ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE september i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE 2009. 24-25 september i Stockholm"

Transkript

1 ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE september i Stockholm

2 Välkommen......TILL NORDIC GIS CONFERENCE 009 ULI arrangerar Nordic GIS Conference i samarbete med GI Norden. Konferensen är en mötesplats för intressenter inom området geografisk informationsteknologi och hålls i Stockholm -5 september på Clarion Hotel Stockholm (se karta s ). Programmet Vatten, miljö och samhällsbyggnad Det finns tre huvudspår att följa på konferensen; Hälsa, klimat & vatten, Samhällsbyggnad och Inspire (EGs miljödirektiv som nu styr medlemsländernas hantering av geodata). Slutsatser från dessa summeras i slutet av konferensen i sessioner för respektive huvudspår. ScanGIS ett särskilt konferensspår med forskningsinriktning ScanGIS Scandinavian Research Conference On Geographical Information Science följer ett eget spår efter konferensens inledningssession. Detta spår, som utarbetats av ScanGISs programkommité, har fokus på forskningsfrågor. Studiebesök På fredagen finns möjlighet till studiebesök på Stockholms stad och Regionplanekontoret i Stockholms län. Mer information finns i programmet. Studentdeltagande Studerande med anknytning till området kan delta i konferensen utan kostnad. Mer information finns på Utställning Produkter och tjänster inom geografisk informationstekonologi visas i utställningsdelen av konferensen. Där serveras även luncher och kaffe. Litteratur Besök Bokbordet i utställningen! Här kan du få en överblick och inspireras av aktuell nordisk litteratur på området. Arrangörer De nordiska intresseföreningarna för området GIS (geografiska informationssystem) inom föreningen GI Norden turas om att arrangera den nordiska GIS-konferensen och i år står svenska ULI som värd. Anmäl dig före augusti! Konferenspris för medlemar i ULI och GI Norden: 000 SEK exkl moms. Pris för icke medlemmar: 5000 SEK exkl moms. Konferensmiddag på Clarion Hotel: 500 SEK exkl moms. Läs mer om konferensen och gör din anmälan via VÄLKOMMEN! welcome......to THE NORDIC GIS CONFERENCE 009 The Nordic GIS Conference will be organized by Swedish ULI in cooperation with its Nordic GIS sister organisations. The Conference will be a meeting place for those involved in Geographic Information Technology and will take place in Stockholm September -5 at the Clarion Hotel Stockholm (See map p ). The Program Water, Environment and Spatial Planning The Conference has three main tracks; Health, Climate & Water; Spatial Planning, and Inspire (the EC Environment Directive for the use of spatial data in the EU). Conclusions will be drawn for each track during their respective final session. ScanGIS a Parallel Track for Research The Scandinavian Research Conference On Geographical Information Science ScanGIS will have its own Conference track following the Conference introductory session. It will specifically address research issues according to a separate program developed by ScanGIS. Study Visits On Friday, there will be opportunities to visit the City of Stockholm and the Office of Regional Planning, Stockholm County Council. Please see the Conference program for further information! Student Participation Students in the field related to Geographic Information Technology may participate in the Conference free of charge. More information is available at Exhibition Products and services within geographic information technology will be presented in the exhibition area, where also lunches and coffee will be served. Literature Visit the Book Table in the exhibition area and get updated on and inspired by the latest publications in the field! Organizers The Nordic GIS member associations take turns organizing the annual Nordic GIS Conference and this year Swedish ULI will host the Conference. More about the organizations: and Apply before August! Conference price for members of ULI/GI Norden: 000 SEK plus tax. Price for non-members: 5000 SEK plus tax. Conference Dinner at Clarion Hotel: 500 SEK plus tax. U För ökad nytta med geografisk information Read more about the Conference and submit your application at the conference website. WELCOME! Kontakt Webb: E-post: Telefon:

3 English Presentations Where the conference program text is in English, the presentations will also be given in English (marked with a flag). Some of the speakers who give presentations in a Scandinavian language will use slides in English, which will be indicated in the final program handed out at the conference.

4 Inledning Gemensam session med gästtalare Kl Plenary Session with Keynote Speeches 0.0 Välkommen till Nordic GIS Conference ULI 0.5 Vad händer inom GI Norden? En introduktion av GI Nordens ordförande Thorbjörg Kjartansdottir följs av korta presentationer från föreningens medlemsländer; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Gästtalare:.00 GIS and the Political Challenges Ahead Sessionen kommer att ha fokus på GIS i ett vidare politiskt perspektiv i de nordiska länderna och Europa. Gästtalare annonseras inom kort. 0.0 Welcome to the Nordic GIS Conference ULI 0.5 What s up in GI Norden? Introduction by GI Norden President Thorbjörg Kjartansdottir followed by short presentations by the member countries; Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Keynote addresses:.00 GIS and the Political Challenges Ahead The session will focus on GIS in a wider political context in the Nordic Countries and Europe. Speakers will be announced shortly. Program Outline in English A program outline in English is availiable on the website: Översiktligt program torsdag REGISTRERING & KAFFE INLEDNINGSSESSION LUNCH Hälsa I Samhällsbyggnad D Inspire I Ws: Leverantörer... ScanGIS I KAFFE Hälsa II Samhällsbyggnad konsekvensbeskrivningar Inspire II Ws: City SDIs ScanGIS II 9.00 MIDDAG PÅ CLARION HOTEL, Mingel i utställning från kl.00 Översiktligt program fredag Vattenmyndigheterna Kommunalt kartor/fastigheter Inspire III Studiebesök: Sthlm stad ScanGIS III KAFFE Kommunal vattenförsörjning Summering samhällsbyggnad Inspire IV WS: Översvämningar ScanGIS IV LUNCH.5 ULI: Annual Meeting of the Association Klimatanpassning i kommuner Energiföretag Summering Inspire Användarorientering ScanGIS V KAFFE Summering Hälsa, klimat & vatten Bredden av GIS Standarder Studiebesök: Regionplanekontoret GIS-föreningsmöte

5 TORSDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN Hälsa (I) The Health Sector SAMHÄLLSBYGGNAD Samhällsbyggnad med bilder och D D City Models and Aerial Photos in Spatial Planning INSPIRE Så genomför vi Inspire i Norden (I) Implementing Inspire in the Nordic Countries GIS som beslutsstöd i Gävleborgs landsting Ett enkelt exempel på hur GIS kan nyttjas som beslutsstöd för sjukvården har tagits fram. Det bygger på information om sjukhusbesök och landstingets egen bedömning av behov och möjlig nytta med GIS i organisationen. Thomas Castor, OpenCare (SE).00 Hur mår Stockholmarna? GIS-analyser kan bli ett bra stöd när politikerna ska besluta om vårdinsatser. Det gäller lokalisering och resursfördelning till vårdinrättningar, men även för den långsiktiga regionala utvecklingsplaneringen. När data om vårdkonsumtion kopplas samman med andra geografiska data tydliggörs mönster som man annars inte ser. Göran Lord & Hans Brattström, Stockholms läns landsting (SE).0 Nyttovärdering av vårdinvesteringar Investeringar inom den mjuka sektorn ger god nytta om de planeras och genomförs på rätt sätt. Det gäller tillbyggnader, infrastrukturinvesteringar och säkerhetslösningar för sjukhus samt navigeringssystem för synskadade och ITinvesteringar för hemtjänsten. Johanna Karlsson, Sweco (SE).0 Stadsmodeller i planprocessen en demokratifråga Medborgare och politiker får ökad förståelse för förändringar i stadsbyggandet och planprocessen blir smidigare. Detta framgår av erfarenheter från kommunens visualiseringsprojekt. Per Eriksson & Sanna Sparr-Olivier, Botkyrka kommun (SE).00 Laserskannad vegetation i stadsmodeller En tredimensionell stadsmodell med naturtrogen vegetation innebär mer liv och högre naturtrogenhet. Tillämpningar i några svenska och norska kommuner visar att laserskanning erbjuder nya möjligheter för planering, drift och underhåll av grönytor och tätortsnära skog. Jonas Nordén, Motala kommun & Simon Ahlberg, Foran remote sensing (SE).0 Mosaik af historiske luftfotos på web Hvordan så Danmark ud for 0, 0 eller 50 år siden? Luftfotos og papir kontaktkopier forvandles til en dynamisk webapplikation. Hvordan kan man aktivt anvende en slik applikation til effektivisering af sagsbehandling for bygning og natur/miljö? Niels Verner Pedersen, BlomInfo & Jeanett Egesø, JO Informatik & (DK).0 Introduktion till INSPIRE-direktivet och genomförandet i Sverige Lantmäteriet har fått samordningsansvar för genomförandet av INSPIRE i Sverige. Generaldirektör Stig Jönsson berättar om arbetet och ger en introduktion till INSPIRE-direktivet. Stig Jönsson, Lantmäteriet (SE).00 INSPIRE Implementation Building SDI in Finland There is new legislation for the implementation of spatial data infrastructure (SDI), the National Inspire Network has been formed for cooperation on SDI implementation, and a new national geoportal is a window to the existing spatial datasets and services in Finland. Antti Rainio, National Land Survey of Finland (FI).0 Creating Synergy Between Inspire and e-government in Denmark Denmark has implemented the Directive in the Danish legislation in a way that links it to the ongoing e-government initiative. The main goal is to associate the two parallel developments, in order to view the infrastructure for spatial information as an add on to the e-government infrastructure. Ulla Kronborg Mazzoli, National survey and cadastre (DK) WORKSHOP: Leverantörer & Geodataprojektet WORKSHOP: Suppliers & the Geodata Project Affärsmodeller för geodata.se Vilka möjligheter skapas för privata företag av de affärsmodeller som planeras som en del av Geodataportalens tekniska lösning? Vilka är de viktigaste kraven som måste tillgodoses för att skapa den tillväxt på vidareförädlingssidan som är ett av de viktigaste målen i den nationella geodatastrategin? ULIs leverantörssektion har under 00 och tidigare under 009 arrangerat möten mellan Geodataprojektet och företag som är medlemmar i ULI för att informera om och diskutera affärsmöjligheter och förutsättningar kring den nya nationella infrastruktur som växer fram i och med Geodataprojektet. Under kommer beslut om och implementation av konkreta affärsmodeller att ske. Workshopledare: Patrik Stridh, ULIs leverantörssektion/esri S-GROUP & Ulf Sandgren, Geodataprojektet/Lantmäteriet 5

6 TORSDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN Hälsa (II) The Health Sector SAMHÄLLSBYGGNAD Samhällsbyggnad konsekvensbeskrivningar Spatial Analyses in Strategic Impact Assessment INSPIRE Så genomför vi Inspire i Norden (II) Implementing Inspire in the Nordic Countries (II) Analysis of spatial distribution of prostate cancer 500 cases of prostate cancer in southeastern Sweden was geo-coded by centroid of residential address, and distribution analysed by smoothed incidence choropleth maps and kriging modelling. Owe Löfman, Universitetet for miljø- og biovitenskap (NO) 6.00 Mobilt stöd för inventering av hinder för funktionsnedsatta Alla offentliga platser ska vara handikappanpassade till år 00 enligt riksdagsbeslut. För att underlätta arbetet har en applikation tagits fram för inventering av enkelt avhjälpta hinder, utifrån Boverkets föreskrifter. Detta koncept erbjuds nu kostnadsfritt till alla sveriges kommuner. David Andersson, Sweco (SE) 6.0 Samverkan om tillgänglighetsguide Ett samarbete mellan två kommuner i norra Sverige för att ta fram en tillgänglighetsguide för funktionshindrade. Även ett exempel på ett projekt där kommuner, handikapporganisationer, företag och universitet samarbetar i Triple Helix. Linda Algotsson, Föreningen IGIS (SE) 5.0 Multikriterieanalys för stadsbyggande i Hjorthagen Ett verktyg för visualisering och multikriterieanalys har testats tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Utvärderingen visar att presentationen av alternativ kan förbättras, exempelvis i miljökonsekvensbeskrivningar. Chi-Hao Poon, Kungliga tekniska högskolan & SWECO (SE) 6.00 Stockholmsregionen år 00 en miljökonsekvensbeskrivning En Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har ställts ut för synpunkter. Konsekvenserna för bland annat miljön har bedömts, med GIS-analyser och modellberäkningar som stöd. Helena Näsström, Regionplanekontoret & Katarina Lindgren, Eken och Arken (SE) 6.0 Accessibility Attracting Population Relation between population change and potential accessibility measured by multimodal GIS model of railway and road networks in Finland Analysis involving geometry, connectivity and speed limits. Ossi Kotavaara, University of Oulu (FI) 5.0 Norway Digital an Answer to the Inspire Directive Presentation of Inspire implementation in Norway and how more detailed user needs, among local and national users, will be covered. The presentation will cover legal, administrative, and technical issues. It will also focus on the thematic variety of data already being handled by Norway Digital, and how the 600 governmental partners get access to and use the data. Arvid Lillethun, Statens Kartverk (NO) 6.00 Naturvårdsverkets genomförande av Inspire från teori till praktik Utifrån ett användarperspektiv har Naturvårdsverket sedan 00 bidragit till uppbyggnaden av infrastrukturen som ett led i att effektivare kunna planera, genomföra och följa upp miljöpolitiken. En portal utvecklas nu som en nod gentemot den nationella Geodataportalen. Jannica Häggbom & Johan Larsén, Swedish Environmental Protection Agency (SE) 6.0 Planeringsportalen en ingång för samhällsplanerare En portal anpassad för samhällsplanering och samhällsbyggande har etablerats, som en integrerad vy till Sveriges nationella geodataportal. Planeringsportalen demonstreras under föredraget. Magnus Svensson, Boverket (SE) WORKSHOP: City SDIs in Scandinavia A workshop on Implementing Geographic Information into City IT Architecture. Matti Arponen & Outi Hermans, City of Helsinki (FI)

7 FREDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN SAMHÄLLSBYGGNAD INSPIRE Vattenmyndigheternas insatser River Basin District Authorities of Europe Kommunalt kartor och fastigheter Local Maps, Real Estate and GIS Så genomför vi Inspire i Norden (III) Implementing Inspire in the Nordic Countries (III) The Water Framework Directive & the Norwegian Solution Water-Net The Norwegian implementation of the directive is based on a system where all stakeholders operate and read from the same database via a map interface. Lars Stalsberg, Water Resources and Energy Directorate (NO) 9.0 Informationssystem med kartor Webbaserade system har byggts upp för myndigheternas hantering av vatten och rapportering till EU. Miljöboken är en webbaserad karttjänst som möjliggör geografisk sökning av vattendomar och avgöranden. VattenInformationsSystem Sverige är Vattenmyndigheternas publika tjänst som ger en samlad blid av vattnets tillstånd och vad som påverkar. Jennie Tjernell, Vattenmyndigheten Norra Östersjön (SE) 9.0 Decision Support Systems for Water Management GIS-based methods and tools for integrated water resources management and assessment of climate change impact on water resources have been developed. The presentation will give an overview of the concept, and examples of results from seven countries. Sam Ekstrand, IVL Svenska Miljöinstitutet (SE)..0 Framtagning av geodatatjänster inom Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret redovisar befintliga och planerade geodatatjänster samt tankar kring hur dessa bör utformas för att fungera i en kommunal verksamhet. Bl a har en transformationstjänst som bygger på FME Server tagits fram. Denna gör det möjligt för handläggare att via ett enkelt gränssnitt transformera filer från stadens lokala system till SWEREF99. Eric Jeansson & Maria Sjöberger, Göteborgs Stad (SE) 9.00 Developing Cadastral Cross governmental administration The cadastral map has a great potential in being used as a reference layer in cross-governmental digital administration, e.g. the boundaries of municipalities, postal districts or other datasets linked to property boundaries. Are these linked datasets being updated manually, or is automatic updating in place? Christian Thellufssen, Kort & Matrikelstyrelsen (DK) 9.0 Innføring av Matrikkelsystemet Den lange og tornete veien fra panikk til sjelefred en gjennomgang av overgangen fra Kom- GAB til matrikkel. Erfaringer med fokus på de kommunale forvaltningsoppgavene. Endre Leivestad, Bergen kommune (NO).0 Geodataprojektet Den nationella geodatastrategin genomförs huvudsakligen genom Geodataprojektet. Projektet består av verksamhetsutveckling där modeller för samverkan, förvaltning, avtal, finansiering och prissättning tas fram samt utveckling av teknisk infrastruktur för tillhandahållande av geodata och tjänster. En viktig del i detta är vidareutvecklingen av Geodataportalen. Kjell Hjorth & Ulf Sandgren, Lantmäteriet (SE) 9.00 Näringslivsperspektivet på utvecklingen av en svensk SDI En fungerande svensk spatial infrastruktur ger användarna en möjlighet att fokusera på verksamhetsnyttan i stället för på tekniken. Den redan snabba tillväxten inom geografisk IT kommer att ökas ytterligare och innebär en stor möjlighet till näringslivsutveckling där befintliga privata aktörer växer ännu snabbare och nya företag etableras. Jan Zakariasson, Sweco (SE) 9.0 Inspire en utmaning och en möjlighet för Sveriges kommuner Inspiredirektivets genomförande ger kommunerna en möjlighet att även utöver direktivets politikområde skapa stabila och kostnadseffektiva lösningar för framtidens produktion och flöde av data. Michael Lindstedt, Kristinehamns kommun (SE) STUDIEBESÖK: Stockholms stadsbyggnadskontor STUDY VISIT: City of Stockholm, City Planning D and e-services - E-services at the Stockholm City Planning Administration. A presentation of the Administrations electronic support to the city planning process. - Stockholm in D the use of different three dimensional models in city planning. Limited number of participants! Address: Flemminggatan, Kungsholmen, Stockholm. For more information see the conference website. Birgitta Stenbäck & Hans Sandler, City of Stockholm (SE)

8 FreDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN SAMHÄLLSBYGGNAD INSPIRE Kommunal vattenförsörjning Local water supply Uppsummering Samhällsbyggnad Thematic Summing-up Spatial Planning Så genomför vi Inspire i Norden (IV) Implementing Inspire in the Nordic Countries (IV) Kustzon i omvandling Vid omvandling från fritidsområden till helårsboende ställs helt nya krav på samhället och inte minst miljön. I ett kommunalt samarbete mellan miljö-, plan- och VA-förvaltningarna har dricksvatten- och avloppsförsörjningen lösts. Conny Stensson & Rune Pettersson, Uddevalla kommun (SE).00 Uppföljning av fjärrvärme, vatten och avloppsnät I ett webbaserat system hanteras rörnät och pumpstationer geografiskt och kopplas till databaser med information från intressenter. Flera exempel presenteras, bland annat uppföljning av fjärrvärmesystemet i en stad i Tjeckien. Fredrik Davidsson, T-kartor Sweden (SE).0 Bättre måluppfyllelse i dricksvattenförsörjningen Det har blivit lättare att nå bolagets mål för dricksvattenkvalitet, kundservice, leveransavbrott och översvämningar. Anmälningar och driftsstörningar kan lokaliseras på karta, vilket bl.a. underlättar lokalisering av vattenledningar som behöver bytas ut. Roger Johansson, Stockholm Vatten (SE) Geografisk IT börjar bli etablerat som stöd i stadsbyggande och kommunalteknisk verksamhet vad är senaste nytt enligt presentationerna? I denna session summerar vi våra intryck från de tio hållna presentationerna på detta tema. Vi jämför även läget i de nordiska länderna - Hur kan GI ge stöd för demokratiska beslut inom dessa områden? - Vad kan vi lära om framgångsfaktorer för samverkan mellan kommuner och förvaltningar? - Vilka är våra visioner för framtiden? Representanter från ULIs styrelse och de nordiska länderna berättar om sina intryck. ULIs Föreningsstämma.5-.0 Ta chansen att påverka ULIs verksamhet genom att vara med på Föreningsstämman. Alla närvarande medlemmar har en röst vid stämman. Välkommen! ULIs Tf ordförande Halldor Stolt 0.0 Deling av geodata i sanntid Presentation av hvordan Norge digitalt blir realisert, med konkret eksempel på hvordan kommunene og Statens kartverk anvender Quadri Map Server (QMS) til datautveksling. Løsningen sikrer standardiserte data av høy kvalitet, og gir brukerne enkel og hurtig tilgang til ferske data. Fred Runar Fjelltveit, Norkart Geoservice.00 Inspire i praktiken Föredraget, som presenterar ett examensarbete, tar upp tekniska aspekter på hur man i praktiken ska gå till väga för att tillgängliggöra tjänster som följer målen för den nationella geodatastrategin och INSPIRE-direktivet. Fokusområden är prestanda, tillgänglighet och kartografisk samordning. Christofer Österberg, Sweco (SE).0 Norden verdens fremste innen geodatasektoren? Det nordiske samarbeidet innen geodatasektoren er ganske unikt i verdensmålestokk. I hele Norden finner vi en offentlig sektor som ligger langt framme. Sammen er vi sterke. Dette gjelder både det nordiske samholdet og evnen til å lære av hverandre og det faktum at vi har en sterk privat bransje. Knut O Flåthen, Norkart Geoservice WORKSHOP: Planering mot översvämningar WORKSHOP: Plans against Flooding Konsten att skydda sig mot översvämningar Sedan flera år pågår en översiktlig kartering av översvämningshotade områden. Men varför bara kartera hotet? Med hjälp av ny teknik mobila skyddsvallar kan man numera stoppa vattnet. Med hjälp av en annan ny teknik laserscanning kan man ta fram detaljerade översvämningskartor. Kombinationen av de två gör det möjligt att planera för hur vattnet ska stoppas, och var. Efter presentation och demonstration diskuterar deltagarna syfte, hinder och möjligheter med denna teknik för att skydda sig mot översvämningar. Workshopledare: Sigurd Melin, TerraFirma & Louise Tränk, Eskilstuna kommun

9 FreDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN Klimatanpassning i kommuner Climate Adaptation in Local Authorities.0-.0 Energiföretag The Energy Business.0-.0 INSPIRE Uppsummering Inspire Thematic Summing-up Inspire Skydd mot översvämningar i ÖP Vad behöver göras när vattnet stiger? Hur kan man förebygga inom byggnadssektorn och den tekniska infrastrukturen? Vem bör göra vad? Staten, kommunen, den enskilde? Ulf Moback, Göteborgs stad (SE).00 Risko- og sårbarhetsvurdering i planarbeid Vi må gå fra statiske beregninger til dynamiske modeller hvor vi kan endre inputverdier om klimapåvirkninger ettersom ny forskning dokumenterer behov for endring. Bruk av GIS og simulering for havstigning, stormflo, vind og nedbør er meget verdifullt i planarbeid, ROSanalyser og ulike vurderinger og prioriteringer. Torstein Nielsen, Stavanger kommune &Kjell Naess, Norkart Geoservice (NO).0 Lokaliseringsanalys för elledningar En högspänningsledning planeras mellan södra och mellersta Sverige. Vid utredning om lämpliga sträckningar krävdes en omfattande GIS-analys av olika lokaliseringsalternativ, med hänsyn till teknik och miljö. För- och nackdelar presenteras. Johan Tornberg, Sweco (SE).00 Fältarbete med kundnytta och mervärden Fortums fältarbete underlättas idag av att en arbetsorder inklusive kartunderlag kan skickas till mobila klienter och arbetet dokumenteras med bild, ljud eller enkla rapporter. Orderhanteringen kan även kompletteras med smarta larmfunktioner. Fredrik Schmidt, Pocket Mobile (SE).0-.0 Infrastruktur för informationsförsörjning och samutnyttjande som hjälpmedel för miljöpolitik och tillväxt I denna session summerar vi våra intryck från de tolv hållna presentationerna på temat infrastruktur tjänster, regler, datastruktur och teknik. - Finns skillnader mellan de nordiska länderna i det pågående arbetet och vad beror det i så fall på? - Vad kan offentliga och privata aktörer lära av varandra i uppbyggnad av infrastrukturens olika delar? Vad kan de nordiska länderna lära av varandra? - Hur ser vägen framåt ut? Representanter från ULIs styrelse och de nordiska länderna berättar om sina intryck. Användarorientering User Orientation Mer användarvänligt och mindre expertstyrt Hur kan förståelsen och kunskapen om GIS öka inom alla näringar? I projektet har teknik och produkter visualiserats på ett lättillgängligt sätt, bland annat för gruv- och skogsindustrin, gröna näringar och socialsektorn. Linda Algotsson, föreningen IGIS (SE).00 Lantmäteriets användargrupper Lantmäteriet har etablerat två av årets fyra planerade användargrupper och de övriga två beräknas komma i gång senare under hösten. Användargrupperna (Blåljus, Mark & Miljö, Forskning & utbildning samt Kreditmarknad) ska användas för att öka kunskapen om användarna och deras verksamheter samt behov av geodata idag och i framtiden. Ulf Eriksson, Lantmäteriet (SE) 9

10 FreDAG VATTEN, MILJÖ & HÄLSA Uppsummering Hälsa, klimat & vatten Thematic Summing-up Health, Climate and Water Standarder Standards Bredden av GIS GIS in Non Traditional Business Areas Att använda geografisk IT för bättre hälsa, klimat och vattenkvalitet vad kan vi lära av presentationerna? I denna session summerar vi våra intryck från de femton hållna presentationerna på detta tema. Vi jämför även läget i de nordiska länderna - Kan GI ge stöd för de politiska besluten inom dessa områden? - Det är en utmaning att undanröja hindren för att nå framgång i GI-användningen. Vilka är de allvarligaste hindren och vad kan vi göra åt dem? - Finns det gemensamma framgångsfaktorer? Representanter från ULIs styrelse och de nordiska länderna berättar om sina intryck och sina visioner. Möte för Sveriges regionala GIS-föreningar Meeting for Swedish GIS Associations GIS-Arena för samordning av GIT inom region Gävleborg, Dalarna och Värmland GIS-föreningarna i Norra Mellansverige engagerar sig i utvecklingsprojektet GIS-arena, vars syfte är att bidra till utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet genom att öka användningen av geografiska informationssystem. Bengt Flodell, Karlstads kommun/lisa-föreningen i Värmland 5.0 Gemensam diskussion Särskilda frågor av intresse samt agenda för den planerade GIS-föreningsträffen i oktober tas upp. Sessionsledare: Lisa Samuelsson, ULI 5.00 The Benefit of Using Standards The Swedish standard for road and railroad information describes a transportation network, its features and the handling of change transactions between systems. It is based on the standards CEN TC and ISO TC Geographic Information. Once a common standard applies, it will be possible to use the applications in combination with other databases a digital infrastructure that describes the road network at a fundamental level. Thomas Norlin, Swedish Road Administration (SE) 5.0 Standards How do I get the most out of them? We need to use webservices standards to exchange information to improve and simplify cooperation and collaboration among GIS users. The easiest thing is to use known standards such as WMS, WFS, WCS and KML. But what possibilities do standardized webservices give us? This presentation is about pros and cons, similarities and differences, the use and benefits. Annika Hermodsson, ESRI S-GROUP (SE) 6.00 Kartsymboler och verktygsikoner En bred användning av enhetliga symboler och verktygsikoner kan bidra till en nationellt ökad produktion och enkel användning av geodatatjänster. Föredraget ger exempel från olika användningsområden och tekniker och informerar om ett förslag till svenskt standardiseringsarbete. Anders Söderman, GISassistans & Inger Persson, Lantmäteriet (SE) STUDIEBESÖK: Regionplanekontoret, SLL The office of Regional Planning is a part of the Stockholm County Council and has a long tradition of using GIS in the regional development and transportation planning. The office is currently focusing on the new Regional Development Plan, a long term programme for the 5.00 Verksamhetsutveckling och säljstöd Verksamheten i Bring Citymail handlar om att kommunicera med precision och hjälpa sina kunder att hitta nya kunder. Utifrån ett verksamhetsperspektiv tar sig företaget an det geografiska perspektivet för att bättre möta kundernas behov. Nils Renström, Bring Citymail (SE) 6.00 Attraktive turer i skog og mark Med et turkart på internett skal folk inspireres og veiledes ut på tur. Hva gjør en turløsning brukervennlig? Modellering og organisering av turinformasjon. Standarder for friluftsliv er de gode nok? Ingunn Limstrand, Norkart Geoservice (NO) 5.0 GIS in the Banking Industry The aim is to identify best suitable locations of banks based on key decision variables, such as commercial areas, traffic patterns, and residential areas of customers whose behavior match a bank s target customer profile. Paul Zulu, University of Helsinki STUDY VISIT: Office of Regional Planning Please note early start time! metropolitan region 050. Demonstrations will be given on: - GI-analyses in settlement systems and green structures - GI-modelling and transport analyses - Strategic Impact Assessments, etc Address: Västgötagatan (See map on page and more information on the website) Hans Brattström & Helena Näsström, Office of Regional Planning 0

11 SÖDERMALM, STOCKHOLM HITTA HIT Sankt Paulsgatan Wollmar Yxkullsgatan Fatburs Kvarngata Nordic GIS Conference arrangeras på Clarion Hotel Stockholm på Söder i Stockholm. Nedan finns adresser till alla hotell, som det är möjligt att boka rum på i samband med anmälan, samt till studiebesöken. Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 9 Regionplanekontoret, Västgötagatan (Office of Regional Planning) Hotell Scandic Malmen, Götgatan 9 Utanför kartan: Comfort Hotel Stockholm, Kungsbron Stockholms Stadsbyggnadskontor, Flemminggatan (City of Stockholm, City Planning) Björngårdsskolan Södermalms- S:t Paulskyrkan Swedenborgs- gatan Maria Prästgårdsgata Bengt Ekehjelmsg. Stockholm S Swedenborgsgatan Sankt Paulsgata Södermalmsallén Södermalmsallén Magnus Ladulåsgatan Tideliusgatan Eriksdalsskolan gatan Rapsgatan Björngårdsgatan gatan Teaterhögskolan Fatbursgatan Fatburs Brunnsgata Rosenlunds sjukhus Hörselklinik Katarinagårdens vård o omsorgsboende Katarinahuset Octaviakliniken Guldbröllopshemmets vård o omsorgsboende 5 6B Kol. omr. Eriksdalslunden A A 6 Vickergatan Fredmansg. Högbergsgatan Grindsgatan Timotejgatan Kvarngatan SÖDERMALM Eriksdals bollplan A D Blekinge- gatan G 50 6B D 5A 5 0 A Råggatan Ragvaldsg. Siargatan Assessorsgatan Rågg. Havregatan Eriksdalsgatan epslagargatan Vetegatan K.A. Almgrens sidenväveri Gräsgatan Åsögatan Åsögatan Möregatan Hallandsgatan Helgag. Havreg. Skaraborgsg. Södra Latins gymnasium F Söderleden Södermalms stadsdelsförv. Saluhall Medborgarhuset Tjustgatan Västgötagatan Helgalunden 0 Tjurbergsgatan Söderledstunneln Allhelgonagatan Älvsborgsg. Mosebacke Torg Svartensgatan Götgatan Götgatan Skanstull Östgötagatan Östgötagatan Östgötagatan Östgötagatan Katarina Västra Kyrkogata Högbergsgatan Tjärhovsgatan Helgag.Blekingegatan 99 6 Södermalmskyrkan Ringvägen A E Sankt Eriks katolska Domkyrka 9 0 Åsö gymnasium Åsö grundskola A 09C Kol. omr. Eriksdalslunden Dalslandsg. Söderleden Skansbroavfarten Hammarby Slussväg A 6 9 Bondegatan Ölandsgatan Rutger Fuchsgatan Skansbrogatan Katarina Östra Kyrkogårdsgr. Södermannagatan Södermannag. Södermannagatan Skånegatan Katarina Bangata Nytorgsgatan Nytorgsgatan Gotlandsgatan Gotlandsgatan Bohusgatan Fjällgatan Tjärhovsg. Kocksgatan Kocksgatan Skansbropåfarten Skansbrogatan Eriksdalsbadet Fiskarg. Katarina Moskén Västra vårdgymn. 6A B 5 5A Åhléns 59 6 Roddarg. lasbruksg. Folkungagatan Badmintonstadion Eriksdalshallen Allhelgonakyrkan A 9B B Katarina kyrka Katarina Norra skola Katarina brandstn. 5 0 Medborgarplatsen Göta Leon Bjurholmsplan 6 5 6B Finska Filadelfia Bjurholmsgatan 6 0 Folksam A Andreaskyrkan Distra skola Skatteverket Salemkyrkan B L Estradska skolan Renstiernas Gata Nytorgsgårdens äldreboende Nytorget Närkesgatan Sofiagatan Nytorget Greta Garbos Torg Katarina Södra skola 0D Tullgårdsskolan Stadsgårdsle Katarina Bangata 5 Frans Schartaus gymnasium 5A B 9A Ringvägen 59 6 Tullgårdsgatan Norra Hammarbyhamnen Johanneshovsbron Skanstullsbron Skansbron Fredriksdalsgatan m Hammarby sluss Stockholms Stadsbyggnadskontor Ha When it comes to the future, there are three kinds of people: Those who LET IT happen Those who WONDER WHAT happened And we who MAKE IT happen! Network Markets Future Position X is Europe s leading cluster for innovative and expanding use of Geographical Information. Together we create new solutions for tomorrows society and emerging markets Lab FUTURE POSITION X Research

12 U För ökad nytta med geografisk information ULI länkar samman användare och producenter, identifierar intressen och kanaliserar behov

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412 Kommunala geodata Eric Jeansson GIS-chef 1 2 3 Att jobba på kommun hur sexigt är det? 4 5 Kommunala geodata Grunddata Verksamhetsdata 6 Grunddata: Vektoriserad information 7 8 9 Grunddata: Flygbilder 10

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: De svenska och danska rikena Konferensinbjudan Finska sällskapet för 1700-talsstudier arrangerar tillsammans med Historiska institutioner vid Åbo, Åbo akademi och Jyväskylä universitet en nordisk konferens om det långa 1700-talet.

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet 1 Geodatastrategins insatsområden Samverkan Informations struktur Teknisk infrastruktur Metadata Geodetiska

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet

Geodataportalen - Geodata.se. Kjell Hjorth, Lantmäteriet Geodataportalen - Geodata.se Kjell Hjorth, Lantmäteriet 1 Vad är syftet med den nationella geodatastrategin? Att utgöra planen för hur vi bygger en gemensam infrastruktur för geodata Att visa hur den nationella

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Sweco på Kartdagarna 2009

Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco på Kartdagarna 2009 Sweco-föredrag och andra aktiviteter på Kartdagarna 2009 Swecos leverantörsoberoende konsulter inom geografisk IT arbetar med att strukturera, analysera och presentera stora mängder

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization Johan P Bång Chief Executive Officer Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs av Future Position X. Utskrift och kopiering av denna presentation får

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia

Information om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia om tillgänglighet och handikappanpassning vid Elmia Alla ska känna sig välkomna till Elmia Elmia är så anpassat, att även personer med en funktionsnedsättning har tillgänglighet till utställningsmontrar,

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda

Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Test av Metria Maps avseende Användbarhet och prestanda Solgerd Tanzilli, Projektledare Tomas Rosendal, Testledare Xin He, Testare Lars Palm, Testare Anders Östman, Vetenskaplig ledare 1 Sammanfattning

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer