Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären"

Transkript

1 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären

2 Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt. Företagens möjligheter och förmåga till snabb anpassning blir därför allt viktigare för deras konkurrenskraft. Behovet av anpassning och omställning påverkar också förutsättningarna för företagens medarbetare. För företagen blir det därför allt viktigare att ha väl fungerande kompetensförsörjning. Rätt person på rätt plats i rätt tid blir allt viktigare och kan till exempel betyda att företaget klarar leveransen till kunden i tid eller kan tacka ja till en extra order. Den anpassningsförmågan är svår att klara för många företag i Sverige om de uteslutande skulle använda sig av tillsvidareanställd egen personal. Helt enkelt därför att det inte medger den flexibilitet som företagen har behov av. Där fyller bemanningsbranschen en viktig och nödvändig funktion för många arbetsgivare. Via bemanningsföretag kan det anlitande företaget snabbt få in medarbetare med den kompetens som behövs. Branschens kritiker menar att bemanningsföretagen tränger undan tillsvidareanställningar i företag och att de anställda fastnar i en cirkel av olika tillfälliga arbetsgivare med dåliga utsikter till karriärbyte och lönekarriär. LO har bland annat beskrivit bemanningsbranschen som ett arbetsmarknadspolitiskt experiment. Samtidigt finns belägg för att bemanningsföretagen fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden. Branschen är en inkörsport till arbetslivet för personer som annars skulle ha svårt att få en fast anställning, bemanning bidrar till att öka rörligheten och stärker matchningen på arbetsmarknaden. Denna rapport försöker beskriva de långsiktiga effekterna av att arbeta inom bemanningsbranschen avseende sysselsättning, karriär och inkomster. Utgångspunkten i rapporten är år 2002, där har vi identifierat de personer som vid tillfället var anställda inom bemanningsbranschen och följt deras sysselsättningsoch lönekarriär fram till och med år Som jämförelsegrupp har vi analyserat utvecklingen för de individer som var arbetslösa vid samma utgångspunkt och därefter även följt dessa individers fortsatta arbetsliv. Rapporten är författad av Kreicbergs Utredning & Opinion på uppdrag av.

3 Innehåll 3 2. Innehåll 1. Inledning Innehåll Sammanfattning Bemanningsbranschen en översikt Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen... 6

4 Sammanfattning 4 3. Sammanfattning Ungdomar som var anställda inom bemanningsbranschen år 2002 hade åtta år senare en sysselsättningsgrad på 85 procent, vilket är klart högre än rikets sysselsättningsgrad för motsvarande åldersgrupp som motsvarar 81 procent. De unga som var arbetslösa 2002 hade en sysselsättningsgrad 2010 på 69 procent. Samtliga individer oavsett ålder som hade en anställning inom bemanningsbranschen år 2002 hade åtta år senare samma sysselsättningsgrad som motsvarande population i hela riket. Det är alltså framförallt unga som gynnas sysselsättningsmässigt av att haft en anställning inom bemanningsbranschen. Anställningen ger en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden och ger individen både arbetslivserfarenhet, nätverk och kontakter vilket stärker framtida jobbchanser. Bemanningsanställda byter arbetsgivare och bransch i högre utsträckning än andra. Att det förhåller sig så beror på bemanningsbranschens unika förutsättningar och att det är vanligt att kundföretaget anställer den inhyrda. Att få tillfälle att arbeta hos flera olika uppdragsgivare ger också en bättre grund för framtida karriär än om man endast arbetat hos en och samma arbetsgivare under motsvarande period. Ett arbete inom bemanningsbranschen ger goda förutsättningar att kraftigt öka sin framtida förvärvsinkomst. Medianlönen för gruppen som arbetade inom bemanningsbranschen år 2002 ökade med 33 procent fram till och med år För de personer som fortfarande var sysselsatta vid periodens slut uppgick ökningen av medianlönen till hela 47 procent. Ungdomar som 2002 arbetade i bemanningsbranschen hade åtta år senare cirka kronor mer i löneinkomster än de unga som var arbetslösa 2002.

5 Bemanningsbranschen en översikt 5 4. Bemanningsbranschen en översikt Bemanningsbranschen betraktas ofta som en relativt ny företeelse i det svenska näringslivet. Men faktum är att branschen har funnits under ganska lång tid. Dock har den motarbetats och personaluthyrning var till del eller helt förbjuden enligt lag från efterkrigstiden och fram till Efter avregleringen -93 har branschen vuxit snabbt. Rationaliseringar och outsourcing inom näringslivet har under de senaste årtionden gett en bra grund för framväxten av bemanningsbranschen. Dessutom tvingar hård konkurrens många företag att vara mer noggrann med sin kompetensförsörjning vilket också ökar efterfrågan på bemanningsföretagens tjänster. Företag kan inte längre ha över- eller underkapacitet i personalstyrkan långa perioder, utan tvingas av konkurrensskäl att strukturera bemanningen mer precist efter det nuvarande behovet. Tack vare bemanningsföretagen kan personalstyrkan enklare anpassas till konjunktur- och säsongsvariationer. Det är värt att poängtera att de anställda inom bemanningsbranschen är anställda av bemanningsföretaget och inte av kundföretaget. När uppdragsgivaren inte längre behöver bemanningspersonalen flyttas dessa istället till nya kunder. Medarbetaren blir alltså inte uppsagd från sin anställning även om uppdraget hos kundföretaget tar slut. Branschen blev som alla andra hårt drabbad av efterfrågefallet som uppstod under finanskrisens år Men fallet återhämtades dock och antalet personer som under något tillfälle arbetade för bemanningsbranschen under år 2011 uppgick till närmare Diagram 1. Antal personer som under något tillfälle arbetat inom bemanningsbranschen. År År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Källa: Bemanningsföretagen. Bemanningsbranschen skiljer sig från andra branscher genom att en stor del av de som jobbar i branschen utgörs av individer som annars är underrepresenterade på den övriga

6 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 6 arbetsmarknaden. Bland annat utgörs cirka 16 procent av de anställda inom bemanningsbranschen av personer som är födda i ett annat land 1. Men även kvinnor, ungdomar och andragenerationsinvandrare är överrepresenterade i bemanningsbranschen i jämförelse med den generella arbetsmarknaden 2. Det är alltså främst de mindre etablerade på arbetsmarknaden som gynnats av tillväxten inom bemanningsbranschen. Därmed är bemanningsföretagen särskilt viktiga på svensk arbetsmarknad. 5. Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen För att kunna besvara frågan om en anställning i bemanningsbranschen är ett bra steg in på arbetsmarknaden eller en återvändsgränd har vi specialbeställt statistik från SCB. Vi studerar uppgifter för hela den grupp som arbetade i bemanningsbranschen under Denna grupp har sedan jämförts med dem som var arbetslösa under samma år. 3 Vi har följt dessa gruppers yrkesliv i två perspektiv. Vi har studerat i vilken grad de är sysselsatta nu och hur höga deras inkomster är. Eftersom en kritik mot branschen är att de som börjar jobba i branschen blir kvar där istället för att få möjligheter på hela arbetsmarknaden inleds avsnittet med en redovisning av de som var anställda i bemanningsbranschen 2002 befinner sig nu. Eftersom bemanningsbranschen är en stor arbetsgivare åt ungdomar har vi även tittat på hur deras inkomstnivå och sysselsättningsgrad har förändrats under vår undersökningsperiod. För att resultaten inte ska påverkas av studenter som arbetar extra inom utesluts de personer som inte tjänade mer än kronor under startåret. På det sättet får vi huvudsakligen med de individer som arbetade heltid i bemanningsbranschen under Om även heltidsstudenterna hade inkluderats finns risken att bilden av hur en anställning i branschen påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden hade blivit skev. Studenternas inkomstkarriär påverkas sannolikt mer av deras utbildning än av eventuella extrajobb under utbildningstiden. 5.1 Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgraden hos de som arbetade inom bemanningsbranschen år 2002 var åtta år senare nästan identisk med hur det ser ut i populationen 4 som helhet. För männen som arbetade inom bemanningsbranschen år 2002 var 83 procent sysselsatta åtta år senare. 1 Bemanningsföretag En språngbräda för integration., Hur fungerar bemanningsbranschen? IFAU, Det bör påpekas att definitionen av arbetslösa i SCBs registerbaserade statistik inte är densamma som i arbetskraftsundersökningarna. I denna statistik definieras arbetslösa som de som fick huvuddelen av sin inkomst från arbetslöshetsförsäkringen under det aktuella året. 4 För att jämförelsen ska bli rättvis har vi använt oss av åldersgruppen år eftersom samtliga som var anställda av bemanningsbranschen år 2002 nu är åtta år äldre.

7 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 7 Motsvarande andel för kvinnorna var 80 procent. För hela arbetsmarknaden var sysselsättningsgraden 85 procent för männen och 78 procent för kvinnorna. Som jämförelsegrupp kan vi titta på de som var arbetslösa 5 vid startåret För denna grupp var sysselsättningsgraden åtta år senare endast på cirka 50 procent. Den låga sysselsättningsgraden för denna grupp reflekterar framförallt att många personer har lämnat arbetsmarknaden under mätperioden, bland annat har de gått i pension. Men även för gruppen som var yngre än 25 år vid startåret finns också betydande skillnader i sysselsättningsgrad. Dessa personer är cirka år vid slutåret och var således inte aktuella för att gå i pension. I den gruppen är sysselsättningsgraden betydligt högre, även för de som var arbetslösa vid startåret, som har en sysselsättningsgrad på 69 procent. Men det är långt från den sysselsättningsgrad som de som arbetade inom bemanningsbranschen vid startåret uppnår. För dem var motsvarande sysselsättningsgrad hela 85 procent vid slutåret. Sysselsättningsgraden var betydligt högre än motsvarande notering för hela åldersgruppen (25-34 år) som uppgick till 81 procent. Det verkar således vara framförallt ungdomar som gynnas sysselsättningsmässigt av att haft en anställning inom bemanningsbranschen. Anställningen ger en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden och ger individen arbetslivserfarenhet, nätverk och kontakter vilket stärker framtida jobbchanser. Diagram 2. Sysselsättningsgrad år 2010 med avseende på sysselsättning år 2002, samt jämförelse med hela arbetsmarknaden 90% 80% 70% 85% 83% 78% 80% 85% 81% 69% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52% 50% Män Kvinnor Ungdomar Hela arbetsmarknaden Bemanningsbransch Arbetslös Källa: Bemanningsföretagen. Såldes är en anställning i ett bemanningsföretag gynnsam för de framtida chanserna för jobb. Men hur har karriären påverkats för de med en bemanningsanställning 2002 utvecklats under samma tid? 5 Gruppen arbetslösa definieras som de som fick huvuddelen av sin inkomst från arbetslöshetsförsäkringen under startåret 2002.

8 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen Karriärbyte Att ha en rörlighet på arbetsmarknaden är viktigt för en väl fungerande matchning där rätt kompetens finns på rätt jobb. Högre rörlighet, ger också fler jobböppningar och därmed fler chanser för arbetssökande att hitta ett jobb. Överlag är svenskar relativt ovilliga att byta arbetsgivare. I genomsnitt stannar en person närmare 11 år hos samma arbetsgivare. Som jämförelse kan nämnas att i våra grannländer, Norge och Danmark, är den genomsnittliga anställningstiden ett respektive två och ett halvt år kortare 6. Detta kan till del förklaras av att Sveriges arbetsmarknadslagar missgynnar de personer som byter arbete ofta. Det sker genom de turordningsregler som träder i kraft vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Enligt dessa ska den sist anställda sägas upp först och den näst sist anställde därefter och så vidare. En person som byter jobb förbrukar sitt så kallade arbetsrättsliga kapital när denne slutar ett jobb och som nyanställd hos den nya arbetsgivaren har kortast anställningstid. Men en av bemanningsbranschens tjänster är att erbjuda arbetsgivare tillfällig personal vid arbetstoppar. Många gånger leder detta till att kundföretaget så småningom anställer den inhyrde eller så går personen vidare till nya arbetsuppgifter och nya uppdragsgivare. På så sätt får de anställda inom bemanningsbranschen en fördel som många andra anställda inte har. Fler uppdragsgivare ger ett större nätverk för den anställde och därmed fler möjligheter att byta arbetsgivare och karriär än om den anställda under samma tid endast haft en och samma arbetsgivare. Bemanningsbranschens förmåga att leverera rätt person på rätt plats i kombination med att de bemanningsanställda får ett större nätverk att nyttja borde leda till att de anställda inom bemanningsbranschen skiljer sig åt när det gäller att byta arbetsgivare. För att kontrollera detta har vi beställt registerbaserad statistik från SCB. Där har vi tittat på samtliga individer som var anställda inom personaluthyrning 7 år Sammantaget fanns det personer anställda inom branschen och som minst hade kronor i årsinkomst. Av dessa var 43 procent män och 57 procent kvinnor. Bemanningsbranschen är även känd för att vara ett steg in på arbetsmarknaden för ungdomar. Därför har vi även specifikt undersökt denna grupp 8. När vi studerar dessa individer år 2010 ser vi att de i en betydande utsträckning bytt arbetsgivare och bransch sedan startåret. Av männen är det 11 procent som åtta år senare fortfarande arbetar inom personaluthyrning. Hos kvinnorna är samma andel knappt 13 procent. Av de som var yngre än 25 år vid startåret är det endast 7 procent som fortsatt arbetar inom samma bransch. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning på området. Enligt en forskningsstudie 9 av flödena till och från bemanningsbranschen är det en hög andel som går vidare från en bemanningsanställning till en annan anställning. Detta gäller framförallt ungdomar och invandrare. Resultaten visar alltså att en anställning inom bemanningsbranschen leder till betydande karriärmöjligheter. Efter åtta år arbetar närmare 70 procent i en annan bransch. För 6 Källa: OECD 7 SNI2002, kod Ungdomar klassificeras i rapporten som de personer som var yngre än 25 år vid startåret Hur fungerar bemanningsbranschen? IFAU, 2004.

9 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 9 ungdomar är andelen nästan uppe i 80 procent. Det är uppseendeväckande stora andelar med tanke på att en genomsnittlig person stannar kvar hos en och samma arbetsgivare i cirka 11 år innan man byter arbetsplats. Diagram 3. Anställda inom personaluthyrning år Deras sysselsättning åtta år senare. 90% 80% 78% 72% 70% 67% 60% 50% 40% 30% Personaluthyrning Annan bransch Arbetslös Övrigt 20% 10% 0% Män Kvinnor Ungdomar Källa: SCB 5.3 Lönekarriär Gruppen som ingick i undersökningen uppnådde en medianinkomst på kr/år vid startåret Återigen bör det nämnas att endast personer med en årsinkomst på kronor eller högre ingår i undersökningen. Det gör att medianlönen givetvis blir högre än den annars hade varit. Vid startåret förelåg endast små inkomstskillnader mellan män och kvinnor. Ungdomar hade en klart lägre medianinkomst. Vid en jämförelse med inkomsterna vid slutåret 2010 har gruppen överlag fått betydande löneökningar. Sammanlagt har medianinkomsten ökat med 33 procent sedan startåret och låg år 2010 på kronor/år. Männens inkomst har ökat snabbare än kvinnornas. Förklaringen till könsskillnaderna ligger förmodligen i att kvinnor i en större utsträckning går ned i arbetstid under småbarnsåren. Om vi bara tittar på individer som inte har småbarn vid slutåret är könskillnaderna i lönenivå i princip helt borta. Av de som var yngre än 25 år vid startåret låg inkomsterna på kronor/år åtta år senare. För att få en uppfattning om hur stora dessa inkomstökningar är i ett relativt perspektiv har vi hämtat in data från inkomst- och taxeringsregistret. Enligt dessa låg den genomsnittliga årsbruttoinkomsten för alla arbetande personer på kronor vid startåret. Åtta år senare noteras samma inkomst till kronor, vilket ger en ökning på 24 procent. Vi är medvetna om att jämförelsen inte är helt rättvis. För hela den sysselsatta populationen har vi mätt hur genomsnittslönen utvecklats medan vi använt medianlönen för de som var anställda inom bemanningsbranschen. Men skillnaden mellan de bägge beräkningssätten borde inte betyda så mycket eftersom att vi tittar på ett stort antal individer.

10 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 10 En trolig orsak till den relativt kraftiga inkomstutvecklingen ligger i de bemanningsanställdas benägenhet att byta arbetsgivare. Enligt undersökningar som fackförbundet Jusek utför är det framförallt vid byte av jobb som det finns tillfälle att öka sin inkomst. Personer som byter jobb får nästan en dubbelt så hög löneökning under ett givet år än de som under motsvarande år stannade kvar på samma jobb. Vi kan konstatera att inte heller när det gäller inkomstkarriär är det någon nackdel att ha jobbat inom bemanningsbranschen. Diagram 4. Medianinkomst för anställda inom bemanningsbranschen år År 2002 År Totalt Män Kvinnor Ungdomar Källa: SCB Vid en jämförelse av inkomstutvecklingen mellan grupperna kvarstår skillnaderna som noterades när vi analyserade sysselsättningsgraden. De som var arbetslösa under startåret hade åtta år senare en medianinkomst på kronor/år att jämföra med gruppen som var anställda inom bemanningsbranschen där inkomsten uppgår till kr/år. Men anledningen till de stora skillnaderna förklaras till stor del av skillnaderna i sysselsättningsgrad. Eftersom vi mäter tjänsteinkomster dras medianen ned hos gruppen som var arbetslösa vid startåret. En stor del av dessa har inga tjänsteinkomster alls vid slutåret eftersom de i högre grad har lämnat arbetsmarknaden. Men det gäller i mindre grad gruppen som var yngre än 25 år vid startåret. Och här är också skillnaden i medianinkomst betydligt lägre än för de övriga grupperna. Men trots det skiljer det ändå cirka kronor i årsinkomst beroende på om man var anställd inom bemanningsbranschen eller om man var arbetslös vid startåret. För de ungdomar som var arbetslösa vid startåret uppmättes en medianlön på drygt kronor/år vid slutåret. Motsvarande notering för de ungdomar som var anställda inom bemanningsbranschen ligger på drygt kronor. Det är en så pass stor skillnad att den inte endast kan förklaras av skillnader i sysselsättningsgrad. Diagram 5. Medianinkomst år 2010 med avseende på sysselsättning år 2002.

11 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen Bemanningsbranschen Arbetslös Totalt Män Kvinnor Ungdomar Källa: SCB För att kontrollera för skillnader i sysselsättningsgrad har vi fortsatt med att exkluderat de individer vars huvudsakliga inkomst kom från annat håll än arbete. På så sätt ges en mer rättvis bild över hur lönenivån har utvecklats under perioden. Av de personer som vid startåret arbetade inom bemanningsbranschen var det personer som fick sin huvudsakliga inkomst från arbete vid slutåret. Samtidigt var det personer som var arbetslösa vid startåret. Av dessa var det personer som vid slutåret fick sin huvudsakliga inkomst från arbete. Skillnaderna i inkomstnivå mellan grupperna är slående. Medianinkomsten för de som var anställda inom bemanningsbranschen vid startåret ligger nu på kronor/år. Motsvarande notering för de som var arbetslösa vid startåret ligger på kronor. De som var anställda inom bemanningsbranschen vid startåret har alltså en medianinkomst som är drygt 30 procent högre än gruppen som vid motsvarande tid var arbetslös. Och eftersom samtliga personer i dessa grupper får sin huvudsakliga inkomst från sitt arbete går det alltså inte att förklara skillnaderna i medianinkomst med olika sysselsättningsgrader. Sysselsättningsgraden för bägge grupperna vid slutåret är ju i detta fall 100 procent. Den största skillnaden finns hos kvinnorna. Här har gruppen som arbetade inom bemanningsbranschen vid startåret cirka 40 procent högre medianlön än motsvarande grupp kvinnor som var arbetslösa vid startåret. För männen uppmäts skillnaden till cirka 26 procent högre medianlön. Lägst är skillnaden för de som var yngre än 25 år vid startåret. Här har de som arbetade inom bemanningsbranschen vid startåret cirka 20 procent högre medianlön än de som var arbetslösa vid motsvarande tidpunkt. Det verkar alltså som att arbetslöshet ger större negativa framtida effekter på inkomsten hos kvinnor. Det är också här som könsskillnaderna är störst. Om vi endast tittar på gruppen som var arbetslösa vid startåret har männen drygt 15 procent högre medianinkomst än kvinnorna åtta år senare. Motsvarande skillnad för de som vid startåret arbetade inom bemanningsbranschen ligger på 5 procent till männens fördel. Tittar vi endast på de personer som inte har småbarn minskar skillnaden ytterligare till endast 1,4 procent högre medianlön för männen.

12 Långsiktiga effekter av en anställning i bemanningsbranschen 12 Vi nämnde tidigare att medianinkomsten för de som vid startåret arbetade inom bemanningsbranschen låg på kronor/år. Men då fanns även en del personer som lämnat arbetskraften av olika skäl med i populationen, vilket givetvis drar ned medianvärdet. Om vi istället endast beräknar inkomstförändringen för de personer som fortfarande arbetar vid slutåret blir ökningen av medianinkomsten från år 2002 hela 47 procent. En ökningstakt som att en anställning som i ett bemanningsföretag lägger grunden för en bra lönekarriär. Diagram 6. Medianinkomst* år 2010 med avseende på sysselsättning år Bemanningsbranschen Arbetslös Källa: SCB Totalt Män Kvinnor Ungdomar *Endast personer vars huvudsakliga inkomst år 2010 kommer från arbete

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län november 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län november 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad, 13 december 2010 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län november 2010 Antalet lediga platser fler än för ett år sedan Efterfrågan på arbetskraft

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER G A D I B A O I G I T T Ä L Y TILL Ä ALL M T A K Ö HA 1 A ADA A 2005 PP D ÅLDGU BOTADTILLÄGGT FÖ PIOÄ ammanfattning Trots finanskrisen har antalet sysselsatta seniorer ökat med mer än 100 000 sedan 2005.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2016 Färre har fått ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län i slutet av maj 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län i slutet av maj 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län i slutet av maj 2013 Kort om maj 2013 Antal/andel av den registerbaserade arbetskraften 16 64 år 2013 2012 Förändring Sökande som har fått arbete

Läs mer

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika 60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika Enligt SCBs Arbetskraftsundersökningar (Aku) var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland anställda 30,4 timmar per vecka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER G A R D I B A R R O I G I T T Ä L Y L TIL HAR MR 1 Ä T DA FÖRDUBBLA BOTADTILLÄGGT FÖR PIOÄRR 2005 ammanfattning Antalet sysselsatta i åldersgruppen 65 74 år har 2005 2018 ökat kraftigt med 117 000 personer

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Bilaga 1 Dnr 17/00157 Statistikunderlag Kompetensförsörjning 2017

Bilaga 1 Dnr 17/00157 Statistikunderlag Kompetensförsörjning 2017 Bilaga 1 Dnr 17/00157 Statistikunderlag Kompetensförsörjning 2017 2017 Utmaningar Här beskrivs några av de stora utmaningarna för Blekinge Könsstereotyp arbetsmarknad med en tydlig uppdelning får vi inte

Läs mer

Inhyrda medarbetare i vården

Inhyrda medarbetare i vården Inhyrda medarbetare i vården Inledning Under senare år har landstingens användning av inhyrda medarbetare i vården diskuterats intensivt. Kritikerna menar att anlitandet av bemanningsanställda försämrar

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik och analys för Västsverige

Arbetsmarknadsstatistik och analys för Västsverige Arbetsmarknadsstatistik och analys för Västsverige (Västra Götaland och Hallands län) April 2017 Innehåll Analys... 3 Statistik... 4 Arbetslösa - öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, maj 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län april 2014 7 658 (10,5 %) 3 373 kvinnor (9,8 %) 4 285 män (11,1 %) 2 105

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Stabil andel visstidsanställda

Stabil andel visstidsanställda MARS 2014 PATRIK KARLSSON Stabil andel visstidsanställda på växande arbetsmarknad Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Sammanfattande fakta...3 3. En växande arbetsmarknad....4 4. Utvecklingen av tillsvidareanställningar

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 15 juni 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget maj 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknad. Kapitel 9

Arbetsmarknad. Kapitel 9 Kapitel 9 Arbetsmarknad Avsnittet är baserat på Education at a Glance utgåvorna 2001 och 2002 (OECD). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A:Tabell 9.1 9.5. 143 Deltagande i arbetskraften I Sverige deltog

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2016 Skåne län Sveriges ekonomi fortsätter att gå bra, vilket sätter sina spår på

Läs mer

En arbetsmarknad i förändring Inkomströrlighet och snabbare integration

En arbetsmarknad i förändring Inkomströrlighet och snabbare integration En arbetsmarknad i förändring Inkomströrlighet och snabbare integration 2016-06-29 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser Inkomströrlighet Snabbare integration högre arbetsinkomst Referenser

Läs mer

Sysselsättningens och arbetskraftsdeltagandets utveckling i Europa. Development of employment and labour force participation in Europe

Sysselsättningens och arbetskraftsdeltagandets utveckling i Europa. Development of employment and labour force participation in Europe AM 110 SM 1303 Sysselsättningens och arbetskraftsdeltagandets utveckling i Europa Development of employment and labour force participation in Europe I korta drag Temarapporten för andra kvartalet 2013

Läs mer

Rapport om VD löner inkomståren 2006 2007

Rapport om VD löner inkomståren 2006 2007 Rapport om VD löner inkomståren 20062007 Framtaget av Sammanfattande resultat Den genomsnittlige VD:n (median) hade 2007 en inkomst av tjänst på 393 500 kr, vilket motsvarar 1,5 gånger den vanlige inkomsttagaren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av september 2013 2013-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av september 2013 1 785 av de inskrivna fick jobb Under september påbörjade 1 785 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 Fått arbete I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 december 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget november 2014 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under de senaste månaderna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 15 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 Fortsatt stabil arbetsmarknad i länet Arbetsmarknaden i Uppsala län har under vintern och våren varit relativt stabil

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade knappt 650 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010 Kvinnliga vd:ar under 45 år ökade sina löner med 5,4 procent 2010, vilket är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig vd. Men fortfarande tjänar kvinnliga vd:ar klart mindre än manliga. Mars 2012

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011 Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna Johan Kreicbergs September 2011 Förord 1 Förord Jobben är ständigt i fokus i den politiska debatten i Sverige.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget augusti 2016 Skåne län Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur enligt Konjunkturinstitutets

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 november 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län oktober 2011 9 369 (6,4%) 4 837 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik och analys för Västsverige

Arbetsmarknadsstatistik och analys för Västsverige Arbetsmarknadsstatistik och analys för Västsverige (Västra Götaland och Hallands län) April 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik... 4 Arbetslösa - öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 Fått arbete I juli fick 875 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I juli

Läs mer

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Ny modell för omställningsförmåga och trygghet i arbetslivet

Ny modell för omställningsförmåga och trygghet i arbetslivet Stockholm 2019-02-21 En ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet Svensk arbetsmarknad i behov av reformer Anställda på svensk arbetsmarknad har i allmänhet goda anställningsvillkor, bra arbetsmiljö

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län oktober månad 2016 1 300 personer fick arbete Under oktober påbörjade 1 315 av alla som var

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 2013-08-09 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2013 1 640 av de inskrivna fick jobb Under juli påbörjade 1 643 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 Antalet personer som går till arbete fortsätter att minska

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer