ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR

2 FÖRMÅGA ATT FÖRVALTA FÖRDELARNA AV EN BRA START Saab grundades 1937 för att tillverka stridsflygplan till det svenska försvaret. Kravet var hög försvarsförmåga utan att det kostade för mycket. Lösningarna var tvungna att vara intelligenta och kostnadseffektiva från början redan på ritbordet. Kort sagt: Saab föddes smart. Saab har sedan dess varit en central utvecklingspartner till FMV och Försvarsmakten i Sverige och kunder i andra länder. Nära samarbete med kunder och höga kundkrav har från början bidragit till att forma oss. Samtidigt som världen präglas av gamla och nya hotbilder och konflikter utvecklas också djupare beroenden och nya samverkansformer. Ett allt mer integrerat samhälle kräver teknologi med flexibilitet, multifunktionalitet och förmågan att samoperera. Kraven på effektivitet har drivit Saab att alltid se till helheter istället för enskildheter. Parallellt har traditionen att göra det mesta möjliga av begränsade resurser översatts i ett drifts- och livscykelperspektiv. De extraordinära tekniska utmaningarna genom åren har drivit och utvecklat Saab till ett brett svenskt innovationshus och till en konkurrenskraftig aktör. En högteknologisk förmåga i världsklass har skapats och listan på banbrytande innovationer är lång. Saab ligger steget före flera konkurrenter i att utveckla en ny generation försvars- och säkerhetslösningar. Detta gäller inte minst Gripen, som är det mest kostnadseffektiva multifunktionella stridsflygplanssystemet på marknaden. Saab ligger även i framkant inom radarsystem där det just nu pågår ett teknikskifte. Samtidigt som Saab investerar inom prioriterade produktområden anpassas kostnaderna efter rådande marknadsförhållanden. Målet är att behålla och stärka positionen som ett av världens mest kostnadseffektiva och högteknologiska försvarsoch säkerhetsföretag. Ansträngda statsbudgetar med krympande försvarsanslag i framförallt USA och Europa leder till en tuffare internationell konkurrenssituation. Som ett led i att stärka sin konkurrenskraft har Saab under året implementerat ytterligare effektiviseringsåtgärder. Effekten av dessa beräknas till MSEK 500 vid utgången av Saab kommer att fortsätta att utveckla kostnadseffektiva lösningar. Detta kommer att leda till ett säkrare samhälle och långsiktigt värdeskapande. INNEHÅLL Resultat 2013 och Saab har en tydlig riktning Invik Banbrytande framgångar 1 Kort om Saab 2 Ordförande har ordet 4 VD-kommentar 6 Gripen 8 Megatrender 10 Marknader 12 Värdeskapande 14 Saabs affär 16 Marknadsorganisationen 20 Traffic Management 22 Strategiska prioriteringar 24 Lönsam tillväxt 26 Effektiv verksamhet 28 Portfölj 29 Hållbara innovationer 32 Hållbarhet 34 Affärsetik 37 Samhälle 38 Miljö 39 Medarbetare 41 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt 44 Affärsområden 45 Risker och riskhantering 51 Övrig information 55 Finansiella rapporter 59 Noter 70 Utdelningsmotivering 119 Förslag vinstdisposition 120 Revisionsberättelse 121 Bolagsstyrningsrapport 122 Aktieägarinformation 131 Ordlista, ekonomisk information 2013 och kontaktuppgifter 137

3 RESULTAT 2013 Orderingången uppgick till MSEK (20 683) och orderstocken uppgick vid slutet av december till MSEK (34 151). Ökningen är främst hänförlig till de beställningar som Försvarets materielverk (FMV) gjort avseende utveckling och produktion av Gripen E, men även till flera andra betydelsefulla beställningar som togs emot under året. Saab fick exempelvis en beställning på utveckling och integration av radar- och stridsledningssystem på en av den thailändska marinens fregatter. Brasilien lade beställningar på ett uppgraderingsprogram för det flygburna radarsystemet Erieye samt på elektromagnetiska signalsensordelen av deras gränsbevakningsprogram Sisfron. Samtidigt är marknadssituationen fortsatt utmanande. Försäljningsintäkterna minskade med 1 procent till MSEK (24 010). Exklusive påverkan från förvärv minskade försäljningsintäkterna med 3 procent. En lägre aktivitetsnivå noterades huvudsakligen inom affärsområdet Dynamics. Detta kompenserades av en tillväxt inom affärsområdena Aeronautics och Combitech. Bruttoresultatet uppgick till MSEK (7 208), motsvarande en brutto marginal på 26,6 procent (30,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK (2 050), motsvarande en rörelsemarginal på 5,7 procent (8,5). Beloppet innefattar en negativ jämförelsestörande post om MSEK 231 relaterad till en förlorad rättstvist i Danmark rörande DACCIS inkluderade en väsentlig jämförelsestörande post om MSEK 207 från en återföring av en villkorad tilläggs köpeskilling. Justerat för dessa jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen till 6,6 procent (7,7). Årets resultat uppgick till MSEK 742 (1 560) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 6,79 (14,52). Under fjärde kvartalet omklassificerade Saab, i enlighet med redovisningskraven, värdenedgången i investeringen i det indiska företaget Pipavav från eget kapital till finansnetto. Värdenedgången orsakades av en nedgång i aktiekursen och i den indiska valutan, rupie, gentemot svenska kronan sedan investeringstillfället. Omklassificeringen och nedskrivningen av investeringen påverkade resultatet negativt med MSEK 133. Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK (-396). I det fjärde kvartalet uppgick det operativa kassaflödet till MSEK 547 (264). Det lägre operativa kassaflödet under 2013 var främst hänförligt till skillnader i när olika milstolpebetalningar i större projekt mottogs, investeringar och förvärv, samt en utbetalning rörande en rättstvist. Föreslagen utdelning för 2013 är SEK 4,50 per aktie (4,50). Nyckeltal (MSEK) Orderingång Orderstock vid årets slut Försäljningsintäkter EBITDA EBITDA-marginal, % 10,0 13,3 Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 5,7 8,5 Resultat efter finansiella poster Årets resultat Operativt kassaflöde Resultat per aktie, SEK (efter utspädning) 6,79 14,52 Operativt kassaflöde per aktie, SEK (efter utspädning) -13,56-3,63 Utdelning per aktie, SEK 4,50 1 4,50 Räntabilitet på eget kapital, % 6,3 12,8 Soliditet, % 43,8 39,0 Totala utgifter för Forskning och Utveckling (FoU) Egenfinansierade utgifter FoU FoU andel av försäljningen 5,6 7,5 Antal anställda vid årets slut Andel kvinnor, % Andel högskoleutbildade, % ) Enligt förslag från styrelsen Väsentliga händelser efter årets slut: Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets slut. Prognos för 2014: Vi bedömer att försäljningsintäkterna 2014 kommer vara i linje med Vi bedömer att rörelsemarginalen 2014, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, kommer vara något högre än rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster. Fördelning av försäljningsintäkter 2013 Per affärsområde, % Per region, % Per marknadssegment, % Aeronautics, 27 Dynamics, 14 EDS, 16 SDS, 23 S&S, 13 Combitech, 6 Sverige, 41 EU exklusive Sverige, 17 Övriga Europa, 3 Den amerikanska kontinenten, 13 Asien, 18 Afrika, 4 Australien, etc, 5 Militärt fl yg, 45 Land, 27 Marin, 10 Samhällssäkerhet, 8 Kommersiellt fl yg, 7 Övrigt, 3 Läs mer på sidorna 2 och Läs mer på sidan Läs mer på sidan 3

4 SAAB HAR EN TYDLIG RIKTNING LÖNSAM TILLVÄXT EFFEKTIV VERKSAMHET MEDARBETARE PORTFÖLJ Sedan 2010 är Saabs strategi uppbyggd kring fyra prioriterade områden. Ambitionen är att skapa långsiktiga värden genom att arbeta utifrån dessa. Saab ska även ha en solid balansräkning, fokusera på kapitalrationaliseringar och generera ett starkt kassaflöde. Lönsam tillväxt En lokal närvaro på prioriterade marknader gör att vi kan stärka relationen med våra kunder. Vi fokuserar på marknader där vi redan har en stark position och på produktområden med goda tillväxtmöjligheter. Effektiv verksamhet Vi har en mångårig tradition att integrera högteknologiska system och vi omprövar och vidareutvecklar kontinuerligt våra verktyg, arbetssätt och rutiner. Detta gör att vi kan erbjuda högpresterande och kostnadseffektiva produkter och lösningar. Portfölj Portföljen fokuseras till områden med betydande konkurrensfördelar och tillväxtpotential. Investeringar görs i produktinnovation, utveckling av prioriterade produkter och systemintegrationskompetens. Förvärv av verksamheter ska stärka prioriterade områden och bidra till vår lokala närvaro. Medarbetare Saab ska vara en attraktiv arbetsgivare på den globala marknaden. Vi arbetar fokuserat med att säkra och utveckla rätt kompetens för dagens och framtida behov. Motiverade, drivna och högpresterande medarbetare är ryggraden i vårt erbjudande, vår effektivitet och vår tillväxt. Vision Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. Mission Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. Värderingar Kunnande: Vi kombinerar en stark kunskapstradition med kontinuerligt lärande. Förtroende: Vi är ärliga och pålitliga världsmedborgare som håller vad vi lovar. Vilja: Vi brinner för nya idéer, är öppna för förändringar. och sätter en ära i att vara snabba och flexibla. Långsiktiga finansiella mål och utfall Försäljning, miljarder SEK Rörelsemarginal, % Soliditet, % Utdelning, SEK Den organiska försäljningstillväxten ska i genomsnitt uppgå till 5 procent per år över en konjunkturcykel. Under 2013 uppgick den organiska tillväxten till -2 procent (-2). Rörelsemarginalen efter avskrivningar ska uppgå till minst 10 procent per år målet är formulerat som ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Under 2013 uppgick rörelsemarginalen efter avskrivningar (EBIT) till 5,7 procent (8,5). Soliditeten ska överstiga 30 procent. I slutet av 2013 uppgick soliditeten till 43,8 procent (39,0). Det långsiktiga utdelningsmålet är att procent av nettoresul tatet under en konjunkturcykel ska delas ut till aktieägarna. För 2013 föreslår styrelsen en utdelning om SEK 4,50 (4,50). Det motsvarar 65 procent (30) av nettoresultatet. 24,6 24,4 23,5 24,0 23,8 12, ,50 4,50 4,50 4,50 8,5 5,6 5,7 2,25 4, ) Enligt förslag från styrelsen

5 banbrytande Framgångar för Saab under 2013 Saab fick under 2013 flera erkännanden för sin ingenjörskonst och sina multifunktionella produkter. Bland annat avtalet med FMV om att utveckla nästa generation av Gripen, Gripen E, och samarbetsavtalet med Boeing om utveckling av nya skolflygplan till amerikanska flygvapnet. I slutet av året meddelade Brasilien att de valt Gripen som sitt nästa stridsflygplan. Avtal med FMV om Gripen E I februari ingick Saab avtal med FMV om Gripen E. Avtalet omfattar utveckling och modifiering av Gripen E för Sverige under perioden samt en eventuell beställning på nyproduktion av Gripen E från Schweiz. Samarbetsavtal med Boeing Saab och Boeing tecknade i december ett samarbetsavtal för att utveckla ett helt nytt, avancerat och kostnadseffektivt skolflygplan, i syfte att delta och vinna det amerikanska flygvapnets upphandling, som första order. Brasilien väljer Gripen Den brasilianska regeringen meddelade i december att man väljer Gripen som sitt framtida stridsflygplan. Be skedet kommer att följas av förhandlingar med det brasilianska flygvapnet. Brasilien avser köpa 36 Gripen NG. Uppgradering av Erieye till Brasilien Saab fick under året två beställningar från brasilianska Embraer Defense & Security om uppgraderingar av det flygburna radarsystemet Erieye. Schweiz parlament röstar ja Det schweiziska parlamentet bekräftade under augusti och september sitt stöd för köpet av Gripen E. I maj 2014 kommer det schweiziska folket ta slutgiltig ställning i frågan genom en folkomröstning. Ledningssystem till thailändska marinen Saab fick i oktober en beställning på utveckling och integration av radar- och stridsledningssystem på en ny fregatt åt den thailändska marinen. Bidrar till NASA:s flygsäkerhetsforskning Den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA tilldelade Saab ett kontrakt för att utveckla scenariobaserade metoder för verifiering och validering av framtidens flygkoncept. Signalsensorer till gränsbevakningssystem Saabs dotterbolag MEDAV GmbH fick i maj en beställning på den elektromagnetiska signalsensordelen av det brasilianska gränsbevakningsprogrammet Sisfron. Uppgradering av australiska ubåtar Saab och Australian Submarine Corporation tecknade i slutet av året ett kontrakt gällande uppgradering och modernisering av styrsystemet på den australiska flottans ubåtar av Collinsklass. Läs mer om väsentliga händelser under 2013 i förvaltningsberättelsen på sidan saab årsredovisning

6 kort om SaaB Ett starkt erbjudande Med ett erbjudande av världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och civil säkerhet har Saab en marknadsledande position inom stridsflyg, trafikövervakningssystem och understödsvapen. Saabs hemmamarknader är Sverige och Norden, men Saab har även en stark position på den europeiska marknaden. Den nya marknadsorganisationen som trädde i kraft den 1 januari 2013, ska säkerställa att kundernas behov på viktiga tillväxtmarknader såsom Asien, USA och Indien bättre kan identifieras och tillgodoses. Affärsområden Aeronautics Erbjuder en produktportfölj med stridsflygsystemet Gripen och obemannade flygsystem samt flygplanskomponenter för egenproducerade flygplan och passagerarflygplan tillverkade av andra aktörer. Exempel på produkter: Gripen, Airbus 380 vingbalk och UAV03 Örnen. Andel av koncernens försäljningsintäkter 27% Dynamics Erbjuder en produktportfölj med understödsvapen, missilsystem, torpeder, obemannade undervattensfarkoster och signaturhanteringssystem till försvarsmakter samt obemannade undervattensfarkoster för offshore-industrin. Exempel på produkter: Carl-Gustaf och robotsystemen RBS 70 och RBS 15. Andel av koncernens försäljningsintäkter 14% Electronic Defence Systems Erbjuder en produktportfölj som omfattar luftburna spanings- och övervakningssystem och flygburna, landbaserade och marina system inom radar, signalspaning och avancerat elektroniskt självskydd. Exempel på produkter: Giraffe AMB, Erieye och Arthur. Andel av koncernens försäljningsintäkter 16% Gripen RBS 70 Arthur Security and Defence Solutions Erbjuder en produktportfölj som omfattar militära ledningssystem, träning och simulering, trafikledning, säkerhets- och övervakningssystem samt kommunikationslösningar. Exempel på produkter: Remote Tower, flygledningssystem och 9LV (ledningsoch motmedelssystem). Andel av koncernens försäljningsintäkter 23% Support and Services Erbjuder i huvudsak supportlösningar, tekniskt underhåll och logistik samt produkter, lösningar och tjänster för militära och civila uppdrag på platser med begränsad infrastruktur. Exempel på produkter och lösningar: 340 MSA övervakningsflyg, CBRN varningssystem, mobila camper och fältsjukhus. Andel av koncernens försäljningsintäkter 13% Combitech Ett självständigt dotterbolag i koncernen som rapporterar som ett affärsområde. Bolaget är ett av Sveriges största teknikkonsultbolag och erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, systemintegration, informationssäkerhet, systemsäkerhet, kommunikation, mekanik, teknisk produktinformation och logistik. Andel av koncernens försäljningsintäkter 6% Plantagon Remote Tower 340 Maritime Security Aircraft (MSA) 2 saab årsredovisning 2013

7 Marknadssegment Affärsområden Militärt flyg Land Marin Samhällssäkerhet Kommersiellt flyg Övrigt Försäljningsintäkter, MSEK 1 Aeronautics Dynamics Electronic Defence Systems Security and Defence Solutions Support and Services Combitech Försäljningsintäkter, MSEK Saabs affärsområden har system, produkter och tjänster som möter olika försvars- och säkerhetsbehov på marknaden. Inom koncernen samverkar enheterna inom såväl forskning och utveckling som i försäljningsledet. Syftet är att både ha ett specialiserat erbjudande inom respektive marknadssegment och att tillvarata synergier. 1) Avser affärsområdenas totala försäljningsintäkter. I koncernens totala försäljningsintäkter ingår även Corporate och internelimineringar. Marknadssegment Militärt flyg Vi erbjuder stridsflygsystem, lednings- och övervakningssystem, obemannade farkoster, motmedel och elektronisk krigföring, avioniklösningar, vapensystem, sensorer och träningslösningar samt eftermarknad. Stridsflygsystemet Gripen är ett konkurrenskraftigt enmotorigt stridsflygplan som opereras av fem länder. Under året fattade Sverige beslut att anskaffa nästa generation Gripen och ett samarbetsavtal slöts mellan Sverige och Schweiz. Den brasilianska regeringen meddelade i december att man väljer Gripen. Andel av koncernens försäljningsintäkter 45% Land Vi har ledande positioner inom många segment och erbjuder bland annat taktiska vapensystem, kvalificerade övervakningsoch ledningssystem (C4I) samt lösningar för skydd av trupp. Vårt erbjudande omfattar sensorer, signaturanpassning och motmedel, spanings- och luftförsvarssystem, tränings- och logistiklösningar, samt understödsvapen. Andel av koncernens försäljningsintäkter 27% Marin Vi har en stark position inom ledningssystem, radar och early warning, kontrolloch kommunikations system (C4ISR), taktiska vapen och undervattenssystem. Andel av koncernens försäljningsintäkter 10% Samhällssäkerhet Vårt erbjudande har sin tyngdpunkt på övervakning och situationskontroll samt på att säkra effektiva flöden med särskild inriktning på flygplatser och luftfart, hamnar och sjöfart samt allmän emergency response. Saab har också ett bra erbjudande inom övervakningssystem för fängelser och häkten. Utgångsläget är bra i Sverige, Centraleuropa, USA och Australien. Andel av koncernens försäljningsintäkter 8% Kommersiellt flyg Saab är underleverantör till ledande internationella flygtillverkare, inklusive Boeing och Airbus. Vi levererar framförallt lättviktsramverk, som tål hårda belastningar, avionik och operativa system, integration av strukturer och system samt supportlösningar. Saab har erfarenhet av fler än byggda flygplan. Dessutom levererar vi underhåll till de cirka 400 flygplan av typen Saab 340/2000 som är operativa runtom i världen. Andel av koncernens försäljningsintäkter 7% saab årsredovisning

8 ordförande har ordet Innovationshus med internationell respekt Bästa aktieägare, och andra med intresse för Saab. Låt mig ge några reflektioner efter det att jag har tagit aktiv del av Saabs utveckling under lång tid som styrelseledamot och ordförande. Saab verkar i en bransch där långsiktighet och finansiell stabilitet är viktiga komponenter i själva affären. Kunderna är ofta försvarsmyndigheter eller motsvarande som oavsett nationell hemvist, ställer höga krav på tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Kombinationen av teknologiska, finansiella och politiska utmaningar ställer krav på att Saab uppvisar stabilitet och överlevnadsförmåga oavsett konjunkturläge. Förmåga att förvalta vårt arv i en föränderlig omvärld Saab föddes i en helt annan tid än den vi lever i nu. Då stod världen inför ett världskrig, Sverige var neutralt och beslutade att med knappa resurser på egen hand utveckla sin försvarsförmåga. Nu agerar Saab på en global försvars- och säkerhetsmarknad där de militärstrategiska prioriteringarna har förändrats i takt med att nya hotbilder och säkerhetsbehov tagit form. Geopolitiska skiften, kontroll över naturtillgångar samt säkra globala transportlösningar för gods och persontrafik är drivkrafter som påverkar vår bransch. Ekonomisk tillväxt påverkar alla branscher. De senaste åren har präglats av ansträngda statsbudgetar med behov att prioritera bland utgiftsposterna. Detta har medfört minskade försvarsanslag i framför allt Europa och USA. Samtidigt har tillväxtländer i Asien och Sydamerika ökat sina militärutgifter. Under 2012 minskade de globala försvarsutgifterna för första gången sedan Sammantaget är detta den verklighet vi har att förhålla oss till. Den är inte okomplicerad. Saab är ett försvars- och säkerhetsföretag som är jämförelsevis väl rustat för utvecklingen på den internationella marknaden. Vi strävar efter att erbjuda kunderna effektiva och ändamålsenliga lösningar. Till dels har vi vårt ursprung att tacka för detta: Kostnadseffektivitet och innovationsförmåga är två starka gener i Saabs DNA. Men arv och en bra start måste förvaltas och utvecklas. Saab fortsätter att utveckla sin förmåga. Ett exempel är den ökade internationella närvaro som vi successivt byggt upp och dragit viktiga lärdomar av under många år. En viktig milstolpe i vår fortgående internationalisering var etablerandet av lokala marknadsorganisationer på våra prioriterade marknader under Det innebär att vi med helt egna krafter och kompetenser kan tillgodose olika marknaders behov av lösningar för ökad samhällssäkerhet oavsett om det handlar om militära eller civila säkerhetslösningar. Internationella samarbeten bygger förtroende I en globaliserad värld där den tekniska utvecklingen accelererar utvecklas nya möjligheter och utmaningar. Teknologiöverföring och kompetensutbyte är viktigt, framförallt för ett företag som Saab som verkar från ett exportberoende land. En långsiktig och förtroendefull samverkan mellan olika aktörer och länder gynnar alla parter. I en tid när många länder arbetar aktivt med att attrahera utländska företag att etablera sig och investera i landet tilltar konkurrensen om internationella investeringar och industrisamarbeten. Områdena varierar, men gemensamt är att alla parter alltmer inser att det finns fördelar i ömsesidigt och förtroendefullt utbyte av kunskap. Saab har sedan länge insett att tillgången till de vassaste kompetenserna är avgörande för att ligga i absolut saab har sedan länge insett att till - gången till de vassaste kompetenserna är avgörande för att ligga i absolut framkant inom teknologiutveckling. 4 saab årsredovisning 2013

9 framkant inom teknologiutveckling. Vår bas för forskning och utveckling är i Sverige, men utan våra internationella samarbeten inom utbildning, forskning och utveckling samt produktion hade Saab tappat mark och affärer. Den 18 december uttalade sig den brasilianska regeringen om beslutet att förvärva Gripen NG. Beslutet sades vara baserat på Gripens förmåga och kapacitet, teknologiöverföring samt kostnader vid såväl inköp som under livscykeln. Detta är i första hand ett viktigt och välförtjänt erkännande för Gripen som vapensystem. Men, jag vill även hävda att det är ett erkännande för Saab som en seriös och långsiktig affärspartner som visar på ett långsiktigt samhällsengagemang byggt på respekt och ett ärligt, ömsesidigt utbyte mellan olika aktörer i samhället. Nu gäller det för oss att leva upp till det ansvar vi hoppas få som resultat av de pågående kontraktsförhandlingarna. Ett konkret exempel på samarbete är forsknings- och utvecklingscentret Swedish-Brazilian Centre for Research and Innovation (CISB) i São Bernardo do Campo, Brasilien, som vi tagit initiativ till. Inom ramen för CISB samlas aktörer från det offentliga, akademin och industrin. Målet är att centret ska bedriva självfinansierad forskning i syfte att skapa innovationer för kommersiell tillämpning såväl i Brasilien som internationellt. I Schweiz stödjer Saab ett liknande initiativ genom organisationen Swiss-Swedish Innovation Initiative. Vikten av öppenhet och transparens Styrelsen arbetar löpande med att säkerställa att Saab har ett uppdaterat och relevant affärsetiskt regelverk. En del i detta arbete är att ta aktiv del i utvecklingen av internationella riktlinjer och principer som ska vara styrande för hur vår bransch agerar och bedriver affärsverksamhet. Exempel på detta är vårt engagemang i Aerospace and Defence Industry Association (ASD) och International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC). Vidare beslutade styrelsen 2011 att ansluta Saab till FN:s Global Compacts-principer. Allt detta är en logisk följd av det interna arbete som görs kring affärsetiska frågor i Saab. Kort och gott, vi har nolltolerans mot mutor. Min och styrelsens inställning är att transparens är en förtroendefråga inte minst när det gäller styrning och uppföljning av verksamhetens alla delar. Under året har den interna styrningen i Saab skärpts ytterligare när det gäller att tydliggöra ansvar och följa upp prestationer både på produkt- och individnivå. I detta inryms inte bara ekonomiska resultat utan även självklart hur vi lever upp till det ansvar vi har för att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. I december 2013 träffades stats- och regeringschefer i Europeiska rådet för att bland annat diskutera Europas säkerhets- och försvarspolitik. En för oss viktig del i detta var diskussionerna som fördes kring åtgärder för att stärka Europas försvarsindustri. Av hävd har försvarsindustrin helt naturligt varit en angelägenhet kringgärdad av nationella hänsyn och prioriteringar. Vi välkomnar de diskussioner, som nu förs på högsta nivå inom EU som betonar vikten av öppenhet och transparens, fri konkurrens, likabehandling och lika möjligheter, ett så kallat level playing field. Saab är idag ett internationellt respekterat innovationshus. Det gångna årets framgångar för våra framstående teknologier inom till exempel radar är tydliga bevis. Idag har Saab en väl kundanpassad portfölj av kostnadseffektiva och multifunktionella försvars- och säkerhetslösningar för både militärt och civilt bruk. Vi vet samtidigt att vi, för att fortsätta ligga i absolut framkant, hela tiden måste vidareutveckla vårt erbjudande. Vi har därför identifierat prioriterade teknologier som kärnan i vårt erbjudande. Dessa teknologier kommer ges tillräckliga resurser för att möjliggöra att långsiktigt kund- och aktieägarvärde skapas. Stockholm i februari 2014 Marcus Wallenberg Ordförande saab årsredovisning

10 vd-kommentar Unik effektivitet ger tillväxtmöjligheter Saab är i många avseenden ett unikt företag. Vårt ursprung och DNA har resulterat i att vi gör saker och ting både smart och kostnadseffektivt. Förmågan att förutse behov av försvars- och säkerhetslösningar gör att Saab ligger i absolut framkant när det gäller att utveckla och kundanpassa produktportföljen. Saab har ett tydligt fokus. Vi ska leverera högteknologiska produkter, integrerade lösningar och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt till våra kunder. På så sätt säkerställer vi avkastning till våra ägare och att våra tillväxtmål nås. Att styra Saab rätt på en utmanande marknad kräver att vi har mycket god insikt om både den globala och lokala marknaden såväl som om våra kunder. Vi måste ha dedikerade anställda och därtill rätt kostnadskostym. Saabs strategi bygger på fyra hörnstenar: att skapa långsiktig lönsam tillväxt, att konstant se över och anpassa portföljen, att skapa effektivare verksamhet och att kontinuerligt utveckla de anställda. Året som gått har präglats av såväl utmaningar som väldigt positiva genombrott. Ett tydligt exempel på det sistnämnda är Brasiliens val av Gripen samt besluten i de schweiziska parlamenten att gå vidare med anskaffningen av Gripen. Marknad i förändring När jag på årsstämman i april summerade 2012 talade jag bland annat om hur effektivitet, aktiv portföljförvaltning samt forskning och utveckling bidrar till att skapa tillväxt, konkurrenskraft och god lönsamhet. Jag tog också upp den utmanande marknads situationen som kräver att vi hela tiden måste utveckla vår förmåga att leverera efter våra kunders behov. Jag kan nu konstatera att det tuffa marknadsläget är en fortsatt realitet. Konkurrensen är mycket hård och kundernas behov förändras fortare än någonsin förut. Detta ställer krav på oss att hela tiden vara beredda på förändring och att utvecklas tillsammans med kunderna. En mer kundanpassad och fokuserad portfölj Med den nya marknadsorganisationen säkras en kontinuerlig dialog med kunderna på prioriterade marknader. Det innebär att de investeringar som görs i forskning och utveckling bättre kan matcha kundernas kommande behov av försvars- och säkerhetslösningar. I sin tur leder det till lägre kostnader idag och säkrare intäkter i framtiden. Saab är ett av de mest forskningsintensiva företagen både i Sverige och på den globala försvarsmarknaden. Under det gångna året investerades hela 28 procent av försäljningsintäkterna i forskning och utveckling. De teknologier vi satsar på ska komplettera befintliga produktområden och stärka Saabs konkurrenskraft. För att korta ledtiden från identifierat behov till leverans och intäkt har det portföljhanteringssystem som används av både utvecklings- och försäljningsorganisation stärkts. Nu matchas identifierade kundbehov bättre med beslut om utvecklingsinsatser. Effektivitet i fokus Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK , motsvarande en underliggande minskning med 2 procent. Budgetåtstramningarna i USA påverkade vår tränings- och trafikledningsverksamhet i USA negativt. Affärsområdet Dynamics har även påverkats av budgetåtstramningar och förseningar i kunders investeringsprocesser. Detta kompenserades av en tillväxt inom affärsområdena Aeronautics och Combitech. Orderstocken har fyllts på med strategiskt viktiga order och uppgick till historiskt rekordhöga MSEK (34 151). Vi fick under året SEK 29,8 miljarder i beställningar relaterat till utveckling och produktion av Gripen E från FMV i Sverige. Bortsett från dessa beställningar ser vi ett tydligt skifte på försvarsmarknaden. Saabs affär har tidigare haft sin huvudsakliga tillväxt på de traditionella marknaderna i väst medan affärer nu vinns och växer i tillväxtländer i exempelvis Asien. Den fortsatt utmanande marknadssituationen har föranlett att vi under 2013 meddelade att vi vidtagit effektiviseringsåtgärder som bedöms ge kostnadssänkningar om MSEK 500 vid utgången av Ett annat exempel på åtgärder är att den nya marknadsorganisationen är etablerad från och med början av Den finansiella ställningen är stark, vilket säkerställer att vi kan arbeta långsiktigt. Detta är väsentligt i vår affär där vi ofta har åtagande gentemot våra kunder under många år. Fokus på styrning och kassaflöde För att nå tillräcklig lönsamhet handlar det om att ha kontroll på marginalerna i utförande och leveranser. Portföljen innehåller allt från långa kontrakt med komplexa system, till produkter och tjänster som levereras med kort ledtid till kunderna. Den redovisade marginalen varierar med den aktuella projektmixen. Under året har en mer transparent och tydligare nedbruten styrningsmodell introducerats i syfte att få en ökad intern transparens. Bruttomarginalen för 2013 uppgick till 26,6 (30,0) procent. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till MSEK (2 050) och rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (8,5). Beloppet innefattar en väsentlig engångspost om MSEK 231 relaterat till en förlorad rättstvist i Danmark. Justerat för väsentliga engångsposter uppgick rörelseresultatet till MSEK (1 843) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (7,7), vilket är i nivå med den reviderade prognos som lämnades i halvårsrapporten. En nyckelprioritering är att säkra ett positivt kassaflöde. Som en del i att aktivt arbeta med kassaflödet har under året lagerhållning och utestående kundfordringar genomlysts. Det är inte ovanligt att rörelsekapitalet varierar över tid i försvarsindustrin. Det beror till stor del på hur milstolpebetalningar faller in och hur den aktuella projektmixen ser ut. Under 2013 uppgick det operativa kassaflödet till MSEK (-396). Det lägre operativa kassaflödet under 2013 är främst hänförligt till skillnader i när olika milstolpebetalningar i större projekt har gjorts och investeringar och förvärv, samt utbetalning rörande den danska rättstvisten. Internationella genombrott bevisar Saabs förmåga Gripensystemets kostnadseffektiva multifunktionalitet är en succé på den internationella exportmarknaden. Idag används Gripen C/D av fem flygvapen och av brittiska Empire Test Pilot School. Under året beställde FMV utveckling, modifiering och produktion av 60 Gripen E under perioden I Schweiz röstade parlamentet ja till att anskaffa Gripen och under saab årsredovisning 2013

11 Saab är en attraktiv samarbetspartner på den internationella arenan. kommer en folkomröstning genomföras rörande detta. I december kom det glädjande beskedet att Brasilien valt Gripen som sitt framtida stridsflygplan. Förhandlingar pågår nu med brasilianska flygvapnet för att sluta avtal om 36 Gripen NG. Dessutom såg vi under 2013 ett växande internationellt intresse för Gripen som nästa generations multiroll-stridsflygplan i exempelvis Asien, Europa, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Sammantaget är det ett viktigt erkännande för Saabs ingenjörskonst. Möjligheterna till fler internationella affärer för Gripen är stora. Det flygburna radarsystem Erieyes övervakningsförmåga gör det möjligt för användarna att kontrollera mål i luften och till havs. Brasilianska flygvapnet beställde under året ytterligare ett uppgraderingsprogram av systemet, vilket ytterligare kommer att förbättra deras förmåga att kontrollera sitt luftrum och bevaka landets gränser. Saabs framgångar på den internationella marknaden kan tillskrivas att vi erbjuder en mycket konkurrenskraftig produktportfölj. Vi är även en attraktiv samarbetspartner internationellt. Det samarbetsavtal som tecknats med Boeing om att gemensamt utveckla och bygga ett helt nytt, avancerat och kostnadseffektivt skolflygplan är ett exempel på detta. Boeing och Saab kommer att utveckla ett starkt industrisamarbete i syfte att delta i det amerikanska flygvapnets kommande TX-upphandling av cirka 350 nya flygplan samt tillhörande system och logistik. Ett viktigt företag i samhället Idag är vi närvarande lokalt i 32 länder. I Sverige finns verksamhet på 50 olika orter. Vi har en viktig roll i utvecklingen av säkrare samhällen som ger trygghet för människor över hela världen och vi är en aktiv del i den lokala samhällsutvecklingen, oavsett var vi verkar. Därför har nära samarbeten med flera universitet och högskolor inletts. Samtidigt har även forskningssamarbeten etablerats på flera marknader. Två framgångsrika exempel är våra forskningscenter i Brasilien och Indien. Under året har några av våra mest erfarna medarbetare flyttat ut i världen. Tillsammans med lokalanställda kollegor etableras nu en marknadsorganisation väl förankrad på de marknader där vi gör affärer. Detta gör att nya affärer säkras, att de alltid görs i enlighet med våra affärsetiska riktlinjer samt på ett affärsmässigt effektivt sätt. Samtidigt som en mer decentraliserad organisation etableras har förväntningar som finns på både ledare och medarbetare tydliggjorts. Denna mer prestationsinriktade företagskultur skapar både tydlighet och utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Det stärker Saabs attraktivitet som arbetsgivare för dagens och framtidens främsta studenter. I detta ligger även vårt målmedvetna arbete med att få fler kvinnor både i företaget som helhet och i ledande positioner. Med ett målmedvetet arbete, både när det gäller nyrekryteringar och interna ledarskapsutvecklingsprogram, ska vi nå vårt mål om minst 30 procent kvinnor i ledande befattningar senast Slutligen kan jag bara se fram emot ännu ett spännande år för Saabs fantastiska produktportfölj. Stockholm i februari 2014 Håkan Buskhe Vd och koncernchef saab årsredovisning

12 NÄSTA GENERATION AV Gripen Kundsamarbete för smartare multifunktionalitet Den nya generationen av Gripen är ett äkta multiroll-stridsflygplan som utvecklats för att möta marknadens efterfrågan på operativ funktionalitet. Flygelektronik i absolut framkant gör att taktiska specialanpassningar går snabbare att genomföra än tidigare. Avtalet med FMV om beställning av en ny generation av Gripen undertecknades i februari Det är utan tvekan ett av de största avtalen någonsin inom svensk industri. Avtalet förutsätter att ytterligare ett land utöver Sverige beställer nya Gripen. Under augusti och september röstade båda kamrarna i Schweiz parlament ja till att anskaffa Gripen och en folkomröstning kommer att hållas i maj Därtill meddelade Brasiliens regering i december att landet valt Gripen som sitt framtida stridsflygplan. Utvecklingen av nya Gripen sker framförallt i Linköping, men även på flera andra platser i Sverige, och arbetet är redan i full gång. Flygningar med provflygplan pågår sedan länge, där viktiga delsystem och deras samfunktion utprovas i syfte att minimera risker. Leveransstarten planeras till Som tidigare meddelats går utvecklingen enligt plan och alla större underleverantörer är redan kontrakterade. Förhandlingar pågår med Brasiliens flygvapen som avser köpa 36 Gripen NG. Saabs erbjudande till den brasilianska regeringen omfattar tekniköverföring och industrisamarbete, vilket kan innebär att vissa delar av tillverkningen kommer att ske i Brasilien. Mer rätt från början En anledning till att utvecklingen av Gripen E går enligt plan är att Saab använder så kallad modellbaserad utveckling. Denna metodik säkerställdes bland annat genom utvecklingen av det obemannade flygplanet Neuron och används nu inom alla teknikområden för Gripen E- projektet. All utveckling av såväl mjukvara som hårdvara sker med hjälp av databaserade modeller. Det gör att uppdateringar går mycket snabbt. Genom att använda denna modellbaserade utveckling behövs färre provflygningar, eftersom många verifieringar kan ske i simulatorer istället för i luften. Eventuella problem i modellerna upptäcks på ett tidigare stadium och ändringar kan göras i modellerna istället för vid ett senare skede vid provflygningarna. Det blir helt enkelt mer rätt från början vilket ökar effektiviteten i utvecklingen. Samarbete kring utvecklingen Lösningarna i nya Gripen ska uppfylla marknadens krav. Därför inleddes redan 2006 ett demoprogram vars syfte var att visa på nya förmågor som kunderna efterfrågade av Gripen, såsom ökad lastförmåga, nya sensorer och förmåga att vara i luften längre. Flera av de större åtgärderna för Gripen E har med andra ord redan gjorts i en flygande demoversion, vilket innebär en stor riskreduktion för projektet. Bland annat har Saab med hjälp av demoprogrammet visat på att Gripen E möter de höjda kraven med i övrigt bibehållen prestanda. Motorn i Gripen E kommer att ha cirka 20 procent mer dragkraft än den som finns i dagens Gripen-versioner. För att ytterligare garantera att Gripen E:s operativa förmåga möter kundernas behov sker ett nära kundsamarbete kring utvecklingsprogrammet. Saab har designansvar medan FMV, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är med och ger löpande stöd och synpunkter. Det är en stor styrka för att säkerställa kundnyttan vid leverans. Länder som valt Gripen Sverige Kontrakt Utveckling av Gripen A/B/C/D. Produktion av 235 flygplan. Av dessa har 14 flygplan leasats till Tjeckien. Sydafrika Kontrakt Kundanpassning och produktion av 26 Gripen C/D. Tjeckien Kontrakt Kundanpassning av 14 Gripen C/D som leasas av svenska staten. Ungern Kontrakt Kundanpassning och produktion av 14 Gripen C/D som leasas av svenska staten. Brittiska Empire Test Pilot School Kontrakt Flyger Gripen i Sverige som utbildning av blivande provflygare. Thailand Kontrakt Kundanpassning och pro duktion av 12 Gripen C/D. Sverige Kontrakt Utveckling av Gripen E. Produktion av 60 flygplan. Schweiz Politiskt stöd i parlamentet under 2013 för köp av 22 Gripen E. Brasilien Regeringen väljer under 2013 Gripen som sitt framtida stridsflygplan. Avser köpa 36 Gripen NG saab årsredovisning 2013

13 Nästa generations Gripen till Sverige och Schweiz har döpts till Gripen E. Byggt för informationsdelning Kundnyttan i Gripen E är systemets enastående operativa stridskapacitet, att planet är byggt för informationsdelning samt att det har en balanserad design. Informationsdelning innebär att en Gripen-pilot får tillgång till insamlad och analyserad information från den egna gruppen. En pilot som fortfarande befinner sig på marken har på så vis tillgång till samma information som sina kollegor i luften. Informationsdelning hör till det som kallas för informationskriget, vilket handlar om att ta reda på var fienden är och att förhindra att själv bli upptäckt. Allt fler luftvapen runt om i världen har insikt om att kunskapsövertag till och med är viktigare än högsta hastighet och manöverbarhet. Sverige har en 40 år lång tradition av att utveckla informationsdelning mellan flygplan. Denna erfarenhet finns samlad i Gripen E. Ett äkta multiroll-stridsflygplan En balanserad design innebär att Gripen är lika bra i sin förmåga att utföra uppdragen jakt, attack och spaning. Jakt innebär insatser mot mål i luften som flygplan, helikoptrar och drönare. Attack betyder insatser mot mål på marken och till sjöss. Spaning bedrivs för att samla information om specifika geografiska områden. När ett stridsflygplan enbart är framtaget för exempelvis attack är låg synlighet på radar viktigt. Det innebär i sin tur som oftast att kunderna får betala i form av lägre accelerationsförmåga och manöverbarhet. Gripen är ett äkta multiroll-stridsflygplan i bemärkelsen att piloten kan skifta mellan jakt, attack och spaning när planet är i luften. Det kan jämföras med när multiroll-stridsflygplanen var i sin linda och piloten var tvungen att bestämma vilken typ av uppdrag planet skulle utföra innan flygningen påbörjades. Att kunna skifta roll i luften innebär i praktiken att piloten löpande kan få andra sökningar på radarn beroende på typen av uppgift. Vid jakt riktas sensorerna mot mål i luften medan de vid attack riktas mot mål på marken. Gripen E kommer att ta ytterligare ett utvecklingssteg. Genom nya sensorer, en Active Electronically Scanned Array (AESA)-radar, en passiv IR-sensor där målens värmestrålning syns och en så kallad MAW (Missile Approach Warners) som detekterar inkommande vapen ger piloten förmåga att följa ett flertal mål såväl i luften som på marken. De senare samverkar med ett helt nytt avancerat telekrigsystem som Saab tagit fram, vilket ger en stor förmåga att upptäcka och störa andra plan, samt att skydda flygplanet mot angrepp. Gripen E:s flygelektronik är designat så att flygsäkerhetsmässiga funktioner är separerade från de taktiska. Det underlättar därmed för användaren att skapa egna taktiska applikationer. Om en kund har önskemål om att specialisera Gripen mot någon av rollerna jakt, attack eller spaning går det att tillfredsställa. saab årsredovisning

14 Megatrender globalt skifte, nya behov av säkerhetslösningar Säkerhetsbehoven i världen påverkas i tilltagande grad av ekonomiska förhållanden och av de vardagliga samhällsfunktionernas utsatthet. Det gör att militära resurser i allt större utsträckning kommer att gå till skydd av viktig infrastruktur och av strategiska resursflöden av olika slag. Världen: Militära, ekonomiska och civila aspekter konvergerar till en utvidgad försvars- och säkerhetssektor I dagens globaliserade värld får megatrender som urbanisering, starkare ömsesidiga beroenden samt en oförutsägbar och snabb teknikutveckling stort genomslag, inte bara i ekonomiska sammanhang utan även säkerhetspolitiskt. Militära förmågor och styrkeförhållanden kommer tveklöst fortsätta att utgöra kärnan i, och fokus för, varje nations förmåga att försvara sig själv. Men nya aspekter av nationell säkerhet och försvar av nationella intressen gör sig alltmer påminda. När det gäller hur världen styrs, så kallad global governance, utgör ekonomiska förhållanden, regionaliseringstendenser samt en framväxande multipolär världsordning, inom vilken nationalstaten förblir den viktigaste aktörstypen, viktiga faktorer. Som nämnts i tidigare årsredovisningar, har utvecklingen medfört att synen på nationell säkerhet håller på att förändras i riktning mot ett säkerhetsbegrepp där ekonomisk utveckling, samhälleliga funktioner, inklusive kritisk infrastruktur och strategiska flöden av till exempel varor och naturresurser, tillmäts en allt större betydelse. Med utvecklingen följer också ett ökat fokus på behovet av att skydda samhället mot alla typer av hot eller risker. Så länge det inte föreligger något överhängande militärt hot är det sannolikt att den nationella resursfördelningen mellan militära försvars- och säkerhetssatsningar å ena sidan och icke-militär säkerhet, resiliens och hållbarhet å andra sidan förändras till förmån för de sistnämnda områdena. Såväl de senaste årens stagnerande, eller till och med avtagande, försvarssatsningar i västvärlden som den globala ökningen av infrastruktursatsningar kan ses i ett sådant sammanhang. På många håll tas militära resurser i ökande grad i anspråk för löpande verksamheter som syftar till samhällelig säkerhet och resiliens, till exempel genom att bidra till skyddet av kritisk infrastruktur mot såväl yttre militära hot som asymetriska hot, inklusive IT-attacker. Potentiella angripare kan vara allt ifrån andra staters militär till terrorister eller den organiserade brottsligheten. I det snabbt växande IT-säkerhetssegmentet nyttjas militära resurser även för att skydda digitala nätverks funktionalitet och andra immateriella tillgångar. Föga förvånande finns det även en offensiv aspekt av utvecklingen. Såväl modern historia och pågående forskningsprojekt som politiska utspel och övningsmönster visar ett växande intresse bland nationer för att utveckla förmågor att attackera och paralysera en fiendes civila samhälle, men samtidigt begränsa den fysiska förödelsen (dödligheten) av attackerna. En ofta underskattad drivkraft bakom utvecklingen är det normativa ramverk som bidragit till ett ökat fokus på krigs legitimitet och en drastisk minskning av nutida krigs, framförallt mellanstatliga krigs, magnitud. De är idag färre, kortare, mindre omfattande och mindre dödliga. En geostrategisk förskjutning mot urbana och maritima miljöer Att ekonomiska faktorer och vardagliga samhällsfunktioner får större utrymme i resonemang kring nationell säkerhet leder också till en ökad geostrategisk betydelse för särskilda funktioner och vissa fysiska platser. I fredstid blir det viktigare att säkerställa tillgången till globala domäner, så kallade global commons, möjliggöra strategiska flöden av allehanda resurser och hålla en hög beredskap för att hantera naturkatastrofer eller humanitära kriser, hemma eller utomlands. I tider av konflikt blir städer och dessas transport- och kommunikationssystem, som hamnar och flygplatser, samt system för livsmedel, vatten och elektricitet, attraktiva mål och viktiga skyddsobjekt. Givet geografiska realiteter och strategiska flödesmönster ökar betydelsen av urbana och maritima aspekter. Sammantaget innebär utvecklingen en förändring och/eller utvidgning av ansvarsområdet för många nationers stridskrafter, funktionellt såväl som geostrategiskt. Och för den traditionella försvars- och säkerhetsindustrin rymmer den såväl utmaningar som möjligheter. Industrin: Utmaningar och möjligheter Stagnerande militära utgifter, förvisso med tydliga regionala skillnader, utgör en utmaning för de flesta försvarsföretag, men framförallt för dem som är baserade i västvärlden. Den tilltagande betydelsen av ekonomiska faktorer och hållbarhetsfrågor rymmer emellertid möjligheter. Militära och civila sakområden tenderar i flera avseenden att konvergera på ett sätt som skapar utrymme för en ny och större säkerhetssektor, ett utvidgat affärsområde som inkluderar såväl civila som militära aktörer, samt privata och offentliga operatörer. Infrastruktur utgör en central aspekt i sammanhanget, med överlappande militära och civila kritiska beroenden av till exempel rymd- och/eller IT-relaterade plattformar, nätverk och funktioner som tydliga exempel. För traditionella försvarsföretag innebär utvecklingen att man, utan att lämna försvars- och säkerhetsbranschen, kan utnyttja sitt kunnande inom områden som ISR (underrättelseverksamhet, övervakning och spaning), IT-säkerhet, teknisk konsultation, systemintegration, training, simulation och traffic management för att adressera närliggande affärssegment inriktade på säkerhet, resiliens och ekonomisk effektivitet. Men utvecklingen för samtidigt med sig ny konkurrens i form av företag som traditionellt verkat inom den civila marknaden, men som nu engagerar sig i det utvidgade försvars- och säkerhetsområdet. En annan viktig aspekt när det gäller försvarsindustrins framtid är det faktum att den snabba teknikutvecklingen förändrar förutsättningarna för både förmågeutvecklingen och för planerings- och anskaffningsprocesserna. Kortare besluts- och utvecklingscykler och ökad oförutsägbarhet får konsekvenser för såväl köpare som säljare. Försvar som en tjänst På många håll förefaller ny teknologi och professionalisering av militära förband öka sannolikheten för att vissa verksamheter och 10 saab årsredovisning 2013

15 Säkerhetsbehov Det som huvudsakligen driver utvecklingen på Saabs marknader är hotbilderna och säkerhetsbehoven. Det gäller inom försvarssektorn och i det civila samhället, liksom i skärningspunkten dem emellan. Att förstå framväxten av, och överlappningen emellan de två säkerhetspolitiska huvuddimensionerna, är av stor betydelse för att förstå förutsättningarna, bredden och potentialen på Saabs marknad. Klimat och miljöhot Hot och risker i samhället Internationella insatser Försvara gränser och territorier Tid Träning Ledningssystem Underhåll De tre verksamhetsområdena träning, ledningssystem och underhåll förenar och utgör minsta gemensamma nämnare mellan de två säkerhetspolitiska dimensionerna. Dessa områden har för Saabs del sitt ursprung i en traditionell gränsskyddande militär kontext, men de är lika relevanta och möjliga att implementera i en stadscentrerad flödesskyddande miljö. till och med förmågor upphandlas av externa utförare snarare än att de utförs av militär personal. Underhåll av anläggningar såväl som vapensystem, underrättelseinhämtning och analys, administrativa uppgifter, transporter, förplägnad av trupp, IT-tjänster och till och med operativa uppgifter som UAV-flygningar är några exempel. Parat med ett utvidgat ansvar för säkerställandet av vardagliga samhälleliga funktioner innebär det ökande inslaget av tjänsteverksamhet att försvarsstrukturer i allt fler länder står inför ett utökat operationellt ansvar dygnet om i fredstid med militära enheter involverade i den löpande verksamheten för till exempel hamnsäkerhet eller IT-säkerhet, om än i begränsad skala. Utgifter Även om de militära utgifterna globalt stagnerar innebär de regionala skillnaderna att det finns stor potential i många tillväxtländer i regioner som Asien, Mellanöstern och Latinamerika. De regionala skillnaderna blir än tydligare när fördelningen inom försvarsbudgetarna tas i beaktande, då tillväxtregionerna generellt sett spenderar en förhållandevis stor andel på materielanskaffning och operativ verksamhet. Infrastruktur ett sakområde med tydliga kopplingar till försvar och säkerhet Överlappningen mellan försvarssektorn och det civila samhället medför ökade möjligheter för försvarsföretag att stärka sina positioner i icke-militära marknadssegment, till exempel inom infrastruktur. I västvärlden finns stora behov av uppgradering och vidareutveckling av infrastruktur. Detta inte minst i USA och Europa marknader där viljan att satsa nya resurser på traditionella militära verksamheter för närvarande är begränsad. Samtidigt växer behovet av både omfattande infrastrukturella nyinvesteringar och uppgradering av existerande anläggningar på tillväxtmarknaderna. Där räcker inte existerande infrastruktur till för att hantera effekterna av den demografiska utvecklingen, urbaniseringen, tillväxten och internationell handel. Det finns beräkningar som pekar på ett globalt behov av investeringar i infrastruktur som överstiger USD miljarder över 20 år 1 och det förefaller sannolikt att försvarsindustrin kommer finna vägar att ta sig in på denna marknad. Bilden här ovan kan ses som en illustration av denna utveckling. 1) Källa: OECD JOURNAL: FINANCIAL MARKET TRENDS VOLUME 2011, Issue 1. saab årsredovisning

16 Marknader KOMPLEX OMVÄRLD KRÄVER EFFEKTIVA LÖSNINGAR För att kunna utrusta sin militär med moderna försvarsplattformar och teknologier krävs resurser. Flera västländer minskar sina försvarsbudgetar, vilket ökar efterfrågan på kostnadseffektiva produkter och lösningar. Samtidigt kvarstår behovet av interoperativa system för deltagande i internationella insatser. Europa Kunderna i Västeuropa minskar sina försvarsutgifter något på grund av den ekonomiska nedgången i Europa. De flesta länderna i regionen omstrukturerar sina försvarsmakter i syfte att reducera organisationen och skapa utrymme för att fortsätta modernisera sin utrustning. Många länder i Central- och Östeuropa behöver fortfarande skaffa ny utrustning till sina försvarsmakter för att öka sin förmåga att samverka med och bidra till NATO. Allt eftersom EU växer österut ökar kraven på att säkra flöden av varor och människor och skydda de nya yttre gränserna för unionen. I Norden har Norge, Danmark och Finland sin egen syn på säkerhetspolitik och försvarsindustrin. Både Norge och Danmark är medlemmar av NATO, och Danmark håller på att återuppta landets anskaffning av ett nytt stridsflygplan. Även Finland kommer att behöva köpa nya stridsflygplan om tio år. De baltiska länderna har ett generellt behov av att modernisera delar av sin utrustning med en något begränsad budget. De flesta länderna i Norden och Baltikum minskar sina försvarsbudgetar, vilket innebär ett ökat behov av kostnadseffektiva produkter, tjänster och lösningar utan att ge avkall på kapacitet och interoperabilitet. Marknaden för civil säkerhet växer i regionen. I december 2013 diskuterade EU:s stats- och regeringschefer för första gången på flera år den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Det slogs fast att en välfungerande försvarsmarknad bygger på öppenhet och konkurrens på lika villkor. Samarbete mellan medlemsländernas försvarsindustrier anses som nödvändigt för att lyckas utveckla framtidens högteknologiska försvarslösningar. Ett närmare samarbete kring försvarspolitiken mellan medlemsländerna ska diskuteras igen under EU-toppmötet i juni Andel av världens försvarsutgifter % USA och Kanada USA och Kanada stod för cirka 39 procent av världens samlade försvarsutgifter 2013 enligt IHS Jane s Defence & Security. USA stod enskilt för 38,6 procent av världens samlade försvarsutgifter, vilket är en minskning jämfört med året innan. Försvarsanslagen i USA förväntas minska under kommande år och nå en lägstanivå under 2015 i samband med en planerad avveckling av militära operationer i utlandet, exempelvis Afghanistan. Därefter tros försvarsanslagen plana ut eller till och med öka något. I Kanada förväntas försvarsanslagen minska något närmsta åren. USA förutspås fortsatt ha de största försvarsutgifterna globalt sett. Andel av världens försvarsutgifter % Central- och Sydamerika Centralamerika har haft bland de lägsta försvarsutgifterna i världen sett till andel av BNP. Trenden med minskade eller konstanta försvarsutgifter har dock brutits under senare år. Anledningen är att regionens försvarsstyrkor tillsammans med interna säkerhetsstyrkor varit delaktiga i kampen mot drogkarteller och organiserade kriminella grupper. Sydamerikas försvarsutgifter har ökat under senare år. Trenden visar på bättre kvalitet inom försvarsstyrkorna i och med att försvarsutgifterna ökar snabbare än truppernas storlek. Brasilien står för ungefär hälften av regionens försvarsutgifter och har ambition och resurser att utveckla en diversifierad försvarsindustri. Enligt IHS Jane s Defence & Security kommer Brasiliens försvarsutgifter att öka med ca 3 procent årligen de kommande åren. Andel av världens försvarsutgifter % 12 saab årsredovisning 2013

17 Asien och stillahavsregionen Under 2013 stod regionen för cirka 24 procent av världens samlade försvarsutgifter. Området ökar sina försvarsutgifter med 3,3 procent årligen och tillväxten är primärt driven av Kina. Kina och Japan är de två länder som hade de största försvarsanslagen i regionen. IHS Jane s Defence & Security uppskattar att Kina 2013 stod för 8,4 procent av världens samlade försvarsanslag och anslagen ökar med 11 procent årligen. Japans försvarsbudget är världens tredje största och stod 2013 för 4,3 procent av världens samlade försvarsanslag. Försvarsbudgeten i Indien har haft en nominell årlig tillväxt. Utgifterna är påverkade av uppskjutna beslut och en försvagad lokal valuta. Processen för anskaffning av försvarsmateriel innebär att det är gynnsamt med samarbete och lokal tillverkning i Indien. Förutom moderniseringen av försvarsmakterna har de ökade asymmetriska hoten lett till ett behov av att modernisera även kustbevakning, paramilitära organisationer och civil säkerhet. Andel av världens försvarsutgifter % mellanöstern och afrika Tillgången på tillförlitlig data om försvarsbudgetar i Afrika är något bristfällig men trenderna för försvarsanslag i Afrika pekar på att dessa kommer öka under kommande år, framförallt i Afrika söder om Sahara. En av utmaningarna i Mellanöstern är att lämna beroendet av olja bakom sig och övergå till en mer hållbar industribas. Den minskade fokuseringen på energi och det globala intresset för stabilitet i regionen innebär att det finns ett behov av att öka den nationella försvars- och säkerhetsförmågan. Detta gör att utgifterna ökar i regionen. De växande flödena i samhället innebär en stark utveckling på marknaden för civil flygtrafik och sjöfart. Enligt IHS Jane s Defence & Security ökade Saudiarabien sin försvarsbudget med 18,6 procent under 2013 och landet har den största försvarsbudgeten i regionen, motsvarande 3 procent av världens totala försvarsutgifter. Andel av världens försvarsutgifter % Förenta Nationerna, FN FN är den största multilaterala aktören i världen när det gäller att stabilisera konflikter och postkonfliktsituationer. Även det växande antalet naturkatastrofer kräver större engagemang av FN i form av utrustning och personal. FN upphandlade under 2012 för USD 15,4 miljarder, vilket rör både fredsoperationer och humanitära insatser. FN erbjuder en stabil och allt mer tillgänglig marknad för aktörer som Saab, som verkar inom det civila och militära området samt gränslandet däremellan. Som en del av FN:s fredsbevarande arbete ingår att leverera logistiklösningar. Saab har utvecklat en förmåga att leverera denna typ av lösningar även i mycket komplexa miljöer och har sedan 2010 i uppdrag av FN att driva ett servicecenter med underhåll, utbildning, förrådshantering etc. i östra Afrika. För att bli en långsiktig leverantör till FN kommer Saab att fokusera på ett antal utvalda nischer såsom lösningar för underhåll och system med obemannade farkoster samt ett antal rena produkterbjudanden. NATO Många EU-länder är medlemmar i NATO. Förutom NATO:s grundläggande roll att värna om sina medlemsländers frihet och säkerhet med ekonomiska och militära medel har alliansen även ett växande intresse för civila säkerhetslösningar och fredsbevarande uppdrag. De genomförs ofta i samarbete med EU och FN. NATO har dock en liten gemensam budget och det är de enskilda länderna som finansierar uppdragen. Den pågående omstruktureringen av NATO och ett förändrat fokus, som innebär slutet på den långa perioden av uppdrag i Irak och Afghanistan, kommer att innebära nya krav på NATO:s kapacitet i Europa. Källa: IHS Jane s Aerospace, Defence & Security, Defence Budgets Annual Report 2013 saab årsredovisning

18 Värdeskapande SAABS ROLL I SAMHÄLLET Saabs huvudintressenter Ägare Kunder Att förstå omvärlden är viktigt för att välja rätt strategisk inriktning. Att dessutom förstå företagets roll i samhället och olika intressenters förväntningar är viktigt både för att reducera risk och för att vara en attraktiv affärspartner, arbetsgivare och investering. Samhället Leverantörer och partners Medarbetare Kunskap och säkrare samhällen Saab erbjuder försvars- och säkerhetssystem och bidrar därmed till ett säkrare samhälle. I en tid av hård konkurrens och ansträngda statsbudgetar gäller det att vara smartare och kostnadseffektivare än andra aktörer. I Saabs DNA finns just dessa egenskaper kombinerat med högteknologisk spetskompetens. Kunskap och insikt om orsakssamband förbättrar i sig förutsättningarna för ett tryggare samhälle. Saab har länge värnat vikten av utbildning både för egen talangförsörjning, men också som ett led i vår ambition att göra verklig nytta i de länder där vi finns. Säkerhetsbehoven förändras ständigt, vilket ställer krav på forskning och utveckling av nya teknologier och lösningar. Saab är ett av de mest forskningsintensiva försvarsföretagen i världen. Vi tar aktiv del i att öka kunskapen om säkerhetsbehov i samhället och om försvarsmateriel. Bland annat anordnas teknik- och säkerhetsforum i Sverige och Saab var initiativtagare till ett forum om cyber security i Bryssel Saab är också initiativtagare till det svenskbrasilianska forsknings- och utvecklingscentret CISB. Se bild på nästa sida. Forsknings- och utvecklingsutgifter , % av försäljningsintäkterna Samarbeten med partners och leverantörer Globaliseringen innebär möjligheter att inleda samarbeten som kan leda till bättre effektivitet och smartare lösningar. Saab startade som ett renodlat svenskt företag med en tydlig uppgift att säkra Sveriges tillgång till försvarsmateriel. I takt med att förutsättningarna har förändrats har Saab blivit mer internationellt. Sedan många år har bolaget inlett en rad framgångsrika industrisamarbeten. Och med leverantörer i mer än 20 länder kan Saab fokusera på sina kärnkompetenser. Samtidigt ges möjlighet till arbetstillfällen och kunskapsdelning i många delar av världen. Oavsett samarbetspartner eller leverantör bygger relationerna på internationellt överenskomna affärsetiska principer och Saabs Code of Conduct. Saab har nolltolerans mot korruption. Hög teknologisk kompetens Saab har medarbetare, varav jobbar utanför Sverige. Totalt finns cirka 60 nationaliteter representerade inom Saab. Den främsta tillväxten sker utanför Sverige, vilket innebär att Saab kommer att behöva rekrytera nya medarbetare på prioriterade geografiska marknader. Cirka 70 procent av Saabs medarbetare har en teknisk utbildning och arbetar med utveckling av högteknologiska produkter och lösningar. Saab Academy erbjuder Saabs medarbetare ett flertal utbildningsprogram, bland annat inom ledarskap. Andel medarbetare i Sverige respektive övriga världen Övriga världen 20% Sverige 80% Andel högskoleutbildade 57% 14 saab årsredovisning 2013

19 I samband med det svensk-brasilianska forsknings- och innovationscentret CISB:s tredje årliga konferens i november 2013 hölls en prisceremoni för vinnarna i den webbaserade innovationstävlingen The Sweden Brazil Scholarship Challenge. Förstapriserna i tävlingen var två stipendier ett till Linköpings Universitet och ett till Chalmers Tekniska Högskola. Båda stipendierna inkluderade avlönad praktik hos ledande internationella industriföretag, varav Saab var ett. Kundrelationer över hela världen Långsiktig avkastning Saabs kunder är till stor del nationella organisationer och myndigheter med ansvar för inköp av försvarsmateriel. Under 2013 kom 81 procent av försäljningsintäkterna från försvarsverksamhet och 59 procent kom från kunder utanför Sverige. Inköpsprocessen är ofta lång och ibland del i en politisk beslutsprocess. Ett aktuellt exempel på detta är den pågående processen i Schweiz om att eventuellt köpa Gripen från Sverige, vilken kommer att slutligt avgöras genom en folkomröstning I vissa större affärer kan Saab även agera underleverantör eller samarbetspartner till någon som i andra sammanhang är en konkurrent. Kundsamarbeten kring utveckling av produkter blir allt viktigare. Gripen E är ett sådant exempel, där kunden är med och finansierar en del av utvecklingskostnaden. Under 2013 deltog Saab i 55 mässor i 25 länder, exempelvis Dubai Airshow, Paris Airshow och Defence and Security Equipment International (DSEI) i London. Deltagande på mässor är en viktig kanal för att nå ut till kunder inom försvarsbranschen på ett kostnadseffektivt sätt. Saabs strategi syftar på ett övergripande plan till att skapa förtroende för Saab som investeringsalternativ. I detta ligger att förstå och leva upp till olika intressenters förväntningar och att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar värdeutveckling för ägarna. Förtroende förutsätter även en hög grad av transparens. Saabs ambition är att beskriva verksamheten på ett tydligt sätt som underlättar för nuvarande och potentiella investerare att förstå affärsmodellen och värdera de risker och möjligheter som verksamheten möter. Direktavkastning 3,3 3,2 2,8 2,6 1, saab årsredovisning

20 Drivkrafter i marknaden Saabs erbjudande och styrkor Affärsflöde Marknadsorganisationen SAABS AFFÄR Teknologier som möter marknadens behov Drivkrafter i marknaden Drivkrafterna på Saabs marknader är kopplade till förändrade hotbilder och nya säkerhetsbehov i samhället. Konjunkturutvecklingen har lett till minskade försvarsanslag i västvärlden samtidigt som investeringarna ökar i andra delar av världen. Detta ställer ökade krav på kostnadseffektivitet och förmåga att förutse och agera på förändrade kundbehov. Ansträngda statsbudgetar fördel för kostnadseffektiva produkter De senaste fem åren har de globala försvarsutgifterna minskat, enligt IHS Jane s Defence & Security. Minskande försvarsbudgetar i västvärlden har lett till att uppfattningen att dyrast försvarsoch säkerhetslösningar är bäst, skiftat till att man nu kräver mer valuta för pengarna. Det gör att det blir extra viktigt att väva in kostnadseffektivitet som en parameter vid produktdesign. Multifunktionella produkter är ett exempel på detta eftersom de är designade för att lösa flera olika uppgifter. Traditionella försvarsprodukter är däremot designade för att klara enbart en specifik uppgift eller skydda mot ett specifikt hot. En annan viktig aspekt är ledtider. Med kortare ledtider blir utvecklingskostnaderna lägre vilket avspeglas i priserna på produkterna. Krav på lokal närvaro med regionalt fokus Även om de globala militära utgifterna stagnerar finns det regioner som växer, såsom Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Ökade försvarsutgifter på tillväxtmarknaderna lockar till sig internationella försvarsföretag som konkurrerar om att få sälja sina produkter. Det ställer krav på lokal närvaro och regionalt fokus för att på bästa sätt anpassa erbjudandet efter kundernas behov. Nya samarbeten och allianser ställer krav på systemintegration Allt fler länder går från att ha ett försvar vars främsta syfte är att kunna skydda det egna landets gränser och territorium, till att ha ett försvar som ska kunna delta i internationella insatser, exempelvis det internationella samfundets fredsbevarande och tillväxtfrämjande insatser. När olika försvarsstyrkor ska operera tillsammans krävs att deras system kan koordineras och integreras operationellt. Krav på öppna system och systemintegration ökar därför. Ökade behov att säkra och effektivisera försörjningsflöden Växande transnationella flöden av varor, energi, kapital, m änniskor och information i en alltmer globaliserad värld ställer ökade krav på säkerhet och effektivitet. Det gäller inte bara att skydda infrastrukturen mot militära hot och terrorism, utan också att tillgodose funktionsbehoven, till exempel att skapa säkrare och effektivare flöden vid viktiga knutpunkter. Överlag har strategiska flöden av varor och resurser fått en alltmer framträdande roll i länders och organisationers säkerhetstänk. Till detta kommer behovet av att skydda viktiga system från cyberangrepp. Civil och militär sektor närmar sig varandra På många sätt suddas skiljelinjerna mellan civilt och militärt ut. Det beror bland annat på den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (ICT). Försvarsföretagen måste utnyttja sina högteknologiska kunskaper för att ta del av den utökade säkerhetssektorn. I slutänden blir det teknologin som blir avgörande för vem som får kontraktet när civila och militära företag möts i konkurrensen. En annan central del inom både civila och militära strategier är att hitta hållbara lösningar och skydd mot miljöhot. Militära utgifter USD miljarder E Nordamerika Asien Västeuropa Östeuropa Mellanöstern och Nordafrika Sydamerika Oceanien Afrika söder om Sahara Världens samlade militärutgifter uppgick 2013 till USD miljarder, vilket är en minskning med 7,1 procent jämfört med Marknaden förväntas krympa med ytterligare 1,8 procent till slutet av 2015 och därefter förutspås marknaden börja växa igen. Källa: IHS Jane s Aerospace, Defence & Security, Defence Budgets Annual Report saab årsredovisning 2013

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA

VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA VÄLKOMMEN TILL SAAB I JÄRFÄLLA FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAGET SAAB Järfälla 21 maj 2013 BAKGRUND I SVERIGES ALLIANSFRIHET 1937 stod världen inför ännu ett storkrig. Sverige hade som neutralt land svårt

Läs mer

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI Svensk materielförsörjningsstrategi Materiel med hög förmåga/låg

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller

FÖRSVARSMAKTEN. Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012. Det talade ordet gäller FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Tal av Överbefälhavaren General Sverker Göranson Folketinget, Köpenhamn den 21 november 2012 Det talade ordet gäller Nordiskt försvarssamarbete När flygplanet från Stockholm

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Starkt resultat i en krävande marknad

Starkt resultat i en krävande marknad DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2013 Starkt resultat i en krävande marknad Vd:s kommentar, Håkan Buskhe Året startade starkt med en ökning av orderingången i samtliga affärsområden och orderstocken växte med

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGGHET I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGGHET I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGGHET I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD INNEHÅLL SAAB I KORTHET Förändrade förutsättningar för försvarsindustrin 2 Marknadsdimensioner 4 VD och styrelseordförande i dialog 6 Affärsidé, vision

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

ANTICIPATE TOMORROW 75 ÅR AV INNOVATION FÖR ETT SÄKERT SAMHÄLLE ÅRSREDOVISNING 2011

ANTICIPATE TOMORROW 75 ÅR AV INNOVATION FÖR ETT SÄKERT SAMHÄLLE ÅRSREDOVISNING 2011 ANTICIPATE TOMORROW 75 ÅR AV INNOVATION FÖR ETT SÄKERT SAMHÄLLE ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Saab i korthet Saab 2011 1 Händelser per kvartal 2011 2 3 Saab 75 år 4 5 Styrelseordförandeord 6 7 Vd-ord 8

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Bakgrund Kommissionens meddelande (2013) Politisk uppmärksamhet från EU:s stats- och regeringschefer (2013/2015) EU:s globala strategi

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Micronic Mydata Årsstämma 2012 Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Agenda Micronic Mydata för framtidens elektronik Verksamhetsåret 2011 Strategin håller Starka underliggande affärer Summering

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

ÅRSredovisning 2007. För att vara framgångsrik i tider av förändring krävs förmåga att skapa nya möjligheter. Detta är Saabs främsta styrka.

ÅRSredovisning 2007. För att vara framgångsrik i tider av förändring krävs förmåga att skapa nya möjligheter. Detta är Saabs främsta styrka. ÅRSredovisning2007 ÅRSredovisning 2007 För att vara framgångsrik i tider av förändring krävs förmåga att skapa nya möjligheter. Detta är Saabs främsta styrka. innehåll 2 4 SAAB I KORTHET VD-ORD 32 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG Dan Jangblad, Strategidirektör, Saab AB 2011-04-17 Veteranklubben 25 år EN HÖGTEKNOLOGISK HISTORIA First B17

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Information till läraren Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet Försvars- och säkerhetsföretaget Saab

Information till läraren Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet Försvars- och säkerhetsföretaget Saab Gymnasiecaset 2014 Information till läraren Stort tack för att er skola vill vara med och delta i Gymnasiecaset 2014! Vi från Industriell ekonomi på Linköpings universitet och Saab hoppas att detta blir

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan?

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Varför försvarsexport? Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets-

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

7 maj 2013. Årsstämma 2013 NYTT FOTO. Alf Göransson VD och koncernchef

7 maj 2013. Årsstämma 2013 NYTT FOTO. Alf Göransson VD och koncernchef 7 maj 2013 Årsstämma 2013 NYTT FOTO Alf Göransson VD och koncernchef 2012 var ett utmanande år. Efter vår omstrukturering och tekniksatsningarna står vi starkare inför framtiden. 2012 Ett år med besvärliga

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer