Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande. Bodil Moberg, OFR, 1-10, 18-22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande. Bodil Moberg, OFR, 1-10, 18-22"

Transkript

1 NÄRVARANDE Ledamöter (med rösträtt) Adjungerad Fackliga representanter Övriga Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande Rune Brautaset, vice ordförande Eric Asaba, lärarrepresentant Rachel Fisher, lärarrepresentant Anton Korpe, studentrepresentant MF Johanna Lanner, lärarrepresentant Jonas Sundbäck, lärarrepresentant Johanna Zilliacus, lärarrepresentant Anna Carin Wahlberg Wietze De Vries, Saco-S Bodil Moberg, OFR, 1-10, Marie-Louice Isacson, avdelningschef, FER Bengt Karlsson, controller, STL Maya Petrén, samordnare, FER Föredragande/medverkande Stina Jaensson, samordnare, 15 Bodil Lampén Helgesson, handläggare, 8-10 Anna Martling, dekan, 6 Philip Malmgren, handläggare, Jonas Nordquist, forskare, 11 Richard Rosenquist Brandell, professor, 6 Lise-Lott Rydström, programdirektor, 8-9 Zoe Säflund, pedagogisk utvecklare, 12 Anne Thyrfing, handläggare, 7 Malin Öhrman, handläggare, 17 FÖRHINDER Ledamöter Peter Bergman, lärarrepresentant Naela Hagatulah, studentrepresentant MF Anton Korpe, studentrepresentant MF Ilona Onval, studentrepresentant OF Henry Wölling, Seko

2 2 (8) 1 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och börjar med att tacka Rachel Fisher och Wietze De Vries för deras insatser i kommittén eftersom de båda avslutar sina uppdrag i kommittén den sista juni. Därefter förklaras mötet öppet. 2 Beslut om justeringsperson Johanna Zilliacus utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 3 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns. 4 Anmälan av föregående protokoll Protokoll från sammanträde och per capsulam beslut läggs till handlingarna. 5 Anmälan av beslut fattade på delegation 2021:14 Revidering av Riktlinjer och anvisningar för implementering av det sexåriga läkarprogrammet 2021:23 Revidering av utbildningsplan för magisterprogrammet i nutritionsvetenskap (3NT18) 2021:25 Tillsättande av PD för biomedicinprogrammen och Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna 2021:27 Inställande av kurstillfälle för fristående kurs HT21 (K8) 2021:28 Inställande av kurstillfälle för fristående kurs HT21 (H9) 2021:29 Framflyttad start av program- och kurstillfälle för hälsoinsatser vid katastrofer (5HD19, 2QA236) Läggs till handlingarna. 6 Information om precisionsmedicin och diskussion kring hur precisionsmedicin kan introduceras i utbildningen Anna Martling och Richard Rosenquist Brandell informerar om innebörden av precisionsmedicin samt om arbetet inom task force för accelererad implementering av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården. Införandet av precisionsmedicin innebär ett behov av nya kompetenser och utbildningsinsatser. Frågan lyfts hur KI:s lärare kan

3 3 (8) introduceras till precisionsmedicin och hur ämnet kan lyftas inom utbildningarna. Kommittén diskuterar och bland annat nämns att precisionsmedicin kan vara ett lämpligt ämne för interprofessionellt lärande. Till att börja med föreslås det att precisionsmedicin tas upp på ett möte med företrädare för utbildningsorganisationen (PD/GUA-möte). 7 Mottagare av pedagogiska priset 2021 Dnr: 2 649/2021 Anne Thyrfing föredrar ärendet och bedömargruppens förslag till pristagare med motivering. beslutar att Lars-Arne Haldosen vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära tilldelas KI:s pedagogiska pris 2021 att beslutet motiveras enligt förslag 8 Fastställande av utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre, uppdragsutbildning (9VA21) Dnr: /2021 Programdirektor Lise-Lott Rydström föredrar ärendet. Stockholms stad har inkommit med önskemål om uppdragsutbildning för sin personal till specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre. Innehållet är detsamma som i den reguljära utbildningen, men upplägget är lite ändrat vilket innebär att en ny utbildningsplan behöver fastställas. beslutar att efter mindre justering fastställa utbildningsplanen för uppdragsutbildningen specialistsjuksköterska vård av äldre (9VA21) 9 Godkännande av att ge uppdragsutbildning omfattande 60 hp (NVS) Dnr: /2021 Lise-Lott Rydström föredrar ärendet. Vid KI ska uppdragsutbildning omfattande 60 hp eller mer godkännas av KU. Uppdragsutbildning får inte ha en negativ inverkan på ordinarie utbildning. I det här fallet bedöms ordinarie utbildning berikas då bland annat fler valbara kurser kommer att kunna erbjudas studenterna. beslutar

4 4 (8) att godkänna att NVS erbjuder uppdragsutbildning omfattande 60 hp enligt ansökan 10 Styrdokument för kursplaner på Bodil Lampén Helgesson informerar om att nuvarande riktlinjer för kursplaner på en längre tid har varit i behov av revidering. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på revidering som kommer att skickas ut på internremiss till bland annat alla GUA, PD och programnämnder. Planen är att den slutliga versionen ska beslutas på KU:s sammanträde den 28 september. Dokumentet kan då vara klart till höstens kursplanearbete och gälla för kursplaner som är giltiga från vårterminen Kommittén diskuterar förslaget och hur det förhåller sig till andra styrdokument som till exempel föreskrifter och anvisningar för examination. 11 KIPRIME Fellows återrapportering och planering Jonas Nordquist informerar om programmet KIPRIME Fellows som riktar sig till lovande juniora forskare inom det medicinpedagogiska området. Programmet som samfinansieras av KI och Gunnar Höglund och Anna Stina Malmborgs stiftelse startade för två år sedan och genomförs under de mellanår då KIPRIME-priset inte delas ut. Intervjuer med alla deltagare från den första omgången av programmet och tidigare KIPRIME-pristagare har lanserats i en podcastserie som finns tillgänglig på webben. En ny omgång av programmet startar till hösten och det kommer då att vara möjligt för lärare på KI att delta i vissa programpunkter. 12 Antagning till KIPRIME Fellows 2021 Dnr: 1-270/2021 Philip Malmgren föredrar ärendet. beslutar att anta följande personer till KIPRIME Fellows 2021 på förslag av kursledare - Samara Ahmed - Rola Ajawi - Madawa Chandratilake - Mahan Kulasegaram - Laura Zwan - Lotte Dyrbye - Bridget O Brien - Mandana Shirazi - Christina St. Onge - Paul Tiffin

5 5 (8) - Martin Tolsgaard - Chris Watling att anta följande personer som representanter från KI till KIPRIME Fellows 2021 på förslag av ordförande i Pedagogiska Akademin: - Nikolaus Christidis, Dentmed - Anna Pettersson, NVS att anta vetenskaplig sekreterare i Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse till KIPRIME Fellows 2021: - Anna Kiessling, KI DS 13 Utseende av ordförande i lärandemiljörådet Philip Malmgren föredrar ärendet. beslutar att utse Rune Brautaset till ordförande för Lärandemiljörådet för perioden till att Lars-Arne Haldosén kvarstår som vice ordförande för Lärandemiljörådet till och med Utseende av ordförande för Pedagogiska Akademin Dnr: 1-270/2021 Philip Malmgren föredrar ärendet. beslutar att utse Sari Ponzer till ordförande för Pedagogiska Akademin för perioden till Internremiss: Handlingsplan miljö och klimat Dnr: 1-607/2021 Stina Jaensson informerar om bakgrunden och presenterar förslag till handlingsplan. Philip Malmgren presenterar förslag till remissvar. Kommittén diskuterar. Det lyfts bland annat att mål och aktiviteter behöver stämmas av med till exempel handlingsplanen för internationalisering som också är under framtagande. beslutar att delegera till vicerektor att fastställa kommitténs svar på remissen, samt

6 6 (8) 16 Uppföljning av undervisningen hösten 2020 rapport Dnr: 1-465/2020 KU har beslutat att studenters och lärares upplevelser av omställning till distansundervisning ska följas upp. Zoe Säflund presenterar resultatet av uppföljningen av studenternas upplevelse av undervisningen hösten Studenterna fortsätter att vara generellt nöjda med undervisningen och många vill fortsätta med blended learning. De många fritextsvaren visar också att det funnits en större oro under hösten för smittspridning i samband med undervisning och examination på plats. Föroch nackdelar med förinspelade eller direktsända föreläsningar kommenteras också av många studenter och studentinflytandet har också lyfts. Utöver den här rapporten som avser hösten 2020 kommer även en uppföljning av undervisningen våren 2021 att sammanställas. En enkät har också nyligen skickats ut till lärarna för att även få deras perspektiv. 17 Programansvar för masterprogrammet i nutritionsvetenskap samt masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi Dnr /2021 och /2021 Eric Asaba föredrar ärendet som har beretts av den programförberedande nämnden. Enligt tidigare beslut ska programansvar fördelas till den institution som ger en övervägande del av programmets kurser räknat i högskolepoäng. Nämnden har först utlyst och fattat beslut om kursansvar för båda programmens kurser. Utifrån detta har nämnden sedan föreslagit delegation av programansvar. (KU) beslutar att delegera programansvar för masterprogrammet i nutritionsvetenskap till institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) från 1 juli 2021, att delegera programansvar för masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi till institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) från 1 juli 2021, att uppdraget för den Programförberedande nämnden (PfN) avslutas 30 juni 2021 i och med beslutet att delegera programansvar till institution, samt 18 Rapport från projektet att utveckla introduktionsverksamheten Dnr: /2020 Projektet för att utveckla introduktionsverksamheten som genomförts av enheten för bioentreprenörskap har slutförts och Victoria Rosander och Anna Birgersdotter informerar om resultaten. Planen var att genomföra ett användarcentrerat projekt där studenterna skulle vara med och ta fram lösningar. Det var dock svårt att rekrytera studenter till projektet. De studenter som har deltagit har nästan uteslutande varit

7 7 (8) internationella studenter vilket innebär ett visst fokus på internationella studenters upplevelser. Bland annat efterfrågas möjlighet till personlig utveckling, att all information till studenterna ska finnas samlad på ett ställe och en introduktion till KI-kulturen (svar på frågan vad är KI? ). En reflektion är att det finns många aktiviteter som inte är kända för studenterna. Kommittén diskuterar. Områdesansvarig kommer efter sommaren diskutera med UFS hur förslagen kan tas vidare. 19 Information från vicerektor om aktuella frågor inklusive samverkansorganisationen Annika Östman Wernerson informerar om aktuella frågor, bland annat nämns pågående val till KU och diskussioner kring budget och lokaler. Från samverkansorganisationen nämns diskussioner kring VFU i folktandvården för kompletterande utbildning för tandläkare och att den första omgången av pedagogisk- AT startar till hösten. KI kommer i samband med antagning tydliggöra att utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU-placeringar där det förekommer kontakt med barn. 20 Information från studentkårerna om aktuella frågor Inga studentrepresentanter deltog i mötet. 21 Anmälningsärenden a) Ändrade krav för läkarexamen Universitetens behov av ökad ersättning för den sexåriga läkarutbildningen, dnr 1-579/2021 b) Protokoll Fakultetsnämnden c) Protokoll forskarnivå d) Protokoll Kommittén för forskning Protokoll från programnämnder, utbildningsrådet med flera finns i Teams. Läggs till handlingarna. 22 Övriga frågor Avslutningsvis avrapporterar respektive områdesansvarig om aktuella frågor.

8 8 (8) Vid protokollet Maya Petrén Justeras Justeras Annika Östman Wernerson Johanna Zilliacus

Närvarande. Ledamöter. Marie-Louice Isacson, avdelningschef SER Maya Petrén, samordnare. Övriga

Närvarande. Ledamöter. Marie-Louice Isacson, avdelningschef SER Maya Petrén, samordnare. Övriga Protokoll 2019: 6 1 (7) Närvarande Ledamöter Övriga Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande Lars Henningsohn, vice ordförande Eric Asaba, lärarrepresentant, 6 23 Rune Brautaset, lärarrepresentant

Läs mer

Marie Iwarzon, universitetslektor. Reet Joandi, avdelningschef SER Maya Petrén, samordnare Maria Gärdelöv, controller ( 1 9)

Marie Iwarzon, universitetslektor. Reet Joandi, avdelningschef SER Maya Petrén, samordnare Maria Gärdelöv, controller ( 1 9) Närvarande Ledamöter Adjungerad Övriga Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande Lars Henningsohn, vice ordförande Josefin Andersson, studentrepresentant Eric Asaba, lärarrepresentant Rune Brautaset,

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Paulina Jonsson Tepavac, MF. Studentrepresentanter. Palina Nyman, OF ( 5, 7-10) Jennie Sporre, MF ( 5, 8-10)

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Paulina Jonsson Tepavac, MF. Studentrepresentanter. Palina Nyman, OF ( 5, 7-10) Jennie Sporre, MF ( 5, 8-10) STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (5) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekanus, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent,

Läs mer

Utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Jessica Engström

Utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Jessica Engström Sida 1 av 5 Utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi PROTOKOLL Måndagen den 24 mars 2014, kl 14:00-16:15. Konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe Närvarande ledamöter Kajsa Eklund,

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Dnr 1-267/2017 Fastställd 2016-05-04 av UN CLINTEC Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 1 3 PREFEKT... 2 4 ENHETSCHEF...

Läs mer

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Minnesanteckningar 180205 SAHLGRENSKA AKADEMIN Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Datum: 2018-02-05 Tid: 14:00-15:55 Plats: Konferensrummet HVB,

Läs mer

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL PROTOKOLL FÖRT VID. Programkommittén för medicinsk utbildning

Sahlgrenska akademin PROTOKOLL PROTOKOLL FÖRT VID. Programkommittén för medicinsk utbildning Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Annika Alström, Utbildningssekreterare PROTOKOLL PROTOKOLL FÖRT VID Programkommittén för medicinsk utbildning 14 mars 2006 kl 14.30-16.45 Sal: Jörgen Lehmann,

Läs mer

Ewa Melin, utbildningsavdelningen

Ewa Melin, utbildningsavdelningen Ewa Melin, utbildningsavdelningen Protokoll fört vid sammanträde med Läkarprogramkommittén 22 oktober 2013, klockan 15.00 16.55 Lokal: Ingegerd Eriksson, Academicum, plan 3000, Medicinaregatan 3 Närvarande

Läs mer

Iris Peña Arriarán, MF. Carina Eklund, OFR (med närvaro och yttranderätt) Lukas Löfling, SACO ( )

Iris Peña Arriarán, MF. Carina Eklund, OFR (med närvaro och yttranderätt) Lukas Löfling, SACO ( ) STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (9) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent, lektor

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2016-04-26 Tid: kl. 13:00 15:00 Plats: Ingegerd Eriksson, Academicum Närvarande Ledamöter: Närvaro- och yttranderätt:,

Läs mer

Närvarande. Förhinder

Närvarande. Förhinder Protokoll 2014:01 Närvarande Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Lars Leijonborg, f. statsrådet Annika Andersson, civilekonom Anders Hamsten, rektor Dan Andersson, ekonom Anders Blanck, vd för

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Protokoll 190114 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Datum: 2019-01-14 Tid: 14:00-15:15 Plats: Konferensrummet HVB, plan 3, hus 2 Närvarande:,

Läs mer

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Minnesanteckningar 180312 SAHLGRENSKA AKADEMIN Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Datum: 2018-03-12 Tid: 14:00-15:40 Plats: Konferensrummet HVB,

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Protokoll 180911 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Datum: 2018-09-11 Tid: 14:10-16:10 Plats: Konferensrummet HVB, plan 3, hus 2 Närvarande:

Läs mer

Närvaro- och yttranderätt Johan Pontén Anna Carin Lindberg Helen Ziser

Närvaro- och yttranderätt Johan Pontén Anna Carin Lindberg Helen Ziser Ewa Melin, utbildningsavdelningen Protokoll fört vid sammanträde med Läkarprogramkommittén 7 maj 2013, klockan 15.00 17.20 Lokal: Ingegerd Eriksson, Academicum, plan 3000, Medicinaregatan 3 Närvarande

Läs mer

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen PROTOKOLL Tisdag den 3 december 2013, kl 14:00 17:00 Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande

Läs mer

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2017

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2017 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-07 LS 2015-1200 Handläggare: Magnus Hammarberg Landstingsstyrelsens forskningsberedning

Läs mer

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare

Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Sekreterare Sid 1 (6) Närvarande Ledamöter Birgitta Bernspång Christina Ljungberg Johan Sjöström Börje Rehn Britt-Marie Lindgren Mari Norgren Anders Berglund Emma Johansson Fredrik Karlsson Anna Arnqvist Klas-Göran

Läs mer

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare Sid 1 (6) Närvarande: Thomas Brännström, ordförande Bo Carlberg Tor Ny Silvana Naredi Thomas Grundström Ellinor Salander Renberg Solveig Wållberg Jonsson Gunnar Tiger Berit Kriström Roger Karlsson Sofia

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk

Protokoll fört vid sammanträde med Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk PROTOKOLL 1-11/2019 2019-02-06 Protokoll fört vid sammanträde med Programnämnden för utbildning

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Studentrepresentanter. Tim Bengtsson, ersättare. Närvaro- och yttranderätt Angela Falk, stud. repr.

Studentrepresentanter. Tim Bengtsson, ersättare. Närvaro- och yttranderätt Angela Falk, stud. repr. Protokoll fört vid sammanträde med Programkommittén för medicin 15 december 2009, klockan 15.00 ca 17.20 Lokal: Jörgen Lehmann, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande ledamöter Svante Nordgren, ordförande

Läs mer

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2018

Ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt 2018 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation Jan Andersson TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 2017-09-25 LS 2016-1379 Landstingsstyrelsens forskningsberedning

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Iris Peña Arriarán, MF (med rösträtt) Felix von Renteln, MF 4-7, Leonard Ziegel, MF Studentrepresentanter

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Iris Peña Arriarán, MF (med rösträtt) Felix von Renteln, MF 4-7, Leonard Ziegel, MF Studentrepresentanter STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (8) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent, lektor

Läs mer

Protokoll från läkarprogramkommitténs sammanträde

Protokoll från läkarprogramkommitténs sammanträde SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll från läkarprogramkommitténs sammanträde Datum: 2015-03-11 Tid: 15.00-17.20 Plats: Lars Öberg, Academicum plan 4000 Närvarande ledamöter Ordförande: Vice ordförande:, inst

Läs mer

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Minnesanteckningar 180919 SAHLGRENSKA AKADEMIN Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Datum: 2018-09-19 Tid: 14:00-15:30 Plats: Konferensrummet plan 6, Medicinaregatan

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Datum: 2017-09-19 Tid: 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet plan 6, Medicinaregatan 8B Närvarande ledamöter:

Läs mer

Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr 1-167/2019

Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr 1-167/2019 Kurs- och för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr 1-167/2019 Fastställd av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019-05-02 Kurs- och för utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

1 Justeringsperson Nämnden utser Mikael Bodelsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

1 Justeringsperson Nämnden utser Mikael Bodelsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Närvarande: se bifogad närvaroförteckning 1 Justeringsperson Nämnden utser Mikael Bodelsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Presentation av ledamöter Ordförande Christer Larsson

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Protokoll 180604 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Datum: 2018-06-04 Tid: 14:00-16:20 Plats: Konferensrummet HVB, plan 3, hus 2 Kallade:

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2019-06-11 Tid: 13.30-16.10 Plats: Ingegerd Eriksson, Academicum Närvarande ledamöter:

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Datum: 2015-06-03 Tid: 15:00-16:50 Plats: Tal- och hörsellab, enheterna för audiologi och logopedi, hus

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakultetsnämnden PROTOKOLL 1-19/2019 2019-01-22 Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för kliniska vetenskaper

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för kliniska vetenskaper SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för kliniska vetenskaper Datum: 2015-04-13 Tid: kl. 14:40-16:00 Plats: Lars Öberg, Academicum Närvarande Ledamöter:, ordförande Cecilia

Läs mer

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13

Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan :20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 1(4) Protokoll från möte med Programkommittén för farmaci 15 december 2010, klockan 12.00 13:20 Lokal: Sammanträdesrummet, vån 4, Medicinaregatan 13 Närvarande ledamöter Gunnar Tobin, ordförande Michael

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Datum: 2015-04-22 Tid: 14:00-16:30 Plats: Konferensrummet plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe Närvarande

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt)

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Petra Bauer. Studentrepresentanter (med rösträtt) KU- nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-02 NR.2013:7 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Ann Cathrine Andersson, prorektor, lektor, ordf Martín Ávila, lektor Magnus Bärtås, professor Kenneth

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter 1 (6) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Övriga Lena Nilsson-Wikmar, professor, ordf Anna Carin Wahlberg, universitetslektor, v ordf Eva Broberger, universitetslektor,

Läs mer

Ledamöterna i programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde.

Ledamöterna i programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde. Sid 1 (6) Ledamöterna i programrådet för läkarutbildningen kallas till sammanträde. Tid: Tisdag 11 mars kl 13 Lokal: VIP-rummet, Tandläkarhögskolan, plan 9 Närvarande: Christina Ljungberg Ordförande Bo

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-09-28 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 5 oktober Kl.09.15 U3-104, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Anna Chryssafis

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Iris Peña Arriarán, MF. Studentrepresentanter. Abdullah Saleh, OF Leonard Ziegel, MF. Carina Eklund, OFR

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Iris Peña Arriarán, MF. Studentrepresentanter. Abdullah Saleh, OF Leonard Ziegel, MF. Carina Eklund, OFR STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (11) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekan, professor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent, lektor

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med utbildningskommittén för odontologi

Protokoll fört vid sammanträde med utbildningskommittén för odontologi SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll fört vid sammanträde med utbildningskommittén för odontologi Datum: 2016-03-17 Tid: 14.00 16.30 Plats: Institutionen för odontologi, Medicinaregatan 12 F, Seminarierummet

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(6) 2012-11-27 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU Närvarande: se bifogad närvarolista. 111. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet. 112. Justeringsperson. Nämnden utser Ingrid

Läs mer

Närvarande. Helena Antonsson Karin Bölenius Solveig Engman Åsa Hörnsten Christina Juthberg Marilene Liström Lev Novikov Kerstin Viglund

Närvarande. Helena Antonsson Karin Bölenius Solveig Engman Åsa Hörnsten Christina Juthberg Marilene Liström Lev Novikov Kerstin Viglund Sammanträdesdatum 20-11-22 20-11-22 Sid 1 (5) Närvarande Helena Antonsson Karin Bölenius Solveig Engman Åsa Hörnsten Christina Juthberg Marilene Liström Lev Novikov Kerstin Viglund, vice ordförande p 137

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Datum: 2017-09-11 Tid: 14:00-16:40 Plats: Konferensrummet plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe Närvarande

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2017-12-05 Tid: kl. 13:00-15:30 Plats: Ingegerd Eriksson, Academicum, plan 3 Närvarande

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Protokoll 180201 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Datum: 2018-02-01 Tid: 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet plan 6, Medicinaregatan 8B

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Rekryteringsutskottet

Arbets- och beslutsordning. Rekryteringsutskottet Arbets- och beslutsordning Rekryteringsutskottet Arbets- och beslutsordning för rekryteringsutskottet Innehåll Inledning... 1 Övergripande ansvar och uppdrag... 1 Sammansättning... 1 Arbetsformer... 2

Läs mer

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Minnesanteckningar 180320 SAHLGRENSKA AKADEMIN Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Datum: 2018-03-20 Tid: 15:00-16:45 Plats: Konferensrummet plan 6, Medicinaregatan

Läs mer

Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US. Margareta Bachrach- Lindström

Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US. Margareta Bachrach- Lindström 1(6) Tid: Måndagen den 10 oktober 2016 kl. 13.00 16.00 Lokal: Mötesrum Tidlösa, hus 511 plan 14, Campus US Närvarande: Ledamöter: Margareta Bachrach- Lindström Agneta Kullberg Inger Lundeborg Hammarström

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Gunnar Sandström, Professor, ordf

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter (med rösträtt) Gunnar Sandström, Professor, ordf NÄRVARANDE Lärarrepresentanter SLL-representanter Studentrepresentanter Adjungerade (med närvaro- och yttranderätt) Övriga FÖRHINDER SLL-representanter Studentsuppleant Gunnar Sandström, Professor, ordf

Läs mer

Anna Gunnarsson, utbildningsavdelningen

Anna Gunnarsson, utbildningsavdelningen Anna Gunnarsson, utbildningsavdelningen Protokoll från sammanträde med Programkommittén för vårdvetenskap Tisdagen den 8 maj, klockan 13:00 16:00 Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2015-02-17, kl. 10:00 15:00 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe

PROTOKOLL Sammanträdesdatum: Måndagen den 25 februari, klockan 14:00 16:10. Lokal: konferensrummet, plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens backe Utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Evalise Wetterberg Johannisson Närvarande ledamöter Kajsa Eklund, ordförande Susanne Rosberg, vice ordförande Lena Mårtensson Christina Finsbäck Annelie

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/02 1(5) Tid: kl.09.00 12.25 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena professor, vice ordförande Franzén

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN Sammanträde 2007:9 FÖR LÄRARUTBILDNING GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats2007-09-11, kl. 13.15 15.15, Radiovågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A.. 7 Ändrade beslutsregler för nämndens utvecklingsmedel 8 Ändrat

Läs mer

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi

Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi SAHLGRENSKA AKADEMIN Minnesanteckningar vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Datum: 2017-02-06 Tid: 14:00-16:15 Plats: Konferensrummet plan 3, hus 2, Arvid Wallgrens

Läs mer

Arbets- och delegationsordning för Utbildningsnämnden NVS

Arbets- och delegationsordning för Utbildningsnämnden NVS Arbets- och delegationsordning för Utbildningsnämnden NVS Dnr 1-155/2018 Gäller från och med 2018-03-01 Sida 2 av 12 Innehåll Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle... 3 1. Prefekt...

Läs mer

Ewa Melin, utbildningsavdelningen

Ewa Melin, utbildningsavdelningen Ewa Melin, utbildningsavdelningen Protokoll fört vid sammanträde med Läkarprogramkommittén 22 oktober 2014, klockan 15.00 17.10 Lokal: Ingegerd Eriksson, Academicum, plan 3000, Medicinaregatan 3 Närvarande

Läs mer

Arbetsordning för Karolinska Institutet Dnr: 1-599/2013. Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Dnr: 1-953/2018

Arbetsordning för Karolinska Institutet Dnr: 1-599/2013. Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Dnr: 1-953/2018 Arbetsordning för Karolinska Institutet Dnr: 1-599/2013 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Dnr: 1-953/2018 Fastställt av konsistoriet Gäller från 2019-01-01 Arbetsordning

Läs mer

1 Upprop Utbildningskommittén för medicin förrättar upprop och konstaterar att den inte är beslutsmässig.

1 Upprop Utbildningskommittén för medicin förrättar upprop och konstaterar att den inte är beslutsmässig. Utbildningskommittén för medicin Annika Göök, utbildningshandläggare Närvarande ledamöter Annika Jakobsson, ordförande Henriette Philipson 1-13 Karin Wingstrand Karl Maack Protokoll Onsdagen den 29 januari

Läs mer

Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdrag

Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdrag Institutionernas återrapportering av utbildningsuppdrag Verksamhetsår 2019 Återrapportering av utbildningsuppdrag Dnr 1-799/2018 INNEHÅLL Bakgrund och instruktioner... 3 Utbildningsorganisation... 4 Lärartillgång...

Läs mer

Marilene Liström Ledamot, deltar p c, p 49 b och p 50. Ledamot, studeranderepresentant. Adj. verksamhetsföreträdare kommun

Marilene Liström Ledamot, deltar p c, p 49 b och p 50. Ledamot, studeranderepresentant. Adj. verksamhetsföreträdare kommun Sid 1 (5) Närvarande Christina Juthberg Helena Antonsson, vice ordförande Kerstin Viglund Ordförande Lena Hägglund Margareta Sundin Adj. Medicinska biblioteket Marilene Liström, deltar p 45-48 c, p 49

Läs mer

Ewa Melin, utbildningsavdelningen

Ewa Melin, utbildningsavdelningen Ewa Melin, utbildningsavdelningen Protokoll fört vid sammanträde med Programkommittén för medicin 23 oktober 2012, klockan 15.00 17.25 Lokal: Ingegerd Eriksson, Academicum, plan 3000, Medicinaregatan 3

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter, ordförande, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Ebba

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson 1 (6) Tid: Kl. 9.00-11.15 Plats: Högskolan i Borås, B 431 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson Frånvarande: Anita Eriksson Jörgen Dimenäs Karin Remse Maria Ferlin

Läs mer

Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utskottet Omfning: 14-21 Datum och tid: Onsdagen den 28 mars 2018, kl. 09.15-10.30 Plats: B212, Eskilstuna Ledamöter: Niclas Månsson Ordförande Magnus Elfström Vice ordförande Joakim Johansson Lärarrepresentant

Läs mer

Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordförande Malin Pasanen öppnar mötet kl Samtliga närvarande presenterar sig kort.

Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Ordförande Malin Pasanen öppnar mötet kl Samtliga närvarande presenterar sig kort. Protokoll LUR-möte 1 Fört vid sammanträde med Läkarutbildningsrådet Tid:, 17:00 Plats: Biblioteket, Hvilla Medici Närvarande ledamöter AU Malin Pasanen, ordförande Matilda Gottlander, vice ordförande Felicia

Läs mer

Studierådsprotokoll Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll Farmacevtiska Studentkåren 1 Tid:17:28 Plats: Stora salen Närvarande: Caroline Alvebratt Ordförande Adam Andrén Vice ordf. Diana Masete Sekreterare Joacim Folkesson A6 Emelie Smedshammar A5-kursrep Johanna Eriksson A8 Gustav Grönberg

Läs mer

Handlingsplan för interprofessionellt lärande

Handlingsplan för interprofessionellt lärande Handlingsplan för interprofessionellt lärande inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2018-2022 Dnr: 3-4732/2017 Beslutad av Styrelsen för utbildning: 2018-06-20 1 Inledning Interprofessionell

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter 1 (7) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Övriga Lena Nilsson-Wikmar, professor, ordf Anna Carin Wahlberg, universitetslektor, v ordf Eva Broberger, universitetslektor,

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med utbildningskommittén för odontologi

Protokoll fört vid sammanträde med utbildningskommittén för odontologi SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll fört vid sammanträde med utbildningskommittén för odontologi Datum: 2016-02-08 Tid: 14.00 16.10 Plats: Institutionen för odontologi, Medicinaregatan 12 F, Sessionssalen våning

Läs mer

Protokoll 2016:02 Sammanträde Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 6 Beslut gällande vice ordförande i utbildningsnämnden NVS

Protokoll 2016:02 Sammanträde Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 6 Beslut gällande vice ordförande i utbildningsnämnden NVS Tid: måndagen den 14:e mars, kl. 09:00 12:00 Plats: Sal S 517, Alfred Nobels Allé 23, 141 52 Huddinge Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 6 Beslut gällande vice ordförande i utbildningsnämnden

Läs mer

102. Fastställande av föredragningslistan Ordföranden öppnar mötet och presenterar föredragningslistan.

102. Fastställande av föredragningslistan Ordföranden öppnar mötet och presenterar föredragningslistan. Sammanträdesdatum 20-09-27 20-09-27 Sid 1 (5) Närvarande Helena Antonsson Karin Bölenius Solveig Engman Johanna Forsman Pia Hedberg Lena Hägglund Åsa Hörnsten Christina Juthberg Marilene Liström Lev Novikov

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Närvarande ledamöter Magnus Hållander Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Daniel Möller Eva Nestius ordförande T/A-personal Övriga

Läs mer

Ingeborg Herbertsson Eva Forsell-Aronsson Lars Jacobsson

Ingeborg Herbertsson Eva Forsell-Aronsson Lars Jacobsson Minnesanteckningar/Protokoll från sammanträde med Programkommittén för medicinsk diagnostik och teknik Torsdagen den 13 september, kl 13:00 14:50 Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande

Läs mer

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

ARBETSORDNING UPPSALA UNIVERSITET senast reviderad Dnr: UTBVET 2017/441. Arbetsordning för. Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Arbetsordning för Fakulteten för utbildningsvetenskaper 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Fakultetsnämnd och dekan 3 3. Fakultetskollegiet för utbildningsvetenskaper 3 4. 4 5. Arbetsutskottet 5 6. Programkommittén

Läs mer

Arbets- beslut- och delegationsordning Kurs- och programansvar Dnr 1-75/2018

Arbets- beslut- och delegationsordning Kurs- och programansvar Dnr 1-75/2018 Arbets- beslut- och delegationsordning Kurs- och Dnr 1-75/2018 Bilaga till Arbets- besluts och delegationsordning för Styrelsen för utbildning, (dnr 1-34/2018) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2018-03-21

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Punkt 1-9 Torsdagen den 3 februari, kl Lärosal R1-152, Mälardalens högskola, Västeråss

FÖREDRAGNINGSLISTA Punkt 1-9 Torsdagen den 3 februari, kl Lärosal R1-152, Mälardalens högskola, Västeråss Omfning Datum och tid: Plats: Punkt 1-9 Torsdagen den 3 februari, kl. 11.30 12.00 Lärosal R1-152, Mälardalens högskola, Västeråss Ledamöter: Tjänstemän: Peter Dobers Yvonne Eriksson Anders Garpelin Eva

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:8 för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden Sammanträde 2006:8 för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(6) Tid och plats kl. 14.45 17.10, Ljusvågen, konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A. 6 Inriktning Yrke, skola och arbetsliv 7 Lärarutbildningsrådens ikraftträdande

Läs mer

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Eivind Gottlieb, MF. Studentrepresentanter. Jennie Sporre, MF. Carina Eklund, OFR. Fackliga representanter

NÄRVARANDE. Lärarrepresentanter. Eivind Gottlieb, MF. Studentrepresentanter. Jennie Sporre, MF. Carina Eklund, OFR. Fackliga representanter STYRELSEN FÖR UTBILDNING 1 (8) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro och yttranderätt) Tjänstemän Annika Östman Wernerson,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2016-02-15, kl. 10:00 15:00 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 3 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Bergh, Jöran prodekanus Sandelius, Anna Stina vicedekanus Andersson, Staffan Hilmersson, Göran Hohmann, Stefan

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-34/2018 Fastställd 2018-03-21 Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Protokoll 181008 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för arbetsterapi och fysioterapi Datum: 2018-10-08 Tid: 14:00-16:30 Plats: Konferensrummet HVB, plan 3, hus 2 Närvarande:

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Ewa Melin, utbildningsavdelningen

Ewa Melin, utbildningsavdelningen Ewa Melin, utbildningsavdelningen Protokoll fört vid sammanträde med Programkommittén för medicin 15 december 2011, klockan 15.00 17.25 Lokal: Ingegerd Eriksson, Academicum, plan 3000, Medicinaregatan

Läs mer

1 Upprop Utbildningskommittén för medicin förrättar upprop och konstaterar att den är beslutsmässig.

1 Upprop Utbildningskommittén för medicin förrättar upprop och konstaterar att den är beslutsmässig. Utbildningskommittén för medicin Annika Göök, utbildningshandläggare Närvarande ledamöter Annika Jakobsson, ordförande Anna Kjellström Aslak Felin 5-22 Karl Maack Frode Slinde, vice ordförande Protokoll

Läs mer

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

FAKULTETSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Fakultetsnämnden /0044 Omfning: 1-8 Mötesdatum och tid: Tisdagen den 29 januari, kl. 09.15 12.00 Plats: Styrelserummet, Västerås Vid protokollet Helene Lindgren Sekreterare Justeras.. Anne Söderlund Dekan

Läs mer

Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning

Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning Närvarande: se bifogad närvaroförteckning. 70 Justeringsperson Nämnden utser Bengt Svensson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 71 Närvaro- och yttranderätt för Pia Strand (ersätter

Läs mer

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen

Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen Utbildningsrådet Karin Wikeby, utbildningsavdelningen PROTOKOLL Måndag den 27 maj 2013, kl 14:00 17:00 Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3 Närvarande ledamöter Kerstin Nilsson, ordförande

Läs mer

1 Upprop Utbildningskommittén för medicin förrättar upprop och konstaterar att den är beslutsmässig.

1 Upprop Utbildningskommittén för medicin förrättar upprop och konstaterar att den är beslutsmässig. Utbildningskommittén för medicin Annika Göök, utbildningshandläggare Närvarande ledamöter Annika Jakobsson, ordförande Frode Slinde, vice ordförande Annika Nilsson-Green Henriette Philipson Jun Mei Miao

Läs mer

Anna Gunnarsson, utbildningsavdelningen

Anna Gunnarsson, utbildningsavdelningen Anna Gunnarsson, utbildningsavdelningen Protokoll från sammanträde med Programkommittén för vårdvetenskap Tisdagen den 13 december 2011, gemensam lunch 12:00 13:00, sammanträde 13:00 16:30 Microvågen,

Läs mer