Kurskod D0010E Datum Skrivtid 5tim

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim"

Transkript

1 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, , Resultatet o entliggörs senast: Tillåtna hjälpmedel: Inga. Kurskod D0010E Datum Skrivtid 5tim OBS! Lösningar får inte baseras på fördefinierade klasser ur t ex Javas standardbibliotek annat än där detta uttryckligen tillåts. Sådana lösningar ger inga poäng. 1. Teori a) Klassen X ärver klassen Y. Både Y och en annan klass Z ärver klassen T, som implementerar gränssnitten G1 och G2. Rita UML-diagrammet. (1p) b) Ange något som är typiskt för objektorienterad programmering och motivera varför det är bra eller dåligt. (2p) c) Klassen A innehåller en publik metod f och ärvs av klassen B som ärvs av klassen C. Både B och C överskuggar f. Omvinugör A a = new C(); a.f(); (och detta fungerar), vilken klass sker då anropet på andra raden till? (1p) d) Vad skrivs ut när följande kod körs? (2p) Node[] p = { new Node(null), new Node(null), new Node(null) ; p[0].next = p[1]; p[1].next = p[2]; p[2].next = p[0]; p[1].next.data = p[2].next.next.data + p[0].data; p[0].next.data = p[p[1].data].data + p[p[2].data].data; System.out.println(p[0].data + p[1].data + p[2].data); I koden skapas först en nodarray med längden 3, vars element omedelbart initieras till att referera till objekt av typen Node (se nedan) som skapas i den ordning de är uppradade. class Node { Node next, previous; static int counter = 0; int data = 0; Node(Node p) { next = p; data = counter; counter++; 2. Jämnt och udda a) Skriv en metod public static boolean iseven(int n) som avgör om ett heltal n 0 är jämnt eller ej genom att utnyttja följande samband: Ett tal n är jämnt om det är noll eller om n 1 är udda. Ett tal n är inte udda om det är noll; annars är det udda endast om n 1 är jämnt. Utgå från att n 0, dvs detta behöver inte kollas. Tips: Använd en hjälpmetod som avgör om ett tal är udda. (3p) 1

2 b) Använd iseven för att implementera funktionen 8 < 1, if n =1, n f(n) = : 2, if n is even, and 3n + 1 otherwise. 3. Stackar som en metod public static int f(int n) i java. Du får använda iseven som om du löst a) helt korrekt. (3p) En stack fungerar som en vertikal stapel med data i vilken man endast kan utföra operationer direkt på dess topp: Operationen pop() tar bort det som ligger överst, och returnerar det, medan push(x) lägger x överst (dvs det som tidigare låg överst hamnar nu direkt under x). En metod isempty() ger true omm stacken är tom. a) Skriv en klass IntegerStack för heltalsstackar. Använd gärna LinkedList från uppgift 5 om du vill. (3p) b) Utöka med arv din stack till en klass BoundedPositiveIntegerStack för stackar som fungerar exakt som IntegerStack förutom att de kan ha maximalt 100 element och endast innehålla positiva heltal. (3p) 4. Spekulativa elavtal (6p) NordpoolsAvtal + dagspris() : double <<abstract>> Elavtal <<abstract>> + pris() : double <<abstract>> + bindningstid() : int Fast + bindningstid() : int Rörligt + bindningstid() : int ChansAvtal + ChansAvtal(prisnivå : double, multipel : int) Figur 1: UML-diagram för uppgift 4. Implementera klasserna i figur 1 utom NordpoolsAvtal för att hantera olika typer av elavtal enligt nedan. OBS! För att lösa uppgiften kan du behöva lägga till metoder och variabler som inte finns med i diagrammet. Elavtal representerar generella avtal. Metoden pris() ger priset i kr/kwh medan bindningstid() ger tillbaka under hur många dagar avtalet inte får säljas upp eller förändras. OBS! Du ska inte implementera NordpoolsAvtal och dess publika metod dagspris() som ger dagens aktuella pris på elbörsen Nordpool där el köps och säljs. Fast står för ett avtal med fast pris och en viss bindningstid (dessa ska anges när ett fast avtal skapas). 2

3 Rörligt är ett avtal med bindningstiden 0 och ett pris som är dagspriset plus 10%. ChansAvtal står för ett slags rörligt avtal som sluts utgående ifrån en överenskommen prisnivå n och multipel m. Om priset för ett vanligt rörligt avtal är p, är priset för detta avtal m(p n). När n>poch m>1 riskerar man att få betala dyrt, men chansen är att priset för ett rörligt avtal är under prisnivån och då får man istället betalt av elbolaget. 5. Länkad lista Skriv en klass LinkedList för dubbellänkade listor med heltal. Till en lista ska finns en pekare som markerar ett av elementen, om sådana finns, eller som är odefinierad då listan är tom. Listans element numreras 1, 2, 3,... där 1 är det första (dvs elementet vid listans början). Numreringen är inte statisk utan förändras naturligt vid insättningar och borttag. Internt ska listans element sparas i objekt av typen Node ur uppgift 1. Dessa ska på lämpligt sätt länkas ihop till en intern nodkedja. Klassen ska innehålla följande 11 metoder: Allmänna metoder: (6p) public LinkedList() skapar en tom lista. Pekaren är då odefinierad. public int size() ger listans längd, dvs antalet element den innehåller. public int num() ger tillbaka numret på det element som pekaren markerar. Om pekaren är odefinierad ska undantag kastas. Kontroll av pekaren: public boolean atfirst() och public boolean atlast() avgör om pekaren markerar listans första (nr 1) respektive sista (nr size()) element. Om pekaren är odefinierad ska istället undantag kastas. public void forward() ändrar pekaren till att markera nästa element i nummerordning. Kastar undantag om pekaren är odefinierad eller om pekaren redan markerar det sista elementet. public void backward() fungerar som forward men ändrar till närmast föregående. Åtkomstmetoder: public void insertafter(int p) sätter in p. Om listan är tom blir p det första elementet, pekaren blir definierad och pekaren sätts att markera p. Annars sätts p in direkt efter det som pekaren markerar (utan att pekaren förändras). public void insertbefore(int p) fungerar precis som insertafter men sätter istället in före det som pekaren markerar (och pekaren markerar efteråt samma element som före anropet). public int getelement() returnerar elementet som pekaren markerar. Om listan är tom ska undantag kastas. public void delete() tar bort elementet som pekaren markerar. Skulle listan efteråt bli tom blir pekaren odefinierad. Annars, om elementet som tas bort är det första, sätts pekaren till att markera det som efter borttaget är först.... det sista, sätts pekaren till att markera det som efter borttaget är sist....ett annat element än det första eller det sista så sätts pekaren till att markera det som låg (och ligger) direkt före det borttagna. Om listan till att börja med är tom ska undantag kastas. 3

4 Errata (D0010E, ) Rent allmänt gäller att man ska skriva ner sin lösning på ett sånt sätt att examinator blir övertygad om att man löst uppgiften. Förutom svenska och engelska får man utan vidare här använda kod skriven i Java och UML. Använder man andra språk eller andra uttryckssätt (t ex bilder, skisser) gör man klokt i att förklara dem noga så att deras betydelse är helt klar för någon som endast förväntar sig svenska, engelska, UML och Java. För de enskilda uppgifterna har följande uppdagats: 1. (Inget.) 2. (Inget.) 3. (Inget.) 4. (Inget.) 5. (Inget.) 6. (Inget.) 4

5 Existing suggested solutions (D0010E, ) Kommentarer på uppgift 1: a) Se bild: T G1 G2 Y Z X b) c) Den i C och det pga dynamic dispatch. d) 3. Svaret gav 1p Kommentarer på uppgift 2: Lösningsförslag public static boolean iseven(int n) { return n==0 odd(n-1); public static boolean odd(int n) { return n==0? false : iseven(n-1); Metoden som efterfrågas i b) är tagen ur lab Kommentarer på uppgift 3: Lösningsförslag public class Stack { protected LinkedList list = new LinkedList(); public void push(int x) { list.insertafter(x); if (list.size()!= 1) { list.forward(); 5

6 public int pop() { int tmp = list.getelement(); list.delete(); return tmp; public boolean isempty() { return list.size() == 0; public class BoundedPositiveIntegerStack extends Stack { public void push(int x) { if (list.size()==100 x<0) { throw new RuntimeException("Can t push"); else { super.push(x); Kommentarer på uppgift 4: Lösingsförslag: abstract public class Elavtal extends NordpoolsAvtal { abstract public double pris(); abstract public int bindningstid(); public class Fast extends Elavtal { private int bindningstid; private double pris; public Fast(double pris, int bindningstid) { this.pris = pris; this.bindningstid = bindningstid; public double pris() { return pris; public int bindningstid() { return bindningstid; public class Rörligt extends Elavtal { public double pris() { return dagspris() * 1.1; public int bindningstid() { 6

7 return 0; public class ChansAvtal extends Rörligt { private double prisnivå; private int multipel; public ChansAvtal(double prisnivå, int multipel) { this.prisnivå = prisnivå; this.multipel = multipel; public double pris() { return multipel * (prisnivå - super.pris()); Kommentarer på uppgift 5: (OBS! Klassen Node i lösningsförslaget nedan inte exakt ut som den i uppgift 1. En korrekt lösning på tentan skulle förstås utgå från klassen i tentans första uppgift.) Lösingsförslag: package d0010e120515; public class LinkedList { private class Node { Node next, previous; int data = 0; Node(Node p) { next = p; data = 0; private Node firstheader, lastheader; private int size = 0; private boolean isdefined = false; private Node ptr = null; private int ptrnum = -1; public LinkedList() { firstheader = new Node(null); lastheader = new Node(null); firstheader.next = lastheader; lastheader.previous = firstheader; public int size() { return size; 7

8 public int num() { throw new RuntimeException("Empty list: num undefined"); else { return ptrnum; public boolean atfirst() { throw new RuntimeException("Empty list: Can t be at first"); else { return ptrnum == 1; public boolean atlast() { throw new RuntimeException("Empty list: Can t be at last"); else { return ptrnum == size(); public void forward() { if (!isdefined atlast()) { throw new RuntimeException("Already at last element"); else { ptrnum++; ptr = ptr.next; public void backward() { if (!isdefined atfirst()) { throw new RuntimeException("Already at first element"); else { ptrnum--; ptr = ptr.previous; private void insertfirst(node t) { t.next = lastheader; lastheader.previous = t; t.previous = firstheader; firstheader.next = t; size = 1; isdefined = true; ptr = t; ptrnum = 1; public void insertafter(int p) { Node t = new Node(null); 8

9 t.data = p; insertfirst(t); else { t.next = ptr.next; t.previous = ptr; ptr.next.previous = t; ptr.next = t; size++; public void insertbefore(int p) { Node t = new Node(null); t.data = p; insertfirst(t); else { t.next = ptr; t.previous = ptr.previous; ptr.previous.next = t; ptr.previous = t; size++; ptrnum++; public int getelement() { throw new RuntimeException("Empty list: Can t get element"); else { return ptr.data; public void delete() { throw new RuntimeException("Empty list: Can t delete element"); else { if (size() == 1) { isdefined = false; else { if (atfirst()) { firstheader.next = ptr.next; ptr = ptr.next; ptr.previous = firstheader; // ptrnum is still 1 here else { if (atlast()) { lastheader.previous = ptr.previous; ptr = ptr.previous; ptr.next = lastheader; else { ptr.next.previous = ptr.previous; ptr.previous.next = ptr.next; 9

10 ptr = ptr.previous; ptrnum--; // since ptr has moved a step towards the start size--; // since we have deleted an element, one way or another 10

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Föreläsning 4 Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Kö (ADT) En kö fungerar som en kö. Man fyller på den längst bak och tömmer den längst fram

Läs mer

Tentamen i DD2387 Programsystemkonstruktion med C++

Tentamen i DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ Tentamen i DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ Datum: Fredag 24 oktober 2008, 14-18 Hjälpmedel: En eller två valfria läroböcker om C++ id: Tid: 4 timmar Skriv inte ditt namn på tentan. Under tentan

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

Typsäker registeraccess

Typsäker registeraccess Typsäker registeraccess Mikael Rosbacke January 6, 2011 Detta dokument ska diskutera ett ramverk för läsning och skrivning av hårdvaruregister. Det är inspirerat av en artikel på CUJ expert panel och har

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Deployment of recovery media. Erik Götheson

Deployment of recovery media. Erik Götheson Deployment of recovery media Handledare på TFE-UmU: Stig Byström Handledare på Komatsu Forest AB: Carl-Henrik Lindmark Examinator: Ulf Holmgren, Stig Byström Datum: 06-06-2011 Abstract This report contains

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Web services En integration av CRM och kundzon

Web services En integration av CRM och kundzon Beteckning: Akademin för teknik och miljö Web services En integration av CRM och kundzon Tobias Leetmaa Maj 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinator: Jonas Boustedt

Läs mer

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make

Kapitel 12. Mer om program. 12.1 Att rapportera buggar och problem. 12.2 make Kapitel 12 Mer om program 12.1 Att rapportera buggar och problem När man rapporterar buggar eller andra problem i program så är det några saker att tänka på för att ens rapport ska vara användbar för den

Läs mer

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL

VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL VERKTYG FÖR BERIKNING AV PRODUKTDATA CONTENT ENRICHMENT TOOL Robin Löfwing EXAMENSARBETE 2013 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036-10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping Detta

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt Föreläsning 15 & 16 ARV Objektorienterad programmering (OOP) Idé: vi ser ett program som en modell av verkligheten Ursprung: Simula-67, Norsk regnesentral, 1960-talet Smalltalk-80: Xerox PARC, 1970-talet

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer