Västervik. tillsammans. Tillsammans. Vi skapar ett. som bygger på tolerans, trygghet, utveckling och jämlikhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västervik. tillsammans. Tillsammans. Vi skapar ett. som bygger på tolerans, trygghet, utveckling och jämlikhet"

Transkript

1 Västervik Tillsammans Vi skapar ett Västervik tillsammans som bygger på tolerans, trygghet, utveckling och jämlikhet Nya Moderaterna i Västerviks kommun

2 Innehåll Ekonomin Ordning och reda i ekonomin Miljön och energin I Västerviks kommun är naturen alltid nära och tillgänglig Förskolan och skolan En framtidens, kunskapens och trygghetens skola Kommunikationen och infrastrukturen En stor kommun som hänger ihop Tryggheten En trygg och säker kommun för unga och äldre Bo och bygga Attraktiva och trivsamma boenden för alla människor i livets olika skeden Vården och omsorgen Valfrihet och trygghet i hela livet Jobben Näringslivet Upphandling och inköp Landsbygden Integrationen Kulturen och fritiden En mångfald av kulturverksamhet Övrigt Bli medlem Information

3 Förord Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de allra bästa kommunerna i landet att bo, arbeta och leva i. Här är det enkelt att trivas och må bra. Det är många saker som gör vår kommun fantastisk. Naturen, skärgården, orternas olika karaktär och de möjligheter de erbjuder är några exempel. Men främst är det de som bor och verkar i vår kommun som är den riktiga tillgången. Det är så vackra, vänliga Västervik fungerar. F örtroendet att få förvalta och utveckla denna pärla på ostkusten har gett oss mycket att glädjas över samtidigt som det många gånger gjort oss ödmjuka. Dessa tolv år har gått fort men vi har genomfört mycket och vi har en hel del kvar. Vi vill fortsätta att förbättra och utveckla vår kommun. Vi har flera gånger samarbetat med andra partier för att nå nödvändiga mål. Nu är det 2014 och vi är lika beslutna som 2002 att vårt sätt att leda kommunen är det rätta. Vårt arbete har bara börjat. Vi ska fortsätta leda, utveckla och förbättra vår kommun. Vi gör det bra. Men vi ska bli ännu bättre. Genom vår vilja att förbättra kommer vi alltid få energi för att ta svåra och komplexa beslut. Det är det som gör oss starka och stabila. Det senaste åren har vårt arbete gett tydliga resultat. Fler är i arbete än på mycket länge, resultaten i skolan förbättras hela tiden, inflyttningen har ökat till 1500 personer och 500 nya bostäder har byggts. Vårt arbete baseras alltid på viktiga värderingar och ledord. Öppenhet, delaktighet, kommunikation, information, dialog och tillgänglighet styr vårt sätt att prioritera, agera och utveckla. Det arbetet tar aldrig slut och vi ska alltid bli bättre. Vi tror på människan och dess förmåga. Tillsammans skapar vi ett samhälle som är tolerant på riktigt och där människors olikheter är en stor tillgång och självklarhet. Det är i vår kommun som du ges möjligheten att utvecklas och växa som människa genom hela livet. I vår kommun ska alla skattepengar användas effektivt och prioriteras till Vårt arbete har bara börjat. Vi ska fortsätta leda, utveckla och förbättra vår kommun. Vi gör det bra. Men vi ska bli ännu bättre välfärden. Varje krona är viktig och det ska vi vara en garant för. Det är genom företagen i vår kommun som vi skapar en bättre ekonomisk möjlighet och tillväxt. Vi är en företagsvänlig kommun och vi ska aktivt arbeta för att skapa bättre förutsättningar och främja entreprenörskap. Genom ett livskraftig näringsliv skapas nya jobb som stärker vår kommuns resurser. Västervik är Smålands fjärde största stad. Vi är och ska förbli stolta smålänningar men vi kommer fortsätta närma oss den region vi redan idag funktionellt tillhör, nämligen Östergötland. Samtidigt ska vi fortsätta utveckla vårt framgångsrika samarbete med närliggande kommuner, till exempel Vimmerby. Vi har valt att arbeta under ledordet Västervik Tillsammans inför årets val och det är även det vi kommer fortsätta arbeta under efter valet. Tillsammans betyder mycket. Samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, medborgare, offentlig sektor, politiken och andra är oerhört viktigt för att fortsätta utveckla vår kommun. Det är bara tillsammans vi kan göra det. Alla medborgare, företag, orter, samhällen och föreningar är lika viktiga och alla behövs. Våra viktigaste frågor inför framtiden är en fortsatt förbättrad skola, en stabil ekonomi och fler jobb. Fler jobb skapas genom tillväxt inom näringslivet. Fler jobb genererar mer skatteintäkter som i sin tur ger skolan större resurser. Allt hänger ihop. Vi ska fortsätta arbetet att förvalta, förbättra och utveckla Västerviks kommun tillsammans med våra medborgare, företag och föreningar. Vi skapar ett Västervik tillsammans som präglas av tolerans, trygghet, utveckling och jämlikhet.

4 Ekonomin Ordning och reda i ekonomin En god och balanserad ekonomi är helt avgörande för en kommuns fortsatta utveckling. Idag ser det ljusare ut än på länge för Västervik. Det genomförs mycket i vår kommun som ger effekter långt in i framtiden. Därför är det viktigt att vi tar rätt beslut och satsar på rätt saker. Alla beslut ska vara SMARTA, Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. Varje skattekrona ska användas effektivt och det är vi en garant för. Det skapar tillväxt och är viktigt för att ge alla medborgare de resurser de behöver. Västerviks kommun har idag den lägsta kommunalskatten i länet. När fler arbetar och betalar skatt ökar skatteintäkterna i vår kommun. När vi blir fler kommuninvånare blir vi också fler skattebetalare som delar på våra gemensamma kostnader. God styrning och ledning Genom långsiktig och hållbar tillväxt skapar vi en stabil ekonomi. Då kan vi genomföra satsningar på skola, vård och omsorg utan att göra avkall på annat. Vi har under den senaste mandatperioden tagit flera initiativ för att stärka kommunens ekonomi. Flera åtgärder har genomförts; översyn av styrning och ledning, stärkt det långsiktiga perspektivet i beslutsunderlagen, skapat förutsättningar för tillväxt och utveckling samt stärkt kommunen genom att bygga upp reserver. skapat en stabil och god ekonomi byggt upp reserver i resultatfonder för oförutsedda förändringar oförändrad kommunalskatt positivt befolkningsnetto fått fler unga vuxna i arbete och studier vilket har minskat försörjningsstöd och utanförskap skapa en fortsatt stabil ekonomi med större marginaler för satsningar och punktinsatser ha reserver för sämre tider för att undvika hastiga och oförutsedda förändringar genomföra investeringar och satsningar där det behövs, när det behövs jobba aktivt för att få fler arbetslösa i arbete eller studier minska behovet av försörjningsstöd öka inflyttning till kommunen

5 Miljön och energin Västerviks läge med närhet till skärgård, sjöar, dalar, skog och naturområden är en anledning till att människor trivs här och att många väljer att flytta hit. Vår kommun har en lång kuststräcka mot Östersjön och är beroende av ett levande hav för att kunna fortsätta att utvecklas. Denna kustmiljö är en unik resurs som vi måste förvalta väl och förädla. Åtgärder för att förbättra kommunens kustvatten är högt prioriterade. Inom Västerviks kommun pågår sedan flera år tillbaka ett aktivt och målmedvetet energi- och klimatarbete. Utvecklingen av förnyelsebar energi pågår för fullt. Enligt vår Energi- och klimatstrategi, ska kommunens framtida energiförsörjning baseras på fossilfria bränslen och energieffektiva lösningar. I Energimyndighetens samarbetsprojekt Uthållig kommun är Västerviks kommun utvald som spjutspetskommun för att med energin som språngbräda arbeta antagit en Klimatanpassningsstrategi startat miljöprojektet Havsmiljö Gamlebyviken - näringsreducerande åtgärder inom lantbruket startat miljöprojektet Gamlebyån - fiskevårdande åtgärder startat miljöprojektet Dynestadsjön - restaurering av en näringsrik sjö reducerat utsläpp från fritidsbåtar genom latrinmottagningsstationer i Blankaholm och Loftahammar samt båtbottentvätt i Västervik inrättat VA-rådgivning för gemensamma avloppsanläggningar infört starthjälp för avloppsanläggningar i tätbebyggda områden skapat en kommunal fordonsenhet för att effektivisera och samordna resandet i tjänsten för ett samhälle som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart. Kommunen samverkar också med övriga kommuner i länet för minskade växthusgasutsläpp genom Klimatsamverkan Kalmar län (Nooil). I slutet av 2013 invigdes det utbyggda Stegeholmsverkets kraftvärmepanna som producerar fjärrvärme och elenergi. Kommunen producerar genom Västervik Biogas AB även egen biogas som säljs till allmänheten och företag. Vi arbetar för en konkret klimatsmart samhällsplanering och hållbart boende. Det handlar om att minimera vårt avtryck i miljön genom återvinning och energisnålhet. Västervik har länge legat i framkant när det kommer till miljöarbete, till exempel står vår kommuns Fastighetsnära Insamling modell för många andra kommuner som ska införa källsortering direkt i hushållen. öka tillgängligheten på återvinningsstationerna utveckla och göra det enklare att sortera matavfall förbättra och energieffektivisera kommunens byggnader fortsätta bygga ut det kommunala vatten- och avloppssystemet för att värna Östersjön, våra sjöar och vattendrag minska läckaget av gödningsämnen från odlad mark verka för att miljömålen är mätbara och att det ska finnas konkreta åtgärdsplaner fortsätta utöka antalet papperskorgar på allmänna platser föregå som gott exempel vad det gäller sopsortering inom egna verksamheter utvecklat Stegeholmsverkets genom ny kraftvärmepanna som producerar fjärrvärme och elenergi. startat biogasproduktion etablerat en matavfallsinsamling i kommunen

6 Förskolan och skolan Våra förskolor och skolor ska vara alltid vara trygga platser för alla barn och elever att vistas i. I förskolan ska alla barn få en likvärdig och bra start för att lära, uppmuntras, stimuleras och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barngruppernas storlek skall vara till gagn för både barn och pedagoger. I skolan ska kunskap stå i centrum och lärarna ska få fokusera på eleverna och undervisningen. Elevernas måluppfyllelse och resultat har förbättrats avsevärt de senaste åren, tack vare det målmedvetna kvalitetsarbete som har genomförts ute i verksamheterna, samtidigt finns det mycket kvar att göra för att varje elev ska lyckas utifrån sin fulla potential. Lärmiljöerna i kommunen ska vara stimulerande, trygga och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Vi ska arbeta för en skola där alla elever blir sedda, och når målen oavsett bakgrund eller kön. Barn med särskilda behov ska stöttas genom tidiga insatser. Vi ska fokusera på tidiga insatser för läsinlärning och införa en läsgaranti i Västerviks kommun för att garantera och säkerställa att varje elev kan läsa vid utgången av åk 1. Om så inte är fallet ska insatser omedelbart sättas in. Detta skapar en likvärdig skola. Vi ska garantera en nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. För att säkerställa detta ska vi certifiera alla skolor i kommunen enligt antimobbningsprogram. Vi vill även förstärka det pågående arbetet med vägledning för att skapa goda relationer och samspel, mellan elever och personal genom ett hälsofrämjande förhållningssätt. Lärarnas roll i klassrummen är A och O och vi vill att lärarna ska få fokusera på undervisningen. Därför har vi lokalt i kommunen tagit initiativ till ett aktivt arbete för att renodla lärarnas arbetsuppgifter. Vi vill höja läraryrkets status med fler karriärvägar, höja lärarlönerna och erbjuda mer fortbildning inom både förskola och skola. Vi har de senaste åren satsat stort på barnens och pedagogernas arbets- och lärmiljöer genom att bygga om, modernisera våra förskolor och skolor samt bygga helt nya förskolor och skolor. Vi ska fortsätta att förbättra, utveckla och modernisera samt bygga nya förskolor och skolor i kommunen. ökat måluppfyllelsen, förbättrat elevresultaten och meritvärdena arbetat för att förskolor och skolor ska ha egna tillagningskök byggt om och moderniserat förskolor på landsbygden byggt nya och byggt om förskolor i Västervik startat Nattis, barnomsorg kvällar, nätter och helger året runt, i Västervik genomfört en stor IT-satsning inom för-, grundoch gymnasieskola successivt ökat lärarlönerna tillsatt 50 karriärtjänster för lärare med ett lönelyft på 5000 kr/månad satsat på ungdomsuppföljning för att motverka studieavhopp på gymnasiet skapat ett ungdomsråd i kommunen för att öka ungdomarnas delaktighet och inflytande införa läsgaranti för tidiga insatser för läsinlärning Verka för en arbetsro och en mobiltelefonfri arbetsmiljö i klassrummen, när inte mobiltelefoner används i undervisningen ge alla elever i skolan det stöd och den stimulans de behöver för att lära och rustas för framtiden. erbjuda kostnadsfri läxhjälp införa en garanti för en nolltolerans mot mobbning och kränkningar genom att certifiera kommunens skolor enligt antimobbningsprogram höja lärarlönerna och utöka resurserna till förskola och skola premiera kompetenta och skickliga lärare genom högre löner verka för att skolplikt införs fr.o.m förskoleklass stödja och komplettera ofullständig skolbakgrund erbjuda elever mer fysisk aktivitet i skolan utveckla samarbetet mellan skola och närings- och arbetsliv utöka möjligheterna för alla elever på Västerviks gymnasium att läsa entreprenörskap Arbeta för för möjlighet till praktik på samtliga gymnasieprogram erbjuda samtliga gymnasieelever teoretisk körkortsteoriundervisning förstärka samverkan mellan skolan, socialtjänsten och landstinget, så att barn och elever med psykiska och/eller fysiska problem får rätt hjälp i tid starta nattis barnomsorg kvällar, nätter och helger året runt) på ytterligare ort i kommunen lyfta fram vikten av goda pedagoger genom att inrätta ett pris för Årets Pedagog i Västerviks kommun inrätta pris för Årets skolledare i Västerviks kommun

7 Kommunikationen och infrastrukturen Det ska vara lätt och enkelt att resa i Västerviks kommun, i länet och regionen. Kommunens stora yta, geografiska förutsättningar och glesa befolkningsstruktur innebär att det är en utmaning att få till en bärkraftig kollektivtrafik inom kommunen och behov av biltransporter är betydligt högre än i tätbebyggda storstadsområden. Vi ska verka för ett Västervik som en del av en större region genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att våra medborgare kan få vardagspusslet att gå ihop. Det är viktigt att själv kunna välja bostadsort utan att kommunikationen är ett hinder. Vi kommer att starta byggnationen av en Södra infart till Västervik. Det kommer att öka tillgängligheten, förkorta restider för pendlare, underlätta flöden av tung trafik, öka säkerheten och vara en klar förbättring för miljön. Vi skapar även möjligheter för närliggande orter att bli mer attraktiva som bostadsorter för pendlare genom den kortare restiden. tagit initiativ till upprustning och gemensamt väg nummer från Göteborg till Västervik via Rv 40 verkat för att höja hastigheten och trafiksäkerheten på E 22, bland annat förbifart Söderköping genomfört breddning och ökad säkerhet i farleden in till Västerviks hamn byggt ut järnvägen i och till hamnen i Västervik verkat och anpassat hamnen för passagerartrafik genomfört förstudier för pendlingstrafik mellan Linköping-Västervik medfinansierat fyra nya tågfordon byggt gång- och cykelvägar till Gertrudsvik i Västervik och Målserum byggt gång- och cykelväg från Ankarsrum till trafik platsen Rv 40 påbörjat stadsförnyelse vid Rådhusgatan och nytt torg vid Simson startat mätning av mobiltäckning i hela kommunen verka för att anpassningar görs av vägarna till Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping till minst 100 km/h bygga den Södra infarten till Västervik etablera en möjlighet för direktflyg till Stockholm aktivt verka för en timmes restid med tåg till Linköping främja passagerartrafik till Gotland införa smart parkering i Västervik stad för effektivare parkeringsutnyttjande utveckla Skärgårdstrafiken i vår kommun arbeta för att kommunen ska ha aktiv samverkan med KLT utveckla gång- och cykelvägar i kommunen bygga ut bredband i hela kommunen tydliggöra och modernisera skyltningen till kommunens alla tätorter erbjuda sttarthjälp vid bredbandsutbyggnad på landsbyggden fortsätta stadsförnyelsen vid tex Stora torget, Spötorget, Stadsparken och Kvarngatan

8 Tryggheten En trygg och säker kommun I Västervik ska alla oavsett kön, ålder, och ursprung kunna leva ett tryggt och säkert liv. Vi har nolltolerans mot alla former av brott och diskriminering. I kommunen har vi ett bra samarbete mellan polisen, skolorna, frivilligorganisationer och socialtjänsten. Kommunen har också tydligt fokus på förebyggande arbete bland unga. Det vill vi förstärka. Att utemiljön är ren, snygg och klotterfri ökar också tryggheten. Trots kontinuerliga insatser och kampanjer testar många ungdomar i Västerviks kommun alkohol. Vi tar situationen på allvar och ska se över vårt arbete med ANDT. gjort satsningar på rehabilitering i hemmet get äldre möjlighet att välja utförare av hemtjänst byggt Trygghetsboende för seniorer, för att möta nya behov skapat SkolFram, en satsning för att förbättra skolresultaten hos barn och ungdomar som är placerade i familjehem startat Sams-gruppen, tidig konflikthantering, med 21 medlingsutbildade personer, i samverkan mellan skola, socialtjänst och polis infört tillagning av mat på några av våra särskilda boenden moderniserat och byggt om våra befintliga särskilda boenden i Överum, Hjorted och Ankarsrum skapat FIP, första insatsperson för att minska insatstiden för räddningstjänsten Valfrihet och trygghet i välfärden Utvecklingen av Västervik handlar om att skapa utrymme för alla människor att växa. Vi tror att människor själva kan och vill fatta beslut som handlar om den egna vardagen, t.ex. vid val av hemtjänst och äldreboende. Genom politiken vill vi skapa förutsättningar för att det finns olika alternativ för olika behov och vi ställer tydliga krav på att alla dessa håller hög kvalitet. Man ska känna sig trygg när man gör sina val. Samarbetet mellan kommunens äldreomsorg och landstingets sjukvård för äldre måste fungera så att sjuka äldre inte hamnar mellan stolarna och inte får den vård de behöver. Vi ser också växande problem med psykisk ohälsa, inte minst bland unga tjejer. Från kommunens sida vill vi erbjuda rätt stöd och hjälp. införa biståndsfri hemtjänst upp till 8 timmar för den som fyllt 75 år utöka antalet trygghetsboenden införa Guldkant för äldre för en högre livskvalitet erbjuda fler naturliga träffpunkter i form av aktiviteter och utrymmen för att kunna mötas och umgås utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede identifiera och hjälpa barn och familjer i behov av stöd fortsätta kompetensutvecklingen av vård och omsorgspersonalen erbjuda hög kvalitet på maten och förbättra måltidssituationen bygga ut antalet omsorgsplatser och äldreboenden för att möta kommande och nya behov mångfald av olika boendeformer, dels för att alla ska få sina olika behov tillgodosedda och för att möta kommande och nya behov starta Nattfrid, satsning för ökad trygghet med ny teknik och utveckla mobila trygghets funktioner utveckla samarbetet mellan förvaltningarna t.ex. skola och socialtjänst för att i ett tidigt skede upptäcka barn som lever under svåra förhållanden kartlägga problemen med psykisk ohälsa, t.ex. bland unga tjejer utveckla det förebyggande arbetet mot suicid, i samverkan med landstinget

9 Bo och bygga Bygger vi fler bostäder i Västerviks kommun leder det till en ökad tillväxt, fler jobb och därmed stärkt välfärd. Människor som får jobb i kommunen ska självklart ha någonstans att bo. Efter flera år av svagt bostadsbyggande, börjar det nu byggas i vår kommun. Idag har vi en tydlig strategi för hur vi utvecklar Västervik och samtidigt bevarar unika miljöer och grönområden. Vi ska ha en samhällsbyggnadspolitik som alltid utgår från människors behov - nu och i framtiden. Västerviks kommun ska ha varierat och attraktivt utbud med både hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Gammal industrimark ger plats för nya bostäder Vi arbetar för att fler gamla industriområden ska omvandlas till nya bostadsområden, på samma sätt som vi tidigare gjort med Grantorpet och Tändstickan. Nu planeras det för bostäder vid Magasinet på Skeppsbrokajen, Gamla vattentornet, Didrikslund och gamla Järnförädlingen. Även på vår landsbygd och i vår skärgård skapas möjligheter för nya bostäder som till exempel på Hasselö och Rågö. Levande och naturliga mötesplatser lokalt I Västerviks stadskärna ska vi skapa fler levande mötesplatser. Det ska finnas en blandning av bostäder, handel, torg, mötesplatser, aktiviteter och kultur. Västerviks kommun ska vara en kommun att bo och verkligen trivas i för alla hela livet. ökat kommunens planberedskap tagit fram planer för mer än 500 bostäder gjort det möjligt att Nya Slottsholmen byggs bygga en ny högstadieskola och F-6 skola i Gamleby samt F-6 skola i Kvännaren öka bostadsbyggandet i kommunen skapa en snabbare bygglovshantering, utan att riskera rättssäkerheten förbereda och marknadsföra mark för företagsetableringar skapa en levande stad med kontinental känsla fylld med torg-, park- och stadsliv ta till vara på och utveckla kommundelarnas olika unika karaktärer främja behovet av olika sorters bostäder i kommunen; villor, radhus, bostads- och hyresrätter, samt äldreboende, student-, grupp- och seniorbostäder prioritera bygg- och bostadsprojekten Bygg- och bostadsprojekt: Förskolan Arabia, högstadieskola i Gamleby för norra tjust, Holmen, Centrumgården Områden: Didrikslund, Magasinet, Stenhamra

10 Vården och omsorgen Kvaliteten kommer först Det ska vara tryggt att åldras i Västerviks kommun och äldreomsorgen ska kännetecknas av värdighet och respekt. Vi ställer och ska fortsätta ställa höga krav på kvaliteten som ges av vård- och omsorgsutförarna. God kvalitet och professionellt bemötande ska känneteckna de verksamheter som de äldre kan välja mellan inom vård- och omsorgsverksamheterna. Vi ska fortsätta jobba för att höja kvaliteten ytterligare inom kommunens egna verksamheter genom; utvecklad målstyrning, kvalificerad uppföljning, förbättrat ledarskap, stärkt kompetens, mer samarbete med anhöriga, korrektare läkemedelsföreskrivning och att utökat användande av moderna informationssystem. Det viktiga är att den enskilda individen sätts i centrum för alla insatser som kommunen utför. Vi ska fortsätta att erbjuda stöd, avlastning, information och kunskap för de anhöriga som underlättar den anhöriges situation. I samarbete med berörda ska vi utveckla naturliga mötesplatser för äldre. Exempelvis lokaler och aktivitetsmöjligheter som boulebanor, promenadstråk med bänkar eller utomhusgym. Möjlighet att välja Många äldre både kan och vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Men trots det kan det egna boendet upplevas som för stort eller kräva för mycket arbete. En del upplever även ett ökat behov av trygghet i vardagen. Många gånger kan hemtjänsten avlasta och fungera som en trygghet i det egna hemmet. För en del är det ett stort steg att lämna den egna bostaden. För att minska steget har anpassade boende etablerats, trygghetsboende. Dessa boende erbjuder trygghet och det finns vårdpersonal, aktiviteter och annan service på nära avstånd. Tack vare den stora efterfrågan vill vi undersöka förutsättningarna att bygga fler trygghetsboende i Gunnebo och Ankarsrum. Vi vill bygga moderna och anpassade seniorboeenden i Gamleby, Loftahammar och Gunnebo. Vi ser även att det finns ett stort behov av att skapa ett särskilt boende i Västervik. För oss är det en självklarhet att alla Västerviks äldre efter behovsprövning ska kunna välja om man önskar omsorg hemma eller på ett visst omsorgsboende. Det flexibla kundvalssystem som kommunen infört innebär att äldre kan välja mellan olika vårdgivare som erbjuder hemtjänst och särskilt boende. Du som är över 75 år ska få rätt att köpa städning, tvätt och inköp upp till 8 timmar per månad utan särskild prövning. Du som är under 75 år kan ansöka om hemtjänst hos Socialkontoret. Tillgängligt för alla och meningsfull vardag Den som är funktionshindrad och i behov av personligt stöd för att klara vardagen, ska vara trygg i att tjänsten är pålitlig och håller hög standard. För oss moderater är det en självklarhet att få välja mellan att bo själv, med personlig assistans, eller bo tillsammans med andra som har liknande förutsättningar. Att som funktionshindrad få möjlighet att själv välja utförare av det stöd man är berättigad till är en viktig rättighet. Vi moderater ser att personer med funktionsnedsättning upplever svårigheter att röra sig fritt på flera platser i den offentliga miljön. För oss är det därför angeläget att genom löpande anpassningar av den offentliga miljön förbättra den fysiska rörelsefriheten. Kommunens många frivilligorganisationer gör stora insatser för att stödja och berika de äldres och funktionsnedsattas fritid. Moderaterna i Västervik vill öka möjligheterna för kompletterande samverkan med frivilligorganisationerna. För personer med funktionsnedsättning är det viktigt med en meningsfull vardag. Exempelvis spelar den dagliga verksamheten, stor roll för många med funktionsnedsättning. Genom ett anpassat arbete skapas delaktighet, gemenskap och struktur i vardagen vilket leder till en känsla av att vara behövd och ökar självkänslan. Vi moderater är mycket positiv till denna verksamhet och vill öka möjligheterna till en positiv utveckling. Stöd till ett självständigt liv Kommunens socialtjänst ska kännetecknas av respekt, värdighet och tolerans för alla. Utredningar ska genomföras med hänsyn tagen till individens integritet. Tidiga insatser är särskilt viktiga i fall då barn riskerar att fara illa. Det ekonomiska biståndet ska prövas individuellt och garantera en skälig levnadsnivå, men samtidigt ska målet för insatserna vara att individen ska kunna gå från bistånd till egen försörjning Att ta sig ur missbruk De senaste åren har missbruket av nätdroger ökat bland unga. Det är en oroande utveckling. Beroende och missbruk påverkar alla i familjen. Kommunen har idag ett tydligt samarbete mellan polis, skola och socialtjänst som vi vill fortsätta stärka det samarbetet. För oss har fritidsgårdarna en viktig social roll i det förebyggande arbetet för att motverka alkohol- och drog-

11 sociala problem. Det är viktigt att det finns vuxna i ungdomars närhet även på kvälls- och nattetid, framför allt på helger. För att öka tryggheten och bygga långsiktiga relationer med ungdomarna krävs det att vuxna finns närvarande. Kommunen hjälper till att samordna nattvandringen i Västervik, en insats som drivs av viktiga frivilligkrafter. Vi stöttar dessa insatser och vill uppmuntra fler kommuninvånare att nattvandra. Vi har infört brukartid i hemtjänsten. Du väljer hur din tid ska användas, promenad eller städning. Vi har infört ett kundvalssystem inom hemtjänsten där du själv väljer vem som ska utföra insatserna. Vi har infört en fixartjänst. Du kan få hjälp med att byta batteri i brandvarnaren, flytta på möbler, sätta upp gardiner eller halksäkra mattor. värna de äldres önskan om ett aktivt liv och införa fler plustjänster för äldre utreda möjligheten att utöka antalet trygghetsboenden erbjuda fler naturliga träffpunkter i form av aktiviteter och utrymmen för att kunna mötas och umgås fortsätta kompetensutvecklingen av vård och omsorgspersonalen erbjuda hög kvalitet på maten och förbättra måltidssituationen fortsätta att stödja frivilliga och ideella insatser som komplement till den hjälp som kommunen erbjuder intensifiera samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst införa biståndsfri hemtjänst upp till 8 timmar per månad för den som fyllt 75 år

12 Jobben Möjligheten till egen försörjning är en fråga om trygghet, frihet och delaktighet i samhället. Det är också den snabbaste vägen att som nyanländ komma in i samhället och lära sig språket. Vi ska skapa ett samhälle där alla får plats för att alla behövs om vi ska klara att bygga ett starkt Västervik. Ju fler vi är som arbetar, desto större blir resurserna till välfärden. Det arbetet börjar alltid lokalt, genom att skapa goda förutsättningar för företag och jobb. Utbildning är en nyckel till jobb och en investering i den egna framtiden, därför är skolan och goda möjligheter till vuxenutbildning avgörande för jobb och integration. När fler arbetar innebär det också mer resurser till skola, vård och omsorg. Jobben är avgörande för vår kommuns välfärdsambitioner. Sänkta arbetsgivaravgifter ger unga jobb Vi vill sänka skatten på ungas anställningar, så att det blir enklare att anställa fler unga. Det skulle vara direkt förödande för vår kommuns unga människor om skatten på ungas arbete skulle höjas. Vi är för en fortsatt sänkt matmoms och halverad arbetsgivaravgift inom restaurangnäringen. Det är många unga människor som jobbar inom just hotell, restaurang, besöksnäring och handel, vilka riskerar att mista sina jobb och de ungdomar som är arbetslösa kommer att få ännu högre trösklar in på arbetsmarknaden. I vår kommun ska Komvux och Campus Västervik ha en tydlig koppling till näringslivet. Utbildningarna ska fokusera på yrken där det råder brist på utbildad personal. Det ger en snabbare väg till arbete och möjliggör för kommunens företagare att få den kompetens de behöver. Nyanlända ska snabbt få kunskaper i svenska, då språket är den viktigaste förutsättningarna för att komma in i samhället och få jobb. Många unga står i dag utanför arbetsmarknaden just på grund av att de saknar arbetslivserfarenhet. Det aktiva arbetet med att skapa möjligheter för männis- kor att få jobb har effekt. Knutpunkten och Feriepraktik är två exempel på hur vi framgångsrikt underlättar för unga att få jobb. etablerat Feriepraktik som är en samverkan mellan kommun och näringsliv och ger sommarjobbsgaranti för alla ungdomar år skapat möjlighet till ungdomsanställning för unga arbetslösa mellan år tillsatt en Jobbkommission. En samverkan mellan kommun, arbetsförmedlingen, näringsliv och fack vi har byggt upp en unik arbetsmarknadsinsats för ungdomar genom Knutpunkten skapat en sjuksköterskeutbildning på Campus Västervik utveckla Campus Västervik till ett riktigt campusområde med Västerviks gymnasium, Komvux och Bökensveds sportcenter utöka möjligheter till att studera eftergymnasiala utbildningar på Campus Västervik. Till exempel vård-, specialistsjuksköterske- och ingenjörsutbildning aktivt utveckla kompetensförsörjningen i kommunen erbjuda samtliga gymnasieelever teoretisk körkortsundervisning

13 Näringslivet Företag och företagsamma människor i vår kommun är helt avgörande för vår fortsatta utveckling av välfärden. Deras beslut om att vilja växa, anställa, bygga ut och investera påverkar sysselsättning och skatteintäkter. Företagarnas motivation och beslut påverkas av omgivningen, en omgivning som är internationell, nationell, regional och framför allt även lokal. Den lokala kompetensförsörjningen är kanske den enskilt viktigaste frågan för att vårt näringsliv ska fortsätta stärkas. Därför ska vi aktivt jobba för att främja och skapa förutsättningar för kompetensförsörjning, mer entreprenörskap och företagande. Vi ligger redan bra till på flera områden men vi ser samtidigt att det fortfarande finns mycket kvar att utveckla och förenkla. Bland annat i dialogen och i samarbetet mellan kommunen och näringslivet. Det ska vara lätt att etablera och starta företag i vår kommun. Ett av våra mål är att det ständigt ska finnas färdiga områden där företag kan etablera sig. Vår kommun ska erbjuda en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Vi ska vara tillgängliga och lyhörda, samt arbeta för att företagen kan få tag på den kompetens de behöver. Det händer mycket i vår kommun, industrin är fortfarande stark, många företag satsar och handeln och besöksnäringen växer. har genomfört: utvecklat Västervik Framåt AB verkat för ett nära samarbete med Linköpings- resp Linnéuniversitetet skapat ett kontaktsekriteriat hos med Linnéunversitetet inventerat behovet av kompetensförsörjning och startat utbildningar startat branschråd för skola/utbildning och det lokala näringslivet tillsammans med våra företag genomfört ett antal utredningar och projekt med syfte att skapa utveckling ex förbättrade logistiklösningar planerat och exploaterat flera nya industriområden har i samverkan med fastighetsägarna och handeln utvecklat handeln har i samverkan med fastighetsägarna och handeln lyckats få flera starka varumärken att etablera sig i stadskärnan skapa snabbare och enklare ärendehantering fortsätta utveckla ett positivt och konstruktivt näringslivsklimat som ser till företagarnas behov etablera en utbildning för unga entrprenörer för att stärka och utveckla dem som företagare utveckla och förbättra kommunens service, information, relation och bemötande för att underlätta företagens utveckling prioritera uppsökande verksamhet, nyföretagande, innovationer, företagsutveckling, etablerings- och kontaktservice för att få hållbara, växande och nya företag fortsätta den påbörjade destinationsutveckling i syfte att öka antalet besökare planera och exploatera nya industriområden verka för att både Linköpings- och Linnéuniversitetet har kontaktsekretariat i Västervik utveckla marknadsföringen och varumärkesbyggandet kring Västerviks kommun för att attrahera både arbetskraft, företag och nya invånare Upphandlingar och inköp Vår kommun är beroende av ett livskraftig näringsliv. Inte minst inom de gröna näringarna. Därför är det viktigt att vi satsar på att stödja de lokala matproducenterna genom inköp och upphandlingar. Lokal mat skapar lokala jobb. Det är också en fråga om minskad miljöpåverkan. Genom kortare transporter och ett utnyttjande av ekologisk och hållbar produktion av råvaror minskar vi vårt avtryck på miljön. startat upp och tagit huvudansvaret för en upphandlingscentral i samarbete med flera andra kommuner stödja lokalt producerade varor genom att kommunen erbjuder en transportkedja för att möjliggöra för lokala matproducenter

14 Landsbygden En levande och stark landsbygd kräver många företag inom de gröna näringarna och ett engagerat föreningsliv. Vi ska prioritera de lokala producenter av råvaror genom att se till att andra krav än priset avgör valet av leverantör i exempelvis upphandlingar. Det krävs även en fungerande infrastruktur som skapar möjligheter att bo, verka och leva utanför våra tätorter i kommunen. Landsbygden är en stor tillgång för vår kommun och vi ska prioritera frågor som rör människors möjligheter att utveckla vår landsbygd som en livskraftig resurs. Då är det självklart att vi till exempel satsar på utbyggnad och förbättringar inom digital kommunikation genom fiberanslutningar eller utökade förutsättningar för mobilt bredband. Vi ska även möjliggöra att lanthandlarna får fler servicefunktioner för att bli ännu mer livskraftiga. Det är även viktigt att de kollektiva resmöjligheterna blir bättre för att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela vår kommun. Vår landsbygd är unik på många sätt och har präglat vår långa historia med många mindre bruksorter. Var och en med sin egen speciella kärnkompetens och inriktning. Detta är en tillgång vi ska lyfta fram och utveckla för en ännu mer levande landsbygd. Vår skärgård är också en del av vår landsbygd och den har samma viktiga roll som övriga landsbygden för att vi ska nå våra gemensamma mål tillsammans. En stor del av vår besöksnäring finns på landsbygden och utgör en viktig del för den fastställda destinationsutveckling. Allt hänger ihop. har genomfört: antagit en konsekvent och tydlig bredbandsstrategi för hela kommunen skapa förutsättningar för företagande på landsbygden genom bland annat optimerat bredband och fiberanslutning verka för en förbättrad infrastruktur och utvecklad kollektivtrafik som gör det möjligt att bo och arbeta i hela kommunen uppmuntra till fler arbetstillfällen på landsbygden som stärker dragningskraften och möjligheterna tydliggöra de olika orternas betydelse och landsbygdens unika möjligheter prioritera våra lokala livsmedelsproducenter Integrationen Västervik ska vara öppet, tolerant och välkomnande för alla. Framför allt för människor som söker sig hit undan krig, förföljelse och fattigdom. Vi ska fortsätta ta emot nyanlända/ flyktingar eftersom vi ser mångfald som en stor fördel för vår kommun ur flera perspektiv. Från kommunens sida ska huvudfokus vara att nyanlända snabbt lär sig svenska och kan försörja sig själv genom studier eller arbete. En annan viktig del av integration är arbetskraftsinvandringen som är nödvändig för att klara kompetensförsörjning och bemanning i vår kommun. Både inom den offentliga och privat sektorn. Västerviks kommun ska vara ledande i mottagandet av de som söker sig till vår kommun för att etablera på arbetsmarknaden sig genom konkreta planer och stöd. I Västervik jobbar vi målinriktat med att få människor från försörjningsstöd ut i arbete genom att snabbt erbjuda professionellt och individualiserat stöd. Vi ska hela tiden arbeta för ett bättre samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting. ta emot fler flyktingar och säkerställa god kvalitet och organisation av mottagandet göra det lätt att välja Västervik som mål för arbetskraftsinvandring genom en tydlig plan hur vi kan hjälpa till fortsätta göra kommunen tillgänglig för alla genom anpassningar i våra offentliga miljöer

15 Kulturen och fritiden Kulturen har en viktig sammanhållande och berikande funktion i vår kommun. Därför ska vi ska uppmuntra och verka för ett engagerat, välkomnande och utvecklande kulturliv för alla i Västerviks kommun. Alla olika kulturer och traditioner ska ha en självklar del i vårt kultursamhälle. Kultur är bildning och vi ska utveckla arenorna och öka tillgängligheten. Barns och ungas rätt till kultur ska vara högt prioriterat. Det är vårt ansvar att barn och unga, oavsett bakgrund, får möjlighet att uppleva och utöva kulturverksamhet. Biblioteken och musikskoleundervisningen är två viktiga områden. Västerviks stadsbibliotek med filialer ska vara uppdaterade med litteratur och ligga i framkant med digital media. Samarbete med skolorna, möjligheter till kreativitet i lärmiljön och tillgång till det professionella kulturlivet bidrar positivt till elevernas utveckling. Vi ser därför Kulturrådets Skapande skola som en viktig förutsättning för våra elevers tillgång till kultur och möjligheter till eget skapande. Hälsosam fritid för unga och äldre Det ska finnas goda möjligheter i vår kommun för en hälsosam fritid för alla. Vi bor i en kommun där förutsättningarna för en fritid med hög kvalitet är mycket god. I Västerviks kommun har vi ett stort frilufts- och föreningsliv. Det har en stor betydelse både för barn, unga och äldre. Det ska vi främja. Alla ska ha tillgång till olika former av aktivitet, idrott och rörelse. Därför ska vi öka tillgänglighet och tillgång. Vi ska prioritera insatser för barn och unga genom goda lek-, aktivitets- och idrottsmöjligheter. Vi ska genomföra en rekordstor satsning som ger fler möjligheter till kvalitativ fritid och aktivitet för fler i hela kommunen. Den satsningen kommer leda till att fler människor ges möjlighet till rörelse, aktiviteter, spontanidrott, träning och sport. Det leder till en hälsosammare livsstil. Intresset för att träna och vara utomhus har sällan varit större än nu. Gränserna mellan sport och kultur har också blivit mer flytande vilket skapar helt nya möjligheter för fler. startat Bokbuss på landsbygden i kommunen byggt kultur - och aktivitetshuset Mejeriet etablerat Skapande skola som garanterar alla elever i grundskolan kultur i olika uttrycksformer höjt ambitionsnivån för kulturen i genom att tillsätta en kulturchef skapa ett helt nytt Kulturhus utveckla våra bibliotek som resurs till stöd i läs- och språkutveckling för barn och unga utveckla biblioteken till naturliga mötesplatser för yngre och äldre genom att erbjuda anpassade aktiviteter och miljöer erbjuda alla elever oavsett ålder gratis läxhjälp på biblioteken erbjuda bra musikskoleundervisning för alla öka bokbussarnas tillgänglighet och därmed utveckla möjligheterna för lanthandlarna öka barn och ungas delaktighet i kommunens kulturutbud anlagt en konstgräsplan på Bökensved i Västervik byggt en ny lek- och aktivitetsanläggning och skapat förutsättningar för Äventyrsbadet på Västerviks Resort öka tillgången och tillgängligheten av idrott, aktivitet och rörelse för föreningsoch spontanidrotter samt fritidsaktiviteter säkerställa möjligheten till en aktiv fritid för människor med funktionsnedsättningar bygga en ny stor sporthall med fullmått vid nya Kvännarskolan anlägga en konstgräsplan i Gamleby satsa på förbättrade och utvecklade lekplatser i kommunen bygga en sporthall i Totebo utveckla ridverksamheten i kommunen med förbättrade ridsportanläggningar i Gamleby, Överum och Västervik bygga skatepark i centrala Västervik utveckla och modernisera Bökensved sportcenter - bland annat genom nya tennis banor och utökade öppettider för simhallen anlägga ett stadsnära bad i Västervik anlägga spontanidrottsplatser med exempelvis utegym

16 Västervik Tillsammans Bli medlem Så här kan du bli medlem: Att bli förstagångsmedlem i moderaterna kostar 100kr. Därefter bestämts din årsavgift av den förening du tillhör. Ring telefonnummer Bli medlem via SMS. Skicka SMS till med texten MODERAT MEDLEM och personnummer ÅÅMMDDXXXX, t.ex Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning. OBS. Det är viktigt att du anger ditt personnummer utan bindestreck för att vi ska kunna registrera ditt medlemskap. Information Moderaterna i Västerviks kommun består av tre partiföreningar, Västervik, Norra Tjust och Loftahammar. Dessutom finns MUF, Moderatkvinnorna samt Moderata seniorer i kommunen. Allt detta samlas under Västervikskretsen. facebook.com/vasterviktillsammans För frågor och hjälp med medlemskap, kontaktagärna oss på: Betala via Bankgiro eller Postgiro. Du kan sätta in 100 kronor på Bankgiro eller Postgiro: Bankgiro , Postgiro Ange då namn, adress, telefonnummer, e-postadress och fullständigt personnummer (för att underlätta den administrativa processen) samt om du vill vara medlem i partiet eller i MUF.

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla!

Västervik Tillsammans. Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Västervik Tillsammans Tillsammans fortsätter vi att göra Västervik bättre för alla! Framtiden bygger på tolerans, viljan att förbättra och framför allt att vi gör det tillsammans Vår kommun är en av de

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Valprogram 2011-2014

Valprogram 2011-2014 Valprogram 2011-2014 2 Moderaternas Arboga Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av moderaternas honnörsord trygghet, valfrihet och livskvalitet. Trygghet

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18 Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 Bjäre Båstad Moderaternas Valprogram 2015-2018. A. Allmänt Moderaterna fortsätter att ta ansvar för Båstads kommuns framtid, utveckling och unika miljö.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Politisk inriktning 2010 2014

Politisk inriktning 2010 2014 Politisk inriktning 2010 2014 Inledning Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Drevvikenpartiet och Centerpartiet har bildat politisk majoritet för mandatperioden 2010 2014. Vi vill nu fortsätta

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer