ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006"

Transkript

1 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar samt vad som anges i reglerande lagstiftning och vad som uppfattas som god sed på fastighetsmarknaden. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor. Detta innebär bl.a. att inte enbart styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla i fastigheten boende delar solidariskt på detta ansvar och är skyldiga att rätta sig efter Bostadsrättslagen, 12 Kap. Jordabalken även kallad Hyreslagen Lagen om ekonomisk förening, ordningsreglerna och styrelsens anmaningar. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar och som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad, utan också vittgående skyldigheter mot föreningen, dess medlemmar och övriga boende. För vem gäller reglerna Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för föreningens hyresgäster och deras gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete i lägenheten samt för hyresgäster i andra hand. Vad händer om ordningsreglerna inte följs? Först måste styrelsen, oftast efter påpekande från andra boende, uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om den boende eller någon i dennes krets, trots uppmaningen, inte följer reglerna, kan det bli fråga om vidare åtgärder; förverkande av bostadsrätten eller uppsägning av hyreskontraktet. Förseelser som är av ringa betydelse för föreningen och övriga medlemmar, kan däremot inte leda till förverkande / uppsägning. Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler, är Du välkommen att kontakta styrelsen. Brf Domartornet 1 Medlemspärmen Avsnitt 18 Sida 1 ( 6 )

2 1. Om allmän aktsamhet a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens gemensamma egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. b) Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med vaktmästaren om han finns tillgänglig, i andra hand med SOSAB (enl. anslag i entrén ) som startar larmlistan och tar nödvändiga kontakter. 2. Om fastighetens allmänna säkerhet a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- eller utpassering. b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. c) Lämna inte dörrar olåsta eller uppställda utan uppsikt över dem. d) Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. 3. Om brandfara Brand är den mest ödeläggande händelsen i flerfamiljshus och fastigheten är därför indelare i brandceller för att förhindra spridning. Det finns dock tekniska begränsningar i detta skydd, varför följande förbud av erfarenhet är erforderliga; a) Var försiktig med öppen eld. Brinnande ljus får inte lämnas utan tillsyn. b) Grillning på balkongen är inte tillåtet se vidare i pkt 3 b nedan c) Fritering i gryta på spisen är inte tillåten använd termostatreglerad fritös. d) Flambering under spiskåpa / -fläkt är inte tillåten. e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen eller SBC kundtjänst b. Om grillning Av hänsyn till omkringboende är grillning på balkongen inte tillåten. Grillning över öppen eld, eller kolbädd, är att betrakta som allmänfarlig vårdslöshet och kan leda till att rätten till lägenheten ifrågasätts. Denna inställning delas av samhället i stort och är inget unikt för föreningen. Grillning med elektrisk grill är heller inte tillåten då det innebär att omkringboende utsätts för matos i en utsträckning som rimligtvis inte ska behöva tåla. Detta regleras i såväl Bostadsrätts- som Hyreslag ( Jordabalken 12 Kap.) Föreningen har ställt en grillplats till förfogande för dem som önskar grilla. Den kommer inte att underhållas av föreningen, utan de som använder den ansvarar för att den hålls i gott skick, bl.a. genom att iaktta följande: 1. Grillen står mitt inne på vår gård visa hänsyn till omkringboende 2. Ordningsreglerna gäller det bör vara rimligt tyst efter 22:00 3. Grillgallret skall efter användning rengöras och sättas tillbaka på sin plats 4. Använt grillkol ska städas ur och läggas i asklådan för att svalna / slockna 5. Grillplatsen ska städas av när grillningen är avslutad 6. Matrester och sopor skall hanteras i den egna sophanteringen 7. Lämna grillplatsen i det skick Du vill att ska ha när Du återkommer till den Brf Domartornet 1 Medlemspärmen Avsnitt 18 Sida 2 ( 6 )

3 4. Om gemensamma kostnader och utrymmen Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnaden för vatten betalas av alla boende, bostadsrättshavare och hyresgäster, gemensamt. El i gemensamma utrymmen betalas också gemensamt av alla boende. Undvik att låta belysning vara tänd i utrymmen som inte används. Föreningen byter efter hand armaturer till närvarostyrda armaturer, men det är inte tekniskt möjligt att byta ut alla utan avsevärda ingrepp. Släck efter Dig när Du lämnar rummet. Rökning är inte tillåten i föreningens gemensamma lokaler som barnvagns- och cykelrum, entréer, källargångar, miljöhus, trapphus och tvättstugor. Rökning utomhus bör ske med hänsyn tagen till de som inte röker och fimpar skall tas om hand. Detta gäller även rökning på balkongerna fimpar samlas lämpligen upp i brandsäkra kärl. 5. Om balkonger Balkonger får inte användas för a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. b) skakning av mattor, sängkläder mm. c) grillning ( av brandskyddsskäl ). Blomlådor skall placeras innanför balkongräcket, så även på bottenvåningen. Inglasning av balkong och uppsättning av markis samt målning av balkongens väggar och tak är inte tillåten, då sådana åtgärder faller inom föreningens ansvarsområde. Se till att balkongdörren är ordentligt stängd när Du lämnar lägenheten för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och / eller snösmältning. 6. Om mattpiskning För piskning och vädring av mattor, sängkläder mm finns särskilda piskställningar, dels invid gamla miljöhuset på gården, dels invid ny miljöhuset på parkeringen. 7. Om matning av vilda djur Matning av vilda djur är inte tillåten inom fastigheten eftersom matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur samt dra till sig grå- och vitfåglar. 8. Om tvättstugor Föreningen har fem tvättstugor, belägna i bottenvåningarna till Fullblodsgatan 7A/5B, Ponnygatan 4D och 6D/8A samt två i källaren till Ponnygatan 2E. Bokningstavlor finns utanför tvättstugorna och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Bokningscylindern skall efter tvätt avlägsnas från tavlan, flyttas ner till parkeringsraden, eller till ny tvättid. Kvarlämnade bokningscylindrar flyttas saklöst ner till parkeringsraden. Ny tvättid kan bokas tidigast sju dagar efter föregående. OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt. OBS 9. Om cyklar, barnvagnar, permobiler, rullatorer och mopeder mm Fullt fungerande cyklar ska förvaras i cykelrummen, på gården eller i cykelställen och inte ställas utanför porten eller i trapphuset. Barnvagnar, lekredskap, permobiler och rullatorer får inte placeras i entrén, utan skall förvaras i avsedda utrymmen. Icke fungerande cyklar, eller skrotade cyklar skall placeras i lägenhetsförråd, eller lämnas till Kikås Återvinningscentral. Mopeder och MC ska pga. brandfaran parkeras utomhus minst fem meter från fasaden. Brf Domartornet 1 Medlemspärmen Avsnitt 18 Sida 3 ( 6 )

4 10. Om den inre gården och den lilla gården vid Ponnygatan 8A-B a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och placeras på anvisad förvaringsplats. b) Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna. Grillning är tillåten om grillen står på ben. Engångsgrillar får inte användas. Grillkol ska släckas med vatten och därefter läggas i hushållssoporna. c) Marschaller ska placeras på obrännbart underlag, så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasader, gräs, annat underlag eller utrusning. Tag bort utbrunna marschaller samt eventuella stearin- och sotfläckar. d) Bollspel är inte tillåtet på gårdarna, då det innebär säkerhetsrisker för de mindre barnen. Det finns bollplan väster om Åbyskolan och vid Netto-butiken. 11. Om avfallshantering, el-avfall och miljöfarligt avfall a) Hushållsavfall skall placeras i därför avsedda kärl inne i miljöhuset. b) Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i miljöhusen. Vänligen respektera sorteringen av miljöhänsyn. c) Sopkärlen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att matrester inte sprids i miljöhuset. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. d) Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme föreningen betalar för varje tömning. e) Månadscontainern får endast används för skrymmande brännbart avfall. f) Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i hushållsavfallet utan ska lämnas på miljöstationen vid Statoil Åby. g) El- och elektronikavfall skall enligt lag samlas in särskilt och får därför inte lämnas i miljöhuset eller månadscontainern. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till miljöstationen vid Statoil eller direkt till Kikås avfallsanläggning. h) Läkemedelsrester får inte läggas i hushållsavfallet, utan skall lämnas till Apoteket. 12. Om källarförråd I källare får förvaras personliga tillhörigheter, dock endast i det förråd som tillhör lägenheten. Detta förråd skall vara låst och tydligt märkt med lägenhetsnummer. Gångarna ska, främst av brand- och säkerhetsskäl, hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråd. Föremål som anträffas i i allmänna utrymmen betraktas som avfall utan värde och bortforslas saklöst. Ronderande väktare rapporterar var sådana föremål påträffats. 13. Om parabolantenn Det är endast tillåtet att montera parabolantenn eller annan utomhusantenn inne på balkongen. Huvuddelen av antennen ( = tyngdpunkten ) skall av personsäkerhetsskäl befinna sig innanför balkongräcket. Monteringen skall ske på sätt som inte skadar fastigheten. Detta innebär att den inte får fästas i balkongräcket eller i hål upptagna i fasaden, utan den skall vara monterad på ett fristående stativ, alternativt på ett expanderfäste som spänns fast mellan golv och tak inne på balkongen, utan att några hål borras. Brf Domartornet 1 Medlemspärmen Avsnitt 18 Sida 4 ( 6 )

5 14. Om husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör omkringboende, förorenar i fastigheten och inte rastas på föreningen tomtmark. Hundar och katter skall hållas kopplade inom föreningens område. Om olyckan ändå är framme plocka upp djurets spillning. 15. Om störningar För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen, kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus och tvättstugor och på föreningen tomtmark. Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest, så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du kommer att störa. Föreningen är ansluten till Störningsjouren genom Svensk Bevakningstjänst, som också ronderar området nattetid. Störningar som inte kan accepteras, särskilt när det i övrigt är tyst i fastigheten, anmäls till Bevakningstjänst jourtelefon Utryckningen bekostas saklöst av den som visat sig förorsaka störningen. Tyngre och långvarigt underhåll skall ske på dagtid, tidigast från 08:00, för att minska påfrestningen för de omkringboende. Sådant underhåll skall avslutas senast 18:00 på vardagar och 16:00 på lördag, söndag och helgdag. 16. Om andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke i förväg. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och uppgift om vem som ska hyra lägenheten. Det finns en särskild blankett att ladda ner på hemsidan. Uthyrning i andra hand till juridisk person medges inte. 17. Om lägenhetsunderhåll Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla sin lägenhet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas, framgår av Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, vilka båda kan laddas ner från hemsidan. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras snarast. Är Du tveksam om vems ansvaret är, kan styrelsen anvisa information om var gränsdragningen går. Hyresgäster svarar för den inre skötseln av lägenheten, inklusive enklare reparationer, eftersom fastigheten omfattas av ett gammalt avtal mellan Hyresgästföreningen och Mölndalsbostäder. Detta avtal flyttade delar av underhållsansvaret till hyresgästerna och som motprestation sänktes hyresnivån motsvarande underhållskostnaden. Eftersatt underhåll blir därmed ett hyresgästansvar till följd av hyresgästens prioritering av levnadsomkostnaderna. Uppgift om den exakta gränsdragningen kan erhållas från vaktmästaren, den tekniske förvaltaren eller från styrelsen. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Ett särskilt bostadsrättstillägg till hemförsäkringen är därför ett bra skydd om olyckan ändå är framme. Utan ett sådan tillägg kan en skada ödelägga bostadsrättshavarens privatekonomi. Brf Domartornet 1 Medlemspärmen Avsnitt 18 Sida 5 ( 6 )

6 18. Om förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om Du vill ta ner en vägg, sätta upp en vägg, eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan / byggnadslov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Renovering av badrum på egen hand är inte tillåten, utan skall enligt Boverkets bestämmelser om anordning av våtutrymmen, utföras av hantverkare med yrkesbevis och skall avslutas med ett sk. Våtrumsintyg som skall följa lägenheten. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid ( se pkt 14 ). Ingrepp i fastighetens gemensamma anläggningar får inte utföras av lägenhetsinnehavaren, utan MÅSTE överlåtas till fackman med nödvändig yrkeskompetens och ansvarsförsäkring. Särskilt gäller detta avstängningsventilerna i källargångarna, vilka är gamla och kan börja läcka om de hanteras ovarsamt. Prata med styrelsen om Du behöver stänga av, t.ex. för att installera lokala avstängare för en diskmaskin. 19. Om Du tänker flytta Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till föreningens förvaltningsombud. Mäklaren bistår oftast med detta. Lämna över Medlemspärmen till den som övertar Din lägenhet! Utöver dessa ordningsregler gäller Bostadsrättslagen, föreningens stadgar, Jordabalken 12 Kap. ( Hyreslagen ) och Lagen om ekonomisk förening Ordningsreglerna har antagits av styrelsen , att gälla fr.o.m Brf Domartornet 1 Medlemspärmen Avsnitt 18 Sida 6 ( 6 )

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Välkommen som medlem i vår förening

Välkommen som medlem i vår förening Välkommen som medlem i vår förening Här får du en folder med praktisk information för dig som är nyinflyttad. Läs igenom och spara den gärna. Någonting som är bra att veta som nyinflyttad är att du som

Läs mer

TRIVSELREGLER. HSBs Bostadsrättsförening. Bäckebol

TRIVSELREGLER. HSBs Bostadsrättsförening. Bäckebol TRIVSELREGLER HSBs Bostadsrättsförening Bäckebol Hisings-Backa 2007 TRIVSELREGLER HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÄCKEBOL Förtroendevalda... 2 Felanmälan... 2 Hemförsäkring... 2 Tillträde till lägenhet... 2

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer