Jan Myhrvold og Niclas Persson. C. A. Gottlunds «Folkmängden på finnskogarne» fra 1823

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Myhrvold og Niclas Persson. C. A. Gottlunds «Folkmängden på finnskogarne» fra 1823"

Transkript

1 Jan Myhrvold og Niclas Persson C. A. Gottlunds «Folkmängden på finnskogarne» fra 1823 Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr

2 Fulltekstutgave Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Forfatteren er selv ansvarlig for sine konklusjoner. Innholdet gir derfor ikke nødvendigvis uttrykk for Høgskolens eller oppdragsgivers syn. I oppdragsserien fra Høgskolen i Hedmark publiseres FoU-arbeid og utredninger som er eksternt finansiert. Oppdragsrapport nr Forfatterne ISBN: ISSN:

3 VIKTIG BIDRAG TIL FORSKNINGEN Den 8. desember 2000 la den norske regjeringa fram Stortingsmelding nr. 15 ( ) Nasjonale minoritetar i Noreg. Her presenteres den første helhetlige gjennomgangen av prinsippene som skal ligge til grunn for den norske statens politikk overfor de nasjonale minoritetene, grupper som alle har en over hundre år lang historie i Norge. For å oppfylle de generelle målsettingene i den nye minoritetspolitikken pekte stortingsmeldinga på behov for mange tiltak, ikke minst forskning. Når det gjelder skogfinnene og skogsfinsk kultur, inneholdt den imidlertid få konkrete forslag. Hedmark fylkeskommune innledet derfor et samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Karlstads universitet med det formål å bidra til å utvikle forskning om den skogsfinske kulturen i Norge. Samarbeidet resulterte i et forskningsprogram, som fikk tittelen «Ein stad skal dei så sin rug.» Bidrag til et forskningsprogram om skogsfinsk kultur og den regionale innlandskulturen i Skandinavia (2003). Programmet rommer en kort introduksjon til skogsfinsk historie og kultur og en oversikt over den eksisterende forskningen både av eldre og nyere dato, foruten en del forslag til nye prosjekter. Forskningsprogrammet viser at det er gjort ikke så rent lite forskning på den skogsfinske kulturen, særlig av svenske og finske forskere. En av hovedinspiratorene har vært uppsalastudent og senere dosent i finsk i Helsingfors, Carl-Axel Gottlund, som reiste rundt og samlet materiale om finnebygdene særlig på 1820-tallet. Gottlunds reisedagbøker fra Dalarna/Bergslagen i 1817 samt Solør/Värmland i 1821 har stor dokumentasjonsverdi den dag i dag. 1 Likevel er grunnforskningen om den 1 Gottlund, Carl Axel (1986): Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar Malung. 3

4 skogsfinske kulturen svært mangelfull, og vi har et altfor magert kunnskapsgrunnlag. Én påtagelig svakhet er at mye av den tilgjenglige litteraturen om skogfinnene i stor grad bygger på sammenstillinger av hva andre forfattere har skrevet. Ofte siteres også annen litteratur uten at sekundære kilder problematiseres. Slik har det oppstått mange vitenskaplige «sirkelbevis». Endelig er også kildematerialet ofte mangelfullt gjennomgått og uten noen gjennomtenkt plan. Forskningsstatusen på det skogsfinske kulturfeltet, er derfor i seg sjøl en begrunnelse for å initiere ytterligere forskning. Men også for dette formålet kan vi vende oss til Gottlund. Det har lenge vært kjent at hans etterlatte papirer i Helsingfors innholder verdifullt materiale. Men det har vært vanskelig tilgjengelig for norske og svenske forskere. Det dokumentet som publiseres mellom disse permene fra Gottlunds rapport til den svenske riksdagen i 1823 er derfor et viktig bidrag til grunnlagsmaterialet om den skogfinske kulturen. Dokumentet rommer Gottlunds oppstilling av de svenske og norske bosettingene i finnskogbeltet, i hovedsak fra grenseområdene i Hedmark/Värmland. På norsk side er det nevnt ca 850 voksne personer. Disse er sortert på kirkesogn med de enkelte gårder og husholdninger systematisk ordnet. Dokumentet er unikt for hele det norske og også for en del av det svenske området. Høgskolen i Hedmark er derfor glad for å kunne bidra til at dette materialet blir gjort tilgjengelig for allmennheten og for studier og forskning. Hamar, juni 2004 Thor Ola Engen Høgskolen i Hedmark 4

5 SKOGFINNER I HEDMARK På 1600-tallet kom finske bønder og slo seg ned i Finnskogene langs svenskegrensa i Hedmark. Etter hvert spredte de seg til skogstrakter i store deler av Østlandet. Der drev de i flere generasjoner sitt svedjebruk og levde stort sett avsondret fra den norsktalende befolkningen. Det ble imidlertid etter hvert større kontakt med norskspråklige miljøer, og på 1800-tallet ble skogfinnene assimilert språklig. I dag er først og fremst i lokale stednavn vi kan finne spor etter det finske språket. Dessuten er det stadig i bruk personnavn både for- og etternavn av finsk opphav, og det samme gjelder en del ord knyttet bl.a. til finsk byggeskikk og mattradisjoner. For å få tak i bakgrunnen for finsk innvandring må vi gå tilbake til slutten av 1500-tallet. Da brøt tusenvis av familier opp fra bostedene sine i Savolaks-distriktet i Finland for å søke et bedre liv utenfor landet. Årsaken til utvandringen var sammensatt: Mangel på områder for finnenes spesielle form for svedjebruk nevnes sammen med nødsår og farsotter, krig og indre uroligheter. En stor del av utvandrerne slo seg ned i grensetraktene mellom det som i dag er Hedmark fylke, og Värmland. Der ryddet de seg boplasser og gikk i gang med rugdyrking i asken etter skog som de først hogg ned og lot ligge og tørke og deretter satte fyr på. Vi har ingen sikker kunnskap om når finner begynte å trekke videre vestover i Norge. I dag er det vanlig å regne med at den første finske bosetningen på norsk side av grensa skjedde noen tiår ut på 1600-tallet, og det er rimelig å anta at det gikk enda en tid før folk fra Finnskogen flyttet lenger mot vest og kom til skogsbygder i på vestsida av Glomma. Finnene slo seg for det meste ned i allmenningsskogen, oftest som nybrottsmenn, men det hendte også at de bygslet eller kjøpte ødegarder. Noen hadde vært 5

6 tjenere eller husmenn hos norske bønder før de fikk seg sine egne bruk. Til å begynne med ser det ut til at forholdet mellom de finske innvandrerne og bygdefolket ikke har vært preget av store konflikter, og hovedgrunnen til dette har trolig vært at skogsdrift fremdeles hadde liten kommersiell betydning. Men dette forandret seg utover på 1600-tallet: Voksende trelasthandel i Christiania og Fredrikstad gjorde det lønnsomt å avvirke tømmer for fløting på Glomma, og da var det duket for et klart motsetningsforhold mellom eierne og de bruksberettigede bøndene på den ene siden og finske svedjebrukere på den andre siden, med behov for forholdsvis store arealer til rugdyrking. Og snart satte norske myndigheter inn ulike tiltak for å skaffe seg kontroll over finnene i skogsbygdene. Ett slikt tiltak var det såkalte Finnemanntallet i 1686, en folketelling som var ment å omfatte «alle slags finner» i Norge, både voksne og barn. Ifølge Finnemanntallet omfattet den finske innvandrerbefolkningen på norsk grunn i 1686 til sammen personer, og de aller fleste bodde i Hedmark. Selv om dette manntallet går for å være ganske vederheftig, er det på det rene at tallet på finner ikke stemmer like godt i alle de 40 bygdene hvor det ble registret innbyggere med finsk bakgrunn. Det er grunn til å anta at den generelle befolkningsøkningen på Østlandet fra slutten av 1600-tallet og framover også gjaldt skogfinnene, men hvor mange de var da de var på sitt mest tallrike, vet vi ikke. Når Stortinget i februar 2001 vedtok å gi skogfinnene status som nasjonal minoritet, skyldes det at en regner med at det stadig er flere hundre mennesker som identifiserer seg som skogfinner i de områdene der innvandrerne fra Finland opprinnelig slo seg ned. Skogfinnene er bærere av en rik håndverks-, folkemusikk- og folkeminnetradisjon, og forfattere med skogfinsk tilknytning, i første rekke Åsta Holth, har skapt litterære verk av stor kulturhistorisk verdi. I løpet av de siste tiårene er det satt i gang tiltak for å revitalisere den skogfinske kulturen, og det er foreligger planer om å bygge et skogfinsk museum. Hamar, juni 2004 Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark 6

7 KÄLLMATERIAL FÖR FORSKNINGEN OM FINNSKOGEN Den finska kolonisationen av åtskilliga skogsområden i mellersta Skandinavien under perioden från slutet av 1500-talet till mitten av talet bildar en intressant period av nordisk kulturhistoria. Dessa s.k. skogsfinnar (fi. metsäsuomalaiset) kan i huvudsak knytas till den savolaxkarelska kulturkretsen, och en förutsättning för migrationen var deras kunskaper i svedjebruk. Huvuddelen av flyttningsrörelsen skedde inom det dåvarande Svenska riket, men skogsfinnarna kom också att bli det vi kan beteckna som invandrare i Norge. I gränstrakterna mellan Värmland och Solör utvecklades ett större bosättningsområde, Finnskogen, där skogsfinnarnas språk och kultur kom att vara levande ända in på talet. En av de viktigaste källorna till kunskaper om skogsfinnarnas kultur och historia är Carl-Axel Gottlund och det rika arkivmaterial hans engagemang och studier efterlämnade. Föreliggande utgivning av Gottlunds «Folkmängden på Finnskogarne» innebär att ett viktigt källmaterial för forskningen om Finnskogen har gjorts tillgänglig och systematiserats. Tre aspekter på materialets potential för fortsatt forskning skulle jag särskilt vilja lyfta fram här. Första hälften av 1800-talet är en period då antalet finsktalande på Finnskogen är som störst, och Gottlunds material ger viktiga data i detta sammanhang. Även om etnicitet är en svårfångad kategori i historiskt källmaterial, så finns här förutsättningar att få en inblick i pågående sociala och kulturella förändringsprocesser på Finnskogen. De komplexa samhällsförändringar som skedde under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, och som alltmer kom att göra gruppen skogsfinnar till en i stor utsträckning integrerad del av det norska och svenska majoritetssamhället, har endast på senare tid börjat väcka 7

8 forskningens intresse. Vad hände när skogsfinnarna blev nordvärmlänningar eller medborgare i nationalstaten Norge? På individ och hushållsnivå handlar det antagligen om en komplex process, där t.ex. frågor om härkomst, identitet, språkval, maktrelationer och attityder till pågående moderniseringsprocesser väcks. Här kan Gottlunds material utgöra en utgångspunkt för en förståelse av befolkningens struktur och sammansättning under 1820-talet, och därigenom en viktig bas för fortsatta studier på by- och hushållsnivå. Gottlunds uppteckningar av finnarnas släktnamn är också betydelsefulla för att på hushålls- och släktnivå kunna följa den skogsfinska migrationsprocessen. Gottlunds material utgör tillsammans med spridda belägg på skogsfinska släktnamn i annat historiskt material centrala källor för att också studera migrationens villkor och karaktär på och talet. Identifiering av släktnamnen på de skogsfinska kolonisatörer genom släktrelaterade mikrostudier gör det i många fall möjligt att följa flyttarna över Bottenviken. Här kommer detta material tillsammans med annan pågående forskning vid bl.a. Karlstads universitet och arbete med en beläggskatalog över skogsfinska släktnamn inom ramen för nätverket Finnbygder i samverkan (Finnsam) att ge mera systematiska möjligheter att utnyttja släktnamnen som källa för studier av migrationens förutsättningar och förlopp i Skandinavien. Gottlunds befolkningsregister är förstås också en mycket viktig källa för de många lokalhistoriker och släktforskare som intresserar sig för skogsfinnarna och Finnskogen. Inte minst i ett norskt sammanhang blir nya uppgifter tillgängliga. Det är därför glädjande att Jan Myhrvold och Niclas Persson i samarbete med Høgskolen i Hedmark genomfört denna publicering. Karlstad, juni 2004 Gabriel Bladh Karlstad universitet 8

9 CARL AXEL GOTTLUNDS «FOLKMÄNGDEN PÅ FINNSKOGARNE» I Finska Riksarkivet finns det ett betydande arkivmaterial, som är till hjälp när man vill ta reda på skogsfinnarnas förhållanden under 1820-talet. Det är fråga om flera ihopsydda dokumenthäften, som har förseglats med ett rött lacksigill. Dessa luntor härrör från universitetslektorn Carl Axel Gottlund, vars dödsbo år 1883 sålde dokumenten till Finska Historiska Samfundet, som i sin tur placerade dem i det finska nationalarkivet. Dokumentationen sammanhänger med Gottlunds livslånga intresse gentemot skogsfinnarna i Värmland, Dalarna, södra Norrland i Sverige och i Solörs finnskog på den norska sidan av gränsen. Gottlund hade under den tid då han studerade i Uppsala vidtagit två omfattande resor till finnskogarna, år 1817 till Dalarna och åren till Värmland och de angränsande delarna av Norge. På dessa resor var han främst en vetenskapsman han insamlade uppgifter om skogsfinnarna, deras folkliga kultur, traditionsarv, språk, släktförhållanden och historia. Han höll under dessa resor dagböcker, som har utgetts senare. Som en eldsjäl intresserade sig den unge studenten också i de praktiska förhållandena som denna folkspillra levde i. Han drev på förbättringar, och hans förslag på autonomi för skogsfinnarna blev ett debattämne på riksdagen i Stockholm år Gottlund hade författat en petition på hela 500 sidor, som hade undertecknats av 600 finnar, till att ligga som grund för riksdagsbeslutet. Riksdagen avvisade emellertid ärendet, och det grundliga betänkandet försvann spårlöst hos landshövdingen av Värmland Johan af Wingård, som hade tagit hand om utredningen. Finska Historiska Samfundet fick genom sitt köp år 1883 till sin ägo Gottlunds grundarbeten i finnskogsfrågan, som var omfattande men «i ett 9

10 tämligen hopblandat skick», som det står i sällskapets protokoll den 17 maj Den arkivordning som idag existerar är ett resultat av arkivarien Gunnar Sarvas ordningsarbete år Detta år utlånade nämligen en norsk forskare, Andr. Seierstad, papperen för forskning till Norska Riksarkivet, och Gunnar Sarva sydde före lånet dem till några luntor som han förseglade med ett rött lacksigill med initialerna G.S. Luntorna ligger i Finska Historiska Samfundets arkiv (i Riksarkivet) under signumen VII:9:8 och VII:9:9 och heter I Folkmängden på Finnskogarne (230 sidor, topografisk ordning efter socknar); II Förteckning på Familjenamnen på de Svenska och Norrska Finnskogarne (16 folioark, en resonerande namnförteckning omfattande 278 skogsfinska släktnamn i alfabetisk ordning från Ampiainen till Öhmöinen); och III Avskrifter av brevväxling i finnskogsfrågan, «Diverse Handlingar och åtgärder vidtagna såväl i enskildt väg som offentligen till fromma och fördel för invånarna å de såkallade Finnskogarna i Sverige och Norrige». I materialet är uppkomstföljden följande: Folkmängden på Finnskogarne (I) återger Gottlunds arbete vid officiella handlingar, kyrkböcker och folkräkningar, vilkas ordningsföljd han följer, när han by för by, hemman för hemman uppräknar de inneboende finnarna (föräldrarna och barnen samt tjänstefolket) vid sina finska namn. Även hemmanens namn är på finska och kan inte påträffas i de officiella dokumenten. Detta arbete har väsentligen tillkommit under den värmländska och norska resan åren I brevväxlingen (III) ligger avskrifterna av Gottlunds korrespondens med sina lokala sagesmän, bl.a. från 12 norrländska präster, som hade svarat på en rundfråga om skogsfinnarna i sina socknar. Brevväxlingen är till denna del från åren

11 Förteckningen på familjenamnen (II) är ett väsentligt senare, utförligt arbete, skapat på basen av hela Gottlunds insamlade material. Listan täcker de uppräknade släktnamnen i Sverige och Norge, med marginalanteckningar i blåa rutor som berättar om respektive namns förekomst i Finland. Det topografiska arbetet Folkmängden på Finnskogarne (I) är kanske den värdefullaste delen av Gottlunds samling i Finska Riksarkivet. Dessa uppgifter binder de finska släktnamnen som måste bygga på Gottlunds egna iakttagelser och frågor på platsen med vissa geografiska enheter, torp och gårdar, som är hämtade ur officiella handlingar utan finska namn. Denna egenskap hos källan gör den utomordentligt användbar vid forskning av finnarnas utbredning över de norra delarna av Värmland och Grue finnskog. När man har kopplat ihop de finska namnen på de olika hemmanen med nutida svenska och norska namn på samma lägenheter har man samtidigt lagt ett helt nätverk av forna människor av finnsläkt på sina platser i den mellanskandinaviska geografin. Detta har lyckats av de forskare, som nu presenterar sina resultat i form av de detaljerade register, som är för handen. Jag har för egen del bara litet «skrapat» på denna källa i mitt översiktsarbete «Finnarnas historia i Sverige» (del 2, s , Nordiska museets förlag). Många av de släktnamn som förekommer i de skandinaviska skogarna har mycket arkaiskt klang i finska öron. De är mycket gamla, äkta savolaxiska namn. Det är uppenbart, att vissa av dessa namn förekommer mera talrikt bland bönderna, andra åter bland drängarna, pigorna och inhysesfolket. Hur de besuttna var lierade med de obesuttna, är en fråga, som forskningen inte har kommit åt så lätt. Denna sociala skiktning, de finska släkternas egen hierarki, kan i någon mån studeras i Gottlunds manuskript. Även kvinnorna uppträder i källan med eget, fäderneärvt släktnamn. Tar vi en liten by i Ny socken i Värmland, Flatåsen, kan vi lägga märke till att tre av byns sex finntorp brukades av representanter för släkten Hartikainen, den dominerande finnsläkten i Ny. Även det fjärde torpet, där en änka av släkten Moijainen styrde och ställde, hade bara ett par år tidigare brukats av hennes man, som var en Hartikainen. Å andra sidan kan man upptäcka två Hartikainens som pigor och en som hustru till en inhyseskarl. 11

12 Carl Axel Gottlunds anteckningar ger inte möjlighet till någon beräkning av finnskogarnas totala folkmängd, fastän hans rubrik på en av luntorna utlovar detta. Den siffra på människor som Gottlund kastar fram i sin litterära kalender Otava (3 delen, utgiven först 1929) är en gissning, och i ljuset av hans egna papper en gissning något i överkant. Men tusentals var de ännu år 1823, och de hade en fascinerande egen kultur, språk och traditioner, som är mycket forskningsvärda ännu idag. Helsingfors, juni 2004 Kari Tarkiainen Dr.fil. i historie 12

13 FINSKE SLEKTSNAVN PÅ FINNSKOGEN Folkmängden på finnskogarne er Carl Axel Gottlunds dokumentasjon av den finske bosetningen på de norske og svenske finnskogene. Denne boken gir leseren mulighet til å bli kjent og fordype seg i en vigtig side av den skogfinske kulturen, de finske slektsnavnene. Fra Finnskogenes kultur har man god kjennskap til historie, bygninger og stedsnavn, og nå med dette verket kan leseren få mer detaljert informasjon om de finske slektsnavnene på Gottlunds tid. Gottlund har en del slektsnavn med i sine dagbøker og disse navnene er listet bak i dagens utgave av dagbøkene. Folkmängden på finnskogarne gir utførlige og detaljerte opplysninger om den tidens finner på Finnskogene, deres slekttilhørighet og andre personopplysninger. Verket er et viktig dokument i finnskogforskningen og viser at det fortsatt finns mye ubrukt materiale på forskjellige arkiver som venter på videre forskning. Min avhandling Fra Diggasborrå til Diggasbekken. Finske stedsnavn på de norske finnskogene (Eskeland 1994) behandlet også de finske slektsnavnene på Finnskogene i Norge og i Finland. Med hjelp av Folkmängden på finnskogarne får vi nå ytterligere informasjon om de finske slektene og deres slektsnavn. Som finskspråklig forsker hadde jeg ennå anledning til å møte og oppleve personer på Finnskogene på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet som hadde personlig kjennskap til det finske språket. De husket fremdeles finske ord og uttrykk og at deres besteforeldre hadde snakket finsk, men de hadde passet på at barna ikke kunne lære språket som de mente ikke kunne være til noen nytte. Disse personene hadde også god kjennskap til stedsnavnene på 13

14 området og fungerte som verdifulle informanter for min forskning. Jeg er fortsatt i kontakt med og deltar i forskningsmiljøet rundt Finnskogene. København, juni 2004 Tuula Eskeland Københavns universitet 14

15 INNLEDNING Vår publisering av Folkmängden på finnskogarne har som mål å tilgjengeliggjøre en hittil ukjent dokumentasjon på kulturen til de skogfinner som innvandret fra Øst-Finland på 1600-tallet. Utgivelsen er del av en lengre prosess med å gjøre kilder og materiale tilgjengelig. Niclas Persson har tidligere gitt ut flere avskrifter med Gottlunds slektsnavnopplysninger fra kirkebøker på svensk side av grensen. Slike slektsnavnsopplysninger ble aldri registrert i de norske kirkebøkene. Jan Myhrvold har de siste fem år regelmessig publisert artikler om bruken av finske slektsnavn i finnskogområdet på begge sider langs svenskegrensen, blant annet for å tydeliggjøre den finske tilstedeværelsen. Vi har begge gjennom vårt arbeid med Gottlunds slektsnavnsopplysninger hatt mulighet til å kontrollere kvaliteten mot andre kildeopplysninger. Folkmängden på finnskogarne kommer også til å bli utgitt i Karlstad universitets rapportserie i løpet av neste år. Originalkilden Originalen til Folkmängden på finnskogarne ligger på Riksarkivet i Helsingfors og er et arbeidsdokument for en del av den utredning Carl Axel Gottlund leverte den svenske riksdagen i 1823, for å opprette et eget finsk herred i grensetraktene mellom Värmland i Sverige og Hedmark i Norge. Dokumentet kan sammenlignes med en kladd, med overstrykninger, varierende rettskrivning og mange forkortelser. Den innleverte utredningen gikk tapt, så den ferdige Folkmängden på finnskogarne fra 1823 får vi aldri se. Dokumentet inneholder navnelister med personnavn og finske slektsnavn fra grensefinnskogene i Hedmark og Värmland samt noen kirkesogn lenger øst i Sverige. Gottlund registrerte voksne personer som bodde på gårdene i 15

16 det området som ble ansett som finnskog. Det betyr at også etniske nordmenn og svensker samt finskættede uten finsk morsmål er med i listene. Kildekritikk og kriterier for teksttolkning I historiske kretser legges det som regel vekt på at en avskrift skal være kildetro. I vårt tilfelle har vi valgt ikke å følge dette viktige prinsippet 100 % blant annet på grunn av originalens karakter. Det er også nødvendig å spørre seg hva materialet skal brukes til. Vi har valgt å stille oss så nær kilden som mulig, men målet har også vært å gjøre materialet tydelig og søkbart. Originalens former av fornavn, patronym eller stedsnavn har ikke egenverdi for den som leser avskriften; en avskrift vil uansett alltid være en andrehåndskilde. Vi vil minne om at den som leser avskriften må være kritisk til materialet, slik en bør være til andrehåndskilder. Alle opplysninger i avskriften henviser til originaldokumentets sidetall. Det er derfor enkelt å finne fram for den som ønsker å sjekke originalen. Vår plan er å tilgjengeliggjøre originalen på internett i løpet av de nærmeste årene, slik at koblingen mellom avskrift og original blir uproblematisk. Et sentralt mål med avskriften har vært å fokusere på de finske slektsnavnene. Vi har normalisert fornavn og patronymer. Det betyr at i tilfeller hvor Gottlund skriver Kari på svensk side, har vi skrevet dette som Karin. På norsk side har vi brukt norske navneformer for å tydeliggjøre at vi befinner oss på norsk side av grensen. For eksempel er patronymet Thomass. eller Thomasson på svensk side normalisert til Tomasson, mens formen Tomasen er valgt på norsk side. Slektsnavnene er derimot gjengitt ordrett og altså ikke normalisert. Det er interessant at Gottlund varierer skrivemåten av enkelte slektsnavn, noe som skyldes at det finske skriftspråket enda var under utvikling i Et eksempel er slektsnavnet som skrives Luaaininen, Laaininen og Laininen. Alle disse tre er former av samme slektsnavn. Originalen er inndelt etter datidens kirkesogn og forsamlinger, mens avskriften er inndelt etter dagens geografiske begreper, samtidig som datidens områder er tatt med. For eksempel står en gård på den tids Dalby 16

17 finnskog i avskriften under Södra Finnskoga, hvis det er dagens geografiske plassering. Til høyre på hver side står det en kolonne for etnisitet. Vi har ikke tolket innholdet i kolonnen, men vil gjerne komme med en kommentar. Det kan se ut som en s eller n betyr svensk eller norsk. Men ikke i den forstand at personene er svenske eller norske genetisk. Vi har i materialet mange eksempler på barn født av finske foreldre som har fått en s bak seg, og det kan derfor virke som bokstaven forklarer språk eller kultur. I andre tilfeller kan en finne bokstavene ff eller ffff som sannsynligvis beskriver foreldrenes etnisitet eller også besteforeldrenes. Carl Axel Gottlunds betydning for Finnskogen Gottlunds besøk i grensetraktene mellom Solør og Värmland i 1821 har hatt stor betydning for Finnskogen som område. Gjennom sitt virke for å bedre finnenes levekår satte han fokus på finnskogens etniske minoritet. Det finske språket og kulturen var stort sett intakt til tross for 200 år med skandinavisk nærkontakt. Men Gottlund så hvilken retning utviklingen gikk. Selv om det enda fantes barn og unge som ikke kunne svensk eller norsk, var språket under press. Det er nettopp Gottlunds framsynthet som gjør at vi i dag har kunnskap om de unike finske slektsnavnene som ble brukt på finnskogene. Arvelige slektsnavn er et etnisk kjennetegn på savolaksisk og karelsk kultur, og dermed også på skogfinsk kultur. Folkmängden på finnskogarne dokumenterer slektsnavn på finnskogene og også det faktum at her har det en gang bodd finsktalende mennesker. De fleste slektsnavnene har vært kjent fra Gottlunds materiale tidligere, men da har det i svært få tilfeller dreid seg om personer sammen med navnene. Den oversikten vi nå har skrevet av, er med på å løfte de finske slektsnavnene opp som en del av dokumentasjonen på finsk kulturarv på linje med bygninger, sagnmateriale og stedsnavn. Navnene i Folkmängden på finnskogarne har Gottlund hentet fra sine intervjuskjemaer, dagboksnotiser og fra sin brevveksling med skrivekyndige finner på Finnskogen. I tillegg har han hentet inn slektsnavnsopplysninger fra informanter, ettersom steder som aldri ble besøkt også er med i oppstillingene. Dette gjelder først og fremst Våler- og Elverums 17

18 Finnskog samt enkelte kirkesogn lenger øst i Sverige. Et utdrag fra side 174 i hans Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821 viser hvor systematisk og bevisst han gikk fram: «..Jag skrev alltid upp de gamla finska släktnamnen i gårdarna, hvilka redan begynte på att förglömmas, för att kunna innföra dem i kyrkboken.» Folkmängden på finnskogarne er spesielt interessant for den norske finnskogen. Det har nemlig ikke vært kjent at det eksisterte navnelister i Gottlunds arkiver over hvem som bodde på de forskjellige norske torpene, og hvilke slektsnavn de brukte. Selv om majoriteten av materialet gjelder svensk side, er det over 800 navn registrert fra Norge. På svensk side har man tidligere publisert Gottlunds slektsnavnsnotiser fra 1821 i kirkebøkene for sognene Dalby, Norra Ny, Östmark, Fryksände og Gräsmark. Likevel fins det nytt stoff også på svensk side. I finnskogbeltet langs grensen er Bogen og Gunnarskog med, og det fins enkelte andre gårder og torp som første gang er dekket i Folkmängden på finnskogarne. I tillegg finner vi registreringer i sognene Borgsjö, Hassela, Stöde og Torp som ligger lenger øst i Sverige. Litt om personen Carl Axel Gottlund Carl Axel Gottlund var født i Finland i Under sine studier i Uppsala kom han over informasjon om de finske bosetningene i midtre Sverige og Norge. I 1817 gjorde han sin første reise til et av disse finnmarksområder; Dalarna, Hälsingland og Gästrikland. På denne reisen samlet han blant annet inn unikt stoff om Sampo-myten i Kalevala. I 1821 gjorde Gottlund sin andre reise til de finskspråklige områdene i Midt-Skandinavia. Denne turen startet i søndre Värmland og gikk nordover i grenseområdet helt til Norra Finnskoga på svensk side og Åsnes Finnskog på norsk side. Gottlunds framsynthet og hans motivasjon for å registrere finske slektsnavn kommer fram i et sitat fra side 311f i hans 1821-dagbok: «På eftermid. förde jag mina brev till Frychius, med vilken jag någon av de förra dagarna, jag var här, redan blivit bror, och lämnade dem att insättas i hans postväska. Vid vårt resonnement, förde jag ämnet flera gånger på de finska släktnamnen, som finnarna hade, och nämnde, att det var ganska orättvist, att de blivit frånrövade dem av prästerskapet samt att jag i de andra socknarna inskrivit dem i kyrkböckerna, och att 18

19 jag även ville göra med det besväret här om han så önskade. Han tackade mig men gav liksom tillkänna, att det numer ej behövdes. Likväl sa jag rent ut lite förr än jag gick, att jag skulle taga hans kyrkböcker hem med mig till mitt kvarter och där (om det ej vore honom emot) inteckna deras familjenamn som jag kände. Att det kunde vara artigt i en framtid att se, vilka släkter här funnits då intet annat spår av dem vore övrigt, än blott minnet som en saga gick i bygden [egen kursiv], m.m. grannlåter, som jag inflätade. Han lämnade mig visst böckerna. Jag lovade imorgon bittida göra detta intecknande - helst klockan nu redan var 10 på aftonen, men jag hade knappt hemkommit, förrän jag fick upp ljus och satte mig att skriva in dem. Jag tänkte som så, att vad nu sker, så sker det, kanske skickar han efter dem i morgon bittida under någon förevändning så blir det försent. Även drog det ut flera timmar, innan över tusende namn voro inskrivna. Följden visade sig snart, att jag ej tänkte falskt. Jag satte uppe hela natten till kl. över 3, då jag hade slutat mitt arbete. Jag hade knappt sovit 2 timmar, förrän en dräng från prästgården redan klockan 5 i mörkret var här och återfordrade böckerna; förmodligen tänkte Frychius, att jag ej gjort något vid dem. Men jag var denna gången slugare än han. Avsikten därmed var att jag ville att finnarna skulle i skrift få upptaga sina gamla släktnamn, och ämnade anmäla denna sak åt biskopen. Nu visste jag, att prästerskapet ej ville, ej kunde skriva upp dem riktigt, då de ej kände ortografien eller språket. Därföre hade jag redan föresatt [mig att] undanröja denna svårighet. För det andra ville jag göra det därföre, att om nu finska kyrkor och socknar uppstodo, skulle prästerskapet där vara i tillfälle att utan vidare besvär igenfinna folket och deras släkter i de kyrkböcker, där de nu höra.» Vi vil påpeke at det er viktig å skille mellom personen Gottlund, som den eksentriker han var, og dokumentalisten og etnografen Gottlund. Til nå har hans personlige særtrekk i alt for stor grad skjult hans gedigne arbeid. Folkmängden på finnskogarne er ett av bevisene på hans arbeider. Andre forekomster av finske slektsnavn i kildene Forekomster av finske slektsnavn fins også i andre gamle skandinaviske kilder enn Folkmängden på finnskogarne, men avviker oftest fra finsk skrivemåte. Tidligere har dessuten Anna Forsberg og Niclas Persson gitt ut 19

20 Gottlunds inskripsjoner av finske slektsnavn i kirkebøkene for fem svenske kirkesogn. I tillegg ga de i 2003 ut Gottlunds upubliserte manus «Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna». Ellers kan en finne mange navneforekomster i skattemanntall, tingbøker og kirkebøker. Forfatternes vurdering av kvaliteten på Gottlunds materiale Vi har lenge jobbet med Gottlunds navneopplysninger og har hatt mulighet til å kontrollere dem mot forfedres navneversjoner i eldre dokumenter. Vår konklusjon er at Gottlunds navneopplysninger er av meget høy kvalitet og inneholder svært få feil. I tilfeller hvor noe kan virke underlig, må vi ikke glemme at Gottlund tross alt fikk opplysningen av navnebæreren selv, og det vil derfor være klokt å vurdere opplysningen deretter. I de tilfellene hvor en slektsnavnopplysning ikke stemmer med våre oppfatninger skyldes det sannsynligvis mangel på kunnskap eller misforståelser. Det er meningsløst å avvise navneopplysningen som ble gitt til Gottlund av navnebæreren selv. Gjerdrum og Torsby, juni 2004 Jan Myhrvold Niclas Persson 20

21 Stedsregister Dalby Norra Finnskoga Aspberget Lassila Danjäl Liimala Kaisala Juusela Lämättilä Läskenmatti Pekkala Nikinperä Jaanila Kristian Poikenen Massila Långflon Bastuknappen Aven Uggelheden Höljyxenmäki Ersberget Vattaho Furuåsen Rådelsbråten Rajaho Storberget Mustikkamäki Långflon Pitkäsuvanto Bringsåsen Länserud Halsjön Höljes Halsjön Sursta Surstahon Höljes Skåråhon Tallåsen Långflon Södra Näset Höljes Andersstubben Håketorp Båtstad Aspberget

22 22 Södra Finnskoga Avundsåsen Kymälä Alakylä Välikylä Pohjoskylä Kumpumäki Bjurberget Neuvola Laurila Vilpula Pohjostupa Saastala Luekangas Välikylä Eerola Mongamäki Toponula Neuvola Eteläkangas Mustamäki Örsjöberget Elof Djäkneliden Keklia Alakylä Yläkylä Bograngen Djäkneliden Keklia Yläkylä Alakylä Vålberget Murtomäki Rangberget Älgsjön Fallet Falltorpet Stommen Lillberget Järpliden Yläkylä Kanala Husketorpet Huuskola Juberget Kirkkomäki Holta Kanala Yläkylä... 59

23 Mattila Toppola Pohjoskylä Possåsen Kupila Possåsmon Kanala Järpliden Husketorpet Huuskola Juberget Kirkkomäki Possåsen Kringsberget Alakylä Ylikylä Mongamäkiki Kringsberget Mangslidberget Kringsberget Liden Ullila Kindsjön Matintupa Dypinkangas Alakylä Lassila Ruohinmäki Säterberget Sätermäki Sänkaho Kindsjöberg Riitaho Antinaho Sätermäki Galåsen Kalåsa Mörttjärnsberg Mörtkärnenmäki Nytorp Koltorp Mackaretjärn Mäkkylä Alakylä Hyytiäisen Lehtolamminaho Talakara Pekkala Mackaretjärn Medskogen

24 Röjden Alakylä Pohjostupa Etelätupa Mattila Nuppi Mattila Mikkola Alanuppi Mankila Saunola Heinä aho Skallbäcken Alakylä Yläkylä Vilhula Antila Alakylä Heikilä Luetomta Tolgraven Bograngsberget Pooranginmäki Dypåsen Ruhilamminmäki Järpliden Possåsen Hogdal Björnberg Huskölen Gåsjön Färila Karlstrand Östmark Östmark Runnsjön Autio (Burustp.) Runnsjön Runnsjötorp Uotila Norra Runnsjötorp Mustamäki Norra Runnsjötorp Mustamäki Svarthultberg Östra Runnsjötorp Runnsjöviken Rantamäki Eriksberg

25 Örtjärnshöjden Kalsiöninaho Sorktjärn Kalvhöjden Lekvattnet Fäbacken Norra Lekvattnet Fäbacken Stensgårds utskog Vittjärn Myrgubben Vittjärn Långsjöhöjden Östmark Ulvsjötorp Brånsätra Arnsjön Välikylä Köölä Arnsjön Häikilä Karrhila Stenbråten Kiviaho Ömmestorp Öhmölä Rosastorp Rusala Kavelåsen Puukaula Rosastorp Rusala Kähköla Rusala Hatacktorp Hotakkala Pylketorp Ruusinmäki Halvarstorp Martila Kapestorpet Kaupila Södra Åskagsberg Norra Åskagsberg Millomi Gransjön Ransiöni Gåstjärn Sipilä Gåstjärn

26 26 Nolla Kotamäki Kartberg Kartuisen ohta Nyckelvattenberg Nykkelvatinmäki Råbäcken Rajapuro Södra Röjdåsen Sikala Tuomala Södra Metbäcken Kvistberg Eriksberg Markletten Röberg Gräsberg Rösberg Lilltorp Hiramsberg Hiiroisenmäki Bustyvelberg Svenshöjden Sparkberg Svenshöjden Svenskandersberg Björsviken Älghalla Bastvålen Svenskandersberg Bustyvelberg Sparkberg Kalvskinnsberg Södra Röjdåsen Sikala Norra Röjdåsen Puttela Kaikelandstorp Hällsjön Käppanstorp Mulltjärn Saunola Alakylä Mattila Johola Röjdoset Purala Hollandstorp Mäille Suomen mies

27 Hollandstorp Hästberg Hepomäki Tvärberg Rumamäki Thenunstorp Tenhula Tallberg Häckfallet Kronskogen Ruununmaa Gletjärn Mosshöjden Björntjärnshöjden Lillskogshöjden Björntjärnshöjden Sigfridstorp Sipilä Lillskogshöjden Kalvskinnsberg Tväråna Suhola Långeruds säter Lillrännberg Pienkotamäki Kampbråten Holmängen Södra Röjdåsen Långerudsmon Sandsjöberg Käppanstorp Västra kullen Råbäcken Rajapuro Södra Röjdåsen Lillrännberg Kotamäki Norra Röjdåsen Långsjöhöjden Vittjärn Josefsberg Jänsimäki Vittjärn Pojan Sauna Ulala Fäbacken Hässlingen Grue Brandval Finnskog Øyern

28 Lauvhøgda Lehtomäki Bolneset Salmi Lauvåsen Smedtorpet Liukola Mosevatnet Jaakola Ormberget Kärmämäki Svenstorpet Svennilä Brenna Trolovsbråten Naimaho Ronketorpet Ronkaisentorppa Femoen Vemuo Trøa Barskjula Havukota Lauvåsen Ormberget Kärmämäki Grasberget Bilitt Sæterberget Sätermäki Erkomäki Rundhaugen Skasdammen Morttjernsberget Stampetorpet Eikesætra Bruntjernsberget Kaivalampi Lundersætra Steinreisberget Grue Grue Finnskog Rotneberget Kirkesjøberget Askosberget Samuelsmoen Samulinkankas Grue Frysjøberget Grue Finnskog

29 Gjeddtjernet Skasenden Kassin pää Luktorpet Liukoseisa Grue Finnskog Nytorpet Veggelustorpet Sollia Lønnhøgda Storberget Mikkola Meldalen Revholtet Karlstorpet Kuarlola Kalneset Bråten Aho Vålberget Mulikkala Lintorpet Lindtorpa Kalsjøberget Kalsiöninmäki Moldusen Skåkberget Sojomäki Lauvhaugen Räisälä Puaakola Pekkola Antila Tvengsberget Lauvberget S Lauvberget N Halvortjernsberget Sarvimäki Skåkberget Sojomäki Moldusen Muldosa Lukashaugen Jänsilä Pertula Hytjanstorpet Hyytiälä Bjørsjøtorpet Tysketorpet Paalala

30 Fryksände Lekvattnet Myrgubben Härköisen autio Kvarnberg Stensgårds utskog Södra Lekvattnet Kvarntorp Ormhöjden Södra Lekvattnet Ormhöjden Puntala Horntjärnstorp Sarvilampi Karttorp Södra Lekvattnet Bredsjön Bredsjön Lövhöjden Lehtomäki Haukala Rösebacken Bredsjön Spettungen Ruos**** Spettungen Mårbacken Dalkarlstorp Örtjärnshöjden Niipimäki Skalltorp Norra Lekvattnet Pihlasmäki Rajaho Norra Lekvattnet Röberg Norra Lekvattnet Ruakio Norra Lekvattnet Häinälampi Norra Lekvattnet Pahkalampi Norra Lekvattnet Vittjärn Långsjöhöjden Stensgårds utskog Käcktorp Rörkullen Marklätten Kvarntorp

31 Vitsand Rattsjöberg Mörkerud Mangen Ylä kylä Svarthultet Holta Pohjos Ala kylä Pohjoskylä Vålberget Svarthultet Holta Etelä Mangen Vålberget Mangen Mangstrand Mongan ranta Kurra Niipa Strandbråten Rantaho Snipa Nipa Nipa Vanha Niipa Luaasko Snipa Tysktorp Puaalala Snårberget Välimäki Snårberget Björkåsen Noppen Nuppi Backskogen Brattforsen Brattforsen Lasko Brattforsen Pukbron Fagerberget Smacktorp Groptjärnsberg Brattbacken Trångbråten Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Tysktorp

32 32 Yläkylä Eerola Södra Flatåsen Mångslidberg Luekylä Itokylä Södra Flatåsen Mångslidberg Södra Viggen Eteläkylä Pohjoskylä Gräsfall Häinäaho Norra Viggen Vaisila Viinikka Venshöjta Norra Viggen Vaisila Digerberget Rämälä Eskola Pohjoskylä Pekkala Kassula Tjärnberget Konkari Mäkikonkari Snårberg Alakonkari Pohjoskylä Rahkala Snårberg Öjeberget Olala Sipilä Himala Pekkala Kärraho Mellan Flatåsen Yläkylä Mellan Flatåsen Välikylä Mellan Flatåsen Södra Flatåsen Mangslidberget Mongamäki Alakylä Pekkola Mongamäki

33 Alakylä Gillersberget Södra Viggen Karvala Veliaho Norra Viggen Vaisila Viinikka Nullamäki Södra Viggen Karvala Heinaho Norra Viggen Venshöuvä Paalala Södra Viggen Tysktorp Paalala Norra Viggen Vaisila Venshöjta Nullamäki Venshöjta Igelsjöberget Palomäki Totjärnsberg Tulperi Näsberget Vinger Vinger Viker Viikero Abrahamstorpet Ämtilä Varaldskogen Svartberget Ullala Larbekken Østerby Autiomäki Abrahamstorpet Ämtilä Abborhøgda Yöperinmäki Dragonmoen Aronstorpet Orala

34 Gräsmark Gräsmark Långtjärn Långtjärn Mariastorp Holmsjötorp Saarjärvi Kittorp Kitula Soranstorp Suurestorp Ormhöjden Timbonässkogen Timbonäs Kamesmack Kammoisenmäki Honkamack Honkamäki Fäbroa Hundkullen Orretorp Tasetorp Heppuistorppa Samuelstorp Bertilstorp Mörttjärnstorp Örtjärnstorp Långhenriks torp Rämestorp Bytorp Lusketorp Lusikala Månstorp Maunuxentorppa Pyntetorpet Pyntälä N. Rintetorp Velanho Tvällen Velanho Pekktomta Pettelstorp Simonstorp Buskarna Uddheden Uddemoa Ulvsby skog Håcktorp Ulvsby skog Snällertorp

35 Långnäs Bocktorp Fågelkullen Rintetorp Kalliolampi Kotistorppa Lämnäs Höjden Vitintorppa Dragontorp Kruggetorp Tysktorp Poptorp Puupola Knuterud Kalvhöjden Pyntetorp Långnäs Stranden Timbonässkogen Kamesmack Kammoisenmäki Ragvaldstjärn Tiskaretjärn Borrsjön Västra Kymmen Mången Långtjärnstorp Koaakolampi Långtjärn Långtjärn Mariastorp Soranstorp Orastorp Nässkogen Humsjön Norra Ängen Södra Ängen Gräshöjden Ritaho Göranstorp Bråten Sälsjön Svulttjärnstorp Tasstorp Tasala Kalvhöjden Gunnarskog Bogen Bogen

36 Mon Lill-Bogen Kösstorp Kössilä Bengtstorp Pennala Varaldsänden Värälinpää Närkelandstorp Närkilä Nytorp Kärry Lindberget Skålsjön Myrman Juskastomta Kahilaistomta Trindtjärnsbråten Pyörälemminaho Stentorp Kivitorpa Strutstorp Moilainstorp Gunnarskog Västergyllen Axland Yläkylä Rönningen Raivio Hotarstorp Huotari Elverum Elverum Suren Siljuberget Granerud Flisberget Håberget Gåskjølen Hof Hof Finnskog Fall Gransjøen Gråberget Harmoamäki Kvesetberget Kusetinmäki Evensberget Dulpetorpet

37 Tulpa Rauken Ryökä Tyskeberget Rotberget Raatikala Turbeinstorpet Turpela Hujatorpet Hujula Lindberget Dulpetorpet Tulpa Åsnes Finnskog Peistorpet Piesala Bakken Pakkala Søndre Vermunden Østre Vermunden Sandsundet Peistorpmoen Kankas Søndre Vermundsberget Nordre Vermundsberget Alunbekken Puro Hof Finnskog Venberget Åsnes Finnskog Høgsjøberget Lindberget Mollberget Nordre Vermundsberget Vermundsmoen Possåsen Østre Flisstranda Fallåsen Rønnesætra Eftasbergstranda Utneset Hanakne Velta Storberget Knodderud Våler Finnskog Slettmoen Åsnes Finnskog Kynneggen Juvberget

38 Kirkomäki Kynndalen Våler Finnskog Gravbergsmoen Søndre Gravberget Nordre Gravberget Enberget Rådelsbråten Fløgen Rundberget Svartvadet Risberget Silkoset Kynnbråten Kvernbakken Eidsberget Haltorpet Halkoien Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Sorrila Tenhula Kaxila Välikylä Juuriis Linsjön Erklars/Erkilä Södtorp/Ukkola Fruberget Erik-Matts/Pitkä aho Beckvalls Koppela Anders Erson/Kaxila Hångberget/Honkamäki Makia Tuppens Taskula Svedbergs Styggberg Stensjön/Kivjärvi Lövqvists Hanskbacken Alms Modig Rågberget Norrsjöåsen Erik Hanssons Tomas

39 Dunders Stens Stigs Finnbäcken Korpåsen Paljakka Stöde Stöde Ulvsjön Per Klemets Ol Tomas Anders Toms Gransjön Torp Torp Storulvsjön Stormörtsjön Lainila Finnsjön Össjön Naggen Klinten Saxen Hjältanstorp Munktorp Borgsjö Borgsjö Grundsjön Personregister («fornavn patronym», «patronym, fornavn» og slektsnavn)

40 Dalby Norra Finnskoga Aspberget Lassila 3 Anna Larsdotter Enka s Lars Olsson Hakkarainen Klemet Larsson Hakkarainen Sigrid Larsdotter 1800 Piga s Ingeborg Larsdotter 1808 Piga s Lena Matsdotter Liitiäinen Piga Pål Pålsson Siekinen Dräng Dalby Norra Finnskoga Aspberget Danjäl 3 Pål Danielsson 1 Siekinen Karin Eriksdotter Muhoinen Hustru Kerstin 1808 Olof Olsson Siekinen Dräng Ingeborg Johansdotter 1796 Piga Mattes Eriksson Muhoinen Dräng Dalby Norra Finnskoga Aspberget Liimala 3 Mattes Eliasson Kymöinen Husbonde Elsa Henriksdotter 2 Vauhkoinen Mor Anders Eliasson Kymöinen Kerstin Jonsdotter Hustru n Ingeborg Eliasdotter Kymöinen Kvinnfolk Per Eliasson Kymöinen Torpare Johanna Olsdotter Hustru n Hans Eliasson Kymöinen Ragnhild Olsdotter Kiikalainen Hustru Jöns Håkansson Kiikalainen 1 kan läsa och skrifva 2 enk. 40

41 Dalby Norra Finnskoga Aspberget Kaisala 3 Henrik Henriksson Muhoinen Karin Jönsdotter Siekinen Hustru Gunnar Halvardsson Kuosmainen Dräng Dalby Norra Finnskoga Aspberget Juusela 3 Erik Josefsson Hakkarainen Josef Josefsson Hakkarainen Erik Olsson Siekinen Karin Larsdotter Kvinnfolk s Marit Olsdotter n Dalby Norra Finnskoga Aspberget Lämättilä 4 Olof Olsson Muhoinen Anna Eliasdotter Kymöinen Hustru Karin 1804 Olof Klemetsson Muhoinen Far Karin Larsdotter Hakkarainen Hustru Dalby Norra Finnskoga Aspberget Läskenmatti 4 Mattes Klemetsson Muhoinen Lisa Eriksdotter Siekinen Hustru Karin Eriksdotter Muhoinen Mor Henrik Klemetsson Muhoinen Anna Andersdotter Hustru s Gertrud Klemetsdotter Muhoinen Kvinnfolk 41

42 Dalby Norra Finnskoga Aspberget Pekkala 4 Mattes Olsson Muhoinen Karin Larsdotter Hustru s Lars Bengtsson Far s Ingeborg Halvardsdotter Hustru s Marit 1794 Dalby Norra Finnskoga Aspberget Nikinperä 4 Bengt Nilsson Pohjalainen Karin Olsdotter Hustru n Nils Nilsson Pohjalainen Far Lars Nilsson Pohjalainen Dräng Dalby Norra Finnskoga Aspberget Jaanila 4 Halvard Johansson Hakkarainen Johan Larsson Hakkarainen Far Marit Halvardsdotter Hustru s Lars Johansson Hakkarainen Dräng Olof Johansson Hakkarainen Dräng Marit Larsdotter Hakkarainen 1819 Piga Marit Persdotter Muhoinen 1801 Piga Ingeborg Persdotter Muhoinen 1803 Piga Lars Knutsson Dräng n Dalby Norra Finnskoga Aspberget Kristian 4 Kristian Klemetsson Hakkarainen Märta Ingvaldsdotter Hustru n Olof Hansson n Gertrud Matsdotter Muhoinen Piga 42

43 Dalby Norra Finnskoga Aspberget Poikenen 5 Henrik Olsson Kuosmainen Olof Matsson Kuosmainen Far Marit Olsdotter Kuosmainen Hustru Marit Olsdotter Kuosmainen Piga Olof Olsson Olof Andersson 4 Dalby Norra Finnskoga Aspberget Massila 5 Olof Olsson 5 f Britta Olsdotter Hustru n Anders Olsson Lars Larsson f Gertrud Matsdotter Muhoinen Piga Dalby Norra Finnskoga Aspberget Långflon 5 Lars Klemetsson 6 Hakkarainen Gertrud Bengtsdotter Kuosmainen Hustru Lisa 1799 Karin 1804 Anna Nilsdotter Havuinen Enka Dalby Norra Finnskoga Aspberget Bastuknappen 5 Olof Arnesson n Karin Danielsdotter Siekinen Britta 1802 Anders Olsson 7 Marit Klemetsdotter Muhoinen 3 u. ä. 4 fr. Enberg. 5 Andersstället 6 m. Hänninen 7 m. Siekinen. 43

44 Dalby Norra Finnskoga Aspberget Aven 5 Henrik Eriksson Muhoinen Britta Matsdotter Hakkarainen Hustru Erik Henriksson Muhoinen Far Kerstin Matsdotter Honkainen Hustru Mattes Eriksson Muhoinen Kerstin Halvardsdotter Hustru s Dalby Norra Finnskoga Aspberget Uggelheden Höljyxenmäki 5 Henrik Eriksson Tenhuinen Torpare Britta Kristoffersdotter Kanainen Hustru Karin Matsdotter Muhoinen Mor Dalby Norra Finnskoga Uggelheden 29 Bengt Olsson Kuosmainen Lisa Pohjalainen Bengt Bengtsson Kuosmainen Märta Matsdotter Tossavainen Dalby Norra Finnskoga Aspberget Ersberget Vattaho 5 Per Klemetsson Muhoinen Torpare Ingeborg Ingvaldsdotter Hustru n Karin 1800 Dalby Norra Finnskoga Aspberget Furuåsen 6 Mattes Henriksson Muhoinen Torpare Sara Danielsdotter 8 Siekinen Mor Anders Olsson Siekinen Dräng 8 enk. 44

45 Dalby Norra Finnskoga Aspberget Rådelsbråten Rajaho 6 Jakob Eriksson Liitiäinen Torpare Ingeborg Nilsdotter Hustru n Erik Henriksson Liitiäinen Far Karin Henriksdotter Muhoinen Hustru Dalby Norra Finnskoga Aspberget Storberget Mustikkamäki 6 Pål Pålsson Hakkarainen Torpare Märta Mårtensdotter Hustru n Pål Larsson Hakkarainen Far Anna Persdotter Hustru f Dalby Norra Finnskoga Aspberget Långflon Pitkäsuvanto 6 Per Eriksson Muhoinen Torpare Maria Matsdotter Hakkarainen Hustru Erik Persson Far s Maria Olsdotter Liitiäinen 1794 Piga Mattes Eriksson Muhoinen Dräng Amund Eriksson And**** 9 Torpare f Lisa Matsdotter Muhoinen Hustru Mattes Klemetsson Muhoinen Gertrud Persdotter Muhoinen Hustru Karin Matsdotter Muhoinen Kristoffer Sigfridsson Kanainen Bengt Andersson Pohjalainen Torpare Sigrid Håkansdotter Kuosmainen Hustru Marit Halvardsdotter Kuosmainen 1807 Dalby Norra Finnskoga Bringsåsen 12 Hans Jonsson Huuskoinen Karin Henriksdotter Räisäinen Hustru 9 SiC! Är skriven i Dalby husförhör av Gottlund som Anturainen 45

46 Marit 1803 Kerstin 1808 Dalby Norra Finnskoga Länserud Halsjön 12 Halvard Halvardsson Kiikkalainen Torpare s Ingeborg Andersdotter Hustru s Lars Eriksson Muhoinen Inhyses Anna Persdotter Kymöinen Hustru Lars Larsson Muhoinen 10 Torpare Britta Eriksdotter Muhoinen Hustru Dalby Norra Finnskoga Höljes Halsjön 12,13 Jöns Persson Torpare s Karin Andersdotter Hustru s Ingerd Andersdotter Mor s Olof Persson Torpare s Lisa Eriksdotter Muhoinen Hustru s Dalby Norra Finnskoga Sursta 13 Olof Olsson Varpuinen Torpare Kerstin Andersdotter 11 Hustru Dalby Norra Finnskoga Surstahon 29 Olof Olsson Kuosmainen 12 Kerstin Andersdotter Siekinen 13 Hustru 10 (Kymöinen) 11 Asp. 12 m. Kuosmainen. Skall ha 21 P. B.er. 13 m. Siekinen 46

47 Dalby Norra Finnskoga Höljes 29 Olof Eriksson Torpare s Valborg Tomasdotter Muhoinen Hustru Knut Olsson n Olof Bengtsson Rotehjon Dalby Norra Finnskoga Skåråhon 13, 29 Henrik Svensson Hyytiäinen Helga Larsdotter Muhoinen Hustru Per Andersson Veteläinen Lena Olsdotter Havuinen Hustru Henrik Svensson Honkainen Helga Larsdotter Muhoinen Hustru Brede Andersson Veteläinen 14 Lena Olsdotter Veteläinen Hustru Dalby Norra Finnskoga Tallåsen 13 Håkan Larsson Britta Halvardsdotter Hustru Jöns Olsson Dräng Halvard Larsson Dräng s Engelbrekt Bertilsson Dräng Marit Olsdotter Piga Jon Andersson Dalby Norra Finnskoga Långflon Södra Näset 13 Mattes Matsson Torpare Marit Persdotter Hustru s Karin Olsdotter 15 Kuosmainen Mor Karin Pålsdotter 1799 Piga s 14 (Lehmoinen) 15 enk. 47

48 Dalby Norra Finnskoga Långflon 13 Anders Håkansson Torpare s Karin Matsdotter Kuosmainen Hustru Karin 1802 Kerstin 1808 Daniel Eriksson Siekinen Torpare Gertrud Matsdotter Kuosmainen Hustru Karin Andersdotter Mor Kristian Lenasson Siekinen Dräng Kerstin Markusdotter Piga Anders Eriksson Lösdrivare Bengt Matsson Kuosmainen Torpare Märta Andersdotter Hustru f Gertrud Matsdotter Josef Henriksson Enkling Dalby Norra Finnskoga Höljes 29 Anders Håkansson Kiikalainen Sigrid Persdotter Hustru Bengt Bengtsson Siekinen Maria Johansdotter Hakkarainen Hustru Dalby Norra Finnskoga Andersstubben 29 Olof Eriksson Tenhuinen Valborg Tomasdotter Havuinen Hustru Dalby Norra Finnskoga Håketorp 29 Bengt Håkansson Kuosmainen Marit Persdotter Hustru s 48

49 Dalby Norra Finnskoga Båtstad 29 Halvard Larsson Torpare Helena Olsdotter Kuosmainen Hustru Dalby Norra Finnskoga Aspberget 179 Henrik Olsson Märta Eriksdotter 16 Karin Andersdotter Anna Andersdotter 17 Josef Henriksson 18 Dalby Södra Finnskoga Avundsåsen Kymälä Alakylä 7 Olof Matsson Kymöinen Marit Karlsdotter Havuinen Hustru Lisa 1806 Kerstin Matsdotter Kymöinen Piga Johan Johansson Inhyses Ingeborg Jönsdotter Kymöinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Avundsåsen Kymälä Välikylä 7 Henrik Henriksson Räisäinen Lisa Johansdotter Huskoinen Hustru Marit 1805 Marit Torstensdotter Kanainen Mor Karin Karlsdotter Kymöinen Flicka Mattes Henriksson Räisäinen Dräng Anna Danielsdotter Kymöinen Inhyses Karin Danielsdotter Kymöinen Inhyses 16 Rådelsbråten 17 Halkojen 18 Graaberg 49

50 Per Persson 19 Huuskoinen Henrik Henriksson Räisäinen Dalby Södra Finnskoga Avundsåsen Kymälä Pohjoskylä 7 Henrik Karlsson Havuinen Enkling Valborg Henriksdotter Moijainen Enka Karin Henriksdotter Havuinen 1802 Henrik Karlsson Havuinen Dräng Dalby Södra Finnskoga Avundsåsen Kymälä Kumpumäki 7 Olof Persson Havuinen Valborg Olsdotter Kymöinen Hustru Pål Olsson Honkainen Torpare Maria Olsdotter Honkainen Hustru Henrik Eriksson Kymöinen Dräng Ingeborg Jönsdotter Honkainen Inhyses Gertrud Johansdotter 20 Vaisinen Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Laurila 7 Pål Andersson Hiiroinen Kerstin Eriksdotter Hiiroinen Hustru Anders Larsson Hiiroinen Far Kerstin Pålsdotter Halinen Hustru Lisa Andersdotter Hiiroinen Inhyses Anders Olsson Tarvainen Gosse Karin Matsdotter Enka Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Vilpula 7 Tomas Andersson Tarvainen 19 u. ä. 20 u. ä. 50

51 Anna Nilsdotter Havuinen Hustru Anders Andersson Tarvainen Dräng Anna Tomasdotter Viiksoia 1795 Piga Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Pohjostupa 8 Henrik Andersson Havuinen Karin Olsdotter Tarvainen Hustru Tomas Andersson Havuinen Dräng Lisa Tomasdotter Viiksoja 1798 Piga Olof Hansson Anna Nilsdotter Hustru Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Saastala 8 Henrik Matsson Häkkinen Annika Olsdotter Saastainen Hustru Valborg 1809 Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Luekangas 8 Henrik Andersson 21 Viiksoja Maria Tomasdotter Lehmoinen Henrik Tomasson Lehmoinen Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Välikylä 8 Anders Persson Hartikainen Lisa Tomasdotter Havuinen Hustru Britta Olsdotter 22 Halinen Mor Per Persson Karvainen Dräng Kerstin Henriksdotter Hartikainen Piga 21 ung. 22 enk. 51

52 Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Eerola 8 Olof Eriksson Hiiroinen 23 Erik Olsson Hiiroinen Far Maria Staffansdotter Havuinen Hustru Johan Matsson Tarvainen Britta Eriksdotter Hiiroinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Mongamäki 8 Nils Staffansson Havuinen Inhyses Karin Johansdotter Himainen Hustru Lisa Eriksdotter Urpiainen Inhyses Anna Eriksdotter Urpiainen Inhyses Olof Persson 24 Per Håkansson 25 Henrik Andersson Havuinen Lösdrivare Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Toponula 8 Olof Kristoffersson Havuinen Anna Olsdotter Kanainen Hustru Britta 1809 Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola 9 Ingeborg Kristoffersdotter Havuinen Inhyses Lars Johansson 26 Havuinen 23 (Mylloja) 24 u. ä. 25 u. ä. 26 u. ä. 52

53 Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Eteläkangas 9 Tomas Henriksson Lehmoinen 27 Anna Andersdotter Tarvainen Valborg 1794 Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Neuvola Mustamäki 9 Lars Andersson Hiiroinen Torpare Marit Karlsdotter Havuinen Hustru Karin 1802 Dalby Södra Finnskoga Örsjöberget Elof 9 Anders Elofsson Lehmoinen Torpare Britta Persdotter Moijainen Hustru Tomas Tomasson Lehmoinen Elof Elofsson Far Katarina Elofsdotter Inhyses Tomas Tomasson 28 Dalby Södra Finnskoga Djäkneliden Keklia Alakylä 9 Henrik Danielsson Lehmoinen Britta Henriksdotter Vilhuinen Hustru Lisa Karlsdotter Lehmoinen 1798 Ingrid Karlsdotter Lehmoinen 1789 Piga Ingeborg Jönsdotter 29 Lehmoinen Piga Anna Danielsdotter Rämäinen 1796 Piga Karin Olsdotter 30 Rämäinen 27 (Viiksoja) 28 u. ä. 29 u. ä. 30 u. ä. 53

54 Dalby Södra Finnskoga Djäkneliden Keklia Yläkylä 9 Olof Olsson Veteläinen Anna Danielsdotter Veteläinen Hustru Daniel Matsson Veteläinen Far Britta Danielsdotter Veteläinen 1804 Piga Ingeborg Karlsdotter Kymöinen 1791 Piga Karin Karlsdotter Inhyses Dalby Södra Finnskoga Bograngen 9,10 Karl Persson Lehmoinen Märta Henriksdotter 31 Kuosmainen Hustru Per Karlsson Lehmoinen Anders Andersson Havuinen Dräng Henrik Olsson Kymöinen Dräng Karin Henriksdotter Räisäinen 1789 Piga Maria Olsdotter 1805 Piga Maria Pålsdotter Raatikainen Inhyses Lisa Johansdotter 32 Veteläinen Olof Henriksson Inhyses Karin Persdotter Hustru Tomas Andersson Ronkainen Inhyses Marit Andersdotter Veteläinen Hustru Per Olsson 33 Inhyses Helga Olsdotter Lehmoinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Djäkneliden Keklia Yläkylä 10 Henrik Henriksson Lehmoinen Marit Olsdotter 34 Lehmoinen Mor Anna Henriksdotter Vilhuinen Valborg Danielsdotter 35 Lehmoinen Anna Danielsdotter 36 Lehmoinen 31 fr. Suvando. 32 u. ä. 33 f. Lutnäs. 34 enk. 35 u. ä. 36 u. ä. 54

55 Dalby Södra Finnskoga Djäkneliden Keklia Alakylä 10 Per Holmberg Tullare Kerstin Jönsdotter Hustru Henrik Nilsson Piesainen Dräng Henrik Persson Rotehjon Erik Pihlstrand Tullvakt Dalby Södra Finnskoga Vålberget Murtomäki 10,11 Jonas Henriksson Kuosmainen Torpare Gertrud Torstensdotter Kanainen Hustru Olof Henriksson 37 Vilhuinen Maria Jonasdotter Kuosmainen Hustru Karin Torstensdotter Kuosmainen 1809 Anna Pålsdotter Honkainen 1805 Piga Anders Henriksson Vilhuinen Dräng Johan Jonasson s Maria 1805 Henrik Eriksson Piesainen Torpare Erik Henriksson Piesainen Britta Mickelsdotter Lehmoinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Rangberget 11 Karl Henriksson Paavilainen 38 Torpare Karin Jonasdotter Kymöinen Hustru Karin 1808 Anders Henriksson Paavilainen 39 Ingeborg Jonasdotter Hustru f Märta Halvardsdotter Piga 37 Jäg. 38 /Liitiäinen 39 /Liitiäinen 55

56 Dalby Södra Finnskoga Älgsjön 11 Kristoffer Ivarsson Karin Henriksdotter Lehmoinen Hustru Olof Eriksson Oinoinen Anna Matsdotter Lehmoinen Enka Elin Henriksdotter Neuvoinen Piga Henrik Henriksson 40 Marit Henriksdotter 41 Neuvoinen Piga Lisa Johansdotter 42 Lars Tomasson Lehmoinen Erik Tomasson Lehmoinen Olof Tomasson Lehmoinen Filip Tomasson Tarvainen Torpare Britta Persdotter Neuvoinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Fallet 11,12 Olof Karlsson Lehmoinen Valborg Andersdotter Tarvainen Hustru Valborg Filipsdotter 43 Tarvainen Mor Henrik Henriksson Raatikainen Dräng Karl Olsson Veteläinen Maria Karlsdotter Veteläinen 1802 Anders Henriksson Vilhuinen Britta Karlsdotter Lehmoinen Hustru Erik Larsson Lauriainen Valborg Persdotter Oinoinen Hustru Britta Eriksdotter 44 Lauriainen Maria Eriksdotter 45 Lauriainen Karin Eriksdotter 46 Lauriainen Johan Persson Oinoinen Dräng 40 u. ä. 41 inh. 42 u. ä. 43 enk. 44 u. ä. 45 u. ä. 46 u. ä. 56

57 Dalby Södra Finnskoga Falltorpet 12 Henrik Pålsson Halinen Anna Olsdotter Raatikainen Hustru Karin Danielsdotter Lehmoinen 1816 Bertil Olsson Raatikainen Dräng Lena Andersdotter Veteläinen Enka Henrik Henriksson Veteläinen Mattes Matsson Puttoinen Dräng Karin Johansdotter Tarvainen 1799 Piga Olof Johansson Tarvainen Anna Andersdotter Veteläinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Stommen Lillberget 12 Olof Kristoffersson Maria Matsdotter Hustru Anna Eriksdotter Erik Persson Dalby Södra Finnskoga Järpliden Yläkylä 14 Johan Danielsson Honkainen Anna Karlsdotter Honkainen Hustru Anna Andersdotter 47 Vilhuinen Mor Olof Matsson Dräng Torsten Karlsson Honkainen Dräng Karin Olsdotter Honkainen Piga Helga Johansdotter Honkainen Piga Dalby Södra Finnskoga Järpliden Kanala 14 Jon Matsson Honkainen Lisa Kristoffersdotter Lehmoinen Hustru 47 enk. 57

58 Annika Johansdotter 48 Rintainen Mor Olof Andersson Tenhuinen Dräng Elin Andersdotter Piga Dalby Södra Finnskoga Järpliden Husketorpet Huuskola 14 Per Jonsson 49 Huuskoinen Inhyses Johan Karlsson Honkainen Sara Olsdotter Honkainen Hustru Dalby Södra Finnskoga Järpliden Juberget Kirkkomäki 14 Jon Johansson Rintainen Anna Mårtensdotter Hustru Karl Persson Veteläinen Anna Jonsdotter Rintainen Hustru Lars Johansson Rintainen Britta Matsdotter Honkainen Dalby Södra Finnskoga Järpliden Holta 14 Karl Matsson Honkainen Marit Månsdotter Hustru f Anna Tomasdotter 1797 f Mattes Persson Dräng f Dalby Södra Finnskoga Järpliden Kanala 14 Mattes Matsson Honkainen Lisa Matsdotter Honkainen Hustru 48 enk. 49 gla. 58

59 Dalby Södra Finnskoga Järpliden Yläkylä 14 Johan Olsson Honkainen Britta Klemetsdotter Kuosmainen Hustru Lisa 1808 Dalby Södra Finnskoga Järpliden Mattila 15 Olof Matsson Hämäläinen Karin Olsdotter Honkainen Hustru Marit 1794 Kristoffer Sigfridsson Enkling Mickel Mickelsson Honkainen Dräng Dalby Södra Finnskoga Järpliden Toppola 15 Johan Andersson Honkainen Elin Matsdotter Veteläinen Hustru Anders Karlsson Honkainen Far Britta Johansdotter Lehmoinen Hustru Maria Andersdotter Honkainen 1797 Piga Dalby Södra Finnskoga Järpliden Pohjoskylä 15 Henrik Olsson Räisäinen Elin Persdotter Lehmoinen Hustru Lisa 1806 Mattes Henriksson Räisäinen Anna Olsdotter Honkainen Hustru Per Mickelsson Honkainen Dräng Anna Henriksdotter Räisäinen Enka Marit Karlsdotter Honkainen Per Olsson Räisäinen Erik Matsson Kanainen Markus Olsson Honkainen Britta Bertilsdotter Tossavainen Hustru 59

60 Anna Markusdotter Barn Olof Knutsson n Dalby Södra Finnskoga Järpliden Possåsen Kupila 15 Olof Bertilsson Tossavainen Britta Johansdotter Honkainen Hustru Lisa Johansdotter Bertil Pålsson Tossavainen Anna Karlsdotter Honkainen Maria Bertilsdotter Tossavainen Lisa Johansdotter 50 Honkainen 1801 Olof Torstensson 51 Honkainen Dalby Södra Finnskoga Järpliden Possåsmon 16 Elof Jönsson Kymöinen Torpare Maria Persdotter Rintainen Hustru Bertil Bertilsson Tossavainen Lisa Torstensdotter Honkainen Hustru Dalby Södra Finnskoga Järpliden Kanala 16 Mattes Henriksson Kanainen Torpare Lisa Andersdotter Honkainen Hustru Karin Olsdotter Rintainen Kerstin Johansdotter Rintainen Mor Jon Persson 52 s Maria Henriksdotter Piäriläinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Järpliden 16 Henrik Tomasson Lehmoinen Inhyses 50 u. ä. 51 u. ä. 52 ung. 60

61 Karin Persdotter Rintainen Hustru Kerstin 1805 Dalby Södra Finnskoga Järpliden Husketorpet Huuskola 16 Jon Persson 53 Rintainen Inhyses Annika Larsdotter Rintainen Hustru Karin 1807 Henrik Henriksson Dalby Södra Finnskoga Järpliden 16 Olof Andersson Honkainen Inhyses Anna Matsdotter Hustru Johan Håkansson Räisäinen Inhyses Marit Karlsdotter Honkainen Hustru Olof 1808 f Mickel Karlsson Honkainen Inhyses Dalby Södra Finnskoga Järpliden Juberget Kirkkomäki 16 Johan Johansson Inhyses Britta Larsdotter Hustru Mårten Eriksson n Marit Tomasdotter Hustru Lisa Kristoffersdotter 54 Inhyses Johan Eriksson Veteläinen Far Dalby Södra Finnskoga Järpliden Possåsen 17 Per Henriksson Veteläinen Karin Bertilsdotter Tossavainen Hustru 53 gla. 54 enk. 61

62 Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Alakylä 17 Henrik Nilsson Havuinen Valborg Olsdotter Räisäinen Hustru Marit 1808 Marit Henriksdotter 55 Häkkinen Mor Lars Larsson Viiksoia Dräng Lisa Nilsdotter Moijoinen 1794 Piga Olof Henriksson Inhyses Anna Persdotter Havuinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Ylikylä 17 Anders Olsson Ryslöinen Karin Persdotter Havuinen Hustru Per Henriksson Hartikainen Anna Matsdotter 56 Havuinen Mor Johan Olsson Halinen Dräng Gertrud Andersdotter Ryslöinen 1803 Piga Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Mongamäki ki 17 Per Olsson Kalainen Torpare Britta Eriksdotter Hiiroinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Kringsberget 17 Johan Henriksson Havuinen Inhyses Ellika Pålsdotter Himainen Hustru Henrik Henriksson Havuinen Inhyses Annika Matsdotter Havuinen Enka Mattes Danielsson 57 Havuinen Henrik Henriksson 58 Havuinen 55 enk. 56 enk. 57 u. ä. 62

63 Tomas Tomasson Havuinen Inhyses Karin Henriksdotter Hartikainen Hustru Dalby Södra Finnskoga Mangslidberget 17 Erik Persson Paavoinen 59 Torpare Karin Hansdotter Hiiroinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Liden Ullila 17 Henrik Henriksson Hartikainen Marit Henriksdotter Puttoinen Hustru Olof Olsson Moijainen Lisa Olsdotter Moijainen Hustru Per Persson Moijainen Dräng Henrik Staffansson Havuinen Inhyses Anna Tomasdotter Havuinen Hustru Maria Henriksdotter Hartikainen Mor Johan Karlsson 60 Mulikka Henrik Tomasson Havuinen Maria Andersdotter Neuvoinen Hustru Lisa Henriksdotter Viiksoia Mor Valborg Tomasdotter Havuinen 1804 Piga Olof Henriksson Kaikalainen 61 Inhyses Valborg Eriksdotter Havuinen Hustru Henrik Johansson Tarvainen Inhyses Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Matintupa 18 Mattes Olsson Veteläinen Ingrid Andersdotter Tenhuinen Hustru Anders Henriksson 62 Tenhuinen Far Karin Olsdotter Mulikka Hustru Malin Olsdotter Havuinen 1794 Piga 58 u. ä. 59 Hämäläinen 60 u. ä. 61 Ukkoinen 62 m. Havuinen. 63

64 Karin Håkansdotter 1806 Piga s Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dypinkangas 18 Olof Halvardsson Lehmoinen Britta Karlsdotter Kanainen Hustru Lisa 1803 Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Alakylä 18,19 Henrik Karlsson Honkainen Lisa Olsdotter Vilhuinen Hustru Lars Larsson Dräng Karl Matsson Kanainen Dräng Torsten Olsson Kanainen Dräng Marit Tomasdotter Havuinen Piga Maria Henriksdotter Kaikkalainen Piga Johan Olsson Mulikka Annika Olsdotter Vilhuinen Hustru Staffan Olsson Mulikka Dräng Anders Larsson Halinen Dräng Kajsa Andersdotter Havuinen 1800 Piga Valborg Johansdotter Havuinen 1803 Piga Johan Staffansson Inhyses Kajsa Persdotter Moijainen 1800 Piga Daniel Danielsson Raatikainen Erik Eriksson Vaisinen Dräng Lisa Karlsdotter Saastainen Piga Gertrud Nilsdotter Häkkinen Inhyses Ingrid Olsdotter 63 Mulikka Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Lassila 19 Olof Larsson Raatikainen Annika Andersdotter Tarvainen Hustru Anders Andersson Tarvainen Dräng 63 u. ä. 64

65 Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Ruohinmäki 19 Pål Karlsson Saastainen Torpare Marit Tomasdotter Hämäläinen Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Säterberget Sätermäki 19 Lars Larsson Kanainen Annika Andersdotter Raatikainen Hustru Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Säterberget 19 Mattes Olsson Hämäläinen Torpare Lisa Matsdotter 64 Vaisinen Mor Karin Olsdotter Hämäläinen 1794 Piga Anna Olsdotter Hämäläinen 1800 Piga Ingerd Nilsdotter Inhyses Håkan Matsson Inhyses s Annika Nilsdotter Moijainen Hustru Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Säterberget Sänkaho 19 Mattes Matsson Kymöinen Torpare Britta Andersdotter Havuinen Hustru Gertrud Samuelsdotter Raatikainen Inhyses Henrik Henriksson 65 Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Kindsjöberg Riitaho 19 Olof Olsson Tenhuinen Torpare 64 enk. 65 u. ä. 65

66 Britta Andersdotter Hiiroinen Hustru Kerstin 1800 Lisa 1806 Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Kindsjöberg Antinaho 20 Elias Andersson Torpare n Kerstin Matsdotter Sikainen Hustru Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Kindsjöberg Sätermäki 20 Lisa Andersdotter 66 Raatikainen Inhyses Karin Henriksdotter Moijainen 1801 Gertrud 1803 Dalby Södra Finnskoga Galåsen Kalåsa 20 Karl Larsson Lehmoinen Torpare Gertrud Henriksdotter Tarvainen Hustru Britta Larsdotter Honkainen Mor Olof Andersson Havuinen Torpare Anna Persdotter Minkinen Hustru Kerstin Andersdotter Havuinen 1794 Piga Maria Eriksdotter 67 Pasainen Inhyses Dalby Södra Finnskoga Mörttjärnsberg Mörtkärnenmäki 20 Per Persson Torpare Maria Kristoffersdotter Honkainen Hustru Karl Karlsson Husbonde s Kerstin Olsdotter Enka s Olof Persson Dräng s Olof Markusson Inhyses s 66 enk. 67 enk. 66

67 Dalby Södra Finnskoga Nytorp 20 Per Slättman 68 Torpare s Ingeborg Eskilsdotter Hustru s Olof Persson s Ingerd Olsdotter Hustru s Dalby Södra Finnskoga Koltorp 20 Johan Larsson Honkainen Torpare Lisa Pålsdotter Raatikainen Hustru Dalby Södra Finnskoga Mackaretjärn Mäkkylä 21 Anders Henriksson Puttoinen Annika Matsdotter Oinoinen Hustru Lisa 1801 Henrik Pålsson Karvainen Dräng Britta Tomasdotter Hämäläinen Piga Dalby Södra Finnskoga Mackaretjärn Alakylä 21 Hans Henriksson Puttoinen Annika Henriksdotter Havuinen Hustru Valborg 1799 Karin Henriksdotter Puttoinen Piga Lisa Henriksdotter Puttoinen Piga Daniel Andersson Havuinen Marit Hansdotter Puttoinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Mackaretjärn Hyytiäisen 21 Erik Henriksson Hyytiäinen 68 avsk. sold 67

68 Lisa Henriksdotter Puttoinen Hustru Ingeborg 1803 Anders Kristoffersson Havuinen Inhyses Dalby Södra Finnskoga Mackaretjärn Lehtolamminaho 21 Olof Svensson Rämäinen Inhyses Annika Danielsdotter Vaisinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Mackaretjärn Talakara 21 Mattes Eriksson Räisäinen Valborg Andersdotter Vaisinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Mackaretjärn Pekkala 21 Mattes Persson Vaisinen Inhyses Karin Olsdotter Havuinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Mackaretjärn 21 Henrik Eriksson Räisäinen Inhyses Anders Persson 69 Kontinen Inhyses Dalby Södra Finnskoga Medskogen 21 Olof Henriksson Veteläinen Britta Persdotter Honkainen Hustru Maria Henriksdotter Veteläinen Enka Gertrud Torstensdotter Kymöinen Dotter Mattes Henriksson Veteläinen Inhyses 69 enk. 68

69 Olof Olsson Orm Inhyses s Anna Persdotter Veteläinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Röjden 24 Karin Henriksdotter Tarvainen Inhyses Kerstin Henriksdotter 70 Turpiainen Inhyses Anna Andersdotter Hämäläinen 1799 Piga Johan Olsson Havuinen Inhyses Elin Eriksdotter Saastainen Hustru Dalby Södra Finnskoga Röjden Alakylä 24 Olof Andersson 71 Tarvainen Ingerd Olsdotter Havuinen Hustru Ingrid 1797 Dalby Södra Finnskoga Röjden Pohjostupa 24 Olof Olsson 72 Halinen Anna Samuelsdotter Raatikainen Hustru Dalby Södra Finnskoga Röjden Etelätupa 24 Hans Olsson Halinen Anna Henriksdotter Hartikainen 73 Hustru Lisa 1808 Henrik Olsson Raatikainen Dräng 70 enk. 71 gla. 72 ung. 73 m. Hartikainen 69

70 Dalby Södra Finnskoga Röjden Mattila 24 Anders Andersson Halinen 74 Olof Olsson 75 Tarvainen Måg Malin Andersdotter Halinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Röjden Nuppi 24 Karin Andersdotter Kuhmalainen Enka Olof Olsson Tarvainen Dalby Södra Finnskoga Röjden Mattila 24 Anders Andersson 76 Havuinen Annika Karlsdotter Lehmoinen Hustru Valborg Matsdotter 77 Lehmoinen Inhyses Dalby Södra Finnskoga Röjden Mikkola 24 Pål Mickelsson Halinen Inhyses Malin Andersdotter Raatikainen Hustru Kajsa Andersdotter Kuhmalainen Dalby Södra Finnskoga Röjden Alanuppi 24 Henrik Pålsson Kymöinen Elin Danielsdotter Veteläinen Hustru 74 gla. Mattila vid Ukonhauta 75 lille 76 ung. 77 enk. 70

71 Dalby Södra Finnskoga Röjden Mankila 25 Pål Pålsson Paalainen Karin Karlsdotter Hustru Britta Pålsdotter Paalainen 1803 Piga Lisa Pålsdotter Paalainen 1803 Piga Maria Pålsdotter 78 Paalainen 1798 Piga Dalby Södra Finnskoga Röjden Saunola 25 Olof Andersson 79 Raatikainen Karin Tomasdotter Hämäläinen Hustru Tomas Henriksson Hämäläinen Marit Henriksdotter Hartikainen Hustru Mattes Matsson Hämäläinen Inhyses Dalby Södra Finnskoga Röjden Heinä aho 25 Jöns Jönsson Karin Andersdotter Veteläinen Hustru Olof Gunnarsson s Dalby Södra Finnskoga RRotnöjden 25 Staffan Kristoffersson Havuinen Torpare Britta Matsdotter 1795 Piga Karin Andersdotter 80 Kuhmalainen Inhyses Lisa Matsdotter Havuinen 78 inh. 79 lille 80 enk. 71

72 Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Alakylä 25,26 Henrik Henriksson Havuinen Ingeborg Johansdotter Oinoinen Hustru Maria Henriksdotter 81 Vilhuinen Mor Halvard Olsson Dräng Johan Andersson Vaisinen Dräng Olof Larsson Halinen Maria Olsdotter Kontinen 1799 Piga Annika Eriksdotter Kontinen 1810 Piga Lars Johansson Multiainen Inhyses Karin Olsdotter Kalainen Hustru Gertrud Nilsdotter Moijainen Inhyses Henrik Henriksson 82 Kymöinen Pål Persson Laaskoinen Inhyses Ingrid Persdotter Kontinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Yläkylä 26 Erik Olsson Oinoinen Karin Persdotter Hyytiäinen Hustru Henrik Olsson Oinoinen Dräng Olof Olsson Oinoinen Dräng Per Andersson Kontinen Dräng Marit Olsdotter Rotehjon Anders Andersson Inhyses Karin Olsdotter Oinoinen Hustru Elias Olsson Kalainen Inhyses Anna Henriksdotter Havuinen Hustru Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Vilhula Antila 26 Anders Olsson Sikainen Ingrid Henriksdotter Havuinen Hustru Lisa 1803 Elin 1805 Anna 1808 Olof Andersson Sikainen 81 enk. 82 u. ä. 72

73 Gertrud Olsdotter Vilhuinen Hustru Erik Matsson Dräng Maria Andersdotter 83 Vilhuinen Inhyses Lena Olsdotter 84 Kontinen Piga Olof Andersson 85 Piesainen Per Karlsson 86 Veteläinen Maria Henriksdotter 1799 Lösdr. Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Vilhula Alakylä 26,27 Henrik Olsson Vilhuinen Anna Olsdotter Veteläinen Hustru Kajsa Henriksdotter 87 Vilhuinen Mor Olof Olsson Vilhuinen Dräng Per Olsson Veteläinen Dräng Marit Olsdotter Vilhuinen Hustru Märta Bertilsdotter Vilhuinen 1795 Piga Olof Matsson 88 Vaisinen Henrik Henriksson Vilhuinen Inhyses Gertrud Henriksdotter Vilhuinen Inhyses Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Vilhula Heikilä 27 Erik Henriksson 89 Vilhuinen Anna Henriksdotter Veteläinen Hustru Kerstin Matsdotter 90 Vaisinen Mor Maria Henriksdotter Vilhuinen Piga Maria Andersdotter Ampiainen Piga Karl Henriksson Vilhuinen Dräng Petter Halvardsson Honkainen Dräng Mårten Henriksson Piesainen Dräng Bertil Håkansson Inhyses Anna Andersdotter Vilhuinen Hustru 83 enk. 84 inh. 85 u. ä. 86 u. ä. 87 enk. 88 u. ä. 89 ung. 90 enk. 73

74 Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Vilhula Luetomta 27,28 Anders Henriksson Vilhuinen Gertrud Persdotter Lehmoinen Hustru Gertrud 1798 Filip Andersson Vilhuinen Inhyses Kerstin Karlsdotter Saastainen Hustru Maria 1805 Mattes Mickelsson Oinoinen Inhyses Marit Tomasdotter Lehmoinen Hustru Olof Halvardsson 91 Dalby Södra Finnskoga Tolgraven 28 Daniel Danielsson Veteläinen Karin Henriksdotter Raatikainen Hustru Olof Knutsson Inhyses n Karin Pålsdotter Paalainen Hustru Erik Larsson Hiiroinen Styvson Dalby Södra Finnskoga Bograngsberget Pooranginmäki 28 Kristoffer Halvardsson Honkainen Torpare Lisa Henriksdotter Veteläinen Hustru Halvard Persson Far s Britta Sigfridsdotter Honkainen Hustru Marit Halvardsdotter Honkainen 1799 Piga Britta Persdotter Piga s Anna Andersdotter 92 Mor Dalby Södra Finnskoga Dypåsen Ruhilamminmäki 28 Olof Johansson Utriainen Britta Nilsdotter Saastainen Hustru 91 u. ä. 92 enk. 74

75 Marit 1801 Johan Matsson Utriainen Far Karin Olsdotter Lehmoinen 1791 Inhyses Mattes Karlsson 93 Vilhuinen Anna Tomasdotter 94 Honkainen Kajsa Staffansdotter 95 Mulikka Dalby Södra Finnskoga Järpliden Possåsen 166 Bertil Bertilsson 96 Possoinen Hogdal Björnberg 31 Mickel Henriksson Bonde Anna Persdotter Hustru Per Mickelsson 97 Son Britta Persdotter Hustru Henrik Mickelsson 98 Son Jonas Mickelsson 99 Son Erik Mickelsson Son Ingrid Jönsdotter Hustru Märta 13 år Dotter Anna Mickelsdotter Dotter Karin Mickelsdotter 100 Dotter Margareta Mickelsdotter 101 Dotter 93 u. ä. 94 u. ä. 95 u. ä. 96 SiC! Står även på Possåsmon 97 flyttade och bor nu på torp Kölen (Kärn) i Räflums pastorat och Borsiö Socken på Bytorpen 98 var i Upsala 99 SiC! Kommentar i original 100 gift Erik Ersson bor i byn Klacksåsen 101 gift i Kolbäck å Rätans socken och Bergs pastorat 75

76 Hogdal Huskölen 31,32 Erik Mickelsson Bonde f Karin Mickelsdotter Hustru f Mickel Olsson Dräng N N Piga N N Piga Erik Olsson Bonde f Karin Pålsdotter Hustru s Karin Eriksdotter 17 år Dotter f Olof Eriksson Son f Jon Mickelsson Bonde f Margareta Mickelsdotter Hustru f Kerstin Jonsdotter 14 år Dotter Mickel Jonsson Son N N Piga N N Dräng Jon Eriksson år Farfar Per Mickelsson Bonde Kerstin Persdotter Hustru Hogdal Gåsjön 32 Olof Matsson Bonde s Görla 103 Hustru Per Matsson Bonde Ingeborg Hustru Färila Karlstrand 33 Mattes Eskilsson 104 Bonde Karin Andersdotter Hustru 102 kan finska barn, 2 p. 1 dr. 104 upt. af Eskil Jonsson en finne frå Huskölen ligger 5 mil i Väster Körkan 76

77 Östmark Östmark Runnsjön Autio (Burustp.) 43 Anders Andersson Moilainen Karin Persdotter Kauttoinen Hustru Britta Johansdotter Kauttoinen Enka Britta Jönsdotter 105 Norilainen 1801 Piga Marit Henriksdotter 106 Moilainen Piga Östmark Östmark Runnsjön 43 Olof Olsson 107 s Marit Larsdotter Hustru s Lars Erik Johansson 108 Måg Marit Olsdotter Hustru s Anders Olsson Porka Britta Andersdotter Moilainen Hustru Annika Markusdotter Orainen 109 Hustru Britta Orainen 110 Per Johansson s Kerstin Jönsdotter Hustru s Ingeborg Jönsdotter 1798 s Lars Jönsson s Maria Olsdotter 111 Kauttoinen Hustru Anna Lisa 1802 Eleon. Soph Lovisa 1807 Johan Eriksson Kauttoinen Dräng Östmark Östmark Runnsjötorp Uotila 43 Erik Matsson Hämäläinen 105 Noril. 106 sjukl. 107 ofärd. 108 Vasikam. 109 Orain 110 Orain 111 fr. Borrsjön. Allstermark. 77

78 Karin Markusdotter Norilainen 112 Hustru Annika 1806 Östmark Östmark Norra Runnsjötorp Mustamäki 43,44 Nils Andersson Nikarainen Kerstin Eriksdotter Hustru s Anders Andersson Nikarainen Far Maria Bengtsdotter Norilainen 113 Hustru Kerstin Larsdotter 1796 Piga s Johan Persson Karttuinen Maria Andersdotter Moilainen Hustru Per Halvarsson Karttuinen Far Lisa Eriksdotter Kähköinen Piga Erik Andersson Nikarainen Dräng Östmark Östmark Norra Runnsjötorp Mustamäki Svarthultberg 44 Markus Bengtsson Orainen Annika Eriksdotter Kähköinen Hustru Erik Markusson Norilainen Helga Björnsdotter Hustru s Karin 1803 Jöns Johansson Dräng s Lisa Kokkoinen 114 Johan Jönsson Karttuinen Karin Persdotter Norilainen 115 Hustru Olof Persson Norilainen Karin Larsdotter 1802 Piga s Karin Jönsdotter Nils Johansson Karttuinen Karin Bengtsdotter Hustru s 112 Noril. 113 Noril. 114 Kock-Lisa 115 Noril. 78

79 Östmark Östmark Östra Runnsjötorp 44 Erik Jakobsson Kauttoinen Marit Nilsdotter Hustru s Jakob Johansson Kauttoinen Lisa Henriksdotter Moilainen Hustru Östmark Östmark Runnsjöviken Rantamäki 44 Henrik Jakobsson Kauttoinen Lisa Kauttoinen 1790 Britta Eriksdotter Kauttoinen Piga Erik Henriksson 116 s Östmark Östmark Eriksberg 44 Per Markusson Orainen Annika Matsdotter Hämäläinen Hustru Östmark Östmark Örtjärnshöjden Kalsiöninaho 44 Johan Andersson 117 Hämäläinen Karin Persdotter Hustru s Karin 1801 Östmark Östmark Sorktjärn 45 Annika Andersdotter Moilainen Enka Håkan Olsson Moilainen Annika Olsdotter Suhoinen Hustru 116 u. ä. 117 fatt. 79

80 Per Persson Karttuinen Kerstin Olsdotter Suhoinen Hustru Östmark Östmark Kalvhöjden 45 Olof Johansson Porka Karin Olsdotter Hustru s Britta Johansdotter Porka Syster Johan Johansson Porka Karin Eriksdotter 118 Kähköinen Hustru Karin 1803 Östmark Lekvattnet Fäbacken 45,46 Anders Jönsson Kähköinen Ingeborg Jonsdotter Hustru s Jöns Jönsson Far s Henrik Persson 119 Juuselainen Valborg Halstensdotter Piga Gertrud Andersdotter 120 Nikarainen Enka Nils Jönsson Nikarainen Son Anders Andersson Porka Britta Halstensdotter Hustru s Katarina 1805 Karin 1807 Jon Eriksson Porka Gertrud Andersdotter Porka Erik Andersson Porka Marit Andersdotter Hustru s Erik Eriksson Porka Marit Jönsdotter Hustru s Karin Andersdotter Hämäläinen 1787 Piga Karin Eriksdotter Hämäläinen 1801 Piga Pål Matsson Dräng Olof Andersson Lösdr. Olof Eriksson Porka Annika Andersdotter Valkoinen Hustru Johan Staffansson Rintainen Dräng Marit Eriksdotter 1792 Piga gr. tvilling. f Jäg. 120 fatt. 80

81 Jonas Matsson Inhyses s Karin Matsdotter Hustru s Johan Andersson Orainen Britta Jakobsdotter Kauttoinen Hustru Britta 1803 Anders Andersson Nikarainen Torpare Kerstin Eriksdotter Porka Hustru Maria 1806 Johan Persson Hämäläinen Annika Eriksdotter Hämäläinen Hustru Erik Persson Hämäläinen Östmark Lekvattnet Norra Lekvattnet 46 Pål Olsson Karin Andersdotter Hustru Johan Andersson Moilainen Maria Svensdotter Alstermark Hustru Lars Jönsson Dräng s Östmark Lekvattnet Fäbacken 46,47 Kristoffer Kristoffersson Kukkoinen Karin Matsdotter Hustru Mattes Kristoffersson Kukkoinen Karin Jonsdotter Hustru s Erik Staffansson Rintainen Helga Halstensdotter Hustru s Marit Halstensdotter 1801 Piga s Johan Matsson Karin Persdotter Hustru s Annika 1804 Marit Persdotter 121 Maria Olsdotter 122 Mårten Nilsson Karin Andersdotter Norilainen Hustru Marit Larsdotter Enka Johan Eriksson Maria Andersdotter Hustru Maria Persdotter 1806 Dotter 121 ofärd. 122 u. ä. 81

82 Maria Månsdotter 1812 Lisa Matsdotter Enka Östmark Lekvattnet Stensgårds utskog 47 Johan Jakobsson 123 Kauttoinen Karin Nilsdotter Hustru s Erik Eriksson 124 Inhyses Marit Olsdotter Hämäläinen Svägerska Marit Eriksdotter 125 Klemet Henriksson Pärkiläinen Marit Johansdotter Härköinen Hustru Maria 1803 Henrik Klemetsson Pärkiläinen Lösdr. Olof Eriksson 126 Juuselainen Karin Eriksdotter Östmark Lekvattnet Vittjärn 47 Samuel Jönsson Juuselainen Karin Staffansdotter Rintainen Hustru Erik Jönsson Juuselainen Dräng Östmark Lekvattnet Myrgubben 47 Mattes Olsson Kähköinen Lisa Andersdotter Hustru Britta Jakobsdotter Lägghjon Östmark Lekvattnet Vittjärn 47,48 Olof Olsson Juuselainen 123 fatt. 124 enk. 125 u. ä. 126 u. ä. 82

83 Ellika Johansdotter Heppuinen Hustru Lisa 1804 Olof Klemetsson Juuselainen Far Karin Johansdotter Hustru Nils Olsson Dräng Halsten Tomasson Oravainen Torpare Annika Eriksdotter Hämäläinen Hustru Britta Eriksdotter Hämäläinen Svägerska Anna Olsdotter 127 Johan Matsson Puuppoinen Annika Johansdotter Riekinen Hustru Annika 1803 Per Matsson Enkling Maria Matsdotter Reisia Piga Annika Persdotter 128 Jöns Jönsson Juuselainen Annika Matsdotter Tiihoinen Hustru Kerstin Johansdotter Juuselainen Lösdr. Pål Jönsson Juuselainen Kerstin Agdersdotter Hustru Östmark Lekvattnet Långsjöhöjden 48 Per Klemetsson Hämäläinen Annika Pålsdotter Hustru Lisa Eriksdotter Enka Östmark Östmark Ulvsjötorp Brånsätra 48 Halsten Halstensson Hämäläinen s Karin Eriksdotter Hustru s Ingeborg 1806 s Lars Eriksson s Kerstin Andersdotter Hustru s Halsten Persson Enkling s 127 u. ä. 128 u. ä. 83

84 Östmark Östmark Arnsjön Välikylä 48 Anders Hansson Valkoinen Karin Johansdotter Ikoinen Hustru Kajsa 1797 Lisa 1801 Hans Andersson Valkoinen Maria Olsdotter Sikainen Hustru Karin Jönsdotter Valkoinen Piga Östmark Östmark Arnsjön Köölä 48 Olof Olsson Kähköinen Karin Nilsdotter Kettuinen Hustru Östmark Östmark Arnsjön 49 Mickel Henriksson Valkoinen Anna Olsdotter Sikainen Hustru Nils Nilsson Haljainen Dräng Olof Jonsson Dräng s Annika Johansdotter Karttuinen 1789 Piga Karin Danielsdotter Sikainen 1803 Karin Jönsdotter Millomi Piga Östmark Östmark Arnsjön Häikilä 49 Henrik Hansson Valkoinen Far Valborg Henriksdotter 129 Valkoinen Hans Henriksson Valkoinen Marit Johansdotter Hustru s 129 sjukl. 84

85 Östmark Östmark Arnsjön Karrhila 49 Erik Persson Hämäläinen Enkling Henrik Abrahamsson Martinen Dräng Olof Henriksson Valkoinen Dräng Östmark Östmark Stenbråten Kiviaho 49 Henrik Henriksson Valkoinen Elin Mårtensdotter Haljainen Östmark Östmark Ömmestorp Öhmölä 49 Erik Eriksson Ruaaskoinen 130 Annika Olsdotter Karhinen Hustru Lisa Eriksdotter Hämäläinen Piga Olof Olsson 131 Kähköinen Kerstin Jönsdotter 1800 Piga Per Jonsson Inhyses s Britta Eriksdotter Kukkoinen Hustru Östmark Östmark Rosastorp Rusala 49 Erik Jönsson 132 Rusainen Gertrud Elofsdotter Hustru s Jöns Eriksson Rusainen Far Maria Jönsdotter Rusainen 1780 Piga Kerstin Eriksdotter 133 Martinen 1802 Tomas Johansson Vaisinen 130 Urpinen 131 u. ä. 132 fatt. 133 u. ä. 85

86 Östmark Östmark Kavelåsen Puukaula 50 Johan Olsson Martinen Enkling Karin Persdotter Hämäläinen Hustru Daniel Larsson Liukoinen 134 Kerstin Eriksdotter Kukkoinen 135 Hustru Östmark Östmark Rosastorp Rusala Kähköla 50 Anders Johansson Räisäinen Karin Johansdotter Haljainen Hustru Marit 1794 Elin Johansdotter Haljainen 1781 Piga Kerstin Johansdotter 1796 s Östmark Östmark Rosastorp Rusala 50 Jöns Matsson Ampiainen Kerstin Jakobsdotter Huotari Hustru Jon Persson Hämäläinen Lisa Jönsdotter Ampiainen Hustru Lars Andersson Snuppi Annika Pålsdotter Hustru Karl Andersson 136 Maria Andersdotter Hustru s Kerstin 1798 Daniel Larsson Kerstin Eriksdotter Hustru Olof Olsson 137 Millomi Märta Andersdotter Hustru Per Olsson 138 Millomi Helga Nilsdotter Oinoinen Hustru 134 Kukka 135 Kukka 136 Gräsm. 137 Jäg. 138 fatt. 86

87 Östmark Östmark Hatacktorp Hotakkala 50,51 Olof Pålsson Karrhinen Maria Henriksdotter Suhoinen Hustru Karin Nilsdotter Enka s Anna Henriksdotter Valkoinen 1792 Piga Olof Eriksson Ruaaskoinen Dräng Jon Jonsson Dräng s Nils Nilsson Dräng s Erik Jönsson Rusainen Anna Eriksdotter Haljainen Hustru Karin 1805 Östmark Östmark Pylketorp Ruusinmäki 51 Arvid Eriksson Snuppi Marit Nilsdotter Oinoinen Hustru Karin Persdotter Svärmoder s Per Danielsson Vaisinen Kerstin Jonsdotter Östmark Östmark Halvarstorp Martila 51 Lars Olsson Millomi Annika Larsdotter Martinen Hustru Britta 1796 Karin 1790 Anders Andersson Kelti Britta Andersdotter Hämäläinen Hustru Henrik Eriksson Häkkinen Annika Henriksdotter Haljainen Hustru Karin Staffansdotter Hähme 1791 Piga Erik Abrahamsson Martinen Dräng Erik Eriksson Martinen 1773 Dräng Karin Eriksdotter Martinen 1768 Piga 139 u. ä. 87

88 Östmark Östmark Kapestorpet Kaupila 51 Tomas Matsson 140 Sikainen Karin Eriksdotter Snuppi Hustru Halsten Halstensson Haljainen Dräng Magnus Färdig s Anna Lök Hustru s Johan Halstensson 141 Haljainen Karin Eriksdotter Oinoinen Hustru Maria 1806 Maria Eriksdotter Oinoinen Enka Maria Jönsdotter 142 Oinoinen 1785 Östmark Östmark Södra Åskagsberg 52 Johan Hansson Valkoinen Inga Eriksdotter Rusainen Hustru Karin Tomasdotter Vaisinen 1795 Piga Kerstin Jönsdotter 143 Piga s Kerstin Eriksdotter Rusainen Enka Karin Jakobsdotter Hähme Piga Per Matsson Kuika Dräng Johan Johansson Hämäläinen Dräng Johan Mårtensson Rusainen Lösdr. Kerstin Eriksdotter Snuppi Piga Erik Mårtensson Rusainen Gertrud Persdotter Hustru Östmark Östmark Norra Åskagsberg Millomi 52 Johan Olsson Millomi Marit Henriksdotter Haljainen Hustru Olof Olsson Millomi Far Hans Millomi Son Olof Larsson Millomi Dräng Pål Pålsson Mulikka Dräng 140 fatt. 141 fatt. 142 fr. Millom. 143 Ruoht. 88

89 Karin Andersdotter Vaisinen Piga Marit Johansdotter Maria Olsdotter 1815 Östmark Östmark Gransjön Ransiöni 52,53 Olof Halvarsson 144 Olea Olsdotter Rahikainen Märta Samuelsdotter 1793 Systerdotter Erik Mårtensson Haljainen Lisa Eriksdotter Haljainen Hustru Lisa Danielsdotter Mor Mickel Henriksson Sikainen Britta Olsdotter Hustru s Nils Johansson Haljainen Annika Johansdotter Tenhuinen Hustru Erik Jonsson Haljainen Marit Haljainen Syster Karin Andersdotter Haljainen Östmark Östmark Gåstjärn Sipilä 53 Johan Henriksson Hämäläinen Marta Matsdotter Puaalainen Hustru Karin Hämäläinen 145 Dotter Marit Nilsdotter Mor Marit Olsdotter Hämäläinen Piga Erik Matsson Gertrud Jonsdotter Hustru Olof Henriksson Hämäläinen Karin Johansdotter Porka Hustru Mickel Johansson Sikainen Maria Hustru s Johan Abrahamsson Martinen Kerstin Jonsdotter Haljainen Enka 144 fr. Kekkåsen. 145 fatt. 89

90 Östmark Östmark Gåstjärn 83 Henrik Olsson 146 Hämäläinen Johan Henriksson 147 Hämäläinen Kari Persdotter 148 Paalainen Hustru Ola Henriksson 149 Hämäläinen Johan Abrahamsson 150 Martinen Östmark Östmark Nolla 53 Johan Jakobsson Suhoinen Karin Eriksdotter Haljainen Kerstin Olsdotter Haljainen Piga Karin Danielsdotter Sikainen 1800 Piga Erik Henriksson Haljainen Annika Tomasdotter Sikainen Hustru Maria Tomasdotter Sikainen 1794 Piga Henrik Jonsson Haljainen Lösdr. Östmark Östmark Nolla Kotamäki 53 Staffan Karlsson Sikainen Elin Nilsdotter Haljainen Hustru Jon Staffansson 151 Haljainen Markus Staffansson Sikainen Dräng Daniel Henriksson Sikainen Maria Staffansdotter Sikainen Piga Östmark Östmark Kartberg Kartuisen ohta 54 Jakob Olsson Suhoinen 146 SiC! I originalet placerat under Grue 147 SiC! I originalet placerat under Grue 148 SiC! I originalet placerat under Grue 149 SiC! I originalet placerat under Grue 150 SiC! I originalet placerat under Grue 151 u. ä. 90

91 Dordi Olsdotter Haljainen Hustru Karin Olsdotter 152 Haljainen Karl Halvarsson 153 Lehmoinen Lisa Lisa Eriksdotter Hämäläinen Piga Lars Hansson Valkoinen Husbonde Britta 1818 Östmark Östmark Nyckelvattenberg Nykkelvatinmäki 54 Jon Henriksson Haljainen Karin Johansdotter Tenhuinen Hustru Östmark Östmark Råbäcken Rajapuro 54 Erik Eriksson Haljainen Anna Eriksdotter Haljainen Hustru Anna 1794 Helga 1803 Erik Persson Haljainen Dräng Hans Henriksson Haljainen 155 Maria Henriksdotter Sikainen Piga Margareta Matsdotter Rotehjon Östmark Östmark Södra Röjdåsen Sikala 54 Lars Tomasson Sikainen Olof Henriksson Valkoinen Dräng Mickel Mickelsson Sikainen Dräng Marit Danielsdotter 156 Sikainen 1808 Olof Johansson Haljainen Britta Henriksdotter Karin Johansdotter Haljainen 1794 Piga 152 sjukl. 153 fatt. 154 Kössin 155 Kaupinen 156 fatt. 91

92 Östmark Östmark Södra Röjdåsen Sikala Tuomala 54 Per Eriksson Sikainen Maria Henriksdotter Karhinen Hustru Maria 1803 Valborg Persdotter Karvainen Mor Karin Jönsdotter Hustru Erik Eriksson Häkkinen Anna Andersdotter Inhyses Kerstin Jonsdotter Inhyses Östmark Östmark Södra Metbäcken 55 Jon Olsson s Annika Persdotter Karttuinen Hustru Östmark Östmark Kvistberg 55 Nils Bengtsson Kerstin Andersdotter Nikarainen Hustru Östmark Östmark Eriksberg 55 Per Markusson Orainen Annika Matsdotter Hämäläinen Hustru Östmark Östmark Markletten 55 Sigfrid Johansson Hämäläinen Anna Hustru s Karin Johansdotter Porka Piga 92

93 Östmark Östmark Röberg 55 Bengt Bengtsson 157 s N Hustru s Johan Olsson Porka Annika Johansdotter Hämäläinen Hustru Östmark Östmark Gräsberg 55 Henrik Persson Kerstin Eriksdotter Juuselainen Hustru Johan Häkkinen Anna Hustru Östmark Östmark Rösberg Lilltorp 55 Samuel Larsson 158 Östmark Östmark Hiramsberg Hiiroisenmäki 55 Mattes Klemetsson Ronkainen Annika Andersdotter Hämäläinen Hustru Olof Matsson Ronkainen Östmark Östmark Bustyvelberg 56 Sigfrid Johansson Riekinen Maria Matsdotter Ronkainen Hustru 157 upt af Joh. Hämäläinen 158 Prästsätern 93

94 Östmark Östmark Svenshöjden Sparkberg 56 Per Jakobsson Hotakka Kajsa Pålsdotter Pärkiläinen Hustru Nils Olsson Liimalainen Lisa Hansdotter Hustru Elin Staffansdotter Mulikka Enka Östmark Östmark Svenshöjden 56 Olof Johansson Liimalainen Kerstin Hustru Kerstin Olsdotter Kähköinen Enka Östmark Östmark Svenskandersberg 56 Jöns Jönsson Karin Andersdotter Hustru Östmark Östmark Björsviken 56 Anders Johansson Neuvoinen Östmark Östmark Älghalla 56 Johan Staffansson Kiiskinen Anna Nilsdotter Häkkinen Hustru 94

95 Östmark Östmark Bastvålen 56 Erik Andersson Nikarainen Lars Eriksson Nikarainen Ingeborg Hustru s Per Nilsson Oinoinen Kerstin Markusdotter Manninen Hustru Markus Larsson Pentikäinen Dräng Östmark Östmark Svenskandersberg 57 Jöns Andersson Millomi Katarina Persdotter s Johan Staffansson Måg Kajsa Jönsdotter Hustru Östmark Östmark Bustyvelberg 57 Nils Larsson 159 Karin Olsdotter Hustru Sigfrid Johansson N Hustru Östmark Östmark Sparkberg 57 Per 160 N 161 Hustru 159 Nikkari 160 Hollandstorp 161 Hollandstorp 95

96 Östmark Östmark Kalvskinnsberg 58 Johan Nilsson Oinoinen Anna Olsdotter Kiiskinen Hustru Östmark Östmark Södra Röjdåsen Sikala 58 Staffan Jonsson Haljainen Anna Eriksdotter Hämäläinen Hustru Henrik Eriksson Haljainen Dräng Olof Eriksson Kaikalainen Dräng Karin Eriksdotter Sikainen Hustru Erik Eriksson Karin Andersdotter Hustru Östmark Östmark Norra Röjdåsen Puttela 59 Henrik Abrahamsson Häkkinen Karin Olsdotter Valkoinen Hustru Nils Jonsson Haljainen Karin Olsdotter Sikainen Hustru Olof Henriksson Sikainen Anna Pålsdotter Tenhuinen Hustru Karin Bertilsdotter Haljainen Enka Östmark Östmark Kaikelandstorp 59 Olof Jonsson Haljainen Annika Olsdotter Oinoinen Hustru Staffan Haljainen Maria Johansdotter Oinoinen 1804 Piga Annika Henriksdotter Vaisinen 1793 Piga Erik Johansson 162 Martinen Valborg Olsdotter Häkkinen Hustru 162 fatt. 96

97 Östmark Östmark Hällsjön 59 Johan Johansson Martinen Dordi Eriksdotter Haljainen Hustru Marit Johansdotter Martinen 1764 Piga Johan Johansson Martinen Östmark Östmark Käppanstorp 59 Johan Persson Britta Jonsdotter Hustru Karin Halstensdotter 1800 Piga Östmark Östmark Mulltjärn Saunola 59,60 Erik Jonsson Haljainen Marit Eriksdotter Häkkinen Hustru Olof Eriksson Martinen Dräng Valborg Eriksdotter Kaikalainen 1796 Piga Anders Eriksson Kiiskinen Dräng Maria Eriksdotter Häkkinen 1792 Piga Erik Matsson Häkkinen Dräng Kerstin Eriksdotter Kiiskinen Hustru Anna Eriksdotter 163 Häkkinen Dotter Sigfrid Matsson Häkkinen Erik Henriksson Häkkinen Marit 1803 Nils Henriksson Häkkinen Dräng Johan Halstensson Haljainen Kerstin Persdotter Karvainen Piga Karin Sigfridsdotter Häkkinen Karin Eriksdotter 1778 Piga Karin Henriksdotter 164 Häkkinen Henrik Matsson Häkkinen Bror 163 u. ä. 164 u. ä. 97

98 Östmark Östmark Mulltjärn Alakylä 60 Henrik Andersson Vaisinen Marit Olsdotter Haljainen Hustru Britta Mickelsdotter 165 Sikainen Marit 1803 Olof Henriksson Haljainen Svärfader Östmark Östmark Mulltjärn Mattila 60 Mickel Matsson Oinoinen Britta Henriksdotter 166 Hustru Lisa Henriksdotter Rämäinen Hustru Lars Björnsson Dräng Karin Matsdotter Häkkinen 1799 Piga Nils Jonsson Keppainen Dräng Henrik Henriksson Nuualainen Östmark Östmark Mulltjärn Johola 60 Henrik Andersson 167 Oinoinen Anna Jonsdotter Haljainen Hustru Maria Henriksdotter Haljainen Mor Johan Johansson Oinoinen Henrik Andersson Oinoinen Per Andersson Oinoinen Anders Matsson Vilhuinen Dräng Henrik Olsson Kaikalainen Dräng Anna Sigfridsdotter Häkkinen 1806 Maria Henriksdotter Vaisinen 1798 Piga 165 u. ä. 166 fr. Nikkari 167 ups. 98

99 Östmark Östmark Röjdoset Purala 61 Henrik Jonsson Haljainen Annika Olsdotter Haljainen Hustru Marit 1803 Kerstin Johansdotter 1796 s Johan Eriksson Martinen Mattes Olsson Måg Maria Henriksdotter Haljainen Hustru Valborg Hansdotter Haljainen Enka Valborg 1810 Henrik Henriksson Haljainen Maria Johansdotter Haljainen Hustru Pål Henriksson Haljainen Halsten Halstensson 168 Haljainen Kerstin Persdotter Kauppinen 1787 Nils Matsson Häkkinen Nils Andersson Millomi Dräng Maria Persdotter Karvainen Piga Östmark Östmark Hollandstorp Mäille 61 Mattes Matsson 169 Häkkinen Valborg Johansdotter Rämäinen Hustru Helga Staffansdotter Kiiskinen Enka Östmark Östmark Hollandstorp Mäille 61,63 Nils Johansson Suhoinen Anna Matsdotter Häkkinen Hustru Gertrud 1796 Gertrud Olsdotter Kauttoinen Inhyses Anna Matsdotter 170 Häkkinen Karin Matsdotter Häkkinen 1771 Piga Maria Eriksdotter Maria Matsdotter Sikainen fatt. 169 fatt. 170 u. ä. 171 u. ä. 99

100 Anna Andersdotter Lisa Eriksdotter Kukkoinen Piga Karin Jonsdotter 173 Häkkinen Maria Henriksdotter Lehmoinen Enka Anna 1796 Marit 1797 Henrik 1801 Bengt Andersson Dräng Olof Andersson Millomi Dräng Maria Eriksdotter Piga Nils Andersson Oinoinen Maria Nilsdotter Häkkinen Hustru Marit Olsdotter Tarvainen Piga Jon Persson Dräng Anna Matsdotter Hustru Nils Persson Ruaaskoinen Karin Persdotter Suhoinen Hustru Jon Henriksson Häkkinen Lösdr. Mattes Nilsson Häkkinen Dräng Karin Matsdotter Suhoinen Enka Henrik Persson Suhoinen Karin Henriksdotter Enka Kerstin 1812 Johan Olsson Suhoinen Kerstin Matsdotter Lehmoinen Hustru Olof Johansson Suhoinen Far Marta Larsdotter Piga Anna Persdotter Haljainen 1790 Piga Abraham Eriksson Suhoinen Dräng Lisa Matsdotter Lehmoinen Piga Karin Andersdotter Putkoinen Enka Ingeborg Putkoinen 1792 Barn Olof Nilsson Putkoinen Barn Nils Jonasson 174 Holland Lisa Johansdotter Kiiskinen 1787 Piga Annika Matsdotter Suhoinen Enka Kerstin Johansdotter Suhoinen Piga Olof Olsson 175 Oinoinen Erik Johansson Suhoinen Maria Eriksdotter Martinen Hustru Johan Larsson Kiiskinen Maria Johansdotter Suhoinen Hustru Maria Johansdotter Kiiskinen 1793 Nils Nilsson 176 Häkkinen Karl Fredr. Lök 172 u. ä. 173 u. ä. 174 sjukl. 175 u. ä. 176 u. ä. 100

101 Ulrika Lund Hustru Stina 1802 Östmark Östmark Hollandstorp Suomen mies 63 Henrik Larsson Kiiskinen Lisa 1791 Karin Larsdotter Sikainen Henrik Henriksson Kiiskinen 1794 Johan Henriksson Kiiskinen Dräng Karin Eriksdotter Sikainen Hustru Östmark Östmark Hollandstorp 63 Nils Eriksson Britta Henriksdotter Hustru Staffan Jönsson Kiiskinen Anna Persdotter Oinoinen Hustru Anna Andersdotter Millomi Enka Lisa Eriksdotter Erik Persson 177 Karin Eriksdotter Fattighjon Östmark Östmark Hästberg Hepomäki 63 Henrik Henriksson Karhinen Karin Eriksdotter Häkkinen Hustru Henrik Johansson Karhinen Far Anders Andersson Oinoinen Måg Marit Henriksdotter Karhinen Hustru Lars Persson 178 Ruaaskoinen Dräng Maria Olsdotter Tarvainen 1801 Piga Mattes Matsson Häkkinen Annika Johansdotter Martinen Hustru 177 u. ä. 178 Yrjön 101

102 Östmark Östmark Tvärberg Rumamäki 64 Mickel Olsson Oinoinen Karin Nilsdotter Oinoinen Hustru Gertrud Eriksdotter Piga Karin Pålsdotter Tenhuinen Enka Johan Matsson Kaupinen Dräng Erik Nilsson Oinoinen Dräng Anna Nilsdotter Oinoinen Piga Jon Johansson s Maria Nilsdotter Hustru s Kerstin 1792 Per Halstensson s Olof 179 Son Östmark Östmark Thenunstorp Tenhula 64 Johan Johansson Tenhuinen Anna Johansdotter Kiiskinen Hustru Anders Henriksson Häkkinen Dräng Anna Jonasdotter Häkkinen 1798 Piga Britta Andersdotter Millomi 1799 Piga Marit Nilsdotter Häkkinen Enka Staffan Eriksson Kaikalainen Östmark Östmark Tallberg 64,65 Olof Eriksson Maria Matsdotter Puaalainen Hustru Jon Jonsson Keppaisia Far Marit Olsdotter Hustru s Anders Henriksson 180 Annika Eriksdotter Oinoinen Hustru Mattes Larsson Häkkinen Gosse Erik Matsson Häkkinen Helga Olsdotter 1794 s Valborg Staffansdotter Kiiskinen Hustru Jon Jönsson Kiiskinen 179 fatt. 180 fr. Nikkari 102

103 Maria Jönsdotter Pentikäinen Hustru Anna Larsdotter Häkkinen 1807 Britta Eriksdotter Oinoinen Piga Nils Nilsson 181 Backman Kerstin Johansdotter Halsten Henriksson Haljainen Maria Henriksdotter Kiiskinen Hustru Karin 1806 Gertrud Nilsdotter Häkkinen Enka Anna Andersdotter 1808 Lisken Nilsdotter Hålland Enka Östmark Östmark Häckfallet 65,66 Olof Klemetsson Hämäläinen Gertrud Andersdotter Hämäläinen Hustru Olof Persson f Ingeborg Jonsdotter Hustru Maria Jonsdotter 1804 Piga Halle Hallesson s Britta Persdotter Hustru Kerstin 1804 Lars Jonsson Kerstin Persdotter Hustru Olof Halstensson Kerstin Persdotter Hustru Lisa Matsdotter Enka Mattes Johansson Maria 1805 Anders Olsson Maria Andersdotter Hustru Maria 1807 Johan Kjellgren s Kerstin Olsdotter Hustru s Olof Johansson Svärfader s Lena Persdotter Enka s Anders Britta Hallesdotter Hustru Jon Nilsson Karin Olsdotter Hustru 181 u. ä. 182 u. ä. 103

104 Östmark Östmark Kronskogen Ruununmaa 66 Staffan Eriksson Kiiskinen Gertrud Bengtsdotter s Mattes Henriksson Lehmoinen Dräng Marit Eriksdotter Urpiainen 1801 Kerstin Persdotter 1795 Erik Matsson Haljainen Nils Johansson 183 Nils Persson s Kerstin Olsdotter Hustru s Henrik Henriksson Lehmoinen Maria 1803 Mattes Matsson Lehmoinen Dräng Karin Henriksdotter Lehmoinen 1768 Britta Matsdotter Lehmoinen 1796 Karin Johansdotter 1797 Östmark Östmark Gletjärn 66 Per Johansson Keppainen Maria Johansdotter Haljainen Hustru Mattes Henriksson Hämäläinen Marit Nilsdotter Enka s Henrik Andersson Ingeborg Matsdotter Hustru Olof Johansson Dräng s Mattes Henriksson Dräng Britta Mattes Tomasson 185 Sikainen Britta Henriksdotter Moilainen Hustru Britta 1803 Östmark Östmark Mosshöjden 66,67 Johan Hansson Häkkinen Maria Tomasdotter Nuualainen Hustru 183 Sparktorp 184 u. ä. 185 kan skrifva 104

105 Erik Andersson Oinoinen Annika Johansdotter Häkkinen Hustru Lars Andersson Pentikäinen Dräng Anna 1791 Pål Eriksson Hämäläinen N Hustru Halsten Bengtsson S Britta Larsdotter Hustru Karin Henriksdotter Manninen Enka Erik Pålsson Kiiskinen Marit Hansdotter Häkkinen Enka Henrik Persson Kiiskinen Fattighjon Abraham Matsson Häkkinen Dräng Karin Henriksdotter Hämäläinen Enka Henrik Larsson Kiiskinen Märta 1807 Per Andersson Vaisinen Dräng Britta Eriksdotter Nualainen Mor Östmark Östmark Björntjärnshöjden 67 Jon Jonsson Haljainen Anna Johansdotter Oinoinen Hustru Anna Tomasdotter Lehmoinen Piga Karin Matsdotter Veteläinen 1793 Johan Matsson Östmark Östmark Lillskogshöjden 67 Nils Jonsson Soldat s Kerstin Jonsdotter Hustru Ingeborg Persdotter 1805 Östmark Östmark Björntjärnshöjden 67,68 Henrik Pålsson Tarvainen Maria Olsdotter Kiiskinen Hustru Lisa 1805 Lisa Pålsdotter Hämäläinen Enka Olof Andersson Oinoinen 105

106 Maria Mickelsdotter 186 Kiiskinen Hustru Erik Johansson Kiiskinen Dräng Olof Matsson Räisäinen Tomas Tomasson Hämäläinen Johan Andersson Neuvoinen Maria Eriksdotter Nuualainen 187 Hustru Lisa Eriksdotter Häkkinen 1779 Piga Karin Pålsdotter Hämäläinen Staffan Danielsson Vaisinen Valborg Larsdotter Hämäläinen Hustru Annika Matsdotter Moijainen Piga Karin Olsdotter Vaisinen 1809 Karin Matsdotter Moijainen Erik Johansson Kurki Kerstin Eriksdotter Hämäläinen Hustru Lisa Eriksdotter Häkkinen 1806 Piga Sigfrid Knutsson Häkkinen Östmark Östmark Sigfridstorp Sipilä 68 Olof Staffansson Kiiskinen Britta Mickelsdotter Sikainen Hustru Anna Danielsdotter Sikainen Piga Östmark Östmark Lillskogshöjden 68 Markus Persson 190 Manninen Marit Mickelsdotter Oinoinen Hustru Maria 1803 Maria Staffansdotter Kiiskinen Hustru Anna Månsdotter 1801 Piga s Erik Larsson s Erik Jonsson s Ingeborg Eriksdotter Hustru s Jöns Jonsson s Ingeborg Persdotter Hustru s Kerstin 1802 s Olof Jönsson Svärfader s 186 u. ä. 187 /Oinoinen 188 Killeri 189 Killeri 190 ups. 106

107 Halsten Bengtsson s Britta Eriksdotter Hustru s Erik Nilsson s Karin Nilsdotter Hustru s Erik Olsson Oinoinen Kajsa Hustru s Östmark Östmark Kalvskinnsberg 69 Jöns Olsson s Lisa Jönsdotter Hustru s Johan Nilsson Oinoinen Anna Olsdotter Kiiskinen Hustru Jon Nilsson Oinoinen Dräng Henrik Matsson Lehmoinen Marit Staffansdotter Kiiskinen Hustru Bengt Henriksson Manninen Anna Andersdotter Neuvoinen Hustru Anders Neuvoinen Far Östmark Östmark Tväråna Suhola 69 Olof Mickelsson Sikainen Kerstin Jönsdotter Hustru s Östmark Östmark Långeruds säter 69 Henrik Matsson Häkkinen Kerstin Hustru Östmark Östmark Lillrännberg Pienkotamäki 69 Johan Johansson Sikainen Lisa Haljainen 191 Hustru Lisa Henriksdotter Rämäisia 191 fr Ersjön 107

108 Erik Sikainen Östmark Östmark Kampbråten 69 Maria Rintainen Enka Erik Hähme Anna Jönsdotter Millomi Östmark Östmark Holmängen 69 Olof Eriksson Suhoinen Marit Andersdotter Sikainen Hustru Östmark Östmark Södra Röjdåsen 70 Olof Eriksson Kaikalainen Kajsa Henriksdotter Sikainen Hustru Erik Eriksson Kaikalainen Karin Jönsdotter Hustru s Östmark Östmark Långerudsmon 70 Mickel Andersson Sikainen Torpare Karin Kiiskinen Hustru Mattes Mickelsson Tarvainen Torpare Lisa Henriksdotter Hämäläinen Hustru Henrik Matsson Häkkinen Kerstin Hustru s Östmark Östmark Sandsjöberg 70 Per Håkansson N Hustru Jakob H******n 108

109 Kerstin Hustru Olof Olsson Kähköinen Lisa Olsdotter Hustru Östmark Östmark Käppanstorp Västra kullen 70 Bengt Markusson Orainen Maria Björnsdotter Hustru Östmark Östmark Råbäcken Rajapuro 71 Mickel Henriksson Sikainen Valborg Henriksdotter Haljainen Hustru Karin 1803 Anna 1807 Anna Henriksdotter 1798 Henrik Olof Eriksson 192 Inga Andersdotter Piga Henrik Henriksson 193 Elin Nilsdotter 1807 Östmark Östmark Södra Röjdåsen 71 Anna Henriksdotter Hämäläinen Hustru Henrik Eriksson Haljainen Anna Olsdotter Hämäläinen 1792 Piga Karin Henriksdotter Sikainen 1794 Piga Erik Eriksson Sikainen Karin Andersdotter Sikainen Hustru Johan Johansson Sikainen Styvson Annika Johansdotter Piga 192 Jäg. 193 u. ä. 109

110 Östmark Östmark Lillrännberg Kotamäki 71 Johan Johansson Räisäinen Lisa Eriksdotter Haljainen Hustru Lisa Johansdotter Rämäinen Enka Nils Staffansson Hähme Dräng Maria Johansdotter Sikainen 1794 Piga Karin Pålsdotter 1802 Piga Östmark Östmark Norra Röjdåsen 71 Olof Henriksson Sikainen Karin Abrahamsdotter Häkkinen Hustru Johan Johansson Haljainen Styvson Valborg Nilsdotter Häkkinen Hustru Johan 194 Erik Eriksson 195 Dräng Marit Johansdotter Häkkinen Piga Annika Pålsdotter Anna Henriksdotter Sikainen Hustru Per Persson Karvainen Maria Staffansdotter Haljainen Hustru Maria Henriksdotter Piga Erik Matsson Pentikäinen Östmark Östmark Långsjöhöjden 91 Per Klemetsson Hämäläinen Annika Pålsdotter Hustru Britta Eriksdotter Piga Lisa Klemetsdotter Mor 194 fr Ersjön 195 fr. Hellsjön 196 fr Ersjön 110

111 Östmark Östmark Vittjärn 91 Johan Matsson Puuppoinen Annika Johansdotter Riekinen Hustru Halsten Tomasson Oravainen Annika Eriksdotter Hämäläinen Hustru Östmark Östmark Josefsberg Jänsimäki 91 Samuel Jönsson Juuselainen 197 Karin Staffansdotter Rintainen Hustru Erik Jönsson Juuselainen 198 Dräng Britta Staffansdotter Rintainen Piga Östmark Östmark Vittjärn Pojan Sauna 91 Pål Jönsson Juuselainen 199 Kerstin Andersdotter Hustru Jöns Jönsson Juuselainen 200 Annika Matsdotter Hustru Östmark Östmark Vittjärn Ulala 91 Olof Olsson Juuselainen Helga Johansdotter Heppuinen Hustru Östmark Östmark Fäbacken 91,92 Erik Staffansson Rintainen 197 Hämäläinen 198 Hämäläinen 199 Hämäläinen 200 Hämäläinen 111

112 Helga Halstensdotter Hustru s Per Johansson Hämäläinen Dräng Maria Piga s Kajsa Hustru Johan Persson Hämäläinen Anna Eriksdotter Hämäläinen Hustru Olof Eriksson Porka Annika Andersdotter Hustru Erik Persson Hämäläinen Dräng Maria Jonsdotter Piga Erik Andersson Porka Maria Andersdotter Hustru s Anders Andersson Porka Britta Halstensdotter Hustru s Jonas Eriksson Porka Gertrud Andersdotter Porka Hustru Anders Jönsson Kähköinen N N Hustru Anders Andersson Nikarainen Kerstin Eriksdotter Porka Hustru Kristoffer Kristoffersson Kukkoinen Karin Matsdotter Hustru Johan Andersson Britta Jakobsdotter Hustru Östmark Östmark Hässlingen 134 Nils Danielsson f Maria Matsdotter Neuvoinen Hustru Grue Brandval Finnskog Øyern 75 Mattis Persen Karvainen Kari Eriksdatter Neuvoinen Hustru Steffen Steffensen Sikainen Dreng Ola Sigfridsen Hämäläinen Lisbet Eriksdatter Neuvoinen Hustru Per Pålsen Räisäinen Mari Mattisdatter Lehmoinen Hustru Pål Persen Räisenen Kari Johansdatter Räisäinen Hustru Mattis Johansen Kirnuinen Dreng Kirsti Eriksdatter Rusainen Pige Marte Larsdatter Räisäinen Pige 112

113 Pål Persen På legd Berte Johansdatter Soikainen Enke Johan Mattisen Kuika Ola Johansen Räisäinen Dreng Lars Johansen Dreng Kari Mattisdatter Kuikka Innerst Grue Brandval Finnskog Lauvhøgda Lehtomäki 75 Henrik Henriksen Nikarainen Kari Olsdatter Neuvoinen Hustru Lisbet Henriksdatter Nikarainen Pige Erik Henriksen Nikarainen Dreng Morten Henriksen Omgangslærer Lars Henriksen Nikarainen Henrik Larsen Nikarainen Mari Mattisdatter Hustru Kari Larsdatter Hähme Pige Mari Larsdatter Nikarainen Pige Erik Larsen Nikarainen Dreng Lars Larsen Nikarainen Dreng Grue Brandval Finnskog Bolneset Salmi 76 Lisbet Henriksdatter Enke Erik Olsen Neuvoinen Kirsti Henriksdatter Mulikka Hustru Ola Olsen Neuvoinen Kirsti Martinen Pige Eli Mattisdatter Mulikka Pige Anders Andersen Hämäläinen Dreng Grue Brandval Finnskog Lauvåsen 76 Ola Nilsen Pentikäinen Nils Johansen Lisbet Jensdatter Hähmä Hustru 113

114 Grue Brandval Finnskog Smedtorpet Liukola 76 Lars Larsen Liukoinen Berte Johansdatter Hustru Anne Danielsdatter Liukoinen Pige Grue Brandval Finnskog Mosevatnet Jaakola 76,77 Henrik Samuelsen Hotakka Valborg Persdatter Räisäinen Hustru Lisbet Persdatter Räisäinen Pige Lisbet Samuelsdatter Hotakka Pige Henrik Persen Juuselainen Dreng Mari Räisäinen Pige Per Eriksen Hotakka Berte Larsdatter Hotakka Hustru Anne Pålsdatter Pärkiläinen Enke Mattis Larsen Hotakka Jakob Larsen Hotakka Grue Brandval Finnskog Ormberget Kärmämäki 77 Ola Johansen Hämäläinen Berte Jensdatter Hähmä 201 Hustru Ola Olsen Millommi Datterbarn Ola Olsen Valkoinen Ragnhild Arnesdatter Käiväräinen Hustru Jens Olsen Hähmä Ola Nilsen Pentikäinen Innerst Anne Jensdatter Valkoinen Hustru Grue Brandval Finnskog Svenstorpet Svennilä 77 Johan Johansen Porkka Marte Pålsdatter Liukoinen Hustru 201 Valkoinen 114

115 Syver Persen Hähme Legdslem Grue Brandval Finnskog Brenna Trolovsbråten Naimaho 77 Erik Mattisen Lehmoinen Mari Eriksdatter Orainen Anders Andersen Porkka Grue Brandval Finnskog Ronketorpet Ronkaisentorppa 77 Karin Porkka Enke Anders Henriksen Hotakka Lisbet Larsdatter Liukoinen Hustru Grue Brandval Finnskog Femoen Vemuo 78 Anders Hansen Kirnuinen Johan Hansen Kirnuinen Lisbet Johansdatter Hustru Erik Jakobsen Hotakka Gjertrud Henriksdatter Orainen Hustru Jakob Eriksen Hotakka Anna Johansdatter Orainen Hustru Grue Brandval Finnskog Trøa 79 Per Henriksen Karrhinen Grue Brandval Finnskog Barskjula Havukota 80 Erik Eriksen Lehmoinen Eli Hansdatter Multiainen Kuarlola 115

116 Grue Brandval Finnskog Lauvåsen 80 Ola Nilsen Nils Johansen Pentikäinen Lisbet Jensdatter Rusainen Hustru Erik Persen Pentikäinen Kari Nilsdatter Pentikäinen Arne Arnesen 203 Grue Brandval Finnskog Ormberget Kärmämäki 81 Ola Olsen Valkoinen Ragnhild Karlsdatter 204 Käiväräinen Hustru Ola Nilsen Pentikäinen Anne Jensdatter Valkoinen Hustru Nils Olsen Valkoinen Dreng Johan Olsen Valkoinen Dreng Ola Johansen Pentikäinen Berte Johansdatter Valkoinen Hustru Ola Valkoinen Barn Jakob Olsen s Stina Hustru s Grue Brandval Finnskog Grasberget 81 Ola Olsen Valkoinen Anne Persdatter Räisäinen Hustru Gjertrud Sigfridsdatter Hämäläinen Pige Daniel Olsen Valkoinen Dreng Kari Olsdatter Valkoinen Ola Jakobsen Hämäläinen Ola Johansen Raaskoinen Gjertrud Olsdatter Valkoinen Hustru Eli Sigfridsdatter Valkoinen Enke Per Pålsen Räisäinen Dreng Mattis Mortensen Hähmä Marte Samuelsdatter Hämäläinen Hustru 203 u. e. 204 SiC! Overstrøket Skasdammen. Se Ormberget s

117 Morten Mattisen Hähmä Anne Henriksdatter Mulikka Hustru Mattis Pålsen Hähme Ragnhild Syversdatter Hustru n Grue Brandval Finnskog Bilitt 80 Ola Jensen Valkoinen Berte Jensdatter n Grue Brandval Finnskog Sæterberget Sätermäki Erkomäki 82 Mattis Eriksen Valkoinen Kari Mattisdatter Hähme Hustru Erik Jakobsen Valkoinen Far Henrik Andersen Dreng Grue Brandval Finnskog Rundhaugen 82 Ola Eriksen Valkoinen Olea Jensdatter Hustru n Grue Brandval Finnskog Skasdammen 82 Arne Olsen Hähme Marte Gulbrandsdatter n Ola Arnesen Hähme Mari Larsdatter Pentikäinen Hustru Anne Johansdatter Raaskoinen Pige Johan Olsen Hähme Marte Persdatter Porkka Hustru Ola Olsen Hähme Anne Hustru n Nils Mortensen Kaupinen N Hustru n Mattis Olsen Innerst 117

118 Grue Brandval Finnskog Morttjernsberget 82 Ola Persen Olea Olsdatter Saastainen Hustru Kari Persdatter Mor Ola Olsen Grue Brandval Finnskog Stampetorpet 83 Nils Jensen n Mari Jensdatter Valkoinen Hustru Grue Brandval Finnskog Eikesætra 83 Hans Larsen Pentikäinen Lars Hansen Pentikäinen Dreng Marte Hustru n Grue Brandval Finnskog Bruntjernsberget Kaivalampi 83 Mattis Eriksen Liukoinen Kirsti Johansdatter Närkiläinen Hustru Anne Valdemarsdatter Karhinen Mor Mattis Andersen Hämäläinen Grue Brandval Finnskog Lundersætra 83 Per Jensen Suhoinen Mari Johansdatter Raaskoinen Hustru Ola Kristiansen n Anne Hustru n Kristian Olsen n Lisbet Hustru Johan Johansen Rämäinen 118

119 Olea Kristiansdatter Hustru n Grue Brandval Finnskog Steinreisberget 83 Lars Larsen Pentikäinen Marte Hustru n Amund Olsen Dreng n Lisbet Henriksdatter Nikarainen Hustru Lisbet Henriksdatter 205 Grue Grue Finnskog Rotneberget 79 Anders Persen Navilainen Ingeborg Olsdatter Liukoinen Hustru Ingrid Andersdatter Vaisinen Pige Kristian Eliasen Sorsa Dreng Per Olsen Pentikäinen Anne Mortensdatter Orainen Hustru Henrik Henriksen Mulikka Berte Persdatter Pentikäinen Hustru Jens Jensen Havuinen Dreng Valborg Andersdatter Vaisinen Pige Lisbet Tomasdatter Räisäinen Pige Grue Grue Finnskog Kirkesjøberget 80 Anders Olsen Mulikka Anne Andersdatter Räisäinen Hustru Anders Andersen Mulikka Ingrid Olsdatter Kari Mattisdatter Vaisinen Ola Persen Paalainen 205 u. e. 119

120 Grue Grue Finnskog Askosberget 80 Mattis Pålsen Paalainen Ingrid Steffensdatter Havuinen Hustru Ola Mattisen Paalainen Anne Larsdatter Liukoinen Hustru Johan Mattisen Paalainen Dreng Marit Jakobsdatter Pige Ingrid Jakobsdatter Pige Per Mattisen Paalainen Anne Olsdatter Mulikka Hustru Anders Mattisen Paalainen Dreng Grue Grue Finnskog Samuelsmoen Samulinkankas 80 Johan Mattisen Kuikka Berte Olsdatter Millomi Hustru Johan Eriksen Lehmoinen Anne Mattisdatter Kuikka Hustru Grue Grue Frysjøberget 84 Hans Arnesen n Ragnhild Bergersdatter Hustru n Berte Mor n Per Persson Ruohtalainen Lisa Rusainen Hustru Eli Olsdatter Pige Ola Steffensen N N Hustru Steffen Olsen Mulikka N N Hustru n Grue Grue Finnskog Gjeddtjernet 84 Johan Persen n Mari Mattisdatter Hähme Hustru 120

121 Lisbet Hansdatter Paalainen Kajsa Danielsdatter Arne Hansen n Marit Syversdatter Hustru n Kristian Kristiansen n Mari Steffensdatter Hustru Grue Brandval Finnskog Skasenden Kassin pää 84 Kristian Olsen n Kari Jensdatter Valkoinen Hustru Erik Kristiansen n Marte Hustru Kari Steffensdatter Liukoinen Enke Anders Steffensen Grue Brandval Finnskog Luktorpet Liukoseisa 85 Ola Olsen Liukoinen Marte Knutsdatter Kuhmalainen Hustru Ola Johansen Liukoinen Far Grue Grue Finnskog Nytorpet 85 Ola Olsen Multiainen Kari Nilsdatter Hustru n Eli Persdatter Legdslem Grue Grue Finnskog Veggelustorpet 85 Knut Henriksen Kuhmalainen Kari Johansdatter Hustru 121

122 Grue Grue Finnskog Sollia 85 Henrik Olsen Karhinen Eli Mikkelsdatter Räisäinen Hustru Ola Henriksen Karhinen N N Hustru Grue Grue Finnskog Lønnhøgda 85 Ola Hansson Valkoinen Marte Henriksdatter Kuhmalainen Hustru Jakob Hansen Valkoinen Mari Sikainen Hustru Grue Grue Finnskog Storberget Mikkola 85 Ola Henriksen Karhinen Lisa Mattisdatter Sikainen Hustru Ola Olsen Karhinen Kirsti Mattisdatter Hyytiäisen Hustru Grue Grue Finnskog Meldalen 86 Jens Henriksen Hähme Kari Eriksdatter Hämäläinen Hustru Lisbet Johansdatter Hämäläinen Enke Lisbet Henriksdatter Rusainen Pige Gunnar Gunnarsen Ola Olsen Liukoinen Berte Olsdatter Hämäläinen Hustru Marte Persdatter Mor 122

123 Grue Grue Finnskog Revholtet 86 Daniel Halvorsen Lehmoinen Kari Olsdatter Karvainen Hustru Ingeborg Danielsdatter Anne Danielsdatter Kari Danielsdatter Bertel Danielsen Eli Danielsdatter Ola Danielsen Johannes Danielsen Grue Grue Finnskog Karlstorpet Kuarlola 86 Johan Pålsen Purkainen Kari Johansdatter Martinen Hustru Anne Steffensdatter Mor Johan Pålsen Martinen Dreng Henrik Henriksen Karvainen Ingrid Mortensdatter Orainen Hustru Grue Grue Finnskog Kalneset Henrik Olsen Mulikka Anne Olsdatter Räisäinen Hustru Arne Olsen Suhoinen Dreng Kari Andersdatter Räisäinen Pige Kirsti Andersdatter Räisäinen Pige Steffen Johansen Sikainen Innerst Olea Olsdatter Kontinen Hustru Pål Mortensen Hähme Eli Olsdatter Mulikka Hustru Mattis Mattisen Mulikka Anne Olsdatter Hustru Mattis Eriksen Lehmoinen Innerst Kari Mattisdatter Mulikka Innerst Ola Olsen Ola Olsen Räisäinen Innerst Mari Mattisdatter Pentikäinen Hustru Kari Olsdatter Mulikka Pige 123

124 Henrik Andersen Mulikka Dreng Pål Mattisen Mulikka Dreng Grue Grue Finnskog Bråten Aho 87 Pål Steffensen Mulikka Anne Olsdatter Räisäinen Hustru Kirsti Pålsdatter Mulikka Innerst Mattis Pålsen Mulikka Innerst Kari Olsdatter Mulikka Hustru Ola Karlsen Mulikka Dreng Grue Grue Finnskog Vålberget Mulikkala 87 Erik Olsen Mulikka Annika Danielsdatter Sikainen Hustru Erik Mattisen Lehmoinen Innerst Vappo Hustru Kari Eriksdatter Vaisinen Pige Erik Olsen Mulikka Dreng Anne Karlsdatter Pige Daniel Eriksen Karvainen Kari Nilsdatter Kansainen Hustru Henrik Olsen Havuinen Dreng Henrik Mattisen Tarvainen Innerst Ingeborg Andersdatter Räisäinen Hustru Mattis Andersen Innerst Anne Andersdatter Räisäinen Hustru Johan Andersen Räisäinen Innerst Anne Olsdatter Vaisinen Hustru Grue Grue Finnskog Lintorpet Lindtorpa 87 Ola Olsen Mulikka Kirsti Henriksdatter Sikainen Hustru 124

125 Grue Grue Finnskog Kalsjøberget Kalsiöninmäki 88 Abraham Larsen Kiiskinen Inger Johansdatter Vaisinen Hustru Lisbet Abrahamsdatter Kiiskinen Mattis Henriksen Haljainen Grue Grue Finnskog Moldusen 88 Henrik Persen Haljainen Kari Danielsdatter Vaisinen Hustru Daniel Henriksen Haljainen Kari Henriksdatter Valkoinen Hustru Anne Eriksdatter Martinen Enke Grue Grue Finnskog Skåkberget Sojomäki 88 Torkel Eriksen Sojoinen Lisa Tomasdatter Rompi Hustru Grue Grue Finnskog Lauvhaugen Räisälä Puaakola 88 Tomas Pålsen Räisäinen Anne Olsdatter Mulikka Hustru Arne Tomassen Räisäinen Inger Andersdatter Hustru Tomas Tomassen Räisäinen Innerst Lisbet Nilsdatter Saastainen Hustru Ola Andersen Räisäinen Lisbet Olsdatter Hustru Anne Tomasdatter Pige 125

126 Grue Grue Finnskog Lauvhaugen Räisälä Pekkola 88 Per Persen Karvainen Kirsti Pålsdatter Räisäinen Hustru Ola Persen Karvainen Marit Andersdatter Oinoinen Hustru Lisbet Johansdatter Innerst Ola Henriksen Grue Grue Finnskog Lauvhaugen Räisälä Antila 88 Daniel Olsen Räisäinen Valborg Eriksdatter Karvainen Hustru Kari Olsdatter Innerst Per Olsen Räisäinen Lisbet Persdatter Fernow Hustru Ola Olsen Räisäinen Olea Persdatter Karrhinen Mor Olea Gunnarsdatter Pige n Grue Grue Finnskog Tvengsberget 89 Per Olsen Räisäinen Marit Jonsdatter Haljainen Hustru Henrik Olsen Mulikka Kari Persdatter Räisäinen Hustru Daniel Henriksen Tenhuinen Dreng Henrik Johansen Mulikka Dreng Ingrid Olsdatter Räisäinen Pige Marte Gunnarsdatter Kuikka Pige Anne Olsdatter Räisäinen Innerst Pål Henriksen Hämäläinen Kari Mortensdatter Orainen Hustru 126

127 Grue Grue Finnskog Lauvberget S. 89 Gjertrud Andersdatter 206 Mattis Olsen 207 Anne Olsdatter 208 Hustru Ola Olsen Ryslöinen Lena Danielsdatter Hustru Lisbet Danielsdatter Sorsa Hustru Henrik Henriksen Tenhuinen Grue Grue Finnskog Lauvberget N. 89 Ola Olsen Pasainen Inger Olsdatter Räisäinen Hustru Johan Karlsen Räisäinen Dreng Johan Knutsen Räisäinen Dreng Berte Johansdatter Oraisia Pige Anne Eriksdatter Vaisinen Pige Ola Olsen Innerst Grue Grue Finnskog Halvortjernsberget Sarvimäki Mattis Persen Räisäinen Berte Mattisdatter Kuikka Hustru Johan Johansen Enkemann Ola Knutsen Räisäinen Dreng Petter Eriksen 209 Mari Larsdatter Multiainen Hustru Lars Pettersen 210 Multiainen Mari Henriksdatter Puaalainen Hustru 206 fr. Piesala 207 fr. Tryssild 208 fr. Tryssild 209 (Fernow) 210 (Fernow) 127

128 Grue Grue Finnskog Skåkberget Sojomäki 99 Torkel Eriksen Sojoinen Lisa Tomasdatter Hustru Ola Mortensen Hähme Valborg Olsdatter Räisäinen Hustru Tomas Tomassen Räisäinen Lisbet Nilsdatter Saastainen Hustru Grue Grue Finnskog Moldusen Muldosa 99 Henrik Persen Haljainen Kari Danielsdatter Valkoinen Hustru Daniel Henriksen Haljainen Kari Henriksdatter Valkoinen Hustru Johan Andersen Räisäinen Innerst Anne Olsdatter Vaisinen Hustru Anne Eriksdatter Martinen Enke Mari Karlsdatter Valkoinen Pige Grue Grue Finnskog Lukashaugen Jänsilä 99 Jens Henriksen Havuinen Kari Tomasdatter Räisäinen Hustru Anne Persdatter Urpiainen Pige Anne Henriksdatter Havuinen Innerst Henrik Henriksen Havuinen Grue Grue Finnskog Lukashaugen Pertula 99 Erik Andersen Havuinen Kari Danielsdatter Lehmoinen Hustru Mattis Mattisen Tenhuinen Innerst Kari Tomasdatter Lehmoinen Hustru Marit Jensdatter 211 Räisäinen Enke 211 innerst 128

129 Anne Danielsdatter Havuinen Grue Grue Finnskog Hytjanstorpet Hyytiälä 100 Anders Persen Karrhinen Tomas Andersen Karrhinen Kirsti Persdatter Orainen Hustru Grue Grue Finnskog Bjørsjøtorpet 100 Berte Persdatter Enke Per Persen Navilainen Grue Grue Finnskog Tysketorpet Paalala 100 Ola Andersen Lehmoinen Berte Mattisdatter Lehmoinen Hustru Ola Eriksen Vaisinen Gunnhild Gunnarsdatter Hustru n Ola Håkonsen Vaisinen s Kari Johansdatter Vaisinen Hustru Henrik Pålsen Halinen Ingrid Steffensdatter Multiainen Pige Anne Andersdatter Räisäinen Pige Marit Persdatter Karvainen Innerst Henrik Eriksen Lehmoinen Lena Henriksdatter Raatikainen Hustru Mari Eriksdatter Lehmoinen Erik Knutsen Räisäinen Mari Henriksdatter Lehmoinen Håkon Johansen n Lisa Henriksdatter Lehmoinen Anne Olsdatter Räisäinen Kari Henriksdatter Tenhuinen Pige 129

130 Fryksände Lekvattnet Myrgubben Härköisen autio 74 Henrik Persson Vaisinen Lisa Jönsdotter Juuselainen Hustru Fryksände Lekvattnet Kvarnberg 74 Britta Henriksdotter Haikoinen Enka Fryksände Lekvattnet Stensgårds utskog 90 Karin Johansdotter Heppuinen Enka Olof Persson Valkoinen 212 Gertrud Jönsdotter Orainen Hustru Klemet Henriksson Juuselainen Märta Johansdotter Härköinen Hustru Erik Staffansson Rintainen Helga Hustru Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet 110 Jöns Nilsson Bonde Karin Jönsdotter Hustru Johanna Olsdotter 1801 Piga Maria Larsdotter 1803 Piga Karin Pålsdotter Piääriläinen 1791 Piga Maria Johansdotter Kaikkalainen Piga Jöns Persson 1792 Dräng Johan Larsson Dräng s Marit Eriksdotter Hustru s Kerstin Persdotter Tiiainen Hustru s Karin Eriksdotter Näperöinen Piga Karin Larsdotter Piga Britta Klemetsdotter Juuselainen 1792 Jakob 213 Hämäläinen 212 Valkoinen, Hotakka 130

131 Karin 1792 Piga Erik Matsson Rintainen Dräng Jakob Halstensson Orainen Dräng Rangela 1789 s Fryksände Lekvattnet Kvarntorp 110 Sofia Henriksdotter Norilainen Enka Britta Kartuinen 1802 Sofia 1803 Lars Larsson Riekinen 1788 Dräng Henrik Eriksson Orainen Torpare Kerstin Andersdotter Riekinen Hustru Mattes Halstensson Kartuinen Anna Henriksdotter Kartuinen Hustru Fryksände Lekvattnet Ormhöjden 111 Jöns Nilsson Orainen 214 Bonde s Marit Andersdotter Puuppoinen Hustru Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet 111 Johan Johansson Dräng Håkan Olsson Torpare s Kerstin Andersdotter Hustru s Erik Nilsson Bonde s Marit Andersdotter Hustru Johan Halstensson Kartuinen Bonde Annika Johansdotter Puuppoinen Hustru Halsten Eskilsson Kartuinen Far Karin Johansdotter Puuppoinen Hustru f Lisa Brittasdotter Hämäläinen Piga 213 Jakob Lek 214 m. Orainen 215 Kartuinen 131

132 Fryksände Lekvattnet Ormhöjden 111 Per Jonsson Orainen Karin Olsdotter Matilainen Hustru f Fryksände Lekvattnet Ormhöjden Puntala 111 Mattes Eriksson Liukoinen Bonde Kerstin Johansdotter Puntainen Hustru Johan Matsson Liukoinen Maria Olsdotter Haikoinen Hustru Jon Jönsson Enkeman Britta Eriksdotter Hämäläinen 1804 Piga Henrik Henriksson Rintainen Dräng Fryksände Lekvattnet Horntjärnstorp Sarvilampi 111 Olof Nilsson Orainen Torpare Karin Jonasdotter Hustru Fryksände Lekvattnet Karttorp 111 Halsten Halstensson Kartuinen Bonde Annika Nilsdotter Hustru Halsten Halstensson Kartuinen Far Maria Andersdotter Suutarinen 1800 Piga Karin Olsdotter Vainoinen 1799 Piga Samuel Samuelsson Juuselainen Bonde Annika Halstensdotter Kartuinen Hustru Halsten Andersson Suutarinen Dräng Johan Andersson Nikarainen Torpare Elin Eriksdotter Hämäläinen Hustru Johan Johansson Nikarainen Valborg Johansdotter Moilainen Hustru 132

133 Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet 112 Anders Eriksson Nikarainen Torpare Halsten Halstensson Kartuinen Annika Andersdotter Riekinen Hustru Kerstin Mårtensdotter Inhyses Olof Johansson Moilainen Karin Matsdotter Hustru Mattes Matsson Liukoinen Dräng Anna Johansdotter Suuroinen Hustru Per Matsson Hämäläinen Enkling Maria 1805 Henrik Eriksson 216 Pärkiläinen Inhyses Kerstin Andersdotter Riekinen Hustru Henrik Tomasson Orainen Inhyses Karin Matsdotter Kokkoinen Hustru Ingeborg 1800 Märta Fattighjon Ingeborg 217 Britta 218 Dotter Fryksände Lekvattnet Bredsjön 112 Per Johansson Soikainen Bonde Karin Henriksdotter Haikoinen Hustru Marit 1793 Karin 1803 Britta 1796 Henrik Matsson Puuppoinen Måg Johan Matsson Haikoinen Bonde Maria Eliasdotter Suhoinen Hustru Karin Larsdotter Piga Nils Larsson Dräng Olof Henriksson Orainen Torpare Karin Larsdotter Hustru Mattes Nilsson Lappalainen Bonde Maria Matsdotter Orainen Hustru Johan Nilsson Lappalainen Bror Karin Olsdotter Enka Olof Suuroinen fr. Fryksände år år 133

134 Erik Pålsson Kukkoinen Fryksände Lekvattnet Bredsjön Lövhöjden Lehtomäki 113 Elias Larsson Suhoinen Sofia Johansdotter Soikainen Hustru Henrik Eliasson Suhoinen Barn Marit Johansdotter Kaupuinen Hustru Karin Eliasdotter Suhoinen Piga Annika Suhoinen 1818 Barn Jon Jonsson Dräng s Jakob Andersson 220 Torpare Maria Persdotter Kinniainen Hustru Fryksände Lekvattnet Bredsjön Lövhöjden Haukala 113 Lars Eliasson Suhoinen Bonde Karin Persdotter Hustru s Nils Andersson Gosse Fryksände Lekvattnet Rösebacken 113 Jöns Jönsson Bonde Karin Olsdotter Hustru s Marit Henriksdotter 1796 Piga s Fryksände Lekvattnet Bredsjön 113 Johan Olsson Haikoinen Bonde Sofia Johansdotter Suuroinen Hustru Olof Olsson Haikoinen Bonde Annika Matsdotter Lappalainen Hustru Gertrud Henriksdotter Heppuinen Piga 219 Kähköinen 220 fr. Varilä 134

135 Fryksände Lekvattnet Bredsjön Pyntetorp 113 Kristoffer Nilsson Lappalainen Bonde Annika Sigfridsdotter Riekinen Hustru Britta Eriksdotter Riekinen 1799 Piga f Ingeborg Nilsdotter Enka s Karin 1801 Henrik Matsson Orainen Inhyses Britta Olsdotter Perhoinen Hustru Anna Eriksdotter Porka Piga Kristoffer Porka 221 Gertrud Matsdotter Petolainen Enka Johan Henriksson Heppuinen Torpare Kerstin Svensdotter Kituinen Hustru Fryksände Lekvattnet Spettungen 113,114 Anders Sigfridsson Riekinen Annika Henriksdotter Suuroinen Hustru Johan Andersson Riekinen Sofia 1802 Maria 1807 Johan Johansson Riekinen Bonde Annika Johansdotter Soikainen Hustru Maria Johansdotter Soikainen Mor Marit Johansdotter Soikainen 1795 Piga Pål Johansson Soikainen Dräng Nils Fattighjon Kerstin Hustru Fryksände Lekvattnet Spettungen Ruos**** 114 Valborg Matsdotter Enka Johan Johansson Johan Johansson Soikainen Dräng Kerstin Johansdotter 1797 Piga 221 u. ä. 135

136 Fryksände Lekvattnet Spettungen 114 Anders Larsson Riekinen Torpare Lisa Andersdotter Liimalainen Hustru Fryksände Lekvattnet Mårbacken 114 Per Eriksson Liukoinen Bonde Karin Nilsdotter Hustru s Maria 1800 Annika 1801 Petter Gabrielsson Kerstin Persdotter Hustru Ingerd Jönsdotter Hustru s Erik Jöns Jönsson Marit Matsdotter s Anders Karlsson Dräng Bengt Persson Torpare Ingeborg Eriksdotter Hustru Ingeborg 1804 Pål Persson Piääriläinen Torpare Karin Mårtensdotter Puntainen Hustru Karl Gabrielsson s Annika Pålsdotter Piääriläinen Hustru Johan Olsson Kaikalainen Karin Olsdotter 1775 Maria Johansdotter Olof Matsson Fattighjon Marit 223 Johan Johansson 224 Fryksände Lekvattnet Dalkarlstorp 114 Johan Olsson Kaikkalainen Karin Persdotter Sikainen Hustru 222 u. ä. 223 u. ä. 224 u. ä. 136

137 Fryksände Lekvattnet Örtjärnshöjden Niipimäki 114 Erik Eriksson 225 Kiiskinen Far Karin Nilsdotter 226 Hustru s Erik Eriksson 227 Kiiskinen Bonde Britta Nilsdotter 1789 Piga s Per Andersson Kirnuinen Bonde Lisa Sigfridsdotter Riekinen Hustru Kerstin 1805 Anders Nilsson Far Marit Johansdotter Hustru Per Persson Bonde s Pål Johansson Far Marit Eriksdotter Liukoinen Hustru Nils Marit Nilsdotter Hustru Nils Persson Dräng Johan Matsson 228 Kirnuinen Nils Jönsson Far s Ingeborg Olsdotter Hustru s Kerstin 1801 Olof Eriksson Bonde Karin 1794 Piga Per Eriksson Dräng s Johan Torparebarn Karin 1805 Britta 1805 Per Eriksson Dräng Gertrud Matsdotter Piga Erik Eriksson 229 Far Karin Nilsdotter 230 Hustru Erik Eriksson 231 Husbonde Fryksände Fryksände Skalltorp 115,116 Olof Jönsson Karin Johansdotter Kaupinen Hustru 225 SiC! Se nedan 226 SiC! Se nedan 227 SiC! Se nedan 228 under Rådom 229 SiC! Se ovan 230 SiC! Se ovan 231 SiC! Se ovan 137

138 Marit Kristoffersdotter Porka Svärmoder Johan Matsson Dräng Nils Eriksson Dräng Kerstin 1800 Piga Johan Eriksson Bonde Lisa Persdotter Hämäläinen Hustru Lisa 1801 Karin 1804 Maria 1806 Per Johansson Hämäläinen Svärfader Lisa Eriksdotter Kuhmalainen Hustru Ingeborg 1799 Piga Jon Eriksson Dräng s Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet 116,117 Nils Nilsson Orainen Bonde Karin Andersdotter Puuppoinen Hustru Ingeborg Johansdotter Ikoinen Karin Eriksdotter Kähköinen 1796 Piga Lars Andersson Erik Johansson Haikoinen Bonde Ingeborg Elofsdotter Piga Maria Andersdotter Porka Enka Maria Olsdotter Orainen Barn Per Olsson Orainen Bonde Kerstin Eriksdotter Hustru Per Persson Sikainen Dräng Magnus Eriksson Annika Eriksdotter Kinniainen Hustru Erik Andersson Kinniainen Enkeman Anders Eriksson Kinniainen Bror Johan Pålsson Pärkiläinen Bonde Annika Johansdotter Haikoinen Hustru Johan Andersson Valkoinen Bonde Kerstin Nilsdotter Kartuinen Hustru Maria Eriksdotter Liimalainen Piga Erik Pålsson Pärkiläinen Kerstin Matsdotter Kartuinen Hustru Erik Johansson Liukoinen Karin Johansdotter Orainen Hustru Olof Olsson Närhi Bonde Britta Johansdotter Hustru Johan Eriksson Kähköinen Dräng Staffan Henriksson Soikainen Maria Johansdotter Liukoinen Hustru 138

139 Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Pihlasmäki 117 Henrik Johansson Heppuinen Bonde Britta Andersdotter Riekinen Hustru Gertrud Staffansdotter Rintainen Piga Lisa Persdotter Sikainen Inhyses Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Rajaho 116,117 Olof Persson Bonde Gertrud Jönsdotter Orainen Hustru Jöns Henriksson Orainen Britta Johansdotter Liukoinen Hustru Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet 117 Per Thorsfelt s Kerstin Gustavsdotter Hustru s Kerstin Olsdotter Mor s Sigfrid Johansson Liukoinen Bonde Marit Johansdotter Liukoinen Piga Karl Karlsson Sikainen Bonde Britta Jakobsdotter 232 Huotari Hustru Maria Matsdotter Suhoinen Piga Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Röberg 117 Per Johansson Liukoinen f Kerstin Halstensdotter Kartuinen Hustru Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet 117, Tysk 139

140 Mattes Persson Liukoinen Bonde Kerstin Staffansdotter Rintainen Hustru Gertrud Johansson Uotinen Piga Olof Persson Dräng Marit Matsdotter Piga Olof Andersson Liukoinen Bonde Marit Sigfridsdotter Riekinen Hustru Sigfrid Olsson Liukoinen Marit Matsdotter Hämäläinen Hustru Mattes Johansson Kähköinen Bonde Johan Johansson Soikainen Annika Sigfridsdotter Riekinen Hustru Kerstin Eriksdotter Hustru f Halsten Matsson Liukoinen Dräng Pål Andersson Hämäläinen Dräng Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Ruakio 118 Per Persson Liukoinen Bonde Annika Johansdotter Ikoinen Hustru Lisa Persdotter Sikainen Piga Per Persson Liukoinen Bonde Annika Johansdotter Ikoinen Hustru Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet 118 Johan Andersson Moilainen Bonde Maria Svensdotter 233 Hustru Olof Johansson Härköinen Far Kerstin Olsdotter Hustru Johan Olsson Härköinen Bonde Mårten Johansson 234 Härköinen Olof Härköinen 235 Olof Andersson 236 Kirnuinen Bonde Karin Nilsdotter Hustru Mattes Matsson Liukoinen Torpare Maria Henriksdotter Rintainen Hustru Mattes Olsson 237 Härköinen 233 dess far Past Alstermark 234 tokig 235 u. ä. 236 br. med Per Anders. i Örkjernsh 237 l. br. med Carl Anders. 140

141 Karin Henriksdotter Ikoinen Hustru Jakob Jakobsson 238 Sikainen Helga Jakobsdotter Sikainen Elin Huskvinna Sigfrid 239 Per Johansson 240 Kaupuinen Bonde Marit Andersdotter Hustru ff Lars Jönsson 241 Torpare s Britta Persdotter Liukoinen Hustru Maria Johansdotter s Karin 1777 s Maria Jonsdotter Hustru s Johan Kristoffersson Kettuinen Bonde s Johan Johansson Inhyses Johan Matsson Orainen Bonde Kerstin Jonsdotter Kähköinen Per Matsson Vappuinen Bonde Marit Matsdotter Norilainen Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Häinälampi 118 Nils Halstensson Bonde s Karin Persdotter Hustru s Ingrid 242 Per Jönsson Dräng s Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet 119 Johan Olsson 243 Uotinen Torpare Gertrud Persdotter Liukoinen Hustru Annika 1793 Karin 1803 Britta Persdotter Orainen Inhyses Olof Persson Räisäinen Bonde Marit Persdotter Sikainen Hustru Annika kan ei svenska 239 u. ä. 240 under Stensgård 241 under Kjelkerud 242 u. ä. 243 bor på Riitamäki torp u. S. Lekvattnet 141

142 Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Pahkalampi 119 Olof Gabrielsson s Karin Tomasdotter Orainen Hustru Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet 119 Erik Olsson Kartuinen Bonde Kerstin Olsdotter Orainen Hustru Ellika Johansdotter Liukoinen Piga Maria Elofsdotter Fattighjon s Britta Jonsdotter Enka Jöns Eriksson Kähköinen Dräng Fryksände Lekvattnet Vittjärn 119 Marit Olsdotter Orainen Maria Olsdotter 1814 Staffan Eriksson Rintainen Annika Andersdotter Orainen Jakob Samuelsson 244 Juuselainen Fryksände Lekvattnet Långsjöhöjden 119,120 Kjellar Andersson Bonde s Marit Samuelsdotter Kähköinen Hustru Annika 1800 Lisa Johansdotter Kirnuinen Enka Maria Karlsdotter Kähköinen Lisa Persdotter Porka Huskvinna Samuel Johansson Härköinen Anders Pålsson Hämäläinen Bonde Johanna Matsdotter Kirnuinen Hustru Per Klemetsson Kaupinen Bonde Annika Pålsdotter Hämäläinen Hustru Lisa Eriksdotter Liimalainen Enka 244 fr. Fryxen. 142

143 Henrik Persson Vaisinen Bonde Lisa Jönsdotter Juuselainen Hustru Karin 1802 Kerstin Mårtensdotter Puntainen Enka Kajsa 1806 Olof Jönsson s Lisa Henriksdotter 245 Tysk Hustru Inga Henriksdotter Britta Henriksdotter Kultinen Enka Johan Johansson Dräng Olof Olsson 246 Inhyses Gertrud Johansdotter Kähköinen Hustru Britta Matsdotter Hämäläinen Inhyses Maria Matsdotter Hämäläinen Inhyses Mattes Eriksson 247 Hämäläinen Henrik 248 Fattighjon Fryksände Lekvattnet Stensgårds utskog Käcktorp 120,121 Knut Jakobsson Elin Svensdotter Hustru Johan Johansson Kähköinen Bonde Karin Eriksdotter Porka Hustru Nils Johansson Kirnuinen Dräng Erik Samuelsson Kähköinen Dräng Ingeborg Jakobsdotter Orainen Piga Mattes Olsson Hämäläinen Bonde Karin Johansdotter Kähköinen Hustru Annika Matsdotter Hämäläinen 1799 Piga Erik Johansson Kähköinen Bonde Johan Eriksson Kähköinen Karin Mårtensdotter Tiiainen Hustru Kerstin Persdotter Norilainen Huskvinna Marit Jonsdotter 1796 Piga Johan Jakobsson 249 Kirnuinen Dräng Johan Andersson 250 Kirnuinen Bonde Marit 1801 Karin Matsdotter Norilainen Hustru Marit Pålsdotter Puuppoinen Hustru Per Samuelsson 251 Suuroinen Bonde 245 mödernet Puntainen 246 död 247 u. ä. 248 Henrik fr. Bredsjön. 249 Jans. 250 nb. 251 nb. 143

144 Kerstin Persdotter Kinniainen Hustru Maria Suuroinen Annika Poikeroinen 1809 Pål Samuelsson Suuroinen Bonde Gertrud Johansdotter Kähköinen Hustru Samuel Samuelsson Suuroinen Far Lars Jönsson Bonde s Maria Nilsdotter Oinonen Hustru Johan Kristoffersson Marit Eriksdotter Suuroinen Inhyses Karl Eriksson 252 Juuselainen Maria Eriksdotter Enka s Erik Eriksson Kähköinen Inhyses Lisa Eskilsdotter Kartuinen Hustru Annika 1806 Per Persson 253 Porka Bonde Annika Staffansdotter Rintainen Hustru Johan Johansson Liukoinen Rotehjon Ingeborg Ingelsdotter 254 Fattighjon Fryksände Lekvattnet Rörkullen 125 Lars Larsson Lappalainen Bonde Ingeborg Jönsdotter Piga s Britta Olsdotter Haikoinen Hustru Lars Henriksson Lappalainen Barn Mattes Staffansson Rintainen Bonde Sigrid Jonsdotter Hustru s Marit Nilsdotter s Katarina Larsdotter 1797 Piga s Östmark Östmark Marklätten 126 Olof Matsson Torpare Maria Persdotter Hustru Karin 1805 Nils Larsson f Ingeborg Olsdotter Hustru 252 u. ä. 253 l. br. 254 fr. Bredsjön. 144

145 Fryksände Lekvattnet Kvarntorp 126 Sofia Henriksdotter Johan Andersson Pennalainen Elin Hustru Fryksände Vitsand Rattsjöberg Jöns Jönsson Soldat Pål Henriksson Hämäläinen Maria Olsdotter Mor Maria Henriksdotter Barn Marit Jönsdotter Manninen Enka Jöns Henriksson Hämäläinen Barn Per Larsson Päntikäinen Bonde Marit Jönsdotter Päntikäinen Hustru Lars Larsson Päntikäinen Maria Larsdotter Päntikäinen Syster Henrik Andersson Nuualainen Bonde Ingerd Bengtsdotter Hustru s Anders Tomasson Nuualainen Far Karin 1803 Karin Olsdotter Manninen Enka Marit Bengtsdotter Enka Per Bengtsson 255 Manninen Bonde Karin Tomasdotter Manninen Hustru Kerstin Tomasdotter Manninen 1795 Syster Per Tomasson Manninen Bonde Karin Persdotter Manninen Hustru Karin 1802 Markus Tomasson Nuualainen Bonde Ingeborg Jönsdotter Manninen Hustru Per Jönsson Manninen Bonde Maria Tomasdotter Manninen Hustru Henrik Eriksson Hämäläinen Bonde Annika Andersdotter Nuualainen Hustru Erik Henriksson Hämäläinen Far Annika Johansdotter Hämäläinen Hustru Henrik Larsson Kiiskinen Bonde Annika Henriksdotter Hämäläinen 1797 Piga Erik Samuelsson Dräng s Ingeborg Persdotter 1797 Piga Valborg Samuelsdotter 1801 Piga 255 tolfman 145

146 Marit Eriksdotter Kiiskinen 1801 Piga Mattes Bengtsson Manninen Bonde Karin Markusdotter Manninen Hustru Mattes Larsson Päntikäinen Far Maria 1798 Lars Henriksson Hämäläinen Torpare Annika Larsdotter Päntikäinen Hustru Markus Jönsson Manninen Torpare Maria Matsdotter Killeri 256 Hustru Anders Eriksson Hämäläinen Torpare Ingeborg Larsdotter Pentikäinen Hustru Henrik Henriksson Manninen Inhyses Fryksände Vitsand Mörkerud 121 Erik Pettersson Hämäläinen Bonde Maria Matsdotter Manninen Hustru Annika Persdotter Hämäläinen Mor Daniel Persson Killeri 257 Bonde Marit Persdotter Oinonen Hustru Per Jönsson Gosse Petter Johansson Torpare s Johan Pettersson Far Sara Larsdotter Hustru s Fryksände Vitsand Mangen Ylä kylä 121 Johan Johansson Tarvainen Bonde Annika Andersdotter Oinonen Hustru Maria Henriksdotter Rämäisiä Husmoder Maria Markusdotter Nuualainen Mor Mattes Oinonen Fryksände Vitsand Mangen Svarthultet Holta Pohjos 121 Johan Persson Urpiainen Bonde Karin Henriksdotter 258 Purainen Hustru 256 Manninen 257 Hämäläinen 258 fr. Gästrikland. 146

147 Marit Svensdotter Tarvainen 1800 Pål Persson 259 Urpiainen Fryksände Vitsand Mangen Ala kylä 121 Kerstin Persdotter Rämes Enka Per Persson Pentikäinen Barn Per Persson Lars Persson Pentikäinen Annika Karlsdotter Hustru Fryksände Vitsand Mangen Pohjoskylä 121 Sigfrid Persson Havuinen Bonde Karin Halstensdotter s Fryksände Vitsand Vålberget 121 Jöns Jönsson Pentikäinen Bonde Karin Matsdotter Hyytiäinen Hustru Mattes Andersson Hyytiäinen Far Karin Bengtsdotter Tarvainen Hustru Marit Andersdotter Tarvainen Enka Fryksände Vitsand Mangen Svarthultet Holta Etelä 122 Pål Henriksson Pennainen Bonde Valborg Matsdotter Oinonen Hustru Fryksände Vitsand Mangen 122 Henrik Andersson Tarvainen Enkeman 259 Jäg. 147

148 Annika Persdotter Inhyses Maria Eriksdotter Tenhuinen Enka Olof Jönsson Pentikäinen Inhyses Kerstin Markusdotter Nuualainen Hustru Anders Andersson Nuualainen Inhyses Annika Eriksdotter Oinonen Hustru Fryksände Vitsand Vålberget 122 Mattes Andersson Puaalainen Arrendator Marit Andersdotter Nuualainen Hustru Fryksände Vitsand Mangen 122 Johan Karlsson Fryklund Torpare Valborg Filipsdotter Hustru Henrik Persson Dräng Fryksände Vitsand Mangstrand Mongan ranta 122 Pål Nilsson Tarvainen Torpare Annika Henriksdotter Hartikainen Hustru Kerstin Bengtsdotter Tarvainen Enka Anders 260 Barn Fryksände Vitsand Mangstrand Mongan ranta Kurra 122 Per Persson Eskoloita Torpare Karin Matsdotter Hartikainen Hustru Annika Henriksdotter Tarvainen Enka Annika Persdotter 1805 Maria Henriksdotter Tarvainen Svägerska 260 u. ä. 148

149 Fryksände Vitsand Mangstrand Mongan ranta Niipa 122 Per Tomasson Lehmoinen Torpare Valborg Matsdotter Puaalainen Hustru Tomas Bertilsson Lehmoinen Far Fryksände Vitsand Strandbråten Rantaho 122 Anders Henriksson Kiiskinen Torpare Marit Eriksdotter Hustru Maria Henriksdotter Kiiskinen Syster Anders Simonsson Hotakka Inhyses Fryksände Vitsand Snipa Nipa Nipa 122 Halvard Olsson Torpare s Britta Persdotter Hustru s Fryksände Vitsand Snipa Nipa Vanha Niipa 122 Per Ingemarsson Torpare s Marit Nilsdotter Hustru s Annika 1798 Maria 1807 Fryksände Vitsand Snipa Nipa Luaasko 122,123 Henrik Andersson Hartikainen Torpare Kerstin Henriksdotter Hustru Ellika Henriksdotter Hartikainen Mor Britta

150 Fryksände Vitsand Fagerberget 123 Mattes Persson Rämäisiä Torpare Ellika Mulikka Hustru Henrik 261 Fryksände Vitsand Snipa 123 Maria Svensdotter Tarvainen Inhyses Karin Henriksdotter 262 Puaalainen Johan Pålsson Tarvainen Inhyses Karin Tomasdotter Urpiainen Enka Fryksände Vitsand Tysktorp Puaalala 123 Bengt Matsson Killeri 263 Karin Eriksdotter Moijainen 264 Fryksände Vitsand Snårberget 123 Mattes Markusson Nuualainen Bonde Gertrud Jonasdotter Tarvainen 265 Hustru Markus Markusson Nuualainen Bonde Karin Jönsdotter Pentikäinen Hustru Kerstin 1805 Maria u. ä. 262 u. ä. 263 Hämäläinen 264 Hämäläinen 265 m. Tarvainen 150

151 Fryksände Vitsand Snårberget Välimäki 123 Johan Persson Bonde Annika Henriksdotter Manninen Hustru Maria 1807 Fryksände Vitsand Snårberget 123 Anders Persson Torpare Kerstin Andersdotter Mor Elin 1804 Barn Mattes Pålsson Oinonen Torpare Annika Markusdotter Nuualainen Hustru Annika Erik Eriksson Hämäläinen Inhyses Karin Persdotter 267 Hustru Annika 1802 Kerstin Larsdotter Inhyses Fryksände Vitsand Björkåsen 124 Markus Nilsson Torpare s Annika Henriksdotter Havuinen Hustru Maria 1801 Maria Nilsdotter Killeri 268 Kerstin Sigfridsdotter 269 Mattes Persson Fryksände Vitsand Noppen Nuppi 124 Anders Andersson Tarvainen Bonde Karin Persdotter Rämäisiä Hustru Anders Andersson Tarvainen Far 266 (Nuualainen) 267 död 268 Moijainen 269 u. ä. 151

152 Lisa Mattesdotter Puaalainen Hustru Henrik Matsson Killerinen 270 Torpare Annika Persdotter Puaalainen Hustru Marit Matsdotter Puaalainen Mor Valborg 1803 Fryksände Vitsand Backskogen 124 Erik Eskilsson s Jon Nilsson Dagkarl Annika Sonesdotter Hustru Jakob Johansson Torpare Kerstin Matsdotter Hustru Fryksände Vitsand Brattforsen 124 Per Olsson Torpare s Ingeborg Jönsdotter Hustru s Halsten Jönsson Karin Olsdotter Hustru Maria 1798 Gertrud 1805 Erik Eriksson Hämäläinen Far Kerstin Olsdotter Hustru s Fryksände Vitsand Brattforsen Lasko 124 Erik 271 Olof Eriksson Bonde Marit Börjesdotter Hustru s Kerstin (Hämäläinen) 271 g. m. 152

153 Fryksände Vitsand Brattforsen 124 Marit Persdotter 1806 s Erik Olsson 1812 Kerstin Nilsdotter 272 Piga Erik 1819 Maja Olsdotter 1808 Fryksände Vitsand Pukbron 125 Anders Henriksson Tarvainen Torpare Karin Nilsdotter 273 Killerinen Hustru Olof Nilsson 274 Killerinen Torpare Karin Matsdotter Manninen Hustru Fryksände Vitsand Fagerberget 125 Per Jönsson Torpare s Gertrud Bryngelsdotter Hustru s Anders Danielsson Leruinen Torpare f Valborg Karlsdotter Hustru f Erik Eriksson 275 Tolk Per Persson Manninen Torpare s Karin Persdotter Hustru s Mattes Matsson Reituinen 276 Torpare Karin Persdotter Hustru s Olof Matsson Manninen Far Marit Bondesdotter Hustru s Lars Olsson 1793 Torpare Kerstin 1798 Hustru Per Olsson 272 pg. g. 273 Moijainen 274 Moijainen 275 Jäg. 276 Killeri 153

154 Fryksände Vitsand Smacktorp 125 Lars Persson Bonde s Karin Jonsdotter Hustru s Fryksände Vitsand Groptjärnsberg 135 Henrik Johansson Tarvainen Karin Andersdotter Killeri Piga Henrik Henriksson Manninen Gertrud Eriksdotter Rämäinen Hustru Mattes Persson Penna Karin Matsdotter Hämäläinen Piga Fryksände Vitsand Brattbacken 135 Mattes Sigfridsson Moijainen Ingeborg Matsdotter Manninen Hustru Lisa Sigfridsdotter Moijainen Per Sigfridsson Moijainen Fryksände Vitsand Trångbråten 135 Sigfrid Matsson Moijainen N Hustru Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Tysktorp Yläkylä 95 Henrik Matsson Veteläinen 277 Mattes Henriksson Veteläinen 278 Far Marit Andersdotter Puaalainen Hustru 277 SiC! Överstruken Vilhuinen 278 SiC! Överstruken Vilhuinen 154

155 Anna Marit Andersdotter Hartikainen 279 Marit Persdotter Karvainen 280 Enka Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Tysktorp Eerola 95 Erik Henriksson Karvainen Maria Knutsdotter Veteläinen Hustru Henrik Eriksson Marit Eriksdotter Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Mångslidberg Luekylä 95 Anders Henriksson Hartikainen Anna Eriksdotter Vaisinen Hustru Henrik Andersson Hartikainen Maria Nilsdotter Moijainen Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Mångslidberg Itokylä 95 Johan Henriksson Hartikainen Maria Henriksdotter Vaisinen 281 Hustru Kerstin Persdotter Moijainen Enka Per Henriksson Hartikainen Maria Henriksdotter Hartikainen Syster Henrik Andersson 282 Tarvainen Karin Henriksdotter Veteläinen 283 Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Mångslidberg 95 Lars Matsson Britta Henriksdotter Hartikainen 279 Reitoja årig 281 Neuvoinen 282 u. ä. 283 SiC! Överstruken Vilhuinen 155

156 Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Eteläkylä 96 Kristoffer Olsson s Ellika Henriksdotter Karvainen Hustru Marit Kajsa Henrik Eriksson Karvainen Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Pohjoskylä 96 Henrik Henriksson Karvainen Lisa Henriksdotter Hartikainen Hustru Henrik Tomasson Hämäläinen Kerstin Henriksdotter Hartikainen Hustru Kerstin Tomas Henrik Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Gräsfall Häinäaho 96 Olof Olsson Marit Matsdotter Veteläinen Hustru Per Henriksson Karvainen Marit Matsdotter Tarvainen Hustru Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila Viinikka 96 Henrik Henriksson Vaisinen 284 Karin Henriksdotter Hartikainen Hustru Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila Venshöjta 96, Neuvoinen 156

157 Per Andersson Vaisisia Ingeborg Olsdotter Hustru Karin Matsdotter Flicka Henrik Henriksson Ruaatikaisia Karin Andersdotter Vaisisia Hustru Britta Andersdotter Vaisisia Johan Andersson Vaisisia Gertrud Björnsdotter Hustru s Annika s Karin s Henrik Persson Suaastaisia Per Tomasson Suaastaisia Far Gertrud Persdotter Suaastaisia Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila 97,98 Mattes Olsson Veteläinen Maria Henriksdotter Purainen 285 Hustru Gertrud Eriksdotter Hämäläisiä Piga Valborg Eriksdotter Karvaisia Piga Tomas Andersson Vaisisia Valborg Eriksdotter Moijainen Hustru Karin Hansdotter Puaalainen Enka Johan Andersson Vaisinen Annika Nilsdotter Hartikainen Hustru Olof Henriksson Vaisinen 286 Anders Henriksson Vaisinen Marit Henriksdotter Hämäläinen Piga Anna Hansdotter Puaalainen Enka Karin Andersdotter Vaisinen 287 Dotter Olof Henriksson Vaisinen 288 Kerstin Hustru s Anders Nilsson Vaisinen Torpare Maria Olsdotter Räisäinen Hustru Marit Andersdotter Vaisinen Anders Johansson 289 Urpiainen Hans Andersson Vaisinen Torpare Valborg Olsdotter Kaikalainen Hustru Erik Henriksson Karvainen N N Hustru 285 Haljainen 286 Neuvoinen 287 Neuvoinen 288 Neuvoinen 289 u. ä. 290 m. Kaikalainen 157

158 Norra Ny Nyskoga Digerberget Rämälä Eskola 153 Henrik Nilsson Hartikainen 291 Kerstin Henriksdotter Hartikainen Hustru Maria Persdotter Häkkinen Piga Karin Andersdotter Rämäinen 292 Piga Arne Olsson Inhyses n Ellika Henriksdotter Hartikainen Hustru Marit Andersdotter Paalainen Enka Ingeborg Hartikainen 1803 Karin 1808 Norra Ny Nyskoga Digerberget Rämälä Pohjoskylä 153 Anders Henriksson Hartikainen Karin Nilsdotter Eskoinen Hustru Valborg Nilsdotter Eskoinen Piga Johan Johansson Tarvainen Dräng Norra Ny Nyskoga Digerberget Rämälä Pekkala 153 Henrik Henriksson Hämäläinen Annika Tomasdotter Nualainen Hustru Tomas Persson Nualainen Karin Henriksdotter Hartikainen Hustru Johan Henriksson Hämäläinen Dräng Henrik Matsson Hartikainen Dräng Valborg Henriksdotter Hartikainen Piga Marit Andersdotter Hartikainen Piga Maria Persdotter Väntäinen Piga Per Henriksson Hartikainen Dräng Anders Persson Rämäinen Inhyses Karin Henriksdotter Tarvainen Hustru 291 Eskoinen 292 Pillerfolk 158

159 Norra Ny Nyskoga Digerberget Rämälä Kassula 153 Johan Johansson Hartikainen Marit Olsdotter Hustru s Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Konkari Mäkikonkari 154 Anders Olsson Tarvainen Karin Henriksdotter Rämäinen Hustru Olof Andersson Hämäläinen 293 Lisa Eriksdotter Juntinen Hustru Daniel Danielsson Moijainen Dräng Anna Markusdotter Hämäläinen Piga Erik Eriksson Tarvainen Inhyses Kerstin Markusdotter Hämäläinen Hustru Annika Eriksdotter Hämäläinen Hustru Marit Markusdotter Hämäläinen Dotter Anders Olsson 294 Havuinen Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Konkari Snårberg 154 Olof Jönsson Tarvainen Kerstin Persdotter Rämäinen Hustru Mattes Henriksson Eskoinen Karin Jönsdotter Hämäläinen Hustru Marit 1805 Anders Matsson Hämäläinen Inhyses Marit Persdotter Hartikainen Hustru Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Konkari Alakonkari 154 Lars Jönsson Tarvainen Marit Eriksdotter Oinoinen Hustru Erik Johansson Oinoinen Dräng 293 Tarvainen 294 u. ä. 159

160 Lisa Andersdotter Oinoinen Piga Lisa Danielsdotter Moijainen Inhyses Per Jönsson Tarvainen Inhyses Kerstin Andersdotter Nuualainen Hustru Arne Larsson Inhyses n Anna Pålsdotter Mankinen Hustru Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Konkari Pohjoskylä 154 Henrik Henriksson Hartikainen Valborg Persdotter Hartikainen Hustru Henrik Henriksson Hartikainen Far Tomas Persson Dräng Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Konkari Rahkala 155 Olof Matsson Moijainen Karin Henriksdotter Tarvainen Hustru Olof Henriksson Tarvainen Dräng Per Persson Dräng Kerstin Lisasdotter Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Konkari Snårberg 155 Ingeborg Persdotter Moijainen Hustru Mattes Pålsson Inhyses Mattes Nilsson Hartikainen Inhyses Annika Olsdotter Tarvainen Hustru Henrik Gråberg 295 Hartikainen Maria Nilsdotter Hartikainen Mor Marit Persdotter Hartikainen Flicka Henrik Andersson Rotehjon Kerstin Eriksdotter 296 Inhyses Kerstin Eriksdotter Hämäläinen Johan Johansson Juntinen Karin skolemäst 296 enk. 160

161 Norra Ny Nyskoga Öjeberget Olala 155 Olof Henriksson Moijainen Anna Henriksdotter Hartikainen Kerstin Henriksdotter Hartikainen Piga Lisa Henriksdotter Hartikainen Inhyses Mattes Henriksson Tarvainen Dräng Ingeborg Persdotter Flicka s Norra Ny Nyskoga Öjeberget Sipilä 155 Lars Sigfridsson 297 Moijainen Anna Henriksdotter Saastainen Hustru Kerstin 1801 Karin 1806 Henrik Larsson Moijainen Mattes Henriksson Hartikainen Dräng Karin Tomasdotter Kvinnfolk Norra Ny Nyskoga Öjeberget Himala 155,156 Henrik Pålsson Moijainen Marit Henriksdotter 298 Saastainen Mor Pål Pålsson Saastainen Lisa Henriksdotter Saastainen Piga Britta Pålsdotter Saastainen 1791 Piga Lisa Henriksdotter Moijainen Inhyses Gertrud Persdotter Moijainen Anders Andersson 299 Hartikainen 1819 Pål Andersson Himainen Marit Nilsdotter Moijainen Hustru Maria 1805 Karin 1798 Valborg Johansdotter 300 Tarvainen Johan Johansson Vaisinen Inhyses 297 Bib. 298 enk. 299 u. ä. 300 u. ä. 161

162 Norra Ny Nyskoga Öjeberget Pekkala 156 Johan Persson Hartikainen Marit Nilsdotter Moijainen Hustru Per Henriksson Hartikainen Far Kerstin Persdotter Moijainen 301 Hustru Henrik Pålsson Puaalainen Dräng Karl Pålsson Moijainen Dräng Anna Henriksdotter Hartikainen 1800 Piga Norra Ny Nyskoga Öjeberget Kärraho 156 Henrik Nilsson Moijainen Nils Sigfridsson Moijainen Far Olof Bengtsson 302 Moijainen Henrik Henriksson 303 Paalainen Karin Nilsdotter Moijainen Piga Norra Ny Nyskoga Mellan Flatåsen Yläkylä 156 Henrik Henriksson Hartikainen Gertrud Andersdotter Hartikainen Hustru Malin Andersdotter Neuvoinen Piga Valborg Persdotter Paalainen Piga Britta Henriksdotter Hartikainen Inhyses Britta Larsdotter Hartikainen 1810 Dotter Norra Ny Nyskoga Mellan Flatåsen 156 Henrik Henriksson 304 Hartikainen Enkeman Annika 1790 Valborg 1795 Karin SiC! Står bara Mo på efternamn 302 u. ä. 303 u. ä. 304 SiC! Står också på sida

163 Norra Ny Nyskoga Mellan Flatåsen Välikylä 156 Mattes Danielsson Moijainen Annika Andersdotter Hotakka Hustru Daniel Persson Moijainen Far Marit Simonsdotter Hotakka Hustru Norra Ny Nyskoga Mellan Flatåsen 157 Erik Andersson Hartikainen Karin Danielsdotter Moijainen 1791 Piga Karin Karlsdotter 305 Kanainen 1814 Maria Svensdotter Tarvainen 1794 Inhyses Per Persson Konkari Inhyses Annika Simonsdotter Hotakka Hustru Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Mangslidberget Mongamäki 157 Anders Henriksson Hartikainen Anna Eriksdotter Hustru Erik Hansson 306 Vaisinen Henrik Andersson Hartikainen Far Maria Nilsdotter Hartikainen Hustru Lars Matsson Havuinen Inhyses Britta Henriksdotter Hartikainen Hustru Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Mangslidberget Alakylä 157 Henrik Persson Rämäinen N Hustru Karin 1807 N Dräng Henrik Persson Konkari Dräng Erik Henriksson Rämäinen Dräng 305 u. ä. 306 u. ä. 163

164 Maria Andersdotter Nuualainen Piga Maria Johansdotter 1774 Piga Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Mangslidberget Pekkola 157 Per Danielsson Konkari Maria Arnesdotter Vaisinen Hustru Per Danielsson Moijainen Dräng Maria Henriksdotter Hartikainen Piga Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Mangslidberget Mongamäki 157 Johan Henriksson Hartikainen Maria Henriksdotter Neuvoinen Hustru Kerstin Persdotter 307 Moijainen Mor Per Henriksson Hartikainen Maria Henriksdotter Hartikainen 1787 Piga Henrik Andersson 308 Hartikainen Karin Henriksdotter Hartikainen 1790 Piga Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Mangslidberget Alakylä 157 Karin Persdotter Moijainen Enka Per Andersson Hartikainen Anders Andersson Hartikainen Dräng Lisa Andersdotter Juntinen 1795 Piga Norra Ny Nyskoga Gillersberget 158 Mattes Persson Moijainen Torpare Marit Olsdotter Hustru s Karin 1804 Per Persson Moijainen Engelbrekt Jönsson 309 Hartikainen Enkling 307 enk. 308 u. ä. 164

165 Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Karvala 158 Henrik Henriksson Karvainen Lisa Henriksdotter Hartikainen Hustru Henrik Tomasson Hämäläinen Kerstin Henriksdotter Karvainen Hustru Kerstin 1802 Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Karvala Veliaho 158 Erik Henriksson Karvainen Torpare Kerstin 1808 Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila Viinikka 158 Henrik Henriksson Neuvoinen Karin Henriksdotter Moijainen Hustru Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila 158 Olof Henriksson Neuvoinen Anders Henriksson Neuvoinen Dräng Tomas Andersson Vaisinen Valborg Eriksdotter Räisäinen Hustru Karin Hansdotter 310 Paalainen Mor Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila Nullamäki 158 Hans Andersson Vaisinen Valborg Olsdotter Ukkoinen Hustru 309 Rotehj. 310 enk. 165

166 Johan Andersson Vaisinen Farbror Annika Nilsdotter Hämäläinen Hustru Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Karvala 158 Kristoffer Olsson 311 Ruohtalainen Ellika Henriksdotter Karvainen Hustru Marit 1803 Karin 1807 Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Karvala Heinaho 158 Per Henriksson Karvainen Inhyses Marit Matsdotter Tarvainen Hustru Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila 159 Anna Hansdotter Paalainen Enka Karin Andersdotter Neuvoinen Kerstin Olsdotter s Karin Olsdotter 312 Neuvoinen Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila Venshöuvä 159 Per Tomasson Saastainen Enkeman Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila Paalala 159 Erik Henriksson Karvainen Marit Knutsdotter Veteläinen Hustru Marit född Svensk 312 u. ä. 166

167 Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Tysktorp Paalala 159 Henrik Matsson Veteläinen 313 Mattes Henriksson Veteläinen 314 Far Anna 1802 Marit Persdotter Karvainen 1730 Enka Marit Andersdotter Hartikainen 1808 Flicka Ingerd Matsdotter Veteläinen Inhyses Marit Andersdotter 315 Hartikainen Kerstin Andersdotter Tarvainen Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila 159 Mattes Olsson Räisäinen Maria Henriksdotter Haljainen Hustru Valborg Eriksdotter Karvainen Piga Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila Venshöjta 159 Henrik Tomasson Raatikainen Karin Andersdotter Väntäinen Hustru Sven Olsson Inhyses s Anna Tomasdotter Raatikainen Hustru Marit Kristoffersdotter 316 Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila Nullamäki 159 Anders Nilsson Vaisinen Inhyses Maria Olsdotter Hiiroinen 313 Vilhuinen 314 Vilhuinen 315 u. ä. 316 u. ä. 167

168 Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Vaisila Venshöjta 159,160 Per Andersson Vaisinen Ingeborg Olsdotter Ruohtalainen Maria Andersdotter Vaisinen Inhyses Mattes Matsson 317 Lutuinen Anders Johansson 318 Urpiainen Britta Andersdotter Vaisinen Enka Annika Matsdotter Öhmöinen 1803 Karin 1807 Johan Andersson Vaisinen Gertrud Björnsdotter Hustru s Annika 1796 Karin 1806 Norra Ny Nyskoga Igelsjöberget Palomäki 160 Pål Persson Himainen Dräng Anders Danielsson Moijainen Torpare Karin Bergersdotter Moijainen Hustru Lisa Andersdotter Oinoinen Piga Henrik Danielsson Moijainen Inhyses Mattes Matsson Hämäläinen Torpare Karin Matsdotter 319 Hustru Norra Ny Nyskoga Totjärnsberg Tulperi 160 Nils Nilsson Moijainen Kajsa Persdotter Kanainen Hustru Karin Nilsdotter 1808 Per Matsson Manninen 317 u. ä. 318 u. ä. 319 frå Sillerby i Malung 168

169 Norra Ny Norra Ny Näsberget 160,161 Lars Halvardsson Ingeborg Henriksdotter Hustru Stina Henriksdotter Nils Andersson Marit Jonasdotter Hustru Stina Nilsdotter Mor Karin Larsdotter Piga Tomas Olsson Dräng Anders Andersson Ingeborg Jonasdotter Hustru Stina 1804 Kajsa Henriksdotter Enka Henrik Olsson Dräng Vinger Vinger Viker Viikero 76 Henrik Orainen Erik Henriksen Orainen Anne Mattisdatter Karvainen Hustru Henrik Henriksen Orainen Barn Lisbet Henriksdatter Orainen Innerst Vinger Vinger Abrahamstorpet Ämtilä 77 Ola Mattisen Kuikka Lisbet Mattisdatter Kirnuinen Hustru Johanne Enke Helga Mattisdatter Kirnuinen Vinger Vinger Varaldskogen 102 Johan Henriksen Haikoinen Gjertrud Eriksdatter Soikainen Anders Persen Kinniainen Innerst Johan Eriksen Haikoinen 169

170 Anne Eriksdatter Haikoinen Hustru Anne Henriksdatter Kinniainen Pige Morten Eriksen Haikoinen Gosse Kari Johansdatter Haikoinen Innerst Lars Henriksen Raatikainen Sofia Eriksdatter Soikainen Hustru Anders Andersen Soikainen Dreng Mari Eriksdatter Kiiskinen 320 Pige Kari Eriksdatter Haikoinen Innerst Daniel Pålsen Raatikainen Kristen Larsen Anne Andersdatter Kinniainen Hustru Johan Persen Kinniainen Erik Andersen Kinniainen Dorte Eriksdatter Hämäläinen Vinger Vinger Varaldskogen Svartberget Ullala 102 Anders Samuelsen Porka Malene Andersdatter Soikainen Hustru Ola Olsen Soikainen Berte Henriksdatter Orainen Hustru Anders Andersen Porka Dreng Mari Johansdatter Kinniainen Vinger Vinger Varaldskogen Larbekken 103 Erik Johansen Soikainen Mari Olsdatter Soikainen Hustru Vinger Vinger Varaldskogen Østerby Autiomäki 103 Erik Eriksen Soikainen Kari Johansdatter Hämäläinen Hustru Morten Eriksen Soikainen Marte Eriksdatter Orainen Hustru 320 f. Kiiskinen 170

171 Vinger Vinger Varaldskogen Abrahamstorpet Ämtilä 103 Ola Mattisen Kuikka Lisa Mattisdatter Hämäläinen Hustru Helene Mattisdatter Hämäläinen Per Persen 321 Porkka Lisbet Torbjørnsdatter Marte Hansdatter Pål Andersen Dreng Johanne Andersdatter Pige Vinger Vinger Varaldskogen Abborhøgda Yöperinmäki 103 Per Henriksen Kirnuinen Mari Eriksdatter Sorsa Hustru Lisbet Jakobsdatter Hämäläinen Mor Vinger Vinger Dragonmoen 103 Torbjørn Torbjørnsen Karhuinen Olea Olsdatter Hustru Erik Olsen Liukoinen Innerst Marte Johansdatter Liukoinen Hustru Vinger Vinger Aronstorpet Orala 104 Johan Johansen Orainen Lisbet Eriksdatter Hustru Erik Johansen Orainen Ingrid Henriksdatter Huotari Pige Erik Eriksen Valkoinen Lena Persdatter Porka Hustru 321 u. e. 171

172 Gräsmark Gräsmark Långtjärn 126 Henrik Henriksson Ikoinen Karin Svensdotter Kituinen Hustru Henrik Johansson 322 Ikoinen Mattes Johansson Suuroinen Maria Henriksdotter Haikoinen Sven Torstensson s Pål Henriksson Ikoinen Annika Eriksdotter Kukkoinen Mattes Matsson 323 Norilainen Gräsmark Gräsmark Långtjärn Mariastorp 126 Johan Pålsson Kukkoinen Maria Matsdotter Ikoinen Mattes Henriksson Ikoinen Far Ingeborg Jönsdotter Piga s Gräsmark Gräsmark Holmsjötorp Saarjärvi 126,127 Lars Svensson Pål Olsson Britta Jönsdotter Puuppoinen Anders Håkansson Gertrud Olsdotter Olof Andersson Karin Larsdotter Gräsmark Gräsmark Kittorp Kitula 127 Måns Svensson Kituinen Kerstin Jönsdotter s Henrik Matsson Kituinen 322 lott. br. 323 bor på Forsnäs skog 172

173 Maria Henriksdotter Ikoinen Mor Gräsmark Gräsmark Soranstorp Suurestorp Ormhöjden 127 Sigfrid Sigfridsson Riekinen Kajsa Henriksdotter Suuroinen Gräsmark Gräsmark Soranstorp Suurestorp Ormhöjden 127 Henrik Matsson Heppuinen Rotehjon Maria Matsdotter Pyntiäinen Hustru Erik Johansson Norilainen Henrik Eriksson Norilainen Britta Matsdotter Kukkoinen Kajsa Matsdotter Kautoinen Enka Johan Johansson Suuroinen Annika Matsdotter Norilainen Piga Britta Larsdotter s Olof Nilsson Kukkoinen Karin Olsdotter Suhoinen Hustru Gustav Henriksson Mammoinen Ingeborg Svensdotter Hustru s Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Timbonäs 128 Henrik Klemetsson Ronkainen Britta Hustru s Johan Klemetsson Puuppoinen Bonde Britta Eriksdotter Mehtoinen Hustru Maria Eriksdotter Orainen Enka Per Matsson Kukkoinen Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Kamesmack Kammoisenmäki 128 Henrik Henriksson Ronkainen Britta Jonasdotter Hustru Per Klemetsson Ronkainen 173

174 Karin Källarsdotter Mehtoinen Hustru Per Pålsson Kukkoinen Ingeborg Hustru s Mattes Matsson Maria Persdotter Kukkoinen Hustru Klemet Persson Ronkainen Kerstin Kristoffersdotter Kukkoinen Hustru Johan Kristoffersson Kukkoinen Karin Gulbrandsdotter Hustru Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Honkamack Honkamäki 128 Mattes Henriksson Purkainen Annika Pålsdotter Hakkarainen Hustru Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Fäbroa 128 Jon Jönsson s Maria Larsdotter Mammoinen Hustru Johan Jonsson N Hustru Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Hundkullen 128 Anders Klemetsson Ronkainen Britta Matsdotter Lumiainen Hustru Anders Andersson s Maria Nilsdotter Skojiloita Hustru Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Orretorp 128 Pekka Jonasson Britta Pålsdotter Orainen Hustru Johan Klemetsson Ronkainen Anna Persdotter Ronkainen Hustru 174

175 Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Tasetorp 129 Olof Jonsson Purkainen Kerstin Hallesdotter Hustru s Per Jonsson Purkainen Maria Hustru s Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Heppuistorppa 129 Nils Johansson Skojiloita Marit Klemetsdotter Ronkainen Hustru Anders Nilsson Skojiloita Maria Olsdotter 324 Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Samuelstorp 129 Johan Månsson 325 Kerstin Klemetsdotter Ronkainen Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Bertilstorp 129 Mattes Jonsson s Maria Larsdotter Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Mörttjärnstorp 129 Johan Johansson Skojiloita Kerstin Henriksdotter Ronkainen Hustru 324 fr. Tvellen. 325 Stentp. 175

176 Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Örtjärnstorp 129 Skåre Jonsson Skojiloita Maria Eriksdotter Orainen Hustru Per Eriksson Maria Olsdotter Hustru Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Långhenriks torp 129 Sven Eriksson s Kerstin Jonsdotter Hustru Pål Jonasson Britta Matsdotter Orainen Hustru Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Rämestorp 129 Jon Olsson Stina Kristoffersdotter Kukkoinen Hustru Henrik Matsson Mammoinen Kerstin Matsdotter Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Bytorp 129 Lars Jonasson Maria Johansdotter Pennainen Hustru Gräsmark Gräsmark Lusketorp Lusikala 130 Pål Persson Kerstin Olsdotter Hustru Pål Jonasson Britta Matsdotter Orainen Hustru Henrik Persson Maria Hustru 176

177 Olof Persson Kerstin Kristoffersdotter Kukkoinen Hustru Johan Johansson Kajsa Johansdotter Karttuinen Hustru Jonas Skåresson Maria Matsdotter Norilainen Hustru Anders Johansson Annika Matsdotter Petolainen Hustru Gräsmark Gräsmark Månstorp Maunuxentorppa 130 Anders Jonasson 326 Ingeborg Persdotter 327 Ronkainen Hustru Gräsmark Gräsmark Pyntetorpet Pyntälä 130 Jonas Pålsson Kukkoinen Kerstin Elofsdotter s Lars Larsson Hauko Kerstin Jonasdotter Kukkoinen Hustru Pål Matsson Orainen Maria Jonsdotter Hustru Gräsmark Gräsmark N. Rintetorp Velanho 130 Jonas Pålsson N N Hustru Gräsmark Gräsmark Tvällen Velanho 130 Pål Jonasson Kukkoinen Maria Henriksdotter Hustru 326 Maunuxentp. 327 Maunuxentp. 177

178 Gräsmark Gräsmark Pekktomta 130 Olof Persson s Maria Olsdotter Perhoinen Hustru Gräsmark Gräsmark Pettelstorp 131 Pål Karlsson Karin Johansdotter Skojiloita Hustru Gräsmark Gräsmark Simonstorp 131 Olof Andersson Karin Östensdotter Hustru Skåre Henriksson Skojiloita Britta Andersdotter Skojiloita Hustru Gräsmark Gräsmark Buskarna 131 Mattes Jonasson Kukkoinen Britta Olsdotter Hustru Karl Henriksson 328 Hämäläinen Britta Henriksdotter Mammoinen Hustru Gräsmark Gräsmark Uddheden Uddemoa 131 Nils 328 död 178

179 Gräsmark Gräsmark Ulvsby skog Håcktorp Hokkala 131 Sven Jönsson Kerstin Olsdotter Hustru s Gräsmark Gräsmark Ulvsby skog Snällertorp 131 Håkan Jönsson Karin Hustru s Olof Nilsson Kettuinen N Hustru s Gräsmark Gräsmark Långnäs 131,132 Jonas Kristoffersson Kukkoinen Kerstin Jonasdotter Kukkoinen Hustru Skåre Kristoffersson Kukkoinen Lars Henriksson Britta Hustru Jon Jonsson Puuppoinen Britta Jönsdotter Hustru Per Matsson Tilkinen Kerstin Olsdotter Hustru Karl N Hustru Gräsmark Gräsmark Långnäs Bocktorp 132 Kristoffer Kristoffersson Kukkoinen Britta Persdotter Hustru Gräsmark Gräsmark Långnäs Fågelkullen 132 Elias Larsson 179

180 Elsa Hustru Gräsmark Gräsmark Långnäs Rintetorp Kalliolampi 132 Håkan s N Hustru s Gräsmark Gräsmark Långnäs Kotistorppa 132 Johan Kristoffersson Kukkoinen Elof Persson Kukkoinen Gräsmark Gräsmark Långnäs Lämnäs 132 Måns Månsson N Hustru Gräsmark Gräsmark Långnäs Höjden 132 Johan Johansson Puuppoinen Kerstin Persdotter Hustru Gräsmark Gräsmark Långnäs Vitintorppa 132 Lars Pålsson Hakkarainen Maria Göransdotter Jurtinen Hustru 180

181 Gräsmark Gräsmark Långnäs Dragontorp 132 N s Gräsmark Gräsmark Långnäs Kruggetorp Tysktorp 132 Erik Pettersson Ingeborg Eriksdotter Hustru Gräsmark Gräsmark Poptorp Puupola 132 Olof Matsson Puuppoinen Maria Olsdotter Hustru Axel Jonasson Anna Henriksdotter Ronkainen Hustru Jon Olsson Ingeborg Jonasdotter Skojiloita Hustru Britta Eriksdotter Orainen Enka Henrik Larsson Liukoinen Stina Henriksdotter Ronkainen Hustru Gräsmark Gräsmark Knuterud 133 Erik Eriksson Anna Eriksdotter Hustru Mattes Eriksson Britta Gustavsdotter Hustru Gräsmark Gräsmark Kalvhöjden 137 Henrik Henriksson Ronkainen Karin Matsdotter s Henrik Henriksson Ronkainen 181

182 Maria Olsdotter Kautoinen 329 Mattes Henriksson Ronkainen Britta Eriksdotter Mehtoinen Bertil Henriksson Ronkainen Gräsmark Gräsmark Pyntetorp 137 Johan Persson Hokkainen Maria Hustru Gräsmark Gräsmark Långnäs 137 Jöns Jönsson Kukkoinen Lars Henriksson Kukkoinen Gräsmark Gräsmark Stranden 137 Erik Nikarainen 330 Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Kamesmack Kammoisenmäki 137 Petter Klemetsson Ronkainen Anna Hakkarainen Gräsmark Gräsmark Ragvaldstjärn 213,214 Mattes Matsson Hämäläinen Skolmästare Lars Henriksson Kauttoinen Bonde Katarina Jonsdotter Hustru s Märta Persdotter Piga s Daniel Larsson Kauttoinen Dräng 329 Pusuinen 330 om 70 år 182

183 Lars Larsson Bonde s Karin Persdotter Hustru s Olof Olsson Dräng Maria Persdotter Piga Olof Nilsson Inhyses Maria Eriksdotter Hustru Johan Matsson Norilainen Bonde Maria Persdotter Hustru s Mattes Matsson Norilainen Far Anna Matsdotter Ikoinen Hustru Lars Larsson Dräng Jöns Jönsson Inhyses Lisa Persdotter Rajalainen Hustru Anders Verme Inhyses Katarina Larsdotter Hustru Kerstin Svensdotter Enka Johan Håkansson Bonde Maria Matsdotter Kauttoinen Hustru Jöns Elofsson Dräng Nils Nilsson Inhyses Katarina Magnusdotter Hustru Erik Eriksson Bonde Anna Olsdotter Hustru Anna Halvardsdotter 1805 Inhyses Magnus Pettersson Bonde Katarina Jönsdotter Hustru Maria 1802 Henrik Isaksson Kauttoinen Bonde Britta Persdotter Kahilainen Hustru Lars Larsson 331 Kauttoinen Karin Larsdotter Luaaininen Hustru Karin Håkansdotter Enka Kerstin Svensdotter 1806 Karin Andersdotter Enka Anders Marit Pålsdotter Enka Maria Isaksdotter Enka Mattes Andersson Pöntinen Dräng Nils Halvardsson Torpare Maria Isaksdotter Kauttoinen Hustru Nils Persson Inhyses s Stina Elofsdotter Hustru s Johan Nilsson Torpare Karin Eriksdotter 1812 Britta Johansdotter 1804 Henrik Larsson Kauttoinen Bonde Märta Matsdotter Kauttoinen Hustru Maria Larsdotter 1802 Piga s 331 utfattig 183

184 Elias Larsson Kauttoinen Dräng Gräsmark Gräsmark Tiskaretjärn 214,215 Josef Matsson Hämäläinen 332 Torpare Maria Jonsdotter Hustru Mattes Josefsson Hämäläinen 333 Far Kerstin Elofsdotter Hustru Johan Matsson Norilainen Torpare Anna Matsdotter Hustru Mattes Matsson Norilainen Inhyses Johan Pålsson Norilainen Bonde Anna Henriksdotter Ikoinen Hustru Maria 1802 Maria Soikkanen Mor Sofia Eliasdotter Haikoinen 1801 Piga Mattes Matsson Vihoinen Anna Johansdotter Norilainen Hustru Pål Olsson Kauttoinen Inhyses Mattes Olsson Kauttoinen 334 Bonde Anna Matsdotter Ikoinen Hustru Johan Henriksson Norilainen Ingrid Jönsdotter Piga Nils Matsson Norilainen Dräng Johan Johansson 336 Närkilainen Bonde Lisa Jonasdotter 337 Hustru Maria Jonasdotter 1801 Syster Kerstin Svensdotter 1793 Piga Daniel Matsson Dräng Britta Johansdotter Mammoinen 1803 Piga Henrik Larsson Bock Torpare Karin Bengtsdotter Hustru s Mattes Matsson Norilainen Bonde Lisa Nilsdotter Tasainen Hustru Jakob Olsson Kauttoinen Bonde Lisa Jonasdotter Vihoinen Hustru Lisa Matsdotter 338 Ikoinen Erik Eriksson Ikoinen Dräng Olof Persson 339 Ikoinen Skolmästare 332 Norilainen 333 Norilainen. Blind 334 eller Pusuinen 335 af Skålsläktet 336 död 337 af Skålsläktet 338 u. ä. 339 enk. 184

185 Per Johansson Norilainen Bonde Lisa Matsdotter Ikoinen Mor Gräsmark Gräsmark Borrsjön 215,216 Per Matsson Kauttoinen Bonde Maria Matsdotter Pöntinen Hustru Maria 1802 Kerstin Johansdotter Piga Lars Elofsson Dräng Olof Olsson Bonde Maria Persdotter Ikoinen Hustru Anders Johansson Bonde Karin Isaksdotter Kauttoinen Hustru Jonas Matsson Far Anna Simonsdotter Hustru Maria Tomasdotter Rajalainen Piga Per Tomasson Rajalainen Dräng Erik Larsson Luaaininen Inhyses Maria Jonsdotter Hustru s Ingeborg Larsdotter 340 Enka Kerstin Larsdotter 1770 Piga Per Larsson Bonde Maria Eriksdotter Hustru Maria Larsdotter Luaaininen 1784 Piga Nils Håkansson Kukkoinen Bonde Britta Olsdotter 341 Hustru Margareta Matsdotter Kukkoinen Mor Olof Olsson 342 Dräng Nils Månsson Ingerd Håkansdotter Hustru Johan Johansson Bonde Karin Johansdotter Hustru Anders Henriksson Ikoinen Bonde Maria Andersdotter Hustru Karin Isaksdotter Mehtoinen 1807 Piga Elof Persson Inhyses Jon Hedman Soldat Karin Olsdotter Hustru Anders Nilsson Dräng Anna Eriksdotter 1763 Piga Maria Andersdotter 343 Hustru Mattes Larsson Pöntinen 340 b. 341 Skål. 342 Skål. 343 Mam eller Pöntinen 185

186 Gräsmark Gräsmark Västra Kymmen 216 Olof Larsson Kauttoinen Bonde Britta Henriksdotter Kauttoinen Hustru Karin Persdotter Hustru s Olof Olsson Bonde Britta Larsdotter Mehtoinen Hustru Nils Persson 344 Laulainen Bonde Ingeborg Olsdotter Hustru Kerstin 1805 Nils Persson Kettuinen Bonde Karin Olsdotter Kauttoinen Hustru Erik Jönsson Bonde Britta Torbjörnsdotter Mehtoinen Hustru Mattes 1797 Nils Persson Bonde s Maria Bengtsdotter Hustru s Anna Olsdotter Hotakka Inhyses Petter Henriksson Lars Eriksson Inhyses Karin Gabrielsdotter Hustru s Johan Nilsson s Britta Olsdotter Hustru Gräsmark Gräsmark Mången 216,217 Johan Matsson Ikoinen Bonde Märta Persdotter Hustru s Stina 1806 Per Olsson 345 Britta Henriksdotter Piga Elias Johansson Ikoinen Torpare Malin Persdotter Pöntinen Hustru Mattes Matsson Ikoinen Bonde Märta Henriksdotter Ikoinen Hustru Per Matsson Ikoinen Bonde Britta Matsdotter Ikoinen Hustru Maria Jonsdotter Piga s Isak Matsson Ikoinen 344 ung. 345 u. ä. 346 fader Kolari, moder Hynninen 186

187 Maria Håkansdotter Hustru s Jöns Persson Måg s Erik Olsson Rajalainen Kerstin Andersdotter Karhuinen Hustru s Tomas Larsson Luaaininen Karin Karlsdotter Pulliainen Hustru Maria Persdotter 347 Gräsmark Gräsmark Långtjärnstorp Koaakolampi 217 Isak Olsson Kauttoinen 348 Olof Olsson Kauttoinen 349 Bonde Maria Andersdotter Ikoinen Hustru Malin Olsdotter Kahilainen Enka Maria Olsdotter Kauttoinen Hustru Olof Olsson Rajalainen Torpare Kerstin Jonsdotter Hustru s Olof Olsson Rajalainen Far Anna Matsdotter Vappuinen Hustru Henrik Henriksson Britta Eriksdotter 1792 Erik Bengtsson Torpare s Ellika Eriksdotter Suuroinen Hustru Malin Eriksdotter Suuroinen Svägerska Gräsmark Gräsmark Långtjärn 217,218 Henrik Henriksson Ikoinen Torpare Karin Svensdotter Hustru Henrik Johansson Dräng Britta Andersdotter 1791 Piga Johan Johansson Dräng Per Matsson Karin Svensdotter Hustru Pål Henriksson Ikoinen Bonde Anna Eriksdotter Kukkoinen Hustru Jon Svensson Bonde Sven Torstensson Bonde Karin Persdotter Hustru Maria Matsdotter Hustru 347 u. ä. 348 Pusuinen 349 Pusuinen 187

188 Mattes Matsson Far Maria Eriksdotter Hustru Mattes Matsson Far Karin Henriksdotter 350 Inhyses Lisa Henriksdotter Gräsmark Gräsmark Långtjärn Mariastorp 218 Johan Pålsson Kukkoinen Bonde Maria Matsdotter Orainen Hustru Mattes Henriksson Orainen Far Mattes Johansson Bonde Maria Henriksdotter Hustru Gräsmark Gräsmark Soranstorp 218 Johan Henriksson Bonde Karin Matsdotter Hustru Anna Matsdotter 1776 Piga Karin Henriksdotter 1799 Piga Anna Larsdotter 1797 Piga Gustav Henriksson Bonde Ingeborg Svensdotter Hustru Henrik Matsson 351 Bonde Maria Matsdotter Hustru Johan Larsson Inhyses Olea Olsdotter Hustru Mattes Jonsson Enkeman Henrik Larsson 352 Norilainen Bonde Britta Matsdotter Hustru Erik Johansson Far Johan Andersson Dräng Gräsmark Gräsmark Orastorp 218 Johan Matsson Orainen Karin Olsdotter Hustru 350 enk. 351 gm. 352 [Ersson] 188

189 Gräsmark Gräsmark Nässkogen 218 Nils Eriksson s Gertrud Hustru Jon Nilsson Maria Per Larsson Bonde s N Hustru s Jon Bengtsson s N Hustru Gräsmark Gräsmark Humsjön 219 Per Olsson Kauttoinen 353 Maria Olsdotter Hustru s Jon 354 Bonde Elin Henriksdotter Lumiainen Hustru Jon Larsson Måg Katarina Jonsdotter Hustru Nils Torstensson 355 Bonde s Marit Hustru s Per Johansson Ronkainen Bonde Sofia Isaksdotter Kautoinen 356 Hustru Karin Lumiainen Mor Henrik Johansson Ronkainen Bror Maria Persdotter Hustru s Kajsa Isaksdotter Mehtoinen Mor Gräsmark Gräsmark Norra Ängen 219 Daniel Håkansson Katarina Persdotter 357 Hustru s Erik Nilsson s Maria Persdotter 358 Hustru s 353 Pusuinen 354 fr. Vester Rottna 355 fr. Portnär 356 Pusuinen 357 af Skål släkt 189

190 Nils Persson 359 Marit Matsdotter s Skåre Jonsson 360 Gräsmark Gräsmark Södra Ängen 219 Mattes Persson Ikoinen Maria Henriksdotter Kautoinen Hustru Mattes Matsson Ikoinen Maria Henriksdotter Ikoinen Hustru Mattes Henriksson Ikoinen Kerstin Nilsdotter Hustru s Anders Matsson Norilainen Britta Henriksdotter Ikoinen Hustru Anders Andersson Ikoinen Karin Jonsdotter Hustru s Anders Andersson Far Gräsmark Gräsmark Gräshöjden 219,220 Jon Elofsson s Anna Hustru Johan Johansson Norilainen Karin Persdotter Ikoinen Hustru Lars Nils s Anna Kauttoinen Hustru Jon Elofsson s Gräsmark Gräsmark Ritaho 220 Erik Eriksson Kukkoinen Margareta Luaaininen Hustru 358 Skål. 359 Skål. 360 Skål. 190

191 Gräsmark Gräsmark Göranstorp 220 Anders Nilsson Luaaininen N Hustru Gräsmark Gräsmark Bråten 220 Anders Eriksson Kukkoinen 1779 f Gräsmark Gräsmark Sälsjön 220 Henrik Persson Sikainen Bonde N Hustru Petter Eriksson Kukkoinen N Hustru Gräsmark Gräsmark Svulttjärnstorp 220 Per Henriksson Hämäläinen Maria Hustru s Gräsmark Gräsmark Tasstorp Tasala 220 Per Jonsson Kerstin Persdotter Ikoinen Hustru Kerstin Nilsdotter Tasainen Svärmor Gräsmark Gräsmark Kalvhöjden 220 Olof Henriksson Orainen 191

192 Britta Eriksdotter Håkan Olsson Anna Eriksdotter Ronkainen Per Matsson Ikoinen Ingrid Matsdotter Pöntinen Gunnarskog Bogen Bogen 133 Henrik Andersson Kahilainen 361 Anna Olsdotter Hämäläinen Hustru Per Johansson Soikainen Anders Persson Ronkainen 362 Maria Josefsdotter Soikainen Hustru Johan Josefsson Soikainen Lena Sigfridsdotter Rintainen Hustru Erik Eriksson Kontinen Anna Olsdotter 363 Hustru Karin Josefsdotter Soikainen Piga Mattes Eriksson Kontinen 364 Kerstin Hustru Henrik Matsson Kavalainen N N Hustru Olof Olsson Hämäläinen Enkling Erik Olsson Hämäläinen Lisa Halstensdotter Karttuinen Hustru Anna Olsdotter Hämäläinen Maria 365 Anna Johansdotter Soikainen Enka Erik Johansson Soikainen Karin Jönsdotter Hämäläinen Hustru Johan Johansson Soikainen Dräng Gunnarskog Bogen Mon 133 Erik Olsson Hämäläinen Maria Andersdotter Kahilainen Hustru 361 m. Moilainen, f. Kahilainen 362 m. Ronkainen 363 Skålsjön 364 Kontiloita 365 u. ä. 192

193 Gunnarskog Bogen Lill-Bogen 133 Anders Persson Ronkainen Margareta Hustru s Anders Andersson Ronkainen Maria Johansdotter Hustru Gunnarskog Bogen Kösstorp Kössilä 134 Anders Andersson Riekinen Maria Nilsdotter Haikoinen Hustru Anna Gustavsdotter Piga Marit Johansdotter Uotinen Piga Henrik Johansson Karttuinen Dräng Pål Johansson Soikainen Gunnarskog Bogen Bengtstorp Pennala 134 Nils Sigfridsson Riekinen Ingeborg Matsdotter Hämäläinen Hustru Gunnarskog Bogen Varaldsänden Värälinpää 134 Johan Olsson Hämäläinen Maria Persdotter Orainen Hustru Annika Henriksdatter Piga Olof Eriksson Hämäläinen Maria Eriksdotter Soikkainen Hustru Gunnarskog Bogen Närkelandstorp Närkilä 134 Johan Olsson Suhoinen Elin Larsdotter Liukoinen Hustru Maria Johansdotter Kavalainen Mor Henrik Johansson Kavalainen 193

194 Gunnarskog Bogen Nytorp Kärry 134 Johan Johansson Kavalainen Kerstin Johansdotter Ronkainen Hustru Gunnarskog Bogen Lindberget 134 Kajsa Johansdotter Kavalainen Enka Ture Nilsson Strand Kajsa Johansdotter Liukoinen Hustru Anna Johansdotter Kavalainen Piga Gunnarskog Bogen Skålsjön 134 Olof Johansson Hämäläinen Helga Johansdotter Kavalainen Hustru Britta Johansdotter Kavalainen Piga Märta Olsdotter Suhoinen Piga Daniel Olsson Suhoinen Dräng Henrik Johansson Hämäläinen Märta Johansdotter Liukoinen Hustru Karin Matsdotter Kavalainen Piga Lisa Hansdotter Hämäläinen Piga Johan Olsson Hämäläinen Karin Henriksdatter Kirnuinen Hustru Gunnarskog Bogen Myrman 134 Mattes Johansson Kavalainen Karin Johansdotter Hämäläinen Hustru 194

195 Gunnarskog Bogen Juskastomta 134 Lars Andersson Pennainen Margareta Andersdotter Ronkainen Hustru Gunnarskog Bogen Kahilaistomta 134 Marit Gudmundsdotter Ronkainen Per Johansson Ronkainen Styvson Anna Johansdotter Ronkainen Märta Johansdotter 366 Ronkainen Per Olsson Moilainen Dräng Gunnarskog Bogen Trindtjärnsbråten Pyörälemminaho 134,135 Jon Andersson Moilainen Anna Hustru Mattes Henriksson Kavalainen Britta Hustru Nils Backman Gunnarskog Bogen Stentorp Kivitorpa 135 Olof Olsson Härköinen Ingeborg Andersdotter Petolainen Hustru Johan Olsson Härköinen Lisa Pennainen Hustru Gunnarskog Bogen Strutstorp Moilainstorp 135 Per Månsson Moilainen Maria Olsdotter Rämäinen Hustru 366 u. ä. 195

196 Gunnarskog Gunnarskog Västergyllen 137 Mattes Matsson Räisenen Gunnarskog Gunnarskog Axland Yläkylä 145 Nils Persson Ronkainen Anna Månsdotter Petolainen Hustru Johan Nilsson Ronkainen Elin Olsdotter Hämäläinen Hustru Anders Nilsson Ronkainen Marit Halstensdotter Kartuinen Hustru Gunnarskog Gunnarskog Axland Rönningen Raivio 145 Per Elofsson Moilainen Märta Hustru s Per Persson Moilainen Maria Pålsdotter Ronkainen Hustru Daniel Persson Moilainen Gunnarskog Gunnarskog Axland Hotarstorp Huotari 145 Olof Elofsson Moilainen Kerstin Hustru Anders Persson Moilainen Britta Olsdotter Moilainen Hustru Elverum Elverum Suren 162 Ola Mattisen Suuroinen Kari Eriksdatter Hustru n Mattis Mattisen Suuroinen 196

197 Kari Hustru Elverum Elverum Siljuberget 162 Halvor Eriksen Liitiäinen Kari n Erik Henriksen Liitiäinen Far Anne Käiväräinen 367 Embret Eriksen Liitiäinen Marte n Elverum Elverum Granerud 162 Ola Olsen Vauhkoinen Kari Eriksdatter Liitiäinen Hustru Embret Jørgensen n Kari Olsdatter Hustru n Elverum Elverum Flisberget 162 Ola Mattisen Suuroinen Marte Mortensdatter Hustru Elverum Elverum Håberget 162 Mattis Henriksen Vauhkoinen Anne Hustru Henrik Mattisen Vauhkoinen Enkemann Elverum Elverum Gåskjølen 178 Kirsti Henriksdatter Kuosmainen Enke 367 f. Käiväräin 197

198 Kirsti Eriksdatter Enke Hof Hof Finnskog Fall 164 Berte Olsdatter Lehmoinen Enke Ola Henriksen Halinen Anders Henriksen Vilhuinen Dreng Henrik Henriksen Raatikainen Dreng Kari Jensdatter Räisäinen Pige Kari Olsdatter Raatikainen Pige Anders Mattisen Halinen Mattis Mattisen Halinen Hof Hof Finnskog Gransjøen 164 Daniel Danielsen Veteläinen Anne Johansdatter Hustru Kajsa Pålsdatter Raatikainen Karl Danielsen Veteläinen Maria Hustru Hof Hof Finnskog Gråberget Harmoamäki 164 Halvor Larsen Lehmoinen Kari Persdatter Hurrinen Hustru Lars Henriksen Lehmoinen Kari Berte Johansdatter Puuppoinen Pige Hof Hof Finnskog Kvesetberget Kusetinmäki 164 Pål Mattisen Paalainen Berte Kristiansdatter Liukoinen Hustru Kristian Pålsen Päukäinen 198

199 Hof Hof Finnskog Evensberget 165 Lars Hansen Lehmoinen Olea Tostensdatter Lehmoinen Hustru Hof Hof Finnskog Dulpetorpet Tulpa 165 Erik Eriksen Lehmoinen Eli Henriksdatter Puttoinen Hustru Hof Hof Finnskog Rauken Ryökä 165 Torstein Tostensen Lehmoinen Margrete Hansdatter 368 Hustru Kari Olsdatter Oinoinen Enke Ola Tomassen Laaininen Helene Andersdatter 369 Hustru Hof Hof Finnskog Tyskeberget 165 Daniel Andersen Veteläinen Guri Andersdatter Laaininen Hustru Marit Kristoffersdatter Rohtalainen Pige Ola Karlsen Veteläinen Dreng Hof Hof Finnskog Rotberget Raatikala Marit Olsdatter Halinen Enke Ola Olsen Raatikainen Marit Andersdatter Suuroinen Innerst Mattis Mattisen Tenhuinen Innerst 368 Navilain, Veteläin 369 fr. Ving. Ollala. 199

200 Anne Puruinen Hustru Ola Persen Räisäinen Kari Olsdatter Räisäinen Hustru Tomas Olsen Raatikainen Johan Mattisen Lehmoinen Dreng Ola Eriksen Oinoinen Dreng Kirsti Karlsdatter Havuinen Pige Anne Henriksdatter Räisäinen Anne Nilsdatter Vaisinen Pige Katrine Tomasdatter Lehmoinen Ola Olsen 370 Halinen Henrik Olsen 371 Mehtoinen Eli Henriksdatter Raatikainen Anders Persen Kontinen Innerst Hof Hof Finnskog Turbeinstorpet Turpela 173 Johanne Karlsdatter Enke n Anders Henriksen 372 Turpiainen Innerst Hof Hof Finnskog Hujatorpet Hujula 173 Per Johansen Navilainen Kari Hansdatter Filleri Johan Johansen Navilainen Dreng Anne Amundsdatter n Hof Hof Finnskog Lindberget 173,174 Pål Olsen 373 Räisäinen Kajsa Pålsdatter 374 Räisäinen Hustru Anne Danielsdatter Veteläinen Pige Anders Knutsen Räisäinen Dreng Erik Olsen n Mari Hansdatter Navilainen Hustru 370 u. e. 371 u. e. 372 Turbein 373 Hof 374 Hof 200

201 Lena Olsdatter 375 Hof Hof Finnskog Dulpetorpet Tulpa 169 Erik Eriksen Lehmoinen Eli Henriksdatter Hämäläinen Hustru Ola Sørensen Veteläinen Dreng Gjertrud Andersdatter Veteläinen Hustru Henrik Mortensen Suhoinen Maria Mattisdatter Hustru n Hof Åsnes Finnskog Peistorpet Piesala 167 Ola Andersen Piesainen 376 Anne Olsdatter Lehmoinen Hustru Mattis Mattisen Suhoinen Innerst Gjertrud Henriksdatter Lehmoinen Hustru Kristian Mattisen Suhoinen Ola Andersen 377 Lehmoinen Mari Jensdatter Hustru N Ola Tomassen Lehmoinen Kari Andersdatter Lehmoinen Hustru Anders Henriksen Lehmoinen Eli Hustru N Hof Åsnes Finnskog Bakken Pakkala 167 Erik Bertelsen Veteläinen Kari Olsdatter Lehmoinen Hustru Ola Olsen Lehmoinen Dreng F Lisa Eriksdatter Lehmoinen Pige F Kari Henriksdatter Lehmoinen Innerst F Daniel Andersen Veteläinen 378 Enkemann Erik Danielsen Daniel Berte 375 u. e. 376 gl. Veteläinen. 377 u. 378 (Piesainen) 201

202 Anne Bertelsdatter Honkainen Hustru Anne Olsdatter Tossavainen Pige Marte Persdatter Veteläinen Hof Åsnes Finnskog Søndre Vermunden 167 Henrik Karlsen Raatikainen Far Eli Andersdatter Kilpoinen Hustru Karl Henriksen Raatikainen Anne Danielsdatter Kilpoinen Hustru Daniel Danielsen Veteläinen Henrik Andersen Veteläinen Ingeborg Karlsdatter Rämäinen Hustru Kari Eriksdatter Pige F Nils Olsen Gosse Gustav Gustavsen Gosse F Hof Åsnes Finnskog Østre Vermunden 167,168 Pål Eriksen Saastainen Lisa Henriksdatter Räisäinen Hustru Johan Olsen Lehmoinen Dreng Hof Åsnes Finnskog Sandsundet 168 Helene Tomasdatter Lehmoinen Enke Mattis Eriksen Kymöinen Berte Marit Kristian Knutsen 379 N Lena Einarsdatter N Hermana Knutsdatter N Daniel Andersen Veteläinen Eli Johansdatter Ronkainen Hustru 379 u. e. 202

203 Hof Åsnes Finnskog Peistorpmoen Kankas 168 Anders Andersen Lehmoinen Ingrid Andersdatter Lehmoinen Hustru Søren Andersen Piesainen Maria Olsdatter Hustru Hof Åsnes Finnskog Søndre Vermundsberget 168 Hans Larsen Lehmoinen Kari Ivarsdatter Hustru n Kari Eriksdatter Saastainen Pige Eli Persdatter 380 n Marit Tomasdatter Tarvainen Pige Lisa Kristiansdatter Lehmoinen Pige Hof Åsnes Finnskog Nordre Vermundsberget 168 Mattis Tomassen Lehmoinen Eli Danielsdatter Veteläinen Hustru Karl Mattisen Lehmoinen Eli Danielsdatter Veteläinen Hustru Hof Åsnes Finnskog Alunbekken Puro 169 Tomas Andersen Veteläinen Marte Tostensdatter Halinen Hustru Kirsti Larsdatter Halinen Enke Hof Hof Finnskog Venberget 169 Søren Henriksen Veteläinen 380 u. e. 203

204 Kari Olsdatter Lehmoinen Hustru Henrik Henriksen Lehmoinen Dreng Hof Åsnes Finnskog Høgsjøberget 170 Henrik Olsen Kuosmainen Per Olsen Siekinen Marit Mattisdatter Muhoinen Hustru Eli Andersdatter Mor n Morten Henriksen Liitiäinen Innerst Marte Olsdatter Hakkarainen Hustru Hof Åsnes Finnskog Lindberget 170 Ola Mortensen Liitiäinen Marte Danielsdatter Veteläinen Hustru Olea Henriksdatter Kuosmainen Hof Åsnes Finnskog Mollberget 170 Ola Johansen Rintainen Anne Mattisdatter Honkainen Hustru Berte Johansdatter Rintainen Mor Kristian Mortensen Käiväräinen Marte Eriksdatter Käiväräinen Hustru Torstein Mortensen Kanainen Berte Hustru n Hof Åsnes Finnskog Nordre Vermundsberget 171 Mattis Persen 381 Veteläinen Kari Pålsdatter Räisäinen Hustru Valborg Anne Mikkel Sigfridsen Honkainen Innerst 381 fr. Skärberg i Trysild. 204

205 Kari Karlsdatter Saastainen Hustru Tomas Tomassen Lehmoinen Far f Kari Mattisdatter 382 Tenhuinen Kvinnfolk Hof Åsnes Finnskog Vermundsmoen 171 Ola Markusen Pentikäinen Stina Eriksdatter Lehmoinen Hustru Anne Markusdatter Pentikäinen Kari Eriksdatter Pentikäinen Kvinnfolk Johanne Persdatter 383 Lehmoinen Hof Åsnes Finnskog Possåsen 171 Ola Olsen n Mari Olsdatter Hustru n Kirsti Knutsdatter Pige n Marte Olsdatter Pige n Kristian Andersen n Gunnhild Ellefsdatter Hustru n Marte Enke n Ola Olsen Dreng n Anne Olsdatter Kvinnfolk n Ola Larsen n Kari Tomasdatter Lehmoinen Hof Åsnes Finnskog Østre Flisstranda 171 Ola Larsen Kymöinen Berte Olsdatter Honkainen Hustru Anne Eriksdatter Enke n Ola Persen n 382 Kär 383 u. e. 205

206 Hof Åsnes Finnskog Fallåsen 171,172 Ola Eriksen Kanainen Berte Eriksdatter Lehmoinen Hustru Johan Persen Kanainen Kari Samuelsdatter Hustru f Anders Andersen n Berte Persdatter Honkainen Hustru Hof Åsnes Finnskog Rønnesætra 172 Ola Olsen n Marte Hustru n Kristian Torkelsen n Olea Larsdatter Hustru n Ola Berntsen n Pernille Olsdatter Hustru n Marte Persdatter Enke f Hof Åsnes Finnskog Eftasbergstranda 172 Ola Persen Kymöinen f Anne Henriksdatter Hustru f Halvor Olsen Kymöinen Kari Mattisdatter Räisäinen Hustru Hof Åsnes Finnskog Utneset Hanakne 173 Ola Auensen n N N Hustru n Ola Andersen Kanainen Dreng Per Fransen n Berte Knutsdatter Hustru n Henrik Tomassen Navilainen Dreng Johan Markusen Lehmoinen Dreng Marte Olsdatter Lehmoinen Pige Marit Pålsdatter Halinen Pige 206

207 Hof Åsnes Finnskog Velta 173 Sigvart Olsen n Eli Torsdatter n Anders Tomassen Navilainen Dreng Lena Henriksdatter Honkainen Pige Anne Toresdatter Kanaisia Hof Åsnes Finnskog Storberget 174 Amund Henriksen Navilainen Gjertrud Hustru n Hof Åsnes Finnskog Knodderud 177 Berger Olsen Jämsäinen Lena Knutsdatter Hustru n Hof Våler Finnskog Slettmoen 170 Ola Olsen Hakkarainen Ingrid Larsdatter Liitiäinen Hustru Kristian Eriksen Tenhuinen Ingrid Olsdatter Hakkarainen Hustru Ola Olsen Hakkarainen Kari Johansdatter Rintainen Hustru Hof Åsnes Finnskog Kynneggen 172 Ola Andersen Neuvoinen Marte Mattisdatter Lehmoinen Hustru 207

208 Hof Åsnes Finnskog Juvberget Kirkomäki 174 Johan Mattisen Honkainen Eli Danielsdatter Honkainen Hustru Marte Mattisdatter Liitiäinen Pige Mattis Persen Dreng f Ola Johansen Honkainen Anne Hansdatter Räisäinen Hustru Anne Mattisdatter Veteläinen Kvinnfolk Ola Jonasen Lehmoinen f Kari Steffensdatter Saastainen Hustru Ivar Olsen Ingeborg Henriksdatter Hustru Lena Mattisdatter Enke Tørris Johansen Liitiäinen Mari Mattisdatter Kanainen Hustru Daniel Mattisen Kanainen Dreng Johan Torgersen Far Berte Sigvartsdatter Mor Hof Åsnes Finnskog Kynndalen 175 Anders Henriksen Tossavainen Lisa Johansdatter Hustru Henrik Pålsen Tossavainen Far Hof Våler Finnskog Gravbergsmoen 175 Tørris Olsen Lena Andersdatter Käiväräinen Hustru Syver Syversen Käiväräinen Marte Henriksdatter Piääriäinen Hustru Henrik Mortensen Piääriäinen Mattis Olsen Käiväräinen Lena Olsdatter Purainen Hustru Anders Olsen Käiväräinen Olea Olsdatter Purainen Anders Andersen Kari Tomasdatter Hämäläinen Hustru Morten Andersen Käiväräinen Olea Mattisdatter Vauhkoinen Hustru 208

209 Embret Andersen Kilpoinen Kari Syversdatter Käiväräinen Hustru Ola Mortensen Käiväräinen Mari Andersdatter Käiväräinen Hustru Hof Våler Finnskog Søndre Gravberget 175,176 Lars Mortensen Liitiäinen Kirsti Andersdatter Käiväräinen Hustru Mattis Larsen Kymöinen Gjertrud Olsdatter Vauhkoinen Hustru Syver Mortensen Liitiäinen Sigrid Johansdatter Käiväräinen Hustru Mattis Olsen Vauhkoinen Lena Mortensdatter Käiväräinen Hustru Ola Mattisen Vauhkoinen Marte Johansdatter Honkainen Hustru Hof Våler Finnskog Nordre Gravberget 176 Ola Mortensen Käiväräinen Berte Mattisdatter Honkainen Hustru Henrik Henriksen Liitiäinen Ola Johansen Hakkarainen Marit Andersdatter Veteläinen Hustru Olea Käiväräinen Pige Hof Våler Finnskog Enberget 176 Ola Mortensen Käiväräinen Ingeborg Mortensdatter Liitiäinen Hustru Ola Olsen Käiväräinen Lena Mortensdatter Käiväräinen Hustru Mattis Trondsen Vauhkoinen Mari Persdatter Hustru f Knut Mattisen Vauhkoinen Dreng 209

210 Hof Våler Finnskog Rådelsbråten 176 Morten Eriksen Purainen Lena Henriksdatter Liitiäinen Hustru Kirsti Mortensdatter Käiväräinen Mor Morten Danielsen Liitiäinen Anne Mattisdatter Vauhkoinen Hustru Hof Våler Finnskog Fløgen 176 Kristian Eriksen Muhoinen Erik Larsen Käiväräinen Pernille Henriksdatter Liitiäinen Hustru Hof Våler Finnskog Rundberget 177 Johannes Ingeborg Henriksdatter Liitiäinen Hustru Henrik Henriksen Liitiäinen Lars Halvorsen Eli Persdatter Hof Våler Finnskog Svartvadet 177 Per Andersen Kilpoinen Kari Johansdatter Huuskoinen Hof Våler Finnskog Risberget 177 Morten Mortensen Käiväräinen Anne Sigvartsdatter Käiväräinen Hustru Morten Mortensen Käiväräinen Marte Persdatter Muhoinen Ola Andersen Kilpoinen Dreng 210

211 Hans Andersen Käiväräinen Olea Arnesdatter Hustru n Anders Hansen Käiväräinen Marte Olsdatter Suuroinen Hustru Ivar Andersen Käiväräinen Olea Olsdatter Liitiäinen Hustru Per Eriksen Muhoinen Ragnhild Olsdatter Vauhkoinen Hustru Morten Olsen Vauhkoinen Mattis Eriksen Muhoinen Anders Nyborg n Jon Andersen Hof Våler Finnskog Silkoset 177 Lars Henriksen Liitiäinen Ragnhild Mortensdatter Liitiäinen Hustru Hof Våler Finnskog Kynnbråten 178 Arne Arnesen n Berte Olsdatter Kuosmainen Hustru Hof Våler Finnskog Kvernbakken 178 Lars Larsen Honkainen 384 Kari Olsdatter Yököinen Hustru Hof Våler Finnskog Eidsberget 178 Lars Jensen n Sigrid Olsdatter Vauhkoinen Hustru Embret Persen n Kari Hustru n 384 m. Yökköinen 211

212 Hof Våler Finnskog Haltorpet 169 Ola Halvorsen Siekinen Kari Håkonsdatter Muhoinen Hustru Hans Halvorsen Siekinen Kari Mortensdatter Liitiäinen Hustru Hof Våler Finnskog Halkoien 169 Anders Andersen Veteläinen Ingrid Johansdatter Käiväräinen Hustru Ola Danielsen Liitiäinen Dreng Anne Andersdatter Pige Mari Eriksdatter Veteläinen Mor Ola Andersen Veteläinen Marit Johansdatter Huininen Hustru Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Sorrila 181 Pål Matsson 385 Sorrainen Bonde Per Matsson Sorrainen Anna Matsdotter Tenhuinen Piga Lena Eriksdotter Sorrainen Piga Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Tenhula 181 Kapten Smidt 386 Per Eriksson 387 Bonde år 386 Vestergården 387 Vestergården. En dalkarl från Elfvd. 212

213 Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Kaxila 181 Daniel Persson 388 Bonde s Karin Andersdotter Ukkoinen Hustru Per Danielsson 389 Son Lena Danielsdotter 390 Dotter Anna 391 Dotter Kerstin 392 Dotter Karin 393 Dotter Erik Kamel Dräng s Per Persson Dräng s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Välikylä 181 Anna Matsdotter Sorrainen Enka ff Per Olsson Jamsilainen Måg Karin Eriksdotter Sorrainen Hustru Johan Eriksson Nystedt 394 Son Olof Norberg Bonde s Margit Olsdotter Hustru s Erik Olsson 395 Son Karin 396 Dotter Lena 397 Dotter Märta 398 Dotter Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Juuriis 182 Göran Karlsson 399 Lars Erik Danielsson Bonde s 388 var i Upsala. Hade manuskripter termin i Hudviksvald, var i Upsala dog kunde ei tala svenska 213

214 Ingrid Persdotter Hustru s Anders Persson Jamselainen Son Per Persson Dräng s Lena Olsdotter Piga s Lena Persdotter Simoinen Enka ff Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Linsjön 182 Daniel Jönsson Bonde s Britta Olsdotter 400 Hustru ff Jöns Olsson 401 Farfar ff Britta Samuelsdotter 402 Enka ff Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Erklars/Erkilä 182 Daniel Olsson Bonde s Lisa Larsdotter Tenhuinen Hustru f Britta Henriksdotter 403 Svärmor ff Anna Olsdotter Piga s Henrik Pålsson s Ingrid Danielsdotter Hustru s Anna 404 Dotter Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Södtorp/Ukkola 182 Olof Hansson Tarvainen Bonde f Juliana Persdotter Hustru s Hans Olsson Son s Hans Olsson Farfar s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Fruberget 400 från Saxen 401 från Saxen 402 från Saxen 403 från Mörtsjön

215 Per Eriksson Sorrainen Nämdeman f Karin Eriksdotter Sorrainen Hustru f Erik Pålsson Sorrainen Svärfar ff Kerstin Persdotter Hustru s Per Eriksson Son s Britta Jönsdotter Hustru s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Erik-Matts/Pitkä aho 183 Pål Eriksson Sorrainen f Erik Matsson Sorrainen Far ff Karin Eriksdotter Jämselainen Hustru ff Mattes Eriksson Sorrainen Son Lena Eriksdotter Sorrainen Dotter Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Beckvalls 183 Erik Pålsson Bonde s Ingrid Hustru s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Koppela 183 Anders Larsson Bonde s Karin Larsdotter Tenhuinen Hustru f Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Anders Erson/Kaxila 183 Märta Samuelsdotter 405 Enka ff Anders Matsson Son Sven Svensson Dräng s 405 från Saxen 215

216 Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Hångberget/Honkamäki 184 Per Jonsson Tenhuinen 406 Torpare Sigrid Andersdotter 407 Hustru s Olof Jonsson Tenhuinen 408 Torpare Stina 409 Hustru Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Makia 184 Pål Persson Tarvainen Torpare Anna Eriksdotter Sorrainen Hustru Per Eriksson Tarvainen Far ff Britta Olsdotter Tarvainen Hustru ff Olof Persson Tarvainen Son f Britta Persdotter Hustru s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Tuppens 184 Pål Persson Tupp Torpare s Karin Larsdotter Hustru s Britta Eriksdotter Tarvainen Svärmor ff Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Taskula 184 Per Eriksson 410 Tarvainen Torpare f Lena Matsdotter Sorrainen Hustru f Karin Matsdotter Sorrainen Svärmor ff Mattes Henriksson 411 Tenhuinen Torpare ff Maria Jönsdotter Hustru s Karin Matsdotter 412 Dotter 406 Honkamäki 407 Honkamäki 408 Honkamäki 409 Honkamäki 410 Per Ersson Hielte 411 Matts Hindr. Köl

217 Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Svedbergs 185 Hans Persson Tupp Torpare s Britta Larsdotter Hustru s Lars Svedberg Svärfar s Ingrid Göransdotter Hustru s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Styggberg 185 Erik Nilsson Tarvainen Torpare ff Karin Hustru s Nils Eriksson Tarvainen Far ff Ingeborg Pålsdotter 413 Hustru ff Mattes Henriksson Torpare s Juliana Persdotter Hustru s Per Matsson Son Stina Andersdotter Piga s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Stensjön/Kivjärvi 185 Nils Andersson Torpare s Greta Hustru s Anders Nilsson Son Henrik Abrahamsson Torpare s Karin Jakobsdotter Hustru s Abraham Johansson Far s Karin Hansdotter Hustru s Anders Eriksson Inhyses Stina Hustru Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Lövqvists 185 Hans Eriksson Torpare s Märta Jönsdotter Hustru s 413 Gransjön i Stöde 217

218 Olof Eriksson Bror s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Hanskbacken 186 Erik Eriksson Torpare s Britta Larsdotter Tenhuinen Hustru ff Britta Persdotter Tenhuinen 1808 Dotter Erik Persson Tenhuinen Son Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Alms 186 Anders Andersson Torpare s Britta Andersdotter Hustru s Karin Andersdotter 414 Dotter Lisa Svärmor s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Modig 186 Jon Eriksson Modig Torpare s Märta Jonsdotter Dotter s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Rågberget 186 Nils Jonsson Torpare s Karin Olsdotter Hustru s Jon Persson Far s Gunilla Jonsdotter Mor s Karin Olsdotter 415 Inhyses s Olof Sakrisson Son s Johan Sakrisson Son s Maria Sakrisdotter 416 Dotter Jöns Persson 417 Torpare f Karin Andersdotter 418 Hustru ff enk Saxen 218

219 Engelbrekt Norman Måg Kerstin Jönsdotter 419 Hustru Sara Jönsdotter Dotter Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Norrsjöåsen 186 Anna Jonsdotter Enka s Karin Pålsdotter 420 Tenhuinen Dotter s Pål Pålsson 421 Tenhuinen Son Jonas Pålsson Tenhuinen Son Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Erik Hanssons 187 Erik Hansson Torpare s Kerstin Hustru s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Tomas 187 Tomas Persson Torpare s Lena Andersdotter Hustru s Märta Tomasdotter 422 Mor s Lars Tomasson Torpare s Greta Persdotter Hustru s Magdalena Larsdotter Mor s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Dunders 187 Lars Svensson Blixt Torpare s Märta Olsdotter Hustru s Juliana Larsdotter 423 Dotter Olof Persson Dunder Svärfar s 418 Saxen 419 Saxen 420 Bäckvall 421 Bäckvall. Guldsmedsgesäll. 422 från Normsjön

220 Kerstin Olsdotter Hustru s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Stens 187 Olof Persson Sten Torpare s Juliana Hansdotter Tarvainen Hustru f Per Sten Far s Lisa Hustru s Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Stigs 187 Stig Jonsson Torpare s Karin Pålsdotter Tarvainen Hustru fff Jonas Stigsson Son Pål Stigsson Son Märta Stigsdotter Dotter Hassela Hassela Kölsjön Tarvala Finnbäcken 188 Erik Karlsson Torpare s Anna Andersdotter Hustru s Anders Eriksson Son Hassela Hassela Korpåsen Paljakka 188,189 Pål Eriksson 424 Bonde s Karin Pålsdotter Hustru s Erik Eriksson Bonde s Kerstin Larsdotter Hustru s Anna Andersdotter Enka s Jonas Jönsson Son s Per Eriksson Bonde s Karin Persdotter 425 Hustru f Kristoffer Olsson Bonde s 424 Henrik Wilhelm. rymde som bondeson nära Raumon? Förlupen 425 Stora Mörtsjön 220

221 Lena Jönsdotter Hustru s Johan Grip Bonde s Sigrid Olsdotter Hustru s Jon Eriksson Bonde s Stina Olsdotter Hustru Per Mollan Bonde s Karin Eriksdotter Hustru Anders Andersson Bonde s Stina Hustru s Erik Persson Torpare s Sigrid Nilsdotter Hustru s Stöde Stöde Ulvsjön Per Klemets 190 Anders Pålsson Bonde fff N Hustru s Stöde Stöde Ulvsjön Ol Tomas 190 Olof Tomasson Bonde ff Maria Hustru ff Stöde Stöde Ulvsjön Anders Toms 190 Anders Tomasson Bonde ff N Hustru s Erik Andersson Bonde ff N Hustru s Johan Persson Bonde ff Malma Hustru ff Stöde Stöde Gransjön 191 Isak Larsson Bonde ff N Hustru s Mattes Jönsson Bonde Per Isaksson Bonde ff 221

222 Karin Matsdotter Hustru ff Hans Matsson Bonde s Ingeborg Matsdotter Hustru ff Mattes Hansson Bonde s N Hustru s Torp Torp Storulvsjön 197 Per Persson Bonde s Karin Henriksdotter Hustru ff Per Persson Son N Dotter Lisa Piga s Klemet Pålsson Bonde s Per Jonsson Måg s Britta Klemetsdotter Hustru s Henrik Klemetsson Son Lena Klemetsdotter 426 Dotter Olof Andersson Bonde s Karin Hustru s Lisa-Greta 427 Dotter Olof Persson Torpare s Märta Hustru s Torp Torp Stormörtsjön Lainila 198,200 Per Andersson Laininen Bonde ff Malin Persdotter 428 Hustru Anders Persson 429 Laininen Son Per Persson Laininen Son Erik Persson Laininen Son Britta Persdotter Laininen Dotter Lisa Persdotter Laininen Dotter Karin Persdotter Laininen Dotter Märta Eriksdotter Piga s Olof Eriksson Bonde s Britta Pålsdotter Hustru f Karin Matsdotter Mor ff Märta Pålsdotter 430 Dotter f från Oxsjön 429 utf. till Upsala 222

223 Karin Pålsdotter 431 Dotter f Gertrud Tomasdotter Enka ff Lars Klemetsson Son ff Gertrud Klemetsdotter Hustru f Tomas Matsson Far fff Olof Henriksson Dräng f Lisa Klemetsdotter Piga s Klemet Göransson Bonde ff Karin Tomasdotter Hustru f Göran Klemetsson Son Britta Kristoffersdotter Mor fff Per Persson Dräng ff Per Eriksson Dräng f Lisa Olsdotter Piga s Anders Andersson Torpare ff Britta Persdotter Hustru f Per Andersson Son f Lisa Andersdotter Dotter f Per Tomasson Torpare fff Britta Göransdotter Hustru ff Anders Persson Måg f Britta Persdotter Hustru f Magdalena Persdotter 432 Dotter Märta Persdotter 433 Dotter Olof Olsson 434 Torpare ff Kerstin Hansdotter Hustru Olof Olsson 435 Son Johan Olsson Son Märta Kajsa Dotter Daniel Nilsson Torpare s Britta Andersdotter Hustru ff Anders Danielsson Son f Mattes Andersson Torpare ff Gertrud Andersdotter Hustru ff Lena Matsdotter Dotter f Sven Klemetsson Måg s Isak Larsson Torpare s Märta Olsdotter Hustru s Nils Eriksson Torpare f Lisa Danielsdotter Hustru f från Vermlands finnskogar

224 Torp Torp Finnsjön 200,201 Per Andersson Bonde f Stina Hustru s Per Olsson Dräng s Johan Persson Porka Styvfar ff Ingrid Samuelsdotter Hustru ff Karin Persdotter Enka f Johan Johansson Son f Lisa Persdotter Mor fff Erik Jonsson Torpare s Magdalena Johansdotter Hustru f Jon Eriksson Far Ingrid Pålsdotter Hustru f Erik Nilsson Torpare s Märta Hustru s Maria 436 Dotter Kerstin 437 Dotter Karin 438 Dotter Torp Torp Össjön 201 Benjamin Persson Bonde ff Malin Gulliksdotter Hustru s Gullik Benjaminsson Son Jonas Son Britta 439 Dotter Britta Persdotter Enka ff Kerstin Jönsdotter Hustru s Jonas Gulliksson Son Per Persson Bonde ff Eva Samuelsdotter Hustru f Jon Persson Bonde ff Karin Mickelsdotter Hustru f Mickel Jonsson Son Eva Lisa Dotter Anders Persson Torpare ff Märta Samuelsdotter Hustru f Inger Persdotter Piga f

225 Johan 440 Dräng s Torp Torp Naggen Klinten 202,203 Per Eriksson 441 Bonde f Margareta Pålsdotter Hustru Erik Persson 442 Svärfar Ingeborg Jonsdotter Hustru f Per Olsson Dräng s Erik Persson Dräng f Kristina Andersdotter Piga s Per Jonsson Inhyses ff Emfrid Persdotter Hustru ff Per Persson Bonde ff Margareta Persdotter Hustru f Jonas Persson Son f Anders Persson Son f Greta Persdotter Dotter f Britta Persdotter Dotter f Emfrid Persdotter Dotter Anders Persson Bonde f Britta Persdotter Hustru f Kristina Andersdotter Piga s Jon Andersson Torpare s Lisa Olsdotter Hustru f Abraham Persson Torpare ff Kerstin Jonsdotter Hustru s Torp Torp Saxen 203,205 Hans Olsson Bonde s Johan Samuelsson Bonde ff Per Samuelsson Bonde ff Klemet Samuelsson Bonde ff Erik Persson Bonde s Per Persson Bonde s Per Persson Bonde s Hans Hansson Torpare s Nils Henriksson Torpare f Sven Björn Torpare ff 440 Johan Gustaf 441 var i Upsala reste till Stockh. 442 kan skriva och kan finska 225

226 Anders Grip Torpare f Torp Torp Hjältanstorp 205,206 Klemet Henriksson Bonde f Britta Pålsdotter Hustru f Johan Persson Bonde fff Johan Johansson Son f N Hustru Per Persson 443 Bonde fff Jonas Rundström 444 Bonde Pål Tomasson Torpare ff Jon Larsson Torpare s Torp Torp Munktorp 206,207 Pål Hansson Bonde f N 445 Enka f N Sjöberg Torpare s Borgsjö Borgsjö Grundsjön 207,208 Isak Persson Bonde ff Lisa Mickelsdotter Hustru f Mickel Persson Svärfar fff Lisa Jonsdotter Hustru fff Jon Sigfridsson Bonde fff Lisa Eriksdotter Hustru f Sigfrid Jonsson Far ffff Britta Jönsdotter Hustru ff Per Olsson Torpare f Elin Jonsdotter Hustru f Anders Sigfridsson Torpare ff Måns Andersson Torpare s N Almgren Torpare s N Byqvist Torpare s 443 kan läsa finska. SiC! Överstruket 444 läser finska 445 Klemet Perssons enka 226

227 Personregister («fornavn patronym», «patronym, fornavn» og slektsnavn) A Abraham Eriksson;100 Abraham Johansson;217 Abraham Larsen;125 Abraham Matsson;105 Abraham Persson;225 Abrahamsdatter, Lisbet;125 Abrahamsdotter, Karin;110 Abrahamsson, Erik;87 Abrahamsson, Henrik;85; 96; 217 Abrahamsson, Johan;89; 90 Agdensdotter, Kerstin;83 Almgren;226 Alstermark;81 Ampiainen;73; 86 Amund Eriksson;45 Amund Henriksen;207 Amund Olsen;119 Amundsdatter, Anne;200 And****;45 Anders;103; 148; 183 Anders Andersen;113; 115; 119; 170; 203; 206; 208; 212 Anders Andersson;51; 54; 64; 70; 72; 77; 78; 80; 81; 87; 101; 112; 148; 151; 161; 164; 169; 174; 190; 193; 218; 221; 223 Anders Danielsson;153; 168; 223 Anders Eliasson;40 Anders Elofsson;53 Anders Eriksson;48; 97; 133; 138; 146; 191; 217; 220 Anders Grip;226 Anders Hansen;115; 211 Anders Hansson;84 Anders Henriksen;115; 198; 200; 201; 208 Anders Henriksson;55; 56; 63; 67; 74; 102; 149; 153; 155; 157; 165; 185 Anders Håkansson;48; 172 Anders Johansson;86; 94; 157; 168; 177; 185 Anders Jonasson;177 Anders Jönsson;80; 112 Anders Karlsson;59; 136 Anders Klemetsson;174 Anders Knutsen;200 Anders Kristoffersson;68 Anders Larsson;50; 64; 136; 215 Anders Matsson;98; 159; 190; 215 Anders Mattisen;120; 198 Anders Neuvoinen;107 Anders Nilsson;137; 157; 167; 175; 185; 191; 196; 217 Anders Nyborg;211 Anders Olsen;119; 208 Anders Olsson;43; 44; 50; 62; 72; 77; 103; 159 Anders Persen;119; 129; 169; 200 Anders Persson;51; 68; 151; 158; 192; 193; 196; 214; 222; 223; 224; 225 Anders Pålsson;142; 221 Anders Samuelsen;170 Anders Sigfridsson;135; 226 Anders Simonsson;149 Anders Steffensen;121 Anders Tomassen;207 Anders Tomasson;145; 221 Anders Verme;183 Andersdatter, Anne;119; 124; 129; 170; 212 Andersdatter, Eli;202; 204 Andersdatter, Gjertrud;127; 201 Andersdatter, Guri;199 Andersdatter, Helene;199 Andersdatter, Ingeborg;124 Andersdatter, Inger;125 Andersdatter, Ingrid;119; 203 Andersdatter, Johanne;171 Andersdatter, Kari;123; 201 Andersdatter, Kirsti;123; 209 Andersdatter, Lena;208 Andersdatter, Malene;170 Andersdatter, Mari;209 Andersdatter, Marit;126; 199; 209 Andersdatter, Valborg;119 Andersdotter, Anna;41; 49; 53; 57; 69; 73; 74; 92; 100; 101; 103; 107; 220 Andersdotter, Annika;64; 65; 79; 80; 93; 112; 133; 142; 145; 146; 163 Andersdotter, Britta;65; 77; 87; 102; 139; 157; 168; 178; 187; 218; 223 Andersdotter, Elin;58 Andersdotter, Gertrud;62; 80; 103; 112; 162; 223 Andersdotter, Inga;109 Andersdotter, Ingeborg;46; 195 Andersdotter, Ingerd;46 Andersdotter, Ingrid;63 Andersdotter, Kajsa;64; 70 Andersdotter, Karin;46; 48; 49; 70; 71; 76; 80; 81; 89; 94; 96; 100; 109; 138; 154; 157; 158; 166; 167; 183; 213; 218 Andersdotter, Kerstin;46; 66; 83; 92; 111; 131; 133; 151; 160; 167; 187 Andersdotter, Kristina;225 Andersdotter, Lena;57; 219 Andersdotter, Lisa;50; 60; 66; 82; 136; 160; 164; 168; 223 Andersdotter, Malin;70; 162 Andersdotter, Margareta;195 Andersdotter, Maria;59; 63; 73; 78; 81; 86; 103; 112; 132; 138; 164; 168; 185; 187; 192 Andersdotter, Marit;54; 80; 108; 131; 141; 148; 154; 155; 157; 158; 167 Andersdotter, Märta;48; 86 Andersdotter, Sigrid;216 Andersdotter, Stina;217 Andersdotter, Valborg;56; 68 Andersdotter,, Britta;66 Andersdotter. Maria;185 Andersdotter. Marit;147 Andersen, Anders;113; 115; 119; 170; 203; 206; 208; 212 Andersen, Daniel;199; 201; 202 Andersen, Embret;209 Andersen, Erik;128; 170 Andersen, Hans;211 Andersen, Henrik;117; 124; 202 Andersen, Ivar;211 Andersen, Johan;124; 128 Andersen, Jon;

228 Andersen, Kristian;205 Andersen, Mattis;118; 124 Andersen, Morten;208 Andersen, Ola;125; 129; 201; 206; 207; 210; 212 Andersen, Per;210 Andersen, Pål;171 Andersen, Søren;203 Andersen, Tomas;129; 203 Andersson, Anders;51; 54; 64; 70; 72; 77; 78; 80; 81; 87; 101; 112; 148; 151; 161; 164; 169; 174; 190; 193; 218; 221; 223 Andersson, Bengt;45; 100 Andersson, Brede;47 Andersson, Daniel;67 Andersson, Elias;66 Andersson, Erik;78; 80; 95; 105; 112; 138; 163; 221 Andersson, Filip;74 Andersson, Halsten;132 Andersson, Hans;84; 157; 165 Andersson, Henrik;51; 98; 104; 145; 147; 149; 155; 160; 164; 192 Andersson, Jakob;134 Andersson, Johan;59; 72; 79; 81; 106; 112; 132; 135; 138; 140; 143; 145; 157; 166; 168; 188 Andersson, Jon;47; 195; 225 Andersson, Jöns;95 Andersson, Karl;86 Andersson, Kjellar;142 Andersson, Lars;53; 86; 105; 138; 195 Andersson, Mattes;147; 148; 183; 223 Andersson, Mickel;108 Andersson, Måns;226 Andersson, Nils;78; 99; 100; 134; 169; 217 Andersson, Olof;43; 58; 61; 66; 69; 71; 72; 73; 80; 100; 105; 140; 159; 172; 178; 222 Andersson, Per;47; 72; 98; 105; 137; 157; 164; 168; 222; 223; 224 Andersson, Pål;50; 140; 161 Andersson, Tomas;50; 51; 54; 157; 165 Anna;72; 91; 92; 93; 100; 105; 109; 155; 167; 190; 195; 213; 214 Anna Andersdotter;41; 49; 53; 57; 69; 73; 74; 92; 100; 101; 103; 107; 220 Anna Danielsdotter;49; 53; 54; 106 Anna Eliasdotter;41 Anna Eriksdotter;57; 87; 91; 96; 97; 112; 135; 155; 181; 185; 187; 192; 216 Anna Gustavsdotter;193 Anna Hakkarainen;182 Anna Halvardsdotter;183 Anna Hansdotter;157; 166 Anna Henriksdotter;54; 59; 69; 72; 73; 87; 109; 110; 131; 161; 162; 181; 184 Anna Johansdatter;115 Anna Johansdotter;102; 105; 133; 184; 192; 194; 195 Anna Jonasdotter;102 Anna Jonsdotter;58; 98; 219 Anna Jönsdotter;108 Anna Karlsdotter;57; 60 Anna Kauttoinen;190 Anna Larsdotter;40; 103; 188 Anna Lisa;77 Anna Lök;88 Anna Markusdotter;60; 159 Anna Matsdotter;56; 61; 62; 99; 100; 183; 184; 187; 188; 212; 213 Anna Mickelsdotter;75 Anna Månsdotter;106; 196 Anna Mårtensdotter;58 Anna Nilsdotter;43; 51; 94; 102 Anna Olsdotter;52; 57; 65; 73; 83; 84; 96; 107; 109; 183; 186; 192; 214 Anna Olsdotter;59 Anna Persdotter;45; 46; 62; 66; 69; 75; 100; 101; 174 Anna Pålsdotter;55; 96; 160 Anna Samuelsdotter;69 Anna Sigfridsdotter;98 Anna Simonsdotter;185 Anna Tomasdotter;51; 58; 63; 75; 105; 167 Anne;117; 118; 204 Anne Amundsdatter;200 Anne Andersdatter;119; 124; 129; 170; 212 Anne Bertelsdatter;202 Anne Danielsdatter;114; 123; 129; 200; 202 Anne Eriksdatter;125; 127; 128; 170; 205 Anne Hansdatter;208 Anne Henriksdatter;117; 128; 170; 200; 206 Anne Jensdatter;114; 116 Anne Johansdatter;117; 198 Anne Karlsdatter;124 Anne Käiväräinen;197 Anne Larsdatter;120 Anne Markusdatter;205 Anne Mattisdatter;120; 169; 204; 208; 210 Anne Mortensdatter;119 Anne Nilsdatter;200 Anne Olsdatter;120; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 201; 202; 205 Anne Persdatter;116; 128 Anne Puruinen;200 Anne Pålsdatter;114 Anne Sigvartsdatter;210 Anne Steffensdatter;123 Anne Tomasdatter;125 Anne Toresdatter;207 Anne Valdemarsdatter;118 Annika;78; 81; 83; 136; 141; 142; 144; 149; 151; 157; 162; 168 Annika Andersdotter;64; 65; 79; 80; 93; 112; 133; 142; 145; 146; 163 Annika Danielsdatter;124 Annika Danielsdotter;68 Annika Eriksdotter;72; 78; 81; 83; 102; 111; 138; 148; 159; 172 Annika Halstensdotter;132 Annika Henriksdatter;193 Annika Henriksdotter;67; 87; 96; 135; 145; 148; 151 Annika Johansdotter;58; 83; 84; 89; 93; 101; 105; 109; 111; 131; 135; 138; 140; 145 Annika Karlsdotter;70; 147 Annika Larsdotter;61; 87; 146 Annika Markusdotter;77; 151 Annika Matsdotter;62; 67; 79; 83; 92; 100; 106; 111; 134; 143; 168; 173; 177 Annika Nilsdotter;65; 132; 157; 166 Annika Olsdotter;51; 64; 79; 85; 96; 99; 160 Annika Persdotter;83; 92; 146; 148; 152 Annika Poikeroinen;144 Annika Pålsdotter;83; 86; 110; 136; 142; 174 Annika Sigfridsdotter;135; 140 Annika Simonsdotter;163 Annika Sonesdotter;152 Annika Staffansdotter;144 Annika Suhoinen;

229 Annika Tomasdotter;90; 158 Arne Arnesen;116; 211 Arne Hansen;121 Arne Larsson;160 Arne Olsen;117; 123 Arne Olsson;158 Arne Tomassen;125 Arnesdatter, Olea;211 Arnesdatter, Ragnhild;114 Arnesdotter, Maria;164 Arnesen, Arne;116; 211 Arnesen, Hans;120 Arnesen, Ola;117 Arnesson, Olof;43 Arvid Eriksson;87 Auensen, Ola;206 Axel Jonasson;181 Backman;103 Backman, Nils;195 Bengt Andersson;45; 100 Bengt Bengtsson;44; 48; 93 Bengt Henriksson;107 Bengt Håkansson;48 Bengt Markusson;109 Bengt Matsson;48; 150 Bengt Nilsson;42 Bengt Olsson;44 Bengt Persson;136 Bengtsdotter, Gertrud;43; 104 Bengtsdotter, Ingerd;145 Bengtsdotter, Karin;78; 147; 184 Bengtsdotter, Kerstin;148 Bengtsdotter, Maria;78; 186 Bengtsdotter, Marit;145 Bengtsson, Bengt;44; 48; 93 Bengtsson, Erik;187 Bengtsson, Halsten;105; 107 Bengtsson, Jon;189 Bengtsson, Lars;42 Bengtsson, Markus;78 Bengtsson, Mattes;146 Bengtsson, Nils;92 Bengtsson, Olof;47; 162 Bengtsson, Per;145 Benjamin Persson;224 Benjaminsson, Gullik;224 Berger Olsen;207 Bergersdatter, Ragnhild;120 Bergersdotter, Karin;168 Berntsen, Ola;206 Berte;120; 201; 202; 204 Berte Eriksdatter;206 Berte Henriksdatter;170 Berte Jensdatter;114; 117 Berte Johansdatter;113; 114; 116; 127; 198; 204 Berte Knutsdatter;206 Berte Kristiansdatter;198 Berte Larsdatter;114 Berte Mattisdatter;127; 129; 209 Berte Olsdatter;120; 122; 198; 205; 211 Berte Persdatter;119; 129; 206 Berte Sigvartsdatter;208 Bertel Danielsdatter;123 Bertelsdatter, Anne;202 B Bertelsen, Erik;201 Bertil Bertilsson;60; 75 Bertil Henriksson;182 Bertil Håkansson;73 Bertil Olsson;57 Bertil Pålsson;60 Bertilsdotter, Britta;59 Bertilsdotter, Karin;61; 96 Bertilsdotter, Maria;60 Bertilsdotter, Märta;73 Bertilsson, Bertil;60; 75 Bertilsson, Engelbrekt;47 Bertilsson, Olof;60 Bertilsson, Tomas;149 Björn, Sven;225 Björnsdotter, Gertrud;157; 168 Björnsdotter, Helga;78 Björnsdotter, Maria;109 Björnsson, Lars;98 Blixt;219 Bock;184 Bondesdotter, Marit;153 Brede Andersson;47 Britta;43; 52; 77; 81; 87; 91; 104; 133; 137; 149; 173; 179; 224 Britta Andersdotter;65; 66; 77; 87; 102; 139; 157; 168; 178; 187; 218; 223 Britta Bertilsdotter;59 Britta Danielsdotter;54 Britta Eriksdotter;46; 52; 56; 62; 79; 83; 85; 103; 105; 107; 110; 132; 135; 173; 181; 182; 187; 192; 216 Britta Gustavsdotter;181 Britta Göransdotter;223 Britta Hallesdotter;103 Britta Halstensdotter;80; 112 Britta Halvardsdotter;47 Britta Henriksdotter;53; 91; 98; 101; 104; 130; 143; 155; 162; 178; 186; 190; 214 Britta Henriksson;195 Britta Jakobsdotter;81; 82; 112; 139 Britta Johansdotter;59; 60; 77; 80; 138; 139; 183; 184; 194 Britta Jonasdotter;173 Britta Jonsdotter;97; 142 Britta Jönsdotter;77; 172; 179; 215; 226 Britta Karlsdotter;56; 64 Britta Kartuinen;131 Britta Klemetsdotter;59; 130; 222 Britta Kristoffersdotter;44; 223 Britta Larsdotter;61; 66; 105; 162; 173; 186; 217; 218 Britta Matsdotter;44; 58; 71; 104; 143; 173; 174; 176; 186; 188 Britta Mickelsdotter;55; 98; 106 Britta Nilsdotter;74; 137 Britta Olsdotter;43; 51; 89; 135; 144; 178; 185; 186; 196; 214; 216 Britta Persdotter;53; 56; 68; 74; 75; 103; 141; 149; 179; 183; 216; 218; 222; 223; 224; 225 Britta Pålsdotter;71; 161; 174; 222; 226 Britta Samuelsdotter;214 Britta Sigfridsdotter;74 Britta Staffansdotter;111 Britta Tomasdotter;67 Britta Torbjörnsdotter;186 Brittasdotter, Lisa;131 Bryngelsdotter, Gertrud;153 Byqvist;

230 Börjesdotter, Marit;152 D Daniel;201 Daniel Andersen;199; 201; 202 Daniel Andersson;67 Daniel Danielsen;198; 202 Daniel Danielsson;64; 74; 159 Daniel Eriksen;124 Daniel Eriksson;48 Daniel Halvorsen;123 Daniel Henriksen;125; 126; 128 Daniel Henriksson;90 Daniel Håkansson;189 Daniel Jönsson;214 Daniel Larsson;86; 182 Daniel Matsson;54; 184 Daniel Mattisen;208 Daniel Nilsson;223 Daniel Olsen;116; 126 Daniel Olsson;194; 214 Daniel Persson;146; 163; 196; 213 Daniel Pålsen;170 Danielsdatter, Anne;114; 123; 129; 200; 202 Danielsdatter, Annika;124 Danielsdatter, Eli;123; 203; 208 Danielsdatter, Ingeborg;123 Danielsdatter, Kajsa;121 Danielsdatter, Kari;123; 125; 128 Danielsdatter, Lena;127 Danielsdatter, Lisbet;127 Danielsdatter, Marte;204 Danielsdotter, Anna;49; 53; 54; 106 Danielsdotter, Annika;68 Danielsdotter, Britta;54 Danielsdotter, Elin;70 Danielsdotter, Ingrid;214 Danielsdotter, Karin;43; 49; 57; 84; 90; 163 Danielsdotter, Lena;213 Danielsdotter, Lisa;89; 160; 223 Danielsdotter, Marit;91 Danielsdotter, Sara;44 Danielsdotter, Valborg;54 Danielsen, Bertel;123 Danielsen, Daniel;198; 202 Danielsen, Erik;201 Danielsen, Johannes;123 Danielsen, Karl;198 Danielsen, Morten;210 Danielsen, Ola;123; 212 Danielsson, Anders;153; 168; 223 Danielsson, Daniel;64; 74; 159 Danielsson, Henrik;53; 168 Danielsson, Johan;57 Danielsson, Lars Erik;213 Danielsson, Mattes;62; 163 Danielsson, Nils;112 Danielsson, Per;87; 164; 213 Danielsson, Pål;40 Danielsson, Staffan;106 Dordi Eriksdotter;97 Dordi Olsdotter;91 Dorte Eriksdatter;170 Dunder;219 E Einarsdatter, Lena;202 Eleon. Soph.;77 Eli;201 Eli Andersdatter;202; 204 Eli Danielsdatter;123; 203; 208 Eli Hansdatter;115 Eli Henriksdatter;199; 200; 201 Eli Johansdatter;202 Eli Mattisdatter;113 Eli Mikkelsdatter;122 Eli Olsdatter;120; 123 Eli Persdatter;121; 203; 210 Eli Sigfridsdatter;116 Eli Torsdatter;207 Elias Andersson;66 Elias Johansson;186 Elias Larsson;134; 179; 184 Elias Olsson;72 Eliasdotter, Anna;41 Eliasdotter, Ingeborg;40 Eliasdotter, Karin;134 Eliasdotter, Maria;133 Eliasdotter, Sofia;184 Eliasen, Kristian;119 Eliasson, Anders;40 Eliasson, Hans;40 Eliasson, Henrik;134 Eliasson, Lars;134 Eliasson, Mattes;40 Eliasson, Per;40 Elin;72; 141; 145; 151 Elin Andersdotter;58 Elin Danielsdotter;70 Elin Eriksdotter;69; 132 Elin Henriksdotter;56; 189 Elin Johansdotter;86 Elin Jonsdotter;226 Elin Larsdotter;193 Elin Matsdotter;59 Elin Mårtensdotter;85 Elin Nilsdotter;90; 109 Elin Olsdotter;196 Elin Persdotter;59 Elin Staffansdotter;94 Elin Svensdotter;143 Ellefsdatter, Gunnhild;205 Ellika Eriksdotter;187 Ellika Henriksdotter;149; 156; 158; 166 Ellika Johansdotter;83; 142 Ellika Mulikka;150 Ellika Pålsdotter;62 Elof Elofsson;53 Elof Jönsson;60 Elof Persson;180; 185 Elofsdotter, Gertrud;85 Elofsdotter, Ingeborg;138 Elofsdotter, Katarina;53 Elofsdotter, Kerstin;177; 184 Elofsdotter, Maria;142 Elofsdotter, Stina;183 Elofsson, Anders;53 Elofsson, Elof;53 Elofsson, Jon;190 Elofsson, Jöns;183 Elofsson, Lars;

231 Elofsson, Olof;196 Elofsson, Per;196 Elsa;180 Elsa Henriksdotter;40 Embret Andersen;209 Embret Eriksen;197 Embret Jørgensen;197 Embret Persen;211 Emfrid Persdotter;225 Engelbrekt Bertilsson;47 Engelbrekt Jönsson;164 Engelbrekt Norman;219 Erik;136; 152; 153 Erik Abrahamsson;87 Erik Andersen;128; 170 Erik Andersson;78; 80; 95; 105; 112; 138; 163; 221 Erik Bengtsson;187 Erik Bertelsen;201 Erik Danielsen;201 Erik Eriksen;115; 170; 171; 199; 201 Erik Eriksson;64; 80; 82; 85; 87; 91; 92; 96; 108; 109; 110; 137; 144; 151; 152; 153; 159; 181; 183; 184; 190; 192; 218; 220 Erik Eskilsson;152 Erik Hansson;219 Erik Henriksen;113; 169; 197 Erik Henriksson;44; 45; 55; 67; 73; 79; 90; 97; 145; 155; 157; 163; 165; 166 Erik Hähme;108 Erik Jakobsen;115; 117 Erik Jakobsson;79 Erik Johansen;170; 171 Erik Johansson;77; 96; 100; 106; 138; 143; 159; 173; 188; 192 Erik Jonsson;89; 97; 106; 224 Erik Josefsson;41 Erik Jönsson;82; 85; 87; 111; 186 Erik Kamel;213 Erik Karlsson;220 Erik Knutsen;129 Erik Kristiansen;121 Erik Larsen;113; 210 Erik Larsson;56; 74; 106; 185 Erik Markusson;78 Erik Matsson;59; 73; 77; 89; 97; 102; 104; 110; 131; 215 Erik Mattisen;115; 124 Erik Mickelsson;75; 76 Erik Mårtensson;88; 89 Erik Nikarainen;182 Erik Nilsson;102; 107; 131; 189; 217; 224 Erik Olsen;113; 124; 171; 200 Erik Olsson;41; 52; 72; 76; 107; 142; 153; 187; 192; 213 Erik Persen;116 Erik Persson;45; 57; 63; 81; 85; 91; 101; 112; 218; 221; 222; 225 Erik Pettersson;146; 181 Erik Philstrand;55 Erik Pålsson;105; 134; 138; 215 Erik Samuelsson;143; 145 Erik Sikainen;108 Erik Staffansson;81; 111; 130 Erik Tomasson;56 Eriksdatter, Anne;125; 127; 128; 170; 205 Eriksdatter, Berte;206 Eriksdatter, Dorte;170 Eriksdatter, Gjertrud;169 Eriksdatter, Kari;122; 124; 170; 196; 197; 202; 203; 205 Eriksdatter, Karin;112 Eriksdatter, Kirsti;112; 198 Eriksdatter, Lisa;201 Eriksdatter, Lisbet;112; 171 Eriksdatter, Mari;115; 129; 170; 171; 212 Eriksdatter, Marte;170; 204 Eriksdatter, Sofia;170 Eriksdatter, Stina;205 Eriksdatter, Valborg;126 Eriksdotter, Anna;57; 87; 91; 96; 97; 112; 135; 155; 181; 185; 187; 192; 216 Eriksdotter, Annika;72; 78; 81; 83; 102; 111; 138; 148; 159; 172 Eriksdotter, Britta;46; 52; 56; 62; 79; 83; 85; 103; 105; 107; 110; 132; 135; 173; 181; 182; 187; 192; 216 Eriksdotter, Dordi;97 Eriksdotter, Elin;69; 132 Eriksdotter, Ellika;187 Eriksdotter, Gertrud;102; 154; 157 Eriksdotter, Inga;88 Eriksdotter, Ingeborg;106; 136; 181 Eriksdotter, Karin;40; 41; 56; 76; 80; 82; 83; 87; 88; 90; 96; 97; 101; 130; 138; 143; 150; 183; 213; 215; 221 Eriksdotter, Kerstin;50; 78; 81; 85; 86; 88; 93; 97; 106; 112; 138; 140; 160 Eriksdotter, Lena;212; 215 Eriksdotter, Lisa;41; 46; 78; 83; 85; 89; 91; 100; 101; 106; 110; 138; 142; 159; 226 Eriksdotter, Malin;187 Eriksdotter, Maria;56; 66; 88; 97; 99; 100; 106; 138; 144; 148; 173; 176; 183; 185; 188; 193 Eriksdotter, Marit;80; 82; 97; 104; 130; 137; 144; 146; 149; 155; 159 Eriksdotter, Märta;49; 222 Eriksdotter, Valborg;63; 97; 157; 165; 167 Eriksen, Daniel;124 Eriksen, Embret;197 Eriksen, Erik;115; 170; 171; 199; 201 Eriksen, Halvor;197 Eriksen, Henrik;129 Eriksen, Jakob;115 Eriksen, Johan;120; 169 Eriksen, Kristian;207; 210 Eriksen, Mattis;117; 118; 123; 202; 211 Eriksen, Morten;170; 210 Eriksen, Ola;117; 129; 200; 206 Eriksen, Per;114; 211 Eriksen, Petter;127 Eriksen, Pål;202 Eriksen, Torkel;125; 128 Eriksson, Abraham;100 Eriksson, Anders;48; 97; 133; 138; 146; 191; 217; 220 Eriksson, Arvid;87 Eriksson, Daniel;48 Eriksson, Erik;64; 80; 82; 85; 87; 91; 92; 96; 108; 109; 110; 137; 144; 151; 152; 153; 159; 181; 183; 184; 190; 192; 218; 220 Eriksson, Hans;217 Eriksson, Henrik;44; 50; 55; 68; 87; 96; 109; 131; 133; 145; 155; 156; 173 Eriksson, Jakob;45 Eriksson, Johan;61; 77; 81; 99; 138; 143; 213 Eriksson, Jon;76; 80; 138; 218; 221; 224 Eriksson, Jonas;112 Eriksson, Jöns;85; 142 Eriksson, Karl;144 Eriksson, Lars;46; 83; 95;

232 Eriksson, Magnus;138 Eriksson, Mattes;40; 44; 45; 68; 132; 143; 181; 192; 215 Eriksson, Mårten;61 Eriksson, Nils;101; 138; 189; 217; 223 Eriksson, Olof;47; 48; 52; 56; 76; 80; 82; 87; 96; 97; 102; 108; 109; 112; 137; 152; 193; 218; 222 Eriksson, Per;45; 92; 136; 137; 176; 212; 215; 216; 220; 223; 225 Eriksson, Petter;191 Eriksson, Pål;105; 215; 220 Eriksson, Staffan;102; 104; 142 Eriksson, Svein;176 Eriksson. Amund;45 Eskilsdotter, Ingeborg;67 Eskilsdotter, Lisa;144 Eskilsson, Erik;152 Eskilsson, Halsten;131 Eskilsson, Mattes;76 Eskoinen;158; 159 Eskoloita;148 Eva Lisa;224 Eva Samuelsdotter;224 F Fernow;126 Filip Andersson;74 Filip Tomasson;56 Filipsdotter, Valborg;56; 148 Filleri;200 Fransen, Per;206 Fryklund;148 Färdig, Magnus;88 G Gabrielsdotter, Karin;186 Gabrielsson, Karl;136 Gabrielsson, Olof;142 Gabrielsson, Petter;136 Gertrud;66; 74; 99; 152; 189 Gertrud Andersdotter;62; 80; 103; 112; 162; 223 Gertrud Bengtsdotter;43; 104 Gertrud Björnsdotter;157; 168 Gertrud Bryngelsdotter;153 Gertrud Elofsdotter;85 Gertrud Eriksdotter;102; 154; 157 Gertrud Henriksdotter;66; 73; 134 Gertrud Johansdotter;50; 143; 144 Gertrud Johansson;140 Gertrud Jonasdotter;150 Gertrud Jonsdotter;89 Gertrud Jönsdotter;130; 139 Gertrud Klemetsdotter;41; 223 Gertrud Matsdotter;42; 43; 48; 135; 137 Gertrud Nilsdotter;64; 72; 103 Gertrud Olsdotter;73; 99; 172 Gertrud Persdotter;45; 74; 88; 141; 157; 161 Gertrud Samuelsdotter;65 Gertrud Staffansdotter;139 Gertrud Tomasdotter;223 Gertrud Torstensdotter;55; 68 Gjertrud;207 Gjertrud Andersdatter;127; 201 Gjertrud Eriksdatter;169 Gjertrud Henriksdatter;115; 201 Gjertrud Olsdatter;116; 209 Gjertrud Sigfridsdatter;116 Greta;217 Greta Persdotter;219; 225 Grip, Anders;226 Grip, Johan;221 Gråberg, Henrik;160 Gudmundsdotter, Marit;195 Gulbrandsdatter, Marte;117 Gulbrandsdotter, Karin;174 Gullik Benjaminsson;224 Gulliksdotter, Malin;224 Gulliksson, Jonas;224 Gunilla Jonsdotter;218 Gunnar Gunnarsen;122 Gunnar Halvardsson;41 Gunnarsdatter, Gunnhild;129 Gunnarsdatter, Marte;126 Gunnarsdatter, Olea;126 Gunnarsen, Gunnar;122 Gunnarsson, Olof;71 Gunnhild Ellefsdatter;205 Gunnhild Gunnarsdatter;129 Guri Andersdatter;199 Gustav Gustavsen;202 Gustav Henriksson;173; 188 Gustavsdotter, Anna;193 Gustavsdotter, Britta;181 Gustavsdotter, Kerstin;139 Gustavsen, Gustav;202 Göran Karlsson;213 Göran Klemetsson;223 Göransdotter, Britta;223 Göransdotter, Ingrid;217 Göransdotter, Maria;180 Göransson, Klemet;223 Görla;76 H Haikoinen;130; 132; 133; 134; 138; 144; 169; 170; 172; 184; 193 Hakkarainen;40; 41; 42; 43; 44; 45; 48; 174; 180; 204; 207; 209 Hakkarainen, Anna;182 Halinen;50; 51; 57; 62; 64; 69; 70; 72; 129; 198; 199; 200; 203; 206 Haljainen;84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 96; 97; 98; 99; 100; 103; 104; 105; 109; 110; 125; 126; 128; 157; 167 Haljainen, Lisa;107 Halle Hallesson;103 Hallesdotter, Britta;103 Hallesdotter, Kerstin;175 Hallesson, Halle;103 Halsten Andersson;132 Halsten Bengtsson;105; 107 Halsten Eskilsson;131 Halsten Halstensson;83; 88; 99; 132; 133 Halsten Henriksson;103 Halsten Jönsson;152 Halsten Matsson;140 Halsten Persson;83 Halsten Tomasson;83; 111 Halstensdotter, Annika;132 Halstensdotter, Britta;80; 112 Halstensdotter, Helga;81; 112 Halstensdotter, Karin;97; 147 Halstensdotter, Kerstin;

233 Halstensdotter, Lisa;192 Halstensdotter, Marit;81; 196 Halstensdotter, Valborg;80 Halstensson, Halsten;83; 88; 99; 132; 133 Halstensson, Jakob;131 Halstensson, Johan;88; 97; 131 Halstensson, Mattes;131 Halstensson, Nils;141 Halstensson, Olof;103 Halstensson, Per;102 Halvard Halvardsson;46 Halvard Johansson;42 Halvard Larsson;47; 49 Halvard Olsson;72; 149 Halvard Persson;74 Halvardsdotter, Anna;183 Halvardsdotter, Britta;47 Halvardsdotter, Ingeborg;42 Halvardsdotter, Kerstin;44 Halvardsdotter, Marit;42; 45; 74 Halvardsdotter, Märta;55 Halvardsson, Gunnar;41 Halvardsson, Halvard;46 Halvardsson, Kristoffer;74 Halvardsson, Lars;169 Halvardsson, Nils;183 Halvardsson, Olof;64; 74 Halvardsson, Petter;73 Halvarsson, Karl;91 Halvarsson, Olof;89 Halvarsson, Per;78 Halvor Eriksen;197 Halvor Larsen;198 Halvor Olsen;206 Halvorsen, Daniel;123 Halvorsen, Hans;212 Halvorsen, Lars;210 Halvorsen, Ola;212 Hans;88 Hans Andersen;211 Hans Andersson;84; 157; 165 Hans Arnesen;120 Hans Eliasson;40 Hans Eriksson;217 Hans Halvorsen;212 Hans Hansson;225 Hans Henriksson;67; 84; 91 Hans Jonsson;45 Hans Larsen;118; 203 Hans Matsson;222 Hans Olsson;69; 214; 225 Hans Persson;217 Hansdatter, Anne;208 Hansdatter, Eli;115 Hansdatter, Kari;200 Hansdatter, Lisbet;121 Hansdatter, Margrete;199 Hansdatter, Mari;200 Hansdatter, Marte;171 Hansdotter, Anna;157; 166 Hansdotter, Juliana;220 Hansdotter, Karin;63; 157; 165; 217 Hansdotter, Kerstin;223 Hansdotter, Lisa;94; 194 Hansdotter, Marit;67; 105 Hansdotter, Valborg;99 Hansen, Anders;115; 211 Hansen, Arne;121 Hansen, Jakob;122 Hansen, Johan;115 Hansen, Lars;118; 199 Hansson, Anders;84 Hansson, Erik;219 Hansson, Hans;225 Hansson, Henrik;84 Hansson, Johan;88; 104 Hansson, Lars;91 Hansson, Mattes;222 Hansson, Ola;122 Hansson, Olof;42; 51; 214 Hansson, Pål;226 Hartikainen;51; 62; 63; 69; 71; 148; 149; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 167 Hauko;177 Havuinen;43; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 119; 120; 124; 128; 129; 147; 151; 159; 163; 200 Hedman, Jon;185 Helena Olsdotter;49 Helene Andersdatter;199 Helene Mattisdatter;171 Helene Tomasdatter;202 Helga;91; 130 Helga Björnsdotter;78 Helga Halstensdotter;81; 112 Helga Jakobsdotter;141 Helga Johansdotter;57; 111; 194 Helga Larsdotter;47 Helga Mattisdatter;169 Helga Nilsdotter;86 Helga Olsdotter;54; 102 Helga Staffansdotter;99 Henrik;100; 109; 143; 150; 156 Henrik Abrahamsson;85; 96; 217 Henrik Andersen;117; 124; 202 Henrik Andersson;51; 98; 104; 145; 147; 149; 155; 160; 164; 192 Henrik Danielsson;53; 168 Henrik Eliasson;134 Henrik Eriksen;129 Henrik Eriksson;44; 50; 55; 68; 87; 96; 109; 131; 133; 145; 155; 156; 173 Henrik Gråberg;160 Henrik Hansson;84 Henrik Henriksen;113; 119; 123; 127; 128; 169; 198; 204; 209; 210 Henrik Henriksson;41; 49; 50; 54; 56; 57; 61; 62; 63; 65; 72; 73; 85; 98; 99; 101; 104; 109; 132; 146; 154; 156; 157; 158; 160; 162; 165; 172; 173; 181; 187 Henrik Isaksson;183 Henrik Jakobsson;79 Henrik Johansen;126 Henrik Johansson;63; 101; 139; 154; 172; 187; 189; 193; 194 Henrik Jonsson;90; 99 Henrik Karlsen;202 Henrik Karlsson;50; 64 Henrik Klemetsson;41; 82; 173; 222 Henrik Larsen;113 Henrik Larsson;101; 105; 145; 161; 181; 183; 184; 188 Henrik Matsson;51; 97; 107; 108; 133; 135; 152; 154; 158; 167; 172; 173; 176; 188; 192 Henrik Mattisen;124; 197 Henrik Mickelsson;75 233

234 Henrik Mortensen;201; 208 Henrik Nilsson;55; 62; 158; 162 Henrik Olsen;122; 123; 124; 126; 200; 204 Henrik Olsson;43; 49; 54; 59; 69; 72; 73; 90; 98; 169 Henrik Orainen;169 Henrik Persen;114; 125; 128 Henrik Persson;55; 80; 93; 100; 105; 130; 143; 148; 157; 163; 176; 191 Henrik Pålsen;129 Henrik Pålsson;57; 67; 70; 105; 161; 162; 214 Henrik Samuelsen;114 Henrik Staffansson;63 Henrik Svensson;47 Henrik Tomassen;206 Henrik Tomasson;51; 60; 63; 133; 156; 165; 167 Henriksdatter, Anne;117; 128; 170; 200; 206 Henriksdatter, Annika;193 Henriksdatter, Berte;170 Henriksdatter, Eli;199; 200; 201 Henriksdatter, Gjertrud;115; 201 Henriksdatter, Ingeborg;208; 210 Henriksdatter, Ingrid;171 Henriksdatter, Kari;125; 128; 129; 201 Henriksdatter, Karin;194 Henriksdatter, Kirsti;113; 124; 197 Henriksdatter, Lena;129; 207; 210 Henriksdatter, Lisa;129; 202 Henriksdatter, Lisbet;113; 119; 122; 169 Henriksdatter, Mari;127; 129 Henriksdatter, Marte;122; 208 Henriksdatter, Olea;204 Henriksdatter, Pernille;210 Henriksdotter, Anna;54; 59; 69; 72; 73; 87; 109; 110; 131; 161; 162; 181; 184 Henriksdotter, Annika;67; 87; 96; 135; 145; 148; 151 Henriksdotter, Britta;53; 91; 98; 101; 104; 130; 143; 155; 162; 178; 186; 190; 214 Henriksdotter, Elin;56; 189 Henriksdotter, Ellika;149; 156; 158; 166 Henriksdotter, Elsa;40 Henriksdotter, Gertrud;66; 73; 134 Henriksdotter, Inga;143 Henriksdotter, Ingeborg;169 Henriksdotter, Ingrid;72 Henriksdotter, Kajsa;73; 108; 169; 173 Henriksdotter, Karin;45; 50; 54; 56; 63; 66; 67; 69; 74; 97; 100; 104; 105; 109; 133; 141; 146; 150; 155; 156; 158; 159; 160; 164; 165; 188; 222 Henriksdotter, Kerstin;51; 69; 149; 156; 158; 161; 165; 175 Henriksdotter, Lisa;63; 67; 68; 74; 79; 98; 107; 108; 143; 156; 161; 165; 188 Henriksdotter, Maria;63; 64; 68; 72; 73; 87; 91; 92; 98; 99; 100; 103; 110; 140; 145; 146; 148; 149; 155; 157; 164; 167; 172; 173; 177; 188; 190 Henriksdotter, Marit;56; 62; 63; 71; 77; 88; 101; 134; 157; 161 Henriksdotter, Märta;54; 186 Henriksdotter, Sofia;145 Henriksdotter, Stina;169; 181 Henriksdotter, Valborg;50; 84; 109; 158 Henriksdotter. Maria;60 Henriksdotter. Sofia;131 Henriksen, Amund;207 Henriksen, Anders;115; 198; 200; 201; 208 Henriksen, Daniel;125; 126; 128 Henriksen, Erik;113; 169; 197 Henriksen, Henrik;113; 119; 123; 127; 128; 169; 198; 204; 209; 210 Henriksen, Jens;122; 128 Henriksen, Johan;169 Henriksen, Karl;202 Henriksen, Knut;121 Henriksen, Lars;113; 170; 198; 211 Henriksen, Mattis;125; 197 Henriksen, Morten;113; 204 Henriksen, Ola;122; 126; 198 Henriksen, Per;115; 171 Henriksen, Pål;126 Henriksen, Søren;203 Henriksson, Anders;55; 56; 63; 67; 74; 102; 149; 153; 155; 157; 165; 185 Henriksson, Bengt;107 Henriksson, Daniel;90 Henriksson, Erik;44; 45; 55; 67; 73; 79; 90; 97; 145; 155; 157; 163; 165; 166 Henriksson, Gustav;173; 188 Henriksson, Halsten;103 Henriksson, Hans;67; 84; 91 Henriksson, Henrik;41; 49; 50; 54; 56; 57; 61; 62; 63; 65; 72; 73; 85; 98; 99; 101; 104; 109; 132; 146; 154; 156; 157; 158; 160; 162; 165; 172; 173; 181; 187 Henriksson, Johan;62; 89; 90; 101; 135; 155; 158; 164; 184; 188 Henriksson, Jon;91; 100 Henriksson, Jonas;55 Henriksson, Josef;48; 49 Henriksson, Jöns;139; 145 Henriksson, Karl;55; 73; 178 Henriksson, Klemet;82; 130; 226 Henriksson, Lars;144; 146; 179; 182 Henriksson, Mattes;44; 49; 59; 60; 68; 104; 154; 159; 161; 167; 172; 174; 182; 188; 190; 195; 216; 217 Henriksson, Mickel;75; 84; 89; 109 Henriksson, Mårten;73 Henriksson, Nils;97; 225 Henriksson, Ola;90 Henriksson, Olof;54; 55; 62; 63; 68; 85; 89; 91; 96; 98; 110; 133; 157; 160; 161; 165; 191; 223 Henriksson, Per;61; 62; 155; 156; 158; 162; 164; 166; 191 Henriksson, Petter;186 Henriksson, Pål;99; 145; 147; 172; 187 Henriksson, Skåre;178 Henriksson, Staffan;138 Henriksson, Tomas;53; 71 Henrikssonm, Bertil;182 Heppuinen;83; 111; 130; 134; 135; 139; 173 Hermana Knutsdatter;202 Hiiroinen;50; 52; 53; 62; 63; 66; 74; 167 Himainen;52; 62; 161; 168 Hokkainen;182 Holland;100 Holmberg;55 Honkainen;44; 47; 50; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 64; 66; 67; 68; 73; 74; 75; 202; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 211 Hotakka;94; 114; 115; 130; 149; 163; 186 Huininen;212 Huotari;86; 139; 171 Hurrinen;198 Huskoinen;49 Huuskoinen;45; 50; 58; 210 Hyytiäinen;47; 67; 72; 147 Hyytiäisen;

235 Hähme;87; 88; 110; 113; 115; 117; 120; 122; 123; 128 Hähme, Erik;108 Hähmä;113; 114; 116; 117 Häkkinen;51; 62; 64; 87; 92; 93; 94; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110 Hämäläinen;59; 63; 65; 67; 69; 71; 77; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 96; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 116; 118; 122; 126; 131; 132; 133; 138; 140; 142; 143; 145; 146; 150; 151; 152; 154; 156; 157; 158; 159; 160; 165; 166; 168; 170; 171; 178; 182; 184; 191; 192; 193; 194; 196; 201; 208 Hämäläinen, Jakob;130 Hämäläisiä;157 Härköinen;82; 130; 140; 142; 195 Härköinen, Olof;140 Håkan;180 Håkan Jönsson;179 Håkan Larsson;47 Håkan Matsson;65 Håkan Olsson;79; 131; 192 Håkansdotter, Ingerd;185 Håkansdotter, Karin;64; 183 Håkansdotter, Maria;187 Håkansdotter, Sigrid;45 Håkansson, Anders;48; 172 Håkansson, Bengt;48 Håkansson, Bertil;73 Håkansson, Daniel;189 Håkansson, Johan;61; 183 Håkansson, Jöns;40 Håkansson, Nils;185 Håkansson, Per;108 Håkon Johansen;129 Håkonsdatter, Kari;212 Håkonsen, Ola;129 Hålland;103 Ikoinen;84; 138; 140; 141; 172; 173; 183; 184; 185; 186; 187; 190; 191; 192 Inga Andersdotter;109 Inga Eriksdotter;88 Inga Henriksdotter;143 Ingeborg;68; 76; 83; 95; 100; 133; 136; 138; 158; 174 Ingeborg Andersdatter;124 Ingeborg Andersdotter;46; 195 Ingeborg Danielsdatter;123 Ingeborg Eliasdotter;40 Ingeborg Elofsdotter;138 Ingeborg Eriksdotter;106; 136; 181 Ingeborg Eskilsdotter;67 Ingeborg Halvardsdotter;42 Ingeborg Henriksdatter;208; 210 Ingeborg Henriksdotter;169 Ingeborg Ingelsdotter;144 Ingeborg Ingvaldsdotter;44 Ingeborg Jakobsdotter;143 Ingeborg Johansdotter;40; 72; 138 Ingeborg Jonasdotter;55; 169; 181 Ingeborg Jonsdotter;80; 103; 225 Ingeborg Jönsdotter;49; 50; 53; 77; 144; 145; 152; 172 Ingeborg Karlsdatter;202 Ingeborg Karlsdotter;54 Ingeborg Kristoffersdotter;52 Ingeborg Larsdotter;40; 146; 185 I Ingeborg Matsdotter;104; 154; 193; 222 Ingeborg Mortensdatter;209 Ingeborg Nilsdotter;45; 135 Ingeborg Olsdatter;119 Ingeborg Olsdotter;137; 144; 157; 168; 186 Ingeborg Persdotter;42; 105; 106; 145; 160; 161; 177 Ingeborg Pålsdotter;217 Ingeborg Svensdotter;173; 188 Ingelsdotter, Ingeborg;144 Ingemarsson, Per;149 Inger Andersdatter;125 Inger Johansdatter;125 Inger Olsdatter;127 Inger Persdotter;224 Ingerd Andersdotter;46 Ingerd Bengtsdotter;145 Ingerd Håkansdotter;185 Ingerd Jönsdotter;136 Ingerd Matsdotter;167 Ingerd Nilsdotter;65 Ingerd Olsdotter;67; 69 Ingrid;69; 141; 215 Ingrid Andersdatter;119; 203 Ingrid Andersdotter;63 Ingrid Danielsdotter;214 Ingrid Göransdotter;217 Ingrid Henriksdatter;171 Ingrid Henriksdotter;72 Ingrid Jakobsdatter;120 Ingrid Johansdatter;212 Ingrid Jönsdotter;75; 184 Ingrid Karlsdotter;53 Ingrid Larsdatter;207 Ingrid Matsdotter;192 Ingrid Mortensdatter;123 Ingrid Olsdatter;119; 126; 207 Ingrid Olsdotter;64 Ingrid Persdotter;72; 214 Ingrid Pålsdotter;224 Ingrid Samuelsdotter;224 Ingrid Steffensdatter;120; 129 Ingvaldsdotter, Ingeborg;44 Ingvaldsdotter, Märta;42 Isak Larsson;221; 223 Isak Matsson;186 Isak Olsson;187 Isak Persson;226 Isaksdotter, Kajsa;189 Isaksdotter, Karin;185 Isaksdotter, Maria;183 Isaksdotter, Sofia;189 Isaksson, Henrik;183 Isaksson, Per;221 Ivar Andersen;211 Ivar Olsen;208 Ivarsdatter, Kari;203 Ivarsson, Kristoffer;56 Jakob;108 Jakob Andersson;134 Jakob Eriksen;115 Jakob Eriksson;45 Jakob Halstensson;131 Jakob Hansen;122 Jakob Hämäläinen;130 J 235

236 Jakob Jakobsson;141 Jakob Johansson;79; 152 Jakob Larsen;114 Jakob Olsen;116 Jakob Olsson;90; 184 Jakob Samuelsson;142 Jakobsdatter, Ingrid;120 Jakobsdatter, Lisbet;171 Jakobsdatter, Marit;120 Jakobsdotter, Britta;81; 82; 112; 139 Jakobsdotter, Helga;141 Jakobsdotter, Ingeborg;143 Jakobsdotter, Karin;88; 217 Jakobsdotter, Kerstin;86 Jakobsen, Erik;115; 117 Jakobsen, Ola;116 Jakobsson, Erik;79 Jakobsson, Henrik;79 Jakobsson, Jakob;141 Jakobsson, Johan;82; 90; 143 Jakobsson, Knut;143 Jakobsson, Per;94 Jamselainen;214 Jamsilainen;213 Jens Henriksen;122; 128 Jens Jensen;119 Jens Olsen;114 Jensdatter, Anne;114; 116 Jensdatter, Berte;114; 117 Jensdatter, Kari;121; 198 Jensdatter, Lisbet;113; 116 Jensdatter, Mari;118; 201 Jensdatter, Marit;128 Jensdatter, Olea;117 Jensen, Jens;119 Jensen, Lars;211 Jensen, Nils;118 Jensen, Ola;117 Jensen, Per;118 Johan;93; 110; 137; 225 Johan Abrahamsson;89; 90 Johan Andersen;124; 128 Johan Andersson;59; 72; 79; 81; 106; 112; 132; 135; 138; 140; 143; 145; 157; 166; 168; 188 Johan Danielsson;57 Johan Eriksen;120; 169 Johan Eriksson;61; 77; 81; 99; 138; 143; 213 Johan Grip;221 Johan Halstensson;88; 97; 131 Johan Hansen;115 Johan Hansson;88; 104 Johan Henriksen;169 Johan Henriksson;62; 89; 90; 101; 135; 155; 158; 164; 184; 188 Johan Håkansson;61; 183 Johan Jakobsson;82; 90; 143 Johan Johansen;114; 118; 127; 171; 200 Johan Johansson;49; 61; 80; 88; 97; 98; 102; 107; 109; 110; 112; 131; 132; 135; 136; 140; 141; 143; 144; 146; 159; 160; 161; 173; 175; 177; 180; 184; 185; 187; 190; 192; 194; 224; 226 Johan Johansson;135 Johan Jonasson;55 Johan Jonsson;174 Johan Josefsson;192 Johan Jönsson;78 Johan Karlsen;127 Johan Karlsson;58; 148 Johan Kjellgren;103 Johan Klemetsson;173; 174 Johan Knutsen;127 Johan Kristoffersson;141; 144; 174; 180 Johan Larsson;42; 67; 100; 130; 188 Johan Markusen;206 Johan Matsson;52; 75; 81; 83; 102; 105; 111; 132; 133; 137; 138; 141; 183; 184; 186; 188 Johan Mattisen;113; 120; 200; 208 Johan Månsson;175 Johan Mårtensson;88 Johan Nilsson;96; 107; 133; 183; 186; 196 Johan Olsen;116; 117; 202 Johan Olsson;59; 62; 64; 69; 86; 88; 93; 100; 134; 136; 140; 141; 193; 194; 195; 223 Johan Persen;120; 170; 206 Johan Persson;56; 78; 81; 97; 146; 162; 182; 221; 224; 226 Johan Persson;151 Johan Pettersson;146 Johan Pålsen;123 Johan Pålsson;138; 150; 172; 184; 188 Johan Sakrisson;218 Johan Samuelsson;225 Johan Staffansson;64; 80; 94; 95 Johan Torgersen;208 Johanna Matsdotter;142 Johanna Olsdotter;40; 130 Johanne;169 Johanne Andersdatter;171 Johanne Karlsdatter;200 Johanne Persdatter;205 Johannes;210 Johannes Danielsen;123 Johansdatter, Anna;115 Johansdatter, Anne;117; 198 Johansdatter, Berte;113; 114; 116; 127; 198; 204 Johansdatter, Eli;202 Johansdatter, Inger;125 Johansdatter, Ingrid;212 Johansdatter, Kari;112; 121; 123; 129; 170; 207; 210 Johansdatter, Kirsti;118 Johansdatter, Lisa;208 Johansdatter, Lisbet;115; 122; 126 Johansdatter, Mari;118; 170 Johansdatter, Marit;212 Johansdatter, Marte;171; 209 Johansdatter, Sigrid;209 Johansdotter, Anna;102; 105; 133; 184; 192; 194; 195 Johansdotter, Annika;58; 83; 84; 89; 93; 101; 105; 109; 111; 131; 135; 138; 140; 145 Johansdotter, Britta;59; 60; 77; 80; 138; 139; 183; 184; 194 Johansdotter, Elin;86 Johansdotter, Ellika;83; 142 Johansdotter, Gertrud;50; 143; 144 Johansdotter, Helga;57; 111; 194 Johansdotter, Ingeborg;40; 72; 138 Johansdotter, Kajsa;177; 194 Johansdotter, Karin;57; 83; 84; 86; 89; 91; 92; 104; 131; 137; 138; 143; 178; 185; 194 Johansdotter, Kerstin;60; 83; 86; 99; 100; 103; 132; 135; 185; 194 Johansdotter, Lisa;49; 54; 56; 60; 100; 110; 142 Johansdotter, Magdalena;

237 Johansdotter, Maria;48; 96; 99; 100; 104; 110; 130; 135; 136; 138; 141; 164; 176; 193 Johansdotter, Marit;82; 84; 89; 97; 110; 134; 135; 137; 139; 193 Johansdotter, Märta;130; 194; 195 Johansdotter, Sofia;134 Johansdotter, Valborg;64; 99; 132; 161 Johansdotter. Karin;130 Johansen, Erik;170; 171 Johansen, Henrik;126 Johansen, Håkon;129 Johansen, Johan;114; 118; 127; 171; 200 Johansen, Lars;113 Johansen, Mattis;112 Johansen, Nils;113; 116 Johansen, Ola;113; 114; 116; 121; 204; 208; 209 Johansen, Per;200 Johansen, Steffen;123 Johansen, Tørris;208 Johansson, Abraham;217 Johansson, Anders;86; 94; 157; 168; 177; 185 Johansson, Elias;186 Johansson, Erik;77; 96; 100; 106; 138; 143; 159; 173; 188; 192 Johansson, Gertrud;140 Johansson, Halvard;42 Johansson, Henrik;63; 101; 139; 154; 172; 187; 189; 193; 194 Johansson, Jakob;79; 152 Johansson, Johan;49; 61; 80; 88; 97; 98; 102; 107; 109; 110; 131; 132; 135; 136; 140; 141; 143; 144; 146; 159; 160; 161; 173; 175; 177; 180; 184; 185; 187; 190; 192; 194; 224; 226 Johansson, Jon;58; 102 Johansson, Jöns;78 Johansson, Lars;42; 52; 58; 72 Johansson, Mattes;103; 140; 172; 188; 194 Johansson, Mickel;89 Johansson, Mårten;140 Johansson, Nils;78; 89; 99; 104; 143; 175 Johansson, Olof;42; 57; 74; 80; 91; 94; 100; 103; 104; 133; 140; 194 Johansson, Per;77; 104; 112; 133; 138; 139; 141; 185; 189; 192; 195 Johansson, Petter;146 Johansson, Pål;135; 137; 193 Johansson, Samuel;142 Johansson, Sigfrid;92; 93; 95; 139 Johansson, Tomas;85 Jon;189 Jonsson;105 Jon Andersen;211 Jon Andersson;47; 195; 225 Jon Bengtsson;189 Jon Elofsson;190 Jon Eriksson;76; 80; 138; 218; 221; 224 Jon Hedman;185 Jon Henriksson;91; 100 Jon Johansson;58; 102 Jon Jonsson;87; 102; 105; 134; 179 Jon Jönsson;102; 132; 174 Jon Larsson;189; 226 Jon Matsson;57 Jon Mickelsson;76 Jon Nilsson;103; 107; 152; 189 Jon Olsson;92; 176; 181 Jon Persson;60; 61; 86; 100; 218; 224 Jon Sigfridsson;226 Jon Staffansson;90 Jon Svensson;187 Jonas;224 Jonas Eriksson;112 Jonas Gulliksson;224 Jonas Henriksson;55 Jonas Jönsson;220 Jonas Kristoffersson;179 Jonas Matsson;81; 185 Jonas Mickelsson;75 Jonas Persson;225 Jonas Pålsson;177; 219 Jonas Rundström;226 Jonas Skåresson;177 Jonas Stigsson;220 Jonasdotter, Anna;102 Jonasdotter, Britta;173 Jonasdotter, Gertrud;150 Jonasdotter, Ingeborg;55; 169; 181 Jonasdotter, Karin;55; 132 Jonasdotter, Kerstin;177; 179 Jonasdotter, Lisa;184 Jonasdotter, Maria;55; 184 Jonasdotter, Marit;169 Jonasen, Ola;208 Jonasson, Anders;177 Jonasson, Axel;181 Jonasson, Johan;55 Jonasson, Lars;176 Jonasson, Mattes;178 Jonasson, Nils;100 Jonasson, Pekka;174 Jonasson, Pål;176; 177 Jonsdatter, Marit;126 Jonsdotter, Anna;58; 98; 219 Jonsdotter, Britta;97; 142 Jonsdotter, Elin;226 Jonsdotter, Gertrud;89 Jonsdotter, Gunilla;218 Jonsdotter, Ingeborg;80; 103; 225 Jonsdotter, Karin;81; 100; 154; 190 Jonsdotter, Katarina;182; 189 Jonsdotter, Kerstin;40; 76; 87; 89; 92; 141; 176; 187; 225 Jonsdotter, Lisa;226 Jonsdotter, Maria;103; 112; 141; 177; 184; 185; 186 Jonsdotter, Marit;143 Jonsdotter, Märta;218 Jonsdotter, Sigrid;144 Jonsdotter. Kerstin;105 Jonsson, Erik;89; 97; 106; 224 Jonsson, Hans;45 Jonsson, Henrik;90; 99 Jonsson, Johan;174 Jonsson, Jon;87; 102; 134; 179 Jonsson, Jöns;106 Jonsson, Lars;103 Jonsson, Mattes;175; 188 Jonsson, Mickel;76; 224 Jonsson, Nils;96; 98; 105; 218 Jonsson, Olof;84; 96; 175; 216 Jonsson, Per;58; 85; 132; 175; 191; 216; 222; 225 Jonsson, Sigfrid;226 Jonsson, Skåre;176; 190 Jonsson, Staffan;96 Jonsson, Stig;220 Josef Henriksson;48;

238 Josef Josefsson;41 Josef Matsson;184 Josefsdotter, Karin;192 Josefsdotter, Maria;192 Josefsson, Erik;41 Josefsson, Johan;192 Josefsson, Josef;41 Josefsson, Mattes;184 Juliana Hansdotter;220 Juliana Larsdotter;219 Juliana Persdotter;214; 217 Juntinen;159; 160; 164 Jurtinen;180 Juuselainen;80; 82; 83; 93; 111; 114; 130; 132; 142; 143; 144 Jämselainen;215 Jämsäinen;207 Jöns Andersson;95 Jöns Elofsson;183 Jöns Eriksson;85; 142 Jöns Henriksson;139; 145 Jöns Håkansson;40 Jöns Johansson;78 Jöns Jonsson;106 Jöns Jönsson;71; 80; 83; 94; 111; 134; 136; 145; 147; 182; 183 Jöns Matsson;86 Jöns Nilsson;130; 131 Jöns Olsson;47; 107; 214 Jöns Persson;46; 130; 187; 218 Jönsdotter, Anna;108 Jönsdotter, Britta;77; 172; 179; 215; 226 Jönsdotter, Gertrud;130; 139 Jönsdotter, Ingeborg;49; 50; 53; 77; 144; 145; 152; 172 Jönsdotter, Ingerd;136 Jönsdotter, Ingrid;75; 184 Jönsdotter, Kajsa;95 Jönsdotter, Karin;41; 78; 84; 92; 108; 130; 150; 159; 192 Jönsdotter, Katarina;183 Jönsdotter, Kerstin;55; 77; 85; 88; 107; 219; 224 Jönsdotter, Lena;221 Jönsdotter, Lisa;86; 107; 130; 143 Jönsdotter, Maria;85; 88; 103; 216 Jönsdotter, Marit;80; 145 Jönsdotter, Märta;217 Jönsdotter, Sara;219 Jönsson, Anders;80; 112 Jönsson, Daniel;214 Jönsson, Elof;60 Jönsson, Engelbrekt;164 Jönsson, Erik;82; 85; 87; 111; 186 Jönsson, Halsten;152 Jönsson, Håkan;179 Jönsson, Johan;78 Jönsson, Jon;102; 132; 174 Jönsson, Jonas;220 Jönsson, Jöns;71; 80; 83; 94; 111; 134; 136; 145; 147; 182; 183 Jönsson, Lars;77; 81; 141; 144; 159 Jönsson, Markus;146 Jönsson, Mattes;221 Jönsson, Nils;80; 137 Jönsson, Olof;106; 137; 143; 148; 159 Jönsson, Per;141; 145; 146; 153; 160 Jönsson, Pål;83; 111 Jönsson, Samuel;82; 111 Jönsson, Staffan;101 Jönsson, Sven;179 Jørgensen, Embret;197 K Kahilainen;183; 187; 192 Kaikalainen;63; 96; 97; 98; 102; 108; 136; 157 Kaikkalainen;64; 130; 136 Kajsa;84; 107; 112; 143; 156 Kajsa Andersdotter;64; 70 Kajsa Danielsdatter;121 Kajsa Henriksdotter;73; 108; 169; 173 Kajsa Isaksdotter;189 Kajsa Johansdotter;177; 194 Kajsa Jönsdotter;95 Kajsa Matsdotter;173 Kajsa Persdotter;64; 168 Kajsa Pålsdatter;198; 200 Kajsa Pålsdotter;94 Kajsa Staffansdotter;75 Kalainen;62; 72 Kamel, Erik;213 Kanainen;44; 45; 49; 52; 55; 59; 60; 64; 65; 163; 168; 204; 206; 208 Kanaisia;207 Kansainen;124 Kapten Smidt;212 Karhinen;85; 92; 101; 118; 122 Karhuinen;171; 187 Kari;197; 198; 211 Kari Andersdatter;123; 201 Kari Danielsdatter;123; 125; 128 Kari Eriksdatter;112; 122; 124; 170; 196; 197; 202; 203; 205 Kari Hansdatter;200 Kari Henriksdatter;125; 128; 129; 201 Kari Håkonsdatter;212 Kari Ivarsdatter;203 Kari Jensdatter;121; 198 Kari Johansdatter;112; 121; 123; 129; 170; 207; 210 Kari Karlsdatter;205 Kari Larsdatter;113 Kari Mattisdatter;113; 117; 119; 123; 205; 206 Kari Mortensdatter;126; 212 Kari Nilsdatter;116; 121; 124 Kari Olsdatter;113; 116; 123; 124; 126; 197; 198; 199; 200; 201; 204; 211 Kari Persdatter;118; 126; 198 Kari Persdotter;90 Kari Pålsdatter;204 Kari Samuelsdatter;206 Kari Steffensdatter;121; 208 Kari Syversdatter;209 Kari Tomasdatter;128; 205; 208 Karin;43; 44; 48; 53; 55; 61; 78; 79; 80; 87; 89; 103; 109; 131; 133; 135; 137; 138; 141; 143; 144; 145; 157; 158; 160; 161; 162; 163; 164; 166; 168; 179; 213; 217; 222; 224 Karin Abrahamsdotter;110 Karin Andersdotter;46; 48; 49; 70; 71; 76; 80; 81; 89; 94; 96; 100; 109; 138; 154; 157; 158; 166; 167; 183; 213; 218 Karin Bengtsdotter;78; 147; 184 Karin Bergersdotter;168 Karin Bertilsdotter;61; 96 Karin Danielsdotter;43; 49; 57; 84; 90; 163 Karin Eliasdotter;

239 Karin Eriksdotter;40; 41; 56; 76; 80; 82; 83; 87; 88; 90; 96; 97; 101; 130; 138; 143; 150; 183; 213; 215; 221 Karin Gabrielsdotter;186 Karin Gulbrandsdotter;174 Karin Halstensdotter;97; 147 Karin Hansdotter;63; 157; 165; 217 Karin Henriksdatter;194 Karin Henriksdotter;45; 50; 54; 56; 63; 66; 67; 69; 74; 97; 100; 104; 105; 109; 133; 141; 146; 150; 155; 156; 158; 159; 160; 164; 165; 188; 222 Karin Håkansdotter;64; 183 Karin Isaksdotter;185 Karin Jakobsdotter;88; 217 Karin Johansdotter;57; 83; 84; 86; 89; 91; 92; 104; 130; 131; 137; 138; 143; 178; 185; 194 Karin Jonasdotter;55; 132 Karin Jonsdotter;81; 100; 154; 190 Karin Josefsdotter;192 Karin Jönsdotter;41; 78; 84; 92; 108; 130; 150; 159; 192; 216 Karin Karlsdotter;49; 54; 71; 163; 187 Karin Kiiskinen;108 Karin Källarsdotter;174 Karin Larsdotter;41; 42; 78; 101; 130; 133; 169; 172; 183; 215 Karin Lumiainen;189 Karin Markusdotter;78; 146 Karin Matsdotter;44; 45; 48; 50; 81; 98; 99; 100; 105; 106; 112; 133; 143; 147; 148; 153; 154; 157; 168; 181; 188; 194; 216; 222 Karin Mickelsdotter;75; 76; 224 Karin Mårtensdotter;136; 143 Karin Nilsdotter;82; 84; 87; 102; 107; 136; 137; 140; 153; 162; 168 Karin Olsdotter;42; 47; 51; 53; 57; 59; 60; 63; 65; 68; 72; 75; 80; 91; 95; 96; 103; 106; 132; 133; 134; 136; 145; 152; 166; 173; 185; 186; 188; 218 Karin Persdotter;54; 61; 62; 72; 77; 78; 79; 81; 86; 87; 100; 134; 136; 145; 151; 153; 164; 183; 186; 187; 190; 220; 222; 224 Karin Persdotter;141 Karin Porkka;115 Karin Pålsdotter;47; 74; 76; 102; 106; 110; 130; 219; 220; 223 Karin Sigfridsdotter;97 Karin Staffansdotter;82; 87; 111 Karin Svensdotter;172; 187 Karin Tomasdotter;71; 88; 142; 145; 150; 161; 223 Karin Torstensdotter;55 Karin Östensdotter;178 Karl;179 Karl Andersson;86 Karl Danielsen;198 Karl Eriksson;144 Karl Fredr. Lök;100 Karl Gabrielsson;136 Karl Halvarsson;91 Karl Henriksen;202 Karl Henriksson;55; 73; 178 Karl Karlsson;66; 139 Karl Larsson;66 Karl Matsson;58; 64 Karl Mattisen;203 Karl Olsson;56 Karl Persson;54; 58 Karl Pålsson;162 Karlsdatter, Anne;124 Karlsdatter, Ingeborg;202 Karlsdatter, Johanne;200 Karlsdatter, Kari;205 Karlsdatter, Kirsti;200 Karlsdatter, Mari;128 Karlsdatter, Ragnhild;116 Karlsdotter;49 Karlsdotter, Anna;57; 60 Karlsdotter, Annika;70; 147 Karlsdotter, Britta;56; 64 Karlsdotter, Ingeborg;54 Karlsdotter, Ingrid;53 Karlsdotter, Karin;49; 54; 71; 163; 187 Karlsdotter, Kerstin;74 Karlsdotter, Lisa;53; 64 Karlsdotter, Maria;56; 142 Karlsdotter, Marit;49; 53; 59; 61 Karlsdotter, Valborg;153 Karlsen, Henrik;202 Karlsen, Johan;127 Karlsen, Ola;124; 199 Karlsson, Anders;59; 136 Karlsson, Erik;220 Karlsson, Göran;213 Karlsson, Henrik;50; 64 Karlsson, Johan;58; 148 Karlsson, Karl;66; 139 Karlsson, Mattes;75 Karlsson, Olof;56 Karlsson, Per;54; 73 Karlsson, Pål;65; 178 Karlsson, Staffan;90 Karlsson, Torstein;57 Karlsson. Mickel;61 Karrhinen;87; 115; 126; 129 Karttuinen;78; 80; 84; 92; 177; 192; 193 Kartuinen;131; 132; 133; 138; 139; 142; 144; 196 Kartuinen, Britta;131 Karvainen;51; 67; 92; 97; 99; 110; 112; 123; 124; 126; 129; 155; 156; 157; 165; 166; 167; 169 Karvaisia;157 Katarina;80 Katarina Elofsdotter;53 Katarina Jonsdotter;182; 189 Katarina Jönsdotter;183 Katarina Larsdotter;144; 183 Katarina Magnusdotter;183 Katarina Persdotter;95; 189 Katrine Tomasdatter;200 Kaupinen;91; 102; 117; 137; 142 Kauppinen;99 Kaupuinen;134; 141 Kautoinen;173; 182; 189; 190 Kauttoinen;77; 79; 81; 82; 99; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 189 Kauttoinen, Anna;190 Kavalainen;192; 193; 194; 195 Kelti;87 Keppainen;98; 104 Keppaisia;102 Kerstin;40; 46; 48; 61; 66; 86; 94; 100; 102; 103; 106; 107; 108; 109; 135; 137; 138; 150; 152; 153; 156; 157; 161; 165; 186; 192; 196; 213; 219; 224 Kerstin Agdensdotter;83 Kerstin Andersdotter;46; 66; 83; 92; 111; 131; 133; 151; 160; 167; 187 Kerstin Bengtsdotter;

240 Kerstin Elofsdotter;177; 184 Kerstin Eriksdotter;50; 78; 81; 85; 86; 88; 93; 97; 106; 112; 138; 140; 160 Kerstin Gustavsdotter;139 Kerstin Hallesdotter;175 Kerstin Halstensdotter;139 Kerstin Halvardsdotter;44 Kerstin Hansdotter;223 Kerstin Henriksdotter;51; 69; 149; 156; 158; 161; 165; 175 Kerstin Jakobsdotter;86 Kerstin Johansdotter;60; 83; 86; 99; 100; 103; 132; 135; 185; 194 Kerstin Jonasdotter;177; 179 Kerstin Jonsdotter;40; 76; 87; 89; 92; 105; 141; 176; 187; 225 Kerstin Jönsdotter;55; 77; 85; 88; 107; 219; 224 Kerstin Karlsdotter;74 Kerstin Klemetsdotter;175 Kerstin Kristoffersdotter;174; 177 Kerstin Larsdotter;78; 151; 185; 220 Kerstin Lisasdotter;160 Kerstin Markusdotter;48; 95; 148; 159 Kerstin Matsdotter;44; 49; 66; 73; 100; 138; 152; 176 Kerstin Mårtensdotter;133; 143 Kerstin Nilsdotter;138; 153; 190; 191 Kerstin Olsdotter;66; 80; 90; 94; 103; 104; 139; 140; 142; 152; 166; 176; 179; 220 Kerstin Persdotter;76; 97; 99; 103; 104; 130; 136; 143; 144; 147; 155; 159; 162; 164; 180; 191; 215 Kerstin Pålsdotter;50 Kerstin Sigfridsdotter;151 Kerstin Staffansdotter;140 Kerstin Svensdotter;135; 183; 184 Kerstin Tomasdotter;145 Kettuinen;84; 141; 179; 186 Kiikalainen;40; 48 Kiikkalainen;46 Kiiskinen;94; 96; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 125; 137; 145; 146; 149; 170 Kiiskinen, Karin;108 Killeri;146; 150; 151; 154 Killerinen;152; 153 Kilpoinen;202; 209; 210 Kinniainen;134; 138; 144; 169; 170 Kirnuinen;112; 115; 137; 140; 142; 143; 169; 171; 194 Kirsti Andersdatter;123; 209 Kirsti Eriksdatter;112; 198 Kirsti Henriksdatter;113; 124; 197 Kirsti Johansdatter;118 Kirsti Karlsdatter;200 Kirsti Knutsdatter;205 Kirsti Larsdatter;203 Kirsti Martinen;113 Kirsti Mattisdatter;122 Kirsti Mortensdatter;210 Kirsti Persdatter;129 Kirsti Pålsdatter;124; 126 Kituinen;135; 172 Kjellar Andersson;142 Kjellgren, Johan;103 Klemet Göransson;223 Klemet Henriksson;82; 130; 226 Klemet Larsson;40 Klemet Persson;174 Klemet Pålsson;222 Klemet Samuelsson;225 Klemetsdotter, Britta;59; 130; 222 Klemetsdotter, Gertrud;41; 223 Klemetsdotter, Kerstin;175 Klemetsdotter, Lena;222 Klemetsdotter, Lisa;110; 223 Klemetsdotter, Marit;43; 175 Klemetsson, Anders;174 Klemetsson, Göran;223 Klemetsson, Henrik;41; 82; 173; 222 Klemetsson, Johan;173; 174 Klemetsson, Kristian;42 Klemetsson, Lars;43; 223 Klemetsson, Mattes;41; 45; 93 Klemetsson, Olof;41; 83; 103 Klemetsson, Per;44; 83; 110; 142; 173 Klemetsson, Petter;182 Klemetsson, Sven;223 Knut Henriksen;121 Knut Jakobsson;143 Knut Mattisen;209 Knut Olsson;47 Knutsdatter, Berte;206 Knutsdatter, Hermana;202 Knutsdatter, Kirsti;205 Knutsdatter, Lena;207 Knutsdatter, Marte;121 Knutsdotter, Maria;155 Knutsdotter, Marit;166 Knutsen, Anders;200 Knutsen, Erik;129 Knutsen, Johan;127 Knutsen, Kristian;202 Knutsen, Ola;127 Knutsson, Lars;42 Knutsson, Olof;60; 74 Knutsson, Sigfrid;106 Kokkoinen;78; 133 Konkari;163; 164 Kontinen;68; 72; 73; 123; 192; 200 Kristen Larsen;170 Kristian Andersen;205 Kristian Eliasen;119 Kristian Eriksen;207; 210 Kristian Klemetsson;42 Kristian Knutsen;202 Kristian Kristiansen;121 Kristian Lenasson;48 Kristian Mattisen;201 Kristian Mortensen;204 Kristian Olsen;118; 121 Kristian Pålsen;198 Kristian Torkelsen;206 Kristiansdatter, Berte;198 Kristiansdatter, Lisa;203 Kristiansdatter, Olea;119 Kristiansen, Erik;121 Kristiansen, Kristian;121 Kristiansen, Ola;118 Kristina Andersdotter;225 Kristoffer Halvardsson;74 Kristoffer Ivarsson;56 Kristoffer Kristoffersson;81; 112; 179 Kristoffer Nilsson;135 Kristoffer Olsson;156; 166; 220 Kristoffer Porka;135 Kristoffer Sigfridsson;45; 59 Kristoffersdatter, Marit;

241 Kristoffersdotter, Britta;44; 223 Kristoffersdotter, Ingeborg;52 Kristoffersdotter, Kerstin;174; 177 Kristoffersdotter, Lisa;57; 61 Kristoffersdotter, Maria;66 Kristoffersdotter, Marit;138; 167 Kristoffersdotter, Stina;176 Kristoffersson, Anders;68 Kristoffersson, Johan;141; 144; 174; 180 Kristoffersson, Jonas;179 Kristoffersson, Kristoffer;81; 179 Kristoffersson, Mattes;81 Kristoffersson, Olof;52; 57 Kristoffersson, Skåre;179 Kristoffersson, Staffan;71 Kristoffersson. Kristoffer;112 Kuhmalainen;70; 71; 121; 122; 138 Kuika;88; 113 Kuikka;113; 120; 126; 127; 169; 171 Kukkoinen;81; 85; 86; 100; 112; 134; 172; 173; 174; 176; 177; 178; 179; 180; 182; 185; 187; 188; 190; 191 Kultinen;143 Kuosmainen;41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 54; 55; 59; 197; 204; 211 Kurki;106 Kymöinen;40; 41; 46; 49; 50; 54; 55; 60; 65; 68; 70; 72; 202; 205; 206; 209 Kähköinen;78; 80; 82; 84; 85; 94; 109; 112; 134; 138; 140; 141; 142; 143; 144 Käiväräinen;114; 116; 204; 208; 209; 210; 211; 212 Käiväräinen, Anna;197 Käiväräinen, Olea;209 Källarsdotter, Karin;174 L Laininen;222 Lappalainen;133; 134; 135; 144 Lars;77; 190 Lars Andersson;53; 86; 105; 138; 195 Lars Bengtsson;42 Lars Björnsson;98 Lars Eliasson;134 Lars Elofsson;185 Lars Erik Danielsson;213 Lars Eriksson;46; 83; 95; 186 Lars Halvardsson;169 Lars Halvorsen;210 Lars Hansen;118; 199 Lars Hansson;91 Lars Henriksen;113; 170; 198; 211 Lars Henriksson;144; 146; 179; 182 Lars Jensen;211 Lars Johansen;113 Lars Johansson;42; 52; 58; 72 Lars Jonasson;176 Lars Jonsson;103 Lars Jönsson;77; 81; 141; 144; 159 Lars Klemetsson;43; 223 Lars Knutsson;42 Lars Larsen;113; 114; 119; 211 Lars Larsson;43; 46; 62; 64; 65; 131; 144; 145; 177; 183 Lars Matsson;155 Lars Mortensen;209 Lars Nilsson;42 Lars Olsson;40; 87; 153 Lars Persson;101; 147; 154 Lars Pettersen;127 Lars Pålsson;180 Lars Sigfridsson;161 Lars Svedberg;217 Lars Svensson;172; 219 Lars Tomasson;56; 91; 219 Larsdatter, Anne;120 Larsdatter, Berte;114 Larsdatter, Ingrid;207 Larsdatter, Kari;113 Larsdatter, Kirsti;203 Larsdatter, Lisbet;115 Larsdatter, Mari;113; 117; 127 Larsdatter, Marte;112 Larsdatter, Olea;206 Larsdotter, Anna;40; 103; 188 Larsdotter, Annika;61; 87; 146 Larsdotter, Britta;66; 105; 162; 173; 186; 217; 218 Larsdotter, Elin;193 Larsdotter, Helga;47 Larsdotter, Ingeborg;40; 146; 185 Larsdotter, Juliana;219 Larsdotter, Karin;41; 42; 78; 101; 130; 133; 169; 172; 183; 215 Larsdotter, Katarina;144; 183 Larsdotter, Kerstin;78; 151; 185; 220 Larsdotter, Lisa;214 Larsdotter, Magdalena;219 Larsdotter, Maria;130; 145; 174; 175; 183; 185 Larsdotter, Marit;42; 77; 81 Larsdotter, Marta;100 Larsdotter, Sara;146 Larsdotter, Sigrid;40 Larsdotter, Valborg;106 Larsen, Abraham;125 Larsen, Erik;113; 210 Larsen, Halvor;198 Larsen, Hans;118; 203 Larsen, Henrik;113 Larsen, Jakob;114 Larsen, Kristen;170 Larsen, Lars;113; 114; 119; 211 Larsen, Mattis;114; 209 Larsen, Ola;205 Larsson, Anders;50; 64; 136; 215 Larsson, Arne;160 Larsson, Daniel;86; 182 Larsson, Elias;134; 179; 184 Larsson, Erik;56; 74; 106; 185 Larsson, Halvard;47; 49 Larsson, Henrik;101; 105; 145; 161; 181; 183; 184; 188 Larsson, Håkan;47 Larsson, Isak;221; 223 Larsson, Johan;42; 67; 100; 130; 188 Larsson, Jon;189; 226 Larsson, Karl;66 Larsson, Klemet;40 Larsson, Lars;43; 46; 62; 64; 65; 131; 144; 145; 177; 183 Larsson, Markus;95 Larsson, Mattes;102; 146; 185 Larsson, Nils;95; 133; 144 Larsson, Olof;64; 72; 88; 186 Larsson, Per;145; 185; 189 Larsson, Pål;45 Larsson, Samuel;93 Larsson, Tomas;187 Laulainen;

242 Lauriainen;56 Lehmoinen;47; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 64; 66; 70; 74; 75; 91; 100; 104; 105; 107; 112; 115; 120; 123; 124; 128; 129; 149; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208 Lena;213 Lena Andersdatter;208 Lena Andersdotter;57; 219 Lena Danielsdatter;127 Lena Danielsdotter;213 Lena Einarsdatter;202 Lena Eriksdotter;212; 215 Lena Henriksdatter;129; 207; 210 Lena Jönsdotter;221 Lena Klemetsdotter;222 Lena Knutsdatter;207 Lena Matsdotter;40; 216; 223 Lena Mattisdatter;208 Lena Mortensdatter;209 Lena Olsdatter;201; 208 Lena Olsdotter;47; 73; 214 Lena Persdatter;171 Lena Persdotter;103; 214 Lena Sigfridsdotter;192 Lenasson, Kristian;48 Leruinen;153 Liimalainen;94; 136; 138; 142 Liitiäinen;40; 45; 55; 197; 204; 207; 208; 209; 210; 211; 212 Lisa;43; 44; 49; 59; 64; 66; 67; 69; 72; 78; 79; 83; 84; 91; 101; 105; 120; 138; 218; 220; 222 Lisa Andersdotter;50; 60; 66; 82; 136; 160; 164; 168; 223 Lisa Brittasdotter;131 Lisa Danielsdotter;89; 160; 223 Lisa Eriksdatter;201 Lisa Eriksdotter;41; 46; 78; 83; 85; 89; 91; 100; 101; 106; 110; 138; 142; 159; 226 Lisa Eskilsdotter;144 Lisa Haljainen;107 Lisa Halstensdotter;192 Lisa Hansdotter;94; 194 Lisa Henriksdatter;129; 202 Lisa Henriksdotter;63; 67; 68; 74; 79; 98; 107; 108; 143; 156; 161; 165; 188 Lisa Johansdatter;208 Lisa Johansdotter;49; 54; 56; 60; 100; 110; 142 Lisa Jonasdotter;184 Lisa Jonsdotter;226 Lisa Jönsdotter;86; 107; 130; 143 Lisa Karlsdotter;53; 64 Lisa Klemetsdotter;110; 223 Lisa Kristiansdatter;203 Lisa Kristoffersdotter;57; 61 Lisa Larsdotter;214 Lisa Matsdotter;45; 58; 65; 71; 82; 100; 103; 184; 185 Lisa Mattesdotter;152 Lisa Mattisdatter;122; 171 Lisa Mickelsdotter;226 Lisa Nilsdotter;62; 184 Lisa Olsdotter;63; 64; 109; 223; 225 Lisa Pennainen;195 Lisa Persdotter;138; 139; 140; 142; 183; 222; 224 Lisa Pålsdotter;67; 71; 105 Lisa Sigfridsdotter;137; 154 Lisa Tomasdatter;125; 128 Lisa Tomasdotter;51 Lisa Torstensdotter;60 Lisa-Greta;222 Lisasdotter, Kerstin;160 Lisbet;118 Lisbet Abrahamsdatter;125 Lisbet Danielsdatter;127 Lisbet Eriksdatter;112; 171 Lisbet Hansdatter;121 Lisbet Henriksdatter;113; 119; 122; 169 Lisbet Jakobsdatter;171 Lisbet Jensdatter;113; 116 Lisbet Johansdatter;115; 122; 126 Lisbet Larsdatter;115 Lisbet Mattisdatter;169 Lisbet Nilsdatter;125; 128 Lisbet Olsdatter;125 Lisbet Persdatter;114; 126 Lisbet Samuelsdatter;114 Lisbet Tomasdatter;119 Lisbet Torbjørnsdatter;171 Lisken Nilsdotter;103 Liukoinen;86; 114; 115; 118; 119; 120; 121; 122; 132; 133; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 144; 171; 181; 193; 194; 198 Lovisa;77 Lumiainen;174; 189 Lumiainen, Karin;189 Lund, Ulrika;101 Lutuinen;168 Luaaininen;183; 185; 187; 191 Luaaininen, Margareta;190 Lök, Anna;88 Lök, Karl Fredr.;100 Laaininen;199 Laaskoinen;72 M Magdalena Johansdotter;224 Magdalena Larsdotter;219 Magdalena Persdotter;223 Magnus Eriksson;138 Magnus Färdig;88 Magnus Pettersson;183 Magnusdotter, Katarina;183 Maja Olsdotter;153 Malene Andersdatter;170 Malin Andersdotter;70; 162 Malin Eriksdotter;187 Malin Gulliksdotter;224 Malin Olsdotter;63; 187 Malin Persdotter;186; 222 Malma;221 Mammoinen;173; 174; 176; 178; 184 Mankinen;160 Manninen;95; 105; 106; 107; 145; 146; 151; 153; 154; 168 Margareta;193 Margareta Andersdotter;195 Margareta Luaaininen;190 Margareta Matsdotter;91; 185 Margareta Mickelsdotter;75; 76 Margareta Persdotter;225 Margareta Pålsdotter;225 Margit Olsdotter;213 Margrete Hansdatter;199 Mari;122 Mari Andersdatter;

243 Mari Eriksdatter;115; 129; 170; 171; 212 Mari Hansdatter;200 Mari Henriksdatter;127; 129 Mari Jensdatter;118; 201 Mari Johansdatter;118; 170 Mari Karlsdatter;128 Mari Larsdatter;113; 117; 127 Mari Mattisdatter;112; 113; 120; 123; 208 Mari Olsdatter;170; 205 Mari Persdatter;209 Mari Räisäinen;114 Mari Steffensdatter;121 Maria;55; 74; 81; 82; 88; 89; 92; 103; 104; 106; 112; 133; 135; 136; 138; 146; 149; 150; 151; 152; 161; 175; 176; 182; 183; 184; 185; 189; 191; 192; 198; 221; 224 Maria Andersdotter;59; 63; 73; 78; 81; 86; 103; 132; 138; 164; 168; 185; 187; 192 Maria Andersson;112 Maria Arnesdotter;164 Maria Bengtsdotter;78; 186 Maria Bertilsdotter;60 Maria Björnsdotter;109 Maria Eliasdotter;133 Maria Elofsdotter;142 Maria Eriksdotter;56; 66; 88; 97; 99; 100; 106; 138; 144; 148; 173; 176; 183; 185; 188; 193 Maria Göransdotter;180 Maria Henriksdotter;60; 63; 64; 68; 72; 73; 87; 91; 92; 98; 99; 100; 103; 110; 140; 145; 146; 148; 149; 155; 157; 164; 167; 172; 173; 177; 188; 190 Maria Håkansdotter;187 Maria Isaksdotter;183 Maria Johansdotter;48; 96; 99; 100; 104; 110; 130; 135; 136; 138; 141; 164; 176; 193 Maria Jonasdotter;55; 184 Maria Jonsdotter;103; 112; 141; 177; 184; 185; 186 Maria Josefsdotter;192 Maria Jönsdotter;85; 88; 103; 216 Maria Karlsdotter;56; 142 Maria Knutsdotter;155 Maria Kristoffersdotter;66 Maria Larsdotter;130; 145; 174; 175; 183; 185 Maria Markusdotter;146 Maria Matsdotter;45; 57; 83; 93; 99; 102; 112; 133; 139; 143; 146; 172; 173; 177; 183; 185; 187; 188 Maria Mattisdatter;201 Maria Mickelsdotter;106 Maria Månsdotter;82 Maria Nilsdotter;100; 102; 144; 151; 155; 160; 174; 193 Maria Olsdatter;203 Maria Olsdotter;45; 50; 54; 72; 77; 81; 84; 89; 101; 105; 132; 138; 142; 145; 157; 167; 175; 176; 178; 181; 182; 187; 189; 195 Maria Persdotter;60; 81; 99; 134; 144; 158; 174; 183; 185; 187; 189; 193 Maria Pålsdotter;54; 71; 196 Maria Rintainen;108 Maria Sakrisson;218 Maria Soikkanen;184 Maria Staffansdotter;52; 90; 106; 110 Maria Suuroinen;144 Maria Svensdotter;81; 140; 150; 163 Maria Tomasdotter;51; 90; 104; 145; 185 Marit;42; 46; 49; 59; 62; 75; 86; 89; 97; 98; 99; 100; 133; 136; 143; 156; 159; 166; 189; 202 Marit Andersdatter;126; 199; 209 Marit Andersdotter;54; 80; 108; 131; 141; 147; 148; 154; 155; 157; 158; 167 Marit Andersson;53 Marit Bengtsdotter;145 Marit Bondesdotter;153 Marit Börjesdotter;152 Marit Danielsdotter;91 Marit Eriksdotter;80; 82; 97; 104; 130; 137; 144; 146; 149; 155; 159 Marit Gudmundsdotter;195 Marit Halstensdotter;81; 196 Marit Halvardsdotter;42; 45; 74 Marit Hansdotter;67; 105 Marit Henriksdotter;56; 62; 63; 71; 77; 88; 101; 134; 157; 161 Marit Jakobsdatter;120 Marit Jensdatter;128 Marit Johansdatter;212 Marit Johansdotter;82; 84; 89; 97; 110; 134; 135; 137; 139; 193 Marit Jonasdotter;169 Marit Jonsdatter;126 Marit Jonsdotter;143 Marit Jönsdotter;80; 145 Marit Karlsdotter;49; 59; 61 Marit Klemetsdotter;43; 175 Marit Knutsdotter;166 Marit Kristoffersdatter;199 Marit Kristoffersdotter;138; 167 Marit Larsdotter;42; 77; 81 Marit Markusdotter;159 Marit Matsdotter;136; 140; 141; 152; 156; 166; 190 Marit Mattisdatter;204 Marit Mickelsdotter;106 Marit Månsdotter;58 Marit Nilsdotter;79; 87; 89; 102; 104; 137; 144; 149; 161; 162 Marit Olsdatter;199 Marit Olsdotter;41; 43; 47; 54; 72; 73; 77; 82; 89; 98; 100; 102; 142; 159; 164 Marit Persdatter;129 Marit Persdotter;42; 47; 48; 81; 141; 146; 153; 155; 159; 160; 167 Marit Pålsdatter;206 Marit Pålsdotter;143; 183 Marit Samuelsdotter;142 Marit Sigfridsdotter;140 Marit Simonsdotter;163 Marit Staffansdotter;107 Marit Svensdotter;147 Marit Syversdatter;121 Marit Tomasdatter;203 Marit Tomasdotter;61; 64; 65; 74 Marit Torstensdotter;49 Markus Bengtsson;78 Markus Jönsson;146 Markus Larsson;95 Markus Markusson;150 Markus Nilsson;151 Markus Olsson;59 Markus Persson;106 Markus Staffansson;90 Markus Tomasson;145 Markusdatter, Anne;205 Markusdotter, Anna;60; 159 Markusdotter, Annika;77; 151 Markusdotter, Karin;78;

244 Markusdotter, Kerstin;48; 95; 148; 159 Markusdotter, Maria;146 Markusdotter, Marit;159 Markusen, Johan;206 Markusen, Ola;205 Markusson, Bengt;109 Markusson, Erik;78 Markusson, Markus;150 Markusson, Mattes;150 Markusson, Olof;66 Markusson, Per;79; 92 Marta Larsdotter;100 Marta Matsdotter;89 Marte;118; 119; 121; 197; 205; 206 Marte Danielsdatter;204 Marte Eriksdatter;170; 204 Marte Gulbrandsdatter;117 Marte Gunnarsdatter;126 Marte Hansdatter;171 Marte Henriksdatter;122; 208 Marte Johansdatter;171; 209 Marte Knutsdatter;121 Marte Larsdatter;112 Marte Mattisdatter;207; 208 Marte Mortensdatter;197 Marte Olsdatter;204; 205; 206; 211 Marte Persdatter;117; 122; 202; 206; 210 Marte Pålsdatter;114 Marte Samuelsdatter;116 Marte Tostensdatter;203 Martinen;85; 86; 87; 89; 90; 96; 97; 99; 100; 101; 123; 125; 128 Martinen, Kari;113 Matilainen;132 Matsdotter, Anna;56; 61; 62; 99; 100; 183; 184; 187; 188; 212; 213 Matsdotter, Annika;62; 67; 79; 83; 92; 100; 106; 111; 134; 143; 168; 173; 177 Matsdotter, Britta;44; 58; 71; 104; 143; 173; 174; 176; 186; 188 Matsdotter, Elin;59 Matsdotter, Gertrud;42; 43; 48; 135; 137 Matsdotter, Ingeborg;104; 154; 193; 222 Matsdotter, Ingerd;167 Matsdotter, Ingrid;192 Matsdotter, Johanna;142 Matsdotter, Kajsa;173 Matsdotter, Karin;44; 45; 48; 50; 81; 98; 99; 100; 105; 106; 112; 133; 143; 147; 148; 153; 154; 157; 168; 181; 188; 194; 216; 222 Matsdotter, Kerstin;44; 49; 66; 73; 100; 138; 152; 176 Matsdotter, Lena;40; 216; 223 Matsdotter, Lisa;45; 58; 65; 71; 82; 100; 103; 184; 185 Matsdotter, Margareta;91; 185 Matsdotter, Maria;45; 57; 83; 93; 99; 102; 112; 133; 139; 143; 146; 172; 173; 177; 183; 185; 187; 188 Matsdotter, Marit;136; 140; 141; 152; 156; 166; 190 Matsdotter, Marta;89 Matsdotter, Märta;44; 183 Matsdotter, Valborg;70; 135; 147; 149 Matsson, Abraham;105 Matsson, Anders;98; 159; 190; 215 Matsson, Bengt;48; 150 Matsson, Daniel;54; 184 Matsson, Erik;59; 73; 77; 89; 97; 102; 104; 110; 131; 215 Matsson, Halstein;140 Matsson, Hans;222 Matsson, Henrik;51; 97; 107; 108; 133; 135; 152; 154; 158; 167; 172; 173; 176; 188; 192 Matsson, Håkan;65 Matsson, Isak;186 Matsson, Johan;52; 75; 81; 83; 102; 105; 111; 132; 133; 137; 138; 141; 183; 184; 186; 188 Matsson, Jon;57 Matsson, Jonas;81; 185 Matsson, Josef;184 Matsson, Jöns;86 Matsson, Karl;58; 64 Matsson, Lars;155 Matsson, Mattes;47; 57; 58; 65; 71; 99; 101; 104; 133; 140; 153; 168; 172; 174; 182; 183; 184; 186; 188; 190; 196 Matsson, Mickel;98 Matsson, Nils;99; 184 Matsson, Olof;43; 49; 57; 59; 73; 76; 93; 106; 136; 144; 153; 160; 181 Matsson, Per;76; 83; 88; 133; 141; 168; 173; 179; 185; 186; 187; 192; 212; 217 Matsson, Pål;80; 177; 212 Matsson, Sigfrid;97; 154 Matsson, Tomas;88; 223 Mattes;186 Mattes Andersson;147; 148; 183; 223 Mattes Bengtsson;146 Mattes Danielsson;62; 163 Mattes Eliasson;40 Mattes Eriksson;40; 44; 45; 68; 132; 143; 181; 192; 215 Mattes Eskilsson;76 Mattes Halstensson;131 Mattes Hansson;222 Mattes Henriksson;44; 49; 59; 60; 68; 104; 154; 159; 161; 172; 174; 182; 188; 190; 195; 216; 217 Mattes Johansson;103; 140; 172; 188; 194 Mattes Jonasson;178 Mattes Jonsson;175; 188 Mattes Josefsson;184 Mattes Jönsson;221 Mattes Karlsson;75 Mattes Klemetsson;41; 45; 93 Mattes Kristoffersson;81 Mattes Larsson;102; 146; 185 Mattes Markusson;150 Mattes Matsson;47; 57; 58; 65; 71; 99; 101; 104; 133; 140; 153; 167; 168; 172; 174; 182; 183; 184; 186; 188; 190; 196 Mattes Mickelsson;74; 108 Mattes Nilsson;100; 133; 160 Mattes Oinonen;146 Mattes Olsson;42; 63; 65; 82; 99; 140; 143; 157; 167; 184 Mattes Persson;58; 68; 140; 150; 151; 154; 164; 190 Mattes Pålsson;151; 160 Mattes Sigfridsson;154 Mattes Staffansson;144 Mattes Tomasson;104 Mattesdotter, Lisa;152 Mattis Andersen;118; 124 Mattis Eriksen;117; 118; 123; 202 Mattis Henriksen;125; 197 Mattis Johansen;112 Mattis Larsen;114; 209 Mattis Mattisen;123; 128; 196; 198; 199; 201 Mattis Mortensen;116 Mattis Olsen;117; 127; 208; 209;

245 Mattis Persen;112; 127; 204; 208 Mattis Pålsen;117; 120; 124 Mattis Tomassen;203 Mattis Trondsen;209 Mattisdatter, Anne;120; 169; 204; 208; 210 Mattisdatter, Berte;127; 129; 209 Mattisdatter, Eli;113 Mattisdatter, Helene;171 Mattisdatter, Helga;169 Mattisdatter, Kari;113; 117; 119; 123; 205; 206 Mattisdatter, Kirsti;122 Mattisdatter, Lena;208 Mattisdatter, Lisa;122; 171 Mattisdatter, Lisbet;169 Mattisdatter, Mari;112; 113; 120; 123; 208 Mattisdatter, Maria;201 Mattisdatter, Marit;204 Mattisdatter, Marte;207; 208 Mattisdatter, Olea;208 Mattisen, Anders;120; 198 Mattisen, Daniel;208 Mattisen, Erik;115; 124 Mattisen, Henrik;124; 197 Mattisen, Johan;113; 120; 200; 208 Mattisen, Karl;203 Mattisen, Knut;209 Mattisen, Kristian;201 Mattisen, Mattis;123; 128; 196; 198; 199; 201 Mattisen, Morten;117 Mattisen, Ola;120; 169; 171; 196; 197; 209 Mattisen, Per;120 Mattisen, Pål;124; 198 Mehtoinen;173; 174; 182; 185; 186; 189; 200 Mickel Andersson;108 Mickel Henriksson;75; 84; 89; 109 Mickel Johansson;89 Mickel Jonsson;76; 224 Mickel Karlsson;61 Mickel Matsson;98 Mickel Mickelsson;59; 91 Mickel Olsson;76; 102 Mickel Persson;226 Mickelsdotter, Anna;75 Mickelsdotter, Britta;55; 98; 106 Mickelsdotter, Karin;75; 76; 224 Mickelsdotter, Lisa;226 Mickelsdotter, Margareta;75; 76 Mickelsdotter, Maria;106 Mickelsdotter, Marit;106 Mickelsson, Erik;75; 76 Mickelsson, Henrik;75 Mickelsson, Jon;76 Mickelsson, Jonas;75 Mickelsson, Mattes;74; 108 Mickelsson, Mickel;59; 91 Mickelsson, Olof;107 Mickelsson, Per;59; 75; 76 Mickelsson, Pål;70 Mikkel Sigfridsen;204 Mikkelsdatter, Eli;122 Millom;95 Millomi;84; 86; 87; 88; 99; 100; 101; 102; 108; 120 Millommi;114 Minkinen;66 Modig;218 Moijainen;50; 53; 63; 64; 65; 66; 72; 106; 150; 151; 153; 154; 155; 157; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 168 Moijoinen;62 Moilainen;77; 78; 79; 81; 104; 132; 133; 140; 192; 195; 196 Mollan, Per;221 Morten Andersen;208 Morten Danielsen;210 Morten Eriksen;170; 210 Morten Henriksen;113; 204 Morten Mattisen;117 Morten Mortensen;210 Morten Olsen;211 Mortenen, Morten;210 Mortensdatter, Anne;119 Mortensdatter, Ingeborg;209 Mortensdatter, Ingrid;123 Mortensdatter, Kari;126; 212 Mortensdatter, Kirsti;210 Mortensdatter, Lena;209 Mortensdatter, Marte;197 Mortensdatter, Ragnhild;211 Mortensen, Henrik;201; 208 Mortensen, Kristian;204 Mortensen, Lars;209 Mortensen, Mattis;116 Mortensen, Morten;210 Mortensen, Nils;117 Mortensen, Ola;128; 204; 209 Mortensen, Pål;123 Mortensen, Syver;209 Mortensen, Torstein;204 Muhoinen;40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 204; 210; 211; 212 Mulikka;63; 64; 75; 88; 94; 113; 117; 119; 120; 123; 124; 125; 126 Mulikka, Ellika;150 Multiainen;72; 115; 121; 127; 129 Märta;75; 105; 133; 196; 213; 222; 224 Märta Andersdotter;48; 86 Märta Bertilsdotter;73 Märta Eriksdotter;49; 222 Märta Halvardsdotter;55 Märta Henriksdotter;54; 186 Märta Ingvaldsdotter;42 Märta Johansdotter;130; 194; 195 Märta Jonsdotter;218 Märta Jönsdotter;217 Märta Kajsa;223 Märta Matsdotter;44; 183 Märta Mårtensdotter;45 Märta Olsdotter;194; 219; 223 Märta Persdotter;182; 186; 223 Märta Pålsdotter;222 Märta Samuelsdotter;89; 215; 224 Märta Stigsdotter;220 Märta Tomasdotter;219 Måns Andersson;226 Måns Månsson;180 Måns Svensson;172 Månsdotter, Anna;106; 196 Månsdotter, Maria;82 Månsdotter, Marit;58 Månsson, Johan;175 Månsson, Måns;180 Månsson, Nils;185 Månsson, Per;195 Mårten Eriksson;61 Mårten Henriksson;73 245

246 Mårten Johansson;140 Mårten Nilsson;81 Mårtensdotter, Anna;58 Mårtensdotter, Elin;85 Mårtensdotter, Karin;136; 143 Mårtensdotter, Kerstin;133; 143 Mårtensdotter, Märta;45 Mårtensson, Erik;88; 89 Mårtensson, Johan;88 N N;154; 157; 163; 174; 177; 179; 180; 181; 189; 191; 192; 206; 221; 222; 226 Navilainen;119; 129; 200; 206; 207 Neuvoinen;56; 63; 94; 106; 107; 112; 113; 155; 156; 157; 162; 164; 165; 166; 207 Neuvoinen, Anders;107 Nikarainen;78; 80; 81; 92; 95; 112; 113; 119; 132; 133 Nikarainen, Erik;182 Nils;135; 137; 178; 190 Nils Andersson;78; 99; 100; 134; 169; 217 Nils Backman;195 Nils Bengtsson;92 Nils Danielsson;112 Nils Eriksson;101; 138; 189; 217; 223 Nils Halstensson;141 Nils Halvardsson;183 Nils Henriksson;97; 225 Nils Håkansson;185 Nils Jensen;118 Nils Johansen;113; 116 Nils Johansson;78; 89; 99; 104; 143; 175 Nils Jonasson;100 Nils Jonsson;96; 98; 105; 218 Nils Jönsson;80; 137 Nils Larsson;95; 133; 144 Nils Matsson;99; 184 Nils Mortensen;117 Nils Månsson;185 Nils Nilsson;42; 84; 87; 100; 103; 138; 168; 183 Nils Olsen;116; 202 Nils Olsson;83; 94 Nils Persson;100; 104; 137; 183; 186; 190; 196 Nils Sigfridsson;162; 193 Nils Staffansson;110 Nils Torstensson;189 Nilsdatter, Anne;200 Nilsdatter, Kari;116; 121; 124 Nilsdatter, Lisbet;125; 128 Nilsdotter, Anna;43; 51; 94; 102 Nilsdotter, Annika;65; 132; 157; 166 Nilsdotter, Britta;74; 137 Nilsdotter, Elin;90; 109 Nilsdotter, Gertrud;64; 72; 103 Nilsdotter, Helga;86 Nilsdotter, Ingeborg;45; 135 Nilsdotter, Ingerd;65 Nilsdotter, Karin;82; 84; 87; 102; 107; 136; 137; 140; 153; 162; 168 Nilsdotter, Kerstin;138; 153; 190; 191 Nilsdotter, Lisa;62; 184 Nilsdotter, Lisken;103 Nilsdotter, Maria;100; 102; 144; 151; 155; 160; 174; 193 Nilsdotter, Marit;79; 87; 89; 102; 104; 137; 144; 149; 161; 162 Nilsdotter, Sigrid;221 Nilsdotter, Stina;169 Nilsdotter, Valborg;110 Nilsen, Ola;113; 114; 116 Nilsson, Anders;137; 157; 167; 175; 185; 191; 196; 217 Nilsson, Bengt;42 Nilsson, Daniel;223 Nilsson, Erik;102; 107; 131; 189; 217; 224 Nilsson, Henrik;55; 62; 158; 162 Nilsson, Johan;96; 107; 133; 183; 186; 196 Nilsson, Jon;103; 107; 152; 189 Nilsson, Jöns;130; 131 Nilsson, Kristoffer;135 Nilsson, Lars;42 Nilsson, Markus;151 Nilsson, Mattes;100; 133; 160 Nilsson, Mårten;81 Nilsson, Nils;42; 84; 87; 100; 103; 138; 168; 183 Nilsson, Olof;100; 132; 153; 173; 183 Nilsson, Per;95 Nilsson, Pål;148 Nilsson, Ture;194 Nilsson,, Olof;179 Norberg, Olof;213 Norilainen;77; 78; 81; 131; 141; 143; 172; 173; 177; 183; 184; 185; 188; 190 Norman, Engelbrekk;219 Nualainen;105; 158 Nuualainen;98; 104; 106; 145; 146; 148; 150; 151; 160; 164 Nyborg, Anders;211 Nystedt;213 Näperöinen;130 Närhi;138 Närkilainen;184 Närkiläinen;118 O Oinoinen;56; 67; 72; 74; 86; 87; 88; 95; 96; 98; 100; 101; 102; 103; 105; 106; 107; 126; 159; 160; 168; 199; 200 Oinonen;144; 146; 147; 148; 151 Oinonen, Mattes;146 Ola Andersen;125; 129; 201; 206; 207; 210; 212 Ola Arnesen;117 Ola Auensen;206 Ola Berntsen;206 Ola Danielsdatter;123 Ola Danielsen;212 Ola Eriksen;117; 129; 200; 206 Ola Halvorsen;212 Ola Hansson;122 Ola Henriksen;122; 126; 198 Ola Henriksson;90 Ola Håkonsen;129 Ola Jakobsen;116 Ola Jensen;117 Ola Johansen;113; 114; 116; 121; 127; 204; 208; 209 Ola Jonasen;208 Ola Karlsen;124; 199 Ola Kristiansen;118 Ola Larsen;205 Ola Markusen;205 Ola Mattisen;120; 169; 171; 196; 197; 209 Ola Mortensen;128; 204; 209 Ola Nilsen;113; 114; 116 Ola Olsen;113; 114; 116; 117; 118; 121; 122; 123; 124; 126; 127; 170; 197; 199; 200; 201; 205; 206; 207;

247 Ola Persen;118; 119; 126; 200; 205; 206 Ola Sigfridsen;112 Ola Steffensen;120 Ola Sørensen;201 Ola Tomassen;199; 201 Ola Valkoinen;116 Olea Arnesdatter;211 Olea Gunnarsdatter;126 Olea Henriksdatter;204 Olea Jensdatter;117 Olea Kristiansdatter;119 Olea Käiväräinen;209 Olea Larsdatter;206 Olea Mattisdatter;208 Olea Olsdatter;118; 123; 171; 208; 211 Olea Olsdotter;89; 188 Olea Persdatter;126 Olea Tostensdatter;199 Olof;61; 102; 133 Olof Andersson;43; 58; 61; 66; 69; 71; 72; 73; 80; 100; 105; 140; 159; 172; 178; 222 Olof Arnesson;43 Olof Bengtsson;47; 162 Olof Bertilsson;60 Olof Elofsson;196 Olof Eriksson;47; 48; 52; 56; 76; 80; 82; 87; 96; 97; 102; 108; 109; 112; 137; 152; 193; 218; 222 Olof Gabrielsson;142 Olof Gunnarsson;71 Olof Halstensson;103 Olof Halvardsson;64; 74 Olof Halvarsson;89 Olof Hansson;42; 51; 214 Olof Henriksson;54; 55; 62; 63; 68; 85; 89; 91; 96; 98; 110; 133; 157; 160; 161; 165; 191; 195; 223 Olof Härköinen;140 Olof Johansson;42; 57; 74; 80; 91; 94; 100; 103; 104; 133; 140; 194 Olof Jonsson;84; 96; 175; 216 Olof Jönsson;106; 137; 143; 148; 159 Olof Karlsson;56 Olof Klemetsson;41; 83; 103 Olof Knutsson;60; 74 Olof Kristoffersson;52; 57 Olof Larsson;64; 72; 88; 186 Olof Markusson;66 Olof Matsson;43; 49; 57; 59; 73; 76; 93; 106; 136; 144; 153; 160; 181 Olof Mickelsson;107 Olof Nilsson;100; 132; 153; 173; 179; 183 Olof Norberg;213 Olof Olsson;40; 41; 43; 46; 54; 63; 65; 69; 70; 72; 73; 77; 82; 84; 85; 86; 88; 100; 109; 111; 134; 138; 143; 156; 183; 185; 186; 187; 192; 223 Olof Persson;46; 50; 66; 67; 78; 103; 130; 139; 140; 141; 177; 184; 216; 219; 220; 222 Olof Pålsson;87 Olof Sakrisson;218 Olof Staffansson;106 Olof Svensson;68 Olof Tomasson;56; 221 Olof Torstensson;60 Olsdatter, Anne;120; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 201; 202; 205 Olsdatter, Berte;120; 122; 198; 205; 211 Olsdatter, Eli;120; 123 Olsdatter, Gjertrud;116; 209 Olsdatter, Ingeborg;119 Olsdatter, Inger;127 Olsdatter, Ingrid;119; 126; 207 Olsdatter, Kari;113; 116; 123; 124; 126; 197; 198; 199; 200; 201; 204; 211 Olsdatter, Lena;201; 208 Olsdatter, Lisbet;125 Olsdatter, Mari;170; 205 Olsdatter, Maria;203 Olsdatter, Marit;199 Olsdatter, Marte;204; 205; 206; 211 Olsdatter, Olea;118; 123; 171; 208; 211 Olsdatter, Pernille;206 Olsdatter, Ragnhild;211 Olsdatter, Sigrid;211 Olsdatter, Valborg;128 Olsdotter, Anna;52; 57; 59; 65; 73; 83; 84; 96; 107; 109; 183; 186; 192; 214 Olsdotter, Annika;51; 64; 79; 85; 96; 99; 160 Olsdotter, Britta;43; 51; 89; 135; 144; 178; 185; 186; 196; 214; 216 Olsdotter, Dordi;91 Olsdotter, Elin;196 Olsdotter, Gertrud;73; 99; 172 Olsdotter, Helena;49 Olsdotter, Helga;54; 102 Olsdotter, Ingeborg;137; 144; 157; 168; 186 Olsdotter, Ingerd;67; 69 Olsdotter, Ingrid;64 Olsdotter, Johanna;40; 130 Olsdotter, Karin;42; 47; 51; 53; 57; 59; 60; 63; 65; 68; 72; 75; 80; 91; 95; 96; 103; 106; 132; 133; 134; 136; 145; 152; 166; 173; 185; 186; 188; 218 Olsdotter, Kerstin;66; 80; 90; 94; 103; 104; 139; 140; 142; 152; 166; 176; 179; 220 Olsdotter, Lena;47; 73; 214 Olsdotter, Lisa;63; 64; 109; 223; 225 Olsdotter, Maja;153 Olsdotter, Malin;63; 187 Olsdotter, Margit;213 Olsdotter, Maria;45; 50; 54; 72; 77; 81; 84; 89; 101; 105; 132; 138; 142; 145; 157; 167; 175; 176; 178; 181; 182; 187; 189; 195 Olsdotter, Marit;41; 43; 47; 54; 72; 73; 77; 82; 89; 98; 100; 102; 142; 159; 164 Olsdotter, Märta;194; 219; 223 Olsdotter, Olea;89; 188 Olsdotter, Ragnhild;40 Olsdotter, Sara;58 Olsdotter, Sigrid;221 Olsdotter, Stina;221 Olsdotter, Valborg;50; 62; 96; 157; 165 Olsen Anders;119 Olsen, Amund;119 Olsen, Anders;208 Olsen, Arne;117; 123 Olsen, Berger;207 Olsen, Daniel;116; 126 Olsen, Erik;113; 124; 171; 200 Olsen, Halvor;206 Olsen, Henrik;122; 123; 124; 126; 200; 204 Olsen, Ivar;208 Olsen, Jakob;116 Olsen, Jens;114 Olsen, Johan;116; 117; 202 Olsen, Kristian;118; 121 Olsen, Mattis;117; 127; 208;

248 Olsen, Morten;211 Olsen, Nils;116; 202 Olsen, Ola;113; 114; 116; 117; 118; 121; 122; 123; 126; 127; 170; 197; 199; 200; 201; 205; 206; 207; 209 Olsen, Ols;124 Olsen, Per;119; 126; 204 Olsen, Pål;200 Olsen, Sigvart;207 Olsen, Steffen;120 Olsen, Tomas;200 Olsen, Tørris;208 Olsson, Anders;43; 44; 50; 62; 72; 77; 103; 159 Olsson, Arne;158 Olsson, Bengt;44 Olsson, Bertil;57 Olsson, Daniel;194; 214 Olsson, Elias;72 Olsson, Erik;41; 52; 72; 76; 107; 142; 153; 187; 192; 213 Olsson, Halvard;72; 149 Olsson, Hans;69; 214; 225 Olsson, Henrik;43; 49; 54; 59; 69; 72; 73; 90; 98; 169 Olsson, Håkan;79; 131; 192 Olsson, Isak;187 Olsson, Jakob;90; 184 Olsson, Johan;59; 62; 64; 69; 86; 88; 93; 100; 134; 136; 140; 141; 193; 194; 195; 223 Olsson, Jon;92; 176; 181 Olsson, Jöns;47; 107; 214 Olsson, Karl;56 Olsson, Knut;47 Olsson, Kristoffer;156; 166; 220 Olsson, Lars;40; 87; 153 Olsson, Markus;59 Olsson, Mattes;42; 63; 65; 82; 99; 140; 143; 157; 167; 184 Olsson, Mickel;76; 102 Olsson, Nils;83; 94 Olsson, Olof;40; 41; 43; 46; 54; 63; 65; 69; 70; 72; 73; 77; 82; 84; 85; 86; 88; 100; 109; 111; 134; 138; 143; 156; 183; 185; 186; 187; 192; 195; 223 Olsson, Per;54; 59; 62; 73; 86; 138; 152; 153; 186; 189; 195; 213; 224; 225; 226 Olsson, Pål;50; 81; 172; 184 Olsson, Sigfrid;140 Olsson, Staffan;64 Olsson, Sven;167 Olsson, Tomas;169 Olsson, Torsten;64 Orainen;77; 78; 79; 81; 92; 109; 115; 119; 123; 126; 129; 130; 131; 132; 133; 135; 138; 139; 141; 142; 143; 169; 170; 171; 173; 174; 176; 177; 181; 188; 191; 193 Orainen, Henrik;169 Oraisia;127 Oravainen;83; 111 Orm;69 P Pasainen;66; 127 Pekka Jonasson;174 Penna;154 Pennainen;147; 176; 195 Pennainen, Lisa;195 Pennalainen;145 Pentikäinen;95; 103; 105; 110; 113; 114; 116; 117; 118; 119; 123; 146; 147; 148; 150; 205 Per;95; 220 Per Andersen;210 Per Andersson;47; 72; 98; 105; 137; 157; 164; 168; 222; 223; 224 Per Bengtsson;145 Per Danielsson;87; 164; 213 Per Eliasson;40 Per Elofsson;196 Per Eriksen;114; 211 Per Eriksson;45; 92; 136; 137; 176; 212; 215; 216; 220; 223; 225 Per Fransen;206 Per Halstensson;102 Per Halvarsson;78 Per Henriksen;115; 171 Per Henriksson;61; 62; 155; 156; 158; 162; 164; 166; 191 Per Holmberg;55 Per Håkansson;108 Per Ingemarsson;149 Per Isaksson;221 Per Jakobsson;94 Per Jensen;118 Per Johansen;200 Per Johansson;77; 104; 112; 133; 138; 139; 141; 185; 189; 192; 195 Per Jonsson;58; 85; 132; 175; 191; 216; 222; 225 Per Jönsson;141; 145; 146; 153; 160 Per Karlsson;54; 73 Per Klemetsson;44; 83; 110; 142; 173 Per Larsson;145; 185; 189 Per Markusson;79; 92 Per Matsson;76; 83; 88; 133; 141; 168; 173; 179; 185; 186; 187; 192; 212; 217 Per Mattisen;120 Per Mickelsson;59; 75; 76 Per Mollan;221 Per Månsson;195 Per Nilsson;95 Per Olsen;119; 126; 204 Per Olsson;54; 59; 62; 73; 86; 138; 152; 153; 186; 189; 195; 213; 224; 225; 226 Per Persen;126; 129; 171 Per Persson;50; 51; 63; 66; 80; 110; 120; 137; 138; 140; 144; 147; 148; 153; 160; 163; 164; 196; 213; 214; 222; 223; 224; 225; 226 Per Pålsen;112; 116 Per Pålsson;174 Per Samuelsson;143; 225 Per Sigfridsson;154 Per Slättman;67 Per Thorsfelt;139 Per Tomasson;145; 149; 157; 166; 185; 223 Perhoinen;135; 178 Pernille Henriksdatter;210 Pernille Olsdatter;206 Persdatter, Anne;116; 128 Persdatter, Berte;119; 129; 206 Persdatter, Eli;121; 203; 210 Persdatter, Johanne;205 Persdatter, Kari;118; 126; 198 Persdatter, Kirsti;129 Persdatter, Lena;171 Persdatter, Lisbet;114; 126 Persdatter, Mari;209 Persdatter, Marit;129 Persdatter, Marte;117; 122; 202; 206; 210 Persdatter, Olea;126 Persdatter, Valborg;

249 Persdotter, Anna;45; 46; 62; 66; 69; 75; 100; 101; 174 Persdotter, Annika;83; 92; 146; 148; 152 Persdotter, Britta;53; 56; 68; 74; 75; 103; 141; 149; 179; 183; 216; 218; 222; 223; 224; 225 Persdotter, Elin;59 Persdotter, Emfrid;225 Persdotter, Gertrud;45; 74; 88; 141; 157; 161 Persdotter, Greta;219; 225 Persdotter, Ingeborg;42; 105; 106; 145; 160; 161; 177 Persdotter, Inger;224 Persdotter, Ingrid;72; 214 Persdotter, Juliana;214; 217 Persdotter, Kajsa;64; 168 Persdotter, Karin;54; 61; 62; 72; 77; 78; 79; 81; 86; 87; 90; 100; 134; 136; 141; 145; 151; 153; 164; 183; 186; 187; 190; 220; 222; 224 Persdotter, Katarina;95; 189 Persdotter, Kerstin;76; 97; 99; 103; 104; 130; 136; 143; 144; 147; 155; 159; 162; 164; 180; 191; 215 Persdotter, Lena;103; 214 Persdotter, Lisa;138; 139; 140; 142; 183; 222; 224 Persdotter, Magdalena;223 Persdotter, Malin;186; 222 Persdotter, Margareta;225 Persdotter, Maria;60; 81; 99; 134; 144; 158; 174; 183; 185; 187; 189; 193 Persdotter, Marit;42; 47; 48; 81; 141; 146; 153; 155; 159; 160; 167 Persdotter, Märta;182; 186; 223 Persdotter, Sigrid;48 Persdotter, Valborg;56; 92; 160; 162 Persen, Anders;119; 129; 169; 200 Persen, Embret;211 Persen, Erik;116 Persen, Henrik;114; 125; 128 Persen, Johan;120; 170; 206 Persen, Mattis;112; 127; 204; 208 Persen, Ola;118; 119; 126; 200; 205; 206 Persen, Per;126; 129; 171 Persen, Pål;112; 113 Persen, Syver;115 Persson Karl;58 Persson, Abraham;225 Persson, Anders;51; 68; 151; 158; 192; 193; 196; 214; 222; 223; 224; 225 Persson, Bengt;136 Persson, Benjamin;224 Persson, Daniel;146; 163; 196; 213 Persson, Elof;180; 185 Persson, Erik;45; 57; 63; 81; 85; 91; 101; 112; 218; 221; 222; 225 Persson, Halsten;83 Persson, Halvard;74 Persson, Hans;217 Persson, Henrik;55; 80; 93; 100; 105; 130; 143; 148; 157; 163; 176; 191 Persson, Isak;226 Persson, Johan;56; 78; 81; 97; 112; 146; 151; 162; 182; 221; 224; 226 Persson, Jon;60; 61; 86; 100; 218; 224 Persson, Jonas;225 Persson, Jöns;46; 130; 187; 218 Persson, Karl;54 Persson, Klemet;174 Persson, Lars;101; 147; 154 Persson, Markus;106 Persson, Mattes;58; 68; 140; 150; 151; 154; 164; 190 Persson, Mickel;226 Persson, Nils;100; 104; 137; 183; 186; 190; 196 Persson, Olof;46; 50; 66; 67; 78; 103; 130; 139; 140; 141; 177; 178; 184; 216; 219; 220; 222 Persson, Per;50; 51; 63; 66; 80; 110; 120; 137; 138; 140; 144; 147; 148; 153; 160; 163; 164; 196; 213; 214; 222; 223; 224; 225; 226 Persson, Pål;72; 136; 147; 168; 216 Persson, Sigfrid;147 Persson, Tomas;158; 160; 219 Persson. Pål;176 Petolainen;135; 177; 195; 196 Petter Eriksen;127 Petter Eriksson;191 Petter Gabrielsson;136 Petter Halvardsson;73 Petter Henriksson;186 Petter Johansson;146 Petter Klemetsson;182 Pettersen, Lars;127 Pettersson, Erik;146; 181 Pettersson, Johan;146 Pettersson, Magnus;183 Piesainen;55; 73; 201; 203 Pihlstrand;55 Piäriläinen;60 Piääriläinen;130; 136 Piääriäinen;208 Pohjalainen;42; 44; 45 Poikeroinen, Annika;144 Porka;77; 80; 81; 89; 92; 93; 112; 135; 138; 142; 143; 144; 170; 171; 224 Porka, Kristoffer;135 Porkka;114; 115; 117; 171 Porkka, Karin;115 Possoinen;75 Pulliainen;187 Puntainen;132; 136; 143 Purainen;146; 157; 208; 210 Purkainen;123; 174; 175 Puruinen, Anne;200 Putkoinen;100 Puttoinen;57; 63; 67; 68; 199 Puuppoinen;83; 111; 131; 133; 138; 143; 172; 173; 179; 180; 181; 198 Puaalainen;89; 102; 127; 148; 149; 150; 152; 154; 157; 162 Pyntiäinen;173 Päntikäinen;145; 146 Pärkiläinen;82; 94; 114; 133; 138 Päukäinen;198 Pöntinen;183; 185; 186; 192 Pål Andersen;171 Pål Andersson;50; 140; 161 Pål Danielsson;40 Pål Eriksen;202 Pål Eriksson;105; 215; 220 Pål Hansson;226 Pål Henriksen;126 Pål Henriksson;99; 145; 147; 172; 187 Pål Johansson;135; 137; 193 Pål Jonasson;176; 177 Pål Jönsson;83; 111 Pål Karlsson;65; 178 Pål Larsson;45 Pål Matsson;80; 177; 212 Pål Mattisen;124;

250 Pål Mickelsson;70 Pål Mortensen;123 Pål Nilsson;148 Pål Olsen;200 Pål Olsson;50; 81; 172; 184 Pål Persen;112; 113 Pål Persson;72; 136; 147; 168; 176; 216 Pål Pålsson;40; 45; 71; 88; 161; 219 Pål Samuelsson;144 Pål Steffensen;124 Pål Stigsson;220 Pål Tomasson;226 Paalainen;71; 74; 90; 119; 120; 121; 158; 162; 165; 166; 198 Pålsdatter, Anne;114 Pålsdatter, Kajsa;198; 200 Pålsdatter, Kari;204 Pålsdatter, Kirsti;124; 126 Pålsdatter, Marit;206 Pålsdatter, Marte;114 Pålsdotter, Anna;55; 96; 160 Pålsdotter, Annika;83; 86; 110; 136; 142; 174 Pålsdotter, Britta;71; 161; 174; 222; 226 Pålsdotter, Ellika;62 Pålsdotter, Ingeborg;217 Pålsdotter, Ingrid;224 Pålsdotter, Kajsa;94 Pålsdotter, Karin;47; 74; 76; 102; 106; 110; 130; 219; 220; 223 Pålsdotter, Kerstin;50 Pålsdotter, Lisa;67; 71; 105 Pålsdotter, Margareta;225 Pålsdotter, Maria;54; 71; 196 Pålsdotter, Marit;143; 183 Pålsdotter, Märta;222 Pålsen, Daniel;170 Pålsen, Henrik;129 Pålsen, Johan;123 Pålsen, Kristian;198 Pålsen, Mattis;117; 120; 124 Pålsen, Per;112; 116 Pålsen, Tomas;125 Pålsson, Anders;142; 221 Pålsson, Bertil;60 Pålsson, Erik;105; 134; 138; 215 Pålsson, Henrik;57; 67; 70; 105; 161; 162; 214 Pålsson, Johan;138; 150; 172; 184; 188 Pålsson, Jonas;177; 219 Pålsson, Karl;162 Pålsson, Klemet;222 Pålsson, Lars;180 Pålsson, Mattes;151; 160 Pålsson, Olof;87 Pålsson, Per;174 Pålsson, Pål;40; 45; 71; 88; 161; 219 Paavilainen;55 Paavoinen;63 Ragnhild Arnesdatter;114 Ragnhild Bergersdatter;120 Ragnhild Karlsdatter;116 Ragnhild Mortensdatter;211 Ragnhild Olsdatter;211 Ragnhild Olsdotter;40 Ragnhild Syversdatter;117 R Rahikainen;89 Rajalainen;183; 185; 187 Rangela;131 Reisia;83 Reituinen;153 Riekinen;83; 93; 111; 131; 133; 135; 136; 137; 139; 140; 173; 193 Rintainen;58; 60; 61; 80; 81; 82; 111; 130; 131; 132; 139; 140; 142; 144; 192; 204; 207 Rintainen, Maria;108 Rohtalainen;199 Rompi;125 Ronkainen;54; 93; 173; 174; 175; 177; 181; 182; 189; 192; 193; 194; 195; 196; 202 Rundström, Jonas;226 Ruohtalainen;120; 166; 168 Rusainen;85; 87; 88; 112; 116; 120; 122 Ruaaskoinen;85; 87; 100; 101 Ruaatikaisia;157 Ryslöinen;62; 127 Räisenen;112; 196 Räisäinen;45; 49; 50; 54; 59; 61; 62; 68; 86; 106; 110; 112; 113; 114; 116; 119; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 141; 157; 165; 167; 198; 200; 202; 204; 206; 208 Räisäinen, Mari;114 Rämes;147 Rämäinen;53; 68; 98; 99; 110; 118; 154; 158; 159; 163; 195; 202 Rämäisia;107 Rämäisiä;146; 150; 151 Raaskoinen;116; 118 Raatikainen;54; 56; 57; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 74; 129; 167; 170; 198; 199; 200; 202 S Sakrisdotter, Maria;218 Sakrisson, Johan;218 Sakrisson, Olof;218 Samuel Johansson;142 Samuel Jönsson;82; 111 Samuel Larsson;93 Samuel Samuelsson;132; 144 Samuelsdatter, Kari;206 Samuelsdatter, Lisbet;114 Samuelsdatter, Marte;116 Samuelsdotter, Anna;69 Samuelsdotter, Britta;214 Samuelsdotter, Eva;224 Samuelsdotter, Gertrud;65 Samuelsdotter, Ingrid;224 Samuelsdotter, Marit;142 Samuelsdotter, Märta;89; 215; 224 Samuelsdotter, Valborg;145 Samuelsen, Anders;170 Samuelsen, Henrik;114 Samuelsson, Erik;143; 145 Samuelsson, Jakob;142 Samuelsson, Johan;225 Samuelsson, Klemet;225 Samuelsson, Per;143; 225 Samuelsson, Pål;144 Samuelsson, Samuel;132; 144 Sara Danielsdotter;44 Sara Jönsdotter;219 Sara Larsdotter;

251 Sara Olsdotter;58 Siekinen;40; 41; 43; 44; 46; 48; 204; 212 Sigfrid;141 Sigfrid Johansson;92; 93; 95; 139 Sigfrid Jonsson;226 Sigfrid Knutsson;106 Sigfrid Matsson;97; 154 Sigfrid Olsson;140 Sigfrid Persson;147 Sigfrid Sigfridsson;173 Sigfridsdatter, Eli;116 Sigfridsdatter, Gjertrud;116 Sigfridsdotter, Anna;98 Sigfridsdotter, Annika;135; 140 Sigfridsdotter, Britta;74 Sigfridsdotter, Karin;97 Sigfridsdotter, Kerstin;151 Sigfridsdotter, Lena;192 Sigfridsdotter, Lisa;137; 154 Sigfridsdotter, Marit;140 Sigfridsen, Mikkel;204 Sigfridsen, Ola;112 Sigfridsson, Anders;135; 226 Sigfridsson, Jon;226 Sigfridsson, Kristoffer;45; 59 Sigfridsson, Lars;161 Sigfridsson, Mattes;154 Sigfridsson, Nils;162; 193 Sigfridsson, Per;154 Sigfridsson, Sigfrid;173 Sigrid Andersdotter;216 Sigrid Håkansdotter;45 Sigrid Johansdatter;209 Sigrid Jonsdotter;144 Sigrid Larsdotter;40 Sigrid Nilsdotter;221 Sigrid Olsdatter;211 Sigrid Olsdotter;221 Sigrid Persdotter;48 Sigvart Olsen;207 Sigvartsdatter, Anne;210 Sigvartsdatter, Berte;208 Sikainen;66; 72; 84; 88; 89; 90; 91; 92; 96; 98; 99; 101; 104; 106; 107; 108; 109; 110; 112; 122; 123; 124; 136; 138; 139; 140; 141; 191 Sikainen, Erik;108 Simoinen;214 Simonsdotter, Anna;185 Simonsdotter, Annika;163 Simonsdotter, Marit;163 Simonsson, Anders;149 Sjöberg;226 Skojiloita;174; 175; 176; 178; 181 Skåre Henriksson;178 Skåre Jonsson;176; 190 Skåre Kristoffersson;179 Skåresson, Jonas;177 Slättman;67 Smidt;212 Snuppi;86; 87; 88 Sofia;135 Sofia Eliasdotter;184 Sofia Eriksdatter;170 Sofia Henriksdotter;131; 145 Sofia Isaksdotter;189 Sofia Johansdotter;134 Soikainen;113; 133; 134; 135; 138; 140; 169; 170; 192; 193 Soikkainen;193 Soikkanen, Maria;184 Sojoinen;125; 128 Sonesdotter, Annika;152 Sorrainen;212; 213; 215; 216 Sorsa;119; 127; 171 Staffan;96 Staffan Danielsson;106 Staffan Eriksson;102; 104 Staffan Henriksson;138 Staffan Jonsson;96 Staffan Jönsson;101 Staffan Karlsson;90 Staffan Kristoffersson;71 Staffan Olsdotter;142 Staffan Olsson;64 Staffansdotter, Annika;144 Staffansdotter, Britta;111 Staffansdotter, Elin;94 Staffansdotter, Gertrud;139 Staffansdotter, Helga;99 Staffansdotter, Kajsa;75 Staffansdotter, Karin;82; 87; 111 Staffansdotter, Kerstin;140 Staffansdotter, Maria;52; 90; 106; 110 Staffansdotter, Marit;107 Staffansdotter, Valborg;102 Staffansson, Erik;81; 111; 130 Staffansson, Henrik;63 Staffansson, Johan;64; 80; 94; 95 Staffansson, Jon;90 Staffansson, Markus;90 Staffansson, Mattes;144 Staffansson, Nils;110 Staffansson, Olof;106 Steffen Johansen;123 Steffen Olsen;120 Steffen Steffensen;112 Steffensdatter, Anne;123 Steffensdatter, Ingrid;120; 129 Steffensdatter, Kari;121; 208 Steffensdatter, Mari;121 Steffensen, Anders;121 Steffensen, Ola;120 Steffensen, Pål;124 Steffensen, Steffen;112 Sten;220 Stig Jonsson;220 Stigsdotter, Märta;220 Stigsson, Jonas;220 Stigsson, Pål;220 Stina;101; 116; 169; 216; 217; 221; 224 Stina Andersdotter;217 Stina Elofsdotter;183 Stina Eriksdatter;205 Stina Henriksdotter;169; 181 Stina Kristoffersdotter;176 Stina Nilsdotter;169 Stina Olsdotter;221 Strand;194 Suhoinen;79; 80; 87; 90; 99; 100; 108; 118; 123; 133; 134; 139; 173; 193; 194; 201 Suhoinen, Annika;134 Suuroinen;133; 134; 135; 143; 144; 172; 173; 187; 196; 197; 199;

252 Suuroinen, Maria;144 Suutarinen;132 Suaastaisia;157 Svedberg, Lars;217 Sven Björn;225 Sven Eriksson;176 Sven Jönsson;179 Sven Klemetsson;223 Sven Olsson;167 Sven Svensson;215 Sven Torstensson;172; 187 Svensdotter, Elin;143 Svensdotter, Ingeborg;173; 188 Svensdotter, Karin;172; 187 Svensdotter, Kerstin;135; 183; 184 Svensdotter, Maria;81; 140; 150; 163 Svensdotter, Marit;147 Svensson;68 Svensson, Henrik;47 Svensson, Jon;187 Svensson, Lars;172; 219 Svensson, Måns;172 Svensson, Sven;215 Syver Mortensen;209 Syver Persen;115 Syver Syversen;208 Syversdatter, Kari;209 Syversdatter, Ragnhild;117 Syversdatter. Marit;121 Syversen, Syver;208 Søren Andersen;203 Søren Henriksen;203 Sørensen, Ola;201 Saastainen;51; 64; 65; 69; 74; 118; 125; 128; 161; 166; 202; 203; 205; 208 T Tarvainen;50; 51; 52; 53; 56; 57; 63; 64; 66; 69; 70; 100; 101; 105; 108; 124; 146; 147; 148; 150; 151; 153; 154; 155; 156; 158; 159; 160; 161; 163; 166; 167; 203; 214; 216; 217; 220 Tasainen;184; 191 Tenhuinen;44; 48; 58; 63; 65; 89; 91; 96; 102; 126; 127; 128; 129; 148; 199; 205; 207; 212; 214; 215; 216; 218; 219 Thorsfelt, Per;139 Tiiainen;130; 143 Tiihoinen;83 Tilkinen;179 Tolk;153 Tomas;156 Tomas Andersen;129; 203 Tomas Andersson;50; 51; 54; 157; 165 Tomas Bertilsson;149 Tomas Henriksson;53; 71 Tomas Johansson;85 Tomas Larsson;187 Tomas Matsson;88; 223 Tomas Olsen;200 Tomas Olsson;169 Tomas Persson;158; 160; 219 Tomas Pålsen;125 Tomas Tomassen;125; 128; 205 Tomas Tomasson;53; 63; 106 Tomasdatter, Anne;125 Tomasdatter, Helene;202 Tomasdatter, Kari;128; 205; 208 Tomasdatter, Katrine;200 Tomasdatter, Lisa;125; 128 Tomasdatter, Lisbet;119 Tomasdatter, Marit;203 Tomasdotter, Anna;51; 58; 63; 75; 105; 167 Tomasdotter, Annika;90; 158 Tomasdotter, Britta;67 Tomasdotter, Gertrud;223 Tomasdotter, Karin;71; 88; 142; 145; 150; 161; 223 Tomasdotter, Kerstin;145 Tomasdotter, Lisa;51 Tomasdotter, Maria;51; 90; 104; 145; 185 Tomasdotter, Marit;61; 64; 65; 74 Tomasdotter, Märta;219 Tomasdotter, Valborg;47; 48; 63 Tomassen, Anders;207 Tomassen, Arne;125 Tomassen, Henrik;206 Tomassen, Mattis;203 Tomassen, Ola;199; 201 Tomassen, Tomas;125; 128; 205 Tomasson, Anders;145; 221 Tomasson, Erik;56 Tomasson, Filip;56 Tomasson, Halsten;83 Tomasson, Henrik;51; 60; 63; 133; 156; 165; 167 Tomasson, Lars;56; 91; 219 Tomasson, Markus;145 Tomasson, Mattes;104 Tomasson, Olof;56; 221 Tomasson, Per;145; 149; 157; 166; 185; 223 Tomasson, Pål;226 Tomasson, Tomas;53; 63; 106 Tomasson. Halstein;111 Torbjørn Torbjørnsen;171 Torbjørnsdatter, Lisbet;171 Torbjörnsdotter, Britta;186 Torbjørnsen, Torbjørn;171 Toresdatter, Anne;207 Torgersen, Johan;208 Torkel Eriksen;125; 128 Torkelsen, Kristian;206 Torsdatter, Eli;207 Torstein Mortensen;204 Torstein Tostensen;199 Torsten Karlsson;57 Torsten Olsson;64 Torstensdotter, Gertrud;55; 68 Torstensdotter, Karin;55 Torstensdotter, Lisa;60 Torstensdotter, Marit;49 Torstensson, Nils;189 Torstensson, Olof;60 Torstensson, Sven;172; 187 Tossavainen;44; 59; 60; 61; 202; 208 Tostensdatter, Marte;203 Tostensdatter, Olea;199 Tostensen, Torstein;199 Trondsen, Mattis;209 Tupp;216; 217 Ture Nilsson;194 Turpiainen;69; 200 Tysk;143 Tørris Johansen;208 Tørris Olsen;

253 U Ukkoinen;63; 165; 213 Ulrika Lund;101 Uotinen;140; 141; 193 Urpiainen;52; 104; 128; 146; 147; 150; 157; 168 Utriainen;74; 75 V Vainoinen;132 Vaisinen;50; 64; 65; 68; 72; 73; 85; 87; 88; 89; 96; 98; 105; 106; 119; 124; 125; 127; 128; 129; 130; 143; 155; 156; 157; 161; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 200 Vaisisia;157 Valborg;51; 53; 67; 99; 152; 162; 204 Valborg Andersdatter;119 Valborg Andersdotter;56; 68 Valborg Danielsdotter;54 Valborg Eriksdatter;126 Valborg Eriksdotter;63; 97; 157; 165; 167 Valborg Filipsdotter;56; 148 Valborg Halstensdotter;80 Valborg Hansdotter;99 Valborg Henriksdotter;50; 84; 109; 158 Valborg Johansdotter;64; 99; 132; 161 Valborg Karlsdotter;153 Valborg Larsdotter;106 Valborg Matsdotter;70; 135; 147; 149 Valborg Nilsdotter;110 Valborg Olsdatter;128 Valborg Olsdotter;50; 62; 96; 157; 165 Valborg Persdatter;114 Valborg Persdotter;56; 92; 160; 162 Valborg Samuelsdotter;145 Valborg Staffansdotter;102 Valborg Tomasdotter;47; 48; 63 Valdemarsdatter, Anne;118 Valkoinen;80; 84; 85; 87; 88; 91; 96; 114; 116; 117; 118; 121; 122; 125; 128; 130; 138; 171 Valkoinen, Ola;116 Vappo;124 Vappuinen;141; 187 Varpuinen;46 Vauhkoinen;40; 197; 208; 209; 210; 211 Verme, Anders;183 Veteläinen;47; 54; 56; 57; 58; 59; 61; 63; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 105; 154; 155; 156; 157; 166; 167; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 208; 209; 212 Vihoinen;184 Viiksoi;51 Viiksoia;62; 63 Viiksoja;51 Vilhuinen;53; 54; 55; 56; 57; 64; 72; 73; 74; 75; 98; 154; 155; 167; 198 Väntäinen;158; 167 Yököinen;211 Öhmöinen;168 Östensdotter, Karin;178 Y Ö 253

254 LITTERATURLISTE Utrykte kilder Riksarkivet i Stockholm Länsräkenskaper Skattemantal, i hovedsak for nordre Värmland og västra Dalarna. Tiondelängder, i hovedsak for nordre Värmland og västra Dalarna. Landsarkivet i Karlstad Domböcker, hovedsakelig for herredsretten i Älvdals og Fryksdals härad. Kirkebøker fra Värmland (fødte, døde, viede, fattiglister og husforhør) hovedsakelig for nordre Värmland. Riksarkivet i Oslo Fogderegnskaper for Solør og Østerdalen fogderi for de gamle kirkesognene Vinger, Grue, Hof, Elverum og Trysil. Statsarkivet på Hamar Tingbøker fra Solør og Østerdalen sorenskriveri for de gamle kirkesognene Vinger, Grue, Hof, Elverum og Trysil. Kirkebøker fra Hedmark, (fødte, døde og viede) for de gamle kirkesognene Vinger, Grue, Hof, Elverum og Trysil. Kirkebok Hof kirkesogn , Fortægnelse paa de finder som findes i Hofs sogn s. Svenske- og finnemantall 1700 i Solør og Odalen. 254

255 Myhrvold, Jan; Persson, Niclas: Egne avskrifter (database) over skattemanntall for Fryksdals og Älvdals härad Myhrvold, Jan: Egne avskrifter av kirkebøker (fødte, døde, viede, fattiglister og husforhør) for Dalby (S) , Ekshärad (S) , Elverum (N) , Fryksände (S) , Gräsmark (S) , Hof (N) , Norra Ny (S) og Trysil (N) Persson Niclas: Egne avskrifter av kirkebøker for Dalby/Norra Finnskoga (S) , Fryksände (S) og Östmark (S) Rapport fra FINNSAMS slektsnavnsprosjekt i samarbeid med Karlstads universitet (under utgivelse). Prosjektgruppen består av Jan-Erik Björk, Gabriel Bladh, Bo Hansson, Lars-Olof Herou, Jan Myhrvold, Niclas Persson og Maud Wedin. Trykte kilder og litteratur Bladh, Gabriel (1995); Finnskogens landskap och människor under fyra sekler en studie av natur och samhälle i förändring. Doktoravhandling. Göteborg universitet. Eskeland, Tuula (1994); Fra Diggasborrå til Diggasbekken. Finske stedsnavn på de norske finnskogene. Upublisert doktoravhandling. Universitetet i Oslo. Forsberg, Anna; Persson, Niclas (1996): C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna för Östmark församling. Torsby. Forsberg, Anna; Persson, Niclas (1999): C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna för Norra Ny församling. Gävle. 255

256 Forsberg, Anna; Persson, Niclas (2000): C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna för Dalby församling. Gävle. Forsberg, Anna; Persson, Niclas (2003): Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna en dokumentation Gävle. Gottlund, Carl Axel (1984): Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne år Malung. Gottlund, Carl Axel (1986): Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar Malung. Myhrvold, Jan (2000): Pål Pålsen Heck i Skasberget. I: slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2000 nr. 1. Solør Myhrvold, Jan (2000): Ola Persen Lystadberget. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2000 nr. 1. Myhrvold, Jan (2000): Lehmoinen i Barskjula. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2000 nr. 2. Myhrvold, Jan (2000): Honkainen, Kanainen og Lehmoinen, hvem er hvem i Järpliden? - Et forsøk på forklaring av slektssammenhenger i de første generasjoner etter rydningen i I: Solør Värmland finnekulturforenings tidsskrift Finnkultur 2000 nr. 3. Myhrvold, Jan (2000): Tomas Henriksen Lehmoinen - hvem var hans foreldre?. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2000 nr. 3. Myhrvold, Jan (2001): Finske slektsnavn og slekter i Karlstorpet 1. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2001 nr. 1. Myhrvold, Jan (2001): Mange bekker små kan gjøre stor å. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2001 nr

257 Myhrvold, Jan (2001): Per i Rattsjöberg. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2001 nr. 1. Myhrvold, Jan (2001): Hvem var Sigfrid Häck?. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2001 nr. 1. Myhrvold, Jan (2001): Finske slektsnavn og slekter i Karlstorpet 2. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2001 nr. 2. Myhrvold, Jan (2001): Ei forgrening av slekta Suhoinen til Grue Finnskog. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2001 nr. 2. Myhrvold, Jan (2002): Finske slektsnavn og slekter i Karlstorpet 3. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2002 nr. 1. Myhrvold, Jan (2002): Identifisering av Steffen Steffensen Titerud og noen av hans søsken. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2002 nr. 3. Myhrvold, Jan (2002): Lisbet Grelsdatter i Askosberget. Hvor kom hun fra og hva var hennes slektsnavn?. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2002 nr. 3. Myhrvold, Jan (2003): Analyse av slektsnavnet Valkoinen i to finske slekter på Hedmark og Värmlands finnskoger. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2003 nr. 1. Myhrvold, Jan (2003): Sigfrid Pålsen Reed i finnemanntallet fra I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2003 nr. 2. Myhrvold, Jan (2003): Porkka eller Soikkainen på Fagernes i Vinger? I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & Slekt 2003 nr. 2. Myhrvold, Jan (2003): Slektsnavnet Puntainen i Gottlunds oversikter fra I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2003 nr

258 Myhrvold, Jan (2003): Pulkkinen i Vermunden på Åsnes Finnskog. I: Åsnes Finnskog Historielags tidsskrift Næverkonten 2003 nr. 3. Myhrvold, Jan (2003): Slektsnavnet Kuikka i Bograngen og Øyern - en sammenheng?. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2004 nr. 1. Myhrvold, Jan (2003): Mattis Rams finske slektsnavn. I: Åsnes Finnskog historielags tidsskrift Næverkonten 2004 nr. 2. Myhrvold, Jan (2003): Slektsnavnet Saastainen i Solør og Värmlands grensetrakter. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2004 nr. 2. Myhrvold, Jan (2003): Spor av slektsnavnet Öhmöinen i I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2004 nr. 2. Myhrvold, Jan (2003): Litt om Anders Anderssønn Ronkainens barn i Tørberget. I: Sør-Østerdal slektshistorielags tidsskrift Tjukke slekta 2004 nr. 2. Opsahl, Eivind; Winge, Harald (1990), Finnemanntallet Kjeldeskriftsfondet, Oslo. Paikkala, Sirkka; Mikkonen Pirjo (2000): Sukunimet, 6. utgave. Helsingissä kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu. Persson, Niclas (2003): C.A. Gottlunds besök hos Lehmoinens i Kronskogen den 4:e november varifrån kom denna gren av släkten Lehmoinen och hur var de Lehmoinen?. I: Solør slektshistorielags tidsskrift Slækt & slekt 2003 nr. 3. Persson, Niclas (2004): Finska släktnamn i Fryksändes och Östmarks kyrkböcker med tillägg för Lysvik Gävle. 258

259 Persson, Niclas; Forsberg, Anna (1999): C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna för Fryksände församling. Gävle. Persson, Niclas; Forsberg, Anna (2000): C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna för Gräsmark församling. Gävle. Tarkiainen, Kari (1990); Finnarnas historia i Sverige 1. Vammala. Tarkiainen, Kari (1993); Finnarnas historia i Sverige 2. Jyväskylä. Internett og elektroniske medier Persson, Niclas (2002): Vem var Nils Nilsson Häkkinens i Norra Röjdåsen fader? - tillika kommentar till Jan Myhrvolds artikel i Släkt & Slekt 1/2000, publisert på Nettsted med artikler om skogfinsk genealogi, migrasjon etc.: Nettsted for nettverket FINNSAM (Finnebygder i samvirke): 259

260 Appendiks 1 Forekomst av de enkelte slektsnavn geografisk Slektsnavn Gård/Torp Datidens sogn Nåtidens sogn/geografisk område Almgren Grundsjön Borgsjö Borgsjö Alstermark Norra Lekvattnet Östmark Lekvattnet Ampiainen Rosastorp Östmark Östmark Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Anturainen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Backman Tallberg Östmark Östmark Trindtjärnsbråten Gunnarskog Bogen Björn Saxen Torp Torp Blixt Kölsjön Hassela Hassela Bock Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Byqvist Grundsjön Borgsjö Borgsjö Dunder Kölsjön Hassela Hassela Eskoinen Digerberget Norra Ny Nyskoga Mangstrand Fryksände Vitsand Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Fernow Lauvhaugen Grue Grue Finnskog Filleri Hujatorpet Hof Hof Finnskog Fryklund Mangen Fryksände Vitsand Färdig Kapestorpet Östmark Östmark Grip Korpåsen Hassela Hassela Saxen Torp Torp Haikoinen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Kvarnberg Fryksände Lekvattnet Kösstorp Gunnarskog Bogen Långtjärn Gräsmark Gräsmark Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Ormhöjden Fryksände Lekvattnet Rörkullen Fryksände Lekvattnet Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Varaldskogen Vinger Vinger Hakkarainen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Høgsjøberget Hof Åsnes Finnskog Höljes Dalby Norra Finnskoga Långnäs Gräsmark Gräsmark Nordre Gravberget Hof Våler Finnskog Slettmoen Hof Våler Finnskog Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Halinen Alunbekken Hof Åsnes Finnskog Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Fall Hof Hof Finnskog Falltorpet Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga

261 Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Rotberget Hof Hof Finnskog Röjden Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Tysketorpet Grue Grue Finnskog Utneset Hof Åsnes Finnskog Haljainen Arnsjön Östmark Östmark Björntjärnshöjden Östmark Östmark Gletjärn Östmark Östmark Gransjön Östmark Östmark Gåstjärn Östmark Östmark Halvarstorp Östmark Östmark Hatacktorp Östmark Östmark Hollandstorp Östmark Östmark Hällsjön Östmark Östmark Kaikelandstorp Östmark Östmark Kalsjøberget Grue Grue Finnskog Kapestorpet Östmark Östmark Kartberg Östmark Östmark Kronskogen Östmark Östmark Lillrännberg Östmark Östmark Moldusen Grue Grue Finnskog Mulltjärn Östmark Östmark Nolla Östmark Östmark Norra Röjdåsen Östmark Östmark Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Norra Åskagsberg Östmark Östmark Nyckelvattenberg Östmark Östmark Rosastorp Östmark Östmark Röjdoset Östmark Östmark Råbäcken Östmark Östmark Stenbråten Östmark Östmark Södra Röjdåsen Östmark Östmark Tallberg Östmark Östmark Tvengsberget Grue Grue Finnskog Hartikainen Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Digerberget Norra Ny Nyskoga Gillersberget Norra Ny Nyskoga Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Mangstrand Fryksände Vitsand Mellan Flatåsen Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Röjden Dalby Södra Finnskoga Snipa Fryksände Vitsand Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Norra Ny Nyskoga

262 Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Öjeberget Norra Ny Nyskoga Hauko Pyntetorpet Gräsmark Gräsmark Havuinen Andersstubben Dalby Norra Finnskoga Askosberget Grue Grue Finnskog Aspberget Dalby Norra Finnskoga Avundsåsen Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Björkåsen Fryksände Vitsand Bograngen Dalby Södra Finnskoga Galåsen Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Lukashaugen Grue Grue Finnskog Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Mangen Fryksände Vitsand Rotberget Hof Hof Finnskog Rotneberget Grue Grue Finnskog Röjden Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Skåråhon Dalby Norra Finnskoga Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Vålberget Grue Grue Finnskog Hedman Borrsjön Gräsmark Gräsmark Heppuinen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Soranstorp Gräsmark Gräsmark Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Vittjärn Östmark Lekvattnet Hiiroinen Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Mångslidberget Dalby Södra Finnskoga Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Tolgraven Dalby Södra Finnskoga Himainen Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Igelsjöberget Norra Ny Nyskoga Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Öjeberget Norra Ny Nyskoga Hokkainen Pyntetorp Gräsmark Gräsmark Holland Hollandstorp Östmark Östmark Tallberg Östmark Östmark Holmberg Djäkneliden Dalby Södra Finnskoga

263 Honkainen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Avundsåsen Dalby Södra Finnskoga Bakken Hof Åsnes Finnskog Bograngsberget Dalby Södra Finnskoga Dypåsen Dalby Södra Finnskoga Fallåsen Hof Åsnes Finnskog Galåsen Dalby Södra Finnskoga Juvberget Hof Åsnes Finnskog Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Koltorp Dalby Södra Finnskoga Kvernbakken Hof Våler Finnskog Medskogen Dalby Södra Finnskoga Mollberget Hof Åsnes Finnskog Mörttjärnsberg Dalby Södra Finnskoga Nordre Gravberget Hof Våler Finnskog Nordre Vermundsberget Hof Åsnes Finnskog Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Skåråhon Dalby Norra Finnskoga Søndre Gravberget Hof Våler Finnskog Velta Hof Åsnes Finnskog Vålberget Dalby Södra Finnskoga Østre Flisstranda Hof Åsnes Finnskog Hotakka Femoen Grue Brandval Finnskog Mellan Flatåsen Norra Ny Nyskoga Mosevatnet Grue Brandval Finnskog Ronketorpet Grue Brandval Finnskog Strandbråten Fryksände Vitsand Svenshöjden Östmark Östmark Västra Kymmen Gräsmark Gräsmark Huininen Halkoien Hof Våler Finnskog Huotari Aronstorpet Vinger Vinger Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Rosastorp Östmark Östmark Hurrinen Gråberget Hof Hof Finnskog Huuskoinen Avundsåsen Dalby Södra Finnskoga Bringsåsen Dalby Norra Finnskoga Järpliden Dalby Södra Finnskoga Svartvadet Hof Våler Finnskog Hyytiäinen Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Skåråhon Dalby Norra Finnskoga Storberget Grue Grue Finnskog Vålberget Fryksände Vitsand Hähmä Gjeddtjernet Grue Grue Finnskog

264 Grasberget Grue Brandval Finnskog Halvarstorp Östmark Östmark Kalneset Grue Grue Finnskog Kampbråten Östmark Östmark Lauvhøgda Grue Brandval Finnskog Lauvåsen Grue Brandval Finnskog Lillrännberg Östmark Östmark Meldalen Grue Grue Finnskog Ormberget Grue Brandval Finnskog Skasdammen Grue Brandval Finnskog Skåkberget Grue Grue Finnskog Svenstorpet Grue Brandval Finnskog Sæterberget Grue Brandval Finnskog Södra Åskagsberg Östmark Östmark Häkkinen Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Björntjärnshöjden Östmark Östmark Digerberget Norra Ny Nyskoga Gräsberg Östmark Östmark Halvarstorp Östmark Östmark Hollandstorp Östmark Östmark Hästberg Östmark Östmark Kaikelandstorp Östmark Östmark Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Långeruds säter Östmark Östmark Långerudsmon Östmark Östmark Mosshöjden Östmark Östmark Mulltjärn Östmark Östmark Norra Röjdåsen Östmark Östmark Röjdoset Östmark Östmark Södra Röjdåsen Östmark Östmark Tallberg Östmark Östmark Thenunstorp Östmark Östmark Älghalla Östmark Östmark Hämäläinen Arnsjön Östmark Östmark Axland Gunnarskog Gunnarskog Bengtstorp Gunnarskog Bogen Björntjärnshöjden Östmark Östmark Bogen Gunnarskog Bogen Bolneset Grue Brandval Finnskog Brattforsen Fryksände Vitsand Bruntjernsberget Grue Brandval Finnskog Buskarna Gräsmark Gräsmark Digerberget Norra Ny Nyskoga Dulpetorpet Hof Hof Finnskog Eriksberg Östmark Östmark

265 Fäbacken Östmark Lekvattnet Gletjärn Östmark Östmark Grasberget Grue Brandval Finnskog Gravbergsmoen Hof Våler Finnskog Groptjärnsberg Fryksände Vitsand Gåstjärn Östmark Östmark Halvarstorp Östmark Östmark Hiramsberg Östmark Östmark Häckfallet Östmark Östmark Igelsjöberget Norra Ny Nyskoga Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kartberg Östmark Östmark Karttorp Fryksände Lekvattnet Kavelåsen Östmark Östmark Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Långerudsmon Östmark Östmark Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Markletten Östmark Östmark Meldalen Grue Grue Finnskog Mon Gunnarskog Bogen Mosshöjden Östmark Östmark Myrman Gunnarskog Bogen Mörkerud Fryksände Vitsand Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Ormberget Grue Brandval Finnskog Ormhöjden Fryksände Lekvattnet Ragvaldstjärn Gräsmark Gräsmark Rattsjöberg Fryksände Vitsand Rosastorp Östmark Östmark Runnsjötorp Östmark Östmark Röberg Östmark Östmark Röjden Dalby Södra Finnskoga Skalltorp Fryksände Fryksände Skålsjön Gunnarskog Bogen Snårberget Fryksände Vitsand Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Svulttjärnstorp Gräsmark Gräsmark Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Södra Röjdåsen Östmark Östmark Södra Viggen Norra Ny Nyskoga Södra Åskagsberg Östmark Östmark Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Tvengsberget Grue Grue Finnskog

266 Ulvsjötorp Östmark Östmark Varaldskogen Vinger Vinger Varaldsänden Gunnarskog Bogen Vittjärn Östmark Lekvattnet Ömmestorp Östmark Östmark Örtjärnshöjden Östmark Östmark Øyern Grue Brandval Finnskog Härköinen Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Stentorp Gunnarskog Bogen Ikoinen Arnsjön Östmark Östmark Borrsjön Gräsmark Gräsmark Gräshöjden Gräsmark Gräsmark Kalvhöjden Gräsmark Gräsmark Kittorp Gräsmark Gräsmark Långtjärn Gräsmark Gräsmark Långtjärnstorp Gräsmark Gräsmark Mången Gräsmark Gräsmark Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Ragvaldstjärn Gräsmark Gräsmark Södra Ängen Gräsmark Gräsmark Tasstorp Gräsmark Gräsmark Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Jamsilainen Kölsjön Hassela Hassela Juntinen Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Jurtinen Långnäs Gräsmark Gräsmark Juuselainen Fäbacken Östmark Lekvattnet Gräsberg Östmark Östmark Josefsberg Östmark Lekvattnet Karttorp Fryksände Lekvattnet Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Mosevatnet Grue Brandval Finnskog Myrgubben Fryksände Lekvattnet Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Vittjärn Fryksände Lekvattnet Jämsilainen Kölsjön Hassela Hassela Jämsäinen Knodderud Hof Åsnes Finnskog Kahilainen Bogen Gunnarskog Bogen Långtjärnstorp Gräsmark Gräsmark Mon Gunnarskog Bogen Ragvaldstjärn Gräsmark Gräsmark Kaikalainen Dalkarlstorp Fryksände Fryksände Kindsjön Dalby Södra Finnskoga

267 Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Mulltjärn Östmark Östmark Mårbacken Fryksände Lekvattnet Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Södra Röjdåsen Östmark Östmark Thenunstorp Östmark Östmark Kalainen Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Kamel Kölsjön Hassela Hassela Kanainen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Avundsåsen Dalby Södra Finnskoga Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Fallåsen Hof Åsnes Finnskog Juvberget Hof Åsnes Finnskog Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Mellan Flatåsen Norra Ny Nyskoga Mollberget Hof Åsnes Finnskog Totjärnsberg Norra Ny Nyskoga Utneset Hof Åsnes Finnskog Velta Hof Åsnes Finnskog Vålberget Dalby Södra Finnskoga Kansainen Vålberget Grue Grue Finnskog Karhinen Bruntjernsberget Grue Brandval Finnskog Hatacktorp Östmark Östmark Hytjanstorpet Grue Grue Finnskog Hästberg Östmark Östmark Lauvhaugen Grue Grue Finnskog Sollia Grue Grue Finnskog Storberget Grue Grue Finnskog Södra Röjdåsen Östmark Östmark Trøa Grue Brandval Finnskog Ömmestorp Östmark Östmark Karhuinen Dragonmoen Vinger Vinger Mången Gräsmark Gräsmark Karttuinen Arnsjön Östmark Östmark Bogen Gunnarskog Bogen Kösstorp Gunnarskog Bogen Lusketorp Gräsmark Gräsmark Norra Runnsjötorp Östmark Östmark Sorktjärn Östmark Östmark Södra Metbäcken Östmark Östmark Kartuinen Axland Gunnarskog Gunnarskog Karttorp Fryksände Lekvattnet Kvarntorp Fryksände Lekvattnet

268 Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Karvainen Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Karlstorpet Grue Grue Finnskog Lauvhaugen Grue Grue Finnskog Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Mulltjärn Östmark Östmark Norra Röjdåsen Östmark Östmark Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Revholtet Grue Grue Finnskog Röjdoset Östmark Östmark Södra Röjdåsen Östmark Östmark Södra Viggen Norra Ny Nyskoga Tysketorpet Grue Grue Finnskog Viker Vinger Vinger Vålberget Grue Grue Finnskog Øyern Grue Brandval Finnskog Karvaisia Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Kaupinen Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Skalltorp Fryksände Fryksände Skasdammen Grue Brandval Finnskog Tvärberg Östmark Östmark Kauppinen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Röjdoset Östmark Östmark Kautoinen Humsjön Gräsmark Gräsmark Kalvhöjden Gräsmark Gräsmark Soranstorp Gräsmark Gräsmark Södra Ängen Gräsmark Gräsmark Kauttoinen Borrsjön Gräsmark Gräsmark Fäbacken Östmark Lekvattnet Gräshöjden Gräsmark Gräsmark Hollandstorp Östmark Östmark Humsjön Gräsmark Gräsmark Långtjärnstorp Gräsmark Gräsmark Ragvaldstjärn Gräsmark Gräsmark Runnsjön Östmark Östmark Runnsjöviken Östmark Östmark Stensgårds utskog Östmark Lekvattnet Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Västra Kymmen Gräsmark Gräsmark Östra Runnsjötorp Östmark Östmark Kavalainen Bogen Gunnarskog Bogen Lindberget Gunnarskog Bogen Myrman Gunnarskog Bogen

269 Nytorp Gunnarskog Bogen Närkelandstorp Gunnarskog Bogen Skålsjön Gunnarskog Bogen Trindtjärnsbråten Gunnarskog Bogen Kelti Halvarstorp Östmark Östmark Keppainen Gletjärn Östmark Östmark Mulltjärn Östmark Östmark Tallberg Östmark Östmark Kettuinen Arnsjön Östmark Östmark Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Ulvsby skog Gräsmark Gräsmark Västra Kymmen Gräsmark Gräsmark Kiikalainen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Höljes Dalby Norra Finnskoga Länserud Dalby Norra Finnskoga Kiiskinen Björntjärnshöjden Östmark Östmark Hollandstorp Östmark Östmark Kalsjøberget Grue Grue Finnskog Kalvskinnsberg Östmark Östmark Kronskogen Östmark Östmark Lillskogshöjden Östmark Östmark Långerudsmon Östmark Östmark Mosshöjden Östmark Östmark Mulltjärn Östmark Östmark Rattsjöberg Fryksände Vitsand Sigfridstorp Östmark Östmark Strandbråten Fryksände Vitsand Tallberg Östmark Östmark Thenunstorp Östmark Östmark Varaldskogen Vinger Vinger Älghalla Östmark Östmark Örtjärnshöjden Fryksände Lekvattnet Killeri Björkåsen Fryksände Vitsand Groptjärnsberg Fryksände Vitsand Mörkerud Fryksände Vitsand Rattsjöberg Fryksände Vitsand Tysktorp Fryksände Vitsand Killerinen Noppen Fryksände Vitsand Pukbron Fryksände Vitsand Kilpoinen Gravbergsmoen Hof Våler Finnskog Risberget Hof Våler Finnskog Svartvadet Hof Våler Finnskog Søndre Vermunden Hof Åsnes Finnskog Kinniainen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet

270 Varaldskogen Vinger Vinger Kirnuinen Abrahamstorpet Vinger Vinger Femoen Grue Brandval Finnskog Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Skålsjön Gunnarskog Bogen Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Varaldskogen Vinger Vinger Örtjärnshöjden Fryksände Lekvattnet Øyern Grue Brandval Finnskog Kituinen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Kittorp Gräsmark Gräsmark Långtjärn Gräsmark Gräsmark Kjellgren Häckfallet Östmark Östmark Kokkoinen Norra Runnsjötorp Östmark Östmark Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Konkari Mellan Flatåsen Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Kontinen Bogen Gunnarskog Bogen Kalneset Grue Grue Finnskog Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Rotberget Hof Hof Finnskog Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Kuhmalainen Luktorpet Grue Grue Finnskog Lønnhøgda Grue Grue Finnskog Röjden Dalby Södra Finnskoga Skalltorp Fryksände Fryksände Veggelustorpet Grue Grue Finnskog Kuikka Abrahamstorpet Vinger Vinger Halvortjernsberget Grue Grue Finnskog Samuelsmoen Grue Grue Finnskog Södra Åskagsberg Östmark Östmark Tvengsberget Grue Grue Finnskog Varaldskogen Vinger Vinger Øyern Grue Brandval Finnskog Kukkoinen Borrsjön Gräsmark Gräsmark Bredsjön Fryksände Lekvattnet Bråten Gräsmark Gräsmark Buskarna Gräsmark Gräsmark Fäbacken Östmark Lekvattnet Hollandstorp Östmark Östmark Kavelåsen Östmark Östmark Lusketorp Gräsmark Gräsmark Långnäs Gräsmark Gräsmark Långtjärn Gräsmark Gräsmark

271 Pyntetorpet Gräsmark Gräsmark Ritaho Gräsmark Gräsmark Soranstorp Gräsmark Gräsmark Sälsjön Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Tvällen Gräsmark Gräsmark Ömmestorp Östmark Östmark Kultinen Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Kuosmainen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Bograngen Dalby Södra Finnskoga Båtstad Dalby Norra Finnskoga Gåskjølen Elverum Elverum Høgsjøberget Hof Åsnes Finnskog Håketorp Dalby Norra Finnskoga Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kynnbråten Hof Våler Finnskog Lindberget Hof Åsnes Finnskog Långflon Dalby Norra Finnskoga Surstahon Dalby Norra Finnskoga Uggelheden Dalby Norra Finnskoga Vålberget Dalby Södra Finnskoga Kurki Björntjärnshöjden Östmark Östmark Kymöinen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Avundsåsen Dalby Södra Finnskoga Bograngen Dalby Södra Finnskoga Djäkneliden Dalby Södra Finnskoga Eftabergstranda Hof Åsnes Finnskog Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Länserud Dalby Norra Finnskoga Medskogen Dalby Södra Finnskoga Rangberget Dalby Södra Finnskoga Röjden Dalby Södra Finnskoga Sandsundet Hof Åsnes Finnskog Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Søndre Gravberget Hof Våler Finnskog Østre Flisstranda Hof Åsnes Finnskog Kähköinen Arnsjön Östmark Östmark Fäbacken Östmark Lekvattnet Kalvhöjden Östmark Östmark Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Myrgubben Östmark Lekvattnet Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Norra Runnsjötorp Östmark Östmark Sandsjöberg Östmark Östmark Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet

272 Svenshöjden Östmark Östmark Ömmestorp Östmark Östmark Käiväräinen Enberget Hof Våler Finnskog Fløgen Hof Våler Finnskog Gravbergsmoen Hof Våler Finnskog Halkoien Hof Våler Finnskog Mollberget Hof Åsnes Finnskog Nordre Gravberget Hof Våler Finnskog Ormberget Grue Brandval Finnskog Risberget Hof Våler Finnskog Rådelsbråten Hof Våler Finnskog Siljuberget Elverum Elverum Søndre Gravberget Hof Våler Finnskog Lappalainen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Rörkullen Fryksände Lekvattnet Laulainen Västra Kymmen Gräsmark Gräsmark Lauriainen Fallet Dalby Södra Finnskoga Lehmoinen Bakken Hof Åsnes Finnskog Barskjula Grue Brandval Finnskog Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Björntjärnshöjden Östmark Östmark Bograngen Dalby Södra Finnskoga Brenna Grue Brandval Finnskog Djäkneliden Dalby Södra Finnskoga Dulpetorpet Hof Hof Finnskog Dypåsen Dalby Södra Finnskoga Evensberget Hof Hof Finnskog Fall Hof Hof Finnskog Fallet Dalby Södra Finnskoga Falltorpet Dalby Södra Finnskoga Fallåsen Hof Åsnes Finnskog Galåsen Dalby Södra Finnskoga Gråberget Hof Hof Finnskog Hollandstorp Östmark Östmark Juvberget Hof Åsnes Finnskog Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kalneset Grue Grue Finnskog Kalvskinnsberg Östmark Östmark Kartberg Östmark Östmark Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Kronskogen Östmark Östmark Kynneggen Hof Våler Finnskog Lukashaugen Grue Grue Finnskog Mangstrand Fryksände Vitsand Nordre Vermundsberget Hof Åsnes Finnskog

273 Peistorpet Hof Åsnes Finnskog Peistorpmoen Hof Åsnes Finnskog Possåsen Hof Åsnes Finnskog Rauken Hof Hof Finnskog Revholtet Grue Grue Finnskog Rotberget Hof Hof Finnskog Röjden Dalby Södra Finnskoga Samuelsmoen Grue Grue Finnskog Sandsundet Hof Åsnes Finnskog Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Søndre Vermundsberget Hof Åsnes Finnskog Tysketorpet Grue Grue Finnskog Utneset Hof Åsnes Finnskog Venberget Hof Åsnes Finnskog Vermundsmoen Hof Åsnes Finnskog Vålberget Dalby Södra Finnskoga Älgsjön Dalby Södra Finnskoga Örsjöberget Dalby Södra Finnskoga Østre Vermunden Hof Åsnes Finnskog Øyern Grue Brandval Finnskog Leruinen Fagerberget Fryksände Vitsand Liimalainen Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Spettungen Fryksände Lekvattnet Svenshöjden Östmark Östmark Liitiäinen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Enberget Hof Våler Finnskog Fløgen Hof Våler Finnskog Granerud Elverum Elverum Halkoien Hof Våler Finnskog Haltorpet Hof Våler Finnskog Høgsjøberget Hof Åsnes Finnskog Juvberget Hof Åsnes Finnskog Lindberget Hof Åsnes Finnskog Nordre Gravberget Hof Våler Finnskog Risberget Hof Våler Finnskog Rundberget Hof Våler Finnskog Rådelsbråten Hof Våler Finnskog Siljuberget Elverum Elverum Silkoset Hof Våler Finnskog Slettmoen Hof Våler Finnskog Søndre Gravberget Hof Våler Finnskog Liukoinen Askosberget Grue Grue Finnskog Bruntjernsberget Grue Brandval Finnskog Dragonmoen Vinger Vinger

274 Kavelåsen Östmark Östmark Kvesetberget Hof Hof Finnskog Lindberget Gunnarskog Bogen Luktorpet Grue Grue Finnskog Meldalen Grue Grue Finnskog Mårbacken Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Närkelandstorp Gunnarskog Bogen Ormhöjden Fryksände Lekvattnet Poptorp Gräsmark Gräsmark Ronketorpet Grue Brandval Finnskog Rotneberget Grue Grue Finnskog Skasenden Grue Grue Finnskog Skålsjön Gunnarskog Bogen Smedtorpet Grue Brandval Finnskog Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Svenstorpet Grue Brandval Finnskog Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Örtjärnshöjden Fryksände Lekvattnet Lumiainen Humsjön Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Lund Hollandstorp Östmark Östmark Lutuinen Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Lök Hollandstorp Östmark Östmark Kapestorpet Östmark Östmark Laaininen Borrsjön Gräsmark Gräsmark Göranstorp Gräsmark Gräsmark Mången Gräsmark Gräsmark Ragvaldstjärn Gräsmark Gräsmark Rauken Hof Hof Finnskog Ritaho Gräsmark Gräsmark Stormörtsjön Torp Torp Tyskeberget Hof Hof Finnskog Laaskoinen Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Mammoinen Buskarna Gräsmark Gräsmark Soranstorp Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Mankinen Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Manninen Bastvålen Östmark Östmark Brattbacken Fryksände Vitsand Fagerberget Fryksände Vitsand Groptjärnsberg Fryksände Vitsand Kalvskinnsberg Östmark Östmark Lillskogshöjden Östmark Östmark Mörkerud Fryksände Vitsand

275 Pukbron Fryksände Vitsand Rattsjöberg Fryksände Vitsand Snårberget Fryksände Vitsand Totjärnsberg Norra Ny Nyskoga Martinen Arnsjön Östmark Östmark Bolneset Grue Brandval Finnskog Gåstjärn Östmark Östmark Halvarstorp Östmark Östmark Hollandstorp Östmark Östmark Hällsjön Östmark Östmark Hästberg Östmark Östmark Kaikelandstorp Östmark Östmark Karlstorpet Grue Grue Finnskog Kavelåsen Östmark Östmark Moldusen Grue Grue Finnskog Mosshöjden Östmark Östmark Mulltjärn Östmark Östmark Rosastorp Östmark Östmark Röjdoset Östmark Östmark Matilainen Ormhöjden Fryksände Lekvattnet Mehtoinen Borrsjön Gräsmark Gräsmark Humsjön Gräsmark Gräsmark Kalvhöjden Gräsmark Gräsmark Rotberget Hof Hof Finnskog Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Västra Kymmen Gräsmark Gräsmark Millomi Arnsjön Östmark Östmark Halvarstorp Östmark Östmark Hollandstorp Östmark Östmark Kampbråten Östmark Östmark Norra Åskagsberg Östmark Östmark Rosastorp Östmark Östmark Röjdoset Östmark Östmark Samuelsmoen Grue Grue Finnskog Svenskandersberg Östmark Östmark Thenunstorp Östmark Östmark Millommi Ormberget Grue Brandval Finnskog Minkinen Galåsen Dalby Södra Finnskoga Modig Kölsjön Hassela Hassela Moijainen Avundsåsen Dalby Södra Finnskoga Björntjärnshöjden Östmark Östmark Brattbacken Fryksände Vitsand Gillersberget Norra Ny Nyskoga Igelsjöberget Norra Ny Nyskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Dalby Södra Finnskoga

276 Mellan Flatåsen Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Totjärnsberg Norra Ny Nyskoga Trångbråten Fryksände Vitsand Tysktorp Fryksände Vitsand Öjeberget Norra Ny Nyskoga Örsjöberget Dalby Södra Finnskoga Moilainen Axland Gunnarskog Gunnarskog Gletjärn Östmark Östmark Kahilaistomta Gunnarskog Bogen Karttorp Fryksände Lekvattnet Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Norra Runnsjötorp Östmark Östmark Runnsjön Östmark Östmark Sorktjärn Östmark Östmark Strutstorp Gunnarskog Bogen Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Trindtjärnsbråten Gunnarskog Bogen Östra Runnsjötorp Östmark Östmark Mollan Korpåsen Hassela Hassela Muhoinen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Fløgen Hof Våler Finnskog Haltorpet Hof Våler Finnskog Høgsjøberget Hof Åsnes Finnskog Höljes Dalby Norra Finnskoga Länserud Dalby Norra Finnskoga Risberget Hof Våler Finnskog Skåråhon Dalby Norra Finnskoga Mulikka Askosberget Grue Grue Finnskog Bolneset Grue Brandval Finnskog Bråten Grue Grue Finnskog Dypåsen Dalby Södra Finnskoga Fagerberget Fryksände Vitsand Frysjøberget Grue Grue Grasberget Grue Brandval Finnskog Kalneset Grue Grue Finnskog Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Kirkesjøberget Grue Grue Finnskog Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Lauvhaugen Grue Grue Finnskog Lintorpet Grue Grue Finnskog Norra Åskagsberg Östmark Östmark Rotneberget Grue Grue Finnskog

277 Svenshöjden Östmark Östmark Tvengsberget Grue Grue Finnskog Vålberget Grue Grue Finnskog Multiainen Barskjula Grue Brandval Finnskog Halvortjernsberget Grue Grue Finnskog Nytorpet Grue Grue Finnskog Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Tysketorpet Grue Grue Finnskog Navilainen Bjørsjøtorpet Grue Grue Finnskog Hujatorpet Hof Hof Finnskog Lindberget Hof Hof Finnskog Rotneberget Grue Grue Finnskog Storberget Hof Åsnes Finnskog Utneset Hof Åsnes Finnskog Velta Hof Åsnes Finnskog Neuvoinen Björntjärnshöjden Östmark Östmark Björsviken Östmark Östmark Bolneset Grue Brandval Finnskog Hässlingen Östmark Östmark Kalvskinnsberg Östmark Östmark Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Kynneggen Hof Våler Finnskog Lauvhøgda Grue Brandval Finnskog Mellan Flatåsen Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Älgsjön Dalby Södra Finnskoga Øyern Grue Brandval Finnskog Nikarainen Bastvålen Östmark Östmark Fäbacken Östmark Lekvattnet Karttorp Fryksände Lekvattnet Kvistberg Östmark Östmark Lauvhøgda Grue Brandval Finnskog Norra Runnsjötorp Östmark Östmark Steinreisberget Grue Brandval Finnskog Stranden Gräsmark Gräsmark Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Norberg Kölsjön Hassela Hassela Norilainen Fäbacken Östmark Lekvattnet Gräshöjden Gräsmark Gräsmark Kvarntorp Fryksände Lekvattnet Lusketorp Gräsmark Gräsmark Långtjärn Gräsmark Gräsmark Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Norra Runnsjötorp Östmark Östmark Ragvaldstjärn Gräsmark Gräsmark

278 Runnsjön Östmark Östmark Runnsjötorp Östmark Östmark Soranstorp Gräsmark Gräsmark Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Södra Ängen Gräsmark Gräsmark Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Norman Kölsjön Hassela Hassela Nualainen Digerberget Norra Ny Nyskoga Nuualainen Björntjärnshöjden Östmark Östmark Mangen Fryksände Vitsand Mosshöjden Östmark Östmark Mulltjärn Östmark Östmark Rattsjöberg Fryksände Vitsand Snårberget Fryksände Vitsand Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Vålberget Fryksände Vitsand Nyborg Risberget Hof Våler Finnskog Nystedt Kölsjön Hassela Hassela Näperöinen Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Närhi Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Närkilainen Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Närkiläinen Bruntjernsberget Grue Brandval Finnskog Oinoinen Bastvålen Östmark Östmark Björntjärnshöjden Östmark Östmark Fallet Dalby Södra Finnskoga Hollandstorp Östmark Östmark Hästberg Östmark Östmark Igelsjöberget Norra Ny Nyskoga Kaikelandstorp Östmark Östmark Kalvskinnsberg Östmark Östmark Kapestorpet Östmark Östmark Lauvhaugen Grue Grue Finnskog Lillskogshöjden Östmark Östmark Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Mangen Fryksände Vitsand Mosshöjden Östmark Östmark Mulltjärn Östmark Östmark Mörkerud Fryksände Vitsand Pylketorp Östmark Östmark Rauken Hof Hof Finnskog Rosastorp Östmark Östmark Rotberget Hof Hof Finnskog Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Snårberget Fryksände Vitsand

279 Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Tallberg Östmark Östmark Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Tvärberg Östmark Östmark Älgsjön Dalby Södra Finnskoga Orainen Aronstorpet Vinger Vinger Bredsjön Fryksände Lekvattnet Brenna Grue Brandval Finnskog Eriksberg Östmark Östmark Femoen Grue Brandval Finnskog Fäbacken Östmark Lekvattnet Horntjärnstorp Fryksände Lekvattnet Hytjanstorpet Grue Grue Finnskog Kalvhöjden Gräsmark Gräsmark Karlstorpet Grue Grue Finnskog Keppanstorp Östmark Östmark Kvarntorp Fryksände Lekvattnet Lauvberget N. Grue Grue Finnskog Lusketorp Gräsmark Gräsmark Långtjärn Gräsmark Gräsmark Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Norra Runnsjötorp Östmark Östmark Orastorp Gräsmark Gräsmark Ormhöjden Fryksände Lekvattnet Poptorp Gräsmark Gräsmark Pyntetorpet Gräsmark Gräsmark Rotneberget Grue Grue Finnskog Runnsjön Östmark Östmark Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Tvengsberget Grue Grue Finnskog Varaldskogen Vinger Vinger Varaldsänden Gunnarskog Bogen Viker Vinger Vinger Vittjärn Fryksände Lekvattnet Oravainen Vittjärn Östmark Lekvattnet Orm Medskogen Dalby Södra Finnskoga Pasainen Galåsen Dalby Södra Finnskoga Lauvberget N. Grue Grue Finnskog Penna Groptjärnsberg Fryksände Vitsand Pennainen Juskastomta Gunnarskog Bogen Mangen Fryksände Vitsand Stentorp Gunnarskog Bogen Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Pennalainen Kvarntorp Fryksände Lekvattnet

280 Pentikäinen Bastvålen Östmark Östmark Eikesætra Grue Brandval Finnskog Kalneset Grue Grue Finnskog Lauvåsen Grue Brandval Finnskog Mangen Fryksände Vitsand Mosshöjden Östmark Östmark Norra Röjdåsen Östmark Östmark Ormberget Grue Brandval Finnskog Rattsjöberg Fryksände Vitsand Rotneberget Grue Grue Finnskog Skasdammen Grue Brandval Finnskog Snårberget Fryksände Vitsand Steinreisberget Grue Brandval Finnskog Tallberg Östmark Östmark Vermundsmoen Hof Åsnes Finnskog Vålberget Fryksände Vitsand Perhoinen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Pekktomta Gräsmark Gräsmark Petolainen Axland Gunnarskog Gunnarskog Bredsjön Fryksände Lekvattnet Lusketorp Gräsmark Gräsmark Stentorp Gunnarskog Bogen Piesainen Djäkneliden Dalby Södra Finnskoga Peistorpet Hof Åsnes Finnskog Peistorpmoen Hof Åsnes Finnskog Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Vålberget Dalby Södra Finnskoga Pihlstrand Djäkneliden Dalby Södra Finnskoga Piääriläinen Järpliden Dalby Södra Finnskoga Mårbacken Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Piääriäinen Gravbergsmoen Hof Våler Finnskog Pohjalainen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Uggelheden Dalby Norra Finnskoga Poikeroinen Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Porkka Aronstorpet Vinger Vinger Bredsjön Fryksände Lekvattnet Brenna Grue Brandval Finnskog Finnsjön Torp Torp Fäbacken Östmark Lekvattnet Gåstjärn Östmark Östmark Kalvhöjden Östmark Östmark Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Markletten Östmark Östmark Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Ronketorpet Grue Brandval Finnskog

281 Runnsjön Östmark Östmark Röberg Östmark Östmark Skalltorp Fryksände Fryksände Skasdammen Grue Brandval Finnskog Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Svenstorpet Grue Brandval Finnskog Varaldskogen Vinger Vinger Possoinen Järpliden Dalby Södra Finnskoga Pulliainen Mången Gräsmark Gräsmark Puntainen Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Mårbacken Fryksände Lekvattnet Ormhöjden Fryksände Lekvattnet Purainen Gravbergsmoen Hof Våler Finnskog Mangen Fryksände Vitsand Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Rådelsbråten Hof Våler Finnskog Purkainen Karlstorpet Grue Grue Finnskog Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Puruinen Rotberget Hof Hof Finnskog Putkoinen Hollandstorp Östmark Östmark Puttoinen Dulpetorpet Hof Hof Finnskog Falltorpet Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Puuppoinen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Gråberget Hof Hof Finnskog Holmsjötorp Gräsmark Gräsmark Långnäs Gräsmark Gräsmark Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Ormhöjden Fryksände Lekvattnet Poptorp Gräsmark Gräsmark Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Vittjärn Östmark Lekvattnet Puaalainen Gåstjärn Östmark Östmark Halvortjernsberget Grue Grue Finnskog Mangstrand Fryksände Vitsand Noppen Fryksände Vitsand Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Snipa Fryksände Vitsand Södra Viggen Norra Ny Nyskoga Tallberg Östmark Östmark Vålberget Fryksände Vitsand Öjeberget Norra Ny Nyskoga Pyntiäinen Soranstorp Gräsmark Gräsmark

282 Pärkiläinen Mosevatnet Grue Brandval Finnskog Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Stensgårds utskog Östmark Lekvattnet Svenshöjden Östmark Östmark Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Päukäinen Kvesetberget Hof Hof Finnskog Pöntinen Borrsjön Gräsmark Gräsmark Kalvhöjden Gräsmark Gräsmark Mången Gräsmark Gräsmark Ragvaldstjärn Gräsmark Gräsmark Paalainen Askosberget Grue Grue Finnskog Digerberget Norra Ny Nyskoga Gjeddtjernet Grue Grue Finnskog Gåstjärn Östmark Östmark Kirkesjøberget Grue Grue Finnskog Kvesetberget Hof Hof Finnskog Mellan Flatåsen Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Röjden Dalby Södra Finnskoga Tolgraven Dalby Södra Finnskoga Öjeberget Norra Ny Nyskoga Paavilainen Rangberget Dalby Södra Finnskoga Paavoinen Mångslidberget Dalby Södra Finnskoga Rahikainen Gransjön Östmark Östmark Rajalainen Borrsjön Gräsmark Gräsmark Långtjärnstorp Gräsmark Gräsmark Mången Gräsmark Gräsmark Ragvaldstjärn Gräsmark Gräsmark Reisia Vittjärn Östmark Lekvattnet Reituinen Fagerberget Fryksände Vitsand Riekinen Bengtstorp Gunnarskog Bogen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Bustyvelberg Östmark Östmark Kvarntorp Fryksände Lekvattnet Kösstorp Gunnarskog Bogen Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Soranstorp Gräsmark Gräsmark Spettungen Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Vittjärn Östmark Lekvattnet Örtjärnshöjden Fryksände Lekvattnet Rintainen Bogen Gunnarskog Bogen Fäbacken Östmark Lekvattnet Josefsberg Östmark Lekvattnet Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kampbråten Östmark Östmark

283 Mollberget Hof Åsnes Finnskog Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Ormhöjden Fryksände Lekvattnet Rörkullen Fryksände Lekvattnet Slettmoen Hof Våler Finnskog Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Vittjärn Fryksände Lekvattnet Rohtalainen Tyskeberget Hof Hof Finnskog Rompi Skåkberget Grue Grue Finnskog Ronkainen Axland Gunnarskog Gunnarskog Bogen Gunnarskog Bogen Bograngen Dalby Södra Finnskoga Bustyvelberg Östmark Östmark Hiramsberg Östmark Östmark Humsjön Gräsmark Gräsmark Juskastomta Gunnarskog Bogen Kahilaistomta Gunnarskog Bogen Kalvhöjden Gräsmark Gräsmark Lill-Bogen Gunnarskog Bogen Månstorp Gräsmark Gräsmark Nytorp Gunnarskog Bogen Poptorp Gräsmark Gräsmark Sandsundet Hof Åsnes Finnskog Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Rundström Hjältanstorp Torp Torp Ruohtalainen Frysjøberget Grue Grue Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Norra Ny Nyskoga Rusainen Frysjøberget Grue Grue Hatacktorp Östmark Östmark Lauvåsen Grue Brandval Finnskog Meldalen Grue Grue Finnskog Rosastorp Östmark Östmark Södra Åskagsberg Östmark Östmark Øyern Grue Brandval Finnskog Ruaaskoinen Hatacktorp Östmark Östmark Hollandstorp Östmark Östmark Hästberg Östmark Östmark Ömmestorp Östmark Östmark Ruaatikaisia Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Ryslöinen Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Lauvberget S. Grue Grue Finnskog Räisenen Västergyllen Gunnarskog Gunnarskog Øyern Grue Brandval Finnskog Räisäinen Avundsåsen Dalby Södra Finnskoga

284 Björntjärnshöjden Östmark Östmark Bograngen Dalby Södra Finnskoga Bringsåsen Dalby Norra Finnskoga Bråten Grue Grue Finnskog Eftabergstranda Hof Åsnes Finnskog Fall Hof Hof Finnskog Grasberget Grue Brandval Finnskog Halvortjernsberget Grue Grue Finnskog Juvberget Hof Åsnes Finnskog Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kalneset Grue Grue Finnskog Kirkesjøberget Grue Grue Finnskog Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Lauvberget N. Grue Grue Finnskog Lauvhaugen Grue Grue Finnskog Lillrännberg Östmark Östmark Lindberget Hof Hof Finnskog Lukashaugen Grue Grue Finnskog Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Moldusen Grue Grue Finnskog Mosevatnet Grue Brandval Finnskog Nordre Vermundsberget Hof Åsnes Finnskog Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Rosastorp Östmark Östmark Rotberget Hof Hof Finnskog Rotneberget Grue Grue Finnskog Skåkberget Grue Grue Finnskog Sollia Grue Grue Finnskog Tvengsberget Grue Grue Finnskog Tysketorpet Grue Grue Finnskog Vålberget Grue Grue Finnskog Østre Vermunden Hof Åsnes Finnskog Øyern Grue Brandval Finnskog Rämes Mangen Fryksände Vitsand Rämäinen Digerberget Norra Ny Nyskoga Djäkneliden Dalby Södra Finnskoga Groptjärnsberg Fryksände Vitsand Hollandstorp Östmark Östmark Lillrännberg Östmark Östmark Lundersætra Grue Brandval Finnskog Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Mulltjärn Östmark Östmark Strutstorp Gunnarskog Bogen Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga

285 Søndre Vermunden Hof Åsnes Finnskog Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Rämäisia Lillrännberg Östmark Östmark Rämäisiä Fagerberget Fryksände Vitsand Mangen Fryksände Vitsand Noppen Fryksände Vitsand Raaskoinen Grasberget Grue Brandval Finnskog Lundersætra Grue Brandval Finnskog Skasdammen Grue Brandval Finnskog Raatikainen Bograngen Dalby Södra Finnskoga Fall Hof Hof Finnskog Fallet Dalby Södra Finnskoga Falltorpet Dalby Södra Finnskoga Gransjøen Hof Hof Finnskog Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Koltorp Dalby Södra Finnskoga Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Rotberget Hof Hof Finnskog Röjden Dalby Södra Finnskoga Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Søndre Vermunden Hof Åsnes Finnskog Tolgraven Dalby Södra Finnskoga Tysketorpet Grue Grue Finnskog Varaldskogen Vinger Vinger Siekinen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Haltorpet Hof Våler Finnskog Høgsjøberget Hof Åsnes Finnskog Höljes Dalby Norra Finnskoga Långflon Dalby Norra Finnskoga Surstahon Dalby Norra Finnskoga Sikainen Arnsjön Östmark Östmark Dalkarlstorp Fryksände Fryksände Gletjärn Östmark Östmark Gransjön Östmark Östmark Gåstjärn Östmark Östmark Hollandstorp Östmark Östmark Holmängen Östmark Östmark Kalneset Grue Grue Finnskog Kapestorpet Östmark Östmark Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Lillrännberg Östmark Östmark Lintorpet Grue Grue Finnskog Lønnhøgda Grue Grue Finnskog Långerudsmon Östmark Östmark Mulltjärn Östmark Östmark Nolla Östmark Östmark

286 Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Norra Röjdåsen Östmark Östmark Råbäcken Östmark Östmark Sigfridstorp Östmark Östmark Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Storberget Grue Grue Finnskog Sälsjön Gräsmark Gräsmark Södra Röjdåsen Östmark Östmark Tväråna Östmark Östmark Vålberget Grue Grue Finnskog Øyern Grue Brandval Finnskog Simoinen Kölsjön Hassela Hassela Sjöberg Munktorpet Torp Torp Skojiloita Pettelstorp Gräsmark Gräsmark Poptorp Gräsmark Gräsmark Simonstorp Gräsmark Gräsmark Timbonässkogen Gräsmark Gräsmark Slättman Nytorp Dalby Södra Finnskoga Smidt Kölsjön Hassela Hassela Snuppi Kapestorpet Östmark Östmark Pylketorp Östmark Östmark Rosastorp Östmark Östmark Södra Åskagsberg Östmark Östmark Soikainen Bogen Gunnarskog Bogen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Kösstorp Gunnarskog Bogen Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Spettungen Fryksände Lekvattnet Varaldskogen Vinger Vinger Øyern Grue Brandval Finnskog Soikkainen Varaldsänden Gunnarskog Bogen Soikkanen Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Sojoinen Skåkberget Grue Grue Finnskog Sorrainen Kölsjön Hassela Hassela Sorsa Lauvberget S. Grue Grue Finnskog Rotneberget Grue Grue Finnskog Varaldskogen Vinger Vinger Sten Kölsjön Hassela Hassela Strand Lindberget Gunnarskog Bogen Suhoinen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Dulpetorpet Hof Hof Finnskog Hatacktorp Östmark Östmark Hollandstorp Östmark Östmark Holmängen Östmark Östmark Kalneset Grue Grue Finnskog Kartberg Östmark Östmark

287 Lundersætra Grue Brandval Finnskog Nolla Östmark Östmark Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Närkelandstorp Gunnarskog Bogen Peistorpet Hof Åsnes Finnskog Skålsjön Gunnarskog Bogen Soranstorp Gräsmark Gräsmark Sorktjärn Östmark Östmark Suuroinen Bredsjön Fryksände Lekvattnet Flisberget Elverum Elverum Långtjärn Gräsmark Gräsmark Långtjärnstorp Gräsmark Gräsmark Risberget Hof Våler Finnskog Rotberget Hof Hof Finnskog Soranstorp Gräsmark Gräsmark Spettungen Fryksände Lekvattnet Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Suren Elverum Elverum Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Suutarinen Karttorp Fryksände Lekvattnet Suaastaisia Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Svedberg Kölsjön Hassela Hassela Saastainen Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Dypåsen Dalby Södra Finnskoga Juvberget Hof Åsnes Finnskog Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Lauvhaugen Grue Grue Finnskog Morttjernsberget Grue Brandval Finnskog Nordre Vermundsberget Hof Åsnes Finnskog Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Röjden Dalby Södra Finnskoga Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Skåkberget Grue Grue Finnskog Søndre Vermundsberget Hof Åsnes Finnskog Öjeberget Norra Ny Nyskoga Østre Vermunden Hof Åsnes Finnskog Tarvainen Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Björntjärnshöjden Östmark Östmark Digerberget Norra Ny Nyskoga Fallet Dalby Södra Finnskoga Falltorpet Dalby Södra Finnskoga Galåsen Dalby Södra Finnskoga Groptjärnsberg Fryksände Vitsand Hollandstorp Östmark Östmark Hästberg Östmark Östmark

288 Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Kölsjön Hassela Hassela Långerudsmon Östmark Östmark Mangen Fryksände Vitsand Mangstrand Fryksände Vitsand Mellan Flatåsen Norra Ny Nyskoga Noppen Fryksände Vitsand Pukbron Fryksände Vitsand Röjden Dalby Södra Finnskoga Snipa Fryksände Vitsand Snårberget Fryksände Vitsand Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Norra Ny Nyskoga Søndre Vermundsberget Hof Åsnes Finnskog Tjärnberget Norra Ny Nyskoga Vålberget Fryksände Vitsand Älgsjön Dalby Södra Finnskoga Öjeberget Norra Ny Nyskoga Tasainen Tasstorp Gräsmark Gräsmark Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Tenhuinen Andersstubben Dalby Norra Finnskoga Aspberget Dalby Norra Finnskoga Gransjön Östmark Östmark Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Kölsjön Hassela Hassela Lauvberget S. Grue Grue Finnskog Lukashaugen Grue Grue Finnskog Mangen Fryksände Vitsand Nordre Vermundsberget Hof Åsnes Finnskog Norra Röjdåsen Östmark Östmark Nyckelvattenberg Östmark Östmark Rotberget Hof Hof Finnskog Slettmoen Hof Våler Finnskog Thenunstorp Östmark Östmark Tvengsberget Grue Grue Finnskog Tvärberg Östmark Östmark Tysketorpet Grue Grue Finnskog Thorsfelt Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Tiiainen Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Södra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Tiihoinen Vittjärn Östmark Lekvattnet Tilkinen Långnäs Gräsmark Gräsmark Tolk Fagerberget Fryksände Vitsand

289 Tossavainen Bakken Hof Åsnes Finnskog Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kynndalen Hof Våler Finnskog Uggelheden Dalby Norra Finnskoga Tupp Kölsjön Hassela Hassela Turpiainen Röjden Dalby Södra Finnskoga Turbeinstorpet Hof Hof Finnskog Tysk Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Ukkoinen Kölsjön Hassela Hassela Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Uotinen Kösstorp Gunnarskog Bogen Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Urpiainen Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Kronskogen Östmark Östmark Lukashaugen Grue Grue Finnskog Mangen Fryksände Vitsand Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Snipa Fryksände Vitsand Utriainen Dypåsen Dalby Södra Finnskoga Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Vainoinen Karttorp Fryksände Lekvattnet Vaisinen Avundsåsen Dalby Södra Finnskoga Björntjärnshöjden Östmark Östmark Kaikelandstorp Östmark Östmark Kalsjøberget Grue Grue Finnskog Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Kirkesjøberget Grue Grue Finnskog Lauvberget N. Grue Grue Finnskog Långsjöhöjden Fryksände Lekvattnet Mackaretjärn Dalby Södra Finnskoga Moldusen Grue Grue Finnskog Mosshöjden Östmark Östmark Mulltjärn Östmark Östmark Myrgubben Fryksände Lekvattnet Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Norra Åskagsberg Östmark Östmark Pylketorp Östmark Östmark Rosastorp Östmark Östmark Rotberget Hof Hof Finnskog Rotneberget Grue Grue Finnskog Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Södra Åskagsberg Östmark Östmark Tysketorpet Grue Grue Finnskog Vålberget Grue Grue Finnskog

290 Öjeberget Norra Ny Nyskoga Vaisisia Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Valkoinen Arnsjön Östmark Östmark Aronstorpet Vinger Vinger Bilitt Grue Brandval Finnskog Fäbacken Östmark Lekvattnet Grasberget Grue Brandval Finnskog Hatacktorp Östmark Östmark Kartberg Östmark Östmark Lønnhøgda Grue Grue Finnskog Moldusen Grue Grue Finnskog Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Norra Röjdåsen Östmark Östmark Ormberget Grue Brandval Finnskog Rundhøgda Grue Brandval Finnskog Skasenden Grue Grue Finnskog Stampetorpet Grue Brandval Finnskog Stenbråten Östmark Östmark Stensgårds utskog Fryksände Lekvattnet Sæterberget Grue Brandval Finnskog Södra Röjdåsen Östmark Östmark Södra Åskagsberg Östmark Östmark Vappuinen Långtjärnstorp Gräsmark Gräsmark Norra Lekvattnet Fryksände Lekvattnet Varpuinen Sursta Dalby Norra Finnskoga Vauhkoinen Aspberget Dalby Norra Finnskoga Eidsberget Hof Våler Finnskog Enberget Hof Våler Finnskog Granerud Elverum Elverum Gravbergsmoen Hof Våler Finnskog Håberget Elverum Elverum Risberget Hof Våler Finnskog Rådelsbråten Hof Våler Finnskog Søndre Gravberget Hof Våler Finnskog Verme Ragvaldstjärn Gräsmark Gräsmark Veteläinen Alunbekken Hof Åsnes Finnskog Bakken Hof Åsnes Finnskog Björntjärnshöjden Östmark Östmark Bograngen Dalby Södra Finnskoga Bograngsberget Dalby Södra Finnskoga Djäkneliden Dalby Södra Finnskoga Dulpetorpet Hof Hof Finnskog Fallet Dalby Södra Finnskoga Falltorpet Dalby Södra Finnskoga Gransjøen Hof Hof Finnskog Halkoien Hof Våler Finnskog

291 Juvberget Hof Åsnes Finnskog Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Lindberget Hof Hof Finnskog Medskogen Dalby Södra Finnskoga Nordre Gravberget Hof Våler Finnskog Nordre Vermundsberget Hof Åsnes Finnskog Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Röjden Dalby Södra Finnskoga Sandsundet Hof Åsnes Finnskog Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Skåråhon Dalby Norra Finnskoga Södra Flatåsen Norra Ny Nyskoga Södra Viggen Norra Ny Nyskoga Søndre Vermunden Hof Åsnes Finnskog Tolgraven Dalby Södra Finnskoga Tyskeberget Hof Hof Finnskog Venberget Hof Åsnes Finnskog Vihoinen Tiskaretjärn Gräsmark Gräsmark Viiksoia Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Kringsberget Dalby Södra Finnskoga Viiksoja Bjurberget Dalby Södra Finnskoga Vilhuinen Djäkneliden Dalby Södra Finnskoga Dypåsen Dalby Södra Finnskoga Fall Hof Hof Finnskog Fallet Dalby Södra Finnskoga Järpliden Dalby Södra Finnskoga Kindsjön Dalby Södra Finnskoga Mulltjärn Östmark Östmark Skallbäcken Dalby Södra Finnskoga Skråckarberget Dalby Södra Finnskoga Vålberget Dalby Södra Finnskoga Väntäinen Digerberget Norra Ny Nyskoga Norra Viggen Norra Ny Nyskoga Yököinen Kvernbakken Hof Våler Finnskog Öhmöinen Norra Viggen Norra Ny Nyskoga

292 Appendiks 2 Slektsnavnsforekomster fra vanligst til mindre vanlig. Navnene er normert slik at der Gottlund har flere former av samme navn, er disse slått sammen under én av formene. Nr Navn Antall 1 Hämäläinen Lehmoinen Räisäinen 77 4 Hartikainen 72 5 Haljainen 70 6 Tarvainen 69 7 Veteläinen 68 8 Havuinen 67 9 Vaisinen Sikainen Honkainen Orainen Oinoinen Häkkinen Moijainen Valkoinen Liukoinen Muhoinen Ronkainen Ikoinen Kauttoinen Kiiskinen Kukkoinen Porkka Mulikka Pentikäinen Suhoinen Paalainen Karvainen Tenhuinen Vilhuinen Käiväräinen Rintainen Raatikainen Soikkainen Norilainen Kymöinen Liitiäinen Kuosmainen Manninen Hakkarainen Karttuinen Kähköinen Juuselainen Nikarainen Martinen Neuvoinen Saastainen Hähmä 21

293 50 Moilainen Halinen Kanainen Riekinen Rämäinen Nuualainen Suuroinen Haikoinen Millomi Siekinen Hotakka Karhinen Kirnuinen Sorrainen Puuppoinen Vauhkoinen Hiiroinen Kaikkalainen Rusainen Kavalainen Kinniainen Härköinen Kontinen Tossavainen Kuikka 9 75 Puttoinen 9 76 Skojiloita 9 77 Urpiainen 9 78 Killeri 8 79 Mehtoinen 8 80 Navilainen 8 81 Heppuinen 7 82 Kauppinen 7 83 Kuhmalainen 7 84 Laininen 7 85 Piesainen 7 86 Pärkiläinen 7 87 Raaskoinen 7 88 Hyytiäinen 6 89 Lappalainen 6 90 Luaaininen 6 91 Multiainen 6 92 Rajalainen 6 93 Himainen 5 94 Huuskoinen 5 95 Kilpoinen 5 96 Liimalainen 5 97 Mammoinen 5 98 Pohjalainen 5 99 Purainen Pöntinen Viiksoia Eskoinen Kahilainen 4

294 104 Kettuinen Kiikalainen Kituinen Lauriainen Pennainen Petolainen Piääriläinen Purkainen Ruohtalainen Snuppi Ampiainen Huotari Juntinen Jämselainen Kalainen Keppainen Konkari Lumiainen Puntainen Putkoinen Ryslöinen Sorsa Uotinen Utriainen Backman Grip Holland Karhuinen Kokkoinen Lök Laaininen Närkiläinen Oravainen Pasainen Perhoinen Piääriäinen Paavilainen Sojoinen Sten Suutarinen Tasainen Tiiainen Tupp Turpiainen Ukkoinen Vappuinen Vihoinen Väntäinen Almgren Alstermark Björn Blixt Bock Byqvist 1

295 158 Dunder Fernow Filleri Fryklund Färdig Hauko Hedman Hokkainen Holmberg Huininen Hurrinen Jurtinen Jämsäinen Kamel Kansainen Kelti Kjellgren Kultinen Kurki Laulainen Leruinen Lund Lutuinen Laaskoinen Mankinen Matilainen Minkinen Modig Mollan Norberg Norman Nyborg Nystedt Näperöinen Närhi Orm Penna Pennalainen Pihlstrand Poikeroinen Possoinen Pulliainen Puruinen Pyntiäinen Päukäinen Paavoinen Rahikainen Reisia Reituinen Rompi Rundström Rämes Simoinen Sjöberg 1

296 212 Slättman Smidt Strand Svedberg Thorsfelt Tiihoinen Tilkinen Tolk Tysk Vainoinen Varpuinen Verme Yököinen Öhmöinen 1

297 Appendiks 3 Kopier fra originalen

298

Inga-Britt Ahlenius anor Läs mer...

Inga-Britt Ahlenius anor Läs mer... Inga-Britt Ahlenius anor Läs mer... 1 Grigholm, Inga-Britt Monica Stigsdotter Generaldirektör f 19/4 1939 i Karlstad sfs (S) gm Ahlenius, Karl Sven Holger Generation I 2 Grigholm, Stig-Olof Rudolf Kronobokhållare

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Signe Sellgren. Född 1894-01-20 i Resele (Y). Död 1959-12-01 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Generation I I:1 f Petrus (Per)

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175

Sida 2 Danielsson, Jonas (21694). Danielsson, Olof 1705?-1758 (9398). Danielsson, Per 1700?-(1773..) (7681). Eliasdotter, Gertrud 1701?-175 2012-03-05 Sida 1 Kyrkoarkiv -- Kronobergs län -- Söraby A1:1 Söraby. Publicerad: Den första delen i bandet A1:1 innehåller en inledande långd över gårdar och den vuxna befolkningen i både i Gårdsby och

Läs mer

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder

SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder 2 SLÄKTTABELLER till ÄTTARTAL Josefin & Johan Bägerfeldts förfäder Lars Bägerfeldt 3 SLÄKTTABELLER TILL ÄTTARTAL. JOSEFIN OCH JOHAN BÄGERFELDTS

Läs mer

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Prästgården Tjänstedrängen Per Larsson Td Måns Persson Tjänstepigan Bengta

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Edestad socken, Blekinge län avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Björketorp Olof Olsson Hustru Botil Nilsdotter Olof Mårtensson Pigan Kerstin

Läs mer

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde Nils Johan Yngve Petersson Johan Peter Pettersson 1841-11-16 Skede Klockargård, Skede (F) 1910-04-22 Hörda Storegård, Berga (G) Hemmansägare, Handlare Johan Albert Pettersson 1893-03-29 Hörda Storegård,

Läs mer

Gränsjön med Mats Jönsson Lankinen och Lövåsen med Per Nilsson

Gränsjön med Mats Jönsson Lankinen och Lövåsen med Per Nilsson Gränsjön med Mats Jönsson Lankinen och Lövåsen med Per Nilsson Gränsjön... 1 Gränsjöhöjden... 4 Norra Gränsjön... 6 Södra Gränsjön... 8 Gränsjö gård... 9 Anförluster via Mats Jönsson Lankinen... 10 Lövåsen...

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Helena Brodins värmländska anor Läs mer Uppdatering med grön färg

Helena Brodins värmländska anor Läs mer Uppdatering med grön färg Helena Brodins värmländska anor Läs mer Uppdatering med grön färg 1 Brodin, Helena Skådespelerska f 11/61936 i Adolf Fredrik (A) Generation I 2 Brodin, Knut Georg Pianist f 27/81898 i Berg, Gräsmark (S)

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Anfäder Viktor Augustsson

Anfäder Viktor Augustsson Anfäder Viktor Augustsson Viktor Augustsson. Slaktare hem. äg.. Född 1896-07-20 Mangskog-Bjurbäcken (S) 1). Mor Matilda var inhyses piga i Bjurbäcken. Död 1961-07-16 2). Begravd 1961-07-23 Gräsmark (S)

Läs mer

Händelser i Spjuthult Nedtecknade av Gunnel Cunei. Med hänvisning till källor. Både förstahands- och andrahandskällor.

Händelser i Spjuthult Nedtecknade av Gunnel Cunei. Med hänvisning till källor. Både förstahands- och andrahandskällor. Händelser i Spjuthult Nedtecknade av Gunnel Cunei. Med hänvisning till källor. Både förstahands- och andrahandskällor. 1635 Nybygge Jordebok Östergötland 1640 Nybygge Jordebok Örebro län 1643 Hustru Elin

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Karl Johan Linus Henriksson. Född 1899-11-24 i Ljusne (X). Inflyttad till Hälsingland. Död 1958-11-26 i Malung utom Tyngsjö

Läs mer

Samiska traditioners roll i svensk rätt

Samiska traditioners roll i svensk rätt Samiska traditioners roll i svensk rätt Universitetslektor dr. juris Eivind Torp Nord-Nordiskt Juristmöte, Kautokeino 2009-06-15 Jag skall: 1. Kort redovisa Höyesteretts inställning vad gäller betydelsen

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Anfäder David Åttin Nilsson

Anfäder David Åttin Nilsson Anfäder David Åttin Nilsson David Åttin Nilsson Hemmansägare och snickare Född 1882-02-04 Vret Västergård, Odensjö (G) 1) Bosatt 1890 Vret Västergård, Odensjö (G) 2) Bosatt 1900 Vret Västergård, Odensjö

Läs mer

Finsk invandring i mellersta Sverige

Finsk invandring i mellersta Sverige Finsk invandring i mellersta Sverige I Källhänvisningar och diverse allmänna uppgifter 1 Finngruvan i Venjan, Finnbygder i Västerdalarna, Älvdalens s.k. finnmark 2 Älvdals hed (Per Finne), upplästes skogsordningen

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Antavla Gustaf Henrik Petersson

Antavla Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Magnus Eriksson 1809-09-16 Långstorp Mellangård 1880-05-08 Öjaby Norregård (Jön Brukare och torpare Peter Magnusson 1837-06-30 Öjaby Norregård (Jön 1894-11-04 Öjaby Postgård Fridh

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Katekismilängd 1717 i Förkärla socken, Blekinge avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Enegården Bonden Anders Jönsson Hustru Agneta Gummesdotter Gamla fadern Gumme Svensson

Läs mer

Grafisk antavla efter mormors farmor Nilla Kristoffersdotter ( ) Skogmöllan Sida 1

Grafisk antavla efter mormors farmor Nilla Kristoffersdotter ( ) Skogmöllan Sida 1 2016-10-22 Grafisk antavla efter mormors farmor Nilla Kristoffersdotter (1839-1904) Skogmöllan Sida 1 Nils Åkesson Född beräknat 1733 i Hällestad 1, Hällestad (M). Död 1772-04-11 i Hällestad 1, Hällestad

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Team Panta Mera Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 9 gutter. Vi representerer Bredgårdsskolan

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland, del 2 Sida 1 Proband Johanna Kristina Elisabeth Håkansson. Född 1855 i Vist (E). Gift 1876 i Vestre Moland, Aust-Agder, Norge med Ole Royen. (Sjökapten i Gävle. Född

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns?

ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? ENAMN1 FNAMN1 BORN DEAD ANM ENAMN2 FNAMN2 ENAMN3 FNAMN3 TEXT1 SOCK1 SOCK2 SAK Månsdotter Marit 1688-1758-03- Bondehustru från Stommen? Måns? Kerstin Död av ålderdom Nilsson Lars 1668-1758-08- Bonde från

Läs mer

Marit Bengtsdotter 1 hustru Anna Pärsdotter Sigrid Olofsdotter i Hasslösa 1 hustru Anna i samma gård

Marit Bengtsdotter 1 hustru Anna Pärsdotter Sigrid Olofsdotter i Hasslösa 1 hustru Anna i samma gård Förkortningar i längden är av mig utskriven och är markerad med kursiv text. Texten inom parentes är mina egna kommentarer. Namnen är normerade efter släktforskarförbundets normeringslista från 1999. Hasslösa

Läs mer

Broberg Skogsfinska samlingen

Broberg Skogsfinska samlingen Broberg Skogsfinska samlingen Pärm Flik Sida Rubrik I Källhänvisningar och diverse allmänna uppgifter 1 Finngruvan i Vengön, Finnbygder i Västerdalarna, Älvdalens s.k. finnmark 2 Älvdals hed (Per Finne),

Läs mer

Register till Antavlor på MGFs hemsida

Register till Antavlor på MGFs hemsida Register till Antavlor på MGFs hemsida Namn1 Namn2 Född Varfödd Död Vardöd Tavla Anders Andersson 1769 21 Andersdotter Stina 1777 Häggdånger (Y) 13 Andersdotter Annika Ragunda (Z) 3 Andersson Anders 1769

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

FORSKARKATALOG FINNSAM 2016-01-08

FORSKARKATALOG FINNSAM 2016-01-08 FORSKARKATALOG FINNSAM 2016-01-08 Askenbom Stig Liljegatan 23 SE-262 57 ÄNGELHOLM Tel: 070-342 50 79 E-post: stig.askenbom@telia.com Ämne för forskning Brukshistoria, släktforskning och skogsfinnarnas

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Kullings härad i Västergötland Sida 1 Proband Johannes Hellsten Johannes Hellsten. Läroverksadjunkt i Malmö. Född 1847 i Tarsled (P). Gift 1894 i Malmö Sankt Petri (M) med Paula Cecilia

Läs mer

Information från Torsby kommun DET VIKTIGA VÄRDSKAPET. ny ÖVERSIKTSPLAN AUTOMAT HJÄLPER LÅNTAGARE NR 2-2011 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun DET VIKTIGA VÄRDSKAPET. ny ÖVERSIKTSPLAN AUTOMAT HJÄLPER LÅNTAGARE NR 2-2011 TORSBY NU 1 Nr 2 JUNI 2011 Information från Torsby kommun DET VIKTIGA VÄRDSKAPET ny ÖVERSIKTSPLAN AUTOMAT HJÄLPER LÅNTAGARE NR 2-2011 TORSBY NU 1 Innehåll VÄRDSKAP... 3 ÖVERSIKTSPLAN LIGHT (KORTVERSION AV KOMMUNENS

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Anfäder Jan Jansson Stor

Anfäder Jan Jansson Stor Anfäder Jan Jansson Stor Jan Jansson Stor. Bonde (1831), kronobåtsman (1834), gruvarbetare (ca 1840). Född 1808-06-02 Börstilsbyn, Börstils församling (Uppland) 1). Bosatt 1826 Komministergården, Börstilsbyn,

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

Vigda i Gårdsby (samt parternas tidigare eller senare giftemål i annan socken) Sida 1

Vigda i Gårdsby (samt parternas tidigare eller senare giftemål i annan socken) Sida 1 2012-10-07 Vigda i Gårdsby 1704-1762 (samt parternas tidigare eller senare giftemål i annan socken) Sida 1 Drev (G) 1743-10-02 Jonsson, Nils 1681-1755 (14429) + Carlsdotter, Kirstin (14432) 1754-11-01

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

SLÄKTEN BRÖMS BRATTLÖF FRÅN NORDMARKS SOCKEN

SLÄKTEN BRÖMS BRATTLÖF FRÅN NORDMARKS SOCKEN SLÄKTEN BRÖMS BRATTLÖF FRÅN NORDMARKS SOCKEN Av Erik Kuoksu 2003-2004 Familj 1 Per (Bröms). Han omnämns inte samtida källor, men bör ha tillhört någon av de smedsläkter som bar namnet Bröms. Gift med Marit

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från norra Småland Sida 1 Proband Sven Magnus (Svante) Ekelund. Kronofogde i V Ingelstad. Född 1832 i Lilla Ekesås, Svenarum (F). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Salomina (Mina) Johanna

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland Sida 1 Proband Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Riksantikvarie i Stockholm. Född 1842 i Maria Magdalena (AB). Gift 1867 i Skeppsholm (AB) med Elin Maria Charlotta Martin.

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 19 juli 2006 Nr 54 55 INNEHÅLL Nr Sidan 54 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Landskap som arena: Från påtaglig skada till påtaglig förbättring Bengt Schibbye

Landskap som arena: Från påtaglig skada till påtaglig förbättring Bengt Schibbye Landskap som arena: Från påtaglig skada till påtaglig förbättring Bengt Schibbye Landskapet är självklart. Människan lever i landskapet landskapet lever i människan Landskapet är självklart. Människan

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning

Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Borgeby C:3 1848-61 Döda 1848 i Borgeby Jan 9-23 Juli d 27 aug 3 Hanna dt af husm. Jöns Nilsson och dess hustru Elsa Andersdotter fr B by. I månad 16 dag Förmögenhet: bergliga Dödsorsak: förkylning Torp.

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag

Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag Invånare i Mo by år 1910, indelade i hushåll eller matlag Namn Yrke Född år Socken Henrik Fredriksson Molin Hemäg. 50 Js. h. Eva Märta Nilsdotter 52 Js. d. Regina 83 Js. Henrik Jakob Molin Hemäg. 53 Js.

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans

Lära och utvecklas tillsammans Rapport från utvecklingsarbetet inom projektet Lära och utvecklas tillsammans vid Lärarhögskolan i Stockholm Alfabetiseringsundervisning - med bild och studiebesök Lillemor Hedström Lillemor Hedström 2006-01-18

Läs mer

F I N N S A M I N F O R M A T I O N

F I N N S A M I N F O R M A T I O N Information om FINNSAM Plusgironr Sverige 646 27 77-1 Bankkontonr i Postbanken Norge 0533.34.89440 Medlemsavgift 2008 55 SEK/NOK Kassör: Tor Eriksson, Västra Nobelgatan 22, SE-703 55 ÖREBRO Tel: (0)19-12

Läs mer

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende Det kunstfaglige fakultet Arkivref: Dato: 27.11.14 Saksnr: O-SAK KF 17-14 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 05.12.2014 NOTAT OM REKRUTTERING Fakultetsstyret ba i møtet 10.10.2014 om å få framlagt en sak som

Läs mer

Levnadsbeskrivning. Levde i Vanstad 18, Vanstad (M) [Vanstad CI:8 p post 2].

Levnadsbeskrivning. Levde i Vanstad 18, Vanstad (M) [Vanstad CI:8 p post 2]. 1 Maria Nilsdotter (44). Född 1897-12-18 i Vanstad 27, Vanstad (M) [Vanstad CI:7 p post 65]. Döpt 1897-12-23 i Vanstad Kyrka, Vanstad (M) [Vanstad CI:7 p post 65]. Faddrar: Åbo Ola Larsson i Vanstad 24

Läs mer

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 182 PDF ladda ner

C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 182 PDF ladda ner C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 182 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anna Forsberg. Vid vårt resonnement, förde jag ämnet flera gånger på de

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Kulturgeografi. Gabriel Bladh, Jan Myhrvold och Niclas Persson (red) Karlstad University Studies

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Kulturgeografi. Gabriel Bladh, Jan Myhrvold och Niclas Persson (red) Karlstad University Studies Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Kulturgeografi Gabriel Bladh, Jan Myhrvold och Niclas Persson (red) Skogsfinska släktnamn i Skandinavien Karlstad University Studies 2009:58 Gabriel Bladh,

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Småland Sida 1 Proband Johanna Maria (Hanna) Dawidsson. Född 1835 i Ronneby kbfd (K). Gift 1869 i Ystads Sankta Maria (M) med Nicolaus Johan Ohlson Jr. (Handlande i Malmö. Född 1837

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Sågtorp. Från 1832 torp under Rydboholm. Från 1871 under Deglinge Erik s. Mårten dp Sågtorpet,Östra Ryd

Sågtorp. Från 1832 torp under Rydboholm. Från 1871 under Deglinge Erik s. Mårten dp Sågtorpet,Östra Ryd Sågtorp Från 1832 torp under Rydboholm. Från 1871 under Deglinge. Årtal Brukare Född Födelseort Död Dödsort Kommentar 1676-1757 Erik s. Mårten dp1676-09-21 Sågtorpet,Östra Ryd Nils h. Anna bg1685-03-12

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

FINNSAM-konferensen på Brandval Finnskog och Varaldskogen hösten 2005

FINNSAM-konferensen på Brandval Finnskog och Varaldskogen hösten 2005 FINNSAM-konferensen på Brandval Finnskog och Varaldskogen hösten 2005 Av Tor Eriksson, Örebro Fredagen den 23 september Konferensens huvudteman lät spännande: skogsfinskt byggnadsskick, finska ort- och

Läs mer

med gårdsnamnet "Mårs".(Mårsch)

med gårdsnamnet Mårs.(Mårsch) 1 Bensbyn no 4:9 Bomärke: med gårdsnamnet "Mårs".(Mårsch) Det här är en av gårdarna som finns med i 1645 års Jordabok, ett hus fanns i alla fall på samma tomt som det hus som finns där idag. Ägarna har

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

Innehåll. 10 Eva Olovsson, Hannele Ennab och Birgitta Lindgren: Förord

Innehåll. 10 Eva Olovsson, Hannele Ennab och Birgitta Lindgren: Förord 10 Eva Olovsson, Hannele Ennab och Birgitta Lindgren: Förord 13 Catharina Nyström Höög: Nya medier, nya utmaningar Myndighetsspråkvården står inför många nya utmaningar och uppgifter. Nya kommunikationsmönster,

Läs mer

Anfäder Clary Elsa Maria Sassersson

Anfäder Clary Elsa Maria Sassersson Anfäder Clary Elsa Maria Sassersson Clary Elsa Maria Sassersson. Född 1928-01-10 Tågarp, Ö.Tommarp. Död 2011-06-12 Billesholm, Bjuv. Begravd 2011-06-30 Billesholm, Bjuv. Far: I:1 Oscar Manfred Sassersson

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Ödetorp i Lekvattnet

Ödetorp i Lekvattnet Ödetorp i Lekvattnet Johannes Persson (Jossi) Sidan 1 av 86 Omslagsillustration Fotnot: Första sidan: foto från Ritamäki (ej med i originalet) okänd fotograf Sista sidan: foto på skylten finnskogen (ej

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Tone Resa: Spanien - Barcelona - Weekend Datum: 23.-25. mai 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -ble møtt av hyggelige representanter på flyplassen til avtalt

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-27 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Proband Kasper Emanuel Karlsson. Född 1900-10-20 i Viby (T). Död 1974-02-07 i Sköllersta (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1931-03-28

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD

SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD SLÄKTEN KOBERG FRÅN TORNEÅ STAD Tabell 1 I. Hans Koberg. Skomakare och borgare i Torneå stad 1636-74. Gift med Sara 1. Johan tabell 2 Tabell 2 II. Johan Koberg (från tabell 1). Borgare i Torneå stad 1678-85.

Läs mer

Gösslunda socken. Skattar för. Lars Persson i Led. Håkan i Ungegården Kerstin Håkans Erik Svensson i Erikstorp. Jöns Bengtsson.

Gösslunda socken. Skattar för. Lars Persson i Led. Håkan i Ungegården Kerstin Håkans Erik Svensson i Erikstorp. Jöns Bengtsson. Förkortningar i längden är av mig utskriven och är markerad med kursiv text. Texten inom parentes är mina egna kommentarer. Namnen är normerade efter släktforskarförbundets normeringslistor. Gösslunda

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget PeO:s pensionärer Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 8 gutter. Vi representerer Klockarskolan

Läs mer

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG. Namn: JENS SKJERDAL Resa: MEXIKO Datum: 1601 TIL 2701 2013 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: - Kommentar maten: - Kommentar om ridningen: - Kommentar om hästarna: - Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM

Läs mer