Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kilsta Metallvärden AB (publ.)"

Transkript

1 Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen. Genom denna transaktion erhöll Kilsta Metall en ny huvudägare i Björn Grufman. Kilsta Metall har namnändrats till Kilsta Metallvärden AB och ny styrelse utsetts. Tidigare verksamhet som bedrivits inom Kilsta Metall är under avveckling. Den tidigare operativa ledningen har lämnat sina anställningar i bolaget. Perioden oktober december 2010 Omsättningen för koncernen uppgick till 10,9 mkr. All omsättning kan hänföras till de nyförvärvade verksamheterna inom Metallvärdengruppen. Resultatet för den operativa verksamheten (Metallvärdengruppen) uppgick till 159 tkr. Resultatet för den tidigare verksamheten i Kilsta Metall uppvisar ett rörelseresultat på 4,3 mkr. Utöver detta resultat görs i bokslutet engångsnedskrivningar med 13,9 mkr, reservationer för kommande avvecklingskostnader med 2,2 mkr samt lagernedskrivning om 3,5 mkr. Bolaget har förvärvat 54,5 % av elektronikåtervinningsföretaget Eurovironment AB per den 31 december Perioden januari december 2010 Koncernens omsättning 17,7 mkr, varav 6,8 kan hänföras till tidigare verksamhet inom Kilsta Metall. Resultatet uppgår till 23,6 mkr, varav 16,1 mkr är hänförliga till nedskrivningar och reserveringar för avveckling av tidigare verksamhet. En företrädesemission genomfördes under kvartal 3 och tillförde bolaget 8,3 mkr före emissionskostnader. Pro forma resultat för nyförvärvade verksamheter De under 2010 förvärvade verksamheterna består av Metallvärden AB, Metallvärden i Lesjöfors AB, Sala Bly AB samt 54,5 % av Eurovironment AB (Eurovironment konsolideras inte i koncernen då det långsiktiga innehavet inte kommer att överstiga 50%). Den sammanlagda omsättningen pro forma för dessa enheter uppgick under 2010 till 63 mkr efter att interna transaktioner eliminerats. Det sammanlagda resultatet (före bokslutsdispositioner och skatt) för dessa enheter uppgick till tkr. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 1

2 Konvertibla skuldebrev utgivna av dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors har omförhandlats till ickekonvertibla skuldebrev. Omvandlingen har skett utan ökad räntebelastning för bolaget. En ny hemsida kommer att öppnas inom kort. VDs kommentar Sammanslagning av tidigare Kilsta Metall och Metallvärdengruppen har lagt grunden till en återvinningsverksamhet med högt förädlingsvärde och som har goda förutsättningar att på sikt kunna kompletteras med ytterligare verksamheter. Återvinningsverksamheterna av aluminium i Lesjöfors och bly i Sala har utvecklats något sämre än planerat. Den stränga vintern har medfört vissa problem med is och snö i inkommande råvara i Lesjöfors, vilket i sin tur inneburit att smältverkets kapacitet inte kunnat utnyttjas helt maximalt. Handelsverksamheten i Metallvärden AB har trots stigande metallpriser inte kunnat utvecklas som planerat i första hand på grund av bristande rörelsekapital. Genom avyttring av tidigare Kilsta Metalls tillgångar skapas likviditet och därmed på sikt förutsättningar för en utökad handelsverksamhet. Elektronikåtervinningsföretaget Eurovironment, som från och med årsskiftet till drygt 50 % ingår i koncernen har goda utvecklingsmöjligheter. En förväntad regeländring vad avser lagstiftningen inom producentansvaret kommer att öppna upp en betydande marknad för bolag som Eurovironment att kunna erbjuda kompletta producentansvarstjänster för producenter och importörer av elektronikvaror. Under det gångna kvartalet har stor kraft och energi ägnats åt att avveckla tidigare verksamhet i Kilsta Metall. Ingen operativ verksamhet har bedrivits under kvartalet och den tidigare operativa ledningen har lämnat bolaget. Alla tillgångar har värderats, vilket tyvärr leder till betydande nedskrivningar i årets bokslut. Tillgångarna i tidigare verksamhet kommer steg för steg att avyttras, vilket kommer att skapa ett betydande likviditetstillskott. Detta kommer i sin tur att användas för att utveckla verksamheterna inom Metallvärdengruppen. Fokus under de kommande kvartalen ligger, förutom fortsatt avyttring av tillgångarna i Kilsta Metall, på att höja produktionstakten i Lesjöfors bland annat genom att säkerställa inköp av råvarumaterial av god kvalitet. Möjligheterna att tillföra ytterligare smältverksamhet till Lesjöfors kommer också att undersökas. Björn Grufman 2

3 Organisation och verksamhetsbeskrivning Kilsta Metallvärden har från och med årsskiftet följande organisationsstruktur: *) Ägandet i Eurovironment AB planeras att minskas till 45,5 % genom avyttring av 9 % av aktierna till management. Verksamhetsbeskrivning Metallvärden bedriver handelsverksamhet av i första hand återvunna råvaror. Metallvärdens kunder återfinns inom stålverk, smältverk och gjuterier främst i Skandinavien. Den svenska stålindustrin har ett inköpssamarbete genom ett gemensamt ägt företag AB Järnbruksförnödenheter (JBF). JBF har tecknat s.k. verksleverantörsavtal med sju företag, varav Metallvärden är ett. Metallvärdens konkurrensfördel ligger i vad som kallas förbrukarplacering, d v s kunskap om olika kunders specifika behov av råvaror och förmågan att tillgodose dessa behov. Metallvärden i Lesjöfors erbjuder den nordiska stålindustrin desoxidationsaluminium av hög kvalité från återvunnen råvara. Under 2009 installerades i Lesjöfors ett aluminiumsmältverk uppstart skedde under andra halvåret Sedan dess har produktionen gradvis ökats och ligger i dagsläget på cirka årston. Produktionsvolymen planeras att fortsatt ökas under kommande månader. Anläggningen har en koncession på ton per år. Sala Bly har sitt ursprung i blyutvinning i Sala silvergruva och startade sin verksamhet redan i slutet av 1800 talet. Bolaget är ett av de ledande bolagen i världen med ett brett sortiment av såväl 3

4 standardiserade som kundanpassade blyprodukter. I många fall bistår Sala Bly kunderna med all service från konstruktion till färdig produkt. Råvaran för produktionen utgörs idag av återvunnet bly främst från uttjänta blybatterier. Den årliga produktionsvolymen uppgår till ca: ton varav merparten (ca 600 ton) utgörs av extruderade produkter och resterande volym av valsade produkter. Sala Blys kunder återfinns över hela värden med betoning på Europa och i en mängd olika applikationsområden ex. vis varvsindustrin, ytbehandlingsindustrin, ammunitionsindustrin och tillverkare av röntgenutrustning. Mer information återfinns på Sala Blys hemsida: Eurovironment är ett miljöföretag med fokus på effektiv, säker och miljömässig återvinning och återanvändning av utrangerad elektronik, främst IT utrustning. Ett kommande ändring av regelverket vad avser producentansvaret för dessa produkter kommer att ge Eurovironment möjlighet att erbjuda kompletta producentansvarstjänster för producenter och importörer av elektronikvaror. Mer information finns på Eurovironments hemsida: FINANSIELL INFORMATION januari december 2010 M.V. Metall Metallvärden Sala värden AB I Lesjöfors AB Bly AB Eurovironment AB Omsättning Resultat efter finansiella poster Investeringar Interna transaktioner mellan M.V. Metallvärden AB och Metallvärden I Lesjöfors AB har inte eliminerats i ovanstående sammanställning. 4

5 ÖVRIG INFORMATION Antal medarbetare Medelantalet anställda uppgick per sista december 2010 till 15 personer på heltid. Kalender för finansiell information 28 april 2011 Årsstämma och Rapport kvartal augusti 2011 Rapport kvartal oktober 2011 Rapport kvartal För mer information kontakta: Björn Grufman Verkställande direktör Tel:

6 Redovisningsprinciper Bolaget har vid upprättandet av denna delårsrapport tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskningsrapport Bokslutskommunikén har ej varit föremål för revisorns granskning. RESULTATRÄKNING KONCERN Tkr 2010 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Engångsnedskrivningar Övriga rörelsekostnader 607 Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag 0 Räntenetto 567 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat (Avser förändring av uppskjuten skatt/latent skatteskuld) Årets resultat

7 BALANSRÄKNING KONCERN Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

8 RESULTATRÄKNING MODERBOLAG Tkr månader 3 månader 12 månader 3 månader jan dec okt dec jan dec okt dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Engångsnedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Räntenetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner (återföring av överavskrivningar) Skatt på årets resultat (Avser förändring av uppskjuten skatt/latent skatteskuld) Årets resultat

9 BALANSRÄKNING MODERBOLAG Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

10 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsresultat vid försäljningar anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Förändringar långfristiga fordringar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Nyemission kostnader Lån förändring Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens slut Förändring eget kapital Tkr EGET KAPITAL MODERBOLAG Eget kapital vid årets ingång Nyemission Nyemission, kostnader Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång

11 Nyckeltal och aktiedata Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Avkastning på eget kap. (%) Neg 15 Neg Avkastning på totalt kap. (%) Neg 9 Neg Rörelsemarginal (%) Neg 16 Neg Kassalikviditet (%) Balansomslutning Soliditet (%) Medeltalet anställda Resultat efter aktie efter 26,3% skatt (kr) Neg 0,0166 Neg Resultat per aktie exkl reavinst (kr) Neg 0,0144 Neg Eget kapital per aktie (kr) 0,041 0,149 0,040 Definitioner av nyckeltal Nettoomsättning: Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar Resultat efter finansnetto: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatt. Avkastning på eget kapital: Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder Balansomslutning: Företagets samlade tillgångar. Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 11

årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr: 556710-2784

årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr: 556710-2784 KILSTA METALLVÄRDEN AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL Sid 3 året i sammandrag Information om årsstämma 4 vd har ordet 6 återvinningsmarknaden 8 metallvärden i Lesjöfors 9 sala Bly 10 m.v. Metallvärden

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) Ett mycket dramatiskt år är till ända med stora förändringar rörande strategi, ledning och kostnadsnivå Året som gick var det mest dramatiska i företagets

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer