ARBETS-/ REFERENSGRUPPEN FÖR NY KOMMUNALSKATTELAG Till Ålands landskapsregering MELLANRAPPORT FRÅN ARBETS-/ REFERENSGRUPPEN FÖR NY KOMMUNALSKATTELAG Ordförande: Sekreterare: Conny Nyholm Staffan Wahe Övriga medlemmar: Raija Aller-Mattsson Niklas Eriksson

Läs mer

ÅLR 2017/8483. Social- och hälsovårdsministeriet Pb STATSRÅDET. E-pot:

ÅLR 2017/8483. Social- och hälsovårdsministeriet Pb STATSRÅDET. E-pot: Dokumentnamn Nr Sidnr UTLÅTANDE 209 S1 1 (5) Datum Dnr 14.12.2017 ÅLR 2017/8483 Social- och hälsovårdsministeriet Pb 33 00023 STATSRÅDET E-pot: kirjaamo@stm.fi Hänvisning Er begäran inkommen 3.11.2017

Läs mer

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster prognos mn %

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster prognos mn % 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster Under momentet beräknas inflyta 9 217 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Skatten grundar sig på inkomstskattelagen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR ÅR 2004 INNEHÅLLANDE Nr 1 59 Register till ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅR 2004 O m r å d e LANDSKAPSLAGAR Nr Sida A 1 B 5 C 40 C 49 D 1 D 5 E 5 E 11 E 25 G 1 H 9 H 30 K 17

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING Begränsning av rätten till tjänstledighet för politiska förtroendeuppdrag 1998-99 nr 1 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen föreslår att en ny lag om tjänstledighet för uppdrag

Läs mer