Trelleborg Trelleborg Citysamverkans Förslag till uteserveringspolicy i Trelleborg 2015 Varför behövs en policy och riktlinjer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trelleborg 2014.05.30 Trelleborg Citysamverkans Förslag till uteserveringspolicy i Trelleborg 2015 Varför behövs en policy och riktlinjer?"

Transkript

1 Trelleborg Trelleborg Citysamverkans Förslag till uteserveringspolicy i Trelleborg 2015 Trelleborg Citysamverkan är ett samverkansorgan för Trelleborgs kommun, Fastighetsägare, Handelsklubben och Valengallerian. Citysamverkan driver och genomför gemensamma frågor och projekt, för att stärka stadens attraktivitet och utveckling. Varför behövs en policy och riktlinjer? Det är viktigt för hela staden att den gemensamma miljön i centrum är attraktiv för företag, besökare och boende. Näringsidkare, fastighetsägare och kommunen har ett gemensamt ansvar att förvalta stadsmiljön så att Trelleborg kan stärka sin konkurrenskraft både socialt, som boplats, upplevelsemässigt och för näringslivets utveckling. Målsättningen är att förbättra förutsättningarna, förstärka och göra Trelleborgs centrala delar ännu mer attraktiva och skapa ett livligare och trevligare uteliv. Trenden för alla Sveriges citykärnor är att hotell, restauranger och caféer som offentliga rum blir allt mer betydande för citypulsen och handelns överlevnad/utveckling. Man kommer inte längre enbart till staden för att handla. Nästa generation utnyttjar det offentliga rummet som sitt vardagsrum med sitt sociala liv, live eller digitalt, ständigt närvarande. Handeln gynnas av att fler uppehåller sig i dess närhet när behoven av inköp uppstår. Trelleborg Citysamverkan vill stimulera fler krögare till att flytta ut sina verksamheter under sommarsäsongen och bidra till en levande stadsmiljö. Det är helt i linje med Citysamverkans vision om att göra Trelleborg till En pulserande kuststad med kontinental och välkomnande känsla. Trelleborg Citysamverkan värnar om stadens uteserveringar och vill skapa ett klimat där Trelleborg sätts på kartan för stadens konceptuella uteserveringar med personliga uttryck, som lockar till fler etableringar. Vi ska också ha i minnet att varje plats är unik i sig, varje stad, varje gata. Det som är möjligt på en plats kanske är mindre lämpligt på en annan nästa på grund av trafiksituationen eller framkomlighetsproblem för transporter, varuleveranser eller funktionshindrade personer med nedsatt synförmåga. Trelleborg är en liten stad i förhållande till t ex Malmö, därför måste vi utgå från vår lilla stadskärna och dess förutsättningar när vi antar en uteserveringspolicy. Det är många som ska ha del av det offentliga rummet och den allmänna ytan av olika anledningar. Därför är det viktigt att policyn och regelverket är utformat i samförstånd med krögarna och kommunens olika berörda instanser, Citysamverkan samt landskapsarkitekter, polis och brandkår. Det är viktigt att policyn och regelverket är modernt och aktuellt i förhållande till Trelleborgs stadskärna och dess övriga utveckling. Därför är det extra angeläget att en ständig dialog och återkommande uppföljningsmöten hålls mellan parterna och politiker. Möjligheten till flexibilitet måste finnas. Generaliseringar och låsningar som förekommit i andra städer bör undvikas: I en klassisk stenstad hör inte trädäck hemma eller Upphöjda trägolv, trätrallar och plastmattor är helt främmande inslag i en gedigen stadsmiljö. Trelleborg Citysamverkan förordar en mer funktionell hållning. Det är viktigt att inte begränsa möjligheter för näringslivets utveckling, tillväxt och konceptuella uttryck. Det är ställt utom allt tvivel att Trelleborg ska uppfattas som, och vara en hamnstad. I en klassisk hamnstad är det fullt acceptabelt med trädäck, tjocka hamparep, och skeppsromantik i offentlig miljö. När det gäller golvbeläggning är en av världens mest kända gummimattor Trelleborgsk. Den kallas Pricken Producerad av Trelleborg AB, den är gjord för offentliga rum. Den kan beträdas bl a på

2 Trelleborgs Allehanda och restauranger. Det finns all anledning att utnyttja de unika fördelar vi har (plats/produkt/erbjudanden) gratis i staden, för att stärka vårt uttryck, vår utveckling och attraktivitet på alla områden i betraktarens öga. Exempel: I Trelleborg stadskärna har vi bara ett sådant trädäck förekommande på restaurang Istanbul. Den signalerar att detta är en centrumpunkt. Det är också den enda uteserveringen i stadskärnan som är fullsatt även om kvällarna. Det är en bragd i Trelleborg. Vi bör försöka få fler näringsidkare att återskapa den atmosfären (med eller utan trädäck) på fler platser. Uteserveringen är dessutom bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det finns rullstolsramp till uteserveringen/restaurangen. Utan trädäcket är det ett antal trappsteg att forcera i entrén för en rullstol. Istanbul och Kafé Systrar och Bönor är ett välkommet avbrott i denna långa raka gata, det är viktigt för handeln att olika målpunkter och avbrott i gatumiljön gör att människor, saktar ner, stannar upp och tittar åt sidorna på det som erbjuds. (Stadsodlingarna är ett annat exempel på detta).

3 Trelleborg Riktlinjer för uteserveringar i Trelleborg 2015 FÖRORD Denna skrift är framtagen för dig som vill öppna uteservering i anslutning till Kafé eller restaurang i Trelleborg. Här finner du tips och idéer till hur din uteservering kan utformas inom de regler och riktlinjer som Trelleborgs Kommun ställer när du använder allmän mark för din servering. Riktlinjerna avser Trelleborgs stadskärna men de kan också vara vägledande för andra stadsdelar i kommunen. Där kan dock en friare syn på estetisk utformning accepteras. Riktlinjerna för uteserveringar ska fungera som en vägledning för näringsidkare. Den handlar om att utforma serveringarna så att alla kan få tillgång till dem och så att de kompletterar stadsbilden på ett fungerande och attraktivt sätt. På så vis blir de en tillgång i stadsmiljön och bidrar till ett livligare och trevligare uteliv. Uteserveringen är som en teatersalong. Människor vill sitta och titta på dem som går förbi på gatan och de som passerar ska lockas in till nya möten. Kontakten mellan betraktare och gatans aktivitet är viktig. Denna skrift avser riktlinjer för icke bygglovspliktiga uteserveringar i Trelleborg. Trelleborgs kommuns avsikt är att denna typ av uteserveringar ska förordas. Varför riktlinjer? Stadens allmänna platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens sociala miljö. För utvecklingen av hela staden är det viktigt att den gemensamma miljön i centrum är attraktiv. Det är många som ska ta del av det offentliga rummet, den allmänna ytan och dess tillgänglighet. Valet av staket, bord, stolar, parasoller, markiser betyder mycket för helhetsintrycket. Därför bör färgsättning och utformning av möbler, tak och staket passa till den omgivande miljön. Uteserveringar är ett välkommet inslag i vår gatumiljö, de bidrar starkt till att göra stadskärnan levande och förstärka citypulsen. Under sommarhalvåret förändras hela det visuella intrycket i staden och uteserveringarnas utformning har en mycket stor betydelse för stadsmiljön. Därför ställer kommunen vissa krav på deras form och funktion. Dessa råd och riktlinjer gäller först och främst uteserveringar på trottoarer och gågator där serveringen sker i direkt anslutning till fasader. Torg måste behandlas annorlunda, utifrån de förutsättningar som råder på den enskilda platsen. Riktlinjer för uteserveringar på gågator och trottoarer. Sammanfattning: Huvudregeln är att uteserveringen skall ligga i direkt anslutning till restaurangen/kaféet. Dock kan undantag göras. Gatuavdelningens handläggare för markupplåtelse kan ge förhandsbesked om var på gatumarken serveringar får placeras. Olika principer gäller på olika platser beroende på hur gatan är gestaltad. Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar, de får enbart fästas längs fasaden. Uthängande markis måste ha en minimihöjd på 2,3 meter.

4 Uteserveringens staket får inte vara lägre än 90 cm och högre än 110 cm från markplan. Uteserveringens möbler ska placeras direkt på marken. Möblerna ska vara av en bra kvalitet, smide, metall eller trä är exempel på bra kvalitet. Plastmöbler av enkel sort tillåts inte. Vit färg ska undvikas helt på uteserveringens möbler på grund av risken för starka bländningseffekter för synskadade. Staket ska vara enkla med genomsikt. Smide, metall eller trä är exempel på bra kvalitet. Entrén ska vara minst 1 m bred. Öppningarna ska ge synskadade viss riktningsledning. Uteserveringen är till för alla, tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar ska underlättas. Lätt avhjälpta hinder ska beaktas. På uteserveringar som på grund av höjdskillnader i markbeläggningen eller av andra miljöskäl byggts med trädäck, ska staketet inte vara lägre än 90 cm och inte högre än 110 cm från trädäcksgolvet. Trädäcket ska vila direkt på markbeläggningens högsta punkt. Uteservering, som ansluts direkt till fasad, får vara lika lång som restaurangen inne i lokalen, om det inte är olämpligt ur trafik- eller framkomlighetssynpunkt. Uteserveringen kan göras större men då krävs berörd butiksägares/kontor/grannes särskilda skriftliga tillstånd. En uteservering får aldrig ligga utanför annans entré, ej heller vara placerad på ledstråk. Det är uteserveringens anordnare, som har ansvaret för att skriftligt underrätta närmaste butiksgranne på ömse sidor om uteserveringen om tidpunkt och utseende av uteserveringen. Lämpligt är även att denne butiksgranne skriver ett skriftligt godkännande som anordnaren bifogar ansökan. Minsta fria gångbanemått utanför uteserveringen ska vara minst 1,50 m och 3,00 meter vid stor gångtrafik. Hänsyn måste också tas till belysningsstolpar och eventuella skyltar som står i vägen. Räddningsvägar får ej blockeras. Daglig renhållning/städning sköts av sökanden på ansökt yta samt 1 m utanför avgränsningen/staketet för att minimera riskerna med skadedjur och nedskräpning. Ingen åverkan på markbeläggning eller vegetation får göras utan tillåtelse från Trelleborgs kommun/gatuavdelningen. Uteserveringar ska i huvudsak förekomma under perioden 15 mars till 31 oktober. Placering av uteserveringen Uteserveringen ska placeras så att den inte hindrar framkomligheten för till exempel varuleveranser, gång- och cykeltrafik eller Räddningstjänsten. Serveringen ska i första hand placeras inom anvisad möbleringszon på gatan och ha samma bredd som den inre delen av restaurangen. Serveringen ska byggas i direkt närhet till restaurangen eller caféet och bör avgränsas på ett sådant sätt att det inte råder någon tvekan om vilken restaurang eller vilket café serveringen tillhör. Utformningen av uteserveringen Serveringarna ska vara luftiga inslag i gatubilden och bidra till att skapa ett attraktivt och tilltalande Trelleborg. Därför bör färgsättning och utformning av möbler, tak och staket passa till den omgivande miljön. Eventuella rekommendationer från kommunen ska följas.

5 Snyggt och städat För allas trevnad är det viktigt att serveringen och området omkring den, är i välvårdat skick. Näringsidkaren bär ansvaret för städning, snöröjning och halkbekämpning i anslutning till serveringen under tillståndstiden. Eventuella skador på markbeläggning eller annat som är orsakat av markupplåtelsen och som drabbar kommunen ska bekostas av näringsidkaren. Efter stängning Det är viktigt att serveringen är i ordning och bidrar till den attraktiva stadsbilden även när den är stängd. Bord och stolar ska låsas fast och övertäckning av möbler ska göras på ett snyggt sätt. När tillståndet för den tillfälliga serveringen upphört, ska allt som tillhör serveringen tas bort och området ska städas. Marknadsföring När det gäller reklam i uteserveringsmiljön ska denna inte vara av stötande karaktär. För marknadsföring av alkoholhaltiga drycker ska kommunens alkoholpolicy iakttas (Alkohollagen), vilken lyder: Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol (Alkohollagen 7 kap 1 ). Företagets egen logo får förekomma på uteserveringen. Reklam får endast finnas på parasollens eller markisens nedhäng. Uteserveringens Tak Trelleborgs uteserveringar ska vara öppna och uppfattas som en del av gaturummet. Därför förordas lätta och fria former av tak över serveringarna med parasoller och fritt hängande markiser. Dessa ska vara i tyg. Uthängande markiser ska ha en minimumhöjd på 2,30 meter ovan markytan men får inte skada några träd eller trädkronor i omgivningen. De ska vara fästa på husfasaden, och får inte ha stödben eller liknande som vilar på marken. De ska kunna fällas ut och in. Parasoller och markiser får inte nå utanför serveringsytan. Färg, höjd, längd och bredd ska vara anpassade till platsen och den omkringliggande miljön, färgkonstellationerna, fasaden och restaurangens koncept. Vit färg ska undvikas på grund av riskerna för starka bländeffekter för synskadade. Uteserveringens Golv Vi rekommenderar att gatan eller trottoaren utgör serveringens golv, eftersom det då underlättar för alla att besöka serveringen. Måttliga ojämnheter kan ofta klaras med anpassningsbara möbler. Om serveringsytan/marken har större nivåskillnader eller ojämnheter i markbeläggningen bör utjämnande ske, för att både arbetsmiljöförhållanden för servispersonal och hänsyn till rörelsehindrade ska tillgodoses. Det kan även underlätta för dragning av ledningar för t ex el och naturgas, att upphöjt golv anläggs för att rymma dessa dragningar. Uppbyggnaden ska vara så låg som möjligt. Staketet får inte vara lägre än 90 cm och inte högre än 110 cm från trädäcksgolvet. Trädäcket ska vila direkt på markbeläggningens högsta punkt. Mer information om riktlinjer för golv finner du under rubriken: Tillgänglighet. Uteserveringens Möbler Uteserveringens möbler ska i första hand placeras direkt på marken. Möblerna ska vara av en bra kvalitet, smide, metall eller trä är material som förordas till stolar och bord och är goda exempel på bra kvalitet. Vit färg ska undvikas helt på uteserveringens möbler på grund av störande bländeffekter. Enklare plastmöbler accepteras ej. För att alla ska känna sig välkomna bör det finnas en variation av stolar. Beroende på typ av funktionsnedsättning kan det finnas olika behov när det gäller stolars utformning. Till exempel behöver muskelsvaga personer ha ett armstöd för att kunna resa sig medan överviktiga vill ha en stol utan armstöd. Vid trottoarservering kan fasta bänkar längs med fasaden eller i fönsternischer vara ett alternativ om utrymmet är knappt.

6 Uteserveringens Väggar Huvudregeln är att uteserveringar ska vara avgränsade. Om serveringen är långsmal och placerad på en trottoar med begränsad framkomlighet, räcker det att kortsidorna avgränsas. Om det serveras alkohol på uteserveringen ska hela området vara avgränsat. Avgränsningar utgörs bäst av ett luftigt staket som ska placeras direkt på marken. Staket ska vara av en bra kvalitet, smide, metall eller trä är exempel på bra kvalitet. Staket får vara maximalt 1,10 meter högt från den högsta markytans punkt. Önskas högre avgränsningar klassas dessa som väggar och kräver bygglov. Eventuellt vindskydd av markisväv eller liknande sätts på staketets insida. Blomlådor med lämplig höjd kan också fungera som avgränsning av en servering. Val av växter ska göras med hänsyn till att minimera riskerna för allergiker. Vit färg ska undvikas helt på uteserveringen på grund av starka bländningseffekter för synskadade. När avskärmningarna/staket placeras på trottoarer och torg får de inte borras fast i gatstenar och betongplattor, utan istället vila löst ovanpå underlaget. Staket som angörs i marken kräver särskilt tillstånd hos gatuavdelningen. Mer information om riktlinjer för väggar finner du under rubriken: Tillgänglighet. Undantag: På C-B Friisgatans nedre del mellan Algatan och Hamngatan ges dispens för genomsiktlig vägg av glas/plexiglas vindskydd med upp till 1,60 meter på kortsidans hela bredd av eventuell uteservering ner mot havet. Ytan ska kontrastmarkeras med avvikande material och ljushetskontrast. Bar och serveringsdiskar i uteserveringen Då uteserveringen är stor kan tillstånd ges även för en bar eller serveringsdisk i uteserveringsytan. Baren fungerar då som en mellanlagringsstation för matvaror, där också drycker och porslin hämtas. Utseendekrav finns även för hur barer ska se ut. Barerna ska inte uppfattas som byggnader. Ovanför bardiskens maxhöjd på 110 cm ska den vara genomsiktlig även när baren är stängd. Detta för att de inte ska skymma, blockera siktstråk, dominera gatorna och torgen. Eventuellt tak ska ha känslan av att vara fritt hängande och vara utfört i någon form av lätt karaktär såsom markistyg. Inga väggar tillåts för att hålla uppe taket. Barerna ska utformas på estetiskt tilltalande sätt så att de överensstämmer med den övriga uteserveringen. För marknadsföring av alkoholdrycker på barer och serveringsdiskar ska kommunens alkoholpolicy iakttas, vilken lyder: Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol (Alkohollagen 7 kap 1 ). Ansökan för uteservering med bar ska innehålla en beskrivning på barens utseende med plan och fasadritningar. Tillgänglighet -Alla måste kunna ta del av uteserveringarna Med en bra variation på uteserveringens utformning och möblemang skapas en bred bas för alla målgrupper att umgås. Alla enkelt avhjälpta hinder ska kunna tillgodoses. För att förbättra tillgängligheten så att personer med olika funktionsnedsättningar kan besöka serveringarna, rekommenderar vi att serveringen inte är övermöblerad, så att alla kan använda den. Eventuella ramper ska vara permanenta och placeras inom serveringens yta och ska förses med avåkningsskydd. Med hänsyn till synsvaga är det viktigt att uteserveringar utformas med tillräckligt tydliga avgränsningar på kortsidorna. Entrén till uteserveringen ska vara minst 1 meter bred för att den som är rörelsehindrad lätt skall komma in. Avståndet mellan bordets ben måste vara så stort att det möjliggör för rullstolsburen att komma intill bordet. Marschaller är olämpliga då de utgör risk för synskadade. Gångar ska hållas fria i huvudhöjd (minst 2,2 meter) från utstickande skyltar och vimplar.

7 Riktlinjer för uteserveringar på torg. Våra Torg behandlas annorlunda, utifrån de förutsättningar som råder på den enskilda platsen på torget, den aktuella tiden eller tidpunkten för uteserveringen i förhållande till torgets redan planerade ytor och händelser. Våra torg är av tradition samlingsplatser för en rad olika traditionella tilldragelser samt tillfälliga händelser. Som utgångspunkt kan grunden i riktlinjerna för gågator och trottoarer beaktas, men speciella riktlinjer utöver dessa är nödvändiga för varje enskilt tillfälle på våra torg. Kontakta Gatuavdelningen och eventuellt Trelleborg Citysamverkan för mer information om evenemang och händelser som planeras. Tillståndsansökan Polismyndigheten ger tillstånd att använda allmän platsmark efter att ha fått gatuavdelningens godkännande. Ta tidigt kontakt med gatuavdelningen/upplåtelseenheten på telefon Gatuavdelningen ska medverka vid utformningen av uteserveringar. Ansökan ska göras på polismyndighetens blankett och lämnas till polisen, mer information kan fås på telefon Följande handlingar krävs: 1. Ansökan om tillstånd för begagnande av offentlig plats. 2. Situationsplan eller karta med måttangivelser där det klart och tydligt framgår var uteserveringen ska placeras. 3. Foton bilder eller tydliga beskrivningar av all utrustning (bord, stolar, parasoller, avgränsningar, barer och eventuell annan utrustning). 4. För barer krävs även skalenliga ritningar i plan och fasad, där utformningen redovisas. Rekommenderad skala 1: Ansökan om grävningstillstånd krävs för parasollfundament, naturgasvärmare och förankring i markytan. Tillstånd beviljas för maximalt fem år åt gången. Observera att en servering som byter ägare under tiden som tillståndet gäller måste söka ett nytt tillstånd. När på året? Uteserveringar ska i huvudsak förekomma under perioden 15/3-31/10. Under vinterhalvåret kan tillstånd ges för mindre uteserveringar i form av ett fåtal bord och stolar i direkt anslutning till restaurangens fasad. Möbleringen ska vara av en sådan karaktär att den enkelt kan tas bort om den inte används dagligen. Uteserveringen får inte bli ett hinder vid snöröjning etc. Servering vintertid berättigar inte till utökat vindskydd. Bygglov när krävs det? Dessa riktlinjer innehåller förutsättningarna för att du ska få tillstånd för din uteservering. De är utformade så att bygglov inte behövs. Den som trots detta önskar få en avvikande utformning prövad måste söka bygglov hos Stadsbyggnadskontoret. Följande avsteg från riktlinjerna kräver bygglov: icke uppfällbar markis med stödben icke genomsiktlig avgränsning/staket avgränsning/staket som är högre än 1,10 m barer som har väggar högre än 1,10 m Om du är osäker på bygglovsplikten kontakta bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret, telefon

8 Kontroller Kommunen, räddningstjänsten eller polisen gör stickprovskontroller av uteserveringarna under säsongen för tillse att uteserveringarna är placerade och utformade på ett bra sätt. Det är inte alltid besöken anmäls i förväg. Om kommunen, räddningstjänsten eller polisen upptäcker att en uteservering inte är placerad eller utformad på rätt sätt, ska detta rättas till efter påpekande. Den som bryter mot bestämmelserna eller inte följer villkoren, kan förlora sitt tillstånd följande säsong och/eller tvingas betala avgifter enligt Plan och Bygglagen PBL. Kontakter i kommunen:

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102 Författningssamling Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen 2006-04-18, 102 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR PÅ GATOR, TORG OCH ANDRA ALLMÄNNA

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är att Eslövs kommun ska vara en trivsam kommun

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering och omsorg. Uteserveringar

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Riktlinjer för. uteserveringar. Eslövs kommun

Riktlinjer för. uteserveringar. Eslövs kommun Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är att Eslövs kommun ska vara en trivsam kommun

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I OLOFSTRÖMS KOMMUN Vad säger lagen? I de flesta fall placeras uteserveringar på gator och torg, vilket är offentliga platser. Användningen av offentliga platser regleras

Läs mer

Råd och riktlinjer för UTESERVERINGAR I ÄNGELHOLM ÄNGELHOLMS KOMMUN

Råd och riktlinjer för UTESERVERINGAR I ÄNGELHOLM ÄNGELHOLMS KOMMUN Råd och riktlinjer för UTESERVERINGAR I ÄNGELHOLM ÄNGELHOLMS KOMMUN Råd och riktlinjer för uteserveringar i Ängelholm har tagits fram av Stadsarkitektkontoret i samarbete med Tekniska kontoret, Miljökontoret,

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerås

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerås Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerås Uteserveringar är en del av staden Under sommarhalvåret förändras Västerås gatuliv. Det stora antalet uteserveringar bidrar till att Västerås blir en levande

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

Policy för uteserveringar i Strömstad

Policy för uteserveringar i Strömstad Miljö- och byggförvaltningen Policy för uteserveringar 1 (6) 2008-01-15 Dnr: MBN/2005-0307 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-28, 24. Reviderad av Kommunfullmäktige 2012-03-22 41. Policy för uteserveringar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I LJUSDALS KOMMUN ljusdal.se

RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I LJUSDALS KOMMUN ljusdal.se RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I LJUSDALS KOMMUN ljusdal.se Inledning Uteserveringar är idag ett vanligt inslag i gatumiljön. En positiv utveckling då uteserveringarna bidrar till att göra vår köping levande.

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Uteserveringar Sommartid blomstrar folklivet och man sitter gärna ute och äter eller dricker en kaffe. Uteserveringar lockar

Läs mer

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum.

Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum. Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum. Antagen av Tekniska Nämnden 2012-06-18. Förord Vår målsättning är att Växjö skall bestå av vackra, trygga och tillgängliga miljöer att leva och vistas i för

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Gäller från och med 2017 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 KUNGSBACKA KOMMUN Avtal och tillstånd Tillstånd för nyttjande av offentlig plats Varje år ska du söka

Läs mer

Uteserveringar POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14

Uteserveringar POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14 POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR Uteserveringar RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14 1 Uteserveringar är en del av

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för uteserveringar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för uteserveringar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Uteserveringar har blivit ett allt vanligare inslag i vår bymiljö. Vår nya möteskultur innebär att fler och

Läs mer

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (29) 2015-06-15 Ks 15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/216-260 Västerviks kommun har sedan 1992 råd och riktlinjer för uteserveringar

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Riktlinjer för utformning av uteserveringar i Halmstads kommun

Riktlinjer för utformning av uteserveringar i Halmstads kommun Riktlinjer för utformning av uteserveringar i Halmstads kommun Byggnadskontoret 2018 Dessa riktlinjer är framtagna av byggnadskontoret i Halmstad och gäller för de bygglovsbefriade åtgärderna för uteserveringar

Läs mer

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Servera ute Uteserveringar är en viktig del av stadslivet i Umeå. Staden blir levande när människor umgås utomhus och du

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Kungsbacka kommun Uteserveringar i Kungsbacka Uteserveringar är ett välkommet inslag i Kungsbacka. Både på sommaren och vintern

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna Råd och riktlinjer för uteserveringar På offentlig plats inom Arboga stadskärna Antagen av Tekniska nämnden 2007-02-27 Tillägg och ändringar 2012 Projekt- och trafikavdelningen Innehåll Allmän inledning

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Uteserveringar. Antagen av tekniska nämnden

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Uteserveringar. Antagen av tekniska nämnden POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR Uteserveringar Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 1 Uteserveringar är en del av staden Uteserveringar har blivit ett allt vanligare inslag i vår stadsmiljö. Vår

Läs mer

Uteserveringar på offentlig plats i centrala Trollhättan

Uteserveringar på offentlig plats i centrala Trollhättan Uteserveringar på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadens offentliga platser har stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden är det viktigt att den gemensamma

Läs mer

REGLER FÖR UTESERVERINGAR

REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare trivs. Goda offentliga

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Gatukontoret Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö 2016-12-14 Innehållsförteckning Uteserveringar i Malmö- Introduktion...3 Placering och storlek...4 Inramning...6 Möblering...8

Läs mer

Fråga oss dekal räkning

Fråga oss dekal räkning Du använder stadens mark för din uteservering. För att få göra det ska du följa villkoren här. Villkoren finns för att: alla ska kunna använda gator, trottoarer och torg på bästa sätt, även personer som

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Villkor för uteserveringar

Villkor för uteserveringar Villkor för uteserveringar Villkorsbilaga US 2015 Innehållsförteckning Du får inte bygga golv 2 Avgränsning (staket) 2 Allt ska få plats innanför avgränsningen 2 Rullstolar ska kunna komma in 3 Nödutgångar

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar

Riktlinjer för uteserveringar Riktlinjer för uteserveringar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen GODKÄNDA AV BN 2015-03-26 40, Antagen: ANTAGNA AV KS 2015-05-20 80 Förord Uteserveringar har blivit ett allt vanligare inslag

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar i Örebro. Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER för uteserveringar i Västerviks kommun

RÅD OCH RIKTLINJER för uteserveringar i Västerviks kommun RÅD OCH RIKTLINJER för uteserveringar i Västerviks kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-06 55 Framtagna av Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Varuexponering i Helsingborgs stad

Varuexponering i Helsingborgs stad Varuexponering i Helsingborgs stad Riktlinjer och information om ansökan och utformning. Innehållsförteckning Varuexponering... Så söker du tillstånd... Råd och regler för varuexponering... Fritt utrymme

Läs mer

uteserveringar på offentlig plats i Täby

uteserveringar på offentlig plats i Täby 2013-06-11 SBN 84/2013-29 POLICY FÖR TÄBY KOMMUN BETRÄFFANDE uteserveringar på offentlig plats i Täby FOTO: OLOF HOLDAR STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se Framtagen av stadsbyggnadskontoret, Täby kommun

Läs mer

Uteserveringar ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN

Uteserveringar ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN 1 Uteserveringar Information om ansökan och utformning 2014 ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN 2 SERVERA UTE Uteserveringarna är en viktig del av stadslivet i Helsingborg.

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Norrtälje kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Norrtälje kommun Gatu-/parkavdelningen Riktlinjer för uteserveringar i Norrtälje kommun 1. Generellt/Utformningen Uteserveringarna ska vara tillgängliga för alla, även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Läs mer

Uteserveringar i Avesta centrum

Uteserveringar i Avesta centrum centrum Råd och Riktlinjer Avesta Kommun Polisen i Avesta Gäller från 2010-01-01 Förord Denna skrift är till för dig som vill öppna uteservering i anslutning till café eller restaurang. Här finner du

Läs mer

Uteliv i Gävle. Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark

Uteliv i Gävle. Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteliv i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Upplaga 300 ex Tryckort Gävle feb 08 Produktion Katarina Mårtensson Illustrationer Svante Ahlsén, Illustrator Det har

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadsbyggnadsförvaltningen UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadens offentliga platser har stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden är det

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Strömstad

Riktlinjer för uteserveringar i Strömstad Dnr KS/2018-0479 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för uteserveringar i Strömstad Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Miljö- och byggförvaltningen och administrativa

Läs mer

Antagen av Byggnadsnämnden 2015-04-29. Riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad

Antagen av Byggnadsnämnden 2015-04-29. Riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad Antagen av Byggnadsnämnden 2015-04-29 Riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad Varbergs unika stadskärna Varberg fick sin nuvarande placering på 1600-talet, då staten, efter det att en omfattande

Läs mer

UTESERVERINGAR I UPPSALA

UTESERVERINGAR I UPPSALA UTESERVERINGAR I UPPSALA Uteserveringar är ett uppskattat inslag i Uppsalas stadsmiljö då de bidrar till en attraktiv stadskärna med många mötesplatser. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Foto: Dan Pettersson/Carl-Johan

Läs mer

Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18

Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18 1 Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18 Arbetsgrupp Agneta Persson, C4 teknik, avdelningschef Johan Gomér, C4 teknik, Offentliga rummet, enhetschef

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Göteborgs uteserveringar Råd och regler

Göteborgs uteserveringar Råd och regler Göteborgs uteserveringar Råd och regler Råd och regler för uteserveringar. En skrift sammanställd av stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, Göteborgs Stad Social resursförvaltning. Göteborgs uteserveringar

Läs mer

Villkor vid användning av offentlig plats - Tillfällig park

Villkor vid användning av offentlig plats - Tillfällig park Villkor vid användning av offentlig plats - Tillfällig park Villkorsbilaga TP 2018, gäller endast ihop med giltigt polistillstånd Tillfälliga parker är till för att öka utrymmet för vistelse i den offentliga

Läs mer

Riktlinjer för utformning av gatumiljöer i Arvika stadskärna

Riktlinjer för utformning av gatumiljöer i Arvika stadskärna Riktlinjer för utformning av gatumiljöer i Arvika stadskärna November 2018 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjerna för utformingen av gatumiljöer i Arvika stadskärna handlar om att skapa en säker framkomlighet

Läs mer

Bestämmelser för Uteserveringar. på offentlig plats i Sundsvalls stenstad. Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3. Revidering 2006-02-15

Bestämmelser för Uteserveringar. på offentlig plats i Sundsvalls stenstad. Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3. Revidering 2006-02-15 Bestämmelser för Uteserveringar på offentlig plats i Sundsvalls stenstad Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3 Revidering 2006-02-15 innehåll Sid 1. Sid 2. Sid 3. Varför bestämmelser? Placering

Läs mer

Tillfälliga parker får bara finnas på gator med en maximal lutning på 5 procent eller 1:20. Man kan mäta lutningen genom att använda

Tillfälliga parker får bara finnas på gator med en maximal lutning på 5 procent eller 1:20. Man kan mäta lutningen genom att använda Tillfälliga parker är till för att öka utrymmet för vistelse i den offentliga miljön, genom att fördela om utrymmet på gatan. En tillfällig park ska alltid vara öppen för allmänheten. En tillfällig park

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar och kiosker i Falu kommun och reklam- och varuställ samt utsmyckning utanför butiker i Falu centrum.

Riktlinjer för uteserveringar och kiosker i Falu kommun och reklam- och varuställ samt utsmyckning utanför butiker i Falu centrum. 1 För uteservering och kiosk samt uppställning av reklamställ och varuställ krävs enligt ordningslagen Polisens tillstånd. UTESERVERINGAR MM ÄR EN DEL AV STADEN Dessa riktlinjer är framtagna för att ge

Läs mer

Bilaga 2 - lov och tillstånd

Bilaga 2 - lov och tillstånd Bilaga 2 - lov och tillstånd Inledning Råd, riktlinjer och regler som syftar till att skyltning, varuställ, uteserveringar och andra anordningar kan placeras med hänsyn till tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Villkor. Tillfälliga parker är till för att öka utrymmet för vistelse i den offentliga miljön, genom att fördela om utrymmet.

Villkor. Tillfälliga parker är till för att öka utrymmet för vistelse i den offentliga miljön, genom att fördela om utrymmet. Tillfälliga parker är till för att öka utrymmet för vistelse i den offentliga miljön, genom att fördela om utrymmet. Har du frågor om villkoren? Kontakta ansvarig markupplåtare på trafikkontoret, namn

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer Uteserveringar Råd och riktlinjer Råd och riktlinjer vid utförande av tillfälliga uteserveringar på allmän platsmark Tider Tillstånd beviljas i regel för perioden 15 april till 30 september. Uteserveringen

Läs mer

Råd och regler Uteserveringar och försäljningsytor på gator och torg i Höörs kommun

Råd och regler Uteserveringar och försäljningsytor på gator och torg i Höörs kommun Råd och regler Uteserveringar och försäljningsytor på gator och torg i Höörs kommun Godkänd av Tekniska nämnden 2012-03-26 Kvalitetskrav I Höör vill vi ha levande och händelserika mötesplatser. Gatorna

Läs mer

Skyltning för en vacker stadsmiljö i Landskrona EN SAMMANFATTNING FÖR DIG SOM VILL SKYLTA

Skyltning för en vacker stadsmiljö i Landskrona EN SAMMANFATTNING FÖR DIG SOM VILL SKYLTA Skyltning för en vacker stadsmiljö i Landskrona EN SAMMANFATTNING FÖR DIG SOM VILL SKYLTA 1 1Introduktion - skyltning i Landskrona I Landskrona ska stadsmiljön upplevas som vacker och inbjudande. I en

Läs mer

Uteserveringar i Helsingborgs stad

Uteserveringar i Helsingborgs stad Uteserveringar i Helsingborgs stad Riktlinjer och information om ansökan och utformning. Innehållsförteckning Uteserveringar... Så ansöker du... Tillståndsansökan... Placering och storlek... Fritt utrymme...

Läs mer

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Vad är ett gestaltningsprogram? En vägledning för hur vi kan forma

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR LANDSKRONA STADSMILJÖPROGRAM 2018 ANTAGEN AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR LANDSKRONA STADSMILJÖPROGRAM 2018 ANTAGEN AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR LANDSKRONA STADSMILJÖPROGRAM 2018 ANTAGEN AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2019-02-12 22 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats är en del av Landskronas stadsmiljöprogram. Dokumentet

Läs mer

Villkor vid användning av offentlig plats för uteserveringar

Villkor vid användning av offentlig plats för uteserveringar Villkor vid användning av offentlig plats för uteserveringar Villkorsbilaga US 2019, gäller med giltigt polistillstånd. Har du frågor om villkoren? Kontakta ansvarig markupplåtare på trafikkontoret, namn

Läs mer

Uteserveringar. Riktlinjer för uteserveringar i Skövde

Uteserveringar. Riktlinjer för uteserveringar i Skövde Uteserveringar Riktlinjer för uteserveringar i Skövde Gäller från och med 2014 1 Hör med kommunen Hör dig för om platsen är lämplig, om ditt val av staket eller möbler fungerar, vilka tillstånd du behöver...

Läs mer

Riktlinjer och bestämmelser för Uteservering på Gotland

Riktlinjer och bestämmelser för Uteservering på Gotland Riktlinjer och bestämmelser för Uteservering på Gotland Antagen av Tekniska nämnden. Utkast Datum: 2017-10-31 Förord Innehåll Gotland är en unik plats med en fantastisk historia. Här skapar vi idag tillsammans

Läs mer

Villkor vid användning av offentlig plats - Tillfällig park

Villkor vid användning av offentlig plats - Tillfällig park Villkor vid användning av offentlig plats - Tillfällig park Villkorsbilaga TP 2019, gäller endast ihop med giltigt polistillstånd Tillfälliga parker är till för att öka utrymmet för vistelse i den offentliga

Läs mer

Antagen av Byggnadsnämnden Riktlinjer för serveringar med tidsbegränsade bygglov i Varbergs Innerstad

Antagen av Byggnadsnämnden Riktlinjer för serveringar med tidsbegränsade bygglov i Varbergs Innerstad Antagen av Byggnadsnämnden 2016-03-03 Riktlinjer för serveringar med tidsbegränsade bygglov i Varbergs Innerstad 1 Uteserveringar i Varbergs innerstad Bakgrund: Uteserveringar är ett populärt och trevligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Uteserveringspolicy i Kristinehamns kommun

Uteserveringspolicy i Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund 0550-85865 monica.soderlund@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Uteserveringspolicy i Kristinehamns kommun Sammanfattning Tekniska nämnden

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

S TA D E N S UTESERVERINGAR ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN

S TA D E N S UTESERVERINGAR ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN S TA D E N S UTESERVERINGAR ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-09 INNEHÅLL EN VIKTIG DEL AV VÅR STADSMILJÖ...4 UTESERVERINGENS KARAKTÄR...5 UTESERVERINGENS YTA OCH PLACERING...7 UTESERVERINGENS TAK...8

Läs mer

STADENS UTESERVERINGAR

STADENS UTESERVERINGAR STADENS UTESERVERINGAR SAMRÅDSHANDLING FEBRUARI 2016 INNEHÅLL Stadens uteserveringar en viktig del av vår stadsmiljö...4 Tre viktiga aspekter...4 Uteserveringens karaktär...5 Uteserveringens yta och placering...7

Läs mer

Användande av gatumark i Stockholm City. vad gäller upplåtelser i Stockholms gatumiljö

Användande av gatumark i Stockholm City. vad gäller upplåtelser i Stockholms gatumiljö Användande av gatumark i Stockholm City Riktlinjer för Butiker, Caféer och restauranger vad gäller upplåtelser i Stockholms gatumiljö Innehåll Inledning 2 Begagnande av offentlig plats 4 Varuskyltning

Läs mer

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff.

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff. 205-04-9 Råd och anvisning Brandskydd i anslutning till uteserveringar 205-04-9 Inledning Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering

Läs mer

Uteserveringar. Halmstads kommun. ett vägledande dokument med råd och riktlinjer. Byggnadskontoret. ENTRÈ 1 m. ENTRÉ 1 m. 6.0 m. 4.5 m FRITT MÅTT FRÅN

Uteserveringar. Halmstads kommun. ett vägledande dokument med råd och riktlinjer. Byggnadskontoret. ENTRÈ 1 m. ENTRÉ 1 m. 6.0 m. 4.5 m FRITT MÅTT FRÅN LOKALENS LÄNGD = UTESERVERINGENS LÄNG ENTRÈ 1 m 6.0 m ENTRÉ 1 m 4.5 m 0.8 m 2.5 m FRITT MÅTT FRÅN MARK TILL MARKISENS NEDERKANT 1 m ENTRÉMÅTT MINIMUM 0.15 m NEDRE TVÄRSLÅ Uteserveringar Halmstads kommun

Läs mer

Örebros uteserveringar

Örebros uteserveringar PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Örebros uteserveringar Kvalitetskrav och riktlinjer Gäller från och med uteserveringssäsongen 2017 Örebro kommun SAM 26/2016 orebro.se 2 ÖREBROS UTESERVERINGAR

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer