Internkontrollplan, Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internkontrollplan, Miljönämnden"

Transkript

1 Dnr MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Miljönämnden Dokumentet gäller till och med:

2 1(10) Innehåll Vad är internkontroll?...2 Riskbedömning...3 Genomförande...3 Kontrollaktiviteter...4 Grundförutsättningar...4 Riskbedömning...5 Kontrollplan...8 Redovisning...10 Uppdatering...10

3 2(10) Vad är internkontroll? Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige och miljönämnden fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. Arbetet med internkontroll tar sitt ursprung i kommunallagen och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter. Internkontroll har till syfte att säkerställa: en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten till nämnd samt att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. Ett hjälpmedel för planering, prioritering och uppföljning i kontrollarbetet är riskbedömningen i vilken organisationens viktigaste processer identifieras. Analysen identifierar sannolikheter och konsekvenser för olika presumtiva felaktigheter i den professionella yrkesutövningen. Miljönämndens internkontrollplan berör de verksamhetsspecifika områden som nämnden har ansvar för samt ekonomi. Först har en riskbedömning gjorts och utifrån detta har en kontrollplan tagits fram. Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i verksamhen. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att verksamheten även har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med övriga styrdokument. Det är viktigt att arbetet med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna. Miljökontorets arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt överenskommen tidplan. I de fall det görs stickprovskontroller skall dessa dokumenteras enligt en gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett.

4 3(10) Riskbedömning En riskbedömning görs i tre steg: 1. Kartlägga vilka risker som finns Vilka rutiner/processer får inte gå fel? 2. Uppskatta konsekvenserna och sannolikheten för relevanta rutiner/processer. 3. Beakta hur riskerna skall bearbetas, d.v.s. vad måste vi ta itu med och på vilket sätt? Genomförande Vid riskbedömningen upprättas en matris med graden av sannolikhet och konsekvens inom skalan 0 4. Nedan följer en matris med tillhörande förklaringar för bedömning av sannolikhet och konsekvens vid intern kontroll: Konsekvens Poäng Mycket allvarlig Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik Mycket sannolik Sannolikhet Konsekvens Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: -Försumbar -Lindrig -Kännbar -Allvarlig -Mycket allvarlig är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun uppfattas som besvärande för intressenter och kommun är så stor att fel helt enkelt inte bör inträffa är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa Sannolikhet Sannolikhetsnivåer för fel: -Osannolik -Mindre sannolik -Möjlig -Sannolik -Mycket sannolik risken är praktisk taget obefintlig att fel ska uppstå risken är mycket liten att fel ska uppstå det finns risk för att fel ska uppstå det är troligt att fel kan uppstå det är mycket troligt att fel kommer att uppstå Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk, verksamhetsmässig eller annan konsekvens. Det handlar om en subjektiv riskbedömning. Olika processer/funktioner/verksamheter/ måste ställas mot varandra. Kontrollkostnaden

5 4(10) måste alltid vägas mot de konsekvenser som uppstår vid eventuella fel. Från och med väsentlighets- och riskpoäng fem (5) bör dock kontrollåtgärder alltid övervägas. Att bristande internkontroll kan medföra ekonomiska konsekvenser råder inget tvivel om. Men andra nog så viktiga konsekvenser är också värda att beakta i en riskbedömning såsom förtroende för den kommunala verksamheten, rättssäkerheten och informationshanteringen. Utifrån hur olika processer har bedömts och poängsatts i riskbedömningen tas det beslut på vilka aktiviteter som ska granskas. För de processer som ska kontrolleras upprättas en internkontrollplan. Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. De bör, så långt som möjligt, integreras i kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål. En mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. Grundförutsättningar En väl fungerande organisation förutsätter vissa grundförutsättningar, utan dessa kan inte verksamheten fungera. Grundförutsättningarna innebär bl.a. att det finns: en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning tydliga och mätbara mål och regelverk dokumenterade rutiner en anpassad kompetensnivå, att berörd personal är väl insatt i rutiner, uppgifter och ansvar anpassade och fungerande arbetsverktyg t.ex. datorer, system, mätinstrument o.s.v. I riskanalysen förutsätter man att dessa grundförutsättningar är uppfyllda.

6 5(10) Riskbedömning Process Kommentar Konsekvens Sannolikhet Poäng Åtgärd Verksamhetsspecifika Klagomål Rättssäkra ärenden/ beslut Miljökontoret får in en rad klagomål på diverse ärenden varje år. Varje ärende kan vara av stor vikt, men de kan också vara helt obefogade. Det är därför av viktigt att varje klagomål utreds inom rimlig tid. Det är även viktigt att verksamhetens resurser inte läggs på att utreda klagomål baserade på osämja. Balansgången är svår och det är svårt att ha fasta rutiner för dessa ärenden. Varje ärenden är unikt och måste hanteras med den yrkes- och ämneskunskap som miljökontoret besitter. Rättsäkra beslut är grunden i vår myndighetsutövning. Skrivelser som inte är beslut får heller aldrig uppfattas som beslut. Formuleringar i t.ex. inspektionsrapporter får aldrig kunna uppfattas som direkta krav. Kännbar Konsekvensen kan vara olika beroende på ärendets typ men bedömningen görs ändå att konsekvensen i de flesta fall är kännbar. Möjlig Eftersom ärenden är olika och ibland inte prioriteras högt finns en möjlig risk att fel uppstår. 4 Tas ej med i interkontrollplan. Avstämning görs istället som en naturlig del i varje ärende. Handläggare till ärenden diskuterar problematik med övriga medarbetare under ärendets gång. Allvarlig Möjlig 5 Tas med i kontrollplan. Taxa Det är även av stor vikt att beslut fattas så att dessa kan överklagas. Verksamheten är till viss grad avgiftsfinansierad och det är därför viktigt att avgift tas ut enligt gällande taxa. Allvarlig Möjlig 5 Tas med i kontrollplan.

7 6(10) Verksamhetsplan Nämnden beslutar inför varje år vad verksamheten ska prioritera under kommande år. I verksamhetsplanen finns angivet vilka projekt som miljökontoret ska delta i och även vilken inriktning tillsynen ska ha. Kännbar Sannolik Förändringar i VP sker sannolikt under året pga av ledigheter hos personal, förändringar av planerade projekt, ny lagstiftning osv. 5 Tas med i kontrollplan. Information Arkivhantering Ekonomi Attest Miljökontoret ansvarar för information, dels på hemsidan och även i diverse informationsbroschyrer. Det är viktigt att informationen hålls uppdaterad. Handlingar och ärenden ska hanteras i ett system där de går att hitta. Det är även viktigt att säkerställa att handlingar bevaras i den omfattning som är nödvändig. Risk för avsiktliga eller oavsiktliga fel finns alltid. Stor vikt finns att attester sker i behörig ordning. Kännbar Möjlig 4 Tas ej med i kontrollplan utan hanteras genom grundförutsättningarna. Kännbar Möjlig 4 Tas ej med i kontrollplan. Arkiveringsplan och pågående arbete med arkivering bör minska risken till en rimlig i nivå. Allvarlig Möjlig 5 Tas med i kontrollplan

8 7(10) Fakturor Kompletta verifikationer Bokföring/ redovisning Att fakturor som betalas är korrekta är grundläggande för att säkerställa att kommunen t.ex. inte betalar bluffakturor. Kontroll av att verifikationer är kompletta, det vill säga att beställning och övriga relevanta handlingar kan kopplas till inkommen faktura. Verifikationen ska sammantaget innehålla uppgifter angående levererad vara/tjänst, kvantitet och/eller kvalitet, pris, momshantering och kontering. Saknas ovanstående uppgifter är bokföringen inte komplett och kommunen kan därmed inte verifiera effektiv resursanvändning. Månadsvis översiktlig kontroll av samtliga bokföringsposter under perioden för att minska risken för bland annat oseriösa leverantörer. Allvarlig Sannolik 6 Tas med i kontrollplan. Allvarlig Sannolik 6 Tas med i kontrollplan. Allvarlig Sannolik 6 Tas med i kontrollplan.

9 8(10) Kontrollplan De processer som har bedömts med riskpoäng 5 eller mer finns angivna i kontrollplan, här finns även redovisat vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, frekvens och vem som är ansvarig för kontrollen. Process Kontrollmoment Kontroll ansvarig Verksamhetsspecifika Rättsäkra Kontroll görs att besluten fattas i enlighet med Miljöchef ärenden/ beslut förvaltningslagen och praxis rörande handläggning. Det faktiska beslutet kontrolleras inte utan endast att ärendena och besluten är fattade på ett rättsäkert sätt t.ex. rörande överklagan, delgivning, adressat och att skrivelser aldrig kan uppfattas som beslut. Taxa Att avgift tas ut enligt gällande taxa. Miljöchef samt presidiet. Verksamhetsplan Ekonomi Attest Följs verksamhetsplanen och om inte vilka förändringar har gjorts. 1. Kontroll av att aktuella förteckningar över beslutsattestant finns för varje förvaltning 2. Kontroll av att rätt beslutsattestant attesterat. 3. Kontroll av att beslutsattestant inte har attesterat egna kostnader, t ex resekostnader, telefon Frekvens 1 gg/år inför redovisning 1 gg/år inför redovisning Metod 5 ärenden spridda över olika områden. Utöver det sker kontroll av 5 mallar i miljöreda. 5 avgiftsbeslut där handläggare har delegation samt 5 beslut där miljöchef har delegation Miljöchef 2 gg/år Delavstämning av VP sker i juli samt redovisning i januari året efter. Redovisningsekonom Klart i samband med bokslutet 1. Granskning av förteckningar 2. Stickprov 3. Stickprov p. 2-3, stickprov urval 25 fakturor per förvaltning

10 9(10) Fakturor Kontroll av att fakturor uppfyller gällande lagkrav. Redovisningsekonom 1 gg/år inför bokslut Stickprov, 25 fakturor per förvaltning; Kompletta verifikationer Kontroll av att verifikationer är kompletta, d v s att beställning och övriga relevanta handlingar kan kopplas till faktura Förvaltningsekonom 1 gg/år inför bokslut Stickprov. 25 fakturor per förvaltning; Bokföring/ redovisning Genomgång av förvaltningens samtliga bokföringsposter för perioden Miljöchef och förvaltningsekonom. 1gg/månad Genomgång av förteckning

11 10(10) Redovisning Redovisning av kontrollmomenten sker i januari varje år i samband med att redovisning av verksamhetsplanen sker. Redovisning sker av miljöchef till nämnd. Uppdatering Riskbedömning och internkontroll plan ska vara ett levande dokument och uppdateras i samband med förändringar i verksamhet. I samband med att beslut om verksamhetsplan för 2015 tas i nämnd bör även internkontrollplanen uppdateras inför Uppdatering bör därefter ske inför varje år.

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Internkontrollplan et

Internkontrollplan et Internkontrollplan 2016-2018 et Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll Tillämpningsanvisningar för intern kontroll Inledning Denna tillämpningsanvisning är beslutat av kommunstyrelsen i syfte för att reglera arbetet med intern kontroll. För att säkerställa att målen ändamålsenlig

Läs mer

Reglemente för internkontroll för Grums kommun

Reglemente för internkontroll för Grums kommun REGLEMENTE FÖR INTERNKONTROLL Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 21 1(5) Reglemente för internkontroll för Grums kommun 2(5) 1 Organisation av Internkontroll Strukturen på internkontrollen

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2018

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2018 RAPPORT Datum 2017-12-21 Sida 1(7) Ekonomienheten Jessica Jansson Internkontrollplan kommunstyrelsen 2018 2(7) Innehåll 1 Internkontroll 3 2 Kontrollmiljö 4 3 Riskanalys 4 3.1 Externa risker: 4 3.2 Interna

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Internkontrollplan 2015

Internkontrollplan 2015 Gun Fahlander 2014-12-01 0696-682171 Beslutat av: Kommunstyrelsen xxxx Internkontrollplan 2015 Vad är intern kontroll? Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de, av fullmäktige,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 RAPPORT Datum 2018-12-04 Sida 1(7) Ekonomienheten Jessica Jansson Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 2(7) Innehåll 1 Internkontroll 3 2 Kontrollmiljö 4 3 Riskanalys 4 3.1 Externa risker: 4 3.2 Interna

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019 Förslag 2018-11-09 dnr 2018/674-041 Internkontrollplan 2019 Innehållsförteckning Internkontrollplan 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerviks kommun.... 3 Bakgrund... 3 Vad bör granskas?...

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern

Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Riktlinje Riktlinje för intern styrning och kontroll avseende Norrköping Rådhus AB:s bolagskoncern Beslutat av Norrköping Rådhus AB den 11 februari 2015 Enligt Kommunallagen (6 Kap 7 ) ska nämnder och

Läs mer

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd Intern kontrollplan 017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... Nämndens internkontrollplan 017....1 Ekonomi.... Verksamhet....

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att

Läs mer

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar,

Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/92 KS 2016/616 Intern kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Intern kontroll, reglemente och tillämpningsanvisningar, Kommunstyrelsen Diarienummer KS 2017/92,

Läs mer

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment 1 [7] Internkontrollplan 2017 Nämnd: kategori/beskrivning Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Ekonomi 1 Attest Att överordnad attesterar personliga

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Anvisning för intern kontroll

Anvisning för intern kontroll Styrande regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Anvisning för intern kontroll Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar I kommunallagens 6:e kapitel framgår att styrelsen har uppsiktsplikt över verksamheten

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Författningssamling. Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera Ändrad 2005-08-18 Sida 1 (6) Senast reviderad: 2007-10-02 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Arbetsordning för fullmäktige samt reglementen och arbetsformer för styrelser, nämnder, kommittéer med flera

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Reglemente för intern kontroll Fastställd Fullmäktige 2012-02-13 13 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2011/301 003 Dokument Winess, KS Reglemente för intern kontroll

Läs mer

Internt kontrollreglemente

Internt kontrollreglemente Förslag från ekonomikontoret Antaget av kommunfullmäktige den 2007-12-17, 162 Dnr KS2007/561 Ekonomikontoret Reglemente intern kontroll_07 Kommunfullmäktige har den 17 december 2007, 162 beslutat att godkänna

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2018 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2017:2224 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/ 2017-11-20 Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Dnr BUN16/158-002 Bakgrund Kommunfullmäktige i Ekerö kommun antog reglemente för intern kontroll i Ekerö kommun i februari

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2019 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2018:111 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Internkontrollplan Socialnämnden 2019 s handling nr 7/2019 Internkontrollplan 2019 Dnr: SOCN/2014:95-759 Godkänd av socialnämnden 2019-03-20, 44 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga

Läs mer

Internkontrollplan för kommunstyrelsen

Internkontrollplan för kommunstyrelsen Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2(6) Innehåll 1 Internkontroll... 3 2 Kontrollmiljö... 3 3 Riskanalys... 4 3.1 Externa risker:... 4 3.2 Interna risker:... 4 3.3 Verksamhetsrisker:... 4 4 Genomförandet

Läs mer

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:

Läs mer

Förtroendefrågor med stora risker

Förtroendefrågor med stora risker 1 [5] Internkontrollplan 2018 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Ulrika Jansson Ärendenr. RS 2013/224 Handlingstyp Riktlinje 1 (7) Datum 2013-06-26 Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av regionstyrelsen 2013-08-29, 240 Riktlinjer för intern

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

STRATEGI FÖR PRAKTISKT ARBETE MED INTERNT KONTROLL I MELLERUDS KOMMUN

STRATEGI FÖR PRAKTISKT ARBETE MED INTERNT KONTROLL I MELLERUDS KOMMUN STRATEGI FÖR PRAKTISKT ARBETE MED INTERNT KONTROLL I MELLERUDS KOMMUN REMISSVERSION Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Intern kontroll... 2 1.2 Ansvar för intern kontroll... 3 1.3 Intern kontrolls kopplingar

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 1 [6] Internkontrollplan 2019 : Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden Nr Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig Rapporteras till Risk 1 16*

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning 1 [4] Internkontrollplan 2017 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen

Läs mer

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan

Läs mer

Revidering av riktlinjer för internkontroll

Revidering av riktlinjer för internkontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:545-003 2018-11-14 1/2 Handläggare Fredrik Lindell 0152-29179 Revidering av riktlinjer för internkontroll Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2019-01-11 upprättar förslag till Internkontrollplan Internkontrollplanen prövas i styrelsen som i sin tur tycker till kring Väsentlighet

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Intern styrning och kontroll Riktlinjer

Intern styrning och kontroll Riktlinjer Riktlinjer Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2018-08-22 152 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad: Diarienummer: KS/2018:503

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Kallelse till Miljönämnden

Kallelse till Miljönämnden Kanslienheten Sandra Berwing Nämndsekreterare 0156-522 78 Sandra.berwing@trosa.se Kallelse Datum 2017-01-16 Tid: Måndagen den 23 januari 2017, kl. 13.30 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kallelse

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden Dnr: FSK 2017/432 Sid 1 (10) 2017-12-04 Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Till Fastighetsnämnden Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden

Läs mer

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen TJÄNSTEUTLÅTANDE Utvecklingsavdelningen Dnr KS/2016:648-003 1/2 Handläggare Fredrik Lindell 0152-291 79 Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen Förslag till beslut

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 1 (15) Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 2 (15) Inledning Nämnden ska inom sitt

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Dnr: 1.1.-593-2017 Sid 1 (14) 2017-12-03 Handläggare Johan Hernman Telefon: 08-50801513 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Intern kontrollplan och riskbedömning. Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan och riskbedömning. Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen Intern kontrollplan och riskbedömning Riktlinjer Fastställda i Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Inledning Sid 3 1. Syfte... Sid 5 Ansvar Sid 5 2 Kommunstyrelse... Sid 5 3 Nämnd/styrelse... Sid 5 4

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015

Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015 Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015 Uppdateras i oktober 2015 inför nästkommande år. Från informell till övervakad intern kontroll Idag Mål OTILLFÖRLITLIG Oförutsägbar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer