CommunityEntertainment

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CommunityEntertainment"

Transkript

1 Inbjudan till förär a aktier i Community Entertainment Senska AB (publ) upprättad i samband med bolagets nyemission och upptagande till handel på AktieTorget. Mars tm CommunityEntertainment s e n s k a a k t i e b o l a g

2 All inestering i aktiemarknaden är förenad med risk. Detta gäller äen en inestering i Aatar Productions AB(publ) (u ä till Community Entertainment AB) organisationsnummer ( Aatar ). Aatar befinner sig i en fas där stora delar a uteckling är i slutfas och marknadstester utförts i mindre skala. En inestering i bolaget medför därför en hög riskniå, ilket kan innebära mycket goda förtjänstmöjligheter id en positi uteckling, men äen att delar a eller hela det inesterade kapitalet kan gå förlorat id en negati uteckling. All information som lämnas i detta emissionsmemorandum bör noga öerägas, i synnerhet med aseende på de specifi ka faktorer som nämns i asnittet Riskfaktorer som beskrier issa risker som en inestering i Aatars aktie innebär. Emissionsmemorandumet har upprättats med anledning a listning a Bolagets aktier på AktieTorget samt att styrelsen den 4 december 2007 beslutat om emission a aktier utan företräde för Bolagets aktieägare. Emissionen ( Erbjudandet ) a aktier har beslutats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen är ansarig för upprättandet a detta informationsmemorandum och försäkrar att, såitt den känner till, uppgifterna öerensstämmer med faktiska förhållanden, samt att ingenting aäsentlig betydelse, som skulle kunna påerka den bild a bolaget har utelämnats. Texterna i detta memorandum har i huudsak författats a Nicklas Mattsson, Jan Lindow, Nils-Åke Fahlén och Joel Almstedt, samtliga antingen styrelsemedelmmar eller i ledande befattning i Bolaget. I detta informationsmemorandum inkluderas mål och framtidsutsikter, ilka är upprättade a styrelsen för Aatar och är baserade på marknadsförhållanden och omärldsfaktorer som arit kända för styrelsen. Läsaren bör ara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter är förenade med stor osäkerhet och inte utgör någon utfästelse att utecklingen blir som beskriet. Styrelsen ber därför läsaren att noga göra sin egen bedömning aariabler som styr bolagets framtida uteckling innan beslut om inestering tas. Erbjudandet att teckna aktier enligt Emissionsmemorandumet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer ars deltagande förutsätter ytterligare Emissionsmemorandum, prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer a sensk rätt. Emissionsmemorandumet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Emissionsmemorandumet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer a sensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. De nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land och Erbjudandet att förära aktier i Aatar omfattar inte aktieägare med hemist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemist i något annat land där distribution eller offentliggörande a Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare Emissionsmemorandum, prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de kra som följer a sensk lag. Anmälan om teckning a aktier i strid med oanstående kan komma att anses ara ogiltiga. Följaktligen får aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas idare eller leereras i eller till länder där åtgärd enligt oan kräs eller till aktieägare med hemist enligt oan. Emissionsmemorandumet har inte granskats och registrerats a Finansinspektionen då emissionsbeloppet är mindre än EUR, gränsen för undantag från kra på godkänt och registrerat prospekt, enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). För Emissionsmemorandumet gäller sensk rätt. Tist rörande innehållet i Emissionsmemorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall agöras enligt sensk rätt a sensk domstol. Vissa belopp och procenttal som anges i Emissionsmemorandumet har arundats arför det i issa fall kanske inte summerar korrekt. Emissionsmemorandumet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, erksamhet och resultat. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig aseärt från dessa uttalanden till följd a risker och negatia faktorer som Aatars erksamhet påerkas a. Informationen som ingår i Emissionsmemorandumet har återgiits korrekt och såitt Aatar kan känna till och försäkra har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgina informationen felaktig eller missisande. Community Entertainment skapades 2008 Community Entertainment Senska AB är Aatar Productions AB under namnändring. Genom en sammanslagning åren 2008 mellan bolagen Aatar Productions AB och Bet and Be Best AB har i skapat en koncern som genom egenutecklad teknik och dito produkter ska slåss på marknaderna för spel, underhållning, betting och frågesporter. I Aatar finns frågesportkunnandet och ett antal produkter för att kommersialisera quiz som både leerantör till andra kunder och i Bet and Be Best spelportalen 3Bwin.com. 3Bwin.com är idag en spelsajt med tjänster för sportsbook betting, poker och kasino. Den mest intressanta fördelen med 3Bwin.com är möjligheten för spelarna att själa skapa egna spelkuponger som de sedan låter sina kompisar spela på. 3Bwin låter helt enkelt kunden bli sin egen speloperatör, ilket är betydligt roligare än att bara spela mot banken. Med quiz i detta paket, och möjligheten att på sikt äen spela frågesport om pengar mot kompisar, ökar chanserna att Community Entertainment ska lyckas med sin föresats att bli ledande och mycket lönsam. Våra kunder marknadsför och hjälper till att uteckla åra tjänster genom att anända dem, det ligger i åra tjänsters idé. I detta memorandum anänds bolagsnamnen Aatar och Community Entertainment delis synonymt. Vårt kundlöfte år affärsidé Vi skapar spännande underhållning med spel, tälingar och frågesport. Genom att agera leerantör och partner med andra spelbolag och stora medieaktörer hjälper i åra kunder att öka ärdet på sina tjänster med hjälp a frågesporter. Vi blir en internationell aktör med kommersiella communityprodukter inom spel- och underhållningssegmenten på Nätet (quiz, betting, poker, kasino, skill games och bingo). I bolagets idé ligger äen att uteckla nya cross-media-koncept för kommersiell underhållning på web, t och mobil distribution. 2 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 3

3 Innehåll VD har ordet Inbjudan att teckna aktier Risker Villkor i korthet Produkterna & erksamheten Så jobbar i Utecklingsplan Affärsmodell Styrkor, Sagheter, Hot, Möjligheter - SWOT Marknaden Aktörer Atal & tister samt koncernens struktur Ledande befattningshaare Finansiell information Aktiekapital & ägarstruktur Villkor & Anisningar Skattefrågor Bolagsordning Räkenskaper Reisionsberättelser Adresser - reisor community entertainment senska ab community entertainment senska ab 5

4 d-ordet Vi leererar kommersiell underhållning och betting i digitala kanaler De senaste åren har i sett en snabb tilläxt på marknaden för spel på nätet. Först inom sportspel, sen casino och poker och nu senast bingo. Spelbranschen genererar idag enorma omsättningsolymer och stora inster. Är boomen öer? Finns det erkligen plats för fler aktörer? Vi är öertygade om det. Vi håller med olyckskorparna om att det kräs något extra för att ta kunna ta en betydande position på marknaden. Det har i nu. Vår mission är att genom community skapa en snabbt expanderbar bas för att generera intäkter från spel och underhållning på nätet. Vår öertygelse är alltså att nästa generations stora tilläxtmotor inom spelbranschen på nätet är just Community Entertainment. Mycket talar för att i har rätt. I och med att de företagen Aatar och Bet and Be Best gick samman åren 2008 och bildade Community Entertainment Senska AB, har i skapat förutsättningar för en internationell spelkoncern med dessa tå iktiga nycklar till framgång. Frågesport och communitytjänster. Vi är ett a få bolag som kan skapa frågesporter på nätet där spelarna kan spela med och satsa pengar mot arandra. Det gör i bland annat på år egen community 3Bwin.com, men äen åt andra företag, för att de ska underhålla, tjäna pengar på och marknadsföra sig mot sina kunder. Vi tjänar pengar på både licenser och genom att i delar på intäkterna från spelarna med de andra företagen. Dessutom drier i år egen unika spelportal 3Bwin.com där anändarna kan bli sina egna speloperatörer. De skapar egna spelkuponger och inbjuder sina kompisar att ara med. Samtidigt som de har roligt, hjälper de oss att marknadsföra 3Bwin.com. Vi ska bli en ledande aktör på kommersiell underhållning i digitala kanaler. Vårt stora öertag gentemot öriga marknaden är att i med hjälp aår egenutecklade system för frågesporter nu kommer att kunna anända dem för att locka nya spelare på år, också egenutecklade, spelportal 3bwin.com. Inom kort kommer åra spelare äen att kunna spela frågesport om pengar, bland de andra spelformer i redan erbjuder på 3bwin.com. Frågesport är bland ärldens mest populära spel- och underhållningsformer. Det räcker att nämna Triial Pursuit, tipsrundan på företagsfesten och Melodikrysset. Eller arför inte titta på TV, där frågesporter som Tiotusenkronorsfrågan, Vem ill bli miljonär? och Jeopardy skördar framgång år efter år. Frågesporter där insten är pengar faller inte under lotterilagen i Serige, utan räknas som ett skicklighetsspel och det gäller äen resten aärlden. Med sjunkande marginalintäkter från bland annat poker har dagens speloperatörer börjat se sig om efter komplementprodukter. Lärdomarna i båda bolagen är många. Framför allt et i att i idag har en plattform som fungerar för både multi- och single playerspel, för att tillgodose både små annonsörers beho a spännande innehåll på Internet, likäl som stora operatörers beho a bredd i sin spelportaler. Ju längre kunderna stannar, desto bättre. Och på 3bwin.com kommer spelarna att hitta anledningar att stanna längre och oftare än på andra sajter. Allt i år affärsmodell hänger ihop. Och i kan det här. Tekniken är nu på plats och framförallt har i bra personer i år krets. Men i behöer kapital för att komma i mål. Så; har Du inesteringsiljan, har i saren. Och frågorna. Och spelportalen du kommer att hänga på. Nils-Åke Fahlén, d 6 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 7

5 Inbjudan inbjudan Internet kommer i framtiden att få en allt iktigare roll för TV-mediet. I takt med ökad tillgänglighet, bättre prestanda och nya teknikplattformar konkurrerar Internet i allt högre grad med traditionell TV om konsumenternas uppmärksamhet och fritid. Samtidigt erbjuder dessa medier nya möjligheter för TV att distribuera sitt innehåll på nya sätt och till nya konsumenter. Internet och digital media har dessutom fördelen att på kreatia och underhållande sätt engagera och konertera de förut passia TV-tittarna till aktia aktörer som själa kan ara med och påerka innehållet. Genom att synkronisera innehåll mellan TV och Internet kan underhållningsärdet ökas, nya intäktsströmmar skapas samt förbättrad lönsamheten uppnås. Genom att också kunna tillhandahålla nya kommunikationsägar för annonsörer, där sponsring eller produktplacering sker som en integrerad del a ett interaktit innehåll, kan konkurrensfördelar skapas gentemot den traditionella TV-reklamen. Aatar Productions AB (publ) har sedan starten arit inriktad på att uteckla spelprodukter och format som till fullo utnyttjar och tillaratar de möjligheter som Internet tillhandhåller. I januari 2007 beslutade styrelsen att apportera alla immateriella rättigheter och format ägda i moderbolaget Aatar Productions AB till det helägda dotterbolaget QP Games AB. Värdet a apportegendomen har satts till 3,2 MSEK ilket motsarar det bokförda ärdet i moderbolaget per 31 december Värdet representeras a de samlade erfarenheter som ackumulerats under genomförda pilottester a bolagets spel åren Dessa iktiga erfarenheter och lärdomar har sedan parallellt med utecklingen a Aatars tekniska system föranlett den planerade framtagningen aärldens första specifika system för betalspel inom frågesportgenren på Internet med full multiplayerfunktionalitet. Den 31/ gick Aatar och spelbolaget Bet and Be Best AB som utecklat och drier spelportalen 3Bwin.com samman, under namnet Community Entertainment Senska AB. Tanken är att med hjälp a frågesporter, betting och communitytjänster öka tempot på båda bolagens erksamheter och marknadsnäraro. Bland det sammanslagna bolagets drygt 220 ägare har ett tiotal större ägare stöttat bolaget och deltagit i alla emissioner genom åren. Många a dessa huudägare har anknytning till spelärlden och har insett den stora potential som finns i en lyckosam lansering a ett multiplayerspel om pengar i frågesport kan utgöra och kraften i en spelportal där medlemmarna kan spela med och mot arandra om pengar. Inbjudan ATT teckna aktier Bolaget kommer totalt ha aktier utgina efter lösen a nuarande konertibellån. Aktiekapitalet uppgår till kr. Detta skall kunna öka med högst kr genom utgiande a högst nya aktier, enar aktie med ett kotärde på 0,50 kronor. Teckningskursen skall ara 1,80 kronor och öerkursen 1,30 kronor/ aktie skall föras till öerkursfonden. Aktie kan tecknas mellan 1-29 april Vid full teckning tillförs 9 MSEK bolagets kassa. Emissionen skall minst uppgå till 4,5 MSEK för att genomföras. Berättigade att teckna aktier skall ara allmänheten inklusie större priata och institutionella inesterare och juridiska personer. Teckning sker genom kontant betalning. Likid skall senast ara inbetald den 9 maj enligt instruktion på annan plats i detta memorandum (sid 36). Tilldelning sker löpande. Tidig inbetalning a likid i emissionen garanterar minst en teckningspost. Turordning kommer att beaktas. Styrelsen bestämmer tilldelning. Styrelsen äger rätt att abryta emissionen före teckningstidens utgång och utan att emissionen är fulltecknad. Tilldelning beslutas a styrelsen som äen bemyndigas genomföra teckning. De nyemitterade aktierna ska äga rätt till utdelning från och med innearande räkenskapsår. AKTIETORGET Bolaget har, för att se till att aktieägare och öriga aktörer på marknaden får korrekt och samtidig information om Bolagets uteckling, träffat ett atal om informationsgining med AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla sig på AktiteTorgets hemsida, AktieTorget är ett ärdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och drier en handelsplattform kallad MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektit, rikstäckande system för handel med aktier i bolag som är anslutna till AktieTorgets lista. Genom atal med Stockholmsbörsen anänder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som ill köpa och sälja aktier anslutna till AktieTorget anänder sin anliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare, hemsidor med finansiell information, på Text-T och i dagstidningar. Styrelsen 13 mars 2008 Potentialen i det speldriande bolaget blir unik. Vi är inte heller längre knutna till enbart till sport. 3Bwin.com, i ett första skede, med spel på Sportsbook, Friends, Poker, Casino, Bingo och Quiz blir den ultimata portalen för communityspel om pengar allt knutet samman genom ett enda gränssnitt och en gemensam kundtjänst och back-office. 8 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 9

6 risk faktorer alla risker på en enda sida TEKNIKUTVECKLING I takt med att erksamheten äxer och personal rekryteras är det äsentligt för Bolaget att ha effektia modeller för ledning och planering. Bolaget erkar på en marknad som snabbt rör sig framåt och teknikutecklingen sker i snabba steg. Äen om Bolaget idag har en äl fungerande och mycket intressant teknisk plattform, kommer idareuteckling att kräas för att hålla jämna steg med både konsumenter och konkurrenter. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana belastningar kan det skada Bolagets relationer med kunder och därmed kan resultatet komma att påerkas negatit. KONKURRENS Bolaget är erksamt inom en mycket konkurrensutsatt bransch. Spelärlden på Internet är idag äl etablerad, med både stora och små aktörer som slåss om kundernas gunst. Bolaget kommer att konkurrera med redan etablerade företag som har mer omfattande ekonomiska resurser. Bolaget har förisso ett kunnande, ett marknadsgrepp och en teknisk plattform som i flera delar är unik på en marknad med en stor och ökande efterfrågan. Det finns dock ingen garanti att konsumenterna kommer att föredra Bolagets produkter. NYCKELPERSONER Bolaget är för närarande beroende a ett fåtal nyckelpersoner, ad gäller teknik, spel- och frågesportexpertis. För att Bolaget skall kunna expandera är en förutsättning att det framgångsrikt kan rekrytera och utbilda personal. I takt med att Bolaget äxer minskar beroendet a enskilda nyckelpersoner. AKTIEKURSER Bolaget aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera bland annat beroende på bolagets resultat, konjunkturförändringar och marknadens intresse för Bolagets aktie. Det finns inga garantier för att aktiekursen inte kommer att sjunka. En lägre aktiekurs kan också medföra att kapitalanskaffning genom ytterligare emissioner försåras. Tidpunkten för och storleken a eentuella framtida utdelningar föreslås a styrelsen och beslutas a bolagsstämman. Inför framtida beslut om utdelning kommer styrelsen att äga in ett antal faktorer som påerkar möjligheterna att lämna utdelning. Så länge ingen utdelning lämnas kan eentuell akastning på inesteringen endast genereras om aktiekursen stiger. Det kan inte heller uteslutas att Bolagets aktie, i likhet med ad som sker i många mindre bolag, under perioder handlas i begränsad utsträckning ilket kan medföra stora kurssängningar och att kursen kommer att aika från aktiekursen som anges i detta Erbjudande. FINANSIELLA RISKER Bolaget utsätts genom sin erksamhet för en rad finaniella risker. Som marknadsberoende risker (aluta-, ränte- och prisförändringar), men äen kredit risker. Bolagets öergripande policy är att med god framförhållning och administration se till att sådana risker inte skapar negatia effekter på finansiellt resultat och likiditet. Det kan inte uteslutas att Bolaget kan komma att behöa tillföras ytterligare kapital i framtiden. Bolaget kan inte heller garantera att sådant kapital kan anskaffas. KUND- OCH KREDITRISKER Bolagets spelerksamhet ger uppho till motpartsrisker. Framför allt finns risk att Bolaget kan drabbas a återdebiteringskra kreditkortsinnehaare, kortutförare eller transaktionsförmedlare försöker annullera en korttransaktion. Bolaget har system för att skydda sig mot denna risk, men system är aldrig en garanti för riskeliminering. Detta är dock ett branschgenerellt problem och Bolaget är långt ifrån ensamt i sina sträanden att stäja sådana risker - konkurrenter såäl som hela det finanisella systemet arbetar med ochh samarbetar om dessa frågor, BETALNINGSPROCESSER Om banker eller kreditkortsföretag i större utsträckning skulle begränsa eller förbjuda kreditkortsanändning för spel i ett eller flera länder där Community Entertainment AB bedrier eller planerar att bedria spel på Internet kan komma att påerka Bolagets intäkter negatit. LEGISLATIV UTVECKLING Spelfrågan är fortsatt under behandling i EU. I dagsläget är spel med EU-licenser utfärdade på Malta tillåtna inom hela EU. Dock finns det fortsatt länder som motsätter sig rätten att bedria spel i konkurrens med nationella spelmonopol. Hur den slutliga lagskriningen kommer att bli och ilken eentuell påerkan den kommer att ha på bolag som bedrier spel i enlighet med dagens lagstiftning är oklart. En eentuell framtida omskrining a EU:s spellagstiftning kan komma att ha en negati effekt på Bolagets intäkter och erksamhet. illkor i korthet Styrelsen för Aatar (u ä till Community Entertainment Senska AB) har, med stöd a bemyndigande från årsstämma i Bolaget den 27 mars 2008, beslutat om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare har styrelsen för Aatar beslutat att ansöka om listning a Bolagets aktie id AktieTorgets lista. Emissionsbeslutet innebär att Aatars (u ä till Community Entertainment) aktiekapital ökar till högst SEK genom nyemission a högst aktier. Efter nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till högst stycken, ilket motsarar en utspädning om 13,51 procent. Oanstående nyemission utgör föreliggande Erbjudande och är fastställd i enlighet med Bolagets expansionsplaner. Aatars aktie kommer att listas på AktieTorget efter genomförd nyemission. Handel beräknas påbörjas i juni månad Härmed inbjuds allmänheten och institutionella inesterare till teckning a aktier i Aatar enligt illkoren i föreliggande Memorandum, ilket har upprättats a styrelsen i anledning a Erbjudandet samt ansökan om listning a Aatars aktie på AktieTorget. Stockholm i mars 2008 Aatar Productions AB (publ) Styrelsen VILLKOR I SAMMANDRAG Teckningsperiod: 1 april - 29 april 2008 Teckningskurs: 1,80 SEK per aktie Likiddag: 9 maj 2008 Tilldelning: Aktier tilldelas löpande under teckningstiden, ds först till karn-principen. Första dag för handel: 9 juni 2008 ISIN-kod: SE Aktien utställs på innehaaren, utan inskränkningar ad gäller öerlåtelse. Aktieboken hanteras elektroniskt a VPC. Aktien handlas för närarande inte på någon lista. Total kostnad för emission beräknas till ca 900 tkr, motsarande 10 % a emissionsbeloppet illkor i korthet 10 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 11

7 V e r k sa m h e t e n kort om bolaget och dess historia Aatars kärnerksamhet Historien ligger i uteckling och tillhandahållande a Internetspel. Med detta som bas skall företaget äen uteckla synergier mellan Internet och TV, Omfattande uteckling och alfatester a QP Quiz Game Platform med men äen för mobila system som telefoner och handhållna enheter. formatet Quiz Poker sker bland annat i samarbete med TV4. Viktiga Bolaget specialiserar sig på att skapa metoder, teknik och innehåll erfarenheter om operationell drift, betydelsen a låga trösklar, sociala för andra bolag som ill anända sig a framförallt frågesport i sitt funktioner samt inst- och prisstrukturer görs. En grundläggande produkterbjudande. förståelse för affärsmodeller för online frågesport skapas. Aatar änder sig inte i första hand till slutkonsumenter, utan till exempelis andra Utecklingen och testerna a QP Quiz Game Platform fortsätter. spelbolag på nätet som ill utöka sitt erbjudande till kund, TV-kanaler, Testerna öergår till betastadium och iktiga erfarenheter skaffas a större mediesajter och äen till bolag som ill kunna annonsera mer hur filter för fair play i kombination med ranking möjliggör hög spännande på Internet. Bolaget har som affärsidé att skapa interaktia återanändningsgrad a frågor samt hur stödfunktioner i spelformaten kunskapstälingar för distribution ia digitala media och att kunna bör utformas för att dels kompensera mindre kunniga spelare, dels erbjuda innarna stora penninginster genom att uteckla och implementera modeller för kontinuerliga intäktsströmmar. Vidare syftar görs mot bland annat Senska Fans och TV4. skapa roliga och utmanande spel. Flera marknadstester a singel spel bolaget till att uteckla metoder och stöd för att kunna undersöka och exploatera de synergier som finns mellan olika teknikplattformar som internet, TV och mobil. QP Quiz Game Platform berikas bland annat med en modul (s k API, Application Programming Interface) som möjliggör integration med Det som skiljer Aatar befintliga kunddatabaser ilket blir en förutsättning för införsäljning från andra bolag som sysslar med skicklighetsspel (kallas skillgames på till Maria Serice Ltd. Modulen för Ader Quiz utecklas mot bakgrund a marknadstester från singel spel. Sedan grundandet a Aatar den internationella marknaden) är att i har löst frågan om hur man skapar så kallade multiplayerspel med frågesporter. De flesta andra har bolaget bedriit en målmedeten uteckling a QP Quiz Game bolag på Internet och marknaden säljer single games, det ill säga Platform, ett unikt tekniskt ramerk med stöd för såäl multi- som att spelarna spelar mot sig själa (eller datorn), inte mot/med andra. singelbetalspel, och har nu komplett plattform att leerera frågesporter Ungefär som att betala för att spela schack mot en dator eller lösa ett för marknadens iktigaste aktörer. Bolaget har under hela resan korsord. Detta, skill games, är en marknad som äxer och framförallt behållit sina nyckelpersoner, starka och uthålliga inesterare och har den tagit rejäl fart i Asien. Med årt erbjudande att kunna spela samtidigt fördjupat och utökat kontaktytorna mot marknaden (TV-, mot andra spelare om pengar, för pengar eller för andra priser, anser spel- och mobilindustrin). Förutom att lansera befintliga produkterna i att Aatar har en produktportfölj som inom kort kommer att kunna på nya marknader kommer 2008 att präglas a att nya produkter i generera både stor intresse och goda intäkter. Bolaget har rötter i en snabb takt realiseras med hjälp a QP Quiz Game Platform. tidigare erksamhet kallad Witit, som bland annat utecklade spelformatet Million Mind. Million Mind är en frågesport som omfattar såäl kal- och förströelse spel på Internet som eckofinaler i TV. Det nyskapande formatet delägdes under en tid a TV/filmbolaget Metronome. riktad emission på lika illkor. Aatar är nu under namnändring till Våren 2008 slås Atar samman med Bet and Be Best AB genom en 2003 bytte Witit namn till Aatar Productions AB och påbörjade den Community Entertainment AB och det sammanslagna bolaget ska tekniska utecklingen a QP Quiz Game Platform. Aatar registrerades slåss på marknaden för underhållning i digitala kanaler på en internationell marknad. Bet and Be Best AB drier ia dotterbolag på Malta spelportalen 3Bwin.com, som uteklat den unika idén att låta spelarna själa skapa spelkuponger i portalens communitydel kallad 3Bfriends. Här spelarn splerana erkligen mot arandra. Aatars frågesporter bedöms passa in i 3Bwins modell för kompisspel, samtidigt som Atar behöer en plattform för att själ agera operatör och kunna nyuteckla spel med en lie publik. community entertainment så fungerar i Vi säljer kunnandet kring frågesporter, till medieaktörer, andra De röda kommunicerande kärlen i utkanten symboliserar åra ägar spelbolag, annonsörer på nätet, mobiloperatörer et al. Våra plattformar fungerar ibland som marknadsföringsinstrument, ibland som frågesportkunnandet. Exempelis kan i ia andra Communities ut och in åra kunder och de ägar i har till dem med hjälp a direkta intäktskällor för åra kunder. Det är den gröna ringen nedan. och spelnäterk erbjuda billig underhållning med hjälp aåra quizprodukter. Produkterna läggs direkt på en partners hemsida och Genom åra frågesportsjänster lockar i de spelare som ill idare spelet knytrs till partnerns erksamhet. När spelarna spelat gratis ett till år spelportal 3Bwin.com, där de erbjuds att spela poker, kasino, tag på parterns hemsida, erbjuds de möjlighet att spela om pengar på slå ad om sport och, förstås, frågesporter och bingo. Allt i en miljö år spelportal. Partnerns får båda en kul tjänst och en intäkt när den som stimulerar till att kompisar spelar med kompisar, are sig det är lererar kunder till oss. supproterklubbar, kompisgäng, golfänner eller företags anställda som ill slå ad om em som får bäst resultat på att tippa EM. Det På följande sidor presenterar i mer ingående de iktigaste produkterna i Community Entertainment. är hjärtat i ringen, de sarta tjänsterna och gemenskapen i mitten community. communities & spelnäterk marknadsföring & annonsering quiz games - quiz games - quiz games - quiz games - quiz games - quiz games - quiz games - quiz games sid 14 sid 16 POKER Kasino community sid 16 Sports Bingo sid 23 sid 16 medieaktörer sid 18 Mobila system Verksamheten 12 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 13

8 V e r k sa m h e t e n Fair Play System (FPS) FPS är ett funktionssystem med åtgärder som garanterar hög troärdighet i spel om pengar för onlinefrågesport. QP FPS innehåller bl.a. ett kombinerat rankingsystem med ett fuskfilter som identifierar och hanterar aikande spelarbeteenden samt att i iss mån nya frågor anänds. Coaching & Learning System (CLS) CLS är ett aggregat a dels de historiska profiler i FPS, dels mjukara som bearbetar utfallet och spelmönstret för alla spelare på plattformen. I takt med att spelsessioner genomförs kan systemet räkna fram optimala spelstrategier för spelare med olika historiska profiler beroende på ilka ämnen som kommer upp samt motståndarnas ranking. Dessa kan presenteras inför, under och efter ett spel. det stora möjligheter att uteckla frågesportspel till en leande community, ilket UP/CS möjliggör äen med traditionella erktyg för socialt näterkande som Chat, Instant messenger etc. Incentie system (IS) Incitamentssystem består a poängräkning, prisstrukturer och andra belöningssystem som aatarer och digitala artefakter. Poängräkningen kan konstrueras så att spelarna kan samla poäng dels genom att spela, dels genom att delta aktit och hjälpa till att bygga upp communityn. Vid ett isst antal poäng kan spelarna sedan lösa in dessa mot aror motsarande instpriserna för de enklare turneringarna. IS syftar i korthet till att säkerställa det långsiktiga underhållningsärdet samt premiera återspelbarheten a spelen. Plug-in Quiz (PQ) Frågesportspel har oöerträffad möjlighet att integreras i befintliga betalnäterk som Poker- och Bingosajter. Genom sin unika karaktär som både underhållning och informationsbärare kan frågesport med lätthet anpassas till att appellera till en rad olika målgrupper inom etablerade spel- och informationsnäterk. Att kunna erbjuda en ny spelform som är skräddarsydd att passa de befintliga kunderna är det inte många spel som kan göra. Plug-in Quiz kan med lätthet göras till ett nytt intressant spelmoment i både Poker och Bingonäterk genom att skapa frågor och inster som återkopplar till det ursprungliga spelet. Med en redan etablerad kundkrets samt en fungerande infrastruktur för spel om pengar blir Plug-in Quiz ett giet steg för de som snabbt och enkelt ill följa med utecklingen inom onlinespel till att omfatta den populära frågesportgenren. PQ Bingo är ett allmänbildningsspel speciellt framtaget för att appellera till Bingopubliken. Spelet är ett traditionellt frågesportspel där man tälar i realtid med andra spelare. Frågekategorierna för spelet är hämtade med inspiration från det älkända och etablerade brädspelet Triial Pursuit. Spelplattformen köpte den senska Bingo-community Maria Bingo in Plug-in Quiz som ett led i deras framtida expansionssatsning. Marknaden för Internet- Bingo utecklas mycket snabbt och är under stark tilläxt. Endast i Europa finns det öer 300 Bingosajter med potential att ta steget mot Plug-in Quiz redan under Med inbyggt språkstöd och stöd för samtliga stora teknikplattformar är Plug-in Quiz en produkt att räkna med. Verksamheten Secure Question System (SQS) SQS säkrar hanteringen och produktionen a de centrala spelfrågorna. Aatar har sedan starten 2003 inesterat betydande belopp i att uteckla ett unikt system som dels sörjer för kalitati frågeproduktion, dels styr konsumtionen a frågorna på ett långsiktigt hållbart sätt. Systemet består a ett multifunktionellt anändargränssnitt som både anänds id konertering a gamla frågor, nyproduktion samt a spelarna själa när de ill skapa egna ämneskategorier a frågor. SQS omfattar äen tekniska principer för säker leerans a frågor till spelklienterna. User profile/community (UP/CS) Funktionssystemet UP/CS består dels a ett system för uteckling a moderna anändarmiljöer, dels a en communitytjänst som skapar förutsättningar för spelarna att uteckla sig själa och interagera med arandra, och dels stöd för en omfattande anändarprofil. Till skillnad från andra speltjänster på Internet finns Contest formats Fair Play System Coaching & Learning User profile/community Social networking system Adertising & Sponsors Secure Question System Incentie system kan integreras i direkt hos kund och fungera som ett enkelt och snabbt sätt att tillföra nytt innehåll till sin Bingo-community. Som första kund COMMUNITY QUIZ Community Quiz änder sig till etablerade portaler som tillhandahåller information och nyheter inom stora specialintressen som t.ex. sport. Värdet i dessa portaler ligger i att, inom sitt specialintresse, regelbundet kunna attrahera människor till besök genom att erbjuda dessa de senaste nyheterna, den mest utförliga information samt utgöra samlingspunkt för likasinnade. Med hjälp a Community Quiz Game kan operatören snabbt förstärka sin marknadsposition gentemot konkurrenterna samt öka nyttan för befintliga och framtida medlemmar. Genom frågesportspel som anpassats till besökarnas och medlemmarnas intresse skapas underlag för ökad trafik till portalen kunder och besökare samt tillhandahållande a nytt, för respektie sajt, specifikt och releant innehåll. Dessa effekter uppnås genom att spelet ger besökarna möjligheter att ytterligare hänge sig åt det specialintresse som nyhets- eller informationssajten behandlar. Med hjälp a Community Quiz Game kan deltagarna skapa egna frågesportspel, utmana och spela mot arandra och betygsätta annat medlemsgenererat spelinnehåll. Genom den personliga profilen och den utförliga statistiken kan spelarna se hur de utecklats prestationsmässigt. För att addera spänning och incitament till spelandet ingår det också en inst- och belöningsstruktur i Community Quiz Game. Community Quiz medför samt inlåsningseffekt då besökarna inte gärna öerger den profil de också möjlighet till turneringar och tälingar om priser samt äran att Aderquiz skapat i Community Quiz Game. Frågesportspel kan genom att sättas i ett större sammanhang fungera som en katalysator och skapa en rad koras till den bästa bland människor med samma intresse. AderQuiz är marknadsföringserktyget för framtiden. Istället för Aatar AderQuiz ger dock mer än bara intresserade spelare, Ader- åtråärda effekter. att ödsla stora inesteringar på banners som idag aktit äljs bort Quiz tillaratar ärdefull information om spelarna och de potentiella Genom att integrera Community Quiz Game till en nyhets - eller a Internetbesökare kan man älja att aktiera dessa med ett under- kunderna. Demografiska data om spelare och besökare ger en mer informationssajt erhålls ökad trafik, inlåsningseffekter a befintliga hållande frågesportspel. Aatar studier isar med all tydlighet att komplett bild a den målgrupp man änder sig jämfört med endast konerteringsgraden, ds. andel personer som ser spelet och sedan erkligen äljer att spela det, är mångfaldigt högre än ad som gäller för anliga banners. Faktum är att kalitati frågesport äen fungerar utmärkt som ett marknadsföringserktyg och underlag för enkäter och informationskampanjer. Med hjälp a AderQuiz erhålls möjligheten att snabbt och enkelt ta fram frågesportspel för marknadsföring a egna eller andras produkter och arumärken. För bolag inom media eller digital marknadsföring är detta ett enastående sätt att erbjuda nya sätt att öka nyttan och merärdet för befintliga och framtida kunder. Istället för en enkel banner som tälar om uppmärksamhet med en rad andra på samma sida, kan AderQuiz leerera ett komplett spel direkt på plats. Genom att anpassa spelfrågorna, direkt eller indirekt, kan reklambudskapet integreras på ett sätt som inte stör speluppleelsen. trubbiga data som antalet träffar eller klickningar på en banner. Genom att frågesport direkt fångar människors uppmärksamhet finns det en enorm potential att genom ett spel marknadsföra en produkt, arumärke eller en kampanj. AderQuiz är en flexibel plattform som tillåter företag att enkelt lägga ut frågesportspel med reklambudskap på sin hemsida, men fungerar också som en spel- och tälingsmotor där externa aktörer, sponsorer, kan älja att låta Aatar ombesörja en kampanj gentemot sina partners och redan befintliga medlemmar. Detta är en affärsmodell som anänts framgångsrikt bl.a. Caliber Media. QP AderQuiz har utecklats i syftet att anända frågesportens bredd, popularitet och unika egenskaper för att skapa ett nytt erktyg för annonsörer på Internet. tv OCH MOBILA LÖSNINGAR Den starka kopplingen mellan frågesport och TV har sedan Aatar grundades arit ett område a primärt fokus. Genom att koppla ett framgångsrikt Internetspel till TV eller skapa ett nytt TV-format baserat på ett Internetspel är en affär med stor potential. Marknaden för underhållningsformer som samerkar på olika teknikplattformar är tack are den snabba tekniska uteckling mogen och mediebranschen generellt letar efter leerantörer/partners som kan tillhandahålla detta. De fördelar som ett kopplat Internetspel kan ge de stora TV-bolagen är att: u Skapa nya intäkter genom att ha en produkt som finns tillgänglig 24/7 och inte bara under sändningstid u Återitalisera äldre TV-format med en åldrande demografi, då denna inte är optimal för TV-an- sig längre än bara TV-bolagens tablåsajter. Samlade bedömningar gör gällande att mobiltelefonen kommer att få ett erkligt genombrott som underhållnings- och spelmedium under de närmaste åren. Antalet mobiltelefonanändare ökar stadigt och innefattar dessutom stora delar aärlden som inte normalt sätt har tillgång till TV och Internet. I ästärlden pågår ett generationsskifte där enklare telefonmodeller byts ut mot framtidens smarta telefoner. Dessa nya modeller är utrustade med snabb Internetaccess och stöd för mer aancerad funktionalitet. Aatar planerar att under kommande år äen lansera ett spel med tjänster för 3G-telefoner med singleplayerspel, riktig multiplayerfunktionalitet, samt förhoppningsis äen integrerade spel direkt mellan mobilspelare och Internetspelare i realtid. nonseringen u Skapa tillgång till en helt ny mediekanal som sträcker 14 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 15

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor i sammandrag 3 Inbjudan till teckning av konvertibler i 203 Web Group 4 VD i 203 Web

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB SHARE AND COMPARE HOW SMART YOU DRIVE SAMARBETSPARTNERN JAGUAR OCH LAND ROVER I STOCKHOLM KÖR ENERFY DRIVING. ENERFY DRIVING 3 Viktig information Detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ) Nyemission inför listning på Aktietorget Memorandum gällande förvärv av aktier i AdTail AB AdTail skapar vertikala annonsnätverk för lönsam annonsering

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier GlobalFun AB (publ) Inför planerad anslutning till AktieTorget. Tilläggsmemorandum publicerat 2008-02-06

Inbjudan till teckning av aktier GlobalFun AB (publ) Inför planerad anslutning till AktieTorget. Tilläggsmemorandum publicerat 2008-02-06 Inbjudan till teckning av aktier GlobalFun AB (publ) Inför planerad anslutning till AktieTorget Tilläggsmemorandum publicerat 2008-02-06 Materialet är copyrightskyddat. Detaljerad information finns på

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 Viktig information Med VMSPlay eller Bolaget avses VMSPlay AB (publ) (fd

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Ikonoskop AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget www.ikonoskop.com

Inbjudan till teckning av aktier i Ikonoskop AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget www.ikonoskop.com Inbjudan till teckning av aktier i Ikonoskop AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget www.ikonoskop.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTOR BJÖRK HAR ORDET... 2 OM MEMORANDUMET... 3 INBJUDAN TILL

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer