Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Bertil Dahl Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 december 2014.

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) 100 Upphandling av telefoni som tjänst Dnr KS 2014/0992 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse den 1 december Bakgrund Upphandlingen omfattar kommunikation som tjänst, här ingår fast och mobil telefoni med därtill förenliga tjänster. Dagens avtal med TeliaSonera går ut den 31 december Upphandlingen har valts att göras tillsammans med Emmaboda, Nybro och Torsås kommuner vars avtal också går ut under Avtalstiden är från den 1 januari 2015 till den 31 december 2016 med möjlig förlängning i högst 24 månader. Överläggning Upphandlingschef Björn Hedbäck, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med TeliaSonera Sverige AB (org. nr ) om telefoni som tjänst. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 101 Rekrytering av enhetschef till kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet Dnr KS 2014/1004 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december Bakgrund Vid rekrytering av enhetschef till kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har Kalmar kommun valt att internrekrytera inom enheten. Arbetet inleddes med framtagning av en kravprofil. Totalt var det fyra personer som visade intresse för tjänsten. Intervjuer genomfördes med alla sökande. Rekryteringen har tagits upp i kommunledningskontorets samverkangrupp och Vision har varit med i rekryteringen. Alla på enheten har haft möjlighet att lämna synpunkter efter att man fått information om vilka som sökt.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) Enligt kommunledningskontorets förslag föreslås att Pär Svanfeldt anställs som ny enhetschef på kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet. Överläggning Tillförordnad kommundirektör Annette Andersson går igenom ärendet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott anställer Pär Svanfeldt som enhetschef på kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet i Kalmar kommun från och med den 10 december Anställningen avser en tillsvidareanställning och omfattas av bestämmelserna i gällande kollektivavtal. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 102 Redovisning av uppdrag om fördjupad utredning om speciell anslagsfördelning och kriterier för informell fritidsgård Dnr KS 2013/0992 Handlingar Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 18 december 2013, 163. Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 15 oktober Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 23 oktober 2014, 108. Kommunledningskontorets skrivelse. Modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på fritidsgårdarna. Bakgrund Kommunfullmäktige besvarade i april 2011 en motion från Malin Petersson (M) om informella fritidsgårdar genom att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att: - göra en fördjupad utredning om förutsättningarna för speciell anslagsfördelning för föreningar som bedriver en öppen social verksamhet för barn och ungdomar i åldern år. - som en del i kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2011, om att ta fram en modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på kommunens fritidsgårdar, utarbeta kriterier för vad som kan betecknas som en förenings öppna verksamhet för barn och ungdomar år. Kultur- och fritidsförvaltningen har, i dialog med föräldrar och föreningar, tagit fram en modell gällande ökad föräldra- och föreningsmedverkan på

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (4) kommunens fritidsgårdar, för att kunna utöka öppettiderna. Modellen är framtagen för att systematiskt och kontinuerligt arbeta med föräldra- och föreningsmedverkan och har numera implementerats i verksamheten. Från hösten 2014 kommer öppettiderna på fritidsgårdarna att öka. Kultur- och fritidsförvaltningen har även tagit fram en definition/kriterier för vad som krävs för att bedriva en informell fritidsgård och konstaterar att inga föreningar i Kalmar kommun kunnat uppfylla dessa. Med hänsyn till detta finns det inget behov av att göra en fördjupad utredning omförutsättningar för speciell anslagsfördelning för föreningar som bedriver en öppen social verksamhet för barn och ungdomar i ålders år. Kultur- och fritidsnämnden har den 23 oktober 2014 beslutat att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Överläggning Linus Vandrevik, kultur- och fritidsförvaltningen, redogör för ärendet. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning över uppdraget att göra en fördjupad utredning om speciell anslagsfördelning samt ta fram kriterier för att bedriva en informell fritidsgård.

5 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Anders Andersson ordförande Inger Hilmansson Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 december 2014.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande förändringar på föredragningslistan: - Ärende 2, Information om kollektivtrafikupphandling, utgår. 103 Mötes- och resepolicy Dnr KS 2014/0726 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 4 december Förslag till Policy för möten och resor den 2 december Bakgrund Kommunens nuvarande rese- och transportpolicy behöver uppdateras, bland annat på grund av en del förändringar i lagstiftningen och inaktualitet. Ett förslag på ny policy för möten och resor har därför tagits fram. I Kalmar kommuns budget 2014 finns mål om att öka kollektivtrafiken och cykeltrafiken för att uppnå fossilbränslefri kommun Detta bör avspeglas även i kommunanställdas resor i tjänsten, och resandet med bil och flyg behöver minska till förmån för cykel och kollektivtrafik. I regionen har man satt upp målet om NoOil, som även Kalmar kommun anslutit sig till. Även detta mål syftar till att fasa ut de fossila bränslena inom exempelvis transporter. Uppdraget har varit att utforma en mötes- och resepolicy som ersätter den befintliga rese- och transportpolicyn från Den nya policyn innefattar möten och resor i tjänsten, men belyser även arbetspendlingen eftersom den står för 80 procent av kommunens miljöpåverkan från resor. Policyn är framtagen i samarbete med Torsås kommun, Mörbylånga kommun, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen samt Landstinget för att skapa en samsyn samt få större genomslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2014 att skicka förslaget på remiss till kommunens nämnder och bolag. Samtliga förvaltningar inkom med remissvar och efter inkomna synpunkter har vissa revideringar gjorts. Inga synpunkter inkom från bolagen. Överläggning Jane Wågsäter, kommunledningskontoret, går igenom förslaget och de synpunkter som kommit in i samband med remissen. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till mötes- och resepolicy. Tidigare beslutad rese- och transportpolicy upphör därmed att gälla. Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för att säkerställa att den nya policyn implementeras och följs upp i verksamheterna. 104 Nya föreskrifter för sotning och brandskyddskontroll Dnr KS 2014/1034 Handlingar MSBFS 2014:6, den 21 november Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december Bakgrund Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut nya riktlinjer för brandskyddskontroll och sotning. Dessa föreskrifter innebär en del ändringar vad avser kontrollfristerna för brandskyddskontrollen samt rengöringsfrister. Bland annat ändras antalet frister från tre till två avseende brandskyddskontrollen. De nya fristerna blir antingen 3 års eller 6 års intervall (imkanaler 2 år). Kommunen ska fastställa frister för rengöring (sotning) enligt 3 kap. 1 förordningen om skydd mot olyckor (FSO). MSB har utrett frågan om lämpliga frister för rengöringen. Dessa beskrivs i MSB:s författningssamling, MSBFS 2014:6. Brandkåren föreslår att kommunen ansluter sig, i sin helhet, till de bestämmelser och rengöringsfrister som beskrivs i MSBFS 2014:6 samt att de nya bestämmelserna och fristerna för rengöring skall gälla från den 1 mars De nya bestämmelserna och fristerna för brandskyddskontroll gäller från den 1 januari Överläggning Gert Friberg, brandkåren, går igenom de nya föreskrifterna. Beslut Kalmar kommun beslutar om nya föreskrifter gällande sotning och sotningsfrister i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 2014:6. Bestämmelserna om sotning ska gälla från och med 1 mars Bestämmelserna och fristerna för brandskyddskontroll gäller från 1 januari 2015.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) 105 Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Dnr KS 2014/1036 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december Avtalsförslag. Bakgrund Kalmar kommun har idag ett avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB som innebär att kommunens förvaltningar och föreningar, under ett antal dagar varje år, har möjlighet att nyttja lokalerna för konferenser och publika arrangemang. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2015 och förhandlingar har därför förts med CA Fastigheter om ett nytt avtal som garanterar en fortsättning av Kalmarsalens verksamhet med planerade investeringar för utveckling av verksamheten. I kommunens ekonomiska planering finns i kommunledningskontorets budget 2,6 miljoner kronor per år avsatt för Kalmarsalen. Det motsvarar den kostnad som kommunen haft för samma period enligt avtalsförslaget och kostnadsnivån är densamma som Antalet kostnadsfria dagar är detsamma som i tidigare avtal. Överläggning Ola Johansson, kommunledningskontoret, redogör för avtalet och Johan Frick, CA Fastigheter, informerar om Kalmarsalens verksamhet och planerade investeringar. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att teckna avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB för perioden till och med enligt upprättat förslag till avtal. 106 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Dnr KS 2014/0645 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 22 juli Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar. Bakgrund Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen (SFS 1991:900; KL) på en rad punkter.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) - Partier som tar emot partistöd måste varje år lämna in en redovisning till fullmäktige som visar att stödet har använts till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. - Kravet på att partistöd bara får ges till partier som är representerade i kommunfullmäktige blir tydligare. - Det minsta tillåtna antalet ledamöter i fullmäktige sänks från 31 till Mandatperioden i fullmäktige börjar den 15 oktober valåret. - Det är tillåtet för ledamöter att delta på distans i fullmäktiges och nämndernas sammanträden i den utsträckning kommunen bestämmer. - Kommunfullmäktiges presidiums roll tydliggörs. Ändringarna i KL gör att fullmäktiges arbetsordning behöver revideras, främst när det gäller presidiets roll och uppgifter. Arbetsordningen har vid sidan om tillägg om presidiets uppgifter även reviderats språkligt och anpassats till dagens förhållande med voteringsanläggning och sammanträden på dagtid. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändringar i arbetsordningen för kommunfullmäktige. 107 Motion från Inger Hilmansson (FP) om att stärka närdemokratin i Södermöre Dnr KS 2013/0547 Handlingar Motion från Inger Hilmansson (FP) den 11 juni Protokollsutdrag från Södermöre kommundelsnämnd den 26 februari 2014, 5. Yttrande från Södermöre kommundelsnämnd den 7 februari Protokollsutdrag från servicenämnden den 29 januari 2014, 7. Yttrande från serviceförvaltningen den 20 januari Kommunledningskontorets skrivelse senaste reviderad den 20 augusti Bakgrund Inger Hilmansson (FP) skriver i en motion att Södermöre bedriver ett mycket lovvärt arbete med demokratiutveckling och medborgardialoger. Det är också ett av nämndens uppdrag och Södermöre började just som ett projekt för demokrati- och landsbygdsutveckling. Närheten till politiker och tjänstemän är

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) något som gör just Södermöre unikt. Utifrån det föreslår Inger Hilmansson att kommunfullmäktige ska besluta följande: - Att uppdrag ges till Södermöre kommundelsnämnd, att i samråd med kommunledningskontoret, inventera och rapportera till fullmäktige inom vilka verksamhetsområden det är möjligt att ge nämnden utökat inflytande. - Att nämnden därefter redovisar inom vilka områden man vill få ytterligare beslutanderätt med tillhörande medelstilldelning. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande: Södermöre kommundelsnämnd började på försök den 1 januari 2000 och kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2002 att förlänga försöket till och med den 31 december Från och med den 1 januari 2007 permanentades Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning. Nämnden har idag ett ansvar för skola och förskola, äldreomsorg, fritid m.m. inom sitt geografiska område. Kommundelsnämnden har även ett särskilt ansvar för demokratiutveckling. Kommunen ser ständigt över sin organisation och ansvaret mellan nämnderna har förändrats vid behov. Bland annat har en gemensam kostorganisation införts, kommunledningskontoret har omorganiserats och brandkåren övergick nyligen från servicenämnden till kommunstyrelsen. När det gäller Södermöre kommundelsnämnd låg en omfattande utredning till grund för bildandet. Samverkansformerna med moderförvaltningarna gicks igenom noga och ansvar fördelades. När det bestämdes vilka områden som skulle tas över av kommundelsnämnden diskuterandes även verksamheter som låg under dåvarande gatu- och parknämnden. Det framkom dock vissa problemen med detta som till exempel kostnader för dubbla maskinparker. Det behövs även kontinuerliga utbildningsinsatser och behörigheter för att få arbeta inom området. Servicenämndens TME enhet sköter den utbildningsverksamheten idag och det är inte effektivt att starta upp en parallell organisation. Vidare kan det finnas problem att föra över viss verksamhet av den anledningen att det blir väldigt få personer inom enheten. Exempelvis upptäcktes att den kostverksamhet som fördes över från Södermöre kommundelsnämnd till den gemensamma kostorganisationen inom servicenämnden inte helt följt fastställd hantering. Kostnader och argument för att inte föra över delar av servicenämndens verksamhet kvarstår och det är inte lämpligt att överföra all kommunal verksamhet inom det geografiska området till kommundelsnämnden. Utifrån ovanstående ser vi idag inte behov av ytterligare inventering av Södermöre kommundelsnämnds ansvarsområden, men frågan kan bli aktuell i en kommande organisationsöversyn. Kommunledningskontorets förslag till yttrande har skickats på remiss till servicenämnden och Södermöre kommundelsnämnd.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) Servicenämnden har inget att erinra mot kommunledningskontorets förslag medan Södermöre kommundelsnämnd föreslår att en utredning tillsätts med intentionen att föra över verksamheterna för parkskötsel, kost och städ till kommundelsnämndens ansvarsområde samt att en översyn görs över hur samrådet i trafikfrågor fungerar och kan stärkas. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Johan Persson (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet kommunledningskontorets förslag. 2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen med följande tillägg: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra en överflyttning av verksamheterna för parkskötsel, kost och städ till kommundelsnämndens ansvarsområde samt att en översyn görs över hur samrådet i trafikfrågor fungerar och kan stärkas. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan Perssons förslagt. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (FP) motion om att stärka närdemokratin i Södermöre. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Reservation Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 108 Fortsatt medverkan i projektet Sites and Stories med Entebbe Dnr KS 2012/0711 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 12 december Bakgrund Kalmar läns museum har uttryckt önskemål om att fortsätta det samarbete med Entebbe som startats i projektet Sites and Stories. Länsmuseet kan inte söka medel på egen hand av ICLD (Internationellt Center för Lokal demokrati) utan är beroende av samarbete med kommunala eller regionala organisationer. Även Entebbes politiker har väckt frågan kring möjligheterna till fortsatt samarbete med Länsmuseet och Kalmar.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (8) Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014, med anledning av Ugandas nya repressiva lagstiftning mot homosexuella, att tills vidare inte inleda nya samarbetsprojekt med Entebbe kommun. Samarbetsavtalet mellan Kalmar och Entebbe behålls och pågående projekt fortsätter som planerat. Ugandas konstitutionsdomstol har slagit fast att lagen fattades på fel sätt och har förklarat den som ogiltig. Inga nya anstängningar har gjorts för att lyfta upp den för nytt beslut och att låta den vinna laga kraft. I avvaktan på utvecklingen i Uganda föreslås ingen ändring av kommunfullmäktiges beslut utan det pågående projektet Sites and Stories förlängs. UD:s besked är att det svenska biståndet fortsätter. En förändring blir att en mindre del av resurserna går via statliga myndigheter och mer via frivilligsektorn och till frågor som rör mänskliga rättigheter och hbtq-frågor. För Kalmar kommuns del innebär ett fortsatt samarbete med Länsmuseet i Entebbe bl.a. följande åtaganden: Kalmar kommun får det formella ansvaret för ansökningar och redovisning av projektmedel. Länsmuseet som organisation har inte rätt att själva söka medel från ICLD (Internationellt Center för Lokal Demokrati) Kalmar kommun behöver utse en styrgrupp för det projektet som söks. Styrgruppen ska omfatta två politiker (en från majoriteten och en från oppositionen), en ledande tjänsteman och en samordnare. Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som en garant för lokal förankring. Medel för styrgruppens arbete söks separat från ICLD. Precis som tidigare kommer projektet ha full finansiering av Sida. Sida via ICLD täcker kostnader för arbetstid, resor och uppehälle. Projekten har pågått mellan 1-3 år. Ett normalt projekt innehåller cirka resor per år (inklusive Entebbes resor till Kalmar). Överläggning Ebbe Westergren, Kalmar läns museum, redogör för projektet Sites and Stories. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Kalmar kommun fortsätter att delta i projektet Sites and Stories tillsammans med Kalmar läns museum. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att utse representanter i styrgruppen.

13 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning Beslutande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Ingemar Einarsson (C) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) ordförande vice ordförande Sekreterare Anette Mellström Justeras Mattias Adolfson ordförande Anders Andersson Anslaget på kommunens anslagstavla, 85 den 9 december och den 22 december 2014.

14 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande förändringar på föredragningslistan: - Ärende 5, Planbesked för fastigheterna Jägaren, Jaktväskan och Kruthornet, Djurängen, utgår. 85 Upphandling av ny brandstation på fastigheten Oxhagen 2:1 Dnr KS 2013/0586 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse rev. den 5 december Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 december 2013 att ge serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal om byggnation av ny brandstation på fastigheten Oxhagen 2:1. I entreprenaden ingår även en ny serverhall för kommunens IT-avdelning. Övriga ingående funktioner är räddningscentral, kontor, logement, verkstad och garage. Upphandlingen överklagades och Kammarrätten konstaterade att antaget anbud skulle förkastats och förordat att upphandlingen ska rättas. Serviceförvaltningen har därefter beslutat att avbryta upphandlingen då inget av de kvarvarande anbuden var konkurrenskraftiga då de innehöll alltför höga anbudspriser. Serviceförvaltningen har nu genomfört en ny upphandling av generalentreprenad. Ombyggnadens bruksarea är m 2 och tidplan med formell byggstart kommer att fastställas efter samråd med antagen byggentreprenör och upphandlade sidoentreprenörer (stomme och markentreprenad). Beräknad produktionstid är månader. Bygglov är beviljat. Överläggning Peder Hultgren, serviceförvaltningen, redovisar ärendet. Beslut Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med HansaBygg AB (org. nr ) om byggnation av ny brandstation. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

15 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) 86 Information om VA-planen, tematiskt tillägg till översiktsplanen Bakgrund Kalmar kommun beviljades 2011 så kallat LOVA-bidrag för att ta fram en kommunal VA-plan. I den nya översiktsplanen anges att VA-planen ska tas fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med VA-planen är att ge en helhetsbild av vatten- och avloppsfrågor i kommunen, ge riktlinjer som underlättar beslutsfattande samt utgöra underlag för prioriteringar och åtgärder. Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 11 februari 2014 att godkänna och skicka ut förslag till VA-plan på samråd. Synpunkterna som kommit in under samrådstiden har nu sammanställts och kommer att behandlas av samhällsbyggnadsnämnden under januari Överläggning Anna Carnelius, samhällsbyggnadskontoret, informerar om de synpunkter som kommit in under samrådstiden. En information om VA-planen kommer även att ges till kommunstyrelsen inför samhällsbyggnadsnämndens beslut. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 87 Motion från Birgitta Axelsson Edström (V) om att utreda och inrätta en bostadsförmedling Dnr KS 2014/0085 Handlingar Motion från Birgitta Axelsson Edström (V) den 22 januari Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november Bakgrund Birgitta Axelsson Edström (V) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder förutsättningar och former för en kommunal bostadsförmedling samt att Kalmar kommun därefter inrättar en sådan, antingen i egen lokal regi eller i lämplig samverkan med övriga tänkbara intressenter. Kommunledningskontorets har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat följande:

16 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Idag finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige vilket innebär att fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra hur de hanterar uthyrningsverksamheten. Det vanligaste är att allmännyttan har en egen kö samt att kommunen har en fullständig lista över alla hyresvärdar på sin hemsida. På Kalmar kommuns hemsida finns kontaktuppgifter till över 20 olika fastighetsägare i Kalmar. Kalmarhem har idag en strikt bostadskö där bostadssökande tydligt kan se hur de ligger till vid varje intresseanmälan. Kommunen har även ett avtal med Linneuniversitetet om en bostadsgaranti för studenter och det är huvudsakligen Kalmarhem som står för dessa lägenheter. De flesta större privata fastighetsägarna har en bostadskö som följs i stor utsträckning, även om undantag görs. Det finns också fastighetsägare som hyr ut genom lottning vilket kan vara ett bra alternativ för de som inte har möjlighet att få en bostad via kösystemet. Majoriteten av Kalmars privata fastighetsägare har inte något intresse i att samordna sin uthyrningsverksamhet genom en bostadsförmedling. De vill själva sköta sin uthyrning och på så sätt ha möjlighet att styra vem som ska bo var. En fördel som framhävs i motionen är att en bostadsförmedling kan vara ett betydelsefullt instrument för boendeplanering genom att statistik och önskade bostäder avseende läge och storlek blir tillgängligt. Varken handläggare eller enskilda hyresvärdar upplever dock avsaknaden av detta instrument som något problem idag. Kommunen har en bra kännedom om efterfrågan och ett bra samarbete med våra privata aktörer. Överläggning Under överläggningen föreslår Ingemar Einarsson (C) att planutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande ändring i yttrandet: Nyanställda och nyinflyttade får extra köpoäng som ofta räcker till en bostad i ytterområdet, vilket kan vara ett bra första steg in på bostadsmarknaden.. Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Ingemar Einarssons förslag. Beslut Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på Vänsterpartiets motion om att utreda och inrätta en bostadsförmedling i Kalmar med följande ändring: Nyanställda och nyinflyttade får extra köpoäng som ofta räcker till en bostad i ytterområdet, vilket kan vara ett bra första steg in på bostadsmarknaden.. Motionen ska härmed anses vara besvarad.

17 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Protokollsanteckning Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Inrättandet av en kommunal bostadsmedling skulle ha många fördelar. Det skulle bli enklare för den som söker bostad att få överblick över det totala antalet lediga hyresbostäder och kunna söka bostad hos alla de större fastighetsägarna. Det skulle innebära större möjlighet att skapa ett mer rättvisare system för fördelning av lediga hyresbostäder som mindre bygger på goda kontakter och mer på kötid. Kalmarhem har idag en bostads-service-funktion att förmedla egna hyresbostäder samt informera om övriga hyresvärdar. Kalmarhem har idag, efter bland annat våra synpunkter, byggt upp ett bättre och mer rättvist kösystem och arbetar också med bemötande och diskrimineringsfrågor. Detta arbeta måste fortsätta. Kalmarhem har ett uppdrag att så långt som möjligt samordna bostadsförmedling för olika aktörer. Tyvärr har intresset från den privata sidan varit lågt. Därför måste en kommunal bostadsförmedling ha ett lagligt stöd att förmedla en viss andel av de större privata hyresvärdarnas lediga hyresbostäder. Detta lagrum saknas tyvärr idag. Vänsterpartiet har i riksdagen vid flera tillfällen motionerat om detta lagrum och flera andra förbättringar gällande möjligheten att enklare skaffa en bra bostad till en rimlig hyreskostnad. För oss är rätten till bostad en social rättighet. En kommunal bostadsförmedling är en viktig byggsten. 88 Planbesked för fastigheten Kungsljuset 3, Södra Utmarken Dnr KS 2014/0540 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 3 december Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 1 december Ansökan den 3 maj Bakgrund Landstinget i Kalmar län inkom i maj 2013 med en ansökan om planbesked där man önskar möjliggöra exploatering med flerbostadshus. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att en mindre del av sökt område ingår i ett avslutat detaljplanearbete för idrottsplatsen Södra utmarken som vann laga kraft år För övriga området avser kommunen inleda planarbete 2017 när förutsättningarna kring nytt reningsverk och biogashanteringen på

18 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (7) Vesholmarna utretts färdigt. Ny detaljplan för Kungsljuset 3 bedöms kunna avslutas under Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 10 juni 2014 att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att besluta: En mindre del av sökt område ingår i ett pågående detaljplanearbete för idrottsplatsen Södra utmarken (diarienummer ) som beräknas bli klart under För övriga området avser inte kommunen inleda planarbete innan förutsättningarna kring reningsverket och biogashanteringen utretts. Planbeskedet behandlades aldrig av samhällsbyggnadsnämnden utan bereddes vidare på samhällsbyggnadskontoret. Efter samhällsbyggnadskontorets beredning gjordes en ny bedömning att en detaljplan för området bör inledas Beslut Kommunstyrelsens planutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar: En mindre del av sökt område ingår i ett avslutat detaljplanearbete för idrottsplatsen Södra utmarken som vann laga kraft år För övriga området avser kommunen inleda planarbete under år 2017 när förutsättningarna kring nytt reningsverk och biogashanteringen på Vesholmarna utretts färdigt. Ny detaljplan för Kungsljuset 3 bedöms kunna avslutas under Detta beslut kan inte överklagas, i enlighet med PBL (2010:900) 13 kap Stadsarkitekten informerar Överläggning Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om kommande större utvecklingsområden vad gäller bostadsbyggnation i Kalmar. Han presenterar följande områden: Gamla industriområdet Skärgårdstaden Södra Kvarnholmen Brofästet Området väster om Björkenäs och söder om golfbanan Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer