R Ä T T S K U N S K A P & P R I VAT J U R I D I K

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R Ä T T S K U N S K A P & P R I VAT J U R I D I K"

Transkript

1 R Ä T T S K U N S K A P & P R I VAT J U R I D I K K O M M E N T A R E R & L Ö S N I N G A R J a n - O l o f A n d e r s s o n C e g e E k s t r ö m Å s a To l l J2000 KoL - Kap 1-4.indd

2 j2000 rättskunskap & privatjuridik juridik i praktiken kommentarer & lösningar ISBN och 2007 Författarna och Liber AB Redaktion: Per Olof Bergsten och Camilla Nevby Formgivning och omslag: Fredrik Elvander Foto: Tomaz Lundstedt Produktion: Thorwald Persson Printed in Sweden by: Printing Malmö AB, Malmö 2007 Upplaga 2:1 Tryckt på miljövänligt papper Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om produktstöd, viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: [titel produktstöd/komplettering]. Om du inte har tillgång till Internet: ring och begär vår Kundtjänst, så skickar vi aktuell utskrift till dig. kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, Malmö Tfn: , Fax Kundservice: Tfn , Fax e post: kundservice.liber@liber.se J2000 KoL - Kap 1-4.indd

3 Förord Denna bok innehåller kommentarer och lösningar till uppgifterna i boken J2000 Rättskunskap & privatjuridik Fakta & Uppgifter. Till varje uppgift finns ett lösningsförslag med en kort kommentar och hänvisning till aktuellt lagrum. I flertalet fall återges berörd lagtext. (Längst bak finns en förteckning över de lagar och paragrafer som tas upp.) Lösningen är ibland beroende av hur man bedömer omständigheterna kring ett juridiskt problem. I sådana fall anges analysen av de förutsättningar som ligger till grund för lösningsförslaget. Man kan komma fram till en annan lösning med förändrade förutsättningar. Detta förhållande är viktigt att känna till, eftersom domstolarna befinner sig i samma situation när de ska göra sin bedömning i anslutning till domen. När det gäller rättsfallen under rubriken Hur skulle du döma? finns verkliga domslut med som lösning. För lärare/handledare kompletteras J2000 med en lärarhandledning inklusive cd. Lagsamling i rättskunskap, privatjuridik och affärsjuridik (Liber) innehåller ett hundratal lagar inom nämnda områden. Den utgör ett komplement till bl a J2000 och ger möjligheter till fördjupning. Den är lätt att hitta i och lätt att arbeta med. Författare & Redaktion J2000 KoL - Kap 1-4.indd

4 Innehåll Block 1: samhälle Kapitel 1 Hur lagar kommer till 6 Praktikfall 7 Rätt eller fel? 7 Vad säger lagen? 7 Problem i vardagen 8 Sök svaret 9 Kapitel 2 Hur domstolarna arbetar 10 Praktikfall 11 Rätt eller fel? 12 Vad säger lagen? 12 Vilken domstol dömer? 13 Skriv en stämningsansökan 13 Hur skulle du döma? 14 Problem i vardagen 14 Sök svaret 14 Kapitel 3 Om brotten 18 Praktikfall 19 Rätt eller fel? 19 Vad säger lagen? 19 Hur skulle du döma? 21 Problem i vardagen 22 Sök svaret 24 Kapitel 4 Internationell rätt 26 Praktikfall 27 Rätt eller fel? 27 Hur skulle du döma? 27 Vem gör vad? 27 Sök svaret 27 Block 2: familj Kapitel 5 När man flyttar ihop 30 Praktikfall 31 Rätt eller fel? 32 Vad säger lagen? 32 Gör bodelning 34 Hur skulle du döma 35 Samboavtal 35 Problem i vardagen 36 Sök svaret 38 Kapitel 6 Föräldrar och barn 40 Praktikfall 41 Rätt eller fel? 41 Vad säger lagen? 42 Hur skulle du döma? 45 Problem i vardagen 45 Sök svaret 46 Kapitel 7 När någon dör 48 Praktikfall 49 Rätt eller fel? 49 Vad säger lagen? 50 Fördela arvet 51 Testamente 52 Problem i vardagen 52 Sök svaret 55 Block 3: konsument Kapitel 8 Avtal och köp 56 Praktikfall 57 Rätt eller fel? 57 Vad säger lagen? 57 Hur skulle du döma? 60 Upprätta köpeavtal 61 Problem i vardagen 62 Skydd mot oärliga köpare 63 Sök svaret 63 Kapitel 9 Konsumentskydd 64 Praktikfall 65 Rätt eller fel? 65 Vad säger lagen? 65 Hur skulle du döma 70 Anmälan till ARN 71 Problem i vardagen 72 Sök svaret 75 Kapitel 10 Köpa på kredit 78 Praktikfall 79 Rätt eller fel? 79 Vad säger lagen? 79 Hur skulle du döma? 84 Vad står i kontraktet? 85 Ansökan om betalningsföreläggande 86 Problem i vardagen 86 Sök svaret 87 Kapitel 11 Försäkringar 90 Praktikfall 91 Rätt eller fel? 91 Vad säger lagen? 91 Tolka försäkringsvillkor 94 Hur skulle du döma? 94 Sök svaret 95 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

5 Block 4: boende Block 5: arbete Lagförteckning Kapitel 12 Hyreslägenhet och bostadsrätt 96 Praktikfall 97 Rätt eller fel? 97 Vad säger lagen? 97 Hyra ut i andra hand 102 Hur skulle du döma? 102 Problem i vardagen 102 Sök svaret 105 Kapitel 13 Eget hus 110 Praktikfall 111 Rätt eller fel? 111 Vad säger lagen? 111 Ångerrätt vid husköp 113 Hur skulle du döma? 113 Problem i vardagen 113 Sök svaret 115 Kapitel 14 Låna pengar 116 Praktikfall 117 Rätt eller fel? 117 Vad säger lagen? 117 Tolka skuldebrev 119 Skriva skuldebrev 120 Problem i vardagen 120 Konsekvenser av borgensförbindelse 121 Sök svaret 121 Kapitel 15 Anställning 122 Praktikfall 123 Rätt eller fel? 123 Vad säger lagen? 126 Hur skulle du döma? 126 Problem i vardagen 126 Sök svaret 132 Kapitel 16 Arbetsförhållanden 134 Praktikfall 135 Rätt eller fel? 136 Vad säger lagen? 136 Hur skulle du döma? 138 Problem i vardagen 138 Sök svaret J2000 KoL - Kap 1-4.indd

6 Block 1. Samhälle KAPITEL 1 Hur lagar kommer till Innehåll: Praktikfall Lag mot mobiltelefoni? Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oetiskt eller nödvändigt? 2. Elpistol utan tillstånd 3. Leta efter lagen 4. Fundera på förarbete 5. Påverka regeringen? Problem i vardagen 1. Olaglig påverkan 2. Med lagen på sin sida? 3. Ointresserad politiker 4. Vilka har sökt jobbet? 5. Vem blir betalningsskyldig? Sök svaret Olagligt adressregister J2000 KoL - Kap 1-4.indd

7 Block 1. Samhälle Hur lagar kommer till lag mot mobiltelefoni?. Det är Sveriges riksdag som beslutar om nya lagar enligt regeringsformen 1 kap 4. utdrag ur regeringsformens 1:a kapitel: 4 Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. k a P I t e l 1 En ny lag uppkommer genom ett utredningsförslag eller ett förslag från regeringskansliet (departementspromemoria) som i sin tur ger upphov till en proposition från regeringen till riksdagen enligt riksdagsordningen 3 kap 1. En motion i riksdagen kan ha gett upphov till att förslaget över huvudtaget kom till. utdrag ur riksdagsordningens 3:e kapitel: 1 Regeringen lämnar ett förslag till riksdagen genom en proposition. En proposition skall innehålla regeringens protokoll i ärendet, en redovisning av ärendets beredning och skälen för regeringens förslag. Propositioner med lagförslag skall i förekommande fall innehålla Lagrådets yttrande. Tilläggsbestämmelse En proposition ges in till kammarkansliet. Den anmäls av talmannen vid ett sammanträde med kammaren efter det att den har delats ut till ledamöterna. Restaurangen har rätt att införa ordningsregler för att man överhuvudtaget ska få vistas där. Förutsättningen är dock att ordningsreglerna inte är diskriminerande avseende kön, handikapp, sexuell läggning, etnisk tillhörighet etc. Ett mobiltelefonförbud innebär ingen sådan diskriminering. rätt eller fel?. 1 F 2 R 3 R 4 F 5 R 6 F 7 R 8 F 9 R 10 R 11 F 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 F 18 F 19 R 20 R Vad säger lagen?. 1. oetiskt eller nödvändigt? Egen uppfattning. 2. elpistol utan tillstånd Nej, om vapnet används i Sverige gäller svenska lagregler. 3. leta efter lagen Alla lagar finns på klicka på Lagar och förordningar. Man kan också hitta lagen i lagboken, som vanligen finns på bibliotek. 7 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

8 Hur lagar kommer till 4. Fundera på förarbete Förarbeten är alla de dokument som upprättas medan man utarbetar en lag. Förarbeten till en lag kan bl a vara utredningsdirektiv, remissvar och slutbetänkanden. 5. Påverka regeringen Han kan t ex kontakta en lokal riksdagspolitiker eller väcka debatt genom att skriva insändare och artiklar till tidningar eller webbplatser. Han kan givetvis också gå med i ett politiskt parti och påverka inifrån. Problem i vardagen. 1. olaglig påverkan a. Nej, som förälder bör du absolut avråda din dotter från att begå brott. Brottslig verksamhet kan medföra böter eller fängelse och inte minst i detta fall skadeståndsskyldighet på stora belopp. Den som inte lär sig att dra gränsen mellan tillåtet och brottsligt kan lätt fortsätta med annan brottslig verksamhet. B. Man kan väcka uppmärksamhet på laglig väg genom demonstrationer, debatter och artiklar, t ex genom samverkan i föreningar. Detta i sin tur kan innebära att media ger plats för ytterligare uppmärksamhet. Samtidigt ska man givetvis uppvakta politiker för att få dem att arbeta för att lagarna ändras. 2. med lagen på sin sida? Alla lagar finns på klicka på Lagar och förordningar. Man kan också hitta jordabalken i lagboken, som vanligen finns på bibliotek. Jordabalken är indelad i 24 kapitel. I kapitel 12 tas regler om hyreslägenheter upp. 3. ointresserad politiker Riksdagsmannen har både rätt och fel. Han har rätt i att det är kommunen som har ansvar för socialtjänsten. Men det är ju riksdagen som beslutar om den lag som reglerar barnomsorgen, dvs socialtjänstlagen. Denna lag skulle riksdagsmannen kunna vara med och påverka. 4. Vilka har sökt jobbet? Nej, så har de vanligen inte rätt att göra. Offentlighetsprincipen gäller alla svenska myndigheters allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 1. Vissa undantag finns dock vad gäller register, bl a hos polis och socialtjänst. utdrag ur tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel: 1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. 8 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

9 Block 1. Samhälle Hur lagar kommer till 5. Vem blir betalningsskyldig? Eftersom aktiebolaget är en juridisk person är det bolaget självt som är ansvarigt för leverantörsskulder och banklån, inte ägarna. En förutsättning är dock att ägarna inte personligen har gått i borgen för skulderna eller gjort något brottsligt. k a P I t e l 1 sök svaret. a. Denna fråga regleras i personuppgiftslagen. B. Enligt personuppgiftslagen 10 får personuppgifter behandlas endast om den registrerade har gått med på det (lämnat sitt samtycke). Du måste alltså be om medgivande från samtliga medlemmar innan du lägger ut uppgifterna på hemsidan. utdrag ur personuppgiftslagen: 10 Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. 9 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

10 KAPITEL 2 Hur domstolarna arbetar Innehåll: Praktikfall Till domstol för obetald räkning? Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Internetskulden 2. Ofrivilligt snatteri? 3. Felaktigt beslut? Vilken domstol dömer? Skriv en stämningsansökan Hur skulle du döma? Vårdslöshet i trafik Problem i vardagen 1. Tvist om vårdnad 2. Vilka villkor? 3. Körkort på vift 4. Saknad bevakning 5. Nödvändig advokat? 6. Våldsam far Sök svaret Missnöjd beställare J2000 KoL - Kap 1-4.indd

11 Block 1. Samhälle Hur domstolarna arbetar till domstol för obetald räkning?. Nej det kan man inte om man inte har gjort något brottsligt samtidigt. Den som förlorar i ett tvistemål blir skyldig att betala motpartens advokatkostnader om beloppet man tvistar om är mer än ett halvt basbelopp enligt rättegångsbalken 1 kap 3 d och 18 kap 8 a. I detta fall kan alltså Carl och Elisabeth inte bli skyldiga att betala företagets advokatkostnader. utdrag ur rättegångsbalkens 1:a kapitel: 3 d I tvistemål där förlikning om saken är tillåten skall tingsrätten alltid bestå av en lagfaren domare, om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Första stycket gäller inte, om en part första gången han skall föra talan i målet yrkar att allmänna regler skall tillämpas och därvid gör sannolikt att den bakomliggande tvisten rör ett högre värde eller att utgången annars är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande, skall den part som begär att målet överlämnas till tingsrätt senast i samband därmed framställa yrkande som nyss sagts. Med värde enligt första stycket avses det värde som kan antas gälla vid tiden för talans väckande. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brottmål, avses värdet vid rättens beslut att tvisten skall handläggas som tvistemål. Vid bedömningen skall hänsyn inte tas tillrättegångskostnaderna. k a P I t e l 2 utdrag ur rättegångsbalkens 18:e kapitel: 8 a I mål där 1 kap. 3 d första stycket tillämpas gäller följande i stället för bestämmelserna i 8. Ersättning för rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad för 1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme, 2. ansökningsavgift, 3. resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud, 4. vittnesbevisning, 5. översättning av handling. Egen uppfattning. Det verkar inte troligt att de blir skyldiga att betala internetavgifterna med tanke på de faktiska omständigheterna. Det är ju företagets sak att bevisa att Carl och Elisabeth verkligen medvetet har utnyttjat företagets tjänster. Man kan få statlig s k rättshjälp enligt rättshjälpslagen om man inte har alltför höga inkomster. Man kan också få rättegångskostnaderna betalda genom sin hemförsäkring om man har s k rättsskydd, vilket är mycket vanligt. I Carls och Elisabeths fall gäller tvisten ett så lågt belopp att det ska handläggas i ett förenklat förfarande vid domstolen. För sådana mål krävs särskilda skäl för att rättshjälp ska beviljas. 11 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

12 Hur domstolarna arbetar rätt eller fel?. 1 F 2 F 3 R 4 R 5 R 6 R 7 F 8 F 9 F 10 R 11 F 12 R 13 F 14 F 15 R 16 F 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 F Vad säger lagen?. 1. Internetskulden a. Tingsrätten får hand om deras fall. B. Det är ett tvistemål enligt 10 kap rättegångsbalken. c. Den kallas för muntlig förberedande förhandling. d. Beloppet gäller mindre än ett halvt basbelopp enligt rättegångsbalken 18 kap 1 och 8 a. utdrag ur rättegångsbalkens 18:e kapitel: 1 Part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat. (Rättegångsbalken 18 kap 8 a se föregående sida) 2. ofrivilligt snatteri? a. Egen uppfattning. Utifrån deras egen synvinkel har de inte gjort något brottsligt. Frågan är hur deras misstag bedöms av domstolen. Den helt avgörande frågan är om det var avsiktligt eller av misstag de gick utan att betala. I ett brottmål är det åklagarens sak att bevisa att det skedde med avsikt. B. Tingsrätten. c. Det blir ett brottmål. d. Rätten består vid brottmål vanligen av en domare och tre nämndemän enligt rättegångsbalken 1 kap 3 b. Enligt andra stycket samma paragraf kan en ensam domare döma i denna typ av mål om det inte blir fråga om annan påföljd än böter. utdrag ur rättegångsbalkens 1:a kapitel: 3 b Tingsrätten skall vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän. Vid huvudförhandling i mål om brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader är tingsrätten domför utan nämndemän, om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter och det i målet inte är fråga om företagsbot. Om det finns skäl för det, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om domförhet. 12 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

13 Block 1. Samhälle Hur domstolarna arbetar E. Eftersom de troligen inte är dömda tidigare riskerar de att få betala böter. De riskerar knappast att få fängelsestraff för ett sådant här mindre brott. F. Fallet är avslutat om inte åklagaren inom tre veckor överklagar den friande domen till hovrätten. K A P I T E L 2 3. Felaktigt beslut? Eftersom det är ett myndighetsbeslut Hugo vill överklaga, ska han vända sig till länsrätten. Vilken domstol dömer?. 1. Tingsrätten 2. Länsrätten 3. Tingsrätten 4. Tingsrätten 5. Länsrätten 6. Tingsrätten 7. Detta avgörs inte i domstol utan i skiljenämnd 8. Hovrätten Skriv en stämningsansökan. A. Se lösning på s B. Tingsrätten granskar att förutsättningarna i stämningsansökan är uppfyllda enligt rättegångsbalken (bl a att det finns ett bestämt yrkande, en specificerad grund för käromålet och att bevisningen är angiven) och kontrollerar att ansökningsavgiften är betald. Om förutsättningarna är uppfyllda utfärdas stämning genom ett beslut av domaren. Stämningen skickas tillsammans med kopia av stämningsansökan till svaranden för svaromål. I svaromålet ska svaranden bl a ange om kärandens yrkande medges eller bestrids och, om det bestrids, grunden för detta. Svaranden ska också tala om vilken bevisning som han eller hon åberopar. När svaromålet har kommit in bestämmer tingsrätten tid för muntlig förberedelse och kallar bägge parter till denna. Vid den muntliga förberedelsen får bägge parter redogöra för sin syn på saken. Domaren försöker oftast att förlika parterna, dvs hjälpa dem att nå en överenskommelse på frivillig väg. Om försöket till förlikning misslyckas bestäms tid för huvudförhandling, dit parterna och vittnena kallas. Efter huvudförhandlingen, där bägge parter återigen får lägga fram sin sak och där vittnena förhörs, meddelar tingsrätten dom. 13 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

14 Hur domstolarna arbetar Hur skulle du döma?. A. C. Egen uppfattning. Problem i vardagen. 1. Tvist om vårdnad Det är tingsrätten som dömer i vårdnadsmål. Vårdnadsmål handläggs som en typ av tvistemål. 2. Vilka villkor? Din arbetskamrat har dömts för brott, men behöver inte avtjäna straff om han inte begår nya brott inom två år. Någon övervakning sker inte under tiden. 3. Körkort på vift Han ska vända sig till länsrätten. 4. Saknad bevakning Ett prejudikat är en dom som blir vägledande för domstolarna vid andra liknande fall. 5. Nödvändig advokat? A. Nej du behöver inte ha med en advokat, men det underlättar för dig i domstolen. B. Var och en får betala sina egna advokatkostnader, eftersom tvistemålet gäller ett belopp som är mindre än halva basbeloppet. 6. Våldsam far Förmodligen har åklagaren tagit hänsyn till att din far är senil och inte medvetet har begått brott. Risken för att han ska begå brott i framtiden bedöms förmodligen som ganska liten. Sök svaret. A. Ja, det går bra enligt rättegångsbalken 10 kap 11 punkt 4. B. Ja, Ansökan om stämning (blankett DV 161) finns att hämta på Domstolsverkets webbplats, C. Enligt rättshjälpslagen kan man inte få rättshjälp om man har en inkomst över kr (2007). Information finns på Domstolsverkets webbplats. D. Alternativet är rättsskyddet som finns i hemförsäkring eller villaförsäkring. 14 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

15 Block 1. Samhälle Hur domstolarna arbetar utdrag ur rättegångsbalkens 10:e kapitel: 11 Vid domstol, som sägs i 10, må ock väckas: 1. tvist om köpeskilling för fast egendom eller annat dylikt anspråk på grund av överlåtelse av äganderätt till egendomen; 2. talan mot ägare av fast egendom om skyldighet att personligen svara för gäld, för vilken egendomen utgör pant, om betalning samtidigt sökes ur egendomen; 3. tvist om skada eller annat intrång å fast egendom; 4. talan om ersättning för arbete, som utförts å fast egendom; eller 5. talan om ersättning för det någon brustit åt hemul angående fast egendom. k a P I t e l 2 15 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

16 Hur domstolarna arbetar 16 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

17 Block 1. Samhälle Hur domstolarna arbetar K A P I T E L 2 17 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

18 KAPITEL 3 Om brotten Innehåll: Praktikfall På brottets bana Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Otrevligt beteende 2. Självförsvar? 3. Brottslig förmedling 4. Kostsamt klotter 5. Betalningsovillig kund 6. Obehaglig promenad 7. Vilseledande handling 8. Olagligt yttrande? Hur skulle du döma? Hot mot tjänsteman Problem i vardagen 1. Lurig pappa 2. Ofrivillig gåva 3. Ovälkommen student 4. Mobila hot 5. Eldfängd dunk 6. Försvar eller angrepp? Sök svaret Skadad vid väskryckning J2000 KoL - Kap 1-4.indd

19 Block 1. Samhälle Om brotten På brottets bana. Misstänkta brott: Okänd moped stöld Använda hasch narkotikabrott Hot om att märka busschaufför olaga hot eller hot mot tjänsteman Ta varor utan att betala snatteri eller stöld Köra mot rött ljus trafikbrott Kasta ut mikrovågsugn skadegörelse Tilltvinga sig pengar med vapenhot rån Slå ner kroggäst misshandel Ta servitris på brösten sexuellt ofredande k a P I t e l 3 rätt eller fel?. 1 F 2 R 3 R 4 R 5 R 6 F 7 F 8 F 9 R 10 R 11 R 12 R 13 F 14 R 15 R 6 R 17 F 18 F Vad säger lagen?. 1. otrevligt beteende Brottet kan vara olaga hot enligt brottsbalken 4 kap 5 om åklagaren kan visa att avsikten var att Carola skulle uppleva allvarlig fruktan. utdrag ur brottsbalkens 4:e kapitel: 5 Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 2. självförsvar? Hon skulle kunna anklagas för misshandel enligt brottsbalken 3 kap 5. utdrag ur brottsbalkens 3:e kapitel: 5 Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 3. Brottslig förmedling? Arbetskamratens fru kan ha gjort sig skyldig till koppleri enligt brottsbalken 6 kap J2000 KoL - Kap 1-4.indd

20 Om brotten utdrag ur brottsbalkens 6:e kapitel: 12 Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. 4. kostsamt klotter a. Pierre har gjort sig skyldig till skadegörelse enligt brottsbalken 12 kap 1. B. Han kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Han kan också bli skyldig att betala skadestånd enligt skadeståndslagen 2 kap 1. utdrag ur brottsbalkens 12:e kapitel: 1 Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. utdrag ur skadeståndslagens 2:a kapitel: 1 Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. 5. Betalningsovillig kund Om brottet inte var planerat och systematiskt har Christine begått snatteri enligt brottsbalken 8 kap 1 2. utdrag ur brottsbalkens 8:e kapitel: 1 Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. 2 Är brott som i 1 sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 6. obehaglig promenad Fredrika har troligen blivit utsatt för ett rån enligt brottsbalken 8 kap 5. utdrag ur brottsbalkens 8:e kapitel: 5 Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år. Detsamma skall gälla om någon med sådant våld eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Är förfarande som avses i första stycket med hänsyn till våldet, hotet eller omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art, dömes dock ej för rån utan för annat brott som förfarandet innefattar. 7. Vilseledande handling Peter kan anklagas för urkundsförfalskning enligt brottsbalken 14 kap 1. Förmodligen kan han även anklagas för bedrägeri enligt brottsbalken 9 kap 1 om han lurar någon med kvittot och därmed säljer tavlan och får ut pengar under falska premisser. 20 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

21 Block 1. Samhälle Om brotten Om hans bekant inte hade gett honom tillåtelse att sälja tavlan kan Peter dessutom anklagas för egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap 8. utdrag ur brottsbalkens 14:e kapitel: 1 Den som, genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller annorledes, framställer falsk urkund eller ock falskeligen ändrar eller utfyller äkta urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år. Såsom urkund anses protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller eljest är av betydelse såsom bevis, så ock legitimationskort, biljett och dylikt bevismärke. k a P I t e l 3 utdrag ur brottsbalkens 9:e kapitel: 1 Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år. För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. utdrag ur brottsbalkens 8:e kapitel: 8 Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. 8. olagligt yttrande? Pierre kan ha gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt brottsbalken 16 kap 8. utdrag ur brottsbalkens 16:e kapitel: 8 Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. hur skulle du döma?. a. d. Egen uppfattning. 21 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

22 Om brotten Problem i vardagen. 1. lurig pappa Bedrägeri kan han inte bli åtalad för men väl snatteri enligt brottsbalken 8 kap 2. (Brottsbalken 8 kap 2 se s 20) 2. ofrivillig gåva Jo, det går givetvis att anmäla. Brottet skulle kunna vara stöld enligt brottsbalken 8 kap 1. Domstolen skulle nog knappast bedöma att flickorna gett bort mobiltelefonerna frivilligt till främmande personer. Om det är uppenbart att de har blivit hotade kan brottet vara rån. (Brottsbalken 8 kap 1 och 5 se s 20) 3. ovälkommen student En svår situation att bedöma. Tullen har givetvis rätt att göra de undersökningar de anser nödvändiga. Det är troligt att tullen har haft anledning att göra en kroppsvisitering i detta fall. Det otrevliga och nedlåtande sättet som studenten upplevt kan bero på hur han tolkat det kroppsspråk som tulltjänstemännen har använt. Eftersom han inte förstod svenska är situationen extra svår att bedöma. Han kommer från en annan kultur och det kan lätt bli missförstånd. Om något brott har begåtts så är de tänkbara: tjänstefel enligt brottsbalken 20 kap 1, förolämpning enligt brottsbalken 5 kap 3 och olaga diskriminering enligt brottsbalken 16 kap 9. utdrag ur brottsbalkens 20:e kapitel: 1 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar. Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande. Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap. Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. utdrag ur brottsbalkens 5:e kapitel: 3 Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2, för förolämpning till böter. Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. 22 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. HANDLINGSPLAN Granskad på bildningsutskottets sammanträde 2014-01-27, 9 Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

C.C Criminal code (1962-700)

C.C Criminal code (1962-700) SFST C.C Criminal code (1962-700) Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2017:442 Utkom från trycket den 7 juni 2017 utfärdad den 24 maj 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om företagshemligheter Utfärdad den 25 maj 2018 Publicerad den 30 maj 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens innehåll 1 Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Skadeståndslag (1972:207)

Skadeståndslag (1972:207) Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Skattebrottslag (1971:69)

Skattebrottslag (1971:69) Smugglingslagen m.m./brottsbalken m.m. 1 1 [1901] Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt. Lagen tillämpas inte i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 OM brotten Brottsbalken reglerar Brott mot person Förmögenhetsbrott Brott mot allmänheten och staten Brott mot specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och narkotikabrott LIBER

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2016:37 Utkom från trycket den 16 februari 2016 utfärdad den 4 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306); SFS 2009:115 Utkom från trycket den 10 mars 2009 utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 november 2018 Ö 1882-18 PARTER Klagande ÅJ Ombud: Advokaterna PH och HJ Motpart K-ÅH Ombud: Advokat TN SAKEN Klagan i hovrätt över

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande Utfärdad den 29 november 2018 Publicerad den 4 december 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:116)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); SFS 2009:110 Utkom från trycket den 10 mars 2009 utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling?

Lag & Rätt. Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Lag & Rätt Rättssamhället Rättegången Straffskalan. Straff eller vård? Vilka brott begås? Statistik. Vem blir brottsling? Sverige ett rättssamhälle inget straff utan lag Alla är lika inför lagen ingen

Läs mer

Lag och rätt. Normer, regler och lagar.

Lag och rätt. Normer, regler och lagar. Lag och rätt Normer, regler och lagar. Sverige en är rättsstat Rättssäkerhet: Innebär bl. a. att en människa inte kan dömas till något utan att ha genomgått en rättegång. Den anklagade är alltså oskyldig

Läs mer

Stämningsansökan i tvistemål I 42 kap. 2 RB framgår vad en ansökan om stämning skall innehålla, vilket är 1. ett bestämt yrkande, 2. en utförlig redog

Stämningsansökan i tvistemål I 42 kap. 2 RB framgår vad en ansökan om stämning skall innehålla, vilket är 1. ett bestämt yrkande, 2. en utförlig redog De grundläggande dragen i rollfördelningen och i den yttre ramen för processen 1. Det är parterna som bestämmer vilken tvistefråga som skall dras inför domstolen och det är parterna som bestämmer tvistefrågans

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); SFS 2002:595 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2002:329 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2002-05-08 Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:582 Allmänna

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om internationellt polisiärt samarbete; SFS 2000:343 Utkom från trycket den 7 juni 2000 utfärdad den 25 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Rättigheter och Rättsskipning

Rättigheter och Rättsskipning Rättigheter och Rättsskipning Syfte: Lag och Rätt Att eleverna förstår delar av det svenska rättssystemet och sambandet mellan lagar och de skyldigheter vi medborgare har i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 5 juni 2019 Publicerad den 18 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 26 kap. 24 ska upphöra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413); utfärdad den 1 december 2005. SFS 2005:955 Utkom från trycket den 12 december 2005 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 1999:84 Utkom från trycket den 16 mars 1999 utfärdad den 4 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Manual för kontakter med rättsväsendet

Manual för kontakter med rättsväsendet Bakgrund Manual för kontakter med rättsväsendet Den senaste tiden tycks många Sverigevänner ha fått kallelser från Polismyndigheten. Som anledning anges ofta Du är härmed kallad till förhör beträffande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE HT. Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE HT. Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5605-14 KLAGANDE HT Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen; SFS 2002:329 Utkom från trycket den 4 juni 2002 utfärdad den 8 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3 Jag känner mig kränkt! Kort historisk översikt Reglerades innan SkL:s tillkomst i 6 kap. 3 1 st. strafflagen. Nuvarande lydelse i 2:3 SkL (ersatte tidigare gällande 1:3 SkL). Kompletterades samtidigt med

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om patent- och marknadsdomstolar; SFS 2016:188 Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Hatbrottsgruppen Stockholm

Hatbrottsgruppen Stockholm Hatbrottsgruppen Stockholm 1 De mänskliga rättigheterna Rätten att inte bli diskriminerad Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2016 Ö 795-16 ANSÖKANDE STAT Republiken Turkiet MOTPART IC Offentlig försvarare: Advokat ES SAKEN Prövning enligt 18 lagen

Läs mer

Vad får Envar göra. En kort översikt av de rättigheter du som privatperson får göra vad avser tvångsmedel mot person.

Vad får Envar göra. En kort översikt av de rättigheter du som privatperson får göra vad avser tvångsmedel mot person. Vad får Envar göra En kort översikt av de rättigheter du som privatperson får göra vad avser tvångsmedel mot person. Gripa Envar Alla får detta Bar gärning Vad är bar gärning? Flyende fot När får jag inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579); Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (2008:579)

Läs mer

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer.

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer. 1 (5) Sekretessinformation Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer. 2

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:646 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 maj 2014 T 1039-13 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Ombud: Hovrättsassessor RJ MOTPART VT Ombud och biträde enligt

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys

Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys Page 1 of 5 JP Skolnet Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys Senast ändrad: 2007-01-17 Utgivare: JP Infonet Vilka regler gäller för en skolas möjlighet att få ersättning för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); SFS 1998:648 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207); utfärdad den 27 september 2001. SFS 2001:732 Utkom från trycket den 9 oktober 2001 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 17 december 2009 T KÄRANDE TA. Ombud: Advokat JS

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 17 december 2009 T KÄRANDE TA. Ombud: Advokat JS Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2009 T 2430-09 KÄRANDE TA Ombud: Advokat JS SVARANDE Staten genom Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld Dnr 2016/80 Id 20601 Handlingsplan mot hot och våld Fastställd 2016-06-22, BUN 103 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 HANDLINGSPLANENS SYFTE... 3 1.2 HANDLINGSPLANENS UPPBYGGNAD... 3 1.3 LOKAL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Onninen Juridik. Hösten Håkan Hagström

Onninen Juridik. Hösten Håkan Hagström Onninen 1-2-3 Hösten 2008 Juridik Håkan Hagström 1 Om ett juridiskt problem uppstår Hur löser vi det? Från diskussion till verkställighet 2 Olika möjligheter att lösa ett juridisk problem Diskussion förhandling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 december 2004 B 276-03 KLAGANDE BC Offentlig försvarare och ombud: advokaten ML MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. EG Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning; SFS 1999:133 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om grupprättegång; Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Grupptalan 1 Med grupptalan

Läs mer

Samband mellan vissa grundläggande processuella begrepp

Samband mellan vissa grundläggande processuella begrepp Samband mellan vissa grundläggande processuella begrepp Processubjekt/processuella aktörer: Kärande Svarande Rätten Processhandlingar: Yrkande Medgivande/ Domslut (se rätts- Bestridande följd) Grund Sakinv.

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juni 2007 B 769-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MF Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB SAKEN Utvisning

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering; SFS 2003:307 Utkom från trycket den 16 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens ändamål

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer