Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin"

Transkript

1 Idéburna organisationer som gör skillnad i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Verksamhetsinriktning

2 2/10 Innehåll Inledning... 3 Framtidsbild Framtidsbild Bedömning av målen för perioden Förslag till inriktning Mission (Några alternativa versioner)... 7 Vision Verksamhetsinriktning Inriktningsmål Syftet med verksamhetsinriktningen... 10

3 3/10 1 Inledning Varje framgångsrikt samhälle har en stark idéburen sektor. Idéburna organisationer är grundläggande för vårt samhälles utveckling. Detta är en sanning som håller på att få fäste i relationen mellan organisationerna och staten, vilket kommer att positivt påverka den miljö som vi alla arbetar i. Redan idag gör flera hundratusen idéburna organisationer i Sverige skillnad för människor i deras vardag i en mycket stor variation av verksamheter, former och partnerskap. Detta om den dagliga driften av verksamhet. När Allmänna arvsfonden låter 27 professorer från skilda discipliner gå igenom de projekt som fonden finansierat runt om i Sverige, är professorernas samfällda signal: den sociala innovation av betydelse som sker, sker i det civila samhällets organisationer. Men vår övertygelse är att civilsamhällets organisationer de idéburna organisationerna kan mer, väsentligt mer. Under ett antal år har insikten vuxit att de idéburna organisationerna faktiskt redan nu påverkar samhällsekonomin. Termen social ekonomi som en etikett på det civila samhällets organisationer kan ses som ett uttryck för det. Detta förslag till verksamhetsinriktning bygger på Forums nya identitet som styrelsen efter en längre dialog med medlemsorganisationerna lägger som förslag på representantskapet. Läs mer om detta dokument och dess roll i bifogad slutkommentar.

4 4/10 2 Framtidsbild: Det var 2020 [alt 1] För att något lyfta blicken och med det sätta tonen för detta inriktningsdokument, skissar vi här en framtidsbild som sträcker sig åtta år framåt. Vår framtidsbild sammanfaller i tid med den övergripande plan som alla EU:s medlemsländer har enats om att sträva mot. I den årliga statistiken från SCB, som blev en del av den officiella statistikproduktionen i och med 2016 års statsbudget, kan vi läsa ett antal intressanta saker. Där står exempelvis att det på 65% av landets grund och gymnasieskolor finns ett etablerat samarbete mellan skolan och det lokala föreningslivet. Föreningarna samverkar med skolan kring ett informations och delaktighetsprojekt där årligen frivilliga stödjer utbildningen. De frivilliga gör en mängd saker för och i skolan; alltifrån ANT-undervisning, förstahjälpenkunskap, utbildning i mänskliga rättigheter, hur man driver en förening, läxläsning etc. Vi kan också läsa att det i 48% av dessa samarbeten ingår idéburna företag som säljer tjänster till skolorna, tex skolresor, städning, catering och mycket annat. Det är alltfler unga som får sitt första jobb i något av dessa idéburna företag. Statistiken visar också att alla 57% av landets kommuner självständigt finansierar ett idéburet utvecklingscentrum för stöd till de idéburna organisationerna. Det är utbildningar i frågor kring frivilligheten och det idéburna företagandet, det är coachning kring finansiering, det är konkreta tjänster som matchningsarbete av frivilliga etc. 32% av kommunerna finansierar tillsammans med andra kommuner (oftast i kommunalförbund) idéburna utvecklingscentra. Och i 73% av dessa idéburna utvecklingscentra är placerade i ett kulturhus vilket gör att dessa sjuder av liv och rörelse. Sedan riksdagen 2013 satte tydliga kvalitetsindikatorer kring driften av skolor, kan vi se att antalet skolor som drivs av privata företag har minskat drastiskt. Enligt SCBs statistik är det nästan bara yrkesförberedande skolor som drivs av större industriföretag kvar. I övrigt har idéburna organisationer tagit över den del av skolorna som drivs utanför det offentliga. Detta tog fart ordentligt i och med att svenska regeringen 2015 beslutade om sk revolverande investeringsfonder, där idéburna organisationer kan söka förmånliga lån. Forum idéburna organisationer med social inriktning, driver sedan tre år den sk koncernakademin, vars syfte är att förbättra demokratisk styrning av koncerner där moderorganisationen är ett riksförbund. Avslutningsvis konstaterar vi att vice statsministern som chef för sektionen för idéburen organisering inom statsrådsberedningen, har beslutat att kalla alla de 8 regionförbundens ordföranden (under perioden etablerades 6 nya regionförbund efter samma modell som Skåne och Västra götaland) för att tillsammans med företrädare för den idéburna sektorn, diskutera hur man ska agera inför nästa programperiod av strukturfonderna. Det styrande programmet EU2030 ligger till grund för mötet.

5 5/10 3 Framtidsbild: Det var 2020 [alt 2] För att något lyfta blicken och med det sätta tonen för detta inriktningsdokument, skissar vi här en framtidsbild som sträcker sig åtta år framåt. Vår framtidsbild sammanfaller i tid med den övergripande plan som alla EU:s medlemsländer har enats om att sträva mot. TT-meddelande : Sveriges statsminister, den idéburna sektorns språkrör, Svenskt näringslivs ordförande och FN:s generalsekreterare, har i ett gemensamt uttalande på den av FN proklamerade internationella dagen för samhällsengagemang hyllat de människor som under det gångna decenniet har bidragit till en hållbar utveckling präglad av mänskliga rättigheter och demokrati. - Efter några år av misströstan i början av 2010-talet, och efter att vi upplevt peak oil 2014, har kraften i den nya massrörelsen De fleras styre eller som den heter på engelska Rule of all, gång på gång förvånat oss. Budskapet går inte att missförstå. Vi har bara ett jordklot, vi har bara varandra. Det finns inget business as ususal. Vi insåg allihop att vi var tvungna att kraftfullt flytta fokus i samhällsutvecklingen från ekonomisk vinst, till folkhälsa. Vi har fortfarande många steg att ta, men vi är på god väg mot ett samhälle där människa och natur är i samklang, säger FN:s generalsekreterare. - Jag blir full av beundran när jag ser hur företag i Sverige, dels driver sin kärnverksamhet alltmer socialt och ekologiskt hållbart och att de också långsiktigt stödjer idéburna organisationer med sin tekniska och branschspecifika kompetens, säger svenskt näringslivs ordförande. - Efter några år av förvirring när en del av oss trodde att folkrörelsens former var passé, att framtiden bara stavades företag, har vi nu kunnat se en allt starkare idéburen rörelse, där påhittigheten i verksamhetsformer växer, där man är klar över att identiteten ligger i idén, och där man ofta går in i gränsöverskridande samverkan med näringslivet och det offentliga. Vi provocerar dock fortfarande både stat, regioner, kommuner och företag, och det är som det ska vara, säger Idéburna organisationers språkrör. - Efter peak oil 2014 då bensinpriset på några dagar gick upp till dryga 25 kr/litern, och det blev allt tydligare att vi måste ta radikala steg för att hitta vägar till en hållbar energiproduktion har en krismedvetenhet etablerats. Det ledde till att gröna partier vann segrar i många länder åren därefter. Som ledare för socialmoderaterna de gröna det samhällsbärande partiet och Sveriges statsminister är det med glädje jag ser att det svenska samhällets samlade kunskaper om miljöteknik, våra metoder för grön omställning där idéburna organisationer både med sina frivilliga men också sina idéburna företag, spelat en central roll som underlättare, får allt större genomslag, säger statsministern. Världen 2020 har fortfarande fattigdom, fortfarande miljöproblem, fortfarande brottslighet, fortfarande ensamhet. Men det har skett ett grundläggande paradigmskifte som bara kan ske då marken skälver under människans fötter. Det har på allvar gått upp för flertalet att ingen människa är en ö.

6 6/10 4 Bedömning av målen för perioden Inriktningsmålen för var: Att verka för att överenskommelsen mellan staten och sektorn implementeras på både nationell och regional/lokal nivå. Vår bedömning är att de former för uppföljning som etablerats på den nationella nivån, inte är ändamålsenliga. De ger inte tillräcklig möjlighet till den typ av dialog som skulle behövas. Riksdagen som central institution i den svenska demokratin är inte inkluderad. Vi ser med större tillförsikt på det arbete som pågår regionalt och lokalt. Att verka för en mer enad idéburen sektor. När det gäller organisatorisk enighet, är det bara att konstatera att vi inte nått fram. Det finns ingen paraplyorganisation som griper över hela den idéburna sektorn, som har någon verklig trovärdighet. Vår bedömning är att det inte finns i utsikt att åstadkomma detta, inom överskådlig framtid. Att verka för en nära dialog med medlemsorganisationerna. Forum har genomfört ett stort antal möten med medlemsorganisationerna för att säkerställa att den inriktning som vi verkar för, är rätt i den enskilda medlemsorganisationens ögon. Vi har också fört en gemensam dialog kring Forums identitet och att genomföra en ändring av den. Att verka för framtagandet av en nationell stödstruktur för det frivilliga arbetet. Förutom Forums egna verksamheter; Volontärbyrån och Techsoup, har vi framställt ansökningar till regeringen, inom ramen för den nationella överenskommelsen på det sociala området, kring att skapa en nationell stödstruktur. Under en avsevärd del av perioden , har regeringen inte fattat beslut om vår ansökan. Efter ett enträget arbete med att påminna regeringen, har nu beslut fattats. Arbetet kan starta. Vår bedömning är att 2012 innebär starten på allvar kring detta mål. Att verka för en proaktiv opinionsbildning. När det gäller de breda samhällsmålen som sätts upp i EU2020, bland annat minskad fattigdom, har Forum flyttat fram sektorns position genom arbetet i EESK. Här har vi genom tidig konsultation, intensivt påverkansarbete kunnat vara med och formulera innehållet i programmet. Att verka för mer likartade villkor för hela idéburna sektorn. Forum har tagit fram underlag som visar att den statliga bidragsgivningen till den idéburna sektorn lider av en skevhet som inte fullt ut kan förklaras på annat sätt än att vissa delar, exempelvis det sociala arbetet, får en oproportionellt liten del av kakan. Vi har också visat att metoderna för att fördela medel skiljer sig mycket åt. Vår bedömning är dock att det återstår många steg för att skapa rimligt likvärdiga villkor.

7 7/10 5 Förslag till inriktning Baserat på genomgången av den hittillsvarande periodens mål ovan samt den inriktningsförändring som har diskuterats inom Forum det senaste året och som resulterat i förslag till stadgeförändringar, vill styrelsen föreslå följande inriktning under den kommande fyraårsperioden ( ). 6 Mission (Några alternativa versioner) A mission statement is a statement of the purpose of a company or organization. The mission statement should guide the actions of the organization, spell out its overall goal, provide a path, and guide decision-making. Alt 1: Vi skapar sammanhang för att driva och utveckla socialt inriktade idéburna organisationer. Alt 2: Vi skapar ett gemensamt rum för att driva och utveckla socialt inriktade idéburna organisationer. Alt 3: Vi är ett gemensamt rum för att driva och utveckla socialt inriktade idéburna organisationer. Alt 4: Vi påverkar politik och samhälle till förmån för socialt inriktade idéburna organisationer. Alt 5: Vi stärker demokrati och välfärd genom stöd till socialt inriktad idéburen organisering. Alt 6: Vi inspirerar och problematiserar socialt inriktade idéburna organisationer. Alt 7: Vi inspirerar och nyanserar socialt inriktade idéburna organisationer. Alt 8: Vi stödjer och utvecklar socialt inriktade idéburna organisationer. Alt 9: Vi förenklar och komplicerar för socialt inriktade idéburna organisationer. Alt 10: Med rottrådarna i idén, händerna fulla med verktyg, tillsammans med många vänner utvecklar och stödjer vi socialt inriktade idéburna organisationer. Alt 11:

8 8/10 7 Vision Ett samhälle med en generell välfärd och ett starkt idéburet engagemang där alla kan växa och känna tillit. 8 Verksamhetsidé Genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för idéburna organisationer och det ideella engagemanget. 9 Inriktningsmål Idéburna organisationer ska: Stå friare Forum ska självständigt och tillsammans med andra verka för att medlemsorganisationerna ska stå friare än tidigare, att de har alla rimliga möjligheter att verka utifrån sina egna idémässiga utgångspunkter. Målet i politiken för det civila samhället om att den statliga bidragsgivningen ska ha en större andel organisationsbidrag, är här ett viktigt verktyg. Att upphandling inte blir den enda finansieringsformen för konkret verksamhet, utan att partnerskapet etableras, är ett annat viktigt verktyg. Vara mer centrala i samhällsdebatt/utveckling och kunna verka mer proaktivt Forum ska stödja utvecklingsarbete som leder till att medlemsorganisationerna flyttar sina positioner från att vara reaktiva till vara proaktiva där det är möjligt. Vi ska leda debatten, inte följa den. Forum ska stödja sina medlemsorganisationers ledarskap i att skärpa omvärldsanalysen, öppna upp arenor för direkt samverkan mellan politik och idéburna organisationer. Vi ska samverka där det är lämpligt, kritisera och provocera där det behövs! Ha bättre möjligheter att utveckla konkret verksamhet som stödjer relevanta samhällsmål Forum ska själva och i samverkan med andra öppna upp för än mer innovation i utvecklingen av verksamheten. Våra konkreta verksamhetsstöd ska alla riktas mot detta mål. Vi ska verka för att det ideella engagemanget och det idéburna företagandet blir lika naturliga delar av våra medlemmars verksamhet. Vi ska dock ha den största respekt för valet att inte driva konkret serviceverksamhet utan att helhjärtat arbeta för rättigheter. Vi driver inte verksamhet för pengarnas eller ens verksamhetens egen skull, vi driver verksamhet för människornas skull. Ha bättre finansieringsmöjligheter Forum ska självständigt och i samverkan med andra verka för att menyn av finansiering är bredare och djupare än nu. Vi ska verka för att den genomsnittliga graden av eget kapital höjs så att beredskapen på oförutsedda händelser blir större än nu. Utifrån en tydlig identitet, samverka över gränser En förutsättning för att kunna gå in i positiva och utvecklande samarbeten med aktörer av olika slag,

9 är att veta vem man själv är. Forum är baserat i människors fria val att förena sig kring idéer. Från denna bas ska vi verka för att nyttja alla chanser vi får till gränsöverskridande samarbete med akademi, med offentlighet och näringsliv, i syfte att nå våra ändamål. 9/10

10 10/10 10 Syftet med verksamhetsinriktningen I föreningens stadgar 5.3 ges representantskapsmötet i uppgift att fastställa en fyrårig verksamhetsinriktning. Verksamhetsinriktningen ska, utifrån stadgarna samt en uppdaterad omvärldsanalys, visa föreningens övergripande och långsiktiga inriktning. Styrelsen ges i stadgarna 7.10 i uppgift att fastställa ettårig verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanerna skall ta avstamp i verksamhetsinriktningen. Därför kan man säga att syftet med verksamhetsinriktningen är att ge representantskapsmötet, som föreningens högsta beslutande organ, en tydlig möjlighet att strategiskt styra föreningen. Föreningens inriktning skall spegla vad medlemmarna vill. I de nya stadgarna uttrycks ändamål och uppgifter som följer: 1 Ändamål Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden. 2 Uppgifter Föreningens uppgifter är: 2.1 Att öka förståelsen för att idéburen organisering med social inriktning har grundläggande betydelse för såväl demokratin, samhällsekonomin som den sociala sammanhållningen 2.2 Att öka förståelsen för att idéburen organisering med social inriktning kan arbeta med folkrörelsens former, kan utgå från kooperativets sju grundprinciper, kan vara företagsbaserade, kan bygga på frivilligarbete, i betydelsen obetalt, och betalt arbete i olika kombinationer. 2.3 Att utveckla kunskapen om och förståelsen för idéburen organisering med social inriktning 2.4 Att genom nära kontakt med forskning och praktisk lokal verksamhet främja och utveckla metoderna för idéburet socialt arbete 2.5 Att genom utbildning och kunskapsstöd främja ett gott ledarskap bland idéburna organisationer med social inriktning. 2.6 Att främja ett erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna samt mellan dem och centrala och lokala myndigheter, respektive internationella organisationer. 2.7 Att skapa opinion för gemensamma frågor genom förslag och inlägg som är förankrade hos medlemmarna. 2.8 att stärka stödet regionalt och lokalt genom samverkan med regionala och lokala plattformar.

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Vilket Sverige vill vi ha?

Vilket Sverige vill vi ha? Vilket Sverige vill vi ha? Forums förslag för ett civilsamhälle i världsklass... Inledning Denna skrift ges ut av Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2014 Illustratör: Hanna Stenman Redaktör:

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer