2. Palindrom. Exempel: 1,2,3,2,1 är ett palindrom, och även 0, men inte 1,2,3,1,2,3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Palindrom. Exempel: 1,2,3,2,1 är ett palindrom, och även 0, men inte 1,2,3,1,2,3."

Transkript

1 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, , Resultatet offentliggörs senast: Tillåtna hjälpmedel: Inga. Kurskod D0010E Datum Skrivtid 5 tim OBS! Lösningar får inte baseras på fördefinierade klasser ur t ex Javas standardbibliotek annat än där detta uttryckligen tillåts. Sådana lösningar ger inga poäng. 1. Teori a) Ange en väsentlig skillnad mellan klass och objekt. (1p) b) Ett program består av fyra klasser A, B, C och D. Klasserna A och B ligger i paketet p medan C och D ligger i paketet q. Vidare är B och D abstrakta, och D innehåller deklarationerna: protected int i; private int j; int k; Om nu A ärver B som ärver C som ärver D, i vilka av de fyra klasserna syns då i)... i? (1p) ii)... j? (1p) iii)... k? (1p) c) På sida 3 finns en klass för FIFO-köer 1 som fungerar trots att den har vissa brister. Vilka? 2. Palindrom Svara kortfattat med radnummer och vad som är olämpligt samt hur du istället skulle ha skrivit. Lägg därefter till en lista med eventuella brister som inte har med enskilda rader att göra. (2p) Skriv en metod public static boolean ispalindrome(int[] num) som avgör om en listning av talen i en heltalsarray blir densamma oavsett från vilket håll man listar talen. Anta, om du vill, att arrayen innehåller minst ett tal (behöver inte kollas). Exempel: 1,2,3,2,1 är ett palindrom, och även 0, men inte 1,2,3,1,2,3. 3. Fotoalbum (6p) (6p) Utgå från att det redan finns en klass Photo och skriv en klass PhotoAlbum för fotoalbum med följande konstruktor och metoder: public PhotoAlbum(int maxsize) som skapar ett tomt album med plats för som mest maxsize foton. public int maxsize() som ger maximala antalet foton som ryms i albumet. public int size() som ger tillbaka aktuellt antal foton i albumet. public void append(photo p) som lägger till p sist. Fotot som läggs till ett album innehållande i foton är nr i + 1. public Photo photonum(int n) som ger tillbaka foto nr n. public void replacenum(int n, Photo p) som byter ut foto nr n mot p. 1 Ungefär som kön du implementerade i lab 3, men inte lika omfattade. 1

2 public void deletenum(int n) som tar bort foto nr n. Detta minskar albumets storlek med 1. Det minskar också numret på alla foton med nummer högre än n med 1. Undantag ska kastas när så är lämpligt. Tips: Representera internt fotoalbumet med en array. 4. UML (6p) RuntimeException throws KonservBurk + KonservBurk(double volym, int vikt) <<abstract>> Burk # vikt : int + Burk(double volym, int vikt) + vikt() : int throws EnLitersBurk + EnLitersBurk(int vikt) <<abstract>> Behållare # volym : double # öppen : boolean + Behållare(double volym) + volym() : double + äröppen() : boolean + öppna() : void + stäng() : void Påse + Påse(double volym) Figur 1: UML-diagram för uppgift 4. Implementera klasserna i UML-diagramet i figur 1 enligt följande: Behållare En klass representerar allmänna behållare som har viss volym (ml) och är antingen öppna eller stängda. Endast en stängd behållare kan öppnas (med öppna()), och en öppen stängas (med stäng()). Försök att öppna eller stänga i andra fall resulterar i att ett undantag kastas. Metoden äröppen() avgör om en behållare är öppen och volym() ger behållarens volym. Påse En nyskapad påse är till att börja med öppen. Burk En burk är en behållare med vikt (gram). Metoden vikt() ger vikten. Konservburk En konservburk är till att börja med stängd. Så snart den öppnats kan den inte stängas; försök att stänga den ger då ett undantag. EnLitersBurk En 1-litersburk är en burk med volymen 1000 ml. 5. Iteratorer a) Utgå från klassen på sidan 3 och inför på lämpligt sätt en möjlighet att skapa iteratorer enligt Iterator-gränssnittet bifogat sist. Metoden remove ska endast kasta undantag. Du får här, för enkelhets skull, anta att en kö inte förändras efter att en första iterator har skapats. (3p) b) När en kö förändras, genom att innehåll läggs till eller tas bort, kan man säga att det över tiden uppstår olika versioner av den. Om vi vill att iteratorer som skapats för en viss version av kön ska fungera endast så länge inga nya versioner av kön skapas, hur skulle du åstadkomma det? Ange kortfattat de förändringar och tillägg du skulle göra i klassen på sidan 3 och din iterator. (3p) 2

3 Bilaga: En köklass 1 public class LIFO { 2 public Item f i r s t ; 3 public Item l a s t ; 4 public int s i z e = 0 ; 5 6 public LIFO ( ) { 7 f i r s t = new Item ( ) ; // header 8 l a s t = f i r s t ; 9 } public class Item { 12 public Item l i n k = null ; 13 public Object content ; 14 } public int s i z e ( ) { 17 return this. s i z e ; 18 } public void add ( Object element ) { 21 Item b2 = new Item ( ) ; 22 b2. content = element ; 23 l a s t. l i n k = b2 ; 24 l a s t = b2 ; 25 s i z e ++; 26 } public Object f i r s t ( ) { 29 return f i r s t. l i n k ; 30 } public void removefirst ( ) { 33 i f ( f i r s t. l i n k!= null ) { 34 Item r = f i r s t. l i n k ; 35 f i r s t = f i r s t. l i n k ; 36 s i z e ; 37 } 38 } 39 } 3

4 Overview Package Class Use Tree Deprecated Index Help PREV CLASS NEXT CLASS FRAMES NO FRAMES All Classes SUMMARY: NESTED FIELD CONSTR METHOD DETAIL: FIELD CONSTR METHOD Java TM 2 Platform Std. Ed. v1.4.2 java.util Interface Iterator All Known Subinterfaces: ListIterator All Known Implementing Classes: BeanContextSupport.BCSIterator public interface Iterator An iterator over a collection. Iterator takes the place of Enumeration in the Java collections framework. Iterators differ from enumerations in two ways: Iterators allow the caller to remove elements from the underlying collection during the iteration with well-defined semantics. Method names have been improved. This interface is a member of the Java Collections Framework. Since: 1.2 See Also: Collection, ListIterator, Enumeration Method Summary boolean hasnext() Returns true if the iteration has more elements. Object next() Returns the next element in the iteration. void remove() Removes from the underlying collection the last element returned by the iterator (optional operation). Method Detail hasnext public boolean hasnext() Returns true if the iteration has more elements. (In other words, returns true if next would return an element rather than throwing an exception.)

5 Returns: true if the iterator has more elements. next public Object next() Returns the next element in the iteration. Returns: the next element in the iteration. Throws: NoSuchElementException - iteration has no more elements. remove public void remove() Removes from the underlying collection the last element returned by the iterator (optional operation). This method can be called only once per call to next. The behavior of an iterator is unspecified if the underlying collection is modified while the iteration is in progress in any way other than by calling this method. Throws: UnsupportedOperationException - if the remove operation is not supported by this Iterator. IllegalStateException - if the next method has not yet been called, or the remove method has already been called after the last call to the next method. Overview Package Class Use Tree Deprecated Index Help PREV CLASS NEXT CLASS FRAMES NO FRAMES All Classes SUMMARY: NESTED FIELD CONSTR METHOD DETAIL: FIELD CONSTR METHOD Java TM 2 Platform Std. Ed. v1.4.2 Submit a bug or feature For further API reference and developer documentation, see Java 2 SDK SE Developer Documentation. That documentation contains more detailed, developer-targeted descriptions, with conceptual overviews, definitions of terms, workarounds, and working code examples. Copyright 2003, 2010 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Use is subject to license terms. Also see the documentation redistribution policy.

6 Errata (D0010E, ) 1. Kommentar: I sista deluppgiften ska det verkligen stå FIFO ; implementeringen på sida 3 är en FIFO-kö trots klassens (missvisande) namn. Ett mera avvikande namn på LIFO, t ex BankKonto, hade varit tydligare Förtydligande: deletenum minskar den aktuella storleken, inte den maximala. Förtydligande: replacenum ska bara byta ut foton som finns i albumet(!) Att albumet inte är fullt, och det därför finns tomma platser, ska inte blandas ihop med att varje foto har ett unikt nummer och att endast foton kan bytas ut. Numreringen följer av den ordning i vilken albumets metoder anropats Kommentar: Observera att det ska kunna finnas flera iteratorer till en och samma kö. 6

7 Existing suggested solutions (D0010E, ) 1 Kommentarer på uppgift 1: a) Klasser skrivs av programmerare och ingår i programmets källkod medan objekt skapas under körning. b) i) Alla. ii) Endast D. iii) C och D. c) Följande, som inte allt är lika självklart, är brister: Klassnamnet är missvisande; borde vara FIFO. Interna tillståndet bör vara dolt, dvs private. Den interna nodklassen Item bör vara dold, dvs private. Det saknas javadoc. Det saknas interna kommentarer. T ex att first är en pre-pointer. removefirst bör reagera om man försöker ta bort ur en tom kö, t ex genom att kasta undantag (en enkel lösning är att lägga till en else-gren på ifsatsen, och i den kasta undantaget). Klassen Item skulle kunna ha metoder och konstruerare med argument (t ex innehållet). På rad 17 behövs inte this. Rad 34 behövs inte. Metoden first bör inte returnera link utan content. Att det fungerar nu beror bara på att den interna nodklassen exponeras utanför LIFO, vilket är olämpligt (se ovan). Idag skulle man med fördel kunna parametrisera LIFO med elementtypen, och därigenom komma ifrån problemet med att ett Object kan vara vad som helst. Detta skulle också omdelbart röja misstaget i first... 2 Kommentarer på uppgift 2: Metoden Math.abs bör man ha skrivit själv (beräknar absolutbeloppet) men är så enkel att den godtas i denna lösning. 1 p u b l i c s t a t i c boolean ispalindrome ( i n t [ ] num) { 2 r eturn ip (num, 0,num. length 1); 3 } 4 5 p u b l i c s t a t i c boolean ip ( i n t [ ] num, i n t i, i n t j ) { 6 i f (Math. abs ( i j )<=1) { 7 r eturn true ; 8 } e l s e { 9 r eturn num [ i ]==num[ j ] && ip (num, i +1, j 1); 10 } 11 } 3 Kommentarer på uppgift 3: 7

8 1 p u b l i c c l a s s PhotoAlbum { 2 3 p r i v a t e i n t maxsize ; 4 p r i v a t e i n t s i z e ; 5 p r i v a t e Photo [ ] photos ; 6 7 p u b l i c PhotoAlbum ( i n t maxsize ) { 8 t h i s. maxsize = maxsize ; 9 photos = new Photo [ t h i s. maxsize ] ; 10 s i z e = 0 ; 11 } p u b l i c i n t maxsize ( ) { 14 return t h i s. maxsize ; 15 } p u b l i c i n t s i z e ( ) { 18 return t h i s. s i z e ; 19 } p u b l i c void append ( Photo p ) { 22 i f ( s i z e == maxsize ) { 23 throw new RuntimeException ( Album a lready f u l l. ) ; 24 } e l s e { 25 photos [ s i z e ++] = p ; 26 } 27 } p r i v a t e boolean okphotonum( i n t num) { 30 return 0 <= num && num < s i z e ; 31 } p u b l i c Photo photonum( i n t num) { 34 i f ( okphotonum (num) ) { 35 return photos [ num ] ; 36 } e l s e { 37 throw new RuntimeException ( No such photo. ) ; 38 } 39 } p u b l i c void replacenum ( i n t num, Photo p ) { 42 i f ( okphotonum (num) ) { 43 photos [ num ] = p ; 44 } e l s e { 45 throw new RuntimeException ( No such photo. ) ; 46 } 47 } p u b l i c void deletenum ( i n t num) { 50 i f ( okphotonum (num) ) { 51 f o r ( i n t i = num; i <= s i z e 2 ; i++) { 52 photos [ i ] = photos [ i + 1 ] ; 53 } 54 s i z e ; 55 } e l s e { 8

9 56 throw new RuntimeException ( No such photo to d e l e t e. ) ; 57 } 58 } 59 } 4 Kommentarer på uppgift 4: 1 a b s t r a c t c l a s s B e h å l l a r e { 2 p r o t e c t e d double volym ; 3 p r o t e c t e d boolean öppen ; 4 5 p u b l i c B e h å l l a r e ( double volym ) { 6 t h i s. volym = volym ; 7 } 8 9 p u b l i c double volym ( ) { 10 return volym ; 11 } p u b l i c boolean äröppen ( ) { 14 return öppen ; 15 } p u b l i c void öppna ( ) { 18 i f ( öppen ) { 19 throw new RuntimeException ( ) ; 20 } e l s e { 21 öppen = true ; 22 } 23 } p u b l i c void stäng ( ) { 26 i f (! öppen ) { 27 throw new RuntimeException ( ) ; 28 } e l s e { 29 öppen = f a l s e ; 30 } 31 } 32 } c l a s s Påse extends B e h å l l a r e { 35 p u b l i c Påse ( double volym ) { 36 super ( volym ) ; 37 öppen = true ; 38 } 39 } a b s t r a c t c l a s s Burk extends B e h å l l a r e { 42 p r o t e c t e d i n t v i k t ; p u b l i c Burk ( double volym, i n t v i k t ) { 45 super ( volym ) ; 46 t h i s. v i k t = v i k t ; 47 } 48 9

10 49 p u b l i c i n t v i k t ( ) { 50 return v i k t ; 51 } 52 } c l a s s KonservBurk extends Burk { 55 p u b l i c KonservBurk ( double volym, i n t v i k t ) { 56 super ( volym, v i k t ) ; 57 öppen = f a l s e ; 58 } p u b l i c void stäng ( ) { 61 throw new RuntimeException ( ) ; 62 } 63 } c l a s s EnLitersBurk extends Burk { 66 p u b l i c EnLitersBurk ( i n t v i k t ) { 67 super (1000, v i k t ) ; 68 } 69 } 5 Kommentarer på uppgift 5: a) Lägg till en intern klass MyIterator som implementerar granssnittet Iterator och en metod 1 p u b l i c I t e r a t o r i t e r a t o r ( ) { 2 return new MyIterator ( ) ; 3 } Klassen berikas sen med en egen Item-referensvariabel som används för att referera in i nodlistan under iteration: 1 p r i v a t e c l a s s MyIterator implements I t e r a t o r { 2 Item ptr ; 3 4 p u b l i c MyIterator ( ) { 5 ptr = f i r s t. l i n k ; 6 } 7 8 p u b l i c boolean hasnext ( ) { 9 return ptr!= n u l l ; 10 } p u b l i c Object next ( ) { 13 i f ( hasnext ( ) ) { 14 Object c = ptr. content ; 15 ptr = ptr. l i n k ; 16 return c ; 17 } e l s e { 18 throw new NoSuchElementException ( ) ; 19 } 20 } p u b l i c void remove ( ) { 23 throw new UnsupportedOperationException ( ) ; 10

11 24 } 25 } b) I huvudklassen lägger vi till en versionsvariabel, version, ett heltal, som ökas med 1 varje gång vi förändrar kön. Vår interna klass kopierar versionsnumret till en egen variabel, myversion, och kollar sedan i samband med varje anrop till den att köns versionsnummer inte förändrats: 1 p r i v a t e c l a s s MyIterator implements I t e r a t o r { 2 Item ptr ; 3 i n t myversion ; 4 5 p u b l i c MyIterator ( ) { 6 ptr = f i r s t. l i n k ; 7 myversion = v e r s i o n ; 8 } 9 10 p u b l i c boolean hasnext ( ) { 11 i f ( myversion!= v e r s i o n ) { 12 return f a l s e ; 13 } 14 return ptr!= n u l l ; 15 } p u b l i c Object next ( ) { 18 i f ( ( myversion == v e r s i o n ) && hasnext ( ) ) { 19 Object c = ptr. content ; 20 ptr = ptr. l i n k ; 21 return c ; 22 } e l s e { 23 throw new NoSuchElementException ( ) ; 24 } 25 } p u b l i c void remove ( ) { 28 throw new UnsupportedOperationException ( ) ; 29 } 30 } Man kan också göra kön observerbar och låta iteratorer observera förändringar i den. Så snart en förändring sker sätts en stoppflagga i iteratorn. Denna flagga kollas i iteratorns metoder och förhindrar vidare användning av iteratorn om kön förändrats. 11

Övning vecka 6. public void method2() { //code block C method3(); //code block D }//method2

Övning vecka 6. public void method2() { //code block C method3(); //code block D }//method2 Övning vecka 6. TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling IT, fk Denna vecka ska vi titta på undantag, testning, generiska enheter, samlingar och designmönstret Iterator. Uppgift 1 Exceptions a)

Läs mer

Obs! Inget ur Javas standardbibliotek får användas i ett svar (om det inte står att man får det).

Obs! Inget ur Javas standardbibliotek får användas i ett svar (om det inte står att man får det). LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, Tomas Johansson, 491000 Resultatet anslås senast 08-05-16 i A-huset. Tillåtna

Läs mer

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, 491000, 073-820 1700 Resultatet o entliggörs senast: 2012-05-29. Tillåtna

Läs mer

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Föreläsning 4 Kö Föreläsning 4 ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista ADT Kö Grundprinciper: En kö fungerar som en kö. Man fyller på den längst bak och

Läs mer

Kurskod SMD135 (SMD064) Datum Skrivtid 4 tim

Kurskod SMD135 (SMD064) Datum Skrivtid 4 tim LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Program och datastrukturer Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, Johan Karlsson, Tomas Johansson, (1700, 2016, 1465) Resultatet anslås senast 2004-04-01

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, Andrey Kruglyak, 491000 Resultatet offentliggörs senast: 2010-04-09. Tillåtna

Läs mer

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Abstrakt datatyp. -Algoritmer och Datastrukturer- För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. -Algoritmer och Datastrukturer- Abstrakt datatyp Datatyp för en variabel Betecknar i ett programmeringsspråk den mängd värden variabeln får anta. T ex kan en variabel av typ boolean anta värdena true och

Läs mer

Kurskod SMD135 (SMD064) Datum Skrivtid 4 tim

Kurskod SMD135 (SMD064) Datum Skrivtid 4 tim LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Program och datastrukturer Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, Johan Karlsson, Tomas Johansson, (1700, 2016, 1465) Resultatet anslås senast 2004-05-20

Läs mer

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Läsanvisningar och uppgifter

Föreläsning 4. ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Läsanvisningar och uppgifter Föreläsning 4 Kö Föreläsning 4 ADT Kö Kö JCF Kö implementerad med en cirkulär array Kö implementerad med en länkad lista Läsanvisningar och uppgifter ADT Kö Grundprinciper: En kö fungerar som en kö. Man

Läs mer

Föreläsning 2. Länkad lista och iterator

Föreläsning 2. Länkad lista och iterator Föreläsning 2 Länkad lista och iterator Föreläsning 2 Länkad-lista Lista implementerad med en enkellänkad lista Iterator Implementering av en Iterator Dubbellänkad lista och cirkulär lista LinkedList JCF

Läs mer

Föreläsning 2. Länkad lista och iterator

Föreläsning 2. Länkad lista och iterator Föreläsning 2 Länkad lista och iterator Föreläsning 2 Länkad-lista Lista implementerad med en enkellänkad lista Iterator Implementering av en Iterator Dubbellänkad lista och cirkulär lista LinkedList JCF

Läs mer

Stackar, köer, iteratorer och paket

Stackar, köer, iteratorer och paket Stackar, köer, iteratorer och paket Programmering för språkteknologer 2 Sara Stymne 2013-09-18 Idag Paket Stackar och köer Array resp länkad struktur Iteratorer Javadoc Kommentarer lab 1 Bra att de flesta

Läs mer

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 5

TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 5 TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts. kurs Övning vecka 5 Pelle Evensen & Daniel Wetterbro 20 oktober 2011 Sammanfattning Denna vecka ska vi titta på samlingar, generics och designmönstren

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Interface Generiska klasser Undantag

Läs mer

Länkade strukturer. (del 2)

Länkade strukturer. (del 2) Länkade strukturer (del 2) Översikt Abstraktion Dataabstraktion Inkapsling Gränssnitt (Interface) Abstrakta datatyper (ADT) Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 Abstraktion Procedurell abstraktion

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper.

Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10. Skriv bara på framsidan av varje papper. Tentamen Programmeringsteknik II och NV2 (alla varianter) 2008-12-10 Skrivtid: 0800-1300 Inga hjälpmedel. Tänk på följande Maximal poäng är 40. För betygen 3 krävs 18 poäng. För betygen 4, 5 kommer något

Läs mer

Lösningsförslag. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2004

Lösningsförslag. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2004 Lösningsförslag Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP 17 januari 2004 Examinator: Johan Karlsson Skrivtid: 9-15 Hjälpmedel: En av följande böcker: Barnes & Kölling: Objects First With Java a practical

Läs mer

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Mer om Interface Generiska klasser Undantag Nästlade klasser 1

Läs mer

Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll. Generik Bakgrund. Exempel på en generisk klass java.util.arraylist.

Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll. Generik Bakgrund. Exempel på en generisk klass java.util.arraylist. Seminarium 3 Introduktion till Java Collections Framework Innehåll Generik Bakgrund Java Collections Framework interface och klasser för samlingar av element interfacen Iterator och Iterable och foreach-sats

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 4 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Interface Generiska klasser Undantag

Läs mer

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P

TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P UME UNIVERSITET Datavetenskap 981212 TENTAMEN PROGRAMMERINGSMETODIK MOMENT 2 - JAVA, 4P Datum : 981212 Tid : 9-15 HjŠlpmedel : Inga Antal uppgifter : 9 TotalpoŠng : 60 (halva pošngtalet kršvs normalt fšr

Läs mer

Datastrukturer. föreläsning 3. Stacks 1

Datastrukturer. föreläsning 3. Stacks 1 Datastrukturer föreläsning 3 Stacks 1 Abstrakta datatyper Stackar - stacks Köer - queues Dubbeländade köer - deques Vektorer vectors (array lists) All är listor men ger tillgång till olika operationer

Läs mer

Obs! Inget ur Javas standardbibliotek får användas i ett svar (om det inte står att man får det).

Obs! Inget ur Javas standardbibliotek får användas i ett svar (om det inte står att man får det). LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 6 Lärare: Håkan Jonsson, Tomas Johansson, 491000 Resultatet anslås senast 08-04-10 i A-huset. Tillåtna

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 2 2 nov 2016

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 2 2 nov 2016 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 2 2 nov 2016 Objekt - klass Namn Fält1 Fält2 Fält3 Metod1 Metod2 Metod3 Metod4 Objekt - klass Objekt - klass Objekt - klass + Objekt - klass public class

Läs mer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer

Föreläsning 10. ADT:er och datastrukturer Föreläsning 10 ADT:er och datastrukturer ADT:er och datastrukturer Dessa två begrepp är kopplade till varandra men de står för olika saker. En ADT (abstrakt datatyp) är just abstrakt och är inte kopplad

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 2. Länkade listor Stackar Köer MyList Iteratorer Lab 2 Exceptions Paket

TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 2. Länkade listor Stackar Köer MyList Iteratorer Lab 2 Exceptions Paket TDDC30 Programmering i Java, Datastrukturer och Algoritmer Lektion 2 Länkade listor Stackar Köer MyList Iteratorer Lab 2 Exceptions Paket 1 Länkade listor Likadant som i Ada-kursen. 2 Stack MyStack MyStack

Läs mer

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel

Idag. Exempel, version 2. Exempel, version 3. Ett lite större exempel Idag Ett exempel Undantag Substitutierbarhet, subtyper, subklasser När val av metod beror av typerna hos två objekt Lite om överlagring Exempel, version 2 Notera: för samtliga figurer gäller: arean av

Läs mer

Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag

Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag Länkade strukturer, parametriserade typer och undantag Programmering för språkteknologer 2 Sara Stymne 2013-09-18 Idag Parametriserade typer Listor och länkade strukturer Komplexitet i länkade strukturer

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

Föreläsning 3. Stack

Föreläsning 3. Stack Föreläsning 3 Stack Föreläsning 3 ADT Stack Stack JCF Tillämpning Utvärdera ett postfix uttryck Stack implementerad med en array Stack implementerad med en länkad lista ADT Stack Grundprinciper: En stack

Läs mer

Tentamen Objekt-orienterad programmering i Java, 5p distanskurs

Tentamen Objekt-orienterad programmering i Java, 5p distanskurs Tentamen 2006-05-06 Objekt-orienterad programmering i Java, 5p distanskurs Uppsala Universitet Instutitionen för informationsteknologi Avdelningen för datalogi Kursansvarig: Sven-Olof Nyström May 2, 2007

Läs mer

Generisk klass med typparameter Inre klass - ListIterator

Generisk klass med typparameter Inre klass - ListIterator Objektorienterad programmeringsmetodik Generics, clone Generics Återanvändning Ännu ett sätt att lösa ett gammalt problem: skriva så lite kod som möjligt Vi vill ha metoder som fungerar på olika klasser

Läs mer

Tentamen Programmeringsteknik II Inledning. Anmälningskod:

Tentamen Programmeringsteknik II Inledning. Anmälningskod: Tentamen Programmeringsteknik II 2016-01-11 Inledning I bilagan finns ett antal mer eller mindre ofullständiga klasser. Några ingår i en hierarki: List, SortedList, SplayList och ListSet enligt vidstående

Läs mer

Föreläsning 12. Länkade listor

Föreläsning 12. Länkade listor Föreläsning 12 Länkade listor Jämför en array med en länkad lista m in n e t Array (med 5 element): + effektiv vid hämtning - ineffektiv vid insättning och borttagning Länkad lista (med 5 element): + effektiv

Läs mer

Föreläsning 3. Stack

Föreläsning 3. Stack Föreläsning 3 Stack Föreläsning 3 ADT Stack Stack JCF Tillämpning Utvärdera ett postfix uttryck Stack implementerad med en array Stack implementerad med en länkad lista Evaluate postfix expressions Läsanvisningar

Läs mer

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering

Kompilering och exekvering. Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332. En kompilerbar och körbar java-kod. Kompilering och exekvering Föreläsning 1 Objektorienterad programmering DD1332 Introduktion till Java Kompilering, exekvering, variabler, styrstrukturer Kompilering och exekvering Ett program måste översättas till datorns språk

Läs mer

Att skriva till och läsa från terminalfönstret

Att skriva till och läsa från terminalfönstret Att skriva till och läsa från terminalfönstret Oftast används grafiska komponenter i Java för att kommunicera med användaren (användargränssnitt), men det finns objekt i standardbiblioteken för de tillfällen

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning XIV: Undantag, Design Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2017 Outline Hashing Undantag Design Outline Hashing Undantag Design En frukt

Läs mer

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA för SY2 1999-03-17, kl 14.00-18.00 Hjälpmedel: En lärobok i Java programmering Återlämningstillfälle:

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 3 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Abstrakta datatyper Listor Stackar

Läs mer

DAT043 - Föreläsning 7

DAT043 - Föreläsning 7 DAT043 - Föreläsning 7 Model-View-Controller, mer om klasser och interface (arv, ) 2017-02-06 Designmönstret Observer avläser Observer Observable meddelar Observer avläser En eller flera objekt registrerar

Läs mer

Rekursion. Att tänka rekursivt Att programmera rekursivt i Java Exempel. Programmeringsmetodik -Java 254

Rekursion. Att tänka rekursivt Att programmera rekursivt i Java Exempel. Programmeringsmetodik -Java 254 Rekursion Rekursion är en grundläggande programmeringsteknik M h a rekursion kan vissa problem lösas på ett mycket elegant sätt Avsnitt 11 i kursboken: Att tänka rekursivt Att programmera rekursivt i Java

Läs mer

Objektorientering. Objekt och metoder. Objektorientering. Viktiga begrepp. Klass. Objekt. Deklarativ programmering

Objektorientering. Objekt och metoder. Objektorientering. Viktiga begrepp. Klass. Objekt. Deklarativ programmering och metoder Introduktion till objektorienterad programmering Markus Saers markus.saers@lingfil.uu.se orientering Deklarativ programmering Beskriver förutsättningarna för något Prolog Imperativ programmering

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11

Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Objektorienterad programmering i Java Undantag Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet Skansholm: Kapitel 11 Undantag Engelska: exceptions Skansholm: exceptionella händelser Fel som genereras om man försöker

Läs mer

Föreläsning 3: Abstrakta datastrukturer, kö, stack, lista

Föreläsning 3: Abstrakta datastrukturer, kö, stack, lista Föreläsning 3: Abstrakta datastrukturer, kö, stack, lista Abstrakt stack Abstrakt kö Länkade listor Abstrakta datatyper Det är ofta praktiskt att beskriva vilka operationer man vill kunna göra på sina

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2016-03-21 Sal Tid 08:00 12:00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen Antal

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i OOP, HI1027 Fredag 21 oktober 2011

Lösningsförslag till tentamen i OOP, HI1027 Fredag 21 oktober 2011 Lösningsförslag till tentamen i OOP, HI1027 Fredag 21 oktober 2011 Text inom [] avser kommentarer till rättningen, ofta sådant som många missuppfattat eller gjort fel på. Del A. Teoriuppgifter 1. Återanvändning:

Läs mer

Föreläsning 2 Datastrukturer (DAT037)

Föreläsning 2 Datastrukturer (DAT037) Föreläsning 2 Datastrukturer (DAT037) Fredrik Lindblad 1 2016-11-02 1 Slides skapade av Nils Anders Danielsson har använts som utgångspunkt. Se http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2015/course/dat037 Tidskomplexitet

Läs mer

Tentamen Datastrukturer D DAT 036/DIT960

Tentamen Datastrukturer D DAT 036/DIT960 Tentamen Datastrukturer D DAT 036/DIT960 17 december 2010 Tid: 8.30-12.30 Ansvarig: Peter Dybjer, tel 0736-341480 eller ankn 1035 Max poäng på tentamen: 60. Betygsgränser, CTH: 3 = 24 p, 4 = 36 p, 5 =

Läs mer

Samlingar Collection classes

Samlingar Collection classes Samlingar Collection classes Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 mars 2005 Skansholm: Kapitel 9, 19 Se även Suns tutorial om Collections Olika slag av samlingar i Java Arrayer (Till exempel: int[])

Läs mer

Samlingar, Gränssitt och Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 Objektorienterad Programmering!

Samlingar, Gränssitt och Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 Objektorienterad Programmering! Samlingar, Gränssitt och Programkonstruktion! Förelasning 11!! TDA540 Objektorienterad Programmering! Samlingar Vi kommer att behöva hantera samlingar av objekt - Har oftast använd Array (fält) - Bra om

Läs mer

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java

Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Tentamen i Algoritmer & Datastrukturer i Java Hjälpmedel: Skrivhjälpmedel, miniräknare. Ort / Datum: Halmstad / 2010-03-16 Skrivtid: 4 timmar Kontaktperson: Nicolina Månsson Poäng / Betyg: Max 44 poäng

Läs mer

! Skall den vara generisk? ! Skall den vara självexpanderande? ! Skall vi ha en speciell klass för listnoder? ! osv

! Skall den vara generisk? ! Skall den vara självexpanderande? ! Skall vi ha en speciell klass för listnoder? ! osv F 4 En abstrakt idé ordnad sekvens Läsanvisning: kap 2.1-2.3 Idag handlar det främst om listor implementerade med fält jmf Javas ArrayList ett interfacet för sekvenser (List) implementation av sekvenser!

Läs mer

Tentamen FYTA11 Javaprogrammering

Tentamen FYTA11 Javaprogrammering Lunds universitet FYTA11 Institutionen för Astronomi och Teoretisk fysik HT 12 Tentamen FYTA11 Javaprogrammering Onsdag 9 januari 2013, 10:15 14:15 Instruktioner Hjälpmedel: Papper och penna. Behandla

Läs mer

TENTAMEN I DATAVETENSKAP

TENTAMEN I DATAVETENSKAP Umeå Universitet Datavetenskap Marie Nordström Thomas Johansson Jürgen Börstler 030124 TENTAMEN I DATAVETENSKAP PROGRAMMERINGSMETODIK OCH PROGRAMMERING I JAVA, 5P. (TDBA63) Datum : 030124 Tid : 9-15 Hjälpmedel

Läs mer

Föreläsning 3 Innehåll. Generiska klasser. Icke-generisk lista ArrayList, skiss av implementering. Icke-generisk lista Risk för fel

Föreläsning 3 Innehåll. Generiska klasser. Icke-generisk lista ArrayList, skiss av implementering. Icke-generisk lista Risk för fel Föreläsning 3 Innehåll Generiska klasser Implementera generiska klasser Exceptions Dokumentationekommentarer javadoc Enhetstestning - junit Man kan deklarera en eller flera typparametrar när man definierar

Läs mer

Klasshierarkier - repetition

Klasshierarkier - repetition Klasshierarkier - repetition Klasser kan byggas på redan denierade klasser, egna och/eller färdigskrivna, genom: I att klassobjekt används som attribut (instansvariabler): har-relation. Exempel: traksystemet

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Arv Fundamental objekt-orienterad teknik arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Programmeringsmetodik -Java 165 Grafisk respresentation: Arv

Läs mer

Tentamen. Grundläggande programmering i Java A 5p, DTAA32 2003-03-21

Tentamen. Grundläggande programmering i Java A 5p, DTAA32 2003-03-21 Mitthögskolan ITM Institutionen för Informationsteknologi och medier. Bertil Danielsson 060-14 86 82 Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Tentamen i Java A Sida 1/6 Tentamen Grundläggande programmering i Java

Läs mer

TENTAMEN: Objektorienterad programmering. Läs detta! Skriv ditt idnummer på varje blad (så att vi inte slarvar bort dem).

TENTAMEN: Objektorienterad programmering. Läs detta! Skriv ditt idnummer på varje blad (så att vi inte slarvar bort dem). 1 (13) TENTAMEN: Objektorienterad programmering Läs detta! Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Börja varje uppgift på ett nytt blad. Skriv ditt idnummer på varje blad (så att vi inte slarvar

Läs mer

Föreläsning 1. Abstrakta datatyper, listor och effektivitet

Föreläsning 1. Abstrakta datatyper, listor och effektivitet Föreläsning 1 Abstrakta datatyper, listor och effektivitet Föreläsning 1 Datastrukturer Abstrakta DataTyper ADT Lista Lista och Java Collections Framework (ArrayList) Lista implementerad med en array Analys

Läs mer

Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index MŒnga všrden av samma typ

Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index MŒnga všrden av samma typ Organisation En array Šr en ordnad lista av všrden Varje všrde har ett numeriskt index - deklaration & anvšndning som parametrar flerdimensionella fšlt N element indexeras med 0 till N-1 0 1 2 3 4 5 6

Läs mer

Tentamen Objekt-orienterad programmering med Java, 1DL100 Sommarkurs och distanskurs

Tentamen Objekt-orienterad programmering med Java, 1DL100 Sommarkurs och distanskurs Tentamen 2006-0823 Objekt-orienterad programmering med Java, 1DL100 Sommarkurs och distanskurs Uppsala Universitet Instutitionen för informationsteknologi Avdelningen för datalogi Kursansvarig: Sven-Olof

Läs mer

UML. Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

UML. Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 UML Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 UML Unified Modelling Language Grafiskt modelleringsspråk för att beskriva olika aspekter av objektorienterade system. Vi kommer

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

TENTAMEN. Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg. VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20.

TENTAMEN. Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg. VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20. Umeå Universitet Datavetenskap Anders Broberg 130605 TENTAMEN Kurs: Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 Ansvarig lärare: Anders Broberg VT-13 Datum: 13-06-05 Tid: kl 16.00-20.00 Namn: Personnummer:

Läs mer

(n 1)(n) 2 för n 1, dvs att tidskomplexiteten är kvadratisk i värsta fall. 0 + 1 + 2 +... + (n 1) =

(n 1)(n) 2 för n 1, dvs att tidskomplexiteten är kvadratisk i värsta fall. 0 + 1 + 2 +... + (n 1) = LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad design Totala antalet uppgifter: 6 Lärare: Håkan Jonsson, Tomas Johansson, 491700, 491465 Resultatet anslås senast 2006-05-20 i A-huset. Tillåtna

Läs mer

Tentamen. 2D4135 vt 2005 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Lördagen den 28 maj 2005 kl 9.00 14.

Tentamen. 2D4135 vt 2005 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Lördagen den 28 maj 2005 kl 9.00 14. Tentamen 2D4135 vt 2005 Objektorienterad programmering, design och analys med Java Lördagen den 28 maj 2005 kl 9.00 14.00, sal E33 Tentan har en teoridel och en problemdel. På teoridelen är inga hjälpmedel

Läs mer

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes Vad kännetecknar en god klass F12 Nested & En odelad, väldefinierad abstraktion Uppgiften kan beskrivas kort och tydlig Namnet är en substantiv eller adjektiv som beskriver abstraktionen på ett adekvat

Läs mer

Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs

Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(4) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs 2012 12 20, 8.00 13.00 Anvisningar: Denna tentamen består av 4 uppgifter. Preliminärt

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 4 8 nov 2016

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 4 8 nov 2016 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 4 8 nov 2016 Nästade klasser I Java går det att deklarera en klass inuti en annan klass. Vi kallar detta för att en yttre klass innehåller en inre klass.

Läs mer

OOP Objekt-orienterad programmering

OOP Objekt-orienterad programmering OOP F6:1 OOP Objekt-orienterad programmering Föreläsning 6 Mer om klasser och objekt Hantera många objekt ArrayList tostring() metoden this Vi vill ofta hantera många objekt i ett program: OOP F6:2 public

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013 Tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering (vilande kurs), 29 oktober 2013, 9-13 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av tre sektioner.

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java

Objektorienterad programmering i Java Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 4 Täcker i stort sett kapitel 6 i kursboken Java Software Solutions 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen är uppbyggd som en fortsättning av exemplet

Läs mer

Vad handlar kursen om? Algoritmer och datastrukturer. Vad handlar kursen om? Vad handlar kursen om?

Vad handlar kursen om? Algoritmer och datastrukturer. Vad handlar kursen om? Vad handlar kursen om? Algoritmer och datastrukturer Allmänt om kursen Kort javagrund repetition - Klasser, metoder, objekt och referensvariabler, - Hierarkiska klass strukturer - Arrayer och arrayer av objekt - Collection ramverket

Läs mer

Kapitel 6. Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index float[] priser = new float[500]; frekvens[4] boolean[] flaggor;

Kapitel 6. Kapitel 6. Hakparenteser fšr att ange index float[] priser = new float[500]; frekvens[4] boolean[] flaggor; Organisation En array Šr en ordnad lista av všrden Varje všrde har ett numeriskt index - deklaration & anvšndning som parametrar flerdimensionella fšlt N element indexeras med 0 till N-1 0 1 2 3 4 5 6

Läs mer

Konstruktion av klasser med klasser

Konstruktion av klasser med klasser Konstruktion av klasser med klasser Klasser kan byggas på redan denierade klasser genom att klassobjekt används som dataattribut när en ny klass beskrivs. Exempel: Klassen PairOfDice har två attribut attribut

Läs mer

Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering

Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1(4) Institutionen för datavetenskap Tentamen, EDAA20/EDA501 Programmering 2011 10 19, 8.00 13.00 Anvisningar: Denna tentamen består av fem uppgifter. Preliminärt ger uppgifterna

Läs mer

Föreläsning 11. ADT:er och datastrukturer

Föreläsning 11. ADT:er och datastrukturer Föreläsning 11 ADT:er och datastrukturer ADT:er och datastrukturer Dessa två begrepp är kopplade till varandra men de står för olika saker. En ADT (abstrakt datatyp) är just abstrakt och är inte kopplad

Läs mer

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Jonas Wallgren Tentamen i TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer För I3, Ii3 Datum: 2008-12-18 Klockan: 08-12 Jour: Jonas Wallgren,

Läs mer

Fördjupad Java. Undantagshantering. Fel

Fördjupad Java. Undantagshantering. Fel Fördjupad Java 1 Undantagshantering Ett undantag (Exception) är ett objekt som påtalar en ovanlig eller felaktig situation i ett program. Undantag kastas av programmet och kan fångas och hanteras. Java

Läs mer

Tentamen för TDA540 Objektorienterad Programmering. Institutionen för Datavetenskap CTH HT-16, TDA540. Dag: , Tid:

Tentamen för TDA540 Objektorienterad Programmering. Institutionen för Datavetenskap CTH HT-16, TDA540. Dag: , Tid: Tentamen för TDA540 Objektorienterad Programmering Institutionen för Datavetenskap CTH HT-16, TDA540 Dag: 2017-01-09, Tid: 14.00-18.00 Ansvarig: Examinator: Alex Gerdes Carlo A. Furia Förfrågningar: Alex

Läs mer

Ett problem. Kontrollstrukturer och arrayer. Arrayer. Lösningen. Arrayer och hakparanteser. Exempel int[] results; results = new int[10]; // 0..

Ett problem. Kontrollstrukturer och arrayer. Arrayer. Lösningen. Arrayer och hakparanteser. Exempel int[] results; results = new int[10]; // 0.. Ett problem Kontrollstrukturer och er Hur sparas data T ex när man vill spara resultaten av en tävling Exempel med 3 deltagare: public class Competition private int result1; private int result2; private

Läs mer

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else Förkunskaper från tidigare föreläsningar: Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning IX: Klasser och Objekt, Instantiering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2015 I STONE I Variabler,

Läs mer

Innehåll. dynamisk bindning. och programmering CRC) u Arv, polymorfi och

Innehåll. dynamisk bindning. och programmering CRC) u Arv, polymorfi och Innehåll u OOP snabbintroduktion u Datatyper u Uttryck u Satser u Arv (intro) u Programvaruutveckling och programmering u Klassdesign och metodik (UML, CRC) u Arv, polymorfi och dynamisk bindning u Fält

Läs mer

Tentamen LÖSNINGSFÖRSLAG. c) Tilldelningen C x = new D() ger kompileringsfel eftersom klassen D är abstrakt.

Tentamen LÖSNINGSFÖRSLAG. c) Tilldelningen C x = new D() ger kompileringsfel eftersom klassen D är abstrakt. Tentamen 101213 - LÖSNINGSFÖRSLAG Uppgift 1. a) Ger utskriften c( ) in D b) Ger utskriften true c) Tilldelningen C x = new D() ger kompileringsfel eftersom klassen D är abstrakt. d) Ger utskriften b( )

Läs mer

Föreläsning 3 Datastrukturer (DAT037)

Föreläsning 3 Datastrukturer (DAT037) Föreläsning 3 Datastrukturer (DAT037) Fredrik Lindblad 1 2016-11-07 1 Slides skapade av Nils Anders Danielsson har använts som utgångspunkt Se http://wwwcsechalmersse/edu/year/2015/course/dat037 Förra

Läs mer

Objektorienterad programmering med Java, Generics

Objektorienterad programmering med Java, Generics Generics i Java Generic: allmän, genersisk. På menyn på en asiatisk restaurang: Denna rätt serveras med valfritt kött, fisk eller skalddjur Bakgrund Generics i Java ger oss att skriva kod, klasser och

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

SI-pass 4. Johan Brook och Jesper Persson. 25 september 2012. Diskutera och svara på om påståendena nedan är äkta sanningar eller listiga lögner.

SI-pass 4. Johan Brook och Jesper Persson. 25 september 2012. Diskutera och svara på om påståendena nedan är äkta sanningar eller listiga lögner. SI-pass 4 Johan Brook och Jesper Persson 25 september 2012 1. Sant eller falskt? Diskutera och svara på om påståendena nedan är äkta sanningar eller listiga lögner. Interfaces i Java kan innehålla privata

Läs mer

Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Lunds Tekniska Högskola Datavetenskap Ulf Asklund, Sven Gestegård obertz Tentamen EDAF10 2013 10 24, 8.00 13.00 Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Vid bedömningen kommer hänsyn

Läs mer

Tentamen. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2004

Tentamen. Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP. 17 januari 2004 Tentamen Programmeringsmetodik, KV: Java och OOP 17 januari 2004 Examinator: Johan Karlsson Skrivtid: 9-15 Hjälpmedel: En av följande böcker: Barnes & Kölling: Objects First With Java a practical introduction

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar examinatorn om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga.

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar examinatorn om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga. Tentamen Programmeringsteknik I 2011-03-17 Skrivtid: 1400-1700 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Skriv läsligt! Använd inte rödpenna! Skriv bara på framsidan av varje papper. Börja alltid ny uppgift

Läs mer

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man

Läs mer

Lösningsförslag, tentamen FYTA11 Javaprogrammering

Lösningsförslag, tentamen FYTA11 Javaprogrammering Lunds universitet FYTA11 Institutionen för Astronomi och Teoretisk fysik HT 12 Lösningsförslag, tentamen FYTA11 Javaprogrammering Onsdag 9 januari 2013, 10:15 14:15 Instruktioner Hjälpmedel: Papper och

Läs mer

Laboration A Objektsamlingar

Laboration A Objektsamlingar Laboration A Objektsamlingar Avsikten med laborationen är att du ska träna på att använda ett par objektsamlingar. Uppgift 1 Titta genom föreläsningsunderlaget DA129AFAHT07.pdf och testkör exemplen (se

Läs mer