KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM SLUTLIG BEDÖMNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM SLUTLIG BEDÖMNING"

Transkript

1 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO PM SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd till upprättande av en flyglinje (olagligt statsstöd). En kommun har genom sin kommunala företagskoncern lämnat ekonomiskt driftsstöd och underskottstäckning m.m. till driften av en reguljär flyglinje. Karlstads kommun (nedan Kommunen) har till ett EU-lufttrafikföretag 1 (nedan Flygbolaget) lämnat ekonomiskt stöd med sammanlagt omkring 20 miljoner kronor för driften av en reguljär flyglinje, Karlstad-Frankfurt. 2 Det aktuella stödet har ursprungligen tillkommit efter beslut av kommunfullmäktige i Karlstad den 20 mars 2014 (KF 12/14). Beslutet innebär i korthet att kommunfullmäktige inrättat ett bolag, Värmlands Näringslivsutveckling AB (nedan VNAB), 3 i vilket aktiemajoriteten (51 procent) skulle överlåtas till Handelskammaren i Värmland. 4 Kommunfullmäktige beslutade även att genom sitt kommunala holdingbolag Karlstads Stadshus AB 5 lämna aktieägartillskott till VNAB på sammanlagt 14,45 miljoner kronor. Beslutet verkställdes omgående. 6 Den 9 april 2014 offentliggjorde Kommunen i ett pressmeddelande att det ska bildas en direktlinje mellan Karlstad flygplats och Frankfurts flygplats som ska trafikeras av Flygbolaget. 7 Såvitt får förstås hade VNAB dessförinnan ingått en överenskommelse om att lämna ekonomiskt stöd till Flygbolaget med i vart fall c:a 14 miljoner kronor, vilket belopp även synes ha betalats ut under Eftersom VNAB inte tillförts några medel utöver det av Kommunen inbetalade aktiekapitalet 9 respektive aktieägartillskotten måste utbetalningarna till Flygbolaget ha finansierats genom dessa medel som Kommunen överfört till bolaget. Viss återbetalning är tänkt att ske genom att affärsresenärer på flyglinjen ges möjlighet att betala en frivillig biljettavgift, en s.k. tick, på 150 kronor per biljett. För full återbetalning skulle i sådant fall fordras frivilliga tick -betalningar vilket motsvarar fullsatta flygplan med betalande affärsresenärer, två gånger om dagen i båda riktningarna, under en period av två år Med EU-lufttrafikföretag avses enligt art EU-lufttrafikförordningen (1008/2008/EG) ett inom EU verksamt lufttrafikföretag med giltig operativ licens som, i enlighet med förordningen, utfärdats av en medlemsstats behöriga tillståndsmyndighet. 2 Flyglinjen trafikerar numera sträckningen Karlstad-Jönköping-Frankfurt med mellanlandning i Jönköping. 3 Kommunfullmäktige beslutade (punkterna 1-5) att godkänna bolagsordning och utse styrelse i Värmlands Näringslivsutveckling AB (VNAB) samt (punkten 6) att försälja bolagets aktier till sitt kommunala holdingbolag Karlstads Stadshus AB (se fotnot 4). VNAB med organisationsnummer bildades den 6 november 2013 och registrerades av Bolagsverket samma dag, med ett registrerat aktiekapital på kronor. Nuvarande firma registrerades den 7 maj Tidigare firma har varit AB Grundstenen och Karlstad Stadshus lager 1 AB. Bolagsordningen registrerades den 20 mars 2014, enligt vilken VNAB har till föremål för sin verksamhet att bedriva verksamhet som består i att medverka till samordning och utveckling av näringsliv i samt infrastruktur och kommunikationer till och från Värmland, att bedriva information och marknadsföring inom området samt därmed förenlig verksamhet. VNAB ägs f.n. till 51 procent av Handelskammaren Värmland Infrastruktur AB ( ) och till 49 procent av Kommunen genom Karlstads Stadshus AB. 4 Av kommunfullmäktiges beslut framgår (punkten 7) att 51 procent av aktierna i VNAB skulle säljas till ett aktiebolag som direkt eller indirekt ägs av Handelskammaren Värmland. 5 Karlstads Stadshus AB, med organisationsnummer , bildades den 20 augusti 1971 och registrerades av Patent- och registreringsverket (numera Bolagsverket) den 8 november samma år. Nuvarande firma registrerades den 1 december Tidigare firma har varit AB Gajjen sjutton AB, Karlstads Hamnterminal AB och Karlstads Turistservice AB. Nu gällande bolagsordning registrerades den 21 mars 2015, enligt vilken bolaget har till föremål för sin verksamhet ( 2) att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag samt att bedriva information och marknadsföring, allt inom Karlstads kommun. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren i ägarens ställe Vidare föreskrivs ( 4) att Godkännande av kommunfullmäktige i Karlstad ska inhämtas innan sådana beslut som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas. Karlstads Stadshus AB helägs av Kommunen. 6 Samma dag som kommunfullmäktiges beslut, dvs. den 20 mars 2014, överlät Karlstads kommun aktierna i VNAB till Karlstad Stadshus AB vilket i sin tur, den 21 mars 2014, överlät 51 procent av aktierna (för dess nominella värde) till det av Handelskammaren Värmland ägda Handelskammaren Värmland Infrastruktur AB. Parterna ingick samtidigt ett aktieägaravtal avseende förvaltningen av VNAB. 7 Se Kommunens pressmeddelande av den 9 april 2014, rubricerat DIREKTLINJE FRÅN KARLSTAD TILL FRANKURT STARTAR I MAJ. Pressmeddelandet är utfärdat gemensamt med Handelskammaren Värmland och Karlstad Airport. 8 I VNAB:s årsredovisning för 2014 anges bl.a. att Under året har bolaget tecknat och fullföljt ett avtal med [Flygbolaget] som möjliggjort en etablering av flyglinjen Karlstad-Frankfurt. VNAB:s intäkter anges detta år till kronor och kostnaderna till kronor. Bolaget redovisar således en förlust för 2014 på kronor och ett utgående eget kapital på kronor. Förlusten har täckts genom aktivering av aktieägartillskotten från Kommunen. I årsredovisningen anger VNAB att Näringslivets finansieringsmodell bygger på att de företag som använder linjen ges möjlighet att betala en tick på 150 kronor per utresa från Karlstad Airport. 9 VNAB:s registrerade aktiekapital uppgår till kronor. 10 Beräkningen grundar sig på att flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt trafikeras med två avgångar tur och retur, vardagar, elva månader om året med den just nu förekommande flygplanstypen (Embraer E145) som har maximalt 52 säten för betalande passagerare.

2 Sid. 2 (7) Enligt uppgift ska det första årets tick- betalningar ha inbringat c:a kronor till VNAB. 11 Härutöver har Flygbolaget även erhållit eftergift av flygplatsavgifter samt direkta penningbetalningar från det kommunala bolaget Karlstad Airport AB (nedan Karlstad Airport). 12 Enligt ett delvis sekretessbelagt avtal av den 3 april 2014 (nedan Flygplatsavgiftsavtalet) 13 ska Karlstad Airport efterge Flygbolagets samtliga flygplatsavgifter fram till och med maj Enligt uppgift har denna överenskommelse därefter förlängts 14 till åtminstone den 31 december 2015, varefter, under perioden januari 2016 t.o.m. maj 2016, Flygbolaget ska erlägga rabatterade flygplatsavgifter. Intäktsbortfallet av de eftergivna flygplatsavgifterna har uppgivits till c:a kronor för de första sju månaderna, 15 vilket uppskattningsvis motsvarar c:a 1,5 miljon kronor under de drygt ett och ett halvt år 16 som avgifterna eftergivits. Karlstad Airport har enligt uppgift även åtagit sig att ersätta Flygbolaget för kostnader för personalövernattningar i Karlstad. Hur mycket dessa ersättningar uppgår till är dock inte möjligt att fullt ut uppskatta. Enligt vad Kommunen uppgivit har styrelsen för Karlstad Airport genomfört två utbetalningar till Flygbolaget i december 2014 och februari 2015 på sammanlagt 4,6 miljoner kronor i vad som får förstås utgöra förlusttäckningsbidrag. 17 Karlstad Airport har även låtit uppföra en flyghangar för uppskattningsvis 7,1 miljoner kronor med anledning av bl.a. Flygbolagets behov. Flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt omfattas inte av s.k. allmän trafikplikt. Flygbolaget har heller inte valts ut i ett offentligt anbudsförfarande för tilldelning av en flygtrafikkoncession (ang. dessa begrepp, se vidare nedan). Förvaltningsrätten i Karlstad har i dom av den 5 december beslutat upphäva Kommunfullmäktiges ovan angivna beslut (KF 12/14) på den grunden att beslutet innefattar såväl otillåtet kommunalt stöd, jml. 2 kap. 8 kommunallagen (1991:900), som ett sådant statligt stöd vilket rätteligen skulle ha anmälts för förhandsgodkännande jml. 12 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (nedan statsstödslagen). Gällande rätt I Sverige gäller det ett generellt förbud mot kommunalt stöd till enskilda näringsidkare. En kommun får dock enligt 2 kap. 8 kommunallagen lämna sådant stöd enbart vid synnerliga skäl. Därmed följer att kommunala stödåtgärder på näringslivets område begränsar sig till allmänt näringslivsfrämjande stödåtgärder medan individuellt inriktat stöd får komma ifråga endast i rena undantagsfall. 19 Vidare är, enligt artikel i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), 20 stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvri- 11 Artikel i Värmlands Folkblad den 20 januari 2016, "Det här var kanske ingen bra modell", där en företrädare för Handelskammaren i Värmland bl.a. konstaterar att näringslivet inte alls verkar ha haft det behov av en direktlinje till Frankfurt som man tidigare aviserat. 12 Karlstad Airport AB, med organisationsnummer , bildades den 12 april 2004 och registrerades av Patent- och registreringsverket (numera Bolagsverket) samma dag. Nuvarande firma registrerades den 26 november Tidigare firma har varit AB Grundstenen Gällande bolagsordning registrerades den 1 mars 2013, enligt vilken bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva, förvalta och utveckla flygplatsverksamhet vid regionflygplatsen Karlstad Airport, att äga och förvalta fastigheter inom regionflygplatsens verksamhetsområde samt att marknadsföra Värmlandsregionen för utveckling av flygtrafiken på regionflygplatsen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren / i ägarens ställe respektive åt kommunen /i kommunens ställe. Vidare föreskrivs ( 4) att Godkännande av kommunfullmäktige i Karlstad ska inhämtas innan sådana beslut som är av principiell betydelse eller annars större vikt fattas. Karlstad Airport helägs av Kommunen genom Karlstads Stadshus AB. 13 Se Flygplatsavgiftsavtalet, rubricerat Agreement for Airport Fees and Ground Handling Services, upprättat den 21 mars och av parterna undertecknat den 3 april Överenskommelsen träffades i april 2015 med godkännande av styrelsen för Karlstad Airport den 14 december Nyhetsinslag i SVT-nyheterna Värmland den 29 december Vidare enligt detta inslag skulle Flygbolaget från och med juni 2015 erlägga flygplatsavgifter med 10 euro per passagerare. Detta avtal har senare kommit att förskjutas till januari 2016 (se fotnoten ovan). 16 Perioden maj 2014 till och med december Se Kommunens pressmeddelande den 16 februari 2016, rubricerat Karlstad Airports vd slutar och styrelsen tillsätter utredning. 18 Se Förvaltningsrätten i Karlstads dom av den 5 december 2014 i mål nr och samt Kammarrätten i Göteborgs beslut av den 25 mars 2015 i mål , att inte bevilja Kommunen prövningstillstånd. Målet handläggs nu för prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen med mål nr I rättspraxis har individuellt inriktat näringslivsstöd kommit att godkännas för att säkra grundläggande service i glesbygd, i fråga om exempelvis livsmedelsbutiker och bensinstationer men även hotellverksamhet där sådan annars saknats. 20 Tidigare återfanns motsvarande bestämmelse i art EG-fördraget.

3 Sid. 3 (7) der eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna och kan som regel tillåtas endast om det har förhandsgodkänts av Europeiska kommissionen. Det har i den svenska statsstödslagen därför införts en föreskrift om att den som avser att vidta eller ändra sådana stödåtgärder som omfattas av EU-statsstödsbestämmelser 21 ska lämna upplysningar om dessa åtgärder till regeringen eller till den myndighet som regeringen bestämmer. 22 Regeringen svarar därefter för att förhandsanmälan sker till EU-kommissionen. Med medlemsstat avses i EU-fördragshänseende inte enbart staten på central nivå utan även regionala och lokala offentliga organ. En kommun och dess myndigheter omfattas enligt EU-domstolens rättspraxis 23 därmed av statsbegreppet. Det följer vidare av domstolens fasta praxis att det inte finns anledning att göra åtskillnad mellan sådana fall där stödet ges direkt av en myndighet eller av andra organ, exempelvis bolag som inrättats av myndigheten. Det är sålunda inte möjligt att tillskapa självständiga organ med uppgift att bl.a. distribuera stöd för att därigenom kringgå reglerna om statligt stöd. 24 Alla statligt finansierade åtgärder som kan medföra stöd (rabatt på flygplatsavgifter och andra finansiella incitament) ska vidare beaktas som en enhet och får således inte bedömas separat. 25 Enligt EU-domstolens praxis 26 ska effekterna av en affär och då närmast frågan huruvida mottagarens konkurrensvillkor påverkas positivt tillmätas avgörande betydelse vid bedömningen om en åtgärd ska anses medföra statligt stöd i unionsrättslig mening. För att en åtgärd överhuvudtaget ska anses medföra statligt stöd krävs dock att den sker på icke marknadsmässiga villkor. Enligt den s.k. principen om en privat investerare (MEIP) 27 i EU-domstolens fasta praxis 28 anses nämligen att kapital som under omständigheter som överensstämmer med normala marknadsvillkor, direkt eller indirekt, ställs till ett företags förfogande av staten, inte kan betraktas som statligt stöd. Varje ekonomisk fördel som ett företag inte skulle ha fått enligt normala marknadsvillkor, dvs. utan statligt ingripande, utgör däremot en motsvarande fördel i den mening som avses i artikel FEUF. Det är ur ett MEIP-perspektiv således endast åtgärdens effekt på det berörda företaget som är relevant, inte det statliga ingripandets orsak eller syfte i sig. Om ett företags ekonomiska situation förbättras till följd av en statligt finansierad åtgärd uppkommer det sålunda en fördel. 29 I EU-kommissionens praxis har ett kommunalt flygplatsbolags åtgärder i form av rabatterade flygplatsavgifter till ett EU-lufttrafikföretag jämte anknytande köp av marknadsföringstjänster inte ansetts utgöra statligt stöd. 30 Till grund för bedömningen angavs att flygplatsbolaget vid beslutstillfället hade tillgång till uppgifter om att bolagets intäkter av en ökad flygtrafik kunde förväntas överstiga merkostnaderna av densamma. EU-kommissionen fann således att på grundval av en 21 Se art FEUF samt 12 statsstödslagen. 22 För närvarande handläggs aktuella anmälningsärenden av Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 23 EU-domstolens dom i Tyskland mot kommissionen (C-248/84) EU:C:1987: EU-domstolens dom i Stardust Marine (C 482/99) EU:C:2002: Se EU-domstolens (Tribunalen) dom i Charleroi-målet (T-196/04) EU:T:2008:585, p. 59, där domstolen uttalade bl.a. följande. När kriteriet privat investerare tillämpas måste [...] hänsyn tas till transaktionen i dess helhet för att göra det möjligt att avgöra om det statliga organet och den enhet som det kontrollerar tillsammans har betett sig som rationella aktörer i en marknadsekonomi. Kommissionen är nämligen, när den tar ställning till de omtvistade åtgärderna, skyldig att beakta samtliga relevanta omständigheter och det sammanhang i vilket åtgärderna vidtagits. 26 Se EU-domstolens dom av den 2 juli 1974 i Italien mot kommissionen (C-173/73) EU:C:1974:71, p Förkortningen MEIP härleds ur principens engelska beskrivning: Market Economy Investor Principle. 28 Se EU-domstolens dom i Italien och SIM 2 Multimedia mot kommissionen (C-328/99) EU:C:2003:252, p. 37 jämte där angiven rättspraxis; jfr. även Frankrike mot kommissionen (C-482/99) EU:C:2002:294 och Italien mot kommissionen (C-305/89) EU:C:1991:142, p Bedömningen enligt MEIP ska således utgå från om den offentliga aktören får ett utbyte av sin utbetalning, investering eller lån motsvarande det som en privat investerare under marknadsmässiga villkor skulle kräva för samma åtgärd. Om den offentliga aktörens utbyte av transaktionen motsvarar vad en privat investerare skulle acceptera, innebär åtgärden således inte något gynnande av mottagaren, medan det omvänt om åtgärden inte har genomförts på normala marknadsmässiga villkor enligt en i förväg upprättad affärsplan är fråga om ett sådant gynnande som medför statligt stöd i unionsrättslig mening. 30 Se EU-kommissionens beslut av den 10 oktober 2014 om statligt stöd avseende ärende SA (2012/C, f.d. 2011/NN), Påstått stöd till Västerås flygplats och Ryanair Ltd, avsnitt 7.4.

4 Sid. 4 (7) förhandsanalys var den förväntade lönsamheten för de olika åtgärder som vidtagits även vid en försiktig bedömning positiv. Åtgärderna hade således beslutats på normala marknadsvillkor. 31 EU-kommissionen har vidare funnit att en kommuns avsättning av medel tillsammans med privata investerare (inom ramen för ett gemensamt ägt bolag) i syfte att stödja flyglinjer vid den kommunala flygplatsen inte utgör stöd i unionsrättslig mening. Till grund för denna bedömning anförde kommissionen att de offentliga myndigheternas och de privata investerarnas avsättningar skedde samtidigt, stod i proportion till deras respektive andel av det gemensamma bolaget och att de därmed bidrog samtidigt med lika delar, pari passu, dvs. på samma villkor och med samma risker. 32 För att därefter pröva förekomsten av ett statligt stöd ska en bedömning göras i följande fyra avseenden. Stödet ska (a) ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel och (b) innebära en selektiv fördel som gynnar ett visst företag eller en viss produktion. Stödet ska även (c) snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen samt (d) påverka handeln mellan medlemsstaterna. Alla åtgärder som kan klassificeras som statligt stöd enligt art FEUF måste genomgå det ovan beskrivna kontrollförfarandet och, om de inte omfattas av något generellt undantag, ytterst anmälas till EU-kommissionen för godkännande. Generella undantag från denna notifieringsskyldighet föreligger om (1) stödet är av mindre betydelse, dvs. det samlade värdet av alla planerade eller genomförda stödåtgärder understiger (som regel) euro per stödmottagare under en period av tre beskattningsår, 33 (2) om de särskilda s.k. Altmark-kriterierna är uppfyllda, 34 eller (3) om stödet avser tjänster av allmänt intresse eller omfattas av något uttryckligt undantag enligt en särskild EU-bestämmelse. 35 I fråga om drift- eller startstöd till flyglinjer föreligger det huvudsakligen två generella undantag från EU:s statsstödsbestämmelser. För det första kan stödet ingå i en s.k. flygtrafikkoncession jml. den s.k. EU-lufttrafikförordningen. 36 För detta krävs dock att den understödda flyglinjen, efter ett särskilt beslut av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 37 omfattas av s.k. allmän trafikplikt jml. art. 16 EU-lufttrafikförordningen. 38 Koncessionstilldelning kan vidare ske först efter ett offentligt anbudsförfarande enligt art. 17 samma förordning. För det andra kan s.k. startstöd medges med stöd av avsnitt 5.2 i EU-kommissionens Riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (2014/C 99/03). 39 Detta stöd begränsar sig emellertid till maximalt 50 procent av flygplatsavgifterna för en flyglinje under en period av högst tre år. De stödberättigade kostnaderna utgörs således av flygplatsavgifterna för flyglinjen Se EU-kommissionens ovan angivna beslut, punkterna 257, 258 och Se EU-kommissionens beslut i ärende K(2007) 3274 slutlig, Business Case Norrköping, pp. 15, samt Se Kommissionens direktiv (EU) nr 1407/2013; EUT nr L 352, , s. 1. Samt Kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013; EUT nr L 352, , s. 9 (de minimis-förordningen för jordbrukssektorn), förordningen (EU) nr 360/2012 (EUT nr L 114, , s.8 (SGEI-de minimis-förordningen) samt förordningen (EG) nr 875/2007 (EUT nr L 193, , s. 6 (de minimis-förordningen för fiskerisektorn). 34 Se EU-domstolens dom i Altmark Trans (C-280/00), EU:C:2003:415, pp enligt vilken en statlig åtgärd inte utgör ett statsstöd enligt nuvarande art FEUF (tidigare art EG-fördraget) om de innefattar ersättning för allmännyttiga tjänster och det mottagande företaget därmed inte gynnas ekonomiskt genom en mer fördelaktig konkurrensställning än sina konkurrenter. EU-domstolen uppställer därvid fyra kriterier vilka samtidigt ska vara uppfyllda: (1) det mottagande företaget ska faktiskt ha ålagts klart definierad skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, (2) kriterierna för ersättningsberäkningen ska vara fastställda i förväg på ett objektivt och öppet sätt, (3) ersättningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka hela eller delar av de självkostnader som har uppkommit för att tillhandahålla de allmännyttiga tjänsterna, med hänsyn tagen till de intäkter som därvid erhållits och till en rimlig vinst, samt (4) om det företag som givits ansvar för att tillhandahålla allmännyttiga tjänster inte har valts ut efter ett offentligt upphandlingsförfarande, ska storleken av ersättningen ha fastställts på grundval av en (s.k. benchmark-) undersökning av kostnaderna vid fullgörandet av tjänsterna för ett motsvarande genomsnittligt och välskött företag, med hänsyn tagen till de intäkter som därvid erhållits och till en rimlig vinst. 35 Se Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (nya allmänna gruppundantagsförordningen). 36 Europaparlamentets och rådets förordning (1008/2008/EG) om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen. 37 I fråga om flygtrafik är det enligt regeringens förordnande Trafikverket som beslutar om allmän trafikplikt se 3 förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område. 38 En allmän trafikplikt kan för en viss flyglinje införas endast i den utsträckning som är nödvändig för att på flyglinjen säkerställa ett minimiutbud av regelbunden lufttrafik som uppfyller fastställda normer för kontinuitet, regelbundenhet, prissättning eller minimikapacitet. EU-lufttrafikförordningen fastställer även ramarna för när den planerade allmänna trafikplikten ska bedömas som nödvändig och adekvat. 39 EU-kommissionens riktlinjer ska senast den 4 april 2015 ha genomförts i medlemsstaternas interna ordningar. 40 Se EU-kommissionens riktlinjer, p. 150, samt tabellverket, Tabell 2 (e).

5 Sid. 5 (7) Stödet ska som regel dessutom vara genomsynligt, så att den intresserade allmänheten lämnas tillgång till alla relevanta handlingar och till relevant information om vad som har beviljats inom ramen för den aktuella åtgärden. 41 Andra former av drift- eller startstöd än de ovan beskrivna förfarandena för flygtrafikkoncessioner respektive startstöd tillåts inte utan att godkännande inhämtats från EU-kommissionen. Intill dess att den unionsrättliga förenligheten av visst förfarande kunnat konstateras är den berörda stödgivaren förbjuden att besluta om eller verkställa åtgärden i fråga. 42 För svenskt vidkommande har unionsrättens statsstödsbestämmelser genomförts genom den ovan angivna statsstödslagen. Enligt 2 och 3 denna lag är den eller de som har lämnat ett olagligt stöd skyldiga att återkräva stödet och den som har tagit emot ett olagligt stöd är skyldig att betala tillbaka stödet, såvitt inte återkrav och återbetalning får underlåtas enligt unionsrätten. 43 Av 4 statsstödslagen följer vidare att den som är skyldig att återföra ett olagligt stöd även ska utge ränta på stödbeloppet, 44 från den dag då stödet stod till stödmottagarens förfogande till den dag då stödet betalas tillbaka. För prövning av kommunala stödåtgärder mot bestämmelserna om bl.a. statligt stöd har lagstiftaren i första hand anvisat möjlighet till laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. 45 I övriga fall och när det gäller möjligheten för ett konkurrerande företag att föra talan mot stödgivare eller stödmottagare med anledning av ett olagligt statsstöd redovisar Statsstödsutredningen i betänkandet SOU 2011:69 ett antal fall som tidigare prövats i allmän domstol. 46 Därmed anser uppenbarligen lagstiftaren 47 att det är möjligt att väcka tredjemanstalan om förbud att utge stöd och om återkrav av sådant stöd. Någon ytterligare, särskild reglering för bl.a. tredjemanstalan har således inte ansetts nödvändig att föra in i de svenska statsstödsbestämmelserna. Med stöd av statsstödslagen huvudregel, som föreskriver en obligatorisk skyldighet om återbetalning av olagligt utbetalade statsstöd, bör sålunda tredjemanstalan kunna föras med tillämpning av ordinarie civilprocessuella rättsmedel i allmän domstol Se EU-kommissionens riktlinjer, p. 79 (g) och Därav följer att i fråga om stöd, överstigande i vart fall belopp över euro, ska uppgifter om namn på enskilda stödmottagare samt form och belopp av stöd som har beviljats varje stödmottagare utan restriktioner hållas tillgängliga för bl.a. den intresserade allmänheten. 42 Se EU-domstolens dom i CELF/SIDE (C-1/09) EU:C:2010: Av EU-domstolens praxis framgår att återbetalning kan underlåtas om kommissionen har fattat beslut om att ett stöd som inte har notifierats är förenligt med den gemensamma marknaden. Av domstolens praxis framgår vidare att återkrav i annat fall kan underlåtas endast undantagsvis i exceptionella fall, där återbetalning framstår som olämplig med hänsyn till exceptionella omständigheter eller skulle stå i strid med en allmän princip i unionsrätten - se EU-domstolens domar i Residex Capital (C-275/10) EU:C:2011:814, p. 35, SFEI m.fl. (C-39/94) EU:C:1996:285, p. 1 och i det ovannämnda målet CELF/SIDE, p. 36 se även art i Europeiska rådets förordning av den 22 mars 1999 (659/1999/EG) procedurförordningen samt EU-kommissionens tillkännagivande av den 15 november 2007 Effektivare verkställande av kommissionsbeslut som ålägger medlemsstater att återkräva olagligt och oförenligt statligt stöd (EUT C 272, , s. 4), p. 17; jfr. prop. 2012/13:84, s. 19 f och 35 f. 44 Enligt art procedurförordningen (659/1999/EG) ska ränta på otillåtet utbetalat statsstöd beräknas enligt en viss modell, där EU-kommissionen fastställer den vid varje tidpunkt lämpliga räntesatsen se kapitel V i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004, jfr. prop. 2012/13:84, s. 36 f. Dessa grunder för ränteberäkning ska även tillämpas om kommissionen inte har fattat något beslut i det aktuella ärendet. 45 Se prop. 202/13:84, s. 25, 41 och 43 samt SOU 2011:69, s. 202 och 232. Se även Kammarrätten i Stockholms dom av den 25 maj 2007 i mål nr Betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69), avsnitten 5.2 och 5.3 (s ). 47 Se prop. 2012/13:84 s Statsstödslagen trädde i kraft den 1 juli Inom unionsrätten tillämpas allmänt en tioårig preskriptionsfrist i fråga om statsstöd. Detta innebär att ett olagligt stöd fortfarande är återkravs- och återbetalningspliktigt, och kan göras till föremål för talan i domstol, om det har lämnats efter 2006.

6 Sid. 6 (7) Yttrande Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria med en preliminär bedömning som upprättats i ärendet och därvid angivit att Kommunen inte ser något skäl att yttra sig i sak. Detta särskilt med hänsyn till att frågan huruvida verkställandet av kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014 för tillkomsten av VNAB rymmer otillåtet statsstöd eller inte ännu inte är rättskraftigt avgjord. Bedömning Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som uppmärksammar och motverkar fall där offentliga organ genom överträdelse av lag, genom subventioner eller genom att sammanblanda myndighetsutövning med annan verksamhet, snedvrider konkurrensen. Av utredningen framgår att kommunfullmäktige i Karlstad beslutat överföra 14,45 miljoner kronor till det av Kommunen tillsammans med Handelskammaren i Värmland ägda bolaget VNAB. Bolaget har i sin tur använt dessa pengar huvudsakligen som betalning till ett EU-lufttrafikföretag för att trafikera flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt. Flygbolaget har härutöver erhållit ytterligare understöd från det av Kommunen helägda flygplatsbolaget Karlstad Airport i form av eftergivna flygplatsavgifter för uppskattningsvis 1,5 miljoner kronor samt direkta betalningar på i vart fall 4,6 miljoner kronor. Det har inte ens påståtts föreligga någon affärsplan eller annan förhandsanalys om en förväntad lönsamhet, där Kommunens och de kommunala bolagen skulle kunna erhålla intäkter av den ökade flygtrafiken som kan förväntas överstiga merkostnaderna av densamma. De ekonomiska fördelar som har kommit Flygbolaget till del grundar sig således inte på marknadsekonomiska överväganden enligt MEIP. Detta styrks även av att den privata investerare, i form av Handelskammaren i Värmland, som tillsammans med Kommunen äger VNAB samtidigt inte deltagit med några avsatta medel, pari passu, dvs. på samma villkor och med samma risker som Kommunen. De aktuella åtgärderna innefattar således ett stöd i unionsrättslig mening. Därmed ankommer det att bedöma om det aktuella stödet även utgör otillåtet statsstöd. Såvitt kunnat utredas härrör de pengar och ytterligare förmåner som i nu aktuellt avseende har kommit Flygbolaget till del uteslutande från Kommunen, genom den kommunala koncern där Karlstads Stadshus utgör moderbolag. Betalningarna har även sin huvudsakliga grund i ett beslut av kommunfullmäktige i Karlstad. Det är således fråga om statliga medel. Genom att tillhandahålla lufttransporttjänster bedriver Flygbolaget en sådan ekonomisk verksamhet att bolaget, som mottagare, utgör ett företag i här aktuellt avseende. Eftersom de beskrivna åtgärderna medfört en förbättring av Flygbolagets ekonomiska situation har det därigenom uppkommit en selektiv fördel som gynnar bolagets trafik på Karlstads flygplats. Stödet medför därmed en snedvridning av konkurrensen vilken, eftersom det rör sig om internationell flygtrafik, även påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Det aktuella stödet innefattar således statligt stöd enligt art som enligt huvudregeln i art FEUF skulle ha förhandsanmälts till EU-kommissionen för godkännande. Fråga uppkommer därefter om det föreligger något sådant undantag att förhandsanmälan ändå inte behöver genomföras. Det samlade belopp som stödet avser överstiger väsentligt det s.k. deminimisvärdet euro. Det är inte fråga om några sådana allmännyttiga tjänster att de s.k. Altmarkkriterierna skulle kunna göras gällande och förutsättningarna för undantag på grund av flygtrafikoncession eller för särskilt startstöd är inte uppfyllda. Något annat generellt undantag från anmälningsskyldigheten föreligger heller inte, utan de aktuella åtgärderna skulle rätteligen ha förhandsanmälts till regeringen för inhämtande av godkännande från EU-kommissionen. Så har emellertid inte skett. De aktuella åtgärderna har mot denna bakgrund genomförts i strid mot det regelverk som ytterst avser att säkerställa den nationella efterlevnanden av EU:s statsstödsbestämmelser. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Kommunen och de kommunala bolagen.

7 Sid. 7 (7) Det aktuella flyglinjestödets faktiska omfattning ankommer ytterst på EU-kommissionen att fastställa, varefter återbetalning kan komma ifråga för Flygbolaget. Det stöd i form av aktieägartillskott från Karlstads Stadshus till VNAB, som av förvaltningsrätten konstaterats utgöra ett olagligt kommunalt statsstöd, bör dock med tillämpning av den svenska statsstödslagen återkrävas och betalas tillbaka.

Riktlinje kring hantering av statligt stöd

Riktlinje kring hantering av statligt stöd Beslut Datum Diarienr 2018-11-20 2018/00216 1(6) GD-nummer 2018/00003-85 Riktlinje kring hantering av statligt stöd Syfte med riktlinjen Denna riktlinje beskriver översiktligt reglerna om statligt stöd

Läs mer

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission

Mål C-298/00 P. Republiken Italien. Europeiska gemenskapernas kommission Mål C-298/00 P Republiken Italien m o t Europeiska gemenskapernas kommission "Överklagande Statligt stöd Godstransporter på väg Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna och snedvridning av konkurrensen

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT

KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT om tillämpningen av artikel 86 i fördraget på statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster som beviljas företag som anförtrotts att tillhandahålla

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd i strid mot bl.a. Europeiska unionens statsstödsregler (olagligt statsstöd).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd i strid mot bl.a. Europeiska unionens statsstödsregler (olagligt statsstöd). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 14-008/009 PM 2 2014-06-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd i strid mot bl.a. Europeiska unionens statsstödsregler (olagligt statsstöd).

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; beslutade den 8 september 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 22.2.2019 L 51 I/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/316 av den 21 februari 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Vem ska återkräva olagligt statsstöd?

Vem ska återkräva olagligt statsstöd? olagligt för mottagare av Det är för närvarande svårt för företag att vidta rättsliga åtgärder mot olagligt i Sverige och återkrav av sådant stöd är en sällsynt företeelse. Den 7 februari 2013 överlämnade

Läs mer

Nya EU-regler på statsstödsområdet ska bl.a. underlätta att identifiera otillåtet stöd

Nya EU-regler på statsstödsområdet ska bl.a. underlätta att identifiera otillåtet stöd att identifiera Europeiska kommissionen meddelande den 8 maj 2012 att den hade för avsikt att modernisera det statsstödsrättsliga regelverket. Kommissionen har sedan dess genom ett omfattande arbete bestående

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet

Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet PM 2012: RI (Dnr 001-2350/2011) Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Olagligt statsstöd

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PRELIMINÄR BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2008-15 Datum: 2008-09-16 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende miljonstöd och

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom åsidosättande av EU:s statsstödsbestämmelser (otillåtet statsstöd genom kommunal borgen).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom åsidosättande av EU:s statsstödsbestämmelser (otillåtet statsstöd genom kommunal borgen). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 11-027 PM 2 2011-06-21 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom åsidosättande av EU:s statsstödsbestämmelser (otillåtet statsstöd genom kommunal borgen).

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: 2008-19 Datum: 2008-11-18 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende planerad försäljning av Astrid Lindgrens

Läs mer

Ärende 10 Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna gruppundantaget (GBER) 2019

Ärende 10 Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna gruppundantaget (GBER) 2019 Ärende 10 Driftsstöd till Örebro läns Flygplats AB enligt allmänna gruppundantaget (GBER) 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2019-07-23 KS 2019-00319 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av avtal). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-067 PM 2 2003-02-18 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling tyst förlängning av

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om flygplatsavgifter; SFS 2011:866 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Fråga om kommunalt domstolstrots i samband med försäljning av mark, och därtill hörande prövning av eventuellt företagsstöd.

Fråga om kommunalt domstolstrots i samband med försäljning av mark, och därtill hörande prövning av eventuellt företagsstöd. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 11-006 PM 2 2011-03-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om kommunalt domstolstrots i samband med försäljning av mark, och därtill hörande prövning av eventuellt företagsstöd. Härnösands

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Prel. version Ärendenummer: FO 2009-01 Datum: 2009-01-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende försäljning av sjönära

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 april 2019 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART VindIn AB, 556713-5172 Ombud: Henrik Andersson Holmen AB Box 5407 114 84 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet

Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet PM 2012:15 RI (Dnr 001-2350/2011) Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Olagligt statsstöd

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-006 Mellerud Datum: 2011-08-29 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-007 Härnösand Datum: 2011-11-26 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende olaglig försäljning av mark

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie; SFS 2017:1341 Utkom från trycket den 2 januari 2018 Omtryck utfärdad den 21 december 2017. Regeringen föreskriver

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om läget när det gäller arbetet med riktlinjerna för statligt stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 1. RAPPORTENS SYFTE I sina slutsatser uppmanar Europeiska rådet

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-037 PM 2 2008-03-07 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Uddevalla kommun har genomfört upphandling

Läs mer

Riktlinjer för fastställande och anmälan av. tillämpning av direktiv 98/34/EG

Riktlinjer för fastställande och anmälan av. tillämpning av direktiv 98/34/EG Riktlinjer för fastställande och anmälan av skattemässiga eller finansiella åtgärder vid tillämpning av direktiv 98/34/EG Dessa riktlinjer innehåller endast uppfattningar som kan tillskrivas generaldirektoratet

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

Nya regler föreslås för att lättare kunna angripa otillåtet statsstöd

Nya regler föreslås för att lättare kunna angripa otillåtet statsstöd NYHETER Februari 2012 för att lättare kunna angripa otillåtet Statsstöd är stöd som kommuner, landsting eller stat ger till enskilda företag. Stödet kan ta många olika former t.ex. bidrag, avgiftsfria

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Publicerad den 11 juni 2019 Utfärdad den 5 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

N2008/5126. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

N2008/5126. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2009-01-08 N2008/5126 Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Departementssekreterare Magnus Lindbäck Telefon + 46 8 4053310 E-post magnus.lindback@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-037 PM 2 1999-06-10 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillåten direktupphandling). Sala kommun har tecknat

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2017 C(2017) 5635 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 16.8.2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vad gäller avsättning av

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer; SFS 2016:848 Utkom från trycket den 9 augusti 2016 utfärdad den 28 juli 2016. Regeringen

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2019-04-25 Dnr 308/2019 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Huge Bostäder AB, 556149-8121, Box 1144,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 2.6.2015 L 135/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/850 av den 30 januari 2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Promemoria Kulturdepartementet. Förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524)

Promemoria Kulturdepartementet. Förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524) Promemoria 2010-10-13 Kulturdepartementet Förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524) Förslag: Om ett driftsstöd till ett tidningsföretag har betalats ut felaktigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden Publicerad den 13 december 2018 Utfärdad den 6 december 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning

Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning Promemoria 2018-12-06 N2018/05533/SUBT Näringsdepartementet Enheten för styrning och uppföljning för bostäder och transporter Rättssekretariatet Prövningsmyndighet enligt EU:s hamntjänstförordning I denna

Läs mer

Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 januari 2016 Anna Johansson Magnus Corell (Näringsdepartementet)

Läs mer

EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler EU:s statsstödsregler Seminarium vid Linnéuniversitetet den 17 april 2012 bengt.wennerstein@enterprise.ministry.se detta tänkte jag beröra idag s organisation EU: regler om statsstöd Regelförenkling s

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen Publicerad den 15 oktober 2019 Utfärdad den 10 oktober 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning BESLUT

Europeiska unionens officiella tidning BESLUT 6.4.2018 L 90/105 BESLUT EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2018/546 av den 15 mars 2018 om delegering av befogenheten att anta beslut om kapitalbasen (ECB/2018/10) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

Läs mer

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader Cirkulärnr: 2007:8 Diarienr: 2007/0164 Handläggare: Olof Moberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-01-24 Mottagare: Ekonomi/Finans Fastighetschefer Stadsbyggnad/Planering/Bygglov Markförsörjning

Läs mer

Påstått missbruk av dominerande ställning och påstådd konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet mobila betallösningar för parkering

Påstått missbruk av dominerande ställning och påstådd konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet mobila betallösningar för parkering 327/2018 1 (6) Påstått missbruk av dominerande ställning och påstådd konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet mobila betallösningar för parkering Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) Promemoria Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) Promemorians huvudsakliga innehåll I beredningen av rubricerat betänkande har det uppstått

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den

KOMMISSIONENS BESLUT. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2011 K(2011) 9380 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 20.12.2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt

Läs mer

Kommunernas organisation, kompetens och statstöd

Kommunernas organisation, kompetens och statstöd Kommunernas organisation, kompetens och statstöd Johan Höök Utredningen om en kommunallag för framtiden Det demokratiska systemet i Sverige Nationell nivå Regional nivå Val till Sveriges riksdag Val till

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet

Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2011-11-02 Dnr 35/2011 1 (6) Göteborgs Hamn Aktiebolags ingående av avtal med Älvsborg RO/RO AB rörande terminalverksamhet Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COM(2018) 398 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT från: mottagen den: 4 mars 2013 till: Komm. dok. nr: D025460/01 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FLYGPLATS AB

BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FLYGPLATS AB BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FLYGPLATS AB Organisationsnummer 556932-4832 Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvall 2013-05-27 Godkänd av kommunfullmäktige i Timrå 2013-05-27 Antagen av bolagsstämma 2013-06-13

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd; SFS 2009:204 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen; SFS 2011:423 Utkom från trycket den 28 april 2011 utfärdad den 14 april 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-06 Datum: 2010-12-06 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Ängelholm Helsingborg

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-046 PM-2 2002-09-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om hemlighållande av grunder för tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling. Stockholms stad har efter tilldelningsbeslut i en

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.

Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga. HFD 2018 ref. 32 Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga. 27 kupongskattelagen (1970:624) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade

Läs mer

1 kap. 2 första stycket 2, 1 kap. 15, 5 kap. 5 och 6 a kap. 1 mervärdesskattelagen (1994:200), artikel 11 i mervärdesskattedirektivet

1 kap. 2 första stycket 2, 1 kap. 15, 5 kap. 5 och 6 a kap. 1 mervärdesskattelagen (1994:200), artikel 11 i mervärdesskattedirektivet HFD 2018 ref. 42 Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 25 januari 2016 KLAGANDE Statens jordbruksverk Ombud: Advokat Jonas Ågren och jur. kand. Ambjörn Essén Advokatfirman Glimstedt Jönköping

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 juni 2018 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Odin Forvaltning AS Ombud: AA Swedbank AB 105 34 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller

Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller Start / Dokument & lagar / Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller Svensk författningssamling 2009:689 t.o.m. SFS 2017:1300 SFS nr: 2009:689

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.XII.2005 K(2005)6054 Ärende: Statligt stöd nr. N 588/2005 - Sverige Förlängning av tillverkningsindustrins skattelättnader nedsättning av koldioxidskatt och befrielse

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna och 132,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna och 132, L 314/66 1.12.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/2218 av den 20 november 2015 om ett förfarande för att undanta anställda från presumtionen att de har väsentlig inverkan på riskprofilen för

Läs mer

Ägardirektiv - AB Storfors Mark och industrifastigheter

Ägardirektiv - AB Storfors Mark och industrifastigheter Antagen i kommunstyrelsen 2019-04-29 Ägardirektiv - AB Storfors Mark och industrifastigheter 1. Bolaget som kommunalt organ Bolaget ingår som organ i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra

Läs mer

NATURVÅRDSVERKETS VILTSKADEFÖRESKRIFTER NFS 2018:5

NATURVÅRDSVERKETS VILTSKADEFÖRESKRIFTER NFS 2018:5 NATURVÅRDSVERKETS VILTSKADEFÖRESKRIFTER NFS 2018:5 Viltförvaltarkonferensen 15 november 2018 Malin Hollberg Malm, jurist Per Risberg, vilthandläggare Viltförvaltningsenheten Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Mål 0524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue

Mål 0524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue Mål 0524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division) "Etableringsfrihet

Läs mer