BRUKSANVISNING SPRIDER M-25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING SPRIDER M-25"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SPRIDER M-25

2 Inledning SPRIDER M-25 är en maskin för utläggning av porösa massor såsom asfalt och grus. Den som ska manövrera eller utföra arbeten på SPRIDER skall vara väl införstådd med vad han gör och skall ha läst denna bruksanvisning. Tillverkaren tar ej ansvar för skador uppkomna genom bristande kunskaper vid handhavande eller annan operation. Innehåll Lastbil Flik 1 Montering av SPRIDER på lastbil Flik 2 Att komma igång Flik 3 Funktioner och manövrering Flik 4 Transport Flik 5 Säkerhet Flik 6 Underhåll Flik 7 Scheman Flik 8 Reservdelslistor Flik 9 Reservdelsritningar Flik 10 SpriderMaskiner AB Tfn +46 (0) Krukmakaregatan 1 Tfx +46 (0) S Vårgårda E-post: Sverige

3 LASTBIL Allmänna rekommendationer för lastbil som skall anpassas till SPRIDER M-25. SPRIDER är konstruerad för lastbilsflak med ett överhäng från centrum på vältaxel till flakslut på mm. Avstånd mellan flakbotten och mark skall minst vara 1400 mm. En förutsättning för att Spridermaskinens kapacitet skall kunna utnyttjas maximalt är att hydraulpumpen är i god kondition. Pumpen skall ge 210 bars tryck till Spridermaskinen samt ha ett oljeflöde på 60 liter/min vid rmp. Lastbilens hydraulsystem och hydraulolja måste vara absolut ren. Hydraultankens volym bör vara minst 90 liter. Tanken skall vara försedd med returfilter (25µm). Olja och filter skall bytas minst varje år. För att använda SPRIDER skall en ledig strömbrytare finnas i lastbilshytten. Brytaren skall vara förbunden med eluttaget baktill på lastbilen. Lastbilens tippningshydraulik måste vara så inställd att flakets tippningsvinkel blir max grader. Som säkerhet mot övertippning bör dessutom en wire eller liknande anbringas mellan flak och lastbilens ram. Denna skall medge högst grader. tippning av flaket. Lastbilen skall vara utrustad med elektriska manöverventiler för tippning av lastbilsflak och släpvagn. Släpvagnsuttaget skall vara minst 19 mm invändigt för tryckledning och minst 25 mm invändigt för returledning. Returledningen bör gå direkt till tank. SPRIDER kopplas via snabbkopplingar till lastbilens släpvagnsuttag. Samtliga ledningar skall vara framdragna till lastbilens rambakdel.

4 MONTERING AV SPRIDER TILL LASTBIL Adaptern monteras i sina fästpunkter på lastbilen. Höj flaket till ca 20 gr och backa lastbilen varsamt mot Spridermaskinen. Ingen människa får befinna sig bakom SPRIDER när lastbilen backas mot SPRIDER. 20 gr. Lastbilsflaket sänks så att den på adaptern gjorda U-kroken passar i SPRIDERs motsvarighet. Fäst SPRIDER på adaptern genom att använda de två sprintarna, en på varje sida om maskinen. Spänn SPRIDER mot adaptern med hjälp av vantskruvarna, två på var sida om SPRIDER. Höj upp stödbenen till transportläge och fixera dessa med sprintarna. Montering av hydraulslang och elkontakt: 1. Koppla först SPRIDERs returslang till uttaget på lastbilen. 2. Koppla därefter SPRIDERs tryckslang till uttaget på lastbilen. 3. Anslut till sist SPRIDERs elkontakt till uttaget på lastbilen. Demontera hydraulslang och elkontakt då SPRIDER skall kopplas loss från lastbilen genom att utföra ovanstående punkter i omvänd ordning. Med Tema snabbkopplingar bör låsringen anbringas vid montering.. Observera att skador på maskinen och oljeläckage kan uppstå om montering och demontering av elkontakt och hydraulslang görs i annan ordning än vad som beskrivs ovan.

5 ATT KOMMA IGÅNG När SPRIDER kopplats till lastbilen, utför följande för att komma igång: Slå till strömbrytaren för elström till SPRIDER i lastbilshytten. Koppla in kraftuttaget för hydraulpumpen. Slå till manöverlådan på knappen ON. Slå på oljetryck till SPRIDER genom att använda strömbrytaren för Spriderolja. Genom att styra SPRIDER på manöverlådans spakar skall nu SPRIDERs rörelser kunna manövreras. Om SPRIDER varit i transportläge: Lossa säkerhetslänkarna. Anbringa asfaltrent eller liknande i transportskruvar, trattar och utmatningshål. Påbörja utläggning av massan. Eftersträva att hålla transportarmen parallell med marken under utläggningen.

6 FUNKTIONER OCH MANÖVRERING SPRIDER M-25 är utrustad med radiostyrning av fabrikat Scanreco RC 400. Radiostyrningen är avsedd för styrning av hydrauliska funktioner i mobila applikationer. För en fullständig beskrivning över radiostyrningens funktioner hänvisas till radiostyrningens separata instruktionsbok. Den som ska manövrera SPRIDER bör speciellt läsa kapitel två och tre i radiostyrningens instruktionsbok. Allmänt Manövrera alltid SPRIDER med lugna rörelser. Hastiga ryck i manövrering ger påfrestningar i material som kan leda till sprickbildningar och utmattning på sikt. Lämna aldrig asfalt att kallna och stelna i skruvarna. Töm skruvarna när maskinen ska stå stilla en stund. Funktioner styrda från radiostyrningen Figuren visar en översiktsbild av en styrlåda med sex spakar Samtliga SPRIDERs funktioner styrs från radiostyrningens manöverlåda. De fem spakarna räknat från vänster verkar enligt följande: Spak 1 Sväng 1 Spak 2 Tiltcylindrar Spak 3 Sidcylinder Spak 4 Tippcylinder Spak 5 Sväng 2 Med strömbrytaren 1 slås oljetryck till SPRIDER på och av. På lastbilar med elektrisk start och stopp av motor kan strömbrytaren 3 anslutas för fjärrstyrd start och stopp av motor. Med strömbrytaren 4 slås tvärskruven på och av. Genom att slå av tvärskruven medan transportskruvarna roterar kan transportarmarna tömmas på massa. Med strömbrytaren 5 tippas lastbilsflaket upp respektive ned.

7 Strömbrytaren 8 styr transportskruvarna. Med strömbrytaren i vänsterläge roterar skruvarna i framåtriktningen. Skruvarnas hastighet kan då steglöst regleras med potentiometern vid sidan om strömbrytaren. Med strömbrytaren i högerläge är transportskruvarna normalt avstängda. Under drift används tryckknappen ON för att backa transportskruvarna. Använd denna funktion sparsamt och enbart i korta intervall då maskinen annars kan ta skada. Strömbrytaren MICRO används för att krypköra SPRIDER. För varje tillslag till On på MICRO-brytaren reduceras funktionernas hastighet. Vid tillslag till Off på MICRO-brytaren återgår funktionerna till normal hastighet. Denna funktion är inte lämplig att använda vid körning av SPRIDER eftersom inte bara maskinens rörelser utan också skruvarnas hastighet påverkas av MICRO-brytaren. För att återställa styrningen efter köring i MICRO-läget måste alla funktioner vara avstängda. Funktioner styrda från SPRIDER På SPRIDERs vänstra sida, under snedstaget, finns ett vridreglage som styr tvärskruvens hastighet i förhållande till transportskruvarna. Genom att vrida reglaget medurs fås tvärskruven att rotera snabbare, och genom att vrida reglaget moturs fås tvärskruven att rotera saktare. Med ett nytt lass asfalt kan det vara lämpligt att låta tvärskruven rotera lite saktare till en början för att sedan öka hastigheten när maskinen hunnit bli varm. På kopplingsboxens vänstra sida finns två vippströmbrytare. Med den ena brytaren slås varningsljuset på och av. Den andra vippströmbrytaren är ledig att användas till eftermonterad utrustning som till exempel arbetsljus. De båda nödstoppen beskrivs vidare under avsnittet säkerhet. Nödkörning Om SPRIDER av någon anledning inte går att manövrera från radiostyrningen (haveri, spänningsbortfall eller liknande) finns möjlighet att manövrera SPRIDERs hydrauliska funktioner från spakar på ventilpaketet. Detta förutsätter att oljetryck fortfarande finns till SPRIDER. Observera att vid sådan manövrering kringgås alla säkerhetsfunktioner. Använd därför detta sätt att manövrera SPRIDER enbart i nödfall och med yttersta försiktighet, exempelvis för att tömma armarna på massa och lägga armarna i transportläge. Skruvar Tiltcyl Sväng 2 Sidcyl Tippcyl Sväng 1 Figuren visar vilka spakar som påverkar respektive funktion.

8 TRANSPORTLÄGE Vid all transport skall SPRIDER ställas i transportläge och säkerhetslänkarna fästas. Ställ SPRIDER i transportläge genom följande: 1. Töm spridararmen på massa. 2. Vik den yttre delen av spridararmen (transport 2) maximalt tillbaka mot lastbilen. 3. Höj spriderarmen ca. 1,5 meter. 4. Tippa upp lastbilsflaket ca. 30 grader. 5. Höj spriderarmen maximalt. 6. Koppla fast säkerhetslänkarna. 7. Sänk spridararmen så att säkerhetslänkarna sträcks. OBS! Anbringa aldrig diesel eller asfaltrent i transportskruvarna strax före eller vid transport. Bakomliggande fordon kan i sådana fall få asfaltstänk. Undvik att låta spriderarmarna vara fyllda med asfalt under uppehåll i arbetet och under transporter mer än kortare stunder. Asfalten kallnar annars och kan vara svår att få loss. Under transport kan kvarvarande asfalt i spriderarmen rasa ur denna. OBS! Vid påfyllning av asfalt, förvissa Dig om att spridararmen går fri under påfyllningsfickan. Fri höjd ca 4,20 meter. SPRIDERs bredd är 2,60 meter. OBS! Vid all transport även kortare sträckor se alltid till att transportarmarna är i transportläge.

9 SÄKERHET SPRIDER är utformad för att innebära en god arbetsmiljö för dem som arbetar kring SPRIDER. Olika metoder har använts för att bygga in säkerhet i maskinen. Som med alla rörliga maskiner kan dock rörelserna leda till skada för dem som kommer i vägen. Arbetet kring SPRIDER är därför inte helt riskfritt. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan dock risker reduceras till ett minimum. Se till att SPRIDER är ordentligt fastsatt på adaptern, att säkerhetssprintarna är fastlåsta och att vantskruvarna är väl spända. Håll alltid ett ordentligt avstånd mellan transportarmen och den personal som rakar ut massan. Det är viktigt för att ingen ska kunna få en knuff av spriderarmen. En viss klämrisk finns vid transportarmens led och kring hydraulcylindrarna mellan bakstam och sid/tilt-platta. Maskinen skall därför inte vidröras under drift. Vid upptippning av flaket se till att spriderarmen är så inställd att den ej vidrör marken, då tippkolv på lastbilen är starkare än spriderarmens rörstativ. Eftersom SPRIDER är konstruerad för utläggning av asfalt kan SPRIDERs rännor och rörstativ bli heta. Även om större delen av armar och bakstam är isolerade kan vissa ytor som till exempel nedlopp bli heta. Det finns därför en viss risk att bränna sig på värmeledande delar. Också hydrauloljan blir het, speciellt vid hård körning. Vidrör därför hydrauliska komponenter med försiktighet i samband med körning eller strax efteråt. För att snabbt stoppa alla SPRIDERs rörelser: tryck in den röda stoppknappen på manöverlådan eller något av nödstoppen till radiostyrningen på SPRIDER. Stoppknappen på manöverlådan stänger av denna och radiosändningen bryts. När något av nödstoppen på SPRIDER trycks in bryts all ström till radiostyrning och hydraulik. För att återställa stoppknapp och nödstopp: vrid det medurs tills dess det fjädrar ut. Om något av nödstoppen tryckts in måste sedan Startknappen vid det vänstra nödstoppet tryckas på för att återstarta SPRIDER. Beträd aldrig lastbilsflaket när SPRIDER är i drift. Detta är förenat med livsfara. Luckorna på spriderarmen är försedda med brytkontakter som skall stoppa skruvarna när luckorna öppnas. Försök aldrig koppla förbi dessa kontakter. När någon av luckorna öppnats måste SPRIDER återstartas genom att trycka in Startknappen vid det vänstra nödstoppet. Bakstam, rännor och luckor är isolerade med polyuretanskum. Detta klarar en värme om 180 grader. Vid högre temperaturer, exempelvis vid svetsning i isolerade delar utvecklas hälsovådliga gaser.

10 UNDERHÅLL Allmänt: Manövrera SPRIDER med lugna rörelser. Hastiga ryck frestar på materialen och kan innebära risk för materialutmattning och sprickbildning på sikt. Låt aldrig asfaltmassa kallna och stelna i skruvarna. Töm skruvarna på massa när maskinen inte ska användas på en stund. För att rensa ut massa som inte följer med skruvarna kan utslitna handskar, trasor eller dylikt kastas i flaket och låtas följa med skruven och på så sätt bidra till rengöringen. Smörj Skruvtransportörens lager (båda ändar) ungefär var 20:e driftstimma. Använd ett värmetåligt fett ( grader). Till exempel Mobilith SHC 460. Använd ca. 2 pumpslag per smörjställe. Förvara manöverlådan på en torr och skyddad plats när den inte används. Veckovisa kontroller: Okulärbesiktiga hydraulslangar och elkablar. Om stålcorden på någon slang syns och blivit sliten ska slangen omedelbart bytas. Om den yttre isoleringen på någon elkabel spruckit eller slitits hål på bör kabeln bytas. Kontrollera hydraulrör och anslutningar. Om något rör är skadat eller om oljeläckage förekommer måste den skadade eller utslitna delen omedelbart bytas. Kontrollera nödstoppets funktion genom att trycka ned det när maskinen är i drift. Alla funktioner ska då stanna omedelbart. Kontrollera skruvarnas kondition genom att titta på skruvarnas kanter. Där ska synas sprickor i hårdmetallen. Om inga sprickor syns är hårdmetallen nedsliten och det är lämpligt att svetsa på ett nytt lager hårdmetall eller att byta skruvar. Kontrollera säkerhetsbrytarna vid luckorna i samband med att skruvarnas kondition kontrolleras. Skruvarnas rotation ska stoppas när någon av luckorna öppnas. Kontrollera rännornas kondition genom att stå till exempel en mejsel mot botten av rännan i tvärsvep och transportarmar. Rännan ska inte det minsta ge vika för slaget utan kännas stum. Under de ca första tonnen kan denna punkt uteslutas. Smörj med ett värmetåligt smörjfett svänglagren och kulled. Månadsvisa kontroller: Lossa på kedjeskydden och kontrollera kedjornas spänning. Kedjan ska kunna ruckas som mest ett par centimeter. Om kedjan kan ruckas mer: lossa hydraulmotorns skruvar något varv och spänn kedjan med de två spännskruvarna på sidan av konsolen. Dra sedan åt hydraulmotorns skruvar igen. Efter att kedjan är spänd ska den kunna ruckas ca en centimeter. Om kedjan är alltför spänd kan hydraulmotorns lagring skadas. Smörj in kedjorna med fett så de löper lätt och inte blir rostangripna. Känn genom att rycka i skruvarna om det finns något glapp i lagren i ändarna av skruvarna. Om det finns ett glapp är det lämpligt att demontera lagret och byta utslitna delar. Öppna kopplingsboxens lock och låt eventuell fukt avdunsta. Smörj vid samtliga punkter som inte finns med under veckovisa kontroller. Årsvisa kontroller: Byt hydraulfilter Skruva av locken på säkerhetsbrytare vid luckorna och nödstoppen för att låta eventuell fukt avdunsta.

11 Vinterförvaring: Inför vinterförvaring är det lämpligt att tvätta SPRIDER med högtryckstvätt. Var noga med att skydda så att fukt inte tränger in i elsystem och kopplingsdosor. Låt SPRIDER torka i ett varmt utrymme. Utför inför vinterförvaring månadsvisa och årsvisa kontroller och åtgärder. Smörj in kolvstängerna med fett så de inte blir rostangripna. Förvara manöverlådan i ett torrt utrymme. Är skruvarna halvslitna kan det under vinteruppehållet vara lämpligt att svetsa på ett nytt lager hårdmetall.

12

13 El till SPRIDER M-25 för brukare Utgångar kopplingsbox: T R P N L J H F D B S Q O M K I G E C A Hål Kabel till/från A Extra B Dumpventil Ra C ReCo Drive Vänster/Höger Ra D ReCo Drive ut E ReCo Drive Fram/Back Ra F Varningsljus G EX Ra H Tvärskruv I Brytare till skruvar luckor J Skruvar till ventil K Skruvar från Ra L Bil M Sväng 1 Brytare N Sväng 1 till ventil O Sväng 1 från Ra P Nödstopp Q Matning Ra R Bakljus Höger S Bakljus Vänster T Extra

14 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A Plint Funktion 1 Matning Radio 2 Tom 3 Tom 4 Tom 5 Sväng 1 Höger signal 6 Sväng 1 Höger retur 7 Sväng 1 Minus 8 Sväng 1 Minus 9 Sväng 1 Vänster Retur 10 Sväng 1 Vänster Signal 11 Skruvar fram 12 Skruvar back 13 Tvärskruv 14 Tipp flak ner 15 Tipp flak upp 16 Spriderolja 17 Varningsljus 18 Reserv/Extra 21 Start bil 22 Stopp bil 23 Gaspådrag 24 Tuta/Signal 25 Start ReCo Drive 26 Dödmansgrepp/Handbroms 27 ReCo Drive back 28 ReCo Drive fram 29 ReCo Drive styrning vänster 30 ReCo Drive styrning höger 31 Vänster blink 32 Vänster bakljus 33 Bromsljus 34 Höger bakljus 35 Höger blink Relä 1 Spriderolja/Dump 2 ReCo Drive styrning Vänster 3 ReCo Drive styrning Höger 4 Dödmansgrepp 5 Start ReCo Drive

15 Grå plintar, vita i figur, är plusplintar. Blå plintar, skuggade i figur, är minusplintar. Plintar som ej används kan tas i anspråk för eftermonterad utrustning. SPRIDER spänningsmatas från lastbilens elsystem. Normalt är spänningsmatningen till SPRIDER avsäkrad till 20 Ampere. Inkoppling av kablar: 14-led från bil Tråd Funktion Plint 13-pol kontakt 1 Vänster blink Gaspådrag Jordförbindelse Minus 3 4 Höger blink Höger bakljus Bromsljus Vänster bakljus Spriderolja Tipp ned Plusmatning 24V Plus Tipp upp Start av motor Stopp av motor Gul-grön Tom Fri Start/stopp av motor och gaspådrag ej installerat på samtliga maskiner. Nödstopp Tråd Plint I nödstopp grå 2 EX från Radio Tråd Funktion Plint 1 Spriderolja Relä A1 2 Tvärskruv 13 grå 3 Tipp ner 15 4 Tipp upp 14 5 Dödmansgrepp Relä 4 A1 6 ReCo Start Relä 5 A1 7 Tuta/Signal 24 Brytare Sväng 1 Tråd Plint Funktion 1 5 Sv 1 höger signal 2 6 Sv 1 höger retur 3 9 Sv 1 vänster retur Gul-Grön 10 Sv 1 vänster signal

16 Brytare Sv 1 Vänster Brytare Sv 1 Höger Gul-Grön Sv 1 från Radio Tråd Plint Sv 1 till ventil Tråd Plint Brytare från skruvar Tråd Plint 1 11 blå 2 - Brytarna är monterade i serie på slutande kontaktpunkter (13 och 14) Tvärskruv Tråd Plint 1 13 grå 2 13 blå Skruvar från Radio Tråd Plint 1 Minus Skruvar till ventil Tråd Plint 1 11 blå 2 11 grå 3 12 grå Skruvar back: En tråd från PLUS via en återfjädrande vippströmbrytare till 12 grå. Matning till Radio Tråd Plint Märkt + 1 grå Märkt - 1 blå Dumpventil Tråd Plint 1 Relä1 pol 11 2 Relä 1 pol 22 När dumpventilen inte drar släpper relät och bryter Spriderolja. Maskinen stannar.

17 Varningsljus Tråd Plint Minus Matning: En tråd från PLUS via en vippströmbrytare till plint 17 ReCo Drive fram/back Tråd Plint 1 27 blå 2 27 grå 3 28 grå ReCo Drive Höger/Vänster Tråd Plint 1 Relä 2 eller 3 pol A2 2 Relä 3 pol A1 3 Relä 2 pol A1 Ljus Vänster Tråd Funktion Plint 1 Bromsljus 33 2 Vänster blink 31 3 Vänster bakljus 32 Gul-grön Fri Ljus Höger Tråd Funktion Plint 1 Bromsljus 33 2 Höger blink 35 3 Höger bakljus 34 Gul-grön Fri

18

19

20

21

22 DRIVLAGER

23 ÄNDLAGER/GAVELLAGER (enbart transportskruv 1) ( transportskruv 1)

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

TT1300H. TerraTrailer 1300 Hydraulic. Pro-Terra Scandinavia AB, Rörläggarvägen 7, VÄRNAMO

TT1300H. TerraTrailer 1300 Hydraulic. Pro-Terra Scandinavia AB, Rörläggarvägen 7, VÄRNAMO TT1300H TerraTrailer 1300 Hydraulic Allmänt TT1300H är en kraftig ATV-vagn avsedd för många olika uppgifter. Det är en flakvagn som kan tippas framåt eller åt sidorna. Den har ett eget batteri som driver

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Lastväxlare 18T - HIAB

Lastväxlare 18T - HIAB Lastväxlare 18T - HIAB Typ HIAB Multilift lågbyggd lastväxlare XR18SL lyft- och tippkapacitet 18 ton Teleskoperande arm och fast krokpelare. Bygghöjd:195 mm Mekaniskt midjelås Flakstopp fram på krokpelaren

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem Allmänt Allmänt Det finns möjlighet att beställa komponenter från fabrik för att driva hydraulisk utrustning. Följande komponenter finns tillgängliga: Reglage Hydrauloljetank med tryckbegränsningsventil

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

BRUKSANVISNING SPRIDER S-20

BRUKSANVISNING SPRIDER S-20 BRUKSANVISNING SPRIDER S-20 1 INLEDNING SPRIDER S-20 är en maskin för utläggning av porösa massor såsom asfalt och grus. Den som ska manövrera eller utföra arbeten på SPRIDER skall vara väl införstådd

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Skötselinstruktion LF322

Skötselinstruktion LF322 Skötselinstruktion LF322 Utgåva Feb 09 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Multiskopan. 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12. Burträskvägen 18 Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 937 33 BYGDSILJUM 0914-20220 0914-20364 647-4795 38 68 20-5

Multiskopan. 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12. Burträskvägen 18 Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 937 33 BYGDSILJUM 0914-20220 0914-20364 647-4795 38 68 20-5 Multiskopan 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12 1 MULTISKOPA 1,5-12,0m 3 Allmän information side 3 Teknisk data side 4 Handhavande / Säkerhet side 5 El-schema side 6 Hydraulschema side 7 Säkerhetsföreskrifter side

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Skötselinstruktion LF322E

Skötselinstruktion LF322E Skötselinstruktion LF322E Utgåva Feb-13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

AUTOMATISK BESTICKSORTERARE ACS 800 & ACS 400HC. Användarmanual

AUTOMATISK BESTICKSORTERARE ACS 800 & ACS 400HC. Användarmanual AUTOMATISK BESTICKSORTERARE ACS 800 & ACS 400HC (originaldokumentation) Användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201408 Rev.: 5.0 1. Användningsföreskrifter... 1 1.1 Före start... 1 1.1.1 Val av bestickmodell...

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

P8 Multikoppling 1 / 9

P8 Multikoppling 1 / 9 P8 Multikoppling 1 / 9 INBYGGNAD / MONTERINGS ANVISNINGAR SKÖTSELRÅD / UNDERHÅLLS INSTRUKTIONER FRÅGOR & SVAR / FELSÖKNING P8 Multikoppling 2 / 9 INNEHÅLL 1. Säkerhet 2. Installation a Slangplatta, 16

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Roderlägesgivare...4 Rodervinkelsvisaren...6 Montering...6 Testning...6 Justeringar...6 Även om alla åtgärder har vidtagits

Läs mer

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963

Bruksanvisning ELEKTRISK TESTER 12/24V. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 ELEKTRISK TESTER 12/24V När du ansluter din Cargo till fordonets batteri så kommer du att ha en mängd olika testmöjligheter framför dig! Med ett tryck på strömbrytaren

Läs mer

LOW-UP - Montageanvisning LOW-UP LYFTPLATTFORM

LOW-UP - Montageanvisning LOW-UP LYFTPLATTFORM Montageanvisning LOW-UP LYFTPLATTFORM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Benämning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Allmänna bestämmelser Förebyggande av olyckor. Riskanalys. Uppställningsplatsen.. El anslutning Sidor 2 BESKRIVNING

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC EDGE

Operationsmanual för HYTORC EDGE Operationsmanual för HYTORC EDGE VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast personal

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

/126092/ (12721)

/126092/ (12721) Exklusiv E Alliance 991.0358.680/126092/2014-11-14 (12721) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204 Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi XL 56-04 Laddning av batteri (Bure El/Bure Double/Bure Extra) Upp Ned Laddning av batteri ska ske då gåbordet inte används. (Batteriet kan aldrig överladdas.) Laddning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer