Granskning av prospekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av prospekt"

Transkript

1 VÄGLEDNING Granskning av prospekt

2 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT PROSPEKT? 7 4. NÄR KRÄVS TILLSTÅND FÖR PROSPEKT? 7 Erbjudande till allmänheten 8 Handel på en reglerad marknad 8 5. UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET 9 Allmänna undantag 9 Undantag vid erbjudande till allmänheten 9 Undantag vid upptagande till handel HUR UPPRÄTTAR MAN ETT PROSPEKT? HUR LÄNGE ÄR ETT PROSPEKT GILTIGT? VILKET SPRÅK SKA PROSPEKTET UPPRÄTTAS PÅ? REGELVERK 16 AVDELNING II, PROSPEKTETS INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE OM ETT PROSPEKTS INNEHÅLL SÄRSKILDA REGLER FÖR VISSA SITUATIONER PROSPEKTETS SAMMANFATTNING TILLÄGG TILL PROSPEKT 26 AVDELNING III, AKTIEPROSPEKT BILAGA I - MINIMIKRAV FÖR INFORMATION I REGISTRERINGSDOKUMENT FÖR AKTIER Ansvariga personer Revisorer som utför den lagstadgade revisionen Utvald finansiell information Riskfaktorer Information om emittenten Sammanfattande beskrivning om verksamheten Organisationsstruktur Materiella anläggningstillgångar Översikt över rörelsens finansiella struktur Finansiella resurser Forskning och utveckling, patent och licenser Information om tendenser Resultatprognos eller förväntade resultat Viktiga befattningshavare i emittenten Ersättningar och förmåner Styrelsens arbetsformer Anställda Större aktieägare Transaktioner med närstående Emittentens tillgångar, skulder, finansiella ställning och resultat Ytterligare information Väsentliga avtal 58 2

3 23. Information från tredje man, expertuttalanden med mera Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion Innehav av aktier eller andelar MINIMIKRAV FÖR INFORMATION I VÄRDEPAPPERSNOT FÖR AKTIER Ansvariga personer Riskfaktorer Central information Information om de värdepapper som erbjuds/tas upp till handel Villkor för erbjudandet Upptagande till handel och särskilda förhållanden kring handeln Säljande värdepappersinnehavare Kostnaden för emissionserbjudandet Utspädning Ytterligare information 72 AVDELNING IV ALLMÄNT OM SKULDEBREV OCH DERIVATINSTRUMENT ICKE AKTIERELATERADE ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER SKULDEBREV OCH DERIVAT GRUNDPROSPEKT OCH SLUTLIGA VILLKOR SPECIELLT OM SLUTLIGA VILLKOR 78 AVDELNING V OBLIGATIONSPROSPEKT MINIMIKRAV FÖR INFORMATION I REGISTRERINGSDOKUMENT - SKULDEBREV PÅ MINDRE ÄN EURO MINIMIKRAV FÖR INFORMATION I VÄRDEPAPPERSNOT - SKULDEBREV PÅ MINDRE ÄN EURO 86 AVDELNING VI PROSPEKT GÄLLANDE DERIVATINSTRUMENT MINIMIKRAV FÖR INFORMATION I VÄRDEPAPPERSNOT - DERIVATINSTRUMENT Riskfaktorer Information om de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel Villkor för erbjudandet Upptagande till handel och särskilda förhållanden kring handeln 92 BILAGA TILL VÄGLEDNINGEN 94 3

4 AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 1. Om vägledningen Denna vägledning är främst avsedd som ett stöd för emittenter och rådgivare vid upprättande av prospekt. Vägledningen ska tydliggöra Finansinspektionens (FI) arbetssätt och överväganden vid handläggning av prospekt och bidra till en effektiv handläggning samt en enhetlig tillämpning av regelverket. Vägledningen innehåller regeltext, FI:s kommentarer samt anvisningar hämtade från CESR:s rekommendationer och ESMA:s frågor och svar (FAQ). Regeltexten är skriven med kursiv stil och följer i förekommande fall numreringen i prospektförordningens bilagor som i sin tur motsvarar FI:s avprickningslistor. Regeltexten följs i de flesta fall av FI:s kommentarer. När ytterligare vägledning finns att hämta i CESR:s rekommendationer eller ESMA:s FAQ innehåller vägledningen även en hänvisning till aktuell rekommendation eller fråga. Informationskraven för aktieprospekt och prospekt-förordningen bilaga I och III kommenteras punkt för punkt. Kommentarerna gäller i tillämpliga delar även bilagorna XXIII - XXV. Bilagorna IV och V avseende skuldebrev kommenteras endast i den mån avsnitten avviker från motsvarande punkter i bilaga I och III. Vägledningen avser inte att ha normerande rättsverkan och FI:s kommentarer avseende tolkning och tillämpning av gällande rättsregler ska därför inte ges normerande betydelse. Det innebär att FI:s bedömning i det enskilda fallet kan avvika från vägledningen och vägledningen kan inte anses utgöra ett bindande förhandsbesked avseende FI:s beslut vid handläggningen av ett enskilt prospektärende. Vägledningen uppdateras kontinuerligt. Den nu genomförda uppdateringen av vägledningen är bl.a. föranledd av ändringar i prospektdirektivet, LHF och prospektförordningen. Ändringarna innebär främst att undantagen från prospektskyldighet utökats, att prospektets sammanfattning standardiserats samt att lättnader införts när det gäller prospektinnehållet för små och medelstora bolag och bolag med ett begränsat börsvärde. Förändringar i ESMA:s FAQ och översyn av rekommendationer sker också löpande. All uppdaterad information finns tillgänglig på FI:s hemsida. Frågor om innehållet i vägledningen kan ställas till enheten Prospekt, , e-post

5 Förkortningar ESMA European Securities and Markets Authority ESMA:s FAQ Frequently asked questions regarding Prospectuses: Common positions agreed by ESMA Members (16 th Updated Version 23 July 2012). CESR The Committee of European Securities Regulators CESR:s CESR s recommendations for the consistent implementation of the European rekommendationer Commission s Regulation on Prospectuses nº 809/2004 (ESMA s Updated Version 23 March 2011) FI Finansinspektionen LHF Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Prospektdirektivet/PD Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/43/EG Prospektförordningen/PF Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om information i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering 5

6 2. Handläggningstid för prospektgranskning Handläggningstiden för prospektärenden är reglerad i lag. Enligt 2 kap. 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) ska FI meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av prospekt inom 10 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har inkommit. Fullständig ansökan ska ha inkommit till FI före klockan för att den arbetsdagen ska räknas som den första handläggningsdagen. Om ärendet avser en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och inte heller tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, är handläggningstiden 20 arbetsdagar. Ansökan om godkännande av prospekt skickas till Finansinspektionens mejladress Ansökan ska innehålla Prospekt Avprickningslistor Komplett ifylld ansökningsblankett Avprickningslistor och ansökningsblankett finns på FI:s avprickningslistor motsvarar bilagorna till prospektförordningen. Generellt för alla avprickningslistor gäller att emittenten under varje punkt antingen ska redovisa den information som begärs eller uppge att punkten inte är tillämplig. I det senare fallet ska emittenten motivera sitt ställningstagande om detta inte är uppenbart. Sidhänvisningarna ska vara precisa. Detta innebär att en hänvisning till t.ex. sid i prospektet inte är godtagbart. Om det finns uttryckliga krav på information, men emittenten utelämnat sådan kan FI komma att betrakta prospektet som bristfälligt och begära komplettering. Handläggningstiden räknas från att ett komplett prospekt har kommit in till Finansinspektionen. Undantag kan göras om exempelvis en delårsrapport kommer att offentliggöras i samband med prospektets godkännande. I sådana fall kan delårsrapporten kompletteras under handläggningstiden. Om bolaget anser att en uppgift som krävs enligt prospektförordningen inte är tillämplig eller av andra skäl inte bör finnas med i prospektet kan uppgiften utelämnas i prospektet samtidigt som information lämnas i avprickningslistan om varför uppgiften inte är relevant. I övriga fall måste emittenten ansöka om dispens från att ta med vissa uppgifter och i ansökan motivera varför dispens önskas. Oavsett om ansökan ska behandlas på 10 eller 20 arbetsdagar ska ingivaren kontaktas senast på den tionde arbetsdagen om ansökan behöver kompletteras. Handläggningen påbörjas på nytt när kompletteringar har inkommit och ett nytt riktdatum kan då fastställas. Normalt handläggs ärenden på följande sätt Omgående och allra senast inom två arbetsdagar från det att ärendet kommit in till FI, återkommer handläggaren till ingivaren med bland annat sina kontaktuppgifter och preliminärt datum för beslut. Handläggaren återkommer efter granskning med synpunkter och en eventuell begäran om komplettering. Återkoppling sker så snart som möjligt och senast inom 10 arbetsdagar 6

7 När FI får in en ny version med begärda kompletteringar, ska den versionen vara ändringsmarkerad, så att det lätt går att spåra de kompletteringar och ändringar som är gjorda i dokumentet. Det ska också vara möjligt att se vad som tagits bort i dokumentet. Handläggningstiden kan förlängas om ingivaren gör ytterligare ändringar och tillägg utan att dessa föranletts av handläggarens synpunkter. När FI har godkänt och registrerat ett prospekt får inga ändringar göras i prospektet. Om emittenten, efter det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för erbjudandet löper ut eller upptagande till handel har skett, upptäcker en ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av de finansiella instrument som omfattas av prospektet ska emittenten ansöka om registrering av ett tillägg till prospektet där denna information ges, se vidare under avsnitt 4. När prospektet är godkänt ska det offentliggörs på emittentens hemsida. Om ett värdepappersinstitut medverkar ska prospektet även offentliggöras på institutets hemsida. Investerare ska kostnadsfritt kunna få en papperskopia av ett prospekt som offentliggörs i elektronisk form. Alla godkända prospekt finns tillgängliga i prospektregistret på 3. Vad är ett prospekt? Ett prospekt är en handling som innehåller den information som lämnas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Prospektet ska innehålla all information om emittenten och de överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt av de överlåtbara värdepapperen. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera. Vad får kallas prospekt? I ESMA:s FAQ, fråga 49, anges att emittenter inte bör kalla handlingar för prospekt om de inte blivit godkända enligt prospektdirektivet. FI instämmer i denna bedömning. 4. När krävs tillstånd för prospekt? Det finns två olika situationer när ett företag måste upprätta prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen, nämligen a) när överlåtbara värdepapper erbjuds allmänheten eller, b) när överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad. Enligt aktiebolagslagen får aktier i privata bolag inte spridas till allmänheten förutom under vissa särskilt angivna förhållanden, och inte heller bli föremål för handel på kapitalmarknaden. Aktier i privata bolag anses därför inte vara 7

8 överlåtbara värdepapper enligt lagen om handel med finansiella instrument, och omfattas således inte av reglerna om prospekt. Erbjudande till allmänheten Ett erbjudande av värdepapper till allmänheten är ett meddelande till personer som, oavsett form och medium, innehåller tillräcklig information om emittenten samt villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare ska ha förutsättningar att fatta beslut om att teckna eller förvärva dessa värdepapper. Av prospektdirektivet artikel 2.1 (d) framgår att det är bara försäljning som berörs, inte erbjudanden om köp av värdepapper Därför finns ingen skyldighet att upprätta prospekt för till exempel återköp eller inlösen av egna aktier eller andra värdepapper det inte finns några egentliga begränsningar av hur ett erbjudande kan vara utformat eller vilket medium som används det inte finns någon uttrycklig definition av vad som avses med allmänheten avgörande är vilka man vänder sig till, inte vilka som faktiskt har tecknat sig för värdepapperet Inlösen av aktier kontant vederlag Eftersom det endast är försäljning av aktier som omfattas uppstår inte någon skyldighet att upprätta prospekt för erbjudanden om inlösen av aktier. Tilldelning av aktier och vederlagsfria erbjudanden I ESMA:s FAQ, fråga 6, behandlas så kallade free offers, vederlagsfria erbjudanden. ESMA gör bedömningen att tilldelning eller gratiserbjudanden av värdepapper i regel inte kräver prospekt. En tilldelning karaktäriseras av att det inte finns någon valmöjlighet för investeraren varför en sådan situation inte betraktas som ett erbjudande till allmänheten enligt prospektdirektivets definition i artikel 2.1(d). Tilldelning av överlåtbara värdepapper anses därför falla utanför prospektdirektivets tillämpningsområde. Utdelning av aktier i dotterbolag Utdelning av aktier i dotterbolag, så kallade avknoppningar, är inte ett erbjudande som kräver prospekt. Detta gäller under förutsättning att det inte går att kvantifiera vad investerarna avstår ifrån för att få dotterbolagsaktierna, och att utdelningen inte i övrigt är förknippad med någon form av vederlag. Däremot krävs ett prospekt om det avknoppade dotterbolagets aktier ska tas upp till handel på en reglerad marknad. Handel på en reglerad marknad I Sverige sker handel med värdepapper såväl på reglerade marknader som på andra typer av marknadsplatser. Det ställs högre krav på bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad än bolag vars aktier handlas på en annan marknadsplats. Syftet med reglerna är att handeln och prissättningen ska fungera väl. Några av de krav som ställs på bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad är bl.a. att - redovisningen måste vara upprättad enligt International Financial Reporting Standard (IFRS), 8

9 - kurspåverkande information och regelbunden finansiell information ska offentliggöras, - större ägarförändringar, så kallade flaggningar, ska offentliggöras och - bolaget ska anmäla vilka som är insynspersoner - bolaget ska i förekommande fall föra en loggbok Det är den reglerade marknaden som själv prövar om förutsättningarna för upptagande till handel är uppfyllda. I Sverige har för närvarande Nasdaq OMX Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB tillstånd att driva reglerade marknader för handel med aktier. Även utländska börser inom EES omfattas av begreppet reglerad marknad. Däremot omfattas inte börser utanför EES. 5. Undantag från prospektskyldighet Det finns tre typer av undantag från skyldigheten att upprätta prospekt allmänna undantag (oavsett om det är en situation med erbjudande till allmänheten eller upptagande till handel på en reglerad marknad), undantag vid erbjudande till allmänheten och undantag vid upptagande till handel på en reglerad marknad. Allmänna undantag Prospekt behöver inte upprättas när de överlåtbara värdepapperen utgörs av Andelar i investeringsfonder och vissa fondföretag Undantaget gäller sådana investeringsfonder eller fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Detta motiveras av att lagen om investeringsfonder ställer sådana informationskrav att de kan ersätta kravet på prospekt. Penningmarknadsintrument med kortare löptid än ett år Penningmarknadsinstrument definieras i 1 kap. 4 4 lagen (2007:258) om värdepappersmarknaden. Överlåtbara värdepapper som villkorslöst och oåterkalleligen garanteras av stat, kommun eller landsting inom EES. Icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som ges ut av en stat, centralbank, kommun, landsting eller motsvarande myndighet inom EES eller av ett internationellt offentligt organ där en eller flera EES-stater är medlemmar Dessa utgivare kan dock frivilligt välja att upprätta prospekt enligt 2 kap. 8 LHF och därmed tillämpa prospektreglerna. Undantag vid erbjudande till allmänheten Prospekt som gäller erbjudanden till allmänheten behöver inte upprättas om något av nedanstående undantag kan tillämpas. 9

10 Erbjudanden som endast riktas till kvalificerade investerare Kvalificerade investerare definieras i 1 kap. 1 LHF genom en hänvisning till 8 kap.16 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som i huvudsak professionella aktörer på finansmarknaden och stora företag. Erbjudanden som riktas till färre än 150 fysiska eller juridiska personer som inte är kvalificerade investerare, per stat inom EES När ett erbjudande lämnas till färre än 150 personer behöver prospekt inte upprättas. Erbjudandet får bara riktas till maximalt 149 personer. Den som lämnar erbjudandet måste söka direkt kontakt med på förhand utvalda investerare, exempelvis genom brev eller mejl. Ett erbjudande i en annons, i en dagstidning eller på en hemsida kan aldrig anses vara lämnat till färre än 150 personer enligt förarbetena till LHF. Det går att kombinera detta undantag med till exempel erbjudande till kvalificerade investerare. Det betyder att man kan vända sig till 155 investerare, varav 6 kvalificerade investerare och 149 andra. Därtill kan detta erbjudande kombineras så att man vänder sig till lika många i flera stater inom EES, till exempel 930 personer, i Sverige och lika många i ytterligare 5 stater inom EES Erbjudande om köp av överlåtbara värdepapper om minst euro per investerare och erbjudanden där vart och ett av de överlåtbara värdepapperen har ett nominellt värde om minst euro Investeringar där investeringen uppgår till minst euro per investerare eller per överlåtbart värdepapper bedöms vara så pass omfattande investeringar att krav på prospekt saknas. Exempel på Finansinspektionens tolkning av nominellt belopp enligt 2 kap. 4 4 LHF Ett bolag gav ut hävstångscertifikat till allmänheten utan att upprätta prospekt. Som skäl till att inte behöva upprätta ett prospekt anförde bolaget att instrumentets nominella belopp översteg den dåvarande gränsen euro per enhet och att det därmed var undantaget från prospektskyldighet. Teckningskursen motsvarade dock endast 0,45 procent av det som bolaget ansåg utgöra nominellt belopp. Den faktiska investeringen per enhet var därför klart lägre än euro. Bolaget å sin sida hävdade att det var värdet på den underliggande tillgången som skulle ligga till grund för bedömning av storleken på det nominella beloppet. Finansinspektionen gjorde bedömningen att den underliggande tillgångens värde inte kan anses utgöra nominellt belopp i den mening som avses i 2 kap 4 4 LHF. Slutsatsen blev att bolaget var prospektskyldigt för de aktuella hävstångscertifikaten. Erbjudanden av överlåtbara värdepapper där det sammanlagda belopp som ska erläggas motsvarar högst 2,5 miljoner euro räknat för en 12-månadersperiod Undantaget syftar till att underlätta för mindre bolag att anskaffa kapital. Bakgrunden är att kostnaderna för att upprätta ett prospekt inte bör vara ett hinder för mindre bolag att finansiera sig via kapitalmarknaden. Enligt ESMA:s FAQ, fråga 26, kan undantaget i 2 kap 4 5 LHF tillämpas var för sig för aktie- och icke-aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Det är alltså möjligt 10

11 att till exempel erbjuda aktier för ett totalt belopp av 2,4 miljoner euro och obligationer för 2,4 miljoner euro under en tolvmånadersperiod utan att prospektskyldighet uppstår. Däremot ska erbjudanden med olika aktierelaterade överlåtbara värdepapper, det vill säga aktier, konvertibler och teckningsoptioner som inte är äldre än ett år räknas samman när beloppsundantaget beräknas. 2,5 miljon euro undantaget och tidigare erbjudanden. Samtliga erbjudanden där emittenten tillämpat beloppsundantaget - och som ägt rum under en 12-månadersperiod - ska räknas med i bedömningen, om undantaget i 2 kap. 4 5 LHF kan anses vara tillämpligt. Erbjudanden som har lämnats utan att prospekt har upprättats men med tillämpning av något annat undantag i 4, behöver alltså inte räknas med i bedömningen, inte heller belopp som omfattas av tidigare upprättade och av FI godkända prospekt. Begreppet under en tid av tolv månader betyder att beloppet ska beräknas under en period som sträcker sig tolv månader bakåt från dagen för erbjudandet till allmänheten, vilken normalt sammanfaller med teckningstidens första dag. Beräkning av växelkurs i 2 kap. 4 3,4 och 5 LHF Beloppet för de båda gränserna på euro samt högst 2,5 miljoner euro bör beräknas med utgångspunkt från den officiella växelkursen i euro vid någon av följande tidpunkter: 1. När styrelsen fattar beslut villkorat av bolagsstämmans godkännande 2. När bolagsstämman beslutar om nyemission efter förslag från styrelsen, eller 3. När styrelsen utnyttjar ett bemyndigande från bolagsstämman Om växelkursen ändras efter beräkningstidpunkten förändras inte skyldigheten att upprätta prospekt. För det fall flera erbjudanden räknas samman vid beräkning av 2,5 miljon euro undantaget under ett år bör erbjudandenas storlek beräknas enligt den vid varje erbjudande gällande växelkursen i euro. Aktier som emitteras i utbyte mot aktier av samma slag och emissionen inte innebär någon ökning av bolagets aktiekapital Undantaget berör vissa aktiebolagsrättsliga åtgärder (till exempel sammanläggning eller uppdelning). Om erbjudandet är föranlett av sammanläggning eller uppdelning av aktierna är den finansiella transaktionen endast en konsekvens av strategiska beslut inom företaget. Om varken emittentens aktiekapital eller kretsen investerare ökar, saknas det skäl att kräva prospekt. Överlåtbara värdepapper som erbjuds som vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, när Finansinspektionen har godkänt en erbjudandehandling som avses i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Budgivaren ska upprätta ett dokument som innehåller den information som behövs för att aktieägarna i målbolaget ska kunna fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet enligt 2 a kap. 1 och 2 LHF. Om vederlaget utgörs av överlåtbara värdepapper ska informationen i erbjudandehandlingen utöver kraven i 2 a kap. 2 (LHF), innehålla information som är likvärdig med informationen i ett prospekt samt godkännas av Finansinspektionen. Aktier som erbjuds eller tilldelas eller ska tilldelas i samband med en fusion, när det upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt 11

12 bestämmelserna i 2 b kap. LHF och FI inte meddelat beslut om att prospekt ska upprättas Det dokument som ska upprättas ska lämnas in till Finansinspektionen för granskning. Granskningen gäller en bedömning om dokumentet är likvärdigt med ett prospekt enligt 2 kap. LHF. Det betyder att Finansinspektionen inte ska meddela beslut om godkännande som i övriga prospektärenden. Däremot ska FI meddela beslut om att ett prospekt ska upprättas om Finansinspektionen i sin granskning gör bedömningen att dokumentet inte är likvärdigt med ett prospekt. Aktier som erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband med en delning när det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt 2 c kap. LHF och Finansinspektionen inte har meddelat beslut om att prospekt ska upprättas. Utdelning av vinst som sker i form av aktier av samma slag som de aktier som utdelningen hänför sig till, när ett dokument som innehåller information om aktierna samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt. I andra länder förekommer att utdelning lämnas i form av aktier i det noterade bolaget (emittenten) och detta kan då ske utan prospekt med stöd av ovanstående undantag. Motsvarande bestämmelse om undantag i samband med upptagande till handel finns i 2 kap. 6 5 LHF. Fondemission Fondemission anses falla in under ovanstående undantag. Motsvarande bestämmelse om undantag i samband med upptagande till handel finns i 2 kap. 6 5 LHF, under förutsättning att det rör sig om aktier av samma slag som redan finns upptagna till handel. Överlåtbara värdepapper som nuvarande eller tidigare anställda eller styrelseledamöter i ett företag erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas av företaget eller av ett närstående företag, när företaget har sitt säte eller huvudkontor inom EES och ett dokument som innehåller information om de överlåtbara värdepapperen samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt. Undantaget ska också gälla för företag etablerade utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en marknad utanför EES som enligt beslut av kommissionen bedömts vara likvärdig med en reglerad marknad. Är de överlåtbara värdepapperen upptagna på en marknad utanför EES som bedömts vara likvärdig, ska tillräcklig information, inbegripet ett dokument som innehåller information om de överlåtbara värdepapperen samt motiven och de närmare formerna för erbjudandet, göras tillgänglig på ett språk som används allmänt på de finansiella marknaderna. Här görs ett undantag från prospektskyldighet när ett erbjudande riktas till styrelseledamöter eller anställda (eller tidigare anställda). ESMA har i FAQ, fråga 71, presenterat anvisningar för förenklade informationskrav för aktieerbjudanden till anställda i bolag som handlas på en oreglerad marknad. Aktieerbjudanden i dessa specifika fall kan därför presenteras med mindre omfattande informationskrav än sedvanliga aktieerbjudanden i prospekt. Det är dock ytterst upp till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, till exempel FI, att bestämma om ytterligare 12

13 information ska behöva lämnas enligt de normalt tillämpliga bilagorna vid aktieerbjudanden. Med överlåtbara värdepapper avses även t.ex. köpoptioner, konvertibler och teckningsoptioner, se prop. 2004/05:158 s. 78. Undantag vid upptagande till handel Om något av nedanstående undantag kan tillämpas behöver inget prospekt upprättas för aktier som ska tas upp till handel på en reglerad marknad (2 kap. 6 LHF). Antalet nya aktier, beräknat för en 12 månadersperiod, motsvarar mindre än 10 procent av det antal aktier av samma kategori som redan har tagits upp till handel på samma reglerade marknad Syftet med undantaget är att inte ålägga företag alltför betungande krav när endast ett mindre antal nya aktier tas upp till handel. Det är här viktigt att undersöka tidigare emissioner under tolvmånadersperioden och bedöma om det sammanlagda antalet aktier överstiger 10 procent. Notera även begränsningen att det ska vara samma reglerade marknad. Underlaget för beräkningen av antalet nya aktier (täljaren) under tolvmånadersperioden ska även inkludera aktier som utnyttjat undantaget ovan, men inte inkludera aktier utgivna med stöd av prospekt och/eller andra undantag. För beräkningen av det totala antalet aktier (nämnaren) ska man utgå från antalet aktier upptagna till handel vid tidpunkten för ansökan om den nya noteringen. Se även ESMA:s FAQ, fråga 31. Aktier som emitteras i utbyte mot aktier av samma slag och emissionen inte innebär någon ökning av bolagets aktiekapital Det här är en parallell till regleringen i 2 kap. 5 1 LHF som behandlats ovan under erbjudanden till allmänheten. Undantaget berör vissa aktiebolagsrättsliga åtgärder (uppdelning eller sammanläggning). Tanken är att när erbjudandet är föranlett av sammanläggning eller uppdelning av aktier så är transaktionen en konsekvens av strategiska beslut inom företaget. Om varken emittentens aktiekapital eller kretsen av investerare ökar, saknas det anledning att kräva prospekt. Överlåtbara värdepapper som erbjuds som vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, när Finansinspektionen har godkänt en erbjudandehandling som avses i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Undantaget vid upptagande till handel på en reglerad marknad är en parallell till undantaget i 2 kap. 5 2 LHF och som behandlats på sidan 11. Aktier som erbjuds eller tilldelas i samband med en fusion, när det upprättas ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 b kap. LHF och inspektionen inte meddelat beslut om att prospekt ska upprättas Undantaget vid upptagande till handel på en reglerad marknad är en parallell till undantaget i 2 kap. 5 3 LHF och som behandlats på sidan

14 Aktier som erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband med en delning, när det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt 2 c kap. LHF och Finansinspektionen inte har meddelat beslut om att ett prospekt ska upprättas. Aktier som erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas aktieägarna utan kostnad och utdelning av vinst som sker i form av aktier av samma slag som de aktier som utdelningen hänför sig till, när aktierna är av samma slag som de aktier som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad och ett dokument som innehåller information om aktierna samt motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt. Undantaget vid upptagande till handel på en reglerad marknad är en parallell till undantaget i 2 kap. 5 4 LHF och som behandlats på sidan 12. Det krävs att de nya aktierna är av samma slag som de som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad. Överlåtbara värdepapper som nuvarande eller tidigare anställda eller styrelseledamöter i företag, erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas av företaget eller av ett närstående företag, när värdepapperen är av samma slag som de värdepapper som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad och ett dokument som innehåller information om de överlåtbara värdepapperen samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt. Undantaget vid upptagande till handel på en reglerad marknad är en parallell till undantaget i 2 kap. 5 5 LHF och som behandlats på sidan 12. Aktier som har tillkommit genom konvertering eller utbyte av överlåtbara värdepapper eller genom teckningsoptioner, när aktierna är av samma slag som de som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad. Här undantas nyemitterade aktier som tas upp till handel på en reglerad marknad efter konvertering eller liknande, till exempel vid utnyttjande av teckningsoptioner. Syftet är att undanta aktier, som tas upp till handel, från att bli prospektskyldiga när de tillkommit via värdepapper som redan har varit föremål för skyldighet att upprätta prospekt. Det finns inget krav på att konvertiblerna eller teckningsoptionerna ska ha emitterats med ett prospekt. I ESMA:s FAQ, fråga 27, anges att inga restriktioner föreligger när det gäller att utnyttja undantaget även när konvertiblerna eller de utbytbara värdepappren tidigare har getts ut utan prospekt. ESMA anger dock att medlemsstaternas tillsynsmyndigheter har möjlighet att undersöka eventuella missbruk av undantaget och vidta lämpliga åtgärder. När överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad behöver ett prospekt inte upprättas då överlåtbara värdepapper av samma kategori sedan mer än 18 månader är upptagna till handel på annan reglerad marknad, om 1. a) det då upprättades ett prospekt som godkändes enligt 2 kap LHF och handeln påbörjades efter 31 december 2003, eller b) ett prospekt godkändes enligt direktivet 80/390/EEG eller 2001/34/EG och värdepapperen togs upp till handel före 1 januari emittenten har fullgjort sina löpande skyldigheter på den andra marknaden 3. det upprättas ett sammanfattande dokument på ett språk som Finansinspektionen godkänner 4. detta dokument offentliggörs enligt reglerna i 2 kap. 29 LHF 14

15 5. dokumentet innehåller information motsvarande 2 kap. 14 LHF (sammanfattning) 6. det finns information om var man kan få del av det senaste godkända prospektet, och 7. det finns information om var man kan få del av information som emittenten löpande offentliggjort. Det bör noteras att ett av kraven i 1 a) eller 1 b) och samtliga krav i 2-7 ska vara uppfyllda. 6. Hur upprättar man ett prospekt? Ett prospekt ska enligt 2 kap. 13 LHF upprättas som ett sammanhängande eller tre separata dokument. Ett prospekt uppdelat på tre separata delar ska bestå av: registreringsdokument (information om emittenten), värdepappersnot (information om det överlåtbara värdepapperet) och sammanfattning (i standardiserad form förmedla nyckelinformation). Oavsett om prospektet upprättas som ett sammanhängande eller tre separata dokument ska det innehålla samma information. Syftet med att upprätta prospektet i tre olika delar kan vara att emittenten räknar med att göra flera erbjudanden under en tolvmånadersperiod. En emittent som fått ett registreringsdokument registrerat hos FI är vid ett nytt erbjudande inom denna tid endast skyldig att upprätta värdepappersnot och sammanfattning. Om det har inträffat en förändring eller händelse som är hänförlig till registreringsdokumentet och eventuella tillägg och som skulle kunna påverka en investerares bedömning, räcker det att denna information lämnas i värdepappersnoten eller i ett tillägg. Detta gäller även sådan information som normalt skulle ha lämnats i registreringsdokumentet. Ett prospekt kan även upprättas som ett grundprospekt vid emissionsprogram av icke-aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt vid fortlöpande eller upprepad utgivning av säkerställda obligationer. Dessutom kan ett grundprospekt upprättas för bostadsobligationer som vid upprepade tillfällen erbjuds allmänheten. 7. Hur länge är ett prospekt giltigt? Ett prospekt är giltigt i 12 månader från offentliggörandet eller så länge det ges ut överlåtbara värdepapper enligt prospektet, beroende på vad för slags prospekt det är. En längre giltighetstid gäller för prospekt avseende säkerställda obligationer som ges ut fortlöpande (enligt lagen om utgivning av säkerställda obligationer) samt för prospekt avseende bostadsobligationer som vid upprepade tillfällen erbjuds allmänheten och som ges ut av kreditinstitut som beviljar hypotekslån. Dessa prospekt är giltiga så länge det ges ut överlåtbara värdepapper under prospektet. Även om ett prospekt som upprättas som ett sammanhängande dokument är giltigt i ett år går det inte att återanvända prospektet för att lämna flera erbjudanden under tolvmånadersperioden. Om en emittent avser att genomföra flera emissioner under ett år bör emittenten istället utnyttja möjligheten att upprätta ett tredelat prospekt. 15

16 8. Vilket språk ska prospektet upprättas på? Prospekt som upprättats med anledning av ett erbjudande eller upptagande till handel i Sverige ska normalt upprättas på svenska (2 kap. 1 LHF). Om emittenten har sitt säte utanför EES och de aktuella värdepapperen huvudsakligen handlas på en handelsplats utanför EES som motsvarar en reglerad marknad får prospektet upprättas på engelska (FFFS 2012:3). Finansinspektionen får i andra enskilda fall besluta att ett prospekt får upprättas på ett annat språk än svenska. Beroende på omständigheterna kan FI medge att ett prospekt får upprättas på engelska om t.ex. emittenten i första hand riktar sig till investerare utanför Sverige eller om flertalet av emittentens svenska aktieägare kan antas tillgodogöra sig information på engelska eller om emittentens aktieägare redan tidigare har erhållit löpande information från emittenten endast på engelska. 9. Regelverk De regelverk och rekommendationer som prospekt baseras på är följande Prospektdirektivet Direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG. Ändringsdirektivet Direktiv 2010/73/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiv 2003/71/EG. Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Särskilt andra kapitlet i LHF. Förarbeten Prop. 2004/05:158 Prospekt och prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:17 om verksamhet på marknadsplatser (ändrad FFFS 2012:3) 11 a kap. Språket i prospekt. Prospektförordningen Kommissionens förordning nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser. Ändringsförordningar Kommissionens förordning 1787/2006 av den 4 december 2006 om ändring av förordningen 809/2004 i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering. 16

17 Kommissionens förordning 211/2007 av den 27 februari 2007 om ändring av förordning 809/2004 i fråga om informationen i prospekt när emittenten har en komplex finansiell historia eller har ingått ett betydande finansiellt åtagande. Kommissionens förordning 486/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av förordningen 809/2004 i fråga om format och innehåll i prospekt och grundprospekt, sammanfattningar och slutliga villkor samt om upplysningskrav. Kommissionens förordning 862/2012 av den 4 juni 2012 om ändring i förordningen 809/2004 i fråga om information om samtycke till prospektets nyttjande, information om underliggande index och kravet på en rapport från revisorer eller oberoende redovisningsexperter. Kommissionens beslut (2008/961/EG) av den 12 december 2008 om tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisningsstandarder och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av sina koncernredovisningar. CESR:s rekommendationer Den Europeiska värdepapperstillsynskommitténs (CESR) rekommendationer för enhetlig tillämpning av förordning 809/2004 om prospekt. ESMA:s frågor och svar (FAQ) ESMA:s Frequently asked questions regarding Prospectuses 17

18 AVDELNING II, PROSPEKTETS INNEHÅLL 1. Övergripande om ett prospekts innehåll Ett prospekt som upprättas som ett sammanhängande dokument eller ett grundprospekt ska innehålla följande delar i angiven ordning 1. innehållsförteckning, 2. sammanfattning, 3. riskfaktorer som gäller emittenten 4. riskfaktorer som gäller värdepapperen och 5. övriga uppgifter som krävs enligt prospektförordningen Om prospektet består av separata dokument ska såväl registreringsdokumentet som värdepappersnoten innehålla följande delar i angiven ordning 1. innehållsförteckning, 2. riskfaktorer som gäller emittenten, 3. riskfaktorer som gäller värdepapperen och 4. övriga uppgifter som krävs enligt prospektförordningen Riskerna ska således delas upp i de två dokumentens riskavsnitt fördelat på risker förenat med emittenten respektive risker förenat med värdepappret. Ett prospekt ska innehålla all information om emittenten och de överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att investerarna ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter. Informationen ska vara lätt att förstå och analysera och får inte vara skriven på ett alltför tekniskt och fackmässig språk. Det är viktigt att alla kategorier av investerare ska kunna förstå informationen. De detaljerade reglerna om prospekt finns i prospektförordningen. Där tar man upp följande delar. minimikraven för information i ett prospekt utformningen av prospekt, grundprospekt och tillägg former för hur information kan införlivas genom hänvisning, hur ett prospekt offentliggörs. Minimikraven för information i ett prospekt preciseras genom förordningens bilagor I-XVII och XX-XXX. Vilka bilagor som ska tillämpas beror på vilken kategori av emittenter eller emissioner och värdepapper som berörs. Bilaga XVIII innehåller en tabell över hur de olika bilagorna ska kombineras. För att göra det lättare att använda bilaga XVIII har FI gjort en bearbetning av denna, se bilaga till denna vägledning. Bilaga XX avser grundprospekt och slutliga villkor. Bilagan innehåller information om med vilken grad av flexibilitet olika kategorier (A-C) av information kan ges i grundprospektet vid tidpunkten för godkännandet eller i de slutgiltiga villkoren vid det enskilda emissionstillfället. Kategorierna definieras enligt följande (prospektförordningen artikel 2a):

19 Kategori A avser den relevanta information som ska ingå i grundprospektet. Dessa uppgifter får inte utelämnas för att senare införas i de slutgiltiga villkoren. Kategori B betyder att ett grundprospekt ska omfatta alla allmänna principer som rör den information som krävs och att endast uppgifter som är okända vid tiden för grundprospektets godkännande kan utelämnas för ett senare införande i de slutgiltiga villkoren. Kategori C innebär att ett grundprospekt får innehålla tomma fält för senare införande av uppgifter som inte var kända vid tiden för grundprospektets godkännande. Sådan information ska införas i de slutgiltiga villkoren. Avprickningslistor för prospekt FI har tagit fram avprickningslistor som ska användas tillsammans med en ansökan om prospektgodkännande. Avprickningslistorna motsvarar bilagorna i prospektförordningen och i listorna ska anges på vilken sida i det aktuella prospektet de olika informationsavsnitten kan återfinnas. Kategoriindelningen A-C har infogats i de avprickningslistor som berörs av indelningen. Avprickningslistorna finns på FI:s hemsida. Möjligheten att införliva genom hänvisning till andra dokument Enligt 2 kap 20 LHF får en emittent hänvisa till dokument som a) tidigare har godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller b) offentliggjorts enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Information som införlivats genom hänvisning blir en del av prospektet. Hänvisningar får dock inte göras i sammanfattningen. Syftet med att införliva genom hänvisning är att förenkla och minska kostnaderna för framställning av prospekt. Det får dock inte innebära att andra intressen som prospektet är avsett att skydda åsidosätts, såsom att informationen ska vara lättförståelig och att prospektet många gånger är den mest naturliga platsen för informationen. Språket i det införlivade dokumentet får inte vara påtagligt mer svårtillgängligt än det språkbruk som normalt ska användas i ett prospekt. Om det införlivade dokumentet innehåller inaktuell information eller information som ändrats i väsentliga avseenden bör detta anges i prospektet och uppdaterad information redovisas (jfr skäl 30 till prospektförordningen.) Formerna för införlivande genom hänvisning av bland annat årsredovisningar och delårsrapporter framgår av artikel 28 i prospektförordningen. Införlivande genom hänvisning får inte äventyra investerarskyddet genom brister i informationens begriplighet och tillgänglighet Information som får införlivas genom hänvisning är 1. finansiella års- och delårsrapporter, 2. dokument som tagits fram för en specifik transaktion, 3. revisionsberättelser och årsredovisningar, 4. stiftelseurkund och bolagsordning, 5. tidigare godkända och offentliggjorda prospekt, 6. föreskriven information och 7. cirkulär till värdepappersinnehavare. 19

20 Ett dokument som införlivas genom hänvisning ska uppfylla reglerna för språkbestämmelser, vilket vanligtvis betyder att det ska vara skrivet på svenska. Om det införlivade dokumentet har förändrats väsentligt ska detta tydligt anges i prospektet och uppdaterad information lämnas. Emittenten får införliva även delar av ett dokument. I så fall ska det anges att resterande delar inte är relevanta för investerarna eller att motsvarande information ges på annan plats i prospektet. Möjlighet att utelämna punkter i mallarna som inte är tillämpliga I 2 kap. 18 och 19 LHF finns bestämmelser om utelämnande av information. Vissa punkter i mallar och moduler kan vara irrelevanta och får då uteslutas ur prospektet. Kravet är att man då kan konstatera att informationen eller likvärdig information inte är relevant för emittenten, erbjudaren eller de värdepapper som avses i prospektet. Om det är möjligt ska prospektet innehålla likvärdig information. Av 19 följer att Finansinspektionen kan medge dispens från att lämna information vars offentliggörande skulle kunna medföra allvarlig skada för emittenten eller information som är av mindre betydelse för bedömningen av emittenten och värdepappren. 2. Särskilda regler för vissa situationer Proformaredovisning ( prospektförordningen bilaga II) Mallen ska användas för proformaredovisning och är ett krav vid betydande bruttoförändringar (överstigande 25 procent) av en eller flera indikatorer som illustrerar omfattningen på emittentens verksamhet. Se vidare på sid. 50 i denna vägledning samt i CESR:s rekommendationer nr och ESMA:s FAQ, fråga Garantier (prospektförordningen bilaga VI) Mallen är en tilläggsmodul och bör tillämpas på skuldebrev och derivatinstrument som garanteras av tredje man (se bilaga XVIII). Utöver information om själva garantin ska garantigivaren lämna upplysningar om sig själv på samma sätt som garantigivaren skulle gjort om denne hade varit emittent av samma typ av värdepapper. Registreringsdokument för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (prospektförordningen bilaga VII) Mallen är avsedd att användas när det finns bakomliggande värdepapperiserade tillgångar som ställs som säkerhet för emissionen. Den här mallen bör dock inte tillämpas på obligationer med inteckningar som säkerhet eller andra säkerställda obligationer. Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (prospektförordningen bilaga VIII) 20

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar med anledning av CRD 3 BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-10-06 FI Dnr 11-30 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i föreskrifter

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide AB publikt aktiebolag (publ) Registrerat säte: Stockholm, Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer