Halvårsbokslut. 20 augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsbokslut. 20 augusti 2013"

Transkript

1 Halvårsbokslut 20 augusti 2013

2 unity Entertainment Halvårsbokslut 20 augusti 2013 FÖRSTA HALVÅRET 2013 (informationen inom parantes avser motsvarande period 2012) NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 341 (274) tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar, EBITDA, uppgick till (-991) tkr. RESULTAT EFTER SKATT uppgick till (-1 126) tkr. RESULTAT ER AKTIE uppgick till -0,01 (-0,02) kr. ANDRA KVARTALET 2013 NETTOOMSÄTTNINGEN för andra kvartalet uppgick till 172 (121) tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -701 (-943) tkr. Väsentliga händelser under under första halvåret Bolagets företrädesemission fulltecknades. Totalt belopp uppgick till ,22 kronor innebärande att aktier emitterades varvid aktiekapitalet ökades med ,20 kronor. Kapitaltillskottet skulle i första hand täcka de löpande kostnaderna för färdigställande av Bullseye inför lansering under Q3. Bolaget har under Q2 färdigställt utvecklingen för Bullseye och en lansering av webbspelet (Bullseye Online) skedde i första veckan i juli. Slututveckling och anpassning kommer ny ske löpande inför TV-lanseringen i september. Bolaget har under första kvartalet träffat avtal med MillionMinds quiz-plattform med Expressen, Svenskt Näringsliv, Svenska Fans, Swedma, Sportnik m.fl. om årslicenser för informations- och reklamkampanjer på vår plattform. Bolaget har även tecknat ett antal återförsäljaravtal med reklambyråer i syfte att erbjuda våra produkter till deras kunder. Bolaget har vidare träffat avtal med Expressen, Kvällsposten och GT om ett antal musikkampanjer där utfallet hittills är mycket positivt och där ett fortsatt samarbete är troligt. Härutöver har vi intensifierat våra säljinsatser för ökad försäljning av våra Quiz-kampanjer. Ett stort antal nya kunder har aviserat intresse och vi hoppas kunna få till stånd avtal i slutet av sommaren.

3 Väsentliga händelser efter periodens utgång Lanseringen av webbspelet Bullseye Online skedde i första veckan av juli. Intrimning och fortsatt förfining pågår fram till dess TV-formatet kommer upp i TV4 under september. Styrelsen fattade beslut om en riktad nyemission om 2,5 MSEK den 29 juli. Detta kapitaltillskott skall i huvudsak används för ökad försäljning och marknadsföring av bolaget olika produkter med uttalat fokus på TV-formatet Bullseye samt även påbörja försäljning av bolagets andra idag helägda format Quiz Labyrint. CEAB har nu tagit steget in i den digitala utbildningssektorn som delägare i Digital Learning Sweden AB. Bolagets verksamhet startar i september med ett kompetent management som kommer från förlagsvärlden. Million- Minds Quiz-plattform kommer ingå som en endutainment del i den plattform som kommer utvecklas i Digital Learning. Digital Learning är kapitaliserat av nya ledningen, styrelsen och två kända riskkapitalister. VD-kommentar MÅL 2014/2015 Våra mål sedan tidigare kvarstår och revideras med vissa tillägg där CEAB genom sitt dotterbolag MillionMind siktar på: att bli Nordens ledande leverantör av online underhållning av frågesport. att etablera MillionMind som innehållsleverantör i TV-program där frågesport är en bärande idé. att under 2013 lansera det första TV-formatet i TV4 i samarbete med Eyeworks Scandinavia, dotterbolag till Eyeworks i Holland med representation i ett 30-tal länder och en internationell välgörenhetsorganisation. att under 2014 ha avtal med flera av de större medieaktörerna i Norden. att under 2014 lansera ytterligare ett TV-format i Norden och fler i Europa eller övriga världen. MINA SLUTSATSER OCH FÖRHONINGAR DE KOMMANDE ÅREN CEAB är nu rustat för att under 2014 få ett genombrott såväl på den Svenska som internationella marknaden främst för de TV-format bolaget har lanserat hösten 2013 och det som kommer presenteras våren Utvecklingsfasen för bolagets unika plattform är i det närmaste över, men förstås kommer kontinuerlig förfining och anpassning till nya kunders specifika krav ske löpande. Med den affärsmodell bolaget idag har kan en väsentlig volymmässig ökning ske utan att bolaget för den skull behöver öka sina fasta kostnader proportionellt. Affärsmodellen, licensiering av mjukvara, ger jämförelsevis mycket höga marginaler vid en expansion. Jag ser nu fram emot några goda år där förhoppningen är att förädla den låga värdering som idag gäller för bolaget genom fullt utnyttjande av de möjligheter som föreligger. Stockholm i 20 aug 2013.

4 Finansiell information för koncernen NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 341 (274) tkr. RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA, uppgick till (-991) tkr. RESULTAT EFTER SKATT uppgick till (-1 126) tkr. RESULTAT ER AKTIE uppgick till -0,01 (-0,02) kr. FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 580 (2132) tkr. Soliditeten uppgick per den sista juni 2013 till?(38) procent. EGET KAITAL Eget kapital vid periodens utgång uppgick till tkr motsvarande 0,03 kr/aktie. MEDARBETARE Antalet medarbetare för koncernen vid periodens utgång uppgick till 4 stycken. Koncernens resultaträkningar i sammandrag (i kronor) januari- juni januari- juni helår Nettoomsättning Övriga rörelsekostnader ersonalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt Resultat efter skatt

5 Koncernens balansräkningar i sammandrag 30 juni 30 juni 31 december TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Konvertibellån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAITAL OCH SKULDER

6 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (i kronor) januari- juni januari- juni helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten eriodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förteckning ägande Insynspersoner CEAB 30 juni 2013 Avstämt med aktuella VC förteckningar Bolag/Namn Befattning Summa Sum TO aktier apperskassen, Nils-Åke Fahlén VD CEAB Easy Equity Intressenter, Klas Åström Ledamot SV Elektronintressenter AB, Klas Åström L&M Uggla Holding, Lars Uggla Ledamot Lars Uggla privat GreenCode AB, Bengt Almqvist Ordförande InfoTech Group, Joel Almstedt ledamot DDA Invest, Jens Alex ledamot Olav Törnblom, VD MillionMind VD MM Summa ägande insynspersoner Totalt ägande CEAB Insyns ägande i % av total 19,95% 28,32% TO står för teckningsoptioner * Not om optioner: Bolaget har flera program för teckningsoptioner utgivna. Våra optioner har en varierande lösentid. TO9 med lösen senast i december 2013 total optioner. TO10 TO14 med lösen senast i december TO15 lösen dec 2015.

7 Nästkommande rapporteringstillfälle Community Entertainment BOLAGET UTGER NÄSTA KVARTALSRAORT DEN 22/11. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med RR20. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 20 augusti 2013 Styrelsen för Community Entertainment Svenska AB (publ) För ytterligare information kontakta: Nils-Åke Fahlén, Verkställande Direktör Mobil

Bokslutskommuniké. Community Entertainment

Bokslutskommuniké. Community Entertainment Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 12-02-24 unity Entertainment FJÄRDE KVARTALET 2011 NETTOOMSÄTTNINGEN för kvartalet uppgick till 1 081 (415) tkr. KVARTALETS rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

VD-rapport 16 maj 2013

VD-rapport 16 maj 2013 VD-rapport 16 maj 2013 CEAB VD redogörelse, årsstämman 16 maj 2013 unity Entertainment Kort om verksamheten 2012 Under 2012 uppgick omsättningen i CEAB till 570 KSEK. Intäkterna härrör i huvudsak från

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK) vilket är en förbättring med 0,4 MSEK (20 %) jämfört med föregående år.

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK) vilket är en förbättring med 0,4 MSEK (20 %) jämfört med föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 1,7 MSEK (2,3 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010. Januari - december 2010, World Class Seagull International AB (publ) World Class Seagull International AB (publ) 556525-8083

Bokslutskommuniké 2010. Januari - december 2010, World Class Seagull International AB (publ) World Class Seagull International AB (publ) 556525-8083 Bokslutskommuniké 2010 Januari - december 2010, World Class Seagull International AB (publ) World Class Seagull International AB (publ) 556525-8083 SIDAN2. Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010,

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Pressmeddelande 2015-08- 24 Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015 Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Omsättning 15,114 kkr (1 april- 30 juni, 3 månader) Omsättningstillväxt

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer