Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 december 2014.

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 100 Upphandling av telefoni som tjänst Dnr KS 2014/0992 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse den 1 december Bakgrund Upphandlingen omfattar kommunikation som tjänst, här ingår fast och mobil telefoni med därtill förenliga tjänster. Dagens avtal med TeliaSonera går ut den 31 december Upphandlingen har valts att göras tillsammans med Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner vars avtal också går ut under Avtalstiden är från den 1 januari 2015 till den 31 december 2016 med möjlig förlängning i högst 24 månader. Överläggning Upphandlingschef Björn Hedbäck, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med TeliaSonera Sverige AB (org. nr ) om telefoni som tjänst. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 101 Rekrytering av enhetschef till kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet Dnr KS 2014/1004 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december Bakgrund Vid rekrytering av enhetschef till kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har Kalmar kommun valt att internrekrytera inom enheten. Arbetet inleddes med framtagning av en kravprofil. Totalt var det fyra personer som visade intresse för tjänsten. Intervjuer genomfördes med alla sökande. Rekryteringen har tagits upp i kommunledningskontorets samverkangrupp och Vision har varit med i rekryteringen. Alla på enheten har haft möjlighet att lämna synpunkter efter att man fått information om vilka som sökt.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) Enligt kommunledningskontorets förslag föreslås att Pär Svanfeldt anställs som ny enhetschef på kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet. Överläggning Tillförordnad kommundirektör Annette Andersson går igenom ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott anställer Pär Svanfeldt som enhetschef på kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet i Kalmar kommun från och med den 10 december Anställningen avser en tillsvidareanställning och omfattas av bestämmelserna i gällande kollektivavtal. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 102 Redovisning av uppdrag om fördjupad utredning om speciell anslagsfördelning och kriterier för informell fritidsgård Dnr KS 2013/0992 Handlingar Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 18 december 2013, 163. Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 15 oktober Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 23 oktober 2014, 108. Kommunledningskontorets skrivelse. Modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på fritidsgårdarna. Bakgrund Kommunfullmäktige besvarade i april 2011 en motion från Malin Petersson (M) om informella fritidsgårdar genom att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att: - göra en fördjupad utredning om förutsättningarna för speciell anslagsfördelning för föreningar som bedriver en öppen social verksamhet för barn och ungdomar i åldern år. - som en del i kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2011, om att ta fram en modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på kommunens fritidsgårdar, utarbeta kriterier för vad som kan betecknas som en förenings öppna verksamhet för barn och ungdomar år. Kultur- och fritidsförvaltningen har, i dialog med föräldrar och föreningar, tagit fram en modell gällande ökad föräldra- och föreningsmedverkan på

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) kommunens fritidsgårdar, för att kunna utöka öppettiderna. Modellen är framtagen för att systematiskt och kontinuerligt arbeta med föräldra- och föreningsmedverkan och har numera implementerats i verksamheten. Från hösten 2014 kommer öppettiderna på fritidsgårdarna att öka. Kultur- och fritidsförvaltningen har även tagit fram en definition/kriterier för vad som krävs för att bedriva en informell fritidsgård och konstaterar att inga föreningar i Kalmar kommun kunnat uppfylla dessa. Med hänsyn till detta finns det inget behov av att göra en fördjupad utredning omförutsättningar för speciell anslagsfördelning för föreningar som bedriver en öppen social verksamhet för barn och ungdomar i ålders år. Kultur- och fritidsnämnden har den 23 oktober 2014 beslutat att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Överläggning Linus Vandrevik, kultur- och fritidsförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning över uppdraget att göra en fördjupad utredning om speciell anslagsfördelning samt ta fram kriterier för att bedriva en informell fritidsgård.

5 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Inger Hilmansson Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 december 2014.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande förändringar på föredragningslistan: - Ärende 2, Information om kollektivtrafikupphandling, utgår. 103 Mötes- och resepolicy Dnr KS 2014/0726 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 4 december Förslag till Policy för möten och resor den 2 december Bakgrund Kommunens nuvarande rese- och transportpolicy behöver uppdateras, bland annat på grund av en del förändringar i lagstiftningen och inaktualitet. Ett förslag på ny policy för möten och resor har därför tagits fram. I Kalmar kommuns budget 2014 finns mål om att öka kollektivtrafiken och cykeltrafiken för att uppnå fossilbränslefri kommun Detta bör avspeglas även i kommunanställdas resor i tjänsten, och resandet med bil och flyg behöver minska till förmån för cykel och kollektivtrafik. I regionen har man satt upp målet om NoOil, som även Kalmar kommun anslutit sig till. Även detta mål syftar till att fasa ut de fossila bränslena inom exempelvis transporter. Uppdraget har varit att utforma en mötes- och resepolicy som ersätter den befintliga rese- och transportpolicyn från Den nya policyn innefattar möten och resor i tjänsten, men belyser även arbetspendlingen eftersom den står för 80 procent av kommunens miljöpåverkan från resor. Policyn är framtagen i samarbete med Torsås kommun, Mörbylånga kommun, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen samt Landstinget för att skapa en samsyn samt få större genomslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2014 att skicka förslaget på remiss till kommunens nämnder och bolag. Samtliga förvaltningar inkom med remissvar och efter inkomna synpunkter har vissa revideringar gjorts. Inga synpunkter inkom från bolagen. Överläggning Jane Wågsäter, kommunledningskontoret, går igenom förslaget och de synpunkter som kommit in i samband med remissen. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till mötes- och resepolicy. Tidigare beslutad rese- och transportpolicy upphör därmed att gälla. Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för att säkerställa att den nya policyn implementeras och följs upp i verksamheterna. 104 Nya föreskrifter för sotning och brandskyddskontroll Dnr KS 2014/1034 Handlingar MSBFS 2014:6, den 21 november Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december Bakgrund Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut nya riktlinjer för brandskyddskontroll och sotning. Dessa föreskrifter innebär en del ändringar vad avser kontrollfristerna för brandskyddskontrollen samt rengöringsfrister. Bland annat ändras antalet frister från tre till två avseende brandskyddskontrollen. De nya fristerna blir antingen 3 års eller 6 års intervall (imkanaler 2 år). Kommunen ska fastställa frister för rengöring (sotning) enligt 3 kap. 1 förordningen om skydd mot olyckor (FSO). MSB har utrett frågan om lämpliga frister för rengöringen. Dessa beskrivs i MSB:s författningssamling, MSBFS 2014:6. Brandkåren föreslår att kommunen ansluter sig, i sin helhet, till de bestämmelser och rengöringsfrister som beskrivs i MSBFS 2014:6 samt att de nya bestämmelserna och fristerna för rengöring skall gälla från den 1 mars De nya bestämmelserna och fristerna för brandskyddskontroll gäller från den 1 januari Överläggning Gert Friberg, brandkåren, går igenom de nya föreskrifterna. Beslut Kalmar kommun beslutar om nya föreskrifter gällande sotning och sotningsfrister i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 2014:6. Bestämmelserna om sotning ska gälla från och med 1 mars Bestämmelserna och fristerna för brandskyddskontroll gäller från 1 januari 2015.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) 105 Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Dnr KS 2014/1036 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december Avtalsförslag. Bakgrund Kalmar kommun har idag ett avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB som innebär att kommunens förvaltningar och föreningar, under ett antal dagar varje år, har möjlighet att nyttja lokalerna för konferenser och publika arrangemang. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2015 och förhandlingar har därför förts med CA Fastigheter om ett nytt avtal som garanterar en fortsättning av Kalmarsalens verksamhet med planerade investeringar för utveckling av verksamheten. I kommunens ekonomiska planering finns i kommunledningskontorets budget 2,6 miljoner kronor per år avsatt för Kalmarsalen. Det motsvarar den kostnad som kommunen haft för samma period enligt avtalsförslaget och kostnadsnivån är densamma som Antalet kostnadsfria dagar är detsamma som i tidigare avtal. Överläggning Ola Johansson, kommunledningskontoret, redogör för avtalet och Johan Frick, CA Fastigheter, informerar om Kalmarsalens verksamhet och planerade investeringar. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att teckna avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB för perioden till och med enligt upprättat förslag till avtal. 106 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Dnr KS 2014/0645 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 22 juli Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar. Bakgrund Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen (SFS 1991:900; KL) på en rad punkter.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) - Partier som tar emot partistöd måste varje år lämna in en redovisning till fullmäktige som visar att stödet har använts till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. - Kravet på att partistöd bara får ges till partier som är representerade i kommunfullmäktige blir tydligare. - Det minsta tillåtna antalet ledamöter i fullmäktige sänks från 31 till Mandatperioden i fullmäktige börjar den 15 oktober valåret. - Det är tillåtet för ledamöter att delta på distans i fullmäktiges och nämndernas sammanträden i den utsträckning kommunen bestämmer. - Kommunfullmäktiges presidiums roll tydliggörs. Ändringarna i KL gör att fullmäktiges arbetsordning behöver revideras, främst när det gäller presidiets roll och uppgifter. Arbetsordningen har vid sidan om tillägg om presidiets uppgifter även reviderats språkligt och anpassats till dagens förhållande med voteringsanläggning och sammanträden på dagtid. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändringar i arbetsordningen för kommunfullmäktige. 107 Motion från Inger Hilmansson (FP) om att stärka närdemokratin i Södermöre Dnr KS 2013/0547 Handlingar Motion från Inger Hilmansson (FP) den 11 juni Protokollsutdrag från Södermöre kommundelsnämnd den 26 februari 2014, 5. Yttrande från Södermöre kommundelsnämnd den 7 februari Protokollsutdrag från servicenämnden den 29 januari 2014, 7. Yttrande från serviceförvaltningen den 20 januari Kommunledningskontorets skrivelse senaste reviderad den 20 augusti Bakgrund Inger Hilmansson (FP) skriver i en motion att Södermöre bedriver ett mycket lovvärt arbete med demokratiutveckling och medborgardialoger. Det är också ett av nämndens uppdrag och Södermöre började just som ett projekt för demokrati- och landsbygdsutveckling. Närheten till politiker och tjänstemän är

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) något som gör just Södermöre unikt. Utifrån det föreslår Inger Hilmansson att kommunfullmäktige ska besluta följande: - Att uppdrag ges till Södermöre kommundelsnämnd, att i samråd med kommunledningskontoret, inventera och rapportera till fullmäktige inom vilka verksamhetsområden det är möjligt att ge nämnden utökat inflytande. - Att nämnden därefter redovisar inom vilka områden man vill få ytterligare beslutanderätt med tillhörande medelstilldelning. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande: Södermöre kommundelsnämnd började på försök den 1 januari 2000 och kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2002 att förlänga försöket till och med den 31 december Från och med den 1 januari 2007 permanentades Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning. Nämnden har idag ett ansvar för skola och förskola, äldreomsorg, fritid m.m. inom sitt geografiska område. Kommundelsnämnden har även ett särskilt ansvar för demokratiutveckling. Kommunen ser ständigt över sin organisation och ansvaret mellan nämnderna har förändrats vid behov. Bland annat har en gemensam kostorganisation införts, kommunledningskontoret har omorganiserats och brandkåren övergick nyligen från servicenämnden till kommunstyrelsen. När det gäller Södermöre kommundelsnämnd låg en omfattande utredning till grund för bildandet. Samverkansformerna med moderförvaltningarna gicks igenom noga och ansvar fördelades. När det bestämdes vilka områden som skulle tas över av kommundelsnämnden diskuterandes även verksamheter som låg under dåvarande gatu- och parknämnden. Det framkom dock vissa problemen med detta som till exempel kostnader för dubbla maskinparker. Det behövs även kontinuerliga utbildningsinsatser och behörigheter för att få arbeta inom området. Servicenämndens TME enhet sköter den utbildningsverksamheten idag och det är inte effektivt att starta upp en parallell organisation. Vidare kan det finnas problem att föra över viss verksamhet av den anledningen att det blir väldigt få personer inom enheten. Exempelvis upptäcktes att den kostverksamhet som fördes över från Södermöre kommundelsnämnd till den gemensamma kostorganisationen inom servicenämnden inte helt följt fastställd hantering. Kostnader och argument för att inte föra över delar av servicenämndens verksamhet kvarstår och det är inte lämpligt att överföra all kommunal verksamhet inom det geografiska området till kommundelsnämnden. Utifrån ovanstående ser vi idag inte behov av ytterligare inventering av Södermöre kommundelsnämnds ansvarsområden, men frågan kan bli aktuell i en kommande organisationsöversyn. Kommunledningskontorets förslag till yttrande har skickats på remiss till servicenämnden och Södermöre kommundelsnämnd.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) Servicenämnden har inget att erinra mot kommunledningskontorets förslag medan Södermöre kommundelsnämnd föreslår att en utredning tillsätts med intentionen att föra över verksamheterna för parkskötsel, kost och städ till kommundelsnämndens ansvarsområde samt att en översyn görs över hur samrådet i trafikfrågor fungerar och kan stärkas. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Johan Persson (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet kommunledningskontorets förslag. 2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen med följande tillägg: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra en överflyttning av verksamheterna för parkskötsel, kost och städ till kommundelsnämndens ansvarsområde samt att en översyn görs över hur samrådet i trafikfrågor fungerar och kan stärkas. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan Perssons förslagt. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (FP) motion om att stärka närdemokratin i Södermöre. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Reservation Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 108 Fortsatt medverkan i projektet Sites and Stories med Entebbe Dnr KS 2012/0711 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 12 december Bakgrund Kalmar läns museum har uttryckt önskemål om att fortsätta det samarbete med Entebbe som startats i projektet Sites and Stories. Länsmuseet kan inte söka medel på egen hand av ICLD (Internationellt Center för Lokal demokrati) utan är beroende av samarbete med kommunala eller regionala organisationer. Även Entebbes politiker har väckt frågan kring möjligheterna till fortsatt samarbete med Länsmuseet och Kalmar.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014, med anledning av Ugandas nya repressiva lagstiftning mot homosexuella, att tills vidare inte inleda nya samarbetsprojekt med Entebbe kommun. Samarbetsavtalet mellan Kalmar och Entebbe behålls och pågående projekt fortsätter som planerat. Ugandas konstitutionsdomstol har slagit fast att lagen fattades på fel sätt och har förklarat den som ogiltig. Inga nya anstängningar har gjorts för att lyfta upp den för nytt beslut och att låta den vinna laga kraft. I avvaktan på utvecklingen i Uganda föreslås ingen ändring av kommunfullmäktiges beslut utan det pågående projektet Sites and Stories förlängs. UD:s besked är att det svenska biståndet fortsätter. En förändring blir att en mindre del av resurserna går via statliga myndigheter och mer via frivilligsektorn och till frågor som rör mänskliga rättigheter och hbtq-frågor. För Kalmar kommuns del innebär ett fortsatt samarbete med Länsmuseet i Entebbe bl.a. följande åtaganden: Kalmar kommun får det formella ansvaret för ansökningar och redovisning av projektmedel. Länsmuseet som organisation har inte rätt att själva söka medel från ICLD (Internationellt Center för Lokal Demokrati) Kalmar kommun behöver utse en styrgrupp för det projektet som söks. Styrgruppen ska omfatta två politiker (en från majoriteten och en från oppositionen), en ledande tjänsteman och en samordnare. Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som en garant för lokal förankring. Medel för styrgruppens arbete söks separat från ICLD. Precis som tidigare kommer projektet ha full finansiering av Sida. Sida via ICLD täcker kostnader för arbetstid, resor och uppehälle. Projekten har pågått mellan 1-3 år. Ett normalt projekt innehåller cirka resor per år (inklusive Entebbes resor till Kalmar). Överläggning Ebbe Westergren, Kalmar läns museum, redogör för projektet Sites and Stories. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Kalmar kommun fortsätter att delta i projektet Sites and Stories tillsammans med Kalmar läns museum. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utse representanter i styrgruppen.

13 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Ingemar Einarsson (C) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Mattias Adolfson ordförande Anders Andersson Anslaget på kommunens anslagstavla, 85 den 9 december och den 22 december 2014.

14 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande förändringar på föredragningslistan: - Ärende 5, Planbesked för fastigheterna Jägaren, Jaktväskan och Kruthornet, Djurängen, utgår. 85 Upphandling av ny brandstation på fastigheten Oxhagen 2:1 Dnr KS 2013/0586 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse rev. den 5 december Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 december 2013 att ge serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal om byggnation av ny brandstation på fastigheten Oxhagen 2:1. I entreprenaden ingår även en ny serverhall för kommunens IT-avdelning. Övriga ingående funktioner är räddningscentral, kontor, logement, verkstad och garage. Upphandlingen överklagades och Kammarrätten konstaterade att antaget anbud skulle förkastats och förordat att upphandlingen ska rättas. Serviceförvaltningen har därefter beslutat att avbryta upphandlingen då inget av de kvarvarande anbuden var konkurrenskraftiga då de innehöll alltför höga anbudspriser. Serviceförvaltningen har nu genomfört en ny upphandling av generalentreprenad. Ombyggnadens bruksarea är m 2 och tidplan med formell byggstart kommer att fastställas efter samråd med antagen byggentreprenör och upphandlade sidoentreprenörer (stomme och markentreprenad). Beräknad produktionstid är månader. Bygglov är beviljat. Överläggning Peder Hultgren, serviceförvaltningen, redovisar ärendet. Beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med HansaBygg AB (org. nr ) om byggnation av ny brandstation. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

15 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) 86 Information om VA-planen, tematiskt tillägg till översiktsplanen Bakgrund Kalmar kommun beviljades 2011 så kallat LOVA-bidrag för att ta fram en kommunal VA-plan. I den nya översiktsplanen anges att VA-planen ska tas fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med VA-planen är att ge en helhetsbild av vatten- och avloppsfrågor i kommunen, ge riktlinjer som underlättar beslutsfattande samt utgöra underlag för prioriteringar och åtgärder. Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 11 februari 2014 att godkänna och skicka ut förslag till VA-plan på samråd. Synpunkterna som kommit in under samrådstiden har nu sammanställts och kommer att behandlas av samhällsbyggnadsnämnden under januari Överläggning Anna Carnelius, samhällsbyggnadskontoret, informerar om de synpunkter som kommit in under samrådstiden. En information om VA-planen kommer även att ges till kommunstyrelsen inför samhällsbyggnadsnämndens beslut. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 87 Motion från Birgitta Axelsson Edström (V) om att utreda och inrätta en bostadsförmedling Dnr KS 2014/0085 Handlingar Motion från Birgitta Axelsson Edström (V) den 22 januari Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november Bakgrund Birgitta Axelsson Edström (V) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder förutsättningar och former för en kommunal bostadsförmedling samt att Kalmar kommun därefter inrättar en sådan, antingen i egen lokal regi eller i lämplig samverkan med övriga tänkbara intressenter. Kommunledningskontorets har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat följande:

16 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Idag finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige vilket innebär att fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra hur de hanterar uthyrningsverksamheten. Det vanligaste är att allmännyttan har en egen kö samt att kommunen har en fullständig lista över alla hyresvärdar på sin hemsida. På Kalmar kommuns hemsida finns kontaktuppgifter till över 20 olika fastighetsägare i Kalmar. Kalmarhem har idag en strikt bostadskö där bostadssökande tydligt kan se hur de ligger till vid varje intresseanmälan. Kommunen har även ett avtal med Linneuniversitetet om en bostadsgaranti för studenter och det är huvudsakligen Kalmarhem som står för dessa lägenheter. De flesta större privata fastighetsägarna har en bostadskö som följs i stor utsträckning, även om undantag görs. Det finns också fastighetsägare som hyr ut genom lottning vilket kan vara ett bra alternativ för de som inte har möjlighet att få en bostad via kösystemet. Majoriteten av Kalmars privata fastighetsägare har inte något intresse i att samordna sin uthyrningsverksamhet genom en bostadsförmedling. De vill själva sköta sin uthyrning och på så sätt ha möjlighet att styra vem som ska bo var. En fördel som framhävs i motionen är att en bostadsförmedling kan vara ett betydelsefullt instrument för boendeplanering genom att statistik och önskade bostäder avseende läge och storlek blir tillgängligt. Varken handläggare eller enskilda hyresvärdar upplever dock avsaknaden av detta instrument som något problem idag. Kommunen har en bra kännedom om efterfrågan och ett bra samarbete med våra privata aktörer. Överläggning Under överläggningen föreslår Ingemar Einarsson (C) att planutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande ändring i yttrandet: Nyanställda och nyinflyttade får extra köpoäng som ofta räcker till en bostad i ytterområdet, vilket kan vara ett bra första steg in på bostadsmarknaden.. Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Ingemar Einarssons förslag. Beslut Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på Vänsterpartiets motion om att utreda och inrätta en bostadsförmedling i Kalmar med följande ändring: Nyanställda och nyinflyttade får extra köpoäng som ofta räcker till en bostad i ytterområdet, vilket kan vara ett bra första steg in på bostadsmarknaden.. Motionen ska härmed anses vara besvarad.

17 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Protokollsanteckning Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Inrättandet av en kommunal bostadsmedling skulle ha många fördelar. Det skulle bli enklare för den som söker bostad att få överblick över det totala antalet lediga hyresbostäder och kunna söka bostad hos alla de större fastighetsägarna. Det skulle innebära större möjlighet att skapa ett mer rättvisare system för fördelning av lediga hyresbostäder som mindre bygger på goda kontakter och mer på kötid. Kalmarhem har idag en bostads-service-funktion att förmedla egna hyresbostäder samt informera om övriga hyresvärdar. Kalmarhem har idag, efter bland annat våra synpunkter, byggt upp ett bättre och mer rättvist kösystem och arbetar också med bemötande och diskrimineringsfrågor. Detta arbeta måste fortsätta. Kalmarhem har ett uppdrag att så långt som möjligt samordna bostadsförmedling för olika aktörer. Tyvärr har intresset från den privata sidan varit lågt. Därför måste en kommunal bostadsförmedling ha ett lagligt stöd att förmedla en viss andel av de större privata hyresvärdarnas lediga hyresbostäder. Detta lagrum saknas tyvärr idag. Vänsterpartiet har i riksdagen vid flera tillfällen motionerat om detta lagrum och flera andra förbättringar gällande möjligheten att enklare skaffa en bra bostad till en rimlig hyreskostnad. För oss är rätten till bostad en social rättighet. En kommunal bostadsförmedling är en viktig byggsten. 88 Planbesked för fastigheten Kungsljuset 3, Södra Utmarken Dnr KS 2014/0540 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 3 december Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 1 december Ansökan den 3 maj Bakgrund Landstinget i Kalmar län inkom i maj 2013 med en ansökan om planbesked där man önskar möjliggöra exploatering med flerbostadshus. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att en mindre del av sökt område ingår i ett avslutat detaljplanearbete för idrottsplatsen Södra utmarken som vann laga kraft år För övriga området avser kommunen inleda planarbete 2017 när förutsättningarna kring nytt reningsverk och biogashanteringen på

18 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Vesholmarna utretts färdigt. Ny detaljplan för Kungsljuset 3 bedöms kunna avslutas under Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 10 juni 2014 att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att besluta: En mindre del av sökt område ingår i ett pågående detaljplanearbete för idrottsplatsen Södra utmarken (diarienummer ) som beräknas bli klart under För övriga området avser inte kommunen inleda planarbete innan förutsättningarna kring reningsverket och biogashanteringen utretts. Planbeskedet behandlades aldrig av samhällsbyggnadsnämnden utan bereddes vidare på samhällsbyggnadskontoret. Efter samhällsbyggnadskontorets beredning gjordes en ny bedömning att en detaljplan för området bör inledas Beslut Kommunstyrelsens planutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar: En mindre del av sökt område ingår i ett avslutat detaljplanearbete för idrottsplatsen Södra utmarken som vann laga kraft år För övriga området avser kommunen inleda planarbete under år 2017 när förutsättningarna kring nytt reningsverk och biogashanteringen på Vesholmarna utretts färdigt. Ny detaljplan för Kungsljuset 3 bedöms kunna avslutas under Detta beslut kan inte överklagas, i enlighet med PBL (2010:900) 13 kap Stadsarkitekten informerar Överläggning Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om kommande större utvecklingsområden vad gäller bostadsbyggnation i Kalmar. Han presenterar följande områden: Gamla industriområdet Skärgårdstaden Södra Kvarnholmen Brofästet Området väster om Björkenäs och söder om golfbanan Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00.

Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00. Kommunstyrelsens Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00 Plats Personalenheten Omfattning 50-53 Beslutande Bertil Dahl (V), Ordförande Anders Andersson (C), Vice ordförande Anette Lingmerth (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-12 KS 2014/0740 50044 Kommunfullmäktige Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Vingåkers kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 3

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Rektors styrning och ledning

Rektors styrning och ledning Revisionsrapport Rektors styrning och ledning Katrineholms kommun Marie Lindblad Jukka Törrö Januari 2012 Rektors styrning och ledning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänste utlåtande 2014-03-11 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0153 KS-1 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Nya regler avseende

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Sören Söderström

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer