Eric Ericsson ADVOKAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eric Ericsson ADVOKAT"

Transkript

1 TEL E-POST Peab AB Karin Malmgren Margretetorpsvägen Förslöv Uteslutning av anbudsgivare enligt LOU Undertecknad har fått i uppdrag av Peab AB, genom chefsjuristen Karin Malmgren, att belysa frågan om uteslutning av anbudsgivare enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling ( LOU ) samt att bedöma en konkret fråga i anslutning till det s.k. Arenastadsprojektet i Solna. I denna PM återger jag först den konkreta frågan och de sakomständigheter som jag fått del av. Därefter redogör jag kortfattat för de aktuella reglerna. Avslutningsvis redovisar jag min bedömning och min slutsats. Bakgrund Den 8 juni 2011 ansökte chefsåklagaren vid Riksenheten mot korruption om stämning mot sex personer som påstås ha gjort sig skyldiga till bestickning respektive mutbrott i samband med uppförandet av den s.k. Arenastaden i Solna. Två av de åtalade har viss anknytning till Peab: Erik Paulsson och Anders Elfner. Erik Paulsson äger, tillsammans med familj och bolag, aktier i Peab som mot- svarar ca. 8 procent av kapitalet och ca. 22 procent av rösterna. Erik Paulsson är f.n. ledamot av Peabs valberedning, men har idag inga andra funktioner i anslutning till Peab. Han har tidigare varit styrelseledamot, men hade inte denna befattning under den period som är aktuell i åtalet. Anders Elfner var vice VD i Peab fram till i september 2009 då han lämnade bolaget och koncernen helt. Den fråga som nu har aktualiserats är huruvida Peab, eller dotterbolag i Peab- koncernen, riskerar att uteslutas i offentliga upphandlingar enligt LOU till följd av åtalet eller en eventuell senare fällande dom mot Erik Paulsson eller Anders Elfner. Det kan tilläggas att Peab AB, som är moderbolag i koncernen, inte självt läm- nar anbud i offentliga upphandlingar. Det gör något av de rörelsedrivande bolagen, i de flesta fallen Peab Sverige AB. I detta företag har Anders Elfner inte varit anställd. Det kan vidare noteras att de åtgärder som ligger till grund för åtalet vidtogs av Erik Paulsson och Anders Elfner i deras respektive egenskap av ledamöter i styrelsen för företaget Råsta Administration AB, under perioden juli 2007 till mars Eric Ericsson Advokat AB Strandvägen 7A Stockholm ORG.NR F-SKATT, SÄTE Värmdö BANKGIRO Sidan 1 av 5

2 Regelverket Obligatorisk uteslutning I 10 kap. LOU finns regler rom uteslutning av leverantörer. I 1 anges i första stycket omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer, dvs. den upphandlande myndigheten är skyldig att utesluta leverantören. De om- ständigheter som nämns är deltagande i kriminell organisation (punkt 1), be- stickning (punkt 2), bedrägeri (punkt 3) och penningtvätt (punkt 4). I andra stycket anges att om leverantören är en juridisk person så skall denna uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott. I tredje stycket anges att den upphandlande myndigheten i vissa fall får begära att leverantören visar att det inte finns någon grund för uteslutning. I fjärde stycket anges att den upphandlande myndigheten om det finns särskil- da skäl får avstå från att utesluta en leverantör som dömts för sådan brottslig- het. En nyckelfråga för tillämpningen av uteslutningsregeln i 10 kap. 1 LOU, så- vitt gäller leverantörer som är juridiska personer, är vilka företrädare som omfattas. Enligt förarbetena 1 anger det bakomliggande EU- direktivet att med företrädare avses företagschefer och andra personer som är behöriga att fö- reträda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören. Regeringen anger att för svensk del är ordet företrädare det mest lämpliga. Det används bl.a. i skattebetalningslagen (1997:483). Vidare anges följande: Begreppet företrä- dare innefattar varje företrädare som har en faktisk maktposition i den juri- diska personen och en möjlighet att påverka förvaltningen av denna, oavsett röstinnehav. Frågan om vem som är företrädare skall avgöras utifrån objekti- va omständigheter i det enskilda fallet. Vägledning kan hämtas från praxis beträffande skattebetalningslagen. Vidare anges i förarbetena att tidigare företrädare inte bör bli föremål för kon- troll av brottslighet i upphandlingsärende, utan enbart personer som är före- trädare vid tiden för anbudsgivningen. En lagakraftvunnen dom enligt vilken en tidigare företrädare för leverantören dömts för uteslutningsgrundande brott kan således inte leda till att leverantören utesluts från en upphandling. Förarbetena anger också att företrädare för moderföretag, som faktiskt före- träder ett dotterbolag, kan komma i fråga för kontroll av brottslighet i en upp- handling som dotterbolaget deltar i. Ett leverantörsföretag skall alltså uteslu- tas om detta i praktiken styrs av en företrädare för moderbolaget om denne företrädare i sin tur dömts för brott av det aktuella slaget. Slutligen kan i denna del noteras att definitionen av bestickning i EU- direktivet inte är helt överensstämmande med den som finns i Brottsbalken. I LOU hänvisas därför till EU- direktivets definition för att undvika att uteslut- ning sker på fel grund. 2 Ett rättsfall som anses vägledande för tolkningen av företrädarebegreppet i skattebetalningslagen är RÅ 2008 ref. 75. Där angav Regeringsrätten följande: Vid tillämpningen av reglerna om företrädaransvar har som faktisk företrä- dare ansetts den som utan att vara formell ställföreträdare har ett bestäm- 1 Prop. 2006/2007:128, sidan Se den nämnda prop. sidan 230. Sidan 2 av 5

3 mande inflytande över ett företag och ett väsentligt ekonomiskt intresse av dess verksamhet. För att en person som inte är legal företrädare skall anses som faktisk företrädare krävs det alltså att personen i fråga både har ett be- stämmande inflytande och ett ekonomiskt intresse i företagets verksamhet. Frivillig uteslutning I 10 kap. 2 LOU anges omständigheter som får medföra att leverantören utesluts, dvs. det är tillåtet, men valfritt, för den upphandlande myndigheten att utesluta leverantören. De omständigheter som anges är konkurs eller lik- vidation m.m. (punkt 1), ansökan om konkurs eller likvidation m.m. (punkt 2), lagakraftvunnen dom om brott avseende yrkesutövningen (punkt 3), allvarligt fel i yrkesutövningen som den upphandlande myndigheten kan påvisa (punkt 4), bristande fullgörelse av socialförsäkringsavgifter eller skatt (punkt 5) samt bristande upplysningar i något väsentligt avseende i när det gäller kontroll av uteslutningsgrund eller lämpligheten i övrigt (punkt 6). I andra stycket anges på motsvarande sätt som i 1 att leverantör som är juri- disk person får uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott avseende yrkesutövningen (punkten 3 ovan) eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen (punkten 4 ovan). I tredje stycket anges att den upphandlande myndigheten får begära att leverantören visar att det inte finns någon grund för uteslutning enligt punkterna 1, 2, 3 och 5 ovan dock inte såvitt gäller socialförsäkringsavgifter eller skatt, då uppgifter i stället skall inhämtas från behörig myndighet. Dessa regler fanns även i den äldre LOU från Enligt doktrinen 3 anges i det bakomliggande EU- direktivet såsom exempel på allvarligt fel i yrkesutöv- ningen överträdelse av miljölagstiftning och konkurrenslagstiftning. Hit räk- nas också lagbrott som kan bevisas utan att dom fallit. Lagbrottet måste i så fall ha begåtts i yrkesutövningen. Detta lagrum är såsom framgått frivilligt för den upphandlande myndigheten att tillämpa. Eftersom ett offentligt upphandlingsförfarande skall utformas och tillämpas med iakttagande av de övergripande EU- rättsliga principerna om proportionalitet 4 måste en upphandlande myndighets beslut att tillämpa den frivilliga uteslutningsgrunden fattas på sakliga grunder med hänsyn till före- målet för upphandlingen och stå i proportion till detta. En diskvalificering kan vidare inte ske under någon längre tid efter det att den uteslutningsgrundande händelsen ägde rum. Diskvalificering kan inte heller användas som ett sätt att straffa leverantören. Slutligen kan noteras att den upphandlande myndigheten har bevisbördan för att en viss grund för uteslutning föreligger. 5 Min bedömning Peab är inte självt föremål för något åtal, inte heller något dotterbolag i Peab- koncernen. En eventuell uteslutning från kommande upphandlingar kan där- för endast grundas på åtalet eller en eventuell framtida fällande dom mot nå- gon av de två nämnda personerna. Jag kommenterar deras situation var för sig i det följande. 3 Se t.ex. Jan- Erik Falk: Lag om offentlig upphandling en kommentar, Jure, 2009, sidan 298f. 4 Jfr. 1 kap 9 LOU. 5 Jfr. Falk, sidan 301f. Sidan 3 av 5

4 Erik Paulsson Erik Paulsson är inte anställd av Peab och är sedan flera år tillbaka inte längre ledamot av styrelsen. Hans enda engagemang i företaget är som ledamot av valberedningen. Valberedningens funktion är som bekant att till bolagsstäm- man föreslå ledamöter till styrelsen. Erik Paulsson kontrollerar tillsammans med familj och bolag aktier i Peab som motsvarar ca. 8 procent av kapitalet och ca. 22 procent av rösterna. Mot bakgrund av dessa förhållanden och det ovan redovisade regelverket är det min bedömning att Erik Paulsson inte kan anses vara företrädare för Peab i LOU:s mening. Detta beror på att han inte, varken genom aktieägandet eller genom platsen i valberedningen, kan företräda, fatta beslut om eller kontrol- lera företaget. Han har inte heller en faktisk maktposition i den juridiska personen och en möjlighet att påverka förvaltningen av denna. Han är visser- ligen en stor aktieägare den enskilt största enligt årsredovisningen för år 2010 men det finns en jämnstark ägare i form av Mats Paulsson (med bolag). Att Erik Paulsson och Mats Paulsson är bröder gör enligt min uppfattning ing- en skillnad. Dessutom är Mats Paulsson vice ordförande i styrelsen och har tills nyligen under många år varit företagets VD, vilket talar för att det snarare är Mats Paulsson än Erik Paulsson som, utöver styrelseposten, i praktiken har ett stort inflytande över företaget som aktieägare, om nu en aktiepost av den- na storlek skulle kunna anses medföra ett kontrollerande inflytande, vilket jag betvivlar. Anders Elfner Anders Elfner var tidigare vice VD i Peab men har idag ingen anställning eller annan befattning i företaget. Därmed kan Anders Elfner idag inte anses vara företrädare för Peab. Det faktum att Anders Elfner tidigare har varit vice VD för Peab, och således företrädare, kan enligt min bedömning inte leda till uteslutning av Peab i fram- tida upphandlingar, även om en fällande dom senare skulle avkunnas och vin- na laga kraft, eftersom förarbetena klart anger att en uteslutning förutsätter att den dömda personen är företrädare för leverantören vid anbudslämnan- det. Övriga aspekter Utöver vad som just sagts beträffande de två berörda personerna konstaterar jag att åtalet i sig inte ger grund för att utesluta Peab från någon upphandling enligt 10 kap. 1 LOU (bestickning), eftersom denna regel kräver lagakraft- vunnen dom. Såvitt gäller 10 kap. 2 LOU krävs också lagakraftvunnen dom såvitt gäller brott avseende yrkesutövningen, medan det för allvarligt fel i yrkesutövningen krävs att den upphandlande myndigheten kan visa detta. I detta fall rör det sig alltså om ett bestickningsbrott, vilket i och för sig skulle kunna vara ett sådant allvarligt fel i yrkesutövningen, men att någon upphandlande myndighet skul- le ge sig på att försöka styrka bestickningsbrottet innan en domstol dömt i det just inledda brottmålet torde enligt min uppfattning i praktiken inte komma i fråga. Sidan 4 av 5

5 Slutsatser 1. Erik Paulsson kan enligt min bedömning inte anses vara en sådan före- trädare för Peab AB som avses i LOU. Vare sig Peab eller något av dess dotterbolag kan därför uteslutas från att lämna anbud i en offentlig upphandling till följd av det just väckta åtalet eller efter en eventuell framtida, lagakraftvunnen fällande dom. 2. Anders Elfner är inte längre företrädare för Peab AB och ett åtal eller en eventuell framtida, lagakraftvunnen fällande dom kan därför inte för- anleda att Peab eller något av dess dotterbolag kan uteslutas från att lämna anbud i en offentlig upphandling. Stockholm som ovan Eric Ericsson Sidan 5 av 5

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-16 ÅM 2015/2426 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

8 Beslut. 8.1 Föredragning. Beslut, Avsnitt 8 91

8 Beslut. 8.1 Föredragning. Beslut, Avsnitt 8 91 Beslut, Avsnitt 8 91 8 Beslut Myndighetsförordningen Muntlig redovisning Innehåll 8.1 Föredragning 8.1.1 Allmänt Innan ett beslut (se avsnitt 9.1.1) fattas sker ofta en muntlig redogörelse av ett ärende

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2013 T 2938-12 KLAGANDE Dickson & Co. AB, 556612-9234 Fiskmyrevägen 12 134 63 Ingarö Ombud: Advokat TD och jur.kand. ER MOTPARTER

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd Handbok 2001:1 utgåva 3 mars 2004 MILJÖBALKEN Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift Handbok med allmänna råd NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Moderbolags finansiering av dotterbolag

Moderbolags finansiering av dotterbolag Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i Finansrätt, särskilt företagsbeskattning 30 högskolepoäng Moderbolags finansiering av dotterbolag Finansieringsmetoder och verklig innebörd Författare:

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m.

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m., Avsnitt 11 135 11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor Gränsdragning 11.1 Bisysslor I 7 lagen (1994:260) om

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer