Västervik. tillsammans. Tillsammans. Vi skapar ett. som bygger på tolerans, trygghet, utveckling och jämlikhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västervik. tillsammans. Tillsammans. Vi skapar ett. som bygger på tolerans, trygghet, utveckling och jämlikhet"

Transkript

1 Västervik Tillsammans Vi skapar ett Västervik tillsammans som bygger på tolerans, trygghet, utveckling och jämlikhet Nya Moderaterna i Västerviks kommun

2 Innehåll Ekonomin Ordning och reda i ekonomin Miljön och energin I Västerviks kommun är naturen alltid nära och tillgänglig Förskolan och skolan En framtidens, kunskapens och trygghetens skola Kommunikationen och infrastrukturen En stor kommun som hänger ihop Tryggheten En trygg och säker kommun för unga och äldre Bo och bygga Attraktiva och trivsamma boenden för alla människor i livets olika skeden Vården och omsorgen Valfrihet och trygghet i hela livet Jobben Näringslivet Upphandling och inköp Landsbygden Integrationen Kulturen och fritiden En mångfald av kulturverksamhet Övrigt Bli medlem Information

3 Förord Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de allra bästa kommunerna i landet att bo, arbeta och leva i. Här är det enkelt att trivas och må bra. Det är många saker som gör vår kommun fantastisk. Naturen, skärgården, orternas olika karaktär och de möjligheter de erbjuder är några exempel. Men främst är det de som bor och verkar i vår kommun som är den riktiga tillgången. Det är så vackra, vänliga Västervik fungerar. F örtroendet att få förvalta och utveckla denna pärla på ostkusten har gett oss mycket att glädjas över samtidigt som det många gånger gjort oss ödmjuka. Dessa tolv år har gått fort men vi har genomfört mycket och vi har en hel del kvar. Vi vill fortsätta att förbättra och utveckla vår kommun. Vi har flera gånger samarbetat med andra partier för att nå nödvändiga mål. Nu är det 2014 och vi är lika beslutna som 2002 att vårt sätt att leda kommunen är det rätta. Vårt arbete har bara börjat. Vi ska fortsätta leda, utveckla och förbättra vår kommun. Vi gör det bra. Men vi ska bli ännu bättre. Genom vår vilja att förbättra kommer vi alltid få energi för att ta svåra och komplexa beslut. Det är det som gör oss starka och stabila. Det senaste åren har vårt arbete gett tydliga resultat. Fler är i arbete än på mycket länge, resultaten i skolan förbättras hela tiden, inflyttningen har ökat till 1500 personer och 500 nya bostäder har byggts. Vårt arbete baseras alltid på viktiga värderingar och ledord. Öppenhet, delaktighet, kommunikation, information, dialog och tillgänglighet styr vårt sätt att prioritera, agera och utveckla. Det arbetet tar aldrig slut och vi ska alltid bli bättre. Vi tror på människan och dess förmåga. Tillsammans skapar vi ett samhälle som är tolerant på riktigt och där människors olikheter är en stor tillgång och självklarhet. Det är i vår kommun som du ges möjligheten att utvecklas och växa som människa genom hela livet. I vår kommun ska alla skattepengar användas effektivt och prioriteras till Vårt arbete har bara börjat. Vi ska fortsätta leda, utveckla och förbättra vår kommun. Vi gör det bra. Men vi ska bli ännu bättre välfärden. Varje krona är viktig och det ska vi vara en garant för. Det är genom företagen i vår kommun som vi skapar en bättre ekonomisk möjlighet och tillväxt. Vi är en företagsvänlig kommun och vi ska aktivt arbeta för att skapa bättre förutsättningar och främja entreprenörskap. Genom ett livskraftig näringsliv skapas nya jobb som stärker vår kommuns resurser. Västervik är Smålands fjärde största stad. Vi är och ska förbli stolta smålänningar men vi kommer fortsätta närma oss den region vi redan idag funktionellt tillhör, nämligen Östergötland. Samtidigt ska vi fortsätta utveckla vårt framgångsrika samarbete med närliggande kommuner, till exempel Vimmerby. Vi har valt att arbeta under ledordet Västervik Tillsammans inför årets val och det är även det vi kommer fortsätta arbeta under efter valet. Tillsammans betyder mycket. Samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, medborgare, offentlig sektor, politiken och andra är oerhört viktigt för att fortsätta utveckla vår kommun. Det är bara tillsammans vi kan göra det. Alla medborgare, företag, orter, samhällen och föreningar är lika viktiga och alla behövs. Våra viktigaste frågor inför framtiden är en fortsatt förbättrad skola, en stabil ekonomi och fler jobb. Fler jobb skapas genom tillväxt inom näringslivet. Fler jobb genererar mer skatteintäkter som i sin tur ger skolan större resurser. Allt hänger ihop. Vi ska fortsätta arbetet att förvalta, förbättra och utveckla Västerviks kommun tillsammans med våra medborgare, företag och föreningar. Vi skapar ett Västervik tillsammans som präglas av tolerans, trygghet, utveckling och jämlikhet.

4 Ekonomin Ordning och reda i ekonomin En god och balanserad ekonomi är helt avgörande för en kommuns fortsatta utveckling. Idag ser det ljusare ut än på länge för Västervik. Det genomförs mycket i vår kommun som ger effekter långt in i framtiden. Därför är det viktigt att vi tar rätt beslut och satsar på rätt saker. Alla beslut ska vara SMARTA, Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. Varje skattekrona ska användas effektivt och det är vi en garant för. Det skapar tillväxt och är viktigt för att ge alla medborgare de resurser de behöver. Västerviks kommun har idag den lägsta kommunalskatten i länet. När fler arbetar och betalar skatt ökar skatteintäkterna i vår kommun. När vi blir fler kommuninvånare blir vi också fler skattebetalare som delar på våra gemensamma kostnader. God styrning och ledning Genom långsiktig och hållbar tillväxt skapar vi en stabil ekonomi. Då kan vi genomföra satsningar på skola, vård och omsorg utan att göra avkall på annat. Vi har under den senaste mandatperioden tagit flera initiativ för att stärka kommunens ekonomi. Flera åtgärder har genomförts; översyn av styrning och ledning, stärkt det långsiktiga perspektivet i beslutsunderlagen, skapat förutsättningar för tillväxt och utveckling samt stärkt kommunen genom att bygga upp reserver. skapat en stabil och god ekonomi byggt upp reserver i resultatfonder för oförutsedda förändringar oförändrad kommunalskatt positivt befolkningsnetto fått fler unga vuxna i arbete och studier vilket har minskat försörjningsstöd och utanförskap skapa en fortsatt stabil ekonomi med större marginaler för satsningar och punktinsatser ha reserver för sämre tider för att undvika hastiga och oförutsedda förändringar genomföra investeringar och satsningar där det behövs, när det behövs jobba aktivt för att få fler arbetslösa i arbete eller studier minska behovet av försörjningsstöd öka inflyttning till kommunen

5 Miljön och energin Västerviks läge med närhet till skärgård, sjöar, dalar, skog och naturområden är en anledning till att människor trivs här och att många väljer att flytta hit. Vår kommun har en lång kuststräcka mot Östersjön och är beroende av ett levande hav för att kunna fortsätta att utvecklas. Denna kustmiljö är en unik resurs som vi måste förvalta väl och förädla. Åtgärder för att förbättra kommunens kustvatten är högt prioriterade. Inom Västerviks kommun pågår sedan flera år tillbaka ett aktivt och målmedvetet energi- och klimatarbete. Utvecklingen av förnyelsebar energi pågår för fullt. Enligt vår Energi- och klimatstrategi, ska kommunens framtida energiförsörjning baseras på fossilfria bränslen och energieffektiva lösningar. I Energimyndighetens samarbetsprojekt Uthållig kommun är Västerviks kommun utvald som spjutspetskommun för att med energin som språngbräda arbeta antagit en Klimatanpassningsstrategi startat miljöprojektet Havsmiljö Gamlebyviken - näringsreducerande åtgärder inom lantbruket startat miljöprojektet Gamlebyån - fiskevårdande åtgärder startat miljöprojektet Dynestadsjön - restaurering av en näringsrik sjö reducerat utsläpp från fritidsbåtar genom latrinmottagningsstationer i Blankaholm och Loftahammar samt båtbottentvätt i Västervik inrättat VA-rådgivning för gemensamma avloppsanläggningar infört starthjälp för avloppsanläggningar i tätbebyggda områden skapat en kommunal fordonsenhet för att effektivisera och samordna resandet i tjänsten för ett samhälle som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart. Kommunen samverkar också med övriga kommuner i länet för minskade växthusgasutsläpp genom Klimatsamverkan Kalmar län (Nooil). I slutet av 2013 invigdes det utbyggda Stegeholmsverkets kraftvärmepanna som producerar fjärrvärme och elenergi. Kommunen producerar genom Västervik Biogas AB även egen biogas som säljs till allmänheten och företag. Vi arbetar för en konkret klimatsmart samhällsplanering och hållbart boende. Det handlar om att minimera vårt avtryck i miljön genom återvinning och energisnålhet. Västervik har länge legat i framkant när det kommer till miljöarbete, till exempel står vår kommuns Fastighetsnära Insamling modell för många andra kommuner som ska införa källsortering direkt i hushållen. öka tillgängligheten på återvinningsstationerna utveckla och göra det enklare att sortera matavfall förbättra och energieffektivisera kommunens byggnader fortsätta bygga ut det kommunala vatten- och avloppssystemet för att värna Östersjön, våra sjöar och vattendrag minska läckaget av gödningsämnen från odlad mark verka för att miljömålen är mätbara och att det ska finnas konkreta åtgärdsplaner fortsätta utöka antalet papperskorgar på allmänna platser föregå som gott exempel vad det gäller sopsortering inom egna verksamheter utvecklat Stegeholmsverkets genom ny kraftvärmepanna som producerar fjärrvärme och elenergi. startat biogasproduktion etablerat en matavfallsinsamling i kommunen

6 Förskolan och skolan Våra förskolor och skolor ska vara alltid vara trygga platser för alla barn och elever att vistas i. I förskolan ska alla barn få en likvärdig och bra start för att lära, uppmuntras, stimuleras och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barngruppernas storlek skall vara till gagn för både barn och pedagoger. I skolan ska kunskap stå i centrum och lärarna ska få fokusera på eleverna och undervisningen. Elevernas måluppfyllelse och resultat har förbättrats avsevärt de senaste åren, tack vare det målmedvetna kvalitetsarbete som har genomförts ute i verksamheterna, samtidigt finns det mycket kvar att göra för att varje elev ska lyckas utifrån sin fulla potential. Lärmiljöerna i kommunen ska vara stimulerande, trygga och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Vi ska arbeta för en skola där alla elever blir sedda, och når målen oavsett bakgrund eller kön. Barn med särskilda behov ska stöttas genom tidiga insatser. Vi ska fokusera på tidiga insatser för läsinlärning och införa en läsgaranti i Västerviks kommun för att garantera och säkerställa att varje elev kan läsa vid utgången av åk 1. Om så inte är fallet ska insatser omedelbart sättas in. Detta skapar en likvärdig skola. Vi ska garantera en nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. För att säkerställa detta ska vi certifiera alla skolor i kommunen enligt antimobbningsprogram. Vi vill även förstärka det pågående arbetet med vägledning för att skapa goda relationer och samspel, mellan elever och personal genom ett hälsofrämjande förhållningssätt. Lärarnas roll i klassrummen är A och O och vi vill att lärarna ska få fokusera på undervisningen. Därför har vi lokalt i kommunen tagit initiativ till ett aktivt arbete för att renodla lärarnas arbetsuppgifter. Vi vill höja läraryrkets status med fler karriärvägar, höja lärarlönerna och erbjuda mer fortbildning inom både förskola och skola. Vi har de senaste åren satsat stort på barnens och pedagogernas arbets- och lärmiljöer genom att bygga om, modernisera våra förskolor och skolor samt bygga helt nya förskolor och skolor. Vi ska fortsätta att förbättra, utveckla och modernisera samt bygga nya förskolor och skolor i kommunen. ökat måluppfyllelsen, förbättrat elevresultaten och meritvärdena arbetat för att förskolor och skolor ska ha egna tillagningskök byggt om och moderniserat förskolor på landsbygden byggt nya och byggt om förskolor i Västervik startat Nattis, barnomsorg kvällar, nätter och helger året runt, i Västervik genomfört en stor IT-satsning inom för-, grundoch gymnasieskola successivt ökat lärarlönerna tillsatt 50 karriärtjänster för lärare med ett lönelyft på 5000 kr/månad satsat på ungdomsuppföljning för att motverka studieavhopp på gymnasiet skapat ett ungdomsråd i kommunen för att öka ungdomarnas delaktighet och inflytande införa läsgaranti för tidiga insatser för läsinlärning Verka för en arbetsro och en mobiltelefonfri arbetsmiljö i klassrummen, när inte mobiltelefoner används i undervisningen ge alla elever i skolan det stöd och den stimulans de behöver för att lära och rustas för framtiden. erbjuda kostnadsfri läxhjälp införa en garanti för en nolltolerans mot mobbning och kränkningar genom att certifiera kommunens skolor enligt antimobbningsprogram höja lärarlönerna och utöka resurserna till förskola och skola premiera kompetenta och skickliga lärare genom högre löner verka för att skolplikt införs fr.o.m förskoleklass stödja och komplettera ofullständig skolbakgrund erbjuda elever mer fysisk aktivitet i skolan utveckla samarbetet mellan skola och närings- och arbetsliv utöka möjligheterna för alla elever på Västerviks gymnasium att läsa entreprenörskap Arbeta för för möjlighet till praktik på samtliga gymnasieprogram erbjuda samtliga gymnasieelever teoretisk körkortsteoriundervisning förstärka samverkan mellan skolan, socialtjänsten och landstinget, så att barn och elever med psykiska och/eller fysiska problem får rätt hjälp i tid starta nattis barnomsorg kvällar, nätter och helger året runt) på ytterligare ort i kommunen lyfta fram vikten av goda pedagoger genom att inrätta ett pris för Årets Pedagog i Västerviks kommun inrätta pris för Årets skolledare i Västerviks kommun

7 Kommunikationen och infrastrukturen Det ska vara lätt och enkelt att resa i Västerviks kommun, i länet och regionen. Kommunens stora yta, geografiska förutsättningar och glesa befolkningsstruktur innebär att det är en utmaning att få till en bärkraftig kollektivtrafik inom kommunen och behov av biltransporter är betydligt högre än i tätbebyggda storstadsområden. Vi ska verka för ett Västervik som en del av en större region genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att våra medborgare kan få vardagspusslet att gå ihop. Det är viktigt att själv kunna välja bostadsort utan att kommunikationen är ett hinder. Vi kommer att starta byggnationen av en Södra infart till Västervik. Det kommer att öka tillgängligheten, förkorta restider för pendlare, underlätta flöden av tung trafik, öka säkerheten och vara en klar förbättring för miljön. Vi skapar även möjligheter för närliggande orter att bli mer attraktiva som bostadsorter för pendlare genom den kortare restiden. tagit initiativ till upprustning och gemensamt väg nummer från Göteborg till Västervik via Rv 40 verkat för att höja hastigheten och trafiksäkerheten på E 22, bland annat förbifart Söderköping genomfört breddning och ökad säkerhet i farleden in till Västerviks hamn byggt ut järnvägen i och till hamnen i Västervik verkat och anpassat hamnen för passagerartrafik genomfört förstudier för pendlingstrafik mellan Linköping-Västervik medfinansierat fyra nya tågfordon byggt gång- och cykelvägar till Gertrudsvik i Västervik och Målserum byggt gång- och cykelväg från Ankarsrum till trafik platsen Rv 40 påbörjat stadsförnyelse vid Rådhusgatan och nytt torg vid Simson startat mätning av mobiltäckning i hela kommunen verka för att anpassningar görs av vägarna till Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping till minst 100 km/h bygga den Södra infarten till Västervik etablera en möjlighet för direktflyg till Stockholm aktivt verka för en timmes restid med tåg till Linköping främja passagerartrafik till Gotland införa smart parkering i Västervik stad för effektivare parkeringsutnyttjande utveckla Skärgårdstrafiken i vår kommun arbeta för att kommunen ska ha aktiv samverkan med KLT utveckla gång- och cykelvägar i kommunen bygga ut bredband i hela kommunen tydliggöra och modernisera skyltningen till kommunens alla tätorter erbjuda sttarthjälp vid bredbandsutbyggnad på landsbyggden fortsätta stadsförnyelsen vid tex Stora torget, Spötorget, Stadsparken och Kvarngatan

8 Tryggheten En trygg och säker kommun I Västervik ska alla oavsett kön, ålder, och ursprung kunna leva ett tryggt och säkert liv. Vi har nolltolerans mot alla former av brott och diskriminering. I kommunen har vi ett bra samarbete mellan polisen, skolorna, frivilligorganisationer och socialtjänsten. Kommunen har också tydligt fokus på förebyggande arbete bland unga. Det vill vi förstärka. Att utemiljön är ren, snygg och klotterfri ökar också tryggheten. Trots kontinuerliga insatser och kampanjer testar många ungdomar i Västerviks kommun alkohol. Vi tar situationen på allvar och ska se över vårt arbete med ANDT. gjort satsningar på rehabilitering i hemmet get äldre möjlighet att välja utförare av hemtjänst byggt Trygghetsboende för seniorer, för att möta nya behov skapat SkolFram, en satsning för att förbättra skolresultaten hos barn och ungdomar som är placerade i familjehem startat Sams-gruppen, tidig konflikthantering, med 21 medlingsutbildade personer, i samverkan mellan skola, socialtjänst och polis infört tillagning av mat på några av våra särskilda boenden moderniserat och byggt om våra befintliga särskilda boenden i Överum, Hjorted och Ankarsrum skapat FIP, första insatsperson för att minska insatstiden för räddningstjänsten Valfrihet och trygghet i välfärden Utvecklingen av Västervik handlar om att skapa utrymme för alla människor att växa. Vi tror att människor själva kan och vill fatta beslut som handlar om den egna vardagen, t.ex. vid val av hemtjänst och äldreboende. Genom politiken vill vi skapa förutsättningar för att det finns olika alternativ för olika behov och vi ställer tydliga krav på att alla dessa håller hög kvalitet. Man ska känna sig trygg när man gör sina val. Samarbetet mellan kommunens äldreomsorg och landstingets sjukvård för äldre måste fungera så att sjuka äldre inte hamnar mellan stolarna och inte får den vård de behöver. Vi ser också växande problem med psykisk ohälsa, inte minst bland unga tjejer. Från kommunens sida vill vi erbjuda rätt stöd och hjälp. införa biståndsfri hemtjänst upp till 8 timmar för den som fyllt 75 år utöka antalet trygghetsboenden införa Guldkant för äldre för en högre livskvalitet erbjuda fler naturliga träffpunkter i form av aktiviteter och utrymmen för att kunna mötas och umgås utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede identifiera och hjälpa barn och familjer i behov av stöd fortsätta kompetensutvecklingen av vård och omsorgspersonalen erbjuda hög kvalitet på maten och förbättra måltidssituationen bygga ut antalet omsorgsplatser och äldreboenden för att möta kommande och nya behov mångfald av olika boendeformer, dels för att alla ska få sina olika behov tillgodosedda och för att möta kommande och nya behov starta Nattfrid, satsning för ökad trygghet med ny teknik och utveckla mobila trygghets funktioner utveckla samarbetet mellan förvaltningarna t.ex. skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede upptäcka barn som lever under svåra förhållanden kartlägga problemen med psykisk ohälsa, t.ex. bland unga tjejer utveckla det förebyggande arbetet mot suicid, i samverkan med landstinget

9 Bo och bygga Bygger vi fler bostäder i Västerviks kommun leder det till en ökad tillväxt, fler jobb och därmed stärkt välfärd. Människor som får jobb i kommunen ska självklart ha någonstans att bo. Efter flera år av svagt bostadsbyggande, börjar det nu byggas i vår kommun. Idag har vi en tydlig strategi för hur vi utvecklar Västervik och samtidigt bevarar unika miljöer och grönområden. Vi ska ha en samhällsbyggnadspolitik som alltid utgår från människors behov - nu och i framtiden. Västerviks kommun ska ha varierat och attraktivt utbud med både hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Gammal industrimark ger plats för nya bostäder Vi arbetar för att fler gamla industriområden ska omvandlas till nya bostadsområden, på samma sätt som vi tidigare gjort med Grantorpet och Tändstickan. Nu planeras det för bostäder vid Magasinet på Skeppsbrokajen, Gamla vattentornet, Didrikslund och gamla Järnförädlingen. Även på vår landsbygd och i vår skärgård skapas möjligheter för nya bostäder som till exempel på Hasselö och Rågö. Levande och naturliga mötesplatser lokalt I Västerviks stadskärna ska vi skapa fler levande mötesplatser. Det ska finnas en blandning av bostäder, handel, torg, mötesplatser, aktiviteter och kultur. Västerviks kommun ska vara en kommun att bo och verkligen trivas i för alla hela livet. ökat kommunens planberedskap tagit fram planer för mer än 500 bostäder gjort det möjligt att Nya Slottsholmen byggs bygga en ny högstadieskola och F-6 skola i Gamleby samt F-6 skola i Kvännaren öka bostadsbyggandet i kommunen skapa en snabbare bygglovshantering, utan att riskera rättssäkerheten förbereda och marknadsföra mark för företagsetableringar skapa en levande stad med kontinental känsla fylld med torg-, park- och stadsliv ta till vara på och utveckla kommundelarnas olika unika karaktärer främja behovet av olika sorters bostäder i kommunen; villor, radhus, bostads- och hyresrätter, samt äldreboende, student-, grupp- och seniorbostäder prioritera bygg- och bostadsprojekten Bygg- och bostadsprojekt: Förskolan Arabia, högstadieskola i Gamleby för norra tjust, Holmen, Centrumgården Områden: Didrikslund, Magasinet, Stenhamra

10 Vården och omsorgen Kvaliteten kommer först Det ska vara tryggt att åldras i Västerviks kommun och äldreomsorgen ska kännetecknas av värdighet och respekt. Vi ställer och ska fortsätta ställa höga krav på kvaliteten som ges av vård- och omsorgsutförarna. God kvalitet och professionellt bemötande ska känneteckna de verksamheter som de äldre kan välja mellan inom vård- och omsorgsverksamheterna. Vi ska fortsätta jobba för att höja kvaliteten ytterligare inom kommunens egna verksamheter genom; utvecklad målstyrning, kvalificerad uppföljning, förbättrat ledarskap, stärkt kompetens, mer samarbete med anhöriga, korrektare läkemedelsföreskrivning och att utökat användande av moderna informationssystem. Det viktiga är att den enskilda individen sätts i centrum för alla insatser som kommunen utför. Vi ska fortsätta att erbjuda stöd, avlastning, information och kunskap för de anhöriga som underlättar den anhöriges situation. I samarbete med berörda ska vi utveckla naturliga mötesplatser för äldre. Exempelvis lokaler och aktivitetsmöjligheter som boulebanor, promenadstråk med bänkar eller utomhusgym. Möjlighet att välja Många äldre både kan och vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Men trots det kan det egna boendet upplevas som för stort eller kräva för mycket arbete. En del upplever även ett ökat behov av trygghet i vardagen. Många gånger kan hemtjänsten avlasta och fungera som en trygghet i det egna hemmet. För en del är det ett stort steg att lämna den egna bostaden. För att minska steget har anpassade boende etablerats, trygghetsboende. Dessa boende erbjuder trygghet och det finns vårdpersonal, aktiviteter och annan service på nära avstånd. Tack vare den stora efterfrågan vill vi undersöka förutsättningarna att bygga fler trygghetsboende i Gunnebo och Ankarsrum. Vi vill bygga moderna och anpassade seniorboeenden i Gamleby, Loftahammar och Gunnebo. Vi ser även att det finns ett stort behov av att skapa ett särskilt boende i Västervik. För oss är det en självklarhet att alla Västerviks äldre efter behovsprövning ska kunna välja om man önskar omsorg hemma eller på ett visst omsorgsboende. Det flexibla kundvalssystem som kommunen infört innebär att äldre kan välja mellan olika vårdgivare som erbjuder hemtjänst och särskilt boende. Du som är över 75 år ska få rätt att köpa städning, tvätt och inköp upp till 8 timmar per månad utan särskild prövning. Du som är under 75 år kan ansöka om hemtjänst hos Socialkontoret. Tillgängligt för alla och meningsfull vardag Den som är funktionshindrad och i behov av personligt stöd för att klara vardagen, ska vara trygg i att tjänsten är pålitlig och håller hög standard. För oss moderater är det en självklarhet att få välja mellan att bo själv, med personlig assistans, eller bo tillsammans med andra som har liknande förutsättningar. Att som funktionshindrad få möjlighet att själv välja utförare av det stöd man är berättigad till är en viktig rättighet. Vi moderater ser att personer med funktionsnedsättning upplever svårigheter att röra sig fritt på flera platser i den offentliga miljön. För oss är det därför angeläget att genom löpande anpassningar av den offentliga miljön förbättra den fysiska rörelsefriheten. Kommunens många frivilligorganisationer gör stora insatser för att stödja och berika de äldres och funktionsnedsattas fritid. Moderaterna i Västervik vill öka möjligheterna för kompletterande samverkan med frivilligorganisationerna. För personer med funktionsnedsättning är det viktigt med en meningsfull vardag. Exempelvis spelar den dagliga verksamheten, stor roll för många med funktionsnedsättning. Genom ett anpassat arbete skapas delaktighet, gemenskap och struktur i vardagen vilket leder till en känsla av att vara behövd och ökar självkänslan. Vi moderater är mycket positiv till denna verksamhet och vill öka möjligheterna till en positiv utveckling. Stöd till ett självständigt liv Kommunens socialtjänst ska kännetecknas av respekt, värdighet och tolerans för alla. Utredningar ska genomföras med hänsyn tagen till individens integritet. Tidiga insatser är särskilt viktiga i fall då barn riskerar att fara illa. Det ekonomiska biståndet ska prövas individuellt och garantera en skälig levnadsnivå, men samtidigt ska målet för insatserna vara att individen ska kunna gå från bistånd till egen försörjning Att ta sig ur missbruk De senaste åren har missbruket av nätdroger ökat bland unga. Det är en oroande utveckling. Beroende och missbruk påverkar alla i familjen. Kommunen har idag ett tydligt samarbete mellan polis, skola och socialtjänst som vi vill fortsätta stärka det samarbetet. För oss har fritidsgårdarna en viktig social roll i det förebyggande arbetet för att motverka alkohol- och drog-

11 sociala problem. Det är viktigt att det finns vuxna i ungdomars närhet även på kvälls- och nattetid, framför allt på helger. För att öka tryggheten och bygga långsiktiga relationer med ungdomarna krävs det att vuxna finns närvarande. Kommunen hjälper till att samordna nattvandringen i Västervik, en insats som drivs av viktiga frivilligkrafter. Vi stöttar dessa insatser och vill uppmuntra fler kommuninvånare att nattvandra. Vi har infört brukartid i hemtjänsten. Du väljer hur din tid ska användas, promenad eller städning. Vi har infört ett kundvalssystem inom hemtjänsten där du själv väljer vem som ska utföra insatserna. Vi har infört en fixartjänst. Du kan få hjälp med att byta batteri i brandvarnaren, flytta på möbler, sätta upp gardiner eller halksäkra mattor. värna de äldres önskan om ett aktivt liv och införa fler plustjänster för äldre utreda möjligheten att utöka antalet trygghetsboenden erbjuda fler naturliga träffpunkter i form av aktiviteter och utrymmen för att kunna mötas och umgås fortsätta kompetensutvecklingen av vård och omsorgspersonalen erbjuda hög kvalitet på maten och förbättra måltidssituationen fortsätta att stödja frivilliga och ideella insatser som komplement till den hjälp som kommunen erbjuder intensifiera samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst införa biståndsfri hemtjänst upp till 8 timmar per månad för den som fyllt 75 år

12 Jobben Möjligheten till egen försörjning är en fråga om trygghet, frihet och delaktighet i samhället. Det är också den snabbaste vägen att som nyanländ komma in i samhället och lära sig språket. Vi ska skapa ett samhälle där alla får plats för att alla behövs om vi ska klara att bygga ett starkt Västervik. Ju fler vi är som arbetar, desto större blir resurserna till välfärden. Det arbetet börjar alltid lokalt, genom att skapa goda förutsättningar för företag och jobb. Utbildning är en nyckel till jobb och en investering i den egna framtiden, därför är skolan och goda möjligheter till vuxenutbildning avgörande för jobb och integration. När fler arbetar innebär det också mer resurser till skola, vård och omsorg. Jobben är avgörande för vår kommuns välfärdsambitioner. Sänkta arbetsgivaravgifter ger unga jobb Vi vill sänka skatten på ungas anställningar, så att det blir enklare att anställa fler unga. Det skulle vara direkt förödande för vår kommuns unga människor om skatten på ungas arbete skulle höjas. Vi är för en fortsatt sänkt matmoms och halverad arbetsgivaravgift inom restaurangnäringen. Det är många unga människor som jobbar inom just hotell, restaurang, besöksnäring och handel, vilka riskerar att mista sina jobb och de ungdomar som är arbetslösa kommer att få ännu högre trösklar in på arbetsmarknaden. I vår kommun ska Komvux och Campus Västervik ha en tydlig koppling till näringslivet. Utbildningarna ska fokusera på yrken där det råder brist på utbildad personal. Det ger en snabbare väg till arbete och möjliggör för kommunens företagare att få den kompetens de behöver. Nyanlända ska snabbt få kunskaper i svenska, då språket är den viktigaste förutsättningarna för att komma in i samhället och få jobb. Många unga står i dag utanför arbetsmarknaden just på grund av att de saknar arbetslivserfarenhet. Det aktiva arbetet med att skapa möjligheter för männis- kor att få jobb har effekt. Knutpunkten och Feriepraktik är två exempel på hur vi framgångsrikt underlättar för unga att få jobb. etablerat Feriepraktik som är en samverkan mellan kommun och näringsliv och ger sommarjobbsgaranti för alla ungdomar år skapat möjlighet till ungdomsanställning för unga arbetslösa mellan år tillsatt en Jobbkommission. En samverkan mellan kommun, arbetsförmedlingen, näringsliv och fack vi har byggt upp en unik arbetsmarknadsinsats för ungdomar genom Knutpunkten skapat en sjuksköterskeutbildning på Campus Västervik utveckla Campus Västervik till ett riktigt campusområde med Västerviks gymnasium, Komvux och Bökensveds sportcenter utöka möjligheter till att studera eftergymnasiala utbildningar på Campus Västervik. Till exempel vård-, specialistsjuksköterske- och ingenjörsutbildning aktivt utveckla kompetensförsörjningen i kommunen erbjuda samtliga gymnasieelever teoretisk körkortsundervisning

13 Näringslivet Företag och företagsamma människor i vår kommun är helt avgörande för vår fortsatta utveckling av välfärden. Deras beslut om att vilja växa, anställa, bygga ut och investera påverkar sysselsättning och skatteintäkter. Företagarnas motivation och beslut påverkas av omgivningen, en omgivning som är internationell, nationell, regional och framför allt även lokal. Den lokala kompetensförsörjningen är kanske den enskilt viktigaste frågan för att vårt näringsliv ska fortsätta stärkas. Därför ska vi aktivt jobba för att främja och skapa förutsättningar för kompetensförsörjning, mer entreprenörskap och företagande. Vi ligger redan bra till på flera områden men vi ser samtidigt att det fortfarande finns mycket kvar att utveckla och förenkla. Bland annat i dialogen och i samarbetet mellan kommunen och näringslivet. Det ska vara lätt att etablera och starta företag i vår kommun. Ett av våra mål är att det ständigt ska finnas färdiga områden där företag kan etablera sig. Vår kommun ska erbjuda en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Vi ska vara tillgängliga och lyhörda, samt arbeta för att företagen kan få tag på den kompetens de behöver. Det händer mycket i vår kommun, industrin är fortfarande stark, många företag satsar och handeln och besöksnäringen växer. har genomfört: utvecklat Västervik Framåt AB verkat för ett nära samarbete med Linköpings- resp Linnéuniversitetet skapat ett kontaktsekriteriat hos med Linnéunversitetet inventerat behovet av kompetensförsörjning och startat utbildningar startat branschråd för skola/utbildning och det lokala näringslivet tillsammans med våra företag genomfört ett antal utredningar och projekt med syfte att skapa utveckling ex förbättrade logistiklösningar planerat och exploaterat flera nya industriområden har i samverkan med fastighetsägarna och handeln utvecklat handeln har i samverkan med fastighetsägarna och handeln lyckats få flera starka varumärken att etablera sig i stadskärnan skapa snabbare och enklare ärendehantering fortsätta utveckla ett positivt och konstruktivt näringslivsklimat som ser till företagarnas behov etablera en utbildning för unga entrprenörer för att stärka och utveckla dem som företagare utveckla och förbättra kommunens service, information, relation och bemötande för att underlätta företagens utveckling prioritera uppsökande verksamhet, nyföretagande, innovationer, företagsutveckling, etablerings- och kontaktservice för att få hållbara, växande och nya företag fortsätta den påbörjade destinationsutveckling i syfte att öka antalet besökare planera och exploatera nya industriområden verka för att både Linköpings- och Linnéuniversitetet har kontaktsekretariat i Västervik utveckla marknadsföringen och varumärkesbyggandet kring Västerviks kommun för att attrahera både arbetskraft, företag och nya invånare Upphandlingar och inköp Vår kommun är beroende av ett livskraftig näringsliv. Inte minst inom de gröna näringarna. Därför är det viktigt att vi satsar på att stödja de lokala matproducenterna genom inköp och upphandlingar. Lokal mat skapar lokala jobb. Det är också en fråga om minskad miljöpåverkan. Genom kortare transporter och ett utnyttjande av ekologisk och hållbar produktion av råvaror minskar vi vårt avtryck på miljön. startat upp och tagit huvudansvaret för en upphandlingscentral i samarbete med flera andra kommuner stödja lokalt producerade varor genom att kommunen erbjuder en transportkedja för att möjliggöra för lokala matproducenter

14 Landsbygden En levande och stark landsbygd kräver många företag inom de gröna näringarna och ett engagerat föreningsliv. Vi ska prioritera de lokala producenter av råvaror genom att se till att andra krav än priset avgör valet av leverantör i exempelvis upphandlingar. Det krävs även en fungerande infrastruktur som skapar möjligheter att bo, verka och leva utanför våra tätorter i kommunen. Landsbygden är en stor tillgång för vår kommun och vi ska prioritera frågor som rör människors möjligheter att utveckla vår landsbygd som en livskraftig resurs. Då är det självklart att vi till exempel satsar på utbyggnad och förbättringar inom digital kommunikation genom fiberanslutningar eller utökade förutsättningar för mobilt bredband. Vi ska även möjliggöra att lanthandlarna får fler servicefunktioner för att bli ännu mer livskraftiga. Det är även viktigt att de kollektiva resmöjligheterna blir bättre för att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela vår kommun. Vår landsbygd är unik på många sätt och har präglat vår långa historia med många mindre bruksorter. Var och en med sin egen speciella kärnkompetens och inriktning. Detta är en tillgång vi ska lyfta fram och utveckla för en ännu mer levande landsbygd. Vår skärgård är också en del av vår landsbygd och den har samma viktiga roll som övriga landsbygden för att vi ska nå våra gemensamma mål tillsammans. En stor del av vår besöksnäring finns på landsbygden och utgör en viktig del för den fastställda destinationsutveckling. Allt hänger ihop. har genomfört: antagit en konsekvent och tydlig bredbandsstrategi för hela kommunen skapa förutsättningar för företagande på landsbygden genom bland annat optimerat bredband och fiberanslutning verka för en förbättrad infrastruktur och utvecklad kollektivtrafik som gör det möjligt att bo och arbeta i hela kommunen uppmuntra till fler arbetstillfällen på landsbygden som stärker dragningskraften och möjligheterna tydliggöra de olika orternas betydelse och landsbygdens unika möjligheter prioritera våra lokala livsmedelsproducenter Integrationen Västervik ska vara öppet, tolerant och välkomnande för alla. Framför allt för människor som söker sig hit undan krig, förföljelse och fattigdom. Vi ska fortsätta ta emot nyanlända/ flyktingar eftersom vi ser mångfald som en stor fördel för vår kommun ur flera perspektiv. Från kommunens sida ska huvudfokus vara att nyanlända snabbt lär sig svenska och kan försörja sig själv genom studier eller arbete. En annan viktig del av integration är arbetskraftsinvandringen som är nödvändig för att klara kompetensförsörjning och bemanning i vår kommun. Både inom den offentliga och privat sektorn. Västerviks kommun ska vara ledande i mottagandet av de som söker sig till vår kommun för att etablera på arbetsmarknaden sig genom konkreta planer och stöd. I Västervik jobbar vi målinriktat med att få människor från försörjningsstöd ut i arbete genom att snabbt erbjuda professionellt och individualiserat stöd. Vi ska hela tiden arbeta för ett bättre samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting. ta emot fler flyktingar och säkerställa god kvalitet och organisation av mottagandet göra det lätt att välja Västervik som mål för arbetskraftsinvandring genom en tydlig plan hur vi kan hjälpa till fortsätta göra kommunen tillgänglig för alla genom anpassningar i våra offentliga miljöer

15 Kulturen och fritiden Kulturen har en viktig sammanhållande och berikande funktion i vår kommun. Därför ska vi ska uppmuntra och verka för ett engagerat, välkomnande och utvecklande kulturliv för alla i Västerviks kommun. Alla olika kulturer och traditioner ska ha en självklar del i vårt kultursamhälle. Kultur är bildning och vi ska utveckla arenorna och öka tillgängligheten. Barns och ungas rätt till kultur ska vara högt prioriterat. Det är vårt ansvar att barn och unga, oavsett bakgrund, får möjlighet att uppleva och utöva kulturverksamhet. Biblioteken och musikskoleundervisningen är två viktiga områden. Västerviks stadsbibliotek med filialer ska vara uppdaterade med litteratur och ligga i framkant med digital media. Samarbete med skolorna, möjligheter till kreativitet i lärmiljön och tillgång till det professionella kulturlivet bidrar positivt till elevernas utveckling. Vi ser därför Kulturrådets Skapande skola som en viktig förutsättning för våra elevers tillgång till kultur och möjligheter till eget skapande. Hälsosam fritid för unga och äldre Det ska finnas goda möjligheter i vår kommun för en hälsosam fritid för alla. Vi bor i en kommun där förutsättningarna för en fritid med hög kvalitet är mycket god. I Västerviks kommun har vi ett stort frilufts- och föreningsliv. Det har en stor betydelse både för barn, unga och äldre. Det ska vi främja. Alla ska ha tillgång till olika former av aktivitet, idrott och rörelse. Därför ska vi öka tillgänglighet och tillgång. Vi ska prioritera insatser för barn och unga genom goda lek-, aktivitets- och idrottsmöjligheter. Vi ska genomföra en rekordstor satsning som ger fler möjligheter till kvalitativ fritid och aktivitet för fler i hela kommunen. Den satsningen kommer leda till att fler människor ges möjlighet till rörelse, aktiviteter, spontanidrott, träning och sport. Det leder till en hälsosammare livsstil. Intresset för att träna och vara utomhus har sällan varit större än nu. Gränserna mellan sport och kultur har också blivit mer flytande vilket skapar helt nya möjligheter för fler. startat Bokbuss på landsbygden i kommunen byggt kultur - och aktivitetshuset Mejeriet etablerat Skapande skola som garanterar alla elever i grundskolan kultur i olika uttrycksformer höjt ambitionsnivån för kulturen i genom att tillsätta en kulturchef skapa ett helt nytt Kulturhus utveckla våra bibliotek som resurs till stöd i läs- och språkutveckling för barn och unga utveckla biblioteken till naturliga mötesplatser för yngre och äldre genom att erbjuda anpassade aktiviteter och miljöer erbjuda alla elever oavsett ålder gratis läxhjälp på biblioteken erbjuda bra musikskoleundervisning för alla öka bokbussarnas tillgänglighet och därmed utveckla möjligheterna för lanthandlarna öka barn och ungas delaktighet i kommunens kulturutbud anlagt en konstgräsplan på Bökensved i Västervik byggt en ny lek- och aktivitetsanläggning och skapat förutsättningar för Äventyrsbadet på Västerviks Resort öka tillgången och tillgängligheten av idrott, aktivitet och rörelse för föreningsoch spontanidrotter samt fritidsaktiviteter säkerställa möjligheten till en aktiv fritid för människor med funktionsnedsättningar bygga en ny stor sporthall med fullmått vid nya Kvännarskolan anlägga en konstgräsplan i Gamleby satsa på förbättrade och utvecklade lekplatser i kommunen bygga en sporthall i Totebo utveckla ridverksamheten i kommunen med förbättrade ridsportanläggningar i Gamleby, Överum och Västervik bygga skatepark i centrala Västervik utveckla och modernisera Bökensved sportcenter - bland annat genom nya tennis banor och utökade öppettider för simhallen anlägga ett stadsnära bad i Västervik anlägga spontanidrottsplatser med exempelvis utegym

16 Västervik Tillsammans Bli medlem Så här kan du bli medlem: Att bli förstagångsmedlem i moderaterna kostar 100kr. Därefter bestämts din årsavgift av den förening du tillhör. Ring telefonnummer Bli medlem via SMS. Skicka SMS till med texten MODERAT MEDLEM och personnummer ÅÅMMDDXXXX, t.ex Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning. OBS. Det är viktigt att du anger ditt personnummer utan bindestreck för att vi ska kunna registrera ditt medlemskap. Information Moderaterna i Västerviks kommun består av tre partiföreningar, Västervik, Norra Tjust och Loftahammar. Dessutom finns MUF, Moderatkvinnorna samt Moderata seniorer i kommunen. Allt detta samlas under Västervikskretsen. facebook.com/vasterviktillsammans För frågor och hjälp med medlemskap, kontaktagärna oss på: Betala via Bankgiro eller Postgiro. Du kan sätta in 100 kronor på Bankgiro eller Postgiro: Bankgiro , Postgiro Ange då namn, adress, telefonnummer, e-postadress och fullständigt personnummer (för att underlätta den administrativa processen) samt om du vill vara medlem i partiet eller i MUF.

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Västervik Tillsammans Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Närodlad politik för Kungsör

Närodlad politik för Kungsör Närodlad politik för Kungsör Kommunalt handlingsprogram 2014-2018 Hållbar utveckling På följande sidor kan du ta del av Centerpartiet i Kungsörs handlingsprogram för mandatperioden 2014-2018. Vårt parti

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro

Att lita på! Verksamhetsplan. Upplands-Bro Att lita på! Verksamhetsplan Upplands-Bro Vår vision för Upplands-Bro utgår från människan och hennes vilja att sträva framåt och ta ansvar för sitt eget liv. Alla ska med utgångspunkt från sina förutsättningar

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018

Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018 1 (20) DATUM DNR 2015-05-27 KS/2015:124 Förslagsskrivelse Kommunstyrelsen Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Kommunstyrelsen 2012-06-04 Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Vi utvecklar Sundsvall! www.koalitionensundsvall.se 1 2 Innehållsförteckning Mål och resursplan 2013-14 med plan för 2015-2016...4

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer