Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o"

Transkript

1 Oh Beslut Upplands-Bro kommun Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 1 (15) Tillsyn av Upplands-Bro kommun. Helhetsbedömning Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Upplands-Bro kommun under hösten Vid tillsynen besökte Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen och genomförde intervjuer med elever, lärare, rektorer, utbildnings- och kulturchefen samt företrädare för utbildnings- och kulturnämnden. Vid förskolor och fritidshem grundar sig tillsynen i huvudsak på intervjuer med personal, föräldrar och ledning. Kunskapsresultaten i grundskolan behöver förbättras. Såväl genomsnittligt meritvärde som andel elever behöriga till nationellt program och andel elever som når målen i alla ämnen ligger, för elever i årskurs 9, något under de genomsnittliga värdena för riket. Att var fjärde elev inte når målen i alla ämnen visar på ett stort behov av att vidta åtgärder. Sett över en fyraårsperiod har detta resultat inte heller nämnvärt ändrats. Det råder också skillnader mellan flickors och pojkars resultat såväl inom som mellan skolor. Flickornas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 enligt nationell statistik är högre än pojkarnas. Fler flickor än pojkar når målen i samtliga ämnen. Statistik över andelen elever som får betyget Mycket väl godkänt (MVG) visar att flickor i högre grad än pojkar når höga betyg. Analys saknas i kommunens kvalitetsarbete av skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat. Sammanställningen av kunskapsresultaten för årskurs 5, läsåret 2009/10, visar att flertalet elever bedöms nå målen i alla ämnen, undantaget engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk. Resultaten i de nationella ämnesproven i årskurs 3 och årskurs 5 indikerar att det finns utrymme för förbättringar. Resultaten varierar mellan skolorna när det gäller andelen elever som har nått kravnivån i samtliga delprov. Även i gymnasieskolan finns behov av att förbättra elevernas kunskapsresultat eftersom det finns en betydande andel elever som inte når målen. Bland annat når endast 63 procent av eleverna minst godkänt i slutbetyg i samtliga kurser. Vidare framkommer att andelen elever på naturvetenskapsprogrammet som når behörighet till universitet och högskola endast 83 procent, motsvarande för riket är 96 procent. Vuxenutbildningen i Upplands-Bro når i flera avseenden bättre resultat än genomsnittet i riket. Till exempel är andelen elever som slutfört kurser högre både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och inom svenskundervisning för invand-

3 2 (15) rare. Andelen avbrott är i nivå med eller lägre än genomsnittet i riket. Kommunen saknar sammanställningar över de samlade resultaten för grundsär- och gymnasiesärskolan, varför Skolinspektionen har svårt att bedöma dessa elevers resultat. Tillsynen visar att det finns brister i huvudmannens kvalitetsarbete, trots en väl utvecklad modell för detta arbete. På kommunnivå har man själv identifierat att kvalitetsarbetet behöver utvecklas. Arbetet tar dock inte tillräcklig utgångspunkt i kunskapsresultaten, trots att huvudmannen har som övergripande mål att höja dessa. Det saknas i flera fall sammanställningar av kunskapsresultat som kan användas för att identifiera såväl framgångsfaktorer som områden i behov av förbättringsinsatser. Upplands-Bro kommun behöver göra fördjupade analyser kring orsakerna till de resultat som uppnås i de olika verksamheterna. I detta arbete behöver huvudmannen särskilt ta fasta på orsaker som kan relateras till den undervisning som bedrivs samt till rektorernas pedagogiska ledarskap. I kommunens kvalitetsredovisning saknar Skolinspektionen även samlade åtgärder från centralt kommunalt håll. Kvalitetsredovisningen har mer karaktären av verksamhetsberättelse enligt Skolinspektionens bedömning. Många resultat redovisas, vilket är vällovligt, men analysen och framförallt åtgärderna från kommunalt håll är sparsmakade. Som exempel kan nämnas Resursteamet, som är en central stödfunktion som anlitas av många förskolor och grundskolor. Även om verksamheten redan idag utvärderas så behöver huvudmannen analysera ytterligare om de insatser som görs leder till önskad effekt och också dokumentera detta. Skolinspektionen konstaterar dock att kommunen under det senaste året ökat sin ansträngning för att få till stånd ett systematiskt kvalitetsarbete och att en vilja till utveckling genomsyrar kommunens synsätt. Samtliga intervjuade från centralt kommunalt håll upplever att kommunen är på rätt väg, men att det tar tid att implementera ett nytt styrsystem. Ett nyckelområde för att elever ska nå lägst målen för utbildningen är att de som är i behov av särskilt stöd får detta. En förklaring till att en betydande andel elever inte når målen kan vara att elever i behov av särskilt stöd inte alltid ges sådant. Rektorerna följer på flera skolor inte upp det särskilda stödet i tillräcklig utsträckning. Arbetet med åtgärdsprogram behöver också vidareutvecklas i flertalet skolor så att de blir ett bättre redskap när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. De individuella utvecklingsplanerna (IUP) är ett viktigt instrument för att följa elevers kunskapsutveckling och för att sätta in åtgärder så att undervisningen individanpassas. Tillsynen visar att de individuella utvecklingsplanerna brister i flertalet skolor. Upplands-Bro kommun och personalen i respektive verksamheter har ansvar för att erbjuda en trygg miljö för barn, elever och studerande där de utvecklar de normer och värderingar som är grunden för ett demokratiskt samhälle. Värdegrundsarbetet är överlag aktivt och målinriktat och präglas av ett gemensamt synsätt på hur kränkning-

4 3 (15) ar ska motverkas. Det finns dock undantag, bland annat Broskolan, där det är viktigt att kommunen och skolorna vidtar ytterligare åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt stävja de tendenser till etniska motsättningar mellan elever som framkommer i tillsynen. Huvudmannen har ett särskilt ansvar att se till att det finns planer för hur arbetet ska bedrivas samt att det sker en kontinuerlig utvärdering av arbetet. Trots att kommunen genomfört flera insatser för att verksamheterna ska ha planer mot kränkande behandling i enlighet med författningskraven, så uppfyller många planer inte kraven fullt ut. Beslut Föreläggande De beskrivna bristerna som Skolinspektionen konstaterat vid tillsynen av. Upplands- Bro kommun måste åtgärdas för att huvudmannen ska uppfylla författningarnas krav och eleverna därmed ska få den utbildning de har rätt till. En utförligare redogörelse av konstaterade brister finns nedan under rubriken Skäl för beslut. Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Upplands- Bro kommun att senast den 7 mars 2012 avhjälpa påtalade brister genom att vidta nedanstående åtgärder. De vidtagna åtgärderna ska samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen. Bedömningsområde: Undervisning och lärande Utbildningen inom huvudmannens skolväsende är inte likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet medbedömningsområdet undervisning och lärande. I detta ingår att: - Se till att det i utbildningen tas hänsyn till barns och elevers olika behov (1 kap. 4 skollagen).

5 4 (15) Bedömningsområde: Grundläggande värden Barnets bästa är inte utgångspunkt i alla huvudmannens beslut och ställningstaganden som rör utbildningen. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med bedömningsområdet grundläggande värden. I detta ingår att: - Se till att barn och elever ges inflytande över utbildningen efter deras ålder och mognad (4 kap. 9 skollagen). Bedömningsområde: Trygghet och studiero Huvudmannen ser inte till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med bedömningsområdet trygghet och studiero. I detta ingår att: - Se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever (6 kap. 6 skollagen). Bedömningsområde: Uppföljning och utveckling av utbildningen Huvudmannen ansvarar inte för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna. Huvudmannen planerar inte, följer inte upp och utvecklar inte sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt samt tar inte tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med bedömningsområdet uppföljning och utveckling av utbildningen. I detta ingår att: - Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna (2 kap. 8 skollagen). - Se till att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen (4 kap. 3 skollagen).

6 5 (15) Bedömningsområde: Erbjudande av utbildning Huvudmannen erbjuder inte den omsorg, den utbildning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med bedömningsområdet erbjudande av utbildning. I detta ingår att: - Se till att det erbjuds den omsorg, den utbildning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till (2 kap. 8 samt 21 kap. 3 och skollagen).

7 6 (15) Skäl för beslut Måluppfyllelse Kunskapsresultat Grundskolan Såväl genomsnittligt meritvärde som andel elever behöriga till nationellt program och andel elever som når målen i alla ämnen ligger, för elever i årskurs 9, något under de genomsnittliga värdena för riket. Sett över en fyraårsperiod har detta resultat inte heller nämnvärt ändrats var det 74,2 procent av eleverna som nådde målen var det 74,8 procent. Att var fjärde elev inte når målen i alla ämnen visar på ett stort behov av att vidta åtgärder. Meritvärdet har varierat något under samma period och sjönk 2011 till ett lägre resultat jämfört med de två föregående åren. År 2009 var medelvärdet 209,5, år 2010 var värdet 212,1 för att hamna på 207,8 för år Medelvärdet för riket var år ,6. Andelen elever som når målen i de olika ämnena i årskurs 9 år 2011 skiljer sig åt mellan skolorna. Det råder också skillnader mellan flickors och pojkars resultat såväl inom som mellan skolor. Flickornas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 enligt nationell statistik är högre än pojkarnas. Fler flickor än pojkar når målen i samtliga ämnen. Statistik över andelen elever som får betyget Mycket väl godkänt (MVG) visar att flickor i högre grad än pojkar når höga betyg. Andelen behöriga till gymnasieskolan ligger över åren i stort sett i nivå med rikets resultat. Analys saknas i kommunens kvalitetsarbete av skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat. Sammanställningen av kunskapsresultaten för årskurs 5, läsåret 2009/10, visar att flertalet elever bedöms nå målen i alla ämnen, undantaget engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk. I kommunens kvalitetsredovisning år 2010 nämns att beträffande andelen elever i årskurs 5 har resultaten förbättrats i matematik och engelska men sjunkit något i svenska jämfört med Natur- och samhällsorienterande ämnena redovisas i block vilket innebär att kommunen inte kan analysera och sätta in eventuella åtgärder för ökad måluppfyllelse i respektive ämne. Resultaten i de nationella ämnesproven i årskurs 3 och årskurs 5 indikerar att det finns utrymme för förbättringar. Även här varierar resultaten mellan skolorna när det gäller andelen elever som har nått kravnivån i samtliga delprov. I exempelvis matematik i årskurs 3 är det en spännvidd i resultaten från ca 60 procent till drygt 90 procent av eleverna som når kravnivån i samtliga delprov. Årskurs 5 uppvisar i stort motsvarande resultatbild. Grundsärskolan Kommunen saknar sammanställningar över de samlade resultaten för grundsärskolan.

8 7 (15) Gymnasieskolan Enligt den nationella statistiken för läsåret 09/10 är andel elever som fullföljer sin utbildning inom fyra år i paritet med värdet för riket, det vill säga 76 procent. Enligt skolans kvalitetsredovisning är andel elever som har minst godkänt i slutbetyg i samtliga kurser som ingår i studieplanen 63 procent. Lägsta resultatet når eleverna på medieprogrammet läsåret 09/10 då endast 32 procent har minst godkänt i samtliga kurser. Den nationella statistiken visar att den genomsnittliga betygspoängen är 13,7 för skolan vilket är under rikets 14,4 för motsvarande program. Andel elever med reducerat program är 4,3 % vilket är högt jämfört med riket (0,7 procent). Det framgår inte av skolans kvalitetsredovisning varför en så stor andel av skolans elever har reducerat program. Nästan en tiondel av skolans elever läser ett specialutformat program, men skolan har inte redovisat hur stor andel av dessa som läser ett individuellt specialutformat program. Andra resultat som sticker ut i den nationella statistiken är att 80 procent av eleverna på fordonsprogrammet har utökat program, men enbart 64 procent av eleverna på fordonsprogrammet fullföljer utbildningen på fyra år. Behörigheten till universitet och högskola för eleverna på naturvetenskapsprogrammet sjönk från 100 procent läsåret 08/09 till 83 procent läsåret 09/10. Inga av ovanstående resultat har följts upp av skolan på sådant sätt att skolan kan redogöra för vidtagna åtgärder kopplade till redovisade resultat. Vuxenutbildningen Grundläggande vuxenutbildning Andelen deltagare i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurser under kalenderåret 2010 är, enligt Skolverkets statistik, 75 procent. Motsvarande resultat på nationell nivå är 65 procent. Andelen studieavbrott ligger i nivå med rikssnittet. Av skolans kvalitetsredovisning framgår att andelen avbrott har minskat. Andelen elever med minst godkänt är dock i huvudsak oförändrad. Eftersom antalet studerande inom denna studieform är förhållandevis få, ungefär 50 personer, får enskilda individers resultat större genomslag, och trender i statistiken bör tolkas med viss försiktighet. Gymnasial vuxenutbildning Av Skolverkets statistik framgår att andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurser under kalenderåret 2010 är 89 procent. Riksgenomsnittet är 74 procent. Andelen studieavbrott är i Upplands-Bro 11 procent och i riket 18 procent. Av skolans kvalitetsredovisning framgår att andelen elever som slutfört kurser under verksamhetsåret ökat under de senaste tre åren och att andelen studieavbrott minskat. Svenska som andraspråk har skolan identifierat som ett ämne som behöver utvecklas resultatmässigt.

9 8 (15) Utbildning i svenska för invandrare Skolverkets sammanställningar över resultaten på de nationella proven i kurserna B, C och D på SFI visar att resultatet på proven i samtliga kurser är avsevärt bättre i Upplands-Bro än genomsnittet i riket, med ungefär 80 procent av de studerande som uppnår målen. Vidare framgår av skolans redovisning av resultaten för studieväg 1 och Skolverkets sammanställningar av resultaten på studieväg 2 och 3 att Upplands-Bro når bättre resultat än riket, med undantag för kurs 2C. På studieväg 1A har till exempel 67 procent av de studerande nått målen, jämfört med 38 procent i riket. På studieväg 3C har 58 procent av skolans studerande slutfört kursen, jämfört med genomsnittet i riket på 34. Av Skolverkets uppgifter om genomsnittlig tid i veckor mellan start och slutdatum framgår också att skolans studerande klarar sina studier på samma tid eller kortare tid än genomsnittet i riket. Särskild utbildning för vuxna Resultat för särskild utbildning för vuxna saknas i kommunen. Resultat av värdegrundsarbetet Grundskolan Upplands-Bro kommun genomför årligen en brukarundersökning kring elevernas lärandemiljö, den så kallade Pilen. Enkäten riktar sig till elever och föräldrar i årskurs 3, 5 och 8. Resultat för årskurs 3 elever 2011visar att cirka 90 procent av dem anser att de känner sig trygga i skolan. Knappt 100 procent anser att de blir bra bemötta av de vuxna på skolan samt att 85 procent anser att de blir bra bemötta av andra elever i skolan. Resultatet i årskurs 5 och 8 visar i stort samma resultat som för eleverna i årskurs 3. Föräldrarnas svar, i de tre årskurserna, visar något lägre resultat än elevernas. I tillsynen framkommer att det vid några skolor används ett hårt och tufft språk eleverna emellan. Det förekommer också spänningar mellan olika elevgrupper som ibland övergår till öppna konflikter. Dessa konflikter bottnar bland annat i etniska motsättningar. Det finns också elever som upplever att arbetsron brister vid några av kommunens skolor. Gymnasieskolan Vid intervjuer med elever, personal och skolledning framgår att majoriteten av eleverna känner sig trygga på skolan och att det oftast råder studiero. I kommunens egen enkät framgår att det finns elever som inte känner sig trygga. Sex procent av eleverna uppger att de känner sig mobbade eller trakasserade av andra elever eller av sina lärare. Flera elever som Skolinspektionen talat med uppger också att det förekommer grova kommentarer från vuxna om och till framförallt flickor på några av skolans APU-platser. Eleverna uppger för Skolinspektionen att de inte varit förberedda på att jargongen kan vara tuff med ett hårt språk på arbetsplatserna.

10 9 (15) Vuxenutbildningen Skolinspektionen uppfattar genom såväl verksamhetsbesök som intervjuer att vuxenutbildningens lärandemiljö är trygg och tillåtande. Föreläggande: Bedömningsområde: Undervisning och lärande Bedömning: Utbildningen inom huvudmannens skolväsende är inte likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. Motivering: I tillsynen framkommer att det finns variationer mellan skolorna i kommunen men också inom skolorna i hur pass hög grad som undervisningen anpassas till den enskilde eleven, exempelvis när det gäller svårighetsgrad eller arbetssätt. Det framkommer i intervjuer och Skolinspektionens observationer att det finns lärare som på ett medvetet sätt anpassar undervisningen efter elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Vanligast är dock att undervisningen tar sin utgångspunkt i läroboken och att eleverna alltför ofta arbetar på samma sätt, eller får uppgifter av samma karaktär, utan att det anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Elever och lärare uppger att en av de vanligaste anpassningarna av undervisningen är alternativa redovisningssätt. Att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar samt ge utmaningar för alla elever är ett viktigt utvecklingsområde för Upplands-Bro kommun. Ett nyckelområde för att elever ska nå lägst målen för utbildningen är att de som är i behov av särskilt stöd får detta. Bland annat framkommer att elever som har behov av studiehandledning på modersmålet inte alltid ges detta. Barn på fritidshemmen som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling erbjuds inte heller alltid den omsorg som deras speciella behov kräver. Rektorerna följer inte heller upp det särskilda stödet på skolnivå i tillräcklig utsträckning. Arbetet med åtgärdsprogram behöver också vidareutvecklas i flertalet skolor så att de blir ett bättre redskap när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. Även på kommunnivå behöver uppföljningen och utvärderingen av arbetet med särskilt stöd förbättras så att alla barn och elever ges samma förutsättningar. Resursteamet är en central stödfunktion som anlitas av många förskolor och grundskolor. Även om verksamheten utvärderas så behöver kommunen analysera ytterligare om de resurser som erbjuds på central nivå leder till ökad måluppfyllelse lokalt.

11 10 (15) Författning: 1 kap. 4 skollagen Bedömningsområde: Grundläggande värden Bedömning: Barnets bästa är inte utgångspunkt i alla huvud-mannens beslut och ställningstaganden som rör utbildningen. Motivering: Av skollagen framgår att barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och anpassas efter deras ålder och mognad. I tillsynen framkommer att det finns en hög grad av medvetenhet vid kommunens förskolor i att ge barnen inflytande över det dagliga arbetet. I skolorna finns det fungerande formella former för elevernas inflytande i form av klass- och elevråd. I tillsynen framkommer dock att de frågor som eleverna får ta ställning till oftast är av praktisk karaktär. Dokumentstudier och intervjuer visar att det varierar huruvida eleverna ges möjlighet till inflytande över utbildningen och sitt eget lärande. Det vanligaste är att eleverna får ta ställning till färdiga planeringar. Vidare framkommer att det inte anges i skolornas planeringar hur elevernas inflytande ska utformas för att ge dem ökat inflytande utifrån ålder och mognad. Huvudmannen måste säkerställa att eleverna ges inflytande över utbildningen efter deras ålder och mognad. Författning: 4 kap. 9 skollagen Bedömningsområde: Trygghet och studiero Bedömning: Huvudmannen ser inte till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Motivering: Skolinspektionen har i några skolbeslut kritiserat skolorna för att det brister i arbetsro och att det används ett hårt och tufft språk eleverna emellan. Det finns också elever som inte känner sig trygga, bland annat på Broskolan. Det förekommer också spänningar vid Broskolan mellan olika elevgrupper som ibland övergår till öppna konflikter. Dessa konflikter bottnar bland annat i etniska motsättningar. Enligt intervjuer med förvaltningsledningen får man rapporter om kränkningar och andra allvarliga händelser. Samtal förs med rektorerna kring detta och åtgärder vidtas.

12 11 (15) Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen, trots de åtgärder som vidtagits från skolorna och huvudmannen sida, att huvudmannen behöver utvärdera sina insatser och förstärka sina ansträngningar för att ge barn och elever en trygg utbildning. Författning: 6 kap. 6 skollagen Bedömningsområde: Uppföljning och utveckling av utbildningen Bedömning: Huvudmannen ansvarar inte för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna. Huvudmannen planerar inte, följer upp och utvecklar sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelse. Motivering: Huvudmannen behöver förstärka sina ansträngningar med att se till att det pedagogiska ledarskapet och kvalitetsarbetet utvecklas på skolorna. Detta gäller i synnerhet ansvaret för att följa upp, utvärdera, analysera och utveckla verksamheterna systematiskt. Detta är en central del i huvudmannens ansvar. På kommunnivå finns en samlad bild av elevernas resultat i alla ämnen i förhållande till de nationella målen samt resultaten av värdegrundsarbetet. Dock saknas sammanställningar av kunskapsresultat beträffande grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särskild utbildning för vuxna. De resultat som finns sammanställda används inte alltid som underlag till att regelbundet följa upp, analysera och kommunicera resultaten i syfte att utveckla utbildningen. Härigenom försvåras kommunens arbete med att identifiera väl fungerande insatser och att synliggöra behov av förbättringsinsatser för att ge alla elever förutsättningar att nå lägst målen i utbildningen. I grundsärskolan, i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna saknas redovisningar för de samlade kunskapsresultaten. Sådana redovisningar behöver användas i utvärderingen, vilket är en viktig utgångspunkt i varje skolas och kommuns kvalitetsarbete. Huvudmannen måste dessutom utveckla sitt arbete med att följa upp det särskilda stödet på övergripande nivå för att därigenom säkerställa att alla barn och elever i behov av särskilt stöd får det i tillräcklig utsträckning. Av tillsynen framgår att det på några skolor finns synpunkter på att det stöd skolorna erbjuds från centralt håll via elevhälsan inte är tillräckligt för att ge eleverna det särskilda stöd de är berättigade till.

13 12 (15) Huvudmannen behöver också säkerställa att arbetet med åtgärdsprogram utvecklas så att dessa blir ett bättre redskap när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten runt elever i behov av särskilt stöd. Författning: 2 kap. 8 skollagen samt 4 kap. 3 skollagen Bedömningsområde: Erbjudande av utbildning Bedömning: Huvudmannen erbjuder inte den omsorg, den utbildning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till. Motivering: Av intervjuer med förvaltningsledningen framgår att kommunen inte kan garantera att alla vuxna med utvecklingsstörning erbjuds möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens inom den särskilda utbildningen för vuxna. Författning: 2 kap.8 samt 21 kap. 3 och skollagen

14 13 (15) Bakgrund Beskrivning av Upplands-Bro kommun. Tabell 1: Antal barn, elever och studerande i kommunen Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande Förskoleverksamhet 1370 Fritidshemsverksamhet 1140 Förskoleklass 313 Grundskola 2171 Grundsärskola 19 Gymnasieskola 876 Kommunal vuxenutbildning 320 Särskild utbildning för vuxna 0 Utbildning i svenska för invandrare 230 Upplands-Bro kommun är till ytan en av de större kommunerna i Stockholms län. Det finns stora obebyggda naturområden och befolkningen som uppgår till drygt invånare bor företrädesvis i de två tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunens ledning och styrning av utbildningarna är organiserad genom bildningsnämnden med bildningsförvaltningen knuten till denna. Bildningschefen har det övergripande ansvaret för förvaltningens verksamheter och är själv direkt ansvarig för gymnasiet och vuxenutbildningen. Skolchefen som är underställd bildningschefen, är ansvarig för förskoleverksamheten och de obligatoriska skolformerna. Inom bildningsförvaltningen finns centrala funktioner som stödjer de olika verksamheterna inom bildningsnämndens ansvarsområde. Där finns exempelvis resursteamet som bland annat stöttar förskolor och skolor i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Resursteamet bereder även ärenden inför beslut om mottagande i grundsärskolan samt elevers placering i de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Chefen för resursteamet fattar beslut om mottagande i grundsärskolan samt elevs placering i kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Inom resursteamet finns även elevhälsan som ansvarar för skolhälsovården och modersmålsundervisningen.

15 14 (15) Upplands-Bro kommun har 19 kommunala förskolor, 12 enheter med annan pedagogisk verksamhet samt två kommunala öppna förskolor. De kommunala förskolorna är organiserade, tillsammans med grundskolorna, i tre områdesgrupper. Vidare finns det 4 enskilda förskolor i Upplands-Bro. Det finns 10 kommunala grundskolor. Sju av dessa har elever i grundskolans tidigare år. Varje skola leds av en rektor som också, i förekommande fall, ansvarar för de fritidshem som finns i respektive skola. Grundsärskolan är uppdelad på två skolenheter för de yngre eleverna, Härneviskolan och Lillsjöskolan (inriktning träningsskola). Ekhammarskolan tar emot grundsärskoleelever i de senare årskurserna. Upplands-Brogymnasiet är kommunens enda kommunala gymnasieskola. I årskurs 2 och 3 har skolan utbildning på sju program. På skolan finns ett fåtal elever på lärlingsutbildning. I årskurs 1 finns bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Skolan är också godkänd av Skolverket som nationell idrottsutbildning med inriktning golf. Skolan erbjuder vidare utbildning inom fyra introduktionsprogram. Vuxenutbildningen i Upplands-Bro erbjuder utbildning i grundläggande vuxenutbildning, kurser i gymnasial vuxenutbildning och gymnasial påbyggnadsutbildning genom Omvårdnadsprogrammet och Fordonsprogrammet med inriktningarna transportutbildning och maskinförare. Skolan bedriver dessutom utbildning i svenska för invandrare. Nästan all vuxenutbildning bedrivs i egen regi. I den mån utbildning bedrivs av annan utbildningsanordnare rör det sig om enstaka platser för att möta elevers utbildningsbehov. Utbildning inom särskild utbildning för vuxna i Upplands-Bro kommun sker genom avtal med Stockholms kommun. I kommunen finns fyra fristående skolor, tre grundskolor och en gymnasieskola. Skolinspektionens tillsyn av de fristående skolorna sker i särskild ordning. Det finns även sex enskilda förskolor vilka Upplands-Bro kommun har tillsynsansvar för.

16 15 (15) I ärendets slutliga handläggning har enhetschefen Luca Nesi, avdelningsjuristen Ingrid Brännare samt undervisningsrådet Mats Peterson deltagit. På Skolinspektionens vägnar Kjell Hedwall Avdelningschef Kjell Hedwall Avdelningschef Klicka här för att ange text. [Skriv in Skola2 Namn] Stig Westlund Undervisningsråd Bilagor: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

17 Bilaga 1 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla kommuner för att granska skolväsendet. Tillsyn genomförs samtidigt i de fristående skolor som finns i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och bedömer om huvudmännen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Tillsynen fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Förutom att Skolinspektionen bedömer måluppfyllelsen inriktas tillsynen mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. För offentliga huvudmän sammanställs iakttagelser och bedömningar, som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen, i ett beslut (kommunbeslut). Kommunens förskoleverksamhet och verksamheten vid fritidshemmen redovisas i var sitt sammanfattande beslut. Fritidshem vid fristående skolor inspekteras i anslutning till tillsynen av den fristående grundskolan. Skolinspektionen ger alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. Skolinspektionens granskning avser emellertid inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolväsendet utan i vilken utsträckning huvudmannen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i besluten grundas på de dokument som huvudman och skolor lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Även annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Skolinspektionen använder olika tillsynsmetoder vilket innebär att besöken vid skolor och verksamheter kan variera avseende såväl omfattningen som av vilka grupper som intervjuas. Vid kommunala förskolor och fritidshem grundar sig inspektionen i huvudsak på intervjuer med personal, föräldrar och ledning. För den offentliga verksamheten kompletteras alla beslut med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för huvudmannen. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att det finns brister har huvudman och rektor eller förskolechef ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i verksamheterna inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (www.skolinspektionen.se/tillsyn).

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18 Beslut Köpings kommun 731 85 Köping Kommunbeslut efter tillsyn av Köpings kommun 1 (43) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 2 Allmänt om tillsynen... 8 Beskrivning av kommunen... 9 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3754 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholms kommun (f.d.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Haninge kommun. Skolinspektionen. Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se. 2014-09-05 Dnr 43-2013:4713

Beslut. efter tillsyn i Haninge kommun. Skolinspektionen. Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se. 2014-09-05 Dnr 43-2013:4713 Beslut Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se Beslut efter tillsyn i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-24 Krokoms kommun Rektorn vid Näldenskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Näldenskolan i Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Innehåll Beslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn för John Bauergymnasiet i Västerås kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Västerås

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:399 Innehåll Kommunbeslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuxenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3234 Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Skolområde Norr Högelidsskolan,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Dnr 44-2011:1858 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun

Dnr 44-2011:1858 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut 2013-06-18 44-2011:4165 Stiftelsen Maria Elementarskola Fredmansgatan 1-3 118 47 Stockholm Föreläggande vid vite efter tillsyn av Maria Elementarskola i Stockholms kommun 2013-06-18 Dnr 44 2011:4165

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn vid John Bauergymnasiet i Linköpings kommunkommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:65 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Simrislundsenheten F 6 Simrislundsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Föreläggande. 2011-05-12 Dnr 44-2011:1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun

Föreläggande. 2011-05-12 Dnr 44-2011:1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun Föreläggande 2011-05-12 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun ä Föreläggande MoveITskolan AB Rullaregatan 4 415 26 GÖTEBORG 2011-05-12 1 (3) Föreläggande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:118 Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Aspöskolan och Rosenfeldtskolan

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan

Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan 1 (15) Nynäshamns kommun Stadshusplatsen 1 149 81 Nynäshamn Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan Innehåll Helhetsbedömning 1 Syfte och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer