Elever årskurs 8. Järvaskolan. 51 svar, 63% 7111 svar, 73% Stockholms stad totalt. Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elever årskurs 8. Järvaskolan. 51 svar, 63% 7111 svar, 73% Stockholms stad totalt. Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad"

Transkript

1 Elever årskurs 1 svar, 3% 111 svar, 3% totalt Genomförd av Origo Group på uppdrag av

2 Om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen inom grund- och grundsärskolan. Undersökningen omfattar elever i år samt fritidshem år, elever år och samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass samt år och fritidshem. Elever i årskurs som aktivt deltar i fritidsklubben aktiviteter samt vårdnadshavare med elever i grundsär årskurs 1- och elever i grundsärskolans alla årskurser. Både kommunala och fristående skolor erbjöds att delta. Eleverna besvarade enkäten mellan den 31 januari och den februari och vårdnadshavare från den 13 december 1 till den 13 februari. Syftet med undersökningen är att följa upp Stockholm stads mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola. Resultaten görs tillgänglig för elever och vårdnadshavare på respektive skolas sida på start.stockholm.se för att underlätta valet av skola för elever och vårdnadshavare i Stockholm. Undersökningen till elever genomfördes som en webbenkät i skolan och eleverna svarade under lektionstid. Vårdnadshavarna fick ett brev hemskickat och kunde välja om de ville svara på frågorna på webben eller via en pappersenkät. Postala påminnelser skickades två gånger. Enkäterna bestod av drygt tjugo påståenden på en femgradig instämmandeskala. Frågorna är framtagna gemensamt av Stadsledningskontoret och Utbildningsförvaltningen. Frågorna ses över årligen men är i huvudsak desamma sedan den första undersökningen genomfördes.

3 Om undersökningen Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (1-). arna beräknas exklusive vet ej-svar. På grund av avrundning kan det hända att summan av betyget 1,, 3, och (instämmer inte alls-instämmer helt) inte alltid summerar till exakt procent. Svarsalternativet vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. positiva svar dvs. de som har svarat eller redovisas per fråga och även resultat uppdelat på bakgrundsvariabler. Vid beräkning av resultaten används alltid årets urval och underlag som utgångspunkt. Detta innebär bland annat att om exempelvis ett index har förändrats i vilka frågor som ingår räknas tidigare års resultat om baserat på de frågor som ingår i årets undersökning. Inga resultat visas i grupper med mindre än svarande eller där resultaten riskerar respondenternas anonymitet. I rapporten redovisas totalresultatet för både kommunala och fristående skolor. Urvalet för enkäten till vårdnadshavarna är hämtat från stadens elevregister, BER, och avser alla elever som fanns i registret i mitten av november 1. För elevenkäterna har skolorna ansvarat för att ta fram urvalet och rapporterat in antal elever per klass till Origo Group. Båda vårdnadshavarna gavs möjlighet att besvara enkäten. I de fall båda svarade vägs svaren ihop till ett genomsnitt. I resultat såväl som svarsfrekvens beräknas svaren som ett svar per barn. 3

4 Nöjd med kulturupplevelser Ta del av kulturupplevelser Hjälp av lärare vid behov 9 Vet vad jag/mitt barn behöver kunna Lärare undervisar bra Rekommendation Pratat om FN:s barnkonvention Digitala hjälpmedel 3 Lärare motiverar Lärare förväntar sig att jag/mitt barn ska nå mål Blir lyssnad till och kan föra fram åsikter Nöjdhet Nöjd med inflytande över skolarbete/aktiviteter Kan prata med vuxen om illa behandlad Bra dialog på utvecklingssamtalet Regerar om illa behandlad Utvecklingssamtalet genomförs så att jag/mitt barn förstår Bidrar till god arbetsmiljö God arbetsmiljö Arbeta i lugn och ro Trygghet Trivsel 1

5 Nöjd med kulturupplevelser Ta del av kulturupplevelser Hjälp av lärare vid behov 9 Vet vad jag/mitt barn behöver kunna Lärare undervisar bra Rekommendation Pratat om FN:s barnkonvention Digitala hjälpmedel 3 Lärare motiverar Lärare förväntar sig att jag/mitt barn ska nå mål Blir lyssnad till och kan föra fram åsikter Nöjdhet Nöjd med inflytande över skolarbete/aktiviteter Kan prata med vuxen om illa behandlad Bra dialog på utvecklingssamtalet Regerar om illa behandlad Utvecklingssamtalet genomförs så att jag/mitt barn förstår Bidrar till god arbetsmiljö God arbetsmiljö Arbeta i lugn och ro Trygghet Trivsel

6 Elever årskurs Nöjd med kulturupplevelser Ta del av kulturupplevelser Hjälp av lärare vid behov 9 Vet vad jag/mitt barn behöver kunna Lärare undervisar bra Rekommendation Pratat om FN:s barnkonvention Digitala hjälpmedel 3 Lärare motiverar Lärare förväntar sig att jag/mitt barn ska nå mål Blir lyssnad till och kan föra fram åsikter Nöjdhet Nöjd med inflytande över skolarbete/aktiviteter Kan prata med vuxen om illa behandlad Bra dialog på utvecklingssamtalet Regerar om illa behandlad Utvecklingssamtalet genomförs så att jag/mitt barn förstår Bidrar till god arbetsmiljö God arbetsmiljö Arbeta i lugn och ro Trygghet Trivsel

7 Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det instämmer (%) 9 vet inte (%) 1 Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen/kunskapskraven Jag tycker att mina lärare är bra på att undervisa Jag tycker att mina lärare är bra på att motivera mig till att lära Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat

8 Kunskap Jag upplever att mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen/kunskapskraven instämmer (%) 1 vet inte (%) Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat

9 Inflytande Jag kan föra fram min åsikt och blir lyssnad till (tex på klassråd) instämmer (%) 3 vet inte (%) Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete På utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag gör bra och vad jag behöver förbättra Utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som jag förstår Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 9 1) Inget resultat

10 Trygghet och trivsel instämmer (%) vet inte (%) Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. (Det vill säga, jag upplever att jag under lektionstid kan fokusera på mina uppgifter, både ensam och i grupp) Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1) Inget resultat

11 Vad är orsaken till att du inte kan arbeta i lugn och ro? (Flera svar är möjliga.) Vad är orsaken till att du inte kan arbeta i lugn och ro? (Flera svar är möjliga.) 1 Jag störs av andra elever i min klass/grupp 1 Jag störs av andra elever som inte går i min klass/grupp 1 Jag har ofta svårt att koncentrera mig även när det är lugnt i klassen 1 Jag har svårt att hitta en plats där jag kan arbeta i lugn och ro 1 3 Mina lärare säger inte till dem som stör 1 Andra vuxna säger inte till dem som stör 1 3 Den fysiska miljön/lokalerna, till exempel ventilation, värme, kyla, trånga lokaler, ljus, ljud 1 1 Annan anledning ) Frågan ställs endast till de som svarat 1, på frågan om man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna ) Inget resultat

12 Trygghet och trivsel Jag tycker att det är en god arbetsmiljö på de flesta lektionerna instämmer (%) 9 3 vet inte (%) Jag tar mitt ansvar för att bidra till att det ska bli en god arbetsmiljö på lektionerna Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1 1) Inget resultat

13 Upplever du att du har blivit illa behandlad(kränkt/trakasserad) på din skola? Upplever du att du har blivit illa behandlad(kränkt/trakasserad) på din skola? Ja Nej Vet ej/vill ej svara 13 1) Inget resultat

14 Har du berättat för en vuxen på skolan att du upplever att du har blivit illa behandlad på din skola? Har du berättat för en vuxen på skolan att du upplever att du har blivit illa behandlad på din skola? Ja Nej Vet ej/vill ej svara 1 1) Frågan ställs endast till de som uppger att de blivit illa behandlade under den senaste terminen ) För få svar ³Inget resultat

15 Hur ofta upplever du att du blivit illa behandlad? Hur ofta upplever du att du blivit illa behandlad? Flera gånger i veckan Fler gånger per termin Några enstaka gånger per termin 1 1) Frågan ställs endast till de som uppger att de blivit illa behandlade under den senaste terminen ) För få svar ³Inget resultat

16 Av vem upplever du dig illa behandlad? Av vem upplever du dig illa behandlad? 1 Elev i min klass 1 3 Annan elev på skolan Min lärare Annan vuxen på skolan ) Frågan ställs endast till de som uppger att de blivit illa behandlade under den senaste terminen ) För få svar ³Inget resultat

17 Trygghet och trivsel De vuxna på skolan reagerar om jag eller någon annan elev har blivit illa behandlad instämmer (%) 9 vet inte (%) Jag vet att jag kan prata med någon vuxen på skolan om jag eller någon annan elev har blivit illa behandlad Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1 1) Inget resultat

18 Övrigt instämmer (%) vet inte (%) Jag är nöjd med min skola Jag kan rekommendera min skola till en kompis Jag använder digitala verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatta, smart board, smart phone m.m. i mitt skolarbete I min skola har vi gått igenom och pratat om mina rättigheter enligt FN:s barnkonvention (alla barns rätt) Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 1 1) Inget resultat

19 Övrigt Jag får ta del av kulturupplevelser i skolan ( till exempel författarbesök, teater, konserter, museer, bibliotek) instämmer (%) vet inte (%) Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan Instämmer helt 3 Instämmer inte alls 19 1) Inget resultat

20 Index Kunskap Inflytande 9 Trygghet och trivsel 9 Övrigt

21 positiva svar per kön Elever årskurs Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det 1 vet inte (%) Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen/kunskapskraven 1 Jag tycker att mina lärare är bra på att undervisa Jag tycker att mina lärare är bra på att motivera mig till att lära Jag upplever att mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen/kunskapskraven 9 1 Jag kan föra fram min åsikt och blir lyssnad till (tex på klassråd) 3 Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete På utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag gör bra och vad jag behöver förbättra 3 Utvecklingssamtalen genomförs på ett sätt som jag förstår 3 3 Jag trivs i skolan 1 Jag känner mig trygg i skolan positiva svar 1

22 positiva svar per kön Elever årskurs Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. (Det vill säga, jag upplever att jag under lektionstid kan fokusera på mina uppgifter, både ensam och i grupp) Jag tycker att det är en god arbetsmiljö på de flesta lektionerna vet inte (%) Jag tar mitt ansvar för att bidra till att det ska bli en god arbetsmiljö på lektionerna De vuxna på skolan reagerar om jag eller någon annan elev har blivit illa behandlad Jag vet att jag kan prata med någon vuxen på skolan om jag eller någon annan elev har blivit illa behandlad Jag är nöjd med min skola 3 Jag kan rekommendera min skola till en kompis Jag använder digitala verktyg/hjälpmedel som till exempel dator, läsplatta, smart board, smart phone m.m. i mitt skolarbete I min skola har vi gått igenom och pratat om mina rättigheter enligt FN:s barnkonvention (alla barns rätt). Jag får ta del av kulturupplevelser i skolan ( till exempel författarbesök, teater, konserter, museer, bibliotek) Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan positiva svar

Elever årskurs 8. Engelbrektsskolan. 124 svar, 84% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

Elever årskurs 8. Engelbrektsskolan. 124 svar, 84% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Elever årskurs 8 svar, 8% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen för elever

Läs mer

Elever årskurs 8. Vasa Real. 200 svar, 90% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

Elever årskurs 8. Vasa Real. 200 svar, 90% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Elever årskurs svar, % Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen för elever

Läs mer

Elever årskurs 5. Alviksskolan. 14 svar, 88% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

Elever årskurs 5. Alviksskolan. 14 svar, 88% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Elever årskurs 5 svar, % Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen för elever

Läs mer

Elever årskurs 5. Södermalmsskolan. 78 svar, 100% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

Elever årskurs 5. Södermalmsskolan. 78 svar, 100% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Elever årskurs 78 svar, % Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen för elever

Läs mer

Elever årskurs 8. Vinsta grundskola västra. 100 svar, 83% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

Elever årskurs 8. Vinsta grundskola västra. 100 svar, 83% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Elever årskurs svar, % Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen för elever

Läs mer

Elever årskurs 5. Husbygårdsskolan F svar, 100% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad

Elever årskurs 5. Husbygårdsskolan F svar, 100% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Elever årskurs 4 svar, % Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen för elever

Läs mer

Föräldrar till barn i årskurs 2

Föräldrar till barn i årskurs 2 Föräldrar till barn i årskurs svar, % Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Föräldrar till barn i årskurs 2

Föräldrar till barn i årskurs 2 Föräldrar till barn i årskurs 6 svar, 55% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Föräldrar till barn i årskurs 2

Föräldrar till barn i årskurs 2 Föräldrar till barn i årskurs Anne Frank svar, 67% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Föräldrar till barn förskoleklass

Föräldrar till barn förskoleklass Föräldrar till barn förskoleklass 2 svar, 69% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Föräldrar till barn förskoleklass

Föräldrar till barn förskoleklass Föräldrar till barn förskoleklass 24 svar, 47% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Föräldrar till barn i grundsärskola 0-6

Föräldrar till barn i grundsärskola 0-6 Föräldrar till barn i grundsärskola -6 6 svar, 46% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Föräldrar till barn i årskurs 2

Föräldrar till barn i årskurs 2 Föräldrar till barn i årskurs 2 Fritidshem svar, 3% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Föräldrar till barn i årskurs 2

Föräldrar till barn i årskurs 2 Föräldrar till barn i årskurs Fritidshem 5 svar, % Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Föräldrar till barn i årskurs 2

Föräldrar till barn i årskurs 2 Föräldrar till barn i årskurs Fritidshem 6 svar, 6% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Om undersökningen Fakta om undersökningen På uppdrag av har Origo Group genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Elever årskurs 2, 5, 8

Elever årskurs 2, 5, 8 Elever årskurs 2, 5, 8 Åk 2-9005 svar, 84% Åk 5-7629 svar, 85% Åk 8-5945 svar, 78% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Sammanfattning Av elevenkäterna är det elever i årskurs 2 som är

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs 2 (elever och vårdnadshavare), 5 och 8 i kommunala och fristående skolor

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs 2 (elever och vårdnadshavare), 5 och 8 i kommunala och fristående skolor Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs (elever och vårdnadshavare), och i kommunala och fristående skolor // SIDAN Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har

Läs mer

Stockholms stad. Engelska Skolan Norr. 50 svar. 93 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Engelska Skolan Norr. 50 svar. 93 procent svarsfrekvens Stockholms stad Engelska Skolan Norr 50 svar 93 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 40 34 16 8 2 74 0% Jag vet vad jag

Läs mer

Stockholms stad. Engelska Skolan Norr. 36 svar. 73 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Engelska Skolan Norr. 36 svar. 73 procent svarsfrekvens Stockholms stad Engelska Skolan Norr 36 svar 73 procent svarsfrekvens Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 29 29 35 6 59 6% Jag vet vad jag

Läs mer

Stockholms stad. Fria Maria. 30 svar. 97 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Fria Maria. 30 svar. 97 procent svarsfrekvens Stockholms stad Fria Maria 30 svar 97 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 13 83 3 97 0% 2017 26 63 11 89 0% Jag vet

Läs mer

Stockholms stad. Franska skolan svar. 50 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Franska skolan svar. 50 procent svarsfrekvens Stockholms stad Franska skolan 6-9 28 svar 50 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej Jag vet vad jag behöver kunna för att nå

Läs mer

Stockholms stad. Bandhagens skola. 37 svar. 93 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Bandhagens skola. 37 svar. 93 procent svarsfrekvens Stockholms stad Bandhagens skola 37 svar 93 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej Jag vet vad jag behöver kunna för att nå

Läs mer

Stockholms stad. Europaskolan. 30 svar. 81 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Europaskolan. 30 svar. 81 procent svarsfrekvens Stockholms stad Europaskolan 30 svar 81 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 57 27 13 3 83 0% Jag vet vad jag behöver

Läs mer

Stockholms stad. Engelbrektsskolan. 75 svar. 84 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Engelbrektsskolan. 75 svar. 84 procent svarsfrekvens Stockholms stad Engelbrektsskolan 75 svar 84 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej Jag vet vad jag behöver kunna för att nå

Läs mer

Stockholms stad. Engelbrektsskolan. 122 svar. 83 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Engelbrektsskolan. 122 svar. 83 procent svarsfrekvens Stockholms stad Engelbrektsskolan 122 svar 83 procent svarsfrekvens Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej Jag vet vad jag behöver kunna för att nå

Läs mer

Stockholms stad. Futuraskolan Stockholm. 16 svar. 80 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Futuraskolan Stockholm. 16 svar. 80 procent svarsfrekvens Stockholms stad Futuraskolan Stockholm 16 svar 80 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 38 56 6 94 0% Jag vet vad jag

Läs mer

Stockholms stad. Martinskolan. 20 svar. 80 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Martinskolan. 20 svar. 80 procent svarsfrekvens Stockholms stad Martinskolan 20 svar 80 procent svarsfrekvens Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 10 5 60 0% Jag vet vad jag behöver kunna

Läs mer

Stockholms stad. Östermalmsskolan. 54 svar. 82 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Östermalmsskolan. 54 svar. 82 procent svarsfrekvens Stockholms stad Östermalmsskolan 54 svar 82 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 33 52 11 22 85 0% Jag vet vad jag behöver

Läs mer

Stockholms stad. Rödabergsskolan. 68 svar. 88 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Rödabergsskolan. 68 svar. 88 procent svarsfrekvens Stockholms stad Rödabergsskolan 68 svar 88 procent svarsfrekvens Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen/kunskapskraven

Läs mer

Stockholms stad. Rödabergsskolan. 50 svar. 63 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Rödabergsskolan. 50 svar. 63 procent svarsfrekvens Stockholms stad Rödabergsskolan 50 svar 63 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen/kunskapskraven

Läs mer

Stockholms stad. Smedslättsskolan. 50 svar. 98 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Smedslättsskolan. 50 svar. 98 procent svarsfrekvens Stockholms stad Smedslättsskolan 50 svar 98 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej Jag vet vad jag behöver kunna för att nå

Läs mer

Stockholms stad. Alazharskolan. 45 svar. 63 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Alazharskolan. 45 svar. 63 procent svarsfrekvens Stockholms stad Alazharskolan 45 svar 63 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 56 22 11 7 4 78 0% Jag vet vad jag behöver

Läs mer

Stockholms stad. Engelska skolan Bromma. 162 svar. 87 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Engelska skolan Bromma. 162 svar. 87 procent svarsfrekvens Stockholms stad Engelska skolan Bromma 162 svar 87 procent svarsfrekvens Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej Jag vet vad jag behöver kunna för

Läs mer

Stockholms stad. Vasa Real. 92 svar. 87 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Vasa Real. 92 svar. 87 procent svarsfrekvens Stockholms stad Vasa Real 92 svar 87 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 41 32 22 4 1 73 1% Jag vet vad jag behöver

Läs mer

Stockholms stad. Internationella Engelska skolan Älvsjö. 95 svar. 99 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Internationella Engelska skolan Älvsjö. 95 svar. 99 procent svarsfrekvens Stockholms stad Internationella Engelska skolan Älvsjö 95 svar 99 procent svarsfrekvens Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 11 35 16 5 44

Läs mer

Stockholms stad. Internationella Engelska skolan Älvsjö. 123 svar. 98 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Internationella Engelska skolan Älvsjö. 123 svar. 98 procent svarsfrekvens Stockholms stad Internationella Engelska skolan Älvsjö 123 svar 98 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 26 32 30 8 4

Läs mer

Stockholms stad. Engelska skolan Liljeholmen. 146 svar. 94 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Engelska skolan Liljeholmen. 146 svar. 94 procent svarsfrekvens Stockholms stad Engelska skolan Liljeholmen 146 svar 94 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 13 48 26 12 1 61 0% Jag

Läs mer

Stockholms stad. Engelska skolan Liljeholmen. 138 svar. 86 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Engelska skolan Liljeholmen. 138 svar. 86 procent svarsfrekvens Stockholms stad Engelska skolan Liljeholmen 138 svar 86 procent svarsfrekvens Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 15 42 31 9 2 57 1% Jag vet

Läs mer

Stockholms stad. Kulturskolan Raketen. 19 svar. 76 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Kulturskolan Raketen. 19 svar. 76 procent svarsfrekvens Stockholms stad Kulturskolan Raketen 19 svar 76 procent svarsfrekvens Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 21 37 26 5 11 58 0% 2017 33 52 10

Läs mer

Stockholms stad. Vittra Telefonplan. 13 svar. 81 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Vittra Telefonplan. 13 svar. 81 procent svarsfrekvens Stockholms stad Vittra Telefonplan 13 svar 81 procent svarsfrekvens Elever åk 8 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 18 8 25 42 17 8 33 8% Jag vet vad jag behöver

Läs mer

Stockholms stad. Vinsta grundskola västra. 61 svar. 92 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Vinsta grundskola västra. 61 svar. 92 procent svarsfrekvens Stockholms stad Vinsta grundskola västra 61 svar 92 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 43 51 3 3 93 0% Jag vet vad

Läs mer

Stockholms stad. Lilla Adolf Fredriks skola. 58 svar. 91 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Lilla Adolf Fredriks skola. 58 svar. 91 procent svarsfrekvens Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola 58 svar 91 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej Jag vet vad jag behöver kunna för

Läs mer

Enkät elever och föräldrar grundsärskola årskurs Rapporten innehåller totalresultatet för elever och föräldrar till barn i grundsärskola

Enkät elever och föräldrar grundsärskola årskurs Rapporten innehåller totalresultatet för elever och föräldrar till barn i grundsärskola Enkät elever och föräldrar grundsärskola årskurs 0-9 2018 Rapporten innehåller totalresultatet för elever och föräldrar till barn i grundsärskola (fristående och kommunal regi) Fakta om undersökningen

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Johannes skola. 68 svar. 84 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Johannes skola. 68 svar. 84 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Johannes skola 68 svar 84 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 49 32 15 3 1 81 0%

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Carlssons skola. 67 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Carlssons skola. 67 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Carlssons skola 67 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 74 17 9 91 1% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Nya Elementar. 50 svar. 91 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Nya Elementar. 50 svar. 91 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Nya Elementar 50 svar 91 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 67 24 4 22 92 2% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Enskede skola. 78 svar. 98 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Enskede skola. 78 svar. 98 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Enskede skola 78 svar 98 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 64 26 9 1 90 0% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Kvarnbyskolan. 60 svar. 87 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Kvarnbyskolan. 60 svar. 87 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Kvarnbyskolan 60 svar 87 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 57 18 18 5 2 75 0% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Kristinebergsskolan. 75 svar. 95 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Kristinebergsskolan. 75 svar. 95 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Kristinebergsskolan 75 svar 95 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 52 30 15 3 82

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Ekholmsskolan. 17 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Ekholmsskolan. 17 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Ekholmsskolan 17 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 35 35 24 6 71 0% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Östbergaskolan. 29 svar. 97 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Östbergaskolan. 29 svar. 97 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Östbergaskolan 29 svar 97 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 36 43 7 14 79 3% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Eiraskolan. 133 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Eiraskolan. 133 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Eiraskolan 133 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 36 48 12 31 84 2% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Magelungsskolan. 39 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Magelungsskolan. 39 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Magelungsskolan 39 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 76 11 11 3 87 3%

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Fagersjöskolan. 26 svar. 67 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Fagersjöskolan. 26 svar. 67 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Fagersjöskolan 26 svar 67 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 44 20 28 4 4 64 4%

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Gustav Vasa skola. 101 svar. 95 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Gustav Vasa skola. 101 svar. 95 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Gustav Vasa skola 101 svar 95 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 36 31 29 31 67

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Alla nationers fria skola. 14 svar. 88 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Alla nationers fria skola. 14 svar. 88 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Alla nationers fria skola 14 svar 88 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 64 7 7 86

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Södra Ängby skola. 65 svar. 98 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Södra Ängby skola. 65 svar. 98 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Södra Ängby skola 65 svar 98 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 58 34 8 92 0% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Martinskolan - Elever och föräldrar grundsärskola. 18 svar. 50 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Martinskolan - Elever och föräldrar grundsärskola. 18 svar. 50 procent svarsfrekvens Stockholms stad Martinskolan - Elever och föräldrar grundsärskola 18 svar 50 procent svarsfrekvens Fakta om undersökningen Undersökningen inom grundsärskolan har genomförts våren 2018. Undersökningen är

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Campus Manilla. 44 svar. 92 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Campus Manilla. 44 svar. 92 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Campus Manilla 44 svar 92 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 41 34 18 7 75 0% 2017

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Vittra Luma Park. 17 svar. 89 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Vittra Luma Park. 17 svar. 89 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Vittra Luma Park 17 svar 89 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 29 53 18 82 0% Totalt

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Hagsätraskolan & Ormkärrsskolan. 79 svar. 92 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Hagsätraskolan & Ormkärrsskolan. 79 svar. 92 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Hagsätraskolan & Ormkärrsskolan 79 svar 92 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 53

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Skönstaholmsskolan & Kvickentorpsskolan. 43 svar. 98 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Skönstaholmsskolan & Kvickentorpsskolan. 43 svar. 98 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Skönstaholmsskolan & Kvickentorpsskolan 43 svar 98 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej

Läs mer

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Fredrikshovs Slottsskola. 24 svar. 100 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Elever årskurs 2 - Fredrikshovs Slottsskola. 24 svar. 100 procent svarsfrekvens Stockholms stad Elever årskurs 2 - Fredrikshovs Slottsskola 24 svar 100 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 88 8 4 96

Läs mer

Stockholms stad. Nya Elementar - Elever och föräldrar grundsärskola. 19 svar. 30 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Nya Elementar - Elever och föräldrar grundsärskola. 19 svar. 30 procent svarsfrekvens Stockholms stad Nya Elementar - Elever och föräldrar grundsärskola 19 svar 30 procent svarsfrekvens Fakta om undersökningen Undersökningen inom grundsärskolan har genomförts våren 2018. Undersökningen

Läs mer

Stockholms stad. Kista grundskola - Elever och föräldrar grundsärskola. 10 svar. 71 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Kista grundskola - Elever och föräldrar grundsärskola. 10 svar. 71 procent svarsfrekvens Stockholms stad Kista grundskola - Elever och föräldrar grundsärskola 10 svar 71 procent svarsfrekvens Fakta om undersökningen Undersökningen inom grundsärskolan har genomförts våren 2018. Undersökningen

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs 2 (elever och vårdnadshavare), 5 och 8 i kommunala och fristående skolor

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs 2 (elever och vårdnadshavare), 5 och 8 i kommunala och fristående skolor Enkät i grundskolan 0 Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs (elever och vårdnadshavare), och i kommunala och fristående skolor SIDAN Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har

Läs mer

Stockholms stad. Västerholms friskola. 68 svar. 94 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Västerholms friskola. 68 svar. 94 procent svarsfrekvens Stockholms stad Västerholms friskola 68 svar 94 procent svarsfrekvens Elever åk 5 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen/kunskapskraven

Läs mer

Stockholms stad. Västerholms friskola. 64 svar. 80 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Västerholms friskola. 64 svar. 80 procent svarsfrekvens Stockholms stad Västerholms friskola 64 svar 80 procent svarsfrekvens Elever åk 2 - Kunskap Jag får hjälp av mina lärare när jag behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 46 26 13 10 5 72 3% 2017 55 30 11

Läs mer

Enkät i grundsärskolan 2016

Enkät i grundsärskolan 2016 Enkät i grundsärskolan Rapporten innehåller totalresultatet för elever i grundsärskola för både kommunala och fristående skolor. 9/0/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har Markör

Läs mer

Resultat grundskolan. Totalt samt fristående verksamhet 2017

Resultat grundskolan. Totalt samt fristående verksamhet 2017 Resultat grundskolan. Totalt samt fristående verksamhet SIDAN 1 Antal deltagande skolor och elever Antal deltagande skolor 1 Antal fristående skolor 115 Antal kommunala skolor 35 Antal deltagande elever

Läs mer

Föräldrar barn förskoleklass Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till elever i förskoleklass (kommunal och fristående regi)

Föräldrar barn förskoleklass Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till elever i förskoleklass (kommunal och fristående regi) Föräldrar barn förskoleklass 2018 Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till elever i förskoleklass (kommunal och fristående regi) Fakta om undersökningen Undersökningen inom skolan har

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Rapporten innehåller totalresultatet för elever i förskoleklass. // SIDAN Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har Markör AB genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Föräldrar elever åk 2 fritidshem 2018

Föräldrar elever åk 2 fritidshem 2018 Föräldrar elever åk 2 fritidshem 2018 Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till elever i årskurs 2 på fritidshem (kommunal och fristående regi) Fakta om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Stockholms stad. Sofia skola. 52 svar. 64 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Sofia skola. 52 svar. 64 procent svarsfrekvens Stockholms stad Sofia skola 52 svar 64 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Franska skolan svar. 74 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Franska skolan svar. 74 procent svarsfrekvens Stockholms stad Franska skolan 6-9 34 svar 74 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Bromma Enskilda Skola. 17 svar. 74 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Bromma Enskilda Skola. 17 svar. 74 procent svarsfrekvens Stockholms stad Bromma Enskilda Skola 17 svar 74 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt

Läs mer

Stockholms stad. Enskede skola. 39 svar. 53 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Enskede skola. 39 svar. 53 procent svarsfrekvens Stockholms stad Enskede skola 39 svar 53 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Björkhagens skola. 60 svar. 63 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Björkhagens skola. 60 svar. 63 procent svarsfrekvens Stockholms stad Björkhagens skola 60 svar 63 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Hägerstensåsens skola. 31 svar. 39 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Hägerstensåsens skola. 31 svar. 39 procent svarsfrekvens Stockholms stad Hägerstensåsens skola 31 svar 39 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt

Läs mer

Stockholms stad. Årstaskolan. 68 svar. 51 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Årstaskolan. 68 svar. 51 procent svarsfrekvens Stockholms stad Årstaskolan 68 svar 51 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Engelbrektsskolan. 42 svar. 55 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Engelbrektsskolan. 42 svar. 55 procent svarsfrekvens Stockholms stad Engelbrektsskolan 42 svar 55 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Sundbyskolan. 37 svar. 51 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Sundbyskolan. 37 svar. 51 procent svarsfrekvens Stockholms stad Sundbyskolan 37 svar 51 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Sjöstadsskolan. 75 svar. 52 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Sjöstadsskolan. 75 svar. 52 procent svarsfrekvens Stockholms stad Sjöstadsskolan 75 svar 52 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Bredängsskolan. 14 svar. 31 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Bredängsskolan. 14 svar. 31 procent svarsfrekvens Stockholms stad Bredängsskolan 14 svar 31 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Hammarbyskolan. 97 svar. 61 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Hammarbyskolan. 97 svar. 61 procent svarsfrekvens Stockholms stad Hammarbyskolan 97 svar 61 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Trollbodaskolan. 49 svar. 60 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Trollbodaskolan. 49 svar. 60 procent svarsfrekvens Stockholms stad Trollbodaskolan 49 svar 60 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Ålstensskolan. 47 svar. 51 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Ålstensskolan. 47 svar. 51 procent svarsfrekvens Stockholms stad Ålstensskolan 47 svar 51 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Nälstaskolan. 69 svar. 64 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Nälstaskolan. 69 svar. 64 procent svarsfrekvens Stockholms stad Nälstaskolan 69 svar 64 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Banerporten. 31 svar. 57 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Banerporten. 31 svar. 57 procent svarsfrekvens Stockholms stad Banerporten 31 svar 57 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver

Läs mer

Stockholms stad. Novia Engelska skolan. 16 svar. 43 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Novia Engelska skolan. 16 svar. 43 procent svarsfrekvens Stockholms stad Novia Engelska skolan 16 svar 43 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 63

Läs mer

Stockholms stad. Enskede Byskola. 14 svar. 44 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Enskede Byskola. 14 svar. 44 procent svarsfrekvens Stockholms stad Enskede Byskola 14 svar 44 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad mitt barn

Läs mer

Stockholms stad. Lilla Adolf Fredriks skola. 31 svar. 55 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Lilla Adolf Fredriks skola. 31 svar. 55 procent svarsfrekvens Stockholms stad Lilla Adolf Fredriks skola 31 svar 55 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Jag och mitt barn vet vad

Läs mer

Stockholms stad. Olaus Petriskolan. 23 svar. 62 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Olaus Petriskolan. 23 svar. 62 procent svarsfrekvens Stockholms stad Olaus Petriskolan 23 svar 62 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det. Andel positiva Vet ej 2018 39 39 22

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Stockholm åk 2 Lugnets skola åk 2 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8 STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8 STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och // SIDAN Fakta om undersökningen Undersökningen inom skolan har genomförts våren. Undersökningen är en totalundersökning i årskurserna,

Läs mer

Stockholms stad. Föräldrar till barn förskoleklass - Vittra Telefonplan. 9 svar. 24 procent svarsfrekvens

Stockholms stad. Föräldrar till barn förskoleklass - Vittra Telefonplan. 9 svar. 24 procent svarsfrekvens Stockholms stad Föräldrar till barn förskoleklass - Vittra Telefonplan 9 svar 24 procent svarsfrekvens Föräldrar till barn förskoleklass - Kunskap Mitt barn får hjälp av sina lärare när hen behöver det.

Läs mer

Enkät i särskolans fritidshem

Enkät i särskolans fritidshem Enkät i särskolans fritidshem Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till barn som har fritidsverksamhet i grundsärskolan // SIDAN 1 Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga visas.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga visas. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2017 i åk 5 Kristinebergsskolan åk 5 i Kungsholmen Rapporten innehåller resultat uppdelat på kön. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Enkät i grundsärskolan

Enkät i grundsärskolan Enkät i grundsärskolan Rapporten innehåller totalresultatet för elever i grundsärskola. /9/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren. Undersökningen är en

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2014 i åk 2, 5 och 8 Stockholm åk 8 Sundbyskolan åk 8 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer