Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2017"

Transkript

1 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2017 Tid: Kl Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-5, 7-8, Justerat den 13 september 2017 Anslaget den 14 september 2017 Karin Wanngård Anna König Jerlmyr Daniel Helldén

2 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2017 Tid: Kl Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 6, 9, Justerat den 6 september 2017 Anslaget den 7 september 2017 Karin Wanngård Anna König Jerlmyr Daniel Helldén

3 Sida 3 (20) 1 Justering Förste vice ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och andre vice ordföranden Daniel Helldén (MP) justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (S). Justering sker den 13 september 2017.

4 Sida 4 (20) 2 Rapport över inkomna ärenden 11 augusti 17 augusti 2017 Rapporten över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. som inkommit under tiden den augusti 2017 anmäls.

5 Sida 5 (20) 3 PM: Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 15 september 2017 Dnr /2017 Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i promemoria 2017:167. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

6 Sida 6 (20) 4 PM: Stärka styrningen av skolsamordningen Skrivelse av Lotta Edholm (L) Dnr /2017 Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian. Reservationer Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag till beslut som redovisas i promemorian. Ersättaryttranden Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas förslag till beslut. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om att stärka styrningen av skolsamordningen. Borgarråden Wanngård och Burell redovisar ärendet i promemoria 2017:168. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut. Borgarråden König Jerlmyr (M) och Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas förslag till beslut. sordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att

7 Sida 7 (20) 5 Rapport över inkomna ärenden 18 augusti 24 augusti 2017 Rapporten över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. som inkommit under tiden den augusti 2017 anmäls.

8 Sida 8 (20) 6 PM: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 15 maj 2017, 20, Demokratisäkra stöd till föreningar Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr Svarstid den 7 september 2017 Dnr / Till Förvaltningsrätten i Stockholm överlämnas yttrande i mål nr enligt stadsledningskontorets förslag, bilaga 1 till promemorian. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 15 maj 2017, 20, Demokratisäkra stöd till föreningar. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i promemoria 2017:169. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

9 Sida 9 (20) 7 PM: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2017 Dnr /2017 Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i promemoria 2017:170. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

10 Sida 10 (20) 8 PM: Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 15 september 2017 Dnr /2017 Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. Reservationer Borgarrådet Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag till beslut som redovisas i promemorian. Ersättaryttranden Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till Liberalernas förslag till beslut. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i promemoria 2017:171. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut. Borgarrådet Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Liberalernas förslag till beslut. sordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att

11 Sida 11 (20) 9 PM: Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 7 september 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i promemoria 2017:172. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

12 Sida 12 (20) 10 Digitala trygghetsvandringar Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M) Dnr /2016 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet. Reservationer Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut som redovisas i utlåtandet. Ersättaryttranden Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas förslag till beslut. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om digitala trygghetsvandringar. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i utlåtande 2017:200. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut. Borgarråden König Jerlmyr (M) och Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut. sordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att

13 Sida 13 (20) 11 PM: Ny översiktsplan för Ekerö kommun Remiss från Ekerö kommun Remisstid den 14 september 2017 Dnr /2017 Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om ny översiktsplan för Ekerö kommun. Borgarrådet Mogert redovisar ärendet i promemoria 2017:173. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

14 Sida 14 (20) 12 Vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm Motion (2016:90) av Erik Slottner (KD) Dnr /2016 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet. Särskilda uttalanden Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet. Ersättaryttranden Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma ersättaryttrande som redovisas i utlåtandet. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om vikten av fortsatt utredning av möjliga överdäckningar i Stockholm. Borgarrådet Mogert redovisar ärendet i utlåtande 2017:201. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

15 Sida 15 (20) 13 Valärende i kommunfullmäktige Avsägelser 2 oktober 2017 utgår.

16 Sida 16 (20) 14 Valärende i kommunstyrelsen Avsägelser och fyllnadsval 6 september Erik Malms (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott beviljas. 2. Ola Lundströms (OPOL) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor beviljas. 3. Erik Malms (MP) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott beviljas. 4. Martin Hansson (MP) väljs till ledamot i kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott. 5. Mariana Moreira Duarte (MP) väljs till ersättare i kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott. 6. Mariana Moreira Duarte (MP) väljs till ledamot i kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott. 7. Martin Hansson (MP) väljs till ersättare i kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott. 8. Vakanser bordläggs. Kommunstyrelsen behandlar ett valärende gällande avsägelser och fyllnadsval. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som godkänns.

17 Sida 17 (20) 15 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 30 augusti 2017 Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna enligt nedan. Kommunstyrelsens promemoria av den 30 augusti 2017 om remittering av motioner behandlas. Motion Rotel Föredragande borgarrådets förslag Tillägg till tidigare beslutad remittering (KS den 23 augusti 2018) Motion (2017:45) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om att minska jobbklyftan i Stockholm genom systematiska insatser för att fler människor ska gå från utanförskap till egen försörjning Dnr /2017 III AmN, SoN fys , SDN Rinkeby-Kista, Älvsjö, Skärholmen fys SLK fys

18 Sida 18 (20) 16 PM: Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 11 september 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Reservationer Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut som redovisas i promemorian. Ersättaryttranden Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut. Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Feministiskt initiativs ersättaryttrande som redovisas i promemorian. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i promemoria 2017:174. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut. Borgarråden König Jerlmyr (M) och Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut. sordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att

19 Sida 19 (20) 17 PM: Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 8 september 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Särskilda uttalanden Samtliga ledamöter för Moderaterna hänvisar till Moderaternas särskilda uttalande som redovisas i promemorian. Ersättaryttranden Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas särskilda uttalande. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om svensk social trygghet i en globaliserad värld. Borgarrådet Lindhagen redovisar ärendet i promemoria 2017:175. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

20 Sida 20 (20) 18 PM: sunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn Remiss från Folkhälsomyndigheten Remisstid den 10 september 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs promemorian. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Borgarrådet Lindhagen redovisar ärendet i promemoria 2017:176. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att Sammanträdet avslutas kl Vid protokollet Ulrika Gunnarsson

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 18 oktober 2017

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 18 oktober 2017 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 18 oktober 2017 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-6, 8, 12, 14-15 Justerat den 25 oktober 2017 Anslaget den

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-4, 10-13 Justerat den 11 mars 2015 Anslaget den 12 mars 2015 Jan

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 september 2016

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 september 2016 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 september 2016 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-3, 5-9, 11-13, 15-16 Justerat den 28 september 2016 Anslaget

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 22 augusti 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 22 augusti 2018 Sida 1 (19) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 22 augusti 2018 Tid: kl. 15:30-15:35 Plats: Stora kollegiesalen 1-3, 5, 7-10, 12-16, 18, 20-21, 23 Justerat den 29 augusti 2018

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 augusti 2014

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 augusti 2014 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 augusti 2014 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-3, 5-7, 9-10, 13 Justerat den 27 augusti 2014 Anslaget den

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 19 december 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 19 december 2018 Sida 1 (14) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 19 december 2018 Tid: kl. 15:30-15:35 Plats: Stora kollegiesalen 1-11 Justerat den 20 december 2018 Anna König Jerlmyr Karin Wanngård

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 14 november 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 14 november 2018 Sida 1 (21) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 14 november 2018 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen 1-19 Justerat den 21 november 2018 Anna König Jerlmyr Karin Wanngård

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 13 april 2016

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 13 april 2016 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 13 april 2016 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-9, 11-17, 19-21, 23-29, 31, 34 Justerat den 20 april 2016 Anslaget

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 7 mars 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 7 mars 2018 Sida 1 (29) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 7 mars 2018 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-8, 10-24, 27-28 Justerat den 14 mars 2018 Anslaget

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 5 juni 2019

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 5 juni 2019 Sida 1 (29) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 5 juni 2019 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen 1-25 Justerat den 12 juni 2019 Anslaget den 13 juni 2019 Anna König

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 juni 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 juni 2018 Sida 1 (28) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 juni 2018 Tid: kl. 15:30-15:35 Plats: Stora kollegiesalen 1-23 Justerat den 20 juni 2018 Anslaget den 21 juni 2018 Karin Wanngård

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 januari 2019

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 januari 2019 Sida 1 (36) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 januari 2019 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen 1-12, 14-22, 25-27, 29-30 Justerat den 23 januari 2019 Anna König

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 mars 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 mars 2018 Sida 1 (25) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 mars 2018 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-2, 4-7, 9-16, 19, 21, 23, 25 Justerat den 28

Läs mer

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 23 augusti 2017 kl Plats: Stora Kollegiesalen

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 23 augusti 2017 kl Plats: Stora Kollegiesalen Sida 1 (9) kallas till sammanträde onsdagen den 23 augusti 2017 kl. 15.30 Plats: Stora Kollegiesalen 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar justering gäller där det framgår

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 november 2016

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 november 2016 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 november 2016 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-12, 14-17, 19-21, 23 Justerat den 16 november 2016 Anslaget

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2015, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2015, äldreomsorg Utlåtande 2016:56 RVIII (Dnr 152-486/2016) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen för kvartal 4 år, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Justerat den 14 mars 2012 Anslaget den 15 mars Ann-Katrin Åslund Karin Wanngård Marie Ljungberg Schött

Justerat den 14 mars 2012 Anslaget den 15 mars Ann-Katrin Åslund Karin Wanngård Marie Ljungberg Schött Kommunstyrelsen Protokoll nr 4 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 7 mars 2012 kl 15.30-15.40 Justerat den 14 mars 2012 Anslaget den 15 mars 2012 Ann-Katrin Åslund Karin Wanngård Marie Ljungberg

Läs mer

Utbyggnad av Arlanda flygplats

Utbyggnad av Arlanda flygplats Utlåtande Rotel I (Dnr 2017/000626) Utbyggnad av Arlanda flygplats Motion (2017:25) av Karin Ernlund m.fl. (alla C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen besvaras med

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 mars 2016

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 Tid: Kl.15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-9, 11-15, 18-19, 23-24, 27-29 Justerat den 16 mars 2016 Anslaget

Läs mer

Tid Onsdagen den 16 januari 2019 kl. 15:30. Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet König Jerlmyr. Borgarrådet Edholm

Tid Onsdagen den 16 januari 2019 kl. 15:30. Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet König Jerlmyr. Borgarrådet Edholm Sida 1 (6) kallas till sammanträde 1/2019 Tid Onsdagen den 16 januari 2019 kl. 15:30 Plats Stora kollegiesalen Föredragningslista 1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar

Läs mer

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 kl Plats: Stora Kollegiesalen

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 kl Plats: Stora Kollegiesalen Sida 1 (7) kallas till sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 kl. 15.30 Plats: Stora Kollegiesalen 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar justering gäller där det framgår

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 januari 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 januari 2018 2013-01-17 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 januari 2018 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-27, 29-32, 34-35, 37-40 Justerat den 24 januari

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 9 november 2017

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 9 november 2017 PM 2017:229 RI (Dnr 110-1400/2017) Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 9 november 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 13 april 2016 kl Plats: Stora Kollegiesalen

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 13 april 2016 kl Plats: Stora Kollegiesalen Sida 1 (6) kallas till sammanträde onsdagen den 13 april 2016 kl. 15.30 Plats: Stora Kollegiesalen 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar justering gäller där det framgår

Läs mer

Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl

Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl Kommunstyrelsen Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl 15.30-15.40 Justerat den 1 november 2006 Anslaget den 2 november 2006 Kristina Axén Olin Ann-Katrin

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg Utlåtande 2017:252 RVIII (Dnr 152-1047/2017) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Elevhälsa Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD)

Elevhälsa Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD) Utlåtande 2017:162 RIV (Dnr 106-13/2016) Elevhälsa Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD) om elevhälsa

Läs mer

Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för Hiv/Aids Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M)

Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för Hiv/Aids Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M) Utlåtande 2017:261 RII (Dnr 106-727/2016) Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för Hiv/Aids Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Tid Onsdagen den 21 mars 2018 kl. 15:30. Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet Wanngård

Tid Onsdagen den 21 mars 2018 kl. 15:30. Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet Wanngård Sida 1 (6) kallas till sammanträde 5/2018 Tid Onsdagen den 21 mars 2018 kl. 15:30 Plats Stora kollegiesalen Föredragningslista 1 Justering Borgarrådet Wanngård 2 Rapport över inkomna ärenden 23 februari

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

En mer flexibel ämneslärarutbildning

En mer flexibel ämneslärarutbildning PM 2015:58 RIV (Dnr 110-186/2015) En mer flexibel ämneslärarutbildning Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 4 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Digitala trygghetsvandringar Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M)

Digitala trygghetsvandringar Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M) Utlåtande 2017:200 Rl (Dnr 106-1589/2016) Digitala trygghetsvandringar Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen anses besvarad med

Läs mer

Måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor

Måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor Utlåtande Rotel IV (Dnr 2017/001702) Måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor Motion (2017:64) av Jonas Naddebo m. fl. (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 PM 2012:40 RV (Dnr 001-127/2012) Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet Wanngård

Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet Wanngård Sida 1 (6) kallas till sammanträde 13/2018 Tid Onsdagen den 19 september 2018 kl. 15:30 Plats Stora kollegiesalen Föredragningslista 1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar

Läs mer

PM 2016:193 RIV (Dnr /2016)

PM 2016:193 RIV (Dnr /2016) PM 2016:193 RIV (Dnr 110-1296/2016) Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M)

Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M) Utlåtande 2016:90 RI (Dnr 106-1457/2015) Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M) Kommunstyrelsen

Läs mer

Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L)

Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L) PM 2017:259 RI (Dnr 108-1418/2017) Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl.

Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. Utlåtande 2017:223 RII (Dnr 106-1332/2016) Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2016

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2016 PM 2016:141 (Dnr 111-804/2016) En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll nr 14 Sida 3 (34)

Kommunfullmäktige protokoll nr 14 Sida 3 (34) Sida 3 (34) 4 Förslag till budget 2017 för Stockholms stad och inriktning för 2018 och 2019 samt ägardirektiv 2017-2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt vissa ärenden som avslutas eller besvaras

Läs mer

Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M)

Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M) Utlåtande 2016:105 RIV (Dnr 106-1600/2015) Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:74)

Läs mer

Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 september 2016

Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 september 2016 PM 2016:148 RIII (Dnr 110-956/2016) Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 september 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen Motion (2016:44) av Margareta Björk (M)

Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen Motion (2016:44) av Margareta Björk (M) Utlåtande 2016:179 RIX (Dnr 106-602/2016) Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen Motion (2016:44) av Margareta Björk (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kaffecyklar Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C)

Kaffecyklar Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C) Utlåtande 2017:137 RVII (Dnr 106-537/2016) Kaffecyklar Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:34) av Karin Ernlund

Läs mer

Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD)

Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD) Utlåtande 2017:161 RIV (Dnr 106-12/2016) Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Cykelskola för alla elever i förskoleklass Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M)

Cykelskola för alla elever i förskoleklass Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M) Utlåtande 2017:245 RIV (Dnr 106-755/2017) Cykelskola för alla elever i förskoleklass Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen besvaras

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN BORDLAGDA ÄRENDEN. kallas till sammanträde onsdagen den 27 oktober 2010, kl 15.30

KOMMUNSTYRELSEN BORDLAGDA ÄRENDEN. kallas till sammanträde onsdagen den 27 oktober 2010, kl 15.30 KOMMUNSTYRELSEN kallas till sammanträde onsdagen den 27 oktober 2010, kl 15.30 1. Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering BORDLAGDA ÄRENDEN 2. Fyllnadsval av en ersättare (mp) i

Läs mer

Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 oktober 2011

Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 oktober 2011 PM 2011:128 RIV (Dnr 001-1320/2011) Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 oktober 2011 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden PM 2015:4 RVII (Dnr 314-1547/2014) Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas PM 2013: RIV (Dnr 001-687/2013) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 24 juli 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Kommunfullmäktige Kungörelse

Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 mars 2019 kl. 16:00 i Stadshusets rådssal Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden

Läs mer

ABCDE KOMMUNSTYRELSEN. Bordlagda ärenden. Nya ärenden. kallas till sammanträde onsdagen den 5 april 2006, kl 15.30

ABCDE KOMMUNSTYRELSEN. Bordlagda ärenden. Nya ärenden. kallas till sammanträde onsdagen den 5 april 2006, kl 15.30 ABCDE KOMMUNSTYRELSEN kallas till sammanträde onsdagen den 5 april 2006, kl 15.30 1. Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering Bordlagda ärenden 2. Val av 1 ledamot (opol) i Stiftelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 6 november 2017

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 6 november 2017 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 6 november 2017 Tid: kl. 16:00 Lokal: Stadshusets rådssal Närvarande: Se bilaga 1 1 26 Justerat den 13 november

Läs mer

Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag

Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag Utlåtande 2017:15 RVIII (Dnr 152-1909/2016) Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag Kommunstyrelsen

Läs mer

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 PM 2012: RV (Dnr 001-127/2012) Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016 PM 2016:182 RI (Dnr 110-1402/2016) Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

PM 2016:132 RIV (Dnr /2016)

PM 2016:132 RIV (Dnr /2016) PM 2016:132 RIV (Dnr 110-706/2016) Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 augusti 2016

Läs mer

Höjning av felparkeringsavgifter Förslag från trafiknämnden

Höjning av felparkeringsavgifter Förslag från trafiknämnden Utlåtande 2017:116 RVII (Dnr 124-303/2017) Höjning av felparkeringsavgifter Förslag från trafiknämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Felparkeringsavgift för trafikfarlig

Läs mer

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 PM 2016:208 RVI (Dnr 110-1561/2016) Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Utlåtande 2017:249 RV (Dnr /2017)

Utlåtande 2017:249 RV (Dnr /2017) Utlåtande 2017:249 RV (Dnr 133-1699/2017) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2018 Inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin Förslag från avfallsnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktige Kungörelse

Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 februari 2019 kl. 16:00 i Stadshusets rådssal Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund

Läs mer

Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 oktober 2011

Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 oktober 2011 PM 2011: RIV (Dnr 001-1320/2011) Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 oktober 2011 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Olovlig frånvaro i skolan Remiss från Utbildningsdepartementet

Olovlig frånvaro i skolan Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2010:133 RIV (Dnr 001-1839/2010) Olovlig frånvaro i skolan Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Olovlig frånvaro

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 juni 2015

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 juni 2015 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 juni 2015 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-7, 10, 12-13, 15-18, 20-22, 24-25 Justerat den 24 juni 2015 Anslaget

Läs mer

Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden Förslag från fastighetsnämnden

Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden Förslag från fastighetsnämnden Utlåtande 2017:269 RI (Dnr 123-1640/2017) Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden Förslag från fastighetsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Remiss från Finansdepartementet

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Remiss från Finansdepartementet PM Rotel I (Dnr 2017/001842) Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Remiss från Finansdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras

Läs mer

Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 11 oktober 2013

Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 11 oktober 2013 PM 2013:150 RI (Dnr 001-1128/2013) Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 11 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/562) Bolagsordningar för SKH Slakthusområdet 1 13 Fastighets AB

Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/562) Bolagsordningar för SKH Slakthusområdet 1 13 Fastighets AB Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2019/562) Bolagsordningar för SKH Slakthusområdet 1 13 Fastighets AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Bolagsordning för SKH Slakthusområdet

Läs mer

Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Remiss från Utbildningsdepartementet

Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2010: RIV (Dnr 001-2227/2010) Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på

Läs mer

Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L)

Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) Utlåtande 2017:110 RII (Dnr 106-991/2016) Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Bistånd till illegala invandrare

Bistånd till illegala invandrare Utlåtande Rotel VI (Dnr 2017/001265) Bistånd till illegala invandrare Motion (2017:48) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen

Läs mer

Utred missförhållanden och förläng inte avtalet med Samtrans Skrivelse av Lotta Edholm (L)

Utred missförhållanden och förläng inte avtalet med Samtrans Skrivelse av Lotta Edholm (L) PM 2016:167 RIV (Dnr 108-147/2016) Utred missförhållanden och förläng inte avtalet med Samtrans Skrivelse av Lotta Edholm (L) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Kommunfullmäktige Kungörelse

Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 8 april 2019 kl. 16:00 i Stadshusets rådssal Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden

Läs mer

Sommarlovsentreprenörer Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-)

Sommarlovsentreprenörer Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-) Utlåtande 2016:63 RIII (Dnr 106-873/2015) Sommarlovsentreprenörer Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:32) av Maria Danielsson

Läs mer

Etablering av företagshotell i Slakthusområdet Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M)

Etablering av företagshotell i Slakthusområdet Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M) Utlåtande 2017:125 RI (Dnr 106-1030/2016) Etablering av företagshotell i Slakthusområdet Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:79)

Läs mer

Protokoll nr 10 fört vid Stockholms kommunstyrelses sammanträde onsdagen den 21 maj 2003, kl

Protokoll nr 10 fört vid Stockholms kommunstyrelses sammanträde onsdagen den 21 maj 2003, kl KOMMUNSTYRELSEN Protokoll nr 10 fört vid Stockholms kommunstyrelses sammanträde onsdagen den 21 maj 2003, kl 15.30-15.50 Annika Billström Kristina Axén Olin Ann-Margarethe Livh Justerat 2003-05-27 Anslaget

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Fastställande av skattesats för 2019

Fastställande av skattesats för 2019 Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2018/1425) Fastställande av skattesats för 2019 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2019 med kronor 17:90

Läs mer

Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i StockholmInrätta ett Trygghetsråd i Stockholm

Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i StockholmInrätta ett Trygghetsråd i Stockholm Utlåtande Rotel VII (Dnr 2017/000428) Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i StockholmInrätta ett Trygghetsråd i Stockholm Motion (2017:8) av Karin Ernlund (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-)

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Utlåtande 2016:116 RIII (Dnr 106-2018/2015) Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 september 2008

Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 september 2008 PM 2008:179 RIV (Dnr 323-1491/2008) Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid 1 september 2008 Borgarrådsberedningen

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 16 november 2015

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 16 november 2015 PM 2015:193 RIII (Dnr 110-1277/2015) En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 16 november 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M)

Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M) Utlåtande 2016:129 RIV (Dnr 106-870/2015) Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:29)

Läs mer

Bilaga 5:11 till kommunstyrelsens protokoll den 23 februari 2005, 34

Bilaga 5:11 till kommunstyrelsens protokoll den 23 februari 2005, 34 Bilaga 5:11 till kommunstyrelsens protokoll den 23 februari 2005, 34 PM 2005 RIV (Dnr 321-838/2004) Yttrande till Länsrätten (mål 20296-04) om laglighetsprövning enligt kommunallagen om översyn av resursfördelningssystem

Läs mer

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 19 juni 2014

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 19 juni 2014 PM 2014: RVII (Dnr 001-450/2014) En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 19 juni 2014 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 24/ /

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 24/ / nkomna ären, remissyttran m.m. under ti 24/11 2017 30/11 2017 nkom Från n n e h å l l Till R NYA ÄRENDEN 24/11 Kommunstyrelsen Förändrad fördelning av föredragningsskyldighet för ti från och med 27 november

Läs mer

Feriejobb för ungdomar Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L)

Feriejobb för ungdomar Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L) Utlåtande 2016:165 RIII (Dnr 106-229/2016) Feriejobb för ungdomar Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:19) av Lotta

Läs mer

Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Remiss från Utbildningsdepartementet

Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2010:98 RIV (Dnr 001-1259/2010) Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som svar på

Läs mer

Fler cykelpumpsstationer i Stockholm Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C)

Fler cykelpumpsstationer i Stockholm Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C) Utlåtande 2017:165 RVII (Dnr 106-841/2016) Fler cykelpumpsstationer i Stockholm Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:64)

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 15 september 2017

Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 15 september 2017 PM 2017:171 RI (Dnr 110-1001/2017) Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 15 september 2017 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Tillåt ombildningar i ytterstaden Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M)

Tillåt ombildningar i ytterstaden Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M) Utlåtande 2016:77 RI+RIX (Dnr 106-1321/2015) Tillåt ombildningar i ytterstaden Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:56)

Läs mer

Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 oktober 2015

Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 oktober 2015 PM 2015:182 RIV (Dnr 110-986/2015) Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 30 oktober 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Ett jobbtorg för validering Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L)

Ett jobbtorg för validering Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L) Utlåtande 2017:87 RIII (Dnr 106-1590/2016) Ett jobbtorg för validering Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Ärendet Föreligger förvaltningens tjänstutlåtande, dnr /

Ärendet Föreligger förvaltningens tjänstutlåtande, dnr / Sida 70 (95) 21 Vision 2040, Ett Stockholm för alla - Svar på remiss, dnr 119-1401/2015 Beslut 1. stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens remissvar. 2. Omedelbar justering. Ärendet Föreligger förvaltningens

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 6 februari 2017

Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 6 februari 2017 Protokoll fört vid kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågors sammanträde måndagen den 6 februari 2017 Tidpunkt: Kl. 15.00 Plats: Stora Kollegiesalen, Stockholms stadshus Närvarande: Se bilaga Justerat

Läs mer

Anmälan om svar på remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Anmälan om svar på remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet PM 2015:116 RIII (Dnr 110-770/2015) Anmälan om svar på remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer