Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!"

Transkript

1 Västervik Tillsammans Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

2 Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de allra bästa kommunerna i landet att bo, arbeta och leva i. Här är det enkelt att trivas och må bra. Det är många saker som gör vår kommun fantastisk. Naturen, skärgården, orternas olika karaktär och de möjligheter de erbjuder är några exempel. Men främst är det de som bor och verkar i vår kommun som är den riktiga tillgången. Det är så vackra, vänliga Västervik fungerar. F örtroendet att få förvalta och utveckla denna pärla på ostkusten har gett oss mycket att glädjas över samtidigt som det många gånger gjort oss ödmjuka. Dessa tolv år har gått fort men vi har genomfört mycket och vi har en hel del kvar. Vi vill fortsätta att förbättra och utveckla vår kommun. Vi har flera gånger samarbetat med andra partier för att nå nödvändiga mål. Nu är det 2014 och vi är lika beslutna som 2002 att vårt sätt att leda kommunen är det rätta. Vårt arbete har bara börjat. Vi ska fortsätta leda, utveckla och förbättra vår kommun. Vi gör det bra. Men vi ska bli ännu bättre. Genom vår vilja att förbättra kommer vi alltid få energi för att ta svåra och komplexa beslut. Det är det som gör oss starka och stabila. Det senaste åren har vårt arbete gett tydliga resultat. Fler är i arbete än på mycket länge, resultaten i skolan förbättras hela tiden, inflyttningen har ökat till 1500 personer och 500 nya bostäder har byggts. Vårt arbete baseras alltid på viktiga värderingar och ledord. Öppenhet, delaktighet, kommunikation, information, dialog och tillgänglighet styr vårt sätt att pri- oritera, agera och utveckla. Det arbetet tar aldrig slut och vi ska alltid bli bättre. Vi tror på människan och dess förmåga. Tillsammans skapar vi ett samhälle som är tolerant på riktigt och där människors olikheter är en stor tillgång och självklarhet. Det är i vår kommun som du ges möjligheten att utvecklas och växa som människa genom hela livet. I vår kommun ska alla skattepengar användas effektivt och prioriteras till välfärden. Varje krona är viktig och det Vårt arbete har bara börjat. Vi ska fortsätta leda, utveckla och förbättra vår kommun. Vi gör det bra. Men vi ska bli ännu bättre ska vi vara en garant för. Det är genom företagen i vår kommun som vi skapar en bättre ekonomisk möjlighet och tillväxt. Vi är en företagsvänlig kommun och vi ska aktivt arbeta för att skapa bättre förutsättningar och främja entreprenörskap. Genom ett livskraftig näringsliv skapas nya jobb som stärker vår kommuns resurser. Västervik är Smålands fjärde största stad. Vi är och ska förbli stolta smålänningar men vi kommer fortsätta närma oss den region vi redan idag funktionellt tillhör, nämligen Östergötland. Samtidigt ska vi fortsätta utveckla vårt framgångsrika samarbete med närliggande kommuner, till exempel Vimmerby. Vi har valt att arbeta under ledordet Västervik Tillsammans inför årets val och det är även det vi kommer fortsätta arbeta under efter valet. Tillsammans betyder mycket. Samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, medborgare, offentlig sektor, politiken och andra är oerhört viktigt för att fortsätta utveckla vår kommun. Det är bara tillsammans vi kan göra det. Alla medborgare, företag, orter, samhällen och föreningar är lika viktiga och alla behövs. Våra viktigaste frågor inför framtiden är en fortsatt förbättrad skola, en stabil ekonomi och fler jobb. Fler jobb skapas genom tillväxt inom näringslivet. Fler jobb genererar mer skatteintäkter som i sin tur ger skolan större resurser. Allt hänger ihop. Vi ska fortsätta arbetet att förvalta, förbättra och utveckla Västerviks kommun tillsammans med våra medborgare, företag och föreningar. Vi skapar ett Västervik tillsammans som präglas av tolerans, trygghet, utveckling och jämlikhet. harald hjalmarsson Kommunalråd Västerviks kommun vi ska Läs mer om vad göra och vad vi tycker på vår hemsida och Facebook facebook.com/vasterviktillsammans

3 Framtidens kommun bygger vi tillsammans Vi har haft förtroendet att leda kommunens utveckling i tolv år. Ibland har det varit mer svårt än enkelt. Ofta har vi tagit tuffa beslut om förändringar som varit oundvikliga för att behålla en stabil välfärd. Världen utvecklas och förändras. Som kommun måste vi anpassa oss och skapa nya möjligheter. Västervik som stad har funnits väldigt länge, 581 år och inte mycket är sig likt. Vi tror stenhårt på att fortsätta utveckla, förändra och skapa förutsättningar. Det viktiga är att man fortsätter och aldrig ger upp. Med det som utgångs- punkt har vi tillsammans i Moderaterna kommit överens om vad vi anser vara viktigt att belysa, prioritera och satsa på. Inte bara de fyra närmaste åren utan även i fortsättningen. Det här är några av våra viktigaste områden som vi prioriterar och tror på. På vår hemsida kan du läsa mer om våra tankar kring vår kommun och framtiden. Din och vår framtid - tillsammans. Landsbygden Lokal mat ger lokala jobb Vi tror på en levande landsbygd. Därför ska vi prioritera våra lokala livsmedelsproducenter så de gröna företagen blir konkurrenskraftiga och utvecklas. Rätt uppkopplad ger rätt förutsättning Vi ska skapa bättre förutsättningar för företagande på landsbygden genom bland annat optimerat bredband och fiberanslutning. Bättre möjligheter Vi ska verka för en förbättrad infrastruktur och utvecklad kollektivtrafik som gör det möjligt och framför allt enklare för alla att bo, leva och verka i hela vår kommun. Tryggheten Fler trygghetsboenden Vi ska bygga fler trygghetsboenden och anpassade boenden för seniorer i hela vår kommun för att möta kommande och nya behov. Tolerant och välkommet Vi ska kontinuerligt och aktivt arbeta för ökad tolerans i vårt samhälle och alltid välkomna alla att bo, verka och leva i vår kommun. Alla ska ha rätt att känna sig trygga oavsett var man kommer ifrån eller vem man är. Tidigare insatser Vi ska utveckla samarbetet mellan förvaltningar som till exempel skola och socialtjänst för att så tidigt som möjligt upptäcka barn som lever under svåra förhållanden. Inga barn, vuxna, familjer eller äldre ska hamna mellan stolarna. Kommunikationen & infrastrukturen Snabbare vägar Vi ska arbeta aktivt för att konkreta anpassningar görs av vägarna till Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping så hastigheten kan höjas till minst 100 km/h så att fler kan arbetspendla och studera. Västervik från söder Vi ska medverka till att den södra infarten till Västervik byggs. Allt för att ge ökad tillgänglighet, skapa enklare och effektivare pendlingsmöjlligheter och minska miljöpåverkan. Gå och cykla Vi ska utveckla gång- och cykelvägar i kommunen för ökad säkerhet och tillgänglighet så att fler kan välja att gå eller cykla. Det minskar miljöbelastningen och ger en förbättrad och hälsosammare livstil.

4 Jobben Fler utbildningar Vi ska utöka möjligheterna så att fler kan studera attraktiva eftergymnasiala utbildningar på Campus Västervik. Exempelvis vård-, specialistsjuksköterske- och ingenjörsutbildning. Körkort Vi ska erbjuda alla gymnasieelever kostnadsfri teoretisk körkortsundervisning så det blir enklare att ta körkort för alla. Kompetens Vi ska aktivt utveckla och prioritera kompetensförsörjningen i kommunen - för näringslivet, landstinget och kommunen. Alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till #arbetslinjen Förskolan & skolan bättre lär- och arbetsmiljö för alla, både elever och lärare. Läsgaranti för alla Vi skall införa en läsgaranti för alla elever i åk 1 för att säkerställa att varje elev lär sig läsa samt skapa en likvärdig skola. Garanti för nolltolerans Vi ska införa en garanti för nolltolerans mot mobbing och kränkningar genom att certifiera kommunens skolor - alla elever ska gå i en trygg skola. Mobilfri skola Vi ska arbeta för en mobiltelefonfri skolmiljö som skapar en tryggare och Gratis läxhjälp Vi ska erbjuda kostnadsfri läxhjälp för alla som gör att fler lyckas bättre i skolan. Högre lärarlöner Vi ska höja lärarnas löner och utöka resurserna till förskola och skola. Bo & bygga Vi arbetar för att det ska byggas fler bostäder Snabb och säker Vi ska skapa en säker snabb bygglovshantering så det blir enklare och tryggare att bygga eller bygga ut sin bostad. Viktiga projekt Vi ska prioritera bygg- och bostadsprojekten förskolan Arabia, bostadsområdena Stenhamra, Magasinet, Slottsholmen, Didrikslund och Centrumgården för att fortsätta utveckla för framtidens behov. Vackra vänliga Västerviks kommun Vi ska skapa en levande stad med kontinental känsla fylld med torg-, park- och stadsliv där alla känner sig välkomna och där man spontant vill vistas, mötas, delta och uppleva. ODENSVI UKNA

5 Miljön & energin Utveckla hållbarheten Vi ska utöka tillgängligheten på alla återvinningsstationer i kommunen så vi blir ännu bättre på att skapa en hållbar och miljömedveten kommun. Levande sjöar, hav och vattendrag Vi ska minska läckaget av gödningsämnen från våra odlade marker för att minska miljöbelastningen på våra sjöar, hav och vattendrag. Mindre fossiler Vi ska utveckla och göra det enklare att sortera matavfall för att maximera möjligheterna att skapa förnyelsebar energi och minska behovet av fossila bränslen. Integrationen Alla får plats, alla är välkomna Vi ska fortsätta att ta emot fler flyktingar och asylsökande till vår kommun. Vi ska säkerställa att detta görs med hög kvalitet och ett väl organiserat mottagande som skapar trygghet och naturlig integration. Attraktiv destination Vi ska göra det lättare att välja vår kommun som destination för arbetskraftsinvandring genom en tydlig plan hur vi kan hjälpa till och förenkla etableringen. En självständig kommun Vi ska fortsätta göra kommunen tillgänglig för alla genom anpassningar i våra offentliga miljöer. Alla har rätt att enkelt och självständigt kunna vistas och delta oavsett förutsättningar. Ekonomin Fler i jobb och studier Vi ska jobba engagerat och målmedvetet att få fler arbetslösa i arbete eller studier så att våra resurser ökar och att alla får möjligheten att växa som människa. Framtidssäkrad kommun Vi ska skapa en fortsatt stabil ekonomi med större marginaler för satsningar och punktinsatser som gör vår kommun ännu mer trygg och framtidssäker. Vi tar ansvar för framtiden genom att hålla kommunens ekonomi i balans Många ska bli fler Vi ska fortsätta att aktivt öka den viktiga inflyttning av nya medborgare till vår kommun så vi kan fortsätta utveckla och skapa ett livskraftig samhälle. ALMVIK

6 Näringslivet Enklare och snabbare Vi ska skapa snabbare och enklare ärendehantering inom kommunen för näringslivets behov. Framgångsrikt entreprenörskap Vi ska skapa en konkret utbildning för unga entreprenörer för att få fler unga att starta och skapa lönsamma företag som kan anställa fler. Bättre service Vi ska utveckla och förbättra kommunens service, information och bemötande för att underlätta och uppmuntra företagens utveckling. Vi ska vara det bästa valet för företagare som vill driva och starta verksamhet Kulturen & fritiden Helt hus med kultur Vi ska skapa ett helt nytt unikt Kulturhus i Västervik där alla kulturformer får plats och alla kan delta, upptäcka och lära. Fler kan delta Vi ska öka tillgången och tillgängligheten av idrott, aktivitet och rörelse för förenings- och spontanidrotter samt fritidsaktiviteter för alla, så fler kan delta. En aktiv och meningsfull fritid skapar förutsättningar för en god hälsa Mer lek Vi ska satsa på fler, förbättrade och utvecklade lekplatser i hela kommunen som attraherar och uppmuntrar barn, unga och familjer till lek och sociala aktiviteter. Vården & omsorgen Hemtjänst för fler Vi ska införa biståndsfri hemtjänst upp till 8 timmar varje månad för alla som fyllt 75 år för att ytterligare förbättra och förenkla för alla äldre. God mat Vi ska arbeta kontinuerligt och aktivt för att den serverade maten är god och håller hög kvalitet samt förbättra hela måltidssituationen. Vi vill stärka individens möjligheter till inflytande i vardagen Fler plustjänster och aktiviteter Vi ska värna alla äldres önskan om ett aktivt och stimulerande liv samt införa fler och varierande plustjänster för äldre. bank

7 Våra tre toppkandidater till kommunfullmäktige #1. Harald Hjalmarsson, Kommunalråd, 51 år #2. Christin Rampeltin Molin, Företagare, 42 år #3. Eva Ahlström, Redovisningskonsult, 65 år Våra tre toppkandidater till riksdagen #1. Jörgen Andersson, Riksdagsledamot, 48 år #3. Malin Sjölander, Skattehandläggare, 44 år #5. Christin Rampeltin Molin, Företagare, 42 år Vi tar ansvar för vår kommun! Våra tre toppkandidater till landstingsfullmäktige #3. Malin Sjölander, Skattehandläggare, 44 år #12. Elin Landerdahl, Skattehandläggare, 24 år #14. Christin Rampeltin Molin, Företagare, 42 år Våra kandidater i kommunfullmäktige Den 14 september är det val. Ditt val. Din röst är viktig. Det är du som bestämmer hur du vill forma framtiden. Framtiden för dig, din familj, ditt arbete, dina vänner och alla de som bor, lever och verkar i vår kommun. Rösta den 14 september - för din skull. 1. Harald Hjalmarsson 2. Christin Rampeltin Molin 3. Eva Ahlström 4. Katarina Andersson 5. Jon Sjölander 6. Peter Johansson 7. Elin Landerdahl 8. Helena Sjöholm 9. Malin Sjölander 10. Marie Stenmark 11. Bo Andersson 12. Marika Wallander 13. Erik Torbrand 14. Britt-Louise Åberg Källmark 15. Mattias Hallberg 16. Annika Reedman 17. Jan Källmark 18. Gustaf Molin 19. Leif Aringstam 20. Jonas Törngård 21. Mary Lundbäck 22. Yvonne Nilsson 23. Ingvar Ahlström 24. Bertil Gyllenram 25. Bengt Lennhammar 26. Frida Ivarsson 27. Ulla Svärdson 28. Mee Särneroth 29. Erica McCarthy Wennerström 30. Birgitta Jansson 31. Stefan Ågren 32. Fredérick Lindström 33. Rikard Granberg 34. Per Andersson 35. Börje Andersson 36. Åke Elgstrand

8 Du röstar på oss för att du tycker att det är viktigt: 1 2 att 3 4 att vi fortsätter jobba för bättre kommunikationer vi fortsätter satsa på kunskap och kompetens att vi skapar möjligheter för unga att få jobb att företagen och jobben blir fler att att vi ger alla människor möjlighet att växa att du kan välja vilket som är bäst för dig vi använder varje skattekrona effektivt Tio bra skäl 8 9 att 10 att rösta på oss att vi fortsätter utveckla vår kommun för framtiden vi jobbar för jämlikhet, tolerans och trygghet att vi gör det tillsammans Vi är inte nöjda än. Den 14 september avgör du om Västerviks kommun ska fortsätta utvecklas. Vi vill göra ett bra Västervik bättre! Tillsammans skapar vi en bättre kommun Läs hela vårt valprogram på vår hemsida eller facebook. Du är välkommen att gilla vår Facebook. På vår Facebooksida och på vår hemsida publicerar vi hela tiden nyheter, artiklar, länkar och eget material för att du som väljare och medborgare ska få veta så mycket som möjligt om vad vi ska göra. Välkommen. Samhällsinformation till alla hushåll

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Stad och Land Hand i Hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Innehållsförteckning Inledning 1 Mångsidig och upplevelserik 2 Innovativt och växande 4 Medborgarnas Kävlinge 6 Vision och verklighet

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre.

2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. 2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. Ett hållbart Växjö Arbete och företag Barn och utbildning Bygga och bo Demokrati

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

HANDLINGS- PROGRAM FÖR ALLIANSEN I STAFFANSTORP 2014-2018

HANDLINGS- PROGRAM FÖR ALLIANSEN I STAFFANSTORP 2014-2018 HANDLINGS- PROGRAM FÖR ALLIANSEN I STAFFANSTORP 2014-2018 1 FÖRORD Partierna i Alliansen, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har enats om att samarbeta för att styra Staffanstorps

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer