ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE september i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE 2009. 24-25 september i Stockholm"

Transkript

1 ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE september i Stockholm

2 Välkommen......TILL NORDIC GIS CONFERENCE 009 ULI arrangerar Nordic GIS Conference i samarbete med GI Norden. Konferensen är en mötesplats för intressenter inom området geografisk informationsteknologi och hålls i Stockholm -5 september på Clarion Hotel Stockholm (se karta s ). Programmet Vatten, miljö och samhällsbyggnad Det finns tre huvudspår att följa på konferensen; Hälsa, klimat & vatten, Samhällsbyggnad och Inspire (EGs miljödirektiv som nu styr medlemsländernas hantering av geodata). Slutsatser från dessa summeras i slutet av konferensen i sessioner för respektive huvudspår. ScanGIS ett särskilt konferensspår med forskningsinriktning ScanGIS Scandinavian Research Conference On Geographical Information Science följer ett eget spår efter konferensens inledningssession. Detta spår, som utarbetats av ScanGISs programkommité, har fokus på forskningsfrågor. Studiebesök På fredagen finns möjlighet till studiebesök på Stockholms stad och Regionplanekontoret i Stockholms län. Mer information finns i programmet. Studentdeltagande Studerande med anknytning till området kan delta i konferensen utan kostnad. Mer information finns på Utställning Produkter och tjänster inom geografisk informationstekonologi visas i utställningsdelen av konferensen. Där serveras även luncher och kaffe. Litteratur Besök Bokbordet i utställningen! Här kan du få en överblick och inspireras av aktuell nordisk litteratur på området. Arrangörer De nordiska intresseföreningarna för området GIS (geografiska informationssystem) inom föreningen GI Norden turas om att arrangera den nordiska GIS-konferensen och i år står svenska ULI som värd. Anmäl dig före augusti! Konferenspris för medlemar i ULI och GI Norden: 000 SEK exkl moms. Pris för icke medlemmar: 5000 SEK exkl moms. Konferensmiddag på Clarion Hotel: 500 SEK exkl moms. Läs mer om konferensen och gör din anmälan via VÄLKOMMEN! welcome......to THE NORDIC GIS CONFERENCE 009 The Nordic GIS Conference will be organized by Swedish ULI in cooperation with its Nordic GIS sister organisations. The Conference will be a meeting place for those involved in Geographic Information Technology and will take place in Stockholm September -5 at the Clarion Hotel Stockholm (See map p ). The Program Water, Environment and Spatial Planning The Conference has three main tracks; Health, Climate & Water; Spatial Planning, and Inspire (the EC Environment Directive for the use of spatial data in the EU). Conclusions will be drawn for each track during their respective final session. ScanGIS a Parallel Track for Research The Scandinavian Research Conference On Geographical Information Science ScanGIS will have its own Conference track following the Conference introductory session. It will specifically address research issues according to a separate program developed by ScanGIS. Study Visits On Friday, there will be opportunities to visit the City of Stockholm and the Office of Regional Planning, Stockholm County Council. Please see the Conference program for further information! Student Participation Students in the field related to Geographic Information Technology may participate in the Conference free of charge. More information is available at Exhibition Products and services within geographic information technology will be presented in the exhibition area, where also lunches and coffee will be served. Literature Visit the Book Table in the exhibition area and get updated on and inspired by the latest publications in the field! Organizers The Nordic GIS member associations take turns organizing the annual Nordic GIS Conference and this year Swedish ULI will host the Conference. More about the organizations: and Apply before August! Conference price for members of ULI/GI Norden: 000 SEK plus tax. Price for non-members: 5000 SEK plus tax. Conference Dinner at Clarion Hotel: 500 SEK plus tax. U För ökad nytta med geografisk information Read more about the Conference and submit your application at the conference website. WELCOME! Kontakt Webb: E-post: Telefon:

3 English Presentations Where the conference program text is in English, the presentations will also be given in English (marked with a flag). Some of the speakers who give presentations in a Scandinavian language will use slides in English, which will be indicated in the final program handed out at the conference.

4 Inledning Gemensam session med gästtalare Kl Plenary Session with Keynote Speeches 0.0 Välkommen till Nordic GIS Conference ULI 0.5 Vad händer inom GI Norden? En introduktion av GI Nordens ordförande Thorbjörg Kjartansdottir följs av korta presentationer från föreningens medlemsländer; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Gästtalare:.00 GIS and the Political Challenges Ahead Sessionen kommer att ha fokus på GIS i ett vidare politiskt perspektiv i de nordiska länderna och Europa. Gästtalare annonseras inom kort. 0.0 Welcome to the Nordic GIS Conference ULI 0.5 What s up in GI Norden? Introduction by GI Norden President Thorbjörg Kjartansdottir followed by short presentations by the member countries; Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. Keynote addresses:.00 GIS and the Political Challenges Ahead The session will focus on GIS in a wider political context in the Nordic Countries and Europe. Speakers will be announced shortly. Program Outline in English A program outline in English is availiable on the website: Översiktligt program torsdag REGISTRERING & KAFFE INLEDNINGSSESSION LUNCH Hälsa I Samhällsbyggnad D Inspire I Ws: Leverantörer... ScanGIS I KAFFE Hälsa II Samhällsbyggnad konsekvensbeskrivningar Inspire II Ws: City SDIs ScanGIS II 9.00 MIDDAG PÅ CLARION HOTEL, Mingel i utställning från kl.00 Översiktligt program fredag Vattenmyndigheterna Kommunalt kartor/fastigheter Inspire III Studiebesök: Sthlm stad ScanGIS III KAFFE Kommunal vattenförsörjning Summering samhällsbyggnad Inspire IV WS: Översvämningar ScanGIS IV LUNCH.5 ULI: Annual Meeting of the Association Klimatanpassning i kommuner Energiföretag Summering Inspire Användarorientering ScanGIS V KAFFE Summering Hälsa, klimat & vatten Bredden av GIS Standarder Studiebesök: Regionplanekontoret GIS-föreningsmöte

5 TORSDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN Hälsa (I) The Health Sector SAMHÄLLSBYGGNAD Samhällsbyggnad med bilder och D D City Models and Aerial Photos in Spatial Planning INSPIRE Så genomför vi Inspire i Norden (I) Implementing Inspire in the Nordic Countries GIS som beslutsstöd i Gävleborgs landsting Ett enkelt exempel på hur GIS kan nyttjas som beslutsstöd för sjukvården har tagits fram. Det bygger på information om sjukhusbesök och landstingets egen bedömning av behov och möjlig nytta med GIS i organisationen. Thomas Castor, OpenCare (SE).00 Hur mår Stockholmarna? GIS-analyser kan bli ett bra stöd när politikerna ska besluta om vårdinsatser. Det gäller lokalisering och resursfördelning till vårdinrättningar, men även för den långsiktiga regionala utvecklingsplaneringen. När data om vårdkonsumtion kopplas samman med andra geografiska data tydliggörs mönster som man annars inte ser. Göran Lord & Hans Brattström, Stockholms läns landsting (SE).0 Nyttovärdering av vårdinvesteringar Investeringar inom den mjuka sektorn ger god nytta om de planeras och genomförs på rätt sätt. Det gäller tillbyggnader, infrastrukturinvesteringar och säkerhetslösningar för sjukhus samt navigeringssystem för synskadade och ITinvesteringar för hemtjänsten. Johanna Karlsson, Sweco (SE).0 Stadsmodeller i planprocessen en demokratifråga Medborgare och politiker får ökad förståelse för förändringar i stadsbyggandet och planprocessen blir smidigare. Detta framgår av erfarenheter från kommunens visualiseringsprojekt. Per Eriksson & Sanna Sparr-Olivier, Botkyrka kommun (SE).00 Laserskannad vegetation i stadsmodeller En tredimensionell stadsmodell med naturtrogen vegetation innebär mer liv och högre naturtrogenhet. Tillämpningar i några svenska och norska kommuner visar att laserskanning erbjuder nya möjligheter för planering, drift och underhåll av grönytor och tätortsnära skog. Jonas Nordén, Motala kommun & Simon Ahlberg, Foran remote sensing (SE).0 Mosaik af historiske luftfotos på web Hvordan så Danmark ud for 0, 0 eller 50 år siden? Luftfotos og papir kontaktkopier forvandles til en dynamisk webapplikation. Hvordan kan man aktivt anvende en slik applikation til effektivisering af sagsbehandling for bygning og natur/miljö? Niels Verner Pedersen, BlomInfo & Jeanett Egesø, JO Informatik & (DK).0 Introduktion till INSPIRE-direktivet och genomförandet i Sverige Lantmäteriet har fått samordningsansvar för genomförandet av INSPIRE i Sverige. Generaldirektör Stig Jönsson berättar om arbetet och ger en introduktion till INSPIRE-direktivet. Stig Jönsson, Lantmäteriet (SE).00 INSPIRE Implementation Building SDI in Finland There is new legislation for the implementation of spatial data infrastructure (SDI), the National Inspire Network has been formed for cooperation on SDI implementation, and a new national geoportal is a window to the existing spatial datasets and services in Finland. Antti Rainio, National Land Survey of Finland (FI).0 Creating Synergy Between Inspire and e-government in Denmark Denmark has implemented the Directive in the Danish legislation in a way that links it to the ongoing e-government initiative. The main goal is to associate the two parallel developments, in order to view the infrastructure for spatial information as an add on to the e-government infrastructure. Ulla Kronborg Mazzoli, National survey and cadastre (DK) WORKSHOP: Leverantörer & Geodataprojektet WORKSHOP: Suppliers & the Geodata Project Affärsmodeller för geodata.se Vilka möjligheter skapas för privata företag av de affärsmodeller som planeras som en del av Geodataportalens tekniska lösning? Vilka är de viktigaste kraven som måste tillgodoses för att skapa den tillväxt på vidareförädlingssidan som är ett av de viktigaste målen i den nationella geodatastrategin? ULIs leverantörssektion har under 00 och tidigare under 009 arrangerat möten mellan Geodataprojektet och företag som är medlemmar i ULI för att informera om och diskutera affärsmöjligheter och förutsättningar kring den nya nationella infrastruktur som växer fram i och med Geodataprojektet. Under kommer beslut om och implementation av konkreta affärsmodeller att ske. Workshopledare: Patrik Stridh, ULIs leverantörssektion/esri S-GROUP & Ulf Sandgren, Geodataprojektet/Lantmäteriet 5

6 TORSDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN Hälsa (II) The Health Sector SAMHÄLLSBYGGNAD Samhällsbyggnad konsekvensbeskrivningar Spatial Analyses in Strategic Impact Assessment INSPIRE Så genomför vi Inspire i Norden (II) Implementing Inspire in the Nordic Countries (II) Analysis of spatial distribution of prostate cancer 500 cases of prostate cancer in southeastern Sweden was geo-coded by centroid of residential address, and distribution analysed by smoothed incidence choropleth maps and kriging modelling. Owe Löfman, Universitetet for miljø- og biovitenskap (NO) 6.00 Mobilt stöd för inventering av hinder för funktionsnedsatta Alla offentliga platser ska vara handikappanpassade till år 00 enligt riksdagsbeslut. För att underlätta arbetet har en applikation tagits fram för inventering av enkelt avhjälpta hinder, utifrån Boverkets föreskrifter. Detta koncept erbjuds nu kostnadsfritt till alla sveriges kommuner. David Andersson, Sweco (SE) 6.0 Samverkan om tillgänglighetsguide Ett samarbete mellan två kommuner i norra Sverige för att ta fram en tillgänglighetsguide för funktionshindrade. Även ett exempel på ett projekt där kommuner, handikapporganisationer, företag och universitet samarbetar i Triple Helix. Linda Algotsson, Föreningen IGIS (SE) 5.0 Multikriterieanalys för stadsbyggande i Hjorthagen Ett verktyg för visualisering och multikriterieanalys har testats tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Utvärderingen visar att presentationen av alternativ kan förbättras, exempelvis i miljökonsekvensbeskrivningar. Chi-Hao Poon, Kungliga tekniska högskolan & SWECO (SE) 6.00 Stockholmsregionen år 00 en miljökonsekvensbeskrivning En Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har ställts ut för synpunkter. Konsekvenserna för bland annat miljön har bedömts, med GIS-analyser och modellberäkningar som stöd. Helena Näsström, Regionplanekontoret & Katarina Lindgren, Eken och Arken (SE) 6.0 Accessibility Attracting Population Relation between population change and potential accessibility measured by multimodal GIS model of railway and road networks in Finland Analysis involving geometry, connectivity and speed limits. Ossi Kotavaara, University of Oulu (FI) 5.0 Norway Digital an Answer to the Inspire Directive Presentation of Inspire implementation in Norway and how more detailed user needs, among local and national users, will be covered. The presentation will cover legal, administrative, and technical issues. It will also focus on the thematic variety of data already being handled by Norway Digital, and how the 600 governmental partners get access to and use the data. Arvid Lillethun, Statens Kartverk (NO) 6.00 Naturvårdsverkets genomförande av Inspire från teori till praktik Utifrån ett användarperspektiv har Naturvårdsverket sedan 00 bidragit till uppbyggnaden av infrastrukturen som ett led i att effektivare kunna planera, genomföra och följa upp miljöpolitiken. En portal utvecklas nu som en nod gentemot den nationella Geodataportalen. Jannica Häggbom & Johan Larsén, Swedish Environmental Protection Agency (SE) 6.0 Planeringsportalen en ingång för samhällsplanerare En portal anpassad för samhällsplanering och samhällsbyggande har etablerats, som en integrerad vy till Sveriges nationella geodataportal. Planeringsportalen demonstreras under föredraget. Magnus Svensson, Boverket (SE) WORKSHOP: City SDIs in Scandinavia A workshop on Implementing Geographic Information into City IT Architecture. Matti Arponen & Outi Hermans, City of Helsinki (FI)

7 FREDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN SAMHÄLLSBYGGNAD INSPIRE Vattenmyndigheternas insatser River Basin District Authorities of Europe Kommunalt kartor och fastigheter Local Maps, Real Estate and GIS Så genomför vi Inspire i Norden (III) Implementing Inspire in the Nordic Countries (III) The Water Framework Directive & the Norwegian Solution Water-Net The Norwegian implementation of the directive is based on a system where all stakeholders operate and read from the same database via a map interface. Lars Stalsberg, Water Resources and Energy Directorate (NO) 9.0 Informationssystem med kartor Webbaserade system har byggts upp för myndigheternas hantering av vatten och rapportering till EU. Miljöboken är en webbaserad karttjänst som möjliggör geografisk sökning av vattendomar och avgöranden. VattenInformationsSystem Sverige är Vattenmyndigheternas publika tjänst som ger en samlad blid av vattnets tillstånd och vad som påverkar. Jennie Tjernell, Vattenmyndigheten Norra Östersjön (SE) 9.0 Decision Support Systems for Water Management GIS-based methods and tools for integrated water resources management and assessment of climate change impact on water resources have been developed. The presentation will give an overview of the concept, and examples of results from seven countries. Sam Ekstrand, IVL Svenska Miljöinstitutet (SE)..0 Framtagning av geodatatjänster inom Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret redovisar befintliga och planerade geodatatjänster samt tankar kring hur dessa bör utformas för att fungera i en kommunal verksamhet. Bl a har en transformationstjänst som bygger på FME Server tagits fram. Denna gör det möjligt för handläggare att via ett enkelt gränssnitt transformera filer från stadens lokala system till SWEREF99. Eric Jeansson & Maria Sjöberger, Göteborgs Stad (SE) 9.00 Developing Cadastral Cross governmental administration The cadastral map has a great potential in being used as a reference layer in cross-governmental digital administration, e.g. the boundaries of municipalities, postal districts or other datasets linked to property boundaries. Are these linked datasets being updated manually, or is automatic updating in place? Christian Thellufssen, Kort & Matrikelstyrelsen (DK) 9.0 Innføring av Matrikkelsystemet Den lange og tornete veien fra panikk til sjelefred en gjennomgang av overgangen fra Kom- GAB til matrikkel. Erfaringer med fokus på de kommunale forvaltningsoppgavene. Endre Leivestad, Bergen kommune (NO).0 Geodataprojektet Den nationella geodatastrategin genomförs huvudsakligen genom Geodataprojektet. Projektet består av verksamhetsutveckling där modeller för samverkan, förvaltning, avtal, finansiering och prissättning tas fram samt utveckling av teknisk infrastruktur för tillhandahållande av geodata och tjänster. En viktig del i detta är vidareutvecklingen av Geodataportalen. Kjell Hjorth & Ulf Sandgren, Lantmäteriet (SE) 9.00 Näringslivsperspektivet på utvecklingen av en svensk SDI En fungerande svensk spatial infrastruktur ger användarna en möjlighet att fokusera på verksamhetsnyttan i stället för på tekniken. Den redan snabba tillväxten inom geografisk IT kommer att ökas ytterligare och innebär en stor möjlighet till näringslivsutveckling där befintliga privata aktörer växer ännu snabbare och nya företag etableras. Jan Zakariasson, Sweco (SE) 9.0 Inspire en utmaning och en möjlighet för Sveriges kommuner Inspiredirektivets genomförande ger kommunerna en möjlighet att även utöver direktivets politikområde skapa stabila och kostnadseffektiva lösningar för framtidens produktion och flöde av data. Michael Lindstedt, Kristinehamns kommun (SE) STUDIEBESÖK: Stockholms stadsbyggnadskontor STUDY VISIT: City of Stockholm, City Planning D and e-services - E-services at the Stockholm City Planning Administration. A presentation of the Administrations electronic support to the city planning process. - Stockholm in D the use of different three dimensional models in city planning. Limited number of participants! Address: Flemminggatan, Kungsholmen, Stockholm. For more information see the conference website. Birgitta Stenbäck & Hans Sandler, City of Stockholm (SE)

8 FreDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN SAMHÄLLSBYGGNAD INSPIRE Kommunal vattenförsörjning Local water supply Uppsummering Samhällsbyggnad Thematic Summing-up Spatial Planning Så genomför vi Inspire i Norden (IV) Implementing Inspire in the Nordic Countries (IV) Kustzon i omvandling Vid omvandling från fritidsområden till helårsboende ställs helt nya krav på samhället och inte minst miljön. I ett kommunalt samarbete mellan miljö-, plan- och VA-förvaltningarna har dricksvatten- och avloppsförsörjningen lösts. Conny Stensson & Rune Pettersson, Uddevalla kommun (SE).00 Uppföljning av fjärrvärme, vatten och avloppsnät I ett webbaserat system hanteras rörnät och pumpstationer geografiskt och kopplas till databaser med information från intressenter. Flera exempel presenteras, bland annat uppföljning av fjärrvärmesystemet i en stad i Tjeckien. Fredrik Davidsson, T-kartor Sweden (SE).0 Bättre måluppfyllelse i dricksvattenförsörjningen Det har blivit lättare att nå bolagets mål för dricksvattenkvalitet, kundservice, leveransavbrott och översvämningar. Anmälningar och driftsstörningar kan lokaliseras på karta, vilket bl.a. underlättar lokalisering av vattenledningar som behöver bytas ut. Roger Johansson, Stockholm Vatten (SE) Geografisk IT börjar bli etablerat som stöd i stadsbyggande och kommunalteknisk verksamhet vad är senaste nytt enligt presentationerna? I denna session summerar vi våra intryck från de tio hållna presentationerna på detta tema. Vi jämför även läget i de nordiska länderna - Hur kan GI ge stöd för demokratiska beslut inom dessa områden? - Vad kan vi lära om framgångsfaktorer för samverkan mellan kommuner och förvaltningar? - Vilka är våra visioner för framtiden? Representanter från ULIs styrelse och de nordiska länderna berättar om sina intryck. ULIs Föreningsstämma.5-.0 Ta chansen att påverka ULIs verksamhet genom att vara med på Föreningsstämman. Alla närvarande medlemmar har en röst vid stämman. Välkommen! ULIs Tf ordförande Halldor Stolt 0.0 Deling av geodata i sanntid Presentation av hvordan Norge digitalt blir realisert, med konkret eksempel på hvordan kommunene og Statens kartverk anvender Quadri Map Server (QMS) til datautveksling. Løsningen sikrer standardiserte data av høy kvalitet, og gir brukerne enkel og hurtig tilgang til ferske data. Fred Runar Fjelltveit, Norkart Geoservice.00 Inspire i praktiken Föredraget, som presenterar ett examensarbete, tar upp tekniska aspekter på hur man i praktiken ska gå till väga för att tillgängliggöra tjänster som följer målen för den nationella geodatastrategin och INSPIRE-direktivet. Fokusområden är prestanda, tillgänglighet och kartografisk samordning. Christofer Österberg, Sweco (SE).0 Norden verdens fremste innen geodatasektoren? Det nordiske samarbeidet innen geodatasektoren er ganske unikt i verdensmålestokk. I hele Norden finner vi en offentlig sektor som ligger langt framme. Sammen er vi sterke. Dette gjelder både det nordiske samholdet og evnen til å lære av hverandre og det faktum at vi har en sterk privat bransje. Knut O Flåthen, Norkart Geoservice WORKSHOP: Planering mot översvämningar WORKSHOP: Plans against Flooding Konsten att skydda sig mot översvämningar Sedan flera år pågår en översiktlig kartering av översvämningshotade områden. Men varför bara kartera hotet? Med hjälp av ny teknik mobila skyddsvallar kan man numera stoppa vattnet. Med hjälp av en annan ny teknik laserscanning kan man ta fram detaljerade översvämningskartor. Kombinationen av de två gör det möjligt att planera för hur vattnet ska stoppas, och var. Efter presentation och demonstration diskuterar deltagarna syfte, hinder och möjligheter med denna teknik för att skydda sig mot översvämningar. Workshopledare: Sigurd Melin, TerraFirma & Louise Tränk, Eskilstuna kommun

9 FreDAG HÄLSA, KLIMAT & VATTEN Klimatanpassning i kommuner Climate Adaptation in Local Authorities.0-.0 Energiföretag The Energy Business.0-.0 INSPIRE Uppsummering Inspire Thematic Summing-up Inspire Skydd mot översvämningar i ÖP Vad behöver göras när vattnet stiger? Hur kan man förebygga inom byggnadssektorn och den tekniska infrastrukturen? Vem bör göra vad? Staten, kommunen, den enskilde? Ulf Moback, Göteborgs stad (SE).00 Risko- og sårbarhetsvurdering i planarbeid Vi må gå fra statiske beregninger til dynamiske modeller hvor vi kan endre inputverdier om klimapåvirkninger ettersom ny forskning dokumenterer behov for endring. Bruk av GIS og simulering for havstigning, stormflo, vind og nedbør er meget verdifullt i planarbeid, ROSanalyser og ulike vurderinger og prioriteringer. Torstein Nielsen, Stavanger kommune &Kjell Naess, Norkart Geoservice (NO).0 Lokaliseringsanalys för elledningar En högspänningsledning planeras mellan södra och mellersta Sverige. Vid utredning om lämpliga sträckningar krävdes en omfattande GIS-analys av olika lokaliseringsalternativ, med hänsyn till teknik och miljö. För- och nackdelar presenteras. Johan Tornberg, Sweco (SE).00 Fältarbete med kundnytta och mervärden Fortums fältarbete underlättas idag av att en arbetsorder inklusive kartunderlag kan skickas till mobila klienter och arbetet dokumenteras med bild, ljud eller enkla rapporter. Orderhanteringen kan även kompletteras med smarta larmfunktioner. Fredrik Schmidt, Pocket Mobile (SE).0-.0 Infrastruktur för informationsförsörjning och samutnyttjande som hjälpmedel för miljöpolitik och tillväxt I denna session summerar vi våra intryck från de tolv hållna presentationerna på temat infrastruktur tjänster, regler, datastruktur och teknik. - Finns skillnader mellan de nordiska länderna i det pågående arbetet och vad beror det i så fall på? - Vad kan offentliga och privata aktörer lära av varandra i uppbyggnad av infrastrukturens olika delar? Vad kan de nordiska länderna lära av varandra? - Hur ser vägen framåt ut? Representanter från ULIs styrelse och de nordiska länderna berättar om sina intryck. Användarorientering User Orientation Mer användarvänligt och mindre expertstyrt Hur kan förståelsen och kunskapen om GIS öka inom alla näringar? I projektet har teknik och produkter visualiserats på ett lättillgängligt sätt, bland annat för gruv- och skogsindustrin, gröna näringar och socialsektorn. Linda Algotsson, föreningen IGIS (SE).00 Lantmäteriets användargrupper Lantmäteriet har etablerat två av årets fyra planerade användargrupper och de övriga två beräknas komma i gång senare under hösten. Användargrupperna (Blåljus, Mark & Miljö, Forskning & utbildning samt Kreditmarknad) ska användas för att öka kunskapen om användarna och deras verksamheter samt behov av geodata idag och i framtiden. Ulf Eriksson, Lantmäteriet (SE) 9

10 FreDAG VATTEN, MILJÖ & HÄLSA Uppsummering Hälsa, klimat & vatten Thematic Summing-up Health, Climate and Water Standarder Standards Bredden av GIS GIS in Non Traditional Business Areas Att använda geografisk IT för bättre hälsa, klimat och vattenkvalitet vad kan vi lära av presentationerna? I denna session summerar vi våra intryck från de femton hållna presentationerna på detta tema. Vi jämför även läget i de nordiska länderna - Kan GI ge stöd för de politiska besluten inom dessa områden? - Det är en utmaning att undanröja hindren för att nå framgång i GI-användningen. Vilka är de allvarligaste hindren och vad kan vi göra åt dem? - Finns det gemensamma framgångsfaktorer? Representanter från ULIs styrelse och de nordiska länderna berättar om sina intryck och sina visioner. Möte för Sveriges regionala GIS-föreningar Meeting for Swedish GIS Associations GIS-Arena för samordning av GIT inom region Gävleborg, Dalarna och Värmland GIS-föreningarna i Norra Mellansverige engagerar sig i utvecklingsprojektet GIS-arena, vars syfte är att bidra till utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet genom att öka användningen av geografiska informationssystem. Bengt Flodell, Karlstads kommun/lisa-föreningen i Värmland 5.0 Gemensam diskussion Särskilda frågor av intresse samt agenda för den planerade GIS-föreningsträffen i oktober tas upp. Sessionsledare: Lisa Samuelsson, ULI 5.00 The Benefit of Using Standards The Swedish standard for road and railroad information describes a transportation network, its features and the handling of change transactions between systems. It is based on the standards CEN TC and ISO TC Geographic Information. Once a common standard applies, it will be possible to use the applications in combination with other databases a digital infrastructure that describes the road network at a fundamental level. Thomas Norlin, Swedish Road Administration (SE) 5.0 Standards How do I get the most out of them? We need to use webservices standards to exchange information to improve and simplify cooperation and collaboration among GIS users. The easiest thing is to use known standards such as WMS, WFS, WCS and KML. But what possibilities do standardized webservices give us? This presentation is about pros and cons, similarities and differences, the use and benefits. Annika Hermodsson, ESRI S-GROUP (SE) 6.00 Kartsymboler och verktygsikoner En bred användning av enhetliga symboler och verktygsikoner kan bidra till en nationellt ökad produktion och enkel användning av geodatatjänster. Föredraget ger exempel från olika användningsområden och tekniker och informerar om ett förslag till svenskt standardiseringsarbete. Anders Söderman, GISassistans & Inger Persson, Lantmäteriet (SE) STUDIEBESÖK: Regionplanekontoret, SLL The office of Regional Planning is a part of the Stockholm County Council and has a long tradition of using GIS in the regional development and transportation planning. The office is currently focusing on the new Regional Development Plan, a long term programme for the 5.00 Verksamhetsutveckling och säljstöd Verksamheten i Bring Citymail handlar om att kommunicera med precision och hjälpa sina kunder att hitta nya kunder. Utifrån ett verksamhetsperspektiv tar sig företaget an det geografiska perspektivet för att bättre möta kundernas behov. Nils Renström, Bring Citymail (SE) 6.00 Attraktive turer i skog og mark Med et turkart på internett skal folk inspireres og veiledes ut på tur. Hva gjør en turløsning brukervennlig? Modellering og organisering av turinformasjon. Standarder for friluftsliv er de gode nok? Ingunn Limstrand, Norkart Geoservice (NO) 5.0 GIS in the Banking Industry The aim is to identify best suitable locations of banks based on key decision variables, such as commercial areas, traffic patterns, and residential areas of customers whose behavior match a bank s target customer profile. Paul Zulu, University of Helsinki STUDY VISIT: Office of Regional Planning Please note early start time! metropolitan region 050. Demonstrations will be given on: - GI-analyses in settlement systems and green structures - GI-modelling and transport analyses - Strategic Impact Assessments, etc Address: Västgötagatan (See map on page and more information on the website) Hans Brattström & Helena Näsström, Office of Regional Planning 0

11 SÖDERMALM, STOCKHOLM HITTA HIT Sankt Paulsgatan Wollmar Yxkullsgatan Fatburs Kvarngata Nordic GIS Conference arrangeras på Clarion Hotel Stockholm på Söder i Stockholm. Nedan finns adresser till alla hotell, som det är möjligt att boka rum på i samband med anmälan, samt till studiebesöken. Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 9 Regionplanekontoret, Västgötagatan (Office of Regional Planning) Hotell Scandic Malmen, Götgatan 9 Utanför kartan: Comfort Hotel Stockholm, Kungsbron Stockholms Stadsbyggnadskontor, Flemminggatan (City of Stockholm, City Planning) Björngårdsskolan Södermalms- S:t Paulskyrkan Swedenborgs- gatan Maria Prästgårdsgata Bengt Ekehjelmsg. Stockholm S Swedenborgsgatan Sankt Paulsgata Södermalmsallén Södermalmsallén Magnus Ladulåsgatan Tideliusgatan Eriksdalsskolan gatan Rapsgatan Björngårdsgatan gatan Teaterhögskolan Fatbursgatan Fatburs Brunnsgata Rosenlunds sjukhus Hörselklinik Katarinagårdens vård o omsorgsboende Katarinahuset Octaviakliniken Guldbröllopshemmets vård o omsorgsboende 5 6B Kol. omr. Eriksdalslunden A A 6 Vickergatan Fredmansg. Högbergsgatan Grindsgatan Timotejgatan Kvarngatan SÖDERMALM Eriksdals bollplan A D Blekinge- gatan G 50 6B D 5A 5 0 A Råggatan Ragvaldsg. Siargatan Assessorsgatan Rågg. Havregatan Eriksdalsgatan epslagargatan Vetegatan K.A. Almgrens sidenväveri Gräsgatan Åsögatan Åsögatan Möregatan Hallandsgatan Helgag. Havreg. Skaraborgsg. Södra Latins gymnasium F Söderleden Södermalms stadsdelsförv. Saluhall Medborgarhuset Tjustgatan Västgötagatan Helgalunden 0 Tjurbergsgatan Söderledstunneln Allhelgonagatan Älvsborgsg. Mosebacke Torg Svartensgatan Götgatan Götgatan Skanstull Östgötagatan Östgötagatan Östgötagatan Östgötagatan Katarina Västra Kyrkogata Högbergsgatan Tjärhovsgatan Helgag.Blekingegatan 99 6 Södermalmskyrkan Ringvägen A E Sankt Eriks katolska Domkyrka 9 0 Åsö gymnasium Åsö grundskola A 09C Kol. omr. Eriksdalslunden Dalslandsg. Söderleden Skansbroavfarten Hammarby Slussväg A 6 9 Bondegatan Ölandsgatan Rutger Fuchsgatan Skansbrogatan Katarina Östra Kyrkogårdsgr. Södermannagatan Södermannag. Södermannagatan Skånegatan Katarina Bangata Nytorgsgatan Nytorgsgatan Gotlandsgatan Gotlandsgatan Bohusgatan Fjällgatan Tjärhovsg. Kocksgatan Kocksgatan Skansbropåfarten Skansbrogatan Eriksdalsbadet Fiskarg. Katarina Moskén Västra vårdgymn. 6A B 5 5A Åhléns 59 6 Roddarg. lasbruksg. Folkungagatan Badmintonstadion Eriksdalshallen Allhelgonakyrkan A 9B B Katarina kyrka Katarina Norra skola Katarina brandstn. 5 0 Medborgarplatsen Göta Leon Bjurholmsplan 6 5 6B Finska Filadelfia Bjurholmsgatan 6 0 Folksam A Andreaskyrkan Distra skola Skatteverket Salemkyrkan B L Estradska skolan Renstiernas Gata Nytorgsgårdens äldreboende Nytorget Närkesgatan Sofiagatan Nytorget Greta Garbos Torg Katarina Södra skola 0D Tullgårdsskolan Stadsgårdsle Katarina Bangata 5 Frans Schartaus gymnasium 5A B 9A Ringvägen 59 6 Tullgårdsgatan Norra Hammarbyhamnen Johanneshovsbron Skanstullsbron Skansbron Fredriksdalsgatan m Hammarby sluss Stockholms Stadsbyggnadskontor Ha When it comes to the future, there are three kinds of people: Those who LET IT happen Those who WONDER WHAT happened And we who MAKE IT happen! Network Markets Future Position X is Europe s leading cluster for innovative and expanding use of Geographical Information. Together we create new solutions for tomorrows society and emerging markets Lab FUTURE POSITION X Research

12 U För ökad nytta med geografisk information ULI länkar samman användare och producenter, identifierar intressen och kanaliserar behov

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18)

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) V I N N OVA I N F O R M AT ION V I 2 0 0 8 : 1 1 ( e r s ä t t e r V I 2 0 0 6 : 1 7 ) Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) ISSN: 1650-3120 Maj 2008 Den

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

RISKINVENTERING MED STÖD AV NATIONELL HÖJDMODELL

RISKINVENTERING MED STÖD AV NATIONELL HÖJDMODELL RISKINVENTERING MED STÖD AV NATIONELL HÖJDMODELL Sammanfattande rapport för fyra effektstudier av havsnivåhöjningar och en tillämpning vid riskinventering av väg Observera att rapporten är baserad på ett

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Effektiv miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn Henrik Artman, Joel Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Jonathan Gustavii, Mathias Herzing, Jonas Häckner, Adam Jacobsson, Eva-Maria Jacobsson, Håkan Källmén,

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit

Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit NR B 2228 MAJ 2015 RAPPORT Klimatanpassning 2015 - Så långt har Sveriges kommuner kommit En enkätundersökning och kommunrankning Susanna Roth & Philip Thörn Författare: Susanna Roth och Philip Thörn Medel

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer