Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket..."

Transkript

1 Starta aktiebolag 1

2 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag? Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn Styrelsen och verkställande direktören Revisorer Lämna in årsredovisningen...16 Bilagor till anmälan Exempel på stiftelseurkund vid kontantbildning...18 Exempel på stiftelseurkund vid apportbildning...19 Bolagsordningens innehåll i privata aktiebolag...20 Exempel på bolagsordning i ett privat aktiebolag Hänvisningar

3 Funderar du på att starta ett aktiebolag? När du ska starta ett aktiebolag är det en del du bör tänka på. Vad ska företaget heta? Vilka ska sitta i styrelsen och ska företaget ha någon revisor? I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att starta ett aktiebolag, vilka val du måste göra och vad du ska skicka till Bolagsverket. Här nedan ser du en kortfattad beskrivning av processen från ert beslut om att starta aktiebolaget till dess att verksamheten är igång. Vill du läsa mer om aktiebolag? Det kan du göra på vår webbplats, bolagsverket.se. Från webbplatsen når du också e- tjänsterna på verksamt.se där du själv kan anmäla aktiebolaget hos oss och registrera dig för momsredovisning hos Skatteverket Så här går det till att starta ett aktiebolag 1. Besluta om start stiftelseurkund och bolagsordning 2. Betala aktier som blir aktiekapitalet 3. Banken lämnar bankintyg 4. Anmäl och betala till Bolagsverket 5. Skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket om något saknas 6. Bolagsverket registrerar företaget, ger det ett organisationsnummer och skickar ett registreringsbevis 7. Verksamheten startar

4 Kort om aktiebolag Aktiebolag är en företagsform där aktieägarnas ansvar normalt begränsas till det kapital som de satsat i företaget. Här kan du läsa korta fakta om aktiebolag. AB Aktiebolaget är en juridisk person Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Organisationsnummer som id-beteckning Aktiebolaget får ett organisationsnummer när Bolagsverket registrerat det. Organisationsnumret används som identitetsbeteckning vid kontakter med myndigheter och andra. Privata och publika aktiebolag Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Ett publikt aktiebolag är ett företag som har rätt att sprida sina aktier till allmänheten. Alla övriga är privata aktiebolag. Företagsnamnet När du registrerar ett aktiebolag hos Bolagsverket får du skydd för namnet i hela landet, inom den bransch som företaget är verksamt. Läs mer om företagsnamn på sidan 10. Aktiekapitalet Aktiekapitalet ska vara lägst kronor för privata aktiebolag och lägst kronor för publika aktiebolag. De som satsat kapital i företaget kan bara förlora det kapital de satsat. Aktieägare Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare som är fysiska eller juridiska personer. De får vara bosatta i vilket land som helst. Bolagsverket registrerar inte vilka som äger aktier i företaget. Aktiebok Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en aktuell förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Styrelsen företräder aktiebolaget Ett aktiebolag företräds av en styrelse och väljs vanligen av bolagsstämman. Ett aktiebolag kan också ha en verkställande direktör. Ibland behövs också en särskild delgivningsmottagare. Revisorn kontrollerar styrelsen Om aktiebolaget väljer att ha en revisor måste det vara en auktoriserad eller godkänd revisor som kontrollerar styrelsens arbete. Minst en revisor väljs av bolagsstämman. Bolagsstämman Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman utser styrelsen och kan avsätta den beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen utser minst en revisor, om en sådan ska finnas. beslutar om ändring av bolagsordningen fastställer balansräkningen och resultaträkningen beslutar om företagets vinst eller förlust beslutar om på vilket sätt företaget ska avvecklas. 4

5 Bolagsordningen Bolagsordningen är företagets regelsamling som reglerar grunderna för verksamheten. Ett exemplar av bolagsordningen ska finnas hos Bolagsverket och är en offentlig handling. Läs mer om bolagsordningen på sidan 20. Skicka in årsredovisningen i tid Det är styrelsens skyldighet att en gång per år upprätta och skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Om årsredovisningen lämnas in för sent, får företaget betala en förseningsavgift. Om handlingarna inte kommit in inom elva månader från räkenskapsårets slut, kan Bolagsverket efter ett särskilt föreläggande besluta att aktiebolaget ska gå i likvidation. Detta kallas tvångslikvidation. Räkenskapsåret Ett aktiebolags räkenskapsår ska omfatta tolv månader. Det första räkenskapsåret börjar den dag du registrerar företaget. Det gäller även om verksamheten börjar bedrivas senare. Anmäl ändringar direkt När företaget exempelvis ändrar verksamhet eller styrelseledamöter, ska du direkt anmäla ändringen till Bolagsverket. Om du har en e-legitimation kan du använda e-tjänsten på verksamt.se. Där får du hjälp att fylla i din anmälan och kan vara säker på att alla uppgifter som behövs kommer med. Dessutom betalar du en lägre registreringsavgift än om du använder en blankett. Du kan också svara på meddelanden från oss. Blanketter hittar du på vår webbplats bolagsverket.se. Avveckla ett aktiebolag Du kan inte själv bara lägga ner aktiebolaget. Och vi kan inte bara avregistrera det. Du måste använda dig av något av följande sätt: likvidation försäljning av samtliga aktier i aktiebolaget fusion delning konkurs. Det vanligaste sättet att avveckla ett aktiebolag är genom likvidation. Innan allt är klart och företaget är avvecklat måste du fortsätta att varje år bland annat skicka in en årsredovisning till oss. Läs om avveckling på bolagsverket.se. 5

6 Bilda aktiebolaget Ett aktiebolag bildas genom att en eller flera personer, företag eller föreningar beslutar om att starta ett aktiebolag. Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. 1. Besluta om start stiftelseurkund och bolagsordning Du och övriga stiftare beslutar att starta aktiebolaget. Det gör ni genom att upprätta och skriva under ett dokument som kallas stiftelse urkund. Som stiftare upprättar ni även en bolagsordning. På sidan 9 hittar du mer information om vad stiftelseurkunden ska innehålla och på sidorna 18 och 19 finns två exempel på hur stiftelseurkunden kan se ut. Bolagsordningen ska bland annat innehålla information om företagets namn och vilken verksamhet företaget ska ha. På sidan 21 hittar du ett exempel på en bolagsordning. 2. Betala aktier Stiftarna, alltså de som startar aktiebolaget får också köpa aktier i företaget. Det krävs minst kronor i aktiekapital för privata aktiebolag och minst kronor för publika aktiebolag. Stiftaren som köper (tecknar) aktierna skrivs in i stiftelseurkunden. Där skriver den som tecknar aktier sin namnteckning vid det antal aktier som han/hon köper. Om aktierna ska betalas med pengar, måste hela det tecknade beloppet betalas in. Pengarna ska sättas in på en bank, kreditmark nadsföretag eller kredit institut inom EES på ett konto som är speciellt öppnat för aktiebolaget. Om någon betalar aktier med annan egendom än pengar (apportegendom), ska det skrivas in i stiftelseurkunden. All apportegendom ska föras till företaget innan regi streringen. Bara egendom som är eller kan bli till nytta för företagets verksamhet accepteras som apportegendom, exempelvis: fastighet bil annat företag datorer verktyg maskiner. Läs mer på sidan 9 om vad som ska stå i stiftelseurkunden om aktier betalas med apportegendom. 3. Lämna in ett bankintyg eller ett intyg om värdet på apportegendomen Kunden vänder sig till banken för att få ett bankintyg som sedan lämnas till Bolagsverket. Intyget visar att aktiekapitalet är inbetalt. Om aktiekapitalet betalas med apportegendom ska en auktoriserad eller godkänd revisor utfärda ett intyg om värdet på apportegendomen. 4. Anmäl och betala till Bolagsverket Skicka in en anmälan om registrering till Bolagsverket, via e-tjänsten på verksamt.se eller på en blankett. 6

7 Samtidigt skickar du in stiftelseurkunden och bolagsordningen. Anmälan måste skickas in senast sex månader efter att stiftelseurkunden upprättats. När du anmäler till Bolagsverket betalar du också registreringsavgiften. Vi påbörjar inte handläggningen förrän betalningen har kommit in. Läs mer om anmälan till Bolagsverket på sidan Skicka kompletterande uppgifter om något saknas 6. Bolagsverket registrerar företaget Bolagsverket beslutar om registrering och ger företaget ett organisationsnummer. När företaget är registrerat skickar vi ett registreringsbevis. Samtidigt blir företaget en juridisk person. 7

8 Anmäl till Bolagsverket När du ska starta ett aktiebolag måste du anmäla det till Bolagsverket. Det kan du göra direkt i e-tjänsten på verksamt.se eller på en blankett. Samtidigt skickar du in stiftelseurkunden och bolagsordningen. Anmäl i e-tjänsten på verksamt.se Du kan anmäla aktiebolaget hos Bolagsverket på verksamt.se. Där får du hjälp att fylla i anmälan och kan vara säker på att alla uppgifter som behövs kommer med. Dessutom betalar du en lägre registreringsavgift än om du använder en blankett. Det är du som är styrelseledamot eller verkställande direktören som ska skriva under anmälan. För att göra det behöver du en e-legitimation. E-legitimationen fungerar som ett id-kort när du legitimerar dig på internet. En e-legitimation skaffar du enkelt via din bank. Anmäl på blankett Du kan också använda blanketten Nyregistrering aktiebolag, som du skickar in i original. Blanketten ska skrivas under av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. Du hittar blanketten på vår webbplats bolagsverket.se. Bilagor Skicka alltid med dessa bilagor: stiftelseurkund skicka in en bestyrkt kopia antingen på verksamt.se eller på papper. bolagsordning skicka in en bestyrkt kopia antingen på verksamt.se eller på papper. bankintyg från en bank, ett kreditmarknadsföretag eller kreditinstitut inom EES. Bankmannen kan skriva under bankintyget direkt i e-tjänsten på verksamt.se eller så skickar du in det som original. Skicka med dessa bilagor när de behövs en bestyrkt kopia av pass för en företrädare som är bosatt utomlands och inte är folkbokförd i Sverige protokoll eller annan handling exempelvis när arbetstagarrepresentant utsetts till styrelsen tillstånd från Bolagsverket när styrelsen inte uppfyller kraven på bosättning, se sidan 13 redogörelse för apportegendomen i stiftelseurkunden när aktierna betalats med apport resultat- och balansräkningar för de två senaste räkenskapsåren när apportegendomen är ett företag skriftligt avtal om apport om det finns ett sådant, som original eller kopia yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor om apportegendomen när aktierna betalats med apportegendom. Stiftelseurkunden Stiftelseurkunden ska innehålla dessa uppgifter: hur mycket som ska betalas för varje aktie styrelseledamöternas och eventuellt styrelsesuppleanternas namn, personnummer (födelsedatum) och postadress revisorns namn, personnummer 8

9 och postadress, i de fall ni beslutar att företaget ska ha någon revisor vem som tecknar sig för aktierna, det vill säga vem som köper aktierna i företaget genom att skriva sin namnteckning vid det antal aktier som han eller hon köper. Om aktiekapitalet betalas med apportegendom ska stiftelseurkunden också innehålla följande: det värde apportegendomen beräk - nas kunna upptas till i företagets balansräkning och de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av detta värde antalet aktier som ska lämnas för apportegendomen vem som betalar med apportegendomen: namn, personnummer och folkbokföringskommun om inte ett skriftligt apportavtal finns beskrivning av avtalets innebörd. Om aktiekapitalet betalas med apportegendom ska en auktoriserad eller godkänd revisor utfärda ett intyg där detta ska framgå: vilken typ av egendom det är, exempelvis en lastbil att all egendom förts över till företaget att egendomen är eller kan bli till nytta för företaget att egendomen har tagits upp till det verkliga värdet för företaget vilken metod som använts för att värdera egendomen om det var några svårigheter med att värdera egendomen. Betala registreringsavgiften Samtidigt som du gör din anmälan ska du betala in registreringsavgiften till Bolagsverket. Vi påbörjar inte vår handläggning förrän betalningen har kommit in. Skriv det först föreslagna företagsnamnet på inbetalningen. Tänk på att det är billigare att registrera företaget om du skickar in din anmälan via verksamt.se än om du använder en blankett. Avgifterna hittar du på vår webbplats bolagsverket.se. PlusGiro: Bankgiro: Anmäl till registret mot penningtvätt Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt. Registret har kommit till för att förhindra att pengar som kommer från brottslig verksamhet förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Läs om vilka som ska anmäla sig till registret på vår webbplats bolagsverket.se 9

10 Välj företagsnamn Namnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för alla att hitta just ditt företag. Det är viktigt att namnet gör det möjligt att skilja företaget från andra företag, föreningar och varumärken. Tänk därför noga igenom dina förslag på namn.?!?!!?? Det är Bolagsverket som bedömer om ditt företag kan heta som du föreslagit. När företaget är registre rat har du skydd för namnet i hela landet, inom den bransch som företaget är verksamt. Så går det till 1. Fundera på vilket namn du vill att företaget ska ha Innan du skickar in dina förslag kan du kontrollera om någon annan redan har registrerat det namn som du skulle vilja ha på ditt företag. Det kan du göra i vår e-tjänst Näringslivsregistret som du når från bolagsverket.se. 2. Skicka in dina namnförslag till Bolagsverket Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt. 3.Bolagsverket prövar namnen i den ordning du lämnat dem Bland annat kontrollerar vi om något annat företag eller varumärke redan har namnet, inom den bransch som företaget är verksamt. Vi kan aldrig garantera att du får ditt föreslagna företags namn. Beställ därför inga skyltar, trycksaker eller liknande i förväg. 4.Bolagsverket registrerar det första namnförslag som vi kan godkänna, utan att först kontakta dig Nu har du skydd för företagsnamnet i hela landet, inom den bransch som företaget är verksamt. 5.Då verksamheten är igång När du är igång med verksamheten ska du använda hela företagsnamnet som det är registrerat. Då minskar risken för förväxlingar och konflikter. Det skydd som registreringen ger gäller nämligen företagsnamnet i sin helhet. Olika slags företagsnamn Ett företagsnamn kan till exempel bestå av följande: fantasiord, exempelvis Cajin Aktiebolag fantasiord + verksamhetsord, exempelvis Cajin Mode Aktiebolag ortnamn + verksamhetsord, exempelvis Ronneby IT Aktiebolag efternamn + verksamhetsord, exempelvis Johanssons Motor Aktiebolag bokstavskombinationer + verksamhetsord, exempelvis P.M. Redovisning Aktiebolag. Detta godkänns inte Här är några exempel på företagsnamn som vi inte kan godkänna: Namnet är enbart en beskrivning av verksamheten eller företagets varor eller tjänster, exempelvis Cykelverkstaden Aktiebolag eller IT-konsult Aktiebolag. Här krävs ett tillägg som till exempel ett fantasiord, ett förnamn eller ett efternamn. Namnet kan förväxlas med något annat företagsnamn eller ett varumärke. Namnet innehåller något som kan 10

11 uppfattas som någon annans egenartade efternamn (släktnamn) och användningen av namnet kan vara till nackdel för den som har efternamnet. Namnet ger sken av en annan verksamhet än den företaget bedriver eller är vilseledande på något annat sätt. Läs mer om företagsnamn på bolagsverket.se. Privata och publika aktiebolag Ett privat aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet publikt och ett publikt aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet privat. Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska, om det inte framgår av namnet att aktiebolaget är publikt, i bolagsordningen och i övrigt, anges med beteckningen (publ) efter namnet. Beskriv verksamheten Du har ensamrätt till ditt företagsnamn inom den bransch där det är verksamt. Därför måste du när du registrerar ditt företag beskriva vilken verksamhet du tänker driva. Verksamheten ska vara så tydlig och väl beskriven att man lätt kan förstå den. Du får inte skriva alltför allmänt. Det räcker till exempel inte att skriva att du ska driva handel eller konsultverksamhet. Skriv istället exempelvis handel med bilar eller konsultverksamhet inom hudvård. 11

12 Styrelsen och verkställande direktören Aktieägarna utser företagets styrelse. Det är styrelsen som leder företagets verksamhet. Styrelsen utser en ordförande och en verkställande direktör om det behövs. Styrelsens ansvar Styrelsens ansvar är omfattande och ledamöterna kan i vissa fall bli personligt ansvariga för företagets skulder. Styrelsens uppgifter varierar beroende på företagets storlek och om någon verkställande direktör är utsedd. Finns det en verkställande direktör utsedd är det denne som i första hand ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsen ska företräda företaget kalla aktieägarna till bolagsstämma utforma instruktioner för arbetsfördelningen, om styrelsen utsett en verkställande direktör eller andra organ, exempelvis ett arbetsutskott eller en kommitté fastställa en arbetsordning för sitt arbete om det finns fler än en styrelseledamot. Behöver arbetet i styrelsen delas upp, ska arbetsord - ningen visa hur fördelningen är gjord. I arbetsordningen ska också framgå hur ofta man ska ha sammanträden och om styrelsesuppleanterna ska delta i dessa. Arbetsordningen ska inte skickas in till Bolagsverket. ansvara för att skatter betalas in i tid upprätta och skicka in årsredovisningar till Bolagsverket anmäla ändringar i företaget till Bolagsverket. Firmateckning Styrelsen kan besluta om vem som ska teckna firman, alltså vem som ska ha rätt att exempelvis skriva under avtal för företaget. Om ingen särskild firmateckning anmäls kommer firman att tecknas av styrelsen. Då ska mer än hälften av styrelsens ledamöter gemensamt skriva under exempelvis lånehandlingar och avtal. Styrelseledamöter Styrelsen i ett aktiebolag ska bestå av minst tre ledamöter. Om det är ett privat aktiebolag, kan styrelsen bestå av endast en eller två ledamöter med minst en suppleant. Styrelsens ledamöter väljs i regel fram till slutet av nästa årsstämma. Väljs de för en längre tidsperiod måste antalet år framgå i bolagsordningen. Den tid styrelsen väljs på kallas för en mandatperiod och är maximalt fyra räkenskapsår. En styrelse kan bli omvald för en ny mandatperiod. Om de ordinarie ledamöterna inte kan fullfölja sina uppgifter, är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe. En ändring av styrelsen börjar gälla tidigast från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket. Fram till dess är det den 12

13 gamla och avgående styrelsen som är behörig att företräda företaget. Se därför till att anmäla ändringar direkt. Styrelseordförande Om styrelsen består av mer än en ledamot, ska styrelsen bland sina ledamöter alltid utse en ordförande. Denne ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen utför sina arbetsuppgifter. Styrelseordföranden ska anmälas till Bolagsverket. Verkställande direktör Det är styrelsen som utser den verkställande direktören. Det går också att välja flera vice verkställande direktörer. I privata aktiebolag får styrelsen utse en verkställande direktör om den vill. Om en verkställande direktör utses ska denna anmälas till Bolagsverket. I aktiebolag som är publika, ska styrelsen alltid utse en verkställande direktör. I dessa företag får verkställande direktören och styrelseordföranden inte vara samma person. Ett byte av verkställande direktör börjar gälla tidigast från den tidpunkt då anmälan om ändringen kom in till Bolagsverket. Se därför till att anmäla ändringar direkt. Arbetstagarrepresentanter De anställda i ett aktiebolag kan representeras i styrelsen om villkoren i lagen om styrelserepresentation för de privatanställda är uppfyllda. Dessa ledamöter kallas arbetstagarrepresentanter. De ingår i det totala antalet styrelseledamöter som vid varje tid finns i företaget, men de räknas inte in i antalet ledamöter som ska finnas enligt bolagsordningen. Det beror på att det inte är bolagsstämman, utan den lokala arbetstagarorganisationen, som utser arbetstagarrepresentanter och bestämmer tiden för deras uppdrag. Deras ansvar är lika med övriga styrelseledamöters. Bosättning Minst hälften av styrelseledamöterna, minst hälften av styrelsesuppleanterna, minst en av de särskilda firmatecknarna, den verkställande direktören och eventuella vice verkställande direktörer ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Uppfylls inte dessa krav, kan företaget ansöka om dispens hos Bolagsverket. Läs mer om dispens på vår webbplats bolagsverket.se. En särskild delgivningsmottagare Om företaget inte har någon behörig ställföreträdare som bor (är folkbokförd) i Sverige ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare. Som behörig ställföreträdare räknas här styrelseledamöter, särskilda firmatecknare och den verkställande direktören men inte andra företrädare. Den särskilda delgivningsmottagaren ska anmälas till Bolagsverket för registrering. Behörig styrelse Har aktiebolaget inte en behörig styrelse, verkställande direktör och delgivningsmottagare när detta behövs, riskerar företaget att tvångslikvideras av Bolagsverket. Företaget kan också bli skyldigt att betala en särskild avgift som ska täcka ärendets administrativa kostnader. 13

14 Revisorer Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Men små företag kan välja att inte ha det. 14

15 Revisorns arbetsuppgifter Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Företaget kan bestämma en längre tid i bolagsordningen, men högst fyra år. Revisorn ska granska företagets redovisning och styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget anmäla vissa brott som upptäcks vid granskningen av räkenskaperna. Revisorn får aldrig sköta företagets räkenskaper. Vem kan vara revisor? Endast den revisor som är auktoriserad eller godkänd får revidera aktiebolag. Bolagsstämman kan utse en eller flera revisorer och eventuella revisorssuppleanter. Även ett registrerat revisionsbolag kan utses till revisor. I sådana fall ska revisionsbolaget utse en person som är huvudansvarig för revisionen. Både revisionsbolaget och den huvudansvarige ska anmälas för registrering till Bolagsverket. Vissa större aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor. En godkänd revisor räcker alltså inte. En revisor får inte vara i konkurs ha näringsförbud vara förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet ha förvaltare. Lekmannarevisor Det finns en möjlighet att, vid sidan av företagets revisor, utse en eller flera lekmannarevisorer. Denna ska granska om företagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt granska om företagets interna kontroll är tillräcklig. En lekmannarevisor behöver inte ha någon revisorsutbildning. Han eller hon väljs av bolagsstämman eller på annat sätt enligt bolagsordningen och ska registreras hos Bolagsverket. Lekmannarevisorernas granskningsrapport ska inte skickas till Bolagsverket. Om revisorns uppdrag upphör i förtid Om ett uppdrag upphört i förtid ska både revisorn själv och den som har utsett revisorn underrätta Bolagsverket om skälet till detta. Revisorn ska alltid lämna en redogörelse för den granskning som han eller hon har utfört under den del av det löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat. Revisorns skäl och redogörelse kan skickas in separat. Revisorn ska också anmäla sin avgång till styrelsen. Om en revisor som inte är vald på bolagsstämma vill avgå, ska han eller hon även anmäla det till den som har utsett honom eller henne. Revisorn eller företaget ska anmäla avgången till Bolagsverket. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor Vissa privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor. I så fall måste de ha en bestämmelse om detta i bolagsordningen. Det är små företag som kan göra detta. De aktiebolag som inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren kan välja att inte ha revisor: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning mer än 3 miljoner kronor i netto - omsättning. 15

16 Lämna in årsredovisningen Ett aktiebolag ska för varje räkenskapsår skicka sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget drivit verksamhet eller varit vilande. Årsredovisningen är offentlig vilket skapar möjligheter till insyn. Vem som helst får ta del av den. Så går det till 1. Företaget upprättar en årsredovisning efter räkenskapsårets utgång. 2. Om företaget har en revisor genomför han eller hon en granskning av räkenskaperna. 3. Företaget håller en årsstämma, alltså en ordinarie bolagsstämma, inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret. Då fastställs balans- och resultaträkningen och stämman beslutar hur vinsten eller förlusten ska disponeras. 4.Företaget skickar årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse till Bolagsverket när resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på bolagsstämman. Handlingarna ska finnas hos Bolagsverket inom sju månader efter räkenskapsårets slut annars måste aktiebolaget betala en förseningsavgift. Läs mer om det under rubriken Förseningsavgifter. Kontrollera att årsredovisningen har kommit in Om du vill veta att årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket kan du använda e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in. Detta ska skickas till Bolagsverket årsredovisningen, som ska bestå av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse samt i större aktiebolag kassaflödesanalys när det behövs, även revisionsberättelse koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för de flesta moderbolag, om aktiebolaget ingår i en koncern. När ni skickar in årsredovisningen, skriv aktiebolagets namn och organisationsnummer på alla dokument, gärna på varje sida. Underskrifter Årsredovisningen (en bestyrkt kopia) ska skrivas under av vd och samtliga ledamöter. En ledamot kan inte vägra att skriva under. Anser en ledamot att årsredovisningen inte är korrekt, ska han eller hon ändå skriva under, men notera sina avvikande åsikter i en bilaga. När en revisionsberättelse finns ska den skrivas under av revisorn som också ska göra en revisorspåteckning i själva årsredovisningen. Fastställelseintyg På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en ledamot eller vd teckna bevis (ett så kallat fastställelseintyg) om att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Datumet för stämman ska anges. Namnteckningen i intyget måste vara i original. 16

17 Förseningsavgifter För att undvika förseningsavgift, ska handlingarna vara fullständiga och korrekta och finnas hos Bolagsverket (inte skickas) senast den sjunde månadens sista dag efter räkenskapsårets utgång. Redan efter en dags försening måste aktiebolaget betala en avgift på kronor. Mer än två månaders försening kostar aktiebolaget ytterligare kronor. Mer än fyra månaders försening kostar aktiebolaget ytterligare kronor. Totalt för fyra månaders försening, kronor. Mer information finns på vår webbplats bolagsverket.se. För publika aktiebolag är beloppen de dubbla. Mer än fyra månaders försening kostar dem kronor. Tvångslikvidation Om årsredovisningen och i förekommande fall revisionsberättelsen, inte kommit in till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets slut kan Bolagsverket efter ett särskilt föreläggande, besluta att aktiebolaget ska gå i likvidation. Detta kallas tvångslikvidation. Delårsrapport Rapporten ska avse företagets verksamhet från räkenskapsårets början. Rapportperioden ska omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapport ska du skicka in senast två månader efter rapportperiodens utgång. 17

18 Bilagor till anmälan Exempel på stiftelseurkund vid kontantbildning 1. Undertecknade stiftare kommer härmed överens om att bilda ett aktiebolag med företagsnamnet och verksamhet i enlighet med bolagsordningen (bilaga 1). Stiftare som har tecknat sig för aktier ska betala kronor för varje aktie. 2. Följande personer ska ingå i aktiebolaget Styrelseledamot: Namn Personnummer Adress Postnummer och ort Styrelsesuppleant: Namn Personnummer Adress Postnummer och ort Revisor: (om sådan utsetts) Namn Personnummer Adress Postnummer och ort Ort och datum Underskrift av samtliga stiftare Underskrift Namnförtydligande Underskrift Namnförtydligande 3. Underskrift av stiftare som tecknar aktier Underskrift Namnförtydligande Antal aktier Underskrift Namnförtydligande Antal aktier 18

19 ? Exempel på stiftelseurkund vid apportbildning 1. Undertecknade stiftare kommer härmed överens om att bilda ett aktiebolag med företagsnamnet och verksamhet i enlighet med bolagsordningen (bilaga 1). Stiftare som har tecknat sig för aktier ska betala kronor för varje aktie genom tillskjutande av apportegendom. Apportegendomen kommer att tas upp till ett värde av kronor i aktiebolagets balansräkning och utgörs av. Värdet är samma som marknadsvärdet. Apportegendomen tillskjuts av: Namn Personnummer Adress Postnummer och ort 2. Följande funktionärer ska ingå i aktiebolaget Styrelseledamot: Namn Personnummer Adress Postnummer och ort Styrelsesuppleant: Namn Personnummer Adress Postnummer och ort Revisor: (om sådan utsetts) Namn Personnummer Adress Postnummer och ort Ort och datum Underskrift av samtliga stiftare Underskrift Namnförtydligande Underskrift Namnförtydligande 3. Underskrift av stiftare som tecknar aktier Underskrift Namnförtydligande Antal aktier Underskrift Namnförtydligande Antal aktier 19

20 Bolagsordningens innehåll i privata aktiebolag 1. Företagsnamn Skriv ut ordet aktiebolag helt i företagsnamnet eller förkorta det till AB. 2. Säte Sätet är den kommun där styrelsen ska träffas och där bolagsstämman ska hållas. 3. Verksamhet Beskriv verksamheten i detalj. Om du exempelvis ska driva handel, måste du skriva inom vilket område du ska driva handel. Det blir då lättare att få ett bra namnskydd för företaget. Styrelsen får också klara gränser inom vilka branscher företaget ska arbeta. 4. Aktiekapital Skriv antingen exakt hur stort aktiekapitalet är eller det lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet (aktiekapitalgränserna). Om du skriver gränser för aktiekapitalet kan du öka eller minska aktiekapitalet inom gränserna utan att ändra bolagsordningen. Det högsta aktiekapitalet får vara max fyra gånger så stort som det lägsta aktiekapitalet. Tänk på att förhållandet mellan aktiekapitalgränserna och gränserna för antalet aktier ska vara lika. 5. Antal aktier Skriv antingen det exakta antalet aktier eller det lägsta och högsta antalet aktier som är tillåtet. Det högsta antalet aktier får vara max fyra gånger så stort som det lägsta antalet aktier. Tänk på att förhållandet mellan aktiekapitalgränserna och gränserna för antalet aktier ska vara lika. Exempel: Cajun AB skriver i sin bolagsordning att aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. De skriver också att antalet aktier ska vara lägst 500 och högst Styrelse Skriv antingen det exakta antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, om sådana ska finnas, eller det lägsta och högsta antalet som ska skunna väljas. I privata aktiebolag kan styrelsen bestå av minst en ledamot och minst en suppleant. 7. Revisorer Skriv antingen a) Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor. b) det exakta antalet revisorer och revisorssuppleanter, om sådana ska finnas c) ett intervall med det lägsta (minst1) och högsta antalet revisorer och revisorssuppleanter, om sådana ska finnas. 8. Kallelse Skriv på vilket sätt kallelse till bolagsstämma ska ske, exempelvis brev med posten eller med e-post. Om du vill ha den kallelsetid som står i lagen behöver du inte skriva någon tid för kallelse. 9. Årsstämma Du måste inte skriva vilka ärenden som ska förekomma på årsstämman, men det kan vara en fördel att ändå ha med dem i bolagsordningen. Om du inte skriver vilka ärenden som ska förekomma gäller de ärenden som står i lagen. 10. Räkenskapsår Vid nybildning välj det räkenskapsår som passar företaget bäst. Det första räkenskapsåret börjar den dag aktiebolaget registreras. Detta gäller även om företaget först senare börjar driva verksamhet. Räkenskapsåret ska börja första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv månader. Ingår företaget i en svensk koncern ska både företaget och koncernen ha samma räkenskapsår. Frivilliga paragrafer I bolagsordningen kan du ta in olika frivillga paragrafer, så kallade förbehåll, som på något sätt påverkar aktierna eller aktiekapitalet. Det kan till exempel vara att begränsa rätten att fritt överlåta aktier. Tänk noga igenom vad det innebär för företaget och aktieägarna innan någon av paragraferna tas in. Läs om frivilliga paragrafer på bolagsverket.se 20

21 Exempel på bolagsordning i ett privat aktiebolag 1. Företagsnamn Aktiebolagets företagsnamn är Munkedals Finsnickeri AB. 2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Munkedals kommun. 3. Verksamhet Aktiebolagets verksamhet ska vara tillverkning och försäljning av finsnickerier, exempelvis möbler, dörrar och fönster samt därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 5. Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 500 och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst en och högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 7. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor. 8. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom att kallelsen publiceras på aktiebolagets webbplats. 9. Ärenden på årsstämman På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer. 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna. 9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer. 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 10. Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari 31 december. 11. Hembud Hembudsskyldighet Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Ägaren ska också visa på vilket sätt han/hon har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Företräde mellan flera lösningsberättigade Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Lösenbelopp och betalning Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Tvist Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 21

22 Hänvisningar Några av de viktigaste bestämmelserna inom detta område är aktiebolagsförordningen (2005:559) aktiebolagslagen (2005:551) firmalagen (1974:156) bokföringslagen (1999:1078) kupongskattelagen (1970:624) lagen (1986:436) om näringsförbud lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, m.m. lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. lagen (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551) lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism revisorslagen (2001:883) årsredovisningslagen (1995:1554). 22

23 För dig som redan är eller vill bli företagare Hos Bolagsverket hittar du som företagare flera e-tjänster som förenklar ditt dagliga arbete. Om du funderar på att starta ett företag eller om du redan driver ett företag finns användbara e-tjänster på bolagsverket.se. Du kan tillexempel ändra styrelse, söka ett ärende eller kolla om din årsredovisning kommit in. -- Från Bolagsverkets webbplats gick jag vidare till verksamt. se. Via e-tjänsten startade jag mitt företag. Jag behövde inte fylla i en massa papper. Det gick snabbt, smidigt och enkelt. Kennedy Katende Hälsoutvecklare, Sundsvall 23

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 865 Försäkringsaktiebolag 1 (7) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Organisationsnummer Företagsnamn 2. Kontaktperson i detta ärende Kom

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR VÄSTVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR VÄSTVATTEN AB Antagen vid Västvatten ABs bolagsstämma 2018-03-21 Sida 1 av 5 BOLAGSORDNING FÖR 1 Firma Bolagets firma är Västvatten AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland 3 Föremålet

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI VÄRME AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 7 och den 10 september 2014, 143 1 Firma

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Norrfab i Piteå AB

Bolagsordning för Norrfab i Piteå AB Bolagsordning för Norrfab i Piteå AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Norrfab i Piteå AB Bolagsordning 2008-06-23, 154 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA KRAFT AB. Bolagets firma är Uddevalla Kraft AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA KRAFT AB. Bolagets firma är Uddevalla Kraft AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA KRAFT AB Antagen av kommunfullmäktige den 14 mars 2000, 47, med ändring den 12 september 2000, 136, den 10 september 2008 248, den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012,

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI AB Fastställd av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312 med ändring den 11 januari 1994, 6, den 12 december 1995, 259, den 9 februari 1999, 13, den 10 april

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

UTKAST /DLA BOLAGSORDNING Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag SYVAB Org. nr FIRMA Bolagets firma är Sydvästra s

UTKAST /DLA BOLAGSORDNING Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag SYVAB Org. nr FIRMA Bolagets firma är Sydvästra s UTKAST 2018-08-13/DLA BOLAGSORDNING Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag SYVAB Org. nr 556050-5728 1. FIRMA Bolagets firma är Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB. 2. STYRELSENS

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Organisationsnummer Företagsnamn 2. Kontaktperson i

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 869 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Sparbank och medlemsbank 1 (8) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Organisationsnummer Företagsnamn 2. Kontaktperson i detta

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: BOLAGSORDNING FÖR ARENASTADEN I VÄXJÖ AKTIEBOLAG

GÄLLANDE BESLUT: BOLAGSORDNING FÖR ARENASTADEN I VÄXJÖ AKTIEBOLAG Sida 1 (5) Senast reviderad: 2014-06-17 Bolagsordningar GÄLLANDE BESLUT: BOLAGSORDNING FÖR ARENASTADEN I VÄXJÖ AKTIEBOLAG Antaget av fullmäktige 2014-06-17 149 Senaste revidering i Dnr KS/2014:26 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för SEKAB BioFuel Industries AB

Bolagsordning för SEKAB BioFuel Industries AB Bolagsordning för SEKAB BioFuel Industries AB Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-04-27 DNR: KS-2015/00241 Bolagsordning

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Personernas adress Bankfilialens namn

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Personernas adress Bankfilialens namn 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (7) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1.Organisationsnummer Bankfilialens namn 2. Kontaktperson i detta ärende

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor.

Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. Bolagsordning För Indentive AB org.nr: 556840-2076 Antagen: 2018-04-26 1 Firma Bolagets firma är Indentive AB. Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Linköpings kommun.

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för AB SOLOM Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-12, 135, Dnr 2011/277 KS.024 Antagen av bolagsstämman 2013-01-30 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-05-29, 60, Dnr 2011/277 KS 024

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7)

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 970 Försäkringsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Bolagsordning för Stiftaren aktiebolag u.n.ä till CM bostad AB i Umeå

Bolagsordning för Stiftaren aktiebolag u.n.ä till CM bostad AB i Umeå Bolagsordning för Stiftaren 14696 aktiebolag u.n.ä till CM bostad AB i Umeå Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-06-19 DNR:

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 904 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (6) Skicka till: Bolagsverket 851 81

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening, kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Bolagsordning för Aktiebolaget Bostaden i Umeå

Bolagsordning för Aktiebolaget Bostaden i Umeå Bolagsordning för Aktiebolaget Bostaden i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/1189 Bolagsordning

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Bolagsordning för S4I Standard for Insurance AB

Bolagsordning för S4I Standard for Insurance AB S4I Standard for Insurance AB Bilaga 2 Bolagsstämma 2016-09-05 Bolagsordning för S4I Standard for Insurance AB 1. Firma Aktiebolagets firma är S4I Standard for Insurance AB. 2. Säte Styrelsen ska ha sitt

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FLYGPLATS AB

BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FLYGPLATS AB BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FLYGPLATS AB Organisationsnummer 556932-4832 Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvall 2013-05-27 Godkänd av kommunfullmäktige i Timrå 2013-05-27 Antagen av bolagsstämma 2013-06-13

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Elhandel AB Antagen av fullmäktige 2015-11-19 128 Fastställd av extra bolagsstämma 2016-01-11 Reviderad av fullmäktige 2016-12-15 181 Dnr 2016/0376.021 KS Fastställd av extra

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Kommunföretag AB

Bolagsordning för Umeå Kommunföretag AB Bolagsordning för Umeå Kommunföretag AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01181 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Fyll i blanketten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

0 Österåker. Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2014:12. Bolagsordning för Roslagsvatten AB

0 Österåker. Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2014:12. Bolagsordning för Roslagsvatten AB 0 Österåker Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2014:12 Bolagsordning för Roslagsvatten AB Antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-16, 5:16. Dnr: KS 2013/0410 Kommentar: Ersätter ÖFS 2010:15 1 ROSLAGSVATTEN

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:9-107 Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25 108 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-08-30 95 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FASTIGHETER AB

BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FASTIGHETER AB BOLAGSORDNING FÖR MIDLANDA FASTIGHETER AB Organisationsnummer 556932-4840 Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvall 2013-05-27 Godkänd av kommunfullmäktige i Timrå 2013-05-27 Antagen av bolagsstämma 2013-06-13

Läs mer

Bolagsordning för Västerbottens museum AB

Bolagsordning för Västerbottens museum AB Bolagsordning för Västerbottens museum AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-11-25 DNR: KS-2013/01011 Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi AB

Bolagsordning för Umeå Energi AB Bolagsordning för Umeå Energi AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 Bolagsordning för Umeå Energi

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Locum AB

Ändring av bolagsordning för Locum AB Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE LS 2018-1206 Landstingsstyrelsens förvaltning 2018-11-26 SLL Styrning och ekonomi Charlotta Dahlby 1 (2) Landstingsstyrelsen Ändring av bolagsordning för Locum AB Ärendebeskrivning

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Elnät AB

Bolagsordning för Umeå Energi Elnät AB Bolagsordning för Umeå Energi Elnät AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 Bolagsordning för Umeå

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Bolagsordning för Sollentuna Stadshus AB Antagen av fullmäktige 2016-12-15, 181, Dnr 2016/0376 KS Fastställd av bolagsstämman 2016-12-15. Innehållsförteckning 1 Firma... 2 2 Säte... 2 3 Föremålet för bolagets

Läs mer