Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kap 17 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL 2"

Transkript

1 Sid 1 (10) 17 GRAFISK PROFIL Inledning Skölden Allmänt Broschyrer och liknande Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund Försvarsutbildarna som varumärke Varumärkeshierarki Regionala medlemsförbund Rikstäckande specialförbund Lokala föreningar Logotyper för medlemsorganisationer Typsnitt Typografins signaler Praktiska anvisningar Skrivråd Färger Logotyp Grundfärger Supplementfärger Färgvariationer Marknadsföringsmaterial OH-presentationer Trycksaker Traditioner Fanor och flaggor Profilkläder Allmänt Färger Logotyp och text Bilagor 10 Bilaga 17.1 Exempel på blanketter, kuvert etc Bilaga 17.2 Logotyp, färgskala etc Bilaga 17.3 Innehållsförteckning CD-Grafisk Profil Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

2 Sid 2 (10) 17 GRAFISK PROFIL 17.1 Inledning Svenska Försvarsutbildningsförbundets kommunikation och marknadsföring handlar om att konsekvent kommunicera ett antal budskap till omvärlden. De budskapen kan kommuniceras verbalt, visuellt och genom tydliga praktiska exempel. Budskapen syftar alltid till att framhålla och stärka förbundets profil. Sådana exempel kan vara allt ifrån logotyp och trycksaker till profilkläder och hur representanter för förbundet uppträder. Detta skapar en bild av förbundet hos vår omvärld. Hur Svenska Försvarsutbildningsförbundets representanter uppträder har sin grund i vilka värderingar som är gemensamma hos våra funktionärer och medlemmar. Allt detta tillsammans skapar vår profil. Riksstämman har bestämt att Svenska Försvarsutbildningsförbundet skall marknadsföras under namnet Försvarsutbildarna. Omvärldens bild av Svenska Försvarsutbildningsförbundet hänger därför samman med hur man uppfattar Försvarsutbildarna. Vår kommunikationsplattform skall därför utgå ifrån Försvarsutbildarna. Den skall underlätta för förbundet att ta plats i omvärldens medvetande (en kommunikativ position). Vårt varumärke, den blågula skölden, tillsammans med namnet Försvarsutbildarna skall skapa en stark position. Ett varumärkes värde är de tillgångar som förknippas med märket. Därför måste alltid tillgångarna vårdas och användas i alla relationer. Försvarsutbildarnas tillgångar är kvaliteten och flexibilitet i planering och utbildning. De starka sidorna i vår verksamhet skall ständigt framhållas. Exempel på sådana är frivillighet, jämlikhet, demokratiska värderingar och folklig förankring. Andra tillgångar är kvalitetssäkrad och aktuell utbildning och flexibilitet i vår planering och i våra organisationsformer. Dessa värden skall alltid vårdas i kontakterna med omvärlden. Gör vi inte det tär vi på förtroendekapitalet och vår position försvagas. Misslyckas vi inom något av ovanstående områden minskar vårt varumärkes värde Skölden Allmänt Den blå skölden med det gula korset krönt med tre kronor är en samlande symbol för det rikstäckande Svenska Försvarsutbildningsförbundet, de regionala förbunden och anslutna rikstäckande specialförbund och föreningarna. Det är därför ett gemensamt ansvar för alla, såväl förbund som föreningar och medlemmar att vårda den Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

3 Sid 3 (10) Skölden är skyddad och får inte förvanskas. Varken tillägg eller ändringar av märket är tillåtet enligt upphovsrättsliga regler. Skölden får kombineras med medlemsförbundens logotyper enligt ett visst mönster. Den får även kombineras med andra märken, men endast vid samarbete med avtalade samarbetspartner utanför förbundet, t.ex. myndigheter och andra frivilliga organisationer. Svenska Försvarsutbildningsförbundet beslutar om hur skölden får användas. Informationsavdelningen har ansvaret för utveckling och efterlevnad av den grafiska profilen och kan ge råd om dess tillämpning. I detta kapitel finns bestämmelser som reglerar hur skölden får användas både ensam eller i kombination med förbunds- eller föreningsnamn och i kombination med förbundens och föreningarnas egna logotyper. Skölden, som är godkänd av Riksheraldikern, skall användas av alla medlemsförbund och alla föreningar. Logon får även användas av medlemsförbundens kursgårdar. Den blågula skölden ska alltid finnas med på officiellt material, såväl tryckt som digitalt. Det gäller brevpapper, trycksaker, rekryteringsmaterial, affischer, annonser, hemsidor, tidningar eller informationsblad m.m. utgivna av förbund och föreningar. Sköldens har sitt ursprung i Landstormsrörelsen, vars officiella symbol var ett runt märke med ett gult kors på blå botten. Den fastställdes i sin nuvarande ungefärliga utformning av Riksheraldikerämbetet. Originalet till godkännande finns på Svenska Försvarsutbildningsförbundets kansli. Under senare tid har symbolen moderniserats och fått sitt nuvarande utseende. Förhållandet mellan sköldens bredd och höjd skall vara 1: 1, 3. Det vill säga, vid en bredd på 23 mm ska höjden vara 30 mm. Sköldens färger är de samma som Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundfärger. Den blå färgen är PMS 301. Den gula är PMS 109, vilken kan ersättas av guld PMS 871C. Skölden får inte förändras och ska enbart kombineras med organisationsnamn och medlemsförbundens logotyper efter ett speciellt mönster. Symbolen får inte kombineras med andra symboler eller bokstavskombinationer. Exempel på hur skölden ska placeras i förhållande till medlemsförbundens och föreningarnas egna logotyper på brevpapper, kuvert och dylikt finns i bilaga Broschyrer och liknande På centralt producerade broschyrer och liknande skall Försvarsutbildarnas logotyp med skölden alltid finnas med på framsida, placerad uppe till vänster, alternativt nere till vänster med mm luft både från vänster och övre/nedre kant, (gäller vid A4 format). Vid andra format än A4 skall avstånden vara proportionerliga Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

4 Sid 4 (10) På baksidan av t ex en broschyr skall skölden alltid finnas med. Under namnet skall det alltid stå förbundets adress, telefon och ev. faxnummer, e-postadress och hänvisning till hemsida. På trycksaker i annat format anpassas logon proportionellt till ovanstående. Exempel på hur skölden skall placeras i förhållande till medlemsförbundens och föreningarnas egna logotyper finns i bilaga Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund På alla trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund skall Försvarsutbildarnas logotyp med skölden alltid finnas med på framsidan placerad uppe till vänster, alternativt nere till vänster med mm luft både från vänster och övre/nedre kant. Sköldens storlek skall ha proportioner enligt ovan. Det aktuella förbundets/föreningens adressuppgifter bör placeras på baksidan enligt ovan. Exempel på hur skölden skall placeras i förhållande till medlemsförbundens och föreningarnas egna logotyper finns i bilaga Försvarsutbildarna som varumärke Varumärkeshierarki Svenska Försvarsutbildningsförbundet, som är organisationens officiella namn, skall i dagligt tal marknadsföras under namnet Försvarsutbildarna. Namnet Försvarsutbildarna får kombineras med skölden enlig regler i bilaga Både Svenska Försvarsutbildningsförbundet och Försvarsutbildarna är inregistrerade varumärken, skyddade för de organisationer som antagit stadgar i enlighet med Svenska Försvarsutbildningsförbundets normalstadgar samt fått dessa godkända av Överstyrelsen. Varumärket Försvarsutbildarna skall vara det gemensamma marknadsföringsnamnet för den centrala organisationen (f.d. CFB) och för de regionala förbunden och de ingående föreningarna. Detta skall framgå av trycksaker, brevpapper, kuvert och övrigt marknadsföringsmaterial. Noggrannare anvisningar framgår av bilaga Regionala medlemsförbund De regionala förbundens officiella namn skall innehålla benämningen Försvarsutbildningsförbund, t ex: Blekinge Försvarsutbildningsförbund. I marknadsföringen skall namnet Försvarsutbildarna användas. Namnet ska kombineras med regionalt namn enligt exemplet nedan: Försvarsutbildarna Uppland Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

5 Sid 5 (10) Rikstäckande specialförbund Rikstäckande förbund får marknadsföra sig under sitt eget namn och varumärke. Men det skall alltid framgå vid all marknadsföring att man är medlem i Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Rikstäckande förbund skall även använda namnet Försvarsutbildarna i sin marknadsföring. Det finns alltså tre tillåtna kombinationer: A. Kustjägarna En del av Försvarsutbildarna B. Kustjägarna Ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundet C. Försvarsutbildarna Kustjägarna Försvarsutbildarnas loggo skall alltid finnas med i specialförbundens marknadsföring. Se bilaga Lokala föreningar Lokala föreningar inom de regionala försvarsutbildningsförbunden skall benämnas: Försvarsutbildningsförening, t ex: Gävle Försvarsutbildningsförening och marknadsförs som: Försvarsutbildarna Gävle Logotyper för medlemsorganisationer De regionala förbund som har egen logotyp kan använda denna i samband med marknadsföringen. Tillåtna placeringar på officiellt material, såväl tryckt som digitalt, t ex brevpapper, trycksaker, rekryteringsmaterial, affischer, annonser, hemsidor, tidningar eller informationsblad m.m. utgivna av förbund och föreningar framgår av exempel i bilaga Typsnitt Typografins signaler I vårt skriftspråk fungerar bokstäverna som visuella signaler och själva informationen finns i bokstävernas form. Med typografi anger vi samtalston disponerar, visualiserar och gör innehållet tydligt för läsaren. Det finns två huvudtyper av typsnitt antikva (serif) och linjära (sanserif). Svenska Försvarsutbildningsförbundets huvudtypsnitt är: Book Antiqua och Helvetica i olika typsnittvarianter, det vill säga kompletta uppsättningar av alfabetets bokstäver, siffror och andra tecken i normal och kursiv stil med olika teckengrovlekar (från mager till fet) Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

6 Sid 6 (10) Book Antiqua är en antikva (serif). Antikvans främsta kännemärke är att staplar, tvärstreck och rundlar är av varierande tjocklek och att den har seriffer små klackar/fötter. För stora mängder löpande text lämpar sig antikvan bäst då den är lättläst, just på grund av serifferna, som hjälper ögat att följa raden. Helvetica är en linjär (sanserif). Teckenfamiljens främsta kännetecken är en uniform linjegrovlek och att bokstäverna inte har seriffer fötter/klackar. Med sin enklare bokstavskonstruktion lämpar sig sanserifferna bäst till kortare texter, rubriker, mellanrubriker, bildtexter och i tabeller. Den passar också till affischer och annat som ska synas och läsas på avstånd Praktiska anvisningar Typsnitten distribueras centralt av Svenska Försvarsutbildningsförbundet på CD-Grafisk profil som kan beställas kostnadsfritt via kansliet i Stockholm. De kan även laddas ner från intranätet. I formella skrivelser skall typsnitten användas enligt nedan Rubrik 1 Helvetica 18 pkt, fet Rubrik 2 Helvetica 16 pkt, fet Rubrik 3 Helvetica 12 pkt, fet, kursiv Rubrik 4 Book Antiqua 12 pkt, fet Rubrik 5 Book Antiqua 12 pkt, kursiv Normal Book Antiqua 12 pkt 17.5 Skrivråd När man skriver Mellan 60 och 70 tecken (12 pkt) per rad i löpande text ger en lagom radlängd. Alltför långa rader gör att blicken får svårt att hitta följande rad. Textraderna får inte vara för korta. Alltför korta textrader med många avstavningar gör texten svår att läsa. Var noga med att välja rätt storlek (grad) på bokstäverna vid smala spalter. Avstånd mellan ord Om mellanrummen mellan orden är för stora faller innehållet sönder i enstaka ord. Läshastigheten påverkas och sammanhanget går lätt förlorat. Radavstånd Avståndet mellan textraderna ska vara så stort att det bildas ett tydligt ljusrum mellan raderna, i layoutprogram cirka 20 % större än bokstavsstorleken (graden). Exempel: Texten i 10 punkter ger ett radavstånd på 12 punkter. Text i 12 punkter ger cirka 14,5 punkter i radavstånd Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

7 Sid 7 (10) Val av typografi Blanda inte alltför många olika storlekar (grader) och spaltbredder i till exempel broschyrmaterial. Det ger ett rörigt och oroligt intryck. Typsnittens storlek (grad) på de olika texterna som förekommer i formella skrivelser, i brev etc. finns inlagda i dokumentmallarna på CD-Grafisk Profil och på intranätet. Typsnitt Prov på Book Antiqua och Helvetica i de postscriptskärningar som finns tillgängliga på CD-Grafisk Profil kan läsas i bilaga Färger Logotyp Skölden skall avbildas antingen i blått och gult, (ev guld) eller enbart i svart och vitt. Se vidare färgangivelser under p Enbart blått eller gult får således ej användas. Digitala original finns på CD-Grafisk Profil och på intranätet Grundfärger Förbundets grundfärger är gul (PMS 109) alt guld (PMS 871C) samt blå (PMS 301) Supplementfärger Supplementfärger som kan användas på trycksaker och annat marknadsföringsmaterial är: Blå, Vinteris (PMS 544). Grön, Vårlöv (PMS X). Sandfärg, Sommarsand (PMS 124). Mörkröd, Höstlöv (PMS 704) Färgvariationer För att undvika färgvariationer finns nedan en översättningstabell för de olika färgstandardsystem som är vanligast i dag. Färgprov på de aktuella färgerna finns i bilaga Avvikelse kan förekomma beroende av det underlag som det skall tryckas på t ex om papperet är matt eller blankt. Om man använder likare kan eventuella tvister undvikas. Färgtyper PMS Tryckfärg för papper. Används mestadels vid färgtryck där svart eller annan färg kompletteras av en eller flera dekorfärger. SMYK (CMYK) Tryckfärg för papper. Används vid 4-färgstryck för att kunna återge bilder i färg. NCS Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

8 Sid 8 (10) Blandningsanvisning för täckande målningsfärg på alla underlag. Används vid målning av t ex skyltar. HÄFTFOLIE Färgad och självhäftande film som oftast används vid framställning av skyltar, dekaler och som dekor i mässmontrar. Nedan anges enbart ett färgexempel. Översättningstabell för de i dag vanligaste förekommande färgsystemen Grundfärger Färgsystem Guld Gul Blå PMS 871 C RBG-värde R255, G232, B18 R8, G78, B136 CMYK *) C:0 M:8,5 Y94 K:0 C:100 M:43 Y:0 K:18,5 Komplementfärger Färgsystem Blå Vinteris Grönt Vår Sand Sommar Mörkröd Höst PMS X RBG-värde R183, G204, B219 R0, G158; B 15 R224, G170, B15 R158, G40, B0 CMYK C:29 M:10 Y:4 K:0 C:100 M:0 Y:100 K:0 C:13 M:29 Y:95 K:0 C:35 M:80 Y:100 K:5 *) C= Cyan/Blått, M= Magenta/Rött, Y= Yellow/Gult, K= Keycolor = Svart Marknadsföringsmaterial OH-presentationer På OH-presentationer skall alltid Försvarsutbildarnas logotyp, skölden finnas med. Den får kombineras med förbundens logotyper efter ett bestämt mönster. För att underlätta produktionen av OH-bilder finns mallar att tillgå på CD-Grafisk Profil och på intranätet. Mallarna kan förses med bakgrundfärger i olika mönster. Man bör vara restriktiv med användningen av färger i texten eftersom text i vissa färger är svåra att läsa. Använd därför främst svart färg i text. Bakgrundsfärger i OH-presentationer kan försvåra läsbarheten. Använd därför en procentuell låg färgblandning. Undvik fyllningsmönster med olika mättnadsgrad i färgen. Använd främst grund- och komplementfärgerna som bakgrundsfärger. Använd RGB-värdena ovan. Det går att göra bl.a. i program som Power Point och Page Maker. Exempel på OH-mallar framgår av bilaga Trycksaker På trycksaker och affischer skall alltid Försvarsutbildarnas logotyp, skölden finnas med. Den får kombineras med namnet Försvarsutbildarna och förbundens logotyper och namn efter ett bestämt mönster. För att underlätta produktionen av trycksaker affischer m.m. finns exempel på ovanstående i bilaga Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

9 Sid 9 (10) 17.8 Traditioner Fanor och flaggor Svenska Försvarsutbildningsförbundets, Försvarsutbildarnas, gemensamma flagga och fana är den traditionella vita fanan med den blågula skölden. Den beställs hos förbundets kansli i Stockholm. I de fall medlemsförbund äger egen fana bör denna alltid föras tillsammans med den gemensamma fanan. Standar och bordsflaggor Svenska Försvarsutbildningsförbundets, Försvarsutbildarnas, gemensamma bordsflagga och bordsstandar är vit med skölden i blått och guld. Standar och bordsflaggor beställs hos förbundets kansli. Medaljer och förtjänsttecken Inledningsvis bör de medaljer och förtjänsttecken som Svenska Försvarsutbildningsförbundet och medlemsförbunden redan anskaffat förbrukas. När nya medaljer och förtjänsttecken anskaffas bör dessa i förkommande fall präglas med det nya namnet. Diplom, kursintyg, telegram På handlingar som diplom, högtidstelegram, kursintyg m.m. skall alltid skölden vara med. Skölden bör vara i guld och blått på diplom och högtidstelegram medan den kan vara i gult och blått på kursintyg. På sådana handlingar skall det formella förbundsnamnet användas Profilkläder Allmänt När representanter för Svenska Försvarsutbildningsförbundet/Försvarsutbildarna bär profilkläder syftar det alltid till att framhålla och stärka förbundets profil. De som representerar Försvarsutbildarna bidrar till att förstärka omvärldens bild av vår organisation. Profilklädsel skall underlätta igenkännande och identifikation av förbundets representanter både centralt, regionalt och lokalt Färger Färgen på profilkläderna skall utgå från förbundets grund- och supplementfärger. Men även vitt och svart kan i vissa fall användas, främst om det inte till ett rimligt pris går att få tag på ett plagg i någon av de övriga färgerna. Nyanser kan variera beroende på produkt, tillverkare m.m. därför fastställs inte några sådana. Men strävan skall vara att komma så nära PMS-färgerna som möjligt. Vitt kan accepteras som dekorfärg och på skjortor och blusar motsvarande Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

10 Sid 10 (10) Logotyp och text På profilplagg ska alltid skölden och namnet Försvarsutbildarna finnas på framträdande platser. Vid tryck på profilkläder bör logotypen med skölden och namnet Försvarsutbildarna användas tillsammans. Det är dock tillåtet att placera skölden för sig och namnlogotypen för Försvarsutbildarna för sig, se exempel i bilaga 2. Exempel på den separerade namnlogotypen finns digitaliserad på CD-Grafisk Profil. Den bör tryckas i färgerna gult eller blått beroende på plaggets färg, svart och vitt får användas undantagsvis. På profilplagg får namnet Försvarsutbildarna kombineras med regionala och lokala namn t.ex: Försvarsutbildarna Västmanland eller Försvarsutbildarna Gävle. Webbadressen: får också förekomma Bilagor Bilaga 17.1 Exempel på blanketter, kuvert etc Bilaga 17.2 Logotyp, färgskala etc Bilaga 17.3 Innehållsförteckning CD-Grafisk Profil Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

11 Bilaga 17.1, sid 1(12) Brevpapper kansli Cai Gavestam Utbildningschef Svenska Försvarsutbildningsförbundet Karlavägen 65 Box Stockholm tel fax mobil e-post Visitkort kansli Svenska Försvarsutbildningsförbundet Karlavägen 65 Box Stockholm tel fax e-post bankgiro postgiro org-nr

12 Kap 17 Bilaga 17.1, sid 2(12) Brevpapper länsförbund Thomas Undenius Förbundssekreterare Försvarsutbildarna Skåne Karlavägen 65 Box Höllviken tel fax mobil e-post Visitkort länsförbund Fältartisterna En del av Försvarsutbildarna Titti Sjöblom Ordförande Försvarets Fältartister c/o Titti Sjöblom Hornsgatan Stockholm tel mobil e-post Visitkort specialförbund Försvarsutbildarna Skåne Karlavägen 65 Box Höllviken tel fax e-post bankgiro postgiro org-nr

13 Bilaga 17.1, sid 3(12) C5 Kuvert (allt tryck på framsidan) Svenska Försvarsutbildningsförbundet Box 5034, Stockholm C5 Kuvert (fram- och baksidestryck) Svenska Försvarsutbildningsförbundet Box 5034, Stockholm

14 Bilaga 17.1, sid 4(12) C4 Kuvert (fram- och baksidestryck) Svenska Försvarsutbildningsförbundet Box 5034, Stockholm

15 Bilaga 17.1, sid 5(12) C5 Kuvert (allt tryck på framsidan) Försvarsutbildarna Skåne Box 54, Höllviken C5 Kuvert (fram- och baksidestryck) Försvarsutbildarna Skåne Box 54, Höllviken

16 Bilaga 17.1, sid 6(12) Fältartisterna En del av Försvarsutbildarna C4 Kuvert (fram- och baksidestryck) Försvarets Fältartister c/o Titti Sjöblom, Hornsgatan 90, Stockholm

17 Logoplacering på affisch Kap 17 Bilaga 17.1, sid 7(12)

18 Kap 17 Bilaga 17.1, sid 8(12) Logoplacering på affisch Försvarsutbildarna Skåne

19 OH-mall stående Kap 17 Bilaga 17.1, sid 9(12)

20 OH-mall liggande Kap 17 Bilaga 17.1, sid 10(12)

21 Bilaga 17.1, sid 11(12) OH-mall liggande

22 Bilaga 17.1, sid 12(12) Fältartisterna En del av Försvarsutbildarna OH-mall liggande

23 Bilaga 17.2, sid 1(3) Exempel på Förbunds- och Föreningslogotyper

24 Kap 17 Bilaga 17.2, sid 2(3) På vänster ärm På vänster ärm

25 Bilaga 17.2, sid 3(3) Färgskala för försvarsutbildarna Grundfärger Komplementfärger Vinter Is PMS 301 ( ,5) PMS 544 ( ) Vår Löv PMS 109 (0-8,5-84-0) PMS 367 (30, ) Sommar Sand PMS 871 ( ) PMS 124 (0-27, ) Höst Löv Vit PMS 704 ( ,5) CMYK-färger inom parantes

26 Bilaga 17.3, sid 1 (1) Innehållsförteckning CD-Grafisk Profil Typsnitt Helvetica och Book Antiqua Logo Försvarsutbildarnas logotyp med och utan sköld Regionala förbunds logotyper med och utan sköld Skölden OH-mallar Power Point dokument Affischer Åtta olika motiv Ersätter FBU-Handbok, Kap 17

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4

1.1 Inledning 2. 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 Sid 1 (10) 1 GRAFISK PROFIL 1.1 Inledning 2 1.2 Skölden 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Broschyrer och liknande 3 1.2.3 Trycksaker producerade av regionala förbund och specialförbund 4 1.3 Försvarsutbildarna som

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil Version 2.0 2011-09-14 Sida 1 av 18 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 4 1.1 Inledning... 4 1.1.1 Allmänt...

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt.

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. GRAFISK MANUAL RIKTLINJER Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. För att Våra Gårdar ska kunna bli välkänt varumärke måste vi lyckas förmedla

Läs mer

Text och typsnitt. Läsbarhet. Tecken per rad. Storlek

Text och typsnitt. Läsbarhet. Tecken per rad. Storlek Text och typsnitt Läsbarhet Tecken per rad Idealt antal för löpande text i större mängder är 45-65, (55). Tidningar och tidskrifter: 25-35 tecken per rad. För långa rader - svårt för läsaren att snabbt

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

svenska EventAkademin

svenska EventAkademin grafisk manual Svenska bakgrund Bakgrund Svenska har till uppgift att belysa och lyfta fram förtjänstfulla personer och initiativ inom den event- och upplevelseindustrin. Akademin arbetar aktivt för att

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14

Innehåll. En profil ett förbund...4. Historien bakom vårt emblem...5. Vår logotyp...7. Typografi...12. Färger...14 Grafisk Manual Innehåll En profil ett förbund...4 Historien bakom vårt emblem...5 Vår logotyp...7 Typografi...12 Färger...14 2 Inledning Foto Ingrid Niklasson En profil ett förbund Att ha en tydlig grafisk

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 2 Välkommen att använda varumärket pingst! Att arbeta för en gemensam profil i syfte att förstärka sitt varumärke har blivit mer och mer självklart för näringslivet.

Läs mer

Grafiska element och rekommendationer

Grafiska element och rekommendationer Grafiska element och rekommendationer 2011 Introduktion Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01 Grafisk Manual Version 1.0 2011-06-01 Inledning Identitet är viktigt. Omvärlden måste få klart för sig vilka vi är, vad vi gör och hur vi kan hjälpa våra kunder. Lika viktigt som det är för omvärlden,

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01.

Vår grafiska profil. Gymnastikförbundet VÅR GRAFISKA PROFIL. EDITION 1. 2009-02-01. Vår grafiska profil 1 För att få nya ledare, för att få barn och vuxna att välja gymnastik i någon av s medlemsföreningar blir det allt viktigare och även svårare att synas och höras. Vi har mycket att

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Lednat som låg udenr dem var sdöra Mpedaled, och där fnans rkat igntineng anant än ögislda sakogr. Men när öenrn

Lednat som låg udenr dem var sdöra Mpedaled, och där fnans rkat igntineng anant än ögislda sakogr. Men när öenrn Vi läser ordbilder Skriftspråket är ett artificiellt, konstgjort språk. Typografin sätter samtalstonen, disponerar innehållet och visualiserar budskapet. Läsarens hjärna och öga tolkar ordbilder och konturer.

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Grafiska riktlinjer för

Grafiska riktlinjer för Grafiska riktlinjer för INNEHÅLL Detta är FR2000 3 De grafiska elementen 4 Färgerna 5 Att använda logotypen 6 Användarföretagen och FR2000 7 Typografin 8 Frågor? 9 2 Detta är FR2000 är ett integrerat,

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 02 Innehåll INNEHÅLL Identitet...03 Logotyp...04 Stödgrafik...09 Specialgrafik...10 Typografi...13 Implementering...15 Kontaktuppgifter...19 03 Identitet

Läs mer

2009-10-07. Grafisk profil

2009-10-07. Grafisk profil 2009-10-07 Grafisk profil Välkommen Den grafiska profilen är en samling riktlinjer som beskriver hur Bjuvs Kommun ska kommunicera i text och bild. Här beskrivs bland annat hur vi ska använda vår logotype

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL

DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL DIN BILVERKSTAD GRAFISK PROFIL Verkstadskedjans logotype... Den ECA-blå bakgrundsplattan Ordmärket ECA Car Service DIN BILVERKSTAD Verkstadskedjans budskap Bakgrunden Den ECA-blå bakgrunden tillför logotypen

Läs mer

I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion... 2. Logotyp... 3. Grafiskt element... 5. Typsnitt... 6. Färger... 7. Fordon... 8

I N N E H Å L L C E N T R A L E N. Introduktion... 2. Logotyp... 3. Grafiskt element... 5. Typsnitt... 6. Färger... 7. Fordon... 8 GRAFISK MANUAL C E N T R A L E N I N N E H Å L L Introduktion............................................................... 2 Logotyp...................................................................

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4 Grafisk Profil SÖRAB Grafisk Profil 2 (6) INNEHÅLL Om vår grafiska profil 3 Logotyp 3 Färger 3 Typsnitt 4 Brev, fax och skrivelser 4 Meddelandeblock och visitkort 4 Overhead-presentationer 5 Övriga användningsområden

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Papper: Arctic the Matt. Grafisk form & produktion: Malcolm Grace AB, tfn 08-642 18 60, www.malcolmgrace.com

Papper: Arctic the Matt. Grafisk form & produktion: Malcolm Grace AB, tfn 08-642 18 60, www.malcolmgrace.com Grafisk manual Typsnitt: The Sans Black (rubriker), The Sans Plain (brödtext), ITC Stone Serif OS (brödtext) Papper: Arctic the Matt Text: Malcolm Grace AB Foto: Bengt Sköld Grafisk form & produktion:

Läs mer

Vetenskapliga affischer

Vetenskapliga affischer Vetenskapliga affischer En forsknings affisch/poster Sammafatta information eller forskning kortfattat och tilltalande Publicera resultat Skapa diskussion (diskussions underlag) 1 Reklam för ditt arbete

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

kommunikation vi uppfyller förväntningar... tillsammans med Ballingslöv bad tillsammans med

kommunikation vi uppfyller förväntningar... tillsammans med Ballingslöv bad tillsammans med kommunikation 2013 vi uppfyller förväntningar... 1 Annonsmallar För att underlätta för er på fältet samt för våra kunder har vi tagit fram ett antal annonsmallar som följer Macros grafiska profil. De mest

Läs mer

GRAFISK MANUAL GNESTA GNESTA

GRAFISK MANUAL GNESTA GNESTA GRAFISK MANUAL Med en grafiskprofil menas att man sammanställer regler för hur varumärket ska och får användas. Det är viktigt att följa de anvisade regler som ställs upp i denna manual samt att endast

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Text Stephan Rössner/Svenska Läkaresällskapets redaktionskommitté Illustrationer Marie Åhfeldt Tryck

Text Stephan Rössner/Svenska Läkaresällskapets redaktionskommitté Illustrationer Marie Åhfeldt Tryck Svenska Läkaresällskapet, 2000 Text Stephan Rössner/Svenska Läkaresällskapets redaktionskommitté Illustrationer Marie Åhfeldt Tryck Svenska Läkaresällskapets Handlingar, Hygiea Band 109 Häfte 1 ISSN 0349-1722

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial.

Den liggande logotypen är den som huvudsakligen ska användas som avsändare i olika sammanhang, såsom i t ex trycksaker och kontorsmaterial. Profilguide Introduktion Profilguiden innehåller kortfattad information om hur vi ska använda vår grafiska profil i syfte att öka tydligheten och ytterligare stärka vårt varumärke. För att varumärket Karolinska

Läs mer

GUC. September 2012 Formgivnig av profilmanualens olika delar samt sammanställning: Lars-Erik Elebjörk

GUC. September 2012 Formgivnig av profilmanualens olika delar samt sammanställning: Lars-Erik Elebjörk GUC September 2012 Formgivnig av profilmanualens olika delar samt sammanställning: Lars-Erik Elebjörk Logotyp GUC, inte Guc GUCs logotyp återges i marinblått (PMS281 / C-M-Y-K: 100-72-0-38) alternativt

Läs mer

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp

small phones for big people Grafisk manual Innehåll Förutsättningar small phones for big people En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Grafisk manual Innehåll Förutsättningar En enhetlig grafisk profil 1 Logotyp Cellulite s logotyp 2 Mini logga 3 Frizon 4 Storlek 5 Placering 5 Färger 2 Cellulite s färger 6 Typografi Cellulite s typografi

Läs mer

BRANDBOOK UPPRÄTTAD 20130626 REVIDERAD 20140629

BRANDBOOK UPPRÄTTAD 20130626 REVIDERAD 20140629 BRANDBOOK UPPRÄTTAD 20130626 REVIDERAD 20140629 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK 2 BAKGRUND 2 SYFTE 2 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET 3 STUDENTER 3 PRODUKT 4 IMPLEMENTERING

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Grafisk manual Albin Carlssons Järnhandel 2012.1

Grafisk manual Albin Carlssons Järnhandel 2012.1 Grafisk manual 2012.1 1 Innehåll Varumärket Albins... 3 Om den grafi ska manualen... 4 Huvudlogotype... 5 Kedjelogotyper... 6 Färger... 7 Designelement... 8 Typografi... 9 Visitkort... 10 Brevpapper...

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

GRAFISK MANUAL

GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 1.2 2012-02-16 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL Om förkortningar...2 Consats Logotyp...3 Färger...4 Dotterbolagens logotyper...5 Symbol...6 Payoff...7 Payoff SES...8 Frizon...9 Typografi...10 Huvudtypsnitt...10

Läs mer

Behöver ni hjälp med lokala versioner av loggor mm kan det beställas via Designateljén. För dig som önskar hjälp med formgivning.

Behöver ni hjälp med lokala versioner av loggor mm kan det beställas via Designateljén. För dig som önskar hjälp med formgivning. Grafisk manual 2017 - Inkl sociala media Inledning År 2016 uppdaterades 2013 års modernare logotype av m-symbolen till vår huvudlogotyp. Nu har logotypen uppdaterats och är vår huvudlogotyp. Tidigare varianter

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning...

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil Vägledning till ett korrekt användande av Bälinge IF:s grafiska profil Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil 2006 Sid. 1 (5) 2006-12-05 Innehåll:

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig

CHECKLISTA. För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig CHECKLISTA För dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill göra information och kommunikation tillgänglig Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Högskolan på Åland Grafisk identitet

Högskolan på Åland Grafisk identitet Högskolan på Åland Grafisk identitet 1 Högskolan på Åland Grafisk identitet version: 3.3 24.11.2015 Högskolan på Åland, kommunikationsenheten kommunikation@ha.ax VÅR GRAFISKA IDENTITET Den här manualen

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER. för Statskontoret. Version

GRAFISKA RIKTLINJER. för Statskontoret. Version GRAFISKA RIKTLINJER för Statskontoret Version 5. 2018-01-09 Innehåll Logotype svensk och engelsk Färgpalett Typografi Rapportomslag Annonsering Visitkort Logotype svensk och engelsk Logotypen förekommer

Läs mer

REVIDERAD 2018 GRAFISK PROFIL

REVIDERAD 2018 GRAFISK PROFIL REVIDERAD 2018 GRAFISK PROFIL H Ö G S BY KO M M U N VAD ÄR EN GRAFISK PROFIL? En grafisk profil är hur ett företag eller organisation vill se ut. En grafisk manual samlar den grafiska profilen i en slags

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING SWEDISH NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY Profilmanual Vår logotyp Föreningens logotyp är den huvudsakliga och viktigaste bäraren av vår identitet. Den särskiljer oss från alla

Läs mer

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda GRAFISK MANUAL OM OSS Vi är Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet. Vi ser till att studenternas åsikter hörs och arbetar aktivt för att göra den enskilde studentens utbildning,

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016 VÅR GRAFISKA PROFIL April 2016 Selbergs Entreprenad har en enkel och tydlig grafisk profil. Vår logotyp och kompletterande grafiska element ska alltid användas enligt dom riktlinjer som anges i denna manual.

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

Grafisk Manual. Skapad av 2xAngland AB på uppdrag av Svenska Bilsportförbundet

Grafisk Manual. Skapad av 2xAngland AB på uppdrag av Svenska Bilsportförbundet Grafisk Manual Skapad av 2xAngland AB på uppdrag av Svenska Bilsportförbundet Svenska Bilsportförbundet jobbar för bilsporten i Sverige. Vi jobbar mot en modern och hållbar bilsportutveckling där både

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer