A/D 7600/RD 7060 Radio Cassetterecorder/CD Player

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A/D 7600/RD 7060 Radio Cassetterecorder/CD Player"

Transkript

1 A/D 7600/RD 7060 Radio Cassetterecorder/CD Player

2 CD Espana Declaracion de conformidad con normas El que suscribe, en nombre y representacion de: Business Unit Portable Audio, Division of Philips China Hong Kong Group Company Ltd. declara, bajo su propia responsabilldad, que el equipo: CD Radiocasete fabrlcado por: BUPA Hong Kong en: Far East marca: modelo: I\!D 7600/RD 7060 objeto de esta declaracion, cumple con la nornnativa siguiente: Reglamento soldre Perturbaciones Radioelectricas. Real Decreto 138/1989, Anexo V. Hecho en: Hong Kong, Firnna: I a l/w Nombre: C.S, Lau Cargo: Quality Manager IMPORTANT NOTES FOR USERS IN THE U.K._ Mains plug This apparatus is fitted with an approved nnoulded 13 Amp plug. To change a fuse in this t\'pe of plug proceed as follows; Remove fuse cover and fuse Fix new fuse which should be a BS Amp, A.ST.A, or BSI approved type. Refit the fuse cover. if the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mams plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp without a fuse is Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere. How to connect a plug The wires in the mams lead are coloured with the following code: blue = neutral (M), brown = live (L>. As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals m your plug, proceed as follows: Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. Do not connect either wire to the earth terminal m the plug, marked E (or or coloured green (or green and yellow). Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires. Copyright in the U.K.: Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to

3 Norge Typeskilt finnes bak pi apparaten. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet si lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. Danmark Typeskiltet findes pi bagsiden af apparaten. Dette produkt overholder kravene til radiointerferens af Europaeisk Faelleskab. Bemaerk: Netafbryderen er sekundaert indkloblet og afbryder ikke strommen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet sa laenge netstikket Bidder i stikkontakten. Adversel: Usynlig laserudstraling ved Ibning nir sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. UndgI udsattelse for strlling. Suomi I ( ) [ Italiano Nederlanda Deutsch Espanol Frangais 3

4 1, ALLMANT innehallsforteckning 1. ALLMANT UNDERHALL KONTROLLER STROMFORSORJNING RADIO CD-SPELAREN KASSETTSPELAREN FELSOKNING.59 Ateranvandning AV MATERIALER Tag reda vilka bestammelser som galler iokalt for bantering av forpackningsmaterialet, forbrukade batterier och din gamla aniaggning. 2. UNDERHALL underhall av apparaten_ CD- ocb kassettspelaren mekanik ar forsedd med sjaivsmorjande lager som inte far smorjas eller fettas in. En mjuk trasa eventuellt fuktad med lite vatten ar tillrackligt for rengoring av apparaten. Anvand aldrig rengoringsmedel som inneballer alkobol, sprit, ammoniak eller andra fratande eller slipande medel. Skydda apparat, batterier, skivor ocb kassetter mot regn ocb fukt ocb utsatt dem inte for onormal varme t ex i en sommarbet bil. CD-SPELARENS UNDERHALL_ Linsen (x) fir aldrig beroras eller rengoras. Allt onodigt forpackningsmateria! bar tagits bort. Vi bar ocks^ gjort si att materialet skall vara latt att dela upp i tre materialgrupper for itervinning. - kartongpapper (lida) - expanderad polystyren (stotupptagare) - polyeten (plastpasar, skyddsfolie) Apparaten bestir delvis av material som kan iteranvandas. om den plockas isar ocb tas om band av en specialfirma. Slang inte batterierna bland busbillssoporna. en kail till en varm miljo. Da gar det inte att spela skivan. Rengor inte linsen utan vanta ett tag ocb lit apparaten acklimatisera sig, si forsvinner imman frin linsen. KASSETTSPELARENS UNDERHALL For att inte ljudkvaliteten skall piverkas bor man med jamna mellanrum, ungefar var femtionde speltimma, rengora tonbuvud (a) ocb bandfdring (g. Oppna kassettfacket med STOP/EJ{ect). Anvand en bomullstopp fuktad med lite sprit eller vir speciella rengdringsvatska. Typskylten finns pi apparatens baksida. Denna produkt uppfyller EU:s krav betraffande radiostorningar. Klass 1 laserapparat Varning! Om apparaten anvands pi annat satt an i denna bruksanvisning specificerats, kann anvandaren utsattas for osynlig laserstrilning, som overskrider gransen for laserklass 1. Varning! Osynlig laserstrile nar apparaten stir oppen. Titta aldrig in i strilen. 52 Tryck pi PLAY ocb gor ren tryckrullen. Tryck pi PAUSE och gor ren capstanaxeln och tonhuvudena Tryck pi STOP/EJ(ect) efter rengoringen. For rengoring av enbart huvudena kan man anvanda en rengoringskassett.

5 3. KONTROLLER 1C, POWER indicator-1 «CD CONTROLS- >13 CD CONTROLS SCD DISPLAY TOPP OCH FRAMSIPA_ (T) 3 bands grafisk equalizer - For justering av tonkvaliteten. VOLUME - Volyminstallning FM MODE/RECORD MODE FM MODE - For att vaija mellan mono och stereo. RECORD MODE - For att vaija onskat kopieringssatt: HIGH SPEED/NORMAL REC/MIC REC. 0 Funktionsbrytare - CD: For att byta till CD/strom p. - TAPE: For att byta till Tape/strom av. - RADIO: For att byta till Radio/strom pi. PHONES - Uttag for stereohorlurv (impedans 8-32 ohm). 0 OPEN CLOSE - For att dppna CD-luckan. 0 CD-lucka FM STEREO-indikator - lands nar man tar emot en FM-sandning i BAND-valjare - For att vaija mellan MV, FM och LV. TUNING-kontrolI - Installning av radiosta Inbyggd mikrofon - Under hogtalargrillen. Kontroller dack B PAUSE - F5r att avbryta avspelning/- inspelning. STOP/EJ(ect) - For att stanna bandet och for att ta ut kassetten. F. FWD - Snabbspolning framit. REWIND - Snabbspolning bakit. PLAY - For att starta avspelning av kassett. (g)(m) REC(ord)/CD SYNCHRO - For att starta inspelning. (g) CD-knappar PLAY/PAUSE - Startar och avbryter avspelning. STOP - Avbryter avspelning. REPEAT - Repeterar ett spir/alla spir. - Hoppar over spir och soker framit/bakit. PROG(ram) - Programmerar spirnummer i CD DISPLAY - Visar vilken funktion enheten utfdr. : PLAY (blinkar): PAUSE PGM: Programmering REPEAT: Repetera ett spir REPEAT (blinkar): Repetera alia spir POWER-indikator - Tands nar strdmforsdrjningen slis Kontroller dack A PAUSE - For att avbryta avspelning. STOP/EJ(ect) - For att stanna bandet och for att ta ut kassetten. F. FWD - Snabbspolning framit. REWIND - Snabbspolning bakit. PLAY - For att starta avspelning av kassett. 53

6 3. KONTROLLER 4. STROMFORSORJNING BAKSIDA BEAT ' AC h'aits 7 X P^cstls VOLTACE SELECTOR to cc BEAT CANCEL-omkopplare - For att undertrycka ev. visselljud under MV-inspelningar. AC MAINS - Uttag for Natspanningsomkopplare - Endast vissa versioner. STROMFORSORJNING Batterier Oppna batteriluckanoch lagg i 7 batterier typ R20, UM1 eller D, enligt anvisning. Avlagsna batterierna om de ar forbrukade eller inte skall anvandas pa lange. - Batterimatningen frankopplas nar apparaten ansluts till elnatet. Drag ut natsladden ur uttaget AC MAINS vid vaxiing till batterimatning. Natspanning Kontrollera fore ansiutning att den spanning som finns angiven pa typskylten (pa apparatens undersida) overensstammer med den aktuella natspanningen. Om apparaten ar forsedd med en skall den stallas in for den aktuella natspanningen. Anslut natsladden mellan natkontakten AC och vagguttaget. Om du vill stanga av apparaten belt och bil let, tar du bort natsladden fran vaggkontakten. Observera! Strombrytaren FUNCTION ar sekundart kopplad och Inte bryter strommen frin natet. Den inbyggda natdelen ar darfdr ansluten till elnatet s lange stickproppen sitter i vagguttaget.

7 5. RADIO _6. CD-SPELAREN ANTEIMNER_ (LW och SW finns endast i vissa versioner) - VId FM kan man dra ut teleskopantennen helt eller delvis och stalla den sa att den lutar cirka 45. Den kan ocksi svangas for basta mojiiga mottagning. - For mellan- och langv^g (AM/MW och LW) finns en inbyggd antenn. Den har viss riktverkan varfor man kan behova vrida apparaten nigot for basta mottagning. ~ Vid kortv^gs SW skall teleskopantennen dras ut, helt eller delvis, och riktas upp^t. RADIOMOTTAGNING_ Stall FUNCTION-valjaren 01 lage RADIO. - POWER-indikator-^0 tands. Stall in onskad volym med hjalp av0. Stall in tonkvalitet med den grafiska Man kan ansluta en stereohorlur med 3,5 mm teleplugg till uttaget PHONES. - Nar man ansluter horluren tystnar hogtalarna. Valj viglangdsband med BAND-valjaren. Sok upp en station med TUNING-ratten Visar displayen FM STEREO kommer det in en FM-stereosignal visar displayen STEREO. Upptrader storningar vid FM-stereomottagning, beror det oftast pi att signalen ar for svag. Kan undertryckas genom att andra FM till mono. - Indikeringen FM STEREO forsvinner och du hbr nu sandningen i mono. Om FUNCTION-valjaren 0 stir i lage TAPE, apparaten ar avstangd. HANTERING AV SKIVORNA Anvand endast digitala Audio CD. Tryck pi hillaren mitt i fodralet och lyft ut skivan. Skriv aldrig pi skivan och satt aldrig nigon etikett pi den. Tag alltid skivorna i skivkanten och forvara dem alltid i sina fodral med etikettsidan uppit. Hill alltid den blanka skivytan fri frin smuts. Anvand en mjuk putsduk som inte luddar. Torka alltid frin skivans centrum och rakt ut mot kanten. Anvand aldrig tvattvatskor avsedda for vanliga konventionella grammofonskivor och inte heller tvattmedel eller slipande rengoringsmedel. Skydda skivorna mot fukt, regn och sand. Utsatt dem inte heller for stark varme, exempelvis intill ett varmeelement eller i en sommarhet bil. CD-$PELNII\JG Stall FUNCTION-valjaren 0 i lage CD. - POWER-indikator tands. Oppna skivfacket med OPEN-* CLOSE 0. Lagg i skivan med etikettsidan uppit, Stang locket. - NustartarCDspelaren och lasar in skivans innehillsforteckning. Darefter visar displayen antalet musikstycken samtidigt som ski van stannar. Starta spelningen med PLAY/PAUSE. - Si fort spelningen borjar visar displayen numret for det stycket som spelas. Stall in onskad volym med hjalp av ; stall in tonkvalitet med den grafiska equalizern 0. Tryck pi PLAY/PAUSE for korta uppehill i spelningen. Tryck en ging till si fortsatter spelningen. Vill Du stoppa spelningen, tryck pi STOP. CD-spelaren gir aven i STOP-lage: - om Du trycker pi OPEN CLOSE; - nar skivan ar fardigspelad; - om batterierna ar uriaddade eller om stromforsorjningen bryts. Tryck pi OPEN CLOSE si oppnas skivfack et och du kan ta ut skivan. Skivfacket fir endast oppnas di CD-spelaren ar i STOP-lage. 55

8 6. CD-SPELAREN Val av annat stycke under spelning Tryckpa^H eller till dess onskat nummer kommer pa displayen. - Spelningen avbryts och efter en stund spelas det valda stycket. Start fran ett visst stycke Tryckp^^^l till dess onskat nummer kommer pa displayen. Starta spelningen med PLAY/PAUSE - Spelningen avbryts och efter en stund spelas det valda stycket. Att hitta ett parti under spelning Hall KM intryckt for sokning bakit mot skivans borjan. intryckt for sokning fram^t mot skivans slut. Sokhastigheten ar beroende av hur lang tid du trycker pa tangenten: - de forsta tvi sekunderna relativt sakta; - darefter med maximal hastighet utan ljud. Repetition av ett stycke Tryck pi fore eller under spelning. - REPEAT indikeringen tands; stycket repeteras om och om igen. Tryck tvi ginger pa REPEAT sa avbryts repetitionen. Repetition av en skiva Tryck tvi ginger pi REPEAT fore eller under spelning. PEPEATindikeringen tands; skivan repeteras om och om igen. - Skivan repeteras om och om igen. Tryck en g^ng till pa REPEAT sa avbryts repetitionen. PROGRAMMERING Du kan lagga maximalt 20 stycken oin dem i apparatens minne i onskad ordningsfoljd. Overskrider du de maximala 20 styckena borjar programmeringen om fran borjan. Lagring av program Tryck pa PROG. displayen visar PGM och nn D u. Val] onskat stycke eller KM. Lagra numret genom att trycka pa PROG. Valj och lagra pa detta satt alia de onskade styckena. Kontroll av programmmet Ur stopplage trycker du pa PROG och halier den intryckt. - Displayen visar de programmerade styckena ett efter ett. - Nar det sista sparet syns i displayen, visas det totala antalet programmerade sp^r igen. Darefter visas 00 i displayen. Tryck pa knappen en gang till, displayen visar aterigen det forsta sparet i programmet. Spelning av ditt program Tryck pa PLAY/PAUSE - Spelningen borjar med programmets forsta nummer. - Nar alia stycken spelats stannar skivan. - The display shows the the number of the first programmed track. Observera: Du kan stoppa spelningen genom att trycka pa Under avspelning av ett program kan du anvanda^>l eller!< for att vaija programmerade spar. Radering av programmet Tryck tva ganger pa STOP. Det gar ocksa att direkt trycka pa OPEN CLOSE. - Programmet ar raderat. 56

9 KOMPAKTKASSErrEN_ - Copyright: Inspelning ar endast tillaten si lange man inte bryter mot nigra bestammelser om copyright eller andra rattigheter. For inspelning, anvand NORMAL kassetter (IEC I) och observers att kassettens flikarna skall vara kvar. Kassettspelaren ar inte lamplig for inspelning pi CHROME (lec n) eller METAL {lec IV) kassetter. For spelning, varje kassett-typ kan anvandas. I en kompaktkassett sitter bandets bida andar fast med omagnetiskt ledband. Ingenting kan darfor spelas in under de fors- ta sju sekunderna. Inspelningar av stort varde V ofrivillig radering, om man bryter bort den lilla fliken till vanster pi kassettsidans bakre lingkant. Nu gir det inte att spela in pi kassettsidan, men vill me skyddas mot anvanda bandet for inspelning igen kan man tacka over halet med en bit tejp. Forvara kassetterna I rumstemperatur. Utsatt dem inte for regn, fukt, damm eller fukt och inte heller for onormal varme exempelvis intill varmeelement, direkt solsken eller i en sommarhet bil. Placera dem inte intill apparater som avger magnetiska fait. 7. KASSETTSPELAREN KASSETTATERGIVING_ Spelning fran dack A eller B Stall FUNCTION-valjaren 0 i lage TAPE. - slacks. TryckpiSTOP/EJ(ect) och lagg i en inspelad kassett. Stall in onskad volym med hjalp av 0. Stall in tonkvalitet med den grafiska equalizern 0. Man kan ansluta en stereohorlur med 3,5 mm teleplugg till uttaget PHONES. - Nar man ansluter horluren tystnar hogtalarna. Snabbspolning: Tryck pi REWIND eller F.FWD eller. For att stanna, tryck pi STOP. Tryck pi PLAY eller si startar spelningen. - POWER-indikator tands. - Playback stops when the tape reaches the end. Tryck pi PAUSE eller for att avbryta spelning. Tryck pi PAUSE igen for att iteruppta spelning. Genom att trycka ned en ging till oppnas kassettiuckan. Nar andlage uppnitts utloses tangenterna. Om FUNKTIONS-valjaren 0 stir i lage TAPE och inga knappar trycks ned, slacks POWER-indikatorn Kontinuerlig spelning Stall FUNCTION-valjaren 0 i lage TAPE. - POWER-Indikator slacks Lagg i en inspelad kassett i vardera dacket. Tryck pi dack A:s och dack B:s PAUSE och PU\Y. - Di startar dack A spelningen medan dack B stir stilla. Nar dack A stannat, antingen genom autostoppet di kassetten ar slut, overtar dack B automatiskt spelningen. Du kan avbryta avspelningen med STOP/EJ(ect) eller. Apparaten slis di ifrin. OBS! Nar trycker pi pi dack A, kommer avspelningen att fortsatta pi dack B. 57

10 7. KASSETTSPELAREN INSPELNING_ Oppna dackis kassettluckan med STOP/EJ(ect) Satt i en kassett. Vid medhorning (monitoring) under inspelning: stall in onskad volym med hjalp av (2) och stall in tonkvalitet med den grafiska equalizern Inspelningen piverkas inte av denne kontroller. Starta inspelning genom att trycka pa REC(ord)CD SYNCHRO och samtidigt - Nar bandet tar slut, gir inspelningsknapparna upp. Tryck pi for att avbryta inspel ning. Tryck pi PAUSE igen for att iteruppta inspelning. Tryck pi om du vill avbryta inspel ningen innan bandet tar slut. Tryck igen, si oppnas kassettluckan. Om FUNCTION-valjaren stir i lage TAPE och inga knappar trycks ned, slis enheten av. OBS! Tryck inte pi nigra knappar pi dack A under inspelning. CD Synchro - Inspelning fran CD-spelaren Stall FUNCTION-valjaren 0 i lage CD. POWER-indikator tands. CD-spe!aren behover inte startas separat: sa fort REC{ord)CD SYNCHRO trycks in startar CD-spelaren automatiskt. Om CD-spelaren stir i lage STOP, startar inspelningen frin skivans borjan (eller frin borjan pi det lagrade programmet); For att borja inspelningen i mitten av ett spir, tryck pi REC(ord)CD SYNCHRO och nar CD-spelaren borjar spela, tryck pi PAUSE. Slapp upp PAUSE-knappen si fort du nitt onskat avsnitt. Inspelningen borjar. Radio-inspelning Stall FUNCTION-valjaren 0 i lage RADIO. - POWER-indikator tands. Valj bandbredd med BAND-valjaren (lo^. Stall in onskad station med TUNlNG-ratten For inspelning av FM-program skall FM stallas i onskat lage. Om du hor ett visslande ljud under inspel ning av en MV-station, kan du undertrycka det ljudet genom att andra installningen pa omkopplaren BEAT CANCEL Inspelning med inbyggd mikrofon Stall FUNCTION-valjaren 0 i lage TAPE. - POWER-indikatorslacks. Stall RECORD i lage MIC REC. Stall i nollage (vid mikrofoninspelning ar medhorning inte mojiig). DUBBING - Kopiering fran dack B till A Vi rekommenderar att du anvander nya batterier eller ansluter aniaggningen till natuttaget nar du kopierar fran dack B till A. Stall FUNCTION-valjaren 0 i lage TAPE. POWER-indikator slacks. Stall RECORD MODE-valjaren (p i lage; - NORMAL REC; for kopiering i normal hastighet; - HIGH SPEED; for hoghastighetskopiering. Tryck inte pi denna knapp under kopiering. Tryck pi bida STOP/EJ(ect)- tangenterna och lagg den kassett som skall kopieras i dack A och den som skall spelas in i dack A. Trycka dack B;s PAUSE och REC(ord)CD SYNCHRO. Starta kopieringen genom att trycka dack A;s PLAY. PAUSE utloses da. Om man vil utelamna delar av kassetten anvander man dack B:s PAUSE. For att fortsatta kopieringen, tryck pa PAUSE annu en ging. For ett blank avsnitt mellan tva inspelningar pi dack B anvander man dack A;s PAUSE. Kopieringen avbryts med STOP och apparaten ar avstangd. 58

11 FELSOKNING_ Om det skulle uppsti nigra problem kan kansk^ foljande vara till hjalp innan du lamnar apparaten for reparation. Kvarstir felet efter det att du gitt igenom den har tabellen ar det bast att du kontaktar din radiohandlare. VARIMIIMG Du fir under inga som heist omstandigheter reparera apparatet sjalv, eftersom detta upphaver din garanti! PROBLEM - TROLIG ORSAK LOSNING Inget Ijud ~ Forligvolym Justera ljudstyrkan med VOLUME - Horluren ar ansluten Koppla bort horluren - Batteherna ar uriaddade Lagg i nya batterier Batterierna ligger fel Lagg i batterierna pi ratt satt -* Natsladden ar felaktigt ansluten Anslut natsladden pi ratt satt Apparatet reagerar inte pa nagra tangent kommandon_ - Elektrostatisk uppladdning Stang av apparatet, tag bort natsladden ur vagguttaget, anslut igen efter nigra sekunder 8. FELSOKNING Daligt radiomottagninq _ - Diligt antennsignal Rikta antennen for basta mottagning: - FM: drag ut och luta teleskopantennen AM (MW/LW): vrid hela apparaten SW: dragg upp teleskopantennen Storningar orsakade av narheten till elektronisk apparatur si som TV, videobandspelare, datorer, termostater, lysror, motorer Flytta bort radion frin storningskallan Daligt kassettljud_ - Smuts pi huvuden, drivaxel och tryckrulle Rengor tonhuvuden, drivaxel och tryckrulle, se Underhill Det gar inte att spela in - Kassetten ar skyddad mot inspelning (den lilla fliken ar bortbruten) Ersatt fliken med en bit tejp CD-spelaren hoppar over stycken_ - Skivan ar skadad eller smutsig Rengor skivan eller forsok med en ny CD PROGRAM ar aktiverat Stang av PROGRAM 59

12 ND7600/RD RADIO CASSETTERECORDER/CD PLAYER English..page 4 rfrangaisl f Espanol ] Deutsch 1 (Nederlandsl [ Italiano Suomi y _ \ Frangais..page 12 \_ ^ ^ r Espanol.... pagina 20.. V V_ _ - - r Deutsch. V - f.seite 28 Nederlands.... pagina 36.. J _ -- ^ r Italiano.... pagina 44. J r..sida 52 J V_ ^ ^ ^ Suomi..sivu 60 TCText/RR/0495/01

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

KONTROLLER. 8 CD-SPELAREN / OPEN...för att öppna skivfacket. 2;...för att starta CDspelningen. och radera programmet

KONTROLLER. 8 CD-SPELAREN / OPEN...för att öppna skivfacket. 2;...för att starta CDspelningen. och radera programmet SHUFFLE REPEAT VOLUME DBB DYNAMIC BASS BOOSTCD SYNCHRO START RECORDING CD MODE OPEN 88 92 530 90 630 800 FM AM 108 1700 1041300 104 1000 TUNING AZ1015/00.1 swe 6/14/00 11:51 AM Page 64 KONTROLLER 4 3 2

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/KASSETT/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8) KNAPP

Läs mer

AZ1030 CD RADIO CLASSETTE RECORDING FM 107 AM/FM CD MODE. RADIO 6 TUNING...för inställning av radiostationer 1 BAND: FM, MW...för val av våglängsband

AZ1030 CD RADIO CLASSETTE RECORDING FM 107 AM/FM CD MODE. RADIO 6 TUNING...för inställning av radiostationer 1 BAND: FM, MW...för val av våglängsband - VOLU ME + CD RADIO CLASSETTE RECORDING CD MODE AM/FM 53 63 103 105 FM 107 /00 swe 6/2/00 9:13 AM Page 64 AZ 1030 /00 page 64 KONTROLLER 4 3 2 1 8 7 6 5 OPEN OPEN CLOSE PLAY ASS REFLEX B BAS S R EF LEX

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

AZ1008. CD Radio Cassette Recorder DBB REPEAT CD TRACK PROGRAM

AZ1008. CD Radio Cassette Recorder DBB REPEAT CD TRACK PROGRAM AZ 1008 Radio Cassette Recorder / PAUSE TRACK BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 1 2 3 4 1 5 / PAUSE TRACK BASS REFLEX SPEAKER SYSTEM 6 7 8 9 0! @ # $ % AC MAINS ~ ^ 3 Knappar Strömmatning från nätet 70 Topp-

Läs mer

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Radio/Cassette. Lyon CC 28 LYON CC 28. Bruksanvisning FM-T 1-5 M -L

Radio/Cassette. Lyon CC 28 LYON CC 28. Bruksanvisning FM-T 1-5 M -L Radio/Cassette Lyon CC 28 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME LYON CC 28 Bruksanvisning TONE FM-T 1-5 M -L lo-m lo m 1 2 3 4 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME LYON CC 28 TONE FM-T 1-5 M -L lo-m lo m

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

AZ101 AZ1004. CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet Användarhandböckerna AZ 101 CLASS 1 LASER PRODUCT

AZ101 AZ1004. CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet   Användarhandböckerna AZ 101 CLASS 1 LASER PRODUCT CD Soundmachine AZ101 AZ1004 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Användarhandböckerna W AZ 101 CLASS 1 LASER PRODUCT Printed in China ALJW-0445 1 1 2 3 4 5 2 7 3 4 X @! 0 9 8 7 6 5 # 6

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Bruksanvisning ACR 3231

Bruksanvisning ACR 3231 Bruksanvisning ACR 3231 1 2 3 4 10 9 8 7 6 5 3 Innehåll Viktig information... 30 Trafiksäkerhet... 30 Montering/inkoppling... 30 Radiomottagning... 30 Val av våglängdsområde... 30 Automatsökning... 30

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi CD Soundmachine AZ1220 Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1220 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING INSTALLATION

INNEHÅLL INLEDNING INSTALLATION pg 08-94/CDC77//Swe //00 :8 pm Page 8 INNEHÅLL INLEDNING INSTALLATION Inledning...8 Installation...8-8 Funktionsöversikt...84-86 Spelning...87-9 Programmering...9 Edit...9-9 Mera Information...9-94 Felsökning...94

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Radio/Cassette. Flensburg CC 28 FLENSBURG CC 28. Bruksanvisning FM-T 1-5 ARI

Radio/Cassette. Flensburg CC 28 FLENSBURG CC 28. Bruksanvisning FM-T 1-5 ARI Radio/Cassette Flensburg CC 28 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 Bruksanvisning TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 3 4 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

CD Soundmachine. Meet Philips at the Internet   Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ1017 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1017 Printed in China JH-0610

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

RNCD329 IB SWv2.qxd 17/09/ :38 Page 1 RNCD 329 BÄRBAR CD-SPELARE. Instruktionsbok. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten.

RNCD329 IB SWv2.qxd 17/09/ :38 Page 1 RNCD 329 BÄRBAR CD-SPELARE. Instruktionsbok. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten. RNCD39 IB SWv.qxd 7/09/00 5:38 Page SW RNCD 39 BÄRBAR CD-SPELARE Instruktionsbok RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten. RNCD39 IB SWv.qxd 7/09/00

Läs mer

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Kontroller AM/FM band byte Nödsignal Dynamo AM/FM band indikator Stationsindikator Ladda stations indikator Belysnings knapp Radio skala

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ1021 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1021 Printed in China PDCC-YM-0615-1

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117 Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM2000 EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 21 ES Manual del usuario 41 FR Mode d emploi 59 IT Manuale utente 77 NL Gebruiksaanwijzing

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/POWER OFF/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8)

Läs mer

MP3-CD MP3-CD Soundmachine Soundmachine AZ1038 Register Register your product your product and get and support get support at at www.philips.com/welcome www.philips.com/welcome User manual Manuel d utilisation

Läs mer

MP3-CD MP3-CD Soundmachine

MP3-CD MP3-CD Soundmachine MP3-CD MP3-CD Soundmachine AZ1037 Register Register your your product product and and get get support at at www.philips.com/welcome User manual Manuel d utilisation Manual de usuario Benutzerhandbuch Gebruikershandleiding

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi MP3-CD Soundmachine AZ1226 Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi ALBUM+ PROG MODE FM 1 1 2 3 4 5 6 7 ^ & * ( % $ # @! 0 9 8 2 7 3 4 5 6 X C B A A Svenska Knappar Strömmatning

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951

Din manual SHARP QT-UH5H http://sv.yourpdfguides.com/dref/4175951 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP QT- UH5H. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr:

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr: PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO MANUAL Art nr: 080314 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Av/På för batteriladdning 4. Anti Shock 5. Batterilucka 6. Stereo eller Mono (gäller

Läs mer

BRUKSANVISNING CD/MP3-SPELARE MED FM RADIO OCH USB-LÄSARE

BRUKSANVISNING CD/MP3-SPELARE MED FM RADIO OCH USB-LÄSARE Swedish BRUKSANVISNING CD/MP3-SPELARE MED FM RADIO OCH USB-LÄSARE Läs och följ bruksanvisningens instruktioner innan du använder din apparat. ÖVERSIKT AV SPELAREN 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS AX5303/00C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

AZ102C AZ102N AZ102S AZ102B AZ102F AZ102H. CD Soundmachine. Register your product and get support at.

AZ102C AZ102N AZ102S AZ102B AZ102F AZ102H. CD Soundmachine. Register your product and get support at. CD Soundmachine Register your product and get support at www.philips.com/welcome AZ102C AZ102N AZ102S AZ102B AZ102F AZ102H Användarhandbok 1 8 DYNAMIC BASS BOOST 0 @ VOLUME TUNING 1 7 CD SOUNDMACHINE AZ102

Läs mer

BÄRBAR CD-SPELARE MED FM RADIO OCH USB- LÄSARE MODEL: TCU-206 BRUKSANVISNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÄRBAR CD-SPELARE MED FM RADIO OCH USB- LÄSARE MODEL: TCU-206 BRUKSANVISNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÄRBAR CD-SPELARE MED FM RADIO OCH USB- LÄSARE MODEL: TCU-206 BRUKSANVISNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics Blixten

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok Käyttöopas Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcja obsługi & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3 2 1 5 Svenska Gratulerar till

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Pocket Radio AE1530. Register your product and get support at Användarhandbok

Pocket Radio AE1530. Register your product and get support at   Användarhandbok Pocket Radio AE1530 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok POCKET RADIO AE1530 A pleine puissance, I écoute prolongée du baladeur peut endommager I oreille de

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Din manual PHILIPS FW306

Din manual PHILIPS FW306 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS FW306. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

KONTROLLER, se bild på sida 3

KONTROLLER, se bild på sida 3 KONTROLLER, se bild på sida 3 1 2;...Påsättning av apparaten, start och avbrott av CD-spelningen 2 9...Stopp av CD-spelningen, radering av program, aktivering av uppladdning och avstängning av apparaten

Läs mer

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK.

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. KONTROLLER 1. TUNINGKONTROLL 2. BANDVÄLJARE (AM/FM/FM-stereo) 3. FUNKTIONSVÄLJARE (AUX/RADIO/CD/LARM)

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi MP3-CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ1032 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT Printed in China JH-0530 VOLUME

Läs mer

Register your product and get support at MC1000. SV Användarhandbok

Register your product and get support at   MC1000. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome MC1000 SV Användarhandbok SV 1 Viktigt! Säkerhet Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder det här mikromusiksystemet.

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

M-182 RDC MUSE KONTROLLERNAS PLACERING. 1. FM STEREO-indikator

M-182 RDC MUSE KONTROLLERNAS PLACERING. 1. FM STEREO-indikator M-182 RDC MUSE KONTROLLERNAS PLACERING 1. FM STEREO-indikator 2. STRÖM-indikator 3. PROGRAM-indikator 4. SPELA UPP/PAUS-indikator 5. Kassettfack 6. Indikatortavla 7. FREKVENSRATT med skaltavla 8. Funktionsväljare

Läs mer

CD Soundmachine. Användarhandbok. Register your product and get support at AZ1022

CD Soundmachine. Användarhandbok. Register your product and get support at   AZ1022 CD Soundmachine AZ1022 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # $ % 2 6 x R14 UM-2 C-CELLS ^ 3 8 4 5 PROG X 6 REP 7 C B A A SHUF Svenska

Läs mer

AZ1138. MP3-CD Soundmachine FM MW B A S S RE FLEX SPEA K E R SYST EM

AZ1138. MP3-CD Soundmachine FM MW B A S S RE FLEX SPEA K E R SYST EM TAPE MP3- Soundmachine B A S S RE FLEX SPEA K E R SYST EM RADIO CASSETTE ER OPEN SEARCH TAP 5 4 32 1 B ASS RE FLEX SPEAKER SYSTEM RADIO CASSETTE ER OPEN SEARCH 6 7 8 9 0! @ # $ % ^ & 3 Index English Français

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 2 Förpackningens innehåll

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MC-30. Du hittar svar på alla dina frågor i PHILIPS MC-30 instruktionsbok (information,

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

CD Clock Radio. Meet Philips at the Internet CLASS 1 LASER PRODUCT AJ3910 AJ 3910

CD Clock Radio. Meet Philips at the Internet   CLASS 1 LASER PRODUCT AJ3910 AJ 3910 CD Clock Radio Manuale per l'utente Manual do usuário Brugermanual Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË AJ3910 Meet Philips at the Internet http://www.audio.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi

Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi MP3-CD Soundmachine Användarhandböckerna Käyttöoppaita ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcje Obsługi AZ1130 Meet Philips at the Internet http://www.philips.com W CLASS 1 LASER PRODUCT AZ 1130 Printed in China JH-0530

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION SÄKERHETSINFORMATION

INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION SÄKERHETSINFORMATION INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION SÄKERHETSINFORMATION Allmän Information... 111 Säkerhetsinformation... 111 Förberedelser... 112-113 Kontroller... 114-115 Användning Av Musiksystemet...... 116-117 CD... 118-119

Läs mer

CD Soundmachine AZ302. Register your product and get support at. Användarhandbok

CD Soundmachine AZ302. Register your product and get support at.   Användarhandbok CD Soundmachine AZ302 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok 1 8 0 @ 1 7 6 2 5 3 4 2 @ DBB ON OFF! $ 6 x R14 UM-2 C-CELLS MW FM OFF CD LINE-IN 9 # 3 7 4 8 5 PROG

Läs mer