CommunityEntertainment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CommunityEntertainment"

Transkript

1 Inbjudan till förär a aktier i Community Entertainment Senska AB (publ) upprättad i samband med bolagets nyemission och upptagande till handel på AktieTorget. Mars tm CommunityEntertainment s e n s k a a k t i e b o l a g

2 All inestering i aktiemarknaden är förenad med risk. Detta gäller äen en inestering i Aatar Productions AB(publ) (u ä till Community Entertainment AB) organisationsnummer ( Aatar ). Aatar befinner sig i en fas där stora delar a uteckling är i slutfas och marknadstester utförts i mindre skala. En inestering i bolaget medför därför en hög riskniå, ilket kan innebära mycket goda förtjänstmöjligheter id en positi uteckling, men äen att delar a eller hela det inesterade kapitalet kan gå förlorat id en negati uteckling. All information som lämnas i detta emissionsmemorandum bör noga öerägas, i synnerhet med aseende på de specifi ka faktorer som nämns i asnittet Riskfaktorer som beskrier issa risker som en inestering i Aatars aktie innebär. Emissionsmemorandumet har upprättats med anledning a listning a Bolagets aktier på AktieTorget samt att styrelsen den 4 december 2007 beslutat om emission a aktier utan företräde för Bolagets aktieägare. Emissionen ( Erbjudandet ) a aktier har beslutats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen är ansarig för upprättandet a detta informationsmemorandum och försäkrar att, såitt den känner till, uppgifterna öerensstämmer med faktiska förhållanden, samt att ingenting aäsentlig betydelse, som skulle kunna påerka den bild a bolaget har utelämnats. Texterna i detta memorandum har i huudsak författats a Nicklas Mattsson, Jan Lindow, Nils-Åke Fahlén och Joel Almstedt, samtliga antingen styrelsemedelmmar eller i ledande befattning i Bolaget. I detta informationsmemorandum inkluderas mål och framtidsutsikter, ilka är upprättade a styrelsen för Aatar och är baserade på marknadsförhållanden och omärldsfaktorer som arit kända för styrelsen. Läsaren bör ara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter är förenade med stor osäkerhet och inte utgör någon utfästelse att utecklingen blir som beskriet. Styrelsen ber därför läsaren att noga göra sin egen bedömning aariabler som styr bolagets framtida uteckling innan beslut om inestering tas. Erbjudandet att teckna aktier enligt Emissionsmemorandumet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer ars deltagande förutsätter ytterligare Emissionsmemorandum, prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer a sensk rätt. Emissionsmemorandumet får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Emissionsmemorandumet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer a sensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. De nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller tillämplig lag i annat land och Erbjudandet att förära aktier i Aatar omfattar inte aktieägare med hemist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemist i något annat land där distribution eller offentliggörande a Erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare Emissionsmemorandum, prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de kra som följer a sensk lag. Anmälan om teckning a aktier i strid med oanstående kan komma att anses ara ogiltiga. Följaktligen får aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas idare eller leereras i eller till länder där åtgärd enligt oan kräs eller till aktieägare med hemist enligt oan. Emissionsmemorandumet har inte granskats och registrerats a Finansinspektionen då emissionsbeloppet är mindre än EUR, gränsen för undantag från kra på godkänt och registrerat prospekt, enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). För Emissionsmemorandumet gäller sensk rätt. Tist rörande innehållet i Emissionsmemorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall agöras enligt sensk rätt a sensk domstol. Vissa belopp och procenttal som anges i Emissionsmemorandumet har arundats arför det i issa fall kanske inte summerar korrekt. Emissionsmemorandumet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, erksamhet och resultat. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig aseärt från dessa uttalanden till följd a risker och negatia faktorer som Aatars erksamhet påerkas a. Informationen som ingår i Emissionsmemorandumet har återgiits korrekt och såitt Aatar kan känna till och försäkra har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgina informationen felaktig eller missisande. Community Entertainment skapades 2008 Community Entertainment Senska AB är Aatar Productions AB under namnändring. Genom en sammanslagning åren 2008 mellan bolagen Aatar Productions AB och Bet and Be Best AB har i skapat en koncern som genom egenutecklad teknik och dito produkter ska slåss på marknaderna för spel, underhållning, betting och frågesporter. I Aatar finns frågesportkunnandet och ett antal produkter för att kommersialisera quiz som både leerantör till andra kunder och i Bet and Be Best spelportalen 3Bwin.com. 3Bwin.com är idag en spelsajt med tjänster för sportsbook betting, poker och kasino. Den mest intressanta fördelen med 3Bwin.com är möjligheten för spelarna att själa skapa egna spelkuponger som de sedan låter sina kompisar spela på. 3Bwin låter helt enkelt kunden bli sin egen speloperatör, ilket är betydligt roligare än att bara spela mot banken. Med quiz i detta paket, och möjligheten att på sikt äen spela frågesport om pengar mot kompisar, ökar chanserna att Community Entertainment ska lyckas med sin föresats att bli ledande och mycket lönsam. Våra kunder marknadsför och hjälper till att uteckla åra tjänster genom att anända dem, det ligger i åra tjänsters idé. I detta memorandum anänds bolagsnamnen Aatar och Community Entertainment delis synonymt. Vårt kundlöfte år affärsidé Vi skapar spännande underhållning med spel, tälingar och frågesport. Genom att agera leerantör och partner med andra spelbolag och stora medieaktörer hjälper i åra kunder att öka ärdet på sina tjänster med hjälp a frågesporter. Vi blir en internationell aktör med kommersiella communityprodukter inom spel- och underhållningssegmenten på Nätet (quiz, betting, poker, kasino, skill games och bingo). I bolagets idé ligger äen att uteckla nya cross-media-koncept för kommersiell underhållning på web, t och mobil distribution. 2 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 3

3 Innehåll VD har ordet Inbjudan att teckna aktier Risker Villkor i korthet Produkterna & erksamheten Så jobbar i Utecklingsplan Affärsmodell Styrkor, Sagheter, Hot, Möjligheter - SWOT Marknaden Aktörer Atal & tister samt koncernens struktur Ledande befattningshaare Finansiell information Aktiekapital & ägarstruktur Villkor & Anisningar Skattefrågor Bolagsordning Räkenskaper Reisionsberättelser Adresser - reisor community entertainment senska ab community entertainment senska ab 5

4 d-ordet Vi leererar kommersiell underhållning och betting i digitala kanaler De senaste åren har i sett en snabb tilläxt på marknaden för spel på nätet. Först inom sportspel, sen casino och poker och nu senast bingo. Spelbranschen genererar idag enorma omsättningsolymer och stora inster. Är boomen öer? Finns det erkligen plats för fler aktörer? Vi är öertygade om det. Vi håller med olyckskorparna om att det kräs något extra för att ta kunna ta en betydande position på marknaden. Det har i nu. Vår mission är att genom community skapa en snabbt expanderbar bas för att generera intäkter från spel och underhållning på nätet. Vår öertygelse är alltså att nästa generations stora tilläxtmotor inom spelbranschen på nätet är just Community Entertainment. Mycket talar för att i har rätt. I och med att de företagen Aatar och Bet and Be Best gick samman åren 2008 och bildade Community Entertainment Senska AB, har i skapat förutsättningar för en internationell spelkoncern med dessa tå iktiga nycklar till framgång. Frågesport och communitytjänster. Vi är ett a få bolag som kan skapa frågesporter på nätet där spelarna kan spela med och satsa pengar mot arandra. Det gör i bland annat på år egen community 3Bwin.com, men äen åt andra företag, för att de ska underhålla, tjäna pengar på och marknadsföra sig mot sina kunder. Vi tjänar pengar på både licenser och genom att i delar på intäkterna från spelarna med de andra företagen. Dessutom drier i år egen unika spelportal 3Bwin.com där anändarna kan bli sina egna speloperatörer. De skapar egna spelkuponger och inbjuder sina kompisar att ara med. Samtidigt som de har roligt, hjälper de oss att marknadsföra 3Bwin.com. Vi ska bli en ledande aktör på kommersiell underhållning i digitala kanaler. Vårt stora öertag gentemot öriga marknaden är att i med hjälp aår egenutecklade system för frågesporter nu kommer att kunna anända dem för att locka nya spelare på år, också egenutecklade, spelportal 3bwin.com. Inom kort kommer åra spelare äen att kunna spela frågesport om pengar, bland de andra spelformer i redan erbjuder på 3bwin.com. Frågesport är bland ärldens mest populära spel- och underhållningsformer. Det räcker att nämna Triial Pursuit, tipsrundan på företagsfesten och Melodikrysset. Eller arför inte titta på TV, där frågesporter som Tiotusenkronorsfrågan, Vem ill bli miljonär? och Jeopardy skördar framgång år efter år. Frågesporter där insten är pengar faller inte under lotterilagen i Serige, utan räknas som ett skicklighetsspel och det gäller äen resten aärlden. Med sjunkande marginalintäkter från bland annat poker har dagens speloperatörer börjat se sig om efter komplementprodukter. Lärdomarna i båda bolagen är många. Framför allt et i att i idag har en plattform som fungerar för både multi- och single playerspel, för att tillgodose både små annonsörers beho a spännande innehåll på Internet, likäl som stora operatörers beho a bredd i sin spelportaler. Ju längre kunderna stannar, desto bättre. Och på 3bwin.com kommer spelarna att hitta anledningar att stanna längre och oftare än på andra sajter. Allt i år affärsmodell hänger ihop. Och i kan det här. Tekniken är nu på plats och framförallt har i bra personer i år krets. Men i behöer kapital för att komma i mål. Så; har Du inesteringsiljan, har i saren. Och frågorna. Och spelportalen du kommer att hänga på. Nils-Åke Fahlén, d 6 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 7

5 Inbjudan inbjudan Internet kommer i framtiden att få en allt iktigare roll för TV-mediet. I takt med ökad tillgänglighet, bättre prestanda och nya teknikplattformar konkurrerar Internet i allt högre grad med traditionell TV om konsumenternas uppmärksamhet och fritid. Samtidigt erbjuder dessa medier nya möjligheter för TV att distribuera sitt innehåll på nya sätt och till nya konsumenter. Internet och digital media har dessutom fördelen att på kreatia och underhållande sätt engagera och konertera de förut passia TV-tittarna till aktia aktörer som själa kan ara med och påerka innehållet. Genom att synkronisera innehåll mellan TV och Internet kan underhållningsärdet ökas, nya intäktsströmmar skapas samt förbättrad lönsamheten uppnås. Genom att också kunna tillhandahålla nya kommunikationsägar för annonsörer, där sponsring eller produktplacering sker som en integrerad del a ett interaktit innehåll, kan konkurrensfördelar skapas gentemot den traditionella TV-reklamen. Aatar Productions AB (publ) har sedan starten arit inriktad på att uteckla spelprodukter och format som till fullo utnyttjar och tillaratar de möjligheter som Internet tillhandhåller. I januari 2007 beslutade styrelsen att apportera alla immateriella rättigheter och format ägda i moderbolaget Aatar Productions AB till det helägda dotterbolaget QP Games AB. Värdet a apportegendomen har satts till 3,2 MSEK ilket motsarar det bokförda ärdet i moderbolaget per 31 december Värdet representeras a de samlade erfarenheter som ackumulerats under genomförda pilottester a bolagets spel åren Dessa iktiga erfarenheter och lärdomar har sedan parallellt med utecklingen a Aatars tekniska system föranlett den planerade framtagningen aärldens första specifika system för betalspel inom frågesportgenren på Internet med full multiplayerfunktionalitet. Den 31/ gick Aatar och spelbolaget Bet and Be Best AB som utecklat och drier spelportalen 3Bwin.com samman, under namnet Community Entertainment Senska AB. Tanken är att med hjälp a frågesporter, betting och communitytjänster öka tempot på båda bolagens erksamheter och marknadsnäraro. Bland det sammanslagna bolagets drygt 220 ägare har ett tiotal större ägare stöttat bolaget och deltagit i alla emissioner genom åren. Många a dessa huudägare har anknytning till spelärlden och har insett den stora potential som finns i en lyckosam lansering a ett multiplayerspel om pengar i frågesport kan utgöra och kraften i en spelportal där medlemmarna kan spela med och mot arandra om pengar. Inbjudan ATT teckna aktier Bolaget kommer totalt ha aktier utgina efter lösen a nuarande konertibellån. Aktiekapitalet uppgår till kr. Detta skall kunna öka med högst kr genom utgiande a högst nya aktier, enar aktie med ett kotärde på 0,50 kronor. Teckningskursen skall ara 1,80 kronor och öerkursen 1,30 kronor/ aktie skall föras till öerkursfonden. Aktie kan tecknas mellan 1-29 april Vid full teckning tillförs 9 MSEK bolagets kassa. Emissionen skall minst uppgå till 4,5 MSEK för att genomföras. Berättigade att teckna aktier skall ara allmänheten inklusie större priata och institutionella inesterare och juridiska personer. Teckning sker genom kontant betalning. Likid skall senast ara inbetald den 9 maj enligt instruktion på annan plats i detta memorandum (sid 36). Tilldelning sker löpande. Tidig inbetalning a likid i emissionen garanterar minst en teckningspost. Turordning kommer att beaktas. Styrelsen bestämmer tilldelning. Styrelsen äger rätt att abryta emissionen före teckningstidens utgång och utan att emissionen är fulltecknad. Tilldelning beslutas a styrelsen som äen bemyndigas genomföra teckning. De nyemitterade aktierna ska äga rätt till utdelning från och med innearande räkenskapsår. AKTIETORGET Bolaget har, för att se till att aktieägare och öriga aktörer på marknaden får korrekt och samtidig information om Bolagets uteckling, träffat ett atal om informationsgining med AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla sig på AktiteTorgets hemsida, AktieTorget är ett ärdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och drier en handelsplattform kallad MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektit, rikstäckande system för handel med aktier i bolag som är anslutna till AktieTorgets lista. Genom atal med Stockholmsbörsen anänder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som ill köpa och sälja aktier anslutna till AktieTorget anänder sin anliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare, hemsidor med finansiell information, på Text-T och i dagstidningar. Styrelsen 13 mars 2008 Potentialen i det speldriande bolaget blir unik. Vi är inte heller längre knutna till enbart till sport. 3Bwin.com, i ett första skede, med spel på Sportsbook, Friends, Poker, Casino, Bingo och Quiz blir den ultimata portalen för communityspel om pengar allt knutet samman genom ett enda gränssnitt och en gemensam kundtjänst och back-office. 8 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 9

6 risk faktorer alla risker på en enda sida TEKNIKUTVECKLING I takt med att erksamheten äxer och personal rekryteras är det äsentligt för Bolaget att ha effektia modeller för ledning och planering. Bolaget erkar på en marknad som snabbt rör sig framåt och teknikutecklingen sker i snabba steg. Äen om Bolaget idag har en äl fungerande och mycket intressant teknisk plattform, kommer idareuteckling att kräas för att hålla jämna steg med både konsumenter och konkurrenter. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana belastningar kan det skada Bolagets relationer med kunder och därmed kan resultatet komma att påerkas negatit. KONKURRENS Bolaget är erksamt inom en mycket konkurrensutsatt bransch. Spelärlden på Internet är idag äl etablerad, med både stora och små aktörer som slåss om kundernas gunst. Bolaget kommer att konkurrera med redan etablerade företag som har mer omfattande ekonomiska resurser. Bolaget har förisso ett kunnande, ett marknadsgrepp och en teknisk plattform som i flera delar är unik på en marknad med en stor och ökande efterfrågan. Det finns dock ingen garanti att konsumenterna kommer att föredra Bolagets produkter. NYCKELPERSONER Bolaget är för närarande beroende a ett fåtal nyckelpersoner, ad gäller teknik, spel- och frågesportexpertis. För att Bolaget skall kunna expandera är en förutsättning att det framgångsrikt kan rekrytera och utbilda personal. I takt med att Bolaget äxer minskar beroendet a enskilda nyckelpersoner. AKTIEKURSER Bolaget aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera bland annat beroende på bolagets resultat, konjunkturförändringar och marknadens intresse för Bolagets aktie. Det finns inga garantier för att aktiekursen inte kommer att sjunka. En lägre aktiekurs kan också medföra att kapitalanskaffning genom ytterligare emissioner försåras. Tidpunkten för och storleken a eentuella framtida utdelningar föreslås a styrelsen och beslutas a bolagsstämman. Inför framtida beslut om utdelning kommer styrelsen att äga in ett antal faktorer som påerkar möjligheterna att lämna utdelning. Så länge ingen utdelning lämnas kan eentuell akastning på inesteringen endast genereras om aktiekursen stiger. Det kan inte heller uteslutas att Bolagets aktie, i likhet med ad som sker i många mindre bolag, under perioder handlas i begränsad utsträckning ilket kan medföra stora kurssängningar och att kursen kommer att aika från aktiekursen som anges i detta Erbjudande. FINANSIELLA RISKER Bolaget utsätts genom sin erksamhet för en rad finaniella risker. Som marknadsberoende risker (aluta-, ränte- och prisförändringar), men äen kredit risker. Bolagets öergripande policy är att med god framförhållning och administration se till att sådana risker inte skapar negatia effekter på finansiellt resultat och likiditet. Det kan inte uteslutas att Bolaget kan komma att behöa tillföras ytterligare kapital i framtiden. Bolaget kan inte heller garantera att sådant kapital kan anskaffas. KUND- OCH KREDITRISKER Bolagets spelerksamhet ger uppho till motpartsrisker. Framför allt finns risk att Bolaget kan drabbas a återdebiteringskra kreditkortsinnehaare, kortutförare eller transaktionsförmedlare försöker annullera en korttransaktion. Bolaget har system för att skydda sig mot denna risk, men system är aldrig en garanti för riskeliminering. Detta är dock ett branschgenerellt problem och Bolaget är långt ifrån ensamt i sina sträanden att stäja sådana risker - konkurrenter såäl som hela det finanisella systemet arbetar med ochh samarbetar om dessa frågor, BETALNINGSPROCESSER Om banker eller kreditkortsföretag i större utsträckning skulle begränsa eller förbjuda kreditkortsanändning för spel i ett eller flera länder där Community Entertainment AB bedrier eller planerar att bedria spel på Internet kan komma att påerka Bolagets intäkter negatit. LEGISLATIV UTVECKLING Spelfrågan är fortsatt under behandling i EU. I dagsläget är spel med EU-licenser utfärdade på Malta tillåtna inom hela EU. Dock finns det fortsatt länder som motsätter sig rätten att bedria spel i konkurrens med nationella spelmonopol. Hur den slutliga lagskriningen kommer att bli och ilken eentuell påerkan den kommer att ha på bolag som bedrier spel i enlighet med dagens lagstiftning är oklart. En eentuell framtida omskrining a EU:s spellagstiftning kan komma att ha en negati effekt på Bolagets intäkter och erksamhet. illkor i korthet Styrelsen för Aatar (u ä till Community Entertainment Senska AB) har, med stöd a bemyndigande från årsstämma i Bolaget den 27 mars 2008, beslutat om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vidare har styrelsen för Aatar beslutat att ansöka om listning a Bolagets aktie id AktieTorgets lista. Emissionsbeslutet innebär att Aatars (u ä till Community Entertainment) aktiekapital ökar till högst SEK genom nyemission a högst aktier. Efter nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till högst stycken, ilket motsarar en utspädning om 13,51 procent. Oanstående nyemission utgör föreliggande Erbjudande och är fastställd i enlighet med Bolagets expansionsplaner. Aatars aktie kommer att listas på AktieTorget efter genomförd nyemission. Handel beräknas påbörjas i juni månad Härmed inbjuds allmänheten och institutionella inesterare till teckning a aktier i Aatar enligt illkoren i föreliggande Memorandum, ilket har upprättats a styrelsen i anledning a Erbjudandet samt ansökan om listning a Aatars aktie på AktieTorget. Stockholm i mars 2008 Aatar Productions AB (publ) Styrelsen VILLKOR I SAMMANDRAG Teckningsperiod: 1 april - 29 april 2008 Teckningskurs: 1,80 SEK per aktie Likiddag: 9 maj 2008 Tilldelning: Aktier tilldelas löpande under teckningstiden, ds först till karn-principen. Första dag för handel: 9 juni 2008 ISIN-kod: SE Aktien utställs på innehaaren, utan inskränkningar ad gäller öerlåtelse. Aktieboken hanteras elektroniskt a VPC. Aktien handlas för närarande inte på någon lista. Total kostnad för emission beräknas till ca 900 tkr, motsarande 10 % a emissionsbeloppet illkor i korthet 10 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 11

7 V e r k sa m h e t e n kort om bolaget och dess historia Aatars kärnerksamhet Historien ligger i uteckling och tillhandahållande a Internetspel. Med detta som bas skall företaget äen uteckla synergier mellan Internet och TV, Omfattande uteckling och alfatester a QP Quiz Game Platform med men äen för mobila system som telefoner och handhållna enheter. formatet Quiz Poker sker bland annat i samarbete med TV4. Viktiga Bolaget specialiserar sig på att skapa metoder, teknik och innehåll erfarenheter om operationell drift, betydelsen a låga trösklar, sociala för andra bolag som ill anända sig a framförallt frågesport i sitt funktioner samt inst- och prisstrukturer görs. En grundläggande produkterbjudande. förståelse för affärsmodeller för online frågesport skapas. Aatar änder sig inte i första hand till slutkonsumenter, utan till exempelis andra Utecklingen och testerna a QP Quiz Game Platform fortsätter. spelbolag på nätet som ill utöka sitt erbjudande till kund, TV-kanaler, Testerna öergår till betastadium och iktiga erfarenheter skaffas a större mediesajter och äen till bolag som ill kunna annonsera mer hur filter för fair play i kombination med ranking möjliggör hög spännande på Internet. Bolaget har som affärsidé att skapa interaktia återanändningsgrad a frågor samt hur stödfunktioner i spelformaten kunskapstälingar för distribution ia digitala media och att kunna bör utformas för att dels kompensera mindre kunniga spelare, dels erbjuda innarna stora penninginster genom att uteckla och implementera modeller för kontinuerliga intäktsströmmar. Vidare syftar görs mot bland annat Senska Fans och TV4. skapa roliga och utmanande spel. Flera marknadstester a singel spel bolaget till att uteckla metoder och stöd för att kunna undersöka och exploatera de synergier som finns mellan olika teknikplattformar som internet, TV och mobil. QP Quiz Game Platform berikas bland annat med en modul (s k API, Application Programming Interface) som möjliggör integration med Det som skiljer Aatar befintliga kunddatabaser ilket blir en förutsättning för införsäljning från andra bolag som sysslar med skicklighetsspel (kallas skillgames på till Maria Serice Ltd. Modulen för Ader Quiz utecklas mot bakgrund a marknadstester från singel spel. Sedan grundandet a Aatar den internationella marknaden) är att i har löst frågan om hur man skapar så kallade multiplayerspel med frågesporter. De flesta andra har bolaget bedriit en målmedeten uteckling a QP Quiz Game bolag på Internet och marknaden säljer single games, det ill säga Platform, ett unikt tekniskt ramerk med stöd för såäl multi- som att spelarna spelar mot sig själa (eller datorn), inte mot/med andra. singelbetalspel, och har nu komplett plattform att leerera frågesporter Ungefär som att betala för att spela schack mot en dator eller lösa ett för marknadens iktigaste aktörer. Bolaget har under hela resan korsord. Detta, skill games, är en marknad som äxer och framförallt behållit sina nyckelpersoner, starka och uthålliga inesterare och har den tagit rejäl fart i Asien. Med årt erbjudande att kunna spela samtidigt fördjupat och utökat kontaktytorna mot marknaden (TV-, mot andra spelare om pengar, för pengar eller för andra priser, anser spel- och mobilindustrin). Förutom att lansera befintliga produkterna i att Aatar har en produktportfölj som inom kort kommer att kunna på nya marknader kommer 2008 att präglas a att nya produkter i generera både stor intresse och goda intäkter. Bolaget har rötter i en snabb takt realiseras med hjälp a QP Quiz Game Platform. tidigare erksamhet kallad Witit, som bland annat utecklade spelformatet Million Mind. Million Mind är en frågesport som omfattar såäl kal- och förströelse spel på Internet som eckofinaler i TV. Det nyskapande formatet delägdes under en tid a TV/filmbolaget Metronome. riktad emission på lika illkor. Aatar är nu under namnändring till Våren 2008 slås Atar samman med Bet and Be Best AB genom en 2003 bytte Witit namn till Aatar Productions AB och påbörjade den Community Entertainment AB och det sammanslagna bolaget ska tekniska utecklingen a QP Quiz Game Platform. Aatar registrerades slåss på marknaden för underhållning i digitala kanaler på en internationell marknad. Bet and Be Best AB drier ia dotterbolag på Malta spelportalen 3Bwin.com, som uteklat den unika idén att låta spelarna själa skapa spelkuponger i portalens communitydel kallad 3Bfriends. Här spelarn splerana erkligen mot arandra. Aatars frågesporter bedöms passa in i 3Bwins modell för kompisspel, samtidigt som Atar behöer en plattform för att själ agera operatör och kunna nyuteckla spel med en lie publik. community entertainment så fungerar i Vi säljer kunnandet kring frågesporter, till medieaktörer, andra De röda kommunicerande kärlen i utkanten symboliserar åra ägar spelbolag, annonsörer på nätet, mobiloperatörer et al. Våra plattformar fungerar ibland som marknadsföringsinstrument, ibland som frågesportkunnandet. Exempelis kan i ia andra Communities ut och in åra kunder och de ägar i har till dem med hjälp a direkta intäktskällor för åra kunder. Det är den gröna ringen nedan. och spelnäterk erbjuda billig underhållning med hjälp aåra quizprodukter. Produkterna läggs direkt på en partners hemsida och Genom åra frågesportsjänster lockar i de spelare som ill idare spelet knytrs till partnerns erksamhet. När spelarna spelat gratis ett till år spelportal 3Bwin.com, där de erbjuds att spela poker, kasino, tag på parterns hemsida, erbjuds de möjlighet att spela om pengar på slå ad om sport och, förstås, frågesporter och bingo. Allt i en miljö år spelportal. Partnerns får båda en kul tjänst och en intäkt när den som stimulerar till att kompisar spelar med kompisar, are sig det är lererar kunder till oss. supproterklubbar, kompisgäng, golfänner eller företags anställda som ill slå ad om em som får bäst resultat på att tippa EM. Det På följande sidor presenterar i mer ingående de iktigaste produkterna i Community Entertainment. är hjärtat i ringen, de sarta tjänsterna och gemenskapen i mitten community. communities & spelnäterk marknadsföring & annonsering quiz games - quiz games - quiz games - quiz games - quiz games - quiz games - quiz games - quiz games sid 14 sid 16 POKER Kasino community sid 16 Sports Bingo sid 23 sid 16 medieaktörer sid 18 Mobila system Verksamheten 12 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 13

8 V e r k sa m h e t e n Fair Play System (FPS) FPS är ett funktionssystem med åtgärder som garanterar hög troärdighet i spel om pengar för onlinefrågesport. QP FPS innehåller bl.a. ett kombinerat rankingsystem med ett fuskfilter som identifierar och hanterar aikande spelarbeteenden samt att i iss mån nya frågor anänds. Coaching & Learning System (CLS) CLS är ett aggregat a dels de historiska profiler i FPS, dels mjukara som bearbetar utfallet och spelmönstret för alla spelare på plattformen. I takt med att spelsessioner genomförs kan systemet räkna fram optimala spelstrategier för spelare med olika historiska profiler beroende på ilka ämnen som kommer upp samt motståndarnas ranking. Dessa kan presenteras inför, under och efter ett spel. det stora möjligheter att uteckla frågesportspel till en leande community, ilket UP/CS möjliggör äen med traditionella erktyg för socialt näterkande som Chat, Instant messenger etc. Incentie system (IS) Incitamentssystem består a poängräkning, prisstrukturer och andra belöningssystem som aatarer och digitala artefakter. Poängräkningen kan konstrueras så att spelarna kan samla poäng dels genom att spela, dels genom att delta aktit och hjälpa till att bygga upp communityn. Vid ett isst antal poäng kan spelarna sedan lösa in dessa mot aror motsarande instpriserna för de enklare turneringarna. IS syftar i korthet till att säkerställa det långsiktiga underhållningsärdet samt premiera återspelbarheten a spelen. Plug-in Quiz (PQ) Frågesportspel har oöerträffad möjlighet att integreras i befintliga betalnäterk som Poker- och Bingosajter. Genom sin unika karaktär som både underhållning och informationsbärare kan frågesport med lätthet anpassas till att appellera till en rad olika målgrupper inom etablerade spel- och informationsnäterk. Att kunna erbjuda en ny spelform som är skräddarsydd att passa de befintliga kunderna är det inte många spel som kan göra. Plug-in Quiz kan med lätthet göras till ett nytt intressant spelmoment i både Poker och Bingonäterk genom att skapa frågor och inster som återkopplar till det ursprungliga spelet. Med en redan etablerad kundkrets samt en fungerande infrastruktur för spel om pengar blir Plug-in Quiz ett giet steg för de som snabbt och enkelt ill följa med utecklingen inom onlinespel till att omfatta den populära frågesportgenren. PQ Bingo är ett allmänbildningsspel speciellt framtaget för att appellera till Bingopubliken. Spelet är ett traditionellt frågesportspel där man tälar i realtid med andra spelare. Frågekategorierna för spelet är hämtade med inspiration från det älkända och etablerade brädspelet Triial Pursuit. Spelplattformen köpte den senska Bingo-community Maria Bingo in Plug-in Quiz som ett led i deras framtida expansionssatsning. Marknaden för Internet- Bingo utecklas mycket snabbt och är under stark tilläxt. Endast i Europa finns det öer 300 Bingosajter med potential att ta steget mot Plug-in Quiz redan under Med inbyggt språkstöd och stöd för samtliga stora teknikplattformar är Plug-in Quiz en produkt att räkna med. Verksamheten Secure Question System (SQS) SQS säkrar hanteringen och produktionen a de centrala spelfrågorna. Aatar har sedan starten 2003 inesterat betydande belopp i att uteckla ett unikt system som dels sörjer för kalitati frågeproduktion, dels styr konsumtionen a frågorna på ett långsiktigt hållbart sätt. Systemet består a ett multifunktionellt anändargränssnitt som både anänds id konertering a gamla frågor, nyproduktion samt a spelarna själa när de ill skapa egna ämneskategorier a frågor. SQS omfattar äen tekniska principer för säker leerans a frågor till spelklienterna. User profile/community (UP/CS) Funktionssystemet UP/CS består dels a ett system för uteckling a moderna anändarmiljöer, dels a en communitytjänst som skapar förutsättningar för spelarna att uteckla sig själa och interagera med arandra, och dels stöd för en omfattande anändarprofil. Till skillnad från andra speltjänster på Internet finns Contest formats Fair Play System Coaching & Learning User profile/community Social networking system Adertising & Sponsors Secure Question System Incentie system kan integreras i direkt hos kund och fungera som ett enkelt och snabbt sätt att tillföra nytt innehåll till sin Bingo-community. Som första kund COMMUNITY QUIZ Community Quiz änder sig till etablerade portaler som tillhandahåller information och nyheter inom stora specialintressen som t.ex. sport. Värdet i dessa portaler ligger i att, inom sitt specialintresse, regelbundet kunna attrahera människor till besök genom att erbjuda dessa de senaste nyheterna, den mest utförliga information samt utgöra samlingspunkt för likasinnade. Med hjälp a Community Quiz Game kan operatören snabbt förstärka sin marknadsposition gentemot konkurrenterna samt öka nyttan för befintliga och framtida medlemmar. Genom frågesportspel som anpassats till besökarnas och medlemmarnas intresse skapas underlag för ökad trafik till portalen kunder och besökare samt tillhandahållande a nytt, för respektie sajt, specifikt och releant innehåll. Dessa effekter uppnås genom att spelet ger besökarna möjligheter att ytterligare hänge sig åt det specialintresse som nyhets- eller informationssajten behandlar. Med hjälp a Community Quiz Game kan deltagarna skapa egna frågesportspel, utmana och spela mot arandra och betygsätta annat medlemsgenererat spelinnehåll. Genom den personliga profilen och den utförliga statistiken kan spelarna se hur de utecklats prestationsmässigt. För att addera spänning och incitament till spelandet ingår det också en inst- och belöningsstruktur i Community Quiz Game. Community Quiz medför samt inlåsningseffekt då besökarna inte gärna öerger den profil de också möjlighet till turneringar och tälingar om priser samt äran att Aderquiz skapat i Community Quiz Game. Frågesportspel kan genom att sättas i ett större sammanhang fungera som en katalysator och skapa en rad koras till den bästa bland människor med samma intresse. AderQuiz är marknadsföringserktyget för framtiden. Istället för Aatar AderQuiz ger dock mer än bara intresserade spelare, Ader- åtråärda effekter. att ödsla stora inesteringar på banners som idag aktit äljs bort Quiz tillaratar ärdefull information om spelarna och de potentiella Genom att integrera Community Quiz Game till en nyhets - eller a Internetbesökare kan man älja att aktiera dessa med ett under- kunderna. Demografiska data om spelare och besökare ger en mer informationssajt erhålls ökad trafik, inlåsningseffekter a befintliga hållande frågesportspel. Aatar studier isar med all tydlighet att komplett bild a den målgrupp man änder sig jämfört med endast konerteringsgraden, ds. andel personer som ser spelet och sedan erkligen äljer att spela det, är mångfaldigt högre än ad som gäller för anliga banners. Faktum är att kalitati frågesport äen fungerar utmärkt som ett marknadsföringserktyg och underlag för enkäter och informationskampanjer. Med hjälp a AderQuiz erhålls möjligheten att snabbt och enkelt ta fram frågesportspel för marknadsföring a egna eller andras produkter och arumärken. För bolag inom media eller digital marknadsföring är detta ett enastående sätt att erbjuda nya sätt att öka nyttan och merärdet för befintliga och framtida kunder. Istället för en enkel banner som tälar om uppmärksamhet med en rad andra på samma sida, kan AderQuiz leerera ett komplett spel direkt på plats. Genom att anpassa spelfrågorna, direkt eller indirekt, kan reklambudskapet integreras på ett sätt som inte stör speluppleelsen. trubbiga data som antalet träffar eller klickningar på en banner. Genom att frågesport direkt fångar människors uppmärksamhet finns det en enorm potential att genom ett spel marknadsföra en produkt, arumärke eller en kampanj. AderQuiz är en flexibel plattform som tillåter företag att enkelt lägga ut frågesportspel med reklambudskap på sin hemsida, men fungerar också som en spel- och tälingsmotor där externa aktörer, sponsorer, kan älja att låta Aatar ombesörja en kampanj gentemot sina partners och redan befintliga medlemmar. Detta är en affärsmodell som anänts framgångsrikt bl.a. Caliber Media. QP AderQuiz har utecklats i syftet att anända frågesportens bredd, popularitet och unika egenskaper för att skapa ett nytt erktyg för annonsörer på Internet. tv OCH MOBILA LÖSNINGAR Den starka kopplingen mellan frågesport och TV har sedan Aatar grundades arit ett område a primärt fokus. Genom att koppla ett framgångsrikt Internetspel till TV eller skapa ett nytt TV-format baserat på ett Internetspel är en affär med stor potential. Marknaden för underhållningsformer som samerkar på olika teknikplattformar är tack are den snabba tekniska uteckling mogen och mediebranschen generellt letar efter leerantörer/partners som kan tillhandahålla detta. De fördelar som ett kopplat Internetspel kan ge de stora TV-bolagen är att: u Skapa nya intäkter genom att ha en produkt som finns tillgänglig 24/7 och inte bara under sändningstid u Återitalisera äldre TV-format med en åldrande demografi, då denna inte är optimal för TV-an- sig längre än bara TV-bolagens tablåsajter. Samlade bedömningar gör gällande att mobiltelefonen kommer att få ett erkligt genombrott som underhållnings- och spelmedium under de närmaste åren. Antalet mobiltelefonanändare ökar stadigt och innefattar dessutom stora delar aärlden som inte normalt sätt har tillgång till TV och Internet. I ästärlden pågår ett generationsskifte där enklare telefonmodeller byts ut mot framtidens smarta telefoner. Dessa nya modeller är utrustade med snabb Internetaccess och stöd för mer aancerad funktionalitet. Aatar planerar att under kommande år äen lansera ett spel med tjänster för 3G-telefoner med singleplayerspel, riktig multiplayerfunktionalitet, samt förhoppningsis äen integrerade spel direkt mellan mobilspelare och Internetspelare i realtid. nonseringen u Skapa tillgång till en helt ny mediekanal som sträcker 14 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 15

9 V e r k sa m h e t e n 3bwin.com - ledande aktör inom communitybetting 3B:s oddsspel (sk Sportsbook) dris på en egen plattform, spelobjekten arierar mellan tid och säsong men i huudsak erbjuds spel på större sporter och eenemang, samt id issa tillfällen på samhällsföreteelser som till exempel al. En Sportsbook innebär alltid en risk för spelarrangören eftersom utfallet bestäms a resultat och spelarnas skicklighet. Dock ligger en genomsnittsakastning på cirka 3-7 procent. 3B Friends 3BFriends är så kallad poolbetting. På 3BFriends sätter medlemmarna upp egna spelgrupper dit man bjuder in kompisar och kolleger och skapar egna tipskuponger. Anändarna beslutar ilka matcher som ska inkluderas, storlek på adet, hur potten skall fördelas mellan innare och ilka som kan delta. I denna form a betting spelar anändarna aldrig mot huset utan mot arandra. Ju fler som kommer med i gruppen, desto mer pengar blir det att spela om. 3BFriends inst består uta en agift på 8 procent a pengarna som satsas. På så sätt tar 3B alltså ingen Verksamheten Poker Poker, främst i form a spelet Texas Hold em, har de senaste åren uppisat en exceptionell tilläxt med en marknad som mångdubblats nästan arje kar- risk i denna spelform. En tänkbar förlängning a denna spelform är isionen att låta arje spelare skapa sina egna spel, marknadsföra dem, tjäna på dem och på så sätt bli sin egen speloperatör. tal. Spelformen är idag en etablerad del aardagsspelandet i större delen a Europa och något som attraherar såäl storspelare som förströelsespelare. 3B erbjuder sina spelare poker genom ett eget atal med B2B-näterket. Genom att bedria spelet under egna licenser ökas intäkterna jämfört med så kallade skins -atal, samtidigt som kundlojaliteten ligger kar hos 3B. 3B:s pokerbjudande kommer på sikt att delis byggas in i 3BFriends, genom att arje grupp får ett eget Pokerrum, där klubbens medlemmar kan spela mot arandra. Äen inom poker sker spelet utan risk för 3B. Spelet sker spelarna emellan och intäkten kommer från en förmedlingsagift för arje förmedlat spel, en så kalla rake. Den procentuella intäkten på poker är procentuellt ganska låg, kring 2 procent å andra sidan skapar pokerspel mycket höga omsättningsolymer. Kasino 3B erbjuder äen sina spelare casinospel genom atal med NetEntertainment, en a marknadens mest populära utecklare a casinoplattformar. Inom 3B: s casino erbjuds spel på allt från kort- och bordsspel till slots, skraplotter med mera. Äen casinospel har potential att generera stora spelolymer med låga procentuella intäktsolymer strax under 2 procent. Öer tiden är casinospel i stort sett en riskfri spelform för spelarrangören. Casino bygger på matematiska modeller som i förlängningen alltid ger arrangören en fördel öer spelarna. Quiz Quiz är den nyaste spelformen på 3B och en direkt konsekens a samgåendet med Aatar. Quiz är den form a så kallade skill games som äxer snabbast på många europeiska marknader. Quiz-spelen på 3B dris på egna plattformar och många nya spelformer kommer att introduceras under året. Spel inom ramen för Quiz sker dels i singelspel där spelaren spelar själ, resultatet sparas och jämförs med andra spelare och en innare utses, dels i form a spel direkt i realtid tå eller flera spelare emellan. Liksom i poker sker spelet spelarna emellan och intäkten kommer från en förmedlingsagift per spel på cirka 4 procent. Bingo 3B:s ambition är att under 2008 öppna Bingospel på spelportalen. Bingo på nätet är en spelform som uxit snabbt i popularitet under framför allt det senaste ett och ett halt året. Äen Bingo fungerar precis som poker spelare emellan där arrangören tar en förmedlingsagift för förmedlat spel. Inom ramen för ett kommande Bingo-erbjudande finns äen egenutecklad tilläggsmodell med 3BFriends och de tillhörande communitybyggande elementen är kärnan i spelportalen 3Bwin.com Varje spelare har en egen communitysida på 3B, där bland annat profilkort, forum, personliga PM, spelklubbar och personliga kontaktlistor ingår. Enkelt uttryckt kan man säga att 3BFriends utgör en förenklad kombination a en spelsajt och en community som Facebook, där anändarna både kan spela med och mot arandra, umgås och diskutera sport och spel i gemensamma forum. Bortsett från de positioneringsmässiga fördelarna på marknaden så erbjuder konceptet en leande och äl fungerande community 3BWin en ökad kundlojalitet, en ökad spelfrekens och en kostnadseffekti marknadsföring genom Word-of-Mouth. Quiz som ökar spelkänsla och spelfrekens. Enligt nuarande utecklingsplan kommer bingospel att öppnas under senhösten community entertainment senska ab community entertainment senska ab 17

10 så jobbar i Därför satsar i på communitytanken Bortsett från de positioneringsmässiga fördelarna på marknaden så nityn att äxa. I de samarbeten som i redan har i id sidan a bred erbjuder konceptet med communitybetting en rad, helt agörande, massmarknadsföring mot en community i form a banners, textpuffar och mailutskick - möjligheten att tillsammans med commmunity- fördelar som adresserar några a branschens största problem. En leande och äl fungerande community ger 3BWin en mycket kraftigt ägarna identifiera superanändarna inom respektie community för ökad kundlojalitet, en ökad spelfrekens och en äldigt kostnadseffekti marknadsföring genom Word-of-Mouth. Spelarna rekryterar kan nå stora anändarolymer genom att bearbeta (och inledningsis att få dessa att aktit rekommendera och delta i 3Bwin. Det gör att i själa nya spelare direkt genom att bjuda in sina änner och kollegor, belöna med bonusar) ett fåtal personer. indirekt genom att prata om communityn med änner och kollegor samt i andra communities de är medlemmar i (som exempel Facebook, Modellen bygger alltså på: Hattrick etc.). För att maximera effekten a marknadsföring mot - bred marknadsföring grupper och communities gäller det att attrahera de människor som - ambassadörer som hjälper till med rekrytering är ledande inom umgängeskretsen, communityn, det ill säga de som - återkoppling på partner-communityn drier trafik, diskussioner och skapar nya kontaktytor som får commu- K Spelportalen 3Bwin.com Sportsbook K poker casino Quiz _ friends _ K _ = befintlig kund = rekommendation / inbjudan = änner & kollegor 18 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 19

11 uteccklingsplan Utecklingsplan för portalen 3BWin.com 2008 Idag erbjuder 3BWin primärt spel på sport. Dels genom traditionell spelgrupper. Denna typ a spel har länge arit oerhört populära offline, sportsbook-betting, dels genom pool-betting, ds. spel där anändarna nu gör i dem tillgängliga på nätet. spelar mot arandra i en gemensam pott. I årsskiftet lanserades den Under året kommer i också att lansera tå nya spelområden, poker första riktigt skarpa ersionen a en mer aancerad community-betting-site där profilkort, forum, och personliga PM ingår. Enkelt uttry- att drias i samarbete med tå större aktörer (24h Poker och NetEnter- och casionspel. Utecklingen a dessa spel är klar och spelen kommer ckt kan man säga att 3BFriends nu utgör en förenklad kombination a tainment). Frågesporter ia Aatars teknik kommer att omgående en spelsajt och Facebook där anändarna både kan spela mot arandra, erbjudas, inledningsis mer som förströelse och underhållning, men umgås och diskutera sport och spel i gemensamma forum. Nästa steg asikten är att snabbt skapa både många olika typer a frågesporter som kommer under åren blir att introducera tå nya spelformer inom samt se till att det går att spela frågesporter om pengar. Både i turneingsform och melölan spelarna på 3bwin.com. I ett längre perspekti ramen för 3BFriends, singelutmaningar och matrisspel. Matrisspelet kommer först att introduceras som ett EM-spel, där anändarna inte ser i också att 3Bwin kommer att erbjuda sina anändare spelcuper bara spelar på rätt tecken utan också på rätt resultat i sina respektie och andra communitybaserade spel (där spelare spelar mot andra spelare och inte mot huset) äen utanför området sport. Under året kommer i att börja skörda frukterna a flera års utecklingsarbete, samtidigt som Aatars frågesportskunnande och teknik kommer äl till pass, inte minst i marknadsföringssyfte. Genom att med frågesporter, som tälingar på andra hemsidor och communities, locka nya spelare som tar sig till 3Bwin.com räknar i med att få skjuts på medlemsrekryteringen. Eftersom rekryteringen a nya spelare till stor del sker genom att spelarna bjuder in sina änner för att kunna utnyttja de mest underhållande funktionerna på hemsidan, ska markandsföringskostnaderna i andra medier hållas till ett miniumum. Målet är att under året attrahera minst nya spelare och erbjuda dem en spelplattform som de rekommenderar för änner, kollegor, familj och bekanta. Vi ser redan att den organiska tilläxten inom communityn ligger på mellan 1 och 3 procent månad för månad, utan stimulans genom bonuserbjudanden etc. Vår ision är att communitybetting redan inom något eller några år kommer att ara den snabbast äxande spelformen online. Det är också år öertygelse om att spel om pengar, spelare mot spelare, snabbt kommer att sträcka sig öer ett bredare område än bara sport och kortspel. Genom att erbjuda åra spelare marknadens bästa, och ännu så länge enda, plattform för communitybaserade spel kommer 3BWin kunna nå en ledande position som ger oss massa och styrka att kunna hålla eentuella konkurrenter bakom oss. Utecklingen inom traditionella community och näterkssiter isar att små pionjärer som Facebook, MySpace, YouTube mfl snabbt äxer till industriledare som sätter branschstandarder. 3BWin har mycket goda möjligheter i skenet a detta. uteccklingsplan H a n d l i n g s p l a n o c h t i d s p l a n f ö r u t e c k l i n g e n a 3 B W i n o c h 3 b F r i e n d s Allmänt forum lanseras där alla medlemmar äen kan utbyta information och kunskap inom sport m m äen utanför de egna klubbarna och därmed äen bygga näterk utanför sin nuarnade. EM-SPEL. Friends kommer lagom till EM i fotboll att lansera ett eget EM-spel och därmed utöka spelmodellerna ytterligare inom 3BFriends. Frågesporterbjudande och partner-program sjösätts. Marknadsföring med hjälp a quiz på andra sajter för att locka ännu fler till 3Bwin.com påbörjas. Filmquiz på TV4.se - Ader Quiz Klubb specifika spel lanseras. Exempelis kommer medlemmen och klubb administratören kunna skapa egna spel och turneringar för sina medlemmar. Medlemmen kommer själ kunna lägga upp helgens golf turnering o s. Ett iktigt steg i år ision om att möjligöra att arje medlem kan ara sin egna speloperatör. Frågesportspel om pengar på 3Bwin, med utmaningsmöjligheter mellan spelare. EM quiz på senskafans. com - Ader Quiz o 3Bwin Klubb- och spelarutmaningar genom turneringar och cuper. Nu ska klubbar kunna utmana andra klubbar i cup eller turneringar. Denna lansering innebär äen att i kan börja marknadsföra oss på ett nytt sätt genom att exempelis anordna SM i ilken supporterklubb som är bäst på att tippa, och därmed kunna inna pengar till sin faorit klubb. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Noember December Fan Quiz på senskafans.com - Ader Quiz Frågesport lanseras på 3bwin.com, ett första steg i synergin mellan bolagen. Poker och Casino Lanseras skarpt med spel om riktiga pengar Maria Quiz (Serige) på mariabingo.com - Plugin Quiz Quiz kring TV-format på TV4.se - Ader Quiz Matrisspel. Spel som möjliggör för medlemmarna att öer en längre period spela på exempelis allsenskan öer en hel säsong och under tiden följa sina placeringar och göra löpande ändringar i sina tro om resultat, placeringar o s Maria Quiz (Norge, Danmark) på mariabingo.com - Plugin Quiz Quiz I UK med samarbete med engelsk partner 20 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 21

12 a f fä r s m o d e l l SWOT STYRKOR u Mycket brett spelerbjudande med många flexibla och underhållande spelprodukter u Spelen dris på egna plattformar, där community -elementen skapar en stark kundlojalitet u Community-tanken öppnar också för kostnadseffekti marknadsföring med kraftig iral effekt u Spelprodukter för Internet, TV och mobil u Stort internationellt intresse för frågesport som betalspel, färdiga plattformar för multi- och singleplayer-spel u Egenutecklade system, helt ägda a CEAB tre ägar till intäkter Affärsmodell Community Entertainment arbetar med i huudsak tre modeller för intäkter, i rollen som leerantör, partner och operatör ia 3Bwin.com. Partner Modellen innebär att Aatar etablerar partnerskap med aktörer som tillför kunder, marknadsföring eller kapital medan Aatar tillför teknik, spelkompetens och rättigheter till spelformat. Formerna kommer att ariera från fall till fall. En fördel med partnerskapet är att Aatars andel a löpande intäkterna från spelen blir äsentligt större än i leerantörsmodellen. Andra fördelar är att framgångsrika partnerskap ofta leder till nya spännande affärsmöjligheter samt sårkopierade produkter. Leerantör I rollen som leerantör tillhandahåller Aatar frågesporter till kunder med befintliga medlemsdatabaser (sk white labels ). Modellen innebär att bolaget ansarar för teknisk support och drift a spelen. Produktion a frågor kommer att efterfrågas i många fall, liksom erfarenhet a att skapa och dria lyckade spelkampanjer. I leerantörsåtagandet a Maria Quiz ingår till exempel löpande frågeproduktion på flera språk. Fördelarna med leerantörsmodellen är att bolaget får intäkter direkt id beställningen samt att kunden tar ansaret för marknadsföringen a spelet. Operatör Det är allmänt känt i spelbranschen att ara framgångsrik operatör a egna spel är det som kan ge störst ekonomisk utäxling. En operatör tar ansar för såäl drift, support som nyrekrytering och marknadsföring a spelet. Via år spelportal 3Bwin.com har i idag en fungerande miljö för att leerera tjänster som poker, kasino, betting och communitytjänster som 3Bfriends. Under 2008 kommer kundererbjudandet att ökas med frågesporter för den som äen ill spela quiz om pengar. SVAGHETER u Litet bolag med få och iktiga nyckelpersoner u Pionjärer. Det saknas etablerade jämförelseobjekt och benchmarkbolag u Fortfarande sagt kassaflöde MÖJLIGHETER u Tydlig koppling mellan marknadsföringserktyg och spelplattform ger hög konertering i marknadsföringsarbetet u Bred spelportfölj och europeisk näraro öppnar för snabbt ökad spelomsättning u En stark community öppnar för stabil organisk tilläxt a antal spelare genom djungeltrumman u Konergerande teknik Internet, TV och mobil ger ytterligare samarbetsmöjligheter med stora speloch medieaktörer HOT u Ökad konkurrens i takt med marknadens tilläxt u Fusk och bedrägerier ökar på Internet, äen i spelsektorn u Legislatia åtgärder på EU-niå kan begränsa spelutbudet på längre sikt 22 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 23

13 marknaden quiz och community - next big thing De senaste åren har onlinepoker sett en enorm tilläxt. Detta tack are ökar i ärde. Ett bra exempel är senska Caliber Media, som på kort tid den tekniska utecklingen i kombination med ökad publicitet i TV, lyckats skapa sig ett namn med frågesportmarknadsföring. tidningar och andra medier. Nu pågår en liknande uteckling för online bingo där helt nya målgrupper, företrädesis kinnor, har upptäckt SPELPORTALER betalspel på Internet. Den globala spelmarknaden som omfattar bl.a. Spelbranschen på nätet utecklas kontinuerligt från spelsidor till lotterier, adslagning, poker, casino och bingo, genererade enligt Global Betting and Gaming Consultants (GBGC) nettointäkter under 2006 allt bredare produktutbud i syfte att öka kundlojaliteten samt intäkten spelportaler, med en tydlig trend att operatörerna äljer att erbjuda ett motsarande ca 300 miljarder USD. Branschen beräknas ha en fortsatt per spelare. Spelbranschens största utmaning har under de senaste tilläxt på ca 4-5 % per år. tå åren framför allt handlat om att finna en lösning på skenande marknadsföringskostnader för spelarrekrytering och en sag kundlojalitet. Spelbolagen är idag en a de största annonsörsgrupperna i Skicklighetsspel Onlinemarknaden för skicklighetsspel ( skill games ) bygger på såäl Serige som på många andra europeiska marknader. Till de höga aktörer utecklade ersioner a traditionella spel som arit populära under annonseringskostnaderna kommer också kostnader för bonuserb- lång tid, där spelare erbjuds nya speluppleelser och möjligheten judanden. På en marknad som blir allt mer mättad innebär detta att att träffa och utmana nya och gamla änner. De mest anliga spelen kundlojaliteten blir allt mer urattnad i takt med att spelarna ständigt återfinns inom kategorierna kort, ord, action, pussel, strategi och erbjuds nya alternati och bonusmöjligheter. frågesport. Då marknaden för skicklighetsspel befinner sig i ett starkt förändrings- och tilläxtskede är det sårt att få fram en samstämmig Detta som är branschens största utmaningar är också 3Bwin.coms bild aseende marknadens storlek. Skicklighetsspel såsom fråge- största möjlighet. Genom att erbjuda spelarna ett merärde i form a sport änder sig i huudsak till massmarknaden och föräntas ha en stark tilläxt de kommande åren då nya grupper har börjat upptäcka en community, där spelarna primärt spelar mot arandra snarare än mot huset, skapar själa plattformen i 3B en unik kundlojalitet. Vill en betalspel på Internet. I dagsläget finns det branschföreträdare som anändare spela med och mot sina änner på 3B kan man bara göra uppskattar ärdet på marknaden för skicklighetsspel till ca 10 miljarder US$, ilket motsarar ca 3-4 % a den totala onlinemarknaden. Uppskattningar om branschens ärde 2010 arierar mellan 500 miljoner det just på 3B. Communityplattformen innebär också att arje spelare som spelar på 3B genererar nya anändare genom så kallad Word of Mouth-marknadsföring. Denna marknadsföringsmodell ligger bakom kunder och partners i en ny ärld - 1 miljard US$. Som en jämförelse har tilläxten för online poker uppskattats att äxa från 1,4 miljarder US$ 2004 till 6,4 miljarder US$ 2010, enligt branschrepresentanter. Det finns många aktörer på marknaden som erbjuder skicklighetsspel, men endast ett fåtal riktigt stora i form a unga bolag som bildats mellan 1999 och Några a de största är USA-baserade WorldWinner med mer än 15 miljoner registrerade spelare och SkillJam med mer än 10 miljoner registrerade spelare samt King och GameAccount med bas i England. I mars 2006 kungjorde Fun Technologies, ägare till SkillJam, att man förärat WorldWinner i syfte att stärka sin position på marknaden. Marknaden byggs upp på samma sätt som Poker och Bingo, genom näterk baserade på framgångsrika partnerskap och distributionssamarbeten. Ett exempel på det är SkillJam som har genomfört fler än 50 white label - partnerskap och 150 distributionssamarbeten. Ett annat exempel är King som har liknande samarbete med Yahoo!, AOL och Lycos. King har äen etablerat samarbeten aseende distribution a digitala spel kopplade till äletablerade och framgångsrika arumärken som Vem ill bli miljonär, Big Brother och Deal or No Deal. Onlinefrågesport Ett exempel på att marknaden för frågesport äen har börjat röra på sig i Serige är Bonnier Tidskrifters köp i december 2007 a frågesportsajten Vetgirig.nu, med medlemmar och öer 3,5 miljoner sidisningar i eckan. I koncernen bakom Vetgirig finns frågesportsajter äen i England och Finland. u Efterfrågan på skicklighetsspel ökar, eftersom det skapar aktia konsumenter. u Annonsmarknaden på Nätet äxer, och samtidigt ökar kraen på både den som leererar annonsisningar och den som annonserar. Frågesporter, som aktierar anändarna samtidigt som de lockar med goda inster, är en nisch som den hypertilläxt som ett flertal större, och idag etablerade, communities på nätet som till exempel Facebook, My Space mfl kunnat isa upp. 3B är den första europeiska speloperatör som satsar på community som bärande element i sitt spelerbjudande. Liksom branschen i örigt erbjuder äen 3B sina spelare ett mycket brett spelerbjudande som idag sträcker sig öer traditionellt oddsspel, så kallad poolbetting spelare emellan på år 3B Friends plattform, casino, poker och numer äen frågesport genom den egenutecklade quiz-motorn. Mycket enkelt och öersiktligt kan man beskria marknaden som skiktad, dels finns ett mindre antal större bolag med många spelare, dels finns ett större antal mindre bolag som primärt bedrier spel med så kallade skins. De mindre bolagen får allt sårare att häda sig mot de större, genom att de inte kan kompensera sin mindre storlek och spelomsättning med att erbjuda unika och särskiljande egenskaper. Det är år bedömning att marknaden, framför allt de mindre bolagen, står inför en kommande konsolidering. Vinnare blir bolag med egna spelplattformar och unika särskiljande egenskaper. Genom 3Bwins starka community-erbjudande, unika spelbredd med exempelis quizspel och en grundläggande filosofi om spel spelare emellan, är bolaget mycket äl positionerat för en kommande konsolidering. En a de allra iktigaste styrkor som uppnåtts genom samgåendet mellan Aatar och Bet and Be Best är förmågan att snabbt och kostnadseffektit kunna rekrytera större mängder nya spelare, med en logisk koppling mellan marknadsföring och spelerbjudande. Ju snabbare i lyckas bygga upp antalet spelare och spelolymen i 3Bwin.com, desto större utäxling kommer bolaget att få a en rörelse mot fler och större aktörer på marknaden. Potential Det finns flera segment a potentiella kunder/partners inom området skicklighetsspel. Med spel ases i det här fallet spel som kräer någon form a tillstånd för att bedrias. Här definieras de olika segmenten för att tydliggöra att marknaden ännu så länge inte är harmoniserad och att det behöer beaktas ur ett försäljnings- och kundperspekti. Medlemmar i World Lottery Association Är en global medlemsorganisation för spelbolag med nationella spellicenser, ofta med monopolställning liknande Senska Spel. Licensgiare a spel för denna typ a bolag är Lotteriinspektion(National Lottery Board) eller Finansdepartementen. Dessa bolag får endast bedria spel inom landets gränser. OffShoreaktörer Bolag som bedrier global spelerksamhet som poker, bingo, adslagning, lotterier baserat på licenser som utfärdats a öar eller stater som t ex Caymanöarna, Antigua, Malta, Gibraltar, Curaco. Bolagen är priatägda och har således inga andra kra på akastning utöer de ägarna ger. Dessa aktörer har oftast ingen eller mycket begränsade möjligheter att marknadsföra sig lagligt i ett land. Genom högre återbetalningsniåer och marknadskanalen internet har många ändå lyckats etablera sig och bygga upp stora kundbaser. Exempel på offshoreaktörer med starkt fäste i Serige är Ladbrokes, Unibet, Betsson, Expekt, m.fl. Skill gamingoperatörer Operatörer inom detta segment är som tidigare nämnts t.ex. King SkillJam, Game Account,King och WorldWinner. Ett nordiskt är GamArena som ägs ett senska spelutecklingsbolaget Jadestone och åländska spelbolaget PAF. Frågesport är redan en produkt som tydligt hör hemma hos dessa aktörer. Själklart finns beho a nya och unika produkter inom detta segment där konkurrensen mellan aktörerna kommer att öka. Medieaktörer Medieföretag är intressanta kunder/partners ur flera perspekti då de förfogar öer starka marknads-/mediekanaler som TV, radio, tidningar och portaler på Internet. Marknaden är i ett starkt förändringsskede och man söker nya ägar för att behålla sin position ilket skapar möjligheter för etablering a nya produktkoncept. Inom TV-ärlden har frågesport under lång tid haft en stark ställning som underhållningskoncept. Vem ill bli miljonär, Jeopardy, Alla mot En, Deal or No Deal, listan kan göras hur lång som helst. Inom TV-industrin är formatmarknaden och näterken älutecklade ilket innebär att man på kort tid kan sätta upp ett format i ett stort antal länder. Mot bakgrund a detta bedöms medieföretag ha ett genuint intresse för nya frågesportsprodukter med massmarknadspotential byggda för att fungera i flera kanaler. Telekomaktörer Branschen präglas a stora bolag som länge arit framgångsrika på att leerera infrastruktur. Ny teknologi har äen förändrat denna bild. Man är därför inne i en omställningsperiod där man aktit söker innehåll i form a underhållning och andra tjänster för att skapa nya intäkter. Frågesport är en mycket lämplig form a underhållning för mobil distribution. 24 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 25

14 a ta l o c h t i st e r k o n c e r n e n s b o l a g Koncernen Viktigare atal Bolaget utecklar för Maria Bingos räkning frågesporter för betalspel, leerans i april Frågesporterna bygger på bolagets befintliga teknik och är tänkta att fungera som ytterligare en funktion för Maria Bingos kunder och en intäktskälla. I mars 2008 tecknades atal med TV4 om att skapa redaktionella frågesporter på TV-kanalens hemsida, som passar ihop med kanalens programutbud. Atalet innebär att Bolaget skapar frågesporter och delar på intäkterna med TV4, mot aräkning för utecklingskostnader. Bolaget närstående personer som har atal med koncernen är följande: Konsultatal för löpande arbete finns med Joel Almstedt (teknisk uteckling) och Bengt Almkist (försäljning). Tister Bolaget har en tist med en underleerantör anlitad för att migrera QP-plattformen från serrar i London till serrar i Stockholm. Delar a plattformen gick då oåterkallerligen förlorad. Med anledning a detta drier Aatar en process som rättskyddsförsäkringen hos Trygg Hansa täcker. På Malta finns en tist med Bank of Valetta som bolaget anser brustit id utbetalningskontroll. Båda tisterna är i rätt riktning, det ill säga att de gagnar bolagets kassa id lösning. Aatar Productions AB, , (U Ä Community entertainment senska AB) Aatar är ett holding- och utecklingsbolag a spelformat. Uppdragen att uteckla dessa format, ägda a dotterbolaget QP Games AB, licensierade till driftsbolaget QP Games Ltd Malta, sker mot själkostnad plus ersättning för skälig hanteringsinst. Aatar har i nuläget endast 2 heltidsanställda med ett antal konsulter inhyrda för att bedria utecklingsarbetet. Därigenom har bolaget kunnat anpassa kostnader efter beho. 3B Games AB AVATAR P R O D U C T I O N S + CommunityEntertainment bet and be best ab, , Bet and Be Best AB, grundades 2005 och är registrerat i Serige med huudkontor i Stockholm. Bet and Be Best AB går i och tm s e r i g e a k t i e b o l a g 3B International Holding ltd 3BWin Ltd 3BFriends Ltd 3BSkill Ltd med sammanslagningen med Aatar upp i namnändrade bolaget Community Entertainment Senska AB. Bet and Be Best AB äger100 procent a det maltesiska bolaget 3B International Holding Ltd, C38302 som i sin tur äger de dotterbolag i ilka licenserna för betting respektie poker finns. 3BWin Ltd, C38633 och 3BFriends Ltd, C Support- och driftstjänster samt kontor finns på Malta. QP Games AB (u ä 3b games ab), , f.d. Aatar Productions AB, registrerat , registrerat aktiekapital kr samt kr under registrering. Bolaget bedrier, efter försäljningen a formatet QP Games till moderbolaget, ingen erksamhet och har inga anställda. QP Games AB har genom apport öertagit alla imateriella rättigheter och format tidigare utecklade a Aatar Productions. QPG AB kommer att licensiera dessa rättigheter till driftsbolaget på Malta mot royaltyersättning. 3B International Holding Ltd, C38302 Äger de dotterbolag i ilka licenserna för betting respektie poker finns, 3BWin Ltd, C38633 och 3BFriends Ltd, C Support- och driftstjänster samt kontor finns på Malta. QP Games Limited, (U Ä 3B SKILL Ltd) Registrerades i noember 2007, säte Malta, med adress Office 102, Suite A, Dolphin Court A, Embassy Way, Ta Xbiex, Malta. QPG Ltd kommer dria de format man tecknat licens med QPG AB mot royaltyersättning. QPG Ltd kommer teckna alla driftsatal med slutanändare a spelformaten. De atal som idag har tecknats a andra bolag i koncernen kommer att öerlåtas senast under Q Witit AB, , f.d. Skill Media Norden AB, registrerat , aktiekapital kr. Bolaget föraltar det instatal som tecknats id försäljningen a formatet Million Mind, men har inga anställda och bedrier i örigt ingen erksamhet. Bolaget är ej inritat i koncernstrukturen oan, eftersom det endast föraltar dessa rättigheter. Befattningshaare Nils-Åke Fahlén, född 1942, VD med ansar för affärs-/produktuteckling och finansiering. Grundade Ballyföretagen 1969 i Serige, har driit textilföretag i Hong Kong, och erkat som managementkonsult i Frankrike och Belgien. Nils-Åke ar med och grundade Witit AB 2000 som 2003 bytte namn till Aatar Productions AB. Ordförande i Papperskassen AB, en a de större aktieägarna. Antal aktier: , Antal optioner: , ( ) Uppdrag och befattningar senaste 5 åren: Papperskassen AB, Serige, ledamot sedan 2000, d sedan 2005, Nordfinanz SA, Belgien, ledamot sedan 2000, d sedan slutet 2004, Aatar Productions AB (publ), Serige, ledamot , ordförande , d från slutet 2005 Community Entertainment AB, ledamot sedan ald på ett år. Gusta Guggenheimer, född 1972, COO med ansar för försäljning och partnerprogram (affiliate-atal). Examen från Umeå uniersitet och ar därefter bosatt i München under nästan en tioårsperiod. Dre golfklubbar år Clubhaus PLC från 1999 till slutet a Efter ett år som prisförhandlare åt Anet i halledarbranchen, sedan rekryterad till Texas Instruments som ansarig för European Asset Management och senare för European Finance and Operations. Rekryterades sommaren 2007 till Bet and Be Best AB som VD och tillträdde den 1 oktober Antal aktier: Joel Almstedt, född 1975, produktansarig på Aatar, utbildad på Linköpings ciilingenjörsprogram Industriell Ekonomi med inriktning finansiell matematik och dataetenskap. Joel har gedigen erfarenhet a uteckling och drift a onlinespel, bland annat från Swestrike, Skandinaiens största Counterstrike Source Community, som Joel är medgrundare a. Antal aktier genom bolag: Pontus Rosin, född 1976, är teknisk projektledare på Aatar utbildad på högskoleingenjörsprogrammet Medieteknik, KTH och ciilekonom, Stockholms uniersitet. Väl förtrogen med onlinefrågesportsuteckling. Antal optioner Jemma Wilde, född 1982, är Marknadschef för 3BWin sen Jemma kommer närmast från marknadsadelningen på PokerStars.com i London. Innan befattningen på PokerStars arbetade hon på William Hills Internet Gaming Department, äen där på marknadssidan. Antal aktier: 0 Styrelse Nicklas Mattsson, född 1966, styrelseordförande, är journalist. Fd chefredaktör för tidningarna MacWorld och Internetworld, därefter d på Jarowskij Media. Idag chefredaktör för tidningen Entreprenör och publicistisk chef på Senskt Näringsli. Antal aktier: , Antal optioner: Uppdrag och befattningar senaste 5 åren: Jarowskij Media AB, d och ledamot , Aatar Productions AB, ordförande hösten 2005-åren 2008, Chefredaktör Tidningen Entreprenör sedan 2005, Styrelseledamot i Bet and Be Best AB januari 2008-mars 2008, Community Entertainment AB, ordförande sedan ald på ett år Jan Lindow, född 1971, ice styrelseordförande, är VD för PR- och kommunikationsbyrån Manning, Selage & Lee i Serige och har mångårig erfarenhet från marknadsföring a spelbolag. Bland Jans tidigare befattningar märks bland annat rollen som informationsansarig för Intentia International mellan -96 och Antal aktier: Uppdrag och befattningar senaste 5 åren: Manning, Selage & Lee Sweden AB, d sedan 2006, Moe Public Relations, d och ledamot , Moe Public Relations Norway A/S, ledamot , Extralies AB, styrelseordförande , Community Partners A/S, erkställande direktör sedan hösten 2007, Bet and Be Best AB, styrelseordförande januari 2008-mars 2008, Community Entertainment AB, ledamot sedan ald på ett år Rolf Drangel, född 1939, är entreprenör. Rolf har arit egen företagare och VD på Cecil, Alexandra, Kabyssen Wasa, Oxen och drier idag Lustikulla Konferens och Krog sedan Rolf ar president för International Association of Conference Centers Europé Antal aktier: , Antal optioner: Uppdrag och befattningar senaste 5 åren: Lustikulla Konferens och Krog AB, ledamot och d sedan 1987, IACC Europe och IACC Global, ledamot, Liljeholmens företagsgrupp, ordförande sedan 2001 Stockholms stads småföretagsdelegation, ledamot, KIM och SHIE-mässan 1995, grundare och ledamot. Community Entertainment AB, ledamot sedan ald på ett år Deane Goltermann, född 1957, har en Bachelor of Arts-examen på St. Bonaenture Uniersity, New York State och juristexamen på DePaul Uniersity i Chicago. Flyttade till Serige och började som öersättare 1994, som egen företagare med inriktning på årsredoisningar, prospekt och affärskommunikation. Under tiden har han byggt upp en riskkapitalerksamhet med inneha i bioteknik, medicinteknik, IT och datakom, industri och skogsindustri. Antal aktier: , Antal optioner: Uppdrag och befattningar senaste 5 åren: J2K2 Konsult AB, d och ordförande sedan 2007, Aatar Productions AB, ledamot maj 2007-mars 2008, A-Sort AB, ledamot sedan no 2006, Community Entertainment AB, ledamot sedan ald på ett år Bengt Almqist, född 1949, Head of Sales, med ett öergripande ansar för försäljningen a alla produkter och spelformat i koncernen. Har lång erfarenhet från ledande befattningar inom media-, spel- och logistikföretag. Bland annat som VD för Folkspel och för Ideella Spel. Bengt arbetar nu med ledaruppdrag ia sitt bolag Green Code AB. Antal aktier , optioner Community Entertainment AB, ledamot sedan ald på ett år Styrelsens ledamöter och d har inte arit inblandade i någon aktiitet, rättsprocess, bedrägerimål, konkurs eller annat som lett till anmärkning från myndighet. Inga intressekonflikter föreligger heller. Inga styrelsearoden har betalats ut under 2007 och årsstämman har fastslagit samma niå för 2008, det ill säga 0 kronor. Lön till VD har utgått med kronor under b international holding Ltd Malta Verena Stiener CEO, 3B på Malta, född 1971, närmast från Poker4eeryone där hon ar COO under 4 år. Verena har arit COO för 3B International Holding Ltd sedan januari 2007 och har en lång erfarenhet inom spelbranschen och ett gediget kontaktnät bland myndigheter på Malta. Peter Bertilsson, född 1961, styrelseledamot. Peter är f.d. VD i Boss Media, med många andra intressanta uppdrag inom spelsektorn, bl.a. i styrelsen på Jadestone och DQE. Peter sitter äen i styrelsen för Bidster UK Ltd. Peter har en gedigen erfarenhet och kunskap om spel inom online entertainment och om den internationella spelärlden. Tidigare ice president i SBS New Media och arit konsult åt Senska Spel. Peter erkar nu genom sitt bolag Purplebrain AB i Göteborg. Antal aktier , optioner rådgiare, malta Olga Finkel, grundare och partner i adokatfirman WH Law som erkar på Malta. Byrån har stor kompetens inom spelsektorn. Olga är LLD, BA(Law), MSc(IT&Econ) Olga är äen VD för Net Entertainment Ltd Malta tillika styrelseledamot i Betsson Malta Ltd. ledande befattningshaare 26 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 27

15 f i n a n s i e l l i n f o r m at i o n Finansiering Aatar Productions AB (publ) (u ä till Community Entertainment Senska AB) har ett samlat kapitalbeho motsarande ca 8 MSEK för det kommande året, ailket ca 1,7 MSEK beräknas kunna egenfinansieras med instmedel. De återstående 6,3 MSEK ska dels finansieras med nyemissionen i samband med listningen på Aktietorget, dels genom en riktad ägaremission om 1,5 MSEK under första kartalet Kapitaltillskottet skall säkerställa att bolaget på ett önskärt sätt kan täcka den paketering, marknadsföring, idareuteckling och organisationsförstärkning som kräs för att kunna realisera sina uppställda målsättningar. Detta innebär såäl Aatars som 3BWins produktportfölj. Särskild ikt kommer läggas på inesteringar som snabbt kan skapa kassaflöde där färdigställande a saknad funktionalitet i 3BWins plattform kommer prioriteras. Intäkter från erksamheten i Serige har budgeterats till ca 1,7 MSEK för 2008 (39 eckor). Den beräknade kassareseren om 4,2 MSEK är större än de budgeterade intäkterna arför bolaget klarar hela 2008/2009 äen med mindre intäkter än de som har antagits (jmf Sämsta fallet). Kostnader och inesteringar kan likäl äen anpassas id beho. ca ca *) Villkor i det konertibla lånet har en lösen kurs om 1,50/aktie. Likidanändning Riktad nyemission Emissionskapitalet, 9 MSEK, kommer att anändas för nedanstående huudändamål under 2008/2009. u u u u u Konsolidering och paketering a bolagets nuarande produkter. Skapa en långsiktig strategi för internationell expansion a nuarande produkter. Marknadsföring och försäljning. Förstärkning a bolagets personella resurser. Fortsatt uteckling a bolagets tekniska plattform och produktportfölj kommer att fungera som uppbyggnadsfas där i kommer koncentrera oss på att få bolagets produkter att fästa på den senska marknaden i de samarbeten som redan finns med starka partner (som TV4 och Senska Fans). Först under 2009/2010 föräntas bolagets intäkter ha ökat så att man når positit kassaflöde. Detta som en direkt följd a ytterligare förfining a befintliga produkter som möjliggör lansering på fler marknader än Serige. Kapitalbeho Öerskott 2008 Organisation Konsolidering och förstärkning a Aatars kompetens och organisation är nödändig. De projekt bolaget bedrier hanteras idag a ett fåtal personer och för att dels öka farten i nuarande projekt, dels skala upp antalet projekt kräs en personell förstärkning. Idag anänder sig bolaget a flera externa konsulter ilket innebär en flexibel modell för upp- och nedskalning efter beho. Men nu måste kunskap och kompetens äen kunna säkerställas internt. En senior CTO behöer rekryteras för att ta huudansar för att idareuteckling a plattformen sker på ett betryggande och ekonomiskt försarbart bra sätt. Under 2008 kommer ytterligare 1-2 personer behöa anställas för att säkerställa korta ledtider i leerans a befintliga produkter till nya marknader. Följaktligen kommer nuarande kostnader successit att öka från dagens ca 400 TSEK/mån till niån 800 TSEK/mån och under slutet a 2008 närma sig ca 900 TSEK/mån. En stor del a dessa kostnader belastar dotterbolaget QP Games Ltd (Malta) som är beställare för all uteckling a de format och produkter som idag ägs a dotterbolaget QP Games AB. Inestering plattform, produkter & format I takt med allt fler marknadslanseringar kommer kraen på plattformens säkerhet, skalbarhet och feltolerans att öka. Förutom den interna kompetens som ska rekryteras kommer bolaget att skala upp outsourcing a utecklingen, något som mycket framgångsrikt har pröats sedan hösten Bolagets erfarenheter isar att outsourcing är ett mycket effektit sätt att både få tillgång till utecklare i ärldsklass samt att hålla nere kostnaderna. Diskussioner förs med flera olika aktörer, där InfoTech Group AB som bedrier outsourcing i Rumänien utmärker sig. Båda parters ambition är att hitta en långsiktig lösning där en fördjupad kompetens i det tekniska ramerket byggs upp i outsourcingbolaget. Under 2008 bedömer i att erksamheten inom den speldriande portalen 3Bwin.com kommer att behöa stärkas upp inom ett antal områden. Dels finns ett beho a uteckling och optimering a befintliga system, dels kommer nya spelformer och ett utecklat spelerbjudande inom quiz och eentuellt bingo att innebära inesteringar inom systemuteckling. Vi bedömer också att det föreligger ett beho a att uteckla ytterligare ett antal partnergränsnitt för att mer effektit kunna länka samman med partner-communities i affiliateform, det ill säga när 3BWin agerar speloperatör som en inbyggd del i andra bolags befintliga communities. För diskussion kring intäkterna och ärderingen a både quiz-produkterna och spelportalen 3Bwin.com, se nästa uppslag. Marknadsföring och kapitalreser För att få en framgångsrik lansering a nya format kräs marknadsföringsinsatser. En stor del a reklamen kommer bolagets partners stå för, men bolaget kan behöa sätta a kapital till höga tälingspriser initialt för att skapa intresse. För att kunna realisera bolagets isioner och målsättningar är det iktigt att eta att bolagets kassa räcker till för den beslutade strategin under I den expansia fas bolaget nu befinner sig i är det a största ikt att kunna uppisa ekonomisk stabilitet mot såäl anställd personal som de aktörer som ill ingå atal med bolaget om samarbete. Intäkts- och kostnadsprognoser Intäktsprognoserna för bolagets respektie produktområde bygger på ett antal antaganden som uteckling, tilläxt på respektie marknad samt efterfrågan a produkterna. Med hänsyn till den osäkerhet som alltid finns i denna typ a prognoser har bolaget ändå försökt att hålla balansen mellan medetet försiktiga antaganden och samtidigt tillgodose bolagets samlade potential. Intäkter AderQuiz Lanseringen a denna produkt kommer att ske under Q och etablera ett Proof of Concept för produktfamiljen AderQuiz aser bolaget att lansera produkterna på flera andra marknader utanför Norden. För att snabbt inrätta AderQuiz som en a marknadens bästa annonserings- och tälingserktyg är det a största ikt att försöka nå mer än en marknad redan under Beaktandes bolagets öriga produktlinjer beräknas ytterligare marknadsetableringar dröja till Omsättning föräntas redan första året uppgå till ca 4 MSEK för arje ny marknad utan för Norden. (SEK) Serige Marknad 2 Marknad 3 Marknad 4 Totalt Intäkter Plug-in Quiz Plug-in Quiz lanseras under Q1 som Maria Quiz, på Maria Bingos spelcommunity. Intäkterna för första året föräntas äxa från kr/ mån med ca 30 % i månaden. I slutet a Q skall en andra Plugin Quiz ha sålts och leererats. Den stora tilläxten för Plug-In Quiz kommer i samband med lansering a produkten på större europeiska marknader som England, Frankrike, Tyskland och Spanien. Nästkommande år kommer denna del a marknaden att exploateras. Bolaget har kontakter med flera tänkbara partners och kunder i flera europeiska länder. Bolaget räknar lågt med att kunna lansera Plug-in Quiz på en ny marknad arje år, med ett flertal leererade spel per marknad. (SEK) Serige Marknad 2 Marknad 3 Marknad 4 Total Intäkter Community Quiz Under början a 2008 ska de första Community Quiz produkterna lanseras i samarbete med en stor sportportal samt en a Seriges största mediebolag. Bolaget arbetar dessutom med ett antal mindre projekt som ryms inom Community Quiz. Under 2009 ska Community Quiz lanseras på en större marknad där flera tilltänkta kunder finns identifierade. (SEK) Serige Marknad 2 Marknad 3 Marknad 4 Total Totala intäkter Verksamhetsåret 2008 kommer ara agörande för att etablera bolaget på den senska och internationella spelmarknaden och resultat a detta arbete kommer få genomslag först till Därefter föräntas intäkterna äxa med mellan 55 till 20 procent årligen fram till (SEK) Intäkter Kostnader Resursförstärkning a personal, betydande marknadsföring och försäljningsinsatser är bolagets primära fokus och sarar för den relatit snabba kostnadsökningen de kommande åren. Efter den initiala lanseringsfasen föräntas bolagets kostnader äxa med ca 15 % per år. Materiella tillgångar 2006: 270 TSEK 2007: 274 TSEK Större delar a de materiella tillgångarna handlar om datautrustning. Ingen leasad egendom finns i balansräkningen. Inga inteckningar eller företagsinteckningar finnes. Viktigare inesteringar i imateriella tillgångar 2006: 1,2 MSEK 2007: 9,5 MSEK Bolaget har under 2007 inesterat i idareuteckling a dels spelportalen 3Bwin.com (communityfunktioner samt back-officetjänster i huudsak), dels Bolagets frågesportapplikationer för både externa kunder och den egna plattformen. Drift och finansiering Verksamheten redoisar ett underskott på 10,5 MSEK för 2006 och ett underskott på 4,6 MSEK för Verksamheten har bestått i att inestera i och uteckla plattformar för internetspel inom huudsakligen frågesport, oddspel och sportspel. Inesteringar har äen gjorts inom nödändiga partnergränssnitt för att på sikt kunna erbjuda poker och kasino på 3Bwin.com. Verksamheten har finansierats genom nyemissioner på 7,7 MSEK 2006 och 5,8 MSEK för Dessutom har erksamheten finansierats med tillfälliga lån från ägarna. Per 31 mars 2008 har samtliga lån amorterats eller konerterats till aktier. Kort- och långfristiga finansiella resurser Bolaget har finansierats genom nyemissioner samt genom lån från bolagets ägare. Per 31 december 2007 uppgick de kortfristiga lånen till 5,2 MSEK. Lånen har konerterats till aktier under första kartalet 2008, arför bolaget inte har några lån per 31 mars Bolaget har en kassa per 31 mars 2008 om ca 5 MSEK. I samband med den planerade nyemssionen som, fullt ut tecknad, kommer att tillföra Bolaget 9 MSEK kommer Bolaget att kunna färdigställa och paketera produkter för lansering under andra kartalet Detta kan innebära ett begynnande kassaflöde som minskar Bolagets nettoutflöde. Under senhösten, senast till årsskiftet , hoppas Bolaget nå ett positit kassaflöde. finansiell information community entertainment senska ab community entertainment senska ab 29

16 f i n a n s i e l i n f o r m at i o n (SEK) Kostnad Intäkts- och kostnadsprognoserna Känslighetsanalys Volymprognosen för antalet anändare, snittintäkt per anändare och antal operatörer som ligger till grund för intäktsberäkningarna är den största osäkerhetsparametern i prognosen, äen om antagandena är att betrakta som försiktiga. Till grund för antagandena i kostnadsoch intäktsbudgeten ligger en samlad bedömning utifrån Aatars tidigare pilotdrift samt den allmänna utecklingen a Internet- och spelmarknaden. Äen empiriska data från företag med likartade produkter har i issa fall fungerat som riktmärke för delar a intäktsprognosen. Vid en minskning a underliggande nyckeltal erhålls en relatit stor inerkan på kapitalbeho i ilket figuren nedan isar (Se sämsta fallet). För Normalfallet ligger brytpunkten under 2009 på 6,3 MSEK med en återbetalningstid motsarande knappt 2 år. Bästa fallet har brytpunkt på lite öer 5 MSEK redan under 2008, med återbetalning redan efter mindre än ett år. För Sämsta fallet ligger brytpunkten på drygt 10 MSEK och återbetalar först i andra hälften a 2011, efter mer än 3 år. Aatars kostnader och i synnerhet inesteringar kommer i samtliga fall ara relatit konstanta. Med anledning a detta är det a största ikt att bolaget tidigt kan etablera och lansera sina produkter och format hos operatörer och på marknader där intäkterna snabbt uppnår de prognos- finansiel information Värdering Bolaget har ärderats till 32 MSEK före kapitaltillskott med hjälp a en tåstegs diskonteringsmodell. Modellen tar fram ett nuärde a bolagets prognostiserade framtida fria kassaflöden genom att diskontera de kommande fem årens kassaflöden. Diskonteringsmodell enligt nedan: Bästa fallet I detta scenario får Aatar tidigt ett starkt fäste på den Europeiska och eller den amerikanska marknaden med ett eller flera a bolagets format och produkter. Giet det stora befolkningsunderlaget på dessa marknader justeras intäkterna upp jämfört med Normalfallet. Alternatit får bolaget ett snabbt genombrott med något a TV-formaten som finns under uteckling, bl.a. en uppdaterad ersion a Million Mind. Kostnadsposterna och inesteringstakten är bibehållen oförändrad relatit Normalfallet. Bästa fallet (tkr) tiserade olymerna. För att försäkra sig om detta kan bolaget komma att ta den nämnda kapitalreseren i anspråk för att marknadsföra och stödja lanseringen a bolagets produkter i ett tidigt skede. I händelse att utecklingen inte går som planerat kommer kapitalreseren äen att tillförsäkra finansiell öerlenad. QPG intäkter QPG kostnader Resultat Kassaflöde Inesteringar Antaganden: 1. Bolagets tilläxt har delats upp i tå steg, en tilläxtperiod (5 år) och en period för stabil tilläxttakt. 2. Tilläxttakten för den första perioden bygger på indata från intäktsprognosen medan den andra, stabila tilläxtperioden, är bestämd dels utifrån bolagets återinesteringsgrad, dels utifrån potentialen i bolagets Normala fallet Sceneriet bygger på de antaganden ad det aser antal anändare och operatörer som anänder sig a bolagets produkter, som bedöms ara mest rimliga. Intäkter såäl som kostnader har justerats upp mellan de olika åren och speglar äl de samlade föräntningar som finns på bolagets produkter. produktportfölj genom räntabilitet på sysselsatt kapital. Normala fallet (tkr) Diskonteringsräntan bygger på en approximati skattning a bolagets genomsnittliga kostnad för kapital. 4. Inga hänsyn för utdelningar har gjorts i modellen. Diskonteringsränta: 25 % Stabil tilläxttakt: 15 % Slutärde: 18 MSEK QPG intäkter QPG kostnader Resultat Kassaflöde Inesteringar Bolagets ärde: 32 MSEK Sämsta fallet I detta fall har antalet aktia anändare per operatör samt nyförsäljning nedjusterats medan kostnader och inesteringar hålls konstant jämfört med Normalfallet. Sämsta fallet (tkr) QPG intäkter QPG kostnader Resultat Kassaflöde Inesteringar community entertainment senska ab community entertainment senska ab 31

17 f i n a n s i e l i n f o r m at i o n ärdering spelportalen 3bwin.com Spelbranschen anänder idag flera edertagna ärderingskalkyler för att bedöma enskilda bolag. Den anligaste ärderingsmallen är fortfarande en modell som bygger på ärdering a antalet kunder. Branschen ärderar idag arje kund till cirka kronor, (beräknat på en intäkt 250 kronor i månaden per kund i form a förlorade spel samt rake-agifter). Denna siffra är samtidigt utgångspunkten i marknadskalkyler för kundackirering hos de större bolagen. Varje ny kund får alltså kosta cirka 2500 kronor för att ara lönsam på ett Hästången i den speldriande erksamheten inom spelportalen 3BWin.com är alltså mycket stor, då kostnaderna inte stiger i takt med en ökad omsättning utan endast påerkas marginellt. Verksamheten inom ramen för 3Bwin kostar idag cirka 250 KSEK/månad. Oanstående ärderingsexempel tar inte hänsyn till att 3Bs kunder ingår i en akti community, ilket bör öka ärdet per medlem aseärt då dessa kunder spelar och besöker sidan mer troget och oftare än ad en traditionell spelkund gör hos exempelis åra konkurrenter. års sikt. Kalkylen a hur mycket en spelare omsätter och ilken inst man gör per kund i genomsnitt, har isat sig stämma ganska bra när den tillämpas på de bolag som idag erbjuder sina kunder spel inom sportsbook, poker och casino. Siffran är till och med i underkant hos de mer framgångsrika bolagen som ofta kan redoisa aseärt högre intäkt per kund. För att försöka skapa en rimlig bedömning aärdet på 3B:s spelportal anänder i denna beräkningsmodell, en intäkt på kronor per anändare och år, oaktat att portalen äen bedrier spel inom ramen för 3BFriends och kommer att erbjuda Quiz-spel ilket torde medföra en högre intäkt per spelare. 3B har idag cirka medlemmar, portalen har dock ännu inte öppnat för spel inom casino och poker ilket hittills dragit ner en rimlig ärdering giet lägre intäkter. Poker- och casinolicenser beräknas knytas till bolaget under åren Samgåendet med Aatar innebär betydande marknadsföringsfördelar för 3B och kommer att generera ett stort antal nya medlemmar. Med dessa antaganden som bas för en ärderingsmodell för 3B och med första astämningspunkt 31/ anänder i tre scenarion. I dessa scenarion räknar i konsekent med en mycket låg andel aktia kunder, branschsnittet för andel anändare som räknas som aktia är idag mellan 10 och 20 procent a den totala Intäkter spelportalen 3bwin.com: Spelportalen 3Bwin.com har hittills driits med endast tå spelobjekt, dels traditionellt oddsspel genom portalens Sports book, dels poolbetting inom ramen för 3BFriends. Detta har gjort att bolaget medetet alt att hålla ner sina ansträngningar för att öka spelandet, eftersom oddsspel i sig medför en likiditetsmässig risk som inte tillfredsställande kunnats kompenseras genom intäkter från andra spelformer. Så snart antalet spelobjekt på portalen utökas, genom i första hand casino, poker och quiz-spel, inleds en kontinuerlig bearbetning a den befintliga kunddatabasen för att stimulera ökat spelande. Genom möjligheten att kunna erbjuda proa-på-bonusar och liknande, knutna till säkra spelobjekt som exempelis poker finns goda möjligheter att snabbt öka spelandet och därmed intäkterna. Vår bedömning är att 3Bwin.com kommer att ha samtliga nödändiga licenser för sitt breda spelerbjudande innan sommaren Detta skulle innebära att i redan efter sommaren kommer att ha tillräckliga intäkter för att täcka rörelsens kostnader. Målet är att från årets sista kartal, löpande kunna redoisa en inst från spelerksamheten i storleksordningen 2-3 procent a omsättningen. kundbasen. Vårt antagande är att 3B kommer att kunna redoisa ett högre snitt än branschen i örigt genom att community-elementen på portalen stimulerar en ökad aktiitetsniå: Vårt försiktiga antagande baserat på sämsta utfallet med 10% aktiitetsniå enligt oan är att portalen kommer att ha ca betalande Medlemmar 31/12-08 Aktiitetsniå 10% Aktiitetsniå 20% spelare id årsskiftet 2008/2009. därefter tror i på en stabil tilläxt på ca 6% årligen. Giet samma diskonteringsränta (25%) som Aatar Sämsta utfall: Antal medlemmar ara aktia ara aktia 5000 ärderar 3BWin till 32 miljoner kronor. Intäkt per akti kund: 3000 kronor, 3000 kronor Vårt försiktiga antagande baserat på sämsta utfallet med 10% aktiitetsniå enligt oan är att portalen kommer att ha ca Beräknad årsintäkt: 7,5 MSEK, 15 MSEK betalande spelare id årsskiftet 2008/2009. därefter tror i på en Normalutfall: stabil tilläxt på ca 6% årligen. Giet samma diskonteringsränta Antal medlemmar ara aktia 5 000, ara aktia (25%) som Aatar ärderar 3BWin till 32 miljoner kronor. Intäkt per akti kund: 3000 kronor, 3000 kronor Beräknad årsintäkt: 15 MSEK, 30 MSEK Bästa utfall: Antal medlemmar ara aktia 7500 ara aktia Intäkt per akti kund: 3000 kronor, 3000 kronor Beräknad årsintäkt: 22,5 MSEK 45 MSEK finansiel information 32 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 33

18 A k t i e k a p i ta l & ä ga r st r u k t u r Aktiekapital Aatars aktiekapital ska utgöra lägst kronor och högst kronor, ilket innebär lägst aktier och högst aktier. Aktierna medför en röst per aktie och arje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt till öerskott id likidation. ISIN-kod: SE Aktiekapitalets uteckling (per den 31 mars 2008) Aktiekapitalets uteckling (SEK) Aktierna har utfärdats enligt Aktiebolagslagen (2005:551), i senska kronor. Värdepapper kan fritt öerlåtas. Bolagsordningen innehåller inte några särskilda bestämmelser utöer ad som stadgas i aktiebolagslagen aseende ad som kräs för att förändra aktieägarnas rättigheter. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser som aiker från aktiebolagslagen om aktieägarnas företrädesrätt eller aktiernas inbördes rättigheter i örigt. Datum Händelse Antal aktier Ack antal aktier Ökning aktiekapital Ack aktiekapital. Kot ärde 2000, Mars Bolagsbildningen , , April Nyemission , , Juni Split 1: , , Juni Split 1: , , Juli Apportemission , , No Nyemission , , Mars Nyemission TO , , No Nyemission TO , , Jan Nyemission , ,50 0, , Jan Nyemission ,50 0, , Feb Omänd split ,50 0, , Feb Indragning , , , Feb Indragning 99/ , , Feb Apportemission , , April Nyemission , , No Nyemission , , April Nyemission , , Feb Nyemission 1) , , Maj Nyemission 2) , , Okt Kittningsemission 3) , , Maj Kittningsemission 4) , , Maj Kittningsemission 5) , , Okt Kittningsemission 5) , , Mars Kittningsemission 5) , , Mars Kittningsemission 5) , , Mars Kittningsemission 5) , , Mars Kittningsemission 5) , , Mars Riktad emission, BBBAB 5) ,50 1) o 2) Dessa aktier ar inte registrerade före bolagsstämman den 9 maj Tillhörde ett konertbelt lån, registrerades sept ) Registreades i okt ) Dessa aktier registrerades okt ) Under registrering. Aktieägare före emission Tabellen nedan isar ägarförhållandet per den 31 mars Community Media Partners A/S ,24% Fastigetsbolaget Tennet AB ,20% Vallro AB ,50% Cédric Schwartzler ,28% Deane Goltermann m bolag ,09% Peter Jidesten ,88% Simon Lindberg ,69% Rolf Drangel m bolag ,27% Daniel Bohlin ,21% Jan Lindow ,16% Orient Capital Ltd ,02% L&M Uggla Holding AB ,75% Rosen Guggenheimer ,56% Chilisol Ltd ,37% Gusta Guggenheimer ,25% Öriga ägare ,53% Summa ,00% Aktieägare efter emission Tabellen nedan isar ägarförhållandet efter genomförd, och fulltecknad, emission. Community Media Partners A/S ,54% Fastigetsbolaget Tennet AB ,46% Vallro AB ,85% Cédric Schwartzler ,77% Deane Goltermann m bolag ,60% Peter Jidesten ,42% Simon Lindberg ,25% Rolf Drangel m bolag ,88% Daniel Bohlin ,83% Jan Lindow ,79% Orient Capital Ltd ,66% L&M Uggla Holding AB ,42% Rosen Guggenheimer ,25% Chilisol Ltd ,09% Gusta Guggenheimer ,98% Nytillkomna aktieägare ,9% Öriga ägare ,30% Summa ,00% Aktiekapital & ägarstruktur optioner (per den 31 mars 2008) Typ Löptid Teckningskurs Nya aktier Optioner -06 Till kr/st Optioner -07 Till kr/st Optioner -08 Till kr/st Summa Person/Bolag Lösen 2 kr Lösen 3 kr Lösen 4 kr totalt Simon Lindberg Rolf Drangel Lars Uggla Se & Synas Nils-Åke Fahlén Öriga * Totalt *Optioner anställda , Styrelseordförande Uttalande från huudaktieägarna Huudaktieägarna har för asikt att fortsätta erka aktit för och karstå som ägare i Bolaget. De största ägarna i det sammanslagna bolaget har undertecknat friilliga atal som stipulerar att de under de första sex månaderna efter listning på AktieTorget inte ayttrar något a sitt inneha, kan ayttra max 25 % a sitt inneha efter dessa sex månader och efter 12 månader inte längre är bundna a denna sk lock-up. Bemyndigande Vid årsstämman den 29 maj 2007 bemyndigades styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, id ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädelserätt för aktieägarna, besluta om nyemission upp till aktier. Betalning för aktierna skall kunna ske kontant, genom apport eller kittning, på marknadsmässiga illkor. Deltagande på bolagsstämma För att ha rätt att deltaga på bolagsstämma i Aatar måste aktieägare dels ara införd i Bolagets aktiebok på astämningsdagen, dels ha anmält sig till bolagsstämman senast den dag som angiits i kallelsen. Utdelningspolicy Samtliga aktier i Bolaget har lika rätt till utdelning. Under de närmsta åren har Aatar inte för asikt att lämna någon utdelning. Vinsten ska istället återinesteras i erksamheten. Erbjudanden Aktierna i Aatar är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd a budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden ifråga om Aatars aktier under det innearande eller föregående räkenskapsåret. 34 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 35

19 i l l k o r o c h a n i s n i n ga r skattefrågor Nedanstående sammanfattning aissa senska skatteregler som aktualiseras med anledning a listningen på AktieTorget är baserad på nu gällande lagstiftning. Sammanfattningen är endast asedd som allmän För fysiska personer som är obegränsat skatteskyldiga i Serige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt a VPC eller, beträffande föraltarregistrerade aktier, a föraltaren. skattefrågor illkor och anisningar Teckningskurs: De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningspost: Teckningen sker i poster om aktier, lägsta teckning är tå poster. En post motsarar SEK. Totalt erbjuds poster. Teckningstid: De nya aktierna ska tecknas under tiden 1 april till och med den 29 april Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Anmälan om teckning: Teckningsanmäl an ska ase en eller flera teckningsposter om ardera aktier. Anmälan om teckning ska ske på särskild anmälningssedel som bifogas detta memorandum och ska skickas till bolaget på adress; Aqurat Fondkommission AB, Box Danderyd, Fax: Anmälan är bindande och inga tillägg eller ändringar får göras i den förtryckta texten på teckningsanmälan. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan aseende. Spridningskra: Per den 31 mars 2008 har Bolaget drygt 250 aktieägare, arför AktieTorgets spridningskra är uppfyllt redan före nyemission. Tilldelning: Tilldelning sker löpande under emissionen, enligt principen först till karn. Emissionen kan således komma att fulltecknas innan teckningstidens utgång. Beslut om tilldelning a aktier fattas a styrelsen för Bolaget. Vid tilldelning kommer att beaktas den turordning i ilken anmälningssedlarna inkommer. Dock kommer styrelsen att eftersträa att AktieTorgets spridningskra uppnås, att Bolaget får en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god likiditet i aktien erhålls. Tilldelning a aktier kommer att ske i poster om 2000 aktier. I händelse a öerteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan aser. Besked om tilldelning: Till dem som tilldelats aktier skickas ett tilldelningsbeis. De som inte tilldelats aktier erhåller inget särskilt meddelande. Emissionens resultat: Resultatet a emissionen kommer att offentliggöras senast den 16 maj 2008, ia AktieTorget och Bolagets hemsida, Betalning: Full betalning ska ske senast 5 dagar efter erhållandet a tilldelningsbeis enligt anisning på teckningsanmälan. Om full likid inte erlagts senast detta datum kan tilldelade aktier komma att öerföras eller säljas till annan. Skulle försäljningspriset id sådan öerlåtelse ara lägre än priset i emissionserbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkräas a den som först erhöll tilldelningen. Rätt till utdelning: De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innearande erksamhetsår. Villkor för erbjudandets fullföljande: Erbjudandet är illkorat a att inga omständigheter uppstår som medför att tidpunkten för att genomföra erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådan omständigheter kan till exempel ara a ekonomisk, finansiell eller politisk art och ase såäl omständigheter i Serige som utomlands, liksom att intresset för att delta i erbjudandet bedöms som otillräckligt a styrelsen. Erbjudandet kan helt eller delis återkallas eller förlängas. Meddelande härom ska offentliggöras samma dag som sådan omständighet uppkommer eller så snart som möjligt därefter. Försäkran: Styrelsen i Bolaget är ansarig för innehållet i detta memorandum. Styrelsen försäkrar att, såitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta memorandum öerensstämmer med faktiska förhållanden och att inget aäsentlig betydelse har utelämnats, som skulle påerka den bild a bolaget som förmedlats a detta memorandum. information för inesterare i Aatar som är obegränsat skatteskyldiga i Serige om inte annat anges. Sammanfattningen omfattar inte situationer där ärdepapperna innehas som lagertillgång i näringserksamhet eller a handelsbolag. Inte heller omfattas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på inneha i bolag som tidigare arit fåmansföretag. Den skattemässiga behandlingen aarje enskild innehaare aärdepapper beror delis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgiare om de skattekonsekenser som listningen kan medföra för dennes del inklusie tillämpligheten och effekten a utländska regler och skatteatal för att undika dubbelbeskattning. Aatar tar ej på sig ansaret för att innehålla källskatt. Fysiska personer För fysiska personer som är obegränsat skatteskyldiga i Serige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalinst respektie kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter adrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift). Vid beräkningen a omkostnadsbeloppet anänds genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras a det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier a samma slag och sort. Som ett alternati till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier schablonregeln anändas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent a försäljningsersättningen efter adrag för försäljningsutgifter. Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (till exempel teckningsrätter och betalda tecknade aktier) är fullt adragsgilla mot kapitalinst samma år på aktier samt mot kapitalinst på andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i senska ärdepappersfonder som innehåller endast senska fordringsrätter (senska räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kittas på detta sätt är adragsgill med 70 procent mot annan inkomst a kapital. Om kapitalförlusterna således är större än kapitalinsterna får öerskjutande förlust dras a mot andra kapitalinkomster med 70 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion a skatten på inkomst a tjänst och näringserksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent a den del a underskottet som inte öerstiger kronor och med 21 procent a resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusie kapitalinster och utdelning, i inkomstslaget näringserksamhet med 28 procent skatt. Beräkning a kapitalinst respektie kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska personer enligt ad som angiits oan. För aktiebolag medges adrag för kapitalförlust på aktier endast mot skattepliktiga kapitalinster på aktier och andra delägar rätter. En kapitalförlust kan äen, om issa illkor är uppfyllda, kittas mot sådana kapitalinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas under ett isst år, får sparas och dras a mot skattepliktiga kapitalinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda regler gäller för issa speciella företagskategorier eller issa juridiska personer, exempelis inesteringsfonder och inestmentföretag. Förmögenhetsskatt Aktier anslutna till AktieTorget är enligt nu gällande lag inte förmögenhetsskattepliktiga. Begränsad skatteskyldighet i Serige För aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Serige och som erhåller utdelning på aktier i ett senskt aktiebolag uttas normalt sensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteatal med andra länder för undikande a dubbelbeskattning. I Serige erkställer normalt VPC eller, beträffande föraltarregistrerade aktier, föraltaren adrag för kupongskatt. Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Serige och som inte bedrier erksamhet från fast driftställe i Serige beskattas normalt inte i Serige för inst id ayttring a senska aktier. Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skatteskyldiga i Serige bli föremål för kapitalinstbeskattning i Serige id ayttring a bland annat senska aktier om de id något tillfälle under ayttringsåret eller de tio kalenderår som närmast föregått det kalenderår då ayttringen ägde rum arit bosatta eller stadigarande istats i Serige. Tillämpligheten a regeln är dock i fl era fall begränsad genom skatteatal som Serige ingått med andra länder. Utländska juridiska personer är normalt inte skatteskyldiga för kapitalinst på senska aktier annat än om insten är hänförlig till ett så kallat fast driftställe i Serige. 36 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 37

20 b o l a g s o r d n i n g Proforma CEAB Koncern 2006 Proforma CEAB Koncern 2007 balansräkning balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Vinstdelningsrättighet MM 101 Vinstdelningsrättighet MM Programutecklingskostnader Programutecklingskostnader Patent och arumärken 450 Patent och arumärken Frågedatabas 489 Frågedatabas Goodwill och öriga immat.anläggningstillg Goodwill och ör immat.anl.tillg. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inentarier 270 Maskiner och inentarier Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Proforma 2006 / 2007 bolagsordning antagen id ordinarie årsstämma Aktier i s företag Öriga finansiella anl.tillg. Summa anläggningstillg Aktier i s företag Summa anläggningstillg. Ör kortfr. fordringar Firma Bolagets firma är Community Entertainment Senska Aktiebolag 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms Län. 3 Verksamhet Bolaget skall uteckla, försälja, licensiera eller på annat sätt öerlåta rättigheter till a bolaget utecklade produkter och i egen regi anordna och marknadsföra kunskapsrelaterade skicklighetsspel för allmänheten, äensom idka därmed förenlig erksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst och högst kronor. 8 ÅRSstämma På ordinarie årsstämma, ilken skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, skall följande ärenden komma till behandling: a) Val a ordförande till stämman b) Upprättande och godkännande a röstlängd c) Godkännande a dagordning d) Val a justeringsmän e) Pröning om stämman bliit behörigen sammankallad f) Föredragning a årsredoisning och reisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredoisning och koncernbalansräkning. g) Beslut om: 1. Fastställande a resultat- och balansräkning 2. Dispositioner beträffande bolagets inst eller förlust a den framlagda Ör kortfr. fordringar Interimsfordringar Kassa och bank Summa omsättningstillg. SUMMA TILLGÅNGAR Eget Kapital Aktiekapital Summa bundet eget kapital Öerkursfond Balanserat resultat Årets resultat Omräkningsdifferens Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Interimsfordringar Kassa och bank Summa omsättningstillg. SUMMA TILLGÅNGAR Eget Kapital Aktiekapital Inbetalt ej reg kapital Uppskriningsfond Summa bundet eget kapital Öerkursfond Balanserat resultat Årets resultat Omräkningsdifferens Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Antal aktier Antalet aktier är lägst och högst Styrelse & Reisorer Styrelsen består a 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den äljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill nästa ordinarie stämma har hållits. 1-2 reisorer med eller utan reisorssuppleanter äljs på ordinarie årsstämma för tiden intill dess ordinarie årsstämma har hålluts under fjärde räkenskapsåret efter alet. 7 Kallelse Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring a bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex eckor och senast fyra eckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex eckor och senast tå eckor före stämman balansräkningen 3. Beiljande a ansarsfrihet för styrelse och erkställande direktör h) Fastställande a aroden åt styrelse och reisor i) Val a ny styrelse, reisor och i förekommande fall suppleant j) Val aalberedning och i förekommande fall ersättningskommitté h) Andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 9 Räkenskapsår Räkenskapsår är 1 januari 31 december 10 Deltagande på stämma För att få delta i bolagsstämma skall ägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 15:00 senast den dag som anges i kallelsse till stämman. Denna dag får inte ara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte ardagen före stämman. Ombud behöer ej anmäla antalet biträden. Antal biträden får högst ara tå. 11 Astämningsförbehåll Den som på fastställd astämningsdag är införd i aktieboken eller i Leerantörsskulder Öriga kortfr skulder Interimsskulder Summa kortfr.skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Resultaträkning Öriga rörelseintäkter Cost of serice Personalkostnader Askriningar Öriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter o liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat före skatt Årets resultat Summa långfr. Skulder 0 Leerantörsskulder Öriga kortfr skulder Interimsskulder 520 Summa kortfr.skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Resultaträkning Öriga rörelseintäkter Cost of serice Personalkostnader Askriningar -97 Öriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter o liknande poster 24 Räntekostnader och liknande poster -149 Nedskrining a finansiella anl.tillg Resultat före skatt Årets resultat Oanstående Proformor är utförda a Sören Johansson, Nexus Konsult AB förteckning enligt 4 kap 39 i aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga och, id fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöa aktieägarens företrädesrätt att delta i emissionen. 38 community entertainment senska ab community entertainment senska ab 39

CommunityEntertainment

CommunityEntertainment Inbjudan till förvärv av aktier i Community Entertainment Svenska AB (publ) upprättad i samband med bolagets nyemission och upptagande till handel på AktieTorget. Mars 2008. tm CommunityEntertainment s

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Vision Arvika kommun

Vision Arvika kommun Vision Arika kommun Arika - en attraktiare kommun Vision Arika en attraktiare kommun Visionen beskrier kommunens långsiktiga inriktning och politiska ilja. Den konkretiseras i strategiska mål och strategier

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 2009-02-26 Helåret 2008 (faktiska resultat jämförda med 2007 års resultat) Nettoomsättningen för helåret 2008 uppgick till 389 tkr (579 tkr). Rörelseresultat för 2008 uppgick till

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

COMMUNITY ENTERTAINMENT

COMMUNITY ENTERTAINMENT Inbjudan till förvärv av aktier i COMMUNITY ENTERTAINMENT Svenska AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier av Community Entertainment Svenska AB (publ). Oktober 2009 All investering i aktiemarknaden är

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Nu kan du ta plats i vår högsta ledning.

Nu kan du ta plats i vår högsta ledning. Nu kan du ta plats i år högsta ledning. I årt företag är det kunderna som har makten. Har du någon gång tänkt att du skulle ilja ara med och bestämma hur det går till i bank- och försäkringsbranschen?

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

VD-redogörelse från. Bolagsstämman 7 april 2011. Community Entertainment OM COMMUNITY ENTERTAINMENT AB

VD-redogörelse från. Bolagsstämman 7 april 2011. Community Entertainment OM COMMUNITY ENTERTAINMENT AB VD-redogörelse från Bolagsstämman 7 april 2011 unity Entertainment VD-redogörelse från årsstämman 7 april 2011 2010 VAR DET ÅR DÅ COMMUNITY ENTERTAINMENT SVENSKA AB VÄNDE BÅDE TREND OCH INRIKTNING. Community

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Kvartalsredogörelse, Q1. 23:e maj 2012. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse, Q1. 23:e maj 2012. Community Entertainment Kvartalsredogörelse, Q1 23:e maj 2012 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q1 23:e maj 2012 Första kvartalet Q1 2012 för CEAB-koncernen (Q1 2011 inom parentes för jämförelse). NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. Community Entertainment Svenska AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. Community Entertainment Svenska AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Community Entertainment Svenska AB (publ) mars/april 2013 Community Entertainment Svenska AB (publ) KORT OM COMMUNITY ENTERTAINMENT (CEAB) OCH LITE FAKTA OM FRÅGESPORT MÅL

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013 Halvårsbokslut 20 augusti 2013 unity Entertainment Halvårsbokslut 20 augusti 2013 FÖRSTA HALVÅRET 2013 (informationen inom parantes avser motsvarande period 2012) NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Kvartalsredogörelse, Q3. 29 november 2013. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse, Q3. 29 november 2013. Community Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 29 november 2013 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 29 november 2013 SIFFROR FÖR Q3 2013 Januari-september 2013 för CEAB-koncernen (2012 inom parentes för jämförelse).

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011-01-01 till 2011-12-31 STAR VAULT AB (PUBL) 556709 1169

Bokslutskommuniké 2011-01-01 till 2011-12-31 STAR VAULT AB (PUBL) 556709 1169 Bokslutskommuniké 2011-01-01 till 2011-12-31 STAR VAULT AB (PUBL) 556709 1169 1 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret 2011 Nettoomsättningen uppgick till 2 789 788 SEK (5 855 892) Resultatet efter

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013. Community Entertainment

Bokslutskommuniké 2013. Community Entertainment Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 14:E MARS 2014 unity Entertainment Fjärde kvartalet 2013 NETTOOMSÄTTNINGEN för kvartalet uppgick till 391 (240) tkr. RÖRELSERESULTATET före avskrivningar EBITDA

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

FishNChips Holding AB (publ)

FishNChips Holding AB (publ) FishNChips Holding AB (publ) Sveriges Nya Spelbolag Inbjudan till teckning av aktier i FishNChips Holding AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget I korthet FishNChips FishNChips Holding

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Erbjudandet omfattar upp till 1 923 000 nyemitterade aktier och upp till 100 000 befintliga aktier.

Erbjudandet omfattar upp till 1 923 000 nyemitterade aktier och upp till 100 000 befintliga aktier. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Sammanfattning av halvårsrapport Andra kvartalet (2014-04-01 2014-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 488 542 SEK (572 934). Resultatet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Kvartalsredogörelse, Q3. 23:e november 2012. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse, Q3. 23:e november 2012. Community Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 23:e november 2012 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 23:e november 2012 Januari-september 2012 för CEAB-koncernen (2011 inom parentes för jämförelse). NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL) Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Setra............. 3 Pressmeddelande från

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Animated Games Sweden AB. Strategi och Produktportfölj. Spelindustrin

Animated Games Sweden AB. Strategi och Produktportfölj. Spelindustrin Animated Games Sweden AB Animated Games Sweden AB grundades av Daniel Sahlin under sommaren 2013 med ett syfte att skapa ett mer tekniskt utvecklat och socialt kasino. Verksamheten startades och lanserade

Läs mer