PHILIPS. AZ2100 Portable CD Mini System

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PHILIPS. AZ2100 Portable CD Mini System"

Transkript

1 PHILIPS AZ2100 Portable CD Mini System Instructions for use Mode d'emploi Instrucciones de manejo Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per I'uso Manual de utilizagao Brugsanvisning Bruksanvisning Kayttoohje OSriyisq

2 Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows: Remove fuse cover and fuse. Fix new fuse which should be a BS Amp, A.S.T.A. or BSI approved type. Refit the fuse cover. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp. Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere. Howto connect a plug The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (Nj, brown = live (Lj As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or 4-) or coloured green (or green and yellow). Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires. Copyright in the U.K.: Recording and playback of material may require consent See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

3 INDEX (T) Ital'3 DICHIARAZIONE Dl CONFORMITA' Si dichiara che I'apparecchio AZ 2100 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n Fatto a Eindhoven, il 21/03/1996 Philips Sound& Vision Philips, Glaslaan 2, SFF JB Eindhoven, The Netherlands NORGE Typeskilt finnes p apparatens underside Observer; Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet s 3 lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. r English.4 v_/ -- Francais.n V... J / \ Espanol.is V j -^ Deutsch.25 C j t. \ Nederlands.32 r.. \ Italiano.39 V v /".. \ Portugues.46 r a English j Frangais r a Espanol r a Deutsch r a Nederlands 0 = ro 5 V_ (0) 3 8) 3 r 0 f V) v J 1*_ /...\ Dansk.53 V J c " ".. \ Svenska.60 v_) C \ Dansk f A Svenska r \ TEAAr vikd.74 V... _ J 3 * > cr < (* 0 -< IS_

4 Controler Svenska FRONTPANEL PROGRAMVAUARKNAPP - Anvands for att valja Ijudkalla: CD-TUNER-TAPE/OFF och for att satta p och stanga av strommen ft mm uttag for horlurar TONE CONTROL- Justerar betoningen avhdga och ISga toner VOLUME - Justerar volymnivin DBB Dynamic Bass Boost - Okar basljudet CD-SPELARE_ PLAY*PAUSE HI - Anvands for att starta eller avbryta CD-uppspelning STOP - Stoppar uppspelning eller raderar ett program SEARCH \H HI - Anvands for att hoppa over eller soka efter ett avsnitt eller sp r MODE -t.ex. SHUFFLE eller REPEAT PROGRAM - For programmering av sp^rnummer och kontroll av spsren i ett program OPEN-OppnarCD-luckan TUNER_ TELESCOPIC AERIAL - TELES KOPANTENN TUNING - Anvands for installing FM-LW-MW - Anvands for att valja vsgband KASSETTBANDSPELARE_ RECORD -Startar en inspelning PLAY -Startaruppspelning «- Snabbspolar bandet bak t - Snabbspolar bandet fram3t STOP»OPEN 4 - stoppar uppspelning och oppnar kassettfacket PAUSE II - Avbryter inspelning eller uppspelning 60

5 Controler Natstromstillforsel Installation BAKPANEL HOGTALARE-Hogtalaruttag NATSTROM-Uttag for BATTERIFACK - Oppnar batterifacket HOGTALARSPAKAR - Oppnar hogtalarna NATSTROMSTILLFORSEL Batterier Anvand natstromsuttagen om det ar mojligt for att bevara batteriernas liv. Se till att du kopplar bort natstrdmskontakten frin apparaten och vagguttaget innan du satter i batterierna. Oppna batterifacket och satt i sex batterier si som visas av typ R20, UM1 eller D-celler. Stanga batterifacket, se till att batterierna ar ordentligt isatta och med ratt polaritet. Tag ut batterierna om de tagit slut eller om apparaten inte kommer att anvandas for en langre tid. - Felaktigt bruk av batterier kan orsaka elektrolytlackor och skapa korrosion i batterifacket eller gora att batterierna exploderar. Darfor bor man: inte blanda batterityper, t.ex. alkalina batterier med zinkkarbonat. byta ut alia sex batterierna samtidigt. 0&s:BatteritilIforseln ar avstangd nar apparaten ansluts till natet. Vaxelstrom Kontrollera att spanningen som anges pi markpl ten (pi apparatens undersida) motsvarar den lokala natspanningen. Omden integdr det bor du ridfriga din iterforsaljare eller serviceorganisation. Anslut natstromssladden till uttaget MAINS p apparaten och vagguttaget. Apparaten ar nu klar att anvandas. For att stanga av natstrdmstillforseln helt, drag ut kontakten ur vagguttaget. Koppla bort natstromssladden nar du byter till batteridrift. eller for att skydda apparaten under kraftiga Sskvader. BORTTAGBARA HOGTAURE Att ta bort hogtalarna Hill spakama (pi de bakre hornen pi hogtalarna) nedtryckta och skjut hogtalarna ( uppit. Den idelaiska positionen erhills nar de tvi hogtalarna och lyssnarlaget formar en liksidig triangel och hogtalarna ar i hbjd med orat. r~ p 0j&s;Hogta!are med en impedans pi 4 ohm eller hogre kan anvandas istallet for de som medfoljer. Man bor dock inte anvanda hogtalare med en lagre impedans eftersom detta kan skada apparaten. Att montera hogtalarna Skjut in hogtalarna ovanifrin i skenoma pi kipan. Hogtalarna snapps fast pi plats. Att ansluta hogtalarna Anslut den hogra hogtalaren till uttag R, med kabeln markerad med rott till + och den svarta kabeln til! Snapp fast den blottade delen av triden i uttaget med motsvarande farg. Upprepa proceduren for den vanstra hogtalaren till uttag L, se till att du ansluter den roda ledningen till + och den svarta till-. r Svenska 61

6 Drift Radio CD-spelare Svenska ALLMAN DRIFT Anvand programvaljaren for att satta pi apparaten. Stall in Ijudnivin med kontrollerna VOLUME, TONE och DBB. Stall in programvaljaren pi TAPE/OFF med kassettdackets knappar avstangda for att stanga av apparaten. TUNER Stall in programvaljaren pi TUNER. Stall in Ijudnivin med VOLUME. Valj vigband med knappen FM-MW-LW. Stall in en radiostation med ratten TUNING. - For FM-mottagning, drag ut teleskopantennen. For att fdrbattra FM-mottagningen, luta och vrid pi antennen. Minska dess langd om FM-signalen arfor stark (i narheten av en sandare). - For AM har apparaten en inbyggd antenn, vilket gor att den teleskopiska antennen inte behovs. Stall in antennens riktning genom att vrid pi apparaten. CD-SPELAREN CD-SPELARENS DISPLAY PAUSE PROGRAM SHUFFLE.w..W. REPEAT 1 ALL L U ij 0-0 O U U U LIU u - Totalt antal spir och speltid: i stopplage. - Aktuellt spir och forfluten speltid: under uppspelning avcd. - SHUFFLE/REPEAT -lage: visas nar respektive lage ar aktiverat. - PROGRAM: visas nar programmeringsfunktionen ar aktiv. - DOOR: visas nar CD-Iuckan ar oppen. - P: (PROGRAM) visas nar ett spir lagrats. - F: (FULL) maximalt antal spir har lagrats. - C: (CLEAR) nar programmer raderats. -- No disc: fel pi CD-spelaren eller CD-skivan (se Felsdkning). ATTSPELA EN CD-SKIVA_ Stall in programvaljaren pi CD. Tryck pi OPEN for att oppna luckan. Sattien AUDIO CD. med den tryckta sidan uppit. Tryck ned CD- Iuckan for att stanga den. Starta uppspelning genom att trycka pi PLAY*PAUSE II. Justera ljudet med kontrollerna VOLUME, TONE och DBB. Tryck pi PLAY*PAUSEHlforattavbiyta uppspelningen. Tryck pi PLAY*PAUSE HI igen for att iteruppta uppspelningen. Tryck pi STOP for att stoppa uppspelningen. Stall in programvaljaren pi TAPE/OFF for att stanga av apparaten. Obs: Uppspelning av CD-skivor avbryts ocksi nan - CD-skivan har nitt sitt slut; - CD-Iuckan oppnas; - programvaljaren ar lage TAPE/OFF. ATT VALJ A ETT ANNAT SPAR UNDER UPPSPELNING - Du kan hoppa till nasta spir genom att trycka pi SEARCH»r en ging. Om du vill hoppa over flera spir trycker du pi SEARCH till displayen visar det onskade spimumret. - Om du vill upprepa det aktuella spiret frin borjan, tryck pi SEARCH en ging. Om du vill upprepa ett avforegiende spir, tryck pi SEARCH k«tills displayen visar det onskade spirnumret ATT STARTA UPPSPELNINGEN MED ETT SARSKILT SPAR_ I stopplaget kan du ocksi valja det onskade spiret med sokningsknappen SEARCH eller m-knappen. Tryck pi PLAY* PAUSE Hi for att starta uppspelningen. ATT SOKA EFTER ETT SARSKILT AVSNITT PA ETT SPAR_ Du kan sbka efter ett sarskilt avsnitt pa ett spir. CDskivan spelas pi lig volym och hog hastighet, ljudet kan dock fortfarande kannas igen. Hill SEARCH m eller w-knappen nedtryckt under uppspelning, slapp knappen nar du kanner igen det onskade avsnittet: normal CD-uppspelning fortsatter frin den punkten. 62

7 CD-spelare ATT SPELA SPAR ISLUMPMASSIG ORDNING - SHUFFLE MODE_ Uget SHUFFLE gor att du kan spela spiren pi CD-skivan i slumpmassig ordning. Tryck pi MODE en ging innan eller under uppspelning. - Displayen visar SHUFFLE. - Under uppspelningen kan du anvanda SEARCH H4 eller mh for att slumpmassigt valja ett annatspir. For att avbryta SHUFFLE, tryck pi knappen MODE upprepade ginger {fyra ginger). ATT UPPREPA HELA CD-SKIVAN ELLER ETT SPAR - REPEAT_ Tryck pi MODE tills onskat alternativ visas:!3 CG ri5 REPEAT1 Id n i REPEAT All. 13 SHUFFLE REPEAT!3 SHUFFLE MODE ^_X2 SHUFFLE REPEAT 1 - upprepar det aktuella spiret REPEAT ALL - upprepar hela CD-skivan PROGRAM REPEAT ALL - upprepar de programmerade spiren SHUFFLE REPEAT - upprepar hela CD-skivan i slumpmassig ordning Alternativen kan ocksi andras under uppspelning, PLAY. For att itergi till normal uppspelning. tryck pi MODE tills displayen inte visar SHUFFLE/REPEAT. Kassettbandspelare PROGRAMMERING AV SPARNUMMER_ Du kan lagra upp till 20 spir i minnet i onskad ordningsfoljd. Du kan lagra ett spir flera ginger. Nar du lagrat 20 spir visar displayen F for att ange att minnet ar fullt. Programmering av spirnummer Valj onskat spir med SEARCH m eller»\ tills displayen visar onskat spirnummer. Lagra det onskade spiret genom att trycka pi PROGRAM en ging. Valj ut och lagra alia spir som onskas pi CD-skivan pi det har sattet. Attkontrollera programmets innehill For att kontrollera det lagrade programmets innehill, tryck pi PROGRAM langre an 2 sekunder. - Displayen visar de spirnummer som valts i ordningsfoljd. Att radera ett program Du kan radera innehillet i ett program genom att: - trycka pi STOP* under programmering; - trycka pi STOP* igen i stopplaget; - trycka pi STOP tvi ginger i uppspelningslage; - oppna CD-luckan. KASSETTBANDSPELAREN UPPSPELNING AV KASSETTBAND Stall in programvaljaren pi TAPE. Tryck pi STOP*OPEN A for att oppna kassettluckan. Satt i ett inspelat band. Tryck pi PLAY och uppspelningen startar. Justera volymen med kontroilerna VOLUME, DBB och TONE. For att tillfalligt avbryta uppspelningen, tryck pi PAUSE II. Tryck pi samma knapp igen for att iteruppta r uppspelningen. Genom att trycka pi «eller», kan bandet snabbspolas i bida riktningarna. Tryck pi STOP*OPEN A for att avsluta uppspelningen. Nar slutet pi bandet nitts, slapps knapparna pi kassettbandspelaren upp. Svenska 63

8 Kassettbandspelare INSPELNING AV KASSETTBAND_ Allman information om inspelning pi kassettband Inspelningar ar tillitna si lange inte upphovsratten eller andra rattigheter som tillhor tredje man kranks. Kassettdacket ar ej lampligt for inspelning pi CHROME {IEC D) eller METAL (IECIV) kassettband. Du bor anvanda kassettband avtypen NORMAL (IEC 1} pi vilka flikama inte brutits loss. Inspelnigsnivin stalls in automatiskt. Om du andrar pi VOLUME, DBB eller TONE kommer det inte att piverka inspelningen. - Inget kommer att spelas in under de forsta 7 sekunderna nar den inledande blanka delen av kassettbandet passerar inspelningshuvudena. For att forhindra att en inspelning raderas av misstag kan du hilla kassettbandet med den sidan som skall skyddas riktad mot dig och bryta loss den vanstra fliken. Den sidan pi kassettbandet kan sedan inte anvandas for inspelning. For att gora bandet inspelningsbart igen kan man tacka over fordjupningarna med tejp. Recording from the radio Tryck pi STOP OPEN* A forattoppna kassettluckan. Satt i ett inspelningsbart kassettband med den fulla spolen till vanster. Stall in programvaljaren pi TUNER. Stall in onskad station (se radiomottagning). Tryckpi RECORD#for att borja inspelningen. Tryck pi PAUSE II for att tillfalligt avbryta inspelningen. Tryck pi knappen igen for att iteruppta inspelningen. Tryck pi STOP* OPEN MA for att avsluta inspelningen. CD synchro - inspelning frin CD-spelaren Stall in programvaljaren pi CD. Satt i en CD-skiva och programmera in spimumren om du vill. Satt i ett inspelningsbart kassettband med den fulla spolen till vanster. Tryck pi RECORD for att borja inspelningen. - Uppspelning av CD-programmet startar automatiskt frin programmets borjan. Man behover inte starta CD-spelaren separat. For tillfalliga avbrott, tryck pi PAUSE II. Tryck pi knappen igen for att iteruppta inspelningen. Tryck pi STOP* OPEN HA for att avsluta inspelningen. Att valja och spela in ett sarskilt avsnitt pi ett spir Tryck pi SEARCH m eller for att valja avsnitt. Stall in CD-spelaren pi PAUSE livid det valda avsnittet. - Inspelningen startar frin den punkten nar RECORD trycks in. Att starta och stoppa en inspelning Stall in programvaljren pi TAPE. Tryck pi STOP* OPEN# Afdrattbppna kassettluckan. Satt i kassettbandet med den fulla spolen till vanster. Starta inspelningen genom att trycka pi RECORD #. Man behover inte trycka pi PLAY. Detta sker automatiskt. For att spela in pi den andra sidan pi kassetbandet, vand bandet for hand, spola tillbaks till borjan och tryck sedan pi RECORD#. 64

9 Underhall psakerhetsatgarder Placera apparaten pi en hird och plan yta si att den inte lutar. Innan batterierna byts ut eller tas bort bor man stanga av apparaten och vanta till CD:ns display slocknar. Tack inte over apparaten, fdrstarkaren alstrar varme som miste slappas ut. Man bor darfor se till att det finns tillrackligt med ventilation runt apparaten. Ett fritt utrymme pi minst 15 cm runt apparaten behovs. ALLMANT UNDERHALL De mekaniska delarna pi CD-spelaren och kassettdbcket har sjalvsmorjande lager och skall ej oljas eller smbrjas. En samskskinnstrasa latt fuktad med vatten racker for att rengora kipan. Anvand ej rengoringsmedel som innehiller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel eftersom de kan skada utsidan. Limna ej apparaten, CD-skivor, batterier eller kassettband pi platser dar de kan utsattas for fukt, regn, sand, direkt solljus eller pi platser som kan utsattas for hoga temperaturer, t.ex. i narheten av varmeapparater eller i bilar parkerade i solen. HANTERING AV CD-SKIVOR Atervinning Anvand enbart Digital Audio CD-skivor. Tryck pi mittdelen och lyft samtidigt upp CD-skivan fbr att ta utden urfodralet. Skriv aldrig pi en CD-skiva eller satt fast etiketter pi den. Hill alltid CD-skivan i dess kanter och forvara skivorna i sina fodral med etiketten uppit efter anvandning. Man bor aldrig rora linsen pi CD-spelaren. Anvand aldrig rengoringsmedel fbr att rengora CDskivor eftersom detta kan skada dem. Fbr att ta bort damm och smuts kan man andas pi CD-skivan och sedan torka den med en mjuk, luddfri trasa i raka linjer, frin mitten ut mot kanterna. UNDERHALL AV CD-SPELAREN Linsen kan bli immig om CD-spelaren flyttas frin kalla till varma platser. CD-spelaren kommer di inte att starta, lit den vila tills den acklimatiserat sig. Hill CD-facket fritt frin damm med en ren trasa. UNDERHALL AV KASSETTBANDSPELAREN Fbr att garantera bra inspelningar och uppspelning av god kvalitet bor man rengora de angivna (?) och efter var 50:e driftstimme eller, i genomsnitt, en ging i minaden. Anvand en bomullstopp latt fuktad med alkohol eller speciell rengoringsvatska fbr bandhuvuden. Tryck pi PLAY och rengbr tryckrullarna av gummi. Tryck pi PAUSE II och rengbr kapstanaxeln B och huvudena,. Efter rengoringen, tryck pi STOP*OPEN A. Huvudena kan ocksi rengoras genom att en rengbringskassett spelas en ging. ATERVINNING Observera de lokala forskriftema angiende avyttring av forpackningsmaterial, utslitna batterier och gammal utrustning. Apparaten bestir av material som kan itervinnas om de demonteras av ett specialistforetag. Allt bverflodigt forpackningsmaterial har uteslutits. Vi har gjort allt vi kan fbr att gora si att forpackningsmaterialet latt indelas i tre materialtyper: - kartong (lida) - expanderande polystyren {stotskyddande buffert) - polyetylen (pisar, skyddande skummaterial) Slang ej gamla batterier i hushillssoporna. Svenska 65

10 Felsokning Om fel intraffar, kontrollera forst punkterna pi listan nedan innan du lamnar in apparaten for reparation. Om problemet kvarstir, trots utforda kontroller enligt nedan, kontakta din iterforsaljare eller serviceforetaget. VARNING: Under inga forhillanden ska du fdrsoka att reparera apparaten sjalv di delta gor garantin ogiltig. PROBLEM Svirstorning, brus eller brum - TROLIG ORSAK - Apparaten for nara TV, video eller dator ATGARD Oka avstindet Inget hander oavsett vilken tangent du trycker ned - Elektrostatisk urladdning Stang av apparaten, ta ur natsladden och efter nigra sekunder anslut apparaten igen. Display fungerar inte som den skall. - Elektrostatisk urladdning Stang av apparaten, dra ut natsladden ur vagguttaget och satt i den igen efter ett par sekunder. - Apparaten gir pi batterier SIS om apparaten till natdrift. Inget Ijud - VOL UME ar inte installd Justera volymen - Horlurar ar inkopplade Taurhorlurarna - Batterierna ar slut Satt in nya batterier - Batterierna felaktigt insatta Satt in batterierna korrekt - Natsladden ar inte fastsatt ordentligt Satt fast natsladden ordentligt Diligtljud - Olampliga hogtalare anvands Anvand de horlurar som medfoljde apparaten. - Batterierna ar slut Satt in nya batterier Dilig radiomottagning - Svag antennsignal FM; justera teleskopantennen for basta mottagning MWAW; vrid pi apparaten for basta mottagning Dalig kvalitet pi kassettljudet - Smuts eller damm pi huvuden, drivrullar eller tryckrullar Rengor huvudena osv. Se Underhill Inspelning fungerar e j - Fliken eller flikarna pi kassetten borttagna Tejpa over hilet dar fliken satt CD playback does not work - CD-skivan mycket repig eller smutsig Byt eller rengor CD-skiva, se Underhill - Ingen CD-skiva insatt Satt in en CD-skiva - CD-skiva insatt upp och ner Satt in CD-skiva med textsidan uppit - Laserlinsen har kondens Vanta tills den acklimatiserat sig CD-spelaren hoppar over vissa spir - CD-skivan ar skadad eller smutsig Byt eller rengor CD-skivan - PROGRAM funktionen ar pi Stang av PROGRAM funktionen Svenska nget Ijud i vanstra eller hogra hogtalaren N - Hogtalarna felaktigt anslutna Anslut hogtalarna korrekt Omvant Ijud i hogtalarna J - Hogtalarna felaktigt anslutna Anslut hogtalarna korrekt, L till vanster och H till hoger Modellnumret sitter undertill pi apparaten och produktionsnumret i batterifacket. Denna produkt uppfyller EU:s krav betraffande radiostorningar. Varning! Om apparaten anvands pi annatsattan i denna bruksanvisning specificerats, kann anvandaren utsattas for osynlig laserstrilning, som overskrider gransen for laserklass 1. Observers! Strombrytaren arsekundart kopplad och inte bryter strommen frin natet. Den inbyggda natdelen ardarfor ansluten till elnatet si lange stickproppen sitter i vagguttaget 66

11

12

13

14

15

16 AZ2100 Portable CD Mini System Printed in Hong Kong TCtext/JW/9613

AZ1008. CD Radio Cassette Recorder DBB REPEAT CD TRACK PROGRAM

AZ1008. CD Radio Cassette Recorder DBB REPEAT CD TRACK PROGRAM AZ 1008 Radio Cassette Recorder / PAUSE TRACK BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 1 2 3 4 1 5 / PAUSE TRACK BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 6 7 8 9 0! @ # $ % AC MAINS ~ ^ 3 Knappar Strömmatning från nätet 70 Topp-

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi CD Soundmachine AZ1220 Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1220 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/KASSETT/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8) KNAPP

Läs mer

AZ101 AZ1004. CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet Användarhandböckerna AZ 101 CLASS 1 LASER PRODUCT

AZ101 AZ1004. CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet  Användarhandböckerna AZ 101 CLASS 1 LASER PRODUCT CD Soundmachine AZ101 AZ1004 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Användarhandböckerna W AZ 101 CLASS 1 LASER PRODUCT Printed in China ALJW-0445 1 1 2 3 4 5 2 7 3 4 X @! 0 9 8 7 6 5 # 6

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Läs mer

KONTROLLER. 8 CD-SPELAREN / OPEN...för att öppna skivfacket. 2;...för att starta CDspelningen. och radera programmet

KONTROLLER. 8 CD-SPELAREN / OPEN...för att öppna skivfacket. 2;...för att starta CDspelningen. och radera programmet SHUFFLE REPEAT VOLUME DBB DYNAMIC BASS BOOSTCD SYNCHRO START RECORDING CD MODE OPEN 88 92 530 90 630 800 FM AM 108 1700 1041300 104 1000 TUNING AZ1015/00.1 swe 6/14/00 11:51 AM Page 64 KONTROLLER 4 3 2

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi MP3-CD Soundmachine AZ1226 Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi ALBUM+ PROG MODE FM 1 1 2 3 4 5 6 7 ^ & * ( % $ # @! 0 9 8 2 7 3 4 5 6 X C B A A Svenska Knappar Strömmatning

Läs mer

CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet  Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ1017 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1017 Printed in China JH-0610

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ1021 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1021 Printed in China PDCC-YM-0615-1

Läs mer

MP3-CD MP3-CD Soundmachine Soundmachine AZ1038 Register Register your product your product and get and support get support at at www.philips.com/welcome www.philips.com/welcome User manual Manuel d utilisation

Läs mer

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117 Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM2000 EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 21 ES Manual del usuario 41 FR Mode d emploi 59 IT Manuale utente 77 NL Gebruiksaanwijzing

Läs mer

AZ102C AZ102N AZ102S AZ102B AZ102F AZ102H. CD Soundmachine. Register your product and get support at.

AZ102C AZ102N AZ102S AZ102B AZ102F AZ102H. CD Soundmachine. Register your product and get support at. CD Soundmachine Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ102C AZ102N AZ102S AZ102B AZ102F AZ102H Användarhandbok 1 8 DYNAMIC BASS BOOST 0 @ VOLUME TUNING 1 7 CD SOUNDMACHINE AZ102

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

MP3-CD MP3-CD Soundmachine

MP3-CD MP3-CD Soundmachine MP3-CD MP3-CD Soundmachine AZ1037 Register Register your your product product and and get get support at at www.philips.com/welcome User manual Manuel d utilisation Manual de usuario Benutzerhandbuch Gebruikershandleiding

Läs mer

AZ1030 CD RADIO CLASSETTE RECORDING FM 107 AM/FM CD MODE. RADIO 6 TUNING...för inställning av radiostationer 1 BAND: FM, MW...för val av våglängsband

AZ1030 CD RADIO CLASSETTE RECORDING FM 107 AM/FM CD MODE. RADIO 6 TUNING...för inställning av radiostationer 1 BAND: FM, MW...för val av våglängsband - VOLU ME + CD RADIO CLASSETTE RECORDING CD MODE AM/FM 53 63 103 105 FM 107 /00 swe 6/2/00 9:13 AM Page 64 AZ 1030 /00 page 64 KONTROLLER 4 3 2 1 8 7 6 5 OPEN OPEN CLOSE PLAY ASS REFLEX B BAS S R EF LEX

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

AZ1138. MP3-CD Soundmachine FM MW B A S S RE FLEX SPEA K E R SYST EM

AZ1138. MP3-CD Soundmachine FM MW B A S S RE FLEX SPEA K E R SYST EM TAPE MP3- Soundmachine B A S S RE FLEX SPEA K E R SYST EM RADIO CASSETTE ER OPEN SEARCH TAP 5 4 32 1 B ASS RE FLEX SPEAKER SYSTEM RADIO CASSETTE ER OPEN SEARCH 6 7 8 9 0! @ # $ % ^ & 3 Index English Français

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD Soundmachine. Användarhandbok. Register your product and get support at AZ1022

CD Soundmachine. Användarhandbok. Register your product and get support at  AZ1022 CD Soundmachine AZ1022 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # $ % 2 6 x R14 UM-2 C-CELLS ^ 3 8 4 5 PROG X 6 REP 7 C B A A SHUF Svenska

Läs mer

Pocket Radio AE1530. Register your product and get support at Användarhandbok

Pocket Radio AE1530. Register your product and get support at  Användarhandbok Pocket Radio AE1530 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok POCKET RADIO AE1530 A pleine puissance, I écoute prolongée du baladeur peut endommager I oreille de

Läs mer

CD Soundmachine AZ302. Register your product and get support at. Användarhandbok

CD Soundmachine AZ302. Register your product and get support at.  Användarhandbok CD Soundmachine AZ302 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok 1 8 0 @ 1 7 6 2 5 3 4 2 @ DBB ON OFF! $ 6 x R14 UM-2 C-CELLS MW FM OFF CD LINE-IN 9 # 3 7 4 8 5 PROG

Läs mer

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS AX5303/00C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

RNCD329 IB SWv2.qxd 17/09/ :38 Page 1 RNCD 329 BÄRBAR CD-SPELARE. Instruktionsbok. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten.

RNCD329 IB SWv2.qxd 17/09/ :38 Page 1 RNCD 329 BÄRBAR CD-SPELARE. Instruktionsbok. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten. RNCD39 IB SWv.qxd 7/09/00 5:38 Page SW RNCD 39 BÄRBAR CD-SPELARE Instruktionsbok RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten. RNCD39 IB SWv.qxd 7/09/00

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi MP3-CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ1130 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1130 Printed in China JH-0530

Läs mer

Pocket Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE6580 Användarhandbok Käyttöopas Instrukcja obsługi PÛÍÓ Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ Uživatelský manuál Návod na používanie Felhasználói

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

M-182 RDC MUSE KONTROLLERNAS PLACERING. 1. FM STEREO-indikator

M-182 RDC MUSE KONTROLLERNAS PLACERING. 1. FM STEREO-indikator M-182 RDC MUSE KONTROLLERNAS PLACERING 1. FM STEREO-indikator 2. STRÖM-indikator 3. PROGRAM-indikator 4. SPELA UPP/PAUS-indikator 5. Kassettfack 6. Indikatortavla 7. FREKVENSRATT med skaltavla 8. Funktionsväljare

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi MP3-CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ1032 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT Printed in China JH-0530 VOLUME

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

MP3-CD Soundmachine AZ Audio

MP3-CD Soundmachine AZ Audio AZ1150/00 eng 2/8/01 11:21 Page 1 MP3-CD Soundmachine 1150 AZ 1155 AZ Audio AZ 1150 /00 page 2 Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug.to

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MC-30. Du hittar svar på alla dina frågor i PHILIPS MC-30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

MP3-CD Soundmachine. Användarhandböckerna CLASS 1 LASER PRODUCT AZ3067. Svenska Meet Philips at the Internet.

MP3-CD Soundmachine. Användarhandböckerna CLASS 1 LASER PRODUCT AZ3067. Svenska Meet Philips at the Internet. MP3-CD Soundmachine AZ3067 Svenska Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Användarhandböckerna W AZ 3067 CLASS 1 LASER PRODUCT Printed in China AL/JW-453-2 1 123 4 5 6 7 # @!09 $ 1 % $ # @

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

VCD MP3 CD Soundmachine AZ5130

VCD MP3 CD Soundmachine AZ5130 VCD MP3 CD Soundmachine AZ5130 Important notes for users in the U.K. Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows: 1 Remove

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

MCM190. Micro Hi-Fi System

MCM190. Micro Hi-Fi System Micro Hi-Fi System MCM190 User manual Manuel d'utilisation Manual del usuario Benutzerhandücher Gebruikershandleidingen Manuale per l'utente Användarhandböckerna Brugermanual Käyttöoppaita Manual do usuário

Läs mer

CD Clock Radio. Meet Philips at the Internet CLASS 1 LASER PRODUCT AJ3910 AJ 3910

CD Clock Radio. Meet Philips at the Internet  CLASS 1 LASER PRODUCT AJ3910 AJ 3910 CD Clock Radio Manuale per l'utente Manual do usuário Brugermanual Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË AJ3910 Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/POWER OFF/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8)

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

BRUKSANVISNING CD/MP3-SPELARE MED FM RADIO OCH USB-LÄSARE

BRUKSANVISNING CD/MP3-SPELARE MED FM RADIO OCH USB-LÄSARE Swedish BRUKSANVISNING CD/MP3-SPELARE MED FM RADIO OCH USB-LÄSARE Läs och följ bruksanvisningens instruktioner innan du använder din apparat. ÖVERSIKT AV SPELAREN 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16

Läs mer

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT CD Soundmachine Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1133 Svenska Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Användarhandbok W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1133 Printed

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

Register your product and get support at AZ1027/12. Användarhandbok

Register your product and get support at  AZ1027/12. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1027/12 SV Användarhandbok LINE-IN 1 a b c d e f g h k j i l LINE-IN o m n 2 3 6 x 1.5V R-14/UM-2/C-cell 4 6 8 5 7 PROG ALL Svenska 1

Läs mer

Portable radio. Register your product and get support at. Användarhandbok AE2730

Portable radio.  Register your product and get support at. Användarhandbok AE2730 Portable radio AE2730 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok 1 3 2 1 5 4 6 7 0 8 9 2 Svenska Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att dra maximal

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på AE1500. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  AE1500. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips AE1500 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Skydda hörseln 2 2 Fickradio

Läs mer

KONTROLLER, se bild på sida 3

KONTROLLER, se bild på sida 3 KONTROLLER, se bild på sida 3 1 2;...Påsättning av apparaten, start och avbrott av CD-spelningen 2 9...Stopp av CD-spelningen, radering av program, aktivering av uppladdning och avstängning av apparaten

Läs mer

Din manual PHILIPS FW306

Din manual PHILIPS FW306 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS FW306. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BÄRBAR CD-SPELARE MED FM RADIO OCH USB- LÄSARE MODEL: TCU-206 BRUKSANVISNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÄRBAR CD-SPELARE MED FM RADIO OCH USB- LÄSARE MODEL: TCU-206 BRUKSANVISNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÄRBAR CD-SPELARE MED FM RADIO OCH USB- LÄSARE MODEL: TCU-206 BRUKSANVISNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics Blixten

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok Käyttöopas Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcja obsługi & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3 2 1 5 Svenska Gratulerar till

Läs mer

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr:

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr: PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO MANUAL Art nr: 080314 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Av/På för batteriladdning 4. Anti Shock 5. Batterilucka 6. Stereo eller Mono (gäller

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MP3-CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet http://www.philips.com. Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

MP3-CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet http://www.philips.com. Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi MP-CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ80 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS LASER PRODUCT AZ80 Printed in China JH-0552 LIT

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

DAB + FM RDS + MW DIGITAL MOTTAGARE. Bruksanvisning. Vänligen läs igenom bruksanvisningen innan användning

DAB + FM RDS + MW DIGITAL MOTTAGARE. Bruksanvisning. Vänligen läs igenom bruksanvisningen innan användning DAB + FM RDS + MW DIGITAL MOTTAGARE Bruksanvisning S BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ÖVERLÅT ALL SERVICE TILL UTROPSTECKNET MARKERAR ATT DENNA APPARAT ÄR KUNNIG PERSONAL. APPARATEN HUR VIKTIGT DET ÄR ATT DU STRÖMFÖRANDE

Läs mer

Register your product and get support at MC1000. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  MC1000. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome MC1000 SV Användarhandbok SV 1 Viktigt! Säkerhet Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder det här mikromusiksystemet.

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Play / Pause knapp (PLAY / PAUSE) Uppspelning av CD skivan, spelar och pausar skivan. Stop / Off knapp (STOP) Stoppar uppspelning, raderar en programmering eller stänger av strömmen.

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1600 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DPC-X707 DPC-X802 BÄRBAR CD-SPELARE BRUKSANVISNING

DPC-X707 DPC-X802 BÄRBAR CD-SPELARE BRUKSANVISNING DP-X707 DP-X802 BÄRBAR D-SPELARE BRUKSANVISNING Uppackning Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör läggs åt sidan så att de inte försvinner. Undersök apparaten så att den ej har

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

Always there to help you. Register your product and get support at AE1850. Användarhandbok

Always there to help you. Register your product and get support at  AE1850. Användarhandbok Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE1850 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 2 Skydda hörseln 3 2 Komma

Läs mer

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

www.philips.com/welcome DCM3120 HU IT NL PL PT Manual do utilizador 109 RU 135 SK Visa RDS-information 205 Kontrollera uppspelning 201 Spela upp ett band 205 RDS-programtyper 210 Kompatibla ipod/iphone-modeller

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. SBA1610. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. SBA1610. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SBA1610 Användarhandbok a b c d 1 Viktigt! Säkerhet Varning Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att undvika att utsätta

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Register your product and get support at AZD208. Användarhandbok

Register your product and get support at AZD208. Användarhandbok Register your product and get support at AZD208 SV Användarhandbok SV 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner a Läs de här instruktionerna. b Behåll de här instruktionerna. c Läs och ta till

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på Frågor? Kontakta Philips SPA7355.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  Frågor? Kontakta Philips SPA7355. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips SPA7355 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Säkerhet 2 Obs! 3 2 Din

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006 AmpliCall 20 Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka Bruksanvisning AmpliCall 20, art nr 273006 1 Innehåll Inledning...3 Översikt...4 Framsida...4 Baksida...4 Installation...5 Placering...6 Montering

Läs mer

Register your product and get support at AZ1046/12. Användarhandbok

Register your product and get support at  AZ1046/12. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ1046/12 SV Användarhandbok SV 1 Viktigt Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner a Läs de här instruktionerna. b Behåll de här instruktionerna.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer